You are on page 1of 47

Ustawa o spdzielniach projekt

1 projekt

USTAWA z dnia ............................ 2012 r. o spdzielniach DZIA I PRZEPISY OGLNE Art. 1. 1. Spdzielnia jest samorzdnym i niezalenym zrzeszeniem, o zmiennym skadzie osobowym i zmiennym funduszu udziaowym, do ktrego przynaleno jest dobrowolna, a czonkostwo jest dostpne dla wszystkich osb na zasadach okrelonych w ustawie i statucie. 2. Celem spdzielni jest denie do podniesienia poziomu ycia czonkw i ich rodzin przez prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przy osobistym lub majtkowym wspdziaaniu czonkw. Dziaalno gospodarcza spdzielni moe mie charakter zarobkowy albo niezarobkowy. 3. Spdzielnia moe prowadzi take dziaalno spoeczn, w szczeglnoci kulturaln i owiatow, dbajc o rozwj rodziny, spoecznoci lokalnej i oglnoludzkiej oraz o ochron rodowiska naturalnego. Art. 2. 1. Spdzielnia prowadzi dziaalno na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz statutu. 2. W granicach okrelonych przez ustaw, statut reguluje organizacj i sposb dziaania spdzielni oraz stosunki midzy spdzielni a jej czonkami. 3. Statut moe przewidywa, e okrelone w nim sprawy zostan uregulowane w regulaminie. W takim wypadku statut wskazuje organ spdzielni waciwy do uchwalenia regulaminu, zakres spraw przekazanych do uregulowania i sposb podania regulaminu do wiadomoci czonkw spdzielni. Art. 3. Majtek spdzielni jest prywatn wasnoci jej czonkw. Art. 4. Ogoszenia i dokumenty spdzielcze, o ktrych mowa w ustawie, publikuje si w Monitorze Spdzielczym wydawanym przez Krajow Rad Spdzielcz, z wyjtkiem ogosze, ktre na podstawie odrbnych przepisw s zamieszczane w Monitorze Sdowym i Gospodarczym. DZIA II ZAOENIE SPDZIELNI I JEJ STATUT Art. 5. 1. W celu zaoenia spdzielni osoby j zakadajce (zaoyciele) uchwalaj statut spdzielni, potwierdzajc jego przyjcie przez zoenie pod nim podpisw oraz dokonuj wyboru organw spdzielni zgodnie ze statutem.

Ustawa o spdzielniach projekt

2. Zarzd spdzielni skada do sdu rejestrowego wniosek o wpis spdzielni do Krajowego Rejestru Sdowego. 3. Spdzielnia nabywa osobowo prawn z chwil wpisania do Krajowego Rejestru Sdowego, a zaoyciele staj si jej czonkami. 4. Za czynnoci dokonane w interesie spdzielni przed jej zarejestrowaniem osoby dziaajce do chwili zarejestrowania spdzielni odpowiadaj wobec osb trzecich solidarnie. Za zobowizania wynikajce z tych czynnoci spdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zacignite przez siebie. Jednake osoby dziaajce przed zarejestrowaniem spdzielni odpowiadaj wobec niej wedug przepisw kodeksu cywilnego. Art. 6. 1. Statut spdzielni okrela: 1) firm spdzielni, zawierajc w swej treci wyraz spdzielnia albo spdzielczy w odpowiednim rodzaju, 2) siedzib spdzielni, 3) czas trwania spdzielni, jeeli zostaa ona zaoona na czas oznaczony, 4) przedmiot dziaalnoci gospodarczej spdzielni, 5) kwot wpisowego albo sposb oznaczania jego wysokoci oraz zasady i tryb wnoszenia wpisowego, 6) wysoko udziau, liczb obowizkowych udziaw oraz zasady i tryb wnoszenia i zwrotu udziaw, 7) zasady i tryb wnoszenia oraz zwrotu wkadw, jeeli w spdzielni istnieje obowizek ich wnoszenia, 8) zasady i tryb przyjmowania czonkw spdzielni, wypowiadania czonkostwa, wykluczania i wykrelania czonkw spdzielni, 9) prawa i obowizki czonkw spdzielni, 10) zasady zwoywania i obradowania walnego zgromadzenia oraz podejmowania uchwa, 11) zasady i tryb wybierania i odwoywania czonkw organw spdzielni, 12) zasady pokrywania strat spdzielni: 13) zasady podziau nadwyki bilansowej. 2. Statut zawiera rwnie postanowienia, ktrych wprowadzenia wymagaj przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw. 3. Statut moe zawiera take inne postanowienia. 4. Postanowienie statutu sprzeczne z ustaw jest niewane. 5. Statut moe przewidywa, z zastrzeeniem ust. 1 i 2, e okrelone w nim sprawy zostan uregulowane w regulaminie na zasadach okrelonych w art. 2 ust. 3. Art. 7. 1. Uchwaa walnego zgromadzenia o zmianie statutu jest podejmowana wikszoci 2/3 gosw. 2. Zmiana statutu nie wywouje skutkw prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sdowego. 3. Jednake walne zgromadzenie, uchwalajc zmian statutu dotyczc organw spdzielni, moe dokona wyboru lub odwoania czonkw tych organw zgodnie z uchwa o zmianie statutu. Uchwaa walnego zgromadzenia staje si skuteczna z chwil wpisania zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sdowego.

Ustawa o spdzielniach projekt DZIA III CZONKOSTWO W SPDZIELNI Rozdzia 1 Czonkowie spdzielni, ich prawa i obowizki

Art. 8. 1. Spdzielnia liczy co najmniej 5 czonkw. 2. Spdzielnia, ktrej czonkami zgodnie ze statutem mog by wycznie osoby prawne, liczy co najmniej trzech czonkw. Art. 9. 1. Czonkiem spdzielni moe by osoba fizyczna, ktra odpowiada wymaganiom okrelonym w statucie. 2. Statut, ze wzgldu na przedmiot dziaalnoci spdzielni, moe wycza czonkostwo osb majcych ograniczon zdolno do czynnoci prawnych lub niemajcych takiej zdolnoci. 3. Czonkiem spdzielni moe by osoba prawna, ktra odpowiada wymaganiom okrelonym w statucie. Jednake statut moe wycza czonkostwo wszystkich lub niektrych osb prawnych. Art. 10. 1. Czonkostwo w spdzielni powstaje w wyniku zoenia przez osob przystpujc do spdzielni owiadczenia o przystpieniu do spdzielni i podjcia przez wskazany w statucie organ spdzielni uchway o przyjciu. 2. Owiadczenie o przystpieniu do spdzielni skada si w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Owiadczenie podpisane przez przystpujcego do spdzielni zawiera jego imi i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres, a w miar potrzeby take adres do dorcze, a jeeli przystpujcy jest osob prawn jej firm, siedzib i adres, a w miar potrzeby take adres do dorcze, liczb deklarowanych udziaw oraz inne dane przewidziane w statucie. W formie pisemnej pod rygorem niewanoci deklaruje si take udziay fakultatywne oraz wprowadza zmiany danych zawartych w owiadczeniu o przystpieniu do spdzielni. 3. Przez zoenie owiadczenia o przystpieniu do spdzielni osoba przystpujca do spdzielni poddaje si, na wypadek jej przyjcia do spdzielni, postanowieniom jej statutu. 4. Jeeli statut nie stanowi inaczej, uchwaa w sprawie przyjcia powinna zosta podjta w terminie 14 dni od dnia zoenia owiadczenia o przystpieniu do spdzielni. Osoba, ktra zoya owiadczenie o przystpieniu do spdzielni, powinna zosta zawiadomiona o uchwale o przyjciu albo o uchwale odmawiajcej przyjcia w terminie 14 dni od dnia podjcia uchway. Uchwaa odmawiajca przyjcia powinna zosta dorczona wraz z uzasadnieniem. 5. Statut wskazuje organ, do ktrego przysuguje odwoanie od uchway odmawiajcej przyjcia, jeeli organem waciwym do przyjmowania czonkw nie jest walne zgromadzenie. Odwoanie, ktre wnosi si w terminie 30 dni od dnia dorczenia uchway odmawiajcej przyjcia, powinno zosta rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia, chyba e statut okrela inne terminy. Art. 11. 1. Niezwocznie po powstaniu czonkostwa zarzd spdzielni wpisuje do rejestru czonkw spdzielni imi i nazwisko (firm), miejsce zamieszkania (siedzib) i adres czonka spdzielni, a w miar potrzeby take adres do dorcze.

Ustawa o spdzielniach projekt

2. Czonek spdzielni jest obowizany niezwocznie zawiadomi na pimie zarzd spdzielni o zmianie adresu lub adresu do dorcze. Do czasu zgoszenia takiej zmiany dorczenie dokonane przez spdzielni pod dotychczasowym adresem czonka spdzielni uwaa si za skuteczne. 3. W rejestrze czonkw spdzielni wpisuje si dzie powstania czonkostwa, liczb zadeklarowanych udziaw i dzie ich wniesienia, dzie zgoszenia dania zwrotu fakultatywnych udziaw, liczb udziaw objtych daniem i dzie ich zwrotu, wysoko wpisowego i dzie jego wniesienia, dzie zawartej midzy czonkiem i spdzielni umowy o wniesienie wkadu i informacj o ustaniu stosunku wkadu, informacj o zoeniu owiadczenia o wystpieniu ze spdzielni, o podjciu uchway w przedmiocie wykluczenia lub wykrelenia ze spdzielni oraz dzie ustania czonkostwa. Wpisowi podlegaj take zmiany tych danych. Art. 12. 1. Czonek spdzielni jest obowizany zadeklarowa jeden udzia w spdzielni, chyba e statut przewiduje obowizek zadeklarowania wikszej liczby udziaw (udziay obowizkowe). Czonek spdzielni moe zadeklarowa dalsze udziay, jeeli statut na to zezwala (udziay fakultatywne). 2. Czonek spdzielni okrela w formie pisemnej pod rygorem niewanoci liczb zadeklarowanych udziaw fakultatywnych. 3. Czonkom spdzielni nie zwraca si wniesionych udziaw, chyba e ustawa stanowi inaczej. Art. 13. 1. Czonek spdzielni uczestniczy w stratach spdzielni do wysokoci zadeklarowanych udziaw. Czonek spdzielni nie odpowiada za zobowizania spdzielni wobec jej wierzycieli. 2. Byy czonek spdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat spdzielni tak, jakby nadal by jej czonkiem, jeeli spdzielnia przesza w stan likwidacji w cigu szeciu miesicy lub wszczto postpowanie naprawcze albo upadociowe w cigu roku od dnia, w ktrym czonek przesta nalee do spdzielni. Art. 14. 1. Udziay s niezbywalne, z tym e udziay mog by zbywane midzy czonkami spdzielni lub midzy czonkiem spdzielni a osob przystpujc do spdzielni. 2. Zbycie udziau wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci i zawiadomienia spdzielni na pimie. 3. Zbycie udziau obowizkowego jest rwnoznaczne z wystpieniem ze spdzielni; przepis art. 22 ust. 1 stosuje si odpowiednio. Art. 15. 1. Czonek spdzielni moe w owiadczeniu o przystpieniu do spdzielni lub w pniejszym owiadczeniu zoonym spdzielni wskaza osob, ktrej po jego mierci przypadn udziay. Roszczenie o wypat nie wchodzi w skad spadku. Osobie, ktra po mierci czonka spdzielni nabya udziay, przysuguje roszczenie o przyjcie do spdzielni, jeeli odpowiada ona wymaganiom okrelonym w statucie. 2. Jeeli czonek spdzielni nie zoy owiadczenia, o ktrym mowa ust. 1, do spadku naley roszczenie o zwrot udziaw.

Ustawa o spdzielniach projekt

Art. 16. 1. Udziay fakultatywne s zwracane po ich wypowiedzeniu dokonanym w formie pisemnej pod rygorem niewanoci na 30 dni przed kocem roku obrotowego. 2. Udziay obowizkowe s zwracane po ustaniu czonkostwa. 3. Czonek spdzielni moe da zwrotu udziaw, o ktrych mowa w ust. 1, na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w ktrym dokona ich wypowiedzenia, a udziaw, o ktrych mowa w ust. 2, na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w ktrym ustao czonkostwo, chyba e udziay zostay przeznaczone na pokrycie strat spdzielni. 4. Statut moe przewidywa oprocentowanie udziaw. W takim wypadku statut okrela zasady ustalania wysokoci oprocentowania. Oprocentowanie udziaw jest dokonywane z nadwyki bilansowej spdzielni. Art. 17. 1. Prawa i obowizki wynikajce ze stosunku czonkostwa w spdzielni s rwne dla wszystkich czonkw. 2. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spdzielni z jej czonkami mog okrela prawa i obowizki czonkw spdzielni wynikajce ze stosunkw prawnych pochodnych od czonkostwa w spdzielni. Art. 18. 1. Czonek spdzielni ma prawo: 1) uczestniczy w walnym zgromadzeniu; 2) wybiera organy spdzielni i by do nich wybierany; 3) otrzyma odpis lub kopi statutu i regulaminw uchwalonych na podstawie statutu; 4) zapozna si i otrzyma odpisy lub kopie uchwa organw spdzielni i protokow ich obrad, protokow lustracji, rocznych sprawozda finansowych i sprawozda z dziaalnoci spdzielni, a take umw zawieranych przez spdzielni z osobami trzecimi, z zastrzeeniem ust. 2; koszty sporzdzenia takich odpisw lub kopii pokrywa zainteresowany czonek spdzielni; 5) zgasza wnioski dotyczce organizacji i dziaalnoci spdzielni oraz regulaminw uchwalanych na podstawie statutu; 6) korzysta ze wiadcze spdzielni i uczestniczy w jej dziaalnoci spoecznej; 7) uczestniczy w podziale nadwyki bilansowej spdzielni, ktra prowadzi dziaalno zarobkow. 2. Spdzielnia moe odmwi czonkowi wgldu do umw zawieranych z osobami trzecimi, jeeli naruszaoby to prawa tych osb lub jeeli istnieje uzasadniona obawa, e czonek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spdzielni i przez to wyrzdzi spdzielni znaczn szkod. Odmowa powinna by wyraona na pimie. Czonek, ktremu odmwiono wgldu do umw zawieranych przez spdzielnie z osobami trzecimi, moe zoy wniosek do sdu rejestrowego o zobowizanie spdzielni do udostpnienia tych umw. Wniosek naley zoy w terminie siedmiu dni od dnia dorczenia czonkowi pisemnej odmowy. 3. Statut spdzielni, regulaminy, uchway i protokoy obrad organw spdzielni, a take protokoy lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny by udostpnione na stronie internetowej spdzielni. 4. Czonek spdzielni niemajcy penej zdolnoci do czynnoci prawnych wykonuje uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1-4, przez swojego przedstawiciela ustawowego. Czonek taki nie moe by wybrany do organu spdzielni. 5. Czonkowi spdzielni przysuguj take inne prawa okrelone w ustawie lub w statucie.

Ustawa o spdzielniach projekt

6. Czonek spdzielni jest obowizany: 1) przestrzega przepisy prawa, postanowienia statutu i przewidziane w nim regulaminy, 2) dba o dobro i rozwj spdzielni oraz uczestniczy w realizacji jej zada statutowych. 7. Czonek spdzielni wykonuje take inne obowizki okrelone w ustawie lub w statucie. Art. 19. 1. Czonek przystpujcy do spdzielni jest obowizany do wniesienia wpisowego. Statut okrela wysoko i termin zapaty wpisowego. Wpisowe nie moe przekracza 1/3 minimalnego wynagrodzenia za prac, o ktrym mowa w ustawie z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Art. 20. 1. Statut moe przewidywa moliwo wnoszenia przez czonkw spdzielni wkadw na wasno spdzielni lub do korzystania przez ni na podstawie innego stosunku prawnego, chyba e ustawa nakada na czonkw obowizek wnoszenia wkadw. Statut okrela zasady wyceny i zwrotu wkadw. Umowa midzy czonkiem spdzielni i spdzielni okrela prawo spdzielni do wkadu. 2. Statut moe stanowi, e wkady pienine s oprocentowane. Rozdzia 2 Ustanie czonkostwa Art. 21. 1. Czonka zmarego skrela si z rejestru czonkw spdzielni ze skutkiem od chwili mierci. 2. Czonka bdcego osob prawn skrela si z rejestru czonkw spdzielni ze skutkiem od chwili ustania osobowoci prawnej. Art. 22. 1. Czonek spdzielni moe z niej wystpi za wypowiedzeniem dokonanym na 30 dni naprzd na koniec miesica kalendarzowego, chyba e statut przewiduje duszy termin. 2. Wypowiedzenia dokonuje si w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. 3. Czonkostwo w spdzielni ustaje nastpnego dnia po upywie terminu wypowiedzenia. Art. 23. 1. Spdzielnia moe rozwiza stosunek czonkostwa tylko przez wykluczenie albo wykrelenie czonka z przyczyn okrelonych w statucie. 2. Wykluczenie czonka ze spdzielni moe nastpi w wypadku, gdy z jego winy umylnej lub z powodu racego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spdzielni nie da si pogodzi z postanowieniami statutu spdzielni lub dobrymi obyczajami. 3. Czonek spdzielni trwale niewykonujcy praw i obowizkw statutowych moe zosta wykrelony ze spdzielni, jeeli jego czonkostwo stao si bezprzedmiotowe. Art. 24. 1. Wykluczenia albo wykrelenia ze spdzielni moe dokona, stosownie do postanowie statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spdzielni. Czonka zawiadamia si pisemnie, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpatrzenia sprawy i o moliwoci zoenia wyjanie.

Ustawa o spdzielniach projekt

2. Zarzd w terminie dwch tygodni od dnia podjcia uchway o wykluczeniu albo wykreleniu czonka ze spdzielni zawiadamia go o tym na pimie, przesyajc mu uchwa wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o moliwoci wniesienia odwoania i zaskarenia uchway do sdu. Uzasadnienie powinno w szczeglnoci przedstawia motywy, ktrymi kierowa si organ spdzielni, uznajc, e zachowanie czonka wyczerpuje przesanki wykluczenia albo wykrelenia okrelone w statucie. 3. Jeeli organem waciwym w sprawie wykluczenia albo wykrelenia czonka ze spdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, czonek spdzielni moe odwoa si od uchway o wykluczeniu albo wykreleniu do walnego zgromadzenia, w terminie okrelonym w statucie, albo zaskary uchwa rady nadzorczej do sdu w terminie 6 tygodni od dnia dorczenia czonkowi uchway z uzasadnieniem; przepisy art. 37 ust. 24, art. 38 i art. 39 ust. 13 stosuje si odpowiednio. 4. W wypadku bezskutecznego upywu terminu do rozpatrzenia odwoania przez walne zgromadzenie, termin do zaskarenia do sdu uchway rady nadzorczej, o ktrym mowa w ust. 3, biegnie od dnia, w ktrym odwoanie powinno by najpniej rozpatrzone. 5. W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwoania od uchway rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykrelenia czonek spdzielni ma prawo by obecny przy rozpatrywaniu odwoania i je popiera. 6. Odwoanie, o ktrym mowa w ust. 5, powinno zosta rozpatrzone na najbliszym walnym zgromadzeniu, nie pniej jednak ni w cigu dwunastu miesicy od dnia wniesienia odwoania. Odwoujcy si czonek spdzielni powinien by zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej 3 tygodnie przed tym terminem. 7. Wykluczenie albo wykrelenie staje si skuteczne z chwil: 1) bezskutecznego upywu terminu do zaskarenia do sdu uchway rady nadzorczej, chyba e czonek spdzielni przed upywem tego terminu wnis odwoanie od uchway rady nadzorczej do walnego zgromadzenia, 2) bezskutecznego upywu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwoania od uchway rady nadzorczej, jeeli termin ten jest duszy od terminu do zaskarenia do sdu uchway rady nadzorczej, 3) bezskutecznego upywu terminu do zaskarenia do sdu uchway walnego zgromadzenia, 4) prawomocnego oddalenia przez sd powdztwa o uchylenie uchway rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia. Art. 25. 1. Roszczenia o zwrot udziaw i o zwrot wkadw lub o wypat ich rwnowartoci nie mog by zbyte, chyba e s ju wymagalne. 2. Wierzyciel czonka spdzielni moe uzyska zaspokojenie z jego udziaw dopiero z chwil, gdy roszczenie o ich wypat stanie si wymagalne. 3. Jeeli egzekucja z innego majtku czonka spdzielni okae si bezskuteczna, a przepis szczeglny nie stanowi inaczej, wierzyciel czonka spdzielni moe skierowa egzekucj do wkadw wniesionych przez tego czonka. W takim wypadku roszczenie czonka spdzielni o zwrot wkadw lub ich rwnowartoci staje si wymagalne po upywie szeciu miesicy od dnia zajcia wkadw. 4. W razie zajcia przez wierzyciela czonka spdzielni wkadw niepieninych, spdzielni suy prawo pierwszestwa ich nabycia w postpowaniu egzekucyjnym, jeeli s one wykorzystywane w dziaalnoci spdzielni. 5. Wierzytelnoci spdzielni do czonka spdzielni z tytuu wniesienia udziaw nie podlegaj zajciu na rzecz wierzycieli spdzielni.

Ustawa o spdzielniach projekt

Art. 26. 1. Roszczenia o zwrot udziaw, wkadw albo ich rwnowartoci oraz udziau w nadwyce bilansowej ulegaj przedawnieniu z upywem 10 lat. 2. Roszczenie o zwrot nieruchomoci wniesionej tytuem wkadu nie ulega przedawnieniu. Rozdzia 3 Postpowanie wewntrzspdzielcze Art. 27. 1. Czonkowi spdzielni przysuguje prawo odwoania si od uchway organu spdzielni do innego wskazanego w statucie organu spdzielni w postpowaniu wewntrzspdzielczym. Statut okrela zasady i tryb postpowania wewntrzspdzielczego, a w szczeglnoci terminy wniesienia i rozpatrzenia odwoania. 2. W wypadku wniesienia przez czonka spdzielni odwoania w postpowaniu wewntrzspdzielczym bieg przedawnienia i terminw zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakoczenia tego postpowania, jednake przez okres nie duszy ni rok od dnia, w ktrym organ odwoawczy powinien rozpatrzy odwoanie. 3. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie w statucie obowizku wyczerpania postpowania wewntrzspdzielczego w sprawach, w ktrych przysuguje droga sdowa. W wypadku zaskarenia przez czonka spdzielni uchway w postpowaniu wewntrzspdzielczym i wystpienia na drog sdow, postpowanie wewntrzspdzielcze ulega umorzeniu. DZIA IV ORGANY SPDZIELNI Rozdzia 1 Przepisy oglne Art. 28. 1. Organami spdzielni s: 1) walne zgromadzenie; 2) rada nadzorcza; 3) zarzd; 4) grupy czonkowskie w spdzielniach, w ktrych walne zgromadzenie jest zastpione przez zebranie przedstawicieli. 2. Statut moe przewidywa powoanie take innych organw spdzielni skadajcych si z jej czonkw. W takim wypadku statut okrela zakres uprawnie tych organw oraz zasady wybierania i odwoywania ich czonkw. 3. Wybory do organw spdzielni s dokonywane w gosowaniu tajnym spord nieograniczonej liczby kandydatw. Odwoanie czonka organu nastpuje rwnie w gosowaniu tajnym. 4. Jeeli czonkowie organu spdzielni s wybierani na okrelon w statucie kadencj, ich mandaty wygasaj w tym roku, w ktrym upywa kadencja, z chwil rozpoczcia posiedzenia wyborczego organu uprawnionego do wyboru czonkw tego organu. Jeeli takie posiedzenie nie zostanie zwoane w danym roku, mandaty czonkw wygasaj z dniem 31 grudnia tego roku.

Ustawa o spdzielniach projekt

Art. 29. 1. Organy spdzielni mog podejmowa uchway w obecnoci wicej ni poowy uprawnionych do gosowania, chyba e ustawa stanowi inaczej. 2. Uchway s podejmowane zwyk wikszoci gosw, chyba e ustawa lub statut wymagaj wikszoci kwalifikowanej. 3. Przy obliczaniu wikszoci gosw wymaganej do podjcia uchway uwzgldnia si tylko gosy oddane za uchwa i przeciw uchwale, chyba e ustawa lub statut stanowi inaczej. 4. Czonek organu spdzielni nie moe bra udziau w gosowaniu w sprawie wycznie go dotyczcej. 5. Tryb zwoywania posiedze organw spdzielni oraz sposb podejmowania przez nie uchwa okrela statut lub wydane na jego podstawie regulaminy tych organw. Art. 30. 1. Jeeli do dokonania czynnoci prawnej przez spdzielni ustawa wymaga uchway walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej, czynno prawna dokonana bez wymaganej uchway jest niewana. 2. Uchwaa moe by podjta przed dokonaniem czynnoci prawnej przez spdzielni albo po jej dokonaniu, nie pniej jednak ni w terminie 2 miesicy od dnia dokonania czynnoci. Uchwaa podjta po dokonaniu czynnoci ma moc wsteczn od chwili dokonania czynnoci prawnej. 3. Czynno prawna dokonana bez uchway waciwego organu spdzielni, wymaganej wycznie przez statut, jest wana, jednake nie wyklucza to odpowiedzialnoci osb dokonujcych czynnoci za szkod wyrzdzon spdzielni. Rozdzia 2 Walne zgromadzenie Art. 31. 1. Walne zgromadzenie jest najwyszym organem spdzielni. 2. Czonek spdzielni ma jeden gos bez wzgldu na liczb wniesionych udziaw. Statut spdzielni, ktrej czonkami mog by wycznie osoby prawne, moe okrela inn zasad ustalania liczby gosw przysugujcych czonkom. 3. Czonek spdzielni moe uczestniczy w walnym zgromadzeniu przez penomocnika, jeeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Osoby prawne bdce czonkami spdzielni bior udzia w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu penomocnika. 4. Penomocnik nie moe zastpowa wicej ni jednego czonka spdzielni. Penomocnictwo powinno by udzielone pod rygorem niewanoci na pimie z notarialnym powiadczeniem podpisu i doczone do protokou walnego zgromadzenia. 5. Czonek zarzdu spdzielni nie moe by penomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Nie dotyczy to spdzielni liczcych nie wicej ni 10 czonkw, chyba e statut stanowi inaczej. 6. Pracownik spdzielni moe by penomocnikiem na walnym zgromadzeniu tylko wtedy, gdy jest czonkiem spdzielni zatrudnionym na podstawie spdzielczej umowy o prac. 7. Czonek spdzielni ma prawo korzystania na wasny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z ktrych pomocy korzysta czonek, nie s uprawnione do zabierania gosu. 8. W walnym zgromadzeniu maj prawo uczestniczy z gosem doradczym przedstawiciele zwizku spdzielczego, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spdzielczej. Art. 32. 1. Do wycznej waciwoci walnego zgromadzenia naley:

Ustawa o spdzielniach projekt

10

1) uchwalanie kierunkw rozwoju dziaalnoci gospodarczej oraz dziaalnoci spoecznej spdzielni; 2) rozpatrywanie sprawozda rady nadzorczej, zatwierdzanie rocznych sprawozda finansowych i sprawozda z dziaalnoci spdzielni oraz podejmowanie uchwa co do wnioskw czonkw spdzielni, rady nadzorczej lub zarzdu w tych sprawach i udzielanie absolutorium czonkom rady nadzorczej lub zarzdu; 3) rozpatrywanie wnioskw wynikajcych z przedstawionego protokou z lustracji oraz podejmowanie uchwa w tym zakresie; 4) podejmowanie uchwa w sprawie podziau nadwyki bilansowej lub sposobu pokrycia strat; 5) podejmowanie uchwa w sprawie zbycia nieruchomoci lub prawa uytkowania wieczystego gruntu, zbycia lub oddania do korzystania przedsibiorstwa spdzielni lub jego czci wyodrbnionej organizacyjnie lub funkcjonalnie; 6) podejmowanie uchwa w sprawie przystpowania do innych organizacji lub wystpowania z nich; 7) oznaczanie najwyszej sumy zobowiza, jak spdzielnia moe zacign; 8) podejmowanie uchwa w sprawie poczenia si spdzielni, podziau spdzielni lub likwidacji spdzielni; 9) rozpatrywanie odwoa od uchwa rady nadzorczej w przedmiocie wykluczenia lub wykrelenia ze spdzielni; 10) rozpatrywanie w postpowaniu wewntrzspdzielczym odwoa od uchwa rady nadzorczej; 11) uchwalanie zmian statutu; 12) wybr delegatw na zjazd zwizku, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona. 2. Uchwaa podjta przez inny organ spdzielni w sprawie nalecej zgodnie z ustaw do wycznej waciwoci walnego zgromadzenia jest nieistniejca. 3. Statut moe zastrzec do wycznej waciwoci walnego zgromadzenia podejmowanie uchwa rwnie w innych sprawach. Art. 33. 1. Statut moe stanowi, e jeeli liczba czonkw przekroczy 500, walne zgromadzenie zostaje zastpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut okrela zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa. 2. Do zebrania przedstawicieli stosuje si odpowiednio przepisy ustawy i postanowienia statutu o walnym zgromadzeniu. 3. Zebranie przedstawicieli nie moe si odby przed upywem 30 dni od dnia, na ktry zostao zwoane zebranie ostatniej grupy czonkowskiej. 4. O czasie, miejscu i porzdku obrad zebrania przedstawicieli zawiadamia si wszystkich czonkw spdzielni w sposb wskazany w statucie. 5. Czonek spdzielni niebdcy przedstawicielem moe uczestniczy w zebraniu przedstawicieli bez prawa udziau w gosowaniu. Art. 34. 1. Zarzd zwouje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w cigu szeciu miesicy po upywie roku obrotowego. 2. Zarzd zwouje walne zgromadzenie take na danie rady oraz przynajmniej 1/10, nie mniej jednak ni trzech czonkw, jeeli uprawnienia tego nie zastrzeono w statucie dla wikszej liczby czonkw. 3. W spdzielni, w ktrej walne zgromadzenie jest zastpione przez zebranie przedstawicieli, zarzd zwouje je take na danie:

Ustawa o spdzielniach projekt

11

1) 1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli; 2) grup czonkowskich obejmujcych co najmniej 1/5 oglnej liczby czonkw spdzielni. 4. danie zwoania walnego zgromadzenia powinno by zgoszone na pimie z podaniem celu jego zwoania. Zwoanie walnego zgromadzenia na danie uprawnionych podmiotw powinno nastpi w takim terminie, aby mogo si ono odby w cigu dwch miesicy od dnia wniesienia dania. 5. Uprawnieni do dania zwoania walnego zgromadzenia mog take da zamieszczenia poszczeglnych spraw w porzdku obrad. danie takie moe by zgoszone najpniej na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zarzd niezwocznie ogasza czonkom spdzielni w sposb okrelony w statucie o wprowadzeniu sprawy do porzdku obrad i zawiadamia na pimie osoby, ktrych zawiadomienie jest wymagane. 6. Jeeli zarzd nie zwoa walnego zgromadzenia, zwouje je rada nadzorcza, zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spdzielcza na koszt spdzielni; przepis ust. 5 stosuje si odpowiednio. Art. 35. 1. O czasie, miejscu i porzdku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia si w sposb okrelony w statucie wszystkich czonkw spdzielni, zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona oraz Krajow Rad Spdzielcz. Statut okrela termin zawiadomienia. 2. Walne zgromadzenie moe podejmowa uchway niezalenie od liczby obecnych czonkw spdzielni uprawnionych do gosowania, chyba e statut stanowi inaczej. 3. Walne zgromadzenie moe podejmowa uchway jedynie w sprawach objtych porzdkiem obrad, podanym do wiadomoci czonkw spdzielni w sposb okrelony w statucie. Jednake walne zgromadzenie moe niezalenie od porzdku obrad podejmowa uchway w sprawach, o ktrych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3. Jeeli na walnym zgromadzeniu s obecni wszyscy czonkowie spdzielni, moe ono za ich zgod podejmowa uchway take w innych sprawach nieobjtych porzdkiem obrad. Art. 36. 1. Przewodniczcy walnego zgromadzenia oraz inne osoby wskazane w statucie podpisuj protok obrad walnego zgromadzenia. 2. Zarzd przechowuje protokoy co najmniej przez 10 lat. Art. 37. 1. Uchway walnego zgromadzenia obowizuj wszystkich czonkw spdzielni oraz wszystkie jej organy. 2. Uchwaa jest nieistniejca w szczeglnoci wtedy, gdy zostaa podjta bez obecnoci liczby czonkw spdzielni wymaganej przez ustaw lub statut, gdy walne zgromadzenie nie zostao zwoane oraz gdy zaprotokoowano uchwa bez gosowania albo uchwa, ktra nie uzyskaa wymaganej wikszoci gosw. 3. Uchwaa sprzeczna z ustaw jest niewana. 4. Uchwaa sprzeczna z postanowieniami statutu bd dobrymi obyczajami i godzca w interesy spdzielni lub majca na celu pokrzywdzenie jej czonka moe by zaskarona do sdu w drodze powdztwa o jej uchylenie.

Ustawa o spdzielniach projekt

12

Art. 38. 1. Czonek spdzielni oraz zarzd moe wytoczy powdztwo o ustalenie nieistnienia lub niewanoci uchway. Inna osoba moe wytoczy takie powdztwo tylko wtedy, gdy zostaa speniona przesanka okrelona w art. 189 Kodeksu postpowania cywilnego. 2. Czonek spdzielni oraz zarzd moe wytoczy powdztwo o uchylenie uchway walnego zgromadzenia. Jednake w indywidualnej sprawie midzy spdzielni i jej czonkiem prawo zaskarenia uchway przysuguje wycznie temu czonkowi, ktrego praw i obowizkw uchwaa dotyczy. 3. Powdztwo o uchylenie uchway powinno by wniesione w cigu 6 tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeeli za powdztwo wnosi czonek spdzielni nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwoania w cigu szeciu tygodni od dnia powzicia wiadomoci przez tego czonka o uchwale, nie pniej jednak ni przed upywem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia. 4. Jeeli ustawa lub statut wymagaj zawiadomienia czonka spdzielni o uchwale, termin szeciotygodniowy, o ktrym mowa w ust. 3, biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposb wskazany w statucie. 5. Sd moe nie uwzgldni upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 3, jeeli utrzymanie uchway walnego zgromadzenia w mocy wywoaoby dla czonka spdzielni szczeglnie dotkliwe skutki, a opnienie w zaskareniu tej uchway jest usprawiedliwione wyjtkowymi okolicznociami i nie jest nadmierne. 6. Jeeli zarzd wytacza powdztwo, spdzielni reprezentuje penomocnik ustanowiony przez rad nadzorcz, a w spdzielni, w ktrej nie powouje si rady nadzorczej penomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia penomocnika, sd waciwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spdzielni. Art. 39. 1. Sd moe orzec o niewanoci uchway albo j uchyli, z powodu naruszenia przepisw ustawy lub postanowie statutu dotyczcych zwoania walnego zgromadzenia lub podejmowania przez nie uchwa, gdy naruszenie to miao lub mogo mie wpyw na tre uchway, chyba e uchwaa jest nieistniejca. 2. Orzeczenie sdu ustalajce nieistnienie albo niewano uchway walnego zgromadzenia bd uchylajce tak uchwa ma moc prawn wzgldem wszystkich czonkw spdzielni oraz wszystkich jej organw, a take wszystkich osb, ktrych praw i obowizkw uchwaa dotyczy. 3. Zarzd zgasza sdowi rejestrowemu, w terminie siedmiu dni, prawomocny wyrok sdu ustalajcy nieistnienie albo niewano uchway bd uchylajcy uchwa. 4. W wypadku gdy wano czynnoci dokonanej przez spdzielni jest zalena od uchway walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchway albo ustalenie jej niewanoci nie ma skutku wobec osb trzecich dziaajcych w dobrej wierze. Rozdzia 3 Rada nadzorcza Art. 40. Rada nadzorcza sprawuje kontrol i nadzr nad dziaalnoci spdzielni. Art. 41. 1. Rada nadzorcza skada si co najmniej z trzech czonkw wybranych zgodnie ze statutem przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli albo grupy czonkowskie.

Ustawa o spdzielniach projekt

13

2. Do rady nadzorczej mog by wybierani wycznie czonkowie spdzielni. Jeeli czonkiem spdzielni jest osoba prawna, do rady nadzorczej moe by wybrana osoba niebdca czonkiem spdzielni, wskazana przez osob prawn. 3. W skad rady nadzorczej nie moe wchodzi pracownik spdzielni. Uchwaa w sprawie wyboru pracownika do rady nadzorczej jest niewana. Z chwil nawizania przez czonka rady nadzorczej stosunku pracy ze spdzielni ustaje jego czonkostwo w radzie nadzorczej. 4. Przepis ust. 3 nie dotyczy spdzielni pracy. 5. Statut okrela kadencj rady nadzorczej. Jednake kadencja rady nadzorczej nie moe by dusza ni 3 lata. 6. Nie mona by czonkiem rady nadzorczej duej ni przez dwie kolejne kadencje. 7. Organ waciwy wedug statutu do wyboru czonka rady nadzorczej moe go odwoa przed upywem kadencji wikszoci 2/3 gosw. 8. Walne zgromadzenie moe odwoa czonka rady nadzorczej, ktremu nie udzielio absolutorium, niezalenie od tego, ktry organ jest wedug statutu waciwy do wyboru czonkw rady nadzorczej. W takim wypadku nie stosuje si art. 35 ust. 3 zdanie pierwsze; 9. Czonkowie rady nadzorczej maj obowizek odby szkolenie z zakresu podstaw funkcjonowania gospodarki spdzielczej. 10. Program szkolenia, w tym jego form, czas i tre ustala Zarzd Krajowej Rady Spdzielczej w drodze uchway. Szkolenie jest bezpatne. 11. Czonek rady nadzorczej, ktry nie odby szkolenia w cigu 6 miesicy od dnia wyboru traci mandat. Art. 42. 1. Do waciwoci rady nadzorczej naley: 1) uchwalanie planw gospodarczych i programw dziaalnoci spoecznej i kulturalnej, 2) kontrola wykonywania przez spdzielni jej zada statutowych oraz nadzr nad biec dziaalnoci spdzielni, 3) badanie rocznych sprawozda finansowych i sprawozda z dziaalnoci spdzielni, 4) rozpatrywanie okresowych sprawozda zarzdu oraz dokonywanie ocen celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci dziaa zarzdu, 5) rozpatrywanie skarg na dziaalno zarzdu, 6) nadzr nad przestrzeganiem przez spdzielni praw jej czonkw, 7) przeprowadzanie kontroli nad sposobem zaatwiania przez zarzd wnioskw organw spdzielni i jej czonkw, 8) rozpatrywanie zgoszonych przez czonkw spdzielni wnioskw dotyczcych dziaalnoci spdzielni, 9) podejmowanie uchwa w sprawie nabycia i obcienia nieruchomoci lub prawa uytkowania wieczystego gruntu, nabycia przedsibiorstwa lub jego czci wyodrbnionej organizacyjnie lub funkcjonalnie lub innej jednostki organizacyjnej, 10) skadanie walnemu zgromadzeniu sprawozda zawierajcych w szczeglnoci wyniki kontroli, ocen rocznych sprawozda finansowych i sprawozda z dziaalnoci spdzielni oraz wnioskw z lustracji, 11) sprawowanie kontroli i nadzoru nad dziaalnoci grup czonkowskich, 12) podejmowanie uchwa w sprawach czynnoci prawnych dokonywanych midzy spdzielni a czonkiem zarzdu lub dokonywanych przez spdzielni w interesie czonka zarzdu oraz reprezentowanie spdzielni przy tych czynnociach; spdzielni reprezentuje dwch czonkw rady nadzorczej przez ni upowanionych. 2. Statut moe zastrzec do zakresu dziaania rady nadzorczej jeszcze inne uprawnienia. Statut moe rwnie przekaza do wycznej waciwoci walnego zgromadzenia podejmowanie uchwa w okrelonych sprawach wymienionych w ust. 1.

Ustawa o spdzielniach projekt

14

3. W celu wykonania swoich zada rada nadzorcza oraz jej czonkowie mog da od zarzdu, czonkw i pracownikw spdzielni wszelkich sprawozda i wyjanie, przeglda ksigi i dokumenty oraz sprawdza bezporednio stan majtku spdzielni. Art. 43. 1. W spdzielni, ktra zrzesza mniej ni 10 czonkw, a take w spdzielni zrzeszajcej mniej ni 100 czonkw, ktrej statut tak stanowi, nie wybiera si rady nadzorczej, a jej ustawowe uprawnienia i obowizki przysuguj walnemu zgromadzeniu. 2. W wypadku okrelonym w ust. 1, czonkowi spdzielni przysuguje prawo kontroli, ktre obejmuje w szczeglnoci uprawnienia do przegldania w kadym czasie ksig i dokumentw spdzielni, sprawdzania bezporednio stanu majtkowego spdzielni i dania wyjanie od zarzdu. Rozdzia 4 Zarzd Art. 44. 1. Zarzd kieruje dziaalnoci spdzielni oraz reprezentuje j na zewntrz. 2. Podejmowanie uchwa w sprawach niezastrzeonych w ustawie lub statucie do waciwoci innych organw naley do zarzdu. Art. 45. 1. Statut okrela skad i liczb czonkw zarzdu. Statut moe przewidywa zarzd jednoosobowy, ktrym jest prezes. 2. Rada nadzorcza albo walne zgromadzenie, stosownie do postanowie statutu, wybiera i odwouje czonkw zarzdu, w tym prezesa i jego zastpc lub zastpcw. 3. Statut moe przewidywa wybieranie czonkw zarzdu na kadencj nieprzekraczajc 4 lat. 4. Jeeli statut nie przewiduje kadencji zarzdu, czonkw zarzdu wybiera si na czas nieoznaczony. 5. Organ, ktry zgodnie ze statutem wybiera czonkw zarzdu, moe ich w kadej chwili odwoa w trybie okrelonym w statucie. 6. Walne zgromadzenie moe odwoa tych czonkw zarzdu, ktrym nie udzielio absolutorium, niezalenie od tego, ktry organ, zgodnie ze statutem, wybiera czonkw zarzdu, z zastrzeeniem ust. 5. W takim przypadku nie stosuje si art. 35 ust. 3 zdanie pierwsze. 7. Zarzd jednoosobowy nie moe dokonywa czynnoci w sprawach wynikajcych ze stosunku czonkostwa. Czynnoci takie s dokonywane przez rad nadzorcz, chyba e statut przewiduje waciwo walnego zgromadzenia. Art. 46. 1. Czonek zarzdu wybierany przez walne zgromadzenie moe by zawieszony w czynnociach przez rad nadzorcz, gdy jego dziaalno jest sprzeczna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu. 2. Czonka zarzdu zawieszonego powiadamia si niezwocznie w formie pisemnej o jego zawieszeniu. 3. Rada nadzorcza, zawieszajc w czynnociach czonka zarzdu, podejmuje uchway niezbdne do prawidowego prowadzenia dziaalnoci spdzielni oraz niezwocznie zwouje walne zgromadzenie.

Ustawa o spdzielniach projekt

15

Art. 47. 1. Rada nadzorcza nawizuje i rozwizuje stosunek pracy z czonkami zarzdu zatrudnianymi w spdzielni, chyba e podstaw wiadczenia pracy przez czonkw jest spdzielcza umowa o prac albo czonkostwo. 2. Odwoanie czonka zarzdu albo zawieszenie go w czynnociach nie narusza jego uprawnie wynikajcych ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, ktrego przedmiotem jest wiadczenie pracy. Art. 48. 1. Owiadczenia woli za spdzielni s skadane przez dwch czonkw zarzdu, przez jednego czonka zarzdu i penomocnika albo prokurenta albo przez dwch penomocnikw lub prokurentw. W spdzielni o zarzdzie jednoosobowym owiadczenia woli s skadane przez prezesa albo przez dwch penomocnikw lub prokurentw. 2. Owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1, s skadane w ten sposb, e osoby upowanione do ich skadania zamieszczaj swoje podpisy pod firm spdzielni. 3. Pisemne owiadczenia skierowane do spdzielni, zoone w jej lokalu albo jednemu z czonkw zarzdu, penomocnikowi lub prokurentowi, maj skutek prawny wzgldem spdzielni. 4. Zarzd moe udzieli jednemu z czonkw zarzdu lub innej osobie penomocnictwa do dokonywania czynnoci prawnych zwizanych z kierowaniem biec dziaalnoci spdzielni lub jej czci, a take penomocnictwa do dokonywania czynnoci szczeglnego rodzaju lub do dokonania poszczeglnych czynnoci prawnych. 5. Statut spdzielni moe uzaleni udzielenie penomocnictwa, o ktrym mowa w ust. 4, od uprzedniej zgody rady nadzorczej. Rozdzia 5 Przepisy wsplne dla zebrania przedstawicieli, rady nadzorczej, zarzdu i likwidatora Art. 49. Statut moe ustala wymagania, jakie powinna spenia osoba wchodzca w skad rady nadzorczej lub zarzdu. Uchwaa w sprawie wyboru do rady nadzorczej albo zarzdu osoby, ktra nie spenia takich wymaga, jest niewana. Art. 50. 1. Przedstawicielem na zebranie przedstawicieli czonkiem rady nadzorczej, czonkiem zarzdu albo likwidatorem moe by tylko osoba fizyczna majca pen zdolno do czynnoci prawnych. 2. Czonkiem rady nadzorczej, czonkiem zarzdu albo likwidatorem nie moe by osoba, ktra zostaa skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo ciganie z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe. Przepis nie dotyczy spdzielni socjalnych. Art. 51. 1. Nie mona by jednoczenie czonkiem rady nadzorczej i zarzdu tej samej spdzielni. Uchwaa w sprawie wyboru czonka rady nadzorczej do zarzdu albo czonka zarzdu do rady nadzorczej jest niewana. 2. Rada nadzorcza moe wyznaczy jednego lub kilku ze swoich czonkw do czasowego penienia funkcji czonka lub czonkw zarzdu. W takim wypadku czonkostwo w radzie nadzorczej ulega zawieszeniu.

Ustawa o spdzielniach projekt

16

3. W skad rady nadzorczej nie moe wchodzi osoba bdca kierownikiem biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnikiem, prokurentem lub pracownikiem spdzielni oraz osoba bliska czonka rady nadzorczej lub zarzdu, kierownika biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnika lub prokurenta tej samej spdzielni. Uchwaa w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest niewana. 4. W skad zarzdu nie moe wchodzi osoba bliska czonka rady nadzorczej lub zarzdu, kierownika biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnika lub prokurenta tej samej spdzielni. Uchwaa w sprawie wyboru takiej osoby do zarzdu jest niewana. 5. Czonek rady albo zarzdu, kierownik biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnik lub prokurent nie moe by czonkiem organu zwizku spdzielczego, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, ani czonkiem organu Krajowej Rady Spdzielczej. Z chwil dokonania takiego wyboru ustaje jego czonkostwo w radzie albo zarzdzie spdzielni bd stosunek penomocnictwa lub prokury. Art. 52. 1. Nie moe by czonkiem rady nadzorczej, zarzdu albo likwidatorem, a take kierownikiem biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnikiem lub prokurentem spdzielni, osoba zajmujca si interesami konkurencyjnymi wobec spdzielni, w szczeglnoci bdca przedsibiorc prowadzcym dziaalno konkurencyjn wobec spdzielni albo wsplnikiem lub czonkiem organu takiego przedsibiorcy. 2. Nie moe by czonkiem rady nadzorczej, zarzdu albo likwidatorem, a take kierownikiem biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnikiem lub prokurentem spdzielni przedsibiorca albo wsplnik lub czonek organu przedsibiorcy, ktry pozostaje ze spdzielni w stosunkach cywilnoprawnych, zwizanych z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si rwnie w wypadku, gdy okolicznoci wymienione w tych przepisach dotycz osoby bliskiej czonka rady nadzorczej lub zarzdu albo kierownika biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnika lub prokurenta spdzielni. 4. Naruszenie zakazu, o ktrym mowa w ust. 13, stanowi podstaw odwoania czonka rady nadzorczej, zarzdu lub likwidatora albo odwoania penomocnictwa lub prokury oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrbnych przepisach. 5. W wypadku naruszenia przez czonka rady nadzorczej zakazu, o ktrym mowa w ust. 1 lub 2, rada nadzorcza w terminie 14 dni podejmuje uchwa o zawieszeniu takiego czonka w penieniu czynnoci. Organ, ktry dokona wyboru zawieszonego czonka rady nadzorczej, rozstrzyga w terminie okrelonym w statucie o uchyleniu zawieszenia lub odwoaniu zawieszonego czonka rady nadzorczej. 6. Przepisw ust. 15 nie stosuje si do spdzielni, ktrej czonkami zgodnie ze statutem mog by wycznie osoby prawne. Art. 53. Osob blisk czonka rady nadzorczej lub zarzdu albo kierownika biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnika lub prokurenta spdzielni jest jego maonek, zstpny, wstpny, rodzestwo, dzieci rodzestwa, osoba przysposabiajca i przysposobiona oraz osoba, ktra pozostaje z nim faktycznie we wsplnym poyciu. Art. 54. 1. Czonek zarzdu, rady nadzorczej albo likwidator odpowiada wobec spdzielni za szkod wyrzdzon dziaaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spdzielni, chyba e nie ponosi winy.

