You are on page 1of 40

|

ேக. �மார சிவாச்சா�யா

எல்லா�ம்

தங்கள் வாழ்க்ைக

ய�ல்

��ைமயான ெசௗபாக்கிய

அைடய அ�ம்பா�ப� கின்ற. ஒவ்ெவா�

இனத்தின தங்கள் வழக்கப

"Give

"வர்ஷிய ேதன',

me

full

wealth

',

"ேதகி ெசௗபாக்ய',

"ஐஸ்வர்ய

ெகா�த்தல்ே' என்� தங்கள் ெமாழிகள�ல் ேகட்க. இந்திய தர்மசாஸ்த
வ�திகள�ன்ப� பல மகாமந்திரங் கை (ப�ரேயாகித்) பயன்ப�த்தி ெசௗபாக்க
லட்�மிய�ன் கைடக் கண் பாரப் ெபற எண்� கிறார.

ஆனால்

�ற்�க்� �ப்ப� சதவ�கிதம் ேபர்தான் ெசௗபாக் கியத்ைத அை.
ந-என்ற எ�த்ைதப் ெபய�ல்

ஒ, ெசௗபாக்கிய வாசகத்ைத ஒட்,

ஸ்வஸ்திகத்ைதக் ைகெய�த்தில், அைல கடல் ேமல்
�த்ைதப் ேபாட்�ம் கிறார் க.

�லமிட்ட ைக

இன்�ம ் பல சாமியார்கள�டம் மந

உபேதசம் ெபற்�ம் பார்க் கி.

��வ�ல்

ஏமாற்றேம நிகழ்க.

ஒ� தன�மன�தனாகப் ப�றந அரசாட்சி வைர ெசன்றவ�ம்

; சாதாரண

உ�ப்ப�னர் என்பேதா� நிற்பவ�ம. ெசல்வந்த நிைல ெப உயர்பவ�ம
உண்; சாதாரண வ�யாபாரத் தில் காலத் ைதத் தள்� பவர்க.
அைனவ�ம் கட�ள�ன் ப�ள் ைளகள்!
மட்�ம ் ஏன் இ ந்த

ஓரவ?

இந்த ெசௗபாக்கிய லட்�மி

எல்லா�ம ் ெசௗபாக் கியங்கைளப்

��யாதா?
இந்தக் ேகள்வ�க்� அெம �க்க ேகா�ஸ்வரர் ஒ� எள�ய வ�ைட த
பா�ங்க.
�ள்ள�கைளப் ேபாட

்ட

ஸ்�வ்

அெம�க்க நாட்�ல் ப�, ஆப்ப�ள் நி�வனத்ைத நி, உயர் அறி�ள்
கம்ப்�ட்டர் (�ப்பர் கம்ப்)

உலகம் ��வ�ம ் அறி�கப்ப�,

வாழ்வ�ன் உயர்நிைலக்�ச்- தற்ேபா� கட�ள�டம் ெசன்�வ�ட்- நம்
இந்� மத

சாஸ்திரங்கள��ம் ேகாட்பா�கள

��ம் ம

ி�ந்த நம

ெகாண்��ந்தார் ஸ்�வ். அவர் ெசான்ன ஒ� க�த்�

அைனவைர

வ�யக்க ைவத்�ள.
"நம� வாழ்நாட்கள�ல் ஏராளம ான �ள்ள�கள.
அறிந்�ெகாள்ள இயல.

அவற்ைற உடன�யாக

ப�ன்னாள�ல் அவற்ைற ெமாத்தம ாகத் ெத

பார்த்தால் உங்கள் எதிர்காலத்ைத அைவ ஊக்�வ�ப்பைத' என்றா.
காப்ஸ ் �றி�ள்ள வார்த்ைதகள�ல் ைசக்காலஜி மட. அதில் ெப�ய
லாஜிக்

இ�ப்பைத உணரல. அதாவ� சிதறி�ள்ள எந்தப் ெபா�ைள�ம்

ைவக்கலா; நம� திறைமகைள ெவள�க் காட்டல என்ப ஒன். சிதறிவ�ட்ட
�ள்ள�கைள ஒன்� ேசர்த்� �ைறயாகப் ெபா�த்தினால் அைவ அத
சக்திையப் ெபற்� நம

க்� ெப�த்த நன்

த�கின்றன என்ப

இரண்டாவ.
இக்க�த்ைத

மனதில் ெகாண்� நமக்காக சித்தர்க�ம் மகான்க

மந்திரங் கைளப் பயன்ப�த்தினால் நபாக்கி யங்கைளப் ெபறல!
அழகான ேகாலங்கள் ேபாட �ள்ள�
ச�வர இைணக்கப்பட ேவண்�
அவசியம.

மந்திரங்கைளக் �

பயன்ெபற ச�யான ஓைசகைள அறிந்
�றிடல் ேவண்.
அவ்வா� ேகார்ைவ ெசய்யப்பட
ெசௗபாக்கிய உபநிடத.
ெப�ய

உபநிடத மந்திரக

எள�ய�ம,

உலகி�ள்ள
் ��க�

ெபா�ட்ெசல்வ�

தனவசிய�ம் வ�ைரவ�ல
ஏற்ப�த்�வ�ம் இந்த ெசௗபாக
உபநிடதம் என்றால் மிைக.
"எத்தைன வ�டங்கள் லட்�மி வழி
ெசய்� வ�ட்ேட;

இன்�ம ்�ைம

த�ர்ந்� �க�டன் வ
இயலவ�ல்ைலே'

என்�

வ�ந்�ேவா�க்� இந்த உபநி டத �
ஒ�

ச�யான வழி என்ப� உண்.

இன்ைறய காலகட்டத்தில் ெபய�ல் �ள்ள�கைள�ம் ேகா�கைள�
ேசர்ப்பதால் உயர்நிைல ெபறலாம் என்� க�தி ெபயைர வ�
ெகாண்�ள்ளைதக் காண �ற�.

"எண்�ம ்

எ�த்�ம் கண்ெணன'

என்ப�, "வாழ்வ�ல் ச�யான �ள்ள� ேபாட ேவ' என்ப�ம ் உண்ைம.
அந்தப் �ள்ள�கைள நவகி

�றிகளால் ச� ெசய்ய ��.

எல்லா�ம ் ெசௗபாக்கியம் ெபற �தலில் உங்கள் தை, அவேயாக

காலமா, �பேயாக காலமா என்� அறந்� ெசௗபாக்கிய உபநிடத வழிப
ெசய்தா,

வாழ்க்ைகய�ல் உச்ச

ஸ்தானத்�க்�ப்.

ஒ� ெப�ய

ேவைலக்� "�ள்ள� ேபாட்டாச?' என்பார். ந�ங்க�ம ் உயர்ந்� வாழ
ப�களாய் �ன்� �ள்ள� ேபா�ங்.
தைசக�ம்

நவகிரக ேயாகக் �றிக

ஒன்ப� கிரகங்கள�லபர்கள ் தைச நடக்�ம்ேபா� �பேய; அ�பர்கள ் தை
நடக்�ம்ேபா� அவேயாக�ம் நடக்�ம் என்ப� ெபா�வான.

ஆனால்

ஒ�வர� ஜனன ஜாதகத்தில் அ�பர்கள் தசாநாதராய் வ�ம ்ே ஸ்தான,
பாக்கிய ஸ்தா, �ர்வ �ண்ண�ய ஸ்த, லாப ஸ்தான, ஜ�வ ஸ்தானம
ஆகியவற்றிலஅமர்ந்தால் ெசௗபாக்கியத்ைதேய தர . ஆனால் அவர்க
தரா� ேபாவதற் �க் காரணம் நம� �ர்வ �ண்ண�யச் ெச.

�ர்வ

பாவங்கள் அ�பர்களாக உச்சம் ெபற்� நம்ைம �பேவைளய�
வ�க்கின்.

ேஜாதிட

ராஜேயாகம' என்

எ�ேகாள்கள�ல "ெகட்ட வன் ெகட்��ல் கிட

ெசால்லப்பட்�.

அந்த ராஜேயாகத்ைத

எல்லாரா�ம ் ெபற ��ய. ரா� தைசய�ல்
வ�டம் ெபா�ைள

��வ�மா

இரண்� வ�டம் உய, ஆ�

இழந, ஐந்� வ�டங்கள�ல் ஆரம்ப வாழ்வ�ற்ேக வந

உண்.
"எனக்�ச ் �க்கிர தைச வ�க; இ�ப� வ�டங்க�க் � ெசௗபாக்கிய�மி
என்ைனச

் �ற்றிவரப் ேபாக'

என்� மார்தட்

�க் ெகாள்,

தைச

ெதாடங்கிய�டன் எல்லாவற்ைற�ம் இழந்� �தல் பர்யாய கால
வ�டம் தவ�த, ஏ� வ�டம் (2-ஆம் பர்யா) �மாராக வாழ்ந, ஆ� வ�டம்
(3-ஆம் பர்யா)

இயல்� நிைலக்� வந்� வா.

�பர்கள�ன ் தைசய�, அ�பர்கள�ன ் தைசய�, மற்ற தசா�க்திகள��ம்
ஜாதகங் கைள �ைறப்ப� ேவத ேஜாதிடக்கிரந்தங்கள் ெசால்கிறப� ,
அதற்கான ப�காரங்கைளத் ேத�க்ெகாள்வ� நலம்.
ஒ� உதாரணம- ஒ�வர� ஜாதகத்தில ் ��யன் �லாத் 10-ஆவ� பாைகய�ல்
இ�ந், அந்த தைச நடக்�ம்ேபா� அதிந�ச நிைல ெப�வ, அவர் வாழ்வ�
உயர்ைவத ் தரா, ஆேராக்கிய காரகேன உடல்நலம் ெகடச் , ெபா�ள �ட்ட
��யாமல் ெசௗபாக்கியம் வ�வைதத் த�.
இப்ப� ஒன்ப� கிரகங்கள�ன் ஆத (தைச)

�க்திகள் வ�ம்ே,

ைகெய�த்தில்வகிரக �றிகைளச் ேசர்த்� எ�தி �ள்ள�
காணலாம.

ெவற்றி

கட் டத்தில் தரப்பட்��க்�ம் ேயாகக் �றிகைள தைச

பயன்ப�த்.
மத்திய��,

நம�

உதாரணமாக, ��ய தைச, சந்திர �க்திய�ல் ��யக் �ற
சந்திரக் �றிைய இ�திய��ம் பயன்ப.

தசா�க்தி காலமறந்� �கி� �த்தமா க �றிகைள ெபயர் மற்�ம்

ைக

�கள�ல் அைமத்�க் ெகாள்ள ே.
சீனர்கள் இக்�றிகைளப் பயன்ப�த,

ெவள� நா�கள�ல்

ஏைழயாகக

. அ� வ�லகினால் ெசௗபாக்கியம் . கடகம- �தன்கிழை. இதனால் கடன் வ�ைரவ�ல் த�ர நிம்மதி அைடயலா. �றப்பட்ட. பண� ெதாடங்�தைல�ம ெப�ேயாைரக் காண்பதி�ம் ேநரம் ஒ. பன்ன�� ராசிக�க் லாப ேநரத்ைத அறிந.��ேயறி.காைல திங்கட்கிழ. ெதாழில.மாைல . அங்� ேபாய் ஓ ஓவ�யம் வைரந்� ைவ.00-7. ரவ�வர்மன் என்ற ஓவ�யன் தாமதம அவன� நண்பர்கள் ேபர. அகன்டவ�ல். நம்ப�க்ைகேயா� ேபாட்�ய�ல் கலந்� ெகாள்ளச். கால�ம் ராசி�ம ் ேப�? சாலமன் என்ற அரசன் தன் நாட்� ஓவ�யர்கைள அைழத்� மாெப�ம ேபாட்� ைவத்த. ேபாகாேத' என்றன.காைல �ஷபம- ெவள்ள�க்கிழ- மாைல 5.30-6. இைளஞேன' என்றா. அவன� வயதான பாட்��ம தாத்தா�ம ் ஆசீர்வத. ெவண்அ��க்� ஜ�வ�ைஜ ெச. பச்ைசக் கற்� கலந்� ெசௗபாக்கிய உபநிடத நாமங்களால் ரட்ைச கலந்� தில கம. "ெதய்வம ் ம�ஷ�ே' என்ற வாக்கின் �பகிரகங்களாக பாட்��ம் தாத்தா�ம் வாழ்த்தி ெவல்ல. கம்ெபன� ைவத்� பணக்காரர்களாகி ெசௗபாக் கி தக்க ைவத்� ெகாண்டார்கள் என்ப� �றிப்ப��ய வ�ஷயம. ேபாய்வ' என்றன.00.00. மன்னர் ந�வேரா� வந "திைரைய வ�லக்� "இ�தான் ஓவ�ய' என்� அவன ் . வ�யாபார ஜனவசியம் ெதால்ைல�ம ஏற்பட்� நிதி வர� அதிகம் உண. அன்� காைலய�ல் ெசௗபாக் லட்�மிைய உபநிடத �ைறயால் வணங்க. நாம் எல்லா�ம் ம னத் திைரய�ல் ஒ� மாையைய �� ைவத். திறைமயான ஓவ�யர்கள் கலந்�ெகாண்� த வைரகைலையக் காட்� ��த். ெவள்ள�க்கிழைம அல்ல� ெபௗர்ணமி �ப ேஹாைரய�ல் ந. ேமஷம் �தல்ம�னம் வைர உள்ள ராச சந்திரைன ைவத்ேத நிர்ணய�க்கப்ப�. மி�னம6.. கடன் ் ப�ப்ப�யா த�ர்ந்�வ�. அதற்�க் கால�ம் நம் ராசி�ம் ச�யாக உள்ளதா என்� இரண்டாவ� (ப�ைய) கவன�க்க ேவண். "ெவற்றி ெப�வா. "ந� ேபானால் ெவல்ல ��ய.00-6. திைரையேய இயற்ைகயாக வைரந்� ைவத்தவ� க்� �தல் ப �ைசக் ெக.30. ேமஷம5. திங்கட்கைம. மஞ்சள் .

ஓம் �ணம ் �ன்�ம் உைடயாய் ே. �ம ் வ�ஷ்�பத் நம: �ம. ஓம் �ம ் ஸ்வர்ண ப்ர பா: �ம- ஓம் தங்க�ம் த�ேவாய் ேப.30-7. கணபதிைய �ைஜ- ெசௗபாக்கியம ் வரேவண்�அதற்கான உபநிடதம் ெசால்லிவரல.00-8. ஓம் �ம ் வ�ப்ரதாைய: �ம- ஓம் �ம ் இரண்ய �பாைய: ஓம் வ�க்கைளத் த�வாய் ேப.30-7. ம�னம- மாைல ெவள்ள�க்கிழ- 5. ஓம் �ம ் ஸ்வர்ண மாலின்: �ம. �ம�ம- (அ�த்� தமிழாக் க வ�).00-6. ஒம் �ம ் ரஜதஸ்ரஜாைய: �ம. த��- வ�யாழக்கிழை- மகரம- �தன்கிழை- காைல 6.00 மண� வைர வழிபட்�வ�ட. வட்�ல � த�பம் ஏற்றி ய ப�ன் ந�ங்கேள ப�க. சிம்ம- ஞாய�ற்�க்கிழ- காைல 5. (��ந்தால் �� உபேதசம் ெ).30-6.00.இஷ்ட ெதய்வங் கைள வ�யாழக்கிழைம மா 5. �ன்றாவ� �ள்ள�யா (ப�யாக) வந்தனம ் ெசய்�வ.30-6.30.30.00-7.00-7. அன்� �தல நம் ேவதங்கள் உயர்வாக எண்�கிற எள�ய ெசௗபாக்கிய உபநிடத மந்திரத்ைத வ�ட்�ல் ஒலிக்கச் .00.30.30.00-8. ் �ைய : ஓம் �ம ் ஓம் �ம ் வரதாைய : ஓம் இந்த மகாலட்�மிைய அைழக் ல�மிேய : �ம- ஓம் வளசக்திேய ேபாற. �ம்ப- சன�க்கிழை- காைல 7. உள்ளவேள ேபாற். உங்கள் �லெத.6. இந்த ேநரங்கைளக் ப்ப��க் க ��யாத வர.30. கன்ன- ெசவ்வாய்க்கி- மாைல 6. �லாம- திங்கட்கிழ- வ��ச்சிக- காைல �தன்கிழை- மாைல 5.ஓம் தங்கம் த�த்தவேள ேப.30. . 7. மாைல 6.30. ஓம் லட்�ம ஓம் தை ி ேதவ�ேய ேபாற.ஓம் வ�ஷ்�வ�ன் �ைண ேய ேபா. �ம- ஓம் ெபா�ள் உ�ேவ ேபாற.00 மண� �தல் 7. ெசௗபாக்கிய உபநிடத தி�மகள�ன் 32 நாமங்கைளக் ெண்�ள வாசகக்�� எள�ைமயாக ஒம் �ம இங்ேக தரப்ப�க.

48 தினங்கள�ல் நற்பலன் க. �ம- �ம ் நற்கால ஓம் நன்�ேலாய் ேபா. �ம ் ப�ல்வப்�யாை: �ம. . ஓம் தனம ் த�ம் ேதவ� ேபா.ஓம் �ம ் ஸ்வர்ண ப்ரகாரா: �ம. கற்�ர ஆர்த்தி ெ. �ம- ஓம் ெபா�ப்�ைடேயாய் ேபா. ஓம் ஒம் ஓம் �ம ஓம் �ம ஓம் ஓம் ் ஈச்வர்ை: �ம �ம ஒம் �ம- ஓம் �த்��ேவ ேபாற. ஓம் �க்தி அள�ப்பாய் ேப. �ம் ஓம ் ஸ்மி�த்ை: இைறவ�ேய ேபாற். ஓம் மங்கள நாயகி ேபாற. ் வ��ம்�ேவாய் ேப. ஓம் சக்தி த�ேவாய் ேபா. ஓம் �ம ஓம் �ம சந்திராைய ந: �ம- ஓம் சந்திர உ�ேவ ேபாற. �ம- ் தாத்�ைய: ேம ேபா.ஓம் வ�ல்வத்ைத வ��ம்�பவேன ேப. ஓம் �ம ் �ர்யாைய: �ம- ஓம் ��ய உ�ேவ ேபாற். ெசல: 91765 39026 ஒம் �த்திேய ேபாற. �ம- ் �த்ைய: �ம ஓம் �ம- ் வ��த்ைய: �ம �ம �ம- ் த�ேவாய் ேபா. ஓம் ேவதநாயகிேய ேபாற்ற. �ம- �ம- ஓம் ஓம் �கம ஓம் �கம �ம�ம- ப�ற� நிேவதனம. ஓம் ஓம் ் �க்தாலங்காராை: வ��ம்ப�ேய ேபாற் ் �க்த்ை: ் �க்திைய: �ம- �ம ் �ஷ்�ைய: �ம ் தனதாைய : ஓம் �ம ் தேனச்வர்ை: ஓம் �ம ் க்ரத்தாம: ஓம் �ம ் ேபாகின்ைய: ஓம் �ம ் ேபாகதாைய : ஓம் ஞான உ�ேவ ேபாற். ஓம் �ம ் பத்ம ப்�யாை: �ம- ஒம் தாமை �ம- ஓம் தாமைரய�ல் வசிப்ேபாய் ேப. �ம- ் ùஷ்ைய ந: ஓம் �ம- ஓம் �ம ் வ�தாத்�ைய: ஓம் மகிழ்ேவ ேபாற.ஓம் தங்கத் தி�ச்�ற்ேற ே! ஓம் �ம ் பத்சின்ைய ந: ஓம் �ம ் பத்மஹஸ்தாை: �ம- ஓம் தாமைரக் ைகயேன ேபாற. �ம- ஓம் ெபா��ைடய சக்தி ேபாற.

மற்ற எல்லா ேகாள்கைளவ�ட�ம் �க்கியத்�வம் வாய்ந்ததாக அைமந் �மி. ெந�ப். நிலம.' என்�ம ் பாடல் வ�கள் �. ஆதிக்க பலம. காற். ஒன்ப� ேகாள்கள�ன் ஆதிக்கத்ைத�ம் பாதி ஒட்�ெமாத்தமாக ஏந்திக் ெகாண்� �� �ற்றி வ�கிற� �ம. ஆகாயம் என்ற ஐந்� �தங்களால் �ழ இப்�மிய�ல்த. ந�ர.வ�லக்� வ�ைசகள் எப்ப�ய��ந்த ேபா. ஈர்ப. �ட்ைடக்�ள் ேகாழி ை. அதன் மதிப்ைபேய இயல்ைபேயா ெவள�ப�த்த ��மல் ேபாய��க். ேகாழிக்� �ட்ைட ைவத வாைழக்�ம ் கன்� ைவத்தான்- அந் ஏைழய�ன் ெபயர் உலகில் இை. �ஜ்ஜியம ் இல்ைலெயன்றால் எண்கள�ன் மதிப்�ம் நிகழாமல் ேபாய��க். �ஜ்ஜியம ் என் ப� நாம் வா�ம் �ம என்ப� �லனாகிற. அ�ேபாலேவ 1 �தல் 9 வைரய�லான எண்கள் என்னதான் மதிப்� ெபற தா�ம. இந்த �மி இல்ைலெயன்றால் மற்ற ேகாள்கள�ன் ெச.| �ைவ கேணஷன "�ஜ்ஜியத்�க்�ள்ே ராஜ்ஜியத்ைத ஆண்� ெக ��யாமேல இ�ப்பான் ஒ�- அவைன ��ந்� ெகாண்ட அவன்தான் இைற. இவ்வள� �க்கியத்�வம் வாய்ந்த �ஜ் இந்தியர்கள்தான் கண்�ப��த்தனர் எனம் ெப�ைமக்��ய வ�ஷ. ெதன்ைன இளம ் ந��க்� ேதங்கி�ள்ள ஓட்�க் ேதங்காையப் ேபாலி�ப்பான் - அவைன ெத�ந்� ெகாண்ட அவன்தான் இைற. �ண்�ய�ர் �தல் ஆறறி� பைடத்த மன�தன் வைர அ .

உய�ர்க�ம ் இயற்ைகயால் உ�வாக்கப. ��யன�ன் ஒள�யால வ�ழிப்படலம ் பாதிக்கப்ப�. �ஜ்ஜியத்�க்� �ன் நின்� ெசய 1-ஆம் எண்�க்��ய ��யன�ன் ஆதிக்க பலம் ��ைம யாகச் ெசயல்ப ஞ என்ற �மிய�ல் உய�ர்ப்� சக்தி�ம் உஷ்ண�ம் . இவர்கள�ன் பார்ைவ ெகடாதவ பா�காத்�க் ெகாள்ள. இப்ப�ப்பட்டவர் ெபயர் எண்ைண �ழந்ைதப் ப�வத்திேலேய ச�ப நல்ல ெபயைர அைமத்�க் ெகாண. 10-8-1910-ல் ப�றந. �ஜ்ஜியம ் என்ப� �மிையக் �றிக. இவர் மன�த இரக்கம ் ஆகியவற்ைற அளவ ��யா�. உதாரணமாக. ��ய ேமட்�ல் ஆழ்ந்த ந�லநிறத் திேலா க�ைம நிறத்திேலா க�கள� �ள்ள� ஆழமாக அைமந்தி�. ெபா�வாக இவர்கள�ன் ெசயல்கள் அைனத் �ம் உய ேமம்ப�த்�ம் வைகய�ேலேய அை. அதன்ெபா�ட் 10-ஆம் ேததிய�ல் ப�றந்த வர்கள�ல் பல�ம் கண அண�ந� ெகாள்ள ேவண்�யதாகி. இப்ப�ப்பட்டவர்கள�ல் ெப�ம்பா. 10-ஆம் எண்ண�ன் ஆதிக்கத்த ப�றப்பவர்கள் மிக�ம் நிதானமாக ந ெகாள்வார். �ன�தர் பட்ட ெபற்ற அன்ைன ெதரஸா அவர்கைளக் �றிப்ப. இ� தவ�ர நல்ல இைச ஞானம ் உைடயவர்களா. உய��னங்கள் ம�� மற்றவ ேம�ம. இத்தைகயவர்கள�ன் ைக. ப�றந்த இவ்வாத. ேம�ம. உடலில் உஷ்ண. ேநசம் ஆகிய வற்�க்�தான் �க்கியத்�வம் அள னர. அப்ப�ப்பட10-ஆம் ேததி ப�றப்பவர்கள் �கத்தில் . க�ைண. அன். உய�ர்ப்� சக்தி அதிக�ைடயவர்களாகப் ப�றக்கின. 30 ஆகிய ேததிகள�ல்ப�றந்தவர்கள் அைனவ�ம் �ஜ்ஜியத் ஆதிக்கத்�க்�ட்ப�கி. ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் இந்த �ன்� ேதத மிக �க்கியமாகிற. இவ்வாதிக்கர்கள் �வ�வாழ் அதிகளவ�ல அக்கைற ெச�த்�. இப்�வ� ஈர்ப்ப�ன் வ�ைள ெப�ம் பாேலார் கண் பார்ைவயற்றவர்களாகேவ காணப்ப. இந்த பஞ்ச�தங்களால்தான் ஆட்ெகாள்ளப்பட்��க்ம. தன� இனத்திற்காக . கவ�ைதகள. அதன்ப� 10. �ஜஜியம் ேசர்ந்த எண்ண�ன் அ�ப்பைடய�ல் �வ�ஈர்ப்� வ�ைசயால் பாதிப்�ம் உண். நல்ல உய�ேராட்ட�ள்ள கை. 20. ெபயர் எண்ண�ல் �ஜ்ஜியம் வராதப� அைமத்�க்ெகாள்ள அவசியம. 10-ஆம் ேததி ப�றந்த ஒ�வ�க 40-ஆம எண்ண�ல் ெபயர் அைம�மானால. இவர்கள�ன் ஆதர � மற்றவர்க இன்றியைமயாத தாக அைம�. �ஜ்ஜியத்தின் பாதிப்� அதிக�த்� நரம்� பாதிக்கப்படல. ெப�ைமக்��ய காவ�யங்கைள�ம் பைடப்பவர்க ப�ரகாசிக்கின்ற. உய�ர்கள�ன்ம�� காட்�ய . அ� அதிகளவ�ல் பாதிக்காம இ�க். உதாரணமாக.

10-1-1940-ல் ப�றந்த . �வ�ய�ன் ஈர்ப . �ஜ்ஜியத்�க ்� �ரதிர்ஷ்ட எ 8. �ஜ்ஜியத்�க்��ன் சந்திரன�ன் 2 ேச�ம்ேபா. ேய�தாஸ் அவர்கைள. 20-ஆம் ேததி ப�றப்பவர் கள் ��ைம யான சந்திர ஆதிக். இப்�வ�ய�ன �ழற்சிக்� ஏற்ப இவர் கள� வாழ. 20 என்ற நிைலைய அைடகிற�. �ட்� எண8 வ�ம் ேததிகள��ம் நிகழ்கி. 26 ஆகியைவ க�தப்ப�கின். 26-1-2001-ல் நிகழ்ந்த �ஜராத் �. �வ�ய�ன் ஈர்ப்�க்� உட்ப. ச�கத் ெதாண்டாற் �பவர்களாக�ம் ெசயல்ப�. 10-1-1933-ல் ப�றந் சீர்காழி எ. ெந�மாறன் அவர்கைள�ம் �றிப் லாம. இந்த ேததிகள�ல் சந்திரன��ைமயான ஈர்ப்� சக்திைய இப் ஈர்த்�க் ெகாள். இதற்� உதாரணமக 10-3-1933-ல் ப�றந்த . உலகில் ெப�ம்பாலான இயற் ைக சீற்ற 8-ஆம் எண்ைண க் �றிக ேததிகள��ம. ெதாழிலதிபர் டாடா ஆகிேயாைரக் றலாம. 26-12-2004-ல் நிகழ்ந ்த �னாமி தாக் ேபான்றைவ இங்� �றிப்ப�டத். இவர்க�ம ் க கண்ணா� அண�வ� சகஜே.பா�ப�வர்களாக�. ப�வகால மாற்றம ் ஏற்ப�வ�ேப ஏற்றத ் தாழ்�கள் ஏ.ேஜ. ேகாவ�ந்தராஜன் அவர்கைள�ம் �றிப்ப ேம�ம. இதற்� உதாரணமா. ந�கர் வ�ஜய் மற்�ம் ந�ைக . ெபயர் எண் மட் 10-ஆக அைமயப் ெபற்றவர்க� �ட்�ச் ெ. 17.

இவர் கள�ல் ெப�ம்பாலாேனார் ம ன�த மனங- உணர்�கைள நல்வழிப்ப�த்�ம் �ண்�ேகாலாக�ம்ன்றன. ெதய்வ பக் நிைறந்தவர்களாக. 20 என்ற எண்�டன் �மிய�ன் ஆற்ற�ம் ெசயல. 40) உதாரணமாக 20-ஆம் ேததி ப�றந் ஒ�வர் 30-ஆம் எண்ண�ல் ெபயர் ைவத்�க் ெக ாண்டால் �வ�ஈர்ப் சந்திரன�ன ் ஈர்ப்� சக்தி�ம் ஒன. தன்ன�ஷ்டப்ப� ெசயல்படபவர்களாக�ம இ�ப்பார். இ� இந்த �ழ்நிைலய�ல் மனந பாதிக்கப்படக். த�வ�ரவாத ெசயல்கள் அதிகளவ�ல் நைடெப�கி . (20. உஊகஐஒலி18 ஆகிய இடங்கள 18 எண்�க்�ட்பட்�ள. ஃஆநஐஙஒதலி18. ெப�ம்பாேலார் கம்�ன�சவாதிகளாக ெசயல்ப�கி. உ�த்தான. அைத நல்ல ேநாக்கத்�டன் ெசயல்ப�த்தினா உயர்ந்த மன�தனாக இ�திவைர ேபாற்றப். 20-ஆம் ேததி ப�றந்தவர் கள் ��ைம யான �வ�ஈர்ப்� சக ்திய�ன்.சக்திக்�ம் உட்ப�கி. இவ்வைகயான மன�தர்கள ் தன்னலமற்றவர்களாகச் ெசயல்ப�ம்ேபா� நன்ைம. இப்ப�ப் பட்டவர்க�க்� �ழந்ைதப் ப�வத்திேலேய ந �ட்� அைழத்தால் இவர் க�ம் அறிவாள�களாகச் ெச. இவர்கள�டம ் ெதய்வபக உைறந்�ள்ளைத அறி. �டேவ ஞாபக மறதி�டன. ஏமஓஆதஆபலி18. மன�த மனைத இயக்�ம ் ஆற்றல-2-க்ேக சந்திரன�ன் ஆதிக்கத்தால் ந�ர்நிைலகள�ன் �ைறந். அ�ேபாலேவ. ெதய்வசக்திைய த�ய வழிய� ெசயல்ப�த்தி பணம் சம்பாதிக்க நிைனத்தால் சித்தப�ரை அல்லல்ப�வார. காற்� மண்டலம் இைவ�ம் �ட சந்திரன�ன் வ�ைசயால் வ��வைடகின். �ஜ்ஜியத்தின் ஈர்ப்� மடங்காக ெசயல்படத் ெதாடங்கி. ப�ரைம ப��த்த வர் ேபான் ேதான்�வ. இவ்வாதிகர்க�ம் ந�ர்சத்� நி உடலைமப்� உைடயவர்களாக. 20-ஆம் எண் ஆதகர்கள ் தங்கள் ெபயைர ஞ வ�ம்ப�யாக எண்கள�ல் அைமத் �க் ெகாள்ளக. 20-ஆம் ேததி ப�றந்த �ழந்ைதக�க்� ெபற்ேறார்கள் நல்ல ெ அவர்கைள அறிவாள�யாக வளரச் ெசய்தா ேல ேபா�ம. பய��னங்க�க்�ம் பயன்த�வ அைமகிற�. ஙமஙஇஆஒலி18. மிக கற்பை எள�தாக மற்றவர்கைள தன்வசப்ப. மற்�ம ் �ை வளர்ச்சி �ன்றியவர்க�க்�ம் ச�யான ெபயர் �ட்� அைழத் ெசயலாக்கம ் ெபற்�வ��ம் என்ப�ம் �றிப்ப. ந�ர் சமந்தமான ெதாழிலில ் ஈ�ப�பவ களாக�ம் காணப்ப�கின். அதனால் மைழெபாழிந்� உய��னங்க�. இக்�றிப்ப�ட்ட ேததி �ரதிர்ஷ்டமான எண்ண �ல் ெபயர் அைமந்த நதஒக18. தன் ேபச்�த் திற யால் ப�றர ் தன்ைனப் ப�ன்பற்ற�ம ் ெசய்� வ. 30. �யநலத்�டன் ெசயல்பட்டால் த� நிக�ம. மன�த மனங் கள�ன் உணர்�கைளப் பற்றி ெகாள்வதில் மற்றவர்கைளவ�ட இவர்க�க் �த்தான் மி�ந்த அக. கடல் ந�ர்மட. சந்திரன�ன் எண்ண 2-உடன் ேசர்ந்� ெசயல்ப�வதால் அத�த பைடத்தவர்களாக.

ஙவஆசஙஆதலி18. ந்த . ெசயல்ப�வதில ் த�வ�ரமாக இ�ப்பா. �ண்ண�ய அறி� தனக்�ப் ப��த்த வ�தத் எைத�ம் �ர்ந்� கவன�த்� அற �த்திசாலிகளாக�ம ் வ�ளங்� வா. அ� ெதாடர்பான பராம�ப்� பண�கள�ல்�ந்த ஆர்வ�டன் இ�ப்ப. 3-ஆம் எண�ற்� �ரதிர்ஷ்ட எண்ண�ல் அைமந்�ள்ள எதிர்காலத்தில் நம க்� அச்��த்தல் ஏற்ப�த்தக்��ய ந. 30-7-1863-ல் ப�றந்த ெஹன்றி ேபா. 30-ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் �ஜ்ஜியத்தின் ஆதிக்க �மிய�ல் த�ர்க்கத� களாக�ம. இஆசஏஆகஆஉஊநஐலி32. மற்�ம மதவாத தன்ைம�ள்ள டஆஃஒநபஆச நம அச்��த்தல் த நாடாகேவ அைமந்தி�க். ேபச்�ம ் �ர�ம் கம்ப�ரமாக ெவள�ப. மற்�ம ் நம � ேதசம் ஒசஉஒ12. சஊடஆகலி22. அள�க்கக ் ��யவர. சக்திையெயல்லாம் ெபா�நலத்�க்காகேவ �வதில் வ��ப்ப�ைடயவர்களா க வ�ளங்�வா. �ஜ்ஜியம1. சிறந்த சிந்தைனயாளர்களா. எல்லா கைலகள��ம ் ேதர்ச்சிெபற்ற இவர்க�க்� �ஜ்ஜியமாகிய ஆதிக்கம ் என்ெறன ்�ம் �ைண. பணம் சம்பாதிப்பதில் அ ஈ�பா� இ�க்கா. 30-ஆம் எண்ண�ல் ெபயர் எண் உைடயவர்கள் மற்றவர்கள் மனைத ம அறிந� ெகாண். ப�ரபல ஃேபார்� கார் நி�வன அதிபர் என �றிப்ப�டத்தக. இவர்கள் ஓரள�க ்� தன�ைம வ��ம்�பவர். மற்�ம ் வாகனங. நம்ைமச ஈஐஒசஆலி15. அதற்ேகற் ப நடந்� ெகாள்வ. 2. மற்ற எல்லாைர�ம் தன் இன�ய ெசால்லின் வலிைமயால் கவர ெசயல்பட ைவப்பதில் இவர்க�க்� நிகர் இவர்களாகேவ இ�. பைடத்தவர்களாக�ம் ெசயல்ப�கி. என் அச்சாண�யால்தான் ஓ�கிற� என்�. உலகேம அன்� அன்ப�ற்� �க்கியத் அேதேபால் வார்த தவறாத வாய்ைமயாளர். ெபா�நலச் ேசைவய�ல ் ஈ�ப�வதன் �லம் ஆத்ம தி அைடகின்றன. நதஒகஆசஃஆலி18. மி�ந்த �ண�ச்ச�ம் ெநஞ்� ஒ�ேபா�ம் ேதால்வ�ையக் கண்� �வண்� வ�டமாட. உலகில் உய��னங் கள� இைதேய நாம் ேதாற்றத்ைத உண்� பண இயற்ைகய�ன் சக்தி என்� �றிப்ப��.எனப� �றிப்ப�டத்தக. இத்தைகயவர . �ற்றி�ள்ள நா�களான டஆஃஒநபஆச25. 3 ஆகிய எண்கள�ன �ைணேயா� இயக்�கிற. ேபான்ற எண்கள�ல் அைமந்�ள்ள நம� அண்ைடய நா�க�டன் ��க உற� உள காணப்பட்டா. வாழ்க்ைகய�ல் இவர்களால் தன�த்� வாழ. 30-ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் �ஜ்ஜியம் வ�ம ்ப�யான எண்ண�ல் ெ �க் ெகாள்ளக்�. �ப்� �ல�ம் அளவ�லான ேநர்த்திய �த்தி சா�ர்யம் அைம உைடயவர்க. இவ்வாதிக்கர்கள் இதயம் சம்பந்தமான ேநாய்கைள. மன�த உய�ர்கள�ன நலைனப் பற்றி�ம் ஆராய்ச்சி ேமற்ெகா. ஆனால. இயக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம் இவ்ெவண்ண�ன ய�ல் ப�றக்�ம ் �ழந்ைதகள�ன் இயக்க ஆற்றல் �ைறந்�. ஆக.

க�க்� மிகச் ச�யான எண்ண �ல் அைமத்�க் ெகா�த்தால் �ைற சீர்ப�ம் என்ப� �றிப்ப�டத. அைத இன�ேத பயன்ப�த்தி நன்ய�ல் வாழச் ெசய்வேத இந்த எண் கை லட்சியமா�! (�ற்�) ெசல்: 99400 78841 . இறந்த ப�ன்ன�ம் பலர� ெபயர் ச�த்திரத்தில் நிைலத்�. 3-ஆம் எண் வ�ைசய��ம் �ட்� எண் ெபா�த்தமான ெபயர் ைவத்�க்ெகாள்வ� பயக்�. மன�தன் வாழ். நம்�ைடய ெபயைர மட்�ம்தான் நம் வ��ப்பத்�க்�ம் அதிர்ஷ்டத்திற்�ம ெகாள்ள ஏ�வாக இைறவன் ஒ� வரத்ைத அள�த்தி�க்.

● ��த் �ண� வாங்�. அண�தல.... இரண்ைட ப�றப்� பட்ச (ெஜன்மப் பட) ஆகிய �ம ் கண்ே.C இ�வைரய�ல் நட்சத்திரப் . F. ● பயணம் ெசய். ● நைக வாங்�த.Sc.S. �ப்� படலத்தில் ஒ � ெபண் ப�வமைடந்த ேநரத்தில் எந்தத் ெதாழில் என்பதன் அ�ப்பைடய�ல் அவள� மண வாழ்க்ைக எப்ப�ய��க்�ம கண்ேடா. D.D. இன� உங்கள� நட்சத்திரப் பட்சிய�ன் அ�ப்பைடய�ல் என்ெனன்ன அ ���ம் என்பக் காணலா. அண�தல. ெதாழில் �வங்�.B.. � மைன வாங்�த. ேநாய்க்� சிகிச்ைச �தல. இவற்�ள் ஒ�வர� ப�றப்� பட்சிய�ன் அ�ப்ப அவர� வாழ்க்ைக எப்ப�ய��க்�ம் ஜாதகப் படலத்தில் கண். நாயகம்M. .D.| 14 டாக்டர் ஜாண். ● ● ● �திய ஒப்பந்தங்கள் ெ. ● வ�. ● ��ர்த்தம் �றி. ● வ� கட்டத � ் �வங். M. Ph.B.

இ�த்திக் ெகாண்� ெதாழில்கள�ன் அ�ப் பைடய�ல் நம ஏற்ற ேநரத்ைதக் கண்�ப��த்� அன்றாட வாழ்க்ைகய�ல் அைனத்த ெப�வ� எப்ப� என்பைதக் காண. ��வ�ம் இ�ேவ உங்கள� பட்ச. எதி�கேளா� ● ேமா�தல. ேதய்ப�ைறக் காலம ா என்ப ெத�ந்�ெகாண்� நட்சத்திரப் பட்சிைய அறி. . உதாரணமாக● ந�ங்கள் ப�றந்த நட்சத் "பரண�' என்� ைவத்�க்ெகாள். ெபா�வான வ�திகள ● உங்கள� நட்சத்திரப் பட்சி அர� ெதா ஈ�பட்��க்�ம்ேபா� கா�யத்ைதச் ெசய்தா ந�ங்கள் �ம் ெவற்றி ந. ● உங்கள� பட்ச�ய�ல. ப�ன்னால் வ� ேதய்ப�ைறக�க்� ஏற்ப இ� மா. உங்கள� பட்சி எ� என அதன் ்பைத த�ர்மா. இங்ேக ஒ� வ�ஷயத்ைதம�ண்�ம் நிைன� ப�த்த வ��ம். சா� ஆகிய ெதாழில்கள�ல் ஈ�பட்��க்�ம்ேபா� ந எ�க்�ம ் �யற்சிகள் ேதால்வ�ய�ேலேய. வழக்�கள�ல் ெவற்றி ெப. ● ந�ங்கள் ப�றந்த ேவைள வளர்ப�ைற நாள் என்றால் உங்கள� நட்சத் வல்�. (அட்டவை-1). ● ேபான்ற அன்றாட வாழ்க்ைகய�ல் நாம் எதிர்ெகாள்�. ● ேதர்� எ��த. ப�ரச்சிைனகள அைனத்திறம் நட்சத்திரப் பட்சிய�ன் அ�ப்பைடய�ேலேய ெசயல். ந�ங்கள் ப�றந்தநாள் ேதய என்றால் வாழ்நாள் இைத மனதில் உங்கள� நட்சத்திரப் பட். ● ேபாட்�கள�ல் கலந்�ெகாள. ஆனால் அதன் ப�ன்னர் வ�ம் மாற்றங்களால் பட்சி ம. உங்கள� ப�றந்த நட்சத்திரத்தின் அ�ப்பைடய�ல் உங்கள� நட்சத்தி கண்�ப��க் அட்டவைணைய அ�ப்பைடய�ல் ஏற்ெகனேவ தந்தி�க் கி. உங்கள ப�றந்தநாள் வளர்ப�ை.● ேவைல நிமித்தமாகப் ெப�யவர்- அதிகா�கைளச் சந்தித. உங்கள் ப�றந்தநாள் வளர்ப�ைறக். ேதய்ப�ைறயா என்பைதப் ெபா�த்� நட்சத்திரப மா�ம. வாழ்நாள் வளர்ப�ை● ��வ�ம் இ�ேவ உங்களசியா�ம.

ம�றி ஈ�பட்டால ேதால்வ�ேய ஏற்ப. ● மாறாக பைக பட்சிகள் உயர் ெதாழிலில் ஈ�பட்��ந்தால் ேதால்வ�.● ஊண. நைட ஆகிய ெதாழில்கள�ல் உங்கள� பட ்சி ஈ�பட்��க். உங்க�க்� நட்பான பட்சி உயர் ெதாழில(அர�) இ�ந்தால் ெவற்றி கி. ● உங்கள� பட்சிய�ன் அதிகார நாள�ல் எந்த ேவைலய��ம் ைத இறங்கலா. இைவ ெபா�வான வ�திகள. ● அதிகார நாள�ல் பட்சி அர� ெதாழில் ெசய்�ம் ேவைள மிகமிக உன். இவற்ைற மனதில் இ�த்திக் ெகாள. �தலில் பயணங்கைள எ�த ெகாள்ேவா. ப� பட்சி நாள�ல் எந்த �� �யற்சிகள��ம் ஈ�படக. ● ப� பட்சி நாள�. ெவற்றி காண���. இன� நாம் அன்றாட வாழ்க்ைகய�ல் சந்திக்�ம் ெசயல்கள�ல் பஞ்ச உத�ம் என்பைதக் காண. யாத்திைரப் பட . அந்த ேநரத்தில் ● ந�ங்கள் எ�யற்சிகள் இமாலய ெவற்றிகைளத். சா� ேவைளகள�ல் ஈ�ப�ம ் ேவைலக மிகக் க�ைமயான எதிர்வ�ைள�கைள உ�வாக. எந்த �க்கியமான ேவைலகைள�ம ் அந்த நாள�ல் �வங்கக. பட்சிய�ன ் �ய.

உடலி�ம் ேநாய்கள் ேதான். ��கலமாக இ�க்�. �சல்கள் ேதான்றி மை. நிைலயான ெசல்வம ● ் ேச. அைலச்சல் அதிகமி�க. . மனதில் சஞ்சலங். ஒ� �க்கியமான வ�ஷயமாக ஒ� இடத்திற் �ச் ெசல்�.பள்ள�க்� அல்ல� கல்��க்�ச். ● ��ப் �� நட்�க�ம் உற�க�ம் கிை. ● மனம் சஞ்சலமின. இன� எந்தத் ெதாழிலில் பயணத்ைத ேமற்ெகாண்டால் என்ன பலன காண்ேபா. இவ்வா� தினச� நாம ் ேமற்ெகாள்�ம் சி�சி� பயணங்கைள நதிைர என்� எ�த்�க் ெகாள்ளக. ஊண் ெதாழிலில் பயணத் �வங்கினா: ● பயணம் ெவற்றிகரமாக அைம. ● ● ம. ● பசித்த ேநரத்தில் உண� கிைடக. ● பைக பட்சி அர� ெதாழிலில் இ�ந்: ● ெசல்�ம ் இடங்கள�ல் உண� ச�யாகக் கிை. ● ● சி�சி� சச்சர�க. ● ● ந�ங்கள் காணச் ெசல்�ம் நபைரக் காண்பதி. இவற்�க்�ம் தினச� பஞ்ச பட்சி பா �வங்கினால் வாழ்க்ைக சிக்கலாக. ● ● வழக்�கள��ம ் ெவற்றிைய எதிர்பார்க்க. பயணம் ெவற்றிகரமாக அைம. மட்�ம ் பஞ பட்சி பார்த்� ெசயல்பட்டால். ந�ண்ட �ர ெவள��ர் பயணங் ேமற்ெகா�ம்ேபா�ம ் பார்ப்ப� . ● ெசல்�ம ் இடெமல்லாம் �ைவயான உண�கள் �ைறவ�ன்றிக் . உடல்நலம ் ெக. நைட ெதாழிலில் பயணத்ை �வங்கினா: நைட. 1. �மாரான பலன்கைளேய எதிர்பா. பயணம் �வங்�ம்ேபா� நட்� பட்சி அர� ெதாழிலில் : ● ேமற்�றி பலன்கள் ேம�ம் வ�ப். ● உடல் உபாைதகள் எ� அண்டா. கலக்கங்க�ம் ேதான்றி ● ெமாத்தத்தில் இந்த பயணத ்தால் 2. சிரமங்கள் ஏற். தின�ம் ேவைலக்�ச் ெசல அைனத்�ேம இன்� சி� பயணங்களாக மாறிவ�. �றங்கள�ல் இந �றிப்பாக நகர் ்த �ரம் அதிகமாக . ● நண்பர்கள்�ட பைகவர்களாக ம. கா�யத் தடங்கல ஏற்ப�.

மிக உயர்ந்த வாய்ப்� க�ம் வசதிக�ம் க. ● ெமாத்தத்தில் இந்த ேநரப் பயணத்தால் நிைனத்தைவ அைனத்�ம. ெமாத்தத்தில் பயணத்தால் ேதால்வ�ேய க. ● ச�கத்தின் ேம ல் மட்டத்தில் உள்ளவர்ம் உதவ��ம ் கிைடக. எனேவ தன� பட்சியன் அர� ெதாழில் ேவைளய�ல் பயணத்ைதத் �வங்�ம் ஒ. அர� ெதாழிலில் பயணத்ைதத் பயணம் மிக�ம ● ் ெவற்றிகர அைம�ம.. வழக்�கள�ல் நிச்சயம் ெவற்றி கி. பைக பட்சி அர� ெதாழிலில் இ�ந்: பயணம் ெவற்றிையத் த. ��ைமயான ெவற்றி கிைடக்காவ�ட. வழக்�கள�ல் ேதால்வ�ேயஞ்�. ● ● இந்த ேநரப் பயணத்தில் அைனவர� உதவ��ம் . பைக பட்சிகள�ன் ெதாழில் �றி 4. நட்� பட்சி அர ● ண வாழ்க்ைக � ெதாழிலில் இ�ந: ேமற்�றிய பலன்கள�ன் க� ைம சற்ேற �. ● பலவைகயான �ன்பங் ● ● இந்த ேவைளய�ல் �க்கியம 3. ம�றி நைடெபற்றால் ம ● ● �. நட்- பைக பட்சிக. மணமக்கள் சீ�ம் சிறப்� மாக வாழ். ஏற்ப�. நிைனத்த கா�யம ● �வங்க: ் நிைறேவ. தடங்கல்கள் இ�ந்தா�ம் ● ● வழக்�கள�ல் கா�யங்கள் �மாராக . �ய�ல் ெதாழிலில் பயணத �வங்கினா: ச�யான உண� கிைடக்கா. உடல் ேநா��. ● ● எதி�கள காணாமல் ேபாவ. ெசன்ற கா�யம ் நிைறேவற. பாதகமான ���கள் வரா. ெதாழில்கள் ஐந்தில் மிக உயர்ந்த ெதாழில் அர� . ெமாத்தத்ல் நல்ல பலன்கைள எதிர்பார்க்க.நட்� பட்சி அர � ெதாழிலில் இ�ந: ● அைலச்சல்கள் இ�ந்தா�ம் உண�க்�க் �. ● தி�மண நிமித்தமாகப் பயணம் ெசய்தால் தி�மணம் நைடெபறா.. ● உடலில் ேநாகள் வந்தா�ம் உடேன மைறந்� ேபாய. ான பயணங்கைளத் தவ�ர்ப். ● தி�மணத்திற்காக பயணத்ைத ேமற்ெகாண ்டால் தி�மணம் நன்�. ● ● ● ● த்� கவைல ெகாள்ளத் ேதை. .

● ● : சண்ை. 5. ● இந்தப் பயணம் தவ�ர்க்கப்பட. ெப�ம் ெபா�ள் இழப்� ஏற.பைக பட்சி அர� ெதாழிலி இ�ந்தா: ● பலவ�தமான �ன்பங்கள் உ�வ. ● கட்டாயமாக (ெதாட�ம) ெசல: 98408 09700 இந்த ேவைளய�ல் பயணம் ேமற்ெகாள்ளக. ● பயணம் ேமற்ெகாள்பவர் தி�ம்ப� வராத �ழ�ம் ஏ. . ் ஆகியவற்றி�ம் சிக்கல்கள. பைக பட்சி அர� ெதாழிலில் இ�ந்: ● மிகக் க�ைமயான பலன்கள் ஏற. ● ● ் பல தடங்கல்கள் . ● பயணத்தால் எந்த நன்ைம�ம் ஏ. சா� ெதாழிலில் பயணத்ை �வங்கினால ேபான கா�யம் நடக்க. � � ெதாழிலில் இ�ந: ● த�ய பலன்கள�ன் க�ைம சற �ைற�ம. வழக்�கள��ம ● ் ேதால்வ. சச்சர�க. ● பயணத்தி�ம ● ● மனக் கவைல�ம உண�. தங்�மிடம ் கலக்கங்க�ம் உ. நட்� பட்சி அர வண் பைககள் உ�வா. ேநாய் ெநா�கள் உ�வா.

ேக�: ேராகிண�- 1. மகம- �தன: 3 �ரட்டாத- ��: �க்கிர: 1.| இந்த வார ராசிபல 3-4-2012 �தல்9-4-2012 வைர ேஜாதிடபா� "அதிர்ஷ்' சி. ரா�: அ�ஷம- 3. 3. கி�த்திைக1-ஆம் பாதம் �) ேமஷ ராசிநாதன் ெசவ்வாய் வ. கிரக மாற்ற: ெசவ்வா- வக்ர. 9-4-2012. 2. ஒ� சில�க்� மனதளவ�ல் அல்ல� உடல்நலத்த சி�சி� ப�ரச்சிைனகள் உ�வாகி மைற. எனேவ ேமஷ ராசிக்காரர்கள�ன் கனெவல்லாம் நனவா�ம. 2 1. ��யன் நிற்ப� �� வ (ம�னம). ேக� சாரம. சிலர� ��ம்பம் ெசாந்த ஊ வ�ட்� ெவள�ேயறி ேவ� ஊ�ல் ெசட்�ல் ஆ�ம் சந! ப�த்தவர்க�க ேவ� ெவள��ர்கள�ல் ேவ வாய்ப்�ண்ட. பரண�3.�தன் ம�ன. திட்டங்கள்லாம் ெசய வ�வம ெப�ம் கால. தாராளமான வர� ெசல�ம் மிச்சப்பத ��யாதப�- ஏராளமான பணப்�ழக்க�ம் இ�ந் ேசமிக்க ��யாதப- இ�ப்� ைவக்காதப . ெபா�ளாதாரத்தில் ெந�க்க� நி மா�ம. 2-ஆம் இடத்�க் ேக� சந்த சாரம் ெப�வதா. 12-க்�ைடய � ெஜன்மத்தில் நின்� �க்கிரன் ெப�வதால. கார்த்தி- சன�: (வக்ர). ��ம்பத் ேதைவகள் �ர்த்தி. சன�- வக்ர. ��வ�ன் பார்ைவ ெசவ்வாய்க்�ம் ெசவ்வாய�ன ் பார்ைவ கிைடக்கிற. பரண�. �� நிற்ப� ெசவ்வாய் வ (ேமஷம). 2. எண்�கிற எண்ணம் எல்லாம் ஈேட�ம. ெசவ்வாய் நிற்ப� ��யன் (சிம்ம). ேராகிண�- 4. �ப்ப�ரமண�ய சந்திரன் மா�: ஆரம்ப- சிம்ம 5-4-2012- கன்ன 7-4-2012- �லாம 9-4-2012- வ��ச்சிக கிரக பாதசாரம: ��யன: ேரவதி- ெசவ்வா: 2. 3. 9. சித்திை- 3. ேமஷம (அ�வ�ன�. (வக்ர). 4.

ெதாழில் ஸ்தானாதிபதி சன� ராசியாதிபதியான ெசவ்வாய�ன் ச ெபற்�10-க� 9-ல் நிற்பத. �ஷபம (கி�த்திைக2-ஆம் பாதம் �. அதனால் �த�ம் சன��ம் ப�வர்த்தைனயாக . ெபாறாைமக�ம் எதிர்ந�ச்ச�ம் இ�க்கத்தான.உங்கள் ராசி அைமப. ேவதைனகைள�ம் ேசாதைனகைள�ம ேதால்வ�கைள�ம ் �ன்பங்கைள�ம் கடந்� வந்த "இந்த வள�ம வாழ்�ம்தான் �� அ�பவேம தவ�ர வ�ைமக்�ம் கஷ்டத்�க்�ம்' என்ற தத்�. ப�காரம: ேகாைவய�ல் ேகாவ�ல் பாைளயத் தில் காலகாேலஸ்வரர பழைமயான சிவன் ேகாவ�ல் இகிற�. ��யன் 11-ல் லாப ஸ்தானத்திலப்பதா�. இங்�ள்ள நந்தி மரக தக் கல ஆனவர. �யற்சிகள�ல் ேபா. தி�மணமானவர்க�க்� உடன�யா க வா�� ேயாக அைம�ம. ேராகிண�. அ� மட்�மல.எ� ஒன்� சிக்கலாக மைலப்பா ேதான்�கிறேத அ�தான் ��வ�ல் ேயாகமாக�ம் ராசியாக�ம் அ. 8-ல் ரா� எனேவ தி�ைவயாறில் இ�ப்ப� ��ம்பக் �ழப்பத்ைத உ. � ேதால்வ�ையக் கண �வண்�வ�ட மாட்�ர. எம�க்� சாப வ�ேமாசனம ் ெகா�த்த ஸ. இ�ந் 25 கிேலாம�ட்டர ் �ரத்தி�ள்ள காமரசவ ெசன்� கார்க்ேகாேடஸ்வரைர வழிபட ே. �னர்�சம3-ஆம் பாதம் �) மி�ன ராசிநாதன் �தன் ராசிக9-ல் சன� வ�ட்�ல் இ�க்க. ப�காரம: 2-ல் ேக. சன�. 5-ல் சன� வக்ரமா இ�க்�ம்வை (21-6-2012) ெதாழில. தி�வாதிைர. மி�னம (மி�கசீ�ஷம்3-ஆம் பாதம் �. மி�கசீ�ஷம்2-ஆம் பாதம் �) �ஷப ராசிநாதன் �க்கிரன் ெசாந்த வ. உடேலா� ஒட்�ய��க்�ம் மகத! ெஜன்மத்தில் உ ேக��ம. தி�மணமாகாதவர்க�க்�த் தி�மண �யற்ச தள்ள�ப் ேபாகல. இங்�ள்ள தட்சிணா�ர்த்தி மிகச் சிற. அங்� ெசன்� வழிபடல. இன்ெனா� ரகசிய. சன� வக்ர நிவர்த்திக ப�ற� �வர்ஸ் கிய�ல்ய வண்� டாப் கிய�ல் ஓடத் ெதாடங்கி. சந்திரன் �ஷப ராசிக உச்சநாதன் என்பதா �ம் உங்க�க்� எல்லா வைகய��ம் தன�ப் பட ெசல்வாக்�ம் ேயாக �ம் மதிப்�ம் ம�யாைத�ம். �தன் வ�ட்� கன்ன�ய�ல் இ�க்கி. சர்ப்பசாந் ப�காரத்தல. வாழ்க். ெநற்றி ய�ல் சிவலிங் காணப்ப�.�ஷபத்தில் ஆட்சியாக இ�க்க.அத்தைன�ம ் ெசலவாகிவ�. வாரத் ெதாடக்கத்தில் ��யன் சாரத்தி�ம ் ப�ற� சந்திரன் சாரத்த. சில கா�யங்கள�ல சில சமயங்கள�ல் சில ேதால்வ�கைளச் சந்தி. 7-ல் உள்ள ரா�. அவைரப் பார்க் �ம் ெசவ்வா�ம் சன��ம் ��ம்பத்தில் ஏற்ப�ம் ப�ரச் சி ைனகைள சம ாள�க்க ��யாதப� சந �ைறைவ ஏற்ப�த்த ல. "பனங்காட்� ந� சலசலப� அஞ்சா' என்ப� ேபால் எல்லாம் உங்க�க்�ப் பழகிப் ேபான சமாச். ெதாழில் ேமன்ைம�ம் �ன்ேனற்ற�ம் .ேதால்வ� என்ப � ெவற்ற பாைதக்கான பக்கட்�கள் என்� சமாள�த்வ��.

இவற்றி 9-ன் பலன் ஏற்ெக னேவ �றிப்ப�ட்டப� . சிலர் தாய�ன ேப�ல் அல்ல� தந்ைதய�ன் ேப�ல் உள்ள ெசாத்�க்கைளப் பண்ணலா. ெகௗரவம் ஆகிய பலைன�ம் மதி. அதாவ� 6 மைறந்�வ��. �தன் ராசிநாதன் என்பதால் ெசல். கல்வ. ப�வர்த்தைனய�ன் பலன் அவரவர் ராசிய�ல் க அர்த ் . ஆன்மிகத் ெதாட. 9-ம் ப�வர்த்தைன என்ப தாய. ெசயல்பா. அந்தக கடன் �பக்கடன். �மி. ஜாதகத்தில் இப்ப� ப�வர்த்தைன ெபற்ற கிரகங்கள் ஆதிபத்த ெசய்வார். 11-க்�ைடய ெசவ்வாய் சாரத்தி�ம் இ�ப.றார்க. மைன. அத் �டன 2-க்�ைடயவர 9-ல் இ�ப்பதால் �ன்� பலன்கைளச் ெசா. அதற்� 6. ெதய்வ வழிபா. சன� 8. தகப்பனார் ெசாத்� அல தகப்பனார் உதவ��டன் ��ம்பம் ேமன்ைமயைட�ம் எ. திறைம. தகப்பனார் வழிய�ல் - உடன்பா� �தலிய நற்பலன்கைள �ம் ெச. � வாகன ேயாகம் உண்டா. ம�யாைதைய�ம் ெசயலாக்�வ. 8-4-2012-ல் காைல 7. ஆய�ல்யம் �) கடக ராசிக்� 9-ல் ��ய �ம 9-க்�ைடய ��10-�ம் இ�க. அதில் கலந் � ெகாண நலம் ெபறலா. 10-க்�ைடய ெசவ வாய் ��யன் வ�ட்�ல் சிம்ம த்தில் 2-ல் நின் �� பார்ைவையப ெப�கிறார. �தன் 1. கடகம (�னர்�சம4-ஆம் பாதம் �. ேமற்பப்� ேயாகம் அல்ல� உத்திேயாக உ. "ெஜனன � ெஜன்ம ெஸனக்யானாம் வர்தன� ஸம்பதாம ் பதவ � �ர்வ �ண்யானாம் என்� எ��. 4-க்�ைடயவ. �ேதவ� சேமத வரதராஜர் தி�க்ேகாவ�ல் உ. அவர்9ல் இ�ப்பதால் �ர்வ �ண்ண�ய பா. வ�. அத்�டன ் தசா�க்திப் பலன்கள் சாதகமாக இ �ந்தால் ெ. �தன் கன்ன�ய��ம் ஆட்சியாக இ�ப்பதற். �தன் 7. இந்த �ன் பலன்கள��ம ் எ� நடக்�ம் என்ரவர் ஜாதக அைமப்� என்பைத வ அவரவர் �ர்வ �ண்ண�ய பலம் என்ப� தான் . வ�. �சம. ஒ� சிலர் கடன் வாங்கி ெதாழில் ெசய்� லாபம் கடைனெயல்லாம ் அைடத்�வ�ட. தன்�ைடய ஞானத்தா�ம் �ர்வ�ண்ண�யத் தா�ம் நல் ��ம்பத்ைத அைமத்�க்ெகாள்வ� என்ப� �ன. � வாகனம. ப�ப்� ேயாகம ் அைம. தன்�ைடய வாக்� வன்ைமயா�ம் சாம ர்த் திம் கல்வ�த் திறத்தா�ம் வாழ்ைவ�ம ் பாக்கியத்ைத�ம் அைடயலாம் ெதய்வ பக்தியா�ம் என்ப� . 11-க�ைடய காம்ப�ேனஷன இ�க்க ேவண். 11 என்ப� 6-க்� 6-ஆம் ப�காரம: தி�வா�ர் மாவட். அதாவ� பைழய ெசாத்�கைள லாபகரமாக வ�ற்� �திய இடத்த ெபாலி� த�ம் �திய ெசாத்�கைள வாங்க.30 மண�க்� ேம �ம்பாப�ேஷகம ் நடக்க. தாய�ன் �கம ் வ��த்தி யை. �த்�ப்ேபட்ைட அ�கில் சித்தமல்ல கிராமத்தில் �ேத. 9-க்�ைடயவ. அதனால்தான் ஜாதக எ�தத் ெதாடங்�ம்ே. தர்மகர்மாதிபதி ேயாகம் ஏற்ப�. தி�மணத்�க்காக அல்ல� ெதாழில் வ��த்திக்கா க கடன் . அதாவ� சன� �ம்பத ் தி. என்றா�ம ் இங 4-ம. �மி. ேதக �கம் �பபலன்கள் உண்ட. இட. 10-க்�ைட ��வ�ன் சாரத்தி�ம ் சன 6. ஒ� மன�த�ைடய .

ெபண் ெவறிப��த்த ப�த்தன்தான் ��க பக்தர் அேத ேபால ைகலயங்கி�ையேய �க்கி காம்ேபாதி ராகம் சிவ�ைடய ேபர��க்�ப் பாத்திரம ான இராவணன். ேபான வாரத்திலி�ந்� சிம ்ம ராசிக்� ம�ண்�ம் ஏழைரச் சன. சித்திைர2-ஆம் பாதம் �) கன்ன� ராசிநாதன் �த6-ல் மைறகிறா. 10-ல் ேக��ம 4-ல் ரா�ம் இ�ப்பதால் ப. பதவ�ைய அைடவ�ம. உத்திரம1-ஆம் பாதம் �) சிம்ம ராசிநாதன ் ��யன் தன் ராச 8-ல் மைறகிறா. அ� அவரவ�ைடய ஜாதக அைமப்ைப ெபா�த்த வ�ஷய. 10-க்�ைடயவ. ப�காரம: தி�த்தண� அ�ேக�ள்ள ேசாள�ங்கர் ெசன்� நரசிங்கப் ெ வழிபட ேவண்�. ஆக. ைவத்தியச் ெச. 10-க்� 9-�ம் இ�ப்பதால் ெதா. கடக ராசிக்� �க்கியமான ப�காரத் சிம்ம (மகம. ��ய�க்� வ�� ெகா�த்த �� 9-ல் நின்� ராசிையப் பார்ப்பேதா� ெசவ் ேசர்த்� பார்க்கிற. ெகாைலகார�ம் ெகாள்ைளக்கார�மான ரட்சகன் தான் இராமாவ�யம் பைடத் வால்ம�கியானா. தர்மகர்மாதிபதி ேயாக உண்டாகிற. தாழ்�க்�ம் ஆக. தன் ஒ�க்க �ைறவா�ம் ஆண வத்தா�ம் எல்லாவற்ைற�ம் . அேதேபால 4-ஆமிடத்� ரா� சில�க் ஆேராக்கியக் �ைறைவ அல்ல� வா கன வ�பத்ைத ஏற்ப�த்தினா� வட்�க்�ைடய ெசவ்வாய் பார்ப � மைல ேபால வ�ம் �ன்பம் பன�ேப வ�ல�ம.ராசிக்�6-�ம. ெசலவத்ைத அைடவ�ம் அவ�ைடய �ர �ண்ண�ய வ�தி என்ப� இதன் ெப. இழப்�கைளச் சந்திக்�ம் நிைல ஏற. உங்க� ைடய ெசல்வாக் �ம் மதிப்�ம் ம �யாைத �ம் காப். ஈஸ்வ� நான்� உ�வத்தில் ஈஸ்வரைனட்ட தலம. ெபாறாைம. ெசவ்வாய 10-க்�ைடயவர் என்ப. அத்�டன் கன்ன� ராசி . யானார. �ரம. கடன. ெபாறாைமகைளச் சந்தித்த.��ப்ப�றப். எனேவ. சில�க்� ெகட்டைத�ம் ெச. ெதாழில. அதனால் தான் வள்�வர் ஒ�க்கத்ைத உய���ம் ேமலானதாகப் ப�காரம: �ம்பேகாணம ் அ�கில் தி�வ�ைசநல்�ர- ேப. "யாைன கீ ேழ சாய்ந்தா�ம் �திைர ம' என்ப�ேபா. ஹஸ்த. �க்கிரன் ஆட் ெப�வதால் பாதிப்�கள் வ�. அவர்1. ெசப்டம்பர் வைர ம�ண்�ம் ஏ சன� ெதாடங்�கிற. ஏமாற்ற. கன்ன (உத்திரம2-ஆம் பாதம் �. மன�த� ைடய உயர்�க்� அவனவ�ைடய �ர்வ �ண்ண�யம்தான! ஆ�. உத்தி ேயாகத்தில் ேப. �லாத்திலி�ந் சன� வக்ரமாக கன்ன�க்� மாறிய��ப். கற்கடேகஸ்வர ேகாவ�ல் ெசன்� வழிபட. மா� ேமய்த்�க் ெகாண்��ந்தவர்தான் மகாகவ� காள�த. ேபாட். மன�த�ைடய உயர்�க் � �ர்வ �ண்ண�யத்ேதா� ஒ�க்க�ம் அவசிய. தி�ம்ப வந்த வக்ரச் சன� சில�க்� நல்லைத�ம.

கடன. அவ�க்� வ�� ெகாத்த ��யன ராசிக்� 5-ல. ப�காரம: ெஜன்மச் சன� ேதாஷம் வ�லக கடயநல்�ர் அ�கில் கி�ஷ ெசன்� ெஜயவ�ர அபயஹஸ்த ஆஞ்சேனயைர வழி பட. ஜாதக தசா�க்திகள் பாதகமாக இ�ந்தால் உங்க�க்� பாதகத்ை. கன்ன�ய�ல். ைவத்தியச் ெசல அதிகமாகேவ காணப்ப�. ப�ள்ைளக�க்கான �பகா�யக் க 7-ல் ��யன் நிற்ப� சில தி�மணத் தசா�க்தி கைள அ�ச�த்� ேதைவயா ப�காரங்கைளச் ெசய்� ெகாள. �ணம. எனேவ உங்கள் எண்ணங்க�ம் திட் . என்றா�ம ் அவர் ஆட ெப�கிறார. நல்ல கா�யத்திற்கான . எனேவ 6-ஆமிடத்�ப் பலன் ேர. ெசௗக�யங்க�க்� �ைற ஏ�மில்ை. ேம 17-ஆம் சன�ையப் பார்க். அ�ஷம. ெசலைவ கட்�ப் ப�த்தினால் அைதவ�ட எனேவ ஓ� இன்ெனா� ெப�ம் ெச உங்கைள �ற்�ைகய�. அதாவ� ெவற்றி�ம ் லாம் மைறகிற� என்� அர். இ�க்�ம் 9-ல் வ�ம்ேபா� ெஜன்மச் சன�ய�ன் ேவகம் �ம்பத்திற்�ைடய சன� த. என்றா�ம ் �� ராசிையப் பார்ப்பதால் வற்ைற�ம் சந்தித்� சமாள�க்�ம் திறைம�ம். �வாதி. ப�காரம: வ�ரயச்சனய�ன் ேவகம இ�கம்பாைளயம ் தண�ய ேமட்�ப்பாைளயம் அ ் ெசன்� ெஜயவ�ர ஆஞ்சேனயைர வழிப.ஒ� கதைவத் திறந்தால் இன் ��க்ெகாள்வ ேபால. வ�சாகம்3-ஆம் பாதம் �) �லா ராசிநாதன் �க்கிரன் ராசி 8-ல் மைறகிறா. அதனால் அ�ப்பைட வாழ்.ம�ண்�ம ் வக்ரகதிய�ல் சன� வந்தி�ப்பதால் ெஜன்மச் . உங்கள ் ராசிைய�ம் பார்க். �லாம (சித்திைர3-ஆம் பாதம் �. ஆ� மாத காலம் சன� கன்ன�ய�ல�ப்பா. ேபாட். 11-க்�ைடய ��யன6- ல் மைறவ�ம ் ஒ�வைகய�ல் உங்க�க்� எதிர்மைறப் பலன் . தைடகைள ஏற்ப�த். இ�வ�க்�ம ் ப�வர்த்தைன ேய உண்டாகி ற. அந்த ��யைன�ம ் ��யன் வ�ட்�லி�ந்ேத ெசவ்வாய் பா. மிகப் பழைமயான சிவன் ேகாவ��ம் இ�க்க. �ற்�ச ் �ழ்நிைலகள�ல் ப�ரச்சிைனக�ம் ேபாராட டார்ச்சர்க�ம் அதிகமாக இ. வ��ச்சிக (வ�சாகம்4-ஆம் பாதம் �. ேம�ம் அவைர ேயாகாதிபதி சன��ம் பார்ப்பேதா� அவ 12-ல் மைறகிறா. வசதி. ஆனா�ம் �க்கிரன் ேக�ேவா� சம்பந்தமா�வ�ன் பார்ைவைய ெப�வதால. அதனால் 6-ஆமிடத்�ப் பலன் க�ைமயாக இ�க. ேபான்றவற்ைற ஏற்ப�த். இழப்� ேததி 8-ல் ஏமாற்றங்கைள�ம் தர. ேகட்ைட ��) வ��ச்சிக ராசிநாதன் ெசவ்வ 10-ல் வக். சத். அப்ேபா� ராசிநாதன் �தன் �ம்பத்திலக. ெதாழில் கடன. அதற்� எ��ம ் ெந�ப்ப�ல் எண ஊற்�வ�ேபால �க்கிர�க்� சாரம் ெகா�த்த 6-ல் மைறகிறா.

��ம்பாதிபதி �� 6-ல் மைறகிறா. உங்க�க்� எல்லா ேதைவக�ம் �ர்த்தி. அங்� ெசன்� வழிபட. மைனவ� அல்ல� ப�ள்ைளகேள சில�க்� ப�ரச்சிைனக அைமயலாம. அத்�டன் �த�ம் சன��ம் வர்த்தைன ேயாகம் . ��ம்ப. ஜாதக தசா�க்திகள் ேயாகமாக அைமந்தால் எல்லாம் ச�யா. ப�காரம: ெநய்ேவலிய�ல் வ�ல்�ைடயான் பட்� என்ற கிராமத்ேலந்திய ��கன் ேகாவ�ல் இ�க்க. பார்ைவ ஆகியவற்ைறக் �றிப்ப��ம். அத்�டன 9-ஆமிடம. �தன் வ�ட்�ல் சன� சன� வட்�ல் �த�ம் இ�ப்ப� ப�வர்த்தைன ேயாகம். தனம. வ�த்ை. உத்திராடம1-ஆம் பாதம் �) த�ச ராசிநாதன் �� 5-ல் நின்� ராசிையப் பார்க். அவ�ட்டம2-ஆம் பாதம் �) மகர ராசிநாதன் சன� 9-ல் இ�க்கிற. � இந்தப ப�வர்த்தைன ேயாகத்தின் அவரவர் வ�ட்�ல் ஆட்சியாக இ�ப்பதற. அஷ்டமியன்� அஷ்டைபர ேஹாமம. இவற்றால் பாதிப்�கள் ஏறட�ண். ேயாகம்தான் �க்கியம. உத்திேயாகத ் �ைறய��ம் இைட�� கள்�ம. எல்லா ேயாகத்ைத�ம் வ�ட ப�வர்த அதனால் இழந்த சாம்ராஜ்யத்ைதக்�ட த 5-க்�ைடய ெசவ்வா 9-ல் அமர்ந ்� தன க ்� ெகா�த்த ��யைனப் பார்க்க. 11ஆமிடங்கைள�ம ் பார்க்க. அ��ம் உங்க�க்� அ��லம ாக அைமக. அவ�க்� வ�� ெகா�த் �த 2-ல் இ�க்கிறா. ப�காரம: ெஜன்ம ரா�வ�ன் ேதாஷம் வ�லக தி�த.நிைறேவ�ம. ஆகேவ "�ைற ஒன்�மில்ைல மைற�ர்த கண்ண' என்� பாய மாதி�. அல்ல� ேதைவயற்ற வ�மர்சனங் சமாள�க்க ேண்�. எல்லாம ் ெசௗக�யமாக நடக. . அதனால் ��ம்பத்தில் தவ�ர்க்க சில ப�ரச்சிைனகைள சந்திக்க ே. அதனால் �ர்வ �ண்ண�ய பாக்கிய�மவ அ��ல�ம் உங்கைள வழிநடத. �ராடம. த�� (�லம. சன� கன்ன�ய�ல் இ�க்�ம்ேபாேத தி�மணமா ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் அைமப்� நிைறேவ�. �ைஜ சிறப்பாக நைடெப�. ெஜன்மத்தில் ரா� நிற்க. இப்ப� இல்லாவ�ட்டால் ெபா�ளாதாரத்தில் ெந�க்க� நி சந்திக்க ேவண. 10-க்�ைடய �தன 3-ல் மைறந்தா� 9- ஆமிடத்ைதப் பார்ப்பதால் ஒ�வைகய�ல் தர்மகர்மாதிபதி ேயாக�ம். த�� ராசிக்� 10-ல் வந்தி�க்�ம் 7ஆமிடத்ைதப் பார்ப். தி�ேவாணம. 10-க்�ைடய �த�ம 3-க்�ைடய சன��ம ப�வர்த்தைனயாக இ�க்கிறா. ெஜன்ம ராசிைய வக்ரச் ச பார்ப்பேதா� �க்கிர�ம் ேக��ம் பார்க்.தி�வள்�ர் சாைலய� நாப�ர் ெசன்� ஈஸ்வரைன வழிபட ேவ. மகரம (உத்திராடம2-ஆம் பாதம் �. ெதாழில்�ைறய��ம ் ���யற்சிகள் ெவற்றி . 2-ஆமிடம் என்ப� வா. சன��ம் �த�ம் ப�வர்த்தைன ெப�ர்க. ெபறலாம் என்ப� வ�.

அவ�க்� 6-க்�ைடய �தன் பைவ கிைடப்ப தால் சில�க ஆேராக்கியக் �ைற� ஏற். ��ம்பத்தில் அை. தன்வந்தி� ேஹாமம் ெசய். ஏற்ெகனேவ நடந் அட்டமத்�ச் சன� �ன்� வ�ட�ம் எல்லா வை ெதால்ைலகைள�ம ் �ன்பங் கைள�ம் �யரங்கைள�ம. �லெதய்வ வழிபா.ெசல�. அதில் ஒ� சிலர் காணா ேபாய்வ�ட்டார. பாக்கிய. ப�காரம: �ம்ேகாணம் ெசன்� �ம்ேபஸ் வரர் ேகாவ�லில ் உள்ள வழிபடலாம. ப�காரம: வாலாஜாேபட்ைட தன்வந்தி� ஆேராக்கியப �டம் ெசன்� தன பகவாைன த�சனம் பண்ணல. 8-க்�ைடய �கிரன் சாரம ���க்� வ�� ெகா�த்த ெசவ்வாய் ராச 6-ல் மைறகிறா. ஆனா�ம் சன�க்� வ� � ெகா�த்த �த�ம் சன ப�வர்த்தைனயாக இ�ப்பதால் க�ம் பாதிப்� . 2009. என்றா�ம5-க்�ைடய �க்கிரன் அங்� ஆட்சி ெப. வாக்� நாணயம காப்பாற்றப்ப. அங்�ம் ேபாகல. அவைர ரா� பார்ப்பதா�ம் ப�ள்ைளகள�ன் எதிர்காலம் பற்றிய கவைல சில�. வ�ரயாதிபதி �� 4-ல் நிற. 9-ல் ஆட்சியாக இ�ப்ற்�ச் ச. ம� னம (�ரட்டாதி4-ஆம் பாதம் �. �ரட்டாதி3-ஆம் பாதம் �) �ம்ப ராசிநாதன் சன� ேபான வாரத்திலி�ந்� கன்ன�க்� மா. �ம்ப (அவ�ட்டம3-ஆம் பாதம் �. 5-ல் ேக��. க�ம் வரலா. ஜூன் மாதம வக்ர நிவர்த்தி அைட. என்றா�ம ் ெசவ்வாய்க்� வ�� ெகா�த்த ��யன ் ெஜன்ம ராசிய �ல் . அதற்� �ன்னதாக ேம மாதம் �ஷப ராசி க்� மா�ம்ேபா� சன�ையப் பார்க ்கக. கன்ன�ச் சன � ெசப்டம ்பர் வைர இ�. அவற்ைற சமாள�த்� ெகாள்ள லா. அந்த வ�ட்�க்�ைடய ெசவ் 8-ல் மைறவதால. �ன்ேனார் வழிப.�தல்2011. ஆலய த�சனம. ெப�கிறார. ெபாறாைம கைள�ம் சந்திக்கச் ெச. 3. அல்ல� எதிர்பாராத ைவத்தியச் ெசல�க�ம் வ� இடத்�ப் ப�ரச். வாகனப் ப�ரச்சிைன ஏற்பட. ஆ� மாதம் (ெசப்டம்பர் ) அட்டமத்�ச் சன� நட. 9-க்�ைடயவ. ெதய்வ பக்.அதனால் 2-க்�ைடயவர 2-ல் ஆட்சியாக இ�ப்பதற்�ச. சன�ய�ன் ெக�தல்கைள வ�ட்� வ�ட்� அப்ேபா��தல் சன� அட்டமத ெபாங்� சன�யாக தங்� தைடய �ன்ேனற்றங்கைள�ம் ேயாகங்கைள�ம் ெசய்வார் என்� எதி. ஆனந்த. அதனால் ெபா�ளாதார வளர்ச. �ம்பேகாணத்திேலேய நவகிர க வழிபாட்�க் ��ய ஆலயம. ேரவதி ��ய) ம�ன ராசிநாதன் �� 2-ல் பலம ் ெப�கிற. சதயம. �கம் என எல்லா நன்ைமக�ம் உண. தாராளமான வர�. ஒ� சிலர் ப�கார �ைஜகள�னால் காப்பாற்றப்பட்� கைர ேசர.�சம்பர வைர நடந்த அட்டமத்�ச் சன�ையப்ேபால இந்தச் சன� ப. இப்ேபா� ம�ண்�ம 8-ல் வந்தி� க் �ம் வக்ரச் சன� அதற்�ப் ப�காரம் ேத நல்லைதச் ெசய். ம�ண்�ம அட்ட மத்�ச் சன� ஆரம்ப�த்�. உத்திரட்டா.

�� 2-ல் நின் 10- உத்திேயாகம ் ஆகியவற்ற சிக்க�க்� இடமில. ெதய்வ வழிபா. இ�க்� அர�ப்பண�ய�ல தன�யார்�ைற பண� யாளர்க�க்�ம் இன�ைமயான பலன்கைள எதிர் பார. ேவைல. ஆமிடத்ைதப் பார்ப்பதால் ெ. ெசவ்வாய் �வ�க் ஏற்ப�கிற. �திய �யற்சிக�ம ் ைக�. ஏற்ெகனேவ ெதாழி�ம் வ��த்தியைட. ்மத் தி�ப்தி�ம். �ம்டர்� ஏற்ப�வதால் மைற� ேதா அ��லமான பலன் க�ம ் ஏற். பக்தி மார்க்கத் தி�ப்தி�ம ் மனநிைம் உண்டா. 7-ல் உள்ள சன9-ல் உள்ள ரா� ைவ�ம ் பார்ப்பதால் ஆ. �ன்ேனற்ற�ம் ஆன ெசய்ர்மம ் ைக�. ��யன. ஒ� சில�க் கடன்கள் ஏற்பட்டா �ம் அ� வ��த்த. ��.�பக் கடன. ேசலம் ட�ன�ல உள்ள �கவேன�வரைர�ம் வழிபடல. . ப�காரம: ம�ைர ம�னாட்சி �ந்தேர�வரைர வழிபட ேவண. ெபா�ளாதாரத்தில் ப�ரச்சிைன இடமில்ை. ��யன் நிற்ப�ம் ��வ�ன்.வாய�ன் பார்ைவைய�ம் ெப�கி.

' .| ஆஸ்ட்ேரா சி சாதாரண மன�தைர�ம் சாதைன ெசய்ய ைவக்�ம் ஆ நவகிரகங்க�க்� உ. அந்த உண்ைம ேதவ ரகசிய. ஒ� ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் எப்ப� ேவண்�மானா�ம் அக லாம. நிைனத்�க் ெகாண்��ப்ப�ம் ைக��. ண மலர் கீேழவ. ெவற்றி ெபற்ற மன�தெரல்லாம் �த்திசாலிய' என்கிற பைழய பாடல்தா நமக்ெகல்லாம் ஞாபகத்திற். நைட�ைறய�ல. நாம் ெசய்�ம் தர்ம�ம் கர்ம�ம ் நம்ைம எங்ேக ெகாண்� ெ ெத�யா�. ஒ� சில ஜாதங்கள�ல் அைதக் கண்�ணர்ந்� ��ைகய� ச�யாக வந்� ஆச்ச�யப்ப�த்�. ப�றப்� வ�திையப் ப�சிலிக்�ம்ேபால உண்ைமகள் �லப். அதன் கால் ச�ய�ல்ைலெயன்றால் எல்லா பலன்க�ம் தைலகீழாகப் . நிைனத்த மாதி��ம ் நடக். அ� எல்லா�க்� "�ததி�ள்ள மன�தெரல்லாம் ெவற்றி காண்ப. பைழய �வ�கள�ல் சில ரத்தின �த்திைரகள் . �ர்வ �ண்ண� ய பலம் ஒ�வ�க்� �கைழத் என்றி�ந்தால் அைத யாரால் ம ாற்ற? எத்தைனேயா ேப�க்� ஆை அரசியலில- சின�மாவ�ல் �கழ் ெபற இய�ம ா என! வாய்ப்பதில. இ�க்� வ�த- அதன ேதாற்றத்ைதச் ெசால்�ம. "ேவ�ல் ப�தி�ந்தால் ெவள�ய�ல் நிற்�ம நா�ல் ப�ெதன�ல் ந�ம ��ல ் மரம் சா.

கன்ன� லக்னத்� 7-ஆமி டமான ம�னத்தில் ே. �ஷப ராசிக்� 7-ஆமிட மான வ��ச்சிகத்தில் ேதாஷத்ைதத் தந்�வ. லக்னாதி பதி சாரத்ைத வாங்க (லகனத்�க்� ராசிக்� 7-ல் சன� அமர்ந்� அேத ). நிக்க மாட்ேடங்' என்ற கைதயாக. �றிப்பாக மகரத்திற்� ெசவ் �ஷபத்தில் அமர்ந்� சந்திரன் சாரம் வாங்கினால் தவறிய பலைன. 8-க்�ைடய ெசவ்வா சாரத்ைத வாங். சாப்ப�ட ��யை' என்பதாக இ�க். லக்னம ் நின்ற சாரம் சந்திர�ைடயதாக. "ைகக்�ம ைபக்�மவ��. ைகவ�ட மாட்டா.சில சமயங்கள�ல் பாதகாதிபதி ெகா�ப். 2-க்�ைடயவன் வ�ரயாதிபதி சாரத்ைத வாங்கி பலவ�னப்.. அந்த ெசவ்வாய் சந்திரன் சார (ேராகிண�) ப�வர்த்தை ெபற்றா. ேகட்ைட சார.ேரவதி சாரம.. 7-ல் ேக� அமர்ந ்� பட்டா இ�க்க. ஒன்�ம ப�ரேயாசனப் படைலே' என. "அல்வாைவப் பார் க்க . என்கிற ெநய்ைய ஊற்றிக்ெகாண்ேட இ. இப்ப� இ�ப்ப�ன்ர . ஏேதா ஒ� வைகய�ல் ஜாதக�க்� �கைழத் தரப்ேபாகிறெதன்� ெசய்� ெகாள்ளல. "எல்லாம் இ�. லக்னாதிபதி சாரத்ைதப் ெபற்றா� �ரம் என்ப� உ�தியாகிவ�. பாக்யாதிபதி ெக�ப்ப. எப்ப? வ���கைளப் ப��த்�க்ெகாண்� வ�திைய அல�. வ�திக்� லாபாதிபதி யான சந்திரன் பாக்கியேமறல? (கன்ன� லக்னத்�க்� சந்திரன் லாபாதிபத?) ஆழ்மனதி. ேராகிண� சாரம் ெசவ்வாய்க்�ச் சிறப்� என்றா லக்னங்க�க்�ம் ச�யாக ? வரா�. ெபண் ப�ள்ைளகள�னால் கவைலைய உண்ட. அ�பவத்தில் நிலம் இ�. ஜாதகன் �யற்ச �ன்பத்தி�ம் �ண�ச்ச அதி�ம் கன்ன� லக்னத் 3. எப்ப�யாவ� �ன்ேனறிவ�ட ேவண்�ம் என்கிற ேஹாமத்த�யாக ெகா�ந்�வ�ட்� எ�ந்�ெகாண்ேடய.

ஒ� வ�க்ெகா�வர் ப��ந்� வாழ்தல் என சில இதில் வ�திவ�லக்க-ஆண. லக்னாதிபதி 3-க் �ைடயவன் சாரத் ைதப் ெப? ைத�யம. அேதசமயம. இதில் இன்ெனா� �ட்�மம் . வ�திக்� லாப�ம ் ராசிக்� ய�ம் என திட்டமிட்ட பாைத ய�ல் ெதள�வான ப. ரா�. �தன. இதில் வழ. 10-ல் இ�ந்� �பச்சாரம் ெப�தல் ப . இ�வர் ஜாத க �ம் ஜாதக யாக �ட்�மப ெபா�த்தம ் ெபற்றி�க்�ேமயானால் நற்பலன்க.ேக� ேகந்திர அைமப் ப�ல் இ�ப உத்தம. 8-ல் ஒ� வ�� சந்திர�க் � மைறவ�ல் இ�ந்த அதற்��ய பலைனக் ெகா�த்�வ. 7. �ண�ச்ச.ெபண் சங்கடங்கைளக் ெகா�த். 8-ல் �பகிரகங்களான . வரநைட � என ஜாதகைர உயர்த். அேத சமயம. 8-க்�ைடயவன் சாரம் என்றால் ெசால்ல�ம்? சந்திர�க் 6. 7.7-ல் இ�க்�ம் பாவ� �ழந்ைதய�ன். பாவ கிரகங்கள 1. ரா��ம் 3.அதாவ� 6. அரசியலில் வாய்ப்ைப ைவக்�. �க்கிரன் இ�ந்தால் சந அதிேயாகமா�ம. 7. அரசாங்கப் பதவ�கள�ல் அ ஏேதா ஒ� �பைரப் பார்த. ெவற்றி கைளக் �வ�க. அப்ப� மைற�ம ் �பர் ர அல்ல� ேக� சாரம் வாங் ய��க்க ேவண். என்றா? அைத ேவ� �ட்�மப் ெபா�த் ஆய்வ�ல் பார்ப். 4. தி�மணமின்ை. தன்னம்ப�க்ைக இ�. கணவன- லக்னாதி பதி சாரத்ைதப் ெ? என் அ�பவத்தி மைனவ�க்�ள் ப�ரச் ச.

�வாதி- 03-ல் �. அ� தி�ேகாண பலமான 1.05 மண�. சில சமயங்கள�ல் வ�திையக் �ழப்ப� சஞ்சலத்ை. ப�ரம்மஹத்தி ேதாஷத்ைத உண்டாக்கக. வ��ப்�ர. மி�கசி�ஷமேராகிண�- 01-ல் சந்தி. இன்�ெமா� சிற. சித்திை- 02-ல் ரா. இ�க்க ேவ �றிப்பாக �ப ஆதிபத்திய சார வலிைமய�ல் தர்மகர்மா திப ஒன்றிைணத ஜாதகைர உயர்த்திவ�.தர்ம கர்மாதிபதி ேயா. பலம அஸ்த- 02-ல் லக். ேகட்ை- 02-ல் சன. 9-ல் �ம. 5. 6. இதில் சில �ரண்பா க�ம் உளன. நல்ல ���கைள எ�க்க வ�டாமல ் த�மாற்றத்ைதக் ெகா�த்� ஏமாற். 6. �தன. 10-க்��ய �தன ் லாபாதிபதியான சந்திரன் சாரத்ைத�ம் அவ்வள� சிறப்ப�ல்லாமல் ே. 10-க்��ய �தன. ப�றந்த ேதத: ேநரம: இடம: சார அதிகாைல 4-10-1958.சந்திரன் சித்த பைம. �க்கிரன் இைணந 9-க்��ய �க்கிரன் வ�ரயாதிபதியான �� சாரத்ைத�. . 12-க்ேகா அல்ல� ேகந்திர அைமப்ப�ேலா இைணவ� ெ பலத்ைதக் ெகா�ப்பதி. அஸ்த- 03-ல் ��ய.பயைன வழங்கிடத இதற்� ் தயங். ெகட்டத? இ�வ�ம் �தியாக சாதகமான பலைனத இயற்ைக பைகவர. உத்திர- 03-ல் �க்கி. உதாரண ஜாதகத்ைதக் காண்ே. 8. கன்ன� லக்னத்தில் ப�றந்த நமரண ஜாதக�க்� லக்ன வ�ட்9. 3. ஆதிபத்திய த�ம் என்றா . 01-ல் ெசவ்வ. அஸ்த- 04-ல் �த. இெதல் லாம இன� ் கர்மாவ�ற்� களங்கம் தர. �த�க்� சந்திரன் சாரம் கிைடப்ப�ம் பார்ப்ப�ம் நல.

ெசாத்� �கத்ைத� வழங்கிய.�ைறப்ப� கன்ன� லக்னத்�க்� பாதகாதிபதியா.எல.ேரவதி- 04-ல் ேக. இைவ ஜாதகத்தின தர்மகர்மாதிபதி ேயா. ெசாத்�கள�ல் பச்சிைன�. 1995-க்�ப் ப�ற� அரசியைலவ�ட ஒ�ங்கி�. சந்திர அதிேயாக.�� ரா� சாரம் ெபற்ற-சந்திர மங்கள ேயா. இ� தாரத்தால் �ழப்ப�ம் ஏற ஜாதகர் ச�ைவச் சந்திக்க ேவண்�ய. 40 வய� வைர ெதாடர்ந்த இந்த தைச. ் ��தல் சி. கன்ன� லக்னத்�க்�ம் �ைறப்ப� ேயாகம ் ெசய் பாக்கிய �ர்வ �ண்ண�யாதிபதியான சன� தைச எதிர்பார்த்த பலைனத் . ெக�ப்பான் என்ப� ெசல: 73731 72593 பாக்யாதிபதி �லனாகிறதல? . நம� ஆய்வ�ல் சில சமயங்கள�ல்காதிபதி ெகா�ப்பா. நாம் வ�தி�ைறய�ல் �றப்ப�ட்ட�ேபால் ர 6-ல் �� சந்தி அதிேயாகத்தில் உள்.ஏ ஆக்கி அரசியலில் �கழ்ெபற ைவ. அதற்�ப் ப�ற� �� த. சார வலிைம �ைறந்ததா. �ஷப ராசிக்�. ெசவ்வாய ் தைச இ�: ஜாதக�ன் 24 6-1-16 வய� வைர ரா� தைச நடந்த. இ�ப்ப��.1985 �தல்1995 வைர இரண்� �ைற எம.

�திேயார்க. வ�யாபா�கள. காவல் அதிகா�க. அரசியல் தைலவர். ேநரத்தில் �க்கி பண�கள�ல் ஈ�படலா. இைளஞர்கள் ஆக அைனவ�க்�ேம அ��லமானதாக அைம�. ேநர�ம 3-4-2012 �தல்9-4-2012 வைர ஒவ்ெவா� ராசிக்கார�ம் இங்ேக �றிப்ப�ட்�ள. ெதாழிலாளர்க. மாதர்க. ஆடவர்க. அரசியல் கட்சிகைளச் ேசர்ந்.| இந்த வாரத்தில் அ��லமான ந. வ�வசாய�கள. ெதாழிலதிபர்க. திைரப்படத் �ைறய�. .

ப�ன்னர் பாண் �ய மன்னர் களா�ம் தி ெசய்யப்பட்ட. அதிசய ேகாவ��க்� அ�கில் உள்ள ம இடங்கள�ல் ந�ரான� உப்�ச் �ைவயாக இ. என்�ம ் கிரா. மனதில் ஏற்ப�ம் �ழப்பங்கள் . �ைனையத் தன்�ள் ெகாண். இந்தத் தி�க்ேகாவ�லில் உள்ள தண்டா�தபாண� பழநிக்� நிகராக வ�ற். அப�ராமியம்மன் சேம த �லேசகர �வா. அரýஜனன் தனக்� த�சனம் தரவ�ல்ைல என்ற ேகாபத்தால்இை அம்ைப எறி. அந்த நிைலய�ல் சித்தர்கள் வழிபட்ட �லேசகர ஈஸ்வரைர வழிபட் ெதள�நததாக�ம. எங்�ேம காணாதப� �ேலேசக �வாமி என்� சிறப்�ப் ெப ெகாண்டவ�. �த்�ப் ேபட்ைட அ�கில் உள்ள� சித் இங்� ேகாவ�ல் ெகாண்�ள்ள கல்யாண வ�.| தி�வா�ர் மாவட். இவைர ெசவ்வாய்க்கிழைமகள�ல் வழிபட ்டால் த�ராத வ�யாதிகள் ந�ங் கிராம மக்கள் அ�பவத்தில் கண்ட. மற்�ம ் இைறவனால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட தி�க்ேகாவ�ல. தன� தி�ப்பாதத்ைத �ன்ேனாக தி�க்கைட��க்� இைணயாக இந் தி�த்தலதில் �� ெகாண்� அ�ள் பாலிப்ப� மற்ெறா� . � அப�ராமி அம்மைன�ம ் நான்� ஞாய�ற்�க்கிழைம கள�ல் நல்ெலண்ெணய ஏற்றி வழிப. பழநிக்� ேவண்�ய ேநர்த் திக் கடைன இங்�ம் ெச�த்த.�ேதவ� சேமத வரதராஜப் ெப�மாள் ஆகிய ெதய்வங்கள�ன் தி�க்ேகாவ�ல்க�க்� ஒே அஷ்ட பந்தன மகா �ம்பாப�ேஷகம் நடக்க! பாண்டவர்கள் வனவாசத்தின்ெபா�� சித்தம் கலங்கிய நிைலய�. தி�மணத் தைடகள ந�ங்�ம ் என்ப� உ. �ேதவ�. இந்தக் ேகாவ�லில் உள்ள அப�ராமி அம்மன் ேவண்�ேவா�க்� உ ��வதற்�க் காத்தி�க்�ம் ேகால ைவத்� தி�க்காட்சி த�வே. ேசாழ மன்னர்களா. அந்த வ�ைவத் தன கவைலகைள ் தி�ேமன�ய�ல் உடேன தாங்கிய��க்� ேபாக்�ம நம் வ�க்களா ் சக்தி உள. மாசிமாதம்26. 28 ேததிகள�ல் காைல ேவைளய�ல் ��ய பகவா தன் கிரணங்கல் வழிப�ம ் அற்�தம் ெகாண்டவ�ம ாகிய ஈசன் வ�ற் தி�த்தலம ் சித்தமல்லி. ஒ� வ�வான� இைறவன�ன் வல� பாகத்தில் ஏற். � �லேசகர �வாமிைய�ம. அதனால் இந்த ஈச""சித்தத்ைத ெதள�ய ைவக்�ம்' என்ற சிறப்ைபப் ெபற்றார் என்ப�ம் �ரா. 27. இந்தக் கிணற்றில் ம .

மகா ெப�யவ�க்� பாடம ் கற்ப�த்த ம கான்ரமண்ய சாஸ்தி�க . � வ�நாயகர.30 மண�க்�ள்ள � ேதவ� சேமத � வரதராஜப் ெப�மா�க் . சான்ேறார் கள் உள்ளதா. இங்�ள்ள வடக்� ேநாக்கி அ�ள் பாலிக்�ம் . காைல 9.00 மண�க்�ள் அப�ராமி அம்மன் சே � �லேசகர �வாமிக்�ம �ர்த்த�க்�ம ் ஆன்ேறா. ஆஞ்சேநய�க்�ம் மற்�ம் � அப�ராமி அம்மன் �லேசகர �வாமி மற்�ம ் ப�வார �ர்த்தங � ம�னாட்சி அம். ெதாைலந்த ெபா�ட்கைள ப�ரார்த் ெசய்த�ட ேனேய ம�டத் த�பவராக வ�ளங்�கிற. பங�ன� மாதம் 26-ஆம் ேததி (08-04-2012) ஞாய�ற்�க்கிழைம காை7.45 மண�க்� ேமல8. �ேதவ� சேமத �வரதராஜப் ெப�மாள ேவண்�ேவா�க்ெகல்லாம் ேவண்�ம் வரங்கைளப் ெபாழிபவராக வ�ளங றார. ் மற்�ம் ப� �ன்ன�ைலய�ல் நை பக்தர்கள் திரளாக வந்தி�ந்� இைறவன�ன் அ பாத்திரமாகலா. � தட்சிணா�ர்த்தி ேபா தி�ேமன� க�க்�ம ் இந்� சமய அறநிைலயத்�ைற ஒத்�ைழப தி�ப்பண�கள ் �வங்கி நிைறவைடந்த நிை. இப்ப� எண்ணற்ற சிறப்�கைளக் ெகாண்ட - �ேதவ� சேமத � வரதராஜ�க்�.00 மண�க்� ேமல 10. � தண்டா�தபாண. � �ந்தேரஸ்வ. இன்�ம ் கணக்கிலடங்காத பக்தர்க�க்� கனவ��ம் நிைனவ��ம் அ வ�ம. மகா �ம்பாப�ேஷ கமான� நிக�ம் மங்களகரமான கர வ�.இளந�ர் �ைவ�டன் இ�ப இத்தி�த்தலத்தில் உள்ள - ெதய்வ அற்�த.

.00 மண�க்�ள் ப�ரம ்ம ��ர்த்த ேவைளய�ல் �ம்பா நைடெப�ம. ெசன்ைன ேபான: 28152533. சித்தமல்லி கைடத்ெத�வ�ல் அம ர்ந்� கல்யாணத் தைடகைள ந�க் வரம் அள�த்� அ�ள் பாலிக்�ம் �ண வ�நாயக�க்� காைல 5.வ�ேதஹ �க்தி அைடந்த ஜ�வ அதிஷ்டானத்த. வ�வரங்க�க் : மஹால�மி �ப்ரமண�ய 3.00 மண�க்�ள் மகன்ய ாச �த்ரா ப�ேஷகம் நை. 600 017. ெசல: 9840053289 - ி ெ. தி. அபார்ட்ெம.30-க்� ேமல 9.00 மண�க்�ேமல 6. �ளஸி �ப்�ஸ்வாம 11. அேதநாள�ல் (8-4-2012) காைல 8.நகர.

சந்ேதாஷமற்ற வாழ். அைம�ம.ஏ ��த்�ம் ச�யா அைமயவ�ல்ை.| என. இதில் தற்ேபா� �க்கிர �க ��ந்� ��ய �க்தி ஆரம. தி�வாதிைர நட்சத்தி. �க்த நன்றாக அ�த்� சந்தி இ�க். 2002 �தல் சன� தை. மி�ன ராசி. 2012ஆகஸ்�ல44 வய� ���ம. லாசர. பரண� நட்சத்தி. தசா நாதன் சன� ம�னத் தி�ம் �க்திநாதன் சிம்மத்தி�ம் இ�ப் பதாடாஷ்டக. அ�ப்�க்ேகாட எதிர்காலம் எப்ப�ய��? சீன�வாசன் ��ம்பச் �ழ்நிைல ரம் என? லட்�மண நாராயணன் மி�ன ரா. ம�ன லக்ன. �லாவதிக்� ேமஷ ராச. ● லட்�மணநாராயண. "பாலேஜாதிட'த்தில் தாங்கள் எ��ம் பலன. ரா� 5-ல் இ�ப்ப� �த்திர சம்பந் கவைல. ● ெவள�நாட்� ேவைல ேமட்�ப்பாைள. �லா லக்ன. அதனால் கட.ப�. பதில்கைள�ம் ப�த்ேத நா�ம் ேஜாதிடம- ேகள்வ- பார்த்� வ�கிே. �லா லக்ன. 5-க்�ைடய சன� ந�ச. கலப்�த 30 வய�க்�ேமல ் தி�மணமாக அைம. என் ேவைல ஒேர மகன ் ஜான் �ேரஷ்�மா. எங்கள் ��ம் பச் �ழ. லக்னத12-ல் மைற. மகர ராசி. ● ந� ங்கள் ேவ�ர. �த்திரகாரகன் ���ம் �த்திரேதாஷம ் உ. என் மாணக்க. 7-ல் �த. தாய் பை. கா�ய தாமதம. எப்ேபா� தி�மணம் நடக? தி�ேவாண நட்சத்தி. 47 வய� நடப். ெவள�நாட்� ேயாகம ் உ. 41 வய� �தல் ரா� தைச ஆரம். 35 வய� �தல் சன� தைச ஆரம்ப. ஜாதக�க்� ெவள�நாட்� ேவை. ெதாழில் சிக். சீன�வாசன் மி�கசீ�ட நட்சத்தி. ஆ�க்ெகா� திைசய�ல் ப��ந வா�ம் நிை. . அன்ன�ய சம்பந.12-ல் மைற. ைபயன் ப�றந்தநாள் �தல் மைனவ� ப��ந்� வா. உறவ�னர் கவைல காணப்ப. ெசவ்வாய் பார்ைவ இ�ப்ப தி�மணம. எ��ம் ராசி பலன் உண்ைமயாகேவ எங்கள் வாழ்க்ைக வ�கிற�. வ��ச்சிக லக். சன�.

ஒ��ைற �த்ராப�ேஷகம ெசய்யேவண். 7ல் ரா. அதற்� சன.இ. ேதனெமாழி ம�ன ராசிக்� 2014 வைர அட்ட மச் சன�ய�ல் சந்திர சந்திப. ஆபேரஷன. நான் தள்�வண்�ய�ல் காய வ�யாபாரம் ெசய்� வ�கிே. ைவத்தியச் ெசல� வரத்தான் அவ�நாசி சிவெப�மா�க் � �த்ர ேஹாமம ் வளர. ராசிக்� 9. மகள் �மதிக்5-ல் சன.) ப�க்கி ேமற்ெகாண்� . 27 வய�க்�ள ் தி�மணம் நடந் தால் காதல் தி�மணம ் அல்ல . �வாதி நட்சத்தி. வ�ஜயராகவன. அத்�டன் அட்டமச் சன� ���ம் வைர திங்கட்க�ம் அ�கில் உள்ள சிவலிங்கத்�க்� காைலய�ல் அப�ேஷகத் � க்� பால ெகா�க்க�. ப�றக்�ம்ேபா இப்ேபா� �ன்றாவ ஏழைரச் சன. இ�வைர ேபார்� ேபாட்� ேஜாதிட பார்க்கவ�ல. கடன் ெதால்ைலக்� எப்ே நிவர்த்தி கிைடக? ேகாவ�ந்தராஜ ் �வாதி நட்சத். வட்� நட். �ப்ளேம(இ. தன�யாக இடம் ப��த்� ேஜாதிடத் ெதாழி ெசய்யலாம? என் மைனவ� ேதன்ெமாழிக்� வல� கண்கிச்ைச ெசய்யலாம? என் மகள் �மதிக 22 வய�. 12 ஆதிபத்தியைத ெசய்வ. �லா ராசி. இதில் கட. 30 வயதில் இரண்டாவ� ஏழைரச் . �தன் 8. ஏழைரச் சன. அத்�டன் இ�கம்பாைளயம் ெஜயவ�ர ஆஞ்ேநய�க சன�க்கிழைம அப�ேஷகம ப�. கஷ்டம ் இ�ப்பதால் ஆ�ள் ந. ச�யல். ப�ற� 11. எப்ேபா� தி�மணம் நடக? மகன் �பதி றான. ெ. �லா லக்ன. ரா� �க்திய�ல் �மி வ�ற்பைன ெசய்� கடைன அைடக. அ�வைர ேஜாதி டத் ெதாழிைல ப�தி ேநரமாகச் ெசய்யல. வாலாஜா ேபட்ைட தன்வந்தி� ஆேராக்கிய ப�டம் ெசன்� சன� சாந்தி ேஹாமம் ெசய் வ�ைலேபா�ம. இைட ேநரங்கள�ல் ேஜாதிடம் பார்க். 12-க்�ைடயவ. 9 என்ற ஆதிபத்திய ேயாக பலைன ெசய்வா. என� நண்பர் ேகாவ�ந்தர 30 வ�டமாக வாழ்க்ைகய�ல் எநத �ன்ேனற்ற�மில் லாமல் கஷ்டப்ப. �தன் தைச தன� �க்தி 2013 வைர நடக்கிற.தங்க�க் � �� வணக் கம் ெசால்லிவ�ட்�த்தான் ப. தி�ப்�. 11-க்�ைடயவ.இ. �தன் தைச பாதி வைர 8. ேக� �க்தி வ�ம்ேபா� தன� இடம் ப��த்� ேஜாத பார்க்கல. �லா ராசி. ● ் ெசயம.இ ப�க்கலாம? வ�ஜயராகவ�க்� வ��ச்சிக லக. ெசவ்வாய் பார.

ெபற்ேறார் நிர்ணய� தி�மணம் என்ற 30 வயதா�ம. அவ�ட்ட நட்சத்த. ெவங்கேடசன் என்ற ெ. வா�ேதவன. எதிர் ந�ச்சல் இ�. 3-க்�ைடய �தன 8-ல் மைற. மிக அற்�தமான ெபய.வ�. எனேவ ப�ன் வா�� அ�. 30 வயதில் ெபண் �ழந்ைத ப�ற. ப�ரகல்யா என்ற ெபய 33 வ�கிற�. ெசாந்த வ�� ேயாகம் அைம. அத்�டன 20 வய� �தல்38 வய� வைர ரா� தைச. அதனால் ��ம்பம் ப��ந்� வ. கடக லக்னம11 வய� வைர ரா� தைச (2015 வைர). 2017-ல் ரா� தைச ��ந்த�ம் �� தைசய�ல் ெசவ்வா. 2014 வைர ஏழைரச் சன. அர� ேவைல கிைடக்�ம? தி�மனம் எப்ேபா� நடக? கைலயரசி மி�ன லக்ன.ப�. சித்�. . கடக ராசி. மகள் ப�ரகல்யா மி�ன ராச. அதற்�ம் அதற் ஜாதகம் இல். மகர ராசி. 22 வயதில் தி�மணம ் ய்ததால் வா�� தாம. இதில் தன� �க்த 2015 வைர. கன்ன�யா லக். வ�. தி�ெவாற்றி�.ப�. அேனகமாக சன� அல்ல� ரா� தைச நட. ப�ற� மைனவ�. 2012. 2014-ல் மகாலட்�மிக்� ஏழைரச் சன� ��ந்த ப�ற�தான் ��ம்பம் . ேபாராட்ட.51 வ�கிற�. சன� சம்பந்- 30 வயதில் தி�மணம ் ��. உத்திர நட்சத்த. ப�. ● என் எதிர்காலம் எப்ப�ய�? எனக்�ம்ன் மக�க்�ம் ெபயர் எ ச�யா? அ�த்த �ழந்ைத உண? ெவங்கேடசன் �ச நட்சத். ேமஷ லக்னத்�க 5-ல் ெசவ்வ. உைற�ர. ��ம்பப் ப�ரச்சிைனய எப்ெபா�� ேசர்வார? மகாலட்�மிக்� கன்ன� ர. (நடப்� வய�32). �மார. ��ய னால் பார்க்கப்ப�வதால் ேவைல உண். அ. தற்ெபா�� தங்ைக� ம் மாப்ப�ள்ைள�ம் வாழ்கிறார். உத்திேயாகம அைமந்� வ��. இ�வ�க்�ம ் எந மாற்ற�ம ் ேதைவய�ல. 10-க்�ைடய �� சிம்மத்தில் ��யன் வ�ட்�ல். அதற்�ள் பட்டப்.ெசப்டம்பர் வ ேக� தைச. எட்� ஆண்�கள் கழித்� ெபண் �ழந்ைத ப�றந்� அதற்� இரண்� வ. ெபா�த்தமான� தா. 8-ல் �ன்னதாக காேமாகர்ஷண ேஹாம�ம ் பார்வதி ஸ்வயம்வரகலா ேஹாம�ம் ேவண்�. தி�வாதிைர நட்சத்தி. ● என் தம்ப� மகள் கைலயர+2 ��த்� ஆசி�ைய பய�ற்சி�ம் ��த் �. சன� ேசர்க்ைக என்பத 30 வய�க் �ப்ப�ற� தி�மண ெசய்தி�க்க ேவண. மக்கள் ேயா. ெவங்கேடச.தி�மணமாக ���ம. அதன்ப�ற� �� தைச பாக்யாதிபதி தைச ேயாக தைசயா இ�க்�. வ�. மகன் �பதிக்� ரா� தை 31 வய� வைர. ஆர. ப�ற� �க்கிர தை ேயாகமான தைச. எஸ. ● என� தங்ைகக்� தி�மணம் ��ந்� பத்� ஆண்�கள. ப�ற� �க்கிர தைச ஆரம். கடன.

7ல் ேக. என் மகன ் ஜாதகத்தில் லக்னத் தில் ரா� இ�ப்பதால ஜாதகத்தில் அேதமாதி� இ�க்க ேவண? காளஹஸ்தி ேபாய் வந்ே. ராசிக்� 8-ஆம் இடத்ைத சிம்மச் ெசவ்வா�ம் கன்ன�ச பார்ப்பதால்த32 வய� வைர தி�மணத் தை. 2012.பார்வதி �யம்வரகலா ேமத்தில் பதிகமன மந்திர ெஜபம் . இந்த இேத மாதி� நாக . லக்னத்தில் . அ�மட�ம் ேபாதா. ேமஷ ராசி. ேகாட்�ஸ்வ. இப்ேபா� ரா� தைசய�ல் ன் �க்தி ஆரம். அவ�க்� கலச அப�ேஷகம ் ெசய ேவண்�. வாலாஜா ேபட்ைட தன்வந்தி� ஆேராக்கியப�டம் ெசன்� கந்தர்வராஜ ே ைபயைன கலந்� ெகாள்ளச் ெசால்.ேம மாதம் ��ப்ெபயர்ச்சிக்�ப் ப�ற� தி�மணம். ேஹாமம் ெசய்தால் உடேன ெபண் அைமந். ேதாஷ�ைடய ஜாதகம் அைம�. காளஹஸ்தி ெசன்ற� நல்ல� . ேக. கடக லக்ன. கி�த்திைக நட்சத்த. �ேரஷ. ● ேவ�ர-4. மகாலட்�மிக �ம் �ழந்ைதக்�ம் கலச அப�ேஷகம் ெசய்தால் ��ம ்பம் ஒன்� உண்டா�. இ�வைர ெபண் அைமயவ�ல்.