You are on page 1of 37

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ Portofoliu de practică pedagogică - pentru cursanţi -

Marin MANOLESCU

2006

.

............... Prenume......................Judeţul.................................................................................................................................................................. Localitatea ............... Semnătura ............. Proiectul pentru Învăţământul Rural 1 ..... Şcoala........................................................... Alte date personale.........Date de identificare: Nume ..................................................................

............................ 6 4.......................... Pentru cursanţii PIR – învăţământ gimnazial ................ Eşalonarea practicii pedagogice pe durata studiilor ............................ 19 III.................. Planul de învăţământ .............................5 2.învăţământ primar ....... BIBLIOGRAFIE GENERALĂ........................................................... Pentru cursanţii PIR ................ 7 II......................................................................................... 5 II........... ANALITICA PRACTICII PEDAGOGICE.......................................................................... 9 2... Pentru cursanţii PIR – învăţământ primar ...............Portofoliu de practică ....... 5 AI..........învăţământ gimnazial ......... 25 IV...................................... Evaluarea practicii pedagogice................ 5 I.................................. 9 1......pentru cursanţi CUPRINS I........................................ Pentru cursanţii PIR ................................ Pentru cursanţii PIR – învăţământ gimnazial ............ 5 1................ VARIANTE/ EXEMPLIFICĂRI........................................................................................................... 5 3................................. INSTRUMENTE DE LUCRU... Pentru cursanţii PIR – învăţământ primar ...... Conţinutul practicii pedagogice ............ 33 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural ......... 5 B............................ SISTEMUL DE REFERINŢĂ ..

directorul instituţiei de învăţământ şi cu alte persoane competente este cheia succesului dumneavoastră! VEŢI DOBÂNDI URMĂTOARELE COMPETENŢE: 1. proiecte şi procese educaţionale şi a unor manifestări ale dinamicii vieţii psihice. Examinarea critică. proiecte şi procese educaţionale. Proiectul pentru Învăţământul Rural 3 . deschisă. în concordanţă cu idealul educaţional.Portofoliu de practică . tehnici şi instrumente de cunoaştere şi de autocunoaştere psihologică. Conştientizarea şi interpretarea problemelor specifice şcolii ca organizaţie. Ameliorarea şi inovarea procesului educaţional. constructivă pe care o veţi stabili la practica pedagogica cu tutorele. morale şi civice. Competenţe generale Aplicarea adecvată a conceptelor specifice ştiinţelor educaţiei şi disciplinelor psihologice (valorificarea lor în identificarea fenomenelor subiective în ansamblul ambientului şcolar). Portofoliul trebuie corelat în permanenţă cu „GHIDUL DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ”. REŢINEŢI ! Relaţia dinamică. ce se adresează persoanelor care organizează. integrarea şi utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare. Valori şi atitudini generale Cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice în clasa de elevi. coordonează şi evaluează această activitate: tutori. 2. Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia didactică. metodicieni etc. Realizarea unor conexiuni între achiziţiile dobândite prin studiul disciplinelor psihologice şi alte domenii ale cunoaşterii şi practicii umane. Cele două documente reprezintă un tot unitar.pentru cursanţi ÎN ATENŢIA CURSANŢILOR! PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ se adresează tuturor categoriilor de cursanţi integraţi în Proiectul pentru Învăţământul Rural (PIR). Promovarea unui sistem de valori culturale. responsabilul comisiei metodice. Explicarea şi interpretarea unor idei. Utilizarea unor metode. Proiectarea. Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra şi interdisciplinare. conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare. în vederea optimizării procesului de educaţie. metodicianul. evaluativă a unor idei.

Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor în învăţământ. • Aplicarea unor metode.pentru cursanţi Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial psihopedagogic în activităţile practice susţinute. a documentelor şcolare. primar. • Operarea cu informaţiile de la disciplinele de specialitate şi integrarea lor în analiza şi interpretarea situaţiilor educative specifice nivelului de învăţământ la care vor preda. Participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de instruire. Angajarea în relaţii de parteneriat socio-educaţional cu familia şi cu alte instituţii cu responsabilităţi educaţionale. conducerea şi evaluarea activităţilor didactice realizate în clasă. a structurilor de organizare şi funcţionare. Crearea unui climat socio-afectiv securizant în clasa de elevi. • Participarea la activităţile de dezvoltare instituţională şi la activităţile metodico-ştiinţifice derulate în şcoală. • Cunoaşterea specificului unităţilor de învăţământ preşcolar. 3. • Colaborarea cu membrii comunităţii şcolare şi cu familiile copiilor. • Analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calităţii proiectelor educaţionale şi a activităţilor educaţionale realizate. 2002. Responsabilitatea faţă de necesitatea dezvoltării potenţialului creativ al elevilor supradotaţi (Dan Potolea (coordonator).Portofoliu de practică . Consiliul Naţional pentru Curriculum. Competenţe specifice activităţilor de practică pedagogică • Interpretarea şcolii ca organizaţie socială. gimnazial. Încrederea în posibilitatea recuperării şi a integrării sociale a elevilor cu nevoi speciale. Programe şcolare pentru disciplinele psihologice şi pedagogice. 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural . • Proiectarea. liceal. tehnici şi instrumente adecvate de cunoaştere a elevilor şi a grupurilor de elevi în vederea tratării diferenţiate a acestora.

Proiectare şi evaluare didactică. II.Media în educaţie. COMPONENTA COMPLEMENTARĂ cuprinde următoarele module: e) Consiliere şi Educaţie a copiilor cu CES (Cerinţe educaţionale speciale) f) Şcoala şi comunitatea şi practica în ONG-uri g) Media în educaţie h) Management şcolar 2. Componenta de cercetare C. Componenta complementară.sem 2 • Anul II . Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 .Portofoliu de practică . Pentru cursanţii PIR – învăţământ gimnazial • Practica se va efectua pe două semestre.învăţământ primar • Anul I . în funcţie de specialitate.sem 5 şi 6. SISTEMUL DE REFERINŢĂ 1. Componenta pedagogică B. • modulul g). A. • modulul b). de analiza şi evaluare a lecţiilor asistate. 3. Pentru cursanţii PIR .Predare şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor susţinute/ predate. EŞALONAREA PRACTICII PEDAGOGICE PE DURATA STUDIILOR I.pentru cursanţi I. COMPONENTA PEDAGOGICĂ Va fi constituită din următoarele module: a) Proiectare şi evaluare didactică b) Practică observativă.sem 3 şi 4 • Anul III . de analiza şi evaluare a lecţiilor asistate c) Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor susţinute/ predate B. Pentru cursanţii PIR – învăţământ primar Anul I semestrul 2 • modulul a). • modulul c) . COMPONENTA DE CERCETARE include modulul: d) Iniţiere în cercetarea educaţională: C. CONŢINUTUL PRACTICII PEDAGOGICE Practica pedagogică pe care o veţi efectua va fi structurată pe trei componente: A. PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT I.Practica observativă.

de analiză şi evaluare a lecţiilor asistate. • modulul f). • modulul e). • modulul b). • modulul d) – Cercetare educaţională.Proiectare şi evaluare didactică.pentru cursanţi Anul II semestrul 3 • modulul a).Portofoliu de practică . Pentru cursanţii PIR – învăţământ gimnazial Primul semestru de practică din Planul de Învăţământ • modulul a).Modulul de Consiliere şi Educaţie a copiilor cu CES (Cerinţe educaţionale speciale) Primul semestru de practică din Planul de Învăţământ • modulul a). semestrul 6 • modulul a).Modulul de Consiliere şi Educaţie a copiilor cu CES (Cerinţe educaţionale speciale).Şcoala şi comunitatea – ONG.Proiectare şi evaluare didactică.Media în educaţie. semestrul 4 • modulul a). • modulul c).Practică observativă.Proiectare şi evaluare didactică. de analiză şi evaluare a lecţiilor asistate.Practica observativă.Proiectare şi evaluare didactică. • modulul b). • modulul c) Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor susţinute/ predate. • modulul b).Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor susţinute/ predate.Proiectare şi evaluare didactică.Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor susţinute/ predate. • modulul d) – Cercetare educaţională. • modulul c). • modulul b). de analiză şi evaluare a lecţiilor asistate.Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor susţinute/ predate. • modulul e). • modulul h) Management educaţional.Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor susţinute/ predate. • modulul b). • modulul c). II. • modulul c). de analiză şi evaluare a lecţiilor asistate.Practica observativă. • modulul g). de analiză şi evaluare a lecţiilor asistate.Practica observativă. 6 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Practica observativă.

planificări calendaristice.pentru cursanţi Al doilea semestru de practică din Planul de Învăţământ • modulul a). 3. EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE 1. • documente care să ateste rezolvarea sarcinilor pentru fiecare modul în parte. interviuri.Practica observativă. va fi evaluată de TUTOR/ METODICIAN. pliante. după caz. atestate obţinute pe perioada practicii la nivelul acelui modul. fişe de evaluare. fişe de caracterizare psihopedagogică. recomandările şi aprecierile evaluatorului etc. certificate. 5. • modulul b). materialele utilizate în cadrul activităţii desfăşurate la respectivul modul.Şcoala şi comunitatea – ONG. • modulul c). desfăşurată în cadrul tuturor modulelor. • modulul h) Management educaţional. • modulul f). înregistrări video cu activităţile reprezentative pentru cursantul în cauză. în fiecare semestru: • portofoliile de modul • raportul/ referatul de practică pedagogică redactat de cadrul didactic evaluator şi semnat de acesta şi de director.Proiectare şi evaluare didactică. de analiză şi evaluare a lecţiilor asistate. Portofoliul de modul cuprinde: documente care atesta rezolvarea sarcinilor la practica pedagogica. Aspecte organizatorice şi de conţinut Evaluarea se va realiza semestrial precum şi la finalul programului de pregătire. teste. 2. fotografii. proiecte de colaborare cu comunitatea locală etc. probe de evaluare. de arie curriculară sau de metodician.Portofoliu de practică . diplome. Fiecare portofoliu de modul va cuprinde: • fişele de evidenţă a activităţilor de practică pedagogică . proiecte de cercetare. SARCINI GENERALE DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 1. fişe de muncă independentă. Practica pedagogică în ansamblul său. • • • Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 . chestionare. în funcţie de solicitările exprimate: proiecte de lecţii. Evaluarea cursantului la practica pedagogică se va face pe baza: • Portofoliilor de modul. 4. Portofoliul profesional va integra.Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor susţinute/ predate. proiecte pe unităţi de învăţare. Realizarea portofoliilor de modul şi a portofoliului profesional (final de semestru şi de curs de pregătire) de practică pedagogică. Lecţiile predate de cursanţi vor fi asistate şi evaluate de responsabilul comisiei metodice la nivel de disciplină.

lucrare. document etc. capacitatea de sinteză). 2. completitudinea/ finalizarea 3. progresul sau regresul în pregătirea cursantului. Portofoliul profesional este constituit din cumularea portofoliilor de modul. redactarea (respectarea convenţiilor. 4. lucrare. Media pe portofoliu va fi media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare material/ categorie de materiale. 4. motivaţia/lipsa de motivaţie a cursantului pentru activitatea de practică pedagogică. raportul efort/rezultate. Se vor mai lua în considerare următoarele criterii: 1.Portofoliu de practică . • • • • • • 2. corectitudinea limbii utilizate (exprimare. în final. logică.pentru cursanţi • • Portofoliului profesional. Fiecare portofoliu de modul va fi evaluat separat şi va obţine o medie. 2. ce trebuie să se regăsească în portofoliu va obţine o notă de la 10 la 1. document etc. pe fiecare semestru în parte. elaborarea şi structura (acurateţe. Metodologia de evaluare a portofoliilor Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de modul. rigoare. 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Portofoliul de modul va fi evaluat astfel: Fiecare material/ categorie de materiale. o colecţie de materiale de mare utilitate pentru orice cadru didactic. solicitat. calitatea materialului utilizat 5. 3. complementare celor solicitate în mod explicit. ortografie. Acesta va fi alcătuit din portofoliile de modul. implicarea cursantului în alte activităţi specifice. Criteriile de evaluare a produselor/ materialelor din portofolii vor fi: 1. pe parcursul şi la finalul semestrului. validitatea (adecvare la cerinţă. creativitatea/ originalitatea 6. în dobândirea competenţelor generale şi specifice. dar şi la finalul programului de pregătire „Portofoliul profesional” cuprinde. modul de concepere). punctuaţie). coerenţă etc). 7.

CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. Componenta pedagogică cu următoarele module: • Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii/activităţi. 2. participarea la activităţi şcolare complementare etc. simulări de activităţi educaţionale. studii de caz. Cursanţii vor fi familiarizaţi cu tehnici simple de organizare şi realizare a unor investigaţii psihosociopedagogice. abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. la toate lecţiile din orarul zilei respective. Constă în: asistenţe la lecţii. la lecţii ţinute de colegi calificaţi sau de alte cadre didactice desemnate în acest scop.pentru cursanţi II. cursantul necalificat ca „învăţător” va asista o zi şcolară. B. PENTRU CURSANŢII PIR. IMPORTANT! • La practica observativă. Acest MODUL DE PRACTICĂ OBSERVATIVĂ ESTE DESTINAT CURSANŢILOR NECALIFICAŢI . Acest modul se adresează tuturor categoriilor de cursanţi. analiza unor înregistrări. ANALITICA PRACTICII PEDAGOGICE A. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE Cursanţii NECALIFICAŢI CA „ÎNVĂŢĂTOR” asistă o zi şcolară (în prima parte a semestrului). interasistenţe. analiza/ evaluarea acestora etc). aplicarea unor grile de observare şi evaluare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 . cu excepţia celor care se predau de către profesori.absolvenţi ai altor tipuri de licee decât cel pedagogic/ şcoala normală şi care nu au obţinut prin formare iniţială specializarea „învăţător”. Componenta pedagogică PROIECTARE. ORGANIZARE A. În partea a II-a a semestrului vor preda o singură lecţie. • Practică observativă şi de analiză/evaluare a lecţiilor asistate. • Predare şi autoanaliză/ autoevaluare (proiectarea lecţiilor. susţinerea.ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ANUL I – semestrul 2 1.Portofoliu de practică . analiza/ evaluarea acestora. La finalul lecţiilor asistate se va realiza analiza acestora. conform planificării. Componenta complementară: • Modulul „Media în educaţie”. de realizare a unei reviste şcolare etc. capitole şi unităţi de învăţare. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor/ activităţilor etc).

Lecţia predată va fi urmată de autoanaliza/ autoevaluarea acesteia. B. în sens restrâns). obiective cadru. Sarcini pentru modulul de Media în educaţie • • Realizaţi un pliant de prezentare a şcolii dumneavoastră.2. • La practica de predare. asistat de responsabilul comisiei metodice sau de metodician. curriculum nucleu aprofundat. obiecte de referinţă etc • Identificaţi/ formulaţi obiectivele operaţionale ale unui capitol sau ale unei teme/unităţi de învăţare la o disciplină. curriculum la decizia şcolii. interviuri. 3. Realizaţi un scurt interviu cu o personalitate din domeniul educaţiei. curriculum nucleu. SARCINI PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ 3. Se vor alege lecţii la discipline din ariile curriculare” Limba şi comunicare „şi „Matematica şi ştiinţe ale naturii”. fiecare cursant necalificat ca învăţător va preda o singură lecţie pe acest semestru. Componenta complementară: Media în educaţie Sub îndrumarea cadrelor didactice calificate/specializate cursanţii vor fi implicaţi în redactare de texte pentru revistele şcolare. conform planificării (după practica observativă).la alegere . curriculum extins. potrivit instructajului realizat. • Realizaţi proiectul didactic pentru lecţia predată în acest semestru. pe parcursul lecţiilor asistate. 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Se vor alege lecţii la discipline din ariile curriculare” Limba şi comunicare „şi „Matematica şi ştiinţe ale naturii”. în Caietul de practică pedagogică. observaţiile sale. Lecţia predată va fi urmată de autoanaliza/ autoevaluarea acesteia. la alegere.pentru cursanţi • Fiecare cursant va consemna. Cursanţii CALIFICAŢI CA „ÎNVĂŢĂTOR” vor preda o singură lecţie în acest semestru. în realizarea de pagini WEB (unde acest lucru este posibil).1.din ciclul primar 3. din învăţământul primar. conţinuturi. curriculum elaborat în şcoală. prezentări ale instituţiei şcolare etc. cicluri curriculare. Asistenţă şi Predare • Elaboraţi un mic dicţionar care să conţină cel puţin 15 concepte introduse prin Curriculum Naţional: curriculum (în sens larg. • Concepeţi un orar pentru o clasă . descriptori de performanţă.Portofoliu de practică . arie curriculară. Modulele de Proiectare.

ANUL II .din ciclul primar.consilii profesorale. analiza/evaluarea acestora etc). Proiectul pentru Învăţământul Rural 11 . Portofoliul pentru modulul Media în educaţie va conţine: • Un interviu cu o personalitate din viaţa şcolii. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor). Acest modul se adresează tuturor categoriilor de cursanţi. Componenta pedagogică. interasistenţe. participarea la activităţi şcolare complementare . Portofoliul pentru modulele de PROIECTARE. simulări de activităţi educaţionale. • Obiectivele operaţionale ale unui capitol sau ale unei teme/unităţi de învăţare la o disciplină. şedinţe cu părinţii. cercuri şi activităţi pe discipline sau arii curriculare. EVALUAREA PRACTICII 4. 2). • O machetă de prezentare a şcolii în care lucrează cursantul. • Un orar pentru o clasă . CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. la alegere. din învăţământul primar. activităţi extraşcolare etc. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE va conţine: • Proiectul lecţiei predate.semestrul 3 1. susţinerea. 1). abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. • Predare şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor predate (proiectarea lecţiilor. studii de caz. • Practica observativă şi de analiză a lecţiilor asistate. 4.Portofoliu de practică .la alegere . cu următoarele module: • Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii.pentru cursanţi 4.SUNT ABSOLVENTI AI ALTOR TIPURI DE LICEE DECAT CEL PEDAGOGIC/ SCOALA NORMALA: asistenţa la lecţii.concepte introduse prin Curriculum Naţional. unităţi tematice. realizată de cursanţii care sunt NECALIFICATI CA „ÎNVĂŢĂTOR”. activităţi metodice. • Un mic dicţionar cu cel puţin 15 termeni . aplicarea unor grile de observare şi evaluare. analiza unor înregistrări.

Sarcini pentru practica pedagogică 3. folosind grile cunoscute/ consacrate. ONG-uri etc. colaborare. 12 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ASISTENŢĂ ŞI PREDARE Cursanţii NECALIFICATI CA „ÎNVĂŢĂTOR” asistă în prima lună a acestui semestru. Componenta complementară: Şcoala şi comunitatea şi practica în ONG-uri Cursantul va participa la diverse activităţi specifice de colaborare cu factori educaţionali din comunitatea locală. B. pe parcursul lecţiei asistate. jandarmerie. Lecţia predată va fi urmată de autoanaliza/ autoevaluarea acesteia. asistenţe la diverse activităţi organizate de ONG-uri. cu diverse asociaţii.Portofoliu de practică . în Caietul de practică pedagogică. Componenta pedagogică: MODULELE: PROIECTARE. Cursanţii CALIFICAŢI CA „ÎNVĂŢĂTOR” vor preda o singură lecţie în acest semestru. 2. la o lecţie ţinută de colegi calificaţi sau de alte cadre didactice desemnate în acest scop. potrivit instructajului realizat. manualul de „Română” sau de "Matematică” după care lucraţi la clasă. La finalul lecţiei asistate se va realiza analiza acesteia. Predare” • Elaboraţi proiectul lecţiei predate. şcoala-ceilalţi factori din comunitatea locală: biserică. Apoi vor preda o singură lecţie. în unităţile de practică. • La practica de predare. observaţiile sale. la unităţi de învăţare preferate. cursantul necalificat ca învăţător va asista în prima luna a semestrului. conform planificării. conform planificării (după practica observativă). • Analizaţi. implicarea comunităţii etc. ORGANIZARE A. Lecţia predată va fi urmată de autoanaliza/ autoevaluarea acesteia. Asistenţă.pentru cursanţi B. participarea la unele proiecte ale acestora. SARCINI pentru MODULELE „Proiectare. • Elaboraţi cel puţin trei probe de evaluare pentru discipline din planul de învăţământ. • Fiecare cursant va consemna. poliţie. la o lecţie. Componenta complementară: • Modulul Şcoala şi comunitatea şi practica în ONG-uri: parteneriat şcoală-familie. 1. 3. IMPORTANT! • La practica observativă. programe. fiecare cursant necalificat ca învăţător va preda o singură lecţie pe acest semestru.

• Realizaţi o prezentare de aproximativ 2 pagini a unui proiect şcolar instituţional în care aţi fost implicat sau pe care l-aţi analizat. analiza unor înregistrări. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor etc).2. simulări de activităţi educaţionale. EVALUARE • Evaluarea practicii pedagogice se va face pe bază de PORTOFOLII DE PRACTICĂ. studii de caz. 4. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. practica în ONG” va conţine: • Un program de parteneriat cu unul din factorii colaboratori din comunitatea locală. B. PRACTICA ÎN ONG-URI" • Nominalizaţi cel puţin trei instituţii publice locale ce pot fi antrenate în parteneriate cu şcoala şi daţi exemple de activităţi concrete ce pot fi desfăşurate în cadrul acestor parteneriate. cu următoarele module: • Proiectare şi evaluare didactică proiectare de lecţii. Portofoliul pentru componenta pedagogică.2.Portofoliu de practică . SARCINI pentru MODULUL „ŞCOALA ŞI COMUNITATEA. • Analiza critică a manualului de „Română” sau de "Matematică” după care lucrează cursantul la clasă.va conţine: • Proiectul lecţiei predate • Probe de evaluare (cel puţin 3. pentru disciplinele din planul de învăţământ. susţinerea. 4. Componenta complementară: • Modulul de Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES (cunoaşterea de către cursanţi a specificului activităţii educative realizată cu aceasta categorie de 13 Proiectul pentru Învăţământul Rural . abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. MODULELE: PROIECTAREASISTENŢĂ – PREDARE . pe parcursul şi la finalul semestrului. Portofoliul pentru modulul „Şcoala şi comunitatea. Componenta pedagogică. ANUL II – semestrul 4 1. 4.pentru cursanţi 3. analiza/ evaluarea acestora etc). unităţi tematice. Pentru fiecare modul se va întocmi câte un portofoliu. • Predare şi autoanaliză/ autoevaluare (proiectarea lecţiilor. la alegere).1.

• Completaţi fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev din clasa dumneavoastră. la disciplinele ”Romana” şi „Matematica”. la clasa la care lucraţi. în măsura în care este posibil. SARCINI PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ 3. Componenta complementară: Modulul de Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES Cursantul va identifica elevii din clasa sa care prezintă cerinţe educaţionale speciale şi va concepe programe de intervenţie personalizată. • Realizaţi planificarea calendaristică pe un semestru. • Fiecare cursant va proiecta câte o unitate de învăţare. educaţie incluzivă. 14 Proiectul pentru Învăţământul Rural . la activităţi specifice acestor instituţii. va colabora. în măsura în care este posibil.1. din perspectivă curriculară. • Proiectaţi. 3. Componenta pedagogică PROIECTARE ŞI PREDARE • Fiecare cursant va preda o lecţie. dificultăţi de învăţare. integrarea studenţilor în programe care au drept scop consilierea copiilor cu nevoi educaţionale speciale etc). va urmări implicarea efectivă în conceperea şi aplicarea unor programe ce vizează consilierea şi integrarea copiilor cu CES. sub îndrumarea mentorului. • Aplicaţi în cadrul colectivului clasei unde efectuaţi practica probe psihologice puse la dispoziţie de şeful comisiei metodice. conform planificării.1. câte o unitate de învăţare care se studiază în acest semestru. participarea.2.2. la o disciplină la alegere. va urmări familiarizarea cu problematica şi specificul acestor instituţii. care se preda în acest semestru.pentru cursanţi copii. Componenta complementară: MODULUL DE CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE • Definiţi conceptele: cerinţe educative speciale. ORGANIZARE 2. Sarcini pentru componenta pedagogică: „Proiectare şi Predare" • Elaboraţi proiectul lecţiei predate. din Planul de învăţământ pentru învăţământul primar 3. la „Română" şi la „Matematică”. folosind unul dintre modelele din anexe sau un alt model de care dispuneţi. cu centrele de asistenţă psihopedagogică şi cu alte instituţii specializate în protecţia şi integrarea copiilor cu CES. la clasa la care preda. educaţie integrată. 2.Portofoliu de practică . 2. familiarizarea cu problematica unui centru de consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

4. ANUL III.semestrul 5 1. • predare şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor (proiectarea lecţiilor. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor/ activităţilor etc). Componenta de cercetare (iniţiere în cercetarea educaţională: elaborarea de proiecte de cercetare. simulări de activităţi educaţionale.2. analiza unor înregistrări. capitole şi unităţi tematice. 4. desfăşurarea activităţilor de cercetare . Componenta pedagogică. B. analiza/evaluarea acestora etc). pe parcursul şi la finalul semestrului. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. Portofoliul pentru componenta pedagogică va conţine: • Proiectul lecţiei predate. educaţie incluzivă. • Proiectarea unei unităţi de învăţare. cu următoarele module: • proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii.individual şi în grup etc). EVALUAREA PRACTICII • Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliului de practică. studii de caz. ORGANIZARE A. la o disciplină la alegere • Planificarea calendaristică pe un semestru la o disciplină din Planul de învăţământ pentru învăţământul primar. abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. 2. susţinerea.1. Proiectul pentru Învăţământul Rural 15 .Portofoliu de practică . dificultăţi de învăţare. Portofoliul pentru Modulul de Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES va conţine: • Fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev • Definirea conceptelor: cerinţe educative speciale. la alegere. educaţie integrată. Componenta pedagogică • Practica din acest semestru va fi centrata pe cunoaşterea de către cursanţi a particularităţilor activităţii la clasa I.pentru cursanţi 4.

cursantul fiind asistat/ îndrumat. • 3. SARCINI PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ 3.2. Componenta de cercetare: • Identificaţi cel puţin trei aspecte critice. • Elaboraţi planificarea semestrială la o disciplină din planul de învăţământ pentru clasa I. ce ar necesita o investigaţie psihopedagogică. • La practica de predare. Componenta de cercetare • Se vor simula/ iniţia microcercetări. la o disciplină la alegere din clasa I.1. 4. la o disciplină la alegere. PORTOFOLIUL pentru componenta pedagogică va conţine: • Proiectul lecţiei ţinute/ predate la clasa I . • Proiectaţi o unitate de învăţare la clasa I. la clasa la care lucraţi/ efectuaţi practica.pentru cursanţi Cursanţii vor realiza cu prioritate proiecte de lecţii. 4. • Planificarea calendaristică pe un semestru. • Identificaţi un set de cel puţin cinci instrumente de cercetare psihopedagogice pe care aţi putea să le utilizaţi în investigarea unuia dintre cele trei situaţii critice depistate la cerinţa anterioară.1. • Trei ipoteze (posibile) de cercetare. B. proiecte de unităţi de învăţare la clasa I. • Studentul va primi sprijin/ ajutor pentru elaborarea lucrării de licenţă. • Formulaţi trei ipoteze posibile în relaţie cu aspectele critice identificate la punctul anterior. • Proiectarea unei unităţi de învăţare. 16 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Portofoliul pentru Componenta de cercetare va conţine: • Lista cu cel puţin trei teme posibile de cercetare psihopedagogică.Portofoliu de practică . • Se vor studia planificări anuale şi semestriale la diverse discipline din planul de învăţământ pentru ciclul primar.Componenta pedagogică PROIECTARE ŞI PREDARE • Elaboraţi proiectul lecţiei predate la clasa I. cursanţii vor preda la clasa I câte o lecţie. Lecţia va fi urmată de analiza/ evaluarea acesteia.2. EVALUAREA PRACTICII Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza PORTOFOLIILOR DE PRACTICĂ. 4. 3.clasa I. pe parcursul şi la finalul semestrului.

rezultate din proiectarea activităţii: planificare anuală şi semestrială. proiecte de lecţii. şedinţe ale consiliilor de administraţie etc. director. prelucrarea şi interpretarea acestora. consilii profesorale. analiza unor înregistrări. capitole şi unităţi tematice. iniţierea în activităţi de evaluare. Componenta complementară: Management şcolar • Participă la şedinţe ale comisiilor metodice. Tehnologii. Componenta pedagogică: Proiectare. abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. pe baza structurii unui proiect de lecţie şi a fişei de evaluare a lecţiei. • Realizează autoevaluarea lecţiei predate.Predare-Evaluare • Cursanţii predau/susţin o lecţie la clasă. ORGANIZARE A. • Asistă/ participa la desfăşurarea unor activităţi specifice secretariatului şi bibliotecii şcolii. şef de arie curriculară. îndeosebi la disciplinele din ariile curriculare: Arte. • Analizează registrul matricol ca document şcolar şi asistă/ participa la completarea acestuia. • Proiectează evaluări sumative pentru final de ciclu şcolar. şef de catedră. îndrumare şi control al activităţii şcolare etc). elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor etc). studii de caz. Proiectul pentru Învăţământul Rural 17 . B. proiectarea unităţilor de învăţare. • Predare şi autoanaliza/ autoevaluare (proiectarea lecţiilor susţinerea. • Participă la aplicarea. cu următoarele module: • Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii. Educaţie fizică şi sport. B. Componenta complementară: • Modulul de Management şcolar (familiarizarea studenţilor cu unele activităţi manageriale: responsabil de comisie metodică. secretar etc.pentru cursanţi ANUL III – semestrul 6 1. analiza/ evaluarea acestora etc). • Realizează documente curriculare specifice cadrului didactic. 2.Portofoliu de practică . simulări de activităţi educaţionale. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. Componenta pedagogică.

Cerinţe: Aplicând metoda studiului de caz.1. excursie. Caracterizaţi din perspectiva psihopedagogică clasa de elevi la care activaţi.IV şi la un consiliu profesoral şi prezentaţi protocoalele elaborate pe baza acestor activităţi. • Caracterizarea clasei de elevi la care lucrează cursantul. concursuri sportive etc) şi prezentaţi programul acesteia.PREDARE. 7. În clasa pe care o conduceţi s-a creat o situaţie de criză educaţională. EVALUAREA PRACTICII Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de practică.EVALUARE Portofoliul va conţine: • probă de evaluare sumativă la o disciplină pentru clasa a IV-a. 3. Întocmiţi un plan de excursie.2. 2.Portofoliu de practică . Participaţi la o şedinţă a unei comisii metodice de la clasele I . rezolvaţi următoarele cerinţe: • caracterizaţi situaţia creată. 4. registru matricol). 6. Componenta complementară: Management şcolar 1. 18 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 4. MODULUL „MANAGEMENT ŞCOLAR” Portofoliul pentru acest modul va conţine: • Studiul de caz privind gestionarea situaţiei de criză educaţională. Componenta pedagogica: PROIECTARE . catalog. 5. • Raportul de autoevaluare a practicii pedagogice pe durata celor trei ani de studii.2. • Organigrama şcolii în care lucrează cursantul. 4. • Realizaţi un raport de autoevaluare a practicii pedagogice pe durata celor trei ani de studii. pentru finalul clasei a IV.a.1. 4. Participaţi la o activitate extracurriculară (serbare şcolară. Ataşaţi la portofoliul de practică organigrama şcolii unde va desfăşuraţi activitatea. Notă: Lucrarea nu trebuie să depăşească 3 pagini format A4. SARCINI pentru practica pedagogică 3. Componenta pedagogică • Elaboraţi cel puţin trei probe de evaluare pentru discipline din planul de învăţământ. 3.pentru cursanţi 3. pe parcursul şi la finalul semestrului. Realizaţi exerciţii de completare a documentelor şcolare (carnet de elev. • descrieţi strategiile de intervenţie pe care le aplicaţi pentru a rezolva criza educaţională respectivă. • prezentaţi modul în care gestionaţi această situaţie.

B. capitole şi unităţi de învăţare. integrarea studenţilor în programe care au drept scop consilierea copiilor cu nevoi educaţionale speciale etc). organizare şi desfăşurare a unui interviu. (proiectarea lecţiilor. • Practică observativă şi de analiză/ evaluare a lecţiilor asistate. participarea la activităţi şcolare complementare consilii profesorale.ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL Primul semestru de practică din Planul de Învăţământ 1. studii de caz. (iniţierea cursanţilor în cercetarea educaţională: elaborarea de proiecte de cercetare. va fi structurată pe trei componente: A. Componenta complementară: • Modulul „Media în educaţie”. activităţi metodice. C. desfăşurarea activităţilor de cercetare . • Modulul de „Consiliere şi Educaţie a copiilor cu CES” (Cerinţe educaţionale speciale): cunoaşterea de către cursanţi a specificului activităţii educative realizată cu această categorie de copii. Proiectul pentru Învăţământul Rural 19 . interasistenţe. de concepere. activităţi extraşcolare etc. analiza unor înregistrări. la absolvire. de prezentare a instituţiei şcolare. cercuri şi activităţi pe discipline sau arii curriculare. PENTRU CURSANTII PIR. CONŢINUT Practica pedagogică a cursanţilor integraţi în Proiectul pentru învăţământul rural (PIR) şi care. la disciplina pentru care doresc sa se specializeze. simulări de activităţi educaţionale. • Predare şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor la disciplina pentru care doresc sa se specializeze. Constă în: asistenţe la lecţii.Portofoliu de practică . abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. familiarizarea cu problematica unui centru de consiliere şi asistenţă psihopedagogică. susţinerea. Cursanţii vor fi familiarizaţi cu tehnici simple de redactare computerizată.individual şi în grup etc). Componenta pedagogică cu următoarele module: • Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii/ activităţi. la activităţi specifice acestor instituţii. Componenta de „Cercetare educaţională”. aplicarea unor grile de observare şi evaluare. analiza/ evaluarea acestora. participarea. de realizare a unei reviste şcolare etc. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor/ activităţilor etc). vor lucra în învăţământul gimnazial.pentru cursanţi B. analiza/ evaluarea acestora etc). şedinţe cu părinţii. în măsura în care este posibil.

interviuri. în sens restrâns). va colabora. • Studentul va primi sprijin/ ajutor pentru elaborarea lucrării de licenţă. Componenta pedagogică PROIECTARE. Componenta complementară Media în educaţie Sub îndrumarea cadrelor didactice calificate/specializate cursanţii vor fi implicaţi în redactare de texte pentru revistele şcolare. cu centrele de asistenţă psihopedagogică şi cu alte instituţii specializate în protecţia şi integrarea copiilor cu CES. curriculum nucleu.Componenta pedagogică: Modulele de Proiectare. • Fiecare cursant va consemna. 3. • Lecţiile predate vor fi urmate de autoanaliza/ autoevaluarea acestora. curriculum extins. C. În partea a II-a a semestrului vor preda două lecţii. cicluri curriculare. prezentări ale instituţiei şcolare etc. arie curriculară.1. Asistenţa şi predarea se vor realiza la disciplina pentru care doresc să se specializeze cursanţii. ORGANIZARE A. pe parcursul lecţiilor asistate. Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES Cursantul va identifica elevii din clasa sa care prezintă cerinţe educaţionale speciale şi va concepe programe de intervenţie personalizata. în realizarea de pagini WEB (unde acest lucru este posibil). la 2 (două) lecţii ţinute de colegi calificaţi sau de alte cadre didactice desemnate în acest scop. în Caietul de practică pedagogică. va urmări implicarea efectivă în conceperea şi aplicarea unor programe ce vizează consilierea şi integrarea copiilor cu CES.pentru cursanţi 2. va urmări familiarizarea cu problematica şi specificul acestor instituţii. SARCINI PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ 3.Portofoliu de practică . potrivit instructajului. B. curriculum la decizia şcolii. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE Cursanţii asistă. curriculum nucleu aprofundat. observaţiile sale. Componenta de „Cercetare educaţională” • Se vor simula/ iniţia microcercetări. IMPORTANT! • La finalul lecţiilor asistate se va realiza analiza acestora. curriculum elaborat 20 Proiectul pentru Învăţământul Rural . în două luni consecutive. Asistenţă şi Predare • Elaboraţi un mic dicţionar care să conţină cel puţin 15 concepte introduse prin Curriculum Naţional: curriculum (în sens larg. în măsura în care este posibil. în unităţile de practică.

ce ar necesita o investigaţie psihopedagogică. Componenta de cercetare: • Identificaţi cel puţin trei aspecte critice. • Formulaţi trei ipoteze posibile în relaţie cu aspectele critice identificate la punctul anterior. Sarcini pentru MODULUL DE CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE • Definiţi conceptele: cerinţe educative speciale. descriptori de performanţă. obiective cadru. educaţie incluzivă. conţinuturi.Portofoliu de practică . Sarcini pentru modulul Media în educaţie • Realizaţi un pliant de prezentare a şcolii dumneavoastră. • Obiectivele operaţionale ale unui capitol sau ale unei teme/unităţi de învăţare la o disciplină pentru care doriţi sa obţineţi specializarea • Un orar pentru o clasă .2. Portofoliul pentru modulul Media în educaţie va conţine: • Un interviu cu o personalitate din viaţa şcolii.din ciclul gimnazial • Un mic dicţionar cu cel puţin 15 termeni . • Aplicaţi în cadrul colectivului clasei unde efectuaţi practica probe psihologice. • Realizaţi un scurt interviu cu o personalitate din domeniul educaţiei. obiecte de referinţă etc Identificaţi/ formulaţi obiectivele operaţionale ale unui capitol sau ale unei teme/unităţi de învăţare la disciplina pentru care doriţi să obţineţi specializarea Realizaţi proiectele didactice pentru lecţiile predate în acest semestru. • O machetă de prezentare a şcolii în care lucrează cursantul. 3.4.la alegere . Concepeţi un orar pentru o clasă . 3. educaţie integrată. • Completaţi fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev din clasa dumneavoastră. 3.1. 4. la clasa la care lucraţi/ efectuaţi practica.2. 4.la alegere .3. Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 .concepte introduse prin Curriculum Naţional. Portofoliul pentru modulele de PROIECTARE. dificultăţi de învăţare. EVALUAREA PRACTICII 4. ASISTENŢĂ ŞI PREDARE va conţine: • Proiectele lecţiilor predate. • Identificaţi un set de cel puţin cinci instrumente de cercetare psihopedagogice pe care aţi putea să le utilizaţi în investigarea unuia dintre cele trei situaţii critice depistate la cerinţa anterioară.din ciclul gimnazial.pentru cursanţi • • • în şcoală.

educaţie integrată. B. CONŢINUT Practica pedagogică va fi structurată pe două componente: A. • Modulul „Management şcolar” (familiarizarea cursanţilor cu unele activităţi manageriale: responsabil de comisie metodică. PORTOFOLIUL pentru Modulul de Consiliere şi educaţie a copiilor cu CES va conţine: • Fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev • Definirea conceptelor: cerinţe educative speciale. prelucrarea şi interpretarea acestora. elaborarea unor grile de observare şi evaluare a lecţiilor etc). • Realizează documente curriculare specifice cadrului didactic. îndrumare şi control al activităţii şcolare etc). analiza unor înregistrări. iniţierea în activităţi de evaluare. proiectarea unităţilor de învăţare. • Predare şi autoanaliză/ autoevaluare a lecţiilor predate (proiectarea lecţiilor. educaţie incluzivă. ORGANIZARE A. director. 4. poliţie. 22 Proiectul pentru Învăţământul Rural . participarea la unele proiecte ale acestora. la disciplina pentru care doresc să obţină specializarea. simulări de activităţi educaţionale. şcoala-ceilalţi factori din comunitatea locală: biserică.Portofoliu de practică . Al doilea semestru de practică din Planul de Învăţământ 1. capitole şi unităţi tematice. asistenţe la diverse activităţi organizate de ONG-uri. secretar etc. Componenta pedagogică • Cursanţii predau/susţin câte două lecţii la clasă. analiza/ evaluarea acestora etc). şef de catedră. implicarea comunităţii etc.3. jandarmerie. Portofoliul pentru Modulul de cercetare va conţine: • Lista cu cel puţin trei teme posibile de cercetare psihopedagogică • Trei ipoteze (posibile) de cercetare. cu următoarele module: • Proiectare şi evaluare didactică (proiectare de lecţii. programe. studii de caz. pe baza structurii unui proiect de lecţie şi a fişei de evaluare a lecţiei. 2. colaborare. Componenta complementară: • Modulul „Şcoala şi comunitatea şi practica în ONG-uri”: parteneriat şcoalăfamilie. • Participă la aplicarea. rezultate din proiectarea activităţii: planificare anuală şi semestrială. abordare intra şi interdisciplinară a conţinuturilor. dificultăţi de învăţare.pentru cursanţi 4. proiecte de lecţii.4. Componenta pedagogică. • Proiectează evaluări sumative pentru final ciclului gimnazial. şef de arie curriculară. susţinerea. • Realizează autoevaluarea lecţiilor predate.

şedinţe ale consiliilor de administraţie etc. 3. • Elaboraţi o probă de evaluare sumativă pentru disciplina pentru care doriţi să obţineţi specializarea. Management şcolar • Participă la şedinţe ale comisiilor metodice. 3. la disciplina pentru care doriţi să obţineţi specializarea. din perspectivă curriculară.1. • Proiectaţi. În clasa pe care o conduceţi s-a creat o situaţie de criză educaţională. • Realizaţi o prezentare de aproximativ 2 pagini a unui proiect şcolar instituţional în care aţi fost implicat sau pe care l-aţi analizat. • Analizează registrul matricol ca document şcolar şi asistă/ participă la completarea acestuia. • Analizaţi. Cerinţe: Aplicând metoda studiului de caz. • Realizaţi planificarea calendaristică pe un semestru. Componenta pedagogică • Elaboraţi proiectele lecţiilor predate (două proiecte). Componenta complementară: Şcoala şi comunitatea şi practica în ONG-uri Cursantul va participa la diverse activităţi specifice de colaborare cu factori educaţionali din comunitatea locală. SARCINI pentru practica pedagogică 3. la disciplina pentru care doriţi să obţineţi specializarea prin parcurgerea acestui program de pregătire. consilii profesorale. la disciplina dumneavoastră. ONG-uri etc. cu diverse asociaţii. • prezentaţi modul în care gestionaţi această situaţie. • Realizaţi un raport de autoevaluare a practicii pedagogice pe care aţi realizat-o în cadrul acestui proiect de formare (PIR). MODULUL „MANAGEMENT ŞCOLAR” 1. folosind grile cunoscute/ consacrate. Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 . manualul disciplinei pentru care doriţi să obţineţi specializarea. Componenta complementară MODULUL „ŞCOALA ŞI COMUNITATEA. rezolvaţi următoarele cerinţe: • caracterizaţi situaţia creată. o unitate de învăţare care se studiază în acest semestru.pentru cursanţi B. PRACTICA ÎN ONG-URI" • Nominalizaţi cel puţin trei instituţii publice locale ce pot fi antrenate în parteneriate cu şcoala şi daţi exemple de activităţi concrete ce pot fi desfăşurate în cadrul acestor parteneriate.2.Portofoliu de practică . • Asistă/ participă la desfăşurarea unor activităţi specifice secretariatului şi bibliotecii şcolii.

3. la disciplina pentru care doriţi să obţineţi specializarea. • analiza critică a manualului disciplinei pentru care doriţi să obţineţi specializarea.2.1. la disciplina dumneavoastră. EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliilor de practică. • planificarea calendaristică pe un semestru. MODULUL „MANAGEMENT ŞCOLAR” Portofoliul pentru acest modul va conţine: • Studiul de caz privind gestionarea situaţiei de criză educaţională. 2. Caracterizaţi din perspectivă psihopedagogică clasa de elevi la care activaţi. PRACTICA ÎN ONG” VA CONŢINE: • Un program de parteneriat cu unul din factorii colaboratori din comunitatea locală.Portofoliu de practică . pe parcursul şi la finalul semestrului. Realizaţi exerciţii de completare a documentelor şcolare (carnet de elev. a unei unităţi de învăţare care se studiază în acest semestru. 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 4. Portofoliile pentru componenta complementară MODULUL „ŞCOALA ŞI COMUNITATEA. la disciplina pentru care doriţi să obţineţi specializarea prin parcurgerea acestui program de pregătire. 4. registru matricol). Componenta pedagogică Portofoliul pentru această componentă va conţine: • proiectele lecţiilor predate (două proiecte). din perspectiva curriculară. catalog. • proiectarea. • 4. Ataşaţi la portofoliul de practică organigrama şcolii unde va desfăşuraţi activitatea.pentru cursanţi descrieţi strategiile de intervenţie pe care le aplicaţi pentru a rezolva criza educaţională respectivă. • o probă de evaluare sumativă pentru disciplina pentru care doriţi să obţineţi specializarea. • Organigrama şcolii în care lucrează cursantul. 4. Notă: Lucrarea nu trebuie să depăşească 3 pagini format A4. • raportul de autoevaluare a practicii pedagogice pe care aţi realizat-o în cadrul acestui proiect de formare(PIR). • Caracterizarea clasei de elevi la care lucrează cursantul.

sprijinirea cadrului didactic în procesul didactic...... Clasa: _________________________________________________________ 4. Activităţi în care s-a implicat cursantul: • ___________________________________________________ • ___________________________________________________ (exemple: asistenţă.. VARIANTE/ EXEMPLIFICĂRI FIŞA DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 1. Data: _________________________________________________________ 3. aplicarea unor teste / lucrări..... INSTRUMENTE DE LUCRU.. predare. Numele şi prenumele cursantului:______________________ 2. Aprecieri / Recomandări / Observaţii privind participarea cursantului: • __________________________________________________ Evaluator: ....Portofoliu de practică .... (semnătura). FIŞA – SINTEZĂ DE EVALUARE A LECŢIEI PREDATE ŞCOALA _________________________________________________________ Cursant/ Cadru didactic _____________________________________________ Clasa la care predă _________________________________________________ Disciplina de studiu _________________________________________________ Subiectul lecţiei ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Proiectul pentru Învăţământul Rural 25 .pentru cursanţi III.. Activităţile/ lecţiile asistate/ predate: • Lecţia/activitatea:_______________________________________ • Disciplina de studiu: _______________________________________ • Subiectul/ tema : _________________________________________ 5....... supravegherea clasei....... corectarea unor teste / lucrări. organizarea unor activităţi) 6........

Caracter practic aplicativ 6.Evaluarea permanent formativă 26 Proiectul pentru Învăţământul Rural .şi interdisciplinare 5. Desfăşurarea lecţiei 2. Bine 1.documentarea ştiinţifică şi metodică .Strategii de diferenţiere şi individualizare 12. Proiectarea şi organizarea lecţiei INDICATORI SCALA DE EVALUARE Insuficient Satisfăcător Bine F.Elaborarea proiectului şi pregătirea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei .Corelaţii intra.pentru cursanţi GRUPA ACTIVITĂŢILOR URMĂRITE I.Portofoliu de practică .organizarea colectivului II.Formarea deprinderilor de activitatea independentă 11.organizarea clasei.Îmbinarea diferitelor forme de activitate 8.corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic .Crearea motivaţiei.definirea obiectivelor .Densitatea lecţiei 14.Strategii de accentuarea a caracterului formativ 13.Alegerea şi folosirea metodelor de predareînvăţare 7. activizarea elevilor 10. aspectul estetic.Integrarea mijloacelor de învăţământ 9.Valenţe educative 3. Conţinutul ştiinţific 4.asigurarea mijloacelor de învăţământ . igienic .

Perseverenţa în realizarea obiectivelor 18. Conduita în relaţiile cu elevii 19. Organizarea. Capacitatea stăpânirii de sine şi prezenţa de spirit IV. Comportamentul propunătorului 15.pentru cursanţi III.Portofoliu de practică . ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… NOTA ACORDATĂ ………………………………. controlarea activităţii de învăţare 16. îndrumarea. Autoevaluarea 20. conducerea. ……………………………… Semnătura evaluatorului ………………………………………… ………………………………………… Proiectul pentru Învăţământul Rural 27 . Autoanaliza şi autoaprecierea obiectivă RECOMANDĂRI …………………………………………………………………………………………………. Creativitatea în conceperea şi conducerea lecţiei 17.

Ce metode au fost folosite? Descrieţi materialul didactic şi momentul folosirii lui. Analizaţi sintalitatea clasei de elevi. Ce întrebări au fost formulate? Relaţii cu alte discipline. S-au creat situaţii tensionate/ conflictuale? Cum s-au rezolvat? În clasă sunt elevi cu nevoi speciale? Cum sunt integraţi? Ce ritm a avut lecţia? Ce tip de relaţii educaţionale au fost promovate? Comentaţi comportamentul cadrului didactic. Care a fost succesiunea etapelor lecţiei? Cum a fost verificată tema pentru acasă? Cum s-a făcut trecerea la lecţia nouă? Cât a durat verificarea lecţiei anterioare? Prezentaţi / comentaţi conţinutul nou predat. Comentaţi activizarea clasei.pentru cursanţi REPERE PENTRU ANALIZA LECŢIILOR ASISTATE o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Disciplina de studiu/ obiectul Aria curriculară Care a fost titlul lecţiei? Ce tip de lecţie? Care au fost obiectivele? Descrieţi / analizaţi proiectul de lecţie prezentat de propunător. frontală. 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural . În ce momente ale lecţiei s-a realizat evaluarea? Prin ce metode? S-au pus calificative/ note în catalog? Comportamental evaluativ a fost stimulant sau inhibitor? Cum s-a lucrat cu elevii cu dificultăţi? Dar cu cei cu performanţe? Când şi cum s-a folosit activitatea individuală. Comentaţi ambianţa educaţionala.Portofoliu de practică . Comentaţi orarul clasei. Comentaţi aspectele educative. Formulaţi sintetic aprecieri asupra lecţiei asistate. pe grupe? Analizaţi comportamentul verbal şi nonverbal al elevilor şi propunătorului. Comentaţi planificările propunătorului.

o Să fie măsurabile. specifice o În număr corespunzător o Corelate cu tema opţionalului o Adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevului o Să derive din obiectivele cadru. Conţinuturile să fie: Corelate cu obiectivele de referinţă Altele decât cele din programa de trunchi comun Organizate sistematic. Recomandări: Obiectivele de referinţă. • • • Proiectul pentru Învăţământul Rural 29 .pentru cursanţi PROGRAMA PENTRU „OPŢIONAL” Programa pentru „opţional” este proiectată după modelul programei pentru orice disciplină din trunchiul comun. articulate Să cumuleze şi să permită progresul Să fie esenţiale. Planificarea presupune o lectură atentă şi personală a programei.Portofoliu de practică . Este un instrument de interpretare personală a programei. dacă acestea sunt formulate o Altele decât cele din programa de trunchi comun. fără contradicţii Adaptate la experienţa elevului Adecvate intereselor. Structura: Argument Obiective de referinţă Conţinuturi Activităţi de învăţare Modalităţi de evaluare. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ Din perspectivă curriculară. planificarea calendaristică nu este un document administrativ. nevoilor elevului Activităţile de învăţare: o Să ducă la dezvoltarea capacităţilor/competenţelor propuse o Să fie organizate efectiv o Să permită activitatea nemijlocită a elevului o Să permită învăţarea în cooperare o Să facă referiri la utilizarea resurselor etc.

• Finalizată prin evaluare.pentru cursanţi Elaborarea planificării parcurge următoarele etape: • Citirea atentă a programei • Stabilirea succesiunii de parcurgere a conţinuturilor • Corelarea fiecărui conţinut în parte cu obiectivele de referinţă vizate • Verificarea concordanţei dintre traseul educaţional propus de către cadrul didactic şi oferta de resurse didactice de care poate dispune (manuale. ghiduri etc) • Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare conţinut. de ore Săptămâna crt învăţare referinţă alocate vizate Obs. Conceptul de unitate de învăţare • Unitatea de învăţare poate să acopere una sau mai multe ore de curs. Proiectarea unei unităţi de învăţare trebuie să aibă în vedere: • Centrarea demersului pe obiective. • Unitară din punct de vedere tematic (al conţinutului) • Desfăşurată în mod continuu pe o perioadă de timp. 2. PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. 30 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Portofoliu de practică . nu pe conţinuturi. Rubricaţia planificării calendaristice poate fi următoarea: Nr. O unitate de învăţare este: • Coerentă din punct de vedere al competenţelor/obiectivelor vizate. • Alocarea timpului afectat unei unităţi de învăţare se face prin planificare anuală. în concordanţă cu obiectivele de referinţă vizate. Unităţi de Obiective de Nr. • Implicarea în proiectare a următorilor factori: Obiective (de ce?): obiective de referinţă Activităţi (cum?): activităţi de învăţare Evaluare (cât?): descriptori de performanţă Resurse (cu ce?).

pentru cursanţi PROIECT DE LECŢIE I. Criteriul de optimalitate Proiectul pentru Învăţământul Rural 31 .Portofoliu de practică . Construcţia • Obiectul/Disciplina • Subiectul • Tipul lecţiei • Obiective operaţionale • Strategii didactice • Material Didactic • Bibliografie Tabel de specificare a corespondenţelor Eşalonarea în timp a situaţiilor de învăţare Obiective operaţionale Conţinuturi Strategii didactice Evaluare III. Date de identificare Data Clasa Şcoala Cadrul didactic/ student II.

Portofoliu de practică .pentru cursanţi COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT Subiectul/ Elevul: _________________________________________________ Vârsta: __________________________________________________________ Clasa: ___________________________________________________________ Diagnostic medical: _______________________________________________ Diagnostic psihologic: _____________________________________________ Concluzii/rezultate obţinute în urma evaluării iniţiale: _________________________________________________________________ Domeniul de intervenţie Obiective generale de ordin terapeutic Obiective de învăţare operaţionale Strategii de intervenţie Criterii de evaluare Durată: __________________________________________________________ 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Ghid metodologic. 1996. 2002. 2002 • Potolea. Bucureşti. Lazăr (coord). 1988 • *** Programele de practică pedagogică. Alexandru (coord. Editura Polirom. Potolea Dan (coord). Consiliul Naţional pentru Curriculum. Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Colegiul Universitar de Institutori din Bucureşti • *** Asociaţia RENINCO România. Bucureşti. Iaşi. Programe şcolare pentru disciplinele psihologice şi pedagogice. 2000 • *** Ghidurile metodologice de aplicare a programelor pentru învăţământul preuniversitar. • Potolea Dan (coordonator).pentru cursanţi IV. Dan Teoria şi metodologia obiectivelor educaţionale. 1998 Cerghit. 1988 • Crişan. Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. 1999 • Manolescu. Bucureşti. Ghid de predare/ învăţare pentru copiii cu CES. Iaşi.CNC. Ioan. Editura CREDIS . TUB. Vlăsceanu. Curs de pedagogie. TUB.Portofoliu de practică . Bucureşti.). Curriculum şcolar. 2003 Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 . Bucureşti. CNC. Pedagogie.Universitatea din Bucureşti. Editura Polirom. CNC • Iucu. MEN. Managementul şi gestiunea clasei de elevi. ISE. Marin. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ • • *** CURRICULUM NAŢIONAL. în Curs de pedagogie. MEN . 2004 • Păun Emil. Romiţă.