KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

(Ministry Of Education Malaysia)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
(Human Resource Management Division)

ARAS 1-5 Dan 14, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA

Telefon Faks Laman Web'

: +603-8884 : +603-8888

6000 (Talian Umum) 6292

http://www.moe.gov.my

Ruj. Kami : KP(PP) 0022/252 (23.) Tarikh : ').l)Disember 2010 '

Semua Ketua Jabatan/Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pegawai Pelajaran Daerah 3emua Pengarah Institut Perguruan Malaysia (IPGM) Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Semua Ketua Nazir Negeri Semua Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Y. Bhg. DatuklDato'/Tuan/Puan, PELAKSANAAN KAEOAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU BAGI 1v1E:NGGANTIKANHARI BERKURSUS 01 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PAD A TAHUN 2011 Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg DatuklDato'/tuan/puan mengenai perkara di atas.
? Dimaklumkan bahawa peruntukan untuk latihan dalam perkhidmatan di KPM bagi tahun 2011 adalah terhad, walaubagaimanapun setiap anggota KPM masih perlu memenuhi keperluan dasar latihan sekurang-kurangnya 7 hari kursus setahun. Oleh itu, langkah alternatif untuk memenuhi keperluan 7 hari kursus setahun bagi setiap anggota KPM selain menerusi kaedah Blended Training Approach (sesi perkongsian ilmu, Executive Talk, program pementoran dan sebagainya yang boleh dikira dengan enam (6) jam' kehadiran bersamaan 1 hari kursus) perlu diambil.

3. Sehubungan itu, KPM telah memutuskan supaya kursus 7 hari setahun bagi setiap anggota KPM dalam tahun 2011 boleh digantikan dengan pembacaan buku. Pembacaan buku adalah sebagai alternatif sekiranya kewajipan menghadiri kursus bagi semua kakitangan awam tidak dapat dipenuhi. Pelaksanaan pembacaan buku bagi menggantikan hari berkursus ini adalah melalui dua pendekatan seperti berikut-

"] MALAYSIA,

RAKYAT DlDAHULUKAN,

PENCAPAJAN

DIUTAMAKAN"

(i)

sekiranya anggota KPM memenuhi keperluan tiada pembacaan buku diperlukan; dan

7 hari kursus, maka

(ii)

bilangan buku yang perlu dibaca adalah bergantung kepada bilangan hari kursus yang diperlukan untuk memenuhi 7 hari kursus seperti yang ditetapkan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005. bagi menggantikan hari berkursus

I

4.

Kaedah pelaksanaan pembacaan buku dilaksanakan melalui mekanisme seperti berikut(i)

Ketua Jabatan atau Panel Khas di Bahagian/Jabatan akan menentukan jenis bahan bacaan atau jenis perkongsian pengalaman kerja yang ditetapkan; Pembentangan dan penulisan sinopsis buku yang disediakan meliputi perkara-perkara berikut(a) (b) (c) Ringkasan Eksekutif; Pembelajaran yang diperolehi; dan Aplikasi di dalam Organisasi; perlu

(ii)

(iii)

Pembentangan ke atas pembacaan buku boleh diadakan dalam majlis rasmi seperti mesyuarat, perhimpunan bulanan Bahagian/Jabatan, sesi perkongsian ilmu, sesi pembelajaran, sesi perbincangan dan sebagainya dengan penyertaan oleh pembentang, pegawai penilai dan anggota organisasi berkenaan; Tempoh pembentangan adalah mengikut kumpulan kategori pegawai KPM dalam lingkungan 10 minit hingga 15 minit; Sesi pembentangan dipengerusikan oleh Ketua Jabatan ataupun oleh seorang pegawai yang satu gred lebih tinggi daripada pembentang; dan Ada sesi soal jawab.

(iv)

(v)

(vi)

Pembentangan ke atas pembacaan buku dan penulisan sinopsis adalah mengikut kumpulan kategori pegawai seperti berikut5.

(i)

Pengurusan Tertinggi/JUSA Pembentangan ke atas pembacaan buku dan penulisan sinopsis buku adalah diwajibkan. Sinopsis perlu diedarkan semasa pembentangan; ,

(ii)

Pengurusan & Profesional (Gred 41 - 54) Penulisan sino psis buku adalah diwajibkan tanpa pembentangan;

(iii)

Kumpulan Sokongan 1 (Gred 17 - 40) Penulisan sinopsis buku adalah diwajibkan tanpa pembentangan; dan

(iv)

Kumpulan Sokongan 2 (Gred 16 ke bawah) Pembentangan ke atas pembacaan buku/pengalaman diwajibkan tanpa penulisan sinopsis buku. kerja adalah

Maklumat terperinci mengenai kaedah pelaksanaan adalah seperti di Lampiran A. 6. Sehubungan dengan itu, kerjasama Ketua-Ketua Jabatan/Bahagian adalah dipohon untuk melaksanakan kaedah latihan secara pembacaan buku bagi menggantikan hari berkursus di Jabatan/Bahagian masing-masing pada tahun 2011. Keutamaan masih diberikan kepada pegawai atau kakitangan menghadiri kursus sekiranya Jabatan/Bahagian masing-masing mempunyai peruntukan yang cukup.

I. Oengan sukacitanya surat siaran In! dikemukakan kepada Y. OatuklOato'/tuan/puan untuk dipanjangkan kepada semua anggotaJabatan/Bahagian bawah pentadbiran masing-masing.

Bhg d,

8. Oi atas segala kerjasama Y. Bhg OatuklOato'/tuan/puan berikan di dalam hal ini adalah sangat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(ZAIDAH BINTI b.p. Ketua Setia saha Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k:

Y.Bhg. Data' Dr. Rosli bin Mohamed Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Y.Bhg. Data' Abd. Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia TKSU (Pengurusan) TKSU (Pembangunan) TKPPM (Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan) TKPPM (Sektor Operasi Pendidikan) TKPPM (Sektor Pembangunan Profesionalisme

Keguruan)

x

·00 ::.:
c: QJ a.

... ...
... III

c:

'"
:::I :::I

...

x

x

o .-I o
N

Z

::J

::I:

« I-

« o « c..
Vl

.... c: ... c. .... E c:
1-..0
QJ QJ

...
c:

Ill)

...

x

x

s
>

E QJ a.

:5
~

«
z

.t: c:

...
c:

Ill)

« 0::: «

E ai aJ..a I- E
aJ

o ... ... c.

x

x

a.
e

S w
c..

z

«
C2
w w I-

c ... ... c: ..a
aJ

...
E

Ill)

x

x

a.

aJ

Z

~

·iii

w :::.::

'" 0.
o
c:

o

c: iii

x

...
E
iii
III

ee ..c

'"
QJ

J:

'"

E

:J

-"E
:::J .<:: ro

E

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.