Ustawa o spdzielniach projekt

17

2. Jeeli spdzielnia nie wytoczy powdztwa o naprawienie wyrzdzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrzdzajcego szkod, czonek spdzielni moe wnie powdztwo o naprawienie szkody wyrzdzonej spdzielni. Rozdzia 6 Grupy czonkowskie Art. 55. 1. Grupa czonkowska skada si z czonkw spdzielni, ktrych prawa i obowizki majtkowe s zwizane z wyodrbnion organizacyjnie jednostk spdzielni albo z czci majtku spdzielni, ktra nadaje si do takiego wyodrbnienia. Statut okrela zasady podziau czonkw na grupy czonkowskie i zasady ich dziaania. 2. Do uprawnie grup czonkowskich naley: 1) wybieranie i odwoywanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli, 2) wybieranie i odwoywanie czonkw rady, jeeli statut tak stanowi, 3) zgaszanie i rozpatrywanie spraw, ktre maj by przedmiotem obrad najbliszego zebrania przedstawicieli oraz podejmowanie uchwa w tych sprawach, 4) rozpatrywanie okresowych sprawozda rady nadzorczej i zarzdu, 5) wyraanie opinii i zgaszanie do waciwych organw spdzielni wnioskw w sprawach spdzielni, a zwaszcza we wsplnych sprawach czonkw wchodzcych w skad grupy. 3. Statut moe rwnie okrela inne zadania i uprawnienia grup czonkowskich. Art. 56. 1. Zebrania grup czonkowskich zwouje si przed kadym zebraniem przedstawicieli, a take w innych wypadkach okrelonych w ustawie lub w statucie. Zarzd jest obowizany zwoa zebrania grup czonkowskich w taki sposb, aby mogy si one odby co najmniej 14 dni przed upywem okrelonego w statucie terminu, w ktrym grupy czonkowskie mog da zamieszczenia oznaczonych spraw w porzdku obrad zebrania przedstawicieli. 2. Zarzd jest obowizany zwoa zebranie grupy czonkowskiej na danie rady nadzorczej lub co najmniej 1/5 czonkw grupy. W takim wypadku zebranie powinno by zwoane w taki sposb, aby mogo si odby najpniej w cigu czterech tygodni od dnia otrzymania przez zarzd dania rady nadzorczej lub uprawnionej liczby czonkw. Jeeli zarzd nie zwoa zebrania grupy, jest ono zwoywane przez rad nadzorcz. Jeeli rwnie rada nadzorcza nie zwoa zebrania grupy czonkowskiej, zwouje je przewodniczcy grupy. 3. Uprawnieni do dania zwoania zebrania grupy czonkowskiej mog da rwnie zamieszczenia oznaczonych spraw w porzdku jego obrad, pod warunkiem wystpienia z tym daniem w terminie okrelonym w statucie. 4. Grupa czonkowska moe podejmowa uchway niezalenie od liczby obecnych na zebraniu czonkw uprawnionych do gosowania, chyba e statut stanowi inaczej. 5. Rada nadzorcza moe, na danie zarzdu lub kadego czonka grupy czonkowskiej, uchyli uchwa tej grupy z powodu niezgodnoci z prawem lub postanowieniami statutu. 6. Kady czonek grupy moe odwoa si do zebrania przedstawicieli od uchway rady nadzorczej, o ktrej mowa w ust. 5, przy odpowiednim zastosowaniu art. 27, albo wnie powdztwo do sdu przy odpowiednim zastosowaniu art. 37-39. Zebranie przedstawicieli rozpatruje odwoanie na najbliszym posiedzeniu odbywajcym si po podjciu uchway przez rad nadzorcz, choby sprawa jego rozpatrzenia nie bya ujta w porzdku obrad tego zebrania.

Ustawa o spdzielniach projekt DZIA V GOSPODARKA SPDZIELNI Art. 57. Spdzielnia odpowiada za swoje zobowizania caym swoim majtkiem.

18

Art. 58. 1. Zasadniczymi funduszami wasnymi spdzielni s: 1) fundusz udziaowy powstajcy z wpat udziaw czonkowskich, odpisw na udziay czonkowskie z podziau nadwyki bilansowej lub innych rde okrelonych w odrbnych przepisach, 2) fundusz zasobowy powstajcy z wpat przez czonkw spdzielni wpisowego, czci nadwyki bilansowej lub innych rde okrelonych w odrbnych przepisach. 2. Spdzielnia moe tworzy take inne fundusze wasne przewidziane w jej statucie. Art. 59. 1. Zysk spdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obcienia obowizkowe wynikajce z odrbnych przepisw (nadwyka bilansowa), podlega podziaowi na podstawie uchway walnego zgromadzenia. 2. Nadwyka bilansowa moe podlega podziaowi midzy czonkw spdzielni, na zasadach okrelonych w statucie, w szczeglnoci stosownie do: 1) transakcji czonka ze spdzielni, 2) wkadu pracy czonka spdzielni, 3) liczby udziaw wniesionych przez czonka spdzielni. 3. Co najmniej 5% nadwyki bilansowej przeznacza si na zwikszenie funduszu zasobowego, jeeli fundusz ten nie osiga wysokoci wniesionych udziaw obowizkowych. 4. Jeeli udziay nie zostay wniesione, kwoty przypadajce czonkowi spdzielni z tytuu podziau nadwyki bilansowej zalicza si na poczet jego udziaw. 5. Jeeli podzia czci nadwyki bilansowej midzy czonkw spdzielni ma nastpi w formie oprocentowania udziaw, w podziale tym uwzgldnia si byych czonkw spdzielni lub ich spadkobiercw, ktrym przysuguj roszczenia o zwrot udziaw. 6. Nadwyka bilansowa moe by przeznaczona na fundusze rezerwowe, ktrych utworzenie przewiduje statut. Art. 60. Walne zgromadzenie moe podj uchwa o podwyszeniu funduszu udziaowego z funduszy rezerwowych spdzielni. Udziay przypadaj czonkom spdzielni proporcjonalnie do wielkoci ich udziaw w dotychczasowym funduszu. Art. 61. Spdzielnia prowadzi rachunkowo na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. Art. 62. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie i wedug zasad okrelonych w odrbnych przepisach. Art. 63. Roczne sprawozdanie finansowe cznie ze sprawozdaniem z dziaalnoci spdzielni i opini biegego rewidenta wraz z raportem, jeeli podlega ono obowizkowemu badaniu, wykada

Ustawa o spdzielniach projekt

19

si w lokalu spdzielni co najmniej na 30 dni przed terminem walnego zgromadzenia w celu umoliwienia czonkom spdzielni zapoznania si z nim. Art. 64. 1. Straty bilansowe spdzielni pokrywa si z funduszu zasobowego, a w czci przekraczajcej fundusz zasobowy z funduszu udziaowego i innych funduszy wasnych spdzielni wedug kolejnoci ustalonej przez statut. Straty pierwszego roku obrotowego po zaoeniu spdzielni mog by pokryte w roku nastpnym. 2. W wypadku gdy fundusze wasne spdzielni nie wystarczaj na pokrycie strat, walne zgromadzenie moe podj uchwa zobowizujc czonkw spdzielni do wczeniejszego wniesienia udziaw, ni to przewiduje statut. Uchwaa taka nie stanowi zmiany statutu. DZIA VI LUSTRACJA Art. 65. 1. Spdzielnia jest obowizana przynajmniej raz na 3 lata, a spdzielnia w likwidacji corocznie podda si lustracyjnemu badaniu legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci caoci jej dziaania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji. 2. W spdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynkw i rozliczania kosztw budowy tych budynkw lustracj przeprowadza si corocznie w terminie 6 miesicy roku nastpnego. 3. Spdzielnia moe wystpi w kadym czasie o przeprowadzenie lustracji caoci lub czci jej dziaalnoci albo tylko okrelonych zagadnie. Lustracja jest przeprowadzana na danie walnego zgromadzenia, rady nadzorczej, grup czonkowskich obejmujcych co najmniej 1/5 oglnej liczby czonkw spdzielni lub 1/10 czonkw spdzielni, nie mniej jednak ni 3 czonkw. 4. Obowizek poddania si lustracji nie dotyczy spdzielni liczcych nie wicej ni 10 czonkw oraz spdzielni mieszkaniowych liczcych nie wicej ni 30 czonkw. W spdzielniach tych lustracj przeprowadza si wycznie na danie zarzdu spdzielni, rady nadzorczej albo 1/3 czonkw. 5. Celem lustracji jest: 1) sprawdzenie przestrzegania przez spdzielni przepisw prawa i postanowie statutu, 2) zbadanie przestrzegania przez spdzielni prowadzenia przez ni dziaalnoci w interesie ogu czonkw, 3) kontrola gospodarnoci i rzetelnoci realizacji przez spdzielni jej celw ekonomicznych i spoecznych, 4) wskazywanie czonkom na nieprawidowoci w dziaalnoci organw spdzielni, 5) udzielanie organizacyjnej i instruktaowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidowoci oraz w usprawnieniu dziaalnoci spdzielni. 6. Lustracj przeprowadza lustrator wskazany przez rad nadzorcz. Spdzielnia zawiadamia Krajow Rad Spdzielcz o wskazaniu lustratora. 7. Lustrator nie moe przeprowadza lustracji spdzielni ktrej jest czonkiem. 8. Jeeli spdzielnia nie podda si lustracji, Krajowa Rada Spdzielcza zarzdza przeprowadzenie lustracji na koszt spdzielni oraz wyznacza lustratora.

Ustawa o spdzielniach projekt

20

Art. 66. 1. Lustrator jest obowizany zawiadomi Krajow Rad Spdzielcz oraz rad nadzorcz i zarzd spdzielni o rozpoczciu lustracji. Czonkowie rady nadzorczej s uprawnieni do uczestniczenia w lustracji. 2. Lustrator jest uprawniony do wstpu na teren nieruchomoci, budynkw, innych urzdze lub lokali, w ktrych spdzielnia prowadzi dziaalno, w takich dniach i godzinach, w jakich jest ona lub powinna by prowadzona. 3. Lustrator moe przeglda ksigi, wszelkie dokumenty i inne noniki informacji w lustrowanej spdzielni oraz sprawdza jej stan majtkowy. 4. Organy spdzielni i jej pracownicy s obowizani do udzielania lustratorowi pisemnych lub ustnych informacji i wyjanie oraz wszelkiej pomocy przy wykonywaniu przez niego czynnoci lustracyjnych. Art. 67. 1. Lustrator sporzdza protok z lustracji, ktry skada radzie nadzorczej, zarzdowi i Krajowej Radzie Spdzielczej. Protok sporzdzony przez lustratora ma moc dokumentu urzdowego. 2. Zarzd jest obowizany corocznie przekazywa informacj o realizacji wnioskw wynikajcych z protokou lustracji walnemu zgromadzeniu. 3. Zarzd jest obowizany, na danie czonka spdzielni, udostpni mu do wgldu protok lustracji i informacj o realizacji wynikajcych z niego wnioskw lub wyda mu odpisy lub kopie tych dokumentw; przepis art. 18 ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje si odpowiednio. 4. Rada nadzorcza przedstawia na najbliszym walnym zgromadzeniu wnioski wynikajce z protokou lustracji. Art. 68. 1. Obowizki lustratora moe peni osoba, ktra ukoczya studia wysze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskaa tytu magistra lub zagraniczne studia wysze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za rwnorzdne i wada jzykiem polskim w mowie i w pimie, ma pen zdolno do czynnoci prawnych, oraz uzyskaa uprawnienia lustracyjne. 2. Czonek zarzdu, kierownik biecej dziaalnoci gospodarczej spdzielni, penomocnik lub prokurent nie moe by lustratorem. Z chwil rozpoczcia przez niego lustracji ustaje jego czonkostwo w zarzdzie bd stosunek penomocnictwa lub prokury. 3. Tworzy si Komisj Nadzoru Lustracyjnego przy Krajowej Radzie Spdzielczej w skadzie 21 czonkw, w tym 6 powoywanych przez Krajow Rad Spdzielcz oraz po trzech powoanych przez Ministra Sprawiedliwoci i ministrw waciwych do spraw gospodarki, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, instytucji finansowych i rolnictwa. 4. Krajowa Rada Spdzielcza i ministrowie, o ktrych mowa w ust. 3, odwouj powoanych przez siebie czonkw Komisji Nadzoru Lustracyjnego. 5. Krajowa Rada Spdzielcza zwouje pierwsze posiedzenie Komisji Nadzoru Lustracyjnego. Czonkowie Komisji Nadzoru Lustracyjnego wybieraj spord siebie jej przewodniczcego wikszoci gosw w gosowaniu tajnym. 6. Komisja Nadzoru Lustracyjnego nadaje uprawnienia lustracyjne osobie, wobec ktrej postpowanie kwalifikacyjne zakoczyo si egzaminem z wynikiem pozytywnym. Nadanie uprawnie lustracyjnych stwierdza si przez wydanie wiadectwa uprawnie lustracyjnych. 7. wiadectwo uprawnie lustracyjnych zawiera nastpujce dane: 1) imi i nazwisko; 2) imiona rodzicw; 3) dat i miejsce urodzenia;

Ustawa o spdzielniach projekt

21

4) adres zamieszkania; 5) wyksztacenie; 6) numer dokumentu potwierdzajcego tosamo; 7) numer uprawnie lustracyjnych. 8. Postpowanie kwalifikacyjne przeprowadza si na koszt osb ubiegajcych si o nadanie uprawnie lustracyjnych. Koszty s pokrywane przez wniesienie opaty egzaminacyjnej. 9. Wysoko opaty egzaminacyjnej nie moe by wysza ni kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w roku poprzedzajcym przeprowadzenie postpowania kwalifikacyjnego, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. 10. Czonkom Komisji Nadzoru Lustracyjnego przysuguje wynagrodzenie za udzia w postpowaniu kwalifikacyjnym. Art. 69. 1. Krajowa Rada Spdzielcza prowadzi centralny rejestr lustratorw spdzielni, zwany dalej centralnym rejestrem. 2. Osoby, ktrym nadano uprawnienia lustracyjne, podlegaj wpisowi do centralnego rejestru na podstawie wiadectw nadania tych uprawnie. 3. W centralnym rejestrze wpisuje si numer kolejny i dat wpisu oraz dane, o ktrych mowa w art. 68 ust. 7. 4. Wycigi z centralnego rejestru, z wyjtkiem danych wymienionych w art. 68 ust. 7 pkt 3, 4 i 6, podlegaj ogoszeniu w Monitorze Spdzielczym oraz s umieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Spdzielczej. 5. Ogoszeniu, o ktrym mowa w ust. 4, podlegaj take uzupenienia i zmiany w centralnym rejestrze. 6. Zarzd Krajowej Rady Spdzielczej okreli, w drodze uchway: 1) sposb prowadzenia centralnego rejestru, majc na wzgldzie konieczno zapewnienia dostpu do informacji o osobach, ktrym przysuguj uprawnienia lustracyjne; 2) wzory wiadectw uprawnie lustracyjnych majc na wzgldzie uzasadnione koszty wydawania wiadectw; 3) tryb postpowania przy wydawaniu wiadectw uprawnie lustracyjnych w wypadku ich utraty, majc na wzgldzie uzasadnione koszty wydawania duplikatw wiadectw. Art. 70. 1. Lustrator jest obowizany wykonywa czynnoci lustracyjne ze szczegln starannoci waciw dla zawodowego charakteru tych czynnoci oraz zasadami etyki zawodowej. 2. Lustrator jest obowizany do staego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Art. 71. 1. Jeeli dziaalno lustratora jest niezgodna z prawem lub lustrator nie zachowuje w tajemnicy wiadomoci o dziaalnoci spdzielni uzyskanych przy lustracji, podlega odpowiedzialnoci zawodowej. Zachowanie tajemnicy nie obowizuje wobec czonkw organw lustrowanej spdzielni, Komisji Nadzoru Lustracyjnego oraz organw wymiaru sprawiedliwoci. 2. Wobec lustratora mog by orzeczone, z tytuu odpowiedzialnoci zawodowej, nastpujce kary dyscyplinarne: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie wykonywania czynnoci zawodowych na okres od szeciu miesicy do jednego roku,

Ustawa o spdzielniach projekt

22

4) pozbawienie wykonywania czynnoci zawodowych do czasu ponownego zoenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, 5) pozbawienie uprawnie zawodowych z moliwoci ubiegania si o ponowne ich nadanie po upywie 3 lat od dnia ich pozbawienia. 3. Zastosowanie kary, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 4 lub 5, powoduje wykrelenie osoby ukaranej z centralnego rejestru z dniem, w ktrym orzeczenie o ukaraniu podlega wykonaniu. 4. Zastosowanie kary, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1-3, podlega ujawnieniu w centralnym rejestrze z dniem, w ktrym decyzja o ukaraniu podlega wykonaniu. Przepis art. 68 ust. 4 stosuje si odpowiednio. 5. Wpis w centralnym rejestrze kary, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1-3, podlega z urzdu wykreleniu z upywem trzech lat od dnia, w ktrym orzeczenie o ukaraniu podlega wykonaniu. Art. 72. 1. Komisja Nadzoru Lustracyjnego orzeka o zastosowaniu kar dyscyplinarnych, o ktrych mowa w art. 71 ust. 2. 2. Komisja Nadzoru Lustracyjnego wszczyna postpowanie na wniosek powoanego przez ni rzecznika dyscyplinarnego. 3. Termin pierwszego posiedzenia Komisji Nadzoru Lustracyjnego w postpowaniu z tytuu odpowiedzialnoci zawodowej nie moe by wyznaczony wczeniej ni po upywie 30 dni od dnia dorczenia osobie, wobec ktrej wszczto postpowanie, zawiadomienia o jego wszczciu. 4. Ustalajc termin pierwszego posiedzenia, uwzgldnia si w szczeglnoci: 1) moliwo dojazdu na posiedzenie osb uczestniczcych w posiedzeniu; 2) przewidywany czas trwania posiedzenia. 5. W zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu osobie, wobec ktrej wszczto postpowanie, wyznacza si termin do zoenia wyjanie a take informuje o moliwoci ustanowienia penomocnika. 6. Osoba, wobec ktrej wszczto postpowanie, a ktra ustanowia penomocnika, jest obowizana w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu zespou zawiadomi Komisj Nadzoru Lustracyjnego o ustanowieniu penomocnika, wskazujc jego imi i nazwisko, adres do dorcze oraz owiadczenie o wyraeniu zgody na penienie tej funkcji. Owiadczenie nie jest wymagane, jeeli penomocnikiem jest adwokat lub radca prawny. 7. Lustrator moe zaskary do wojewdzkiego sdu administracyjnego waciwego dla miejsca jego zamieszkania orzeczenie Komisji Nadzoru Lustracyjnego, o ktrym mowa w ust. 1, w terminie 6 tygodni od dnia dorczenia lustratorowi orzeczenia wraz z uzasadnieniem z powodu sprzecznoci z prawem lub dobrymi obyczajami. Art. 73. Minister waciwy do spraw instytucji finansowych, po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Spdzielczej, okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowy zakres wiedzy wymaganej w postpowaniu kwalifikacyjnym, 2) sposb i tryb przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego 3) wysoko opaty egzaminacyjnej majc na wzgldzie zapewnienie obiektywnego, rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego oraz moliwo pokrycia kosztw postpowania kwalifikacyjnego a take tryb pobierania opaty egzaminacyjnej oraz przypadki uzasadniajce zwrot tej opaty, uwzgldniajc etapy i terminy postpowania kwalifikacyjnego.

Ustawa o spdzielniach projekt

23

Art. 74. Zgromadzenie oglne Krajowej Rady Spdzielczej okreli w drodze uchway: 1) tryb powoywania zespow egzaminacyjnych spord czonkw Komisji Nadzoru Lustracyjnego oraz liczb czonkw wchodzcych w ich skad; 2) tryb przeprowadzanie lustracji majc na wzgldzie zapewnienie prawidowego przeprowadzania postpowania kwalifikacyjnego, a take przeprowadzania lustracji zgodnie z jej ustawowymi celami. Art. 75. Zarzd Krajowej Rady Spdzielczej okreli w drodze uchway wysoko wynagrodzenia czonkw Komisji Nadzoru Lustracyjnego, uwzgldniajc liczb osb przystpujcych do postpowania kwalifikacyjnego czas trwania tego postpowania oraz sposb przeprowadzenia egzaminu. DZIA VII PRZEKSZTACENIA ORGANIZACYJNE SPDZIELNI Rozdzia 1 czenie si spdzielni Art. 76. 1. Spdzielnia moe w kadym czasie poczy si z inn spdzielni na podstawie uchwa walnych zgromadze czcych si spdzielni, podjtych bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci wicej ni poowy uprawnionych do gosowania. 2. Uchway o poczeniu spdzielni powinny zawiera: 1) oznaczenie spdzielni przejmujcej, 2) przyjcie statutu stanowicego podstaw dziaalnoci spdzielni po poczeniu; statut nie moe uszczupla nabytych praw majtkowych czonkw. Art. 77. 1. Sprawozdania finansowe kadej z czcych si spdzielni z opiniami biegych rewidentw wraz z raportami, jeeli podlegaj one obowizkowemu badaniu, wykada si w lokalach czcych si spdzielni co najmniej na 21 dni przed terminami posiedze walnych zgromadze w celu umoliwienia czonkom spdzielni zapoznania si z nimi. 2. Podstaw rozliczenia poczenia stanowi sprawozdania finansowe czcych si spdzielni. 3. Jeeli walne zgromadzenia czcych si spdzielni nie postanowi inaczej, podzia nadwyki bilansowej nastpi oddzielnie wedug sprawozda finansowych kadej z tych spdzielni. Art. 78. 1. Poczenie oraz wynikajce z niego zmiany statutu wywieraj skutek od chwili ich wpisania do Krajowego Rejestru Sdowego. 2. Po podjciu uchwa o poczeniu zamiast zarzdu i rady nadzorczej spdzielni przejmowanej dziaa zarzd i rada nadzorcza spdzielni przejmujcej. 3. Zarzd spdzielni przejmujcej jest obowizany w terminie czternastu dni od podjcia ostatniej uchway o poczeniu zgosi poczenie do Krajowego Rejestru Sdowego.

Ustawa o spdzielniach projekt

24

4. Jeeli uchway walnych zgromadze o poczeniu nie stanowi inaczej, po wpisie poczenia do Krajowego Rejestru Sdowego spdzielnia dokonuje niezwocznie, jednak nie pniej ni w terminie 14 dni, wyborw rady nadzorczej i zarzdu. Art. 79. 1. Czonkowie spdzielni, ktrzy w chwili poprzedzajcej wpisanie poczenia do Krajowego Rejestru Sdowego naleeli do spdzielni przejmowanej, staj si czonkami spdzielni przejmujcej. 2. W razie wypowiedzenia czonkostwa, mierci czonka spdzielni lub ustania osoby prawnej bdcej czonkiem spdzielni, wykluczenia albo wykrelenia czonka spdzielni przed poczeniem, ustanie czonkostwa ocenia si wedug statutu obowizujcego przed poczeniem. 3. Udziay czonkw spdzielni przejmowanej istniej w takiej wysokoci, jaka wynika z ustalonej w sprawozdaniu finansowym kwoty przejtego funduszu udziaowego. Art. 80. Wskutek poczenia majtek spdzielni przejtej przechodzi na spdzielni przejmujc, a wierzyciele i dunicy przejtej spdzielni staj si wierzycielami i dunikami spdzielni przejmujcej. Rozdzia 2 Podzia spdzielni Art. 81. 1. Spdzielnia moe podzieli si na podstawie uchway walnego zgromadzenia podjtej bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci wicej ni poowy uprawnionych do gosowania w ten sposb, e z jej wydzielonej czci zostaje utworzona nowa spdzielnia. 2. Uchwaa o podziale spdzielni powinna zawiera: 1) oznaczenie dotychczasowej spdzielni i powstajcej w wyniku podziau, 2) list czonkw lub okrelenie grup czonkw przechodzcych do powstajcej spdzielni, 3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spdzielni oraz planu podziau praw i obowizkw majtkowych. Art. 82. 1. Czonkowie spdzielni, ktrych prawa i obowizki majtkowe s zwizane z wyodrbnion organizacyjnie jednostk spdzielni albo z czci majtku spdzielni, ktra nadaje si do takiego wyodrbnienia, mog na podstawie uchway, podjtej bezwzgldn wikszoci gosw liczon w odniesieniu do wszystkich uprawnionych czonkw, wystpi do zarzdu z daniem zwoania walnego zgromadzenia w celu podjcia uchway o podziale spdzielni w ten sposb, e z tej jednostki organizacyjnej albo czci majtku zostanie utworzona nowa spdzielnia. W zakresie reprezentacji tych czonkw stosuje si odpowiednio przepisy o zakadaniu spdzielni. 2. Zarzd spdzielni jest obowizany niezwocznie przygotowa dokumenty niezbdne do podjcia przez walne zgromadzenie uchway o podziale oraz udostpni je czonkom dajcym podziau co najmniej 30 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia. 3. Walne zgromadzenie moe podj uchwa odmawiajc podziau tylko ze wzgldu na wane interesy gospodarcze dotychczasowej spdzielni lub istotne interesy jej czonkw. 4. W razie podjcia przez walne zgromadzenie uchway odmawiajcej podziau spdzielni albo uchway o podziale naruszajcej istotne interesy czonkw spdzielni wystpujcych z daniem podziau czonkowie, ktrzy wystpili z takim daniem, mog w terminie szeciu

Ustawa o spdzielniach projekt

25

tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia wystpi do sdu o wydanie orzeczenia zastpujcego uchwa o podziale. Koszty sdowe i koszty procesu ponosi spdzielnia. 5. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio w razie nierozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgoszonego przez czonkw spdzielni dania w terminie trzech miesicy od dnia jego dorczenia. 6. W razie podjcia przez walne zgromadzenie uchway o podziale niezawierajcej wszystkich skadnikw treci tej uchway okrelonych w art. 81 ust. 2, czonkowie spdzielni zgaszajcy danie podziau mog wystpi do zarzdu spdzielni z daniem zwoania walnego zgromadzenia w celu podjcia uzupeniajcej uchway o podziale. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si odpowiednio. 7. Przepisy ust. 26 stosuje si odpowiednio w wypadku, gdy z daniem podziau wystpuje organ spdzielni powoany do reprezentowania czonkw spdzielni, ktrych prawa i obowizki majtkowe s zwizane z wyodrbnion organizacyjnie jednostk spdzielni. 8. Krajowa Rada Spdzielcza moe wystpi z daniem, o ktrym mowa w ust. 1, jeeli liczba czonkw spdzielni przekracza 300, a dziaalno spdzielni wykazuje race i uporczywe naruszanie interesw czonkw spdzielni, ktrych prawa i obowizki majtkowe s zwizane z wyodrbnion organizacyjnie jednostk spdzielni albo z czci majtku spdzielni, ktra nadaje si do takiego wyodrbnienia. Przepisy ust. 26 stosuje si odpowiednio. 9. Uchwaa walnego zgromadzenia o podziale spdzielni zawierajca wszystkie skadniki treci okrelone w art. 81 ust. 2 lub prawomocne orzeczenie sdu zastpujce tak uchwa stanowi podstaw do dokonania wpisw w Krajowym Rejestrze Sdowym i w ksidze wieczystej, chyba e zostao wniesione powdztwo o uchylenie albo o ustalenie nieistnienia lub niewanoci uchway. 10. Sd nie moe uchyli uchway, o ktrej mowa w ust. 9, ani ustali jej nieistnienia lub niewanoci po uprawomocnieniu si postanowienia dotyczcego wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego spdzielni powstajcej w wyniku podziau spdzielni dotychczasowej. Art. 83. 1. Niezwocznie po podjciu przez walne zgromadzenie uchway o podziale spdzielni zebranie czonkw przechodzcych do powstajcej spdzielni, a jeeli uchwa o podziale spdzielni podjo zebranie przedstawicieli zebranie tych przedstawicieli, ktrzy przechodz jako czonkowie do powstajcej spdzielni: 1) uchwala statut powstajcej spdzielni; statut ten nie moe uszczupla nabytych praw majtkowych czonkw spdzielni, 2) dokonuje wyboru tych organw spdzielni, do ktrych wyboru powoane jest, wedug przyjtego statutu, walne zgromadzenie. 2. Jeeli liczba czonkw spdzielni przechodzcych do powstajcej spdzielni jest mniejsza od liczby czonkw uprawniajcej wedug statutu dotychczasowej spdzielni do zastpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli, uchway, o ktrych mowa w ust. 1, podejmuje w cigu 30 dni od dnia podjcia uchway o podziale spdzielni zebranie czonkw przechodzcych do powstajcej spdzielni. 3. Zebranie czonkw lub przedstawicieli jest zwoywane przez zarzd dotychczasowej spdzielni, ktry powiadamia pisemnie zainteresowane osoby o czasie, miejscu i porzdku obrad tego zebrania. Przepis art. 34 ust. 6 stosuje si odpowiednio. 4. Zebranie czonkw lub przedstawicieli moe podejmowa uchway niezalenie od liczby obecnych na nim osb uprawnionych do gosowania, choby statut spdzielni dotychczasowej stanowi inaczej. 5. Podjcie uchwa, o ktrych mowa w ust. 1 lub 2, wymaga zwykej wikszoci gosw.

Ustawa o spdzielniach projekt

26

Art. 84. 1. Zarzd spdzielni powstajcej jest obowizany w terminie czternastu dni od dnia jego wyboru wystpi z wnioskiem o wpisanie spdzielni do Krajowego Rejestru Sdowego, a zarzd spdzielni dotychczasowej z wnioskiem o wpisanie do Krajowego Rejestru Sdowego jej podziau. 2. Podzia spdzielni wywiera skutek od chwili uprawomocnienia si ostatniego postanowienia sdu rejestrowego o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sdowym. Art. 85. Wskutek podziau spdzielni na powstajc spdzielni przechodz z chwil, w ktrej podzia sta si skuteczny, wynikajce z planu podziau prawa i obowizki majtkowe. W tym te zakresie wierzyciele i dunicy dotychczasowej spdzielni staj si wierzycielami i dunikami powstajcej spdzielni. Jednake za zobowizania powstae przed podziaem spdzielni spdzielnia dotychczasowa i nowo powstaa odpowiadaj solidarnie. Art. 86. 1. Czonkowie, o ktrych mowa w art. 81 ust. 2 pkt 2, staj si czonkami spdzielni powstajcej w wyniku podziau. 2. W razie wypowiedzenia czonkostwa, mierci czonka lub ustania osoby prawnej bdcej czonkiem, wykluczenia lub wykrelenia czonka przed chwil, w ktrej podzia sta si skuteczny, ustanie czonkostwa ocenia si wedug statutu spdzielni dotychczasowej przed jej podziaem. 3. Udziay czonkw spdzielni powstajcej w wyniku podziau uznaje si za wniesione w takiej wysokoci, jaka wynika z ustalonej w sprawozdaniu finansowym kwoty przejtego przez t spdzielni funduszu udziaowego. DZIA VIII LIKWIDACJA SPDZIELNI Art. 87. 1. Spdzielnia przechodzi w stan likwidacji: 1) z upywem okresu, na ktry, w myl statutu, spdzielni utworzono, 2) wskutek zmniejszenia si liczby czonkw poniej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeeli spdzielnia w terminie roku nie zwikszy liczby czonkw do wymaganej wielkoci, 3) wskutek zgodnych uchwa walnych zgromadze zapadych wikszoci 3/4 gosw na dwch kolejno po sobie nastpujcych posiedzeniach, w odstpie co najmniej dwch tygodni. 2. W wypadkach przewidzianych w ust. 1 zarzd lub likwidator zgosi do Krajowego Rejestru Sdowego otwarcie likwidacji spdzielni i zawiadomi o tym zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona. Jeeli zarzd lub likwidator tego nie uczyni, zgoszenia dokona zwizek spdzielczy. 3. Spdzielnia postawiona w stan likwidacji na podstawie ust. 1 pkt 3 moe przed upywem roku od dnia podjcia drugiej uchway walnego zgromadzenia o likwidacji przywrci swoj dziaalno na podstawie uchway walnego zgromadzenia podjtej wikszoci 3/4 gosw. 4. Zarzd lub likwidator niezwocznie zgasza do Krajowego Rejestru Sdowego uchwa o przywrceniu dziaalnoci spdzielni, doczajc odpis protokou walnego zgromadzenia. Art. 88.

Ustawa o spdzielniach projekt

27

1. Zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowa Rada Spdzielcza mog postawi spdzielni w stan likwidacji, jeeli: 1) dziaalno spdzielni wykazuje race i uporczywe naruszanie prawa lub postanowie statutu, 2) spdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi dziaalnoci statutowej. 2. Uchwa zwizku spdzielczego lub Krajowej Rady Spdzielczej, o ktrych mowa w ust. 1, spdzielnia moe zaskary do sdu w terminie szeciu tygodni od dnia dorczenia uchway albo decyzji wraz z uzasadnieniem. 3. W razie niezaskarenia uchway w ustawowym terminie lub uprawomocnienia si orzeczenia oddalajcego powdztwo albo umarzajcego postpowanie w sprawie, zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowa Rada Spdzielcza zgasza do Krajowego Rejestru Sdowego wniosek o otwarcie likwidacji, wyznaczajc jednoczenie likwidatora. Art. 89. Jeeli spdzielnia nie rozpocza dziaalnoci gospodarczej w cigu roku od dnia jej zarejestrowania i nie posiada majtku, moe by wykrelona z Krajowego Rejestru Sdowego na wniosek zwizku spdzielczego, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowej Rady Spdzielczej bez przeprowadzania likwidacji. Art. 90. Spdzielnia znajdujca si w stanie likwidacji moe poczy si z inn spdzielni ale nie moe by spdzielni przejmujc. Art. 91. 1. Likwidatorami spdzielni mog by czonkowie ostatniego zarzdu lub osoby wybrane przez walne zgromadzenie, jeeli ustawa nie stanowi inaczej. 2. Likwidator moe nie by czonkiem spdzielni. Likwidatorem nie moe by osoba prawna. 3. Umow z likwidatorem o wykonanie czynnoci likwidacyjnych zawiera rada nadzorcza. W wypadku gdy zwoanie rady nadzorczej napotyka powane trudnoci albo gdy likwidatora wyznacza zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spdzielcza, umow z likwidatorem zawiera ten zwizek lub Krajowa Rada Spdzielcza, dziaajc w imieniu spdzielni. Art. 92. 1. Do likwidatora stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce zarzdu i czonkw zarzdu, jeeli ustawa nie stanowi inaczej. 2. Likwidator nie moe zawiera nowych umw, chyba e jest to konieczne do przeprowadzenia likwidacji spdzielni. Dalej idce ograniczenia moe ustanowi organ, ktry wyznaczy likwidatora. Ograniczenia takie powinny by niezwocznie zgoszone przez likwidatora do Krajowego Rejestru Sdowego. 3. Jeeli zwoanie walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej napotyka powane trudnoci, zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, moe upowani likwidatora do dokonania czynnoci okrelonego rodzaju, ktre wymagaj uchway walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej. 4. Likwidator moe by odwoany w kadej chwili przez organ, ktry go wyznaczy. Ponadto likwidatora moe odwoa z wanych przyczyn zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spdzielcza. 5. Organ, ktry odwouje likwidatora jest obowizany rwnoczenie wyznaczy innego.

Ustawa o spdzielniach projekt

28

Art. 93. Z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sdowego otwarcia likwidacji wygasaj uprzednio udzielone penomocnictwa podlegajce wpisowi do tego Rejestru. Art. 94. Spdzielnia w likwidacji zachowuje dotychczasow swoj firm z dodaniem wyrazw: w likwidacji. Art. 95. Likwidator powinien niezwocznie po wyznaczeniu go: 1) zgosi do Krajowego Rejestru Sdowego wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji spdzielni, jeeli nie zostao to jeszcze dokonane, i zawiadomi o tym zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajow Rad Spdzielcz, 2) powiadomi banki finansujce spdzielni o otwarciu likwidacji spdzielni, 3) ogosi w Monitorze Spdzielczym zawiadomienie o otwarciu likwidacji spdzielni i wezwa wierzycieli do zgoszenia wierzytelnoci w terminie trzech miesicy od dnia tego ogoszenia, 4) przystpi do sporzdzenia sprawozdania finansowego na dzie otwarcia likwidacji oraz listy zobowiza spdzielni, 5) sporzdzi plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiza. Art. 96. W czasie likwidacji nie stosuje si przepisu art. 64 ust. 1 w zakresie kolejnoci pokrywania strat bilansowych. Art. 97. 1. O odmowie zaspokojenia zgoszonych wierzytelnoci likwidator powinien zawiadomi wierzyciela pisemnie w cigu czterech tygodni od dnia zgoszenia wierzytelnoci. 2. Na okres przewidziany w ust. 1 bieg przedawnienia lub terminu zawitego ulega zawieszeniu. 3. Uznanie przez likwidatora wierzytelnoci przerywa bieg przedawnienia i terminu zawitego, jeeli zostao dokonane pisemnie. Art. 98. 1. Nalenoci przypadajce od spdzielni zaspokaja si w nastpujcej kolejnoci: 1) koszty prowadzenia likwidacji, 2) nalenoci ze stosunku pracy i nalenoci, ktrym przepisy prawa przyznaj tak sam ochron jak nalenociom ze stosunku pracy, oraz odszkodowanie z tytuu uszkodzenia ciaa, wywoania rozstroju zdrowia lub pozbawienia ycia, w tym rwnie odszkodowanie z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych, 3) podatki i inne nalenoci, do ktrych stosuje si przepisy o zobowizaniach podatkowych, oraz nalenoci z tytuu kredytw bankowych, 4) inne nalenoci. 2. O ile nalenoci nie s jeszcze wymagalne lub s sporne, kwoty potrzebne na ich pokrycie powinny by zoone do depozytu sdowego. 3. Z kwot pozostaych po spaceniu wszystkich nalenoci i po zoeniu do depozytu sdowego sum cakowicie zabezpieczajcych nalenoci sporne lub niewymagalne dokonuje si stosunkowej wypaty udziaw. Wypaty tej nie mona jednak dokona przed upywem szeciu miesicy od dnia ogoszenia wzywajcego wierzycieli.

Ustawa o spdzielniach projekt

29

4. Wierzyciele, ktrzy zgosili wierzytelnoci po upywie tego terminu, mog ich dochodzi z nierozdzielonego jeszcze majtku spdzielni. 5. Pozostay majtek zostaje przeznaczony na cele okrelone w uchwale walnego zgromadzenia podejmowanej po zakoczeniu likwidacji. 6. Jeeli zgodnie z uchwa, o ktrej mowa w ust. 5, pozostay majtek ma by w caoci lub czci podzielony midzy czonkw spdzielni, w podziale tym uwzgldnia si byych czonkw, ktrym do chwili przejcia albo postawienia spdzielni w stan likwidacji nie wypacono wszystkich udziaw. 7. Przepisu ust. 6 nie stosuje si do spdzielni mieszkaniowych. 8. Jeeli uchwaa walnego zgromadzenia nie zawiera wskazania, likwidator przekazuje pozostay majtek nieodpatnie na cele spdzielcze lub spoeczne. Art. 99. 1. Po zakoczeniu likwidacji likwidator przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzie zakoczenia likwidacji. 2. Jeeli zwoanie walnego zgromadzenia napotyka powane trudnoci, likwidator przedstawia sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia zwizkowi spdzielczemu, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona. 3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzie zakoczenia likwidacji, likwidator zgasza do Krajowego Rejestru Sdowego wniosek o wykrelenie spdzielni z tego Rejestru oraz przekazuje ksigi i dokumenty zlikwidowanej spdzielni do przechowania. Wykrelenie powinno by ogoszone przez sd. Art. 100. W razie zaspokojenia wszelkich nalenoci przypadajcych od spdzielni i zoenia do depozytu sdowego kwot na zabezpieczenie nalenoci spornych lub niewymagalnych, spdzielnia moe ulec wykreleniu z Krajowego Rejestru Sdowego przed zakoczeniem prowadzonych przez ni lub przeciwko niej sporw sdowych. W takim wypadku w miejsce spdzielni wchodzi jako strona zwizek spdzielczy, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona. Zwizek spdzielczy jest obowizany do przekazania kwot uzyskanych w wyniku sporu na cele okrelone stosownie do art. 98 ust. 5, 6 lub 8. Art. 101. 1. Po wykreleniu spdzielni z Krajowego Rejestru Sdowego likwidator odpowiada wobec wierzycieli spdzielni za wyrzdzone im szkody przez niedopenienie swoich ustawowych obowizkw. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do czonkw ostatniego zarzdu spdzielni wykrelonej z Krajowego Rejestru Sdowego w trybie okrelonym w art. 89. Art. 102. Minister Sprawiedliwoci, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz po zasigniciu opinii Krajowej Rady Spdzielczej, okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb i czas przechowywania ksig i dokumentw zlikwidowanych spdzielni oraz organizacji spdzielczych, uwzgldniajc potrzeb odpowiedniego zabezpieczenia tych ksig i dokumentw.

Ustawa o spdzielniach projekt DZIA IX ZWIZKI SPDZIELCZE I KRAJOWA RADA SPDZIELCZA Rozdzia 1 Zwizki spdzielcze

30

Art. 103. 1. Spdzielnie mog zakada zwizki spdzielcze i przystpowa do takich zwizkw. Liczba zaoycieli zwizku spdzielczego nie moe by mniejsza ni 40. 2. Celem zwizku spdzielczego jest zapewnienie zrzeszonym w nim spdzielniom pomocy w ich dziaalnoci statutowej. 3. Do zada zwizku spdzielczego naley: 1) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spdzielni dziaalnoci instruktaowej, doradczej, kulturalno-owiatowej, szkoleniowej i wydawniczej, 2) reprezentowanie interesw zrzeszonych spdzielni wobec organw administracji rzdowej i jednostek samorzdu terytorialnego, 3) reprezentowanie zrzeszonych spdzielni za granic, 4) inicjowanie i rozwijanie wsppracy midzy spdzielniami oraz wspdziaanie z placwkami naukowo-badawczymi, 5) wykonywanie innych zada przewidzianych w niniejszej ustawie oraz statucie. Art. 104. 1. Zwizek spdzielczy nabywa osobowo prawn z chwil wpisania do Krajowego Rejestru Sdowego. 2. Zwizek spdzielczy dziaa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu, ktry powinien w szczeglnoci okrela: 1) firm i siedzib zwizku, 2) cel i przedmiot dziaania zwizku, 3) zasady i tryb przyjmowania, wykrelania, wykluczania czonkw oraz wypowiadania czonkostwa, 4) zasady i tryb wyboru organw zwizku oraz ich zadania i kompetencje. 3. Organami zwizku s: 1) zjazd zwizku, 2) rada nadzorcza, 3) zarzd. 4. Statut zwizku nie moe zastrzega dla organw zwizku uprawnie stanowicych i nadzorczych wobec zrzeszonych spdzielni, z wyjtkiem okrelonych w niniejszej ustawie. Art. 105. 1. Zwizek spdzielczy przechodzi w stan likwidacji: 1) wskutek zmniejszenia si liczby czonkw poniej wskazanej w art. 103 ust. 1, 2) na mocy uchway zjazdu podjtej zwyk wikszoci gosw, 3) na podstawie orzeczenia sdu wydanego na wniosek Krajowej Rady Spdzielczej, w wypadku gdy zwizek swoj dziaalnoci raco narusza prawo lub postanowienia statutu. 2. W wypadku okrelonym w ust. 1 pkt 1 i 2 zarzd zwizku spdzielczego niezwocznie zawiadamia sd rejestrowy, Krajow Rad Spdzielcz i wyznacza likwidatora. 3. Wniosek Krajowej Rady Spdzielczej, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, powinien zawiera wskazanie likwidatora zwizku spdzielczego.

Ustawa o spdzielniach projekt

31

Art. 106. Delegat na zjazd zwizku spdzielczego, w ktrym spdzielnia jest zrzeszona, ani czonek innego organu zwizku spdzielczego, nie moe by delegatem spdzielni na wojewdzkie zebranie wyborcze do Krajowej Rady Spdzielczej ani czonkiem organw tej Rady. Z chwil dokonania wyboru na delegata na wojewdzkie zebranie wyborcze do Krajowej Rady Spdzielczej lub do organu tej Rady, ustaje jego czonkostwo w organach zwizku oraz wygasa mandat delegata na zjazd zwizku. Art. 107. Krajowa Rada Spdzielcza wyznacza lustratora zwizku spdzielczego. Art. 108. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce spdzielni, z wyjtkiem art. 24 ust. 1, art. 27, art. 5860, art. 65 ust. 6 zdanie pierwsze i art. 66 oraz przepisw ustawy dotyczcych udziaw i wkadw. 2. Przepisy ustawy o walnym zgromadzeniu spdzielni stosuje si odpowiednio do zjazdu zwizku, o radzie nadzorczej spdzielni do rady nadzorczej zwizku, a o zarzdzie spdzielni do zarzdu zwizku. 3. Przepisy art. 37 i 38 stosuje si odpowiednio rwnie do uchwa rady nadzorczej zwizku. Rozdzia 2 Krajowa Rada Spdzielcza Art. 109. 1. Krajowa Rada Spdzielcza jest najwysz samorzdow organizacj ruchu spdzielczego. 2. W Krajowej Radzie Spdzielczej zrzeszaj si wszystkie spdzielnie zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 110. 1. Do zada Krajowej Rady Spdzielczej naley: 1) reprezentowanie polskiego ruchu spdzielczego w kraju i za granic, 2) wspdziaanie z organami wadzy publicznej w sprawach dotyczcych ruchu spdzielczego, 3) opiniowanie aktw prawnych dotyczcych spdzielczoci i majcych dla niej istotne znaczenie, 4) podejmowanie inicjatyw zwizanych z rozwojem ruchu spdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, 5) wspieranie dziaalnoci spdzielczoci uczniowskiej, 6) inicjowanie i rozwijanie wsppracy midzyspdzielczej i szerzenie idei spdzielczego wspdziaania, 7) wspdziaanie ze zwizkami spdzielczymi w realizacji zada wynikajcych z niniejszej ustawy. 2. Krajowa Rada Spdzielcza wykonuje przewidziane w ustawie funkcje zwizku spdzielczego w stosunku do spdzielni niezrzeszonych w takim zwizku. Art. 111. 1. Krajowa Rada Spdzielcza posiada osobowo prawn. 2. Krajowa Rada Spdzielcza dziaa na podstawie statutu, ktry okrela szczegowe zasady i tryb jej dziaania.

Ustawa o spdzielniach projekt

32

3. Statut i jego zmiany staj si skuteczne po stwierdzeniu przez Sd Okrgowy w Warszawie w postpowaniu nieprocesowym ich zgodnoci z prawem. W razie stwierdzenia niezgodnoci Sd wyznaczy Krajowej Radzie Spdzielczej termin do usunicia lub zmiany postanowie niezgodnych z prawem. 4. Statut podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 5. W pracach organw Krajowej Rady Spdzielczej mog uczestniczy z gosem doradczym przedstawiciele organw wadzy publicznej oraz przedstawiciele zwizkw spdzielczych. 6. Krajowa Rada Spdzielcza nie moe prowadzi dziaalnoci politycznej. Art. 112. 1. Organami Krajowej Rady Spdzielczej s: 1) Zgromadzenie Oglne, 2) Komisja Spdzielcza, 3) Zarzd. 2. Uchway organw Krajowej Rady Spdzielczej s ogaszane w Monitorze Spdzielczym. Art. 113. 1. Zgromadzenie Oglne jest najwyszym organem Krajowej Rady Spdzielczej. 2. Do wycznej waciwoci Zgromadzenia Oglnego naley: 1) uchwalanie statutu Krajowej Rady Spdzielczej, 2) okrelanie wysokoci skadek czonkowskich spdzielni, 3) uchwalanie trybu organizowania wojewdzkich zebra wyborczych do Krajowej Rady Spdzielczej i wybierania przez te zebrania czonkw Zgromadzenia Oglnego oraz okrelanie rodzajw bran spdzielczych, 4) wybr i odwoywanie przewodniczcego Zgromadzenia i jego zastpcw, czonkw Komisji Spdzielczej spord czonkw Zgromadzenia oraz prezesa i innych czonkw Zarzdu, 5) powoywanie komisji problemowych Zgromadzenia, wybr i odwoywanie ich czonkw, uchwalanie regulaminw pracy, rozpatrywanie przygotowanych przez komisje projektw uchwa, 6) opiniowanie projektw aktw prawnych z zakresu spdzielczoci, 7) uchwalanie regulaminw Komisji Spdzielczej i Zarzdu Krajowej Rady Spdzielczej, 8) podejmowanie uchwa w sprawie wystpowania do sdu z wnioskiem o postawienie w stan likwidacji zwizku spdzielczego oraz spdzielni niezrzeszonej w zwizku spdzielczym. Art. 114. 1. Czonkowie Zgromadzenia Oglnego s wybierani przez wojewdzkie zebrania wyborcze wedug nastpujcych zasad: 1) liczba czonkw Zgromadzenia Oglnego wybieranych z okrelonego wojewdztwa odpowiada liczbie spdzielni majcych siedziby w tym wojewdztwie podzielonej przez 100 i zaokrglonej w d, 2) czonkowie Zgromadzenia Oglnego wybrani w okrelonym wojewdztwie powinni reprezentowa rne brane spdzielcze, 3) jeeli liczba czonkw Zgromadzenia Oglnego wybieranych w okrelonym wojewdztwie jest mniejsza od liczby bran spdzielczych, wybrani zostaj przedstawiciele tych bran, ktrzy otrzymali kolejno najwiksz liczb gosw, 4) czonkowie Zgromadzenia Oglnego wybrani w okrelonym wojewdztwie mog reprezentowa t sama bran spdzielcz tylko wtedy, gdy wrd wybranych czonkw

Ustawa o spdzielniach projekt

33

Zgromadzenia z tego wojewdztwa s reprezentowane wszystkie pozostae brane spdzielcze. 2. Mandat czonka Zgromadzenia Oglnego wygasa w wypadku ustania jego czonkostwa w spdzielni albo zoenia rezygnacji. 3. W miejsce czonka, ktrego mandat wygas, wchodzi osoba, ktra podczas wyborw uzyskaa w danej brany spdzielczej kolejno najwiksz liczb gosw. 4. Kadencja Zgromadzenia Oglnego trwa 4 lata i koczy si z chwil wyboru przez zebrania wojewdzkie czonkw nowego Zgromadzenia Oglnego. Art. 115. Komisja Spdzielcza jest organem nadzorczym i kontrolnym Krajowej Rady Spdzielczej. Art. 116. 1. Zarzd jest organem wykonawczym Krajowej Rady Spdzielczej. 2. Zarzd skada si z trzech czonkw, w tym prezesa i jego zastpcw. Czonkowie Zarzdu nie mog by czonkami Zgromadzenia Oglnego. 3. Do waciwoci Zarzdu naley wykonywanie zada Krajowej Rady Spdzielczej, okrelonych w ustawie i w statucie oraz niezastrzeonych do waciwoci Zgromadzenia Oglnego albo Komisji Spdzielczej. Art. 117. Czonkami Komisji Spdzielczej i Zarzdu mog by osoby niebdce czonkami Zgromadzenia Oglnego. Art. 118. Wydatki Krajowej Rady Spdzielczej pokrywa si ze skadek spdzielni wedug zasad okrelonych przez Zgromadzenie Oglne oraz z innych dochodw i darowizn. Art. 119. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce spdzielni, z wyjtkiem art. 24 ust. 1, art. 27, art. 5860 oraz przepisw ustawy dotyczcych udziaw i wkadw. 2. Przepisy ustawy o walnym zgromadzeniu spdzielni stosuje si odpowiednio do Zgromadzenia Oglnego, o radzie nadzorczej spdzielni do Komisji Spdzielczej, a o zarzdzie spdzielni do Zarzdu Krajowej Rady Spdzielczej. 3. Przepisy art. 37 i 38 stosuje si odpowiednio do uchwa Zgromadzenia Oglnego, Komisji Spdzielczej i Zarzdu Krajowej Rady Spdzielczej, z tym e termin szeciu tygodni do zaskarenia uchway do sdu rozpoczyna si w dniu ogoszenia uchway w Monitorze Spdzielczym. DZIA X ODPOWIEDZIALNO KARNA Art. 120. Kto, biorc udzia w tworzeniu spdzielni lub bdc czonkiem jej zarzdu lub rady nadzorczej albo likwidatorem, dziaa na jej szkod, podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5. Art. 121.

Ustawa o spdzielniach projekt

34

Kto, bdc czonkiem zarzdu albo likwidatorem, nie zgasza wniosku o upado spdzielni pomimo powstania warunkw uzasadniajcych upado spdzielni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku. Art. 122. Kto, bdc czonkiem zarzdu, rady nadzorczej albo likwidatorem wbrew przepisom ustawy: 1) nie poddaje spdzielni lustracji, 2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym wyjanie lustratorowi, nie dopuszcza go do penienia obowizkw lub nie przedkada stosownych dokumentw, 3) nie wydaje czonkom spdzielni odpisu lub kopii statutu i regulaminw uchwalonych na podstawie statutu, 4) nie udostpnia lub nie wydaje czonkom spdzielni odpisu lub kopii dokumentw, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, 5) nie zwouje walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebra grup czonkowskich poprzedzajcych zebranie przedstawicieli, 6) nie przygotowuje w terminie dokumentw dotyczcych dokonania podziau w spdzielni, o ktrym mowa w art. 82, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoci. Art. 123. 1. Kto, bdc czonkiem zarzdu, rady nadzorczej albo likwidatorem, ogasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spdzielni, wadzom pastwowym, czonkom spdzielni lub lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 2. 2. Jeeli sprawca dziaa nieumylnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku. DZIA XI Zmiany w przepisach obowizujcych, przepisy przejciowe i kocowe Rozdzia 1 Zmiany w przepisach obowizujcych Art. 124. W ustawie z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) uchyla si art. 13, art. 57, art. 11, art. 12a, art. 1422, art. 2432, art. 3542, art. 4446a, art. 4850, art. 52, art. 5459, art. 67 i 68, art. 7578, art. 82, art. 87, art. 88a93a, art. 96 102, art. 108137; 2) art. 172 otrzymuje brzmienie: Art. 172. W sprawach nieuregulowanych w art. 166168 i 171 stosuje si odpowiednio przepisy dziau V ustawy z dnia ... 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr ..., poz. ...), z wyjtkiem przepisw art. 58 i art. 59.; 3) w art. 193 2 otrzymuje brzmienie: 2. Przepis 1 nie wycza stosowania art. 23 ust. 1 ustawy z dnia ... 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr ..., poz. ...); 4) w art. 200 2 otrzymuje brzmienie:

Ustawa o spdzielniach projekt

35

2. W stosunku do kandydatw na czonkw spdzielni termin przewidziany w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia ... 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr ..., poz. ...) biegnie od dnia zakoczenia okresu kandydackiego.; 5) w art. 203u 1 otrzymuje brzmienie: 1. Do zaskarania uchwa walnego zgromadzenia spdzielni, o ktrych mowa w art. 203j pkt 1 i 5, stosuje si odpowiednio art. 38 ust. 26 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia ... 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr ..., poz. ...). Nie mona zaskary uchway wycznie na podstawie, o ktrej mowa w 4.; 6) uchyla si art. 240, art. 241243, art. 257259a, art. 266 i art. 267b267d. Art. 125. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiole (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z pn. zm.) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Art. 10. 1. Spdzielnie rzemielnicze dziaaj na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. ).. Art. 126. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.) w art. 21 w ust. 1 dodaje si pkt 138 w brzmieniu: 138) przychody czonkw spdzielni stanowice ich udzia w podziale nadwyki bilansowej (dochodu oglnego) spdzielni.. Art. 127. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 15 po ust. 1 dodaje si ust. 1y w brzmieniu: 1y. W spdzielniach kosztem uzyskania przychodu s take wypacane czonkom odsetki od wniesionych przez nich udziaw i wkadw pieninych.; 2) w art. 17 w ust. 1 dodaje si pkt 4za w brzmieniu: 4za) dochody spdzielni uzyskane z transakcji spdzielni z ich czonkami.. Art. 128. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spdzielczych kasach oszczdnociowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: Art. 2. Kasa jest spdzielni, do ktrej w zakresie nieuregulowanym odmiennie ustaw stosuje si przepisy ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. ).; 2) w art. 33 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie: 2. Kasa Krajowa jest spdzielni osb prawnych, do ktrej w zakresie nieuregulowanym ustaw stosuje si przepisy ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach. 3. Kasa Krajowa przeprowadza lustracj zrzeszonych kas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach.. Art. 129. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) w art. 30 w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) przej wraz ze wszystkimi pracownikami zakad pracy chronionej w upadoci lub w likwidacji albo zagroony likwidacj lub upadoci, z wyczeniem przejcia dokonanego na

Ustawa o spdzielniach projekt

36

podstawie Kodeksu spek handlowych lub ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. ).;. Art. 130. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 6a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zarzdzania bankiem w rozumieniu art. 368 1 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276), zwanej dalej Kodeksem spek handlowych, oraz w rozumieniu art. 44 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. ), a w szczeglnoci zarzdzania ryzykiem zwizanym z prowadzeniem dziaalnoci bankowej, w tym zarzdzania aktywami i pasywami, dokonywania oceny zdolnoci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,; 2) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zaoycielami banku spdzielczego mog by tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla zaoenia spdzielni, okrelonej ustaw z dnia 2011 r. o spdzielniach.; 3) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Bankiem spdzielczym jest bank bdcy spdzielni, do ktrego w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bankw spdzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o funkcjonowaniu bankw spdzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych, i niniejszej ustawie, maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach.; 4) art. 25s otrzymuje brzmienie: Art. 25s. Przepisy art. 25-25r stosuje si odpowiednio do bankw spdzielczych bdcych spdzielniami osb prawnych, ktrych statut przewiduje, inn ni okrelona w art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach, zasad ustalania liczby gosw przysugujcych czonkom.; 5) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Art. 34. 2. Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeeli dotyczy spraw wymienionych w art. 31 ust. 3 oraz uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa gosu w banku w formie spki akcyjnej, a w banku spdzielczym bdcym spdzielni osb prawnych zasady ustalania liczby gosw przysugujcych czonkom w sposb inny ni okrelony w art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach.; 6) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 dodaje si lit. w) w brzmieniu: w) lustratora przeprowadzajcego lustracj w rozumieniu przepisu art. 65 ust. 1 ustawy z dnia .... 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr ..., poz. ...); 7) art. 124b otrzymuje brzmienie: Art. 124b. Banki spdzielcze nie podlegaj podziaowi, o ktrym mowa w przepisach rozdziau 2 dziau VII ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach.; 8) w art. 136: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Biegy rewident przeprowadzajcy badanie sprawozda finansowych banku oraz badanie, o ktrym mowa w art. 134 i art. 135, jest obowizany niezwocznie powiadomi Komisj Nadzoru Finansowego o ujawnionych w faktach wskazujcych na: 1) popenienie przestpstwa, 2) naruszenie przepisw regulujcych dziaalno banku,

Ustawa o spdzielniach projekt

37

3) naruszenie zasad dobrej praktyki bankowej lub inne zagroenie interesw klientw banku., b) po ust. 3 dodaje si ust. 4 w brzmieniu: 4. Przepisy ust. 1 pkt 13 stosuje si odpowiednio do lustratora przeprowadzajcego lustracj w rozumieniu art. 65 ust. 1 ustawy z dnia .... 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr ..., poz. ...).; 9) w art. 144 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Kurator moe zaskary uchwa walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub uchwa walnego zgromadzenia banku spdzielczego, ktre naruszaj interes banku. W sprawach tych kuratorowi przysuguje uprawnienie przewidziane w art. 422 i art. 424 Kodeksu spek handlowych, a w odniesieniu do bankw spdzielczych - w art. 37 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach.. Art. 131. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bankw spdzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych (Dz. Nr 119, poz. 1252, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) banku spdzielczym - naley przez to rozumie bank bdcy spdzielni, do ktrego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. ),; 2) w art. 15 otrzymuje brzmienie: Art. 15. 1. Zwizek spdzielczy, o ktrym mowa w art. 103 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. ), zrzeszajcy banki spdzielcze w szczeglnoci: 1) przeprowadza lustracje, 2) bada sprawozdania finansowe po spenieniu warunkw, o ktrych mowa w art. 47 pkt 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), 3) prowadzi dziaalno szkoleniow i instruktaow, wsppracujc w tym zakresie z bankami zrzeszajcymi banki spdzielcze. 2. Zwizek spdzielczy przekazuje wnioski wynikajce z przeprowadzonej lustracji, opini i raport biegego rewidenta bankowi zrzeszajcemu. 3. Przepisy art. 134 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zasad powoywania biegych rewidentw, oraz art. 136, w zakresie obowizku powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzonych podczas lustracji nieprawidowociach, stosuje si odpowiednio.. Art. 132. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do spdzielni mieszkaniowej stosuje si przepisy ustawy z dnia ... 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr ..., poz. ...);; 2) uchyla si rozdzia 11.

Ustawa o spdzielniach projekt

38

Art. 133. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do spdzielni socjalnej stosuje si przepisy: 1) ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. - Prawo spdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1024); 2) ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. ).; 3) art. 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Spdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach okrelonych w art. 87 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. ):; 4) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W przypadku likwidacji spdzielni socjalnej walne zgromadzenie moe podj uchwa o przekazaniu rodkw okrelonych w ust. 1 na rzecz organizacji pozarzdowych, realizujcych zadania okrelone ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, waciwego zwizku spdzielczego spdzielni socjalnych, lub innych spdzielni socjalnych.. Art. 134. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o spdzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1077 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 767) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) spdzielnia spdzielni w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach (Dz. U. Nr , poz. );; 2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wniosek o wydanie zawiadczenia, o ktrym mowa w art. 29 ust. 2 rozporzdzenia, nie moe zosta zoony przed upywem terminu do zaskarenia uchway o poczeniu, okrelonego w art. 38 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach.; 3) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Czonek zarzdu moe by odwoany przez walne zgromadzenie na zasadach okrelonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach, niezalenie od kompetencji przysugujcych w tym zakresie radzie nadzorczej.; 4) w art. 21 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Jeeli przepisy prawa nie stanowi inaczej, do rady administrujcej SCE i jej czonkw stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach oraz odrbnych ustaw o zarzdzie i radzie nadzorczej spdzielni oraz ich czonkach. W razie wtpliwoci, czy do rady administrujcej lub jej czonkw naley stosowa przepisy o zarzdzie czy o radzie nadzorczej, stosuje si przepisy o zarzdzie i jego czonkach. 2. Nie stosuje si przepisw art. 41 ust. 1. 6 i 8, art. 42 ust. 1 pkt 12, art. 44, art. 45 ust. 1, 2, 6 i 7, art. 46, art. 51 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach.; 5) art. 25 otrzymuje brzmienie: Art. 25. Dokonanie czynnoci prawnej midzy SCE a czonkiem rady administrujcej lub czynnoci prawnej dokonywanej przez SCE w interesie czonka rady administrujcej wymaga uchway walnego zgromadzenia. W czynnociach tych, w tym rwnie w czynnociach, o ktrych mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2011 r. o spdzielniach, SCE reprezentuje penomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie..

Ustawa o spdzielniach projekt Rozdzia 2 Przepisy przejciowe i kocowe

39

Art. 135. Do oceny skutkw zdarze prawnych stosuje si przepisy obowizujce w dniu, w ktrym zdarzenia te nastpiy. Art. 136. Postpowania wewntrzspdzielcze i postpowania sdowe, wszczte przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, tocz si wedug przepisw dotychczasowych. Art. 137. Przepis art. 41 ust. 6 stosuje si do rad nadzorczych powoanych po zarejestrowaniu zmian statutw okrelajcych kadencj rady nadzorczej, a jeeli statut spdzielni okrela kadencj rady nadzorczej, po upywie dotychczasowej kadencji. Art. 138. Przy stosowaniu art. 41 ust. 7 liczb kadencji oblicza si biorc pod uwag upyw penych kadencji od czasu wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 140. W wypadku, o ktrym mowa w art. 51 ust. 1, czonkowstwo w radzie nadzorczej i zarzdzie ustaje po upywie 30 dni od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 141. Zwizki rewizyjne istniejce w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy staj si zwizkami spdzielczymi w rozumieniu tej ustawy. Art. 142. Osoby, ktrym Krajowa Rada Spdzielcza nadaa przed dniem wejcia w ycie ustawy uprawnienia do wykonywania czynnoci lustracyjnych, s lustratorami w rozumieniu ustawy. Osoby te podlegaj wpisowi do centralnego rejestru, jeeli zo wniosek o wpis w terminie 6 miesicy od dnia wejcia ustawy w ycie. Trac one uprawnienia do wykonywania czynnoci lustracyjnych po upywie 2 lat od dnia wejcia ustawy w ycie, jeeli w tym czasie nie zdadz egzaminu, o ktrym mowa w art. 68 ust. 6. Art. 143. Istniejce w dniu wejcia ustawy w ycie spdzielcze zwizki gospodarcze staj si spdzielniami, ktrych czonkami zgodnie ze statutem s wycznie osoby prawne. Art. 144. 1. Spdzielnie i zwizki spdzielcze dokonaj zmian swoich statutw stosownie do przepisw ustawy i w trybie przez ni przewidzianym. Zgoszenia do Krajowego Rejestru Sdowego tych zmian spdzielnie i zwizki spdzielcze dokonaj najpniej do dnia 1 lipca 2013 r. 2. Do czasu zarejestrowania nowych statutw postanowienia dotychczasowych statutw pozostaj w mocy. Jednake w wypadku sprzecznoci midzy dotychczasowymi postanowieniami statutw a przepisami niniejszej ustawy stosuje si przepisy ustawy.

Ustawa o spdzielniach projekt

40

Art. 145. 1. Krajowa Rada Spdzielcza istniejca w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy staje si z tym dniem Krajow Rad Spdzielcz w rozumieniu przepisw niniejszej ustawy. 2. Zgromadzenie Oglne Krajowej Rady Spdzielczej dokona zmiany statutu Krajowej Rady Spdzielczej i przedstawi j Sdowi Okrgowemu w Warszawie w celu stwierdzenia zgodnoci zmienionego statutu z prawem w terminie 12 miesicy od wejcia w ycie niniejszej ustawy. 3. Przepis art. 144 ust. 2 stosuje si odpowiednio. Art. 146. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 129 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spdzielcze, pozostaj w mocy do czasu wydania przepisw wykonawczych na podstawie art. 102 niniejszej ustawy, nie duej jednak ni 24 miesice od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 147. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ustawa o spdzielniach projekt Uzasadnienie

41

Obecnie obowizujce Prawo spdzielcze z 1982 r. byo dotychczas ponad trzydzieci razy nowelizowane. Kolejne nowelizacje, o wikszym lub mniejszym zasigu, miay na celu dostosowanie tego prawa do zmieniajcych si warunkw spoecznogospodarczych. Nie doprowadziy one jednak do poprawy efektywnoci dziaania spdzielni w nowych warunkach ustrojowych, powodoway natomiast powstawanie wielu luk prawnych i wtpliwoci interpretacyjnych. Nie ulega zatem wtpliwoci konieczno dokonania w prawie spdzielczym dalszych, istotnych zmian. Powstaje jednak pytanie, czy takie zmiany powinny przybra posta kolejnej nowelizacji, czy te nowej ustawy. Powstaje te pytanie, czy obecnie nadal jest moliwe utrzymywanie jednej ustawy regulujcej dziaalno wszystkich spdzielni, czy te wskazane byoby przygotowanie projektu regulacji zawierajcej wycznie przepisy oglne, dotyczce wszystkich spdzielni, oraz przepisy o zwizkach spdzielczych i Radzie Spdzielczej, przy zaoeniu, e odrbne akty normatywne regulowayby dziaalno spdzielni poszczeglnych rodzajw. Ju obecnie funkcjonuj przepisy szczeglne, odnoszce si zwaszcza do bankw spdzielczych, spdzielczych kas oszczdnociowo kredytowych, spdzielni mieszkaniowych i spdzielni socjalnych. Wskazane jest ponadto opracowanie projektw odrbnych ustaw o spdzielniach rolniczych (zwaszcza rolniczych spdzielniach produkcyjnych) oraz o spdzielniach pracy. Do czasu wejcia w ycie ustaw regulujcych dziaalno ostatnio wymienionych spdzielni przewiduje si zatem utrzymanie w mocy przepisw art. 138-203 ustawy - Prawo spdzielcze. Wzgldy pragmatyczne przemawiaj zatem za przyjciem rozwizania, e nowa ustawa o spdzielniach powinna zawiera wycznie regulacje oglne, dotyczce spdzielni wszystkich rodzajw, kwestie za szczegowe powinny by regulowane w odrbnych ustawach. Dla projektu takiej ustawy proponuje si przyjcie historycznej nazwy ustawy o spdzielniach, nawizujcej do ustawy o spdzielniach z 1920 r., ktra bya jedn z pierwszych unifikacji w dziedzinie prawa cywilnego w odrodzonej po pierwszej wojnie wiatowej II Rzeczypospolitej Polskiej. Naley podkreli, e wymieniona ustawa rwnie nie zawieraa przepisw szczeglnych, dotyczcych spdzielni rnych rodzajw. Proponowany projekt ustawy o spdzielniach zawiera zatem wycznie przepisy wsplne dla wszystkich spdzielni, a take przepisy o zwizkach spdzielczych i Krajowej Radzie Spdzielczej. Rozwizania tego projektu z natury rzeczy nawizuj wic w pewnym

Ustawa o spdzielniach projekt

42

stopniu do ustawy o spdzielniach z 1920 r. Poza tym przejmuj one liczne rozwizania z obecnie obowizujcego Prawa spdzielczego w takim zakresie, w jakim te rozwizania sprawdziy si w praktyce i nie wymagaj modyfikacji w nowych warunkach ustrojowych. Projektowana ustawa nie zawiera, inaczej ni Kodeks spek handlowych, przepisu okrelajcego jej stosunek do Kodeksu cywilnego. Oznacza to, e w sprawach nieuregulowanych w ustawie do stosunkw spdzielczych stosuje si wprost przepisy tego Kodeksu. Projekt ustawy o spdzielniach zawiera nastpujce rozwizania szczegowe, odbiegajce od regulacji przewidzianych w obowizujcym Prawie spdzielczym. 1. Definicja spdzielni (art. 1 projektu) nawizuje do definicji zamieszczonej w ustawie o spdzielniach z 1920 r. oraz jest dostosowana do zasad spdzielczych ustalonych przez Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy na Kongresie w Manchesterze w 1995 r., w tym zwaszcza do poprzedzajcej te zasady definicji spdzielni (podkrelono w niej m. in., e celem spdzielni jest zaspokajanie wsplnych potrzeb gospodarczych, socjalnych i kulturalnych czonkw) oraz wartoci spdzielczych (takich jak samopomoc, odpowiedzialno osobista, demokracja, rwno, sprawiedliwo i solidarno). Dlatego w projekcie proponuje si przyjcie rozwizania, e celem spdzielni moe by rwnie zaspokajanie interesw i potrzeb czonkw nie tylko ekonomicznych, ale rwnie socjalnych i kulturalnych (art. 1 ust. 3). Nie proponuje si wszake wyranego zobowizania spdzielni do przestrzegania midzynarodowych zasad spdzielczych. Zasady te, uchwalane przez Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy, nie stanowi bowiem norm prawa midzynarodowego, dlatego ich przestrzeganie z punktu widzenia polskiego porzdku prawnego ma przede wszystkim wymiar moralny. Podkrela si poza tym, e spdzielnie mog prowadzi dziaalno niezarobkow, ktra jest rwnie dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu odrbnych przepisw. 2. Obecny art. 3 prawa spdzielczego, ktry zawiera definicj ekonomiczn wasnoci spdzielczej, zosta przeniesiony do projektowanej ustawy. Wprawdzie jest to przepis o do kontrowersyjnej i niejasnej treci, jednake za jego utrzymaniem opowiada si zdecydowana wikszo polskich spdzielcw. 3. Przepisy ustawy o trybie zakadania i rejestrowania spdzielni uwzgldniaj rozwizania przyjte w ustawie o Krajowym Rejestrze Sdowym. 4. Proponuje si zmniejszenie minimalnej liczby zaoycieli spdzielni do 5 osb (ju w obecnie obowizujcej taki wyjtek od oglnej reguy 10 czonkw jest przewidziany dla

Ustawa o spdzielniach projekt

43

niektrych rodzajw spdzielni). Przyjmuje si w zwizku z tym rozwizanie (art. 43 projektu), e w spdzielniach zrzeszajcych mniej ni 10 czonkw (z wyjtkiem spdzielni zrzeszajcych wycznie osoby prawne), a take w spdzielniach zrzeszajcych mniej ni 100 czonkw, jeeli statut tak stanowi, nie byoby rady nadzorczej, a prawo nadzoru i kontroli przysugiwaoby kademu czonkowi (na wzr art. 212 Kodeksu spek handlowych), za ustawowe kompetencje przewidziane dla rady nadzorczej naleayby do walnego zgromadzenia; przysugujce w takim wypadku kademu czonkowi spdzielni prawo nadzoru i kontroli obejmowaoby uprawnienia do przegldania w kadym czasie ksig i dokumentw spdzielni, sprawdzania bezporednio stanu majtkowego spdzielni i dania wyjanie od zarzdu. 5. W art. 9 projektu przyjmuje si co do zasady dopuszczalno czonkostwa w spdzielni wszystkich osb fizycznych i wszystkich osb prawnych. Jednake statut, ze wzgldu na przedmiot dziaalnoci spdzielni, mgby wycza czonkostwo osb majcych ograniczon zdolno do czynnoci prawnych lub niemajcych takiej zdolnoci, a take mgby wycza czonkostwo wszystkich lub niektrych osb prawnych. W art. 10-12 projektu rezygnuje si z pojcia deklaracji czonkowskiej, wyranie podkrelajc, e czonkostwo w spdzielni powstaje w wyniku umowy. Utrzymuje si natomiast dotychczasow konstrukcj deklarowania udziaw. 6. W art. 14 proponuje si wprawdzie utrzymanie jako zasady niezbywalnoci udziaw czonkowskich, z tym jednak, e statut mgby przewidywa wyjtek od tej zasady. 7. Przepisy o ustaniu czonkostwa (art. 21-26) zawieraj w porwnaniu do dotychczasowych regulacji modyfikacje gwnie terminologiczne oraz dwie istotne zmiany merytoryczne. Pierwsza z nich dotyczy rezygnacji z pojcia okresu wypowiedzenia w odniesieniu do wystpienia ze spdzielni, druga za wprowadza zmian formuy wykrelenia ze spdzielni, ktra w obecnym ksztacie nie koresponduje z trafnymi zmianami wprowadzonymi w 2005 r. w zakresie wykluczenia, ktre oczywicie proponuje si utrzyma. 8. Przepisy o postpowaniu wewntrzspdzielczym modyfikuje si w taki sposb, e to byoby ono, tak jak obecnie, wprawdzie w peni fakultatywne, jednake statut nie mgby go wyczy ani ograniczy, jak rwnie wprowadzi obowizku jego wyczerpania w sprawach, w ktrych przysuguje droga sdowa (art. 27 projektu). 9. W przepisach oglnych o organach spdzielni proponuje si przyjcie szczegowych rozwiza, z reguy wzgldnie obowizujcych, okrelajcych zasady podejmowania uchwa przez te wadze. Nowoci jest zwaszcza wprowadzenie wymagania co do quorum w odniesieniu do wszystkich wadz spdzielni (art. 29 ust. 1 projektu), z

Ustawa o spdzielniach projekt

44

wyjtkami dotyczcymi walnego zgromadzenia i zebra grup czonkowskich. Proponuje si take wprowadzenie przepisu, odpowiadajcego dawnemu art. 45 ust. 4 ustawy o spdzielniach z 1920 r., zgodnie z ktrym czonkowie spdzielni nie mog bra udziau w gosowaniu w sprawach wycznie ich dotyczcych (art. 29 ust. 4 projektu). Przewiduje si take, na wzr Kodeksu spek handlowych, wprowadzenie moliwoci konwalidacji czynnoci prawnej, dokonanej bez wymaganej uchway walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej (art. 30). 10. W przepisach dotyczcych walnego zgromadzenia proponuje si w szczeglnoci nastpujce zmiany: a) wprowadza si regulacj, e uchwaa podjta przez inny organ spdzielni w sprawie nalecej zgodnie z ustaw do wycznej waciwoci walnego zgromadzenia jest nieistniejca (art. 32 ust. 2), b) przewiduje si, e walne zgromadzenie mogoby, niezalenie od porzdku obrad, podejmowa uchway w niektrych sprawach nalecych do jego wycznej waciwoci (art. 35 ust. 3), c) wymienia si przykadowo sytuacje, w ktrych uchwaa walnego zgromadzenia jest nieistniejca (art. 37 ust. 2), d) precyzuje si przesanki zaskarenia uchway do sdu (art. 37 ust. 4), w sposb zgodny z Kodeksem spek handlowych, e) przyjmuje si, w nawizaniu do orzecznictwa Sadu Najwyszego, e kady czonek spdzielni oraz zarzd moe wytoczy powdztwo o ustalenie nieistnienia lub niewanoci uchway, inna za osoba moe wytoczy takie powdztwo tylko wtedy, gdy zostaa speniona przesanka okrelona w art. 189 Kodeksu postpowania cywilnego (art. 38 ust. 1), f) ogranicza si moliwo uchylenia bd ustalenia niewanoci uchway przez sd ze wzgldw formalnych (art. 39 ust. 1), g) wprowadza si, na wzr Kodeksu spek handlowych, ochron osb trzecich dziaajcych w dobrej wierze (art. 39 ust. 4). 11. W przepisach dotyczcych rady nadzorczej proponuje si w szczeglnoci nastpujce zmiany: a) wycza si czonkostwo w radzie pracownikw spdzielni, z wyjtkiem spdzielni pracy (art. 41 ust. 3, z wyjtkiem okrelonym w ust. 4), b) ogranicza si liczb kolejnych kadencji i czas trwania kadencji (art. 41 ust. 6 i 7, na wzr ustawy o spdzielniach mieszkaniowych),

Ustawa o spdzielniach projekt

45

c) wycza si szczegln ochron stosunku pracy czonkw rady nadzorczej, z wyjtkiem spdzielni pracy, d) przyjmuje si rozwizanie, e czonkom rady nadzorczej, podobnie jak obecnie czonkom walnego zgromadzenia, udziela si absolutorium, a walne zgromadzenie moe odwoa tych czonkw rady, ktrym nie udzielio absolutorium, niezalenie od tego, ktry organ zgodnie z postanowieniami statutu wybiera czonkw rady (art. 41 ust. 9). 12. W przepisach dotyczcych zarzdu proponuje si w szczeglnoci zmian polegajc na poprawieniu niefortunnie sformuowanych obecnych przepisw o skadaniu owiadcze woli przez spdzielni o zarzdzie jednoosobowym i o penomocnikach spdzielni (art. 48). 13. W przepisach wsplnych o radzie, zarzdzie i likwidatorze proponuje si w szczeglnoci nastpujce zmiany: a) przewiduje si moliwo okrelenia w statucie wymagania, jakie powinna spenia osoba wchodzca w skad rady lub zarzdu (art. 49), b) okrela si wymagania podmiotowe przedstawicieli na zebranie przedstawicieli, czonkw rady lub zarzdu (art. 50), c) rozszerza si i precyzuje zakazy dotyczce jednoczesnego penienia okrelonych funkcji w spdzielni (art. 51), d) obok zakazw antykonkurencyjnych wprowadza si zakazy antykorupcyjne (art. 52), e) precyzuje si zasady odpowiedzialnoci czonkw rady lub zarzdu za szkody wyrzdzone spdzielni (art. 54). 14. Precyzuje si zasady zwoywania zebra grup czonkowskich, podejmowania przez nie uchwa oraz zaskarania takich uchwa (art. 55 i 56). 15. Przepisy o gospodarce spdzielni (art. 67 - 90 Prawa spdzielczego) zostay zasadniczo zmienione w 1994 r. S one nie tylko dostosowane do oglnie obowizujcych przepisw w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (zwaszcza do ustawy o rachunkowoci oraz do ustawy o biegych rewidentach i ich samorzdzie), ale przede wszystkim realizuj postulat, e czonkom spdzielni powinna przysugiwa moliwie jak najwiksza swoboda w zakresie okrelenia sposobu podziau nadwyki bilansowej. W tej sytuacji nie byaby obecnie uzasadniona ich dalsza modyfikacja (art. 57-64 projektu). 16. Przepisy o lustracji spdzielni s w znacznym stopniu wzorowane na propozycjach przedstawionych w projekcie poselskim ustawy o zmianie ustawy - Prawo spdzielcze, ustawy o spdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegych rewidentach i

Ustawa o spdzielniach projekt

46

ich samorzdzie (druk sejmowy Sejmu V kadencji nr 2510). Zmiany w stosunku do regulacji obecnie obowizujcej polegaj gwnie na tym, e lustracja bdzie wykonywana przez lustratorw, wyznaczanych przez rad nadzorcz spdzielni, ktrym uprawnienia bdzie nadawa Komisja Nadzoru Lustracyjnego przy Krajowej Radzie Spdzielczej. W skad tej Komisji bdzie wchodzi 21 czonkw, w tym 6 powoywanych przez Krajow Rad Spdzielcz oraz po trzech powoanych przez Ministra Sprawiedliwoci i ministrw waciwych do spraw gospodarki, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, instytucji finansowych i rolnictwa. 17. Przepisy o czeniu si spdzielni nie zawieraj istotnych zmian w porwnaniu z obecnie obowizujcym prawem spdzielczym. Utrzymuje si mianowicie dotychczasow konstrukcj poczenia spdzielni jako przejcia (inkorporacji) jednej spdzielni przez drug. W zwizku z zasadniczymi wtpliwociami dotyczcymi celowoci okrelania daty poczenia i dnia poczenia (art. 97 pkt 3 oraz art. 98 1 i 2 Prawa spdzielczego) proponuje si skrelenie stosownych regulacji w tym zakresie. 18. W przepisach o podziale spdzielni nie proponuje si adnych istotnych zmian. Takie zmiany zostay bowiem ju wprowadzone przez ustaw o spdzielniach mieszkaniowych (art. 108 i 108a Prawa spdzielczego oraz art. 81 i 82 projektu). 19. Rwnie przepisy obowizujcego Prawa spdzielczego o likwidacji spdzielni nie wymagaj obecnie istotnych zmian, skoro budzcy szczeglne wtpliwoci art. 125 5 Prawa spdzielczego, dotyczcy problemu podzielnoci majtku likwidowanej spdzielni, zosta ju zmieniony przez ustaw o spdzielniach mieszkaniowych (zob. art. 98 5-8 projektu). Proponuje si natomiast, podobnie jak w Kodeksie spek handlowych, pominicie w projekcie ustawy szczeglnych przepisw dotyczcych upadoci spdzielni, wychodzc z zaoenia, e problematyka upadoci spdzielni powinna by regulowana wycznie przez przepisy prawa upadociowego i naprawczego. 20. Obowizujce przepisy o zwizkach spdzielczych nie wymagaj wikszych zmian. Utrzymuje si zatem w szczeglnoci zasad fakultatywnego zrzeszania si spdzielni w takich zwizkach oraz moliwo tworzenia tzw. jednoramiennych zwizkw spdzielczych jako zwizkw rewizyjnych. 21. Zdecydowanie wadliwe s przepisy Prawa spdzielczego o Krajowym Samorzdzie Spdzielczym (art. 258 - 266), obejmujcym zwoywany co 4 lata Kongres Spdzielczoci oraz Krajow Rad Spdzielcz. Wspomniana ocena odnosi si przy tym zarwno do samej koncepcji Krajowego Samorzdu Spdzielczego, jak i do nieudanej pod wzgldem legislacyjnym konstrukcji obowizujcych przepisw. W szczeglnoci

Ustawa o spdzielniach projekt

47

nieprawidowe jest rozwizanie, e Krajowa Rada Spdzielcza, reprezentujca polski ruch spdzielczy w kraju i za granic, nie ma charakteru korporacyjnego, skoro nikogo nie zrzesza. Zdecydowanie bardziej poprawna jest proponowana w projekcie ustawy koncepcja Rady Spdzielczej jako organizacji korporacyjnej, utworzonej stosownie do szstej zasady spdzielczej Midzynarodowego Zwizku Spdzielczego. Koncepcja ta zakada, e wszystkie spdzielnie dziaajce w Polsce byyby zrzeszone w Krajowej Radzie Spdzielczej. 22. Projekt ustawy zawiera, podobnie jak obecnie obowizujce Prawo spdzielcze, przepisy dotyczce odpowiedzialnoci karnej czonkw zarzdw, rad nadzorczych i likwidatorw spdzielni. Projektowana ustawa nie spowoduje adnych skutkw finansowych dla budetu Pastwa oraz pozostaje bez zwizku z prawem europejskim.