Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ cña ph©n c«ng lao ®éng

quèc tÕ hiÖn nay, kh«ng thÓ cã mét n­íc ph¸t triÓn b×nh th­êng mµ kh«ng cÇn sù giao l­u,ph©n c«ng hîp t¸c quèc tÕ. Do vËy, quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ nh©n tè, lµ biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, cã hiÓu qu¶. MÆt kh¸c, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp sÏ gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, lµm cho ®Êt n­íc cã thÓ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ã lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i, qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng, qu¸ tr×nh n©ng cao vai trß tù chñ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cña c«ng nghiÖp, nã lµ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ trong ph¸t triÓn kinh doanh c«ng nghiÖp. Cho nªn ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é xuÊt khÈu, ®Èy nhanh tiÕn ®é héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi, ®¶ng ta ®· chñ tr­¬ng “ tiÕp tôc më cöa nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng, ®a ph­¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi...” ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ tr­êng EU hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò trung t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc nhµ. MÆt kh¸c, h·ng dÖt may l¹i ®ang lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trong giai ®o¹n hiÖn nay cña ViÖt Nam. Do vËy, xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng EU cã ý nghÜa tÇm chiÕn l­îc ®èi víi sù ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam nãi chung. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tÕ trªn vµ nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam vµ thÞ tr­êng EU lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng song còng cã nh÷ng quy ®Þnh hÕt søc kh¾t khe ®ßi hái hµng dÖt may ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng nµy. V× vËy, em ®· chän ®Ò tµi: “Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc khi xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng EU cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam”. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 1

Néi dung cña ®Ò tµi nµy bao gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU. Ch­¬ng III: C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ viÖc tæng hîp c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o, t¹p chÝ em hy väng ®­a ra ®­îc néi dung c« ®äng vµ c¬ b¶n nhÊt liªn quan ®Õn ®Ò tµi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n m«n häc nµy, mÆc dï ®· cã sù nç lùc cè g¾ng cña b¶n th©n song do tr×nh ®é, thêi gian vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ; nguån tµi liÖu cßn h¹n hÑp nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ cïng b¹n ®äc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Gi¶ng viªn chÝnh NguyÔn ThÞ Tø ®· dÇy c«ng h­íng dÉn em lµm ®Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nhiÒu. Sinh viªn thùc hiÖn Lª ThiÕt Ngäc.

Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh

2

Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.

I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu: 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm: a. Kh¸i niÖm Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ sù trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c n­íc th«ng qua hµnh vi mua b¸n. Sù trao ®æi ®ã lµ mét h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ nÒn kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt cña c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã mét vÞ trÝ vµ vai trß v« cïng to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi mét quèc gia nãi chung vµ c«ng nghiÖp nãi riªng. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn lín vµ lµ ph­¬ng tiÖn thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Nhµ n­íc ta lu«n coi träng vµ thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ h­íng theo xuÊt khÈu. b. §Æc ®iÓm - XuÊt khÈu hµng ho¸ thÓ hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ vµ tèi ­u c¸c khoa häc qu¶n lý kinh tÕ víi c¸c nghÖ thuËt kinh doanh, gi÷a nghÖ thuËt kinh doanh víi c¸c yÕu tè kh¸c cña tõng quèc gia nh­ yÕu tè luËt ph¸p, kinh tÕ v¨n ho¸. H¬n n÷a, ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ nh»m khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña tõng n­íc, khai th¸c c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n gia t¨ng tiÕn bé x· héi vµ gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp, quèc tÕ ho¸. Lîi thÕ so s¸nh ®ã lµ c¸c lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, vÒ lao ®éng, vÒ tµi nguyªn vµ së h÷u ph¸t minh s¸ng chÕ. - Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, xuÊt khÈu hµng ho¸ ë n­íc ta ®ang lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cÊp b¸ch hµng ®Çu ®­îc chó träng. Bëi nã ®em l¹i lîi Ých v« cïng to lín cho sù ph¸t triÓn n­íc nhµ, t¹o cho nhiÒu quèc gia cã c¬ héi thuËn lîi trong viÖc ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi. - Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ diÔn ra gi÷a hai hay nhiÒu quèc gia kh¸c nhau, ë trong c¸c m«i tr­êng vµ bèi c¶nh kh¸c nhau. §iÒu nµy ®ßi hái

Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh

3

chóng ta ph¶i cã mét tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm ®Ó giao l­u vµ häc hái khi xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. V× vËy, chóng ta kh«ng thÓ lÊy kinh nghiÖm trao ®æi hµng ho¸ th«ng th­êng trong mét quèc gia ®Ó ¸p ®Æt hoµn toµn cho ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. - Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh bëi t­ nh©n hoÆc nhµ n­íc. §èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc th× chÝnh phñ cã nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau nh­ chÝnh trÞ, ngo¹i giao, v¨n ho¸... Do ®ã, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, chÝnh phñ cã thÓ hiÖn hoÆc kh«ng hoµn toµn h­íng vÒ lîi nhuËn. Cßn ®èi víi doanh nghiÖp t­ nh©n th× môc ®Ých cña hä lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ®Êt n­íc. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ c«ng cô, ph­¬ng tiÖn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®­îc coi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Vai trß cña xuÊt khÈu thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: - T¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. T¹i ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, trong môc tiªu kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 cã nãi: “ t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng. ChuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸...”. Nh­ vËy, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã t©t yÕu ph¶i cÇn mét l­îng vèn lín ®Ó thùc hiÖn. Cho nªn vèn lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, lµ vÊn ®Ò sèng cßn víi tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Bëi v× khi cã mét l­îng vèn lín chóng ta cã thÓ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i... phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ. §Ó cã ®­îc mét l­îng vèn cho nhËp khÈu cã thÓ ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån nh­: liªn doanh ®Çu t­ n­íc ngoµi víi n­íc ta; vay nî, viÖn trî, Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 4

tµi trî. thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n. tuy quan träng nh­ng råi còng ph¶i tr¶ b»ng c¸ch nµy hoÆc c¸ch kh¸c.§ãng gãp vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Bëi v× c¸c nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. + XuÊt khÈu t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng tiªu thô gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh. ho¹t ®éng du lÞch. viÖn trî. khi ph¸t triÓn ngµnh dÖt xuÊt khÈu sÏ t¹o c¬ héi ®Çy ®ñ cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt nguyªn liÖu nh­ b«ng hoÆc thuèc nhuém. Do vËy. vay nî.. c«ng nghÖ tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ViÖt Nam nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc t¹o ra mét n¨ng lùc s¶n xuÊt míi. dÞch vô hiÖn nay chØ lµ rÊt nhá so víi nhu cÇu vÒ vèn cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. Nh­ng vÉn quan träng h¬n c¶ lµ xuÊt khÈu hµng ho¸.. + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt. n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 5 .. MÆt kh¸c sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o thiÕt bÞ phôc vô cho nã. Sù t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë chç: + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn thuËn lîi. Ngo¹i tÖ thu ®­îc qua c¸c ho¹t ®éng du lÞch. thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn: ViÖc coi thÞ tr­êng vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ lµ h­íng quan träng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt chÝnh lµ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr­êng thÕ giíi ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. kü thuËt. hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. .. + XuÊt khÈu t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ kü thuËt nh»m c¶i t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc th«ng qua viÖc thu hót vèn. nguån ngo¹i tÖ quan träng nhÊt chi dïng cho nhËp khÈu chÝnh lµ tõ xuÊt khÈu. xuÊt khÈu hµng ho¸. §iÒu nµy t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.. dÞch vô. lao ®éng. XuÊt khÈu lao ®éng kh«ng æn ®Þnh ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn.

. h×nh thµnh c¬ cÊu s¶n xuÊt lu«n thÝch nghi ®­îc víi mäi thÞ tr­êng. do ®ßi hái tr×nh ®é vµ kü thuËt cao cho nªn viÖc ®¸p øng nhu cÇu ®Òu qua con ®­êng nhËp khÈu ®Õn víi ng­êi tiªu dïng.XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n: ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ qua c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ ph¶i cÇn mét l­îng lín nh©n c«ng ®Ó s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu thu vÒ mét l­îng ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ ®Ó nhËp khÈu vËt phÈm tiªu dïng phôc vô ®êi sèng vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 6 . §iÒu nµy lµm cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cïng víi c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ kh¸c lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta g¾n chÆt víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. xe m¸y. Cuéc c¹nh tranh nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt. phong phó cña nh©n d©n. hµng hãa cña ViÖt Nam sÏ tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶. . + XuÊt khÈu cßn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng viÖc qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh. . Nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt cßn kÐm nh­: « t«.+ Th«ng qua xuÊt khÈu. Trong ®ã xuÊt khÈu lµ mét h×nh thøc cña ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. ChÝnh nhê th«ng qua xuÊt khÈu vµ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i kh¸c nhau mµ hiÖn nay n­íc ta ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ th­¬ng m¹i víi h¬n 140 n­íc trªn thÕ giíi. chÊt l­îng..XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña n­íc ta: Quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i bao c¸c ho¹t ®«ng giao l­u gi÷a c¸c n­íc víi nhau. ký c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi h¬n 70 n­íc lµ thµnh viªn cña tæ chøc kinh tÕ cña thÕ giíi vµ khu vùc.

