You are on page 1of 9

Set 19

1. seseorang pemimpin yang bergantung kepada taakulan(reasoning) dan pemerhatian yang objektif adalah disifatkan sebagai menghayati nilai (A) ekonomi (B) estetik (C) politik (D) teori 2. kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah di sisi undang undang bagi tujuan2 yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan2 malaysia merujuk kepada ancaman (A) subversif (B) espionaj (C) khianat (D) sabotaj 3. unit penyelarasan pelaksanaan (ICU) terletak di bawah JPM. Unit ini adalah bertangungjawab (A) menyelaras dan menilai pelaksanaan rancangan2 pembangunan ekonomi (B) menguatkan struktur pentadbiran dan perancangan tenaga manusia (C) mengesan, menyelaras dan mengawal usaha2 penyelidikan sosio ekonomi (D) merancang projek2 Lima Tahun Malaysia 4. carta aliran kerja di dalam MPK dan FM ialah (A) rangkaian kerja2 yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti (B) carta organisasi yang menunjukkan pembahagian kerja kakitangan berkenaan (C) proses kerja dan peraturan yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti (D) gambarajah secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti 5. En. Subki seorang Pembantu Tadbir (P/O) baru melapor diri bertugas di Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi memudahkan beliau untuk keluar dan masuk pejabat untuk bertugas, ketua keselamatan Jabatan telah mengeluarkan pas berikut kepada beliau iaitu (A) Pas keselamatan tetap (B) Pas keselamatan Pelawat (C) Pas keselamatan sementara (D) Pas keselamatan Harian 6. Antara program yang dijalankan melalui Dasar Pertanian Negara ialah I mempelbaagaikan jenis tanaman II melaksanakan Program In Situ

Set 19
III IV menggalakkan usaha tani dikalangan belia memupuk semangat berdikari di kalangan petani (A) I dan II sahaja (B) II san IV sahaja (C) III dan IV sahaja (D) I dan IV shj 7. pendekatan baru dalam dasar pembangunan yang digunakan oleh kerajaan melalui Dasar Penswastaan adalah bertujuan untuk (A) meningkatkan kecekapan melalui arahan pendadbiran berbanding dengan kuasa pasaran (B) mengawal tahap persaingan yang maksimum di dalam industri yang diswastakan (C) mengurangkan penglibatan kerajaan dalam ekonomi serta mengurangkan tahap dan skop perbelanjaan awam (D) mengawasi pertumbuhan saiz sektor swasta agar berlaku persaingan sihat antara sektor awam dan sektor swasta. 8. ciri-ciri objektif kualiti yang baik di dalam Pengurusan kualiti Menyeluruh (TQM) ialah (A) mempunyai wawasan, membangun, dinamis dan penjadualan yang teratur (B) ringkas, padat, realistik dan mempunyai tempoh masa tertentu (C) boleh diukur, realistik, mempunyai, mempunyai tempoh masa tertentu yang boleh dicapai (D) spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan mempunyai tempoh tertentu

9. pelupusan barang2 tanpa melalui Lembaga Pemeriksa boleh dilakukan oleh


Pegawai Pengawal yang diwakilkan dengan kuasa di bawah akta Acara Kewangan. Kriteria barang2 yang boleh dilupus secara demikian adalah berikut kecuali (A) nilai perolehan asal barang tersebut tidak melebehi RM 1000 setiap satu atau RM 25000 jumlah kesemuanya (B) tidak boleh dijual di sebabkan oleh dasar kerajaan atau keselamatan awam (C) Tidak bernilai untuk dijual (D) Barang dibeli untuk tujuan dan kegunaan khusus bagi sesuatu jabatan itu dan kemudian tidak diperlukan lagi 10. selaras dengan strategi mengutamakan pembangunan Sains dan teknologi, kerajaan telah mengumumkan Dasar Sains dan Teknologi Negara pada April 1986 yang memberi fokus kepada (A) penggunaan teknologi canggih dengan cara mengimportnya daripada negara2 barat

Set 19
(B) usaha dan keupayaan untuk mengujudkan sektor perindusterian yang menekankan kerja2 pemasangan dan prosesan pengeluaran (C) penggunaan teknologi moden di sektor awam dan swasta (D) usaha2 meningkatkan keupayaan berdikari dalam bidang saintifik dan teknologi dengan cara mewujudkan suasana yang baik untuk menggalakkan penciptaan saintifik

11. En. Sayuti seorang Pegawai Tadbir di jabatan kerajaan Putrajaya telah diarah kan
bertugas di Kuala Kangsar selama 3 hari. Beliau bercadang menggunakan kenderaannya sendiri walaupun jabatannya tidak membenarkannya membuat tuntutan perbatuan. Apakah jenis tuntutan yang boleh dibuat oleh beliau ? (A) Tuntutan perbatuan bagi 240 km sahaja mengikut kelayakan kerana menggunakan kereta sendiri (B) Tuntutan tambang bas ekspress KL ke Kuala kangsa secara pergi balik (C) Tambang sebuah kereta sewa (D) Tambang gantian kapal terbang 12. Dasar yang telah digunakan oleh Malaysia untuk strategi penggantian Import adalah (A) Dasar pensyarikatan malaysia (B) Dasar penswastaan (C) Dasar perindusterian negara (D) Dasar sogoshosha malaysia 13. pegawai yang dilantik sebagai pegawai perhubungan antara jabatan dengan Jabatan Arkib Negara disebut sebagai (A) pegawai (B) pegawai (C) pegawai (D) pegawai Rekod Jabatan perhubungan jabatan arkb jabatan perhubungan awam

14. semua kenyataan berikut mengenai cek adalah salah kecuali

(A) cek baru tidak boleh dikeluarkan sebagai ganti cek yang hilang
(B) cek2 yang tidak ditunaikan pada akhir tempoh 3 bulan dari tarikh ia dikeluarkan adalah terbatal (C) semua cek yang dikeluar atas akaun beru kerajaan tidak perlu dicetak tempoh laku (D) bank pembayar hendaklah membayar semua cek yang dikemukakan kepada mereka untuk ditunaikan 15. En Khalid seorang pegawai di jabatan Penjara Malaysia telah menerima surat aduan daripada keluarga banduan mengenai layanan dalam penjara. Beliau hendaklah mengeluarkan surat terima dalam tempoh (A) 1 minggu setelah menerima surat aduan

Set 19
(B) 2 minggu setelah menerima surat aduan (C) 3 minggu setelah menerima surat aduan (D) 4 minggu setelah menerima surat aduan 16. dasar2 yg digubal bagi memastikan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan dicapai ialah I mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun II melicinkan tatacara pengurusan pendidikan III mengadakan kokurikulum yg sama dan berorientasikan malaysia bagi semua jenis sekolah IV mengadakan sistem peperiksaan yg sama utk semua (A) I dan II sahaja (B) II san III sahaja (C) I, II dan III sahaja (D) I , II , III dan IV shj 17. E. Abu, seorang Penolong Pegawai Tadbir telah menanggung kerja jawatan Penolong Pegawai Tadbir Kanan yang pernah ditanggung kerja bagi kali kedua. Berapa harikah tempoh yang diperlukan bagi melayakkan beliau dibayar elaun tanggung kerja ? (A) 28 hari berturut-turut (B) 14 hari berturut-turut (C) 21 hari berturut-turut (D) 30 hari berturut-turut 18. Dasar Perindusterian Negara diperkenalkan untuk menangani masalah dan kelemahan yang dihadapi oleh negara dalam menangani sektor perindusterian seperti berikut : I pertumbuhan sektor eksport tidak memuaskan II pergantungan eksport industeri terhad kepada segelintir industri seperti elektrik, elektronik dan tekstil III keluaran dan daya saing masih di tahap kurang memuaskan IV kurang hubung kait antara sektor perindusterian dgn sektor2 yg lain (A) I dan II sahaja (B) I, II san IV sahaja (C) II, III dan IV sahaja (D) I , II , III dan IV shj 19. semasa menyediakan baucer bayaran , anda hendaklah menentukan antara lain bahawa bayaran mestilah I mempunyai peruntukan yg mencukupi II diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa III disokong dengan dokumen yg lengkap IV dibuat atas nama penuntut bayaran

Set 19

(A) I , II dan III sahaja (B) I, III san IV sahaja (C) II, III dan IV sahaja (D) I , II , III dan IV shj 20. segala hasil dan wang yang didapatkan atau diterima oleh Kerajaan Persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalam satu akaun khas yang dikenali sebagai (A) akaun amanah disatukan (B) kumpulan wang disatukan (C) kumpulan wang amanah negara (D) kumpulan wang amanah pencen 21. sesuatu komunikasi itu akan berkesan jika dapat dikurangkan halangannya. Antara halangan dan ganguan dalam komunikasi adalah seperti berikut kecuali (A) bahasa tidak jelas (B) salah tafsir (C) pendengar yang emosional (D) masa yang sesuai 22. Pegawai pengawal sesuatu kementerian dilantik oleh (A) Perdana menteri (B) Menteri kewangan (C) Yang Di Pertuan Agong (D) Menteri di Kementerian Berkenaan 23. En. Samy tidak berani mencuba cara baru kerana takut menemui kegagalan. Berdasarkan Tonggak 12, En Samy tidak menghayati nilai (A) Amanah dan tangungjawab (B) Keseronokan bekerja (C) Kerajinan membawa berkat (D) Nikmat mencipta

24. KJ adalah bertangung jawab bagi mengemaskini senarai tugas kakitangan di jabatannya apb berlaku I II III IV penyusunan semula cawangan atau unit perubahan pembahagian tugas pertukaran KJ pembekalan alat2 pejabat yg sesuai (A) I , II dan III sahaja (B) I, II san IV sahaja (C) II, III dan IV sahaja

Set 19
(D) I , II , III dan IV shj

25. Gaji bulanan bagi pegawai2 awam boleh dibayar terdahulu dlm bulan di mana hari
perayaan jatuh selepas 15 hb . Nyatakan kuasa yg meluluskannya (A) Menteri Kewangan (B) KSU Perbendaharaan (C) Akauntan Negara (D) PM 26. Matlamat akhir bagi rancangan2 pembangunan kerajaan ialah utk

(A) Menambahkan bilangan bumiputera di dalam sektor perindusterian


(B) Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan ternama (C) Memperseimbangkan pembangunan antara wilayah2 (D) Mencapai perpaduan negara 27. Panjar seperduabelas/Panjar Tiga Perduabelas adalah (A) Pendahuluan bagi membayar gaji (B) Peruntukan wang tunai dalam kumpulan Wang Disatukan yang digunakan untuk memudahkan perbelanjaan berkala (C) Pendahuluan khas kepada pegawai pegawai penjaga sst kumpulan pasukan tentera (D) Sejumlah wang yang diberikan kepada pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera 28. seseorang pegawai yang telah diarah memasukkan wang tunai dan cek yang telah dipungut oleh jabatannya ke dalam bank hendaklah menyediakan (A) slip bayaran masuk (B) slip bayaran pungutan (C) penyata pemungut (D) penyata hasil

29. penghayatan nilai2 profesionalisme oleh anggota perkhidmatan awam adalah


sangat penting kerana (A) mereka terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan negara dan memajukan pemikiran rakyat (B) mereka boleh membuat keputusan dengan cepat tanpa merujuk kepada pihak2 lain (C) mereka dianggap satu golongan yang perlu dihormati oleh orang awam (D) mereka boleh bertindak mengikut budi bicara apabila berhadapan dengan masalah di bawah bidang mereka

Set 19
30. komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat di antara dua atau lebih pihak. Prinsip2 komunikasi adalah seperti berikut kecuali (A) kejelasan (B) kelengkapan (C) keringkasan (D) ketelusan 31. pejawat2 awam yang menguruskan perkara2 terperingkat Rahsia Besar hendaklah dalam apa keadaan sekalipun apabila menimbangkan soal penyampaian perkara terperingkat kepada orang lain perlu mengamalkan prinsip (A) Tertutup (B) Perlu mengetahui (C) Lihat dan Kembalikan (D) Berhati2

32. susun semula peringkat2 bagi meningkatkan kualiti layanan urusan melalui telefon
bkt mengikut turutan I II III IV sambutan panggilan persediaan menamatkan panggilan pengendalian panggilan (A) I , II , III dan IV (B) III, IV, I dan II (C) IV, II, I dan II (D) Ii, I,IV dan III 33. keupayaan sesebuah jabatn mempertingkatkan produktivitinya adalah lebih bergantung kpd (A) sejauh mana keluaran dan perkhidmatan mempunyai kualiti (B) input tenaga manusia, peralatan dan pengurusan (C) sejauhmana ia dpt menyempurnakan proses transformasi input-input dengan cekap (D) persekitaran, struktur organisasi, kelengkapan modal dan tenaga manusia 34. salah satu prinsip organisasi ialah keselarasan arahan (unity of direction). Bagi maksud ini organisasi mesti mempunyai (A) undang2 tubuhnya sendiri (B) pengkhususan kerja (C) seorang ketua (D) bahagian pentadbiran

Set 19
35. seorang pegawai tadbir sedang mengambil tindakan terhadap sebuah fail terperingkat dibiliknya. Beliau telah dipanggil oleh ketua jabatannya yg ingin bertanyakan sesuatu perkara dgn segera. Dlm keadaan ini beliau hendaklah (A) memasukkan fail terperingkat ke dalam kabinet besi (B) mengunci pintu dan menutup tingkap biliknya (C) menyimpan fail dalam laci di mejanya (D) memberi kepada ketua pembantu tadbir untuk disimpan sementara. 36. pegawai berkursus di luar negara layak dibeyar elaun pakaian panas sekiranya memenuhi isyarat berikut I II III IV bertugas di kawasan beriklim sederhana layak menuntut sebanyak RM 1500 shj layak menuntut elaun tersebut sekali dalam tempoh 3 thn layak dituntut setiap kali diarah berkursus

(A) I dan II
(B) I, II dan IV sahaja (C) I, II dan III sahaja (D) I, II, III dan IV 37. berikut merupakan nilai-nilai yang mengutamakan pelanggan kecuali (A) berbudi mulia (B) berkecuali (C) bersabar (D) bersopan santun 38. Cik Zuren telah menghantar sebuah fail kepada En Faiz tanpa melalui Bhg Pendaftaran Fail. Tindakan yang perlu dilakukan oleh Cik Zuren ialah (A) Mencatatkan butir-butir mengenai fail itu di dalam buku hariannya (B) Mengisi borang perjalanan fail dan menghantarkannya ke Bahagian Pendaftaran Fail (C) Meletakkan nota fail tidak dihantar melalui Bhg Pendaftaran Fail di bhg luar kulit fail berkenaan (D) Meminta k/sama En Fauzi untuk memberitahu Bahagian pendaftaran Fail bahawa fail berkenaan ada padanya 39. Sistem cadangan Q yang perlu diwujudkan di agensi2 kerajaan adalah berfungsi (A) Sebagai saluran penyampaian idea agensi kerajaan kepada Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (B) Untuk menggalakkan kakitangan berhubung di antara mereka (C) Untuk memupuk inovasi di kalangan kakitangan (D) Sebagai pemangkin kepada Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)

Set 19
40. seorang pegawai yang baru berkhidmat dalam perkhidmatan awam boleh memohon cuti tanpa gaji bagi urusan persendirian yang mustahak. Syarat minimum tempoh perkhidmatan yang melayakkan beliau memohon ialah (A) 3 bulan (B) 6 bulan (C) 1 tahun (D) 3 tahun