You are on page 1of 1

Zestawienie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych oraz metod ustalania wartości inwestycji

Lp. Metoda / Rozporządzenie Publikator / Wydawca Data wejścia Data uchylenia

KOSZTORYSOWANIE – Rozporządzenia Nieobowiązujące
1.
Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych. Zarządzenie MGPiB z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Zarządzenie MGPiB z dnia 15 lipca1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Rozporządzenie MRRiB z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Dz.Urz. MGPiB Nr 3, poz.10 01.01.1984r. 11.12.2001r. na podstawie wyd. LEX 23.08.1996r.

2. 3. 4.

01.01.1989r.

MP. 1996 Nr 48 poz. 461

24.08.1996r.

01.10.2001r.

Dz.U. 2001,Nr 80 poz.867

02.10.2001r.

12.12.2001r.

KOSZTORYSOWANIE – Wzorce
5. 6. 7. 8. 9.
Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych Met-Koszt-Bud Regulamin Polcen Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych SKB i ZBKB „ORGBUD” Sp. z o.o. Warszawa. Polcen – Warszawa SKB WACETOB – PZITB 12.XII.2001r. 12.XII.2001. I.2002r. X.2005r. XI.2008r

KOSZTORYS INWESTORSKI
10.
Rozporządzenie MGPiB z 30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz.U. 1994,Nr 140 poz.793 01.01.1995r. 29.04.1999r.

11.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz.U. 1999,Nr 26 poz.239

30.04.1999r.

07.03.2004r.

12.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Dz.U. 2004,Nr 18 poz.172

08.03.2004r.

22.06.2004r.

13.

Dz.U. 2004,Nr 130 poz.1389

23.06.2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

14.

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

01.10.2004r.

15.

Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664

09.04.2005r.

16.

Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217

08.03.2011r.

17.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 365

12.04.2012r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
18.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Dz.U. 2001,Nr 133 poz.1480 06.12.2001r. 01.07.2006r.

19.

Dz.U. 2006,Nr 120 poz.831

01.07.2006r.

01.01.2011r.

20.

Dz.U. 2010,Nr 238 poz.1579

01.01.2011r.

WKI – Wzorce
21. 22.
Środowiskowe Zasady Obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji Budowlanej Jak sporządzić WIK lub ZZK
Stan na kwiecień 2012r.

IPB – SKB – ZBKB BISTYP

2003r. 2005r.
Oparcował Piotr Montewski

Related Interests