You are on page 1of 14

Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.

4/2010

CE ÎNÞELEGEM PRIN PERFORMANÞA COMPANIEI? CLAUDIU MARIAN PhD GRUIAN, University of Timiºoara student, West
Rezumat: În articolul de faþã am analizat abordãrile existente în literatura ºtiinþificã de specialitate româneascã ºi strãinã referitore la conceptul de performanþã a companiei. Am demonstrat cã acesta este foarte des folosit dar rar definit ºi nu îndeajuns înþeles, fiind de regulã întrebuinþat ca atare, fãrã explicaþii º i lãmuriri suplimentare. În urma analizãrii opiniilo r existente am clarificat în mare mãsurã semnificaþ ia performanþei la nivel microeconomic, precum ºi a altor concepte înrudite: productivitate, eficienþã, eficacitate, rentabilitate ºi profitabilitate, identificând legãturile dintre ele. Am pledat pentru o înþelegere unitarã, comunã a acestor concepte precum ºi a tuturor conceptelor folosite în economie, pentru a da mai multã precizie º i rigu rozitatea ºtiinþei economice º i a evita orice ambiguitãþi. În cazul unora dintre ele este totuº i dificilã unificarea diferitelor contribuþii deoarece acestea sunt în unele cazuri contradictorii, existând în continuare posibilitatea ca autorii din domeniu sã folo seascã abordãri diferite. Articolul de faþã este valoros º i original deoarece contureazã º i propune o viziune unitarã ºi integrantã asupra opiniilor referitoare la performanþa companiei.

WHAT DO WE MEAN BY „COMPANY PERFORMANCE”? CLAUDIU MARIAN , PhD GRUIAN student, West University of Timiºoara
Abstract: This article examines existing approaches in the Romanian and foreign academic literature concerning the concept of company performance. It demonstrates that this concept is used very often but rarely defined and not sufficiently understood. Most studies go to performance measurement and improvement without further theoretic explanation and clarification. After analyzing the existing opinions the a rticle mostly clarifies the significance of microeconomic performance, and other related concepts: productivity, efficiency, effectiveness, profitab ility and identifies the links between them. It recommends a common understanding of these concepts and all other concepts used in economics to give more precision and rigor to field science and avoid any ambiguity. For some terms it is yet difficult to unify the various contributions of authors because sometimes these are contradictory. Thus some authors may still use different approaches. Key words: Company performance, productivity, efficiency, effectiveness, profitability

1. Introduction Cuvinte cheie: Performanþ a companiei, productivitate, Performance is important in any eficienþã, eficacitate, rentabilitate activity, especially in the economic field. We all want to be performers. In some 1. Introducere areas of activity performance can easily be Performanþa este importantã în orice defined, for example in sports (scores, activitate, ºi cu atât mai mult în domeniul economic. Toþi ne dorim sã fim performanþi. În times, centimeters, etc.), but in microeconomics this issue is more unele domenii performanþa se poate defini complex; on the one hand because there foarte uºor, spre exemplu în sport (scor, timpi, are many factors that influence centimetri, etc.), dar în domeniul performance; on the other hand because microeconomic problema este mai complexã. Pe de o parte pentru cã existã o multitudine de the economic actors have different points of view about company performance factori care influenþeazã performanþa. Pe de depending on their interests. Thus, altã parte pentru cã diferiþii actori economici managers are interested in the overall vãd performanþa în funcþie de interesele lor. performance, investors (actual and Astfel, managerii sunt interesaþi de performanþa globalã a companiei , investitorii potential) will consider performance in (actuali si potenþiali) vor percepe performanþa terms of return on investment, employees prin prisma rentabilitãþii investiþiei, salariaþii ºi and customers will show interest in the clienþii vor manifesta interes faþã de stabilitatea stability of the company and creditors will
Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010

243

efficiency. Literature review If we do a quick search in the economic literature. but rarely defined. operaþionalã. cum anume se contopesc dând naºtere performanþei globale sau care sunt legãturile dintre ele. economic. 4/2010 întreprinderii iar creditorii au în vedere solvabilitatea º i lichiditatea (ªtefãnescu. Usually the 2. 34). financial. 2. În încercarea noastrã de a înlãtura aceste neînþelegeri vom porni de la diferite definiþii ale conceptul de performanþã. economicitate. eficienþã. Analiza literaturii de specialitate Realizând o scurtã cãutare în literatura microeconomicã folosind cuvântul cheie performanþ vom gãsi o multitudine de articole º i studii care mãsoarã performanþa companiei ã sau evalueazã impactul anumitor factori asupra ei dar sunt foarte puþine studii în care performanþa este conceptualizatã (Tangen.a. O delimitare clarã a conþinutului fiecãreia dintre aceste noþiuni este necesarã pentru a îmbunãtãþi cadrul gramatical º i a asigura o înþelegere comunã a acestor categorii în cadrul º tiinþei economice. Nr. º. In the attempt to remove these misunderstandings the analysis should start with existing approaches on the performance concept. social. Other authors analyze different facets of performance (technical.1. rentabilitate. highlights that only urmare nu poate exista decât un numãr limitat subjects with better achievements than 244 Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. socialã. 2005).1. Conceptul de performanþã a companiei este des întrebuinþat în literaturã. A clear delineation of the contents for each concept is necessary to improve field grammar and ensure a common understanding of these categories within economics.Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. profitabilitate. although it faþã de competitori sunt performanþi ºi prin has a general nature. Seria Economie. 1998). The concept of company performance is often used within literature. Company performance approach realizare deosebitã într-un domeniu The Explanatory Dictionary of de activitate (DEX. 2005. Demers în teoria performanþ ei contributions of different authors are companiei complementary but we have found that in În Dicþionarul Explicativ al Limbii some cases they can be contradictory. O altã problemã este cea a confuziilor care se fac datoritã numãrului mare de noþiuni întrebuinþate în definirea perfor manþei: productivitate. fãrã a se prezenta într-un mod clar ce anume se mãsoarã. deºi Romanian Language defines performance are un caracter general scoate în evidenþã as a special achievement in a field of faptul cã doar cei care au realizãri deosebite activity [12]. competitivitate. De asemenea se vorbeºte despre diferite faþete ale performanþei (tehnicã. etc. This definition. Aceastã definiþie. operational. profitability. consider solvency and liquidity [8]. by using the keyword “company performance” we will find a multitude of articles and studies that measure company performance or evaluate the impact of certain factors on performance but we will find few articles about performance conceptualization [10]. competitiveness. Many studies present performance measurement and improvement methods without a clear explanation of what is being measured or improved. eficacitate. 2.) fãrã a fi clar precizatã sfera de cuprindere a acestora. dar este însã rar definit. effectiveness.a. Another issue in performance conceptualization is the confusion that exists between the many terms used in defining it: productivity. financiarã. Issue 4/2010 . etc. º . Se trece de multe ori la mãsurarea performanþei.) without clearly indicating their coverage or how they are integrated within overall performance. economicã. In this paper different performance approaches of Romanian and foreign authors will be presented. Economy Series. În continuare vom prezenta opiniile unor autori români ºi strãini în legãturã cu acest concept. Române performanþa este definitã ca fiind o 2.

Introducem aici în analiza noastrã concepte asupra cãrora vom reveni: productivitate ºi eficacitate. rezultatele obþinute de concurenþi). results achieved by competitors). Nu este deci structurale suficient pentru companie sã fie performantã într-o anumitã direcþie ci este necesar un rezultat bun în toate activitãþile deoarece fiecare dintre ele are influenþã asupra performanþei globale. The same authors present a model of high performance Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. The authors consider that performance is equivalent with competitiveness. 2005. 63]. a certain behavior. Astfel performanþa este o mãrime relativã deoarece se determinã prin comparaþii cu alte mãrimi (obiective. de un anume comportament. and not just a result (static view). O abordare mai precisã. constante Noþiunea de performanþã este 2005. asociatã unei ideologii de progres. cel de-al doilea fiind mai des utilizat în ultima perioadã. 256). valoare 2005. de efort. ºi nu doar de un rezultat (viziune staticã). Performance may be considered as a special result obtained in management. Dupã alþi autori performanþa companiei aratã capacitatea ei de a progresa graþie eforturilor ( Albu ºi Albu. and it is often defined by the use of other concepts: efficiency. Performance has an abstract character. Noþiunea de performanþã are un caracter abstract. comercial etc. Evidenþiem aici deosebirea dintre noþiunile de performanþã ºi rezultat. Bãrbulescu and Bâgu teachers [3. Cei doi autori echivaleazã deci termenul de performanþã cu cel de competitivitate. 256]. Economy Series. La nivelul unei companii performanþa include abilitatea de a avea acces la resurse. 31). Other authors show that company performance is the ability to progress through constant efforts [1. cel economic. eficacitatea ºi competitivitatea companiilor ºi comportamentele lor procesuale ºi (Verboncu ºi Zalman. 63). presents performance as a state of competitiveness characterizing economic entities. pe traiectoria their competitors are performers and therefore it can only exist a limited number of performing companies. Nr. caracterizeazã performanþa ca fiind o stare de competitivitate a entitãþii economice. 30]. it needs a good result in all activities because they all affect overall performance. It is also necessary to highlight the distinction between the concepts: performance and result. 1999. The term is associated with an ideology of progress: the effort to “always do better”. commercial and other corporate activities and involves business efficiency.Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. de a le aloca ºi utiliza optim în scopul unei remunerãri suficiente pentru a acoperi riscul asumat ºi a justifica interesul. 4/2010 de companii performante. achieved through a level of productivity and efficiency that ensures a sustainable market presence [6. At company level it includes the ability to access resources and to allocate them in an efficient manner so they can generate sufficient remuneration for justifying the risk assumed by investors. but the result appears as an absolute concept. A more precise definition. de a face întotdeauna mai bine. ce implicã eficienþa. Performance is a relative value determined by comparison (with objectives. 30). Two new terms are introduced at this moment in the analysis: productivity and efficiency. It is not enough for the company to perform in a certain direction. eficacitate ºi (Albu º i Albu. effectiveness and value [1. This dynamic approach links performance to an action. Seria Economie. Performanþa poate fi consideratã ca fiind un rezultat deosebit obþinut în domeniul managementului. 31]. at microeconomic level. atinsã printr-un nivel productivitate ºi eficacitate care-i asigurã de o prezenþã durabilã pe (Niculescu ºi piaþã Lavalette. iar definirea acesteia se face multe ori prin raportarea la alte de concepte: eficienþã. la nivel microeconomic. 55] state that performance is the highest results level obtained. Issue 4/2010 245 . în timp ce rezultatul apare ca o noþiune absolutã. effectiveness and competitiveness determined by procedural and structural behavior [11. Aceastã este o abordare dinamicã legând performanþa de acþiune. economic.

Nr. energy.resursele necesare producþiei (tehnice. dintre care le vom aminti pe cele mai relevante (Tabelul nr.Satisfied business beneficiaries (stakeholders). Resources must be available at the right moment and in the right quantities. By synthesizing the approaches presented above it can be said that microeconomic performance is closely related to other concepts such as productivity.Stabile organizational side of the enterprise (organizational structure and corporate culture). 1. Prin urmare este necesarã studierea aprofundarea acestora. Therefore these concepts will be closely analyzed within the following points. First of all it is linked to the inputs used in the productive process. the productivity concept is rarely used in practice. Economy Series. human and financial). eficienþa eficacitate. Bâgu (2001. Productivitatea: sursa iniþialã a performanþei Productivitatea este de regulã definitã ca fiind raportul dintre intrãrile ºi ieº irile unui sistem economic. Aceiaºi autori prezintã º i un bune obþinute unei companii de înaltã performanþã model al care are la bazã urmãtorii factori: . Seria Economie. iar pentru a maximiza productivitatea activitãþii costurile de procurare a resurselor trebuie sã fie cât mai reduse. 1. 2. 4/2010 unei dezvoltãri viitoare durabile.Performance in supplying (technical.2. economicitate ºi rentabilitate. material. umane. Although it is a very important variable in decision making and a determinant factor of performance. Second of all the results obtained in the production process must be maximized. . . Productivity: the basis of performance Productivity is generally defined as the rate between the outputs and inputs of an economic system. efficiency effectiveness. . Înþelegerea conceptului de productivitate ne este facilitatã de un studiu (Tangen. conceptul de productivitate este folosit destul de rar în practicã. În concluzie se poate afirma cã noþiunea de performanþã la nivel microeconomic este strâns legatã de alte concepte cum sunt: productivitatea. Table no. 55) afirmã cã performanþa este reprezentatã de acel nivel al celor mai rezultate . financiare). . Deºi este o variabilã foarte importantã în luarea deciziilor precum ºi un factor determinant al performanþei. 1: Examples of productivity definitions Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. materiale. and for increasing productivity their cost must be minimized. Issue 4/2010 246 . . 2.procesele de muncã efectuate în cadrul companiei. În primul rând ea este legatã de resursele implicate în procesul productiv. Acestea trebuie sã fie disponibile la momentul potrivit ºi în cantitãþile necesare.2. . energetice. Profesorii C Bãrbulescu ºi C. Exemple de definiþii ale productivitãþii 1. Therefore consumed resources and activities must add value to the new product or service A recent study is very helpful in understanding the concept of productivity [10]. În al doilea rând rezultatele obþinute în procesul de producþie trebuie sã fie maxime. efficiency and profitability.) companies that is based on the following factors: . 2005) care prezintã în mod sintetic abordãrile mai multor cercetãtori . Prin urmare activitãþile ºi resursele implicate trebuie sã adauge valoare produsului final fabricat. The author presents different approaches of the concept synthetically and chronologically. The most relevant ones will be presented in Table no. Tabelul nr.latura organizatoricã a întreprinderii (structura organizatoricã ºi cultura companiei).beneficiarii afacerii (stakeholders).Performance of processes carried out within the company.Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu.

Dintre mãrimile caracteristice productivitãþii parþiale cea mai utilizatã este productivitatea muncii . fiind de obicei întrebuinþat ca atare.3.3. referiri la eficienþ pot fi întâlnite încã de la economiºtii ã clasici. sau în mod parþia . 2. respectiv valoarea totalã a produselor realizate. Nr. used in various fields of activity is labor productivity. 2. materiale. Nowadays it is popular in almost every field of activity. effectiveness and economy The efficiency concept was used first in economic literature by classic authors like Adam Smith and Karl Marx. indicator that is obtained by dividing total production (as number or value of products) to employee number. capital. If we analyze global productivity we will consider all the resources consumed for obtaining a product. ºi înþeles ca raport între intrãrile ºi ieºirile unui proces economic. Productivitatea poate fi apreciatã în mod globa þinând seama de toate resursele consumate pentru obþinerea unui l produs. Seria Economie. Conceptul de eficienþã a cunoscut o largã rãspândire de-a lungul timpului. According to Oxford Dictionary of Economics [13] efficiency means obtaining expected results with minimum resource consumption or Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. În literatura autohtonã conceptul de productivitate este arareori definit. energie). If we want to analyze partial productivity we will only consider one kind of resource used (labor. Issue 4/2010 247 . Pentru mãsurarea productivitãþii totale a procesului economic se va lua în calcul valoarea totalã a factorilor de producþie consumaþi. Conform Oxford Dictionary of Economics (2002) productivitatea se exprimã de regulã prin numãrul (sau valoarea) unitãþilor de ieºire (output). The majority of researchers agree that productivity can be quantified by comparing the effects obtained in the activity with the efforts.Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. Efficiency. capital. raportat la o unitate de intrare (input). analizându-se productivitatea unuia dinl factorii de producþie utilizaþi (muncã. raw materials and energy). Economy Series. 4/2010 Analizând abordãrile prezentate mai sus putem concluziona cã majoritatea cercetãtorilor sunt de acord cã productivitatea se defineºte comparând efectele obþinute cu eforturile depuse. cum sunt Adam Smith sau Karl Marx. Potrivit By synthesizing the presented approaches an opinion can be formed on this matter. eficacitatea ºi economicitatea activitãþ ii În domeniul economic. The most popular productivity measure. Eficienþ a. According to Oxford Dictionary of Economics [13] productivity can be generally quantified as the physical number (or value) of output units obtained by consuming one input unit.

Companiile îºi stabilesc (în funcþie de diferite criterii) un anumit nivel al rezultatelor pe care doresc sã le realizeze cu minimul de resurse consumate. Seria Economie. Issue 4/2010 248 . Prezentãm în Tabelul nr. Table no. In this approach the author presents a method to quantify efficiency. Thus there are two ways to define this concept. In first case certain levels of production are forecasted and they have to be reached with minimum resource consumption. 42].Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. 2. 42). aceastã definiþie fiind mai practicã. depending on the situation one can encounter. 2: Examples of efficiency and effectiveness definitions (foreign authors) Cercetãtorul suedez Stefan Tangen (2005. In contemporary practice we usually encounter the first situation. Companies plan certain production levels (depending on different criterions) and they want to reach them with minimum resource consumption. Nr. so this definition is more practical. Conceptul de eficienþã este deci definit în douã moduri în funcþie de premisele de la care se pleacã în activitatea analizatã. Economy Series. 2 there are presented certain points of view of foreign authors on efficiency and effectiveness that are considered more relevant [10. 41] presents efficiency as the rate between the minimum level of resources theoretically necessary to sustain certain activities in a given system (company) and the resources actually consumed. 41) prezintã eficienþa ca fiind raportu dintre nivelul minim de resurse teoretic l necesare pentru a desfãºura activitãþile dorite sistem dat (companie) ºi resursele într-un Swedish researcher Stegan Tangen [10. In second case a certain quantity of resources is available and the goal is to obtain maximum production. Exemple de definiþii ale eficienþei º i eficacitãþii: autori strãini obtaining maximum results by consuming a certain quantity of resources. În practica microeconomicã contemporanã se întâlneºte de regulã prima situaþie. 4/2010 Oxford Dictionary of Economics (2002) eficienþa înseamnã a obþine anumite rezultate prestabilite cu un consum minim de resurse sau a obþine rezultatele maxime posibile cu o cantitate prestabilitã de resurse. Tabelul nr. 2005. 2. câteva puncte de vedere asupra eficienþei ºi eficacitãþii din literatura strãinã de specialitate pe care leam considerat mai relevante (Tangen. In Table no. Prima variantã este cea în care se stabilesc anumite rezultate de atins ºi cea de-a doua se întâlneº te atunci când resursele disponibile sunt limitate ºi se doreºte maximizarea rezultatelor obþinute prin consumarea acestora. It can be determined as Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu.

2005): Tabelul nr. Issue 4/2010 249 . A presentation of some opinions will be synthesized in Table no. 3: Examples of efficiency definitions: Romanian authors The meaning of the concept is different than the one presented above. Economy Series. În aceastã abordare autorul consumate ºi modalitatea de cuantificare a ne prezintã eficienþei.Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. Romanian authors use in their works definitions of efficiency that have a unitary character. because it is more simple and precise. In consequence the term rezultatele obþinute si mijloacele angajate. Astfel aceasta poate fi determinatã ca raport între cheltuielile estimate a se realiza º i cheltuielile efectiv realizate. Aceºtia between the results obtained and the definesc eficienþa ca fiind raportul dintre resources used. În viziunea acestor autori semnificaþia Local authors define efficiency as the rate conceptului este deci cu totul diferitã. Seria Economie. 3 [4]. Prezentarea câtorva opinii ne-a fost înlesnitã de o lucrare recentã (Gruia ºi Banc. Nr. Propunem aici o for the same term. it only shows how well resources are consumed. Table no. In consequence efficiency doesn’t refer to results. Exemple de definiþii ale eficienþei: autori români the rate between expected and incurred expenses. Observãm cã în viziunea autorilor strãini menþionaþi conceptul de eficienþã se referã doar la cât de bine se alocã ºi se consumã resursele comparativ cu consumul optim cunoscut pentru activitatea respectivã. O asemenea abordare corespunde mai mult conceptului de economicitate decât a celul de eficienþã din literatura de specialitate româneascã. This kind of approach is closer to the Romanian concept of economy (translated „economicitate”). This is one of the interpretare comunã asupra eficienþei pornind misunderstandings found in the studied de la abordarea autorilor strãini pentru cã este bibliography. Autorii autohtoni folosesc în lucrãrile lor de specialitate definiþii ale conceptului de eficienþã care au un caracter unitar. 3. Prin efficiency is equivalent with productivity. and eficacitatea ºi productivitatea ca sumã a it harmoniously integrates the three Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. urmare termenul de eficienþã este echivalat cu Thus we have two different interpretations cel de productivitate. It can be observed that in the opinion of mentioned authors the efficiency concept refers only to how well resources are allocated and consumed comparing to optimal values known for that specific activity. Prin urmare eficienþa nu þine cont de rezultatele obþinute în urma desfãºurãrii activitãþii ci se referã doar la cât de bine se utilizeazã mijloacele consumate. integrând în mod appropriate to use the foreign point of view armonios cele trei concepte înrudite (eficienþa. 4/2010 efectiv . However it would be more mai simplã ºi mai precisã.

în care se pune accentul doar pe reducerea costurilor formeazã ceea ce numim economicitat ºi constituie o altã dimensiune a e eficienþei. Altfel spus. In their point of view a clear distinction should be made between economy and cost concepts. In effectiveness analysis.a. 1998. In Romanian language this is described by the concept of “economicitate”. referindu-se la toate resursele reflectate în cheltuielile de producþie. se produc confuzii. motiv pentru este necesarã o lãmurire a acestor noþiuni între care existã atât deosebiri de nuanþã. effectiveness. It represents the rate between the result obtained and the objective to be reached. Cu toate cã definiþiile prezente în unele dicþionare trateazã similar noþiunile de eficienþã ºi eficacitate (DEX. Economy Series. cei doi termeni fiind folosiþi adesea cu acelaºi sens. these are not synonyms. and the result can be quantified or at least estimated. By analyzing the foreign literature it can be observed that the Romanian word “economictate” doesn’t have a clear correspondent in English and obviously isn’t conceptualized. problema este accentuarea dimensiunii scopului ºi neglijarea celei privind eforturile. Dacã în analiza eficacitãþii. 4/2010 primelor douã). Nr. în timp ce economicitatea vizeazã doar resursele care se economisesc. Although definitions presented in some dictionaries treat the terms efficiency and effectiveness similarly [12]. În concepþia aceloraº i autori trebuie fãcutã o distincþie clarã între categoria de economicitate ºi cea de cost. not only economically consumed resources. by referring to all resources that are reflected in production costs. In the following part of the article we will use the word “economy” to describe it. Unii autori considerã economicitatea ca o categorie economicã care exprimã relaþiile dintre unitãþile economice.Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. se considerã cã neajunsul principal al formulãrii anterioare este centrarea sa pe dimensiunea rezultatului neþinând cont de nivelul cheltuielilor. which is conceptualized by Romanian authors. Opinia aceasta este împãrtãºitã ºi de autorii srãini citaþi mai sus. because the second has a larger coverage. aceasta din urmã având o sferã de cuprindere mai mare. în cazul economicitãþii avem de a face cu situaþia inversã. În numeroase lucrãri de specialitate. In other words Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. Seria Economie. Issue 4/2010 250 . In most Romanian authors opinion effectiveness refers only to the dimension of company results. În viziunea generalã a cercetãtorilor români eficacitatea se referã numai la dimensiunea rezultatelor activitãþii companiei. Some authors consider economy as an economic category that refers to the relations between economic entities. On the other hand resources must be consumed economically. dar mai ales în practicã. Situaþia inversã. with the meaning: rational utilization of resources. Sometimes they are used with the same meaning and that is the reason why a discussion is necessary.). dintre acestea ºi mediul ambiant sau bugetul de stat în legãturã cu economisirea (Bãileºteanu resurselor ºi Matei. This definition involves the fact that objectives must be set ex-ante. confusions are made regarding the two terms. and productivity). 1986 citat de Gruia ºi Banc 2005). acestea nu sunt sinonime. even by neglecting the efforts. Aceastã definiþie presupune ca obiectivul sã fie definit ex-ante. Aceasta este reprezentatã de raportul dintre rezultatul obþinut si obiectivul de atins. the most important issue is objective accomplishment. between these and the economic environment or state authorities regarding the rational and economical use of resources [4]. In many articles and especially in practice. This opinion is generally accepted and confirmed by all foreign authors cited above. º. conþinutul categoriei de economicitate constã în bounded concepts (efficiency. iar rezultatul obþinut sã poatã fi mãsurat sau cel puþin estimat. cât ºi deosebiri în ceea ce priveºte conþinutul lor economic. Astfel. determinate de natura etimologicã.

abordarea economicitãþii ca o categorie economicã are o importanþã deosebitã în prezent. care într-o traducere ad litteram înseamnã abilitatea de a genera profit. economic impacts are reflected. The correlation between productivity and profitability Profitability is the company’s attribute to create a financial surplus from its activities [2. Seria Economie. Analizând literatura de specialitate constatãm cã în limba englezã nu existã un termen echivalent cu cuvântul economicitate. Cu alte cuvinte rentabilitatea mãsoarã capacitatea mijloacelor financiare. deoarece este mai des folosit în literatura autohtonã. Profitability is the result of overall company performance but it largely depends on operating activity. From this point of view economy is very important at the moment because material. energetice. Legãtura dintre productivitate. human and other resources are limited and more expensive. even if it doesn’t have an immediate impact due to factors in the external environment will Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. în profitul obþinut de o întreprindere. ultimately. fenomen sau proces economic. Sometimes profitability level can change due to factors that are not related to productivity such as inflation or other specific indicators that belong to external environment. Productivity increase. 4/2010 obþinerea de economii în desfãºurarea unei activitãþi. De fapt termenul de economicitate este mai aproape ca semnificaþie de termenul de eficienþã (efficiency) care.4. Autorii strãini analizeazã deci un singur concept: „profotability”. umane. Issue 4/2010 251 . economy means saving a quantity of resources in an activity. in the profit obtained by the company. Economy Series. efectele economice se concretizeazã. material and intellectual resources to generate profit. Pentru toate categoriile de activitãþi economice ºi de resurse avansate sau consumate. înseamnã în viziunea autorilor strãini consumarea minimului de resurse pentru realizarea obiectivelor vizate.4. când resursele materiale. În continuare vom folosi º i noi. 2. In the contemporary market economy the permanent monitoring of profitability is essential to ensure business continuity. în ultimã instanþã. 49). Din acest punct de vedere. in other terms on productivity. monitorizarea permanentã a rentabilitãþii este absolut necesarã pentru asigura o continuitate a activitãþii. 39]. In other words profitability measures the ability of company’s financial. phenomenon or economic process. energetic. un singur termen pentru caracterizarea abilitãþii companiei de a genera profit: termenul de rentabilitate. În economia de piaþã (Andronic. Although they are separately conceptualized (in Romanian “rentabilitate” and “profitabilitate”) they have the same meaning. acesta nefiind conceptualizat la fel ca ºi în literatura de specialitate autohtonã. sunt tot mai limitate ºi scumpe. 49].Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. and this term should be “rentabilitate” because it is more often used in literature. rentabilitate ºi profitabilitate Prin rentabilitate se înþelege capacitatea unei companii de a degaja un excedent financiar din activitãþile desfãºurate 2000. For this reason some researchers argue that productivity is a more appropriate measure of company performance than profitability [10. Undoubtedly there is a correlation between the two indicators in both short and long terms. pentru o mai bunã înþelegere. etc. 2. Nr. materiale ºi intelectuale ale întreprinderii de a aduce profit. However for simplifying field grammar and avoiding confusions the usage of a single term is recommended. Deºi sunt noþiuni tratate distinct în literatura de specialitate româneascã rentabilitatea ºi profitabilitatea au acelaºi înþeles. For all categories of activity. In the Romanian literature there are two different terms used to define this attribute. dupã cum am prezentat anterior. Dacã vom cãuta corespondentul din limba englezã al celor douã vom constata cã ambele au ca ºi corespondent cuvântul „profitability”.

Nr. 1 „The triple P model” (Productivity.costurile scãzute permit obþinerea unui profit ridicat la preþurile existente pe piaþã. 39). 2005.Lower costs allow reaching a high profit at current market prices. flexibility. Below these issues will be elaborated as follows [9]: . 2.viteza ciclului operaþional înseamnã reducerea cheltuielilor privind stocurile ºi alte cheltuieli administrative. Figure no. Fãrã nici o îndoialã existã o corelaþie între cele douã mãrimi atât pe termen scurt. Performance: more than profitabilit y Performance is a more comprehensive concept than productivity and profitability. . profitability and performance it can be plotted as "The triple P model”. Acesta aratã influenþa modificãrilor de preþ suferite de intrãrile (factorii de producþie) ºi ieºirile (produsele) procesului de producþie asupra rentabilitãþii. fiabilitate. It shows the influence of price changes suffered by inputs (inputs) and outputs (products) on company profitability.The production process quality helps avoiding situations in which things must be done again. 4/2010 Rentabilitatea companiei este un rezultat al întregii activitãþi care depinde în mare mãsurã de productivitatea activitãþii de exploatare. It includes all aspects of the business: operational. 2005. 2001 citat de Tangen.fiabilitatea º i responsabilitatea asigurã desfãºurarea activitãþilor conform planului ºi fãrã întreruperi sau evenimente neprevãzute.flexibilitatea presupune adaptarea rapidã a operaþiunilor la schimbãrile de pe piaþã. responsibility for delivery. chiar dacã nu are o influenþã imediatã asupra rentabilitãþii din cauza factorilor din mediul extern. . reliability. Economy Series. . quality and speed). operaþionalã ºi comercialã a companiei (costuri. Issue 4/2010 252 . generate an increase of profitability on the long-term. For a better understanding of the link between productivity. Din acest motiv unii cercetãtorilor susþin faptul cã productivitatea este o mãsurã mai adecvatã a performanþei operaþionale a companiei decât rentabilitatea (Tangen. Performanþa: mai mult decât rentabilitate Performanþa este un concept mai cuprinzãtor decât productivitatea ºi rentabilitatea. va influenþa creºterea rentabilitãþii pe termen lung. cât ºi pe termen lung. responsabilitate în livrãri. În continuare vom detalia aceste aspecte (Slack et al. . .5.Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. financial and commercial (cost. 40): . 2. Miller [5] and Stainer [7] presented the relationship between productivity and profitability by introducing the concept of "price recovery".Reliability and responsibility ensures the development of activities as planed and no interruptions or unexpected events. . Creºterea productivitãþii însã. vitezã ºi calitate). Miller (1984) ºi Stainer (1997) au reprezentat relaþia dintre productivitate ºi rentabilitate introducând conceptul de „price recovery” în traducere liberã: gradul de recuperare a preþului.. Seria Economie. . Acesta include toate aspectele care þin de latura economicã. flexibilitate. economic.Increasing operating cycle speed means reducing stock and administrative costs.5. Uneori însã nivelul rentabilitãþii se poate schimba datoritã unor factori care nu þin de productivitate cum este de exemplu inflaþia sau alte mãrimi caracteristice mediului extern al companiei.Flexibility means adapting operations quickly to changing market. Profitability and Performance) Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu.

acestea sunt de multe ori vocabulary for terms specific to any area Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. effectiveness and profitability. cum ar and sometimes opposing points of view fi normal. Pentru o mai bunã înþelegere. Concluzii ºi recomandãri bring even more confusion. 1 clearly illustrates the way the three indicators are correlated. 4/2010 . but 3. 1. Rolul definiþiilor este de a elimina Therefore. Issue 4/2010 253 . Figure no. rentabilitate ºi performanþã se poate reprezentate grafic sub forma „Modelului celor 3 P” (Figura nr. eficacitate º i rentabilitate. they are often neglected and in eficienþã. Economy Series. Eficacitatea ºi eficienþã vizeazã atât productivitatea cât ºi celelalte laturi ale performanþei fiind general aplicabile tuturor obiectivelor pe care compania le are de atins. 3. such as normal. thus spreading different opinions nuanþatã a conceptelor la care se referã. ci mai de grabã creeazã confuzii ºi about certain concepts. 2005. Diversitatea nu este însã o problemã în sine. Modelul celor trei P ne prezintã o abordare integrativã a elementelor performanþei identificate de diferiþi autori ºi prezentate anterior ºi ne ajutã sã înþelegem de unde „izvorãºte”. cum „se formeazã” performanþa companiei ºi care sunt principalii factori care o influenþeazã.). 2005. Conclusions and recommendations There is a variety of views on the concept of performance and others related to it: productivity. but rather the fact that some views are contradictory and do not help a more nuanced understanding of the concepts described. „Modelul celor 3 P” (Productivitate. Effectiveness and efficiency refer both to productivity and at any other aspect of performance. Figura nr. Seria Economie. legãtura dintre productivitate. important. efficiency. 43 Sursa: Tangen.calitatea procesului de producþie ajutã la evitarea situaþiilor în care lucrurile trebuie fãcute din nou. 43 Putem observa legãtura dintre cele 3 mãrimi ºi diferenþele existente. it is recommended to use a common Deº i sunt importante. The role of Existã o mare diversitate de opinii cu definitions is to remove ambiguities and to privire la conceptul de performanþã ºi la increase understanding. ci some cases erroneous interpretation are easily taken from other authors without a mai mult faptul cã unele opinii sunt more detailed analysis of international contradictorii ºi nu ajutã la înþelegerea mai literature. mai mari. Profitebilitate ºi Performanþã) Source: Tangen. Nr. 1. Although conceptele înrudite cu acesta: productivitate. But diversity is not a problem itself. to remove any confusion ambiguitãþile º i a creºte gradul de cunoaºtere.Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. The triple P model presents an integrative approach to identified performance elements and helps to understand what generates company performance and which the factors that influence it are. They are generally applicable to all targets that the company has to achieve.

But productivity doesn’t assure performance. Bucharest. Alba Iulia 2. P. Rezultatul diferenþei dintre acestea mãsurându-se de fapt prin rentabilitatea companiei. Soluþii practice Delimitãri teoretice cu privire la conceptul . 1. 1 Decembrie organizaþionale CECCAR. Aceasta implicã consumarea eficientã a resurselor ºi îndeplinirea eficace a obiectivelor stabilite. References 1. To keep this competitive state there are necessary: quality and responsibility in delivering products and services. C.. Pentru pãstrarea acestei stãri competitive sunt necesare: calitatea ºi responsabilitatea în livrarea produselor ºi prestarea serviciilor. speed (shorter production cycles and delivery).. Prin urmare performanþa depinde º i partea financiarã.. The long-term source of performance is productivity. of performance management and economics. Bucureºti. II . N. C. Bucharest. Bâgu. Economic producþie House.. 5. Moreover a growing profitability.. de preþurile la care sunt achiziþionate resursele consumate (cheltuielile totale) ºi preþurile la care se vor vinde produsele sau serviciile realizate (veniturile totale).Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. C. 2005 1918 University. N. iar în unele cazuri sunt preluate cu uº urinþã de la alþi autori interpretãri eronate fãrã o analizã mai amãnunþitã a literaturii de specialitate internaþionale. 2001 Publishing Bibliografie 4 Gruia.. 3. vitezã (scurtarea timpilor de producþie ºi livrare). Performanþ B. datoratã unei productivitãþi ridicate constituie o bazã solidã a performanþei prezente dar nu garanteazã menþinerea acesteia în viitor. 2005 organizaþionale 2. Albu. Iaºi. Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. afirmându-se cã o companie este performantã dacã este în primul rând productivã.. Albu. D. În consecinþã. Profitability = B.. Albu. rãspândindu-se astfel opinii diferite ºi uneori chiar opuse despre anumite noþiuni. Issue 4/2010 254 . Therefore performance depends on company’s financial and commercial activity and it is influenced by the prices at which resources are acquired (total expenditure) and by the prices of sold products or services performed (total income).F. Analizând toate abordãrile performanþei se propune în cele ce urmeazã o opinie proprie asupra tuturor conceptelor prezentate anterior.C.. The difference between the two expresses company profitability. deoarece aceasta se referã numai la partea operaþionalã a activitãþii. 4/2010 neglijate. Seria Economie.Politici manageriale de . eficientizare a activitãþilor ºide creºtere a de de eficienþã º i formele . În funcþie de aceste considerente productivitatea îºi pune amprenta mai mult sau mai puþin asupra performanþei. The analysis of all performance approaches leaded to certain conclusions.C. C. Performanþa nu este însã asiguratã de productivitate. flexibility for quickly adapting to market demands and innovation. sursa iniþialã pe termen lung a performanþei fiind productivitatea. Mai mult decât atât o rentabilitate ridicatã. Economy Series. Performanþa firmei. Albu. Abordare transdisciplinarã în analiza . Banc. CECCAR Publishing. Soluþii practice de eficientizare a activitãþilor ºi de creºtere a performanþei . a firmei. pentru înlãturarea oricãror confuzii se recomandã folosirea unui vocabular comun pentru termenii specifici managementului performanþei ºi oricãrui domeniu economic. Editura Student Symposium 2005. Miller.. Polirom microeconomicã 2000 Publishing. Andronic. D. since it only refers to the operational activity. Andronic.M. National sale performanþei . vol. (2005). Managementul producþiei. caused by high productivity creates a sound basis of performance but does not guarantee its future maintenance. flexibilitate pentru o adaptare rapidã la cerinþele pieþei º i inovare. Nr. This implies efficient consumption of resources and effective fulfilling of the objectives. According to these considerations productivity takes its tool on performance. Bãrbulescu.

eNotes. Capital input and . S. 3. a Alba Iulia. 4 Gruia. S. 1. Management teoretice cu privire la conceptul de eficienþã productivity ºi management 35 No. 62 No. Vol. Harvard analiza recovery Review. C. 19-30. Editura Economicã. International . available Universitarã. Seria Economie. 2000 Business ã 3. manageriale de . Economic Publishing D. at: performanþe Bucureº ti.A. A. e Bucharest.. productivity + price . 54.Dicþionar Explicativ al http://www. 2005 recovery Review. Profitability = º i creativitate . disponibil la adresa web:http://www. G. Theoretical 6. 1.The Oxford Dictionary of Management. Tangen.. vol. eNotes. Licentiate thesis.enotes. Bucharest. John Black Publishing. D. 2002 Decision. performance Journal of Productivity and International Editura Economicã. M. Simpozionul Naþional Decision. a întreprinderii între realitate ºi creativitate . Tangen.1998 performance Journal of Productivity and Performance 13. 2006. 1984 Managementul producþiei. Studenþesc..com/econencyclopedia Annals of the „Constantin Brâncuº i” University of Târgu Jiu. Vol..2010. Bãrbulescu. Stockholm: Royal Institute of Publishing House.. cap.M. 2005 Performance Management. 224-32. 3. Bucureºti. Tangen. Demystifying management 8 ªtefãnescu. Vol. 2005 11. Vol. Capital input and Royal Institute of Technology. Bâgu. Issue 4/2010 255 . 1997 10. Niculescu...enotes. Editura Polirom.com/econLimbii Române . 4/2010 Abordare transdisciplinarã în productivity + price .Dicþionar Explicativ al Limbii 10. 54. Management productivity 19-30.. I.. . C. 145-53. Performanþa financiarã productivity and .. accessed on 09. I. Zalman. Zalman. 3. 35 Nr. Management ºi .. Improvement of Automatic Assembly and creºtere 1999 System .com. Nr. Theoretical Foundation 34-46.. Oxford University Press. Verboncu. II . Demystifying Român . total .. total . Iaºi. Lavalette. M. Performanþ .F. accesat în data de 09. Delimitãri 7. 2005 Economic . Niculescu. Verboncu. 1999 Bucureºti.. Bucharest. xxx .Politici 6. s 11. xxx . Lucrare de Management ºi . xxx .Analele Universitãþ ii “Constantin Brâncuº i” din Târgu Jiu. 9. 145-53.. Universitary of performanþe licenþã. M. Ed. 2005 12.. Oxford of s University Press. 2005 financiarã a întreprinderii între realitate 5. Harvard House. Vol. Editura Economicã.. Editura 2006. P. John Black. encyclopedia Bucureºti. Universitatea 1 Decembrie 1918.2010. A. 34-46.. Strategii de .09. House. A. Economy Series. Nr.09. S. 2005 Technology. 1997 formele sale . Economic Publishing producþie 2001 creºtereBucharest.. 1984 Business 9. No. Miller. 224-32.. Tangen. Lavalette. 8 ªtefãnescu. 3. M. 2002 12. chapter 3. Univers Enciclopedic Publishing productivity and .com. Editura Univers Enciclopedic. Stockholm: s 7.. for Productivity Measurement and Improvement Automatic Assembly Systems . S. Vol. Stainer. Stainer.1998 xxx The Oxford Dictionary Economic . Banc. 62 Nr. Bucureº ti. Strategii for Productivity Foundation Measurement de . G. microeconomic . 3.