You are on page 1of 13

Hướng dẫn phân tích số liệu SPSS - YTCC Huế - Phần 1: Select case

Nguồn số liệu: Số liệu DTH BKL lớp YTCC4 Khóa 07 - 11 Bài 1: Hướng dẫn lọc số liệu bằng lệnh Select case: (Bằng hình ảnh) Mục đích của bước này là lọc số liệu THA và ĐTĐ trong tổng số ssos liệu Hình 1: Mục đích tại sao lọc

Hình 2: Thực hiện lệnh

Hình 3: Thực hiện lệnh

.

Câu hỏi nhiều lựa chọn là gì: Là câu hỏi mà có nhiều đáp án. Người trả lời có thể chọn nhiều đấp án khác nhau.Vậy là bạn đã thực hiện xong lệnh lọc bằng Select case Hướng dẫn phân tích số liệu SPSS . .YTCC Huế .Phần 2: Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn Mục đích: Tạo bảng đổ 1 chiều: theo 2 phương pháp Tạo bảng 2 chiều: 1 phương pháp 1.

"B6: Theo Anh/chi nhung ai de bi tang huyet ap? 1: Nguoi nghien ruou bia xuyen 3: Beo phi 4: Nhung nguoi ≥40 tuoi man 6: Phu nu co thai 7: Nguoi bi benh tim mach Khac:………………………………………………………. Bảng đổ 1 chiều: 2: Nguoi hut thuoc la thuong 5: Nguoi co thoi quen an 8: a. Dùng lệnh frequency Kết quả lệnh này: ." Hướng dẫn bằng hình ảnh: 1.

Nhãn biến chung là "Nguoi co nguy cơ" Chúng ta sẽ dùng lệnh Recode để mã hóa lại. 2 trở về 0.: 2 = "Nguoi hut thuoc la thuong xuyen" . Tý nữa ta sẽ mã hóa giá trị biến.không". Tên biến sẽ mã hóa lại biến cũ là "b61 đến b68" thành 1 biến mới "Risk1 đến risk 8". Tý nữa ta sẽ mã hóa giá trị của biến: 1 đã mã hóa này thành "Nguoi nghien ruou bia" Biến b62: Ta sẽ mã hóa "có . 2 trở về 0. Tức từ biến: b61 giá trị của nó là "có . nhanh.không". Xử lý theo Multi Mục đích của chúng ta đó là khi dùng lệnh frequency thì copy nguyên số liệu của cả bảng chạy ra từ SPSS vào file word mà mình đã có bảng dễ dàng. 1 thành 2.b. Ta sẽ mã hóa: 1 thành 1. a/ Chúng ta sẽ chuyển biến lại.

......Biến b63 .................... vậy 8 = "Khac" Tất cả có nhãn biến chung là "Nguoi co nguy co" xem hình ảnh H1: H2: H3: ..: 1 thành 3........: 1 thành 8.............. 2 trở về 0.. 3 = "Beo phi " .... Biến b68 ............... 2 trở về 0...

H4 đến hình cuối .

.

b/ Tạo Multi .

.

Hướng dẫn xử lý Multi cho bảng 2 chiều .2.