You are on page 1of 2

DGFP Bra ov - Serviciul metodologie i asisten

contribuabili

Preciz ri privind posibilitatea scoaterii din eviden a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, începând cu 1 ianuarie 2012

OUG nr. 125/2011

Începând cu 1 ianuarie 2012, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pot solicita scoaterea din eviden ca pl titori de TVA DAC - în cursul anului 2011 nu au dep it plafonul de scutire de 35.000 euro i DAC - cifra de afaceri realizat de la data de 1 ianuarie 2012 pân la data solicit rii scoaterii din eviden nu dep e te plafonul de scutire de 35.000 euro calculat propor ional cu perioada scurs de la începutul anului, frac iunea de lun considerându-se o lun calendaristic întreag . [art. 152 alin. (7) Cod fiscal] În cazul persoanelor impozabile înfiin ate în cursul anului 2011, plafonul de scutire de 35.000 euro se determin propor ional cu perioada r mas de la înfiin are i pân la sfâr itul anului, frac iunea de lun considerându-se o lun calendaristic întreag . Plafonul de scutire de 35.000 euro = 119.000 lei (calculat în lei la cursul valutar comunicat de BNR la data ader rii: 3,3817 lei/euro) Scoaterea din eviden se solicit pe baza formularului 096 "Declara ie de mentiuni privind anularea înregistr rii în scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", care se depune la organele fiscale între data de 1 i 10 a fiec rei luni urm toare perioadei fiscale (lun /trimestru calendaristic) aplicate de persoana impozabil . Formularul 096 va fi înso it de certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, în original. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA va fi valabil de la data comunic rii deciziei privind anularea înregistr rii în scopuri de TVA. !!! Pân la comunicarea deciziei de anulare a înregistr rii în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile i obliga iile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. Contribuabilii care solicit scoaterea din eviden trebuie s depun ultimul decont de tax - formular 300, indiferent care a fost perioada fiscal la TVA (luna sau trimestru), pân la data de 25 a lunii urm toare celei în care a fost comunicat decizia de anulare a înregistr rii în scopuri de TVA. În acest ultim decont de tax depus, contribuabilii au obliga ia s eviden ieze valoarea rezultat ca urmare a efectu rii tuturor ajust rilor de tax , formular în care trebuie s declare, dup caz, la rd. 31 i ajust rile de TVA efectuate conform art. 148 lit. c) din Codul fiscal, pct. 53 alin. (6) din normele metodologice, art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal i pct. 54 alin. (5) din norme. Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. g), respectiv în situa ia prev zut la art. 152 alin. (7), care nu au efectuat ajust rile de tax prev zute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din eviden a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajust ri incorecte pot depune o declara ie privind sumele rezultate ca urmare a
1 Material publicat la data de 12.01.2012

trebuie s solicite. 133 alin. i înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari. dup caz. Persoana impozabil care solicit scoaterea din eviden a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. (4). 1582. ulterior scoaterii din eviden a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. pct.(12) din normele meodologice date în aplicarea art. 45 alin. sec iunea "Asisten contribuabili" sau sec iunea "Declara ii electronice". 145 alin. (9) Cod fiscal] EXCEP IE! Persoanele impozabile care solicit în cursul anului 2012 scoaterea din eviden a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat NU au obliga ia s efectueze ajust rile de tax corespunz toare scoaterii din eviden pentru bunurile/serviciile achizi ionate pân la data de 30 septembrie 2011 inclusiv. pct. într-un decont ulterior.mfinante. [art. dar care are obliga ia de a se înregistra în scopuri de tax conform art.Toate formularele cu explica ii . la organul fiscal competent.(3) din norme .anaf. 152 alin. 3665/2011. sau pot fi ob inute de la organul fiscal. [art. 148. înso it de formatul hârtie.ro/portal ANAF/Asistenta contribuabili/Toate formularele cu explicatii/Formular 091/096. 61 alin.Serviciul metodologie i asisten contribuabili ajust rilor taxei pe valoarea ad ugat efectuate conform art. 096 pot fi desc rcate de pe site-ul MFP: www. 1531 întrucât efectueaz achizi ii intracomunitare care dep esc plafonul de 10. (71) Cod fiscal] 2 Material publicat la data de 12. 128 alin.000 euro are obliga ia s se înregistreze în scopuri de TVA i dup înregistrare are dreptul s efectueze ajust rile de tax conform art. 149 sau 161 sau privind corec ia ajust rilor efectuate. (1) . art. 152 alin. 153.01. cu fi ier XML ata at. 1531. 1531 se solicit .2012 . pe baza formularului 095 i a certificatelor de cazier judiciar ale asocia ilor i administratorilor în cazul societ ilor comerciale. conform art. [art.Asistenta Contribuabili .000 euro sau primesc/presteaz servicii intracomunitare prev zute la art. (7) Cod fiscal] Decontul de TVA se completeaz i se depune conform instruc iunilor de completare aprobate prin Ordinul ANAF nr. persoana impozabil realizeaz în cursul unui an calendaristic o cifr de afaceri mai mare sau egal cu plafonul de scutire de 35. 153.DGFP Bra ov . [art. semnat i tampilat sau prin mijloace electronice de transmitere la distan . (4) . Concomitent cu solicitarea de înregistrare special în scopuri de TVA conform art. înregistrarea special în scopuri de TVA conform art. Formularele 091. 153. Ajust rile vor fi reflectate în primul decont de tax depus dup înregistrarea în scopuri de TVA sau. 153 alin. Formularele se completeaz cu ajutorul programelor de asisten existente pe portalul ANAF. g) i care trebuie s efectueze alte ajust ri de TVA în conformitate cu prevederile din norme depun pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a intervenit aceast obliga ie o declara ie privind sumele rezultate ca urmare a ajust rilor taxei pe valoarea ad ugat . la adresa www. 1531. Dac . (72) Cod fiscal] Înregistrarea special în scopuri de TVA conform art. Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 152 alin. instruc iuni care pot fi vizualizate i pe internet. pe baza formularului 091.ro . (2). Depunerea decontului de TVA se efectueaz în format PDF.D300. (10) . concomitent cu solicitarea de scoatere din eviden a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1563 alin. 152. (9) lit. va fi valabil începând cu data anul rii înregistr rii în scopuri de TVA conform art. conform art. pe suport CD.