®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë n­íc ngoµi. Cho nªn viÖc lËp mèi quan hÖ tèt hay t×m hiÓu kü ®èi t¸c ®em l¹i lîi Ých to lín cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. . YÕu tè thÞ tr­êng còng t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu.ChÝnh s¸ch quèc gia. b¹n hµng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi. Khi mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n­íc ®èi t¸c kh«ng cßn thuËn lîi th× sÏ cã c¸c chÝnh s¸ch h¹n ngh¹ch xuÊt khÈu lµm cho viÖc xuÊt khÈu trë nªn khã kh¨n h¬n.S¶n phÈm xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tèc ®é xuÊt khÈu. §èi t­îng cña c¸c nhµ xuÊt khÈu lµ xuÊt khÈu hµng ho¸ cho c¸c kh¸ch hµng. Thø hai lµ c¸c s¶n phÈm cña n­íc m×nh nhËp khÈu vµo. 1. §Çu tiªn ®ã lµ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i hay thay thÕ tõ thÞ tr­êng trong n­íc.Hµng ho¸ xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ph¶i chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp tõ c¸c phÝa. Nh©n tè kinh tÕ. Do vËy ®ßi hái ph¶i cã ®­îc s¶n phÈm cã vÞ thÕ trong lßng ng­êi tiªu dïng ®Æc biÖt lµ ng­êi n­íc ngoµi. cã triÓn väng trong t­¬ng lai. . Thø ba lµ c¸c s¶n phÈm cña c¸c n­íc kh¸c nhËp khÈu vµo n­íc m×nh nhËp khÈu. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Cßn yÕu tè ®èi t¸c còng kh«ng kÐm phÇn quan träng bëi ®©y lµ ®Çu mèi ®Ó l­u th«ng s¶n phÈm xuÊt khÈu.II. quèc tÕ ¶nh h­ëng to lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. . ViÖc lùa chän ®óng ®¾n thÞ tr­êng cho xuÊt khÈu lµ mét nh©n tè ®ßi hái ph¶i tÝnh to¸n dù b¸o chÝnh x¸c thÞ tr­êng ®ã ph¶i lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. Cho nªn viÖc ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña hä lµ mét thµnh c«ng lín trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ cã tÝnh c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh­ vËy. ViÖc xuÊt khÈu víi sè l­îng Ýt hay nhiÒu phô thuéc rÊt lín vµo chÝnh s¸ch quèc gia cña tõng n­íc. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 7 .

liªn kÕt vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ: ViÖc më rénh ngo¹i giao. h×nh thµnh c¸c khèi liªn kÕt kinh tÕ. Do vËy nh©n tè khoa häc c«ng nghÖ ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn møc tiªu thô s¶n phÈm hay viÖc ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. T¨ng c­êng tÝch cùctiÕn hµnh ký kÕt víi c¸c quèc gia ngoµi khèi nh÷ng hiÖp ®Þnh.Hµng ho¸ tham gia xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ®­îc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ cã gi¸ trÞ chuyÓn ®æi. Nh©n tè chÝnh trÞ. x· héi vµ qu©n sù: Sù æn ®Þnh hay kh«ng æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ – x· héi còng lµ nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr­êng ngoµi n­íc ®ßi hái s¶n phÈm xuÊt khÈu ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh riªng biÖt vµ cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng n­íc b¹n vµ cña c¸c n­íc kh¸c nhËp vµo. HÖ thèng chÝnh trÞ. MÆt kh¸c c¸c xung ®ét lín hay nhá vÒ qu©n sù trong néi bé quèc gia vµ gi÷a c¸c quèc gia dÉn ®Õn sù thay ®æi lín vÒ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ. chÝnh trÞ. qu©n sù gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîn cho ho¹t ®énh kinh doanh bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn. tû gi¸ hèi ®o¸i cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 4. tho¶ ­íc ®Ó tõng b­íc níi láng Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 8 . mÆt hµng vµ ®èi t¸c kinh doanh. khoa häc c«ng nghÖ cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó ngµy cµng ®æi míi s¶n phÈm. 3. c¸c nhµ xuÊt khÈu kh«ng ngõng ®æi míi ®Çu t­ thiÕt bÞ. thÝch nghi víi nhu cÇu ®a d¹ng phong phó cña ng­êi tiªu dïng lµ n­íc ngoµi. Trong khi ®ã h¹ch to¸n chi phÝ l¹i dïng néi tÖ do vËy. 2. Nh©n tè liªn minh. c¸c quan ®iÓm chÝnh trÞ.. ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu. Nh©n tè khoa häc vµ c«ng nghÖ Nh­ ®· nãi ë trªn. chÝnh trÞ. qu©n sù. §Ó t¹o ra ®­îc c¸c tè tÝnh ­u viÖt. Tõ ®ã t¹o ra c¸c hµng rµo v« h×nh ng¨n c¶n ho¹t ®énh kinh doanh quèc tÕ. x· héi ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ph¹m vi lÜnh vùc.

hµng rµo v« h×nh. t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®énh kinh doanh ph¸t triÓn vµ ®«i bªn cïng cã lîi. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 9 .

chuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu sang d¹ng chÕ biÕn s©u.Ngµnh dÖt may gãp phÇn ®¶m b¶o nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n. §Æc biÖt ngµnh dÖt may xuÊt khÈu lµ mét ngµnh ®ang ®­îc coi träng vµ ®ãng vai trß chñ lùc trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay. . Lîi thÕ cña ngµnh dÖt may lµ ®ßi hái mét l­îng vèn ®Çu t­ t­¬ng ®èi Ýt ( so víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ). VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may . më ra nh÷ng mÆt hµng míi vµ cã lîi nhuËn cao. nhu cÇu vÒ may mÆc ®ang ngµy cµng ®­îc n©ng cao. VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may vµ thÞ tr­êng EU: 1.NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña xuÊt khÈu nªn n­íc ta hiÖn nay ¸p dông chiÕn l­îc: H­íng vµo xuÊt khÈu. t¹o phóc lîi cho x· héi. t¹o viÖc lµm. ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ®· ®em l¹i cho ®Êt n­íc nh÷ng nguån thÆng d­ ®¸ng kÓ. Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ. . phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong n­íc. Do vËy viÖc ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ®ang lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã triÓn väng mang l¹i hiÖu qu¶ cao.Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU I. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 10 . ph¸t huy hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi nhanh.Xu h­íng chuyÓn dÞch c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng trong ®ã cã ngµnh dÖt may tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. ë ViÖt Nam hiÖn nay. gi¶i quyÕt mét sè l­îng lín c«ng ¨n viÖc lµm. MÆt kh¸c ngµnh dÖt may còng thu hót ®­îc mét l­îng nh©n c«ng lín. tõ ¨n ch¾c mÆc bÒn ®ang chuyÓn dÇn sang ¨n ngon mÆc ®Ñp hîp thêi trang vµ hiÖn ®¹i. Do vËy viÖc t¨ng c­êng xuÊt khÈu hµng dÖt may lµ rÊt cÇn thiÕt.

EU võa t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p b¶o hé th­¬ng m¹i ®Ó b¶o vÖ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña m×nh tr­íc nh­ng hµnh ®éng kh«ng trung thùc cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. EU: Mét thÞ tr­êng réng lín vµ thèng nhÊt. §èi víi hµng may mÆc cña ViÖt Nam. ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng nµy. NÕu nh­ Mü lµ mét thÞ Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 11 . ThÞ tr­êng thèng nhÊt cã thÓ ®­îc tãm t¾t trong 4 tõ: tù do l­u th«ng.Ngµnh dÖt may ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu lîi thÕ nh­: Gi¸ nh©n c«ng rÎ. lµ ng­êi kh¸ch hµng cã thÓ ®­îc cung øng mét danh môc c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô rÊt réng bëi c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c n­íc kh¸c nhau. Nãi nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ “EU më cöa ®Ó høng chÞu mäi c¬n giã”. . nh­ thÓ trong mét quèc gia hoÆc mét thÞ tr­êng duy nhÊt. viÖc ®¸p øng thÞ hiÕu ng­êi Ch©u ¢u lµ ®Ñp nh­ng ph¶i rÎ. Ngoµi ra. ®©y lµ sù tù do l­u th«ng-kh«ng bÞ c¶n trë-cña c¶i vµ dÞch vô. C¸c biÖn ph¸p nµy gåm thuÕ chèng xuÊt khÈu b¸n ph¸ gi¸. kh«ng phô thuéc hoµn toµn vµo nhËp khÈu. VÞ trÝ cña thÞ tr­êng EU. §iÒu nµy rÊt quan träng v× n­íc ta hiÖn nay cã mét lùc l­îng lao ®éng nhµn rçi kh¸ lín ( nhÊt lµ lao ®éng n÷ ) rÊt phï hîp víi ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ. EU còng cã nh÷ng quy ®Þnh “gi¶i quyÕt c¸c trë ng¹i th­¬ng m¹i” cho phÐp chèng l¹i trong khu«n khæ WTO. a. §©y lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín.gi¶i quyÕt lao ®éng x· héi phï hîp víi b­íc ®i ban ®Çu cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. c¸c thÓ nh©n vµ tiÒn b¹c gi÷a 15 n­íc EU. 2. tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng ë vµo møc kh¸ so víi ë n¬i kh¸c. thuÕ chèng tµi trî vµ c¸c ®iÒu kho¶n b¶o vÖ kh¸c. trong s¶n xuÊt hµng dÖt may chóng ta ®¶m b¶o cung øng ®­îc mét phÇn nguyªn liÖu phô do s¶n xuÊt trong n­íc. ThÝ dô cô thÓ. Thªm vµo ®ã.

EU kh«ng chØ lín m¹nh vÒ quy m« mµ cßn v÷ng m¹nh vÒ c¬ cÊu. c«ng nghÖ sinh häc. Liªn minh Ch©u ¢u EU bao gåm 15 quèc gia (Anh.. Ph¸p. EU: trung t©m kinh tÕ hïng m¹nh. tù ®éng ho¸. trao ®æi hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. BØ. Hµ Lan.tr­êng ®a chñng khæng lå dÔ dµng du nhËp c¸c kiÓu mèt thËm chÝ tr¸i ng­îc nhau th× EU l¹i ®­îc coi lµ mét thÞ tr­êng kh¸ kü tÝnh vµ chän läc ®èi víi hµng may mÆc. Do vËy khi chóng ta thiÕt lËp mèi quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam –EU. EU kh«ng chØ cã nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao.. C¸c chÝnh s¸ch cña EU ®Òu ®­îc ®­a ra sao cho phï hîp vµ thuËn lîi cho c¸c n­íc thµnh viªn cïng cã lîi. c. ViÖt Nam cµng cã ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. vËt liÖu míi. t¨ng tr­ëng æn ®Þnh n¾m gi÷ ®ång tiÒn m¹nh EURO cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi trªn toµn thÕ giíi. “MiÕng b¸nh” cña thÞ phÇn xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng EU cã t¨ng ®­îc hµng n¨m hay kh«ng lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín vÒ viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ qu¸ tr×nh héi nhËp vµo ngµnh c«ng nghiÖp thêi trang thÕ giíi. Italia. §øc. T×nh h×nh ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ë Ch©u ¢u: Do khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ch­a tõng cã ë mét sè lÜnh vùc nh­: ®iÖn tö. nªn cuéc c¸ch m¹ng Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 12 . gãp phÇn ph¸t triÓn chung nÒn kinh tÕ thÕ giíi. EU hµng n¨m xuÊt khÈu mét l­îng lín hµng ho¸ tõ kh¾p thÕ giíi còng tõ ®ã EU nhËp khÈu mét l­îng hµng ho¸ kh«ng nhá trong ®ã cã hµng dÖt may chiÕm tû lÖ cao.) víi tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt m¹nh so víi thÕ giíi. b. ®Æc biÖt lµ hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng tiÒm n¨ng EU. Hµng dÖt may ViÖt Nam cã nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cao h¬n c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng khi xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy. tin häc. EU: nÒn ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn thø hai thÕ giíi ChØ thua kÐm sau Mü víi mét tû lÖ rÊt nhá.. lµnh nghÒ cßn cã thÞ tr­êng néi ®Þa víi søc mua lín. cã vai trß lín trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Thuþ §iÓn..

cßn c¸c tû träng n«ng nghiÖp vµ khai th¸c kho¸ng s¶n gi¶m dÇn vµ ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh cÇn nhiÒu nh©n c«ng ®ang cã xu h­íng chuyÓn dÞch ra khái Ch©u ¢u. II.5 %. kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may lu«n ®¹t trªn 1 tû USD/n¨m vµ trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam. t­¬ng ®­¬ng víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 43. tõ 7. VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu Ngµnh dÖt may n­íc ta ph¸t triÓn ®· l©u nh­ng chØ tõ thËp niªn 90 trë l¹i ®©y. §Õn nay. ®¹t 1450 triÖu USD. §ã lµ mét thêi c¬ thuËn lîi cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam kh«ng bá lì c¬ héi ®Èy m¹nh vµ t¨ng tèc xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng EU. tû träng hµng dÖt may xuÊt khÈu trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n­íc ta lu«n t¨ng. Tõ n¨m 1991 ®Õn nay. viÖc ®¸p øng nhu cÇu néi t¹i ë EU ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i cËp nhËp. s¶n xuÊt hµng dÖt may ë c¸c n¨m ®ang gi¶m dÇn víi tû lÖ gi¶m ®ang t¨ng lªn. Hai n¨m gÇn ®©y. kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n­íc ta khong ngõng t¨ng. nã míi thùc sù chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng nãi riªng. §iÒu nµy ®ßi hái cÇn ph¶i cã sù ph©n tÝch vµ ®iÒu chØnh hîp lý trong thêi gian tíi ®Ó ngµnh dÖt may ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. hµng dÖt may ®øng thø nhÊt trong sè 10 mÆt hµng xuÊt khÈu hµng ®Çu cña ViÖt Nam.18 lÇn. Bªn c¹nh ®ã. T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng EU 1.6% n¨m 1991 lªn 15% n¨m 1998. ®Æc biÖt lµ ngµnh dÖt may. ®Õn n¨m 1998 ®· gÊp 9. tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng dÖt may xuÊt khÈu ®· ch÷ng l¹i. Trong suèt 4 n¨m qua. Do vËy.nµy lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hÇu hÕt c¸c n­íc trong EU ®Òu diÔn ra nhanh chãng theo h­íng chuyÓn m¹nh sang c¸c ngµnh cã hµm l­îng trÝ tuÖ vµ dÞch vô cao. N¨m 1991. tøc kho¶ng 160 triÖu USD/n¨m. tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng dÖt may chØ ®¹t 158 triÖu USD. MÆc dï hµng dÖt may cña ViÖt Nam lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 13 .

55 1998 563. Theo H iÖp ®Þnh míi. nh­ng do thay ®æi vÒ chÝnh trÞ thÕ giíi nªn quan hÖ bu«n b¸n ®· bÞ h¹n chÕ. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU §¬n vÞ: triÖu USD N¨m ThÞ tr­êng EU 1993 250 1994 285. ThÞ tr­ßng xuÊt khÈu hµng dÖt may cã h¹n ng¹ch chñ yÕu cña ViÖt Nam lµ c¸c n­íc thuéc khèi EU.9 tû USD vµ Th¸i Lan lµ 4. Hµng n¨m EU nhËp khÈu trªn 63 tû USD quÇn ¸o c¸c lo¹i vµ trong ®ã chØ kho¶ng 10-15% lµ tiªu dïng cßn l¹i 85-90% lµ sö dông theo mèt.50 1995 350. xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn míi.68 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 14 . riªng Trung Quèc ®· xuÊt khÈu ®­îc 15 tû USD hµng dÖt may. nhiÒu mÆt hµng cña ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo EU ®ùoc h­ëng thuÕ quan víi møc 0% theo chÕ ®é ­u ®·i phæ cËp ( GSP). Tõ n¨m 1980.. Tõ n¨m 1991. ®Æc biÖt ph¸t triÓn m¹nh tõ sau HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may gi÷a ViÖt Nam vµ EU ký kÕt ngµy 15/12/1992 vµ cã hiÖu lùc tõ ngay 1/1/1993 víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 23% trong thêi kú 1993-1997. ®ång thêi EU còng dµnh cho phÝa ViÖt Nam quy chÕ tèi huÖ quèc (MFN). Ên §é lµ 5.2 tû USD.52 1997 450. EU ®­îc coi lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu träng ®iÓm cña n­íc ta vµ ®ang ®­îc tËp trung khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng nµy.träng yÕu nh­ng so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ víi tiÒm n¨ng cña nã th× kim ng¹ch ®¹t ®­îc cßn khiªm tèn. ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu hµng dÖt may sang mét sè n­íc EU nh­ §øc. N¨m 1994.44 1996 420. ViÖt Nam cßn ®­îc tù do chuyÓn ®æi Quota gi­a c¸c mÆt hµng mét c¸ch réng r·i vµ dÔ dµng h¬n.. Ph¸p.

¸o veston chiÕm tØ lÖ nhá v× rÊt Ýt doanh nghiÖp ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu Mét vÊn ®Ò ®¸ng l­u ý lµ gi¸ trÞ gia c«ng chiÕm tíi 80% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc.. m¸y mãc hiÖn ®¹i cßn nhiÒu h¹n ng¹ch nh­ng chØ mét sè Ýt doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn. 70% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 15 . c¸c doanh nghiÖp kh«ng tù lÊp lç hæng vÒ mÆt kü thuËt vÒ tay nghÒ tøc lµ tù m×nh lµm mÊt ®i mét thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng cho ngµnh dÖt may n­íc nhµ. tû träng nhËp khÈu cña c¸c n­íc nµy ®ang t¨ng lªn. Trong c¸c chñng lo¹i mÆt hµng may mÆc xuÊt khÈu sang EU. ViÖt Nam xuÊt khÈu sang EU gÇn 11. HiÖn nay..Nguån: Tæng côc h¶i quan 2. §Æc biÖt. Thuþ §iÓn.. hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp may míi chØ tËp trung vµo mét sè s¶n phÈm dÔ lµm. C¸c n­íc EU nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt cña ViÖt Nam lµ §øc (40-42%). Ph¸p (13-15%). c¸c hîp ®ång gia c«ng kh«ng æn ®Þnh. Hµ Lan (1013%). nh÷ng mÆt hµng cao cÊp ®ßi hái c«ng nh©n lµnh nghÒ. t¨ng gÇn 5 triÖu chiÕc ( hay 72% ) so víi n¨m 1993.c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam chñ yÕu lµ ¸o jacket..H¬n n÷a. ®èi víi mÆt hµng ¸o jacket lu«n chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trong c¬ cÊu hµng dÖt may xuÊt khÈu sang EU. §Õn nay. chiÕm 50% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU. Nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu khã lµm nh­ quÇn ©u. trong thêi gian tíi. gi¸ gia c«ng thÊp vµ sù phô thuéc vÒ nguyªn vËt liÖu ®· khiÕn kh«ng Ýt doanh nghiÖp may mÆc n­íc ta lóng tóng. ¸o v¸y. bÞ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. s¬ mi. c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam míi chØ tËn dông ®­îc 40% n¨ng lùc cña m×nh t¹i thÞ tr­êng EU. c¸c m· hµng nãng nh­ ¸o jacket 2 hoÆc 3 líp. ¸o v¸y. §an M¹ch. N¨m 1997. s¬ mi ®¬n gi¶n. Ngoµi ra ViÖt Nam cßn më réng quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n­íc EU kh¸c nh­: PhÇn Lan.7 triÖu chiÕc. Nh­ vËy.

3. VÒ c¬ cÊu h×nh thøc xuÊt khÈu Tù do ho¸ bu«n b¸n hµng dÖt may. víi HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may ViÖt Nam . sÏ ®em l¹i cho nh÷ng n­íc xuÊt khÈu hµng dÖt may nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng nh÷ng thuËn lîi ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn. Tõ n¨m 1993. Nh÷ng ®iÒu dÔ thÊy nhÊt lµ nhµ xuÊt khÈu cã thÓ tù do xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ ViÖt Nam cã n¨ng lùc s¶n xuÊt. H¹n ng¹ch ®­îc xem nh­ “chiÕc ¸o b¶o hé”. b·i bá chÕ ®é h¹n ng¹ch còng ®em l¹i nh÷ng th¸ch thøc míi.may n­íc ta vµo EU ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c nhµ trung gian nh­ Hång K«ng. cßn nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng cã h¹n ng¹ch nh­ng hiÖn nay ch­a cã doanh nghiÖp nµo s¶n xuÊt. EU ®· trë thµnh mét trong nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nhÊt cña ViÖt Nam víi kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng tõ Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 16 . b·i bá chÕ ®é h¹n ng¹nh theo ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may (ATC). tæ chøc Marketing sÏ cµng trë nªn ®Æc biÖt quan träng. c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ cã tay nghÒ cao nh­ng c¸c doanh nghiÖp cña n­íc ta ch­a ®¸p øng ®­îc. ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong thµnh c«ng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. thÞ tr­êng tiÕp tôc më réng nÕu ta kh«ng ®Çu t­ ®Ó lÊp c¸c lç hæng vÒ kü thuËt th× sÏ mÊt ®i mét tiÒm n¨ng to lín vÒ thÞ tr­êng cho ngµnh dÖt may cña n­íc ta. cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. gi¶m sù phô thuéc vµ kh«ng th«ng qua c¸c nhµ ®Æt hµng trung gian. Trong t­¬ng lai. ®ã lµ nh÷ng mÆt hµng yªu cÇu ph¶i cã trang thiÕt bÞ kü thuËt cao. Thùc tÕ cho thÊy. Cã nghÜa nhµ s¶n xuÊt ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ vµ víi chÝnh m×nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng nhËp khÈu. Vµ khi ®ã. Cïng víi vÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao chóng ta cã thÓ tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr­êng EU. §µi Loan.EU (®­îc ký ngµy 15/2/1992). mµ khi nã ®­îc cëi ra th× viÖc hµng ho¸ cã thÓ th©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng hay kh«ng sÏ ®­îc quyÕt ®Þnh bëi chÝnh kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu thÞ tr­êng cña b¶n th©n hµng ho¸ ®ã. kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ sè l­îng theo c¸c HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng. Hµn Quèc vµ §øc.

Víi EU. mua hµng cña h·ng nhËp khÈu/ b¸n bu«n.. Hµ Lan. chiÕm kho¶ng 40% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam.. c«ng t¸c nµy kh«ng thÓ cø “ × ¹ch” nh­ tr­íc.. vÒ tËp qu¸n kinh doanh vµ ph­¬ng thøc tæ chøc ph©n phèi ®èi víi mçi n­íc thµnh viªn. do lµ mét thÞ tr­êng réng lín nªn nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt vÒ thÞ hiÕu tiªu dïng. xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ nh÷ng mÆt hµng do EU quy ®Þnh theo h¹n ng¹ch nªn c«ng t¸c Marketing ch­a thùc sù ®­îc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chó träng. mua cña c¸c trung t©m thu mua. §©y lµ h×nh thøc kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu n­íc EU nh­ §øc. -C¸c nhµ b¸n lÎ ®éc lËp cã thÓ tæ chøc nguån hµng theo c¸c h×nh thøc mua hµng trùc tiÕp tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt hay ®¹i lý cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. thÝch øng víi c¬ cÊu cña hÖ thèng ph©n phèi cña mçi n­íc thµnh viªn còng nh­ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm xuÊt khÈu. phô tõ c¸c hîp ®éng gia c«ng chÝnh (theo ph­¬ng thøc CMT). PhÇn lín c¸c nhµ b¸n lÎ ®éc lËp lµ thµnh viªn cña hiÖp héi thu mua. Tuy nhiªn. Trong xu h­íng toµn cÇu ho¸ ngµy nay. mua hµng theo h×nh thøc frachize (nh­ c¸c cöa hµng liªn nh¸nh hay d©y chuyÒn ph©n phèi. mµ cÇn ®­îc quan t©m ®Çu t­ cho ®óng víi tÇm vãc cña nã. Mèi liªn hÖ gi÷a nhµ xuÊt khÈu víi hÖ thèng ph©n phèi ë n­íc nhËp khÈu th­êng ®­îc tæ chøc theo c¸c h×nh thøc sau: -C¸c cöa hµng chuyªn doanh hµng may mÆc liªn nh¸nh th­êng nhËp khÈu trùc tiÕp tõ c¸c n­íc s¶n xuÊt hoÆc ®Æt c¸c h·ng n­íc ngoµi gia c«ng theo hîp ®ång.). nªn ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng kªnh Marketing riªng biÖt. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 17 .250 triÖu USD lªn 450 triÖu USD n¨m 1997..

H¬n n÷a. §©y lµ mét thiÖt thßi kh«ng nhá do ngµnh t¹o mèt ViÖt Nam cßn non trÎ. hÖ thèng b¸n lÎ hµng may mÆt cña c¸c n­íc EU cã c¬ cÊu kh¸ kh¸c biÖt. Trong thêi gian tíi. MÆt kh¸c. Th¸i Lan. sè cßn l¹i (kho¶ng 87%) lµ sö dông theo mèt. tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng tæ chøc ph©n phèi ë mçi n­íc nhËp khÈu. mµ th­êng ph¶i tho¶ thuËn ®Ó ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh qua c¸c kh©u trung gian cña hÖ thèng ph©n phèi nhµ nhËp khÈu. víi 360 triÖu d©n cã møc tiªu dïng v¶i cao hµng ®Çu thÕ giíi (17 kg/ng­êi/ n¨m). c¸c nhµ b¸n bu«n hoÆc qua c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c cña n­íc khËp khÈu. c¸c nhµ s¶n xuÊt hay xuÊt khÈu Ýt cã kh¶ n¨ng liªn kÕt trùc tiÕp víi c¸c nhµ b¸n lÎ t¹i c¸c n­íc nhËp khÈu. khai th¸c. 4.ë thÞ tr­êng EU. Tuy vËy. Trong tæng sè 36 tû USD quÇn ¸o nhËp khÈu vµo EU hµng n¨m chØ cã kho¶ng 9. ph¸ gi¸ tiÒn tÖ lµm gi¸ xuÊt khÈu cña hµng ViÖt Nam ®¾t t­¬ng ®èi trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao gi¸ xuÊt khÈu gi÷a hai lo¹i s¶n phÈm t­¬ng ®ång cña ViÖt Nam vµ Th¸i Lan l¹i cã sù chªnh lÖch kh¸ cao. ®©y lµ mét thÞ tr­êng tèt ®Ó ViÖt Nam ®Çu t­. ThÞ tr­êng träng ®iÓm EU. còng nªn l­u ý lµ mÆc dï cã nh÷ng lo¹i h×nh tæ chøc ph©n phèi t­¬ng ®ång. gi¸ trÞ hµm l­îng chÊt x¸m trong s¶n phÈm cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ trÞ vËt liÖu cÊu thµnh lªn nã. mÉu m· s¶n phÈm dÖt may cña ng­êi d©n EU rÊt cao. kÕt qu¶ lµ thÞ tr­êng tiªu thô cña n­íc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× vËy. V× vËy. c¸c trung t©m thu mua. nhµ xuÊt khÈu cã thÓ chän nh÷ng kªnh Marketing thÝch hîp nhÊt cho s¶n phÈm xuÊt khÈu cña m×nh nh»m cho phÐp tiÕp cËn nhiÒu nhÊt víi c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng... ®ßi hái lín kh«ng thÓ ®¸p øng ngay lµ yªu cÇu vÒ chÊt l­îng. nhê mét sè thay ®æi trong HiÖp Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 18 . Singapore.0 tû USD quÇn ¸o tiªu dïng b×nh th­êng. nhiÒu n­íc nh­ Hµn Quèc. NhËt B¶n. khiÕn sù c¹nh tranh vèn cßn yÕu cña hµng ViÖt Nam l¹i gi¶m xuèng. VÒ c¬ cÊu thÞ tr­êng D­íi t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc. c¬n lèc khñng ho¶ng lµm cho søc mua cña d©n chóng gi¶m ®¸ng kÓ.

. Mü lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu hµng dÖt may kh«ng h¹n ng¹ch cã tiÒm n¨ng lín thø hai cña ViÖt Nam. ViÖt Nam cßn ®­îc h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc vµ quy chÕ ­u ®·i phæ cËp cña EU. kh«ng chØ cã l­îng d©n c­ ®«ng ®óc h¬n 125 triÖu ng­êi mµ NhËt B¶n cßn lµ n­íc cã møc tiªu thô s¶n phÈm may mÆc rÊt cao (27 kg/ng­êi/n¨m). Tuy vËy.®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may EU-ViÖt Nam giai ®o¹n 1998-2000 ký ngµy 17/11/1997.. ngµnh may mÆc cña n­íc ta sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó më réng thÞ tr­êng tiÖu thô sang EU. Mü ch­a cho ViÖt Nam h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc vµ chÕ ®é ­u ®·i phæ cËp nªn Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 19 . trong ®ã cã hµng dÖt may.3%. HiÖn nay. vµ mét sè lo¹i s¬ mi. mét sè mÆt hµng cña ViÖt Nam sÏ ®­îc h­ëng thuÕ quan nhËp khÈu 0%.6% vµ dÖt kim lµ 2. C¸c nhµ xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam ®Õn nay th­êng vÉn ph¶i th«ng qua n­íc thø 3 nh­ §µi Loan vµ §øc. tõ n¨m 1998. ChØ b»ng 2/3 d©n sè EU nh­ng møc tiªu thô v¶i cña ng­êi Mü gÊp 1. trong ®ã thÞ tr­êng lín nhÊt lµ NhËt B¶n. ViÖt Nam ®· th©m nhËp ®­îc mét sè thÞ tr­êng kh«ng h¹n ng¹ch khæng lå nh­ NhËt B¶n.. lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu n­íc ta nãi chung. søc mua cña thÞ tr­êng NhËt B¶n gi¶m m¹nhkhiÕn cho kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo NhËt B¶n gi¶m 150 triÖu USD. ®Ó vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi. §©y lµ thÞ tr­êng kh«ng chØ hÊp dÊn ®èi víi ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp dÖt may trªn thÕ giíi ®Òu cã mong muèn trë thµnh b¹n hµng víi Mü. quÇn ¸o lao ®éng. N¨m 1997 ViÖt Nam ®øng hµng thø 7 trong sè c¸c n­íc xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nhÊt vµo NhËt B¶n víi thÞ phÇn hµng dÖt thoi lµ 3. Singapore vµ §«ng ¢u. do chÞu ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc. Theo HiÖp ®Þnh nµy..5 lÇn EU. Trong n¨m 1998 võa qua. Mü. ViÖt Nam ®­îc phÐp tù do chuyÓn ®æi Quota gi÷a c¸c mÆt hµng mét c¸ch réng r·i h¬n (17% so víi tr­íc kia lµ 12%). quÇn ©u ®¬n gi¶n. H¬n n÷a. ®Ó tiªu thô hµng dÖt may xuÊt khÈu. Nh­ vËy. Bªn c¹nh thÞ tr­êng cã h¹n ng¹ch. ViÖt Nam míi chØ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu may mÆc b×nh d©n cña ng­êi NhËt B¶n víi c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ ¸o giã nam.

kh«ng æn ®Þnh trong c¹nh tranh. Nhê vËy. C¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ ë thÞ tr­êng EU ViÖt Nam n»m ë khu vùc vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ bu«n b¸n hµng dÖt may nãi riªng. yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ kh«ng qu¸ hiÖn ®¹i vµ cã tØ lÖ hµng xuÊt khÈu lín ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã tÝnh phï hîp cao trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam. Èm. n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Cã h¬n 1300 km bê biÓn vµ nhiÒu c¶ng n­íc s©u. s¸ng t¹o phï hîp víi ngµnh dÖt may. ®Æc biÖt khi HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt-Mü ®­îc ký kÕt vµ Mü tiÕn hµnh b×nh ®¼ng ho¸ th­¬ng m¹i víi ViÖt Nam. Khi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn cao th× nh©n c«ng rÎ m¹t kh«ng cßn lµ yÕu tè hÊp dÉn ®èi víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi n÷a.06% kim ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt may cña Mü. n»m trong tæng thÓ quy ho¹ch ®­êng bé. m­a nhiÒu lµ lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn nghÒ trång b«ng. ngµnh dÖt may n­íc ta cã yÕu thÕ lín vÒ nguån cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo rÎ vµ æn ®Þnh. gi¸ nh©n c«ng rÎ lµ nh÷ng yÕu tè hÊp dÉn thu hót ®­îc nhiÒu hîp ®ång gia c«ng may mÆc còng nh­ tiÕp nhËn sù chuyÓn dÞch ngµnh dÖt may tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc NICs. cÇn mÉn. chØ chiÕm 0. gi¸ lao ®éng rÎ chØ lµ lîi thÕ nhÊt thêi. ViÖt Nam cã nguån lao ®éng dåi dµo. nãng. Thùc tÕ trong thêi gian qua.hµng xuÊt khÈu cña ta sang Mü ph¶i chÞu nhiÒu lo¹i thuÕ cao lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ViÖt Nam vèn ®· yÕu l¹i cµng yÕu h¬n. Tuy vËy. Mü vÉn ®­îc coi lµ thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín cña ViÖt Nam. N»m trong vµnh ®ai khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa. §iÒu nµy gãp phÇn kh«ng nhá vµo nç lùc gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. trång ®ay. ®­êng s¾t xuyªn ¸ cña ADB gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 20 . 5. Ngµnh dÖt may víi ®Æc ®iÓm cã hµm l­îng lao ®éng lín. Trong nh÷ng n¨m tíi. kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang Mü rÊt nhá bÐ.

Cô thÓ lµ: . theo Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 21 . ®­îc phÐp sö dông h¹n ng¹ch d­ thõa cña c¸c n­íc Asean.Do míi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy nªn ta Ýt cã kh¸ch hµng trùc tiÕp. MÆc dï ViÖt Nam ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ b­íc ®Çu khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy. hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ta míi chØ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng b×nh th­êng nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu ch­a cao. do ®­îc h­ëng mét sè ­u ®·i nh­: sè l­îng h¹n ng¹ch ngµy cµng t¨ng.. trong khi ®ã cña Th¸i Lan lµ 20 nhãm. MÆc dï cã nhiÒu lîi thÕ song do h¹n chÕ vÒ kü thuËt. . kh¶ n¨ng kÐm c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam cßn ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng kÝa c¹nh sau: . th«ng tin thÞ tr­êng.Sè l­îng h¹n ng¹ch ViÖt Nam ®­îc h­ëng cßn rÊt thÊp so víi nhiÒu n­íc: chØ b»ng 5% cña Trung Quèc va 10-20% cña c¸c n­íc Asean. møc chuyÓn ®æi gi÷a c¸c mÆt hµng lín. cña Singapore lµ 8 nhãm. Ngoµi ra. nh­ng thùc ra nh÷ng ­u ®·i ®ã ch­a lµm t¨ng nhiÒu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc kh¸c ë thÞ tr­êng EU. Nhµ n­íc còng thùc hiÖn cho vay ­u ®·i ®èi víi mét sè doanh nghiÖp dÖt may ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· thùc hiÖn nhiÒu chÝnh s¸ch ­u ®·i. VÒ c¬ b¶n. quy ®inh møc thuÕ 0% ®Ó ®­îc hoµn thuÕ ®èi víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu.Sè mÆt hµng bÞ h¹n chÕ b»ng h¹n ng¹ch lín h¬n so víi c¸c n­íc kh¸c: cña ViÖt Nam lµ 29 nhãm. Nh÷ng l« hµng nµy. MÆc dÇu cã h¹n ng¹ch nh­ng hÇu hÕt doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i xuÊt khÈu th«ng qua n­íc thø 3 ®Ó vµo thÞ tr­êng EU. hç trî ngµnh c«ng nghiÖp míi nµy nh­ miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. ThÞ tr­êng EU ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã nhiÒu lîi thÕ nhÊt trong sè c¸c thÞ tr­êng h¹n ng¹ch.. tay nghÒ nªn cho ®Õn nay c¸c daonh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam vÉn ch­a cã chç ®øng æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng.

quy ®Þnh cña EU kh«ng ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ quan. N¨m 2000.S¶n phÈm xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo EU chñ yÕu tËp trung ë mét sè s¶n phÈm truyÒn thèng. kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng ngõng t¨ng nhanh. ¦íc tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 11/2002... M­êi n¨m qua. §¸nh gi¸ t×nh h×nh xuÊt khÈu ViÖt Nam sang EU. kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang c¸c thÞ tr­êng ­íc ®¹t xÊp xØ 1. C¸c s¶n phÈm yªu cÇu kü thuËt cao th× cßn Ýt doanh nghiÖp ViÖt Nam thùc hiÖn ®­îc. t¹o thªm viÖc lµm cho hµng tr¨m ngµn lao ®éng. nhiÒu n¨m liÒn ®øng hµng thø hai trong sè nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ cao trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may cña c¶ n­íc sang tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng ®¹t kho¶ng 2. kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t kho¶ng 1. t¨ng 14% so víi cïng kú n¨m 2001. trong ®ã cã c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. thÊp h¬n so víi kÕ ho¹ch ban ®Çu. dÔ lµm nh­ ¸o Jacket.56 tû USD.9 tû USD t¨ng kho¶ng 8-9% so víi n¨m 1999. ngµnh dÖt may n­íc ta ®· cã nh­ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. ChÝnh do h¹n chÕ ®ã mµ nhiÒu doanh nghiÖp do kh«ng kÝ ®­îc hîp ®ång ®· bá “ khª” h¹n ng¹ch. Sau gÇn 8 th¸ng thùc hiÖn th«ng t­ liªn tÞch sè 25/2002. nh­ng t¨ng gÊp 10 lÇn so víi n¨m 1991. Nguyªn tõ nöa cuèi n¨m 2001. . quÇn ©u. Theo vô xuÊt nhËp khÈu Bé Th­¬ng m¹i tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 8 n¨m 2000.459 triÖu USD. kim ng¹ch xuÊt khÈu sang EU t¨ng gÇn 5% so víi cïng kú lµ møc t¨ng tèt ntrong bèi c¶nh mét phÇn quan träng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp ®· dµnh ch hµng dÖt may ®i Mü. mÆc dÇu sè l­îng h¹n ng¹ch bÞ h¹n chÕ. ®Çu n¨m 2002 chÝnh phñ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng ®Ó t¨ng xuÊt khÈu. nh­ng vÉn cßn nhiÒu m· hµng bÞ bá trèng v× kh«ng cã doanh nghiÖp tham gia. ¸o s¬ mi. t¨ng 35% so víi Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 22 . 1.85 ®Õn 1. ChÝnh v× vËy. uy tÝn. III.

nÕu dïng c¸c nguyªn liÖu do ngµnh dÖt trong n­íc cung cÊp sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vÒ th«ng sè kü thuËt cña bªn ®Æt hµng xuÊt khÈu. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 23 . Nguyªn nh©n do m¸y mãc thiÕt bÞ cña ngµnh dÖt n­íc ta ®· cò kü.4% kÕ ho¹ch n¨m 2002 (2. chiÕm 20% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu (gi¶m 7. Sù ph¸t triÓn khËp khiÔng gi÷a ngµnh dÖt vµ ngµnh may k×m h·m sù ph¸t triÓn cña ngµnh may nãi riªng vµ dÖt may nãi chung. Ngµnh mèt cña ViÖt Nam cßn qu¸ non trÎ nªn kh«ng ®ñ søc n©ng b­íc cho ngµnh may ph¸t triÓn. Thùc tÕ gi÷a dÖt vµ may ch­a cã sù g¾n kÕt gi÷a c¸c kh©u vµ thiÕu sù hîp t¸c v× môc tiªu chung. ngµnh may ph¶i nhËp khÈu kho¶ng 80% nguyªn phô liÖu mµ chñ yÕu lµ v¶i vãc. Hä kh«ng ph¶i kh«ng nhËn thøc ®­îc r»ng lµm nh­ vËy lµ ph¶i chÞu nhiÒu thiÖt thßi. ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Hµng n¨m. H¬n n÷a. dÉn ®Õn t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm may vµ lµm suy yÕu søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. S¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nghÌo nµn vÒ mèt nªn chªnh lÖch gi¸ b¸n s¶n phÈm víi gi¸ thµnh kh«ng cao. C¸c doanh nghiÖp dÖt may ch­a x©y dùng ®­îc h×nh ¶nh vµ tªn hiÖu riªng cña m×nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Cã tíi 90% doanh nghiÖp may mÆc hiÖn nay vÉn thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu cho n­íc ngoµi. KÕt qña lµ lîi Ých thùc tÕ thu ®­îc tõ xuÊt khÈu thÊp.5% so víi cïng kú). l¹c hËu mµ tiÒm lùc trong n­íc ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ mét c¸ch ®ång bé. Nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i.cïng kú n¨m 2001 vµ v­îc 2.4 tû USD). Trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng EU ®¹t 490 triÖu USD. 2. S¶n xuÊt phô liÖu trong n­íc ch­a ®­îc chó ý ph¸t triÓn ®óng møc nªn ngµnh dÖt may ®ang gÆp khã kh¨n do ph¶i nhËp khÈu nhiÒu nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Ch­a cã mèi quan hÖ kinh tÕ æn ®Þnh gi÷a ngµnh dÖt vµ ngµnh may. V× vËy ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam vÉn ®­îc xem lµ ngµnh “lÊy c«ng lµm l·i”.

do bÞ khèng chÕ vÒ h¹n ng¹ch nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu trong 3 n¨m gÇn ®©y còng chØ dao ®éng ë møc tõ 500-600 triÖu USD/ n¨m. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m sang EU tuy t¨ng nhanh. GÇn ®©y. phÇn lín c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng ho¸ ph¶i th«ng qua trung gian. Trong thêi gian tíi. Mét yÕu tè bÊt lîi kh¸c mµ ta còng ph¶i tÝnh ®Õn.T¹i thÞ tr­êng EU. Gi¶ thiÕt hµng dÖt may ViÖt Nam còng sÏ ®­îc bá h¹n ng¹ch th× ¸p lùc c¹nh tranh vÒ gi¸ vÉn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam so víi Trung Quèc vµ mét n­íc Ch©u ¸ kh¸c. v× thÞ tr­êng më réng. mÆc dÇu ®· gi¶m gi¸ ®Õn 30%. kh«ng cã bÊt cø c¶n trë nµo. lîi nhuËn mang l¹i cßn rÊt thÊp. §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 24 . ViÖc EU bá dÇn ®Ó tiÕn tíi bá h¼n h¹n ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt may tõ c¸c n­íc WTO vµo n¨m 2005 lµ mét bÊt lîi lín ®èi víi xuÊt khÈu hµng dÖt may n­íc ta v× ViÖt Nam vÉn cßn chÞu chÕ ®é h¹n ng¹ch do ch­a gia nhËp WTO. kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU còng kh«ng cã kh¶ n¨ng t¨ng ®¸ng kÓ. trong ®ã cã cat 21 (¸o jacket) vµo n¨m 2002 vµ Trung Quèc ®ang gi¶m m¹nh vÒ gi¸ mÆt hµng nµy ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®· lµm cho ®a sè c¸c nhµ s¶n xuÊt. nªn kho¶ng trªn 70% s¶n phÈm xuÊt khÈu ®­îc s¶n xuÊt theo ph­¬ng thøc gia c«ng. gia c«ng jacket ViÖt Nam trong quý I/2001 bÞ thiÕu ®¬n hµng nghiªm träng. ®ã lµ: trong giai ®o¹n hiÖn nay mét sè n­íc nhËp khÈu chÝnh vÉn ¸p dông nh÷ng hµng rµo h¹n ng¹ch kh¾t khe hoÆc c¸c chÝnh s¸ch ph©n biÖt ®èi xö lµm cho hµng cña ta kh«ng cã yÕu thÕ c¹nh tranh so víi hµng ho¸ cña c¸c n­íc kh¸c. ch­a cã ®éi ngò thiÕt kÕ mÉu m· phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cho hµng may mÆc xuÊt khÈu. do ngµnh dÖt ph¸t triÓn kÐm. nh­ng th¸ch thøc sÏ rÊt gay g¾t v× nh÷ng yÕu kÐm vèn cã hiÖn nay cña ngµnh dÖt may n­íc ta. viÖc EU c«ng bè sÏ bá h¹n ng¹ch 4 mÆt hµng (cat). c«ng t¸c thÞ tr­êng cßn nhiÒu h¹n chÕ. T¹i thÞ tr­êng EU. nh­ng hiÖu qu¶ cßn thÊp.

toµn ngµnh míi cã 8 doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9002 trong ®ã cã 4 ®¬n vÞ ®­îc cÊp chøng chØ.. §èi víi c¸c s¶n phÈm kh«ng bÞ khèng chÕ h¹n ng¹ch cña EU. còng nh­ c¸c thÞ tr­êng phi h¹n ng¹ch kh¸c nh­ Ch©u óc. -VÒ nguyªn liÖu: Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 25 . -VÒ qu¶n lý: HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña ngµnh dÖt may ch­a ®­îc quan t©m chó ý..cho xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®¹t thÊp. hµng dÖt may ViÖt Nam kh«ng c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc vÒ gi¸. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1999. Nh­ vËy cã thÓ thÊy. NhiÒu doanh nghiÖp ch­a cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng t¸c ®Çu t­ nghiªn cøu t¹o mÉu mèt thêi trang quÇn ¸o ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc ®Ó ph¸t triÓn phôc vô cho ngµnh may chuyÓn tõ xuÊt khÈu gia c«ng sang xuÊt khÈu s¶n phÈm hoµn chØnh. ®Æc biÖt lµ c¸c thiÕt bÞ dÖt vµ nhuém. Nam Mü. xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay ®ang vµ sÏ tiÕp tôc ch÷ng l¹i nÕu c¸c doanh nghiÖp ngµnh dÖt may kh«ng t¹o ra ®­îc sù ®ét biÕn c¹nh tranh vÒ gi¸ t¹i c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng. §«ng ¢u. Nguyªn nh©n -VÒ c«ng nghÖ: Nh­ ta ®· biÕt n¨ng lùc vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña ngµnh dÖt may míi huy ®éng ®­îc gÇn 40% c«ng suÊt thiÕt bÞ nh­ng hÇu hÕt c«ng nghÖ l¹c hËu vµ thiÕu ®ång bé gi÷a c¸c kh©u. 3. Ngµnh ch­a chñ ®éng tiÕp cËn ®­îc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm ë thÞ tr­êng thÕ giíi ( xuÊt khÈu s¶n phÈm qua ®èi t¸c trung gian).

®Æc biÖt ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. ho¸ chÊt. ®Çu t­ vµo ngµnh dÖt ph¶i tõ 1215 n¨m. manh món theo h­íng tù c©n ®èi. Sè ®«ng lao ®éng cã v¨n ho¸ thÊp. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 26 . thiÕu hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt. ngµnh may tõ 5-7 n¨m. chØ ®¸p øng ®­îc 10% nhu cÇu cho ngµnh dÖt. lùc l­îng l¹o ®éng ngµnh dÖt may kh¸ ®«ng (trªn 90 v¹n ng­êi) nh­ng sè l­îng c«ng nh©n kü thuËt tr×nh ®é bËc cao. Thùc tÕ ë ViÖt Nam. kü thuËt.. thuèc nhuém. lµm viÖc nhiÒu giê. tay nghÒ thÊp. -VÒ chÊt l­îng nguån nh©n lùc: ChÊt l­îng nguån nh©n lùc cña ngµnh dÖt may cßn nhiÒu bÊt cËp.HÇu hÕt c¸c nguyªn liÖu phô liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt ngµnh dÖt may hiÖn nay ®Òu ph¶i nhËp khÈu 70% gi¸ trÞ s¶n phÈm dÖt n»m ë nguyªn liÖu b«ng x¬. khÐp kÝn ë nhiÒu doanh nghiÖp lµm cho ngµnh dÖt may ë t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi nghiÖm träng gi÷a c¸c kh©u trong s¶n xuÊt.. -VÒ vèn: Vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may cßn thiÕu. giái cßn Ýt. Nguån nguyªn liÖu tõ trong n­íc chÊt l­îng kÐm vµ s¶n l­îng thÊp. HiÖn t­îng ®Çu t­ dµn tr¶i. khã n©ng cao tay nghÒ. lµ nh÷ng thùc tr¹ng ®­îc nªu lªn t¹i héi th¶o víi chñ ®Ò hîp t¸c ®Èy m¹nh ®Çu t­ xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam n¨m 2005-2010. ngµnh may tõ 10-12 n¨m míi thu håi ®­îc hÕt vèn. -VÒ chÝnh s¸ch ®Çu t­: ChÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ch­a hîp lý: nh­ quy ®Þnh vÒ thêi h¹n thu håi vèn vay ®Çu t­ cho ph¸t triÓn ngµnh dÖt tõ 7-10 n¨m. n¨mg suÊt lao ®éng thÊp. C¸c thñ tôc triÓn khai ®Çu t­ x©y dùng th­êng kÐo dµi nh­ng ch­a cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch cô thÓ thÝch hîp ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®Çu t­ trong n­íc bá vèn ®Çu t­ nhiÒu h¬n vµo ngµnh dÖt may.

Thêi c¬.IV. mÆt kh¸c hä tËp trung ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Nh÷ng th¸ch thøc. thÞ tr­êng EU vÉn lµ thÞ tr­êng quan träng nhÊt ®èi víi xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam. c¸c s¶n phÈm dÖt may vµo EU sÏ ®­îc gi¶m thuÕ nÕu chøng tá kh«ng sö dông lao ®éng trÎ em hoÆc t«n träng tæ chøc c«ng ®oµn. mang l¹i hiÖu qu¶ cao. v× ë c¸c n­íc nµy gi¸ lao ®éng ngµy cµng cao. NÕu c¸c HiÖp ®Þnh hµng dÖt cña EU cã tÝnh ­u ®·i h¬n th× viÖc xuÊt khÈu hµng may mÆc vµo EU sÏ cßn t¨ng lªn rÊt nhiÒu. TiÒm n¨ng cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc may mÆc. tæ chøc nµy sÏ lo¹i bá dÇn quy ®Þnh giíi h¹n sè l­îng s¶n phÈm ®­îc h­ëng ­u ®·i. hµng dÖt may vÉn lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña n­íc ta. hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµ EU sÏ chÞu møc thuÕ h¶i quan chung cña EU. ThÝ dô. 1. Do Ch©u ©u kiÓm so¸t viÖc nhËp khÈu hµng dÖt may tõ ViÖt Nam b»ng møc Quota nhËp khÈu thÊp trong khu©n khæ c¸c HiÖp ®Þnh kh«ng ­u ®·i vÒ hµng dÖt cña EU. Cã thÓ nãi. ®«ng thêi huû bá hÇu nh­ hoµn toµn møc thuÕ 0% vµ ®­îc thay b»ng thuÕ kh¸c nhau dµnh cho tõng nhãm hµng cã ®é nh¹y c¶m cao. 2. Xu thÕ chuyÓn dÞch hµng may mÆc tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é thÊp lµ mét tÊt yÕu vµ còng lµ mét c¬ héi cho ta. Trong nh÷ng n¨m tíi.Dù b¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU ®Õn n¨m 2010. Theo th«ng b¸o cña EU. Theo quy ®Þnh míi. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta tõ nay ®Õn n¨m 2010. dÖt kim lµ rÊt lín. ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng rÊt ®¸ng chó ý vµ ®Çy Ên t­îng trong thËp kû võa qua. EU ®· ¸p dông thªm nh÷ng ®iÒu kho¶n ­u ®·i vÒ x· héi vµ m«i tr­êng. nh÷ng mÆt hµng nµy vÉn ph¶i chÞu møc gi¶m thuÕ 15%. N¨m 1998. Th¸ch thøc lín hiÖn nay 27 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh .

Do ngµnh dÖt ViÖt Nam cã tèc ®é t¨ng tr­ëng thÊp kh«ng theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh may. tµi chÝnh vÉn cßn manh nha. XÐt vÒ mÆt c¬ së ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch. nhê ®ã ngµnh dÖt may cã thÓ tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ®ang diÔn ra ë Ch©u ¸ vµ ®¹t ®­îc tû lÖ t¨ng tr­ëng. chÊt l­îng ch­a cao. M« h×nh kinh tÕ vµ ®Çu t­ cña ViÖt Nam vÉn cßn chÞu nh÷ng hËu qu¶. ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao nh­ mong muèn. viÖc lµm vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n. nhá bÐ.chÝnh lµ tiÕn tr×nh c¶i c¸ch ®ang ®­îc thùc hiªn víi tinh thÇn ®æi míi. khi mµ tû lÖ thÊt nghiÖp vÉn ngµy cµng t¨ng cao c¶ ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n. ThÞ tr­êng tÝn dông. Ngay c¶ nÕu kh«ng cã cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc võa qua th× còng ®· cã rÊt nhiÒu trë ng¹i trong n­íc g©y khã kh¨n hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may. ViÖc c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc tiÕn hµnh chËm. ViÖc qu¶n Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 28 . khi chóng ta ®· b­íc sang mét thiªn niªn kû míi. Tuy nhiªn ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc nhiÒu th¸ch thøc do m«i tr­êng kinh tÕ héi nhËp ®em l¹i. khi mµ c¸c nguån tµi nguyªn kh«ng cßn nguyªn s¬ vµ dåi dµo nh­ tr­íc. c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý c¶ vÜ m« vµ vi m« ®Òu cÇn ph¶i ®­îc c¶i c¸ch triÖt ®Ó vµ toµn diÖn. nªn søc c¹nh tranh trªn tr­êng quèc tÕ bÞ ¶nh h­ëng m¹nh. s¶n phÈm dÖt l¹i ®¬n ®iÖu. d­ ©m cña cuéc khñng ho¶n khu vùc cuèi thÕ kû võa qua. Chóng ta ph¶i s½n sµng chuyÓn sang s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n khi thu nhËp. ViÖc ph¸t triÓn mét cuéc vËn ®éng xuÊt khÈu réng r·i vÉn cßn cã ý nghÜa rÊt lín trong giai ®o¹n hiÖn nay. thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng quèc tÕ còng ®· cã xu h­íng ph¸t triÓn lªn mét bËc. ®ång thêi viÖc më réng ph¹m vi s¶n phÈm phong phó h¬n còng lµ mét nh©n tè quan träng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu dÖt may hiÖn cã cña ViÖt Nam.

lý ®Êt ®ai h×nh thµnh khu«n khæ ®iÒu tiÕt hµnh chÝnh còng lµ mét vÊn ®Ò ®ã. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 29 . c¶i c¸ch doanh nghiÖp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho khu vùc t­ nh©n ph¸t triÓn mét c¸ch hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc lín cña ngµnh dÖt may. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i. chÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông còng lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã.

tr­íc hÕt phôc håi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kü s­ c«ng nghÖ sîi. Ngµnh may phÊn ®Êu chñ ®éng tiÕp cËn trùc tiÕp víi Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 30 . Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU. khu vùc ®Ó tõng b­íc tiÕn hµnh kinh doanh quèc tÕ nãi chung vµ c¸c h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu nãi riªng cho phï hîp. dÖt nhuém t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc. chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh­ xuÊt khÈu. Víi mét thÞ tr­êmg thèng nhÊt 15 quèc gia cã ®êi sèng cao.Ch­¬ng III. I. Hoµn thiÖn chÊt l­îng lao ®éng còng lµ mét vÊn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã t¨ng c­êng hç trî kinh phÝ cho ho¹t ®éng nghiªn cøu t¹i ViÖn MÉu thêi gian (Fadin). ®ång thêi më thªm ch­¬ng tr×nh sau ®¹i häc ®Ó ®µo t¹o chuyªn s©u. 1. Trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ang cã xu h­íng ®a ph­¬ng ho¸ quan hÖ. ®a d¹ng ho¸ ®èi t¸c vµ ViÖt Nam còng ®ang n»m trong xu thÕ ®ã nh»m t¹o mét mèi quan hÖ kinh tÕ réng lín. tõ ®ã còng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. ®ång thêi còng lµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu tiªu dïng quÇn ¸o ®Ó b¶o vÖ th©n thÓ chØ chiÕm 10-15%. ®Ó ®¸p øng nhu cÇu hµng may mÆc cho kh¸ch hµng ë thÞ tr­êng EU kh«ng ®¬n thuÇn ®ßi hái vÒ sè l­îng mµ c¶ vÒ chÊt l­îng. H×nh thøc xuÊt khÈu. Do vËy. møc tiªu thô hµng dÖt may lín. §a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt. Tõ ®ã h¹n chÕ c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu qua nhiÒu kh©u trung gian vµ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm do c¸c dÞch vô g©y ra. tõ hµng dÖt may b×nh th­êng ®Õn c¸c s¶n phÈm cao cÊp. ®a d¹ng h¬n vÒ mÉu m·. C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU. 2. Tõ ®ã dÔ dµng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng lîi thÕ so s¸nh tõng quèc. §µo t¹o nguån nh©n lùc cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam. th©m nhËp vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. trªn c¬ së n©ng cao n¨ng suÊt. cßn 85-90% lµ theo mèt nªn chÊt x¸m chiÕm tû lÖ cao trong gi¸ trÞ s¶n phÈm.

Kim ng¹ch XK Hµng dÖt Hµng may TriÖu USD TriÖu USD 800 2200 1000 3000 TriÖu USD 3000 4000 TriÖu mÐt TriÖu SP TriÖu SP 1330 150 780 2000 210 1200 §¬n vÞ tÝnh N¨m 2005 N¨m 2010 Nguån: Bé C«ng nghiÖp Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 31 . §iÒu nµy sÏ lµm cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may gi¶m ®­îc gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tiÕt kiÖm vËt t­ nguyªn liÖu. t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng vÞ thÕ c¹nh tranh cña s¶n phÈm. S¶n xuÊt V¶i lôa SP dÖt kim SP may quy chuÈn 2. PhÈm cÊp cña s¶n phÈm.kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm ë thÞ tr­ßng thÕ giíi. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®ßi hái chÊt l­îng cao nªn ta cÇn nhanh chãng ®­a vµo ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000. 3. B¶ng chØ tiªu s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu: ChØ tiªu 1. ISO 9002 t¹i c¸c doanh nghiÖp dÖt may. n©ng cao kh¶ n¨ng xuÊt khÈu trùc tiÕp.

®Çu t­ gi¸n tiÕp (qua chøng kho¸n). thu thËp xö lý c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp dÖt may. æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng vÒ chÊt l­îng còng nh­ thÞ tr­êng. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh dÖt may. giíi thiÖu s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam víi kh¸ch hµng quèc tÕ. thÞ phÇn. cÇn cã mét trung t©m giao dÞch xóc tiÕn xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¶m nhiÖm chøc n¨ng t×m kiÕm thÞ tr­êng. ®Çu t­ vµo nh÷ng mÆt hµng chñ lùc. Më réng thÞ tr­êng. m«i giíi. C¸c doanh nghiÖp cÇn x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi vµ cñng cè thÞ tr­êng hiÖn cã. 1. §Ó ®¹t môc tiªu ®Õn n¨m 2010. ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh. 2. C¸c kiÕn nghÞ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU. Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi.II. vÒ kh¸ch hµng mét c¸ch kÞp thêi. ph¶i ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®Ó huy ®éng vèn trong n­íc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngoµi Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam. 3. ngµnh dÖt may s¶n xuÊt 2 tû mÐt v¶i c¸c lo¹i vµ xuÊt khÈu 4 tû USD. §Ó c¸c doanh nghiÖp dÖt may gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng ®ång thêi t×m kiÕm vµ x©m nhËp c¸c thÞ tr­êng míi. sau ®ã hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ®¬n lÎ. liªn kÕt. sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn trong n­íc. cÇn ®Çu t­ m¹nh mÏ ®Ó huy ®éng. Thu hót vèn ®Çu t­ vµ qu¶n lý vèn. Yªu cÇu ®Çu tiªn ®Ó cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranhcña sÈn phÈm lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. liªn doanh. §ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ngµnh dÖt may nh­ ®Çu t­ trùc tiÕp. Cô thÓ: Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 32 . nhµ n­íc hç trî ®¾c lùc cho c¸c doanh nghiÖp trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. C«ng ty tµi chÝnh dÖt may cÇn ph¸t huy vai trß b»ng c¸ch thay mÆt cho tËp ®oµn doanh nghiÖp dÖt may trong n­íc ®Ó huy ®éng vèn.

tiªu chuÈn kü thuËt. ViÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch b×nh qu©n nh­ hiÖn nay sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mét sè doanh nghiÖp thõa. t¹o b¹n hµng cung cÊp nguyªn phô liÖu æn ®Þnh. b¶n vÏ. ®óng thêi h¹n. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu . hµng ho¸ dÖt may cña ViÖt Nam t¹i thÞ tr­êng EU ®­îc ®¸nh gi¸ cao lµ do c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam giao hµng ®óng thêi h¹n. hµng mÉu. tr­íc hÕt cÇn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc nhËp nguyªn vËt liÖu. Ngµnh dÖt may cÇn ®­îc h­ëng chÕ ®é thuÕ quan ­u ®·i hîp lý. C¬ chÕ ph©n bæ h¹n ng¹ch ph¶i ®­îc thay ®æi c¨n b¶n theo h­íng sö dông h¹n ng¹ch lµm c«ng cô thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp tiÕn ra thÞ tr­êng kh«ng h¹n ng¹ch. 4. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 33 . §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy. n©ng cao søc c¹nh tranh vÒ gi¸. .Kh«ng ngõng øng dông c¸c thiªt bÞ khoa häc kü thuËt míi.§¶m b¶o yªu cÇu giao hµng b»ng c¸ch ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. cÇn cã chÕ ®é trî cÊp gi¸ tho¶ ®¸ng cho c¸c doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng EU. hiÖn ®¹i ho¸ trang thiªt bÞ cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. chñ ®éng trong vËn chuyÓn vµ bèc xÕp hµng ho¸.. . HiÖn nay. quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng hµng tr­íc khi xuÊt khÈu qua hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng b¾t buéc. . qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ttrong khi mét sè kh¸c thiÕu h¹n ng¹ch nªn cã hiÖn t­îng mua b¸n h¹n ng¹ch gi÷a c¸c doanh nghiÖp. gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc c©n ®èi thÞ tr­êng. ®¶m b¶o chÊt l­îng.Nhµ n­íc cã thÓ hç thî tÝn dông cho doanh nghiÖp b»ng c¸ch kÐo dµi thêi gian hoµn vèn ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm.KiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu ®Çu vµo.Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu cña bªn ®Æt hµng vÒ nguyªn liÖu. .

Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 34 .

nh»m t¨ng søc c¹nh tranh hµng dÖt may trªn thÞ tr­êng thÕ giíi nãi chung vµ EU nãi riªng. SA 8000 vÒ qu¶n lý lao ®éng. MÆt kh¸c. ®em l¹i lîi nhuËn cao. gi¶m thiÓu sù mÊt c©n ®èi gi÷a ngµnh dÖt vµ ngµnh may nh»m ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe vÒ chÊt l­îng. s¶n xuÊt. c¬ héi vµ th¸ch thøc (SWOT) cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam khi xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng EU cÇn ph¶i t¨ng tèc trªn mäi lÜnh vùc: ®Çu t­. song ®iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 35 . Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y. ISO 14000 vÒ qu¶n lý m«i tr­êng. quèc tÕ ®ang dÇn tiÕn tíi níi láng. më ra nh÷ng mÆt hµng míi cã gi¸ trÞ thÆng d­ cao sÏ lµ vÊn ®Ò träng t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc nhµ. gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam.. xuÊt khÈu. thÞ tr­êng EU hiÖn nay l¹i ®ang lµ mét thÞ tr­êng tèt. ®Çy tiÒm n¨ng ®Ó xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam... chiÕn l­îc: H­íng vµo xuÊt khÈu. ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¸c doanh nghiÖp dÖt may ph¶i h­íng tíi ®¹t ®­îc c¸c chøng chØ quèc tÕ ISO 9000 vÒ qu¶n lý chÊt l­îng. mÉu m·. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ngµnh dÖt may xuÊt khÈu lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng. ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo EU hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt. chñng lo¹i vµ tÝnh thêi trang cao cña thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng EU.KÕt luËn Nh­ vËy. ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®ang b­íc vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn míi vµ ®Çy høa hÑn... t¨ng s¶n l­îng b«ng trong n­íc. t¹o ®iÒu kiÖn më réng th­¬ng m¹i quèc tÕ. chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ sang d¹ng chÕ biÕn s©u. cung cÊp hµng ho¸ trong n­íc. t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c n­íc hîp t¸c quèc tÕ vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶.. ®iÓm yÕu. ph¶i gi¶i quyÕt ngay nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nguyªn liÖu. §Æc biÖt lµ ngµnh dÖt may xuÊt khÈu. Víi c¸c chÝnh s¸ch quèc gia. Nh©n thøc râ ®iÓm m¹nh.

Hans_Heiz Seiz Seyfarth Phã chñ tÞch héi khuyÕn trî ViÖt Nam TS. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn l­u t©m” cña TrÇn DiÔm H­¬ng. II. T¹p chÝ c«ng nghiÖp 1. Sè 6/01 Bµi: “Ngµnh dÖt may vµ biÖn ph¸p ho¸ gi¶i th¸ch thøc” cña Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 36 .TS. Sè 4/01 Bµi: “§Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam tr­íc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc” cña Lª V¨n §¹o. Th­¬ng nghiÖp thÞ tr­êng ViÖt Nam. 2. Sè 17/ 01 Bµi: “Hoµn thiÖn chÊt l­îng lao ®éng ®Ó ngµnh CN dÖt may ViÖt Nam cÊt c¸nh” cña Ph­íc Trung.Lª V¨n T©m. 4. T¹p chÝ th­¬ng m¹i. ngµnh còng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm dÖt may ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®©y nhanh h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng nµy.Bé. Sè 3+4/99 Bµi: “Më réng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu-th¸ch thøc lín víi ngµnh dÖt may” cña L©m Giang. 2. 1. I. 5. Sè 1+2/01 Bµi: “Ngµnh dÖt may ViÖt Nam t¨ng tèc trªn ®­ßng héi nhËp” cña M¹nh Trung-H¶i Tïng. Tµi liÖu tham kh¶o I. Phi Hæ. 1. Sè 15/01 Bµi: “ChÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm héi nhËp cña EU-c¬ héi vµ th¸ch thøc míi cho c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam” cña: Chñ tÞch héi khuyÕn trî ViÖt Nam GS. Sè13/01 Bµi: “Ngµnh dÖt may ViÖt Nam víi nh÷ng th¸ch thøc trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu” cña H¶i Tïng. Sè 4/01 Bµi: “T×m hiÓu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh CN dÖt may ViÖt Nam” cña D­¬ng §×nh Gi¸m. Sè 4/00 Bµi: “Tæ chøc Marketing hµng may mÆc sang thÞ tr­êng EU. 2. 3.

1. 2. Thùc tr¹ng vµ triÓn väng” cña TrÇn Lª Giang. “Hîp t¸c kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i víi EU ” cña NXB Hµ Néi – 1995. 2. VII. T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn.§Æng §×nh Hµo vµ Ng« ThÞ Mü H¹nh.L­u Ngäc TrÞnh vµ NguyÔn Ngäc M¹nh.NguyÔn Thu Thuû-Khoa QTKD-§H Ngo¹i Th­¬ng. Sè 6 (68)/00 Bµi: “§Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ngµnh dÖt may ViÖt Nam” cña TS. VIII. T¹p chÝ ngo¹i th­¬ng. Sè 3 (65)/2000 Bµi: “Ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam víi c¸c th¸ch thøc míi” cña Th¹c SÜ. 3. 1. Sè 84/02 Bµi : “ Ngµnh dÖt may ch¹y ®ua víi thêi gian. Gia t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm vµ xuÊt khÈu ” cña NguyÔn Anh Thi. Sè 2+3/01 Bµi: “§Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU.ViÖn kinh tÕ thÕ giíi. 2. hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai chÝnh s¸ch mËu dÞch cña EU ®èi víi hµng dÖt may” cña Thanh H­¬ng. Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 37 . IV. 1.Bé KH&§T. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam. ngµnh dÖt may t¨ng tèc” cña Lª Quèc ¢n . VI. 1. S¸ch. T¹p chÝ kinh tÕ thÕ giíi. Sè 52 T10/01 Bµi: “Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam” cña Vò B¸ §Þnh. Sè 1 (10/8/2001) Bµi : “ LÞch sö. 1. Sè 24/02 Bµi : “ DÖt may t¨ng tèc ®Çu t­ ” cña §øc V­¬ng. 1. Sè 5/99 Bµi: “XuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang Ch©u ¢u.3. 2. Sè 139/02 Bµi: “Hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” cña PGS. V. III. Sè 21(31/8/2001) Bµi : “Tin tøc dÖt may thÕ giíi 5 th¸ng ®Çu n¨m ” cña TÊn H¶i.PTS. Nghiªn cøu Ch©u ¢u. Sè 103/02 Bµi : “ C¬ chÕ míi xuÊt khÈu dÖt may ” cña §øc V­¬ng.

..................................................... 3......... Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ........................... Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu: ........................ Nh©n tè khoa häc vµ c«ng nghÖ ....... Nh©n tè chÝnh trÞ............................ 3 I.. 8 3.............. 1 Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu..... Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm: .......................... Nh©n tè kinh tÕ................ Gi¸o tr×nh “ Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp” cña tr­êng §H KTQD HN........................................ 7 2...... liªn kÕt vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ: .......................................... ................................................................................. ........................................... 3 1..................... 4 II............... 3 2....2............................. “ChiÕn l­îc vµ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp nhÑ ViÖt Nam ” cña NXB ChÝnh trÞ quèc gia-1999... §Æc ®iÓm ........... C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu...... 10 38 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh .... “V¨n kiÖn ®¹i héi toµn qu«c lÇn thø IX” 4.............. 8 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU ............... 3 b.................... 8 4.................................. 7 1........................ Môc lôc Lêi më ®Çu ...................... 3 a....... Kh¸i niÖm .............................................................. x· héi vµ qu©n sù: ....... Nh©n tè liªn minh.. .............. 5........................................................................................................................................... Gi¸o tr×nh “ Qu¶n trÞ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i” cña tr­êng §H KTQD HN...................................................

................... C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®©ye m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU.......... EU: trung t©m kinh tÕ hïng m¹nh......... §a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt............................... 22 1.................................................... C¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ ë thÞ tr­êng EU ...................................... .............................................. Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU .... ......................................... cã vai trß lín trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi...... 25 IV.......................... 12 c...... ........................................................................ 20 III........................................... ...................................... Më réng thÞ tr­êng................................ 30 I......... 23 3................................................................................................................. 13 1................. 27 Ch­¬ng III.............. ..................... H×nh thøc xuÊt khÈu .......................... 10 1......................... .... VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may ... 31 II. 15 4........................................ 12 II.... 27 1............ VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may vµ thÞ tr­êng EU: ......... C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu......... T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng EU .......................... 11 a............................... 32 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 39 ...... Thêi c¬ ............................................ 18 5......................................................................................................... 32 2........................................................... 10 2........... thÞ phÇn............................................. PhÈm cÊp cña s¶n phÈm ........ 13 2..............I...... Thu hót vèn ®Çu t­ vµ qu¶n lý vèn ........................ VÞ trÝ cña thÞ tr­êng EU................................................................................... §¸nh gi¸ t×nh h×nh xuÊt khÈu ViÖt Nam sang EU................................... .................................................................. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc............................... 30 3....................................................................................................... 27 2..................... 32 1.... C¸c kiÕn nghÞ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt amy ViÖt Nam sang thÞ tr­¬ng EU.... Nh÷ng th¸ch thøc.... 30 1........Dù b¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU ®Õn n¨m 2010 ........... Nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i .... 11 b... 30 2........... EU: Mét thÞ tr­êng réng lín vµ thèng nhÊt....... VÒ c¬ cÊu thÞ tr­êng .... EU: nÒn ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn thø hai thÕ giíi ...................................................... ... ........................ ................................................... VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu ...... 22 2. Nguyªn nh©n ..................................

....... 35 Tµi liÖu tham kh¶o ..........................................3................... 33 KÕt luËn ....................................................... 36 Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 40 ................. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh dÖt may.............................................. 32 4............................. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu ...........................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful