Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ cña ph©n c«ng lao ®éng

quèc tÕ hiÖn nay, kh«ng thÓ cã mét n­íc ph¸t triÓn b×nh th­êng mµ kh«ng cÇn sù giao l­u,ph©n c«ng hîp t¸c quèc tÕ. Do vËy, quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ nh©n tè, lµ biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, cã hiÓu qu¶. MÆt kh¸c, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp sÏ gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, lµm cho ®Êt n­íc cã thÓ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ã lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i, qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng, qu¸ tr×nh n©ng cao vai trß tù chñ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cña c«ng nghiÖp, nã lµ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ trong ph¸t triÓn kinh doanh c«ng nghiÖp. Cho nªn ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é xuÊt khÈu, ®Èy nhanh tiÕn ®é héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi, ®¶ng ta ®· chñ tr­¬ng “ tiÕp tôc më cöa nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng, ®a ph­¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi...” ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ tr­êng EU hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò trung t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc nhµ. MÆt kh¸c, h·ng dÖt may l¹i ®ang lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trong giai ®o¹n hiÖn nay cña ViÖt Nam. Do vËy, xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng EU cã ý nghÜa tÇm chiÕn l­îc ®èi víi sù ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam nãi chung. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tÕ trªn vµ nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam vµ thÞ tr­êng EU lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng song còng cã nh÷ng quy ®Þnh hÕt søc kh¾t khe ®ßi hái hµng dÖt may ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng nµy. V× vËy, em ®· chän ®Ò tµi: “Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc khi xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng EU cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam”. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 1

Néi dung cña ®Ò tµi nµy bao gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU. Ch­¬ng III: C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ viÖc tæng hîp c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o, t¹p chÝ em hy väng ®­a ra ®­îc néi dung c« ®äng vµ c¬ b¶n nhÊt liªn quan ®Õn ®Ò tµi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n m«n häc nµy, mÆc dï ®· cã sù nç lùc cè g¾ng cña b¶n th©n song do tr×nh ®é, thêi gian vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ; nguån tµi liÖu cßn h¹n hÑp nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ cïng b¹n ®äc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Gi¶ng viªn chÝnh NguyÔn ThÞ Tø ®· dÇy c«ng h­íng dÉn em lµm ®Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nhiÒu. Sinh viªn thùc hiÖn Lª ThiÕt Ngäc.

Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh

2

Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.

I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu: 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm: a. Kh¸i niÖm Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ sù trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c n­íc th«ng qua hµnh vi mua b¸n. Sù trao ®æi ®ã lµ mét h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ nÒn kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt cña c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã mét vÞ trÝ vµ vai trß v« cïng to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi mét quèc gia nãi chung vµ c«ng nghiÖp nãi riªng. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn lín vµ lµ ph­¬ng tiÖn thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Nhµ n­íc ta lu«n coi träng vµ thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ h­íng theo xuÊt khÈu. b. §Æc ®iÓm - XuÊt khÈu hµng ho¸ thÓ hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ vµ tèi ­u c¸c khoa häc qu¶n lý kinh tÕ víi c¸c nghÖ thuËt kinh doanh, gi÷a nghÖ thuËt kinh doanh víi c¸c yÕu tè kh¸c cña tõng quèc gia nh­ yÕu tè luËt ph¸p, kinh tÕ v¨n ho¸. H¬n n÷a, ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ nh»m khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña tõng n­íc, khai th¸c c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n gia t¨ng tiÕn bé x· héi vµ gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp, quèc tÕ ho¸. Lîi thÕ so s¸nh ®ã lµ c¸c lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, vÒ lao ®éng, vÒ tµi nguyªn vµ së h÷u ph¸t minh s¸ng chÕ. - Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, xuÊt khÈu hµng ho¸ ë n­íc ta ®ang lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cÊp b¸ch hµng ®Çu ®­îc chó träng. Bëi nã ®em l¹i lîi Ých v« cïng to lín cho sù ph¸t triÓn n­íc nhµ, t¹o cho nhiÒu quèc gia cã c¬ héi thuËn lîi trong viÖc ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi. - Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ diÔn ra gi÷a hai hay nhiÒu quèc gia kh¸c nhau, ë trong c¸c m«i tr­êng vµ bèi c¶nh kh¸c nhau. §iÒu nµy ®ßi hái

Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh

3

chóng ta ph¶i cã mét tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm ®Ó giao l­u vµ häc hái khi xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. V× vËy, chóng ta kh«ng thÓ lÊy kinh nghiÖm trao ®æi hµng ho¸ th«ng th­êng trong mét quèc gia ®Ó ¸p ®Æt hoµn toµn cho ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. - Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh bëi t­ nh©n hoÆc nhµ n­íc. §èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc th× chÝnh phñ cã nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau nh­ chÝnh trÞ, ngo¹i giao, v¨n ho¸... Do ®ã, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, chÝnh phñ cã thÓ hiÖn hoÆc kh«ng hoµn toµn h­íng vÒ lîi nhuËn. Cßn ®èi víi doanh nghiÖp t­ nh©n th× môc ®Ých cña hä lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ®Êt n­íc. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ c«ng cô, ph­¬ng tiÖn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®­îc coi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Vai trß cña xuÊt khÈu thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: - T¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. T¹i ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, trong môc tiªu kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 cã nãi: “ t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng. ChuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸...”. Nh­ vËy, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã t©t yÕu ph¶i cÇn mét l­îng vèn lín ®Ó thùc hiÖn. Cho nªn vèn lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, lµ vÊn ®Ò sèng cßn víi tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Bëi v× khi cã mét l­îng vèn lín chóng ta cã thÓ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i... phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ. §Ó cã ®­îc mét l­îng vèn cho nhËp khÈu cã thÓ ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån nh­: liªn doanh ®Çu t­ n­íc ngoµi víi n­íc ta; vay nî, viÖn trî, Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 4

thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn: ViÖc coi thÞ tr­êng vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ lµ h­íng quan träng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt chÝnh lµ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr­êng thÕ giíi ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. Bëi v× c¸c nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. c«ng nghÖ tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ViÖt Nam nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc t¹o ra mét n¨ng lùc s¶n xuÊt míi. kü thuËt. Ch¼ng h¹n. viÖn trî. hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. ho¹t ®éng du lÞch. nguån ngo¹i tÖ quan träng nhÊt chi dïng cho nhËp khÈu chÝnh lµ tõ xuÊt khÈu.. . Nh­ng vÉn quan träng h¬n c¶ lµ xuÊt khÈu hµng ho¸.§ãng gãp vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Ngo¹i tÖ thu ®­îc qua c¸c ho¹t ®éng du lÞch. XuÊt khÈu lao ®éng kh«ng æn ®Þnh ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn. n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc. khi ph¸t triÓn ngµnh dÖt xuÊt khÈu sÏ t¹o c¬ héi ®Çy ®ñ cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt nguyªn liÖu nh­ b«ng hoÆc thuèc nhuém. lao ®éng. tuy quan träng nh­ng råi còng ph¶i tr¶ b»ng c¸ch nµy hoÆc c¸ch kh¸c.. thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.. MÆt kh¸c sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o thiÕt bÞ phôc vô cho nã. Do vËy. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 5 .. §iÒu nµy t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt. + XuÊt khÈu t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng tiªu thô gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh. + XuÊt khÈu t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ kü thuËt nh»m c¶i t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc th«ng qua viÖc thu hót vèn. dÞch vô hiÖn nay chØ lµ rÊt nhá so víi nhu cÇu vÒ vèn cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸.tµi trî.. vay nî. xuÊt khÈu hµng ho¸. dÞch vô. Sù t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë chç: + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn thuËn lîi.

. ChÝnh nhê th«ng qua xuÊt khÈu vµ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i kh¸c nhau mµ hiÖn nay n­íc ta ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ th­¬ng m¹i víi h¬n 140 n­íc trªn thÕ giíi.XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n: ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ qua c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ ph¶i cÇn mét l­îng lín nh©n c«ng ®Ó s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu thu vÒ mét l­îng ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ ®Ó nhËp khÈu vËt phÈm tiªu dïng phôc vô ®êi sèng vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng. h×nh thµnh c¬ cÊu s¶n xuÊt lu«n thÝch nghi ®­îc víi mäi thÞ tr­êng. §iÒu nµy lµm cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cïng víi c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ kh¸c lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta g¾n chÆt víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.+ Th«ng qua xuÊt khÈu. phong phó cña nh©n d©n. + XuÊt khÈu cßn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng viÖc qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh. chÊt l­îng. . Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 6 ..XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña n­íc ta: Quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i bao c¸c ho¹t ®«ng giao l­u gi÷a c¸c n­íc víi nhau. Nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt cßn kÐm nh­: « t«. . hµng hãa cña ViÖt Nam sÏ tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶. Trong ®ã xuÊt khÈu lµ mét h×nh thøc cña ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. xe m¸y. Cuéc c¹nh tranh nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt. ký c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi h¬n 70 n­íc lµ thµnh viªn cña tæ chøc kinh tÕ cña thÕ giíi vµ khu vùc. do ®ßi hái tr×nh ®é vµ kü thuËt cao cho nªn viÖc ®¸p øng nhu cÇu ®Òu qua con ®­êng nhËp khÈu ®Õn víi ng­êi tiªu dïng.

s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ cã tÝnh c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng quèc tÕ.Hµng ho¸ xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ph¶i chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp tõ c¸c phÝa. Khi mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n­íc ®èi t¸c kh«ng cßn thuËn lîi th× sÏ cã c¸c chÝnh s¸ch h¹n ngh¹ch xuÊt khÈu lµm cho viÖc xuÊt khÈu trë nªn khã kh¨n h¬n. Cßn yÕu tè ®èi t¸c còng kh«ng kÐm phÇn quan träng bëi ®©y lµ ®Çu mèi ®Ó l­u th«ng s¶n phÈm xuÊt khÈu.II. ViÖc lùa chän ®óng ®¾n thÞ tr­êng cho xuÊt khÈu lµ mét nh©n tè ®ßi hái ph¶i tÝnh to¸n dù b¸o chÝnh x¸c thÞ tr­êng ®ã ph¶i lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. . ViÖc xuÊt khÈu víi sè l­îng Ýt hay nhiÒu phô thuéc rÊt lín vµo chÝnh s¸ch quèc gia cña tõng n­íc. Thø ba lµ c¸c s¶n phÈm cña c¸c n­íc kh¸c nhËp khÈu vµo n­íc m×nh nhËp khÈu. cã triÓn väng trong t­¬ng lai.S¶n phÈm xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tèc ®é xuÊt khÈu. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. . Do vËy ®ßi hái ph¶i cã ®­îc s¶n phÈm cã vÞ thÕ trong lßng ng­êi tiªu dïng ®Æc biÖt lµ ng­êi n­íc ngoµi. ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë n­íc ngoµi. Cho nªn viÖc lËp mèi quan hÖ tèt hay t×m hiÓu kü ®èi t¸c ®em l¹i lîi Ých to lín cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 7 . Nh­ vËy. Thø hai lµ c¸c s¶n phÈm cña n­íc m×nh nhËp khÈu vµo. quèc tÕ ¶nh h­ëng to lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu.ChÝnh s¸ch quèc gia. Cho nªn viÖc ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña hä lµ mét thµnh c«ng lín trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 1. . YÕu tè thÞ tr­êng còng t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §èi t­îng cña c¸c nhµ xuÊt khÈu lµ xuÊt khÈu hµng ho¸ cho c¸c kh¸ch hµng. b¹n hµng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi. Nh©n tè kinh tÕ. §Çu tiªn ®ã lµ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i hay thay thÕ tõ thÞ tr­êng trong n­íc.

qu©n sù. khoa häc c«ng nghÖ cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó ngµy cµng ®æi míi s¶n phÈm.. h×nh thµnh c¸c khèi liªn kÕt kinh tÕ. chÝnh trÞ. tho¶ ­íc ®Ó tõng b­íc níi láng Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 8 . c¸c nhµ xuÊt khÈu kh«ng ngõng ®æi míi ®Çu t­ thiÕt bÞ. thÝch nghi víi nhu cÇu ®a d¹ng phong phó cña ng­êi tiªu dïng lµ n­íc ngoµi. Trong khi ®ã h¹ch to¸n chi phÝ l¹i dïng néi tÖ do vËy. Tõ ®ã t¹o ra c¸c hµng rµo v« h×nh ng¨n c¶n ho¹t ®énh kinh doanh quèc tÕ. Do vËy nh©n tè khoa häc c«ng nghÖ ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn møc tiªu thô s¶n phÈm hay viÖc ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. qu©n sù gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîn cho ho¹t ®énh kinh doanh bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn. §Ó t¹o ra ®­îc c¸c tè tÝnh ­u viÖt. Nh©n tè liªn minh. tû gi¸ hèi ®o¸i cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu. c¸c quan ®iÓm chÝnh trÞ. Nh©n tè chÝnh trÞ. T¨ng c­êng tÝch cùctiÕn hµnh ký kÕt víi c¸c quèc gia ngoµi khèi nh÷ng hiÖp ®Þnh. 2. chÝnh trÞ. liªn kÕt vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ: ViÖc më rénh ngo¹i giao. viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr­êng ngoµi n­íc ®ßi hái s¶n phÈm xuÊt khÈu ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh riªng biÖt vµ cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng n­íc b¹n vµ cña c¸c n­íc kh¸c nhËp vµo.Hµng ho¸ tham gia xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ®­îc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ cã gi¸ trÞ chuyÓn ®æi. 4. ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu. mÆt hµng vµ ®èi t¸c kinh doanh. x· héi vµ qu©n sù: Sù æn ®Þnh hay kh«ng æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ – x· héi còng lµ nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c c¸c xung ®ét lín hay nhá vÒ qu©n sù trong néi bé quèc gia vµ gi÷a c¸c quèc gia dÉn ®Õn sù thay ®æi lín vÒ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ. HÖ thèng chÝnh trÞ. Nh©n tè khoa häc vµ c«ng nghÖ Nh­ ®· nãi ë trªn. 3. x· héi ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ph¹m vi lÜnh vùc.

t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®énh kinh doanh ph¸t triÓn vµ ®«i bªn cïng cã lîi.hµng rµo v« h×nh. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 9 .

Do vËy viÖc ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ®ang lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã triÓn väng mang l¹i hiÖu qu¶ cao. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong n­íc. . Do vËy viÖc t¨ng c­êng xuÊt khÈu hµng dÖt may lµ rÊt cÇn thiÕt. ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ®· ®em l¹i cho ®Êt n­íc nh÷ng nguån thÆng d­ ®¸ng kÓ.NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña xuÊt khÈu nªn n­íc ta hiÖn nay ¸p dông chiÕn l­îc: H­íng vµo xuÊt khÈu. t¹o phóc lîi cho x· héi.Xu h­íng chuyÓn dÞch c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng trong ®ã cã ngµnh dÖt may tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. . gi¶i quyÕt mét sè l­îng lín c«ng ¨n viÖc lµm. nhu cÇu vÒ may mÆc ®ang ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ. ph¸t huy hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi nhanh. ë ViÖt Nam hiÖn nay. MÆt kh¸c ngµnh dÖt may còng thu hót ®­îc mét l­îng nh©n c«ng lín. VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may vµ thÞ tr­êng EU: 1.Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU I. §Æc biÖt ngµnh dÖt may xuÊt khÈu lµ mét ngµnh ®ang ®­îc coi träng vµ ®ãng vai trß chñ lùc trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 10 . më ra nh÷ng mÆt hµng míi vµ cã lîi nhuËn cao. t¹o viÖc lµm. chuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu sang d¹ng chÕ biÕn s©u. tõ ¨n ch¾c mÆc bÒn ®ang chuyÓn dÇn sang ¨n ngon mÆc ®Ñp hîp thêi trang vµ hiÖn ®¹i. Lîi thÕ cña ngµnh dÖt may lµ ®ßi hái mét l­îng vèn ®Çu t­ t­¬ng ®èi Ýt ( so víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ). VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may .Ngµnh dÖt may gãp phÇn ®¶m b¶o nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n.

EU còng cã nh÷ng quy ®Þnh “gi¶i quyÕt c¸c trë ng¹i th­¬ng m¹i” cho phÐp chèng l¹i trong khu«n khæ WTO. tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng ë vµo møc kh¸ so víi ë n¬i kh¸c. ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng nµy. NÕu nh­ Mü lµ mét thÞ Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 11 . nh­ thÓ trong mét quèc gia hoÆc mét thÞ tr­êng duy nhÊt. viÖc ®¸p øng thÞ hiÕu ng­êi Ch©u ¢u lµ ®Ñp nh­ng ph¶i rÎ. a. Ngoµi ra.gi¶i quyÕt lao ®éng x· héi phï hîp víi b­íc ®i ban ®Çu cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. 2. §èi víi hµng may mÆc cña ViÖt Nam. Nãi nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ “EU më cöa ®Ó høng chÞu mäi c¬n giã”.Ngµnh dÖt may ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu lîi thÕ nh­: Gi¸ nh©n c«ng rÎ. c¸c thÓ nh©n vµ tiÒn b¹c gi÷a 15 n­íc EU. thuÕ chèng tµi trî vµ c¸c ®iÒu kho¶n b¶o vÖ kh¸c. ®©y lµ sù tù do l­u th«ng-kh«ng bÞ c¶n trë-cña c¶i vµ dÞch vô. C¸c biÖn ph¸p nµy gåm thuÕ chèng xuÊt khÈu b¸n ph¸ gi¸. . EU: Mét thÞ tr­êng réng lín vµ thèng nhÊt. Thªm vµo ®ã. ThÞ tr­êng thèng nhÊt cã thÓ ®­îc tãm t¾t trong 4 tõ: tù do l­u th«ng. VÞ trÝ cña thÞ tr­êng EU. trong s¶n xuÊt hµng dÖt may chóng ta ®¶m b¶o cung øng ®­îc mét phÇn nguyªn liÖu phô do s¶n xuÊt trong n­íc. ThÝ dô cô thÓ. §iÒu nµy rÊt quan träng v× n­íc ta hiÖn nay cã mét lùc l­îng lao ®éng nhµn rçi kh¸ lín ( nhÊt lµ lao ®éng n÷ ) rÊt phï hîp víi ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ. EU võa t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p b¶o hé th­¬ng m¹i ®Ó b¶o vÖ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña m×nh tr­íc nh­ng hµnh ®éng kh«ng trung thùc cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §©y lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín. kh«ng phô thuéc hoµn toµn vµo nhËp khÈu. lµ ng­êi kh¸ch hµng cã thÓ ®­îc cung øng mét danh môc c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô rÊt réng bëi c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c n­íc kh¸c nhau.

. t¨ng tr­ëng æn ®Þnh n¾m gi÷ ®ång tiÒn m¹nh EURO cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi trªn toµn thÕ giíi. Liªn minh Ch©u ¢u EU bao gåm 15 quèc gia (Anh. c. nªn cuéc c¸ch m¹ng Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 12 .. EU kh«ng chØ cã nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao. EU hµng n¨m xuÊt khÈu mét l­îng lín hµng ho¸ tõ kh¾p thÕ giíi còng tõ ®ã EU nhËp khÈu mét l­îng hµng ho¸ kh«ng nhá trong ®ã cã hµng dÖt may chiÕm tû lÖ cao. Ph¸p. “MiÕng b¸nh” cña thÞ phÇn xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng EU cã t¨ng ®­îc hµng n¨m hay kh«ng lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín vÒ viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ qu¸ tr×nh héi nhËp vµo ngµnh c«ng nghiÖp thêi trang thÕ giíi. T×nh h×nh ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ë Ch©u ¢u: Do khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ch­a tõng cã ë mét sè lÜnh vùc nh­: ®iÖn tö. EU: trung t©m kinh tÕ hïng m¹nh. tù ®éng ho¸. lµnh nghÒ cßn cã thÞ tr­êng néi ®Þa víi søc mua lín. Hµ Lan.. Italia.) víi tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt m¹nh so víi thÕ giíi. trao ®æi hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. b. cã vai trß lín trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. gãp phÇn ph¸t triÓn chung nÒn kinh tÕ thÕ giíi. EU kh«ng chØ lín m¹nh vÒ quy m« mµ cßn v÷ng m¹nh vÒ c¬ cÊu. BØ. vËt liÖu míi.tr­êng ®a chñng khæng lå dÔ dµng du nhËp c¸c kiÓu mèt thËm chÝ tr¸i ng­îc nhau th× EU l¹i ®­îc coi lµ mét thÞ tr­êng kh¸ kü tÝnh vµ chän läc ®èi víi hµng may mÆc. EU: nÒn ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn thø hai thÕ giíi ChØ thua kÐm sau Mü víi mét tû lÖ rÊt nhá. tin häc. C¸c chÝnh s¸ch cña EU ®Òu ®­îc ®­a ra sao cho phï hîp vµ thuËn lîi cho c¸c n­íc thµnh viªn cïng cã lîi.. ViÖt Nam cµng cã ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. ®Æc biÖt lµ hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng tiÒm n¨ng EU. Thuþ §iÓn. Hµng dÖt may ViÖt Nam cã nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cao h¬n c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng khi xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy. c«ng nghÖ sinh häc. Do vËy khi chóng ta thiÕt lËp mèi quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam –EU. §øc.

®¹t 1450 triÖu USD. viÖc ®¸p øng nhu cÇu néi t¹i ë EU ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i cËp nhËp. N¨m 1991. kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n­íc ta khong ngõng t¨ng. tøc kho¶ng 160 triÖu USD/n¨m.5 %. tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng dÖt may xuÊt khÈu ®· ch÷ng l¹i.nµy lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hÇu hÕt c¸c n­íc trong EU ®Òu diÔn ra nhanh chãng theo h­íng chuyÓn m¹nh sang c¸c ngµnh cã hµm l­îng trÝ tuÖ vµ dÞch vô cao. §Õn nay. s¶n xuÊt hµng dÖt may ë c¸c n¨m ®ang gi¶m dÇn víi tû lÖ gi¶m ®ang t¨ng lªn. Trong suèt 4 n¨m qua. Tõ n¨m 1991 ®Õn nay. tõ 7. T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng EU 1. nã míi thùc sù chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng nãi riªng. tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng dÖt may chØ ®¹t 158 triÖu USD. II. Do vËy. VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu Ngµnh dÖt may n­íc ta ph¸t triÓn ®· l©u nh­ng chØ tõ thËp niªn 90 trë l¹i ®©y. MÆc dï hµng dÖt may cña ViÖt Nam lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 13 . Hai n¨m gÇn ®©y. ®Æc biÖt lµ ngµnh dÖt may. kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may lu«n ®¹t trªn 1 tû USD/n¨m vµ trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam.6% n¨m 1991 lªn 15% n¨m 1998.18 lÇn. hµng dÖt may ®øng thø nhÊt trong sè 10 mÆt hµng xuÊt khÈu hµng ®Çu cña ViÖt Nam. tû träng hµng dÖt may xuÊt khÈu trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n­íc ta lu«n t¨ng. t­¬ng ®­¬ng víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 43. §ã lµ mét thêi c¬ thuËn lîi cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam kh«ng bá lì c¬ héi ®Èy m¹nh vµ t¨ng tèc xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng EU. ®Õn n¨m 1998 ®· gÊp 9. §iÒu nµy ®ßi hái cÇn ph¶i cã sù ph©n tÝch vµ ®iÒu chØnh hîp lý trong thêi gian tíi ®Ó ngµnh dÖt may ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. cßn c¸c tû träng n«ng nghiÖp vµ khai th¸c kho¸ng s¶n gi¶m dÇn vµ ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh cÇn nhiÒu nh©n c«ng ®ang cã xu h­íng chuyÓn dÞch ra khái Ch©u ¢u. Bªn c¹nh ®ã.

44 1996 420. Tõ n¨m 1980. Ph¸p.68 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 14 .9 tû USD vµ Th¸i Lan lµ 4.. ®Æc biÖt ph¸t triÓn m¹nh tõ sau HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may gi÷a ViÖt Nam vµ EU ký kÕt ngµy 15/12/1992 vµ cã hiÖu lùc tõ ngay 1/1/1993 víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 23% trong thêi kú 1993-1997. Hµng n¨m EU nhËp khÈu trªn 63 tû USD quÇn ¸o c¸c lo¹i vµ trong ®ã chØ kho¶ng 10-15% lµ tiªu dïng cßn l¹i 85-90% lµ sö dông theo mèt. N¨m 1994. ®ång thêi EU còng dµnh cho phÝa ViÖt Nam quy chÕ tèi huÖ quèc (MFN). nhiÒu mÆt hµng cña ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo EU ®ùoc h­ëng thuÕ quan víi møc 0% theo chÕ ®é ­u ®·i phæ cËp ( GSP). EU ®­îc coi lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu träng ®iÓm cña n­íc ta vµ ®ang ®­îc tËp trung khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng nµy.50 1995 350. Tõ n¨m 1991. Ên §é lµ 5. xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn míi. ThÞ tr­ßng xuÊt khÈu hµng dÖt may cã h¹n ng¹ch chñ yÕu cña ViÖt Nam lµ c¸c n­íc thuéc khèi EU. ViÖt Nam cßn ®­îc tù do chuyÓn ®æi Quota gi­a c¸c mÆt hµng mét c¸ch réng r·i vµ dÔ dµng h¬n..52 1997 450.träng yÕu nh­ng so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ víi tiÒm n¨ng cña nã th× kim ng¹ch ®¹t ®­îc cßn khiªm tèn. Theo H iÖp ®Þnh míi.2 tû USD. nh­ng do thay ®æi vÒ chÝnh trÞ thÕ giíi nªn quan hÖ bu«n b¸n ®· bÞ h¹n chÕ. riªng Trung Quèc ®· xuÊt khÈu ®­îc 15 tû USD hµng dÖt may. ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu hµng dÖt may sang mét sè n­íc EU nh­ §øc.55 1998 563. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU §¬n vÞ: triÖu USD N¨m ThÞ tr­êng EU 1993 250 1994 285.

N¨m 1997. nh÷ng mÆt hµng cao cÊp ®ßi hái c«ng nh©n lµnh nghÒ. c¸c hîp ®ång gia c«ng kh«ng æn ®Þnh. c¸c doanh nghiÖp kh«ng tù lÊp lç hæng vÒ mÆt kü thuËt vÒ tay nghÒ tøc lµ tù m×nh lµm mÊt ®i mét thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng cho ngµnh dÖt may n­íc nhµ. §Õn nay. hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp may míi chØ tËp trung vµo mét sè s¶n phÈm dÔ lµm. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu Mét vÊn ®Ò ®¸ng l­u ý lµ gi¸ trÞ gia c«ng chiÕm tíi 80% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc. t¨ng gÇn 5 triÖu chiÕc ( hay 72% ) so víi n¨m 1993. trong thêi gian tíi.. HiÖn nay. bÞ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. s¬ mi ®¬n gi¶n. c¸c m· hµng nãng nh­ ¸o jacket 2 hoÆc 3 líp.. ¸o v¸y. C¸c n­íc EU nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt cña ViÖt Nam lµ §øc (40-42%). s¬ mi.c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam chñ yÕu lµ ¸o jacket. chiÕm 50% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU. Ngoµi ra ViÖt Nam cßn më réng quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n­íc EU kh¸c nh­: PhÇn Lan. Hµ Lan (1013%). Trong c¸c chñng lo¹i mÆt hµng may mÆc xuÊt khÈu sang EU. ¸o veston chiÕm tØ lÖ nhá v× rÊt Ýt doanh nghiÖp ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt. gi¸ gia c«ng thÊp vµ sù phô thuéc vÒ nguyªn vËt liÖu ®· khiÕn kh«ng Ýt doanh nghiÖp may mÆc n­íc ta lóng tóng. ¸o v¸y. c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam míi chØ tËn dông ®­îc 40% n¨ng lùc cña m×nh t¹i thÞ tr­êng EU. m¸y mãc hiÖn ®¹i cßn nhiÒu h¹n ng¹ch nh­ng chØ mét sè Ýt doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn. §an M¹ch.Nguån: Tæng côc h¶i quan 2. ViÖt Nam xuÊt khÈu sang EU gÇn 11. tû träng nhËp khÈu cña c¸c n­íc nµy ®ang t¨ng lªn..H¬n n÷a. Ph¸p (13-15%). Nh­ vËy. ®èi víi mÆt hµng ¸o jacket lu«n chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trong c¬ cÊu hµng dÖt may xuÊt khÈu sang EU.7 triÖu chiÕc. Nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu khã lµm nh­ quÇn ©u. 70% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 15 . Thuþ §iÓn.. §Æc biÖt.

víi HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may ViÖt Nam . H¹n ng¹ch ®­îc xem nh­ “chiÕc ¸o b¶o hé”. Nh÷ng ®iÒu dÔ thÊy nhÊt lµ nhµ xuÊt khÈu cã thÓ tù do xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ ViÖt Nam cã n¨ng lùc s¶n xuÊt. ®ã lµ nh÷ng mÆt hµng yªu cÇu ph¶i cã trang thiÕt bÞ kü thuËt cao. §µi Loan.EU (®­îc ký ngµy 15/2/1992). Thùc tÕ cho thÊy. gi¶m sù phô thuéc vµ kh«ng th«ng qua c¸c nhµ ®Æt hµng trung gian. 3. thÞ tr­êng tiÕp tôc më réng nÕu ta kh«ng ®Çu t­ ®Ó lÊp c¸c lç hæng vÒ kü thuËt th× sÏ mÊt ®i mét tiÒm n¨ng to lín vÒ thÞ tr­êng cho ngµnh dÖt may cña n­íc ta. Cã nghÜa nhµ s¶n xuÊt ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ vµ víi chÝnh m×nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng nhËp khÈu. kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ sè l­îng theo c¸c HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng. Tuy nhiªn. tæ chøc Marketing sÏ cµng trë nªn ®Æc biÖt quan träng. Tõ n¨m 1993. Cïng víi vÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao chóng ta cã thÓ tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr­êng EU. b·i bá chÕ ®é h¹n ng¹ch còng ®em l¹i nh÷ng th¸ch thøc míi. c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ cã tay nghÒ cao nh­ng c¸c doanh nghiÖp cña n­íc ta ch­a ®¸p øng ®­îc. sÏ ®em l¹i cho nh÷ng n­íc xuÊt khÈu hµng dÖt may nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng nh÷ng thuËn lîi ®¸ng kÓ. mµ khi nã ®­îc cëi ra th× viÖc hµng ho¸ cã thÓ th©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng hay kh«ng sÏ ®­îc quyÕt ®Þnh bëi chÝnh kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu thÞ tr­êng cña b¶n th©n hµng ho¸ ®ã. ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong thµnh c«ng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. cßn nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng cã h¹n ng¹ch nh­ng hiÖn nay ch­a cã doanh nghiÖp nµo s¶n xuÊt. Hµn Quèc vµ §øc. EU ®· trë thµnh mét trong nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nhÊt cña ViÖt Nam víi kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng tõ Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 16 .may n­íc ta vµo EU ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c nhµ trung gian nh­ Hång K«ng. Trong t­¬ng lai. b·i bá chÕ ®é h¹n ng¹nh theo ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may (ATC). VÒ c¬ cÊu h×nh thøc xuÊt khÈu Tù do ho¸ bu«n b¸n hµng dÖt may. cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Vµ khi ®ã.

mua hµng theo h×nh thøc frachize (nh­ c¸c cöa hµng liªn nh¸nh hay d©y chuyÒn ph©n phèi. Hµ Lan. vÒ tËp qu¸n kinh doanh vµ ph­¬ng thøc tæ chøc ph©n phèi ®èi víi mçi n­íc thµnh viªn. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 17 .. Trong xu h­íng toµn cÇu ho¸ ngµy nay. Mèi liªn hÖ gi÷a nhµ xuÊt khÈu víi hÖ thèng ph©n phèi ë n­íc nhËp khÈu th­êng ®­îc tæ chøc theo c¸c h×nh thøc sau: -C¸c cöa hµng chuyªn doanh hµng may mÆc liªn nh¸nh th­êng nhËp khÈu trùc tiÕp tõ c¸c n­íc s¶n xuÊt hoÆc ®Æt c¸c h·ng n­íc ngoµi gia c«ng theo hîp ®ång.250 triÖu USD lªn 450 triÖu USD n¨m 1997. c«ng t¸c nµy kh«ng thÓ cø “ × ¹ch” nh­ tr­íc.. mua hµng cña h·ng nhËp khÈu/ b¸n bu«n. do lµ mét thÞ tr­êng réng lín nªn nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt vÒ thÞ hiÕu tiªu dïng.). §©y lµ h×nh thøc kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu n­íc EU nh­ §øc. xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ nh÷ng mÆt hµng do EU quy ®Þnh theo h¹n ng¹ch nªn c«ng t¸c Marketing ch­a thùc sù ®­îc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chó träng. Tuy nhiªn. thÝch øng víi c¬ cÊu cña hÖ thèng ph©n phèi cña mçi n­íc thµnh viªn còng nh­ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm xuÊt khÈu. -C¸c nhµ b¸n lÎ ®éc lËp cã thÓ tæ chøc nguån hµng theo c¸c h×nh thøc mua hµng trùc tiÕp tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt hay ®¹i lý cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. PhÇn lín c¸c nhµ b¸n lÎ ®éc lËp lµ thµnh viªn cña hiÖp héi thu mua.. chiÕm kho¶ng 40% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam. phô tõ c¸c hîp ®éng gia c«ng chÝnh (theo ph­¬ng thøc CMT).. nªn ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng kªnh Marketing riªng biÖt. Víi EU. mµ cÇn ®­îc quan t©m ®Çu t­ cho ®óng víi tÇm vãc cña nã. mua cña c¸c trung t©m thu mua.

MÆt kh¸c. gi¸ trÞ hµm l­îng chÊt x¸m trong s¶n phÈm cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ trÞ vËt liÖu cÊu thµnh lªn nã. Th¸i Lan. H¬n n÷a. kÕt qu¶ lµ thÞ tr­êng tiªu thô cña n­íc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n. khai th¸c. Trong thêi gian tíi. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao gi¸ xuÊt khÈu gi÷a hai lo¹i s¶n phÈm t­¬ng ®ång cña ViÖt Nam vµ Th¸i Lan l¹i cã sù chªnh lÖch kh¸ cao. ph¸ gi¸ tiÒn tÖ lµm gi¸ xuÊt khÈu cña hµng ViÖt Nam ®¾t t­¬ng ®èi trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. sè cßn l¹i (kho¶ng 87%) lµ sö dông theo mèt. Tuy vËy. c¸c trung t©m thu mua. hÖ thèng b¸n lÎ hµng may mÆt cña c¸c n­íc EU cã c¬ cÊu kh¸ kh¸c biÖt. còng nªn l­u ý lµ mÆc dï cã nh÷ng lo¹i h×nh tæ chøc ph©n phèi t­¬ng ®ång. VÒ c¬ cÊu thÞ tr­êng D­íi t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc.. Singapore.. nhiÒu n­íc nh­ Hµn Quèc. nhµ xuÊt khÈu cã thÓ chän nh÷ng kªnh Marketing thÝch hîp nhÊt cho s¶n phÈm xuÊt khÈu cña m×nh nh»m cho phÐp tiÕp cËn nhiÒu nhÊt víi c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. mÉu m· s¶n phÈm dÖt may cña ng­êi d©n EU rÊt cao. Trong tæng sè 36 tû USD quÇn ¸o nhËp khÈu vµo EU hµng n¨m chØ cã kho¶ng 9. c¬n lèc khñng ho¶ng lµm cho søc mua cña d©n chóng gi¶m ®¸ng kÓ. víi 360 triÖu d©n cã møc tiªu dïng v¶i cao hµng ®Çu thÕ giíi (17 kg/ng­êi/ n¨m). nhê mét sè thay ®æi trong HiÖp Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 18 . mµ th­êng ph¶i tho¶ thuËn ®Ó ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh qua c¸c kh©u trung gian cña hÖ thèng ph©n phèi nhµ nhËp khÈu.0 tû USD quÇn ¸o tiªu dïng b×nh th­êng. §©y lµ mét thiÖt thßi kh«ng nhá do ngµnh t¹o mèt ViÖt Nam cßn non trÎ. ThÞ tr­êng träng ®iÓm EU. tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng tæ chøc ph©n phèi ë mçi n­íc nhËp khÈu.ë thÞ tr­êng EU. khiÕn sù c¹nh tranh vèn cßn yÕu cña hµng ViÖt Nam l¹i gi¶m xuèng. ®©y lµ mét thÞ tr­êng tèt ®Ó ViÖt Nam ®Çu t­. V× vËy. NhËt B¶n. ®ßi hái lín kh«ng thÓ ®¸p øng ngay lµ yªu cÇu vÒ chÊt l­îng. c¸c nhµ s¶n xuÊt hay xuÊt khÈu Ýt cã kh¶ n¨ng liªn kÕt trùc tiÕp víi c¸c nhµ b¸n lÎ t¹i c¸c n­íc nhËp khÈu. c¸c nhµ b¸n bu«n hoÆc qua c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c cña n­íc khËp khÈu. V× vËy. 4.

6% vµ dÖt kim lµ 2. søc mua cña thÞ tr­êng NhËt B¶n gi¶m m¹nhkhiÕn cho kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo NhËt B¶n gi¶m 150 triÖu USD.. Nh­ vËy. N¨m 1997 ViÖt Nam ®øng hµng thø 7 trong sè c¸c n­íc xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nhÊt vµo NhËt B¶n víi thÞ phÇn hµng dÖt thoi lµ 3. Tuy vËy... ViÖt Nam míi chØ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu may mÆc b×nh d©n cña ng­êi NhËt B¶n víi c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ ¸o giã nam.. do chÞu ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc. ®Ó tiªu thô hµng dÖt may xuÊt khÈu. ViÖt Nam ®­îc phÐp tù do chuyÓn ®æi Quota gi÷a c¸c mÆt hµng mét c¸ch réng r·i h¬n (17% so víi tr­íc kia lµ 12%). §©y lµ thÞ tr­êng kh«ng chØ hÊp dÊn ®èi víi ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp dÖt may trªn thÕ giíi ®Òu cã mong muèn trë thµnh b¹n hµng víi Mü. trong ®ã cã hµng dÖt may. C¸c nhµ xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam ®Õn nay th­êng vÉn ph¶i th«ng qua n­íc thø 3 nh­ §µi Loan vµ §øc. quÇn ¸o lao ®éng. ViÖt Nam ®· th©m nhËp ®­îc mét sè thÞ tr­êng kh«ng h¹n ng¹ch khæng lå nh­ NhËt B¶n. ViÖt Nam cßn ®­îc h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc vµ quy chÕ ­u ®·i phæ cËp cña EU. ChØ b»ng 2/3 d©n sè EU nh­ng møc tiªu thô v¶i cña ng­êi Mü gÊp 1. tõ n¨m 1998. Singapore vµ §«ng ¢u. vµ mét sè lo¹i s¬ mi. Trong n¨m 1998 võa qua. lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu n­íc ta nãi chung. Bªn c¹nh thÞ tr­êng cã h¹n ng¹ch. trong ®ã thÞ tr­êng lín nhÊt lµ NhËt B¶n. Theo HiÖp ®Þnh nµy. Mü lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu hµng dÖt may kh«ng h¹n ng¹ch cã tiÒm n¨ng lín thø hai cña ViÖt Nam. H¬n n÷a. kh«ng chØ cã l­îng d©n c­ ®«ng ®óc h¬n 125 triÖu ng­êi mµ NhËt B¶n cßn lµ n­íc cã møc tiªu thô s¶n phÈm may mÆc rÊt cao (27 kg/ng­êi/n¨m). ®Ó vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi. mét sè mÆt hµng cña ViÖt Nam sÏ ®­îc h­ëng thuÕ quan nhËp khÈu 0%. quÇn ©u ®¬n gi¶n. Mü ch­a cho ViÖt Nam h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc vµ chÕ ®é ­u ®·i phæ cËp nªn Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 19 .®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may EU-ViÖt Nam giai ®o¹n 1998-2000 ký ngµy 17/11/1997. Mü. ngµnh may mÆc cña n­íc ta sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó më réng thÞ tr­êng tiÖu thô sang EU.3%.5 lÇn EU. HiÖn nay.

ViÖt Nam cã nguån lao ®éng dåi dµo. Tuy vËy. Thùc tÕ trong thêi gian qua. gi¸ nh©n c«ng rÎ lµ nh÷ng yÕu tè hÊp dÉn thu hót ®­îc nhiÒu hîp ®ång gia c«ng may mÆc còng nh­ tiÕp nhËn sù chuyÓn dÞch ngµnh dÖt may tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc NICs. ®­êng s¾t xuyªn ¸ cña ADB gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸. kh«ng æn ®Þnh trong c¹nh tranh. N»m trong vµnh ®ai khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa.06% kim ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt may cña Mü. Cã h¬n 1300 km bê biÓn vµ nhiÒu c¶ng n­íc s©u. Èm. §iÒu nµy gãp phÇn kh«ng nhá vµo nç lùc gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Nhê vËy. nãng. C¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ ë thÞ tr­êng EU ViÖt Nam n»m ë khu vùc vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ bu«n b¸n hµng dÖt may nãi riªng. kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang Mü rÊt nhá bÐ. Khi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn cao th× nh©n c«ng rÎ m¹t kh«ng cßn lµ yÕu tè hÊp dÉn ®èi víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi n÷a. 5. Trong nh÷ng n¨m tíi. chØ chiÕm 0. Mü vÉn ®­îc coi lµ thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín cña ViÖt Nam. cÇn mÉn. n»m trong tæng thÓ quy ho¹ch ®­êng bé. n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. s¸ng t¹o phï hîp víi ngµnh dÖt may. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 20 .hµng xuÊt khÈu cña ta sang Mü ph¶i chÞu nhiÒu lo¹i thuÕ cao lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ViÖt Nam vèn ®· yÕu l¹i cµng yÕu h¬n. m­a nhiÒu lµ lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn nghÒ trång b«ng. Ngµnh dÖt may víi ®Æc ®iÓm cã hµm l­îng lao ®éng lín. yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ kh«ng qu¸ hiÖn ®¹i vµ cã tØ lÖ hµng xuÊt khÈu lín ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã tÝnh phï hîp cao trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam. trång ®ay. gi¸ lao ®éng rÎ chØ lµ lîi thÕ nhÊt thêi. ngµnh dÖt may n­íc ta cã yÕu thÕ lín vÒ nguån cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo rÎ vµ æn ®Þnh. ®Æc biÖt khi HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt-Mü ®­îc ký kÕt vµ Mü tiÕn hµnh b×nh ®¼ng ho¸ th­¬ng m¹i víi ViÖt Nam.

Cô thÓ lµ: .Do míi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy nªn ta Ýt cã kh¸ch hµng trùc tiÕp. MÆc dÇu cã h¹n ng¹ch nh­ng hÇu hÕt doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i xuÊt khÈu th«ng qua n­íc thø 3 ®Ó vµo thÞ tr­êng EU. trong khi ®ã cña Th¸i Lan lµ 20 nhãm. hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ta míi chØ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng b×nh th­êng nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu ch­a cao. Nhµ n­íc còng thùc hiÖn cho vay ­u ®·i ®èi víi mét sè doanh nghiÖp dÖt may ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. th«ng tin thÞ tr­êng. møc chuyÓn ®æi gi÷a c¸c mÆt hµng lín.Sè l­îng h¹n ng¹ch ViÖt Nam ®­îc h­ëng cßn rÊt thÊp so víi nhiÒu n­íc: chØ b»ng 5% cña Trung Quèc va 10-20% cña c¸c n­íc Asean. tay nghÒ nªn cho ®Õn nay c¸c daonh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam vÉn ch­a cã chç ®øng æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng. quy ®inh møc thuÕ 0% ®Ó ®­îc hoµn thuÕ ®èi víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. .. MÆc dï cã nhiÒu lîi thÕ song do h¹n chÕ vÒ kü thuËt. Nh÷ng l« hµng nµy. MÆc dï ViÖt Nam ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ b­íc ®Çu khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy. ®­îc phÐp sö dông h¹n ng¹ch d­ thõa cña c¸c n­íc Asean. kh¶ n¨ng kÐm c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam cßn ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng kÝa c¹nh sau: . do ®­îc h­ëng mét sè ­u ®·i nh­: sè l­îng h¹n ng¹ch ngµy cµng t¨ng. theo Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 21 . cña Singapore lµ 8 nhãm.Sè mÆt hµng bÞ h¹n chÕ b»ng h¹n ng¹ch lín h¬n so víi c¸c n­íc kh¸c: cña ViÖt Nam lµ 29 nhãm.. Ngoµi ra. nh­ng thùc ra nh÷ng ­u ®·i ®ã ch­a lµm t¨ng nhiÒu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc kh¸c ë thÞ tr­êng EU. hç trî ngµnh c«ng nghiÖp míi nµy nh­ miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. VÒ c¬ b¶n. ThÞ tr­êng EU ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã nhiÒu lîi thÕ nhÊt trong sè c¸c thÞ tr­êng h¹n ng¹ch.ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· thùc hiÖn nhiÒu chÝnh s¸ch ­u ®·i.

459 triÖu USD. §¸nh gi¸ t×nh h×nh xuÊt khÈu ViÖt Nam sang EU. Theo vô xuÊt nhËp khÈu Bé Th­¬ng m¹i tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 8 n¨m 2000.. N¨m 2000. trong ®ã cã c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu.. kim ng¹ch xuÊt khÈu sang EU t¨ng gÇn 5% so víi cïng kú lµ møc t¨ng tèt ntrong bèi c¶nh mét phÇn quan träng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp ®· dµnh ch hµng dÖt may ®i Mü. nhiÒu n¨m liÒn ®øng hµng thø hai trong sè nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. nh­ng t¨ng gÊp 10 lÇn so víi n¨m 1991. Sau gÇn 8 th¸ng thùc hiÖn th«ng t­ liªn tÞch sè 25/2002. chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ cao trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. ChÝnh do h¹n chÕ ®ã mµ nhiÒu doanh nghiÖp do kh«ng kÝ ®­îc hîp ®ång ®· bá “ khª” h¹n ng¹ch. kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng ngõng t¨ng nhanh.85 ®Õn 1. 1. III. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. M­êi n¨m qua.S¶n phÈm xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo EU chñ yÕu tËp trung ë mét sè s¶n phÈm truyÒn thèng. kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may cña c¶ n­íc sang tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng ®¹t kho¶ng 2. thÊp h¬n so víi kÕ ho¹ch ban ®Çu. nh­ng vÉn cßn nhiÒu m· hµng bÞ bá trèng v× kh«ng cã doanh nghiÖp tham gia.quy ®Þnh cña EU kh«ng ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ quan. kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t kho¶ng 1. dÔ lµm nh­ ¸o Jacket. ¦íc tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 11/2002. kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang c¸c thÞ tr­êng ­íc ®¹t xÊp xØ 1. quÇn ©u. Nguyªn tõ nöa cuèi n¨m 2001. ¸o s¬ mi. t¨ng 14% so víi cïng kú n¨m 2001. t¨ng 35% so víi Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 22 . ChÝnh v× vËy. mÆc dÇu sè l­îng h¹n ng¹ch bÞ h¹n chÕ. uy tÝn. . t¹o thªm viÖc lµm cho hµng tr¨m ngµn lao ®éng. ngµnh dÖt may n­íc ta ®· cã nh­ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ.56 tû USD.9 tû USD t¨ng kho¶ng 8-9% so víi n¨m 1999. ®Çu n¨m 2002 chÝnh phñ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng ®Ó t¨ng xuÊt khÈu. C¸c s¶n phÈm yªu cÇu kü thuËt cao th× cßn Ýt doanh nghiÖp ViÖt Nam thùc hiÖn ®­îc.

V× vËy ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam vÉn ®­îc xem lµ ngµnh “lÊy c«ng lµm l·i”. 2. Sù ph¸t triÓn khËp khiÔng gi÷a ngµnh dÖt vµ ngµnh may k×m h·m sù ph¸t triÓn cña ngµnh may nãi riªng vµ dÖt may nãi chung. Hä kh«ng ph¶i kh«ng nhËn thøc ®­îc r»ng lµm nh­ vËy lµ ph¶i chÞu nhiÒu thiÖt thßi. H¬n n÷a. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 23 . Thùc tÕ gi÷a dÖt vµ may ch­a cã sù g¾n kÕt gi÷a c¸c kh©u vµ thiÕu sù hîp t¸c v× môc tiªu chung. Nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i.5% so víi cïng kú). dÉn ®Õn t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm may vµ lµm suy yÕu søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng thÕ giíi.4 tû USD). KÕt qña lµ lîi Ých thùc tÕ thu ®­îc tõ xuÊt khÈu thÊp. ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Hµng n¨m.4% kÕ ho¹ch n¨m 2002 (2. Ch­a cã mèi quan hÖ kinh tÕ æn ®Þnh gi÷a ngµnh dÖt vµ ngµnh may. ngµnh may ph¶i nhËp khÈu kho¶ng 80% nguyªn phô liÖu mµ chñ yÕu lµ v¶i vãc.cïng kú n¨m 2001 vµ v­îc 2. Nguyªn nh©n do m¸y mãc thiÕt bÞ cña ngµnh dÖt n­íc ta ®· cò kü. chiÕm 20% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu (gi¶m 7. C¸c doanh nghiÖp dÖt may ch­a x©y dùng ®­îc h×nh ¶nh vµ tªn hiÖu riªng cña m×nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng EU ®¹t 490 triÖu USD. S¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nghÌo nµn vÒ mèt nªn chªnh lÖch gi¸ b¸n s¶n phÈm víi gi¸ thµnh kh«ng cao. Ngµnh mèt cña ViÖt Nam cßn qu¸ non trÎ nªn kh«ng ®ñ søc n©ng b­íc cho ngµnh may ph¸t triÓn. l¹c hËu mµ tiÒm lùc trong n­íc ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ mét c¸ch ®ång bé. S¶n xuÊt phô liÖu trong n­íc ch­a ®­îc chó ý ph¸t triÓn ®óng møc nªn ngµnh dÖt may ®ang gÆp khã kh¨n do ph¶i nhËp khÈu nhiÒu nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Cã tíi 90% doanh nghiÖp may mÆc hiÖn nay vÉn thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu cho n­íc ngoµi. nÕu dïng c¸c nguyªn liÖu do ngµnh dÖt trong n­íc cung cÊp sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vÒ th«ng sè kü thuËt cña bªn ®Æt hµng xuÊt khÈu.

§©y lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 24 . kh«ng cã bÊt cø c¶n trë nµo. gia c«ng jacket ViÖt Nam trong quý I/2001 bÞ thiÕu ®¬n hµng nghiªm träng. kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU còng kh«ng cã kh¶ n¨ng t¨ng ®¸ng kÓ. viÖc EU c«ng bè sÏ bá h¹n ng¹ch 4 mÆt hµng (cat). ch­a cã ®éi ngò thiÕt kÕ mÉu m· phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. nªn kho¶ng trªn 70% s¶n phÈm xuÊt khÈu ®­îc s¶n xuÊt theo ph­¬ng thøc gia c«ng. GÇn ®©y. Gi¶ thiÕt hµng dÖt may ViÖt Nam còng sÏ ®­îc bá h¹n ng¹ch th× ¸p lùc c¹nh tranh vÒ gi¸ vÉn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam so víi Trung Quèc vµ mét n­íc Ch©u ¸ kh¸c. v× thÞ tr­êng më réng. c«ng t¸c thÞ tr­êng cßn nhiÒu h¹n chÕ. do ngµnh dÖt ph¸t triÓn kÐm. Trong thêi gian tíi. T¹i thÞ tr­êng EU. ®ã lµ: trong giai ®o¹n hiÖn nay mét sè n­íc nhËp khÈu chÝnh vÉn ¸p dông nh÷ng hµng rµo h¹n ng¹ch kh¾t khe hoÆc c¸c chÝnh s¸ch ph©n biÖt ®èi xö lµm cho hµng cña ta kh«ng cã yÕu thÕ c¹nh tranh so víi hµng ho¸ cña c¸c n­íc kh¸c. ViÖc EU bá dÇn ®Ó tiÕn tíi bá h¼n h¹n ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt may tõ c¸c n­íc WTO vµo n¨m 2005 lµ mét bÊt lîi lín ®èi víi xuÊt khÈu hµng dÖt may n­íc ta v× ViÖt Nam vÉn cßn chÞu chÕ ®é h¹n ng¹ch do ch­a gia nhËp WTO.T¹i thÞ tr­êng EU. phÇn lín c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng ho¸ ph¶i th«ng qua trung gian. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m sang EU tuy t¨ng nhanh. trong ®ã cã cat 21 (¸o jacket) vµo n¨m 2002 vµ Trung Quèc ®ang gi¶m m¹nh vÒ gi¸ mÆt hµng nµy ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®· lµm cho ®a sè c¸c nhµ s¶n xuÊt. do bÞ khèng chÕ vÒ h¹n ng¹ch nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu trong 3 n¨m gÇn ®©y còng chØ dao ®éng ë møc tõ 500-600 triÖu USD/ n¨m. lîi nhuËn mang l¹i cßn rÊt thÊp. mÆc dÇu ®· gi¶m gi¸ ®Õn 30%. nh­ng hiÖu qu¶ cßn thÊp. kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cho hµng may mÆc xuÊt khÈu. Mét yÕu tè bÊt lîi kh¸c mµ ta còng ph¶i tÝnh ®Õn. nh­ng th¸ch thøc sÏ rÊt gay g¾t v× nh÷ng yÕu kÐm vèn cã hiÖn nay cña ngµnh dÖt may n­íc ta.

TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1999. hµng dÖt may ViÖt Nam kh«ng c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc vÒ gi¸.. §«ng ¢u. Nam Mü..cho xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®¹t thÊp. §èi víi c¸c s¶n phÈm kh«ng bÞ khèng chÕ h¹n ng¹ch cña EU. -VÒ nguyªn liÖu: Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 25 . Ngµnh ch­a chñ ®éng tiÕp cËn ®­îc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm ë thÞ tr­êng thÕ giíi ( xuÊt khÈu s¶n phÈm qua ®èi t¸c trung gian). xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay ®ang vµ sÏ tiÕp tôc ch÷ng l¹i nÕu c¸c doanh nghiÖp ngµnh dÖt may kh«ng t¹o ra ®­îc sù ®ét biÕn c¹nh tranh vÒ gi¸ t¹i c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng. Nh­ vËy cã thÓ thÊy. NhiÒu doanh nghiÖp ch­a cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Nguyªn nh©n -VÒ c«ng nghÖ: Nh­ ta ®· biÕt n¨ng lùc vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña ngµnh dÖt may míi huy ®éng ®­îc gÇn 40% c«ng suÊt thiÕt bÞ nh­ng hÇu hÕt c«ng nghÖ l¹c hËu vµ thiÕu ®ång bé gi÷a c¸c kh©u. còng nh­ c¸c thÞ tr­êng phi h¹n ng¹ch kh¸c nh­ Ch©u óc. C«ng t¸c ®Çu t­ nghiªn cøu t¹o mÉu mèt thêi trang quÇn ¸o ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc ®Ó ph¸t triÓn phôc vô cho ngµnh may chuyÓn tõ xuÊt khÈu gia c«ng sang xuÊt khÈu s¶n phÈm hoµn chØnh. -VÒ qu¶n lý: HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña ngµnh dÖt may ch­a ®­îc quan t©m chó ý. toµn ngµnh míi cã 8 doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9002 trong ®ã cã 4 ®¬n vÞ ®­îc cÊp chøng chØ. 3. ®Æc biÖt lµ c¸c thiÕt bÞ dÖt vµ nhuém.

-VÒ vèn: Vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may cßn thiÕu.HÇu hÕt c¸c nguyªn liÖu phô liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt ngµnh dÖt may hiÖn nay ®Òu ph¶i nhËp khÈu 70% gi¸ trÞ s¶n phÈm dÖt n»m ë nguyªn liÖu b«ng x¬. ngµnh may tõ 5-7 n¨m. ®Çu t­ vµo ngµnh dÖt ph¶i tõ 1215 n¨m. khã n©ng cao tay nghÒ. ®Æc biÖt ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. thiÕu hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt. HiÖn t­îng ®Çu t­ dµn tr¶i. ho¸ chÊt.. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 26 . thuèc nhuém. Thùc tÕ ë ViÖt Nam. lùc l­îng l¹o ®éng ngµnh dÖt may kh¸ ®«ng (trªn 90 v¹n ng­êi) nh­ng sè l­îng c«ng nh©n kü thuËt tr×nh ®é bËc cao. -VÒ chÊt l­îng nguån nh©n lùc: ChÊt l­îng nguån nh©n lùc cña ngµnh dÖt may cßn nhiÒu bÊt cËp. Sè ®«ng lao ®éng cã v¨n ho¸ thÊp. manh món theo h­íng tù c©n ®èi.. ngµnh may tõ 10-12 n¨m míi thu håi ®­îc hÕt vèn. n¨mg suÊt lao ®éng thÊp. chØ ®¸p øng ®­îc 10% nhu cÇu cho ngµnh dÖt. lµm viÖc nhiÒu giê. giái cßn Ýt. lµ nh÷ng thùc tr¹ng ®­îc nªu lªn t¹i héi th¶o víi chñ ®Ò hîp t¸c ®Èy m¹nh ®Çu t­ xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam n¨m 2005-2010. Nguån nguyªn liÖu tõ trong n­íc chÊt l­îng kÐm vµ s¶n l­îng thÊp. tay nghÒ thÊp. kü thuËt. -VÒ chÝnh s¸ch ®Çu t­: ChÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ch­a hîp lý: nh­ quy ®Þnh vÒ thêi h¹n thu håi vèn vay ®Çu t­ cho ph¸t triÓn ngµnh dÖt tõ 7-10 n¨m. C¸c thñ tôc triÓn khai ®Çu t­ x©y dùng th­êng kÐo dµi nh­ng ch­a cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch cô thÓ thÝch hîp ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®Çu t­ trong n­íc bá vèn ®Çu t­ nhiÒu h¬n vµo ngµnh dÖt may. khÐp kÝn ë nhiÒu doanh nghiÖp lµm cho ngµnh dÖt may ë t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi nghiÖm träng gi÷a c¸c kh©u trong s¶n xuÊt.

1. ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng rÊt ®¸ng chó ý vµ ®Çy Ên t­îng trong thËp kû võa qua. EU ®· ¸p dông thªm nh÷ng ®iÒu kho¶n ­u ®·i vÒ x· héi vµ m«i tr­êng. Xu thÕ chuyÓn dÞch hµng may mÆc tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é thÊp lµ mét tÊt yÕu vµ còng lµ mét c¬ héi cho ta. N¨m 1998. NÕu c¸c HiÖp ®Þnh hµng dÖt cña EU cã tÝnh ­u ®·i h¬n th× viÖc xuÊt khÈu hµng may mÆc vµo EU sÏ cßn t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Th¸ch thøc lín hiÖn nay 27 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh . v× ë c¸c n­íc nµy gi¸ lao ®éng ngµy cµng cao. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta tõ nay ®Õn n¨m 2010. hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµ EU sÏ chÞu møc thuÕ h¶i quan chung cña EU. Nh÷ng th¸ch thøc. 2.IV. mÆt kh¸c hä tËp trung ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Trong nh÷ng n¨m tíi. Thêi c¬.Dù b¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU ®Õn n¨m 2010. thÞ tr­êng EU vÉn lµ thÞ tr­êng quan träng nhÊt ®èi víi xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam. Cã thÓ nãi. ThÝ dô. tæ chøc nµy sÏ lo¹i bá dÇn quy ®Þnh giíi h¹n sè l­îng s¶n phÈm ®­îc h­ëng ­u ®·i. mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Theo quy ®Þnh míi. Theo th«ng b¸o cña EU. hµng dÖt may vÉn lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña n­íc ta. TiÒm n¨ng cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc may mÆc. ®«ng thêi huû bá hÇu nh­ hoµn toµn møc thuÕ 0% vµ ®­îc thay b»ng thuÕ kh¸c nhau dµnh cho tõng nhãm hµng cã ®é nh¹y c¶m cao. c¸c s¶n phÈm dÖt may vµo EU sÏ ®­îc gi¶m thuÕ nÕu chøng tá kh«ng sö dông lao ®éng trÎ em hoÆc t«n träng tæ chøc c«ng ®oµn. dÖt kim lµ rÊt lín. nh÷ng mÆt hµng nµy vÉn ph¶i chÞu møc gi¶m thuÕ 15%. Do Ch©u ©u kiÓm so¸t viÖc nhËp khÈu hµng dÖt may tõ ViÖt Nam b»ng møc Quota nhËp khÈu thÊp trong khu©n khæ c¸c HiÖp ®Þnh kh«ng ­u ®·i vÒ hµng dÖt cña EU.

khi mµ c¸c nguån tµi nguyªn kh«ng cßn nguyªn s¬ vµ dåi dµo nh­ tr­íc. c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý c¶ vÜ m« vµ vi m« ®Òu cÇn ph¶i ®­îc c¶i c¸ch triÖt ®Ó vµ toµn diÖn. ViÖc qu¶n Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 28 . d­ ©m cña cuéc khñng ho¶n khu vùc cuèi thÕ kû võa qua. Ngay c¶ nÕu kh«ng cã cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc võa qua th× còng ®· cã rÊt nhiÒu trë ng¹i trong n­íc g©y khã kh¨n hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may. M« h×nh kinh tÕ vµ ®Çu t­ cña ViÖt Nam vÉn cßn chÞu nh÷ng hËu qu¶. viÖc lµm vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n. thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng quèc tÕ còng ®· cã xu h­íng ph¸t triÓn lªn mét bËc. ViÖc ph¸t triÓn mét cuéc vËn ®éng xuÊt khÈu réng r·i vÉn cßn cã ý nghÜa rÊt lín trong giai ®o¹n hiÖn nay. nhá bÐ. chÊt l­îng ch­a cao. ThÞ tr­êng tÝn dông. khi mµ tû lÖ thÊt nghiÖp vÉn ngµy cµng t¨ng cao c¶ ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n. ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao nh­ mong muèn. tµi chÝnh vÉn cßn manh nha. Do ngµnh dÖt ViÖt Nam cã tèc ®é t¨ng tr­ëng thÊp kh«ng theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh may. khi chóng ta ®· b­íc sang mét thiªn niªn kû míi. XÐt vÒ mÆt c¬ së ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch. Chóng ta ph¶i s½n sµng chuyÓn sang s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n khi thu nhËp. s¶n phÈm dÖt l¹i ®¬n ®iÖu. nªn søc c¹nh tranh trªn tr­êng quèc tÕ bÞ ¶nh h­ëng m¹nh.chÝnh lµ tiÕn tr×nh c¶i c¸ch ®ang ®­îc thùc hiªn víi tinh thÇn ®æi míi. ViÖc c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc tiÕn hµnh chËm. ®ång thêi viÖc më réng ph¹m vi s¶n phÈm phong phó h¬n còng lµ mét nh©n tè quan träng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu dÖt may hiÖn cã cña ViÖt Nam. nhê ®ã ngµnh dÖt may cã thÓ tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ®ang diÔn ra ë Ch©u ¸ vµ ®¹t ®­îc tû lÖ t¨ng tr­ëng. Tuy nhiªn ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc nhiÒu th¸ch thøc do m«i tr­êng kinh tÕ héi nhËp ®em l¹i.

c¶i c¸ch doanh nghiÖp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho khu vùc t­ nh©n ph¸t triÓn mét c¸ch hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc lín cña ngµnh dÖt may. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i. Bªn c¹nh ®ã. chÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông còng lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 29 .lý ®Êt ®ai h×nh thµnh khu«n khæ ®iÒu tiÕt hµnh chÝnh còng lµ mét vÊn ®Ò ®ã.

chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh­ xuÊt khÈu. trªn c¬ së n©ng cao n¨ng suÊt. §a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt. tr­íc hÕt phôc håi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kü s­ c«ng nghÖ sîi. Do vËy. th©m nhËp vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Víi mét thÞ tr­êmg thèng nhÊt 15 quèc gia cã ®êi sèng cao. khu vùc ®Ó tõng b­íc tiÕn hµnh kinh doanh quèc tÕ nãi chung vµ c¸c h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu nãi riªng cho phï hîp. H×nh thøc xuÊt khÈu. 2. C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. ®Ó ®¸p øng nhu cÇu hµng may mÆc cho kh¸ch hµng ë thÞ tr­êng EU kh«ng ®¬n thuÇn ®ßi hái vÒ sè l­îng mµ c¶ vÒ chÊt l­îng. Tõ ®ã dÔ dµng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng lîi thÕ so s¸nh tõng quèc. I. ®ång thêi më thªm ch­¬ng tr×nh sau ®¹i häc ®Ó ®µo t¹o chuyªn s©u. Tõ ®ã h¹n chÕ c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu qua nhiÒu kh©u trung gian vµ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm do c¸c dÞch vô g©y ra.Ch­¬ng III. ®a d¹ng h¬n vÒ mÉu m·. 1. Trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ang cã xu h­íng ®a ph­¬ng ho¸ quan hÖ. ®ång thêi còng lµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu tiªu dïng quÇn ¸o ®Ó b¶o vÖ th©n thÓ chØ chiÕm 10-15%. tõ hµng dÖt may b×nh th­êng ®Õn c¸c s¶n phÈm cao cÊp. ®a d¹ng ho¸ ®èi t¸c vµ ViÖt Nam còng ®ang n»m trong xu thÕ ®ã nh»m t¹o mét mèi quan hÖ kinh tÕ réng lín. dÖt nhuém t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc. Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU. møc tiªu thô hµng dÖt may lín. Bªn c¹nh ®ã t¨ng c­êng hç trî kinh phÝ cho ho¹t ®éng nghiªn cøu t¹i ViÖn MÉu thêi gian (Fadin). Hoµn thiÖn chÊt l­îng lao ®éng còng lµ mét vÊn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Ngµnh may phÊn ®Êu chñ ®éng tiÕp cËn trùc tiÕp víi Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 30 . §µo t¹o nguån nh©n lùc cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam. tõ ®ã còng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. cßn 85-90% lµ theo mèt nªn chÊt x¸m chiÕm tû lÖ cao trong gi¸ trÞ s¶n phÈm.

B¶ng chØ tiªu s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu: ChØ tiªu 1. §iÒu nµy sÏ lµm cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may gi¶m ®­îc gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tiÕt kiÖm vËt t­ nguyªn liÖu. ISO 9002 t¹i c¸c doanh nghiÖp dÖt may. 3.kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm ë thÞ tr­ßng thÕ giíi. S¶n xuÊt V¶i lôa SP dÖt kim SP may quy chuÈn 2. t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng vÞ thÕ c¹nh tranh cña s¶n phÈm. PhÈm cÊp cña s¶n phÈm. Kim ng¹ch XK Hµng dÖt Hµng may TriÖu USD TriÖu USD 800 2200 1000 3000 TriÖu USD 3000 4000 TriÖu mÐt TriÖu SP TriÖu SP 1330 150 780 2000 210 1200 §¬n vÞ tÝnh N¨m 2005 N¨m 2010 Nguån: Bé C«ng nghiÖp Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 31 . n©ng cao kh¶ n¨ng xuÊt khÈu trùc tiÕp. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®ßi hái chÊt l­îng cao nªn ta cÇn nhanh chãng ®­a vµo ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000.

æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng vÒ chÊt l­îng còng nh­ thÞ tr­êng. ®Çu t­ vµo nh÷ng mÆt hµng chñ lùc. Yªu cÇu ®Çu tiªn ®Ó cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranhcña sÈn phÈm lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ph¶i ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®Ó huy ®éng vèn trong n­íc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp dÖt may.II. sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn trong n­íc. m«i giíi. liªn kÕt. §Ó c¸c doanh nghiÖp dÖt may gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng ®ång thêi t×m kiÕm vµ x©m nhËp c¸c thÞ tr­êng míi. §ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ngµnh dÖt may nh­ ®Çu t­ trùc tiÕp. nhµ n­íc hç trî ®¾c lùc cho c¸c doanh nghiÖp trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. 3. Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi. thu thËp xö lý c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. C¸c kiÕn nghÞ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU. Cô thÓ: Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 32 . thÞ phÇn. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh dÖt may. giíi thiÖu s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam víi kh¸ch hµng quèc tÕ. sau ®ã hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ®¬n lÎ. ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh. §Ó ®¹t môc tiªu ®Õn n¨m 2010. vÒ kh¸ch hµng mét c¸ch kÞp thêi. ®Çu t­ gi¸n tiÕp (qua chøng kho¸n). cÇn cã mét trung t©m giao dÞch xóc tiÕn xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¶m nhiÖm chøc n¨ng t×m kiÕm thÞ tr­êng. Më réng thÞ tr­êng. Ngoµi Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam. C«ng ty tµi chÝnh dÖt may cÇn ph¸t huy vai trß b»ng c¸ch thay mÆt cho tËp ®oµn doanh nghiÖp dÖt may trong n­íc ®Ó huy ®éng vèn. Thu hót vèn ®Çu t­ vµ qu¶n lý vèn. cÇn ®Çu t­ m¹nh mÏ ®Ó huy ®éng. liªn doanh. ngµnh dÖt may s¶n xuÊt 2 tû mÐt v¶i c¸c lo¹i vµ xuÊt khÈu 4 tû USD. C¸c doanh nghiÖp cÇn x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi vµ cñng cè thÞ tr­êng hiÖn cã. 1. 2.

cÇn cã chÕ ®é trî cÊp gi¸ tho¶ ®¸ng cho c¸c doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng EU. t¹o b¹n hµng cung cÊp nguyªn phô liÖu æn ®Þnh. ®óng thêi h¹n. qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. . Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 33 . Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu . §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy. quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng hµng tr­íc khi xuÊt khÈu qua hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng b¾t buéc. b¶n vÏ. . Ngµnh dÖt may cÇn ®­îc h­ëng chÕ ®é thuÕ quan ­u ®·i hîp lý.Kh«ng ngõng øng dông c¸c thiªt bÞ khoa häc kü thuËt míi. C¬ chÕ ph©n bæ h¹n ng¹ch ph¶i ®­îc thay ®æi c¨n b¶n theo h­íng sö dông h¹n ng¹ch lµm c«ng cô thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp tiÕn ra thÞ tr­êng kh«ng h¹n ng¹ch. . gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. 4. ttrong khi mét sè kh¸c thiÕu h¹n ng¹ch nªn cã hiÖn t­îng mua b¸n h¹n ng¹ch gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ViÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch b×nh qu©n nh­ hiÖn nay sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mét sè doanh nghiÖp thõa. hµng mÉu.§¶m b¶o yªu cÇu giao hµng b»ng c¸ch ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. hµng ho¸ dÖt may cña ViÖt Nam t¹i thÞ tr­êng EU ®­îc ®¸nh gi¸ cao lµ do c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam giao hµng ®óng thêi h¹n.Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu cña bªn ®Æt hµng vÒ nguyªn liÖu.. . n©ng cao søc c¹nh tranh vÒ gi¸. tr­íc hÕt cÇn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc nhËp nguyªn vËt liÖu.Nhµ n­íc cã thÓ hç thî tÝn dông cho doanh nghiÖp b»ng c¸ch kÐo dµi thêi gian hoµn vèn ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm.KiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu ®Çu vµo. HiÖn nay. ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc c©n ®èi thÞ tr­êng. hiÖn ®¹i ho¸ trang thiªt bÞ cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. tiªu chuÈn kü thuËt. ®¶m b¶o chÊt l­îng. chñ ®éng trong vËn chuyÓn vµ bèc xÕp hµng ho¸.

Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 34 .

chñng lo¹i vµ tÝnh thêi trang cao cña thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng EU. gi¶m thiÓu sù mÊt c©n ®èi gi÷a ngµnh dÖt vµ ngµnh may nh»m ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe vÒ chÊt l­îng.. ®iÓm yÕu. xuÊt khÈu.. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y. Víi c¸c chÝnh s¸ch quèc gia. cung cÊp hµng ho¸ trong n­íc. chiÕn l­îc: H­íng vµo xuÊt khÈu. ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®ang b­íc vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn míi vµ ®Çy høa hÑn. ®em l¹i lîi nhuËn cao. më ra nh÷ng mÆt hµng míi cã gi¸ trÞ thÆng d­ cao sÏ lµ vÊn ®Ò träng t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc nhµ. chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ sang d¹ng chÕ biÕn s©u. MÆt kh¸c.. Nh©n thøc râ ®iÓm m¹nh. ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo EU hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt. §Æc biÖt lµ ngµnh dÖt may xuÊt khÈu. t¨ng s¶n l­îng b«ng trong n­íc. ph¶i gi¶i quyÕt ngay nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nguyªn liÖu. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ngµnh dÖt may xuÊt khÈu lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng. nh»m t¨ng søc c¹nh tranh hµng dÖt may trªn thÞ tr­êng thÕ giíi nãi chung vµ EU nãi riªng. ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. SA 8000 vÒ qu¶n lý lao ®éng. t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c n­íc hîp t¸c quèc tÕ vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. C¸c doanh nghiÖp dÖt may ph¶i h­íng tíi ®¹t ®­îc c¸c chøng chØ quèc tÕ ISO 9000 vÒ qu¶n lý chÊt l­îng. ISO 14000 vÒ qu¶n lý m«i tr­êng. quèc tÕ ®ang dÇn tiÕn tíi níi láng.. mÉu m·. thÞ tr­êng EU hiÖn nay l¹i ®ang lµ mét thÞ tr­êng tèt. s¶n xuÊt.KÕt luËn Nh­ vËy.. gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. song ®iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 35 . ®Çy tiÒm n¨ng ®Ó xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam. t¹o ®iÒu kiÖn më réng th­¬ng m¹i quèc tÕ. c¬ héi vµ th¸ch thøc (SWOT) cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam khi xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng EU cÇn ph¶i t¨ng tèc trªn mäi lÜnh vùc: ®Çu t­..

Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn l­u t©m” cña TrÇn DiÔm H­¬ng. T¹p chÝ c«ng nghiÖp 1. 2. Sè13/01 Bµi: “Ngµnh dÖt may ViÖt Nam víi nh÷ng th¸ch thøc trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu” cña H¶i Tïng.Hans_Heiz Seiz Seyfarth Phã chñ tÞch héi khuyÕn trî ViÖt Nam TS. 3. T¹p chÝ th­¬ng m¹i. Sè 6/01 Bµi: “Ngµnh dÖt may vµ biÖn ph¸p ho¸ gi¶i th¸ch thøc” cña Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 36 . Sè 4/01 Bµi: “T×m hiÓu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh CN dÖt may ViÖt Nam” cña D­¬ng §×nh Gi¸m. I. Sè 1+2/01 Bµi: “Ngµnh dÖt may ViÖt Nam t¨ng tèc trªn ®­ßng héi nhËp” cña M¹nh Trung-H¶i Tïng. 1.TS. Sè 15/01 Bµi: “ChÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm héi nhËp cña EU-c¬ héi vµ th¸ch thøc míi cho c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam” cña: Chñ tÞch héi khuyÕn trî ViÖt Nam GS. II.Lª V¨n T©m. 5. ngµnh còng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm dÖt may ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®©y nhanh h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng nµy. 2. 2. 4. Th­¬ng nghiÖp thÞ tr­êng ViÖt Nam. Sè 3+4/99 Bµi: “Më réng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu-th¸ch thøc lín víi ngµnh dÖt may” cña L©m Giang.Bé. 1. Tµi liÖu tham kh¶o I. Sè 4/00 Bµi: “Tæ chøc Marketing hµng may mÆc sang thÞ tr­êng EU. Sè 17/ 01 Bµi: “Hoµn thiÖn chÊt l­îng lao ®éng ®Ó ngµnh CN dÖt may ViÖt Nam cÊt c¸nh” cña Ph­íc Trung. Sè 4/01 Bµi: “§Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam tr­íc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc” cña Lª V¨n §¹o. Phi Hæ.

Thùc tr¹ng vµ triÓn väng” cña TrÇn Lª Giang. Sè 21(31/8/2001) Bµi : “Tin tøc dÖt may thÕ giíi 5 th¸ng ®Çu n¨m ” cña TÊn H¶i. VII. Sè 6 (68)/00 Bµi: “§Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ngµnh dÖt may ViÖt Nam” cña TS. 3. Sè 2+3/01 Bµi: “§Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU. ngµnh dÖt may t¨ng tèc” cña Lª Quèc ¢n . V.ViÖn kinh tÕ thÕ giíi. Gia t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm vµ xuÊt khÈu ” cña NguyÔn Anh Thi. VI. VIII. Sè 139/02 Bµi: “Hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” cña PGS.PTS. 2. 1. Sè 3 (65)/2000 Bµi: “Ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam víi c¸c th¸ch thøc míi” cña Th¹c SÜ. IV. III. T¹p chÝ ngo¹i th­¬ng.§Æng §×nh Hµo vµ Ng« ThÞ Mü H¹nh. Sè 24/02 Bµi : “ DÖt may t¨ng tèc ®Çu t­ ” cña §øc V­¬ng.Bé KH&§T. 1.NguyÔn Thu Thuû-Khoa QTKD-§H Ngo¹i Th­¬ng. Nghiªn cøu Ch©u ¢u. 1. 1.L­u Ngäc TrÞnh vµ NguyÔn Ngäc M¹nh. 1. 2. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam. T¹p chÝ kinh tÕ thÕ giíi. Sè 103/02 Bµi : “ C¬ chÕ míi xuÊt khÈu dÖt may ” cña §øc V­¬ng. Sè 1 (10/8/2001) Bµi : “ LÞch sö. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 37 . “Hîp t¸c kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i víi EU ” cña NXB Hµ Néi – 1995. 2.3. 2. T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn. Sè 52 T10/01 Bµi: “Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam” cña Vò B¸ §Þnh. Sè 84/02 Bµi : “ Ngµnh dÖt may ch¹y ®ua víi thêi gian. S¸ch. Sè 5/99 Bµi: “XuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang Ch©u ¢u. 1. hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai chÝnh s¸ch mËu dÞch cña EU ®èi víi hµng dÖt may” cña Thanh H­¬ng.

........ 8 3............ C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu... liªn kÕt vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ: ..................................... Kh¸i niÖm ................... Nh©n tè chÝnh trÞ................................ ...... “V¨n kiÖn ®¹i héi toµn qu«c lÇn thø IX” 4.................................. 10 38 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh ......... ......................................................... x· héi vµ qu©n sù: ...................... Gi¸o tr×nh “ Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp” cña tr­êng §H KTQD HN...................... 3 b...................................................... Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ...................................... Nh©n tè khoa häc vµ c«ng nghÖ ......................... Nh©n tè kinh tÕ.. 3..................... 4 II.......................................... 3 1............. 3 a.............. 8 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU ................................. §Æc ®iÓm ........ 3 2........... Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm: ...................................... ................................... “ChiÕn l­îc vµ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp nhÑ ViÖt Nam ” cña NXB ChÝnh trÞ quèc gia-1999............................................................... Môc lôc Lêi më ®Çu ................ 8 4................ Nh©n tè liªn minh...... 5.................................. 1 Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu..................................................... 3 I........................................ Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu: ........................................ 7 2........ Gi¸o tr×nh “ Qu¶n trÞ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i” cña tr­êng §H KTQD HN...................................... 7 1....2..............

..................................... §¸nh gi¸ t×nh h×nh xuÊt khÈu ViÖt Nam sang EU......................Dù b¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU ®Õn n¨m 2010 .... PhÈm cÊp cña s¶n phÈm ............................................................ EU: trung t©m kinh tÕ hïng m¹nh................. Më réng thÞ tr­êng..................... 22 1............................. ................................... 11 b........................................................................ 15 4...... VÞ trÝ cña thÞ tr­êng EU................................. 30 1..................................... Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU . Nguyªn nh©n ........ 27 1..... ......... VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu ....................... 31 II.. ...................... EU: Mét thÞ tr­êng réng lín vµ thèng nhÊt......... .................................................. 12 II.............. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc................ Nh÷ng th¸ch thøc..I. Thêi c¬ .................................... 32 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 39 ......................... C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu. 32 1.......................................... thÞ phÇn............................................................................................. 13 1.......... 23 3......................... ........................ 13 2....................... 25 IV.............................................................. 12 c................. 18 5...................... 30 2................................... ......... C¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ ë thÞ tr­êng EU .............. 10 1....................................................... 22 2.......................................................... 10 2.................................................. 30 3...... Nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i .............. cã vai trß lín trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi..................... C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®©ye m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU......................................... VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may ........ 20 III...... 27 2................................................................... VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may vµ thÞ tr­êng EU: . EU: nÒn ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn thø hai thÕ giíi ................................................................................ H×nh thøc xuÊt khÈu .. ....................................... T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng EU ............ ............ ...................................................... C¸c kiÕn nghÞ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt amy ViÖt Nam sang thÞ tr­¬ng EU........... 32 2.......................... 27 Ch­¬ng III................................. 11 a.......... Thu hót vèn ®Çu t­ vµ qu¶n lý vèn ................................................................................................. §a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt.................. 30 I................. ...... VÒ c¬ cÊu thÞ tr­êng ..............

............................................................................................ 36 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 40 .............................. 35 Tµi liÖu tham kh¶o .... Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu .................................... N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh dÖt may... 32 4.......3................................... 33 KÕt luËn ...................................................................