You are on page 1of 6

Set 16

1.

Apakah maksud akauntabiliti ? (A) Melaksanakan tugas dengan bersungguh2 (B) Melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab (C) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberi (D) Melaksanakan tugas dalam masa yang ditetapkan

2. Aktiviti di bawah terlibat dalam peringkat pelaksanaan kecuali


(A) (B) (C) (D) 3. Uji cuba Analisis masalah semakan cadangan penyelesaian

agenda sesuatu mesyuarat yang hendak diadakan perlu mengandungi perkara2 berikut kecuali (A) perkara berbangkit (B) hal2 lain (C) keputusan maesuarat yg lepas (D) penutup seseorang pegawai awam akan dianggap menyelenggara taraf hidup yang melebehi emolument rasmi jika berada di dalam keadaan2 berikut kecuali (A) memiliki harta yang tidak seimbang dengan pendapatan rasminya (B) memiliki sumber2 kewangan yang melebehi pendapatan rasminya (C) memiliki sumber2 pendapatan yang diwarisi yang melebehi pendapatan rasminya (D) menyenggara hidupnya tidak setimpal dengan pendapatan rasminya seseorang pemimpin yang bergantung kepada taakulan(reasoning) dan pemerhatian yang objektif adalah disifatkan sebagai menghayati nilai (A) ekonomi (B) estetik (C) politik (D) teori dasar2 yang digubal bagi memastikan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan dicapai ialah I. II. III. jenis sekolah mengadakan peluang pendidikan asas selama Sembilan tahun melicinkan tatacara pengurusan pendidikan mengadakan ko-kurikulum yg sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua

4.

5.

6.

IV.
(A) (B) (C) (D)

mengadakan system peperiksaan yang sama untuk semua I dan IV sahaja II dan III sahaja I, II dan III sahaja I,II, III dan IV sahaja

7. Akta yang boleh digunakan untuk mendakwa sesiapa yang terlibat dalam semua perbuatan kecuaian,
kelalaian dan pelanggaran keselamatan yang membahayakan perkara2 terperingkat ialah (A) Akta keselamatan dalam negeri 1960 (B) Akta rahsia rasmi 1972 (C) Akta polis 1967 (D) Akta keterangan 1950

8. Kegiatan untuk memperolehi perkara2 terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah disisi undang2
bagi tujuan2 yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia merujuk kepada ancaman (A) subversif (B) espionaj

Set 16
(C) khianat (D) sabotaj 9. mengikut pekeliling Strategi2 Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam, satu drp tindakan yg perlu diambil bagi mengelakkan pembaziran bahan2 input adalah

(A) mengamalkan system pemegang stok yang lebih (B) member maklumat yang jelas kpd pembekal
(C) menjalankan pemeriksaan kualiti pada peringkat awal ke atas bahan2 input (D) menetapkan standard prestasi yang jelas untuk kakitangan

10. proses untuk percambahan fikiran adalah merupakan satu kaedah yang digunakan bagi menggalakkan
setiap individu dalam kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing2 dalam sesuatu perbincangan secara bebas. Bagi menentukan kejayaan proses ini, antara peraturan2 yang perlu dipatuhi ialah I. perkara untuk percambahan fikiran hendaklah jelas dan tepat II. setiap ahli boleh memberi seberapa banyak pendapat atau idea dalam satu giliran sekiranya dipersetujui oleh ahli2 yang lain III. suasana yang tidak tegang sentiasa diwujudkan utk menggalakkan pengeluaran idea IV. setiap idea yang dikeluarkan hendaklah dicatatkan sama ada di atas papan hitam/putih atau carta selak atau dicatatkan oleh seorang setiausaha (A) (B) (C) (D) II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I,II, III dan IV sahaja

11. Dokumen terperingkat yang

dihantar melalui Peti atau Beg Berkunci adalah dikehendaki menggunakan (A) Sampul surat berdaftar (B) System satu sampul surat sahaja (C) System dua lapis sampul surat (D) Sampul surat biasa

12. Teknik percambahan fikiran digunakan dalam penyelesaian masalah oleh KMK. Bagi menjamin teknik
ini Berjaya peraturan2 yg perlu diikuti adalah seperti berikut, kecuali (A) Perkara untuk percambahan fikiran hendaklah jelas dan tepat (B) Tiap2 ahli dibenarkan member lebih daripada satu idea dalam satu giliran (C) Tiap2 idea yang diberikan hendaklah dicatatkan (D) Idea2 dikaji dan disenarai pendekkan

13. Salah satu startegi DPN ialah mengujudkan satu corak pembangunan yang seimbang diantara aspek2
berikut , kecuali (A) Matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan (B) Sector koporat dgn sector awam (C) sektor2 utama ekonomi (D) negeri dan kawasan Bandar dan luar bandar 14. prinspi keadilan boleh dilihat melalui (A) perlantikan individu berdasarkan merit dan kroni (B) perlantikan dibuat hanya kepada pekerja yang memenuhi syarat (C) perlantikan hanya diberi kepada pekerja yang layak dan berkemampuan member handiah/saguhati sahaja (D) perlantikan dibuat hanya kepada pekerja yang benar2 layak dan berkebolehan melakukan kerja

Set 16
15. terdapat dua factor motivasi iaitu factor galakan dan factor penyelenggaraan (hygiene factor). Salah satu daripada factor berikut boleh digolongkan dalam kategori factor galakan iaitu (A) polisi dan prosedur pentadbiran (B) kemudahan yang sesuai dengan kedudukan (C) pengiktrirafan (D) gaji 16. jawatankuasa sebut harga dipengerusikan oleh ? (A) pemegang waran peruntukan (B) pegawai tadbir bahagian (C) ketua jabatan (D) pegawai pengawal 17. En Ismail telah menerima sepucuk surat aduan yang perlu diambil tindakan segera. Walau bagaimanapun fail yang diperlukan tidak dapat dikesan. Apakah tindakan yang perlu dilakukan ? (A) Membuka fail timbul (B) Membuka fail sementara (C) Membuka fail simpanan dalam perhatian (D) Menjawab menggunakan nombor rujukan fail asal 18. Apakah yang dimaksudkan dengan profesionalisme ? (A) Bersedia berubah (B) Pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi untuk menjalankan tugas (C) Perkhidmatan tanpa mengira masa dan tempat (D) Cepat dalam melaksanakan tugas 19. Aspek etika kerja dalam konteks pengurusan organisasi adalah seperti berikut (A) Nilai2 kualiti (B) Membuat keputusan yang berkesan (C) Nilai2 personaliti (D) Pengurusan masa yang berkesan 20. Konsep akauntabiliti dalam menghayati Nilai dan Etika Murni dalam perkhidmatan awam bermaksud (A) Setiap anggota organisasi hendaklah bertanggung jawab kepada dirinya dalam melaksanakan tugas2 yang diserahkan serta memastikan ia menepati matlamat dan objektif tugas2 tersebut (B) Nilai2 amanah, jujur kebolehpercayaan yang perlu ditanam dalam jiwa setiap anggota organisasi (C) Anggota2 organisasi hendaklah sentiasa berjimat cermat semasa menguruskan harta dan akaun demi kepentingan kerajaan dan negara (D) Anggota2 organisasi mestilah sentiasa berusaha mencari peluang bagi meningkatkan kebolehan diri mereka dalam menguruskan hal2 berkaitan dengan akaun 21. Antara program yang dijalankan melalui Dasar Pertanian Negara ialah I. Mempelbagaikan jenis tanaman II. Melaksanakan program In Situ III. Menggalakkan usaha tani dikalangan belia IV. Memupuk semangat berdikari dikalangan petani (A) (B) (C) (D) I dan II sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja I dan IV sahaja

22. Berdasarkan arahan perbendaharaan pemungut hendaklah menyimpan semua buku resit yang belum digunakan dengan selamat. Jika resit itu rosak, ia hendaklah (A) dimusnahkan (B) dihantar kepada perbendaharaan (C) dipinda atau diperbaiki sebelum digunakan semula

Set 16
(D) dibatalkan dan disimpan untuk diaudit

23. anggota perkhidmatan awam perlu memiliki sifat amanah dalam dirinya. Tindakan2 berikut jika
dilakukan akan menggambarkan anggota itu tidak amanah I. cuai dalam menjalankan tugas II. menyalahgunakan kuasa dan kedudukan III. melakukan tugas pribadi dengan berselindung disebalik tugas rasmi IV. Melakukan pembaziran terhadap harta awam (A) I dan IV sahaja (B) I,II dan III sahaja (C) II, III dan IV sahaja (D) I , II , III dan IV 24. FPN pada masa ini member penekanan kepada usaha (A) Melahirkan rakyat yang bersatu padu, berdisplin dan terlatih (B) Melahirkan rakyat yang berteknologi (C) Melahirkan rakyat yang berdikari (D) Melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak 25. Satu daripada kenyataan berikut mengenai Dasar Pandang Timur adalah paling tepat (A) Dasar Pandang Timur bermakna Malaysia member keutamaan kepada import barangan dari Jepun dan Korea sahaja (B) Dasar Pandang Timur adalah sama dengan Dasar Pensyarikatan Malaysia (C) Dasar Pandang Timur tidak bermakna Malaysia member keutamaan kepada import barangan dari Jepun dan Korea sahaja (D) Dasar Pandang Timur adalah member tumpuan semata-mata kepada teknologi automobil 26. Setiap muka pertama surat rasmi hendaklah menggunakan kertas rasmi jabatan yang sudah ada tercetak. Tujuan penggunaan kertas rasmi tersebut adalah seperti berikut , kecuali (A) Menyenangkan orang ramai/ jabatan lain mengalamatkan surat balasan (B) Memudahkan orang ramai/jabatan lain mengetahui lokasi sebenar jabatan itu (C) Member surat itu kuasa dan pandangan yang sepatutnya (D) Memudahkan ianya dikesan apabila hilang di dalam mana-mana fail 27. Kerajaan negeri memperolehi pendapatan daripada sumber berikut I. Hasil tanah dan hutan II. Bayaran pendaftaran perniagaan III. Cukai pintu dan sewa gerai IV. Bayaran zakat dan fitrah (A) I dan II sahaja (B) I dan IV sahaja (C) II dan III sahaja (D) III dan IV sahaja 28. Salah satu strategi yang boleh digunakan bagi mencapai objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan ialah dengan (A) Memodenkan masyarakat di luar bandar (B) Meninggikan taraf dan mutu kesenian (C) Menggalakkan kemasukan budaya asing (D) Menyekat perkembangan kebudayaan suku kaum dalam negara 29. Yang dimaksudkan dengan espirit de corps ialah (A) Member kepuasan kepada pekerja (B) Kejayaan dalam menjalankan sesuatu tugas (C) Memberi dorongan yang kuat kepada pekerja (D) Perasaan persamaan saling bantu membantu antara satu sama lain 30. Carta aliran kerja di dalam MPK dan FM ialah (A) Rangkaian kerja2 yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti (B) Carta organisasi yang menunjukkan pembahagian kerja kakitangan berkenaan

Set 16
(C) Proses kerja dan peraturan yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti (D) gambarajah secara grafik atau gambarajah ke aatas tindakan yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti 31. pegawai berkursus diluar Negara layak dibayar elaun pakaian panas sekiranya memenuhi syarat berikut I. bertugas diiklim sederhana II. layak menuntut RM 1500 sahaja III. layak menuntut elaun tersebut sekali dalam tempoh 3 tahun IV. layak dituntut setiap kali diarah berkursus (A) III dan IV sahaja (B) I , II dan III sahaja (C) I, II dan IV sahaja (D) I,II, III dan IV sahaja 32. Pejawat2 awam yang menguruskan perkara2 terperingkat Rahsia Besar hendaklah dalam apa keadaan sekalipun apabila menimbangkan soal penyampaian perkara terperingkat kepada orang lain perlu mengamalkan perinsip (A) (B) (C) (D) Berhati-hati Lihat dan kembalikan tertutup perlu mengetahui

33. Siatem cadangan Q yang perlu diwujudkan di agensi2 kerajaan adalah berfungsi
(A) Sebagai saluran penyampaian idea agensi kerajaan kepada Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (B) Untuk menggalakkan kakitangan berhubung sesama mereka (C) utk memupuk inovasi dikalangan kakitangan (D) Sebagai pemangkin kepada KMK 34. Proses asas yang digunakan bagi menapis penjawat2 awam yang dikehendaki melihat perkara2 terperingkat Sulit dikenali sebagai (A) (B) (C) (D) Tapisan sulit Tapisan kasar Tapisan rahsia Tapisan halus

35. Pegawai pengawal sesuatu kementerian dilantik oleh (A) (B) (C) (D) PM Menteri Kewangan Yang Dipertuan Agong Menteri di Kementerian berkenaan

36. Pelupusan barang2 tanpa melalui Lembaga Pemeriksa boleh dilakukan oleh pegawai pengawal yang diwakilkan dengan kuasa di bawah akta acara kewangan.Keriteria barang2 yang boleh dilupuskan secara demikian adalah seperti berikut kecuali (A) Nilai perolehan asal barang tersebut tidak melebehi RM 1000 setiap satu atau RM 25 000 jumlah keseluruhannya (B) Tidak boleh dijual disebabkan oleh dasar kerajaan atau keselamatan awam (C) Ttidak bernilai untuk dijual (D) Barang dibeli untuk tujuan dan kegunaan khusus bagi sesuatu jabatan itu dan kemudian tidak diperliukan lagi.

37. Segala hasil dan wang yang didapatkan atau diterima oleh Kerajaan Persekutuan hendaklah dibayar
masuk ke dalam satu akaun khas yang dikenali sebagai (A) Akaun Amanah Disatukan

Set 16
(B) Kumpulan Wang Disatukan (C) Kumpulan Wang Amanah Negara Kumpulan Wang AmanahPencen 38. Pegawai yang dilantik sebagai pegawai perhubungan antara jabatan dengan Jabatan Arkib Negara disebut sebagai (A) Pegawai Rekod Jabatan (B) Pegawai Perhubungan Jabatan (C) Pegawai Arkib Jabatan Pegawai Perhubungan Awam 39. En Khalid seorang pegawai di Jabatan Penjara Malaysia telah menerima surat aduan daripada keluarga banduan mengenai layanan dalam penjara. Beliau hendaklah mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh (A) 1 minggu setelah menerima surat aduan (B) 2 minggu setelah menerima surat aduan (C) 3 minggu setelah menerima surat aduan (D) 4 minggu setelah menerima surat aduan 40. Cik Julia tidak berani mencuba cara baru kerana takut menemui kegagalan. Berdasaekan Tonggak 12, Cik Julia tidak menghayati nilai (A) Amanah dan tanggung jawab (B) Nikmat mencipta (C) Keseronokan bekerja (D) Kerajinan membawa berkat

(D)

(D)