Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
CD170 CD175

PL Instrukcja obsługi

Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1221_2KR
........................................................ (Report No.) ........................................................................... (Year in which the CE mark is affixed)

2010

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS ....................................................................... DECT Phone (Telecommunication Terminal Equipment)
(brand name)

(Type version of model)

CD170, CD175, SE170, SE175 ...........................................................

.............................................................................................. (product description)

_

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(title, number and date of issue of the standard)

_

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003) EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08) EN 60950-1:2006 EN 50360:2001 EN 50361:2001 EN 62018:2003 Following the provisions of : 1999/5/EC (R&TTE Directive) 2009/125/EC (EuP Directive) - EC/1275/2008 - EC/278/2009 And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents BABT / 0168 Notified Body Opinion The Notified Body .................................................... performed ................................................
(Name and number) (certificate number) (description of intervention)

_

N.A. And issued the certificate, .................................................................

Remarks:

........................................................... (place,date)

Drachten, The Netherlands 04/12/2009

A.Speelman, Compliance Manager
............................................................................................................... (signature, name and function)

Philips Consumer Lifystyle

AMB 544-9056

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Deklaracja zgodności Zgodność z normą GAP Zgodność ze standardami EMF Utylizacja starych produktów i baterii

5 6 6 6 6 8 8 9 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14

Przekierowywanie połączenia Połączenie konferencyjne

18 18 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24

6 Tekst i numery

Wprowadzanie tekstu i numerów

7 Książka telefoniczna

2 Twój telefon CD170/CD175
Zawartość opakowania Opis telefonu Opis stacji bazowej Wyświetlane ikony

3 Przygotowywanie do pracy

Podłączanie stacji bazowej i ładowarki Instalowanie słuchawki Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora Ustawianie kraju Ustawianie daty i godziny Ustawianie formatu daty i godziny Ustawianie daty i godziny Co to jest tryb gotowości? Sprawdzanie siły sygnału Włączanie i wyłączanie słuchawki

Wyświetlanie książki telefonicznej Wyszukiwanie pozycji Wybór numeru z książki telefonicznej Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy Dodawanie pozycji Edycja pozycji Usuwanie pozycji Usuwanie wszystkich pozycji Bezpośrednie wybieranie

8 Lista połączeń

Wyświetlanie pozycji połączeń Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej Usuwanie pozycji połączenia Usuwanie wszystkich pozycji połączeń Oddzwanianie

4 Połączenia

15 Wykonywanie połączenia 15 Kończenie połączenia telefonicznego 16 Odbieranie połączenia 16 Regulacja głośności słuchawki 16 Wyłączanie mikrofonu 16 Wykonywanie drugiego połączenia 16 Odbieranie drugiego połączenia 17 Przełączanie dwóch połączeń 17 Zewnętrzne połączenie konferencyjne 17

9 Lista ponownego wybierania

Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania Ponowne wybieranie połączenia Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania

5 Połączenia interkomowe i konferencyjne

Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką

18 18

10 Ustawienia definiowane przez użytkownika
Dostosowywanie ustawień wyświetlacza telefonu Dostosowywanie dźwięków

25 25 25
PL 3

Pol s k i

Spis treści

11 Funkcje połączeń

Tryb wybierania Ustawianie czasu ponownego wybierania Zarządzanie kodem regionu Kod operatora Pierw. dzwonek Tryb ECO

27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 31 31 31 32 33 33 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 40

12 Funkcje dodatkowe

Automat. zegar Budzik Blokada klawiatury Wyszukiwanie słuchawki

13 Ustawienia zaawansowane

Zwiększanie jakości dźwięku Rejestracja słuchawek Wyrejestrowanie słuchawek Przywracanie ustawień domyślnych

14 Automatyczna sekretarka

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki Ustawianie języka automatycznej sekretarki Ustawianie trybu odbierania Ogłoszenia Wiadomości odbierane Ustawianie opóźnienia dzwonka Zdalny dostęp Monitorowanie rozmowy Zachowanie przycisków LED na stacji bazowej

15 Ustawienia domyślne 16 Parametry techniczne 17 Często zadawane pytania

4

PL

z metalowymi przedmiotami. • Napięcie w sieci zostało sklasyfikowane pod oznaczeniem TNV-3 (Telecommunication Network Voltages). benzen lub materiały ścierne. gdyż mogą one powodować uszkodzenie urządzenia. Aby umożliwić wykonywanie połączeń alarmowych. • Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika. • Nie dopuść do zetknięcia styków akumulatora • Nie otwieraj słuchawki. Nie narażaj telefonu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenia grzewcze. aby spadały na niego inne przedmioty. Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z małymi metalowymi przedmiotami. PL 5 Pol s k i . w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od 0°C do +35°C (od 32°F do 95°F). Ostrzeżenie • Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od -20°C do +45°C (od -4° F do 113° F). ponieważ występuje w nich wysokie napięcie. W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu. Może to spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub uszkodzenie produktu. Nie używaj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem. stacji bazowej lub • • • • ładowarki. lub bezpośrednie działanie światła słonecznego. Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu: Przestroga • Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika. Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol. zapewnij alternatywne urządzenie. Temperatury eksploatacji i przechowywania • Z urządzenia korzystaj w pomieszczeniach. Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. W przypadku awarii zasilania komunikacja może zostać przerwana. • W przypadku urządzeń z możliwością • • • • • • • • podłączania gniazdo powinno zostać zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Nie dopuść do kontaktu ładowarki z płynami. Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia. że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne. opisanym w normie EN 60950. amoniak. Metalowe obiekty umieszczone w pobliżu słuchawki lub na niej mogą się do niej przyczepić. Zawsze używaj przewodów dostarczonych wraz z produktem. Nie upuszczaj telefonu i nie dopuść. • Urządzenie przechowuj w pomieszczeniach. Upewnij się.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Pobór mocy • Ten produkt wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu 100–240 V. Niniejsze urządzenie nie jest przystosowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku awarii zasilania. • W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

ustaw tryb rejestracji na stacji bazowej. Zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w przypadku używania ich z urządzeniami innych producentów. że urządzenie CD170/ CD175 spełnia wszystkie niezbędne wymagania i inne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. wytwarzanie i sprzedawanie produktów. Aby zarejestrować i używać słuchawki ze stacją bazową GAP innego producenta. 6 PL .Deklaracja zgodności Firma Philips Consumer Lifestyle. niezależnie od producenta. Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa. wykonywanie i odbieranie połączenia. a następnie wykonaj procedurę opisaną w instrukcji producenta słuchawki.V. odbieranie linii. Słuchawka oraz stacja bazowa są zgodne z normą GAP. Zgodność ze standardami EMF Firma Koninklijke Philips Electronics N. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie. Ten produkt został zaprojektowany. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. P&A niniejszym deklaruje. które nadają się do ponownego wykorzystania. jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. co oznacza. przetestowany i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy 1999/5/ WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych. Firma Philips zaświadcza. że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne. że gwarantowana jest minimalna funkcjonalność: rejestrowanie słuchawki. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www. przeprowadź procedurę opisaną w instrukcji producenta. które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Zgodność z normą GAP Norma GAP gwarantuje. co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów. że wszystkie słuchawki oraz stacje bazowe DECT™ GAP są zgodne z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi działania.p4c. Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta Utylizacja starych produktów i baterii To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Zgodnie z dyrektywą produkt ten można wprowadzić do użytku w następujących państwach: ze stacją bazową. com. a następnie wykonaj procedurę rejestrowania słuchawki opisaną w niniejszej instrukcji.philips.

Jeśli na produkcie znajduje się to logo. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. oznacza to. ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. że uiszczono opłaty związane z odpowiednim systemem recyklingu i odzyskiwania odpadów. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. PL 7 Pol s k i . Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. oznacza to. aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Ochrona środowiska Producent dołożył wszelkich starań. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych. pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych. folia ochronna). Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton). iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE. których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Urządzenie zbudowano z materiałów.Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE.

2 Twój telefon CD170/CD175 Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy. zarejestruj swój produkt na stronie www. Zawartość opakowania Słuchawka** Stacja bazowa (CD170) Ładowarka** Zasilacz** Stacja bazowa (CD175) 8 PL .com/welcome.philips.

Uwaga • ** W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.Opis telefonu Pol s k i Przewód telefoniczny* Gwarancja Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Uwaga • * W niektórych krajach wymagane jest podłączenie adaptera do przewodu telefonicznego. a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego. PL 9 .

• wyciszanie/włączanie mikrofonu • naciśnij. aby nawiązać połączenie konferencyjne 14 15 MENU OK • dostęp do menu głównego • wykonywanie i odbieranie połączeń • zatwierdzanie wyboru • przechodzenie do menu opcji 4 • • • 16 17 Brzęczyk Pokrywka komory baterii 5 • • • R REDIAL • • • Opis stacji bazowej CD170 6 7 8 • 9 INT • • 10 11 12 Mikrofon 1 • Wyszukiwanie słuchawek. aby włączyć pauzę w celu wykonania połączenia z numerem wybranym z klawiatury (patrz część „Wykonywanie połączenia” w sekcji „Połączenia”). aby zablokować lub odblokować klawiaturę 10 PL . aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę wysyłanie sygnału flash przejście do listy ponownego wybierania naciśnij i przytrzymaj. • Włączanie trybu rejestracji.1 2 3 Słuchawka BACK • • • • • 13 kasowanie tekstu lub cyfr anulowanie operacji przewijanie menu w górę zwiększanie głośności słuchawki/głośnika przejście do listy połączeń przewijanie menu w dół zmniejszanie głośności słuchawki przejście do książki telefonicznej zakończenie połączenia wyjście z menu/działania naciśnij i przytrzymaj. naciśnij i przytrzymaj. aby włączyć lub wyłączyć dzwonek nawiązanie połączenia interkomowego naciśnij i przytrzymaj.

aż usłyszysz sygnał alarmu. Więcej cyfr lub znaków z prawej strony Tryb ECO jest włączony. Dzwonek wyłączony. aby wyświetlić więcej opcji. Ikona Opis Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie. Trwa połączenie. aby wyświetlić więcej opcji. Pol s k i 1 2 3 4 5 6 7 • zwiększanie/ zmniejszanie głośności głośnika • włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki • usuwanie wiadomości / • przejście dalej/wstecz podczas odtwarzania • odtwarzanie wiadomości • zatrzymanie odtwarzania wiadomości Wskaźnik Miganie co 1 sekundę: LED • nieprzeczytane wiadomości • zdalne sterowanie za pomocą słuchawki Szybkie miganie co 0. średni i niski).. Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce.CD175 Wyświetlane ikony W trybie gotowości wyświetlana ikona sygnalizuje funkcje dostępne w słuchawce. Przewiń w górę. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.5 sekundy: • zapełniona pamięć automatycznej sekretarki Świeci się światłem ciągłym: • automatyczna sekretarka jest włączona • automatyczna sekretarka w trakcie nagrywania Głośnik / ECO PL 11 . Włączono alarm.. paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny. Wyświetla stan połączenia pomiędzy słuchawką a stacją bazową. paski przewijają się aż do zakończenia ładowania. Przewiń w dół. Lista połączeń Automatyczna sekretarka Nieodtworzona wiadomość głosowa. Ikona rozładowanego akumulatora miga.

gniazdka elektrycznego w ścianie. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów DSL. Filtr ten zapobiega zakłóceniom oraz problemom z wyświetlaniem identyfikacji dzwoniącego powodowanym przez łącze DSL. • Używaj tylko dostarczonych akumulatorów. skontaktuj się z dostawcą usługi DSL. • Do ładowania akumulatorów używaj tylko zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu. • Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek. 3 • • Podłączanie stacji bazowej i ładowarki Ostrzeżenie • Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się. gniazdka telefonicznego w ścianie. 2 12 . Instalowanie słuchawki Przestroga • Niebezpieczeństwo wybuchu! Akumulatory trzymaj z daleka od ciepła.3 Przygotowywanie do pracy Przestroga • Przed podłączeniem i zainstalowaniem słuchawki zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz sekcją „Ważne”. że posiadasz filtr DSL zainstalowany pomiędzy przewodem telefonicznym a gniazdem zasilania. promieni słonecznych lub ognia. • • wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki. 1 • • Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do: wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej. upewnij się. że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ściance telefonu. Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do (dotyczy pakietów zawierających kilka słuchawek): PL Uwaga • Przed pierwszym użyciem ładuj akumulator przez 16 godzin. • Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie stacji bazowej. gniazdka elektrycznego w ścianie. Nigdy nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do: gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej. Uwaga • Jeśli jesteś subskrybentem usługi internetowej dostarczanej za pośrednictwem łącza DSL.

» Aby ustawić datę i godzinę później. naciśnij przycisk BACK w celu pominięcia tego ustawienia. Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce. 1 2 3 Po wyświetleniu wiadomości powitalnej naciśnij przycisk OK. gdy baterie są rozładowane. średni i niski). » Rozpoczyna się ładowanie słuchawki. Bieżący poziom naładowania jest wskazywany przez ikonę akumulatora. b Aby naładować słuchawkę. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania. Słuchawka wyłącza się. Po ostrzeżeniu rozmowa zostanie przerwana. umieść ją na stacji bazowej. Niewłaściwa polaryzacja może spowodować uszkodzenie produktu. Ustawianie kraju Aby uruchomić telefon. Wybierz kraj i naciśnij przycisk OK. jest to zjawisko normalne.Ostrzeżenie • Podczas wkładania akumulatora zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. a Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny. PL 13 Pol s k i Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora . Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie. aby potwierdzić. » Ustawienie kraju zostanie zapisane. » Telefon jest gotowy do użytku. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora. Podczas prowadzenia rozmowy o rozładowaniu się baterii informują dźwięki ostrzegawcze. wybierz kraj. Uwaga • Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się. paski przewijają się aż do zakończenia ładowania. Ustawianie daty i godziny. Ikona rozładowanego akumulatora miga.

aby wyświetlić nazwę słuchawki. Sprawdzanie siły sygnału Wyświetla stan połączenia pomiędzy słuchawką a stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału. Naciśnij przycisk OK. Wybierz kolejno [ZEGAR+BUDZIK] > [USTAW CZAS]. Uwaga • Gdy słuchawka jest wyłączona. Co to jest tryb gotowości? Telefon znajduje się w trybie gotowości. naciśnij i przytrzymaj przycisk . a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję [DD/MM] lub [MM/DD] jako format wyświetlania daty i [12-GODZINNY] lub [24-GODZINNY] jako format wyświetlania godziny. » W słuchawce zostanie wyświetlone menu ustawiania godziny. naciśnij i przytrzymaj przycisk . aby potwierdzić.Ustawianie daty i godziny 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. • Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym. W trybie gotowości na ekranie wyświetlane są: nazwa i numer słuchawki. Włączanie i wyłączanie słuchawki • Aby wyłączyć słuchawkę. Ustawianie daty i godziny 1 2 14 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK. . 4 5 • Ustawianie formatu daty i godziny 1 2 3 4 Naciśnij przycisk MENU. Naciśnij przycisk OK. » Ustawienie zostanie zapisane. Wybierz kolejno [ZEGAR+BUDZIK] > [USTAW FORMAT]. aby potwierdzić. data i godzina. aby potwierdzić. • Przed odebraniem lub wykonaniem połączenia. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź godzinę. Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej. Wybierz opcję [FORMAT DATY] lub [FORMAT CZASU]. a następnie naciśnij przycisk OK. naciśnij przycisk / aby wybrać opcję[AM] lub [PM]. Wprowadź datę przy użyciu przycisków numerycznych. nie można odbierać połączeń. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. że jest ona połączona ze stacją bazową. PL Aby włączyć słuchawkę. Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych podczas prowadzenia rozmowy oznacza. Ekran słuchawki wyłączy się. Wybierz ustawienie. Włączenie słuchawki może potrwać kilka sekund. ikona sygnału oraz ikona akumulatora. gdy nie jest używany. lub korzystaniem z funkcji słuchawki upewnij się. że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. aby potwierdzić. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK ponownie.

1 2 3 Naciśnij przycisk . Wybór numeru z listy ponownego wybierania Można nawiązać połączenie z listy ponownego wybierania. Wskazówka • Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Oddzwanianie” w sekcji Lista połączeń. Wykonywanie połączenia Połączenie można nawiązać w następujący sposób: • Szybkie połączenie • Wybór numeru przed połączeniem • Wybór ostatnio używanego numeru • Wybór numeru z listy ponownego wybierania • Wybór numeru z książki telefonicznej • Wybór numeru z listy połączeń Wybór numeru z książki telefonicznej Można nawiązać połączenie z książki telefonicznej. . Wybierz numer telefonu. Naciśnij przycisk REDIAL. » Zostanie wyświetlony czas trwania połączenia. Szybkie połączenie 1 2 Naciśnij przycisk . . Wybór ostatnio używanego numeru Wskazówka • Przed wykonaniem połączenia lub w jego trakcie sprawdź siłę sygnału.Uwaga • W przypadku awarii zasilania telefon nie umożliwia skontaktowania się z numerami alarmowymi. Wybór numeru z listy połączeń Można oddzwonić na numer zapisany na liście połączeń odebranych lub nieodebranych. Wybór numeru przed połączeniem 1 Wybierz numer telefonu • W celu usunięcia cyfry naciśnij przycisk BACK. Wskazówka • Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Ponowne wybieranie połączenia” w sekcji Lista ponownego wybierania. » Zostanie wybrany ostatnio używany numer. » Numer zostanie wybrany. Naciśnij przycisk . aby nawiązać Naciśnij przycisk połączenie. Wskazówka • Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wybieranie numeru z książki telefonicznej” w sekcji Książka telefoniczna. PL 15 Pol s k i 4 Połączenia • 2 W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk . Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Sprawdzanie siły sygnału” w sekcji Przygotowanie do pracy.

2 . 1 2 Wyłączanie dzwonka dla wszystkich połączeń przychodzących Dostępne są dwa sposoby wyłączania dzwonka: Podczas połączenia naciśnij przycisk R. naciśnij przycisk odebrać połączenie. » Na słuchawce zostanie wyświetlona informacja [WYŁĄCZ MIKR.]. Wskazówka • W przypadku nieodebranego połączenia na słuchawce wyświetlany jest komunikat. aby Wykonywanie drugiego połączenia Uwaga • Dostępność tej usługi zależy od sieci. Wybierz drugi numer. » Rozmówca nie będzie Cię słyszał. » zostanie wyświetlony na ekranie. Regulacja głośności słuchawki Naciśnij przycisk lub . Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej. » Można teraz mówić do rozmówcy. Naciśnij ponownie przycisk . » Zostanie wybrany numer wyświetlony na ekranie.Uwaga • Licznik czasu połączenia wskazuje czas trwania bieżącego połączenia. Gdy zadzwoni dzwonek. Uwaga • Usługa identyfikacji dzwoniącego jest dostępna po jej zarejestrowaniu u usługodawcy. aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy. naciśnij przycisk BACK. » Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. 1 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie gotowości. Odbieranie połączenia Gdy telefon zadzwoni. Kończenie połączenia telefonicznego Połączenie można zakończyć w następujący sposób: • Naciśnij przycisk lub • Umieść słuchawkę w stacji bazowej lub podstawce dokującej. że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. 16 PL . Głośność słuchawki zostanie ustawiona i zostanie ponownie wyświetlony ekran połączenia. Uwaga • Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych oznacza. aby włączyć mikrofon. ale Ty nadal będziesz słyszeć jego głos. Wyłączanie mikrofonu 1 Podczas połączenia naciśnij przycisk .

» Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane drugie połączenie. PL 17 Pol s k i Odbieranie drugiego połączenia . Naciśnij przycisk R i . czy usługodawca nalicza dodatkowe opłaty. Po nawiązaniu dwóch połączeń naciśnij przycisk R. Zewnętrzne połączenie konferencyjne Uwaga • Dostępność tej usługi zależy od sieci.Uwaga • Dostępność tej usługi zależy od sieci. » Dwa połączenia zostaną zamienione na połączenie konferencyjne. Gdy słychać powtarzający się sygnał informujący o nadchodzącym połączeniu. Sprawdź. » Bieżące połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane nowe połączenie. aby odebrać połączenie. aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać drugie połączenie. a następnie przycisk . Przełączanie dwóch połączeń 1 Naciśnij przycisk R i . można je odebrać w następujący sposób: 1 2 Naciśnij przycisk R i .

» Zostaną wyświetlone słuchawki. Wybierz numer słuchawki. 18 PL . aby nawiązać połączenie z drugą słuchawką. » Połączenie interkomowe zostało nawiązane. Podczas prowadzenia rozmowy 1 2 3 Można zmienić słuchawki podczas prowadzenia rozmowy: Naciśnij przycisk INT. Naciśnij przycisk . aby potwierdzić. aby nawiązać połączenie wewnętrzne. • Jeśli na wybranej słuchawce jest prowadzona rozmowa. » Wybrana słuchawka zadzwoni. Połączenie konferencyjne jest to rozmowa z użytkownikami innych słuchawek oraz osobami dzwoniącymi z linii zewnętrznej. » Połączenie zostanie przekierowane do wybranej słuchawki. a następnie naciśnij przycisk OK. Bieżące połączenie zostanie zawieszone. Naciśnij przycisk po odebraniu połączenia przez rozmówcę. aż połączenie zostanie odebrane.5 Połączenia interkomowe i konferencyjne Połączenie interkomowe jest to połączenie z inną słuchawką używaną z tą samą stacją bazową. aby anulować lub zakończyć połączenie interkomowe. Takie połączenie wymaga użycia dwóch słuchawek używanych z tą samą stacją bazową. Przełączanie połączeń Naciśnij przycisk INT. a następnie naciśnij przycisk OK. naciśnij przycisk INT. innym użytkownikiem słuchawki i rozmówcami z linii zewnętrznej. aby przełączyć połączenie zewnętrzne i połączenie interkomowe. 1 2 3 4 Naciśnij przycisk INT. Naciśnij przycisk na wybranej słuchawce. » Zostaną wyświetlone słuchawki. z którymi można nawiązać połączenie interkomowe. aby potwierdzić. Podczas połączenia zewnętrznego 1 Naciśnij przycisk INT. a następnie naciśnij przycisk OK. z którymi można nawiązać połączenie interkomowe. Przekierowywanie połączenia 1 2 3 Podczas połączenia naciśnij przycisk INT. aby potwierdzić. » Poczekaj. Wybierz numer słuchawki. Uwaga Połączenie konferencyjne 3-kierunkowe połączenie konferencyjne to połączenie pomiędzy Tobą. Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką Uwaga • Jeśli w stacji bazowej są zarejestrowane tylko 2 słuchawki. usłyszysz sygnał zajętej linii. Wybierz numer słuchawki.

a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić.3 4 Wybierz numer słuchawki. Naciśnij przycisk na wybranej słuchawce. » Wybrana słuchawka zadzwoni. aby przełączać połączenia wewnętrzne i zewnętrzne. » Połączenie interkomowe zostało nawiązane. Naciśnij przycisk INT. Uwaga • Jeśli słuchawka rozłączy się podczas połączenia konferencyjnego. . 5 1 Podczas połączenia konferencyjnego Naciśnij przycisk INT. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INT. aby zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do połączenia wewnętrznego. aby ponownie nawiązać połączenie konferencyjne. Aby zakończyć połączenie konferencyjne. naciśnij przycisk . druga słuchawka nadal pozostaje połączona z rozmówcą zewnętrznym. » Zostanie nawiązane 3-kierunkowe połączenie konferencyjne z rozmówcą zewnętrznym i z drugą słuchawką. » Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INT na swojej słuchawce. 2 3 PL 19 Pol s k i 2 » Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone.

do książki telefonicznej i w innych pozycjach menu. Naciśnij przycisk i . Przycisk Znaki (jęz. polski) 0 Przycisk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 spacja .1 AÆBC2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS7 TUV8 WXYZ9 Znaki (jęz. grecki) 0 spacja . aby wprowadzić wybrany znak. norweski/ duński) Wprowadzanie tekstu i numerów 1 2 Naciśnij raz lub kilka razy przycisk alfanumeryczny.6 Tekst i numery Można wprowadzać tekst i numery dla nazwy słuchawki. Znaki 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przycisk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przycisk 0 0Ø spacja .1 ABC2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS7 TUV8 WXYZ9 *?/\() #‘.1 ABΓ2 ΔEZ3 HΘ|4 KΛM5 NΞO6 ΠPΣ7 TYΦ8 XΨΩ9 Znaki (jęz.& 1 2 3 4 5 6 7 8 9 spacja .1 ABC2 DEF3 GHI4 JKLŁ5 MNO6 PQRS7 TUV8 WXYZ9 20 PL . aby usunąć znak.-. aby przesunąć kursor w lewo i w prawo. Naciśnij przycisk BACK.

Usuń niektóre pozycje. a następnie naciśnij przycisk OK. w której można zapisać do 50 pozycji. 1 2 Naciśnij przycisk MENU Wybierz kolejno [KSIĄŻKA TEL. » Można odczytać numer. 2 3 naciśnij przycisk lub naciśnij kolejno przyciski MENU > [KSIĄŻKA TEL. . a następnie ponownie naciśnij przycisk OK. Wybierz kontakt i wyświetl dostępne informacje. 1 2 Aby przejść do listy książki telefonicznej. aby dodać nowe. Wyszukiwanie pozycji Pozycje w książce telefonicznej można wyszukiwać w następujący sposób: • Przewiń listę kontaktów. naciśnij przycisk lub naciśnij kolejno przyciski MENU > [KSIĄŻKA TEL. wybierz [KSIĄŻKA 2 TEL. aby potwierdzić.] > [POŁĄCZENIA]. Wyświetlanie książki telefonicznej Uwaga • Książkę telefoniczną można wyświetlić w słuchawce. • Wprowadź pierwszą literę. aby potwierdzić. na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat. Naciśnij przycisk połączenie.7 Książka telefoniczna Telefon jest wyposażony w książkę telefoniczną. aby nawiązać Wybierz kontakt z książki telefonicznej. » Zostanie wyświetlona pierwsza pozycja rozpoczynająca się od tej litery. Dodawanie pozycji Uwaga • Jeśli pamięć książki telefonicznej jest pełna. Dostęp do książki telefonicznej można uzyskać przy użyciu słuchawki. aby potwierdzić. Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy 1 Naciśnij przycisk OK.] > [POŁĄCZENIA]. naciśnij przycisk lub naciśnij kolejno przyciski MENU > [KSIĄŻKA TEL. naciśnij przyciski i .].] > [NOWY WPIS]. a następnie naciśnij przycisk OK.] > [POŁĄCZENIA]. Wybór numeru z książki telefonicznej 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej. naciśnij przycisk lub naciśnij kolejno przyciski MENU > [KSIĄŻKA TEL. 1 2 Aby przejść do listy książki telefonicznej. Przewijanie listy kontaktów 1 2 Aby przejść do listy książki telefonicznej. Każda pozycja może mieć nazwę o długości do 12 znaków oraz numer składający się maksymalnie z 24 cyfr. Wybierz kontakt. od której zaczyna się nazwa kontaktu. Aby przewijać listę książki telefonicznej. PL 21 Pol s k i Wprowadzanie pierwszej litery nazwy kontaktu . Naciśnij przycisk alfanumeryczny odpowiadający danej literze.] > [POŁĄCZENIA].

] > 3 2 3 4 Naciśnij kolejno przyciski MENU > [KSIĄŻKA TEL. aby wstawić pauzę. Wybierz pozycję numeru bezpośredniego wybierania. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. W zależności od kraju przyciski 1 i 2 są zaprogramowane dla [1_POCZTA GŁ. aby potwierdzić. aby potwierdzić. aby potwierdzić. » Obie pozycje bezpośredniego wybierania są wyświetlane na górze listy kontaktów. 2 Wybierz kolejno [KSIĄŻKA TEL. Wybierz kontakt. aby potwierdzić. » Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. aby potwierdzić. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. » Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. » Pozycja zostanie zapisana. 2 Wybierz kolejno [KSIĄŻKA TEL. a następnie naciśnij przycisk OK. Edytuj numer. aby potwierdzić. » Pozycja zostanie usunięta. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk . aby potwierdzić. 3 Wskazówka • Więcej informacji na temat edycji nazwy i numerów można znaleźć w sekcji Tekst i numery. [USUŃ]. aby potwierdzić. Usuwanie wszystkich pozycji 1 Naciśnij przycisk MENU. naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie gotowości. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. » Nowa pozycja zostanie zapisana. Wprowadź numer.3 4 Wprowadź nazwę. aby potwierdzić. Bezpośrednie wybieranie Dostępne są 2 numery bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2). » Wszystkie pozycje (z wyjątkiem 2 pozycji numerów bezpośredniego wybierania) zostaną usunięte. aby potwierdzić. Wybierz kontakt. Edycja pozycji 1 Naciśnij przycisk MENU. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby wybrać automatycznie zapisany numer.] > [USUŃ CAŁOŚĆ]. Edytuj nazwę (oprócz 1_ i 2_). a następnie naciśnij przycisk OK.] (numer poczty głosowej) i [2_INFO SCV] (numer serwisowy) odpowiedniego usługodawcy. PL 22 . a następnie naciśnij przycisk OK. Edytowanie numeru bezpośredniego wybierania 1 Usuwanie pozycji 1 Naciśnij przycisk MENU.] > 3 4 5 [EDYTUJ WPIS]. Edytuj nazwę. Wskazówka 4 Naciśnij przycisk OK.] > [EDYTUJ WPIS]. Uwaga • W książce telefonicznej są zapisywane tylko nowe numery. » Nowa pozycja zostanie zapisana. aby potwierdzić. Naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. 2 Wybierz kolejno [KSIĄŻKA TEL. Edytuj numer. a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. » Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. aby potwierdzić. aby potwierdzić. Naciśnij przycisk OK. » Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. gdzie ostatnie połączenie znajduje się na początku listy. Pozycje połączeń są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Ta funkcja jest dostępna po wykupieniu usługi identyfikacji rozmówcy u usługodawcy. Wybierz pozycję. aby potwierdzić. PL 23 Pol s k i 8 Lista połączeń 3 4 Wybierz pozycję [ZAPISZ NUMER] i naciśnij przycisk OK. 2 3 4 » Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących. aby potwierdzić. 2 Wybierz pozycję z listy. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz [USUŃ CAŁOŚĆ]. aby wyświetlić więcej dostępnych informacji. » Pozycja zostanie zapisana. Jeśli rozmówca umożliwia wyświetlanie swojej tożsamości. że numer na liście jest prawidłowy. Usuwanie pozycji połączenia 1 Naciśnij przycisk . » Wszystkie pozycje zostaną usunięte. Usuwanie wszystkich pozycji połączeń 1 Naciśnij przycisk . a następnie naciśnij przycisk OK. można zobaczyć jego nazwę i numer. . aby potwierdzić. Wybierz [USUŃ]. 5 Wprowadź i edytuj nazwę. Oddzwanianie 1 Naciśnij przycisk . 2 » Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących. » Pozycja zostanie usunięta. 2 3 4 » Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących. W telefonie można zapisać do 10 pozycji rozmów. Wprowadź i edytuj numer. Historia połączeń przychodzących obejmuje nazwę i numer dzwoniącego oraz datę i godzinę rozmowy. W słuchawce miga ikona listy połączeń w celu przypomnienia o nieodebranych połączeniach. Wybierz pozycję. 3 Naciśnij przycisk . 2 » Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK i wybierz opcję [WIDOK]. Uwaga • Przed wybraniem numeru z listy połączeń należy upewnić się. Wyświetlanie pozycji połączeń 1 Naciśnij przycisk . a następnie naciśnij przycisk OK.Na liście połączeń zapisywana jest historia połączeń nieodebranych i odebranych. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. Wybierz pozycję. aby przejść do menu opcji. Naciśnij przycisk OK. aby nawiązać połączenie. Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej 1 Naciśnij przycisk .

aby potwierdzić. Wybierz pozycję [USUŃ CAŁOŚĆ] i naciśnij przycisk OK. 5 Wprowadź i edytuj numer. Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej 1 2 3 4 Naciśnij przycisk REDIAL. » Numer zostanie wybrany. aby potwierdzić. aby wyświetlić listę wykonanych połączeń. Naciśnij przycisk . aby wyświetlić listę wykonanych połączeń. Wprowadź i edytuj nazwę. Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania 1 2 3 4 5 Naciśnij przycisk REDIAL. aby potwierdzić. aby potwierdzić. Zawiera ona nazwy oraz numery kontaktów. Wybierz pozycję. Wybierz pozycję. 24 PL . a następnie naciśnij przycisk OK.9 Lista ponownego wybierania Na liście ponownego wybierania zapisywana jest historia wykonanych połączeń. » Pozycja zostanie zapisana. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania 1 2 3 4 Naciśnij przycisk REDIAL. aby wyświetlić listę wykonanych połączeń. aby potwierdzić. Naciśnij przycisk OK. Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. aby przejść do menu opcji. » Pozycja zostanie usunięta. z którą chcesz nawiązać połączenie. a następnie naciśnij przycisk OK. Ponowne wybieranie połączenia 1 2 Naciśnij przycisk REDIAL. Wybierz pozycję. » Wszystkie pozycje zostaną usunięte. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Wybierz pozycję [USUŃ] i naciśnij przycisk OK. W telefonie można zapisać do 5 pozycji listy ponownego wybierania. z którymi nawiązano połączenie. » Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Wybierz pozycję [ZAPISZ NUMER] i naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania Naciśnij przycisk REDIAL.

a następnie naciśnij przycisk OK. W celu usunięcia znaku naciśnij przycisk BACK. Wskazówka Ustawianie języka menu ekranowego Uwaga • Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków. » Ustawienie zostanie zapisane. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź lub edytuj nazwę. » Ustawienie zostanie zapisane. w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk . a następnie naciśnij przycisk OK. 1 2 3 4 Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce Można wybrać jedną z 5 głośności dzwonka lub opcję [WYŁ. a następnie naciśnij przycisk OK.]. Wybierz kolejno [USTAW WŁASNE] > [NAZWA SŁUCH]. Naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. Wybierz dzwonek. Wybierz kolejno [USTAW WŁASNE] > [DZWIĘK SŁUCH] > [GŁOŚŃ DZWON]. 1 2 Naciśnij przycisk MENU. • Aby wyłączyć dzwonek. 3 Dostosowywanie dźwięków Ustawianie dzwonka w słuchawce Można wybrać jeden z 10 dzwonków. Wybierz kolejno [USTAW WŁASNE] > [DZWIĘK SŁUCH] > [LICZBA DZW. aby potwierdzić. aby potwierdzić. . 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. 1 Naciśnij przycisk MENU. • Dostępne języki różnią się w zależności od kraju.]. aby potwierdzić. » Ustawienie zostanie zapisane. Jest ona wyświetlana na ekranie słuchawki w trybie gotowości. Wybierz poziom głośności i naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. Dostosowywanie ustawień wyświetlacza telefonu Nazwa słuchawki Nazwa słuchawki może składać się maksymalnie z 10 znaków.10 Ustawienia definiowane przez użytkownika Można dostosować ustawienia telefonu do własnych potrzeb. Na ekranie zostanie wyświetlona ikona . PL 25 Pol s k i Wybierz język i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk MENU. Ustawianie dźwięków przycisków Dźwięki przycisków są to dźwięki emitowane po naciśnięciu przycisku na słuchawce. aby potwierdzić. Wybierz kolejno [USTAW WŁASNE] > [JĘZYK]. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. » Ustawienie zostanie zapisane. aby potwierdzić. 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU.

Wybierz kolejno [USTAW WŁASNE] > [DZWIĘK SŁUCH] > [SYGNAŁ DOK. » Ustawienie zostanie zapisane. 26 PL .]. 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. Ustawianie sygnału dokowania Sygnał dokowania to dźwięk emitowany po umieszczeniu słuchawki na stacji bazowej/ ładowarce. Wybierz opcję [WŁ. aby potwierdzić. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.2 3 Wybierz kolejno [USTAW WŁASNE] > [DZWIĘK SŁUCH] > [DŻW KLAWISZY]. Wybierz opcję [WŁ. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić.]/[WYŁ. aby potwierdzić.]/[WYŁ.]. a następnie naciśnij przycisk OK.]. » Ustawienie zostanie zapisane.

które ułatwiają obsługę połączeń oraz zarządzanie nimi.ZAAWANS. Uwaga Możesz ustalić kod regionu (maks. Można wybrać jedną z trzech opcji: [KRÓTKI]. aby potwierdzić. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy. Ustawianie trybu wybierania Zarządzanie kodem regionu Uwaga • Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję kodu regionu. aby potwierdzić.] > [TRYB WYBIER]. Zazwyczaj czas ponownego wybierania jest już wstępnie ustawiony w telefonie. [ŚREDNI] i [DŁUGI]. Wybierz tryb wybierania i naciśnij przycisk OK. Wybierz kolejno [UST. Aktywacja/dezaktywacja automatycznego usuwania kodu regionu 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. aby potwierdzić. » Ustawienie zostanie zapisane. 5 cyfr). Wprowadź kod regionu. że czas ponownego wybierania został prawidłowo ustawiony. jeśli jest on zgodny ze zdefiniowanym kodem. aby potwierdzić. Cyfry wprowadzone dla tego połączenia zostaną wysłane jako sygnały tonowe.] > [CZ PON PRZ].Zostanie wyświetlony symbol *. 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. Naciśnij przycisk MENU. Liczba dostępnych opcji zależy od kraju.] > [KOD REGIONU]. a następnie naciśnij przycisk OK. naciśnij przycisk podczas połączenia. a następnie naciśnij przycisk OK.ZAAWANS. » Ustawienie zostanie zapisane. • Jeśli telefon działa w trybie wybierania impulsowego. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. » Ustawienie zostanie zapisane. Tryb wybierania określa sygnał telefoniczny używany w danym kraju. 1 2 3 Przed wybraniem drugiego połączenia upewnij się. Kod regionu jest automatycznie usuwany z listy połączeń przychodzących. Wybierz opcję i naciśnij przycisk OK. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług. Telefon obsługuje wybieranie tonowe (DTMF) i impulsowe (tarcza obrotowa). Tryb wybierania Uwaga • Ta funkcja dotyczy tylko modeli obsługujących wybieranie tonowe i impulsowe.11 Funkcje połączeń Telefon obsługuje pewną liczbę funkcji związanych z połączeniami. Wybierz kolejno [UST.ZAAWANS. PL 27 Pol s k i Ustawianie czasu ponownego wybierania . aby potwierdzić. aby chwilowo włączyć tryb tonowy. Następnie numer telefonu zapisywany jest na liście połączeń bez kodu regionu. Wybierz kolejno [UST.

czy kod operatora jest niezbędny do wykonania połączenia z listy połączeń przychodzących.] > [PIERW DZWON]. a następnie naciśnij przycisk OK. jeśli wykonywane jest połączenie spoza regionu.ZAAWANS.]/[WYŁ. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.ZAAWANS. Wybierz kolejno [UST. aby potwierdzić. a następnie przycisk OK. naciśnij przycisk BACK. Niektórzy usługodawcy wymagają wprowadzenia kodu operatora.ZAAWANS. aby potwierdzić. aby potwierdzić. » Ustawienie zostanie zapisane. Wybierz opcję [WŁ.]. Aby usunąć wszystkie cyfry.] > [KOD OPERATOR] i naciśnij przycisk OK.] > [ECO]. 1 2 3 Włączanie/wyłączanie pierwszego dzwonka Naciśnij przycisk MENU. Wybierz kolejno [UST. Wskazówka • Kod operatora zawiera 2 lub 3 cyfry. Wprowadź kod operatora. następuje automatycznie. a następnie naciśnij przycisk OK. To ustawienie można zmienić według własnego uznania. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję pierwszego dzwonka.Kod operatora Uwaga • Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję kodu operatora. Dezaktywacja kodu operatora 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. Uwaga Pierw.ZAAWANS. Wybierz opcję [WŁ.] > [KOD OPERATOR] i naciśnij przycisk OK. Uwaga • Aby zresetować stan pierwszego dzwonka. przejdź do menu resetowania. Po zresetowaniu telefonu może on automatycznie wykrywać. czy usługa identyfikacji rozmówcy jest subskrybowana i pomijać pierwszy dzwonek. . » Ustawienie zostanie zapisane.]/[WYŁ. Wybierz kolejno [UST. telefon może pominąć pierwszy dzwonek.]. Wybierz kolejno [UST. a następnie naciśnij przycisk OK. zanim ID rozmówcy nie zostanie wyświetlone na ekranie. dzwonek Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji rozmówcy. aby potwierdzić. 28 PL • Po włączeniu trybu ECO zasięg połączenia między słuchawką a stacją bazową może ulec zmniejszeniu. aby potwierdzić. » Ustawienie zostanie zapisane. » Wyświetli się ECO. » Ustawienie zostanie zapisane. Dzięki tej funkcji decyzja o tym. aby potwierdzić. Tryb ECO Tryb ECO ogranicza moc nadawania słuchawki i stacji bazowej. 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. Aktywacja kodu operatora 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU.

aby wyłączyć budzik. 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. PL 29 Pol s k i 4 5 Wprowadź godzinę budzenia.] i naciśnij przycisk OK. Poniżej można znaleźć informacje na temat ustawiania budzika. aby potwierdzić. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz nową melodię i naciśnij przycisk OK. Naciśnij dowolny przycisk. Jeśli dzwonek jest wyłączony. Wybierz kolejno opcje [ZEGAR+BUDZIK]>[AUTOM. aby potwierdzić. ZEGAR]. aby potwierdzić. Naciśnij przycisk OK.12 Funkcje dodatkowe Telefon oferuje dodatkowe funkcje. Wybierz kolejno [ZEGAR+BUDZIK] > [BUDZIK].]/[WYŁ. aby przełączać między trybami [AM]/[PM] . W celu synchronizacji daty należy upewnić się.]. Wybierz opcję [JEDNORAZOWO] lub [CODZIENNIE]. Wybierz pozycję [WYŁ. Wyłączanie budzika Gdy dzwoni budzik 1 1 2 3 Ta funkcja umożliwia automatyczną synchronizację daty i godziny z publiczną siecią telefoniczną (PSTN). aby potwierdzić. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz kolejno [ZEGAR+BUDZIK] > [BUDZIK]. Wybierz kolejno [ZEGAR+BUDZIK] > [SYGNAŁ BUDZ. • Głośność budzika jest na takim samym poziomie. . Naciśnij przycisk OK. że jest ustawiony prawidłowy rok. a następnie naciśnij przycisk OK. Ustawianie melodii budzika Budzik W telefonie jest dostępny budzik. » Ustawienie zostanie zapisane.]. 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. jak głośność dzwonka. Zanim zadzwoni budzik Naciśnij przycisk MENU. aby potwierdzić. głośność budzika jest ustawiona na poziom 1. » Budzik zostanie ustawiony. Wybierz [WŁ. Wskazówka • Naciśnij przycisk / . . Automat. » Ustawienie zostanie zapisane. Uwaga Ustawianie budzika 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. które ułatwiają organizację i dostarczają informacji. aby potwierdzić. » Ustawienie zostanie zapisane. a na ekranie zostanie wyświetlona ikona . zegar Uwaga • Dostępność tej usługi zależy od sieci.

» Wszystkie słuchawki przestaną dzwonić. Blokada klawiatury 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie gotowości. » Klawiatura zostanie odblokowana. aby przestała dzwonić. 3 30 PL . Wyszukiwanie słuchawki 1 2 Naciśnij przycisk na stacji bazowej. Odblokowanie klawiatury 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Naciśnij ponownie przycisk na stacji bazowej. Lub: Naciśnij przycisk / / BACK na jednej słuchawce. » Wszystkie słuchawki podłączone do tej stacji zaczną dzwonić. aby słuchawki przestały dzwonić. Uwaga • Po zablokowaniu klawiatury nie można wykonywać połączeń. » Klawiatura zostanie zablokowana. Klawiatura zostaje odblokowana w czasie rozmowy. Można jednak odbierać połączenia przychodzące. aby uniknąć przypadkowego naciskania przycisków. ale po jej zakończeniu jest automatycznie blokowana.Blokada klawiatury Możesz zablokować klawiaturę.

Uwaga • Jeśli wprowadzony numer PIN jest nieprawidłowy lub w określonym czasie nie zostanie znaleziona żadna stacja bazowa. aby potwierdzić. » Słuchawka wykryje stację bazową i rozpocznie automatyczną rejestrację. Naciśnij przycisk MENU na słuchawce. Dzięki niej rozmowa telefoniczna może brzmieć tak. Naciśnij przycisk BACK. jak rozmowa na żywo. Zmień ustawienie funkcji XHD. Wprowadź numer PIN zestawu. PL 31 . Wyrejestrowanie słuchawek 1 2 3 Jeśli z danej stacji bazowej korzystają dwie słuchawki. » Ustawienie zostanie zapisane. » Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.] > [WYREJESTRUJ]. aby potwierdzić. » Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty. W stacji bazowej można zarejestrować maks. aby przejść do menu opcji. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk na stacji bazowej (w modelach z automatyczną sekretarką słychać będzie sygnał potwierdzenia). aby potwierdzić. aby potwierdzić. Naciśnij przycisk MENU.ZAAWANS.]/[WYŁ. Podczas rozmowy: 1 2 3 Uwaga Rejestracja słuchawek W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki.ZAAWANS. Naciśnij przycisk OK. Wybierz kolejno [UST. Wybierz kolejno [UST. można wyrejestrować jedną słuchawkę przy użyciu drugiej słuchawki. Wybierz opcję [WŁ. aby potwierdzić numer PIN. Wybierz kolejno [UST. aby potwierdzić. należy ręcznie zarejestrować słuchawkę w stacji bazowej. Pol s k i 1 2 3 4 5 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.] > [ZAREJESTRUJ].]. • Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000. » Ustawienie zostanie zapisane. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki. na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat informacyjny.13 Ustawienia zaawansowane Zwiększanie jakości dźwięku Tryb dźwięku XHD (Extreme High Definition) to wyjątkowa funkcja umożliwiająca przesyłanie do słuchawki sygnału o wysokiej jakości. aby dokonać zmian.ZAAWANS. Nie można go zmienić. 4 słuchawki. Rejestracja automatyczna 1 Umieść niezarejestrowaną słuchawkę w stacji bazowej. W przypadku niepowodzenia rejestracji należy powtórzyć powyższą procedurę. Naciśnij przycisk OK.] > [DŹWIĘK XHD]. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. W trybie gotowości: Rejestracja ręczna Jeśli rejestracja automatyczna nie powiedzie się.

Wskazówka • Numer słuchawki jest wyświetlany obok jej nazwy w trybie gotowości. 1 2 Naciśnij przycisk MENU. aby potwierdzić.] > [ZRESETUJ]. a następnie naciśnij przycisk OK. » Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane. Naciśnij przycisk OK. » Słuchawka została wyrejestrowana. » Na słuchawce zostanie wyświetlony ekran powitalny.4 5 6 Wprowadź numer PIN zestawu. Wskazówka 3 • Więcej informacji na temat ustawień domyślnych można znaleźć w sekcji Ustawienia domyślne. » Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. 32 PL . aby potwierdzić. Naciśnij przycisk OK. aby usunąć numer.ZAAWANS. Słuchawka o wybranym numerze zostanie wyrejestrowana. Wybierz kolejno [UST. (Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000). Przywracanie ustawień domyślnych Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie. Naciśnij przycisk BACK. aby potwierdzić.

Wybierz kolejno opcje [AUTO SEKRET. aby potwierdzić. Wybierz opcję [ODP+NAGRYW]. Uwaga odbiera ona połączenia przychodzące po określonej liczbie dzwonków. aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę w trybie gotowości. jeśli chcesz. czy dzwoniący mogą zostawiać wiadomości. Wybierz kolejno [AUTO SEKRET. jeśli automatyczna sekretarka jest włączona. » Ustawienie zostanie zapisane. aby potwierdzić.14 Automatyczna sekretarka Uwaga • Dostępna tylko w modelu CD175. 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU.] > [USTAWIENIA] > [JĘZYK]. Wybierz język i naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki Automatyczną sekretarkę można włączyć lub wyłączyć przy użyciu stacji bazowej lub słuchawki. Naciśnij przycisk OK. Ustawianie języka automatycznej sekretarki Uwaga • Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków. PL 33 . Przy użyciu stacji bazowej: 1 Naciśnij przycisk . Wybierz tryb automatycznej sekretarki i naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości.] > [WŁ/WYŁ SEKRE]. a następnie naciśnij przycisk OK. Przy użyciu słuchawki: Ustawianie trybu odbierania Można ustawić automatyczną sekretarkę i wybrać. Pol s k i • Po włączeniu automatycznej sekretarki Telefon jest wyposażony w automatyczną sekretarkę umożliwiającą nagrywanie nieodebranych połączeń. 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU.]. Wskaźnik LED na stacji bazowej świeci się. 1 2 3 4 Język automatycznej sekretarki jest to język emitowanych komunikatów. Wybierz opcję [TYLKO ODPOW]. » Ustawienie zostanie zapisane. Naciśnij przycisk MENU.] > [TRYB ODPOWIE]. aby potwierdzić. aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości. Do automatycznej sekretarki można uzyskać zdalny dostęp i zmienić ustawienia przy użyciu menu automatycznej sekretarki w słuchawce. Wybierz opcję [WŁ. aby potwierdzić.]/[WYŁ. jeśli nie chcesz. Domyślnie automatyczna sekretarka pracuje w trybie [ODP+NAGRYW]. a następnie naciśnij przyciskOK. Wybierz kolejno[AUTO SEKRET. » Ustawienie zostanie zapisane. na podstawie ustawienia opóźnienia dzwonka. aby potwierdzić.

» Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. aby potwierdzić.] > [OGŁOSZENIE]. W automatycznej sekretarce są 2 nagrane fabrycznie ogłoszenia: dla trybu [ODP+NAGRYW] i dla trybu [TYLKO ODPOW]. Uwaga Kasowanie ogłoszenia 1 2 3 4 5 6 Naciśnij przycisk MENU. Ogłoszenia Ogłoszenie to wiadomość. 1 2 3 4 Odtwarzanie bieżącego ogłoszenia Naciśnij przycisk MENU. Wcześniej nagrane ogłoszenie zostanie przywrócone. Wybierz pozycję [ZAPIS] i naciśnij przycisk OK.] > [OGŁOSZENIE]. 34 PL . Po wyświetleniu komunikatu [NAGRYWANIE] rozpocznij nagrywanie. Wybierz kolejno [AUTO SEKRET. że mówisz. Uwaga • Upewnij się. aby potwierdzić. Uwaga • Aby przywrócić wcześniej nagrane ogłoszenie. » Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie. Naciśnij przycisk OK. • Nie można usunąć żadnych nagranych wcześniej ogłoszeń. Naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję [ODP+NAGRYW] lub [TYLKO ODPOW] i naciśnij przycisk OK. Wybierz kolejno [AUTO SEKRET. aby potwierdzić. znajdując się blisko mikrofonu podczas nagrywania ogłoszenia.Uwaga • Gdy pamięć zostanie zapełniona. Wybierz kolejno [AUTO SEKRET. usuń bieżące ogłoszenie. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. aby potwierdzić. aby potwierdzić. Nowo nagrane ogłoszenie automatycznie zastępuje poprzednie. » Możesz posłuchać bieżącego ogłoszenia. 1 2 3 4 5 6 Naciśnij przycisk MENU. Wybierz opcję [ODP+NAGRYW] lub [TYLKO ODPOW]. Wybierz opcję [ODP+NAGRYW] lub [TYLKO ODPOW].] > [OGŁOSZENIE]. aby zatrzymać nagrywanie. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Uwaga • Odtwarzanie ogłoszenia zostanie przerwane w momencie odebrania połączenia przychodzącego. Wybierz pozycję [ODTWÓRZ] i naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz pozycję [USUŃ] i naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. sekretarka automatycznie przechodzi w tryb [TYLKO ODPOW]. lub zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut. Nagrywanie ogłoszenia Maksymalna długość ogłoszenia wynosi 3 minuty. którą słyszy dzwoniący po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. aby potwierdzić.

aby przejść do następnej wiadomości.] > [USTAWIENIA] > [OPÓŹN DZWON]. W celu zapisania nowych wiadomości należy usunąć stare. Wybierz nowe ustawienie. Pomijanie do przodu: naciśnij przycisk . w jakiej zostały nagrane. a następnie naciśnij przycisk OK. sekretarka automatycznie przechodzi w tryb [TYLKO ODPOW]. » Bieżąca wiadomość zostanie usunięta. Usuwanie odebranej wiadomości Przy użyciu stacji bazowej: 1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk .] naciśnij przycisk OK. Wybierz kolejno [AUTO SEKRET.Wiadomości odbierane Każda wiadomość może mieć maks. PL 35 . Przy użyciu słuchawki: Pol s k i 1 2 Po wyświetleniu na ekranie słuchawki komunikatu [NOWA WIADOM. długość 3 minut. Pomijanie do tyłu: . Słuchanie odebranych wiadomości Możesz odsłuchiwać wiadomości powitalne w kolejności. Uwaga • Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć. aby zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności. Ustawianie opóźnienia dzwonka Można ustawić liczbę dzwonków. Uwaga • Starsze wiadomości możesz odsłuchać jedynie za pośrednictwem stacji bazowej. Uwaga • Gdy pamięć zostanie zapełniona. Aby dostosować poziom głośności: naciśnij przyciski / . Usuwanie bieżącej wiadomości: naciśnij przycisk . Po odebraniu nowych wiadomości wskaźnik wiadomości na automatycznej sekretarce miga. Naciśnij przyciski / . Usuwanie wszystkich starych odebranych wiadomości Przy użyciu stacji bazowej: Przy użyciu stacji bazowej: • • • Aby rozpocząć lub zatrzymać odsłuchiwanie: naciśnij przycisk . . » Ustawienie zostanie zapisane. aby odsłuchać nowe wiadomości. aby potwierdzić. Uwaga • Jeśli podczas nagrywania wiadomości przez rozmówcę połączenie zostanie odebrane. • • 1 2 3 Naciśnij przycisk MENU. 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie gotowości. nagrywanie zostanie zakończone i można rozmawiać bezpośrednio. a na słuchawce jest wyświetlany komunikat informacyjny.Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk aby wysłuchać daną wiadomość od początku. a następnie naciśnij przycisk OK. » Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte. po której automatyczna sekretarka odbierze połączenie.Podczas pierwszej sekundy bieżącej wiadomości naciśnij przycisk aby odsłuchać poprzednią wiadomość. aby potwierdzić.

1 2 3 Zdalny dostęp Z automatycznej sekretarki można korzystać również poza domem. Jest to ekonomiczny sposób umożliwiający zarządzanie wiadomościami. aby potwierdzić. Wybierz kolejno [AUTO SEKRET. Wystarczy nawiązać połączenie z własnym telefonem przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym i wprowadzić 4-cyfrowy numer PIN. Uwaga • Jeśli nie ma żadnych wiadomości. Lista dostępnych funkcji została przedstawiona poniżej w tabeli Polecenia zdalnego dostępu. aby użyć wybranej funkcji. aby potwierdzić. aby potwierdzić. PL nieprawidłowego numeru PIN połączenie zostanie przerwane. Wskazówka • W przypadku uzyskiwania zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki zaleca się ustawienie opóźnienia dzwonka w tryb [OSZCZĘDZANIE]. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk MENU. a gdy nie ma nagranych wiadomości – po 5 dzwonkach. Uwaga • Numer PIN zdalnego dostępu jest taki sam. jak numer PIN zestawu.Uwaga • Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się. Wprowadź numer PIN. Po usłyszeniu wiadomości powitalnej wprowadź znak #. gdy przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. aby potwierdzić. 36 . 4 Naciśnij przycisk. że automatyczna sekretarka jest włączona. Wprowadź ponownie nowy kod PIN. Wprowadź nowy kod PIN. a następnie naciśnij przycisk OK. Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000. Wprowadź stary kod PIN. » Ustawienie zostanie zapisane. telefon rozłączy się automatycznie. a następnie naciśnij przycisk OK.] > [USTAWIENIA] > [ZDALNA OBSŁ]. » Ustawienie zostanie zapisane. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić. Wybierz nowe ustawienie. Wybierz kolejno [AUTO SEKRET.] > [USTAWIENIA] > [ZDALNA OBSŁ] > [ZMIEŃ PIN]. Gdy nagrane są nowe wiadomości. Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu Możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki. » Masz teraz dostęp do automatycznej sekretarki i możesz odsłuchać nowe wiadomości. automatyczna sekretarka odbiera połączenia po 3 dzwonkach. Uwaga Zmiana kodu PIN • Po dwukrotnym wprowadzeniu 1 2 3 4 5 Naciśnij przycisk MENU. Uzyskiwanie zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki 1 2 3 Nawiąż połączenie ze swoim numerem domowym przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. a następnie naciśnij przycisk OK.

Miga Miga szybko Miga Miga Monitorowanie rozmowy Podczas pozostawiania wiadomości przez rozmówcę jego głos jest słyszalny.Polecenia zdalnego dostępu Przycisk Funkcja 1 2 3 6 7 8 9 Powtórzenie bieżącej lub odsłuchanie poprzedniej wiadomości. Przy użyciu stacji bazowej: Naciśnij przyciski / . (Niedostępne podczas odsłuchiwania wiadomości). Wł. naciśnij przycisk . Zatrzymanie odsłuchiwania wiadomości. Wł. PL 37 Pol s k i Zachowanie przycisków LED na stacji bazowej . Aby odebrać połączenie. aby dostosować głośność podczas monitorowania rozmowy. Stan automatycznej sekretarki Stan wiadomości Przycisk LED na stacji bazowej Wył. Wyłączanie automatycznej sekretarki. W poniższej tabeli przedstawiono stany urządzenia z odpowiadającymi im zachowaniami przycisków LED na stacji bazowej. Przejście do następnej wiadomości. Najniższy poziom głośności powoduje wyłączenie monitorowania rozmowy. Wł. Wł. Usunięcie bieżącej wiadomości. Brak nowych wiadomości Nowa wiadomość Wiadomość pełna Nagrywanie odebranej wiadomości Tryb rejestracji Wył. Wł. (Niedostępne podczas odsłuchiwania wiadomości). Włączanie automatycznej sekretarki. Wł. Odsłuchanie wiadomości.

Odp. Wł. Puste [BRAK NUMERU] 0000 Automatyczna sekretarka Status automatycznej sekretarki Tryb automatycznej sekretarki Monitorowanie połączeń stacji bazowej Pamięć ogłoszeń Pamięć wiadomości odbieranych Zdalny dostęp Opóźn.15 Ustawienia domyślne Język* Nazwa słuchawki Data Format daty* Czas Format czasu* Budzik Książka telefoniczna Czas ponownego wybierania* Pierwszy dzwonek* Tryb wybierania* Kod regionu* Kod operatora* Melodia dzwonka słuchawki Sygnał budzika Głośność odbierania Głośność dzwonka słuchawki Dźwięki przycisków słuchawki Dźwięk XHD Lista połączeń przychodzących Lista ponownego wybierania Kod PIN W zależności od kraju PHILIPS 01/01/10 DD/MM 00:00 24-godzinny Wył. Wcześniej nagrane ogłoszenie Puste Wył. Wł. Bez zmian W zależności od kraju W zależności od kraju Tonowe Puste Puste Melodia 1 Melodia 1 Głośność 3 Poziom 3 Wł. dzwonka Głośność Uwaga • *Funkcje zależne od kraju Wł. 5 dzwonków Poziom 3 38 PL .+ nagryw.

x szer.5 g • 94.6 W (CD170).5 x 72.) • Ładowarka: 51. 40°C PL 39 Pol s k i .89 x 59.9 x 79.) Waga i wymiary (CD175) • Słuchawka: 114 g • 164.) • Stacja bazowa: 106 g • 106.15 mm (wys. x gł.25 x 46.15 x 108.89 x 59. lista ponownego wybierania i lista połączeń • Książka telefoniczna z 50 pozycjami • Lista ponownego wybierania z 5 pozycjami • Lista połączeń z 10 pozycjami Akumulator • Akumulatory GP: PH50AAAHC rozmiar AAA NiMH 1. x szer.2 V 500 mAh Zasilacz sieciowy Stacja bazowa i ładowarka: • Salom Electric (Xiamen) Co.) • Ładowarka: 51.15 x 108.5 g • 94. Ltd. x szer. moc wyjściowa: DC 6 V 500 mA Pobór mocy • Pobór mocy w trybie gotowości: 0. x gł.2 V 500 mAh • Akumulatory BYD Company Limited: H-AAA500A-Z rozmiar AAA NiMH 1.45 x 28..) Zakres temperatur • Używanie: od 0°C do +35°C (od 32°F do 95°F) • Przechowywanie: od -20°C do +45°C (od -4°F do 113°F) Wilgotność względna • Używanie: do 95% przy temp.5 mm (wys.65 W (CD175) Waga i wymiary (CD170) • Słuchawka: 114 g • 164.16 Parametry techniczne Wyświetlacz • Pomarańczowe podświetlenie ekranu LCD Ogólne funkcje telefonu • Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego • Połączenia konferencyjne i wiadomości głosowe • Interkom • Maksymalny czas rozmów: 12 godzin Książka telefoniczna. 0.: SSW-1920: moc wejściowa: 100–240 V 50/60 Hz 200 mA. Ltd. x gł.4 g • 106.9 x 79.15 mm (wys.25 x 46.: VT0300: moc wejściowa: 100–240 V 50/60 Hz 150 mA. x szer.. x szer.5 x 72.45 x 28.5 mm (wys. x szer. x gł.71 mm (wys. moc wyjściowa: DC 6 V 500 mA • Salcomp (Shenzhen) Co.) • Stacja bazowa: 131. x gł.71 mm (wys. 40°C • Przechowywanie: do 95% przy temp. x gł.

odłącz od zasilania zarówno słuchawkę. Gdy na ekranie widzę komunikat [OCZEK. Brak wskazania • Upewnij się. Jeśli naciśniesz przyciski / w słuchawce wyświetlana jest informacja dotycząca listy połączeń/książki telefonicznej. Brak sygnału wybierania numeru. • Usługa nie jest włączona. aby zwiększyć zasięg słuchawki i cieszyć się optymalną jakością połączenia. Przejdź bliżej stacji bazowej. jak i stację bazową.. Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się. Słuchawka nie dzwoni. • Upewnij się. CO ZROBIĆ. Przejdź bliżej stacji bazowej. Przejdź bliżej stacji bazowej. Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej. Obie informacje są zapisane w stacji bazowej. • Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Upewnij się. że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. jeśli nie powiedzie się zarejestrowanie dodatkowych słuchawek w stacji bazowej? Pamięć stacji bazowej jest pełna. Najpierw odłącz zasilanie. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian. Sprawdź. że działa zasilanie oraz linia telefoniczna. echo itp. • Akumulatory są uszkodzone. ID dzwoniącego nie wyświetla się. a następnie wyczyść styki miękką szmatką. .17 Często zadawane pytania Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału. Wyrejestruj nieużywane słuchawki i spróbuj ponownie. Aby zmienić ustawienia. że jest włączony dzwonek w słuchawce. że akumulatory są naładowane. zarejestruj słuchawkę.) • Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. • Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. • Sprawdź połączenia telefoniczne. • Styki ładowania są zabrudzone. Niska jakość dźwięku (trzaski. Kup nowe akumulatory. Wyłącz go. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń. że akumulatory są prawidłowo włożone. • Upewnij się. • Upewnij się. • Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Następnie po paru sekundach słuchawka pobiera dane ze stacji bazowej. Brak sygnału dokowania • Słuchawka nie została umieszczona prawidłowo na stacji bazowej/ładowarce. Słuchawka traci połączenie ze stacją bazową lub dźwięk jest zniekształcony podczas rozmowy. Uwaga • Jeśli powyższe rozwiązania nie będą skuteczne.]. Skontaktuj się z dostawcą usług. a nie przez telefon. czy tryb ECO jest włączony. Wskazówka • Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Rejestracja słuchawek” w sekcji ustawień zaawansowanych. • Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat [WYREJESTR]. • Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. • Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne. • Ustawienie sygnału dokowania jest wyłączone. skontaktuj się z dostawcą usług. co należy zrobić? Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług. 40 PL Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora. Spróbuj ponownie po upływie minuty. co się dzieje w takim przypadku z telefonem? Telefon próbuje ponownie skomunikować się z pamięcią książki telefonicznej i listą połączeń..

déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. BU P&A erklærer herved. BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. BU P&A. declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Con la presente Philips Consumer Lifestyle. Par la présente. Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle. Philips Consumer Lifestyle. Property of Philips Consumer Lifestyle Finnish Dutch French Swedish Danish German Greek Italian Spanish Portuguese . Philips Consumer Lifestyle. BU P&A. Härmed intygar. Philips Consumer Lifestyle. Undertegnede Philips Consumer Lifestyle. Philips Consumer Lifestyle. BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.ANNEX 1 English Hereby. at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Por medio de la presente. BU P&A. declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. BU P&A. Hierbij verklaart. Philips Consumer Lifestyle. BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Philips Consumer Lifestyle. Philips Consumer Lifestyle. BU P&A. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle.

Printed in China IFU_CD170-175_53_PL_V1.V. All rights reserved.0 .0168 © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful