SKUP[TINA UNSKOSANSKOG KANTONA

Zatra`ene izmjene odluke o premiji

PETAK, 30. mart / o`ujak 2012. godina, Biha}, Godina XVI;

Broj: 831

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com.ba / e-mail:usnovine@bih.net.ba

NA^ELNIK OP]INE BIHA] URU^IO LOKACIJSKU DOZVOLU VLASNIKU IMPORTANE GRUPACIJE

POTPISAN UGOVOR IZME\U MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I VAKUFSKE BANKE

Ministarstvo regresira kamatu ~etiri posto

Biha} ide u posao vrijedan 55 miliona eura
KO ASDA USK-a: LOKALNI IZBORI 2012.

Ministarstvo poljoprivrede regresirat }e kamatu od 4 posto, {to zna~i da }e poljoprivrednici pla}ati kamatu od 3,65 posto, budu}i da je krajnja kamata kod ovog kredita 7,70 posto, dok tro{kovi obrade kredita ne mogu biti ve}i od jedan posto.

PROJEKT U^ENICA UNSKO-SANSKOG KOLED@A

Nermin Ogre{evi}, kandidat za na~elnika Cazina

Mikrobiolo{ka destilacija vode

2

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti
SKUP[TINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

Zatra`ene izmjene odluke o premiji
Skup{tina Unsko-sanskog kantona na zasjedanju u srijedu, 28. marta, razrije{ila je Nihada Mujki}a du`nosti predsjedavaju}eg Komisije za koncesije. Mujki} je razrije{en na vlastiti zahtjev zbog novog radnog anga`mana u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u kojoj }e ubudu}e obavljati poslove rudarskog inspektora. O Mujki}evom razrje{enju prvobitno je u okviru poslani~ke rasprave bilo opre~nih mi{ljenja koja su upu}ivala na to da bi prethodno bilo dobro razmotriti Izvje{taj o radu Komisije za koncesije, ~ime bi kona~no bila uvedena praksa pra}enja rada i odgovornosti posebno kada su u pitanju rukovodioci. Skup{tinskim poslanicima, me|utim, li~no se za govornicom obratio Nihad Mujki} koji je ustvrdio da ne bje`i s ove pozicije nego da je ostavku isklju~ivo podnio zbog ponude novog radnog anga`mana u Upravi za inspekcijske poslove USK-a. On je kazao da je ova komisija u protekle dvije godine ispravljala ono {to su drugi proteklih 15 godina radili kako ne treba. - Stojim iza onoga {to sam u Komisiji za koncesije radio u protekle dvije godine. Vlada Unsko-sanskog kantona primila je k znanju Izvje{taj o radu Komisije za koncesije uz zaklju~ak da se odr`i tematska sjednica. Nije mi poznato za{to Skup{tina USK-a jo{ uvijek nije dobila izvje{taj i zaklju~ke tematske sjednice, kazao je Mujki}. Premija zdravstvenog osiguranja ponovno je izazvala `u~nu raspravu u skup{tinskim klupama. Dok su jedni tvrdili da se kategorijama koje su oslobo|ene pla}anja ove zakonske obaveze skup{tinskom odlukom nezakoniti ona ipak napla}uje drugi su tvrdili da se postupa u skladu sa zakonom, da zakonski obveznici za kategorije koje su oslobo|ene moraju Zavodu zdravstvenog osiguranja USK-a pla}ati premiju, a da to ne ~ine, do mi{ljenja da je Odluka Skup{tine Unskosanskog kantona nejasna i nedore~ena i da bi je trebalo izmijeniti i njome jasno precizirati koje su te kategorije oslobo|ene i ko je u obavezi za njih platiti premiju. Amir Muri}, kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike za skup{tinskom je govornicom kazao da ni u jednom kantonu koji se odlu~io za pla}anje premije zdravstvenog osiguranja pla}anja ove obaveze nije oslobo|ena nijedan kategorija stanovni{tva osim u Unsko-sanskom kantonu u kojem financijski osloba|anje pla}anja 10 kategorija ko{ta oko pet miliona KM. Muri} je kazao da }e Ustavnom sudu uputiti zahtjev za utvr|ivanje zakonitosti skup{tinske odluke i da li je ona provediva. Na taj na~in kona~no }e svima biti jasno da li }emo pla}ati participaciju ili premiju, kazao je ministar Muri}. Poslanici su u vezi s tim prihvatili zaklju~ke u vezi inicijativa Kluba poslanika SDP-a kojim je zatra`ena izmjena Odluke o neposrednom u~e{}u osiguranih lica u tro{kovima kori{tenja zdravstvene za{tite na teritoriju Unsko-sanskog kantona. Zatra`eno je da visinu zdravstvene premije na prijedlog Upravnog odbora ZZO USK-a utvr|uje Vlada Unsko-sanskog kantona i to do 31. oktobra za narednu kalendarsku godinu, te da osigurano lice koje u cijelosti ne uplati premiju do 30. aprila teku}e godine ne mo`e koristiti pravo na osloba|anje od neposrednog u~e{}a u toj godini. Uz ove inicijative Skup{tina USK-a zadu`ila je Ministarstvo zdravstva i socijalne politike u Vladi USK-a i ZZO USK-a da izrade prijedlog odluke o izmjeni Odluke o neposrednom u~e{}u osiguranih lica u tro{kovima kori{tenja zdravstvene za{tite i u roku od 30 dana putem Vlade USK-a dostave u skup{tinsku proceduru. Zeleno svjetlo dobio je i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Unskosanskog kantona koja }e, prema rije~ima Hase Hajrulahovi}a, ministra privrede, biti nukleus mogu}eg poticaja i razvoja u Unsko-sanskom kantonu. Vlada i Skup{tina USK-a moraju, kazao je ministar Hajrulahovi}, potaknuti rad ove agencije, koja opet mora biti u jakoj sprezi sa op}inskim organima vlasti, a i op}ine bi trebale na}i interes u postojanju ove agencije. Skup{tina USK-a podr`ala je zaklju~kom zastupnike Federalnog parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa podru~ja USK-a, za dono{enje Zakona o izmjeni Zakona o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~koinvalidske za{tite. Bez podr{ke poslanika ostao je Izvje{taj o kori{tenju teku}e bud`etske rezerve za pro{lu godinu. S. Pa{agi}

Razvojna agencija

Mujki}: ne bje`im

Od Vlade zatra`en Bud`et
Kolegij Skup{tine USK-a koji je zasjedao uo~i 21. sjednice s dnevnog reda povukao je prijedloge o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara, razrje{enju i imenovanju ~lanova skup{tinskih radnih tijela, te skup{tina Regionalne deponije i [PD «Unsko-sanske {ume». Inicijativa mr. Huseina Ro{i}a, predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a za dono{enje Zakona o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima dobila je jednoglasnu podr{ku. Inicijativa je obrazlo`ena ~injenicom da je primjena ~lana tog zakona izazvala veliko nezadovoljstvo kod gra|ana pojedinih op}ina Unsko-sanskog kantona, a posebno privrednicima jer im je registracija vozila kojim obavljaju osnovnu djelatnost uslovljena prethodno izmirenim komunalnim obavezama. U inicijativi je predlo`eno brisanje tog ~lana, tako da gra|ani ne}e biti na taj na~in uslovljeni za registraciju vozila. Drugu svoju inicijativu, da se na sutra{njoj sjednici na|e i Prijedlog odluke o utvr|ivanju javnog interesa za radom Medrese „D`emaludin ^au{evi}“ predsjedavaju}i je povukao, jer je Kolegij usaglasio da }e taj prijedlog Odluke biti na jednoj od narednih sjednica, na kojoj }e biti razmatran i Prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju. Na klupama ~lanova Kolegija nije se na{la i analiza stanja na Univerzitetu u Biha}u, koju je na osnovu ranije donesenog zaklju~ka uradio sam Univerzitet. Kolegij je jednoglasno donio zaklju~ak da Ministarstvo obrazovanja do 10. aprila ove godine dostavi svoju analizu, kako bi se i ova ta~ka na{la na dnevnom redu Skup{tine u narednom periodu. Jednoglasno je usvojen i zaklju~ak o dono{enju Bud`eta za ovu godinu, koji }e biti upu}en Vladi USK.

KOLEGIJ SKUP[TINE USK-a

ODR@ANA 63. SJEDNICA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Vlada zahtijeva rad, projektno djelovanje i rezultate
Vlada Unsko-sanskog kantona odr`ala je u petak, 23. marta, 63. sjednicu. Izme|u ostalog, razmatrani su: Plan rada Agencije za privatizaciju za 2012. godinu, Program rada JU Slu`ba za zapo{ljavanje USK-a Biha} s Financijskim planom za 2012., Program i plan rada JU Zavod za za{titu kulturnog naslije|a za 2012. godinu, Program rada JU Spomen biblioteka “Skender Kulenovi}” Bosanski Petrovac za 2012. godinu, Izvje{taj o radu JU Spomen biblioteka “Skender Kulenovi}” Bosanski Petrovac za 2011. godinu. te Izvje{taj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2011. godinu. radu usvojen uz pohvale.

“Izgradnja” Biha} u ste~aju
Vlada USK dala je Ministarstvu privrede saglasnost za pokretanje ste~ajnog postupka u privrednom dru{tvu “Izgradnja” d.o.o. Biha}. Pokretanje ste~aja, re~eno je, jedini je na~in da se radnicima omogu}i da ostvare svoja prava, a donesen je i zaklju~ak da se zastupnicima u Parlamentu F BiH delegira da iniciraju revidiranje Zakona o ste~ajnom postupku.
ment Agencije posebno }e se pozabaviti analizom i utvr|ivanjem odgovornosti za privatizacijske propuste usljed kojih je proces transformacije dr`avnog vlasni{tva imao katastrofalne posljedice. Kad je u pitanju Slu`ba za zapo{ljavanje posebno je istaknuto da su ispo{tovane obaveze isplata prema demobiliziranim borcima a u narednom periodu bit }e formiran radni tim koji }e sa ovom slu`bom osmisliti i Vladi predlo`iti projekte i aktivnosti kojima bi se na najbolji na~in iskoristila raspolo`iva sredstva za poticaje novom zapo{ljavanju. Op}enito, premijer i ministri u Vladi USK saglasni su u poruci svim direktorima kantonalnih ustanova i poduze}a da ne}e tolerisati inertnost te zahtijevaju rad, proaktivnost, projektno djelovanje i rezultate. Jedan od takvih primjera je Poljoprivredni zavod USK, ~iji je izvje{taj o

Odgovornost za rivatizacijske propuste Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona u ovoj }e godini te`i{te staviti na rje{avanje problema nagomilanih tokom proteklih godina. Na zahtjev premijera Hamdije Lipova~e menad`-

Op}inama 1,7 miliona KM Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada USK usvojila je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o reprogramiranju obaveza nastalih po Ugovoru br. KU 012/2003 od 06.02.2003 za istra`ivanje i eksploataciju kre~njaka na lokalitetu “Krkojevci II” - op}ina Sanski Most kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o reprogramiranju obaveza nastalih po Ugovoru br. KU 016/2004 od 15.07.2004 za istra`ivanje i eksploataciju kre~njaka na lokalitetu “Kruhari” - op}ina Sanski Most. Vlada USK usvojila je Izvje{taj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva o realizaciji Programa utro{ka sredstava Bud`eta kantona za 2011. godinu - “Kapitalni grantovi drugim nivoima - od vodnih naknada”. Prihodi od vodnih naknada su sredstva koja se

koriste za sufinansiranje izgradnje I odr`avanja vodnih objekata i za druge poslove upravljanja vodama. Ukupan prihod bud`eta USK po ovom osnovu u 2011. godini iznosio je 887.031 KM, a uz razliku sredstava neutro{enih proteklih godina svekupno op}inama Unsko-sanskog kantona je za projekte dodijeljeno 1,7 milion KM, kazao je resorni ministar Emd`ad Galija{evi}. Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Vlada USK usvojila je Prijedlog za razrje{enje, odnosno smjenu policijskog komesara. Sjednica Vlade nastavljena je nakon pauze, u pro{irenom sastavu, uz prisustvo predstavnika parlamentarnih klubova stranaka Platforme, kako bi usuglasili stav o prijedlozima za utvr|ivanje javnog interesa za radom odgojnoobrazovnih ustanova Sustav katoli~kih {kola za Europu K[C “Ivan Pavao II” Biha} i Medrese “D`emaludin ^au{evi}” Cazin.

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

3

OO SDP UPU]UJE @ALBU

Glavni odbor SDP-a Biha} opet o biha}kom slu~aju
^lanovi raspu{tenog OO SDP Biha} odr`ali su u utorak 27. marta konferenciju za medije na kojoj su objavili da }e na odluku Predsjedni{tva stranke o raspu{tanju biha}kog odbora ulo`iti `albu. Govore}i o tome, Mahmut Alagi}, predsjednik raspu{tenog OO SDP Biha}, naveo je da ~lanovi ovog odbora ne mogu prihvatiti kvalifikacije koje su na njihov ra~un izre~ene u odluci SDP-a BiH kada su kao razlozi raspu{tanja navedene tvrdnje da je biha}ki odbor radio mimo strana~kog statuta zbog ~ega je u stanje neefikasnosti dovedena i Vlada te Skup{tina USK-a. - Sjednica Glavnog odbora SDP-a BiH bi}e odr`ana 31. marta u Doboju, tada }e biti razmatrana i `alba koju je potpisalo svih 16 ~lanova OO SDP-a Biha}. U dokumentu smo naveli argumente koji nedvojbeno potvr|uju da je OO SDP Biha} najorganiziraniji op}inski odbor u BiH, iza nas stoje rezultati, i to su ~injenice koje niko ne mo`e osporiti. Dogodi li se da na{a `alba ne bude prihva}ena, mi }emo postupiti shodno zakonskim potpisima i u predvi|enom roku organizirati imenovanje novog OO SDP Biha}, kazao je Alagi}. Niha D`ani} Ninski

DOBRA SARADNJA EUFOR-A I ZAKONODAVNE VLASTI USK-A

Pomo} uvijek dobrodo{la
Cilj posjete predstavnika EUFOR-a Huseinu Ro{i}u, predsjedavaju}em Skup{tine USK-a, bio je razgovor o aktuelnoj situaciji na ovom podru~ju. Ro{i} se najprije gostima zahvalio na suradnji i pomo}i koju je EUFOR pru`ao sve prethodne godine, te je dosada{nju suradnju ocijenio veoma pozitivnom i obostrano korisnom. Pomo} EUFOR-a i svih me|unarodnih institucija je uvijek dobrodo{la i treba je dalje razvijati, istaknuo je predsjedavaju}i Ro{i}. Bilo je rije~i i o aktivnostima Skup{tine Unsko-sanskog kantona u narednom periodu, o programu rada Skup{tine USK-a za 2012. godinu, trenutnoj ekonomskoj situaciji na podru~ju kantona, te mnogim drugim pitanjima. Na kraju sastanka pripadnici LOT-a zadovoljni sa prezentiranim informacijama, izrazili su nadu da }e njihova suradnja u budu}e biti jo{ uspje{nija.

U SUSRET GODI[NJICI FORMIRANJA ARMIJE R BIH

POTPISAN UGOVOR IZME\U MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I VAKUFSKE BANKE ZA MILION KM KREDITA

Centralna manifestacija u Ustikolini
Pod geslom «Dvadeset godina ponosa i ~asti» ove }e godine biti obilje`en 15. april, Dan Armije R BiH, a manifestacija }e biti pra}ena nizom razli~itih sadr`aja ~iji je cilj da evociraju sje}anja na vrijeme stvaranja A R BiH i njenih uspjeha u oslobodila~kom ratu, te da mladim generacijama rije~ju istine objasni njezinu ulogu i zna~aj u toj borbi. U tu svrhu je formiran i Organizacioni odbor za obilje`avanje 20. godi{njice od osnutka Armije R BiH kojeg ~ine ratni komandanti i pripadnici 5. korpusa. Organizacioni odbor se tako|er bavi i aktivnostima na organiziranju obilje`avanja godi{njice formiranja 5. korpusa A R BiH, zbog ~ega je i prihva}ena ideja o kontinuitetu rada ovog odbora. Iako }e centralna manifestacija u povodu Dana Armije R BiH ove godine biti odr`ana u Ustikolini, Organizacioni odbor je sa~inio detaljan plan odr`avanja programskih sadr`aja u svih osam op}ina USK-a. Oni }e biti razli~itih vrsta, od vojnih sadr`aja preko vjerskih, kulturno umjetni~kih i zabavnih do sportskih manifestacija. Bi}e odr`ane i javne tribine na kojima }e u~estvovati i u~esnici stvaranja A R BiH preko Patriotske lige, Teritorijalne odbrane pa i dalje preko osnivanja 5. korpusa i njegovih jedinica. Bogat program obilje`avanja ovog itekako va`nog jubileja predvi|a i vojnu manifestaciju Dan otvorenih vrata u Vojnoj bazi «Adil Be{i}, kada }e svi zainteresirani mo}i obi}i ovu bazu gdje }e biti prire|en i svojevrstan historijski sat kada }e jo{ jednom biti rije~i o herojskoj borbi bosanskohercegova~kih patriota za nezavisnost i cjelovitost svoje domovine. Posebno }e biti upe~atljiva sportska manifestacija «Biciklijada gradovima USK-a za 20 godina ponosa i ~asti», a u~estvovati u njoj mogu svi zainteresirani. / Niha D`ani} Ninski

Ministarstvo regresira kamatu ~etiri posto
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva na ~elu sa resornim ministrom Emd`adom Galija{evi}em nastavlja sa podr{kom poljoprivrednim proizvo|a~ima. Potvrda toga jeste i nedavna odluka Vlade USKa o regresiranju dijela kamata na kredite za proljetnu sjetvu. Usvojena odluka dala je zeleno svijetlo za potpisivanje ugovora sa Vakufskom bankom - filijalom Biha}. Ova banka prijavila se na javni poziv Ministarstva poljoprivrede koje je uredilo kriterije, a potpisivanjem ugovora izme|u Emd`ada Galija{evi}a, ministra poljoprivrede i Amira Osman~evi}a, direktora filijale ove banke, po~ela je realizacija jednogodi{njeg revolving kredita za {to je Vakufska banka osigurala milion KM. - Ministarstvo poljoprivrede regresirat }e kamatu od 4 posto, {to zna~i da }e poljoprivrednici pla}ati kamatu od 3,65 posto, budu}i da je krajnja kamata kod ovog kredita 7,70 posto, dok tro{kovi obrade kredita ne mogu biti ve}i od jedan posto. Mi smo danas ovim potpisivanjem ugovora napravili jedan veliki korak da na{i poljoprivrednici uzimanjem ovog kredita svoja primanja po osnovu premija mogu ostvariti pred po~etak proljetne sjetve. To na{em poljoprivredniku puno zna~i, kazao je ministar Galija{evi}. Direktor Vakufske banke Amir Osman~evi} kazao je da ve} imaju veliki interes za plasman kredita, o ~emu govori i podatak da do kraja sedmice o~ekuju plasman oko 300.000 KM kraji{kim poljoprivrednicima.

4

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

JAVNA TRIBINA OO SDA BIHA]

KV S BIH USK-A

Unutarstrana~ki izbori zavr{eni u pet op}inskih organizacija
U Biha}u je u srijedu, 28. marta, odr`ana press konferencija KV S BiH USK-a, na kojoj su novinare informirali o unutarstrana~kim izborima i politi~koj situaciji na podru~ju USK-a. Prema rije~ima Mirnesa Alagi}a, predsjednika KV S BiH USK-a, do sada su u pet op}inskih organizacija odr`ane skup{tine i izabrana nova rukovodstva. Ostalo je da se skup{tine odr`e jo{ u Cazinu, Bu`imu i Velikoj Kladu{i. U narednih mjesec dana do}i }e i do konstituiranja novog KV S BiH USKa. Rije~i je bilo i o prepu{tanju vodstva stranke, u operativnom dijelu, koji }e umjesto Harisa Silajd`i}a, predsjednika S BiH, u narednom periodu obna{ati Amir Jerlagi}, ~lan Predsjedni{tva stranke. Sulejman Kazi} i [efik Velad`i}, poslanici S BiH u Skup{tini USK-a, su se osvrnuli na ozbiljnost situacije u Kantonu zbog ne usvajanja Bud`eta za 2012. godinu u predvi|enom zakonskom roku, te neozbiljnost vlasti po tom pitanju. S BiH o~ekuje da }e stranke na vlasti imati dovoljno snage i mudrosti i dati doprinos da se ovaj dokument usvoji u {to skorije vrijeme, jer posljedice }e trpjeti ne samo bud`etski korisnici ve} svi gra|ani USK-a. / N.Pirali}

Puno se pri~alo, a malo uradilo
U prepunoj sali Kulturnog centra u Biha}u u organizaciji OO SDA Biha} u petak, 23. marta, odr`ana je prva u nizu javnih tribina na kojoj su gra|ani op}ine Biha} svojim prijedlozima i pitanjima odlu~ili dati doprinos kvalitetnijem radu predstavnika OO SDA Biha} u zakonodavnim i izvr{nim organima vlasti u op}ini Biha}, USK-u i F BiH. Govore}i o zna~aju tribina za SDA Biha}, Sead Kadi}, predsjednik OO SDA Biha} kazao je da ova stranka pred oktobarske izbore izlazi sa jasnom strategijom koja se prije svega odnosi na sanaciju op}inskog bud`eta Biha}a, u, kako je kazao, realne okvire. - Imamo puno resursa u Biha}u koji nisu iskori{teni od strane aktuelne vlasti, tu su i poslovne zone o kojima se puno pri~alo a malo uradilo. Te poslovne zone podrazumijevaju infrastrukturu, a toga danas nema ve} samo u pri~ama. Tako|er, `elimo o`ivjeti sportski i kulturni `ivot grada. Imamo situaciju da sportski kolektivi koji su bili ponos grada `ivotare. Stoga vas pozivam da ispunimo svoju obavezu a to je povratak SDA na vlast u oktobru 2012.godine u na{em Biha}u. Tu obavezu imamo zbog na{eg rahmetli predsjednika Alije Izetbegovi}a i osniva~a SDA u Biha}u rahmetli Irfana Ljubijanki}a, - kazao je Kadi}. Emd`ad Galija{evi}, ministar poljoprivrede USK-a, kazao je da je razo~aran ~injenicom da se u pripremi ovogodi{njeg kantonalnog bud`eta poku{ava smanjiti izdvajanja za poljoprivredu, istaknuv{i da se to radi kako bi se na{tetilo OO SDA Biha} i njemu kao kandidatu za na~elnika na predstoje}im lokalnim izborima. - Danas je to «ne traba dati Emd`adu Galija{evi}u», a sutra }e biti ne treba dati vama samo zato {to druga~ije politi~ki mislimo. Mi smo 2004. godine op}inu ostavili sa pozitivnim poslovanjem, a danas imamo najzadu`eniju op}inu u ovoj zemlji i nakon osam godina oni ka`u da je SDA za to kriva. Danas imamo op}inu u kojoj se gotovo ni{ta ne radi, nema kulturnog i sportskog `ivota i to pod pla{tem recesije. Mi imamo snage, volje i mo}i da stabiliziramo stanje u ovom gradu, moramo ulagati u na{a sela i infrastrukturu. I na to sve ne treba ulagati u proizvodnju. Na{a {ansa je poljoprivreda, privreda i turizam. Mi }emo u desetom mjesecu preuzeti ovaj grad i popraviti stanje jer je SDA stabiliziraju}i faktor kako u Biha}u, tako i u Kantonu, - kazao je Galija{evi}. Esad Ba{agi}, predsjednik KO SDA USK-a, kazao je da je OO SDA Biha} u proteklih godinu dana pokazala jedinstvo i odlu~nost da promijeni te{ko stanje u op}ini Biha}, a u tome }e imati podr{ku. - SDA je danas u ofenzivi i to se najbolje vidi u OO SDA Biha}, gdje se rukovodstvo SDA kroz razgovor sa ~lanstvom u svim mjesnim ograncima odlu~ilo da ponudi novi put, nove ideje. Stoga poru~ujem da }emo u oktobru do}i na vlast u Biha}u jer imamo dobre kandidate, dobar program i dobre ideje, - kazao je Ba{agi}.

KO ASDA USK-a: LOKALNI IZBORI 2012.

Nermin Ogre{evi}, kandidat za na~elnika Cazina
U Biha}u je 22. marta odr`ana konferencija za novinare Kantonalnog odbora A-sda USK-a na kojoj je novinarima predstavljen kandidat OO Cazin za op}inskog na~elnika na predstoje}im lokalnim izborima. Kandidat A-sda Cazin za na~elnika je Nermin Ogre{evi}, ~ovjek koji funkciju prvog ~ovjeka ove op}ine obna{a ve} osmu godinu. Jasmin Emri}, predsjednik KO A-sda USK-a je naglasio kako je Ogre{evi} kroz protekle godine pokazao da se mo`e uspje{no nositi s ovo funkcijom a dokaz tomu je {to su mu glasa~i ukazali i drugi put povjerenje. S obzirom na sve ono {to je u Cazinu proteklih godina ura|eno a {to se mo`e vidjeti i prostim okom, nema sumnje da }e Ogre{evi} i na predstoje}im lokalnim izborima, u oktobru mjesecu, biti jedan od ozbiljnijih ako ne i najozbiljniji kandidat za op}inskog na~elnika. - Za naredni mandatni period imamo vrlo jasne i precizne planove. Ve} smo zapo~eli neke strate{ke projekte koje treba zavr{iti u narednim mjesecima i godinama. Po zavr{etku istih Op}ina Cazin }e biti istinski poduzetni~ko sredi{te Unsko-sanskog kantona. U to pravcu imamo velike planove. Do sada smo dosta radili na realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata i razvoju zajednice a sada je vrijeme za stvaranje ambijenta i {to povoljnije poduzetni~ke klime. Ima-

PRESS KONFERENCIJA DNZ BiH

Fikret Abdi} }e do}i u Krajinu kad se stvore uvjeti
U Biha}u je protekle sedmice odr`ana press konferencija DNZ BiH s osvrtom na aktualnu politi~ku krizu u USK-a izazvanu odnosima u SDP-u i Platformi, te o politi~kim aktivnostima i planovima DNZ-a nakon izlaska na slobodu osniva~a stranke Fikreta Abdi}a. Nema sumnje, kako je naglasio Nermin Puri}, portparol DNZ-a i zastupnik u Parlamentu BiH, da su doga|aji poput nedavnog izlaska iz zatvora idejnog tvorca i osniva~a Agrokomerca Fikreta Abdi}a doga|aji koji malo koga mogu ostaviti ravnodu{nim. Fikret Abdi} je istorijska li~nost koju u Bosni i Hercegovini neko do`ivljava pozitivno, neko negativno, ali je malo onih koji nemaju svoj stav i mi{ljenje o njemu, njegovom `ivotnom putu, njegovim dostignu}ima. I to je razumljivo. Me|utim, nije razumljivo pona{anje onih koji su zadu`eni i ~iji je posao da prenose doga|aje, prikazuju ~injenice i pu{taju svoje ~itaoce, gledaoce i slu{aoce da sami donose zaklju~ke, a koji rade upravo suprotno tome. - Ipak, raduje me da je dobar dio onih koji su izvje{tavali o ovom doga|aju „pribjegao“ profesiji, argumentima i da su pokazali da se ipak u Bosni i Hercegovini postoji kriti~na masa dobronamjernih ljudi koje prije svega interesuje da po{teno odrade svoj dio posla i da poku{aju biti {to je mogu}e vi{e profesionalni. Takvim se ljudima i ovim putem iskreno zahvaljujem i stavljam u potpunosti na raspolaganje u slu`bi ~injenica, zdravog razuma i u interesu gra|ana Krajine i Bosne i Hercegovine, naglasio je Puri}. Rifat Doli}, predsjednik DNZ BiH je u osvrtu na aktualnu politi~ku krizu u USK-a izazvanu odnosima u SDP-a, kazao kako u svakoj stranci bude previranja, ali da niko, pa ni SDP, nema pravo stvarati ambijent u kojem }e gra|ani biti taoci njihove krize i poreme}enih odnosa. Krajnje neodgovornim, Doli} smatra izjavu premijera Hamdije Lipova~e i prvog ~ovjeka SDP u Krajini, u kojoj bez trunke samoodgovornosti gra|anima USK-a javno saop{ti kako }e poreme}eni odnosi u njegovoj stranci imati za posljedicu neusvajanje Bud`eta USK-a za 2012. godinu u zakonom propisanom roku i kako je zbog toga vrlo mogu}e da kasne pla}e bud`etskim korisnicima. - DNZ BiH nema namjeru likovati i profitirati na ovim politi~kim autogolovima SDPa, jer bi to bilo politi~ki licemjerno, ali imamo obavezu upozoriti na posljedice daljnjeg produbljivanja i du`eg trajanja ovakvog stanja, po gra|ane i po o~ekivani napredak, naglasio je Doli}. Prokomentirao je i izlazak Fikreta Abdi}a na slobodu, osniva~a DNZ-a BiH, nakon vi{e od 10 godina provedenih u zatvorima u Hrvatskoj. Naglasio je kako su neki vezano za ovaj doga|aj, na`alost, i ovog puta u Krajini prizivali podizanje tenzija, podjele me|u ljudima i u DNZ-u, te u njemu gledali frustriranog starca `eljnog osvete i politi~ke mo}i. Njegov jedini cilj je da s ljudima koji to `ele ponovo podi`e Agrokomerc, otvara nova radna mjesta i gradi napredak, kazao je Doli}. A {to se ti~e povratka Fikreta Abdi}a u Veliku Kladu{u, kako je naglasio, u svakom slu~aju }e se desiti ali kad se za to stvore svi uvjeti a to zna~i prije svega stambeni i radni.

DRUGA IZBORNA SKUP[TINA A-SDA BIHA]

Ned`ad Had`i} novi predsjednik
U Biha}u pred velikim brojem ~lanova i simpatizera Stranke demokratske aktivnosti Op}inske organizacije Biha} odr`ana II Izborna skup{tina na kojoj je za novog predsjednika izabran Ned`ad Had`i}. Na prijedlog novoizabranog predsjednika Had`i}a u Izvr{ni odbor su imenovani: dr. Mustafa Hammami, Senita Ke{ki}, Ismet Kuri}, Adil Behrem, Nazif Horozovi}, Ned`ad Velad`i}, Semira Dedi}, Almir [ahbazovi}, Edin Alivuk, Elvin Karabegovi}, Huse Rakovi}, Mehmed Ke{ki}, Amir Had`i} i Fuad ]ehi}.

N.Pirali}

mo namjeru ulo`iti zna~ajna sredstva za kupovinu zemlji{ta za izgradnju poslovne zone gdje je u planu otvaranje najmanje 1.500 direktnih proizvodnih i isto toliko kooperantskih radnih mjesta. Ovo su realne procjene. Op}ina Cazin je spremna za ovaj poduhvat i ukoliko mi gra|ani uka`u povjerenje na predstoje}im izborima i izaberu me za na~elnika, obe}avam da }u ovaj plan provesti u djelo, naglasio je Ogre{evi}. Osim poduzetni{tva budu}nost Cazina je i u mladim stru~nim i sposobnim kadrovima pa je investiranje u institucije znanja jedan od ve}ih projekata. Ova «investicija» }e svakako imati odraza na budu}i razvoj Cazina ali i {ire. KO A-sda USK-a s predstavljanjem kandidata za op}inske na~elnike na predstoje}im lokalnim izborima je krenuo s op}inom Cazin. Slijede uskoro i kandidati iz drugih op}ina. N.Pirali}

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

5

NA^ELNIK OP]INE BIHA] URU^IO LOKACIJSKU DOZVOLU VLASNIKU IMPORTANE GRUPACIJE

Biha} ide u posao vrijedan 55 miliona eura
Biha} je na po~etku novog puta jer }e u narednih 18 mjeseci biti najve}e gradili{te i op}ina u kojoj }e biti realizirana najve}a investicija u zemlji i regionu, kazao je pored ostalog mr. Albin Musli}, op}inski na~elnik prilikom sve~anog uru~enja urbanisti~ke saglasnosti dr. Cirilu Zovki, vlasniku Importane grupacije koja }e u biha}kom naselju Luke graditi suvremeni poslovnostambeni kompleks.

Poslovni, stambeni i {oping ambijent Importane centar u Biha}u je prvi centar u Unskosanskom kantonu koji konceptualno spaja poslovni, stambeni i {oping ambijent u jedinstvenu cjelinu. Projekat je vrijedan 55 miliona eura, a na povr{ini od 75 hiljada metara kvadratnih bit }e izgra|en kompleks koji se sastoji od stambenog nebodera sa 220 stanova razli~itih povr{ina na 15 katova, uredskog nebodera, sa podzemnim gara`ama hotela na

Kompleks }e se sastojati od nebodera sa 220 stanova razli~itih povr{ina na 15 katova, uredskog nebodera, sa podzemnim gara`ama hotela na ~etiri kata sa pet zvjezdica i luksuznim restoranom, {oping centrom sa 160 lokala, multipleks kino-dvoranom i brojnim drugim sadr`ajima
~etiri kata sa pet zvjezdica i luksuznim restoranom, {oping centrom sa 160 lokala, multipleks kino-dvoranom i brojnim drugim sadr`ajima. U Importane centar u Biha}u bit }e investirano 55 miliona eura, a godi{nje bi trebao zara|ivati oko 120 miliona KM, a to zna~i da }e zna~ajnim financijskim sredstvima biti punjen dr`avni

bud`et. Dr. Ciril Zovko, vlasnik Importane grupacije nazvao je investiciju projektom ispred na{eg vremena, jer }e u njegovoj izgradnji biti primijenjene tehnologije koje su jo{ uvijek nepoznanica na ovim prostorima.

drugi gradovi u Bosni i Hercegovini, kazao je na~elnik Musli}.

Bolje vrijeme za Bi{}ane Nakon {to je dr. Zovki uru~ena lokacijska informacija za izgradnju Importane centra u Biha}u, vlasnik grupacije koja je investitor ovog vi{emilionskog projekta predao je op}inskom na~elniku Albinu Musli}u maketu budu}eg poslovno-stambenog objekta, koji je novi pe~at i simbolizirat }e dolazak boljeg vremena za Bi{}ane. - Ljudi poput dr. Zovke zaslu`uju svako po{tovanje, jer je prepoznao Biha} kao mjesto koje }e se pored ostalog brendirati i u domenu turizma, te se i na taj na~in regionalno otvoriti prema susjednoj Hrvatskoj. Biha} je na po~etku novog puta koji vodi do centra kakvog bi po`eljeli i

Novih 500 radnih mjesta Importane centar u Biha}u trebao bi biti izgra|en najkasnije do po~etka 2014. godine, a o njegovom zna~aju, dovoljno je re}i da }e s njegovom realizacijom u Biha}u biti otvoreno novih 500 radnih mjesta, a u njegovu izgradnju bit }e uklju~ene brojne ovda{nje firme. Ozvani~enju radova u naselju Luke prisustvovao je i Hamdija Lipova~a, premijer Unsko-sanskog kantona koji se ovom prilikom zahvalio vlasniku Importane grupacije {to je prepoznao zna~ajke ovog podru~ja i odlu~io se za ulaganje u Biha}u, ali i Albinu Musli}u, op}inskom na~elniku koji je nastavio raditi na zapo~etom projektu, u~vrstio ga i u kona~nici omogu}io da Biha} dobije Importane centar. S. Pa{agi}

OP]INSKO VIJE]E BIHA] USVOJILO NACRT BUD@ETA ZA 2012. GODINU

Plan prihoda 28,5 miliona KM
Pet dana prije isteka Odluke o privremenom financiranju Op}insko vije}e Biha} o~itovalo se o Nacrtu bud`eta op}ine Biha} za 2012. godinu. Opozicija, u kojoj su najbrojniji vije}nici SDA, je u startu uputila brojne kritike, a u prvom redu na kasno dostavljanje ovako bitnog financijskog, ekonomskog i politi~kog dokumenta, nepuna 24 sata prije same sjednice umjesto sedam dana prije. Iz tog razloga se nisu mogli ni kvalitetno pripremiti za diskusiju kao ni o~itovanje o predlo`enom Nacrtu, pa su duge pauze bile neminovnost. Nacrtom bud`eta op}ine Biha} za 2012. godinu planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 28,515.000 KM {to je u odnosu na proteklu godinu manje za 10 posto. Porezni prihodi su planirani u iznosu od 11,7 a neporezni ne{to iznad 14 miliona KM

Obaveze iz 2011. godine u iznosu od 5,6 miliona KM rije{it }e se na na~in da polovinu isplate kroz teku}u likvidnost u ovoj godini a za ostatak iznosa od 2,851.633 KM }e se predlo`iti sporazumno produ`enje ugovorenih rokova pla}anja
ranim iznosom od 1,9 miliona KM , a koji se odnosi na prodaju nekretnine \a~ki dom «Bori}i». Zna~ajnu stavku u Bud`etu zauzima i naknada za dodijeljeno zemlji{te koja je planirana u iznosu od 2,54 miliona KM. Tu je o~ekivani prihod od dodjele gra|evinskog zemlji{ta za {kolu «[kola u~enika u privredi» u iznosu od 189.600 KM, zatim prihod od dodjele gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Biha}u u iznosu od 743.260 KM, te prihod od dodjele gradskog gra|evinskog zemlji{ta «Stara bolnica» radi izgradnje poslovno-stambenog objekta Lamela 1 i Lamela 2 u iznosu od 792.675 KM. Posebno je spominjana naknada za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta u iznosu od 2,4 miliona KM, a odnosi se na o~ekivane prihode od izgradnje Importanne centra na Lukama od strane investitora Project Managament. Op}inske komunalne naknade su planirane u iznosu od tri miliona KM.

Na prodaju i \a~ki dom «Bori}i» Prihodi od poduzetni~kih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika su ocijenjeni u iznosu od 2,2 miliona KM. U okviru istih najve}e u~e{}e imaju ostali prihodi od imovine sa plani-

Milionske obaveze Ono {to je vi{e brinulo vije}nike, uglavnom opozicione, koji su nekoliko sati diskutirali za govornicom, jesu rashodi koji su planirani u istom iznosu kao i prihodi. Konstatirano je da je i ovogodi{nji bud`et, sude}i prema nacrtu, ponovo nerealan i da se ne}e mo}i realizirati jer svi prihodovni pokazatelji do sada ukazuju na ~injenicu da }e godina biti jo{ te`a od prethodne a Op}ina Biha} u 2012. je u{la sa obavezama iz prethodne u iznosu od 5,6 miliona KM. Polovinu planira rije{iti kroz teku}i likvidnost a za ostatak iznos od 2,8 miliona }e se predlo`iti sporazumno produ`enje ugovorenih rokova pla}anja. Tu je i otplata duga u iznosu od 670.000 KM a odnosi se na planirana sredstva za glavnicu kreditnog zadu`enja iz 2010. godine. Izdaci za kamate su planirani u iznosu od 760.000 KM i to iznos od 360 hiljada KM za zadu`enje u 2010. godini te 400.000 KM za zadu`enje u protekloj godini. Opozicija za maksimalnu {tednju Upravo su to pokazatelji na koje je opozicija u Op}in-

skom vije}u Biha} uporno ukazivala i isticala da se moraju tra`iti na~ini {tednje da se dug Op}ine smanji i {to br`e otpla}uje. Op}ina Biha} nema vi{e mogu}nost da se kreditno zadu`i a obaveze su narasle do te mjere da sve ostalo trpi, i opet imamo deficit od 5,6 miliona KM. Vije}nici su izvjestioca pitali {ta ako oni kojima Op}ina duguje ne pristanu na sporazumnu odgodu pla}anja, {ta }e tada biti. [ta ako se ne uspiju realizirati prihodi od planirane prodaje gradskog gra|evinskog zemlji{ta, jer se znalo i ranije to desiti. Postavljeno je i pitanje zbog ~ega i}i na prodaju nekretnina u srcu grada i dobit od toga dati za kamatu? Na predlo`eni Nacrt Bud`eta op}ine Biha} za 2012. godinu izneseno je niz primjedbi. U kona~nici je usvojen sa 20 glasova za i {est protiv. U cilju kreiranja {to boljeg Bud`eta za ovu godinu vije}nici i gra|ani sve primjedbe i prijedloge su mogli iznijeti na javnoj raspravi odr`anoj u srijedu, 28. marta, a o Prijedlogu Bud`eta za 2012. godinu Op}insko vije}e Biha} o~itovat }e se danas, 30. marta. N.Pirali}

6

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
- razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provo|enje, - daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, - daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene na osnovu odredbi zakona o javnim preduze}ima - daje upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima, - vr{i i druge poslove utvr|ene u Statutu dru{tva. Presjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~na djela protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka ili zloupotrebe stru~nog polo`aja (ne starije od 3 mjeseca) - diploma o ste~enoj {kolskoj spremi, - uvjerenje o radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa, - ovjerenu izjavu da nisu na funkciji u politi~koj stranci, - ovjerenu izjavu da nisu otpu{tani iz dr`vne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljkivanja upra`njene pozicije, - ovjerenu izjavu da im pravosn`nom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju se kandiduju. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od 3 mjeseca. V. Visina naknade za predsjednika i ~lanove nadzornih odbora, odredi}e JP u skladu sa Odlukom Op}inskog vije}a op}ine Klju~ VI. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor pozvat }e se intervju pred Komisiju za izbor koju je imenovo op}inski na~elnik op}ine Klju~. Nakon obavljenog intervjua na osnovu dokumetiranih odluka svakog ~lana Komisije, Komisija }e sa~initi rang listu najboljih kandidata i istu dostaviti nadle`nom organu za kona~no imenovanje. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popunjeni obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju njegovog imenovanja. VII. Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljavanja , a objavi}e se u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Krajina“ Biha}, oglasnoj tabli Op}ine Klju~ i oglasnoj tabli „JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o Klju~. Rok za podno{enje prijava ra~una se od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. VIII. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaljaju se u zatvorenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DIREKTORA I NADZORNIH ODBORA – NE OTVARATI“ na adresu: Op}ina Klju~, 79 280 Klju~, Branilaca BiH 78 Komisija za izbor kandidata na mjesto direktora i ~lanova upravnih i nadzornih odbora JU i JP – n/r predsjednika Komisije Hamdija Du~anovi} / kancelarija br. 22 IX. Kandidati su du`ni nazna~iti za koju poziciju iz ovog Javnog oglasa se kandiduju. X. Prijave podnijeti poslije isteka navedenog roka, kao i nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Broj: Datum, 26.03.2012.godine Predsjednik Nadzornog odbora Senad Ze~evi}

JAVNO PREDUZE]E „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o Klju~
Na osnovu ~lana 8 Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slu`bene novine Federacija BiH“, broj 12/03 i 34/03), te ~lana 26. i 35.Statuta JP „Veterinarska stanica“ doo Klju~, raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA U „VETERINARSKA STANICA“ D.O.O KLJU^
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora i predsjednika i dva ~lana Nadzornog odbora u JP „ Veterinarska stanica“ d.o.o. Klju~, kako slijedi: 1. Direktor JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o Klju~ –1 2. Nadzorni odbor JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o Klju~ - predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik Osniva~a) –1 - ~lan Nadzornog odbora (predstavnik Osniva~a) – 1 - ~lan Nadzornog odbora (iz reda zaposlenika) – 1 I. OPIS POZICIJE 1.1. Direktor JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o Klju~ - vodi poslovanje i preduze}e zastupa neograni~eno u okviru upisane djelatnosti - organizuje i rukovodi procesom rada preduze}a, - izvje{tavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev. - dosljednu provedbu eti~kog kodeksa u Preduze}u preduze}u kao i da osigura da sva lica, postupaju u skladu sa eti~kim kodeksom, tako {to }e protiv lica koja kr{e eti~ki kodeks pokrenuti disciplinski postupak, - izradu i relaizaciju planova poslovanja, - izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, - priprema prijedloge za raspodjelu dobiti, - zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvr|enim poslovnikom i poslovnicima te va`e}im zakonima kao i o drugim pravilima zaposlenika po osnovu rada, - odgovoran je za primjenu preporuke Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu njihove realizacije utvrdi Odbor za reviziju, - i druga pitanja utvr|ena Zakonom, kolektivnim ugovorom, ovom odlukom, statutom i drugim op}im aktima Preduze}a. Direktor se imenuje na 4 (~etiri) godine. 1.2. Nadzorni obor JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o Klju~ - nadzire rad i poslovanje Dru{tva, - priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini, - priprema eti~ki kodeks i predla`e ga Skup{tini, - vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog Skup{tini za njegovo imenovanje,

II. OPIS POZICIJE

Svi kandidati za pozicije predsjednika i ~lanova nadzornih odbora koji su predmet ovog oglasa trebaju ispunjavati slijede}e op}e kriterije: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18, a najvi{e 65 godina, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljinja upra`njene pozicije, - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{ne vlasti ili njihovi savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci, - da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, - da u posljednjih 5 (pet) godina nisu osu|ivani za kaznena djela protiv imovine, privrede, ustavnog poretka ili zloupotrebe slu`bene du`nosti, - da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora.

III. POSEBNI UVJETI

Pored op}ih uvjeta, kandidati za direktora i predsjednika i ~lanove nadzornog odbora moraju ispunjavati slijede}e posebne uvjete: III.1. Direktor JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o Klju~ - za direktora preduze}a imenova}e se lice koje pored op}ih uslova ima zavr{enu VSS smjer veterine i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i koji nema smetnji za imenovanje odre|enih Zakonom, - za direktora ne mogu biti imenovana lica koja vr{e funkciju u politi~kim strankama. III.2. Nadzorni odbor JP „VETERINARSKA STANICA” d.o.o Klju~ - u nadzorni odbor mo`e biti imenovana osoba koja pored op}ih uslova predvi|enih zakonom posjeduje visoku, vi{u ili srednju stru~nu spremu i njamanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci. IV. POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu za javni oglas, kandidati su du`ni prilo`iti u originalu ili ovjerenoj kopiji dokaze o ispunjavanju uvjeta i to: - kra}u biografiju, - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju li~ne karte CIPS (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

«SARAJEVO OSIGURANJE» .d.d. PODRU@NICA BIHA]
77000 Biha}, Kralja Tvrtka 3, tel. 037/222-604, fax 222-606

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a u suradnji sa «Zejni}» d.o.o. Cazin, Tr`ac bb, upu}uje

Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat benzinske pumpe, koja je locirana u naselju Tr`a~ka Ra{tela, op}ina Cazin
1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za objekat benzinske pumpe operatora «Zejni}» d.o.o Cazin, Tr`a~ka Ra{tela bb, op}ina Cazin 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 2, Biha}, i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva

POZIV

Na osnovu ~lana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju / S. Novine F BiH br. 22/05 Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo Podru`nica Biha} objavljuje

O B AV J E [ T E N J E
O prestanku Ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enim sa sljede}im zastupnikom u osiguranju. Gro{i} D`evad iz Bosanske Krupe

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

7

ZA DEMINIRANJE 33.372 KVADRATA U OP]INAMA BIHA] I VELIKA KLADU[A

PETO GODI[NJE DOBA

Japan donirao novih 420.000 eura

Ambasada Japana u BiH i ITF Enchancing Human Security potpisali su u Sarajevu ugovor o donaciji za podr{ku deminiranju u up}inama Biha} i Velika Kladu{a, u vrijednosti od 420.000 eura. Planirano je o~istiti 33.372 kvadratnih metara minirane povr{ine. ITF koristi “mehanizam uduplavanja sredstava”, {to }e osigurati dodatna sredstva za ~i{}enje kontaminiranih povr{ina. Vlada Japana je preko ITF-a do sada donirala oko 1,48 miliona eura za razli~ite programe protivminskog djelovanja u Jugoisto~noj Evropi. Ugovor o novoj donaciji

potpisali su abmasador Japana u BiH Hideo Yamazaki i na~elnici op}ina Biha} i Velika Kladu{a Albin Musi} i

Admil Mulali}, a ceremoniji su prisustvovali predstavnici Komisije za deminiranje u BiH i predstavnici Centra za

uklanjanje mina u BiH. Kako su ovom prilikom kazali na~elnici Biha}a i Velike Kladu{e, ova donacija bit }e neprocjenjiv korak u uklanjanju opasnosti koja je na ovom podru~ju BiH odnijela mnoge nedu`ne `ivote, a uz to, osam lokacija u opsegu NP “Una” bit }e trajno deminirano, {to je va`an doprinos u razvoju NP i turizma uop}e. Nakon potpisivanja ugovora, ambasador Yamazaki je razgovarao sa na~elnicima Musli}em i Mulali}em {to je bila i posebna prigoda za razmjenu darova, ali i poziv ambasadoru da u predstoje}em vremenu posjeti USK.

Pi{e: Niha D`ani} Ninski

Pjeva~ica i modni guru
Ono, najbolje bi bilo kad bi nam dr`ava svima podijelila penzije pa da u tom stanju mirovanja le`imo i benda~imo, {to ina~e i radimo. Penzije bi nam zara|ivali na{i mislioci koji od pove}anja vlastitih prihoda svako malo dobiju vrtoglavicu. Nama se vi{e ne bi vrtjelo ni u kojem organu, u glavama najmanje. Do penzije }emo do}i tako {to }emo se pru`iti na sred ceste i le`ati tamo dok ne dosadi i misliocima i dok ne dobijemo solidarnost ono malo jada koje ide na nekakvu vrstu posla. Na tom poslu prvo neka penzije zarade nama pa ono {ta ostane njima, neka razdijele izme|u sebe. Ko im je kriv {to imaju posao! I tako }emo do Sudnjeg dana koji samo {to nije nahrupio u ovu zemlju gdje obitavaju sve glupo}e svijeta. A da }e taj dan samo {to nije, i kom{inica mi vjeruje. Petnaest godina svaki mjesec ona pohodi Biro za nezaposlene. Petnaest godina proviruje na jedno radno mjesto za koje ima kvalifikacije. Petnaest godina uredno {alje molbe, jo{ urednije sla`e odbijenice. Neki se dan od razo~arenja nagomilanog tokom petnaest godina umalo {lagirala. Na radnom mjestu na koje ona tipuje petnaest godina osvanula samostalna kafanska pjeva~ica. Razvija ka`u osam oktava odjednom, da li razvije jo{ {ta, nije poznato. Istina, to i nisu kvalifikacije za posao diplomiranog «ovog-onog», ali {efu koji ima mandat da zapo{ljava se dopalo. Ka`u da to nije ni{ta ~udno, samostalna pjeva~ica na mjestu diplomiranog «ovog-onog» i nije neka stvar, uzme li se u obzir i podatak da na mjestu diplomiranih «ovih-onih» imamo i totalne antipjeva~e. A lijepo sam govorila kom{inici da se prekvalificira, u recimo «opernu pjeva~icu» ili ove sad najpopularnije «svepjevaju}e pjeva~ice». Pa brate mili, nek’ sa stola uvr}e i pjeva {efu u radnom i neradnom vremenu, posebno nek’ oktave razvija u prekovremenom. Nije me poslu{ala. Sada neka sa svojom pame}u diplomirane «oveone» narednih petnaest godina promatra ono radno mjesto koje se ve} pretvorilo u pjeva~ku scenu. A mo`da se dogodi i ~udo pa {efova `ena sazna za njegove metode zapo{ljavanja. Naravno, ukoliko ona kao {efica ugledne firme odlu~i posao dati diplomiranom «ovom-onom», a ne vlastitom modnom guruu.

BOSANSKA KRUPA: NA^ELNIK ARMIN HALITOVI] I PREDSTAVNICI MISIJE OSCE U BIH

BOSANSKI PETROVAC

Prva Omladinska banka u USK-u

Bolja lokalna uprava
Na~elnik op}ine Bosanska Krupa Armin Halitovi}, primio je delegaciju OSCE-a u BiH predvo|enu Nikolaos-om Kavallarisom - Ladisom, {efom terenskog ureda OSCE-a iz Biha}a koji je na to mjesto do{ao nedavno, nakon kolege Farruka Islomova. Razgovaralo se o dosada{njim i budu}im zajedni~kim aktivnostima. Op}ina Bosanska Krupa s OSCE-om radi na inicijativi „Lokalno je primarno“, pokrenutoj od strane OSCE-a u BiH u konsultaciji sa partnerima iz civilnog dru{tva i organa vlasti. Pobolj{anje kvaliteta lokalne uprave i ja~anje gra|anskog u~e{}a ve} su neko vrijeme cilj rada misije OSCE-a. Inicijativa predstavlja, prije svega, promjenu u pristupu, jer je osmi{ljena da ponudi fleksibilne programe podr{ke, koji }e uspje{no odgovoriti potrebama civilnog dru{tva i op}ina.

HOLANDSKA AGITERA

Za podr{ku p~elarstvu 30.000 eura
Poljoprivredni zavod USKa i Savez p~elara bili su doma}ini Berkten de Leede, predstavnici holandske organizacije Agritera, a u vezi sa sagledavanjem stanja u p~elarstvu kao i konkretizacije podr{ke p~elarstvu u ovoj godini. Prema rije~ima direktora Poljoprivrednog zavoda USKa Smaila Toromanovi}a, me|unarodna organizacija IFAD putem holandske Agrittere implementirat }e grant podr{ku p~elarstvu kantona u iznosu od 30.000 eura. Predsjednik Saveza p~elara USK-a Sulejman Alijagi} i predsjednik Skup{tine Saveza p~elara USK-a Ramzija Hod`i} izrazili su zadovoljstvo podr{kom IFAD-a uz prijedlog da se sredstva usmjere za edukaciju p~elara po~etnika, administrativnom i organizacijskom ja~anju kapaciteta, analizi i istra`ivanju tr`i{ta, marketingu i ja~anju konkurentnosti p~elara, brendiranju proizvodnje za narednih 5 godina.

Vesna Baj{inski-Agi}, izvr{na direktorica Fondacije Mozaik, i na~elnik op}ine Bosanski Petrovac Ermin Hajder potpisali su Memorandum o razumijevanju o uspostavi Omladinske banke u Bosanskom Petrovcu. Radi se o zajedni~kom projektu op}ine Bosanski Petrovac i ove fondacije, kojim }e se uspostaviti fond za mlade, a kojim }e upravljati odbor Omladinske banke sastavljen od mladih iz Bosanskog Petrovca. - Veliko mi je zadovoljstvo {to smo otvorili prvu omladinsku banku u Unsko-sanskom kantonu koja }e isklju~ivo biti korisna za mlade ljude Bosanskog Petrovca, a najbitnije u svemu tome je da }e sredstva raspore|ivati upravo mladi ljudi ove op}ine izme|u petnaest i trideset godina. Ovo je dobra praksa koju trebaju preuzeti sve lokalne zajednice jer mlade ljude mo`emo na kvalitetan na~in aktivira-

ti, pru`iti im {ansu, - kazao je na~elnik Hajder. - Bosanski Petrovac se ovim ~inom pridru`io porodici omladinskih banaka skupa sa jo{ 26 op}ina {irom Bosne i Hercegovine. Kroz ovaj program }e u naredne tri godine biti finansirano 600 do 800 omladinskih projekata u ukupnoj vrijednosti od preko 2,5 miliona KM. Mlade neformalne grupe }e imati priliku da dobiju bespovratna nov~ana sredstva za svoje ideje i unaprijede svoj `ivot i sredinu u kojoj `ive, - istaknula je direktorica Baj{inski Agi}. Program „Omladinske banke BiH“ ima za cilj da pove}a u~e{}e mladih u razvoju lokalne zajednice kroz aktivnu ulogu u procesima dono{enja odluka, te pru`anje podr{ke aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih nov~anih sredstava.

CAZIN

Potpisana 383 ugovora o stipendiranju studenata
Op}ina Cazin }e ove godine za stipendiranje studenata izdvojiti vi{e od 300.000 KM, a op}inske stipendije }e dobiti svi studenti koji su predali zahtjeve i koji su ispunjavali uvjete, a takvih je 383 i s njima su potpisani ugovori. - Bez obzira na iznos sredstva od stipendija itekako }e dobro do}i u rje{avanju studentskih pitanja poput prijevoza, stanarine ili kupovine knjiga, - kazala je studentica D`enisa Abazovi}. Na~elnik op}ine Cazin Nermin Ogre{evi} pomo} studentima iz o}inskog bud`eta najavio je i za ubudu}e. / S.M.

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

Na osnovu ~lana 10. Pravilnika o uslovima, na~inu i kriterijima dodjele sredstava za pru`anje pomo}i u stambenom zbrinjavanju pripadnika bora~kih i socijalno ugro`enih populacija J.U. “Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija“ donosi:

LISTU PRIORITETA
ZA DODJELU KREDITNIH SREDSTAVA U SVRHU DOGRADNJE, SANACIJE I ADAPTACIJE STAMBENIH OBJEKATA U 2012. GODINI (PREZIME I IME APLIKANTA)
1. ABDI] SEBIRA 2. AGANOVI] AIDA i EDMIN 3. AKMAD@I] IBRAHIM 4. ALAGI] BADEMA 5. ALAGI] ISMET 6. ALAGI] [ERIF 7. ALD@I] IZET 8. ALD@I] MA[E 9. ALEKSI] PETAR 10. ALE[EVI] SENADA 11. ALIJAGI] JASMIN 12. ALIVUK JUSUF 13. ARNAUTOVI] IZET 14. ARZI] KADA 15. BABI] MUHAREM 16. BADI] OMER 17. BADI] SEAD 18. BADNJEVI] DERVI[ 19. BAHTAGI] NUSRET 20. BAJAD@I] DERVI[ 21. BAJRAKTAREVI] MAHMUT 22. BAJRAMOVI] EMSAD 23. BAJREKTAREVI] EKREM 24. BAJREKTAREVI] SUAD 25. BAJREKTAREVI] [EFIKA 26. BAJRI] HUSNIJA 27. BAJRI] MUHAMED 28. BAJRI] RASIM 29. BAJRI] SAMED 30. BAKRA^ OMER 31. BAL^INOVI] ]AZIM 32. BALI] BEKIR 33. BALI] BESIM 34. BALI] MEHRIZUD 35. BALI] MESUD 36. BALI] MIRSAD 37. BA[I] FERID 38. BA[I] RASIMA 39. BE^I] ASIM 40. BEGANOVI] HAKIJA 41. BEGANOVI] NIJAZ 42. BEGANOVI] SELVEDIN 43. BEGI] FATMA 44. BEGI] JUSUF 45. BEGI] MUHAREM 46. BEGI] ZEMINE 47. BEGOVI] RIFET 48. BEHI] HIKMET 49. BEHREM MERSADA 50. BEKTA[EVI] HUSEIN 51. BE[I] EMIRA 52. BE[IREVI] BAHRUDIN 53. BE[IREVI] ASIM 54. BE[IREVI] ESED 55. BE[IREVI] MIRSAD 56. BILI] MEVLUDE 57. BILKI] HUSEIN 58. BI[]EVI] SEAD 59. BOTONJI] JASMIN 60. BRATI] EKREM 61. BRKOVI] RAMIZ 62. BUKVI] SENAD 63. BURZI] FADIL 64. BURZI] SUVAD 65. BU@IMKI] SENAD 66. CERI] AMIR 67. CERI] FUAD 68. CINAC HASAN 69. CINAC IBRAHIM 70. CINAC MIRSAD 71. CINAC MUHAREM 72. CRNKI] BEKIR 73. ^AJI] MIRSAD 74. ^AU[EVI] MIRALIM 75. ^AU[EVI] RASEMA 76. ^AVKI] EKREM 77. ^AVKUNOVI] AMILA 78. ^IZMI] [EFIK 79. ^IZMI] MUHO 80. ^UNJALO EDIN 81. ]EHI] ARZINA 82. ]EHI] SENAD 83. ]ENANOVI] RIFET 84. ]IRI] ALE 85. ]IRI] SAMIR 86. ]IRKINOVI] RASEMA 87. ]ORALI] HARIS 88. ]ORALI] ISMET 89. ]ORALI] RASIM 90. ]ORALI] SENAD 91. ]ORALI] [UHRET 92. ]URT MERIMA 93. ]USTURI] ISMET 94. DEDI] ADEM 95. DEDI] ENKO 96. DEDI] HASAN 97. DEDI] HASIB 98. DEDI] MIRSAD 99. DEDI] MUSTAFA 100. DEDI] RED@O 101. DEKI] DERVI[ 102. DELALI] FUAD 103. DELALI] OSMAN 104. DELANOVI] ADIL 105. DELI] KASIM 106. DELI] OSMAN 107. DELI] SAMIR 108. DEMIROVI] RIFET 109. DEMIROVI] SENAD 110. DERVI] HASIB 111. DERVI[EVI] ESNAF 112. DERVI[EVI] HUSEIN 113. DERVI[EVI] RASIM 114. DERVI[EVI] SENAD 1115. DIZDAREVI] FERID 116. DIZDAREVI] HATKA 117. DIZDAREVI] MEHO 118. DIZDAREVI] RAMO 119. DIZDARI] DEDO 120. DIZDARI] EMIR 121. DIZDARI] SEAD 122. DULI] SEMKO 123. DURAKOVI] RAMIZ 124. DURAKOVI] SEAD 125. DURAKOVI] SENAD 126. DURANOVI] ZUHDIJA 127. DURD@I] JASMIN 128. DURI] ANTONIJA 129. DURI] IBRAHIM 130. DURI] SAMIR 131. DURI] ZIJAD 132. D@AFEROVI] SABAHUDIN 133. D@AFI] ZIJAD 134. D@AJI] ELVEDIN 135. D@ELALAGI] AJETA 136. D@ELALAGI] IRFAN 137. D@ELALAGI] NIHAD 138. \ERI] MEHMED 139. \OGI] NED@AD 140. \ULI] ABDIJA 141. \ULI] ARIF 142. \ULI] HA[IM 143. \ULI] REFIK 144. \ULKI] EMIR 145. \UZELI] MUJO 146. EZI] HALID 147. FAZLI] ASMIR 148. FAZLI] FIKRET 149. FELI] EMIR 150. FELI] JASMIN 151. FERIZOVI] FAHRUDIN 152. GARIBOVI] ASIM 153. GORETI] RAMIZ 154. GRO[I] HUSNIJA 155. GRO[I] JASMIN 156. GRO[I] OSMAN 157. GROZDANI] FIKRETA 158. GUTLI] ENVER 159. HADZI] IBRAHIM 160. HAD@ALI] (MUHAMED) HASAN 161. HAD@ALI] HASAN 162. HAD@ALI] MUJAGA 163. HAD@I] ENVER 164. HAD@I] HAMID 165. HAD@I] JASMIN 166. HAD@IOSMANAGI] FAHRUDIN 167. HAFURI] ASMIR 168. HAFURI] SAFET 169. HAIRI] D@ENAN 170. HAIRLAHOVI] IBRO 171. HAJRULAHOVI] EDIN – ENVER 172. HALAVA] SULEJMAN I SUAD 173. HALILAGI] ENES 174. HALILAGI] IBRAHIM 175. HALILAGI] [EFIK 176. HALKI] EJUB 177. HALKI] IBRAHIM 178. HALKI] ISMET 179. HALKI] JUSUF 180. HALKI] RAZIM 181. HAMBELI] FUAD 182. HANDUKI] SAFET 183. HARBA[ [A]IR 184. HASI] AMIR 185. HASKI] AJI[A 186. HATI] AZRA 187. HOD@I] FIRZET 188. HOD@I] MUHAMED 189. HOD@I] NURIJA 190. HOD@I] RIFET 191. HO[I] AMIR 192. HOTI] EMSUD 193. HRNJICA SEJFO 194. HRNJICA HAZIM 194. HRNJICA SAMIRA 196. HRNJICA SEJAD 197. HRNJICA SUAD 198. HRNJICA ZUHDIJA 199. HRUSTI] MIDHET 200. HUJI] DAMIR 201. HUKANOVI] IFET 202. HUKANOVI] SENIJA 203. HUREMOVI] FEHRO 204. HUSAD@I] MEHMED 205. HUSAK [ABAN 206. HUSAREVI] FATIMA 207. HUSEINOVI] ENVER 208. HUSI] SEAD 209. HUSKI] HASAN 210. IBRI[IMOVI] JASMINKA 211. I^ANOVI] IBRAHIM 212. IMAMOVI] FARUK 213. IMSIROVI] ZIJAD 214. JAKUPOVI] NIHAD 215. JA[AREVI] KASIM 216. JERKOVI] IVAN 217. JURI] IVO 218. JUSI] AHIM 219. JUSI] MIDHAD 220. JUSI] SEAD 221. JU[I] FIKRET 222. JU[I] RA[ID 223. KADI] HASNIJA 224. KAJTAZOVI] HASEDA 225. KAJTEZOVI] SELIM 226. KAPI] IBRAHIM 227. KAPI] SAID 228. KARABEGOVI] ESAD 229. KARAIBRAHIMOVI] MIRSAD 230. KARAJI] ALAGA 231. KARTAL MIRSAD 232. KASI] SENAD 233. KAUKOVI] D@EVAD 234. KAUKOVI] RASIM 235. KAZAFEROVI] SUVAD 236. KAZAFEROVI] ZUHDIJA 237. KAZAZI] MENSUR 238. KE^ANOVI] \EMAL 239. KE^ANOVI] ENKO 240. KE^ANOVI] ESED 241. KE^ANOVI] HALIL 242. KERANOVI] HAZIM 243. KESEROVI] FIKRET 244. KLI^I] HUSEIN 245. KLI^I] MEHO 246. KLJAJI] ALEN 247. KOMI] EMIR 248. KOMI] HUSEIN 249. KOMI] SENAD 250. KOVA^ SENAD 251. KOVA^EVI] ADAM 252. KOVA^EVI] ASIM 253. KOVA^EVI] EJUB 254. KOVA^EVI] HASAN 255. KOVA^EVI] NURIJA 256. KOZLICA MERSUD 257. KRAKOVI] JASMINKA 258. KRUPI] ESAD 259. KUDELI] ENES 260. KUMALI] EDHAM 261. KURTOVI] FEHO 262. KURTOVI] ISMET 263. KURTOVI] LUTFIJE 264. KURTOVI] SENAD 265. LELI] EDIN 266. LIPOVI] SENAD 267. LONI] IRFAN 268. LUBENOVI] ENVER 269. LUBENOVI] TEUFIK 270. LULI] FERID 271. LULI] HAZIM 272. LULI] JUSUF 273. LJUBIJANKI] ERHAD 274. LJUBIJANKI] SUAD 275. MAHMUTOVI] ASIM 276. MAHMUTOVI] HUSE 277. MAHMUTOVI] SENAHID 278. MAJSTOROVI] MEHRUD 279. MALKI] EDIN 280. MALKO^ (ABID) NIJAZ 281. MALKO^ D@EVAD 282. MALKO^ [EMSUDIN 283. MALKO^ ZAIM 284. MA[I] EDHEM 285. MA[INOVI] SENAD 286. MEDI] DERVI[ 287. MEHAGI] KADIR 288. MEHI] AMIL 289. MEHI] HAZIM 290. MENKOVI] OSMAN 291. MESI] ZAHARIJA 292. ME[I] MIRSAD 293. ME[I] BEKIR 294. ME[I] HASIB 295. ME[I] SAJID 296. ME[I] SUVAD 297. MIDZI] RIFAT 298. MID@I] IRFAN 299. MID@I] SUAD 300. MIFTAREVI] ]ERIM 301. MISALJEVI] [EMSO 302. MODRONJA ELVIR 303. MUFTI] ARIZ 304. MUHAMEDAGI] AMIR 305. MUHAMEDAGI] RAZIJA 306. MUHAREMOVI] ]AMIL 307. MUHEDINOVI] ALMA 308. MUJAD@I] AZIZ 309. MUJAD@I] HUSEIN 310. MUJAD@I] SED@IDA 311. MUJAGI] ISAK 312. MUJINOVI] EKREM 313. MULALI] HAJRUDIN 314. MULALI] ISMET 315. MULALI] IZET 316. MULALI] MIRZETA 317. MULALI] NED@AD 318. MULALI] RAZIJA 319. MUMINAGI] EDIN 320. MUMINOVI] LATIF 321. MUMINOVI] MIRSAD 322. MURGI] MUNISA 323. MURI] \ULAGA 324. MURI] ISMET 325. MUSI] MIRSAD 326. MUSLI] RIFET 327. MUSLI] ZLATAN 328. MUSTAFI] EDIN 329. MUSTAFI] KASIM 330. MUSTAFI] MUJO 331. MUSTAFI] NIHAD 332. MUSTAFI] SAMIR 333. MUSTENDANAGI] ZUHDIJA 334. MU[I] ABDULAH 335. MU[I] MEHMED 336. MU[I] REFIK 337. NADAREVI] RAZIM 338. NADAREVI] RIFAT 339. NADAREVI] ZUHDIJA 340. NANI] HAMDIJA 341. NANI] MUMIN 342. NANI] SMAIL 343. NASI] SULEJMAN 343. NESI] SABAHUDIN 3453. NO@I] FATIME 346. NUHI] JASMIN 347. NURKOVI] HASAN 348. NUSPAGI] ISMETA 349. OKANOVI] EDIN 350. OKANOVI] NIHAD 351. OMANOVI] SEJFULAH 352. ORA[^ANIN SEJAD 353. OSMAN^EVI] OSMAN 354. OSMI^EVI] OSMAN 355. PA^I] EDVIN 356. PALI] SEMIR 357. PA[AGI] SADIK 358. PA[ALI] RIZAH 359. PA[I] ASIM 360. PE^ENKOVI] SABAHUDIN 361. PEHLI] MUHAREM 362. PERVIZ AHMET 363. PERVIZ IZETA 364. PIRALI] AMIR 365. PIRALI] SAMIR 366. PONJEVI] BAJRO 367. POPR@ENOVI] HUSEIN 368. PORI] FEHIM 369. PORI] SABID 370. PORI] SAMIR 371. PORI] [EFIK 372. POZDERAC ZLATKO 373. PRO[I] PA[O 374. PRO[I] [ERIF 375. PU[KAR EDIN 376. PU[KAR RAMO 377. RA^I] [EFIK 378. RAKI] ADNAN 379. RAMAKI] HASAN 380. RAMI] HASAN 381. RAMI] HAZIM 382. RAMI] NE\AD 383. RAMI] RASIM 384. RAMI] SAMIR 385. RED@I] ESED 386. RED@I] FIKRET 387. RED@I] MUSTAFA 388. RED@I] VAHIDA 389. RED@I] ZEJNA 390. REKANOVI] HASE 391. REKANOVI] MIRSAD 392. REKI] JASMIN 393. REKI] SULEJMAN 394. REMETI] [EFIK 395. RIZVI] IRFAN 396. RIZVI] ZUHDIJA 397. RUKAVINA @ELJKO 398. RU@NI] ENES 399. RU@NI] HUSE 400. RU@NI] MUNIB 401. SALIHAGI] JASMINKA 402. SALIHOVI] EKREM 403. SALIHOVI] MUJAGA 404. SALIMOVI] HATID@A 405. SALKI] FEHIM 406. SAMARD@I] DEJAN 407. SARA^EVI] RAMO 408. SARA^EVI] SENAD 409. SEFEROVI] RASIM 410. SEFI] SAKIB 411. SEJARI] \EVAD 412. SELIMOVI] EMINA 413. SELIMOVI] EMSUD 414. SELMAN ISLAM 415. SIJAMHOD@I] FEHIM 416. SIJAMHOD@I] HASAN 417. SIJAMHOD@I] RIFET 418. SINANOVI] [EFIK 419. SIVI] BESIM 420. SKALI] ESMA 421. SKALI] HALID 422. SKENDEROVI] [EFIK 423. SMAJI] ESMA 424. SMAJI] ZEHRUDIN 425. SOVI] ISMET 426. SPAHI] ENES 427. SPAHI] JADRANKO 428. STUPAC SULEJMAN 429. SULEJMANOVI] JUSO 430. SULI] ASIM 431. SULJAD@I] ]AZIM 432. SULJI] ALIJA 433. SULJI] OMER 434. SUMBULJEVI] HALID 435. [AHINOVI] ENVER 436. [AHINOVI] AZEM 437. [AHINOVI] BE]IR 438. [AHINOVI] ENVER 439. [AHINOVI] ERVIN 440. [AHINOVI] ESAD 441. [AHINOVI] FATIMA 442. [AHINOVI] FIKRET 443. [AHINOVI] HASE 444. [AHINOVI] HUSEIN 445. [AHINOVI] ILFAD 446. [AHINOVI] OSMAN 447. [AHINOVI] SULEJ MAN 448. [AHINOVI] ZIJAD 449. [ARI] ADNAN 450. [ARI] HASE 451. [ARI] IBRAHIM 452. [ARI] OSMAN 453. [EHI] (MUJO) REFIK 454. [EHI] ENVER 455. [EHI] IBRAGA 456. [EHI] RAJIF 457. [EPI] ASIM 458. [EPI] NURIJA 459. [ERTOVI] FATIMA 460. [ERTOVI] JASENKO 461. [ERTOVI] MEVLUDA 462. [KRIJEJ ENES 463. [LJIVAR FIKRET 464. [UMAR UZEIR 465. [U[NJAR FADIL 466. [U[NJAR IBRAHIM 467. [U[NJAR MIRSAD 468. [U[NJAR MUHO 469. [UVI] SENITA 470. TALI] RAMIZ 471. TANKOSI] VOJISLAV 472. TATLI] IBRAHIM 473. TERZI] NIHAD 474. TI]EVI] SAIMA 475. TOPAL JASMIR 476. TOP^AGI] MUHAREM 477. TOPI] ABDULAH 478. TOROMANOVI] HALIDA 479. TRNJANIN RASIMA 480. TULI] SELAM 481. TURAN ZEMIR 482. TURNI] EMIR 483. TUTI] MEHO 484. TUZLAK MEHO 485. VARDI] IBRAHIM 486. VELAD@I] ISMET 487. VELAGI] REFIKA 488. VELI] HAMDO 489. VELI] HASIB 490. VIKI] MERSAD 491. VILI] MUNIB 492. VOJI] ABDULAH 493. VOJI] IBRO 494. VOJI] [EMSUDIN 495. VRANI] JASMIN 496. VUKALI] HA[IM 497. VUKALI] MUJAGA 498. ZJAKI] IRFAN 499. ZUBERI EDVIN 500. ZULI] AMIR 501. ZULI] SADIK 502. @AB^EVI] EDIN 503. @I@AK MUHAMED 504. @UNI] SENA

Napomena:

1. Spisak je sa~injen abecednim redom. 2. Prilikom izrade rang liste primjenjeni su kriteriji u skladu sa objavljenim Javnim pozivom i va`e}im pravilnikom. 3. Lica sa rang liste o vremenu i na~inu realizacijue kredita }e biti obavje{teni telefonskim putem. 4. Rok za pono{enje prigovora je 15 dana od dana objave liste.

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

9

PONUDA
Na nekretnine iz na{e ponude kupcima ne napla}ujemo agencijsku proviziju!!!
Sanski Most - Centar Novoizgra|eni stan renomiranog proizvo|a~a Stanovi d.o.o vrhunske kvalitete i dizajna. Stan se nalazi na ~etvrtom katu lamele B na Ceravcima, u Biha}u a sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, hodnika, spava}e sobe, te balkona od 7,93 m². Stan je opremljen najsavremenijim elementima, interfonom, liftom, te ima instalacije za internet i kablovsku tv. Uz stan dobijete drvarnicu od 5,85 m² gratis. U navedenoj lameli ostala su jo{ samo dva stana za prodaju, {to potvr|uje kvalitet i zadovoljstvo kupaca. Cijena ohih stanova manja je za 1% nego kada ga kupujete od proizvo|a~a. Povr{ina: 56,45 m². Cijena: 85.000 KM -1%. Biha} Ceravci

... da bi san postao dom...

Agencija za nekretnine “Novi dom”,
Bosanska 9, 77000 Biha} Cazinskih brigada bb. 77220 Cazin tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

Biha} - Ozimice II

Prodaje se benzinska stanica koja je smje{tena na putu od Biha}a prema Bosanskom Petrovcu u naselju Vrto~e. Lokacija ove benzinske pumpe je fenomenalna jer u njenoj blizini na desetine kilometara ne postoji niti jedna druga benzinska stanica. Ovo je veoma prometno mjesto, jer se nalazi uz magistralni put Biha} – Sarajevo. Uz benzinsku pumpu u cijenu ulazi i caffe bar, prodavnica, gara`a, te kotlovnica za grijanje. Sa ovom ponudom ne kupujete samo nekretninu, ve} i postoje}i biznis! Povr{ina ukupno: 4.010 m², Cijena: VEOMA POVOLJNO!!! Biha} - Vrto~e

Prodaje se poslovno - stambeni objekat sa pripadaju}im zemlji{tem u centru Sanskog Mosta, gradu koji le`i na devet rijeka. Ovaj objekat je idealan za prodajni centar mnogih djelatnosti, jer je sama lokacija izvanredna. Ovaj objekat je ve} profitabilan i donosi profit jer ima razra|en posao. Prizemlje i prvi sprat su namijenjeni za poslovne, dok su drugi sprat i potkrovlje namijenjeni za stambene svrhe. Objekat je zdrav, renoviran, te ima centralno grijanje na ~vrsto gorivo. Ovaj objekat posjeduje i skladi{te – halu koja zadovoljava uslove namjene. Povr{ina ukupno: 1.274 m². Biha} - Harmani

Trosoban stan u Biha}u, naselje Ozimice II, Blok 10, D-4, kat II, stan broj 11, kompletno renoviran i komforan. U cijenu stana ura~unata je kuhinja izra|ena po mjeri sa svim ugradbenim ure|ajima. Stan tako|er posjeduje klimu, te centralno grijanje sa radijatorima. Uz stan dobijate gratis drvarnicu od cca 5m². Ovo je jedno toplo, ugodno i lijepo mjesto za `ivot koje samo mo`ete da po`elite. Povr{ina: 75m². Cijena: 120.000 KM.

Iznajmljuje se poslovni objekat u biha}kom naselju Vedro Polje, u ulici Josipa Juraja [trosmajera, ukupne povr{ine 400m² sa dvori{tem. Povr{ina objekta iznosi oko 300m² {to ~ine hale, mokri ~vor i kancelarije. Idealno za distributivni centar i zbog prostora ali i zbog lokacije koja je vi{e orijentisana ka poslovnoj zoni. Ovaj prostor zadovoljava sve tehni~ke uvjete za navedenu kao i sli~ne bran{e.
Biha} - Vedro Polje

Cazin - Mala Lisa
Prodaje se poslovni prostor u novoj zgradi na lokaciji Mala lisa u Cazinu, okru`en industrijskom zonom koja ima veliki broj poslovno prodajnih te proizvodnih prostora. Ovo je idealna lokacija za neku vrstu servisne djelatnosti, kojoj nije bitno da je ~elo prostora na glavnoj ulici. Ovaj poslovni prostor je tako|er idealan za in`injering kompanije ili kompanije koje se bave uslugama ili proizvodnjom na veliko. Prostor posjeduje ve}i broj parking mjesta tako da uposlenici ali i klijenti imaju gdje da parkiraju svoja vozila. Prostor posjeduje infrastrukturu koju zahtjeva svaki poslovni objekat. Postoji mogucnost i za iznajmljivanje.

Prodaje se zemlji{te idealno za izgradnju vi{e stambenih objektata, u biha}kom naselju Bak{ai{ ukupne povr{ine 3.238m². Ova parcela se nalazi pored glavnog puta u urbanom dijelu ovog naselja, {to podrazumijeva razvedenu gradsku infrastrukturu, te olak{ava osobni priklju~ak na istu. Ovo je jedna od fenomenalnih lokacija i parcela u Biha}u, jer si mo`ete osigurati miran i ugodan privatni `ivot. Teren je ravan, te je mogu}a parcelacija i formiranje vi{e gradili{ta. Od sredi{nje gradske jezgre udaljeno nekoliko minuta. Cijena: 50 KM/m². Biha} - Bak{ai{

Na izuzetno atraktivnoj lokaciji u Biha}u, preko puta harmanske d`amije, tik uz Osnovnu {kolu Harmani 1, iznajmljuje se poslovni prostor veli~ine 165 m² u dvije poslovne eta`e. Modernisti~ko arhitektonsko rje{enje iz 2011. godine glavno su obilje`je ovog objekta. Sastoji se od dvije prostorije u dvije eta`e, mokrog ~vora, svla~ionice, te pripadaju}eg dvori{ta i parking prostora. U ovom prostoru je instalirano podno grijanje na pelete, te internet i sve ostale komunalije. Prostor je pogodan za sve vrste djelatnosti, te garantuje uspjeh. Biha} - Repu{ine

EXTRA POVOLJNO!!! Prodaje se poslovni prostor u stambeno poslovnoj zgradi blok 5 D-5, lokal broj 1. u suterenu na Ozimicama II. Ovaj poslovni prostor se sastoji od dvije prostorije, te mokrog ~vora. Adaptacija ovog prostora je neophodna. Postoji mogu}nost pretvorbe poslovnog u stambeni prostor. Fenomenalna cijena na tr`i{tu nekretnina. Papiri uredni, vlasni{tvo 1/1. Povr{ina: 53,80 m², Cijena: 45.000 KM.
Biha} - Ozimice II

Bosanski Novi - Urije

Prodaje se ku}a u krupskom naselju Halki}i sa prekrasnim pogledom na rijeku Unu, te prostranom i vrlo lijepo ure|enom oku}nicom, opremljena vrtnim elementima koji joj daju odre|enu osobenost. Moderno arhitektonsko rje{enje i kvalitetna gradnja glavno su obilje`je ove ku}e. Sastoji se od dvije spava}e sobe, dnevnog boravka, kuhinje, trpezarije, kupatila, wc-a, hodnika, terase, balkona, {upe, ljetne kuhinje, gara`e, te prekrasnog dvori{ta. Ova ku}a je kompletno opremljena namje{tajem i centralnim grijanjem, te je savr{eno mjesto za `ivot i relaksaciju. Povr{ina ukupno: 1000 m². Cijena: 170.000,00 KM. Bosanska Krupa - Halki}i

Prodaje se ku}a na Repu{inama na parceli od 363m², tlocrtnih dimenzija 8 x 9m. Ku}a je gra|ena u dvije stambene eta`e, te mo`e udomiti ve}u porodicu. Udaljena samo par minuta od samog centra grada te Robne ku}e Izbor trgovine. Samo 500m od ku}e gradi se Merkator centar, u blizni je poligon te svi sadr`aji neophodni za `ivot. Kroz ovo naselje je instalirana savremena kanalizaciona mre`a, te ostale komunalije. Ova ku}a je tako|er pogodna za preregistraciju u poslovni prostor ili za iznajmljivanje studentima, u~enicima isl. Cijena: 135.000KM.

Prodaje se ku}a sa {umom i zemlji{tem u Bosanskom Novom, ulica 1.maj 90, naselje Urije – Ko`inac. Ku}a je dimenzija 10 x 12 m u tri eta`e. Prvi i drugi sprat su zavr{eni i useljivi, dok se prizemlje nalazi u roh – bau stanju. Ista posjeduje tri odvojena ulaza, te odvojena brojila za struju i vodu. Pored ku}e smje{ten je devastirani objekat sa urbanisti~kom dozvolom za izgradnju. Ova lokacija je smje{tena nedaleko od samog grada. Ku}a ima svu komunalnu infrastrukturu: voda, struja, telefon, a uskoro }e biti postavljeni i gradska rasvjeta i asfalt. Povr{ina ukupno: 7.932 m². Cijena: 110.000 KM.

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

Sanski Most
KONFERENCIJA O ZLO^INIMA

VELIKE [TETE OD PO@ARA

U dolini Sane dogodio se genocid
U dolini rijeke Sane dogodio se genocid, ubijeno je preko 5.000 nevinih ljudi, Bo{njaka i Hrvata. Ovdje su postojala tri najstra{nija logora smrti: Omarska, Keraterm i Trnopolje. Ekshumirano je 99 masovnih i velikih broj pojedina~nih grobnica, ljudi su hap{eni, zlostavljani, poni`avani i ubijani. Nismo zadovoljni kao ni cijela Bosna i Hercegovina procesuiranjem egzekutora i naredbodavaca zlo~ina, procesi su izuzetno dugi i presude su veoma lo{e – ovo su neke od konstatacija Konferencije o zlo~inima u dolini Sane odr`ane u Sanskom Mostu 23. marta. Organizator konferencije bilo je Udru`enje logora{a op}ine Sanski Most, a u njenom radu sudjelovali su predstavnici velikog broja institucija i organizacija koje se bave pitanjima ratnih zlo~ina, op}inskih i kantonalnih vlasti, predstavnika udru`enja stradalnika rata iz op}ina u slivu Sane. Mustafa Avdagi}, na~elnik op}ine Sanski Most iskazao je potrebu ka`njava-

Ljudski nemar najve}i krivac
Po tradiciji, dolazak prolje}a i poljoprivrednih radova, paljenja korova i niskog raslinja, donosi i po`are velikih razmjera koje nanose velike materijalne i druge {tete. I pored brojnih upozorenja i apela {umski po`ari i dalje se doga|aju, a njihovom {irenju pogoduje toplo vrijeme i suha vegetacija. Kako nas je informisao Edin Gubeli}, komandir Vatrogasne jedinice Sanski Most, u posljednjih nekoliko dana registrovan je veliki broj po`ara {irih razmjera. Najkriti~nija situacija bila je na lokalitetu Predojevi}a glavica, u blizini Lu{ci Palanke, gdje je vatra prijetila da zahvati guste borove {ume koje se na tom lokalitetu prostiru na povr{ini od preko l50 hektara. Brzom, efikasnom i pravovremenom intervencijom sanskih vatrogasaca zaustavljeno je {irenje vatre na visoke {umske kulture i ogromna materijalna {teta na ~etinarima. Na podru~ju Magarica tako|er je uga{en {umski po`ar ve}ih razmjera. U selu Gornja Tramo{nja, {umski po`ar je zahvatio objekt i nekada{nje mjesne osnovne {kole koja se ve} godina ne koristi i koji je obrastao gustim raslinjem. Pripadnici vatrogasne jedinice kasno su primili dojavu o ovom slu~aju. Obzirom da }e se i u narednim danima produ`iti period toplog vremena ponovno je upu}en apel svima koji pale vatru da budu oprezni. Tako|er iz policije podsje}aju da su za po~inioce i izaziva~e po`ara predvi|ene rigorozne kazne i sankcije. Mje{tani koji `ive u blizini lokaliteta zahva}enim po`arom mole se da se uklju~e u njihovo ga{enje, a svi koji primijete izbijanje vatre da odmah o tome obavijeste vatrogasce.

nja svih koji su po~inili zlo~ine. - Na podru~ju op}ine Sanski Most u periodu od l992. do l995. godine ubijeno je 786 gra|ana bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti. Od ovog broja l04 su `ene, 47 maloljetnih osoba i {estero djece uzrasta do pet godina. Kroz 25 logora koja su postojala na podru~ju sanske op}ine pro{lo je oko pet hiljada gra|ana nesrpske nacionalnosti, a registrovano je 25 masovnih te nekoliko desetina pojedina~nih grobnica. Od neposrednih izvr{ilaca ratnih

zlo~ina u Sanskom Mostu pred sudom BiH osu|ene su samo dvije osobe, dok je u toku jedan sudski proces, - izjavio je Nihad Klju~anin, predsjednik Udru`enja logora{a op}ine Sanski Most. Na podru~ju op}ine Prijedor po~injeni su veliki progoni nesrpskog stanovni{tva. Evidentirano je 3l78 civilnih `rtava, mahom Bo{njaka i Hrvata, od ovog broja je 259 `ena i l02 djece. Na podru~ju Prijedora uz tri ogori smrti Omarska, Keraterm i Trnopolje, otkriveno je 57 masovnih i na stotine pojedina~nih

grobnica. Za po~injene u Prijedoru procesuirano je 28 osoba pred Ha{kim sudom i doma}im pravosu|em, te im je izre~eno 383 godine zatvora, izjavio je Mirsad Duranovi} iz prijedorskog udru`enja stradalih. Tu`ila{tvo USK prema broju podignutih optu`nica za ratne zlo~ine najefikasnije je na podru~ju BiH. Mujo Begi}, {ef tima Instituta za nestale osobe za USK istakao je da su zlo~ini koji su po~injeni u op}inama u dolini Sane imali sva obilje`ja genocida.

SANSKI VO]ARI ZASUKALI RUKAVE

ELEKTROPRIVREDA I LOKALNE VLASTI SANSKOG MOSTA

Javne rasprave o hidroelektranama
Odgovorni u izvr{noj i zakonodavnoj vlasti op}ine Sanski Most susreli su se s predstavnicima Elektroprivrede iz Sarajeva. Razgovaralo se o planovima Elektroprivrede BiH kada je rije~ o ulaganjima u hidro-energetski sektor na ovim prostorima. Sastanak su inicirali predstavnici Elektroprivrede BiH s ciljem upoznavanja op}inskih vlasti u Sanskom Mostu o njihovim planovima. Sastanku su prisustvovali i na~elnik op}ine Klju~ Osman ]ehaji} te predstavnici poslani~kih klubova politi~kih partija koje participiraju u Op}inskom vije}u Sanski Most. Ovaj stav dijele i predstavnici politi~kih partija, {to su potvrdili i Hajrudin Jakupovi}, predsjednik kluba vije}nika SDP u OV Sanski Most, Asim Kamber, zastupnik u skup{tini USK-a. - ^injenica je da se te projekcije rade iz sarajevskih i biha}kih kabineta i da niko ne pita gra|ane sanske op}ine {ta oni o tome misle. Zato }emo u daljnjoj proceduri jasno svoj stav i re}i, a to je da se ne sla`emo da se u Sanskom Mostu radi ono {to oni ho}e, a to je {est centrala na rijeci Sani i dvije termoelektrane. Mogli bi kabineti iz Sarajeva i Biha}a ponuditi i izgradnju nuklearne termoelektrane, a da to gra|ani sanske op}ine ne znaju. Mi smatramo da bi to bio veliki gubitak za op}inu Sanski Most, - kazao je Kamber.

Obavezna zimska rezidba vo}aka

Sanjani se ne pitaju

Kalendarski mjesec mart je idealan i posljednji trenutak da se obavi obavezna tzv. zimska rezidba vo}aka, potvrdio je sanski vo}ar i predsjednik Udru`enja vo}ara Zelenika Enes Koba{li}. - Ovo je period kada se treba obaviti rezidba grana i za{tita stabala bakarnim sredstvima ili crvenim uljem, - ka`e Koba{li}. Vo}arima koji nisu sigurni da pravilno vr{e rezidbu preporu~io je da se uklju~e u

predavanja koja organizuje Zelenika. Udru`enje vo}ara ima ~etrnaest ~lanova koji posjeduju oko 30 hiljada stabala raznog vo}a. Koba{li} isti~e kako je plan ovog udru`enja da se u toku ove godine osigura veliko centralno skladi{te kojeg bi koristili svi vo}ari s podru~ja op}ine Sanski Most. U toku ove godine o~ekuje se i pove}anje broja ~lanova budu}i da se sve ve}i broj ljudi danas okre}e poljoprivredi.

U ADAPTACIJI ENESA KI[EVI]A

Na~elnik op}ine Mustafa Avdagi} upoznao je prisutne s ranijom odlukom Op}inskog vije}a protiv izgradnje velikih hidro-energetskih obj-

Naru{ena prirodna ravnote`a

ekata koji bi ugrozili `ivotni okoli{ ili naru{ili prirodnu ravnote`u kada je u pitanju rijeka Sana i njeno okru`enje. Ina~e, pitanje oko eventualne izgradnje velikih hidroelektrana na rijeci Sani ponovo je aktuelizirano ovih dana prezentacijom nacrta Prostornog plana Federacije BiH kojim se predvi|a mogu}a izgradnja takvih objekata.

- Kao na~elnik op}ine Sanski Most postupit }u onako kako to na{i gra|ani budu odlu~ili i bez njihovog znanja i odobrenja niti jedna odluka ne}e biti donesena, - kazao je Avdagi} i naglasio kako }e u narednom periodu biti organizirane javne rasprave i drugi doga|aji na kojima }e gra|ani biti upoznati sa svim detaljima vezanim oko ovih pitanja.

Ru`no pa~e za najmla|e Sanjane
Sanskom Mostu, druga u O[ Vrhpolje. Autor isti~e kako predstava kao uostalom i sama bajka Ru`no pa~e Hansa Kristijana Andersena ima sna`nu poruku koja je upu}ena najmla|ima.

Sanski mali{ani ovih dana imali su priliku u prostoru stare gradske vije}nice vidjeti predstavu “Ru`no pa~e“ u adaptaciji pjesnika i glumca Enesa Ki{evi}a. Izvedene su dvije predstave, jedana u

Priredio: E. Tabakovi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton/oglasi

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

11

OSNOVNA [KOLA JEZERSKI U BOSANSKOJ KRUPI

PROJEKT UDRU@ENJA PISACA USK-a: AKCIJA DARIVANJA KNJIGA NAJBOLJIM U^ENICIMA

«Kultura je najskuplja kada je nema»
Laptop za Mirnesa Veli}a
Mirnes Veli} je u~enik 6. razreda Osnovne {kole Jezerski u Bosanskoj Krupi. Dijete je s posebnim potrebama koje boluje od te`eg stepena cerebralne paralize. Zbog toga mu je uveliko smanjena motorika, te ugro`ena verbalna komunikacija. Nema kompjuter, {to mu dodatno ote`ava cijelu situaciju. Ba{ kao i svi njegovi vr{njaci veliki zaljubljenik je u tehniku. Ono {to Mirnesa razlikuje od njegovih kolega u razredu bolest je zbog koje te`e prati redovnu nastavu. Zbog toga mu se mora posvetiti vi{e pa`nje. Laptop }e mu dobro do}i za lak{e educiranje i u~enje. Na inicijativu Vije}a roditelja ove {kole, na~elnik op}ine Bosanska Krupa Armin Halitovi} posjetio je marljivog u~enika i uru~io mu laptop koii je Mirnes s odu{evljenjem primio. Predsjednica Vije}a roditelja Mirta Jusi} i v.d. direktora ove {kole Jasmin \anan su se zahvalili na~elniku u ime svih roditelja i u~enika koji s posebnom pa`njom tretiraju jedanaestogodi{njeg dje~aka. Udru`enje pisaca USK-a pokrenulo je iznimno vrijednu akciju, sve s ciljem podizanja obrazovnog nivoa na «zelenu granu», ali i bu|enju svijesti ka ~itanju knjige kod najmla|ih. Akcija «Knjiga za najboljeg u~enika u odjeljenjurazredu 2011-2012», osmi{ljena je u krugovima istaknutih pisaca iz USK-a, koji su se vlastite dobiti iz ove akcije u potpunosti odrekli. nik firme «Amel{eh».

Nagrada za dobre ocjene - Radi se o tome da `elimo u suradnji sa op}inskim vlastima u USK-a realizirati akciju koja bi ukoliko bude i adekvatno prihva}ena, postala tradicionalna i samim tim vi{estruku korisna. Svakom najboljem u~eniku jednog razreda svake osnovne i srednje {kole, nadle`na op}ina bi poklonila knjigu pisca sa na{eg podru~ja. To je interesantna ideja, posebice ako se uzme u obzir i to da bi u~enici

- Projekt Udru`enja pisaca USK-a o dodjeli knjiga najboljim u~enicima razreda, kod nekih na~elnika prihva}ena, kod nekih nije ni razmotrena
na takav na~in bolje upoznavali doma}e pisce, njihova djela, a sa druge strane stekli bi i povjerenja u op}inske institucije koje bi na ovakav simboli~an na~in nagra|ivale njihove dobre ocjene, kazao je Kemal Coco, ispred Udru`enja pisaca USK-a. Knjige su do sada djelomi~no za potrebe osnovnih i srednjih {kola od Udru`enja pisaca USK-a za ovu namjenu otkupile op}ine Biha} i Bosanski Petrovac, dok su druge op}ine ostale nezainteresirane za ovu ideju. Interesantno je da je u op}ini Velika Kladu{a za potrebe nekih osnovnih {kola 200 knjiga otkupio privatni poduzetnik Enver Melki}, vlas-

Nove knjige Od politi~kih partija u realizaciju ove ideje uklju~ila se za sada samo DNZ BiH, otkupiv{i za {kolu u Vrnogra~u dio knjiga koje }e biti uru~ene najboljim u~enicima. Da bi akcija Udru`enja pisaca USK-a za ovu godinu uspje{no bila zavr{ena potrebno je realizirati 1.300 knjiga za sve {kole, ali na `alost za sada je taj cilj jo{ daleko. «Kultura je najskuplja kada je nema» kazano je o odnosu dru{tva prema kulturnim zbivanjima i ovakve vrste, a da je tako potvr|uje nezainteresiran odnos na{e zajednice prema ovom projektu doma}ih pisaca. Ukoliko akcija uspije, pisci iz USK-a sav zara|eni novac upotrijebit }e za {tampanje novih knjiga, koje bi ve} naredne godine u okviru istog projekta bile dodijeljene najboljim u~enicima. Niha D`ani} Ninski

12

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

BIHA]: UTVR\ENA PROSJE^NA KONA^NA GRA\EVINSKA CIJENA

Kvadratni metar stambenog prostora 900 KM
Op}insko vije}e Biha} je na zadnjoj sjednici odr`anoj u ponedjeljak, 26. marta, jednoglasno usvojilo Odluku o utvr|ivanju prosje~ne kona~ne gra|evinske cijene 1 m2 korisne stambene povr{ine na podru~ju op}ine Biha} za 2011. godinu. Nadle`na op}inska slu`ba je u pripremi ove odluke konsultirala ~etiri biha}ke firme koje se bave izgradnjom i prodajom stanova za tr`i{te, i to JU «Stanouprava» Biha}, «Grading» d.o.o., «Stanovi» d.o.o. i «BH Invest» i zatra`ila podatak o prosje~noj kona-~noj gra|evinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene povr{ine. JU «Stanouprava» Biha} je dostavila cijenu u iznosu od 1.214,50 KM, dok ostale navedene firme nisu ni dostavile tra`ene podatke. Imaju}i u vidu ekonomsku krizu op}enito u cijeloj BiH, kao i veoma te{ke posljedice koje drasti~no umanjuju standard i kupovnu mo} gra|ana, predlo`ena je prosje~na kona~na gra|evinska cijena 1m2 korisne stambene povr{ine u 2011. godini u iznosu od 900 KM, a {to }e slu`iti kao osnovica za obra~un rente u 2011. godini. Ovaj prijedlog Vije}e je prihvatilo jednoglasno. N.Pirali}

BIHA]KI VIJE]NICI BEZ RASPRAVE ODLU^ILI
Op}ina Biha} nizom aktivnosti iskazala opredjeljenje za rje{avanje problema pasa lutalica i drugih napu{tenih `ivotinja ali ve} na po~etku podr{ku u ovom projektu nije dobila ni od svojih vije}nika

Spomen-obilje
U povodu predstoje}eg obilje`avanja Dana Armije Republike BiH, za 15. april predvi|eno je i sve~ano otvaranje spomen-obilje`ja poginulim borcima i civilnim `rtvama rata Ozimica 1. Izgradnja ovog spomen-obilje`ja ovih dana se privodi kraju, a zapo~ela je jo{ 2008. godine. Sve~anim otkrivanjem odat }e se du`na po~ast za 68 po-

NA^ELNK CAZINA

Odbijena Odluka o osnivanju privremenog skloni{ta za napu{tene `ivotinje
Na sjednici Op}inskog vije}a Biha} odr`anoj u ponedjeljak, 26. marta, na dnevno redu je bila i Odluka o osnivanju i organizaciji rada privremenog skloni{ta za `ivotinje na podru~ju op}ine Biha}. Imaju}i u vidu da spi lutalice i ostale napu{tene `ivotinje predstavljaju sve ve}u opasnost po sigurnost i zdravlje ljudi ovog grada, o~ekivala se podu`a rasprava o ovoj temi. Me|utim, rasprave nije ni bilo. U kona~nom izja{njavanju Odluka o osnivanju i organizaciji rada privremenog skloni{ta za `ivotinje na podru~ju op}ine Biha} nije dobila potrebnu vije}ni~ku ve}inu. Op}ina Biha} je, izgradnjom privremenog skloni{ta za `ivotinje, primarno pasa lutalica, te poduzimanjem niza aktivnosti iskazala svoje opredjeljenje za rje{avanje ovog problema, te je stoga Odluka o funkcioniranju skloni{ta bila od iznimne va`nosti. Sredstva za provo|enje ove Odluke i stavljanje u funkciju privremenog skloni{ta za `ivotinje, kako je predlagano, osigurala bi se u op}inskom bud`etu za teku}u godinu, zatim putem Programa zajedni~ke komunalne potro{nje - higijeni~arska slu`ba za 2012. godinu, te iz bud`eta vi{ih nivoa vlasti, ali i donacija pravnih i fizi~kih lica. Skloni{te je izgra|eno na lokalitetu Gorjevac povr{ine 2.125 metara kvadratnih a odlukom je bilo predvi|eno da se upravljanje skloni{tem povjeri JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Biha}. N.Pirali}

Prijem za djecu s posebnim potrebama
U okviru obilje`avanja Dana downovog sindroma na~elnik op}ine Cazin Nermin Ogre{evi} organizirao je prijem za djecu s ovim sindromom i njihove roditelje. Bila je ovo prilika i za promoviranje rada Udru`enja „I na{a djeca su djeca“, koje te`i osamostaljivanju djece sa downovim sindromom. Na prijemu je istaknuta i potreba tolerantnijeg odnosa cijele dru{tvene zajednice prema ovoj populaciji. - Roditelji ove djece suo~avaju se sa mnogim problemima od neadekvatne zdravstvene za{tite preko neprilago|enog obrazovnog sistema do nemogu}nosti integracije i izostanka brige o osobama s downovim sindromom nakon smrti roditelja, - ka`e Fadila Japi}, predstavnica Udru`enja “I na{a djeca su djeca”. - Du`nost dru{tvene zajednice je pomo}i roditeljima u njihovim nastojanjima da im djeca imaju potpuniji i aktivniji `ivot. Osobe sa downovim sindromom mogu prevazi}i nedostatke i ~ak u~iti neki zanat i integrirati se u dru{tvo, ukoliko im se to omogu}i, {to je osnovni cilj Udru`enja “I na{a djeca su djeca”. U ovaj proces se trebaju uklju~iti sve relevantne ustanove i insitucije, pa i pojedinci, zbog ~ega je i op}ina Cazin ve} dugi niz godina pratner ovom Udru`enju”, - naglasio je na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi}. / S. Muminovi}

CAZIN: [UMSKA UPRAVA CAZIN PRIGODNO OBILJE@ILA SVJETSKI DAN [UMA

Zasadili 3.000 sadnica smr~e
Podsje}aju}i na va`nost {uma kao obnovljivog prirodnog resursa, radnici [umske uprave Cazin i ~lanovi Lova~kog dru{tva “Jelen“ organizirali su {iru akciju po{umljavanja rejona Dubrava. Na ovaj na~in oni su obilje`ili i Svjetski dan {uma, a zasadili su oko tri hiljade sadnica smr~e. - Ovakve akcije trebale bi doprinijeti pove}anju svijesti o o~uvanju {uma.Ove godine na{a [umska uprava kroz ovakve akcije ima u planu zasaditi oko 40 hiljada sadnica, kazao je Ibrahim Kapi}, upravnik [umske uprave Cazin. I ostali u~esnici akcije po{umljavanja su istaknuli da su {ume vrijedan prirodni resurs koji treba {tedljivo koristiti i maksimalno {tititi kako bi se budu}i nara{taji mogli koristiti svim dobrobitima koje {ume daju. - Lovci Jelena u akciju su se uklju~ili jer su svjesni da bez {uma nema ni lovi{ta, ali i iz razloga {to veliku pa`nju posve}uju za{titi prirode. Osim ovih 40-tak lovaca, koliko nas je u ovoj akciji, a u narednim }e ih biti i vi{e, - naglasio je predsjednik udru`enja Esad Pjani}. Specifi~nost {uma je da su obnovljivo prirodno bogatstvo koje {titi zemlji{te od erozije, povoljno utje~e na klimu, re`im voda, na prinos u poljoprivredi i razvoj turizma, te na zdravlje i du`inu ljudskog `ivota. S. Muminovi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

13

BIHA]

JO[ JEDNA ZBIRKA PJESAMA ZA DJECU

Kemal Coco otkriva Radoznalice
Istaknuti bosanskohercegova~ki dje~ji pisac Kemal Coco objavio je jo{ jednu zbirku pjesama «Radoznalice», uvode}i i njima najmla|e u svakodnevni `ivot, upravo onaj o kojem je autor pisao i tokom svoga predanog rada kao novinar. «Radoznalice» Kemala Coce su mali poetski zapisi iz upravo tog svakodnevnog `ivota, o porodici, djedu kova~u i djedu koji uz pomo} svoga {tapa odlazi do rijeke, o tati majstoru, o maminim osmijesima, o bakinim kola~ima, o jednom poslijepodnevu u stanu o jednoj nacrtanoj cesti po kojoj nam dolaze prijatelji. Coco ovim pjesmama najmla|ima na njemu svojstven na~in poru~uje vratili. On im pripovijeda o onome {to ih ~ini djecom, a {to }e ih kasnije ~initi ljudima, odgovornima i bri`nima prema svojoj obitelji. Jezikom koji djeca najbolje razumiju, Coco ne poku{ava oslikati njihovo prirodno obojeno djetinjstvo, ali im te boje nastoji sa~uvati u sje}anju za sva doba poslije. Pjesme iz zbirke «Radoznalice» su jednostavne, mjestimi~no narativne, mjestimi~no «prepisane» iz dje~jih rimovanki, a uglavnom na onoj sun~anoj strani `ivota i djetinjstva. Prvotne pjesnikove inspiracije ovdje susre}emo u novom cvatu. Pjesma je svima dom!

e`je borcima Ozimica
ginulih boraca i 17 civilnih `rtava rata iz ove biha}ke MZ. - Svi ovi ljudi ~ija su imena isklesana, - kazao je prigodom obilaska zavr{nih radova na~elnik Musli}, - su gra|ani koji su imali visoku svijest o vremenu i onom {to moraju u~initi kako bi sa~uvali slobodu, ~ast, dostojanstvo, opstanak i druge ljudske vrijednosti. Njihova `rtva nema cijenu, ali ima poruku svim `ivim, da ~uvaju uspomene na njih, ali i ovo obilje`je koje treba da vje~no svjedo~i o presudnim vremenima za Biha} i Bosnu i Hercegovinu.

i da `ive i pamte svoje djetinjstvo, kao krunu `ivota, kao doba koje se nikada ne pre`ali i vremena u koje bi se najradije

Niha D`ani} Ninski

BIHA]

DOM ZDRAVLJA

Vakcinacije u~enika
Redovna vakcinacija djece u osnovnim {kolama na podru~ju sanske op}ine zapo~ela je ovih dana. Radi se o aktivnostima koji su redovni dio procesa imunizacije koju provodi sanski Dom zdravlja. - Mi pratimo kalendar obavezne imunizacije koji prakti~no po~inje odmah po ro|enju i zavr{ava se sa osamnaest godina `ivota. Ovih dana u osnovnim i srednjim {kolama vr{imo obaveznu vakcinaciju u~enika zavr{nih razreda, - izjavila je Sanda ^eki}, na~elnica pedijatrijske slu`be. Zbog izuzetno visokog procenta vla`nosti zraka podru~je op}ine Sanski Most je poznato po vrlo visokom procentu pacijenata s astmom i razli~itim vrstama plu}nih bolesti. Doktorica ^eki} tvrdi da je kada su u pitanju djeca, ali i drugi pacijenti, podru~je sanske op}ine je vode}e na podru~ju USK-a po broju najmla|ih koji boluju od astme, bronhitisa ili neke druge plu}ne bolesti.

Prvi izbor foto i top modela USK-a
U organizaciji Plesnomodnog studija „Tango“ iz Cazina u Biha}u je odr`ana prva revija za izbor foto i top modela USK-a za 2012. godinu. Nastupilo je petnaest kandidata, od kojih je bilo ~etrnaest djevojaka i jedan mu{karac. Ve}ina ih se takmi~ila za lentu foto i top modela, osim dvije djevoj~ice u klasi juniora koje su se predstavljale za lentu mini modela. @iri u sastavu Ismet Nuhanovi}, Edisa Muri}, Hasib Pro{i}, Sanjin Be}irovi}, Sabina Mahmi} i Edis Nuhanovi} izabrao je najljep{e kandidate iz Biha}a koji }e u~estvovati na kantonalnom takmi~enju. Za top model izabrana je Azra Kurbegovi}, prva pratilja je Azra Okugi} a druga Merima ^avki}. Titulu foto modela ponijela je [eherzada ^avki}, prva pratilja je Ivana Levani} a druga Amela Ljubijanki}. Za top model publike izabrana je Aida Dizdari}, top model medija je Erna Ho{i}, dok je top model {arma Nirvana Mujagi}. Za mini model izabrana je Emana Pa{i}, dok je prva pratilja Senijela Alibabi}.

CAZIN: ISPRED O[ „]ORALI]I“

Po~ela sanacija helikoptera
Kako bi sanirali {tetu nastalu nakon brojnih vandalskih napada na helikopter koji se nalazi ispred Osnovne {kole ]orali}i, Savjet ove MZ pokrenuo je akciju ure|enja letjelice koja je podsjetnik na minuli rat i brojna herojstva pripadnika Vazduhoplovne grupe Biha}. U akciju su se uklju~ili brojni gra|ani, a uz ~i{}enje unutra{njosti helikoptera i staklanje prozora, predvi|eno je i njegovo ponovno lakiranje. - Helikopter podsje}a na nekada{nja te{ka ali herojska ratna vremena. Nekim na{im nesavjesnim sugra|anima helikopter ne predstavlja takav simbol ve} vi{e mjesto za ispisivanje grafita, razbijanje stakala, uno{enje raznoraznog otpada u njegovu unutra{njost i sli~no, {to je u zadnje vrijeme postalo sve ~e{}a pojava. Kako bi se tome stalo u kraj ali i sanirala nastala {teta, Savjet MZ ]orali}i pokrenuo je akciju ure|enja letjelice i njene okoline. U akciju su se uklju~ili brojni gra|ani na{e i iz MZ Mutnik, - kazao je Halid Kapi}, ~lan Savjeta, i zahvalio svima koji su pomogli te pozvao sugra|ane da ~uvaju ovakve spomenike. / S.M.

POVODOM SVJETSKOG DANA VODA
Povodom obilje`avanja 22. marta - Svjetskog dana voda u organizaciji Planinarsko-ekolo{kog dru{tva Kanjon i JU Kult media u prostorijama gradske galerije u Sanskom Mostu odr`ana je izlo`ba u~eni~kih radova. Svoje likovne radove su izlo`ili u~enici O[ Hasan Kiki} ~ija tema je bila rijeka Sana i njene prirodne ljepote. Prema rije~ima predsjednice Kanjona Amire [abi} poruka ove izlo`be je da rijeka da rijeka Sana treba da bude ~ista i o~uvana za generacije koje dolaze. Upu}ena je i poruka protiv najave izgradnje velikih hidroelektrana na rijeci Sani. Prema rije~ima direktora Kult media Fikreta Kurtovi}a, koji je i predsjednik Ribolovnog dru{tva Sana, eventualna izgradnja velikih hidroenergetskih objekata na rijeci Sani bez znanja i kon-

Sana i njene ljepote
zultacija s lokalnom zajednicom nije prihvatljiva. Najavili su i mogu}nost organiziranja gra|anske peticije protiv izgradnje velikih hidroelektrana na rijeci Sani. Eventualna izgradnja takvih objekata, kako smatraju u ovim dru{tvima, nepovratno bi uni{tila rijeku, ali i zna~ajno pogor{alo klimatske i druge uslove `ivota na podru~ju op}ine Sanski Most.

14

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton/oglasi

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

„UNSKI SMARAGDI“ OBILJE@ILI DAN VODA

UZ SVJETSKI DAN VODA:

Ljepota je u ~isto}i
Unski smaragdi su u suradnji sa Privrednom komorom, Pedago{kim zavodom, Biotehni~kim fakultetom, osnovnim i srednjim {kolama, uz podr{ku Vlade USK-a i BH Telecoma, obilje`ili dva zna~ajna doga|aja: Dan voda i godi{njicu smrti Bo{ka Marjanovi}a, tvorca „Unskih smaragda“. Pod motom: „Voda i hrana“, ~lanovi DEP-a, prikazali su video klip i odr`ali ekolo{ki ~as kojim su skrenuli pa`nju javnosti na va`nost vode za proizvodnju hrane i osiguranje dovoljnih koli~ina hrane za rastu}i broj stanovnika u svijetu, te za smanjenje siroma{tva i gladi, jer jo{ uvijek prema podacima UNESKO-a pribli`no 1/5 ~ovje~anstva nema trajan pristup pitkoj vodi, a prema UN podacima ve} danas milijarda ljudi u svijetu `ivi u kroni~noj gladi, a vodni resursi su pod velikim pritiskom. Ipak, svijest o potrebi o~uvanja pitke vode postepeno raste, a procjena je da }e se do 2015. godine uspjeti pre-

Cazinjani piju kvalitetnu i ispravnu vodu
imamo oko 17 hiljada korisnika, a prema na{im procjenama, koli~ine vode kojima raspola`e op}ina Cazin bi}e dostatne za narednih 50-ak

Cvije}e za ~ika Bo{ka

Ve} tradicionalno, povodom Dana voda, Unski smaragdi su se i ove godine prisjetili svog tvorca Bo{ka Marjanovi}a i bacili cvije}e sa mosta „Unski smaragdi“. «U{teda vode = hrana za sve, poruka je DEP-a unskih smaragda - 2012. godine.
poloviti broj ljudi koji `ive bez sigurne vode za pi}e. Posebnu pozornost privukli su Unski smaragdi O[: „Harmani I“ u Biha}u, prezentacijom nau~no-istra`iva~kog projekta: „Una - ljepota je u ~isto}i“. U suradnji sa Biotehni~kim fakultetom i svojim profesorom Mirsadom D`afi}em istra`ili su kvalitet vode rijeke Une uzvodno i nizvodno od Biha}a (hotel „Sunce i Hatinac) i fizi~kom, hemijskom i mikrobiolo{kom analizom do{li do zadovoljavaju}ih rezultata da na lokaciji uzvodno od hotela „Sunce“, izuzev prisustva bakterije Escerihije coli, za razliku od vode na lokaciji kupali{ta „Hatinac“ gdje se prisustvo ove bakterije kre}e preko 100, a i svi drugi bioindikatori govore o zaga|enju: udvostru~ena zamu}enost, pove}ana elektrovodljivost, pove}ana koli~ina ukupne suspendirane materije, su parametri koji upozoravaju na one~i{}enje vode Une nizvodmo od Biha}a.

^estitaju}i gra|anima Cazina Svjetski dan voda, Fuad Mujaki}, direktor JKP “Vodovod“ naglasio je da, za razliku od drugih op}ina u BiH u kojima je nesta{ica vode izra`ena u manjoj ili ve}oj mjeri, a obi~no bude uvjetovana nedovoljnom izda{nosti izvora ili lo{om i zastarjelom vodovodnom mre`om, op}ina Cazin ne oskudijeva sa kvalitetnom vodom za pi}e. - Gra|anima poru~ujem da je voda koju koriste za pi}e kvalitetna, {to pokazuje 36 hemijskih i bakteriolo{kih analiza koje provodimo dva puta mjese~no. Na{e vode se nalaze u podzemlju, na dubinama od 80 do 300 metara, a trenutno se zahvata 250 litara u sekundi.Vodosnabdijevanje op}ine Cazin obavlja se sa {est izvori{ta: Stovrela, Paji}a potok, Vignjevi}i, Mutnik, Tahirovi}i i Ljubijanki}i, a vodovodnim sistemom upravlja JKP ’’Vodovod’’. Trenutno u op}ini

godina. To, ipak, ne zna~i da vodu ne trebamo ~uvati za generacije koje dolaze, - naglasio je Mujaki}. Mujaki} nagla{ava da je naplata usluga od gra|ana dosta dobra i da se kre}e oko 90 posto. Planovi preduze}a za ovu godinu dosta su obimni, a za neke od njih „Vodovod“ je aplicirao za sredstva od organizacija poput “Odraza“ i Agencije za za{titu okoli{a. / S.Muminovi}

PROJEKT U^ENICA UNSKO-SANSKOG KOLED@A

Mikrobiolo{ka destilacija vode
U~enice tre}eg razreda Unsko-sanskog koled`a u Biha}u Aida Hod`i} i Hata Botonji} uspje{nim projektom kojeg su realizirale u okviru koled`a `ele skrenuti pa`nju javnosti, kako bi, isti~u, prezentirale projekt koji za cilj ima pro~i{}avanje vode kao najva`nijeg prirodnog resursa u narednim decenijama. Kako ka`u Aida i Hata s projektom su se bazirale na najve}i problem dana{njice, a to je nedostatak pitke vode. Isti~u da smo svi ~uli pri~e o nivou zaga|enosti vode ali nikad nismo sami ni{ta uradili da bi pridonijeli rje{avanju ovog problema. - Ova razmi{ljanja dovela su nas na ideju o stvaranju sistema - Micron Water Cleaning (Mikrobiolo{ka destilacija vode) koji bi pomogao rje{avanju ovog problema. Sistem se sastoji od tri razli~ite komponente. Prva uklju~uje pre-filter u obliku spu`ve kojim otklanjamo sve ve}e sedimente iz vode. Druga komponenta se sastoji od Ultrafiltracijske membrane ~ije su pore 15 nanometara {iroke, te

Dobro zdravlje je stvar izbora, a ne gutanja tableta, zbog toga smo tu za Vas!

MedicoOral
Biha} - BiH Tel/fax: 037/220-710 De`urni telefon: 062-700-111 Stomatologija: 037/310-745 stomordinacija@yahoo.com

S

“MedicoOral-AS”

P.Z.U. POLIKLINIKA

Muhsina Rizvi}a 5 (biv{e prostorije Hrvatskog konzulata) Biha} - BiH

Ordinacije u Biha}u, Velikoj Kladu{i i Cazinu
061/532-973 037/513-225

pomo}u njih pro~istimo vodu od svih bakterija i najmanjih virusa. U tre}i korak spada filter od aktivacijskog karbona koji iz vode otklanja veliki spektar kemikalija uklju~uju}i pesticide, medicinske ostatke, te{ke metale i jedinjenja koja {tete na{em organizmu. Na ovaj na~in iz otpadne prakti~no, kanalizacione, vode dobijemo ~istu, pitku vodu, ka`u Aida i Hata. S obzirom da su ve} u~estvovale na BOSEPO olimpijadi u Sarajevu i osvojile srebrenu medalju, plasirale su i se na dva svjetska takmi~enja, jedno u Azerbajd`anu 4. aprila na INEPO Euroasia olimpijadi, te 9. juna u Amsterdamu na INESPO olimpijadi, na kojima }e predstavl-

jati svoj grad, kanton i dr`avu BiH na med|unarodnoj sceni. - Da bismo u~estvovale na oba ova presti`na takmi~enja, potrebno nam je 5.000 KM za tro{kove karata i materijala za projekat. Kako ve} du`e vrijeme radimo na ovome projektu u skorije vrijeme planiramo realizirati jo{ nekoliko svojih ideja i time unaprijediti sami izum.Tako planiramo dodati nanomembrane od zeolita-prirodne rude koje vodu ~iste od radioaktivnih materijala, te{kih metala, virusa, HIV-a, H1N1 i tumorskih s tanica. Stoga, ako ve} ne mo`emo promijeniti svijet, budimo dio slagalice koja ga mijenja, - isti~u Aida i Hata. E.M.

LABORATORIJSKE USLUGE
- Hormoni {titne `lijezde i antitijela, - Hematologija - Biohemija - Ginekolo{ki hormoni - Koncentracija lijekova u krvi: - Tumor markeri
- Va|enje krvi na va{oj ku}noj adresi

dojke, PAPA test, savjetovanje)

Internisti~ke usluge – svakog radnog
dana od 8-14 sati, prim. dr. Drago Poljak, spec. internista i subspecijalista za bolesti bubrega, mr. sci. Mirsada Terzi} – Avdagi} dr. med. spec. internista subspec. endokrinolog i dijabetolog (kontrola dijabetesa, UZV {titne `lijezde, EKG, Holter tlaka)

Ortopedske usluge – na ~elu sa prof. prim. mr. sci. Refik Tatli} - Iko dr. med. spec. ortopedije i traumatologije (UZV kukova kod Stomatolo{ke usluge – na ~elu tima bebi, spec. pregled, savjetovanje) prim. doc. dr. Adem Salihagi} spec.oralni kirurg (op}a stomatologija, ortodoncija, NEUROPSIHIJATRIJA oralna kirurgija, implantologija i rentgen)

SPECIJALISTI^KE USLUGE:

Ginekolo{ke usluge – na ~elu sa prof.
prim. dr. sci. Sulejman Kendi} dr. med. spec. ginekologije i opstetricije (UZV, UZV

I AMSAT

- bezbolna ra~unarska dijagnostika cijelog tijela -

Unsko-sanske novine KRAJINA
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko – sanski kanton OP]INA BU@IM OP]INSKI NA^ELNIK
Na osnovu ~lana 6. Pravilnika o kriterijima, na~inu i postupku raspodjele bud`etskih sredstava za 2012. godinu sa pozicije grantovi za kulturu i kulturno-umjetni~ka udru`enja, ekonomski kod 614126 i sa pozicije ostali grantovi, ekonomski kod 614324, broj: 02-141094/2012. od 20.03.2012. godine, Op}inski na~elnik op}ine Bu`im, raspisuje:

oglasi
{u odgovoran odnos prema prirodi i unapre|enju kvaliteta `ivljenja, - projekti vezani za pitanje i ostvarivanje ljudskih prava i prava djeteta, - projekti ja~anja demokracije, a naro~ito ve}eg u~e{}a `ena i mladih u dru{tvenom `ivotu, - projekti za {iru lokalnu zajednicu iz oblasti socijalne sigurnosti i zdravstvene za{tite, kao {to je pomo} starim i penzionerima, bolesnim i hendikepirnim osobama, djeci s posebnim potrebama i sl.

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

15

b) projekat nije vezan za oblast navedenu u ta~ki a) i b) poglavlja II, c) tema projekta nije podudarna sa ciljevima i zadacima, odnosno registrovanom djelatno{}u pred laga~a projekta, d) nije dostavljen finansijski izvje{taj o realizaciji projekta i namjenskom utro{ku bud`etskih sredstava za 2012. godinu e) aplicirani projekat ili za dio projekta prelazi iznos od 2.000 KM.

III. Sadr`aj potrebne dokumentacije

V. Mjesto i na~in podno{enja prijava:

za predlaganje projekata za finansiranje sredstvima Bud`eta op}ine Bu`im za 2012. godinu I. Pravo prijave na javni poziv
Raspisuje se javni poziv za predlaganje projekata za finansiranje sredstvima Bud`eta op}ine Bu`im za 2012. godinu sa pozicije grantovi za kulturu i kulturnoumjetni~ka udru`enja i sa pozicije ostali grantovi. Pravo prijave na javni poziv imaju udru`enja, fondacije i druge nevladine organizacije koje su registrovane u BiH u skladu sa zakonskim propisima i imaju sjedi{te na podru~ju op}ine Bu`im.

JAVNI POZIV

Prijava na javni poziv treba da sadr`i: 1. popunjen obrazac za aplikaciju, 2. rje{enje o registraciji (ovjerena kopija) 3. identifikacijski broj aplikanta (ovjerena kopija) 4. ugovor sa bankom s navedenim transakcijskim ra~unom (ovjerena kopija) 5. projekat s kojim se aplicira, koji treba da sadr`i: naziv projekta, naziv organizacije, adresa, telef./fax i e – mail, oblast na koju se projekat odnosi i opis konkretnog problema koji se rje{ava realizacijom projekta, ciljevi projekta - na koji na~in se doprinosi rje{avanju problema, ciljna grupa, detaljan opis projekta po mogu}nosti navesti projektne aktivnosti i vremensku realizaciju projekta, 6. detaljan bud`et projekta,

Prijava odnosno predlaganje projekta po javnom pozivu se vr{i na propisanom prijavnom obrazcu koji se mo`e preuzeti na Info pultu u Centru za pru`anje usluga gra|anima op}ine Bu`im ili na web stranici op}ine Bu`im (buzim.opc@bih.net.ba) Prijava projekta se predaje u zatvorenoj koverti, neposredno na {alteru 4. Centra za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te – preporu~eno na adresu: Op}ina Bu`im, ul. 505. vite{ke brdske brigade br. 26., sa naznakom «Predlaganje projekta za finansiranje sredstvima bud`eta za 2012. godinu».

VI. Rok za podno{enje prijava

II. Uslovi za kori{tenje sredstava iz Bud`eta op}ine Bu`im za 2012. godinu

IV. Kriteriji za vrednovanje i odabir projekta:

• Da je projekat namjenjen gra|anima op}ine Bu`im, • Da se projekat odnosi na slijede}e oblasti: a) Oblast kulture: - organizovanje manifestacije kulturno-umjetni~kih sadr`aja za zadovoljavanje potreba gra|ana op}ine Bu`im, - afirmacija umjetni~ke produkcije gra|ana op}ine Bu`im (knji`evnost, likovna umjetnost, muzika i sl.) - promoviranje i afirmacija mladih stvaralaca, te o~uvanje tradicije i kulturne ba{tine naroda BIH, b) Ostale oblasti: - ekologija, odnosno projektne aktivnosti koje promovi-

Pozitivni kriteriji: 1. vezanost projekta za oblast navedene u ta~ki a) i b) poglavlja II. 2. da se projekat odnosi na gra|ane op}ine Bu`im i da }e se realizirati na podru~ju op}ine Bu`im, 3. izra`ena potreba stanovni{tva za projektom, 4. jasna definicija ciljne grupe (kome je namjenjen) 5. projekat je od uticaja na realizaciju drugih projekata u op}ini, 6. u~e{}e predlaga~a projekta vlastitim ili donatorskim sredstvima, 7. odr`ivost projekta. b) Eliminatorni kriteriji a) nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekta (nepotpuna i neta~na dokumentacija)

Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 15 dana od dana objave u sedmi~nom listu Unsko - sanske novine «Krajina», na oglasnoj plo~i i web stranici op}ine Bu`im.

VII. Ostale odredbe

Aplikant mo`e aplicirati najvi{e sa jednim projektom koji ne prelazi 2.000 KM. Ocjenu i vrednovanje projekta izvr{it }e Komisija za vrednovanje i odabir projekata, koja i sastavlja prijedlog rang liste, te istu dostavlja Op}inskom na~elniku na utvr|ivanje zaklju~kom. Odabrani korisnici po javnom pozivu potpisa}e ugovor sa Op}inskim na~elnikom. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. OP]INSKI NA^ELNIK Mirsad [ahinovi}, dipl.ing.rud.

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-sanskog kantona" d.o.o. Biha} s
NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK
Utakmice {panske Primera lige samo u programu RTVUSK i stanica MRE@E

Real Sociedad - Rayo Vallecano, Sevilla F.C. - R.C.D. Mallorca,

nedjelja 01.04.2012 od 21.30

ponedjeljak 02.04.2012 od 21.00.

U FOKUSU

Televizija Unsko-sanskog kantona, ~etvrtkom od 21,05 sati, emituje informativno-politi~ku emisiju “U fokusu”, autora Senada Rami}a, koja se kroz sedamdeset minuta u`ivo bavi najva`nijim politi~kim, dru{tvenim i javnim temama i fenomenima ovda{njeg dru{tva. “U fokusu” iznosi konstruktivan kriti~ki stav na aktuelna de{avanja u Unsko-sanskom kantonu i Bosni i Hercegovini, a na na{a pitanja odgovaraju gosti emisije, predstavnici razli~itih ideja i svjetonazora . Naravno, u emisiju se mogu uklju~iti i tv gledaoci svojim komentarima, pitanjima i prijedlozima tema. Uz razgovor, prikazat }emo reporta`e, izjave i rezultate istra`ivanja u ~emu }e u~estvovati novinari TV USK.

Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona

Dobar, lo{, {a{av / The good, the bad, the weird

KRAJI[KA ZEMLJA

Kraji{ka zemlja,emisija namjenjena poljoprivredi,ove nedjelje donosi Vam pri~e o po~etku sjetve na oranicama u biha}koj MZ Gata. Vakufska banka javila se na Javni poziv ministarstva poljoprivrede o regresiranju dijela kamata za proljetnu sjetvu. Ministar Emd`ad Galija{evi} boravio u preduze}u Unsko-sanske {ume kako bi se uvjerio u stanje upravljanja {umama od strane {umsko-privrednog dru{tva.Posjetili smo i ~lanove udru`enja p~elara “Lipa” te razgovarali o stanju u p~elarstvu. U bosanskokrupskoj op}ini, podignuti plastenici koje je op}ina dodjelila nekolicini tamo{njih poljoprivrednika. Ove i ostale pri~e ,pratite u nedjelju sa po~etkom u 12 sati u emisiji” Kraji{ka zemlja”. Emisiju ure|uje i vodi Delila Alibegovi}.

SPORTSKA HRONIKA

Emisija za poklonike sporta donosi najsvje`ije vijesti sa sportskih terena iz USK-a. Nogomet, ko{arka, odbojka, {ah, rukomet. Rezime sportskih duela svakog ponedjeljka nakon utakmice {anske Primere od 22.50. Emisiju ure|uje i vodi Mehmedalija Zuli}

Petak, 30.3.2012 u 22:40 h Uvrnuta saga o trojici korejskih razbojnika koji tra`e izgubljeno blago dok ih love japanska policija i kineski banditi. Park Do-won ‘Dobri’ (Woo-sung Jung) je lovac na glave, Park Chang-yi ‘Lo{i’ (Byung-hun Lee) je nemilosrdni ubojica, a Yoon Tae-goo ‘ [a{avi’ (Kang-ho Song) je profesionalni plja~ka{ s devet `ivota. Do-won, Chang-yi i Tae-goo su uklju~eni u otka~enim me|usobnim nadmetanjima za mapu skrivenog blaga.’Dobar, lo{, {a{av’ je mahnito avanturisti~ko iskustvo vrhunske potrage i komedije zabuna u maniri klasi~nog {pageti-vesterna. Godina proizvodnje: 2008. Uloge: Kang-ho Song, Byung-hun Lee, Woo-sung Jung, Jemun Yun, Seung-su Ryu, Young-chang Song Re`ija: Ji-woon Kim Scenario: Ji-woon Kim, Min-suk Kim Producent/i: JaeWon Choi @anr: western Du`ina trajanja: 139 minuta

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

SJE]ANJE
na tatu i brata

31.03.2005. - 31.03.2012.

HALID ALAGI]

ADNAN ALAGI]
16.06.1992. - 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem Aida
SJE]ANJE
NA NA[E RODITELJE S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{a djeca Navr{ilo se 40 dana od prerane smrti moje drage i plemenite majke

had`i HASNIJA (Ibrahima) @ERI]

JUSUF ]EHAJI] - Juda
1995. – 2012.

FATIMA (ro|. Hod`i}) ]EHAJI]
1997. – 2012.

Draga moja majko, nema te rije~i koja mo`e iskazati svu onu ljubav koju sam osje}ao prema tebi, ali i bol koji osje}am, tvojim preranim odlaskom na onaj drugi, nadam se bolji i pravedniji svijet. Da si `iva sve bi bilo druga~ije, `ivot bi bio ljep{i, ali ovako ni{ta nije kao {to je nekad bilo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: jedini sin Elvir, snaha Suada i unuka Damira Navr{ilo se 40 dana od prerane smrti moje drage i plemenite majke

Voljeni suprug i otac

SJE]ANJE
na na{eg dragog

had`i HASNIJA (Ibrahima) @ERI]

Draga moja majko, nema te rije~i koja mo`e iskazati moju ljubav prema tebi i bol u du{i koji osje}am, tvojim preranim preseljenjem na drugi nadam se bolji i plemenitiji svijet. Nikad ne}e{ biti zaboravljena. Da si `iva sve bi bilo druga~ije, `ivot bi bio ljep{i, ali ovako ni{ta nije kao {to je nekad bilo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: jedina k}erka Elvira, unuka Nerma, unuk Emin i zet Eldin

ARIF HIMAJ
01.04.2008. – 01.04.2012.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, mislima i molitvama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Supruga Elvira, sinovi Dino i Harun

ARIF HIMAJ
01.04.2008. – 01.04.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Porodice: Besima Kor~i}a i Samira Suljevi}a

Pro{lo je pet mjeseci od prerane smrti moga brata Smaila i 40 dana od prerane smrti moje sestre Hasnije.

POSLJEDNJI SELAM

SMAIL (Ibrahim) @ERI] had`i HASNIJA (Ibrahima) @ERI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Ismeta, zet Husein i sestri~na Suzana sa porodicom

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

17

Dana 31.3.2012. godine navr{ava se sedam godina od preranog odlaska na{eg dragog i jedinog

Dana 31.3.2012. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog prijatelja - brata

NEDJELJKO VUKELI] – Ne|o
Tamo gdje sad spava{, pratite na{a beskrajna ljubav ja~a od vremena i zaborava. Zauvijek tvoja Jadranka i k}erka Una sa zaru~nikom Josipom Toga dana }emo obi}i tvoj vje~ni dom u 15 sati i polo`iti cvije}e.

NEDJELJKO VUKELI] – Ne|o
Vrijeme prolazi, ali uspomene na tebe jo{ ne blijede. S po{tovanjem Dilvad Feli} s porodicom

SJE]ANJE

NEDJELJKO VUKELI] – Ne|o
31.03.2005. – 31.03.2012.
Sje}anje na tvoju dobrotu nikad ne}e prestati. Porodica Alibabi}

NEDJELJKO VUKELI]
Dragom prijatelju porodica Handuki}

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 25.3.2012. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od smrti na{e drage majke i svekrve

RED@IFE (Be}irevi}) DIZDAREVI] – D`ebinca
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj sin Said i snaha Elvira

NAMIK (Esada) HO[I]
28.03.1995. – 28.03.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: mama Dilka, tata Esad, stric Ekrem i sestra Zina s porodicom

NAMIK (Esada) HO[I]
28.03.1995. – 28.03.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Emir, Edin i Zina

Dana 25.3.2012. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od smrti na{e drage majke i svekrve

RED@IFE (Be}irevi}) DIZDAREVI] – D`ebinca
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj sin Muhamed snaha Nafka sa djecom, sin Ned`ad sa suprugom Aidom, k}er D`enana sa suprugom Senadom i njihovim sinom Eminom k}er Belma

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

Dana 30.3.2012. navr{ava se sedam godina od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

ZUHRA (Ibrahimpa{i}) JUSANOVI]
Tvoja nesebi~na ljubav, beskrajna dobrota, kojom si zra~ila daje nam snagu da nastavimo dalje. Familija Liha

Dana 31.3.2012. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nije s nama na{a draga

MAD@IDA KOMI] TAJI] – Mada
15.05.1925. – 20.02.2012.
Mi koji smo `ivjeli s tobom, svaki dan saznajemo {to si nam zna~ila. Hvala ti za sve {to si nam pru`ila u `ivotu.

Na dana{nji dan, 30. marta 2012. navr{ava se pet godina od smrti na{eg voljenog oca i supruga

TU@NO SJE]ANJE

Sin Zlatan, snaha Mirzeta, unu~ad Sadko i Majda

TU@NO SJE]ANJE

BE[IR NUSPAHI]
03.04.1989. – 03.04.2012.

HASANA TIJANOVI]A
«Zemlja je smrtnim sjemenom posijana Ali smrt nije kraj Jer smrti zapravo i nema. I nema kraja Smr}u je samo obasjana Staza uspona od gnijezda do zvijezda.» S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe Tvoj sin Tarik i supruga Ada

Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen.

SINELA (Sadikovi}) IVETA
31.03.2004. – 31.03.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Tata i mama

Tvoja supruga Zuhra, sinovi Sanel i Edis, snahe Minela i Jasmina i unuke Jasmina i Najla

Dana 29.3.2012. godine navr{ile se tu`ne dvije godine od prerane smrti na{eg dragog supruga, oca i dida

MUJAGA RAHMANOVI]
Oti{ao si tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivio. Bio si uzor onima koji su te poznavali i primjer onima koji su te slijedili. S ljubavlju i ponosom uvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika, tvoje dobrote i plemenitosti. Sin Elvedin s familijom

MUHAREMA REMI]A – Hare
Praznina i bol je prisutna u na{im srcima. Sve {to je bilo dobro oti{lo je sa tobom kad si nas napustio. Nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatime, sin Hajrudin, snaha Samra i unuci Fahro i Haris

Dana 28.3.2012. navr{ava se godina dana od kada nije s nama na{ dragi

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

MUHAMED (Hasan) DELI]
01.04.2004. – 01.04.2012.
Dragi Muhamede, Po{tovanja, ljubavi, razumijevanja, uva`avanja, dobrote i svega dobrog, nikad mi nije nedostajalo s tobom i obrnuto. Godine su pro{le ali sje}anje na tebe nije pro{lo, niti }e ikad pro}i. Tvoja supruga Hajrija

NURIJA (Mehmeda) RO[I]
1928. – 2011.
Vje~no }e biti u mom sje}anju tvoja ozarenost lica, svjetlost u o~ima i ljubav u srcu. Tvoja supruga Mina

HUSEIN PE^ENKOVI] – Kvr~o
03.04.1992. – 03.04.2012.
Ni nakon 20 godina sje}anja ne blijede. Fiko, Ahmet, Rade, Besim, Roko, Bo`o, ^ado i Dragan

SJE]ANJE
na na{e drage roditelje njihovu dobrotu i merhamet te da im Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Djeca: Meho, Emina, Merhunisa i Emin

MEHMED FELI] – Kiko
31.03.2000. – 31.03.2012.

FATIMA FELI] – Fate
01.01.2011. – 31.03.2012.

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja / mali oglasi

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

19

HUSEIN PE^ENKOVI] – Kvr~o
03.06.1938. – 03.04.1992.
S neizmjernom ljubavi, po{tovanjem i ponosom ve} 20 godina ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni mir. Supruga, sinovi, snahe i unu~ad

Dana 01.04.2012. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i dide

BE]O HALILAGI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Beskrajno smo ponosni {to smo te imali, tvoju dobrotu i po{tenje ne}emo nikad zaboraviti. U srcima }emo te zauvijek nositi i od zaborava ~uvati. Familija Halilagi}

Dana 29.3.2012. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage mame i majke

Dana 31.3.2012. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

AJ[A DIZDARI]
Iza tebe je ostala praznina koju nam niko ne mo`e nadoknaditi. Zahvalni smo i ponosni {to smo te imali. Imala si veliko srce za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Enes, Nasiha, Denis, Adis, Arijana, Dajla

EKREM (Feho) SMAJI]
1959. – 2012.
Sje}anje na tebe dio je na{ih `ivota, jer postoji ljubav koju ni{ta ne prekida. S ljubavlju, ponosom i tugom zauvijek }e{ biti u na{im srcima. El-Fatiha Tvoji: supruga Zenita, k}erke Aida i Jasmina

POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj k}erki, sestri i tetki

[EVALA (Salko) NASUFOVI]
1958. - 2012.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: majka Zehra, brat Midhad, brati}i Amar i Anes, te porodice Nasufovi}, Handuki}, Musli} te ostala tuguju}a rodbina i prijatelji

Dana 29.3.2012. navr{ila se tu`na godina od smrti na{e drage mame i majke

AJ[A DIZDARI]
Draga mama, nisi s nama ali si u na{im srcima, mislima i lijepim sje}anjima. Da te je na{a ljubav mogla sa~uvati od smrti, `ivjela bi vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Enisa, Adelaida, Adem, Amina, Adnan, Lamija i Hanah

MaLi
Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambenoposlovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062-135-342

OgLasi

Dana 30.3.2012. god. navr{avaju se tri godine otkad nije sa nama na{a majka

Dana 30. marta 2012. god. navr{ava se sedam godina od smrti voljene supruge, majke i bake

Prodajem nov stan 86 m2, tel. 061787-122
Izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem u blizini Tehni~kog fakulteta, za dvije u~enice, studentice ili bra~ni par, tel. 351-277, 061394-104
Izdajem sobu u zgradi u Hatincu, zgrada solitera kod Kombiteksa za jednu ili dvije osobe, stan se nalazi na {estom spratu (zgrada ima lift), stan je opremljen i renoviran, kuhinja i dnevni boravak odvojeno, sve informacije na broj: 061-872-285

Povoljno prodajem ku}i{ta, Veliki Lug Biha}, sporedna ulica Jablanske, tel. 061-444-364
Stan – prodaja, Biha} Ozimice I stan dvosobni 70 m2 c. grijanje, 1. sprat, uredno stanje 1600 KM/m2 = 110.000 KM, tel. 061-197-149

MINE MAHMUTOVI]
Sa ljubavlju koju smrt ne prekida uvijek }e{ biti u na{im srcima. Djeca

ZUHRA JUSANOVI]
Tvoji: Smajil, Senad i Zlatan

Dajem instrukcije iz matematike za osnovnu i srednju {kolu, povoljno, informacije na broj 061-872285

Prodaje se ku}a trospratnica u centru Bosanske Krupe, cijena povoljna, tel. 061-466-878

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
MaLi OgLasi
bez djece, tel. 063-793-101 • izdajem garsonjere i sobe za studente i u~enike, Internet, kablovska, centralno grijanje, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706-075 • vrlo povoljno izdajem stan za studente i zaposlene samce za mu{ke osobe, zaseban ulaz, centralno grijanje, priklju~ena kablovska antena, stan je komplet namje{ten, kod Pedago{kog fakulteta i srednje Medicinske {kole, tel. 037-312-875, 061-466-308 • izdajem donji sprat ku}e u Ul. Nerkeza Smajilagi}a br. 7 sa gara`om, tel. 065-925-592 • izdajem sobu za djevojke, centralno grijanje, Nova ~etvrt, tel. 061-443-473 • iznajmljujem polunamje{ten stan u porodi~noj ku}i na prvom spratu, 60 m2, novogradnja, odvojen ulaz, voda, struja, veliko dvori{te, tel. 061-748-060 • izdajem stanove apartmanskog tipa za studente mlade bra~ne parove, radnike, preko puta Kantonalne bolnice, tel. 061-748-026 • izdajem stan za studentice poseban ulaz, centralno grijanje, tv kablovska kod zgrade Oslobo|enja, tel. 223241, 061-844-257 • izdajem sobu za studenticu u centru Biha}a kod MUPa, tel. 061-459-458 • izdajem slobodnu dvoiposobnu zasebnu ku}u, praznu, tj. nenamje{tenu zvati od 17 – 21 sat, tel. 037-220769 • povoljno izdajem namje{ten stan sa posebnim ulazom, za radnike, radnice, ugostiteljske djelatnice, bra~ni par

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

PRODAJA STANOVA

• prodaje se stan na Ozimicama I 70 m2, komplet renoviran, II sprat, tel. 061-415-252, 037-221-364 • prodajem stan preko puta FIS-a nova gradnja 4. sprat lift, sve pod garancijom 38 m2 1390 KM/m2, tel. 061445-729 ili 061-446-012 • u centru grada u Ul. HVO 1/3 prodajem stan od 42 m2 + terasa 45 m2 + podrum, tel. 223-513 • stan na prodaju Ozimice I, TO-17, prvi sprat, fiksna cijena 1.600 KM/m2, povr{ina 60 m2 + {upa, izuzetno topao i svijetao stan, tel. 061-412-884 • prodaje se novo renoviran namje{ten stan od 42 m2 na I spratu, sve informacije na tel.061-699-238 i 061790-108 zvati poslije 17 h • prodajem stan 35 m2, prizemlje Ozimice I, TO 10/2, cijena po dogovoru, tel. 061-459-807 • prodajem stan u Biha}u 45 m2, tel. 061-606-952 • prodajem stan u Biha}u u Ul. biha}kih branilaca, 58 m2, informacije na br. 062-396-413, 061-780-193 • prodajem trosoban stan ili mijenjam za manji uz nadoplatu, Ozimice 2, tel. 061-543-804 • prodajem ili izdajem jednosoban stan 42 m2 na Ozimicama I, tel. 062-083-106 • prodaje se stan ili mijenja za manju ku}u u gradu, Ozimice II, B-II, D-II st –13, drugi sprat, {upa za drva, stan je renoviran 64 m2, tel. 061-346-692 • prodajem stan u centru grada, prizemlje, 70 m2, pogodan za poslovni prostor, tel. 063-384-623 • prodajem stan 62 m2 na I spratu, Ozimice 2, potpuno renoviran u extra stanju, cijena prema dogovoru, tel. 061-198-088 • prodaje se trosoban stan u Harmanima, zgrada H-16 IV sprat, veli~ine 81 m2, stan se sastoji od tri velike sobe, dva balkona, dvije ostave ({pajze), kuhinje a wc i kupatilo su odvojeni, cijena jako povoljna a papiri za stan uredni 1/1, tel. 061-236-489

cijepati, imanje sa devast. objektom, ve}e kompl. zemlji{ta i parcele po 1,5 KM po 1 m2, tel. 065-683745 • prodajem zemlji{te u Pritoci u povr{ini oko 1.500 m2, pristupni put 1/1, tel. 314-350 • prodaje se zemlji{te u Golubi}u veli~ine 5.200 m2 prilaz do zemlji{ta je asfaltiran, voda i struja obezbje|eni, papiri 1/1, cijena po dogovoru, tel. 061-436-940 • prodajem placeve na Zlopoljcu papiri katastarski i gruntovno 1/1, cijena 5 KM/m2, tel. 065-657-668 • Mali Lug prodajem 5 ku}i{ta po 500 m2 po 5.000,00 KM mo`e i sva ku}i{ta uz popust, struja, voda, asfalt 150 m, tel. 061-284-727 • prodajem ku}i{te u Pritoci kraj glavne ceste 920 m2, papiri uredni, sve informacije na tel. 061-742-526, 061-872-393 • prodajem zemlji{te u Biha}u na Ceravcima kod hangara i imanje u selu Ra~i} kod dvoslapa sa izlaskom na Unu, tel. 065-778-152 • prodajem parcele uz Unu u Pritoci i Lohovu, parcela kod Jotan. mlina, parcele u Pritoci, Lohovu, Ra~i}u, Kamenici, tel. 061-415-105 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, 2800 m do centra grada, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414-182

IZNAJMLJIVANJE

• izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem blizu Poliklinike za studentice ili bra~ne parove

PRODAJA KU]A

• prodajem zapo~eta ku}a 90 m2 u Lohovu sa gra|evinskom dozvolom, struja, voda izvorska, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, 50 m udaljeno od puta, tel. 00381-63-663-179 • prodajem ku}u u u`em dijelu naselja Ripa~, radi se o novogradnji poslovno-stambeni objekat sa urednim papirima, na parceli 320 m2, prizemlje je useljivo, cijena 55.000 KM, tel. 061-155-265 • prodajem ku}u u Lohovu, atraktivna lokacija, papiri uredni, priklju~ena struja i voda, tel. 061-786-728 • prodajem vi{e ku}a u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devast. objektima na Ru`ici, placeve u Kladu{koj ulici po 12-15 KM/m2, tel. 065683-745 • prodajem ku}u u Bosanskoj Krupi 500 m2 zemlji{ta ku}a ~isti papiri 1/1, (Gazijska) tel. 062-403-237, 070-203-953 • prodajem ku}u visoka prizemnica u`i dio grada + 2 gara`e, dvije {upe, eta`no grijanje + 350 m2 oku}nice + ljetna kuhinja u ra~un uzimam ve}i stan (povoljno), tel. 061-144-155 • prodajem ku}u sa oku}nicom od 3000 m2 na Kamenici (kod sto~ne pijace) papiri katastarski i gruntovno 1/1, tel. 065-657-668, 00381-645-061-208 • prodajem devastiranu ku}u i gara`u sa tri dunuma zemlje i prodajem 50 dunuma zemlje sve u Zlopoljcu, papiri 1/1, tel. 065-489-985 • na prodaju ku}a u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, 10x8, vo}njak oku}nica sa 600 m2 prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, podovi parket i keramika, 2 terase i tri balkona, djelomi~no PVC stolarija, sve u vrlo dobrom stanju, namje{tena, izdana studentima, mirno za stanovati a centralni polo`aj, cijena po dogovoru, tel. 070-227250, 063-915-828, 062-394-996 • prodajem ku}u P+S sa 1.000 m2 oku}nice u u`em dijelu grada, nedovr{ena vikendica sa 1.000 m2 oku}nice u Lohovu, tel. 061-415-105

Udru`enje socijalnih radnika Unsko-sanskog kantona

bez djece, tel. 062-987-326 • izdajem sobe sa kuhinjom, kupatilom, sobe su namje{tene, vrlo povoljna cijena, sobe su za radnike, radnice, samce, samice, mladi bra~ni par, tel. 310908 • iznajmljujem namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem za jednu ili dvije djevojke, tel. 061-860-431 • izdaju se sobe za studente, eta`no grijanje, kablovska, Internet, Cerava~ka brda 40, tel. 061965-761 • izdajemo sobe za u~enice – studente ili djevojke koje rade nova gradnja, zaseban ulaz, centralno grijanje, tv kablovska, Internet, ve{ ma{ina, veoma povoljno Ul. 502. vite{ka 26, tel. 063-187-253, 062-047-273 • sobe za studentice, jednokrevetne i dvokrevetne, u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, centralno grijanje, veliki dnevni boravak sa SAT-TV, trpezarija, kuhinja, uvijek topla voda, mirno za stanovati a centralni polo`aj, cijena krevet u jednokrevetnim sobama 150,00 KM, u dvokrevetnim 140,00 KM po krevetu sa re`ijama, tel. 070-227-250, 063-915-828, 062-394-996 • izdajem donji kat ku}e se posebnim ulazom, za studente, studentice ili bra~ni par, stan posjeduje 3 sobe, kuhinja, kablovska tv, Internet, tel. 062-018-587 • izdajem sobe za studentice ili cure koje rade kod Kantonalne bolnice, centralno grijanje, Internet, ve{ ma{ina, kablovska, sve novo namje{teno, tel. 037350-269, 061-021-982 • iznajmljujem sprat ku}e za djevojke ili mladi bra~ni par, stan je namje{ten sa cent. grijanjem, kablovskom i internetom, nalazi se u Hatincu, tel. 061-980-667 • izdajem stan za studente, radnike ili samce, stan se nalazi kod Kantonalne bolnice, namje{ten je, s posebnim ulazom i centralnim grijanjem, tel. 061407-100, 062-653-815 • izdajem dvije sobe odvojeno (svaka za sebe) sa kuhinjom i kupatilom namje{tene, sa grijanjem, kont. sat za struju, odvojen ulaz, nalazimo se kod Fisa i Interexa, tel. 061-786-638, 351-125 • izdaje se namje{teno potkrovlje, ku}e zaposlenim samcima, sa internetom, tv, odvojeno el. brojilo i u prizemlju dvok. sobu zap. mu{karcima kod MUP-a, tel. 037-223-544, 062-514-825 • iznajmljujem jednokrevetne sobe za zaposlene ili ozbiljne studente mu{karce u blizini Ekonomske {kole, tel. 062-764-704 • izdajem stan blizu centra za zaposlene osobe, prodajem jedan regal u vidu piramide cijena po dogovoru, tel. 061-591-347, 312-468 • izdajem sobe za studentice sa centralnim grijanjem, zaseban ulaz, Ul. Bosanskih {ehida bb., tel. 037-351779 • izdajem dvije jednokrevetne sobe za studentice tel. 061-187-670, 062-593-436 • izdajem namje{ten stan za studenta (soba, kuhinja, kupatilo, hodnik), poseban ulaz, kod Sportske dvorane Luke, tel. 061-486-650, 061-589-119 • izdajem stan za studente u centru grada, tel. 061-277307

PRODAJA AUTA:

POZIVA
SOCIJALNE RADNIKE
iz svih op}ina Unsko-sanskog kantona da prisustvuju sastanku ovog Udru`enja koji }e se odr`ati 5. aprila 2012. godine u Hotelu “Park” u Biha}u s po~etkom u 13.00 sati. Cilj sastanka je izbor rukovodstva i daljnje unaprije|enje rada ovog Udru`enja.

• prodajem FIAT «BRAVA» registrovan do 19.9.2012. godine, cijena po dogovoru, tel. 063-842-232 • prodajem SHARAN tour 1.9 TDI, 81 kw, 1999. god, hrvatske table, klima, grija~i siceva, crna boja, ABS, registracija do 18.01.2013. tel: 061-767-077 • prodajem ili mijenjam za drva auto JETTA 1988. godi{te, benzin, registrovan do kraja aprila, tel. 061851-938

PRODAJA RAZNO

PRODAJA ZEMLJI[TA

• prodajem zemlju pored Une u parcelama ili cijelu, kontakt tel. 037-311-593, 061-385-600 • prodajem zemlji{te u Biha}u pored Une s pogledom na Dom zdravlja, kvadratura je 3263, 5 m2, na parceli se nalaze vo}ke stare desetak godina, po Regulacionom planu grada dozvoljeno je graditi stambeno-poslovni prostor, a tako|er i stambeni prostor, cijena po dogovoru, tel. 061-917-553 • prodajem u Ra~i}u imanje 8 dunuma sa 2 devast. objekta i 2 nepresu{. izvora vode, cijena imanja 35.000 KM, zemlji{te za placeve uz potok i glavni put, 2 devast. objekta sa 3000 m2 i gra|. dozvolom, 16 dunuma vo}njaka sa objektom pod plo~om po 2 KM/m2, vo}njake, njive i {umu po 1,5 KM/m2, zemlji{te uz Unu, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci zemlji{te i placeve za gradnju ku}a i vikendica, uz glavni put parcelu od 2.400 m2 i 22.000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozvolom, plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozvolom, tel. 065-683-745 • prodajem placeve po 12-15 KM/m2 u Kladu{koj ulici, na Zlopoljcu imanje sa devastiranim objektom, vi{e zemlji{ta i placeve za gradnju i obra|ivanje, tel. 065683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma {ume sa izvorom Vi{kup, 13 dunuma zemlji{ta uz Unu mo`e se

• prodajem drvenu stolariju «Mediteran» sa griljama (neugra|ivana), 6 dvokrilnih prozora, 2 balkonskih dvokrilnih vrata i jedna balkona jednokrilna vrata, cijena po dogovoru, tel. 061-270-784 • prodajem sadnice: stalnora|aju}a jagoda krupna 0,50 KM, ribizla dvogodi{nja krupna 0,50 KM, tel. 061284-727 • prodajem ogrjevna drva, sirova 63 KM po metru i suha 45 KM po metru, tel. 061-457-604 • prodajem ma{inu za {ivanje Jadranka sa ormari}em, cijena 50 KM, tel. 037-223-841 • prodajem kamp-ku}u marka Buerstner, du`ina 6.760 cm, ku}a je opremljena sa spava}om sobom (kabina) wc, kuhinja, grijanje, dnevni boravak, kamp-ku}a je uvezena i pla}ena carina i porez, cijena 2.000 eura, tel. 061-354-829 • prodajem namje{taj: trosjed, dvosjed, fotelja, 2 taburea, tepih 3x2 sa stazom, sobni sto sa staklom i sto za tv, tel. 061-589-111

POSLOVNI PROSTORI:

• izdajem poslovni prostor povr{ine 200 m2 u Ulici jablanskoj na veoma atraktivnoj lokaciji, tel. 065-925592 • izdajem poslovni prostor 70 m2 sa upotrebnom dozvolom Harmani kod Kindla, sobe za studente i zaposlene sa upotrebom kuhinje, kablovska i Internet, tel. 061-465-584, 062-193-021

RAZNO:

• ~uvam djecu kod svoje ku}e, inf. na tel. 222-502, 061435-600

Unsko-sanske novine KRAJINA DD «KOMBITEKS» Biha} – u ste~aju

oglasi
Ul. Hamze Hume bb. Biha}
Lot 21. Dje~iji vrti} Neto povr{ina objekta/ zemlji{ta u m2 241 1.027 R/b Naziv objekta

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

21
Katastarska ~estica-k.~ (PO NOVOM OPERATU) 2410/5, 2410/7 2410/8

Na osnovu ~lana 101 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (“Sl. novine F BiH”, br. 29/03 i 32/04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unov~avanja ste~ajne mase ste~ajnog du`nika DD «KOMBITEKS» Biha} – u ste~aju Ste~ajni upravnik ste~ajnog du`nika, objavlju je:

ZA DEVETU JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE, SEDMU PRODAJU NEKRETNINA KOJE SE NALAZE VAN OP]INE BIHA] I DRUGU PRODAJU NEKRETNINA U TVORNI^KOM KRUGU STE^AJNOG DU@NIKA DD «KOMBITEKS» Biha} – u ste~aju PUTEM JAVNOG NADMETANJA A) POPIS PREDMETA PRODAJE
1. Pokretna imovina

O G L A S

Procjenjen a vrijednost objekta/ zemlji{ta 87.519 180

Ukupno: objekti /zemlji{te 87.519 184.860 272.379

Katastarska ~estica-k.~ (PO STAROM OPERATU) 325/14 325/15

1.

Dje~iji vrti} Zemlji{te UKUPNO OBJEKTI I ZEMLJI[TE

R/B NAZIV LOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ma{ine Ma{ine Ma{ine Ma{ine Ma{ine pogona PREDIONA I pogona PREDIONA II pogona TKAONA I pogona TKAONA II pogona DORADA 1 “ 2 “ 3 “ 4 Ma{ine iz pogona KONFEKCIJA I Ma{ine iz pogona KONFEKCIJA II Oprema za kotlovnicu Repromaterijal i rezervni dijelovi, predionica Konfekcija ostalo Oprema, dodatak, rezervoari Oprema, dodatak, kontejneri U K U P N O iz iz iz iz iz

Po~etna prodajna cijena u KM
627.619,60 22.594,26 41.539,54 5.830,59 9.644,16 13.219,20 13.219,20 7.218,01 29.100,00 2.180,96 411.128,46 20.470,39 41.713,51 3.500,00 6.000,00 4.000,00 2.400,00 1.261.377,88

B) USLOVI PRODAJE
1. Pokretna imovina svrstana u Lotove prodaje se po Lotovima, u fizi~kom stanju na dan prodaje. Navedene cijene predstavljaju po~etne cijene i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene. 2. Uz kupljene instalirane ma{ine kupljen je i dovodni kabel koji vodi od ma{ine do najbli`eg elekto ormara, pod uslovom da kablovi idu kroz otvorene kanale. Ukoliko se dovodni kablovi nalaze ugra|eni u pod hale oni nisu prodati. Elektro ormar ostaje u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika. 3. Nekretnine (svrstane u Lotove od 18. do 21) se prodaje u fizi~kom i vlasni~kom stanju na dan prodaje. Dokazi o vlasni{tvu mogu se pogledati u sjedi{tu prodavca. 4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem }e se odr`ati 13.04.2012. godine (petak) u 11,00 sati u zgradi Op}inskog suda u Biha}u, III sprat. 5. Uslovi prodaje: - usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan u~esnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove, - pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, - ponu|ena cijena }e biti po~etna cijena nadmetanja, - pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za Lotove od 1. do 17. (za pokretnu imovinu), }e biti najmanje 500,00 KM, a najvi{e 20.000,00 KM. - pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za Lotove od 18. do 21. (za nekretnine), }e biti najmanje 5.000,00 KM, a najvi{e 50.000,00 KM. - na javnom nadmetanju mogu u~estvovati kupci koji izvr{e polog nov~anih sredstava u visini 10% od po~etne cijene Lota, a najvi{e 10.000,00 KM za svaki Lot posebno. - uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un DD KOMBITEKS Biha} - u ste~aju broj: 3385002206275492, ostvoren kod UniCredit Bank. - ponu|a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponu|a~a, polo`eni novac }e se vratiti u roku od 5 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja, - sve tro{kove preuzimanja i otpreme kupljenih predmeta, poreze, tro{kove prenosa vlasni{tva i ostale tro{kove snosi kupac, - u cijenu nije obra~unat PDV od 17%, - Imovina se prodaje po principu "vi|eno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati, - najpovoljniji ponu|a~ je du`an uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prodaje, - ako najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u nazna~enom roku (30 dana) smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponu|a~ koji je u~estovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponu|a~ ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat u~e{}a - depozita i za kupca se progla{ava tre}i po redu najbolji ponu|a~. - Kupac je du`an kupljenu pokretnu imovinu o svom to{ku iznijeti iz kruga prodavca u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana uplate ukupne cijene. Kupac koji kupi cijeli Lot, du`an je kupljenu pokretnu imovinu o svom to{ku iznijeti iz kruga prodavca u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana uplate ukupne cijene. Ukoliko svoju imovinu ne iznese iz kruga prodavca u gore navedenom roku du`an je pla}ati zakup od 5,00 KM/m2 mjese~no. 6. Uplatnicu sa naznakom broja Lota za ~iju kupnju u~estvuje, ponud`a~ }e dostaviti najkasnije 10 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedi{tu prodavca, na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH www.komorabih.ba, i na telefone broj: 063 334 413, 037 314 922, info@revizijadervi.com i kombiteks.bihac@bih.net.ba. Biha}, 05.03.2012. godine Ste~ajni upravnik

Repromaterijal i rezervni dijelovi, uslu`na radionica, `. profili

2. Nekretnine

Lot
18 19

NAZIV
Prodavnica Cazin Tvornica Kulen Vakuf Novi dio-poslovni prostor Stari dio-poslovni prostor Zemlji{te

Po~etna prodajna cijena u KM
180.000,00 456.152,01 260.541,68 117.850,33 77.760,00

Lot 20 Objekti i zemlji{te u krugu tvornice R/b 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Naziv objekta 2 Portirnica Kompresorska stanica Gara`e Matrez sa nadstre{nicom Nova konfekcija Stara upravna zgrada Nova upravna zgrada Pletiona i konfekcija Radioni~ki i servisni pogon-EMTG Parking prostor Skladi{te konf.T-Una Priru~no skl. sa nadstr. Skladi{te boja Skladi{te instal. materijala [kola sa skladi{tem Predionica-stara nova Pre~ista~ voda kolektori I i II Radni~ki klub sa prodavn. Ambulanta Farbara prediva Trafo-stanica TS-1 Trafo-stanica TS-2 Trafo-stanica prediona Kotlovnica Fekalna stanica Dorada-stari pogon Dorada-novi pogon Dorada-novi pogon Tkaona-stari pogon Tkaona-stari pogon Tkaona-novi pogon Pumpna stanica U K U P N O OBJEKTI Zemlji{te

Neto povr{ina Procjenjena vri- Ukupno: Katastarska ~eKatastarska ~estica-k.~ stica-k.~ (PO STAobjekta/zemlji{ jednost obje- objekti/ (PO NOVOM OPERATU) ROM OPERATU) ta u m2 kta/zemlji{ta zemlji{te 4 5 6 7 8 81 29.736 29.736 325/15 1263/23 141 68.584 68.584 149/3 1263/27 101 36.201 36.201 325/16 1263/18 5.955 1.827.045 1.827.045 325/3,325/4 1263/4,1263/5 4.736 3.430.224 3.430.224 325/21,325/19 1263/46,1263/9 971 311.328 311.328 1263/8 2.170 731.736 731.736 1263/7 4.797 3.199.106 3.199.106 1263/6 330 80.903 368.532 1263/44 773 287.629 1263/16 2.700 486.000 486.000 2410/5 1263/37 437 30.358 30.358 1263/6 315 70.095 70.095 1263/17 468 96.825 96.825 146/21,14673 1263/12,163/41 465 214.464 214.464 146/21,146/4 1263/42,1263/11 237 23.518 44.065 146/19,146/20, 1263/16,1263/13 64 20.547 146/24 1263/43 13.574 2.368.799 4.709.682 325/5 1263/3 8.276 2.340.883 120 59.718 167.571 325/7,325/8 1263/29,1263/35 172 107.853 218 89.627 89.627 325/18 1263/20 199 130.735 130.735 325/17 1263/19 575 247.620 247.620 146/6 1263/1 160 61.470 61.470 146/8 1263/30 46 8.299 8.299 146/7 1263/31 136 57.944 57.944 759 335.841 335.841 146/12 1263/15 9 1.537 1.537 325/6 1263/28 4.298 736.505 5.793.114 1263/22 4.453 1.812.320 146/6 1.290 531.332 146/8 6.352 1.025.214 146/11 1263/1 3.612 653.086 2.542 1.034.658 43 11.693 11.693 325/57 2372 71.573 22.559.433 132.724 92 12.210.608 1263/37, 1263/38, 1263/39,
1263/40, 1263/41, 1263/42, 1263/43, 1263/44, 1263/45, 1263/46,1263/47

UKUPNO OBJEKTI I ZEMLJI[TE

34.770.041

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

Osnovci Biha}a najbolji u ko{arci
U organizaciji Sportskog saveza USK-a nakon odr`anih op}inskih sportskih takmi~enja po~ela su kantonalna takmi~enja u kojima se najbolji iz osam op}ina bore za naslov pobjednika kantona {to im omogu}uje da predstavljaju Unsko-sanski kanton na federalnom takmi~enju za osnovne i srednje {kole. Zavr{eno je takmi~enje u ko{arci za u~enike osnovnih i srednjih {kola u mu{koj konkurenciji. Ovogodi{nji doma}in kantonalnog prvenstva u ko{arci bila je op}ina Cazin. Na takmi~enju za osnovce nastupalo je osam ekipa. U ~etvrtfinalnim susretima postignuti su slijede}i rezultati: O[ „Cazin I“ – O[ „Prva sanska {kola“ Sanski Most 23 : 11, O[ „Harmani II“ Biha} – JU „Prva osnovna {kola“ Vel. Kladu{a 34: 28, O[ „Ahmet Hromad`i}“ Bos. Petrovac – JU O[ „Bu`im“ Bu`im 29:8, O[ „Klju~“ Klju~ – JU O[ „Otoka“ Bos. Krupa 26:14. U polufinalnim susretima ekipa Harmani II bila je bolja od ekipe Klju~a ostvariv{i pobjedu rezultatom 38:11. Drugi finalista je ekipa iz Bosanskog Petrovca koja je rezultatom 16:14 bila bolja od ekipe Cazin. Pobjedu u finalnoj utakmici rezultatom 33:16 odnijela je ekipa Biha}a koja je stekla pravo da USK predstavlja na federalnoj zavr{nici u ko{arci za u~enike osnovnih {kola. Ko{arka{i iz Bosanskog Petrovca osvojili su odli~no drugo mjesto na kantonalnoj zavr{nici.

SPORTSKI SAVEZ UNSKO - SANSKOG KANTONA

DRUGA NOGOMETNA LIGA ZAPAD II

O[ Harmani II

Sanjani spremni za proljetni dio prvenstva
Veliki dio posla odradili su nogometa{i NK Podgrme~a iz Sanskog Mosta koji su jesenji dio prvenstva zavr{ili na vode}oj poziciji sa pet bodova prednosti za drugoplasiranom ekipom FK Viteza, koji su im i najozbiljniji konkurenti za osvajanje naslova i prelazak u prvoliga{ko dru{tvo. Izabranici Benjamina Klu~anina, {efa stru~nog {taba, su spremni i kako isti~e sam Klju~anin maksimalno su odradili pripreme te spremni do~ekuju slijede}ih 11 kola u proljetnom dijelu. Ukupno je odr`ano 60 treninga, odigrano sedam kontrolnih utakmica bez i jednog poraza, te posebno raduje konkurencija u ekipi, a Klju~anin na svakoj poziciji ima najmanje po dva igra~a. Ova generacija nogometa{a Podgrme~a spoj je iskustva i mladosti te iskusni Jusovi}, Fifi}, Kranti}, Ali{i}, [ehovi} uz mlade Kari}a, Seferovi}a, Kaltaka, Halki}a, Hamzabegovi}a, Rizvana, Podunavca, Husi}a, Dedi}a , E.,Habibovi}a, B.Habibovi}, D`ini}a, Demira~e,te juniora Lezi}a, Hoti}a, Be{irevi}a i Burni}a, obe}avaju povratak NK Podgrme~a u prvoliga{ko dru{tvo. - O~ekuje nas te{kih 11 kola. Svaka mom~ad u Drugoj ligi Zapad ima poseban motiv i `elju pobijediti vode}u ekipu, te za nas u prolje}e nema lakih i te{kih utakmica. Od igra~a }u zahtijevati da u svaku utakmicu u|u maksimalno koncentrirano i borbeno sa ciljem pobjede i ostvarenja zajedni~kog cilja a to je da Sanski Most dobije prvoliga{a {to i zaslu`uje, istakao je Benjamin Klju~anin. Sutra (subota) u prvom kolu nastavka prvenstva ekipa Podgrme~a na svom terenu do~e-kuje Bratstvo iz Bosanske Krupe. Sanjani su spremni i obe}avaju prvu proljetnu pobjedu pred svojom publikom. Susret po~inje u 16 sati. E.A./E.T

TABELA: 1. JU O[ „Harmani II“ Biha} 2. JU O[ „Ahmet Hromad`i}“ Bos. Petrovac 3. JU O[ „Klju~“ Klju~ 4. JU O[ „Cazin 1“ Cazin 5. JU „Prva osnovna {kola“ Vel. Kladu{a 6. JU O[ „Bu`im“ Bu`im 7. JU O[ „Otoka“ Bos. Krupa 8. JU O[ „Prva sanska {kola“ Sanski Most

Takmi~enje u ko{arci za u~enike srednjih {kola tako|er je odr`ano u Cazinu. Prvo mjesto i naslov

Bosanskokrupski srednjo{kolci prvaci USK u ko{arci

najboljih na kantonu osvojili su u~enici JU Op}a gimnazija Bosanska Krupa koji su u finalnom susretu bili bolji od ekipe JU Mje{ovita eklektrotehni~ka i drvoprera|iva~ka S[ Biha} ostvariv{i pobjedu rezultatom 36:34. U ~etvrtfinalnim susretima ostvareni su slijede}i rezultati: Mje{ovita eklektro. i drvo. S[ Biha} – „Gimnazija“ Cazin 43:39, MS[ Bos. Petrovac – JU MS[ Klju~ 28: 23, Op}a Gimnazija Bosanska Krupa – JU Gimnazija Sanski Most 27:25, dok je slobodna bila ekipa Gimnazija Velika Kladu{a. U prvom polufinalnom susretu ekipa Biha}a bila je bolja od vr{njaka iz Bosanskog Petrovca slaviv{i pobjedu rezultatom 42:36, dok je u drugom polufinalnom sus-

retu Gimnazija Bosanska Krupa bila bolja od ekipe Gimnazije Velika Kladu{a rezultatom 32:30. Pobjedni~ka ekipa iz Bosanske Krupe stekla je pravo da USK predstavlja na federalnoj zavr{nici u ko{arci za u~enike srednjih {kola. T A B E L A: 1. JU «Op}a gimnazija Bosanska Krupa“ Bos. Krupa 2. JU „Mje{ovita eklektrotehni~ka i drvoprera|iva~ka S[“ Biha} 3. JU „Gimnazija“ Velika Kladu{a 4. JU „MS[“ Bos. Petrovac 5. JU „Gimnazija“ Sanski Most 6. JU „Gimnazija“ Cazin 7. JU „MS[“ Klju~

KANTONALNA NOGOMETNA LIGA

PRVA RUKOMETNA LIGA

Pobjede Biha}a i Sane 7
Proteklog vikenda odigrani su susreti 13. kola takmi~enja u Prvoj rukometnoj ligi za mu{karce. Ekipe sa Unskosanskog kantona RK Biha} i RK Sana 7 ostvarili su dvije doma}e pobjede, dok je ekipa Krajine u ovom kolu bila slobodna. Biha}ki «mljekari» ostvarili su jo{ jednu pobjedu u nizu. Ovog puta sa rezultatom 28:22 bili su bolji od ekipe Banovi}a. RK BIHA]: Haris Sedi}, Islam Handuki}, Suan Handuki} (2), Denis Ho{i} (10), Hasan Merzihi}, Ned`ad Ljubijanki} (3), Amir Sulejmanovi} (4), Ado Alki}, Edin Begi} (1), Dinko Dervi{evi} (1), Mario @ivkovi}, Zdenko ]uri} (7), Anton Brajkovi}, Samir Bajramovi}. Trener Asmir Hafuri}. Bi{}ani su nakon gostuju}e pobjede ostvarili jo{ jednu va`nu doma}u pobjedu. Izabranici Asmira Hafuri}a pred oko 200 gledalaca ostvarili su zaslu`enu pobjedu. Od po~etka susreta stvorili su prednost koja je na kraju prvog dijela iznosila ~etiri pogotka. U drugom dijelu raspolo`eni Ho{i} i ]uri} zajedno sa svojim suigra~ima dr`ali su utakmicu u svojim rukama ne dozvoljavaju}i gostima iz Banovi}a da stignu ste~enu prednost. Ovom pobjedom Bi{}ani su izborili plasman na odli~no tre}e mjesto na prvenstvenoj tabeli , {to je i najbolji plasman ekipe otkad se takmi~i u ovom rangu. U slijede}em kolu RK Biha}a putuje na gostovanje u kod ekipe Bosna TS. Bi{}ani su motivirani i spremni da uz dobru igru ostvare gostuju}u pobjedu. Ekipa Sana 7 iz Sanskog Mosta u okviru 13. kola na svom terenu do~ekala je ekipu Bosna TS. Odli~nom igrom u jednoj tvrdoj utakmici Sanjani su ostvarili va`nu pobjedu rezultatom 34:28. Ovog vikenda Sana 7 gostuje u Lukavcu. Nakon pauze u 13. kolu u 14. kolu ovog vikenda Krajine iz Cazina putuje u Jajce gdje }e odmjeriti snage sa istoimenom ekipom.

Na rasporedu susreti 14. kola
Proteklog vikenda utakmicama 13. zaostalog kola startalo je takmi~enje u Kantonalnoj nogometnoj ligi. Pet susreta registrirano je postignutim rezultatom u kojoj su ostvarene ~etiri gostuju}e pobjede, dok je doma}in ostvario pobjedu samo u jednom susretu. Utakmica iz-me|u Sloge 1937 i Bajer 99 nije odigrana jer gosti nisu doputovali te }e ista biti registrirana 3:0 (PF) za doma-}ina. U 13. kolu postignuti su slijede}i rezultati: B. KRUPA: @eljezni~ar – Diamant 5:3, BAK[AI[: Bak{ai{ – Borac 0:3, KAMENGRAD: Rudar – Mutnica 2:3, KRALJE: Brekovica 78 – Omladinac 75 0:4, B. PETROVAC: Mladost 1938 – Omladinac (S) 1:2. U 13. kolu slobodna je bila ekipa NK Gomila. Ovog vikenda (subota i nedjelja) na rasporedu su susreti 14. kola ili prvog kola proljetnog dijela u kojem se sastaju: (subota) SANSKI MOST: Diamant – Gomila, B. PETROVAC: Mladost 1938 – Omladinac 75, KRALJE: Brekovica78 – Mutnica, RIPA^: Bak{ai{ - @eljezni~ar, (nedjelja) KAMENGRAD: Rudar - Bajer 99, KRALJE: Sloga 1937 – Borac. Slobodna je ekipa Omladinca iz Sanice. Svi susreti po~inju u 16 sati.

Cazinjanke pora`ene na doma}em terenu, Bi{}anke do~ekuju Vitez
Rukometa{ice Biha}a su proteklog vikenda gostovale u Visokom, gdje ih je do~ekala ekipa Bosne. Iako se o~ekivao bolji rezultat Bi{}anke su pora`ene 31:28. U slijede}em kolu ovog vikenda rukometa{ice Biha}a na svom terenu do~ekuju ekipu Viteza. O~ekuje se dobra utakmica u kojoj Bi{}anke idu na pobjedu. Rukometa{ice Krajine iz Cazina proteklog vikenda na svom terenu do`ivjele su te`ak poraz. Bolje od njih bile su gostuju}e rukometa{ice @RK Kosa~a iz Mostara koje su slavile pobjedu rezultatom 22:31. Sutra (subota) Krajina }e odigrati jo{ jedan doma}i susret. U goste rukometa{icama iz Cazina dolazi ekipa Krivaje iz Zavidovi}a. Da li }e mlade rukometa{ice Cazina zaboraviti na te`ak poraz u pro{lom kolu i smo}i snage da se suprotstave rukometa{icama Krivaje ostaje da se vidi.

Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 30. mart/o`ujak 2012. godine

23

Bi{}anke igraju “Srcem za Kenu”
Utakmicama 18.kola proteklog vikenda zavr{eno je takmi~enje u Premijer odbojka{koj ligi BiH za `ene u kojem su odli~an nastup imale i odbojka{ice Biha}Premingera. U posljednjem kolu ove sezone Bi{}anke su na svom terenu do~ekale Jedinstvo iz Br~kog. Br~anke kao apsolutne favoritkinje i u ovom susretu su to pokazale i susret zavr{ile u svoju korist ubjedljivo s 0:3. U ostala ~etiri susreta 18. kola ostvarene su sve pobjede doma}ih ekipa. Ovogodi{nji prvak je ekipa Jedinstva iz Br~kog, koja je u ovoj sezoni izgubila samo jedan set i to od ekipe Biha}–Premingera. Sutra (subota) po~inje takmi~enje u play off za prvaka Bosne i Hercegovine. Bi{}anke prvi susret ~etvrtfinala na svom terenu igraju sa ekipom Gacka koja je ovogodi{nje takmi~enje zavr{ila na tre}em mjestu prvenstvene tabele. Uzvratni susret ~etvrtfinala igra se sedam dana poslije u Gacku. U oba prvenstvena susreta ove sezone u kojem su se sastale ove dvije ekipe pobjede su ostvarile odbojka{ice Gacka i to u prvom susretu u Gacku bilo je 3:2, a u drugom susretu odbojka{ice Gacka slavile su u Biha}u 3:0. Bi{}anke su spremne i obe}avaju dobru igru i pobjedu, {to bi im bio motiv vi{e za uzvrat u Gacku. Susret se igra sutra (subota) u dvorani Luke u 19 sati. Biha}ke odbojka{ice uklju~ile su se u humanitarnu akciju «Pomozimo malom Keni» te }e prihod od prodanih ulaznica donirati u tu svrhu, pa pozivaju navija~e da svojim dolaskom i kupovinom ulaznice u~estvuju u humanitarnoj akciji.

PLAY OFF ZA PRVAKA PREMIJER ODBOJKA[KE LIGE BiH - @ENE

KARATE REPREZENTACIJA BiH

Edin Musli} i Dijana Okanovi} odli~ni u Sloveniji
U okviru priprema za Evropsko karate prvenstvo koje }e se odr`ati u [panjolskoj, takmi~ari Karate kluba Biha} Edin Musli} i Dijana Okanovi} kao ~lanovi reprezentacije BiH u~estvovali su proteklog vikenda na internacionalnom karate turniru u Sloveniji. Na turniru je u~estvovalo sedam reprezentacija, a takmi~ari iz Biha}a imali su dobre nastupe. Edin Musli} je do{ao do finala u kojem je pora`en od reprezentativca Srbije, koji je i aktualni prvak Balkana te se morao zadovoljiti drugim mjestom i srebrenom medaljom. Dijana Okanovi} je u jakoj konkurenciji izborila plasman na tre}e mjesto. Trener selekcije BiH Suad ^upina zadovoljan je nastupom na{ih reprezentativaca te isti~e da u narednom periodu o~ekuje jo{ bolje nastupe. Sljede}i nastup najboljih karata{a BiH koji se pripremaju za Evropsko prvenstvo je turnir u ^a~ku (Srbija), na kojem }e nastupe imati i Edin i Dijana, nakon ~ega odlaze na pripreme seniorske reprezentacije BiH u karateu koje }e se odr`ati u Travniku. Bi{}ani jo{ jednom pokazuju da mogu i `ele, iako isti~u da }e zbog te{ke financijske situacije u kojem se klub nalazi i sam odlazak na smotru najboljih karata{a Evrope u [panjolskoj biti upitan. O~ekivati je da uz ove vrsne sporta{e i promotore grada i dr`ave stanu svi, te da mladi sporta{i svoje pripreme odra|uju maksimalno koncentrirani na karate, a ne da razmi{ljaju da li }e uop}e oti}i.

BICIKLIZAM: [KODA XC LIGA BiH

Dobri nastupi biciklista USK
Prva od pet utrka [koda lige, proteklog vikenda vo`ena je u Mostaru uz odli~nu organizaciju i u~e{}e oko 160 takmi~ara iz klubova cijele BiH koji su nastupali u osam kategorija. Iz USK-a u~estvovali su: BK Biha}, RBK Japod iz Biha}a, UrbanX B. Krupa, BK Krajina iz Cazina. Utrke su se vozile kategorijama `ene, kadeti, juniori, U-23, elite i master. Biciklisti~ki klub Biha} 74 nastupio je sa 12 takmi~ara. Staza je bila izuzetno zahtjevna i te{ka. Na kru`noj stazi dugoj 6600 m. Voza~i su vozili 2, 3, i 4 kruga zavisno od kategorija. Najbolji rezultat za BK Biha} 74 ostvaren je u kadetskoj konkurenciji gdje su osvojene dvije medalje i to zlatna Muhamed Liha i srebrena Faris Deli}. Jedina natjecateljka u kategoriji `ena i odli~an nastup imala je Amela Deli} (BK Biha} 74) osvojiv{i ~etvrtu poziciju sa sekundom zaostatka za tre}eplasiranom {to je motiv vi{e za Bi{}anku koja obe}ava jo{ bolji nastup na drugoj utrci koja }e se 29. aprila voziti u Biha}u. RBK Japod iz Biha}a predstavio se u elit kategoriji u kojoj je Adel Me{anovi} izborio plasman na sedmo mjesto, te u kategoriji U-23 Ermin Alivuk plasman na {esto mjesto. Najbolji rezultat za BK Urban x iz B. Krupe ostvario je Aziz Bu`imki} plasmanom na prvo mjesto (mla|i kadeti) i Anes Kanuri} plasmanom na {esto mjesto (juniori). Cazinski biciklisti najbolji rezultat ostvarili su u veteranskoj kategoriji u kojoj se Samir Topi} plasirao na drugo mjesto, a Mirsad ^izmi} na ~etvrto mjesto. Klubovi sa USK osvojili su vrijedne bodove za nastavak takmi~enja u “[koda XC ligi”, koja je u organizaciji RBK Japod i BK Biha} 74 planirana za 29. april u Biha}u.

7. KARATE PRVENSTVO ILID@A OPEN 2012
Proteklog vikenda u sportskom centru Ilid`a u Sarajevu odr`an je 7. me|unarodni karate turnir “ILID@A 2012”. Na ovom jakom karate turniru, nastupilo je 912 takmi~ara, predstavnika 79 klubova koji su do{li iz Albanije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Na takmi~enju je nastup zabilje`ilo i {est karate klubovi iz USK-a: KK Biha}, KK Empi iz Biha}a, KK Sana 2004 iz Sanskog Mosta, KK Saniteks iz Velike Kladu{e, KK Feniks iz B. Krupe, KK Bu`im. Karate klub Biha} nastupao je sa 20 takmi~ara, koji su uspjeli osvojiti dvije zlatne, dvije sreZlatnu medalju osvojila je Inda Kurbegovi} u borbama. Karate klub Saniteks predstavio se sa pet takmi~ara, osvojena je jedna zlatna medalja i to Selma Smlati} u borbama. Karate klub Feniks nastupao je sa {est takmi~ara vrativ{i se u Bosansku Krupu bez medalja, dok je KK Bu`im na takmi~enju nastupao sa dva takmi~ara bez osvojenih medalja. Sveukupni pobjednik ovogodi{njeg Ilid`a Opena je Karate klub Champion iz Sarajeva sa osvojenih sedam zlatnih, sedam srebrenih i 12 bron~anih medalja. Karate klub Biha} na osmom mjestu najbolje je plasirani klub sa iz USK-a. Priredio: Edin Alagi}

KARATE KLUB UNSKI TIGAR

Medalje iz Subotice
Proteklog vikenda u Subotici je odr`an 13. Super ENPI KUP u karateu. Na takmi~enju je nastupalo 1520 takmi~ara iz 102 kluba, 12 zemalja. Zapa`en nastup u jakoj konkurenciji imali su i takmi~ari Karate kluba Unski Tigar iz Biha}a, koji su se predstavili sa 12 takmi~ara. Osvojili su pet medalja od ~ega dvije zlatne, jednu srebrenu i dvije bron~ane. Zlatne medalje osvojila je Nerma Okanovi} i seniorska ekipa u sastavu Almira Bejti}, Nerma Okanovi} i Sanela Hrnjica. Srebrenu medalju osvojila je Alma Tev{i}, dok su se bron~anim medaljama okitili Ela Modronja i Haris Okugi}. Trener Enes Okanovi} zadovoljan je ostvarenim rezultatima isti~u}i da je ovo jedan od najmasovnijih turnira u Evropi te je tim i rezultat ve}i.

KK Biha} osmi
brene i dvije bron~ane medalje. Zlatne medalje osvojili su Tarik Cazinki} i Ervin Gali} u svojim kategorijama. Karate klub Empi nastupao je sa ~etiri takmi~ara i osvojio jednu bron~anu medalju. Petnaest takmi~ara Sane 2004 osvojili su jednu zlatnu i tri bron~ane medalje.

Unsko-sanske novine KRAJINA PETAK, 30. mart/o`ujak 2012. / BROJ: 831 /

PRVA LIGA F BiH

FK Krajina

Odigrani susreti 18. kola
U susretima 18. kola Prve nogometne lige FBiH Bi{}ani su na svom terenu ostvarili najuvjerljiviju pobjedu, a Krajina i Kraji{nik su se pora`eni vratili sa gostovanja.

Bi{}ani sa devet pogodaka ispratili Omladinac Nogometa{ Jedinstva u okviru 18. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine deklasirali su Omladinca iz Mionice visokim rezultatom od 9:0, {to je najve}i ostvaren rezultat ove ekipe. Susret pred oko 600 gledatelja rije{en je u prvih deset minuta, a do kraja susreta redali su se pogodci uz veoma dobru predstavu biha}kih nogometa{a. Treba napomenuti da su gosti od 75. minute igrali s igra~em manje jer su iskoristili sve izmjene. Stadion Jedinstva. Gledalaca 600. Sudija Stipo Veli} (Livno) 7,5, pomo}nici Moamer ^au{evi} (Sarajevo), Tarik Ke~o (Sarajevo). Delegat Mario Prusina (^itluk). Rezultat 9:0. Strijelci: 1:0 Gomis (6), 2:0 Begi} (10), 3:0 Begi} (26), 4:0 (au-

togol Omr~i} 29), 5:0 Br~akli} (35), 6:0 Br~akli} (50), 7:0 Slomi} (53), 8:0 Kova~evi} (64), 9:0 Gagula (74). @uti kartoni: Gomis (Jedinstvo), Ibrahimovi}, Savan (Omladinac). Crveni kartoni :-. Igra~ utakmice Samuel Gomis 7,5 Jedinstvo. NK JEDINSTVO: Harba{ 7, Begi} 7, Kova~evi} 7, ^izmi} 6,5, Sejdi} 7 (od 46 Mesi} 6,5), Gomis 7,5, Br~kali} 7, Somi} 7 (od 70 Selimovi} 6,5), Mehad`i} 7 (od 60 Drlja~a 6,5), Abdi} 7, Gagula 6,5. Trener Senad Smaji}. NK OMLADINAC: Kari} 5,5, Sarvan 6, Sinanovi} 5,5, Deliomerovi} 5,5, E. ^oli} 6 (od 60 Mujkanovi} 5,5), Ibrahimovi} 6, Jukan 6, Alimanovi} 5,5, Omer~i} 5,5, K. ^oli} 5,5 (od 36 Mujd`i} 6), Keserovi} 5,5. Trener Vidoje Zari}. Doma}i su poveli ve} u 6. minuti susreta. Korner izvodi Mehad`i} a Gomis je najvi{i u skoku za 1:0. ^etiri minute kasnije ponovno kor-

ner Mehad`i}a, a Begi} je strijelac za 2:0. Za 3:0 na uba~aj Mehad`i}a drugi put pogodio je Begi}. Rasuta odbrana Omladinca sama je postigla pogodak za 4:0 (Omer~i} autogol), a na 5:0 u fini{u prvog dijela glavom je povisio Br~kali}. U drugi dio iako sa visokim vodstvom Bi{}ani su u{li odgovorno rije{eni da sa jo{ kojim pogotkom nagrade vjerne navija~e. Strijelci jo{ ~etiri pogotka za visokih 9:0 bili su Br~kali}, Slomi}, Kova~evi}, Gagula. Gosti iz Mionice stvorili su jednu polupriliku i izveli jedan korner, dok se ostatak susreta igrao na polovini gostiju, koji su od 75. minute igrali sa igra~em manje jer povrije|enog gostuju}eg igra~a nije imao ko zamijeniti. Sutra Bi{}ani putuju u Vitez gdje ih u okviru 19. kola do~ekuje istoimena ekipa. Bi{}ani su kompletni i motivirani, te }e poku{ati ostvariti {to bolji rezultat u borbi za opstanak.

Kraji{nik do~ekuje fenjera{a Unisa Ekipa Kraji{nika iz Velike Kladu{e u okviru 18. kola

gostovala je u ^apljini kod istoimene ekipe, gdje je pretrpjela visok poraz od 4:0. Tok utakmice u prvoj minuti odredio je sudija susreta koji je dosudio najstro`u kaznu za doma}u ^apljinu koju je u pogodak pretvorio Jusufba{i}. ^udnom odlukom u 10. minuti sudija susreta zape~atio je sudbinu gostiju iz Velike Kladu{e. Zbog navodne verbalne prepirke sa gledateljima direktan crveni karton dobio golman Kraji{nika Faruk Hod`i}. Kladu{~ani su sa igra~em manje odolijevali napadima doma}ina koji su preko Vile uspjeli pove}ati prednost na 2:0. U drugom dijelu, Kraji{nik je poku{avao odbraniti gol, ali grubi igra~i ^apljine do kraja susreta uspjeli su sa jo{ dva pogotka Jusufba{i}a ovjeriti pobjedu. KRAJI[NIK je nastupao u sastavu: Hod`i}, Be~i}, D`aferovi}, [iranovi}, ]ejvanovi}, Brki}, Hasi}, Na{imento (Ed. [abi}), Ra~i} (Zdjelar), Er. [abi}, Kula~i} ([u{njar). Trener Denis Sadikovi}. Porazom Kraji{nik na tabeli trenutno zauzima 14.

mjesto sa 19 osvojenih bodova. Sutra (subota) sa po~etkom u 15 sati Kraji{nik na svom terenu do~ekuje zadnjeplasiranu ekipu Unisa iz Vogo{}e. Gosti u Kladu{u dolaze motivirani pobjedom u 18 kolu. Izabranici Denisa Sadikovi}a spremni su i kompletni isti~u da pobjeda u ovom susretu uz pomo} vjernih navija~a ne}e do}i u pitanje.

Krajina sve dalje od vode}e pozicije U sklopu 18. kola Prve lige Federacije nogometa{i Krajine su pora`eni u Srebreniku od Gradine s 3:0. Iako se o~ekivalo da ekipa iz Cazina mo`e barem do boda u Srebreniku, Cazinjani su pora`eni te su se udaljili od vode}e pozicije na tabeli. Ovim porazom umanjene su {anse za osvajanje naslova prvaka. Za KRAJINU su nastupali: Abdihod`i}, Husi}, [ahinovi}, Muzgonja, Pu{kar, Dizdari} (Selimovi}), Nuhanovi} (Reki}), Halilovi}, Ljeljak, Deli} (Mirvi}), Ra~i}. Trener Muhamed Berberovi}.

Nogometa{i Krajine kapitulirali su ve} u {estoj minuti susreta. Doma}ini su poveli preko Turbi}a, a lo{e postavljena odbrana Krajine drugi put kapitulirala je u 16. minuti kada je na 2:0 povisio D`ananovi}. Cazinjani su poku{avali susti}i prednost doma}ina, ali sve napade uspje{no je zaustavljala odbrana doma}ina. Ta~ku na ovaj susret pogotkom u 72. minuti za 3:0 stavio je Smajlovi}. Krajina je susret zavr{ila sa igra~em manje, jer je u 77. minuti [ahinovi} dobio crveni karton. Ovim porazom Krajina je pala na {esto mjesto prvoliga{ke tabele, te znatno smanjila {anse da se domogne Premijer lige u ovoj sezoni. Sutra (subota) u okviru 19. kola Cazinjani na svom terenu do~ekuju ekipu Budu}nosti iz Banovi}a.Cazinjani najavljuju dobru igru i ostvarenje pobjede, iako su svjesni da im u goste dolazi ekipa koja je u dosada{njim nastupima pokazala da ne odustaju od vrha tabele. Susret se igra na stadionu Krajine u Cazinu sa po~etkom u 16 sati. E.Alagi}

redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 ra~unovodstvo: 226-485 (tel./fax); marketing: 226-488 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. DTP: Osman Deli} i Antonija Duri} Ure|uje redakcijski kolegij: Svjetlana ^elan, Sanela BIHA], Ul. 502. vite{ke brigade bb Pa{agi}, Osman Deli} i Antonija Duri} novinari : direktor: Elmedin Mehad`i} Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi} i v.d. glavne i odgovorne urednice: Svjetlana ^elan Niha D`ani} Ninski

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.
Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Ra~un broj: 3385002200568303 UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 1602010000020538 Vakufska banka d.d. Sarajevo, filijala Biha} Ra~un broj: 5688619900000152 Balkan Investment Bank AD d.o.o. Biha}

Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002