You are on page 1of 33

§¹i häc Ph¬ng §«ng

Chuyªn ®Ò cuèi khãa

Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang ë thÕ kû 21, héi nhËp nÒn kinh tÕ víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc vÒ mäi mÆt. Níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ níc ®· cã sù ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý. Nhng víi b¶n chÊt lµ mét níc XHCN th× bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo híng kinh tÕ thÞ trêng. §¶ng vµ Nhµ Níc ®· ®Ò ra môc tiªu lµ: "NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN". Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng nh nhau, ®îc tù do c¹nh tranh víi nhau. Do vËy, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc ®îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¹o lËp, cñng cè, n©ng cao vai trß vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, ®ßi hái doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ h÷u hiÖu, trong ®ã cã viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp.Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ nhËn thøc mét c¸ch chÝnh x¸c vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµm c¬ së ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.

SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 1 MSSV:507412224

§¹i häc Ph¬ng §«ng

Chuyªn ®Ò cuèi khãa

Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tæng hîp nµy. Chuyªn ®Ò tæng hîp nµy gåm nh÷ng néi dung sau :

* Lêi nãi ®Çu...............................................................................1 PhÇn 1 : Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng an khang 1.1...............................................................................................Qu ¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty.............................3 1.2...............................................................................................Ch øc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty..............................................5 1.3...............................................................................................§Æ c ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty...........................5 1.4...............................................................................................§Æ c ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty........................6 PhÇn 2 : Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng an khang 2.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n.......................................................9 2.2 Tæ chøc sæ kÕ to¸n............................................................11 2.3 Tæ chøc b¸o c¸o kÕ to¸n.....................................................13 2.4 VËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty..................................14 SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 2 MSSV:507412224

§¹i häc Ph¬ng §«ng

Chuyªn ®Ò cuèi khãa

PhÇn 3 : Mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng an khang 3.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn.........................................................15 3.2 KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô....................18 * NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung......................................................21 * KÕt luËn...................................................................................24

PhÇn 1 : tæng quan vÒ c«ng ty tnhh m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An khang
1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty. 1.1.1.Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty - Tªn c«ng ty : C«ng ty tnhh m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An
Khang

- Tªn giao dÞch : An khang computer & telecom company
limited

- §Þa chØ : Sè 210 ®êng Th¸i Hµ, phêng Trung LiÖt, quËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi - Tªn viÕt t¾t : AKC CO.LTD - Ngµy thµnh lËp : Ngµy 20/04/2009 SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 3 MSSV:507412224

§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa .H×nh thøc së h÷u vèn : Vèn gãp gåm cã cña hai thµnh viªn . + Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vèn cña C«ng ty cã quyÒn thay ®æi + Bæ sung thªm vèn ®iÒu lÖ trÝch tõ quü dù tr÷ cña C«ng ty + Huy ®éng thªm vèn tõ vèn gãp míi cña c¸c thµnh viªn + C«ng ty còng cã thÓ huy ®éng vèn kinh doanh b»ng c¸ch vay vèn Ng©n hµng.GiÊy phÐp kinh doanh sè : 0102038392 .vn .Vèn ®iÒu lÖ ®ång) + PhÇn gãp vèn cña c¸c thµnh viªn b»ng tiÒn mÆt & tiÒn göi Ng©n hµng.000.668.§iÖn tho¹i: 04.M· sè thuÕ: 0103728344 .35582928/ 01234. : 1.Email : dauakc@gmail. phßng giao dÞch Th¸i ThÞnh Sè tµi kho¶n : 0721100037008 .Website : www.800.668 .Tªn ng©n hµng giao dÞch : + Ng©n hµng TMCP Kü th¬ng ViÖt Nam – Chi nh¸nh Th¸i Hµ Sè tµi kho¶n :11021555868013 + Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ. vay cña c¸c c¸ nh©n trong c«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ níc sau khi cã sù nhÊt trÝ cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty.com .ankhang.000 (Mét tû t¸m tr¨m triÖu SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 4 MSSV:507412224 .

Chøc n¨ng cña Gi¸m ®èc lµ cao nhÊt . V× vËy. t×m nh÷ng nguån hµng míi chÊt lîng vµ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých tíi ngêi tiªu dïng (C«ng ty lu«n coi träng nguån hµng mang l¹i chÊt lîng tèt vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cao nhÊt tíi b¹n hµng). c¸c v¨n b¶n giao dÞch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn tríc ph¸p luËt. Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh hîp ph¸p.lµ ngêi thay mÆt C«ng ty kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Phã gi¸m ®èc. C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng ph¬ng híng tèi u nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n. Thêi gian ®Çu khi thµnh lËp c«ng ty. §Æc biÖt C«ng ty coi träng “ch÷ tÝn” víi ®èi t¸c kinh doanh. mèi quan hÖ cßn h¹n chÕ (c¶ trong níc vµ níc ngoµi). ®îc thµnh lËp ngµy 20/04/2009 do phßng §¨ng ký kinh doanh-Së kÕ ho¹nh & §Çu t Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè: 0102038392. cã t c¸ch ph¸p nh©n (®îc thµnh lËp mét c¸ch hîp ph¸p.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang lµ mét doanh nghiÖp t nh©n. cã t©m huyÕt víi c«ng viÖc nh khen thëng. riªng. nguån hµng cha nhiÒu. §Õn nay C«ng ty ®· më réng ra nhiÒu mÆt hµng kinh doanh. nh huy ®éng thªm nguån vèn vµ sö dông chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. cã con dÊu SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 5 MSSV:507412224 . c¸c thµnh viªn häp vµ bÇu ra Gi¸m ®èc. Thêi gian ®Çu C«ng ty míi gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh kinh doanh nh: Sè vèn ®iÒu lÖ cha lín. phô cÊp. tù chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh b»ng sè tµi s¶n riªng). qu¸ tr×nh qu¶n lý còng nh triÓn khai kÕ ho¹ch cßn nhiÒu h¹n chÕ. C«ng ty còng lu«n ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é. mÆt hµng kinh doanh cha phong phó. tµi s¶n riªng.

kÝ göi hµng hãa + ®µo t¹o d¹y nghÒ trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin (chØ ho¹t ®éng khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt) + xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng ty kinh doanh 1. söa ch÷a.2. nilon + ®¹i lý mua. ®iÖn l¹nh.Chøc n¨ng. nhiÖm vô cña c«ng ty + S¶n xuÊt. hãa chÊt (trõ hãa chÊt nhµ níc cÊm) + x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông + mua b¸n s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mÜ nghª. ®iÖn tho¹i. nhùa. b¸n.3. thiÕt bÞ phôc vô ngµnh c«ng nghiÖp. thiÕt bÞ gi¸o dôc vµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ. trë ng¹i trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng vµ chÞu nhiÒu søc Ðp c¹nh tranh cña SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 6 MSSV:507412224 . ®iÖn tö. gç vµ c¸c s¶n phÈm tõ gç (trõ nhãm gç nhµ níc cÊm) + mua b¸n nguyªn vËt liÖu. x©y dùng ( kh«ng bao gåm thuèc b¶o vÖ thùc vËt) + s¶n xuÊt.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa 1.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang trong nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. linh kiÖn m¸y tÝnh. n«ng nghiÖp. m¸y mãc. vËt t. l¾p r¸p vµ mua b¸n m¸y tÝnh. gia c«ng ngµnh giÊy. thiÕt bÞ viÔn th«ng. ®å ®iÖn. + mua b¸n vµ chÕ biÕn quÆng. thñy lîi. phÇn mÒm m¸y tÝnh. giao th«ng.

c«ng ty TNHH B¸ch Khoa Sµi Gßn.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®· bíc vµo lÜnh vùc kinh doanh mÆt hµng nµy sím h¬n.. Lu chuyÓn hµng ho¸ trong kinh doanh th¬ng m¹i cña c«ng ty gåm 2 giai ®o¹n: Mua hµng hoÆc nhËp khÈu hµng hãa vµ b¸n hµng. më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng tõ Hµ Néi ®Õn c¸c tØnh l©n cËn kh¸c trong toµn quèc. Ho¹t ®éng nµy nh»m ph©n phèi hµng ho¸ ra thÞ trêng b¸n bu«n. ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh cña mÆt hµng kinh doanh. B¸n bu«n ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu h×nh thøc sau: b¸n trùc tiÕp. C«ng ty lu«n cam kÕt víi kh¸ch hµng thùc hiÖn hîp ®ång. 1. c«ng ty cæ phÇn ph©n phèi Phóc Anh. giao hµng theo ®óng thêi h¹n yªu cÇu ghi trong hîp ®ång. Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ngAn Khang lµ ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i. thùc hiÖn qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu hoÆc hµng mua trong níc. Nhng ®Õn nay c«ng ty ®ang dÇn vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n. thö th¸ch ban ®Çu ®Ó kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng.. C¸c thiÕt bÞ do c«ng ty cung cÊp lµ c¸c thiÕt bÞ ®ång bé míi 100 % vµ ®¹t c¸c tiªu chuÈn chÊt lîng. C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang cßn cã mèi quan hÖ th¬ng m¹i víi c¸c c«ng ty m¸y tÝnh lín kh¸c trªn toµn quèc : C«ng ty cæ phÇn BÒn. b¸n tr¶ gãp hay ký göi hµng ho¸.4. c«ng ty TNHH MGM. tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu thô bá qua kh©u chÕ biÕn lµm thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt cña hµng. c«ng ty TNHH ph©n phèi FPT.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 7 MSSV:507412224 .

Hç trî c«ng viÖc cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng. phßng kÕ to¸n. c¬ quan qu¶n lý chñ qu¶n vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc chÞu mäi tr¸ch nhiÖm víi Nhµ Níc. bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ theo chÕ ®é mét thñ trëng. Díi lµ n¨m phßng ban tham mu cã nhiÖm vô. chøc n¨ng kh¸c nhau gåm :phßng kinh doanh. kho. phßng kü thuËt. qu¶n trÞ web ®îc ph©n cÊp qu¶n lý nh sau: SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 8 MSSV:507412224 .§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa §Ó ®¶m b¶o cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.

nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty: + Gi¸m ®èc : chÞu tr¸ch nhiÖm víi c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa C«ng ty M« h×nh chung tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßn g kinh doan h Phßn g kü thuËt Phßn g kÕ to¸n Bé phËn kho Phßn gQu¶ n trÞ web * Chøc n¨ng. Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh chung toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 9 MSSV:507412224 .

Ch¨m sãc kh¸ch hµng thêng xuyªn nh»m t¨ng doanh thu. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt trong khi l¾p ®Æt. ®èi chiÕu cïng kÕ to¸n hµng ngµy theo nh÷ng ph¬ng ph¸p thÝch hîp. hÕt h¹n sö dông víi bé phËn qu¶n lÝ trùc tiÕp ®Ó cã SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 10 MSSV:507412224 . + Bé phËn kho : ChÞu tr¸ch nhiÖm t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ho¸. t×nh h×nh lu©n chuyÓn sö dông tµi s¶n. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi t×nh h×nh lËp kÕ ho¹ch phôc vô c«ng t¸c thèng kª vµ th«ng tin kinh tÕ. kiÓm tra. më réng thÞ trêng gióp cho c«ng ty ph¸t triÓn h¬n. nghiÖm thu chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ mua vµ b¸n. Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng tríc gi¸m ®èc vµ ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn + Phßng kinh doanh : cã chøc n¨ng lµm t¨ng doanh thu cho c«ng ty. Bé phËn kho¶n lý kho còng ph¶i b¸o ngay hµng thiÕu. + Phßng kÕ to¸n : Cã nhiÖm vô ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã. b¶o hµnh. gióp cho gi¸m ®èc ®Ò ra kÕ ho¹ch nhËn hµng vµ ph©n phèi hµng. háng. khai th¸c thÞ trêng ®Ó t×m ra lo¹i hµng míi phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng + Phßng kü thuËt : gi¶i quyÕt toµn bé kh©u kü thuËt cña c«ng ty. Khai th¸c kh¸ch hµng míi. b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ mµ c«ng ty b¸n vµ l¾p ®Æt cho kh¸ch hµng. T×nh h×nh sö dông kinh phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh hay qu¶n lý doanh nghiÖp. lËp thiÕt kÕ.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa + Phã gi¸m ®èc : lµ ngêi hç trî c«ng viÖc cho gi¸m ®èc. qu¸ tr×nh kinh doanh vµ kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh. qu¶n lý chung t×nh h×nh nh©n sù trong c«ng ty.

1. dÞch vô cña doanh nghiÖp trªn internnet.c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. PhÇn 2 : tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty tnhh m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng an khang 2. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n tõ kh©u ghi chÐp ban ®Çu ®Õn tæng hîp b¸o c¸o vµ kiÓm tra kÕ to¸n.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã 5 ngêi ®îc ®Æt díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 11 MSSV:507412224 . Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc gän nhÑ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa nh÷ng ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt kÞp thêi. cung cÊp c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng qua m¹ng. + Phßng qu¶n trÞ web: LËp website cho c«ng ty gióp kh¸ch hµng cã thÓ tiÕp xóc ®îc víi c¸c s¶n phÈm. tæ chøc qu¶n lý còng nh tr×nh ®é yªu cÇu qu¶n lý . ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn nÕu kiÓm kª thiÕu hµng.

SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 12 MSSV:507412224 . chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n kÕ to¸n. M« h×nh cña phßng kÕ to¸n ®îc tæ chøc nh sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn. tËp hîp chi phÝ vµ x¸c ®Þnh KQKD * Chøc n¨ng. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c thèng kª. chØ ®¹o vµ thùc hiÖn vÒ c¸c nghiÖp vô thuÕ. vÒ c¸c th«ng tin do phßng kÕ to¸n cung cÊp. vay vµ thanh to¸n KÕ to¸n kho KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiªuthô.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa trëng vµ gi¸m ®èc c«ng ty. nhiÖm vô cña mçi bé phËn kÕ to¸n + KÕ to¸n trëng: KÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp.tµi chÝnh cña C«ng ty. th«ng tin kinh tÕ cña C«ng ty. c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n theo ®Þnh kú.

lu©n chuyÓn hµng. b¸o c¸o nh÷ng vÊn ®Ò x¶y ra ®èi víi hµng hãa ®Ó cã kÕ ho¹ch kÞp thêi. gi¶i tr×nh. ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp. + KÕ to¸n tiªu thô. kÕ to¸n chi tiÕt c¸c chi phÝ b¸n hµng. lËp quyÕt to¸n thuÕ hµng th¸ng còng nh lªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp. §èi chiÕu sæ s¸ch nhËp xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c ®ång thêi cã kÕ ho¹ch dù trï hµng. nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u. chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. thuyÕt minh. kÕt hîp víi viÖc më thÎ kho tay vµ m¸y. chøng tõ cña c¸c bé phËn kÕ to¸n kh¸c göi vÒ ®Ó ®iÒu chØnh mét c¸c kÞp thêi. ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp. ghi chÐp kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña vèn b»ng tiÒn. lËp b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ vµ b¸o c¸o kÕ to¸n néi bé vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i thu. kÕ to¸n chi tiÕt vÒ doanh thu b¸n hµng theo ho¸ ®¬n. thuÕ GTGT ph¶i nép. nî ph¶i tr¶ vµ c¸c nguån vèn chñ së h÷u. doanh thu thuÇn. tËp hîp chi phÝ vµ x¸c ®Þnh KQKD: Ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp. kÕ to¸n chi tiÕt trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n. TiÕn hµnh ph©n bæ c¸c lo¹i chi phÝ nµy vµo chi phÝ kinh doanh trong kú ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. chi phÝ chung. ph¶i tr¶): Bé phËn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn gióp kÕ to¸n trëng x©y dùng vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch tµi chÝnh. Cuèi cïng lËp b¸o SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 13 MSSV:507412224 . kÕ to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n nî ph¶i thu. b¸o c¸o sè lîng hµng tån kho hµng ngµy vµ cuèi th¸ng.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa + KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n(nî ph¶i thu. tÝnh to¸n vµ ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp.KiÓm tra xem xÐt c¬ së sè liÖu. + KÕ to¸n tæng hîp: kÕ to¸n tæng hîp toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty vµo sæ c¸i.Ph©n tÝch. lËp c¸c b¸o theo yªu cÇu qu¶n lý còng nh c¬ quan cÊp trªn. +KÕ to¸n kho : KÕ to¸n kho theo dâi nhËp xuÊt tån cña kho.

Trong doanh nghiÖp ¸p dông theo h×nh thøc NhËt ký chung. Sæ chi tiÕt.2. H×nh thøc NhËt ký chung lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµo sæ NhËt ký chung.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n trong doanh nghiÖp C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh theo quyÕt ®Þnh15/2006/ Q®-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tµi chÝnh. sau ®ã c¨n cø vµo NhËt ký chung lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo Sæ C¸i. 2. Tr×nh tõ ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ quü NhËt ký chung Sæ thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 14 MSSV:507412224 B¸o c¸o kÕ to¸n .§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ nép B¸o c¸o néi bé liªn quan ®Õn tiªu thô vµ kÕt qu¶ kinh doanh.

gióp cho viÖc cung cÊp th«ng tin nhanh chãng. PhÇn mÒm kÕ to¸n mµ c«ng ty sö dông lµ phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting 2008 SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 15 MSSV:507412224 . kÞp thêi. chÝnh x¸c. ®èi chiÕu sè liÖu cuèi th¸ng C«ng ty ¸p dông m¸y vi tÝnh trong viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa Ghi chó: Tr×nh tù ghi sæ: Ghi cuèi th¸ng Ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú ng¾n KiÓm tra. gi¶m bít c«ng t¸c kÕ to¸n thñ c«ng.

Sæ tæng hîp . Sau khi in ra giÊy kÕ to¸n kiÓm tra. ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ kÕ to¸n víi b¸o c¸o tµi chÝnh Cuèi th¸ng. x¸c ®Þnh tµi kho¶n ghi Nî. kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ®· ®îc kiÓm tra. biÓu ®îc thiÕt kÕ s½n trªn phÇn mÒm kÕ to¸n. tµi kho¶n ghi Cã ®Ó nhËp d÷ liÖu vµo m¸y vi tÝnh theo c¸c b¶ng. kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c thao t¸c kho¸ sæ (céng sæ) vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. ViÖc ®èi chiÕu gi÷a sè liÖu tæng hîp víi sè liÖu chi tiÕt ®îc thùc hiÖn tù ®éng vµ lu«n ®¶m b¶o chÝnh x¸c. ®îc lµm c¨n cø ghi sæ.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa Hµng ngµy. Theo quy tr×nh cña phÇn mÒm kÕ to¸n c¸c th«ng tin ®îc tù ®éng nhËp vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c sæ chi tiÕt liªn quan Cuèi th¸ng.Sæ chi tiÕt M¸y vi tÝnh . trung thùc theo th«ng tin ®· ®îc cËp nhËt trong kú. cuèi n¨m toµn bé hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®îc in ra giÊy ®ãng thµnh quyÓn vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph¸p lý theo quy ®Þnh Toµn bé qu¸ tr×nh ghi sæ kÕ to¸n trªn m¸y ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n m¸y PhÇn mÒm kÕ to¸n Chøng tõ kÕ SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 16 to¸n MSSV:507412224 (2) Sæ kÕ to¸n .

b¸o c¸o tµi chÝnh gåm : STT 1 2 3 4 Tªn b¸o c¸o B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ Ký hiÖu B01 – DNN B02 – DNN B09 . Hµng th¸ng nép b¸o c¸o thuÕ vµ cuèi niªn ®é kÕ to¸n ph¶i göi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m lªn chi Côc thuÕ quËn §èng §a.B¸o c¸o kÕ §Þnh kú.B¸o c¸o tµi chÝnh .§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i Ghi chó : Ghi ngµy Cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 2. hµng quý c«ng ty ph¶i göi b¸o c¸o cho gi¸m ®èc ®Ó b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong mét quý.DNN B03 .DNN SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 17 MSSV:507412224 .3.Tæ chøc b¸o c¸o kÕ to¸n: .

Niªn ®é kÕ to¸n : Theo n¨m tõ 01/01/N ®Õn 31/12/N . . b¸o c¸o t×nh h×nh sö .Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC® : Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng theo quyÕt ®Þnh sè 203/2009/Q®-BTC ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 cña Bé tµi chÝnh.§¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n : ViÖt Nam §ång(VND) .§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa vô víi nhµ níc. phiÕu xuÊt kho.C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng BTC . biªn lai thu tiÒn. 2.phiÕu nhËp kho.Gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. .H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông : NhËt Ký Chung .HÖ thèng chøng tõ : HiÖn nay c«ng ty ¸p dông hÖ thèng chøng tõ do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/q®-btc ngµy 20/03/2006 gåm phiÕu thu. phiÕu chi. B¸o c¸o kh¸c:T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa dông hãa ®¬n.ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi hµng tån kho : Hµng tån kho ®îc ghi nhËn theo gi¸ gèc.Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT : C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ . hãa ®¬n b¸n hµng. … ®Þnh sè SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 18 MSSV:507412224 .4 VËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.

Vån b»ng tiÒn cña c«ng ty bao gåm tiÒn mÆt tån quÜ vµ tiÒn göi ng©n hµng. kÕt qu¶ tiªu thô.HÖ thèng tµi kho¶n : C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/q®-btc ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh. PhÇn 3 : mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty tnhh m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng an khang 3. Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô thu tiÒn. kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu thu tiÒn mÆt.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa .Do ®Æc thï lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i nªn c«ng ty kh«ng sö dông hÕt tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n mµ chñ yÕu sö dông c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh mua hµng.1 §Æc ®iÓm: Vèn b»ng tiÒn lµ mét bé phËn cña vèn SXKD thuéc tµi s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp. phiÕu thu ®îc chuyÓn cho SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 19 MSSV:507412224 . sau khi ®îc kÕ to¸n trëng kiÓm duyÖt. TiÒn mÆt lµ sè vèn b»ng tiÒn ®îc thñ quü b¶o qu¶n trong kÐt s¾t an toµn cña c«ng ty.C¸c tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp hai phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 3. c¸c giÊy thanh to¸n tiÒn. c¨n cø vµo c¸c hãa ®¬n.1. b¸n hµng. ®îc h×nh thµnh chñ yÕu trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ trong c¸c quan hÖ thanh to¸n.

Sau ®ã thñ quü sÏ ghi sè tiÒn thùc phËn vµo phiÕu thu. thñ quü c¨n cø vµo phiÕu chi ®Ó chi phÇn tiÒn sau khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký kÕ to¸n trëng vµ cña Gi¸m ®èc c«ng ty.GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 20 MSSV:507412224 .PhiÕu thu .GiÊy thanh to¸n t¹m øng . PhiÕu thu vµ phiÕu chi lµ tËp hîp cña mét chøng tõ hoÆc nhiÒu chøng tõ. §èi víi kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng th× khi cã c¸c giÊy b¸o cã vµ b¸o nî cña Ng©n hµng th× kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµ lËp c¸c chøng tõ ghi sæ sau ®ã vµo c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan 3.2 Chøng tõ kÕ to¸n Tu©n thñ chÕ ®é hiÖn hµnh.GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng . Riªng phiÕu chi cña th quü nép ng©n hµng lµ dùa trªn b¶ng kª c¸c lo¹i tiÒn nép viÕt lµm 3 liªn.Biªn lai thu tiÒn .PhiÕu chi . Khi ph¸t sinh c¸c nhiÖm vô chi tiÒn.1. chøng tõ liªn quan ®Õn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn gåm: . ®ãng dÊu ®· thu vµ lÊy vµo phiÕu thu. C¨n cø vµo sè tiÒn thùc chi cña thñ quü ghi vµo sæ quü vµ ®Õn cuèi ngµy th× chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt ®Ó ghi sæ.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa thñ quü ®Ó ghi tiÒn.

§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa 3. 112 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 1111.4 Sæ kÕ to¸n Sæ c¸i tµi kho¶n 111. cÊp 3 cho c¸c tµi kho¶n nµy nh : TK 1121 : TiÒn ViÖt Nam ®ång göi t¹i ng©n + TK 11211 : T¹i ng©n hµng ngo¹i th¬ng + TK 11212 : T¹i ng©n hµng c«ng th¬ng 3...kÕ to¸n t¹i c«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: Tµi kho¶n 111 : TiÒn mÆt Tµi kho¶n 112 : TiÒn göi ng©n hµng §Ó tiÖn theo dâi c«ng ty cßn më thªm c¸c tµi kho¶n cÊp 2.. hµng SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 21 MSSV:507412224 . lu th«ng tiÒn tÖ hiÖn hµnh cña Nhµ níc §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã. tiÒn cña c«ng ty lµ tiÒn ViÖt Nam.1.3 Tµi kho¶n sö dông TiÒn cña c«ng ty gåm tiÒn t¹i quü vµ tiÒn göi Ng©n hµng. quy ®Þnh. biÕn ®éng t¨ng gi¶m vèn b»ng tiÒn. chÕ ®é qu¶n lý.1.1121. mäi ®ång tiÒn kh¸c ®Òu ®îc quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty ®Òu tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c.

156 SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 22 MSSV:507412224 TK 111.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa - Sæ quü tiÒn mÆt Sæ tiÒn göi ng©n hµng Hµng ngµy mäi kho¶n thu chi tiÒn mÆt ®Òu 3. tríc khi kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu chi cÇn kiÓm tra sù hîp lÖ cña c¸c giÊy ®Ò nghÞ chi tiÒn Ngoµi phiÕu thu (phiÕu chi) kÕ to¸n tiÒn mÆt cßn lËp biªn lai thu tiÒn. 112 TK151. 1 liªn lu n¬i lËp phiÕu. thñ quü tiÕn hµnh cËp nhËt sè liÖu vµo m¸y tÝnh. Trong 3 liªn cña phiÕu thu (phiÕu chi) th× 1 liªn ®îc thñ quü gi÷ l¹i ®Ó ghi sæ. phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ tù ®éng cËp nhËt sè liÖu vµo sæ c¸i. S¬ ®å h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn TK 111.1. sæ chi tiÕt. PhiÕu thu (phiÕu chi) ®îc lËp thµnh 3 liªn chuyÓn cho kÕ to¸n trëng so¸t xÐt vµ gi¸m ®èc c«ng ty ký duyÖt råi chuyÓn ®Õn cho thñ quü lµm thñ tôc nhËp quü (xuÊt quü).5 Tr×nh tù ghi sæ ph¶i cã phiÕu thu (phiÕu chi) hîp lÖ. biªn lai thu tiÒn ®îc lËp t¬ng tù phiÕu thu §Õn cuèi ngµy. 1 liªn giao cho ngêi nép tiÒn (ngêi nhËn tiÒn). 112 . Riªng ®èi víi trêng hîp chi tiÒn.

ứng trước TK 411. Nhận vốn chủ sở hữu TK222 Thu hồi vốn đầu tư TC Chi đầu tư tài chính TK 3331 TK 441. 512 Thu tiền TK 331 TK 515 Thu từ hoạt đông TC Mua vật tư hàng hoá TK Nộp tiền mặt vào NH Rút tiền gửi NH về quỹ T N hoặc ứng tiền trước cho ngưòi bán TK 711 TK 133 Thanh toán thuế GTGT Thu khác TK 131 TK 211. 213. 241 Khách hàng trả nợ. NN. 441 331. 411 Thu thuế GTGT cho N N Trả vốn cho chủ sở hữu Mua TSCĐ.112 TK 511.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa Rút tiền gửi NH về quỹ Nộp tiền mặt vào NH 111. XDCB TK 333. CNVC các khoản nợ khác TK 222 SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 23 MSSV:507412224 . 338 trả nợ vay. 315. 334.

bao b× + TK 6415 : Chi phÝ b¶o hµnh + TK 6417 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi +TK 6418 : Chi phi b»ng tiÒn kh¸c .§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa 3. KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 3. lÖ phÝ + TK 6427 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK 6428 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c .TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô + TK 5111 : Doanh thu b¸n hµng ho¸ + TK 5113 : Doanh thu cung cÊp dÞch vô .3 Tµi kho¶n sö dông . phÝ.2.TK 711 : Thu nhËp kh¸c .Ho¸ ®¬n GTGT .1 §Æc ®iÓm Do ®Æc thï kinh doanh.2 Chøng tõ sö dông .TK 635 : Chi phÝ tµi chÝnh . doanh thu cña c«ng ty ®îc ghi nhËn khi hµng hãa ®îc giao cho kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n 3.TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n .2.Hîp ®ång kinh tÕ .TK 515 : Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh .TK 642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + TK 6421 : Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý + TK 6423 : Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng + TK 6424 : Chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK 6425 : ThuÕ.TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng + TK 6411 : Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý + TK 6412 : Chi phÝ vËt liÖu.TK 512 : Doanh thu néi bé + TK 5121 : Doanh thu b¸n hµng ho¸ + TK 5123 : Doanh thu cung cÊp dÞch vô .TK 811 : Chi phÝ kh¸c SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 24 MSSV:507412224 .3.… 3.2.

131 SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 25 MSSV:507412224 TK 632 TK 911 TK 511 . Cuèi th¸ng. Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ NKC ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c TK kÕ to¸n phï hîp. b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ ªn nh÷ng mÉu biÓu s½n cã trªn m¸y.112. §ång thêi hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh. cuèi quý. sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh råi sÏ tù ®éng cËp nhËt vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian. 144 . Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung vµ ph¶i lËp theo hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa .2. §ång thêi víi viÖc ghi sæ NKC c¸c nghiÖp vô ®îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan.TK 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 3.4 Tr×nh tù ghi sæ Mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®îc lËp chøng tõ lµm c¬ së ph¸p lý cho mäi sè liÖu ghi chÐp trªn c¸c tµi kho¶n. lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh sè ph¸t sinh. n¨m m¸y sÏ céng sè liÖu trªn sæ c¸i. S¬ ®å h¹ch to¸n kª to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô  Hạch toán tiêu thụ TK 156 TK 111.

515. Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển doanh thu thuần TK 641 Kết chuyển CF BH TK 421 TK 642 KÕt chuyÓn CF QLDN Kết chuyển lỗ Kết chuyển lãi SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 26 MSSV:507412224 . 512.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa Doanh thu kÕt chuyÓn KÕt chuyÓn TK 33311 thu XuÊt b¸n thùc hiÖn hµng hãa ế GTGT đầu ra  Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh TK 632. 635. 811 711 TK 911 TK 511.

Th«ng qua viÖc thu thËp tµi liÖu.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa NhËn xÐt. ®¸nh gi¸ chung Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang. ph©n tÝch sè liÖu em thÊy r»ng cïng víi sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµm doanh thu lîi nhuËn t¨ng lªn v× c«ng ty ®· kh«ng ngõng SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 27 MSSV:507412224 .VÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang Qua mét thêi gian thùc tËp ng¾n. nhng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ë c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang. em cã 1 vµi nhËn xÐt chung nh sau: 1. C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn thÝch hîp.

Nh vËy sÏ ph¸t huy vµ båi dìng chuyªn m«n cña mçi ngêi trong tõng bé phËn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. ®éi ngò kÕ to¸n ®îc ph©n c«ng lao ®éng chuyªn m«n ho¸ cao. nªn viÖc kiÓm tra xö lý th«ng tin kÕ to¸n ®îc tiÕn hµnh kÞp thêi. nã gãp phÇn ra quyÕt ®Þnh kh«ng bÞ ch»ng chÐo gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. mçi mét bé phËn qu¶n lý ho¹t ®éng cho tõng kh©u riªng cña qu¸ tr×nh kinh doanh. 2.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸. thèng nhÊt tõ trªn xuèng. VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang 2. tõ ®ã ph¶n ¸nh tèt h¬n kÕt qu¶ kinh doanh. c¸c bé phËn chÞu sù qu¶n lý chung cña gi¸m ®èc. cung cÊp kÞp thêi nhanh chãng toµn bé th«ng tin vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cho l·nh ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c cÊp l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh kiÓm tra vµ chØ ®¹o cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh.§Ó c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Õn h«m nay th× c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc ®ã lµ nhê vµo sù lç lùc kh«ng ngõng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. V× vËy mµ bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. hîp lý.H×nh thøc kÕ to¸n tËp trung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ kinh doanh cña c«ng ty bé m¸y qu¶n lý vµ c¸c phßng ban còng n»m trong c«ng ty. -VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ.1 u ®iÓm . chÆt chÏ. n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng. SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 28 MSSV:507412224 . Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty ®· t¹o ra ®îc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh gän nhÑ.

§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa .VÒ chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ : Tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Õn nay c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp lu«n sö dông vµ thùc hiÖn hîp lý vµ hîp ph¸p c¸c mÉu chøng tõ vµ h×nh thøc lu©n chuyÓn chøng tõ phï hîp.VÒ tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n: Tõ c¸c chøng gèc kÕ to¸n ë tõng bé phËn thùc hiÖn viÖc ghi sæ vµ nhËp sè liÖu trªn m¸y phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Çy ®ñ víi phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting 2008 . dÔ dµng cho viÖc vi tÝnh hãa c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ.viÖc ph©n lo¹i vµ tæng hîp c¸c th«ng tin kinh tÕ viÖc ghi sæ tæng hîp gÆp nhiÒu thuËn lîi. Cô thÓ: c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc nhËt ký chung nhng trªn SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 29 MSSV:507412224 . Mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ trung thùc trªn c¸c chøng tõ vµ sæ s¸ch theo h×nh thøc ghi sæ phï hîp. .VÒ ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chung.VÒ tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n: Doanh nghiÖp ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt ®óng quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh vµ më thªm mét sè tµi kho¶n chi tiÕt ®Ó thuËn lîi cho viÖc theo dâi h¹ch to¸n kiÓm tra.2 Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm trªn th× c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty vÉn cßn mét sè mÆt cÇn hoµn thiÖn h¬n: .C«ng ty ¸p dông mÉu Sæ c¸i vµ sæ NhËt ký chung vÉn cha ®óng theo mÉu cña Bé tµi chÝnh. 2. Nhê vËy. . §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ quy m« kinh doanh cña c«ng ty. cã thÓ cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong viÖc ®èi chiÕu c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n khi cÇn thiÕt.

chi phÝ tµi chÝnh ®îc kÕt chuyÓn toµn bé ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh m¸y tÝnh v× doanh thu chñ yÕu cña c«ng ty lµ tõ viÖc tiªu thô m¸y tÝnh nªn nhiÒu khi doanh thu kh«ng ®ñ bï ®¾p cho c¸c kho¶n chi phÝ nµy. nh»m bï ®¾p c¸c kho¶n thiÖt h¹i thùc tÕ x¶y ra do hµng hãa tån kho bÞ gi¶m gi¸. . Muèn xem chi tiÕt sè nî ph¶i thu theo h¹n thanh to¸n ph¶i vµo môc riªng lµ “b¸o c¸o c«ng nî theo h¹n thanh to¸n”.Víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay. SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 30 MSSV:507412224 . . Nh thÕ sÏ kh«ng tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu xem nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· ®îc ®a vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan ®Çy ®ñ vµ hîp lý hay cha. dÉn ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh tõ ho¹t ®éng kinh doanh m¸y tÝnh thêng kh«ng cao mÆc dï doanh thu tõ viÖc tiªu thô m¸y tÝnh lµ lín. vµ trªn sæ nhËt ký chung l¹i còng kh«ng cã cét “®· ghi sæ c¸i” ë trang vµ dßng nµo. C«ng ty nªn cã biÖn ph¸p ph©n bæ hîp lý chi phÝ cho c¸c s¶n phÈm.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa Sæ c¸i kh«ng cã cét “trang sæ nhËt ký chung”.C«ng ty ¸p dông chÝnh s¸ch b¸n hµng tr¶ chËm cho kh¸ch hµng nhng trªn sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng l¹i kh«ng theo dâi chi tiÕt h¹n thanh to¸n cho tõng ®èi tîng. c«ng ty nªn lËp thªm kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. .C¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng. chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. hµng hãa tiªu thô trong kú.

thÓ hiÖn mét tiÕn bé riªng. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt nã kh«ng nh÷ng ®em l¹i nh÷ng lîi Ých SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 31 MSSV:507412224 . Mét lÇn n÷a ta cÇn kh¼ng ®Þnh h¹ch to¸n kÕ to¸n cã t¸c dông to lín trong sù thÞnh suy cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa KÕt luËn Trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trÞ trêng cã ®îc sù ph¸t triÓn nhanh chãng vµ ®a d¹ng nh ngµy nay lµ nh÷ng ®ãng gãp vµ hoµn thiÖn m×nh kh«ng biÕt mÖt mái trong c«ng t¸c chuyªn m«n cña nh÷ng nhµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Mçi thêi kú thÓ hiÖn mét h×nh th¸i kinh tÕ riªng. MÆt kh¸c sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nã thÓ hiÖn trÝ tôª vµ tµi n¨ng cña nh©n lo¹i qua tõng thêi kú.

Do vËy em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ tõ phÝa thÇy c« còng nh phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang ®©y lµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u ®Ó em hoµn thiÖn tèt h¬n vÒ nghiÖp vô. §©y sÏ lµ mét ®ßn bÈy v÷ng ch¾c cho c«ng viÖc cña em sau nµy.§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa kinh tÕ cho nhµ qu¶n lý ë hiÖn t¹i mµ cßn ë trong t¬ng lai vµ nã cßn ®¶m b¶o cho kinh tÕ cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn v÷ng m¹nh h¬n. ngµy04 th¸ng 01 n¨m 2011 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Thanh H»ng SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 32 MSSV:507412224 . V× h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc chuyªn m«n cho nªn b¸o c¸o cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty em thÊy c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n ë C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc vµ cña luËt doanh nghiÖp. Mét lÇn n÷a em xin bµy tá lßng biÕt h¬n ch©n thµnh cña em ®Õn thÇy gi¸o híng dÉn NguyÔn M¹nh Hµn vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò tæng hîp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng An Khang ®· phÇn nµo gióp em th¸o gì nh÷ng víng m¾c gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ ®ång thêi còng ®· gióp em chuyÓn t¶i viÖc ®a tõ lý thuyÕt vµo thùc tiÔn vµ gióp cho em ngµy mét hiÓu s©u vµ n¾m b¾t râ h¬n vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n.

§¹i häc Ph¬ng §«ng Chuyªn ®Ò cuèi khãa SV:NguyÔn ThÞ Thanh H»ng 33 MSSV:507412224 .