NOTIFICAREA 79 DIN DATA DE 04 IANUARIE 2012

S.E.A.P. - Iniț iere proceduri de atribuire
Autorităț ile contractante ale caror documentații de atribuire transmise spre evaluare, au fost validate de către A.N.R.M.A.P., vor avea în vedere ca până la data de 05.01.2012, să procedeze la iniț ierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziț ie publică prin transmiterea spre publicare a anunț ului/invitaț iei de participare, data menționată reprezentând termenul limită de transmitere în cadrul S.E.A.P. a acestora după modelul actual. Modernizarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) constă în eficientizarea procesului de evaluare a documentațiilor de atribuire transmise în cadrul S.E.A.P. și simplificarea inițierii de către autoritățile contractante a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică. În ceea ce privește eficientizarea procesului de evaluare de către A.N.R.M.A.P. a documentațiilor de atribuire, s-au avut în vedere următoarele:  Standardizarea modului de completare al fișei de date • Completarea acesteia se va face în cadrul S.E.A.P., în format electronic, utilizând noul formular standard pus la dispoziț ie. După implementarea noii versiuni a sistemului informatic, autoritatea contractantă va avea în vedere faptul că vor fi respinse acele documentații de atribuire la care se vor ataș a fiș iere conț inând fiș a de date într-un alt format decât cel standard din cadrul S.E.A.P.. La completarea formularului - documentaț ia de atribuire - disponibil online în cadrul S.E.A.P., autoritatea contractantă va ataș a obligatoriu în fiș iere distincte, denumite generic (denumirea va indica în mod clar conținutul acestora), numai următoarele: 1. caiet de sarcini/planse, 2. modele de formulare, 3. clauze contractuale obligatorii, 4. note justificative prevăzute de legislaț ia în domeniu. Acestea, după caz pot fi: notă privind determinarea valorii estimate; notă privind alegerea procedurii de atribuire, notă privind cerințele minime de calificare referitoare la situația economică și financiară, precum și la capacitatea tehnică și/sau profesională, notă privind stabilirea ponderii factorilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic), notă justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire. Atenț ie!

N.. • În ceea ce privește modalitatea de completare a formularului standard pus la dispoziție.P.M. s-a avut in vedere urmatorul aspect:  Completarea automată de către sistem a informațiilor din anunț/invitație de participare cu cele preluate din fișa de date avizată: • • La iniț ierea procedurii de atribuire prin selectarea de către autoritatea contractantă a documentației de atribuire aprobate în prealabil de către A.R. delimitându-le distinct (secțiune separată) de modalitîțile de îndeplinire ale acestora. fișa de date in format “. înainte de lansarea noii aplicații.M.A.N.N.După completarea on-line de către autoritatea contractanta a formularului standard disponibil în sistem. completarea anunț ului / invitaț iei de participare se va face automat de către sistem.A.A.M. Restul secțiunilor vor rămâne needitabile pentru autoritatea contractantă. În ceea ce privește simplificarea iniț ierii de către autoritățile contractante a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziț ie publică .R. Prin implementarea noii versiuni a e-Licitatie.N.P.pdf”. autoritatea contractantă va avea în vedere definirea exactă a cerințelor de calificare referitoare la capacitatea tehnică și profesională.M.A. autorităț ile contractante vor putea iniț ia proceduri de atribuire numai în baza completării ș i avizării fiș elor de date/documentaț iilor de atribuire on-line. în care nu au fost identificate neconformități cu legislația aplicabilă din domeniul achizițiilor publice. restul rămânând nemodificate.N.P. • La respingerea domentației de atribuire. respectiv capacitatea economică și financiară. operatorul A. va verifica doar secțiunile marcate pentru editare.  Câmpuri needitabile pentru secțiunile din cadrul fișei de date electronice respinse de către A.. prin preluarea informațiilor din fișa de date electronică.R. va indica secțiunea/secțiunile în care autoritatea contractantă va fi obligată să intervină și să modifice fișa electronică.P.A.P. se va genera automat de către sistem. iar operatorul A. acestea vor fi nevoite .A.M. la respingerea inițială a acestora.R. la transmiterea spre publicare a documentației de atribuire.R. și în același timp stoparea initiațivelor autorităților contractante de a opera alte modificări decât cele indicate de către A.R.N.A. Autoritatea contractantă va completa și transmite la inițiere. pentru care autorităț ile contractante nu vor iniț ia până la data menț ionată mai sus proceduri de achizitie publica. Pentru documentațiile aprobate de operatorul A. Prin acest demers s-a avut în vedere fluidizarea activității de evaluare a documentațiilor de atribuire efectuate de către A.M.M. doar termenele procedurii de atribuire.N.R.P. după crearea copiei.P. indicându-le separat prin adăugarea acestora în secțiunea specifică (“Adaugă”) în conformitate cu notele justificative.

A.P. NOTIFICARE DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2011 SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIȚ II PUBLICE VA FI ÎNCHIS ÎNTRE 23 DECEMBRIE ȘI 5 IANUARIE Sistemul Electronic de Achiziţii Publice va fi închis între 23 decembrie 2011 şi 5 ianuarie 2012. respectiv în 2002.. ultima actualizare a sistemului fiind realizată în urmă cu aproape zece ani.A. astfel încât procedurile de verificare a documentațiilor de achiziţii publice să fie simplificată.R. care va fi completat de fiecare autoritate contractantă cu datele specifice unei proceduri. la revenirea documentaţiilor.) trebuia efectuată iniţial până la 15 octombrie de către administratorul sistemului. S.P. fişa de date nu este disponibilă în format electronic.R. Modernizarea SEAP va îmbunătăţi şi securitatea platformei electronice. va fi închis pentru implementarea unui nou program software care va uşura. va verifica doar câmpurile cu probleme.A. iar după verificare. interval în care autorităţile contractante nu vor mai putea lansa proceduri de achiziţie publică. adică un document tip.M.P. Modernizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (S.R.M.P.N.A.R. câmpurile fără probleme se vor bloca şi autoritatea contractantă nu va mai trebui să le completeze din nou în cazul respingerii. Astfel. vor fi publicate doar documentaţiile verificate și a acceptate de A.E.N. dacă nu mai sunt observaţii. un template. un model.. A. iar ulterior. iar procesul de verificare trebuie reluat de la început dacă documentaţiile sunt respinse şi revizuite de autorităţile contractante. În prezent.. documentaţiile de atribuire sunt urmărite manual de către operatorii A.N. pentru modernizarea software şi introducerea de noi formulare.să reia întreg procesul de evaluare ș i iniț iere a procedurilor de achizitie conform noilor facilități tehnice. . va facilita verificarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire.E. care trebuie actualizată în raport cu noile cerinţe la nivel european. Va exista o fişă de date electronică. anunţul/invitația de participare va fi generat/ă automat.P.M. Această fişă de date şi caietul de sarcini vor fi trimise spre verificare A.M.A. Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională.P.N.A.

cât şi a Paştelui! „Începând cu data de 15 decembrie a oricărui an.E.A.) nu vor fi afectate.E. în sistemul electronic vor fi acceptate revenirile la documentații. cumpărările din catalogul electronic sau evaluări ale procedurilor on-line etc. Conform recomandărilor din raportul de audit al Comisiei Europene pe Programul Operaţional Regional. în noul format prin completarea după data de 5 ianuarie 2012.N. în condiţiile în care. privind noul sistem S. iar. Documentațiile respinse vor reveni în S.M. în zilele nelucrătoare. dar şi Pascale.M.P.E.R. auditorii Comisiei Europene au oferit ca exemplu o procedură de achiziție publică care nu poate fi demarată pe 27 decembrie pentru ca depunerea ofertelor să aibă loc imediat după Revelion.A.P.c. va fi sistată funcţionalitatea S.M. până la data lansării noii platforme.P.e-licitatie.P. și ale A. aşa cum s-a întâmplat în trecut.P. doamna Cristina Trăilă. va fi închis pe viitor.A.M.I. autoritățile contractante vor avea posibilitatea de a iniția procedurile ale căror documentații de atribuire au fost și vor fi acceptate. precizează Președintele A.E.E.. În zilele de 21-23 decembrie a. S.. (de ex: licitațiile electronice.R. nicio documentație de atribuire pe fonduri europene nu este întârziată.E.P. inclusiv în ultima modificare a legislaţiei achiziţiilor publice adoptate de Parlament.N.P. Toate celelalte procese derulate prin S.A.N.A.N.A. În acest moment.N. www.Ca o regulă. ele fiind tratate cu prioritate.N.M.P. vă vor fi transmise prin notificare și postate pe site-urile C. . nu mai este timp nici pentru o procedură de cerere de ofertă.R. nu se mai permite folosirea S. pe toată perioada suspendării.A.S. să fie preluate. când au fost demarate proceduri de achiziţii pe 24 decembrie.I. Întârzierea a fost cauzată şi de faptul că 2.P.P.A. a fișei de date online și atașarea celorlalte documente.096 documentații de atribuire au fost întoarse de cel puţin două ori de la autoritatea contractantă fără ca observațiile A.A. De asemenea. prin lansarea anunțurilor/invitațiilor de participare.R. Instrucțiunile și recomandările operatorului C.. atât pe perioada sărbătorilor de iarnă. întârziate sunt alte 1.522 documentaţii de atribuire pentru contracte finanţate exclusiv din bugetul naţional.A.. pe perioada sărbătorilor de iarnă.ro și A.S.M. toate fiind în termenul de verificare prevăzut de legislație. iar ofertele au fost deschise pe 1 ianuarie”.

precum și a normelor de aplicare a respectivului act normativ. 34/2006 pentru că toate condiţiile încheierii respectivului contract de asigurare (termen. NOTIFICARE DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE 2011 La retransmiterea documentaț iilor de atribuire respinse de către A.NOTIFICARE DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2011 În ceea ce privește achiziţionarea serviciilor de asigurare obligatorie a locuinţelor de serviciu şi locuinţelor de intervenţie. în vederea diminuării perioadei necesare reverificării.M.P. entitatea cu care se încheie contractul etc.G.U.E.R.P. 260/2008. a secțiunii ”Creează copie”..) sunt stabilite prin Legea nr. cu modificările și completările ulterioare. nr. a anunț urilor/invitaț iilor de participare după acceptarea documentațiilor aferente. valoarea poliţei de asigurare. Crearea copiei se realizează prin accesarea din detaliului formularului documentaț ie de atribuire on-line respins. autoritatea contractantă va proceda la crearea ș i transmiterea în mod obligatoriu a unei copii după formularul ”documentaț ia de atribuire” . autoritățile contractante vor avea în vedere următoarele aspecte: 1. transmis inițial.disponibil on-line.A.N. valoarea primei de asigurare. vă informăm că nu sunt aplicabile prevederile O. . În cazul respingerii documentației de atribuire urmare a neconformităților constatate. completarea ș i transmiterea spre publicare în S.A.

Astfel. Numai în cazul în care autoritatea contractantă modifică şi retransmite documentația de atribuire prin folosirea copiei la documentaț ia respinsă.A.. Atenție! Neutilizarea copiei la formularul aferent documentației respinse face imposibilă evaluarea cu prioritate de către A. La transmiterea anunț urilor/invitaț iilor de participare în vederea inițierii procedurilor de atribuire aferente documentațiilor de atribuire aprobate.R. La inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică.M. va fi în măsură să reevalueze documentația cu prioritate. a documentației de atribuire retransmise.N. A. după crearea copiei.M. se va genera automat de către sistem un nou formular on-line în care se vor regăsi ataș ate automat fiș ierele iniț iale care au fost transmise de către autoritatea contractantă la transmiterea spre aprobare a documentației inițiale.. pentru a evita respingerea acestora de către A.P. concordanța informațiilor transmise prin .M.R.N. Autoritatea contractantă va elimina/ș terge din listă. autoritatea contractantă are obligaț ia de a asigura.M.A.R.R. fiș ierul/fiș ierele în care trebuie să se efectueze modificări și va proceda la încărcarea/ataș area unui/unor noi fiș iere cu informaț ii actualizate conform recomandărilor comunicate de către A. 2. autoritatea contractantă are obligația completării informațiilor solicitate în secțiunile formularul specific anunțului/invitației (fără a se limita la utilizarea sintagmei ”conform documentației de atribuire”).P.A.N.P.N.P.A.

ro/ .2011).A. crt. până nu solicitaț i în scris la adresa helpdesk@anrmap. Tipul autorității contractante Valoare contract de produse (DST*) Valoare contract de servicii (DST) Valoare contract de lucrări (DST) Nr. până la evaluarea de către A.bnr. nr.7 – “Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice “ din formularul Fișa de date a achiziției (Notificarea A.000. nu procedaț i la transmiterea aceleiaș i documentaț ii modificată.N.000 200.000 5.000 3 Alte entități/autorități contractante cum ar fi cele care își desfășoară activitatea în domeniul utilităților și care au obligația de a respecta GPA 400.000 2 Autorități la nivel local 200. La completarea secțiunii II 1.000 400. în situaţia în care. conceput ca înlocuitor al standardului aurului.N.R.documentația de atribuire acceptată de către A.M. Valoarea DST se publică zilnic de către Banca Națională a României și poate fi obținută prin accesarea adresei http:/www.A.M.P. 73/27.000. După transmiterea spre evaluare a unei documentaț ii în S.A. 3.ro respingerea de la evaluare a documentaț iei iniț iale. urmează să aveți în vedere următoarele praguri valorice a contractelor care se supun Acordului privind achizițiile publice încheiat cu Organizația Internațională a Comerțului (Government Procurement Agreement – GPA). din proprie inițiativă consideraţi că sunt necesare anumite modificări ale acesteia.R.000 5. la bifarea opțiunii DA/NU. cu cele din anunțul/invitația de participare.R. 4.000 *) DST (Drepturi Speciale de Tragere) denumită internațional XDR.09.N.. 1 Autorități la nivel central 130. reprezintă moneda virtuală a Fondului Monetar Internațional.A.E.P.M.P.000 5.000 130.000.P.

P..NOTIFICARE DIN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2011 Notificare arhivare/ semnare electronică a documentelor transmise în S. aveți in vedere verificarea documentelor ce vor fi cuprinse în respectiva arhivă.com ).rarlab.E. . fără criptare La transmiterea documentațiilor de atribuire și notelor justificative în S.P. www.E.E. nu și cea referitoare la criptarea acestora (encryption).A.R. setarea de includere a informațiilor de corecție a erorilor.. - - - La operațiunea de semnare electronică a documentelor ce vor fi transmise în S..P.P. utilizați acolo unde este posibil.com.A.N. - după transmiterea în S. vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte: - utilizați numai fișiere arhivate cu programe de arhivare de tip Winrar sau Winzip (www.MA. La operațiunea de arhivare a documentației pe care doriți să o transmiteți în SEAP.A. pentru a reduce riscul de erori în procesul de arhivare. aveți în vedere numai alegerea opțiunii de verificare (digital signature). verificați întotdeauna ca documentele / arhivele să poată fi accesate. înainte de arhivare. în vederea evaluării de către A..E.P.A. nu aplicați parole sau forme de criptare pe documente sau arhive ce urmează a fi accesate legal de persoane ce nu au parolele de acces la documente.winzip. efectuați selectarea tuturor fișierelor care vor face parte din arhiva respectivă.

notă privind alegerea procedurii de atribuire. precum și la capacitatea tehnică și/sau profesională. clauze contractuale obligatorii. modele de formulare.A.A. Având în vedere prevederile H. fiș a de date a achiziț iei . note justificative prevăzute de legislaț ia în domeniu. 7.documentaț ia de atribuire .G.A.P.. vor fi acceptate numai documentele semnate cu semnătură electronică extinsă. necriptată și bazată pe un certificat emis de un furnizor acreditat.2011.disponibil online în cadrul S.E.P.conform modelului atașat prezentei și disponibil în cadrul S.R. după caz pot fi: notă privind determinarea valorii estimate. 6. va proceda la evaluarea conformităț ii documentaț iei de atribuire aferente contractelor de achiziț ie publică.NOTIFICARE DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2011 În atenția autorităților contractante.M.P.P.E. notă privind stabilirea ponderii factorilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic). 8. denumite generic (denumirea va indica în mod clar conținutul acestora). 9.A. 801 din 2011 prin care A. înainte de transmiterea spre publicare a invitaț iei/anunț ului de participare.E. Înainte de transmiterea în S. respectiv prin transmiterea documentației de atribuire și notelor justificative prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice care vor fi încărcate integral în S. autoritatea contractantă va completa informaț iile minimale solicitate în cadrul acestuia ș i va ataș a obligatoriu în fiș iere distincte. caiet de sarcini. aceasta va fi aprobată obligatoriu de către conducătorul entității achizitoare.P.E.A.11. de către autoritatea contractantă. Acestea.N.E. Persoana/persoanele desemnate pentru a semna documentele cu semnătură .  Începând cu data 01. următoarele: 5.A. notă privind cerințele minime de calificare referitoare la situația economică și financiară.  La completarea formularului .P. a documentației de atribuire. notă justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire. în vederea fluidizării acestei activități facem următoarele precizări și recomandări:  Procesul de evaluare a documentaț iilor de atribuire se va realiza prin mijloace electronice. prin intermediul S.

11.P. va proceda la evaluarea conformităț ii documentaț iei de atribuire aferente contractelor de achiziț ie . precum ș i notele justificative vor fi salvate ș i transmise în format editabil de tip ”.  În cazul respingerii documentației de atribuire. NOTIFICARE DIN DATA DE 21 SEPTEMBRIE 2011 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.pdf”. schițelor din cadrul caietului de sarcini care vor fi transmise în formatul specific acestora. transmis inițial. transmiterea documentației de atribuire în cadrul S.  Toate documentele menționate mai sus vor fi încărcate în cadrul sistemului informatic în secț iunile dedicate disponibile în cadrul formularului online. termenele limită care trebuie respectate în aplicarea procedurii de atribuire. în vederea diminuării perioadei necesare reverificării.A.doc” sau ”. Detaliile tehnice privind folosirea semnăturii electronice intră în atribuția furnizorului acreditat.G. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.E.M.R. Atenționăm autoritățile contractante că neutilizarea copiei la formularul aferent documentației respinse.disponibil online.2011.  Pentru asigurarea concordanței și corectitudinii informațiilor cuprinse în documentația de atribuire (fișa de date a achiziției) cu cele din anunțul/invitația de participare. face imposibilă evaluarea cu prioritate a acesteia. autoritatea contractantă va proceda la crearea ș i transmiterea în mod obligatoriu a unei copii după formularul ” documentaț ia de atribuire” .A. nr.P. se va face și pe baza certificatului digital de autentificare în cadrul acestui sistem.N. respectiv ”Documentaț ie de atribuire” și ”Note justificative”. A. la nivelul fiecărei autorități contractante (conducătorul instituției sau persoane delegate/desemnate de către acesta). Până la data de 01.electronică extinsă vor fi nominalizate prin procedură internă. autoritatea contractantă nu va completa la nivelul fiș ei de date a achiziț iei. cu excepția planșelor.  Documentele din cadrul documentaț iei de atribuire. 801/2011 pentru modificarea ș i completarea H. acestea urmând a fi precizate în cadrul anunțului/invitației de participare la momentul transmiterii spre publicare a acestora.

publică cu legislaț ia aplicabilă în domeniul achiziț iilor publice.N.2011. ca urmare a acceptării documentaț iei de atribuire de către A.N.2011. Vă atenționăm că Sistemul Electronic de Achiziț ii Publice va fi oprit începând cu 23. de către autorităț ile contractante ș i semnate cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile legale. ca până la publicarea invitației/anunțului de participare să asigure numai A. b) de a respinge documentația de atribuire și de a informa autoritatea contractanta asupra neconformităților constatate la nivelul acesteia. începând cu ziua de luni 26 septembrie 2011.P.A.E.N.P.N. precum și a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanță cu prevederile legale privind achizițiile publice.. aducem la cunoștință următoarele aspecte: .00.P. într-un termen de 14 zile pentru fiecare documentație de atribuire transmisă de către autoritatea contractantă în S.R.A.E.E. încărcate integral în S.P. în prealabil documentația de atribuire aferentă procedurii în cauză să fie evaluată și acceptată de către A. ora 24.09. până în data de 25.R..P.A. respectiv prin intermediul S. are obligația: a) de a emite autorității contractante acceptul asupra documentației de atribuire in vederea inițierii procedurii de atribuire.00.R. accesul imediat și nerestricționat la documentația de atribuire și la notele justificative prevăzute de legislația în domeniul achiziț iilor publice. nu se va mai putea transmite spre publicare niciun anunț/invitație de participare fără ca.A.E. În acest sens.P. aducem la cunoștința tuturor autorităților contractante faptul că. Verificarea anunț ului/invitaț iei de participare transmis/ă spre publicare de către autoritatea contractantă.09.M. respectiv transmiterii spre publicare a anunțului/invitației de participare.P.M.P. În urma verificării. pentru implementarea modificărilor menționate mai sus.M. ora 00. are obligația. Prin urmare.M. În acest context.R. Procesul de evaluare a documentaț iilor de atribuire se va realiza prin mijloace electronice.P.N.A.A.A.P. Evaluarea se va realiza de către A.A.R. se va realiza în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunțului/invitației în S. înainte de transmiterea spre publicare a invitaț iei/anunț ului de participare. operatorul S. A. dacă prevederile acesteia sunt conforme cu legislația privind achizițiile publice.M.A.A.E.

09. caiet de sarcini.. ș i retransmise spre verificare de către autoritatea contractantă după data de 22.A. cerințele de calificare și selecție. autoritatea contractantă va transmite în S. 75 alin (1) și art. Sistemul electronic va activa în mod automat secțiuni suplimentare (APENDICE) ce urmează a . autoritatea contractantă nu va completa la nivelul fișei de date a achiziț iei.2011 I. Cu privire la dreptul autorităților contractante de a reduce termenul prevăzut la art. a)c) din ordonanță. prin prezenta vă aducem la cunoștință că una dintre condițiile prevăzute de legislația în domeniu pentru a putea beneficia de această reducere este ca anunțul de intenție să fi conținut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare.2011. la nivelul formularului de anunț de intenție. 8 lit.09.A.• anunțurile/invitațiile de participare respinse de către A.A. 34/2006. atunci când a publicat un anunț de intenție referitor la contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite. • în perioada 23. e) din ordonanță. termenele limită care trebuie respectate în aplicarea procedurii de atribuire.U.R. Pentru asigurarea concordanței și corectitudinii informațiilor cuprinse în documentația de atribuire (fișa de date a achiziției) cu cele din anunțul/invitația de participare.N.09. vor completa la nivelul formularului de anunț de intenție disponibil în S. (1) din O. autoritățile contractante. Autoritățile contractante prevăzute de art.E. modele de formulare. autoritatea contractantă nu va avea posibilitatea utilizării sistemului electronic. cu modificările și completările ulterioare. În acest sens.M. astfel cum sunt acestea definite de art. În vederea evaluării documentaț iei de atribuire de către A.P..R. în cadrul secţiunii Informații generale – “ Prezentul anunț vizează reducerea termenelor limită de depunere a ofertelor” – vor alege opțiunea “DA”.N.E.P.P. NOTIFICARE DIN DATA DE 15. fiș a de date a achiziț iei. procedura de atribuire. clauze contractuale obligatorii.M. în cadrul Secțiunii IV 2) – Alte informații.2011 ora 24.00. note justificative prevăzute de legislația în domeniu. criteriul de atribuire a contractului (informații ce nu pot fi completate la nivelul unor câmpuri distincte ale formularului). nr. 89 alin. vor intra sub incidenț a noilor prevederi legislative.09-25.A.G. 8 lit. d) și lit.P.

2. precum şi criteriul de atribuire. situaţie de urgenţă ce nu a fost generată de o acţiune sau inacţiune a autorităţii contractante.fi completate de către autoritatea contractantă. pentru reducerea riscurilor care pot apărea cu privire la neasigurarea unui timp rezonabil necesar elaborării ofertelor/candidaturilor. criteriul de atribuire a contractului. Menționăm că reducerea de termen este posibilă numai dacă informații precum: procedura de atribuire. Privitor la accelerarea procedurilor de licitație restrânsă. care au condus la întârzieri mari în verificarea şi validarea invitaţiilor/anunţurilor de către operatorii ANRMAP. a unei note justificative privind accelerarea procedurii de atribuire. menită să susţină situaţia de urgenţă ce impune reducerea termenelor în cauză. astfel încât la momentul publicării să mai rămână cel puţin trei zile până la data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor/candidaturilor. autoritatea contractantă să ia în calcul o marjă de timp mai mare de 3 zile lucrătoare necesară verificării acesteia. Atunci când intenţionează să transmită spre publicare în SEAP o erată. . avertizând totodată utilizatorul asupra necesității completării la nivelul Apendicelor a informațiilor cu privire la procedura de atribuire. în vederea emiterii acceptului de publicare a anunțului de participare.06. se regăsesc şi în anunţul de participare. În cazul în care criteriul de atribuire stabilit este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și în măsura în care se cunosc la momentul transmiterii anunţului de intenţie. cerințele de calificare și selecție. rugăm autorităţile contractante ca în perioada imediat următoare să acţioneze astfel: 1. NOTIFICARE DIN DATA DE 02. criteriile de calificare şi selecţie. publicate la nivelul anunţului de intenţie. în secțiunea „Documentație și clarificări”. II. La stabilirea termenelor limită de depunere a ofertelor/candidaturilor să ia în calcul o marjă de timp mai mare de 3 zile lucrătoare necesară verificării invitaţiilor/anunţurilor de către ANRMAP. este necesară încărcarea în sistemul electronic. respectiv negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.2011 ÎN ATENŢIA AUTORITĂŢILOR CONTRACTANTE! Având în vedere problemele cu care ne confruntăm în suportul tehnic al Sistemului Naţional al Achiziţiilor Publice. se vor detalia şi factorii de evaluare.

(2) din acelaşi act normativ.925/2006. a documentului „autorizaţie pentru livrarea produselor” /„autorizaţie de distribuitor”/„autorizaţie de comercializare a produselor” Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor publice face următoarele precizări: Legislaţia în materia achiziţiilor publice nu conţine prevederi exprese cu privire la posibilitatea solicitării unei autorizări din partea producătorului.34/2006 şi pe de altă parte. în sensul că se analizează capacitatea tehnică şi profesională a unui ofertant în funcţie de existenţa unor acorduri directe cu producătorii. (1) din OUG nr. mostre. precizăm că acest document menţionat expres ca cerinţă de calificare nu este în măsură să reflecte demonstrarea potenţialului tehnic şi organizatoric al operatorilor economici participanţi la procedură.NOTIFICARE DIN IUNIE 2011 Cu privire la solicitarea prezentării în cadrul documentaţiilor de atribuire având drept obiect furnizarea de produse.(2) din HG nr. c din OUG nr.34/2006 o imagine a calităţii produselor ofertate poate fi pusă în evidenţă prin prezentarea unor documente precum: fişe tehnice. 177 alin. la art. De altfel. remarcăm o confuzie în interpretarea prevederilor legale. pornind de la scopul vizat de majoritatea autorităţilor contractante prin solicitarea acestui tip de document. 11 alin. descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. echipamente. coroborat cu art. 188 alin. piese de schimb. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate care atestă conformitatea produselor identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante. 2 alin.(2) lit. Astfel. potrivit căruia nu se doreşte identificarea provenienţei produsului în vederea stabilirii unei anumite conformităţi ci asigurarea unei garanţii a calităţii produselor ce se vor livra pe perioada derulării contractului. potrivit prevederilor art. Pe de altă parte. Tocmai existenţa concurenţei face posibilă acţiunea legii cererii şi ofertei care determină preţurile în afara controlului operatorilor economici. însă această cerinţă trebuie să se circumscrie prevederilor legale prevăzute pe de-o parte. . abordare care excede legislaţiei în materia achiziţiilor publice care se bazează pe faptul că una dintre cele mai importante trăsături ale economiei de piaţă o reprezintă concurenţa. la art.

Practic. atestate. documentele în cauză fiind emise de autorităţi publice competente sau de către organisme de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare şi nicidecum de către producătorii produselor în cauză. autorizaţii. în cuprinsul caietului de sarcini. interpretarea prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice aferente cerinţelor de calificare. exceptând situaţiile pentru care există prevederi legale care impun certificarea produselor. această ultimă abordare asigură autorităţii contractante integrarea adecvată şi eficientă a cerinţelor şi specificaţiilor tehnice în clauzele viitorului contract de achiziţie publică. în situaţia în care obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie furnizarea de produse. în scopul realizării obiectivelor proprii.Mai mult. este în strânsă corelaţie cu dispoziţiile unor reglementări legale pe anumite segmente de piaţă. Prin urmare. . Ca un exemplu de bună practică. a informaţiilor privind nivelul calitativ şi de performanţă. pentru ca această cerinţă să nu aibă efectul unei bariere administrative care să limiteze accesul la procedură cât şi posibilitatea ofertanţilor de a îndeplini criteriile de calificare şi prin alte mijloace. a comercianţilor şi după caz a producătorilor. autorităţile contractante nu vor invoca prezentarea unei „autorizaţii pentru livrarea /comercializarea/ distribuţia/ produselor emisă de producători” în scopul calificării ofertanţilor ci vor formula cerinţe specifice cu privire la provenienţa produselor şi după caz. agremente tehnice. ataşăm prezentei notificări o propunere de model de formular adaptabil fiecărei situaţii concrete în care vă aflaţi şi care va fi solicitat în scopul evaluării conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu cerinţele din caietul de sarcini. prin raportare la certificate. autorizarea comercializării produselor.

.Activităţi acoperite de standard .Formular nr.Poziţia în compania producătoare . crt.Standard aplicat .Organismul de certificare 7 Declaraţie sau autorizaţie .________ TABEL DETALII PRODUCĂTOR Denumire produs / grup produse:______________________________________ Nr.Numele semnatarului . tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte. În cazul în care produsele/grupul de produse ofertate au producători diferiţi.Contact (telefon /fax/e-mail) Note : 1. 1 Informaţii solicitate Denumire producător Răspuns 2 3 Ţara de reşedinţă a producătorului – Adresa poştală Ţara / adresa/ unităţii de producţie 4 Pagina web (dacă este disponibilă) 5 State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e) Sistemul Calităţii 6 .

în cadrul secțiunii ”Informaț ii suplimentare”. care vor fi menționate la nivelul anunțului/invitației de participare. În vederea evitării încălcării prevederilor art.2. completarea acestor informaț ii se va face în cadrul secț iunii III. din detaliul lotului. completarea informațiilor se va face pentru fiecare lot în parte.M. b) atunci când contractele ce urmează a fi atribuite sunt de o complexitate deosebită și pentru îndeplinirea acestora autoritatea contractantă stabilește ca fiind necesară impunerea unui număr de ani pentru experiență profesională superior celui menționat anterior. disponibil în SEAP. 67 DIN 22.03. Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanţi.P. În cazul inițierii unei proceduri de cerere de oferte offline. respectiv mai mare de 3 ani pentru experienț ă profesională specifică. pentru perioadele impuse. NOTIFICAREA NR. se va considera ca fiind restrictivă impunerea unui număr de ani mai mare de 5 ani pentru experienț ă profesională generală. în cadrul formularului de invitație de participare specific. În funcț ie de aspectele specificate în cadrul informaț iilor prezentate. autoritatea contractantă va menționa ș i informaț iile privitoare la eventualele reglementări din domeniul contractului cu privire la aceste aspecte. nr.3.2. va acț iona în consecinț ă în activitatea de verificare a anunț ului/invitaț iei de participare.”Capacitate tehnică/profesională” în secțiunea ”Calificare”.G. Atunci când se optează pentru o procedură defalcată pe loturi. (2) din O.2011 – ACTUALIZATĂ La completarea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea profesională din formularul de anunț/invitație de participare.”Capacitate tehnică”.34/2006. Astfel. autoritatea contractantă are posibilitatea completării acestor informații odată cu definirea criteriului de calificare . 178 alin. . .R. iar în situația aplicării unei proceduri de cerere de oferte online. după caz. A.U.N.A. cu excepția următoarelor situații: a) atunci când există reglementări specifice. informațiile vor fi completate în cadrul secțiunii ”Criterii de calificare”. în cazul anunțului de participare.

”mai mare de 5 ani experiență profesională generală” și ” mai mare de 3 ani de experiență profesională specifică”. nr.R.NOTIFICARE DIN 22. disponibil în SEAP.2011 În vederea respectării prevederilor art. în cazul anunțului de participare.G. A. în vederea evitării încălcării prevederilor art. (2). completarea informațiilor se va face pentru fiecare lot în parte. NOTIFICARE DIN DATA DE 07.03.2011 La completarea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea profesională din formularul de anunț/invitație de participare. din detaliul lotului.”Capacitate tehnică/profesională” în secțiunea ”Calificare”. În cazul inițierii unei proceduri de cerere de oferte offline.U. În situația în care nu există reglementări specifice. după caz.P. completarea acestor informaț ii se va face în cadrul secț iunii III. informațiile vor fi completate în cadrul secțiunii ”Criterii de calificare”. a din O. 178 alin. autoritatea contractantă va menționa ș i informaț iile privitoare la eventualele reglementări din domeniul contractului cu privire la aceste aspecte. în cadrul secțiunii ”Informaț ii suplimentare”. completarea informaț iilor referitoare la cuantumul garanț iei de participare în .N.2. Atunci când se optează pentru o procedură defalcată pe loturi. pentru perioadele impuse. se va considera ca fiind restrictivă impunerea unui număr de ani experienț ă profesională .”Capacitate tehnică”. autoritatea contractantă. în cadrul formularului de invitație de participare specific.03. iar în situația aplicării unei proceduri de cerere de oferte online.34/2006. 431 alin. . În funcț ie de aspectele specificate în cadrul informaț iilor prezentate.3.M. până la modificarea formularului de invitație de participare disponibil în SEAP.(2) lit. Astfel.A. va acț iona în consecinț ă în activitatea de verificare a anunț ului/invitaț iei de participare. vă rugăm să aveți în vedere ca. autoritatea contractantă are posibilitatea completării acestor informații odată cu definirea criteriului de calificare .

125 alin. d care prevede ca. înainte de transmiterea spre publicare a invitației de participare.cazul inițierii unei proceduri de cerere de oferte offline. . autoritatea contractantă are posibilitatea completării acestor informații prin definirea garanției de participare în secțiunea ”Condiț ii suplimentare”. se va face pentru fiecare lot în parte. disponibil în SEAP. Atunci când se optează pentru o procedură de cerere de ofertă defalcată pe loturi. În situația inițierii unei proceduri de cerere de oferte având criteriul ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Nu se acceptă trimiterea către documentația de atribuire. în cadrul secțiunii ”Informaț ii suplimentare”. completarea informațiilor referitoare la cuantumul garanției. la secțiunea ”Criterii de calificare”. din detaliul lotului. (2) lit. pe motiv de nerespectare a art. Pentru transmiterea/completarea corectă a invitației de participare și evitarea respingerii invitațiilor de participare de către ANRMAP. acestea să fie cuprinse în invitația de participare. În situația derulării unei proceduri de cerere de oferte online. autoritatea contractantă are obligația menționării acestora în formularul disponibil în SEAP. în cadrul formularului de invitație de participare specific. atunci când sunt solicitate îndeplinirea de criterii de calificare. să se facă în cadrul secțiunii ”Modul de obț inere a documentaț iei de atribuire”. vă rugăm să vă asigurați că nu au fost definiți/completați aceeași factori de evaluare de două sau mai multe ori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful