PROCHIMENELE SĂPTĂMÂNII

Prochimenul de Sâmbătă seara, glas T

Strana I:

om nul a îm pă ă ră ţit în tru po doa a bă

S-a îm bră ca at.
Stihul I
T T

m bră ca tu S-a Dom nul în tru pu

te e re şi S-a în cins.
Strana II:

om nul a îm pă ă ră ţit în tru po doa a bă

S-a îm bră ca at.
Stihul II
T T

en tru că a în tă rit lu mea

ca re nu u se va clă ti na.

Strana I:

om nul a îm pă ă ră ţit în tru po doa a bă

S-a îm bră ca at.
Stihul III:
T

a sei Ta le se cu vi ne sfin
T

ţe ni e Doam ne în tru lun gi i me e de zi le.
Strana II:

om nul a îm pă ă ră ţit în tru po doa a bă
1
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

S-a îm bră ca at.
Strana I:

om nul a îm pă ă ră ţit...
Strana II:
T

n tru po doa a bă S-a îm bră ca a at.
Prochimenul de Duminică seara, glas T

Strana I:

a tă a cu um bi ne cu vân taţi pe Dom nul toţi
'
slu ji to rii Do om nu u lui.
Stihul
T T

ei ce staţi în ca sa Dom nu lui în
!
cur ţi le ca sei Dum ne ze e u lui nos tru.
Strana II:

a tă a cu um bi ne cu vân taţi pe Dom nul toţi
'
slu ji to rii Do om nu u lui.
Strana I:

a tă a cum bi ne cu u vân taţi pe Dom nul...
Strana II:
T

oţi slu ji to rii Dom nu lu u u ui.
2
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Prochimenul de Luni seara, glas leghetos T

Strana I:

om nul mă va+a u zi când voi stri ga a că tre E el.
Stihul
T T

ândTe-am che mat m-ai a u zit Dum

ne ze ul drep tă ţii me e le.
Strana II:

om nul mă va+a u zi când voi stri ga a că tre E el.
Strana I:
 
om nul mă va+a u zi i i ...
Strana II:
T

ând voi stri ga a a că tre E e e e el.
Prochimenul de Mar ţi seara, glas T

Strana I:

i la Ta Doa amne mă va ur ma în toa te zi le le

vi e e ţii me le.
Stihul T

om nul mă paş te şi ni mic nu-mi va
T

lip si la loc cu pă şu ne a co lo m-a a să lăş lu it.
Strana II:

i la Ta Doa amne mă va ur ma în toa te zi le le
3
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

vi e e ţii me le.
Strana I:

i la Ta Doa am ne mă va ur ma...
Strana II:
T

n toa te zi le le vi e ţii me e e e le e

e e e.
Prochimenul de Miercuri seara, glas T

Strana I:

um ne ze u le în tru nu me le Tă ău mân tu ieş

te mă şi în tru pu te e rea Ta mă ju de că.
Stihul T

um ne ze u le a uzi ru gă ciu
T
'
nea mea ia + a min te la cu vi in te le gu rii me le.
Strana II:

um ne ze u le în tru nu me le Tă ău mân tu ieş

te mă şi în tru pu te e rea Ta mă ju de că.
Strana I:
0
um ne ze u le în tru nu me le Tău mân tu ie eş

te e mă...
Strana II:
T

i în tru pu te rea Ta mă ju de că ă ă.
4
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Prochimenul de Joi seara, glas T

Strana I:

ju to rul me eu de la Dom nul Cel ce a fă cut
!
ce rul şi pă mâ â ân tu ul.
Stihul T T

i di ca t-am o chii mei la munţi
!S !
de un de va ve ni i i a ju to ru ul me eu.
Strana II:

ju to rul me eu de la Dom nul Cel ce a fă cut
!
ce rul şi pă mâ â ân tu ul.
Strana I:
0
ju to rul meu de la Dom nul ...
Strana II:
T
!S
el ce a a fă cut ce rul şi pă mâ â ân tu u ul.
Prochimenul de Vineri seara, glas T

Strana I:

um ne ze u le spri ji ni to o rul meu eşti Tu
·
şi mi la Ta mă va în tâm pi na.
Stihul T

coa te mă de la vrăj ma şii mei Dum
T

ne ze u le şi de cei ce se scoa lă îm po tri va mea
5
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
 ·
iz bă veş te mă.
Strana II:

um ne ze u le spri ji ni to o rul meu eşti Tu
·
şi mi la Ta mă va în tâm pi na.
Strana I:

um ne ze u le spri ji ni to rul meu eşti Tu u...
Strana II:
T

i mi i la Ta mă va a în tâm pi na a a a.
6
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful