You are on page 1of 8

Set 18

1. Pilih kenyataan yang betul mengenai prosedur penyediaan bagi sesuatu mesyuarat (A) Draf minit hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi tidak lewat daripada 5 hari selepas tarikh mesyuarat (B) Draf minit tidak perlu dirujuk kepada pengerusi (C) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan tidak lewat seminggu selepas tarikh mesyuarat (D) Minit mesyuarat seboleh-bolehnya dihadkan kepada 15 muka surat sahaja 2. Pelantikan calon-calon bukan warganegara ke dalam perkhidmatan awam boleh dibuat dengan syarat2 berikut kecuali (A) Dilantik secara tetap (B) Dilantik secara kontrak (C) Atas syarat2 khas kerajaan (D) Dilantik hanya bagi tempoh masa yang terhad sahaja

3. Satu kulit fail yang mempunyai tajuk dan nombor yang sama dengan fail asal
hendaklah dibuka dan ditandakan sebagai Jilid II apabila (A) kulit fail asal itu dan kandungannya basah terkena hujan (B) terlalu banyak lampiran di dalam fail asal itu (C) had muatan di dalam fail asal itu telah dicapai (D) kandungan fail asal itu telah mencapai angka seratus

4. Seseorang pegawai awam yang didapati berbual2 terlalu lama sewaktu melayan
tetamu dianggap telah melanggar salah satu nilai dalam tonggak Dua Belas. Nilai yang dimakudkan itu ialah (A) kekuatan sifat baik hati (B) menghargai masa (C) kebijaksanaan berhemat (D) kewajiban menjalankan tugas

5. Penjagaan kandungan fail yang mempunyai pengelasan keselamatan boleh dilakukan


dengan cara (A) menyimpan fail-fail keselamatan itu di dalam laci (B) mengasingkan kandungan itu daripada fail asal setelah tindakan diambil (C) memastikan isi kandungan fail tidak menjadi bahan rujukan org ramai (D) merekodkan nama pegawai yang menggunakan kandungan fail itu di dalam buku khas

6. Perbelanjaan yang dipertangungjawakan terus kepada Kumpulan Wang yang


disatukan oleh perlembagaan seperti gaji ketua audit Negara, bayaran pencen, ganjaran dan elaun bersara adalah tergolong sebagai (A) perbelanjaan mengurus (B) perbelanjaan tanggungan (C) perbelanjaan perbekalan (D) perbelanjaan pembangunan

Set 18 7. Agensi kerajaan hendaklah menubuhkan jawatankuasa khas bagi mentadbir


perjalanan Sistem cadangan Q. Fungsi jawatankuasa khas ini ialah seperti berikut kecuali (A) menilai semua cadangan yang dikemukakan oleh kakitangan (B) merancang pelaksanaan cadangan yang diterima serta melakukan follow through (C) menilai semua cadangan yang dikemukakan oleh Kumpulan Meningkat Mutu kerja (KMK) (D) menentukan bentuk pengiktirafan kepada kakitangan yang memberikan cadangan

8. Satu daripada teori motivasi membahagikan faktor-faktor motivasi kepada dua faktor
iaitu faktor galakan (motivating faktor) dan faktor penyelenggaran (hygience faktor). Salah satu daripada faktor berikut boleh digolongkan dalam kategori faktor galakan iaitu (A) polisi dan prosedur pentadbiran (B) kemudahan yang sesuai dengan kedudukan (C) gaji (D) pengiktirafan

9. Seorang penolong pengarah di sebuah jabatan di Sabah telah menerima sepucuk surat
daripada Jabatan Perdana Menteri. Jawapan kepada surat itu tidak dapat diberikan segera memandangkan perkara tersebuat masih dalam peringkat perancangan. Dalam hal ini penolong pengarah berkenaan hendaklah (A) menghantar surat yang menyatan bahawa jawapan akan diberikan dalam jangkamasa yang ditetapkan (B) menjawab surat tersebuat selepas satu bulan daripada tarikh surat itu (C) menjawab surat tersebuat setelah mendapat surat peringatan daripada jabatan berkenaan (D) memasukkan surat itu ke dalam fail untuk Simpan Dalam Perhatian

Set 18

10. Salah satu daripada teras perkhidmatan yang digariskan di bawah panduan
perkhidmatan cemerlang ialah (A) menghargai masa (B) kebijaksanaan berhemat (C) kepimpinan melalui teladan (D) berpegang teguh kepada ajaran agama

11. Satu dari kenyataan berikut berkenaan piagam pelanggan adalah salah
(A) piagam pelanggan ialah komitmen bertulis agensi kerajaan terhadap penyampaian perkhidmatannya kepada pelanggan (B) piagam pelanggan hendaklah dibuat secara umum sahaja tanpa perlu menyatakan secara khusus aspek berkaitan dengan penyampaian perhidmatan (C) piagam pelanggan mengandungi jaminan penyampaian perkhidmatan mengikut standard (D) piagam pelanggan secara jelas memberitahu hak-hak pelanggan

12. Selepas menghadiri kursus pengurusan kewangan di INTAN En. Abu telah berjaya
menyelesaikan 30 kes tuntutan elaun perjalanan sehari di jabatannya berbanding 10 kes sehari sebelum beliau menghadiri kursus. Perbandingan hasil kerja En Abu sebelum dan selepas menghadiri kursus dengan tempoh masa yang diambil adalah sama menunjukkan bahawa (A) produktiviti bertambah (B) bertambah cekap (C) hasil kerja bertambah baik (D) keberkesanan kursus yang dihadiri

13. Surat-surat yang dimasukkan ke dalam fail hendaklah diberi nombor turutan. Nombor
turutan ini menunjukkan (A) nombor kandungan isi fail tersebuat (B) bilangan perkara-perkara di dalam fail tersebuat (C) jumlah surat yang keluar (D) bilangan surat yang diterima

14. Menghargai Masa merupakan salah satu nilai di bawah Tonggak 12. amalan-amalan
positif yang mencerminkan bahawa seseorang itu menghayati nilai ini adalah seperti berikut kecuali (A) Menyegerakan tugas (B) Tahan menerima cabaran (C) Menetapkan tarikh sasaran untuk menyiapkan kerja. (D) Menumpukan masa pada kerja yang produktif

15. Carta aliran kerja ialah gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakantindakan yang terlibat dalam sesuatu akiviti atau prosedur. Ianya dierlukan dalam Manual Prosedur Kerja dan fail Meja kerana

Set 18
(A) menyenangkan maklumat dan prosedur direkod dengan cara yang teratur dan sistematik (B) menunjukkan di mana berlaku kelewatan, bottleneck dan kerja berulang-berulang (C) memperlihatka dengan jelas apa yang dikehendaki oleh pihak pengurusan (D) menyenangkan usaha-usaha untuk pengurangan staf

16. Mengapa sebahagian ketua gagal memberikan arahan yang jelas dan boleh difahami
oleh orang bawahannya ? i. kurang kemahiran dalam komunikasi teragak-agak dalam membuat keputusan tidak mengambil hirau atau tidak pasti mengenai perincian kerja tidak mengetahui kemampuan pekerja bawahannya I, II dan III sahaja (B) I , II dan IV sahaja (C) II, III dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja

ii.
iii. iv. (A)

17. En Zak dibenarkan menduduki rumah kerajaan kelas C walaupun beliau hanya layak menduduki rumah kerajaan kelas D. oleh itu, sewa yang perlu dibayar adalah mengikut (A) Kelas rumah yang didiaminya itu (B) Kelas rumah yang ia berhak mendapat (C) Kadar yang akan di tentukan oleh Ketua Setiausaha Negara (D) Sewa purata bagi rumah kelas C dan D

18. Dasar-dasar yang digubal bagi memastikan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan
dicapai ialah i. mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun ii. melicinkan tatacara pengurusan pendidikan iii. mengadakan kokurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah iv. mengadakan sistem peperiksan yang sama untuk semua (A) I dan II sahaja (B) II dan III sahaja (C) I, II, dan III sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja

19. Catatan yang terdapat dalam buku vot jabatan dengan laporan terperinci perbelanjaan
pejabat pembayaran didapati tidak sama. Apakah tindakan yang perlu dilakukan ? (A) menyediakan laporan (B) pembetulan ke atas buku vot (C) akaun awam perlu disediakan (D) penyata penyesuaian buku vot perlu disediakan

Set 18
20. En. Salleh, seorang penolong setiausaha di kementerian keselamatan dalam negeri telah mengambil foto mengenai perkara terperingkat. Peringkat keselamatan gambar foto tersebuat hendaklah ditanda (A) Disebelah belakang (B) Dipenjuru sebelah kanan hadapan (C) Dipenjuru sebelah kiri hadapan (D) Dimana-mana penjuru sebelah bawah hadapan

21. Seseorang pegawai yang telah diarah memasukkan wang tunai dan cek yang telah
dipungut oleh jabatannya ke dalam bank hendaklah menyediakan (A) slip bayaran masuk (B) slip pembayaran pungutan (C) penyata pemungutan (D) penyata hasil

22. Cik Aida seorang pembantu tadbir (P/O) dimasukkan ke hospital kerajaan kerana
cedera parah akibat kemalangan jalanraya. Sebagai kakitangan awam, beliau layak menikmati kemudahan-kemudahan berikut kecuali (A) Rawatan percuma (B) Bekalan ubat percuma (C) Menduduki wad secara percuma (D) Alat ortopedik percuma

23. Langkah-langkah asas yang terlibat dalam perancangan adalah seperti berikut kecuali
(A) menetapkan matlamat (B) membentuk satu set tindakan (C) mengenalpasti bantuan dan rintangan pencapaian matlamat (D) mengenalpasti pengukuran output

24. Elaun tanggung kerja boleh dibayar kepada seseorang pegawai kerana menjalankan
kerja (A) secara penuh jawatan yang lebih tinggi daripada peringkat jawatan hakikinya (B) jawatan yang sama dengan peringkat jawatan hakikinya (C) jawatan yang lebih rendah daripada peringkat jawatan hakikinya (D) jawatan yang lebih tinggi daripada peringkat jawatan hakikinya disamping menjalankan tugas-tugasnya sendiri

25. Dalam melaksanakan strategi penyusunan semula masyarakat di bawah DEB,


kerajaan telah menjalankan beberapa aktiviti berikut kecuali (A) memajukan negeri dan kawasan mundur melalui rancangan pembangna wilayah (B) memodenkan kawasan luar Bandar agar golongan miskin dapat manafaat daripada nya (C) membentuk masyarakat perdagangan dan perindusterian Malaysia tanpa mengira kaum

Set 18
(D) mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga

26. Mana-mana cek yang tidak ditunaikan pada akhir tempoh sah lakunya hendaklah
disifatkan sebagai terbatal dan amaunnya hendaklah hendaklah diselaraskan dengan mendebit daripada (A) akaun tunai (B) amaun bukan hasil (C) amaun hasil pelbagai (D) amaun penyelesaian cek terbatal

27. Perkara2 yang perlu dimuatkan di dalam Manual Prosedur Kerja ialah
i. ii. objektif jabatan/pejabat carta jabatan/pejabat proses kerja aktiviti-aktiviti utama carta aliran kerja aktiviti-aktiviti utama

iii. iv.
(A)

II dan IV sahaja (B) I, II dan III sahaja (C) I, III, dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja

28. Pihak berkuasa tatatertib sesebuah jabatan boleh menjatuhkan hukuman tangguh
pergerakan gaji ke atas seseorang pegawai yang berkenaan bagi tempoh berikut kecuali (A) 6 bulan (B) 9 bulan (C) 12 bulan (D) 15 bulan

29. Penghayatan nilai-nilai profesionalisme oleh anggota-anggota perkhidmatan awam


adalah sangat penting kerana (A) mereka terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan Negara dan memajukan pemikiran rakyat (B) mereka boleh membuat keputusan dengan cepat tanpa merujuk kepada pihak-pihak lain (C) mereka dianggap satu golongan yang perlu dihormati oleh orang awam (D) mereka boleh bertindak mengikut budi bicara apabila berhadapan dengan masalah di bawah bidang mereka

30. Rasiona pengumuman Dasar Pandang ke Timur oleh kerajaan pada bulan Feb 1982
adalah kerana (A) Jepun dan korea adalah merupakan Negara Asia (B) Mengurangkan pengantungan kepada kuasa-kuasa besar Eropah dalam memajukan ekonomi negara

Set 18
(C) Kepesatan ekonomi serta kemampuan Korea dan jepun bersaing di pasaran antarabangsa melalui etika kerja yang positif (D) Kesediaan pelabur-pelabur Jepun dan Korea untuk memajukan sector perindusterian dan pekilangan di malaysia

31. Pn. Zahira seorang Penolong Setiausaha di Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi
akan menghadiri satu mesyuarat di Thailand. Beliau memerlukan wang pendahuluan diri bagi menampung perbelanjaannya disana. Pendahuluan diri yang boleh dituntutnya ialah (A) Tidak melebehi elaun makan dan elaun lojing yang boleh dituntut (B) Tidak melebehi elaun makan dan bayaran sewa hotel yang boleh dituntut (C) Tidak melebehi elaun makan , elaun loging dan elaun pakaian panas (D) Tidak melebehi elaun makan yang boleh dituntut

32. Satu proses klasifikasi, penyusunan dan penyimpanan rekod, supaya maklumat dapat
diperolehi dengan segera apabila dikehendaki, dikenali sebagai

(A) sistem fail (B) sistem simpanan rekod (C) sistem simpanan maklumat (D) sistem simpanan rekod berkomputer 33. Satu daripada cara pembelian di bawah ini biasanya berkaitan dengan pembelian
kecemasan. Cara pembelian tersebuat ialah (A) pembelian runcit (B) pembelian terus (C) sebut harga (D) rundingan terus

34. Objektif utama Dasar pertanian Negara ialah


(A) menentukan corak penggunaan sumber serta pertumbuhan output dan perubahan dalam komposisinya (B) meningkatkan paras guna tenaga pertanian (C) memaksimumkan pendapatan melalui pengembelengan sumber-sumber secara cekap dan berkesan (D) mengurangkan perbezaan produktiviti dalam sector pertanian

35. Panjar wang runcit bermakna


(A) panjar untuk membayar gaji (B) peruntukan wang tunai untuk memudahkan perbelanjaan berkala (C) wang kepada pegawai perakaunan untuk membuat pembayaran kecil (D) pendahuluan khas untuk membayar perbelanjaan semasa menjalankan tugas

36. Seseorang pegawai kerajaan yang bertangung jawab memungut atau menerima wang
awam hendaklah mengeluarkan resit rasmi sebagai tanda terimaan. Jika didapati

Set 18
borang resit itu rosak, dan tidak boleh digunakan , apakah tindakan yang perlu diambil ? (A) mengeluarkan resit sementara (B) dibuat pindaan dan resit dikeluarkan (C) dimusnahkan dan keluarkan resit baru (D) dibatalkan dan disimpan untuk diaudit dan resit baru dikeluarkan

37. Pejawat-pejawat awam yang menguruskan perkara-perkara terperingkat Rahsia


Besar hendaklah dalam apa keadaan sekalipun apabila menimbangkan soal penyampaian perkara terperingkat kepada orang lain perlu mengamalkan prinsip (A) berhati-hati (B) tertutup (C) perlu mengetahui (D) lihat dan kembalikan

38. Pengukuran produktiviti membolehkan sesebuah organisasi menikmati faedah-faedah


berikut kecuali

(A) mempermudahkan sistem dan prosedur yang sedia ada


(B) menentukan kos operasi organisasi (C) meningkatkan daya ubah operasi dari segi penggunaan tenaga manusia dan peralatan (D) mengenalpasti bidang-bidang untuk meningkatkan produktiviti

39. En Faizal seorang penolong pegawai tadbir di Kementerian Wilayah Persekutuan


telah diluluskan cuti haji pada tahun 2000. walau bagaimanapun beliau telah kembali bekerja selepas 29 hari bercuti. Beliau telah memohon cuti haji bagi kali kedua untuk emaknya menunaikan fardhu haji. Ketua jabatan beliau (A) Boleh meluluskan cuti haji bergaji penuh tidak melebehi 40 hari (B) Boleh meluluskan cuti haji bergaji penuh selama 10 hari sahaja (C) Tidak boleh meluluskan cuti haji bergaji penuh kerana kelayakan sekali dalam tempoh perkhidmatan (D) Tidak boleh meluluskan cuti haji kerana En.faizal hanya dibenarkan mengiringi isterinya

40. Anggota perkhidmatan awam perlu memiliki sifat amanah dalam dirinya. Tindakan2
berikut jika dilakukan akan menggambarkan anggota itu tidak amanah. i. ii. iii. rasmi iv. (A) Cuai dalam menjalankan tugas Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan Melakukan tugas pribadi dengan berselindung di sebalik tugas Melakukan pembaziran terhadap harta awam

III dan IV sahaja (B) I, II dan III sahaja (C) II, III, dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja