ASLI

FABZIbAT HI:AT

oleh

.

RAISUL MUHADDITSIN ALLAMA MOHAMMAD ZAKARIYYA SYEIKHUL HADITS

I

!,
I

ISI

BUKU
M1!Ika


"

J

Muqaddimah Pentingnya Salat dan Cela

,.,

..
Salat

.'.
,.
,

·.
., .,

..
"

1

©Hak cetak terpelihara

,
j

-

Pab.ala

3

Amaran

Mele1lgah-lengahkan

Sa]at

.,

29
50 164 "ll '11 73

.
.

Penting[lya, Celaan

Berjemaah

-

Pahala

Salat Berj:ema'ah
'"

..
,

Kar,ena Meninggwka'n

I,ema'ah

It !j;I
I

P,enti!Dgnya IllhLes dan Khusyu.> Dalam P,etikan Perhatian Ayat-ayat Quran
" "

Salat

·. ,.
.,

.
.

..
,

..

..

.. ..

·
"

,

..

~

Kisah

Keh:idllpan

~eberapa Daripada

Orang Wara' Hadits

Petikan-petikan

'.
.

.. .. '.
.
Oleh

.. ..
,

19 88
10.3 106 101
113

\

Keperluan-kepedua:n AbU-aMi Sufi Makna Lafaz-lafaz Beberapa

Salat Ya,ng Baik Dianj,urkaD ,. ,. .

-

.

Dalam

Salat

...
.
,

.. .,.

I I

Salat

Orang Penting

Sahahat, Tabi<,en Dan AhU Sufi

Satu Perhetian

..

..

..

,

I
,

;
,

I

.

.
,
-A

-

I! II I
Bengan nama Allab yang P~murah, Pe,ngasih

MUQADDIMAH

PENGARANG

Kami memuji Allah s.w.t. serta memohon salawat dan salam ke atas Rasul ya yang mulia, para sahabatnya dan para ummat.nya yang mempsrtahankan perjuangan agama yang benar. Adapllll, sikap para Mu ~jm:in dan Muslimat yang meacuaikan amalan-amalan dan ajaran-ajaran agama Islam pada hari ini sudahlab masyhnr, hinggakan salat - tiang agama Islam yang terpenting (sesudah ~man) dan yang pertama sekali yang akan disoal pad a Han Hisab sedang diabaikan sarna sekali. Walauplln setiap seruan ke jalan Islam di masa ini nampaknya seolah-olah hanya Bam seruan yang siasia, akan- tetapi pengalaman ~enllliljukkan babawa uaaha-usaha lie arah ini bukanlah tak berhasil sama sekali. Sabtiaan-,sa,bilaan Rasulullah s.a:w. pastl memanfa'ati orang-orang yang ber',aka] waras dan beriman. Malta denganpandangan inilah dan karena hendak menunaikan permintaan daripadn sahabateahabaekn :y,ang kukasihl yang permin.taannya sudah lama tak kutunaikan" maka kuceburkan diriku untuk menulis buku keei] ini ~~angmana. adalah menjadi siri ke dua dalam bidang Tabligh. Sin pertamanya iaiah Fadhilat Tabligh.

Ke'PadaNya aku berseeah dan kepadaNya aku memohon. Kt:.lIm MusUmin di han ini - mengenai tingkan Iakunya terhadap salat - dapat diba~gikan kepada tiga golonga.n. Sebilangan besar

1

...
darinya tidakpul'l mengindabkan ansllng akan sal at. Sediklt saja, bil_nganny_ yang'menunaikan 8alat - itnp'UD Udak dipentingiannya Jema'ah. Kemndian ada pula yang selalu bersalat (denga1l' berjema'ah) tapi sal_t1lY8 tldak mel'lgikut; rtllrull-1'UkIln salat. Bukll ini kubahagikan kepada tiga bahagiall supaya sesuai dengan kehendak-kehendak tiap ..atu golongan. Pacia tiap-tiap bahagian b,adits RasuLulla.b s.a.w, diberikal'l terjemahan yang ml!ldah difaUm. Terjemabannya adalah dari seg; penbahasa bukan dari segi bahasa. Ket.el'angan-Itet.erangan adalal:! ditambah eli. mana yang perin. Nam,a bu1cu·bun had[tift yang darinya dipetik hadit:l!-hadits itu adalah juga diseburtkan uneuk ru 'llka:Il. BAHAGIAN 1

PE
Ada dua Bab mengenai Penringnya Balasan bagi mereka

TING ,YA

AL T

pada bahagian ini, Bab pertama ialah Salat, Bab kedua mengenai Amaran dan yang meninggalkan salat .. BAB 1

PAHALA

SALAT

Hadits 1

Al·Hafiz Mohammad Zakari'7a.
Syeiklb AI-Haclits,

Macfra.aa llazallu 'mum,
Sah.,allp,uT.

fl

Abdullah ibn Umar r.a. meriweyatkan bahwa beliau dengar Rasulullatl s.a.w. bersabda, "[slam tertegak atas lima rukun: Bersaki bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan lfuh3mmad adalah hamba ya serta RasulNya; mendirikan salat; membayarkan za'kat; mengerjakan Hajj dan puasa pada bulan Ramadhan, Agama Islam adalah diibaratkan oleh Rasa\ullah s.a.w, sebagai sebuah khamah yang disokong oleh lima batang tiang, Tiang tellgahnya ialah Kalimah Syahadah. Empat tiang lagi adalah tiang-t.iang sokongan, yakni satu tiang pads 'lisp satu penjuru khemab itu. Tanpa tiang tengah make khemah itll Udale boleb dit.egak dan seklranya mana-mana satu dari tiang sokongan yang di penjuru itu hilang maka 'aldbatnya runtunlah penjuru khemah)Tang rusak itu. Kini marilah kita liha dengan mala kita sendliri sejauh manakah yallg telah kita tegakklll'l agama

itu

2

s
'-

'--

b~am itu. temp toya

Be-narli!:ah tiap-tiap dengan ~mpulrna?

tiang

itu

telab

diteg

kkan

pads

salatnya karena Allah, dari poh.on ini",

do anya

gugur

seperti

daun-daun

ini gugur

Lima tiang agama Islam yang tersebut dalam hadits ini menunjukkan kewajiba1J-kewajiban yang penting bagi seaeorang Is~am. Sungguh pun Udak mungkil:l bagi seorang Islam tidak mempul'lyai mana-mana satu da:rin,ya, namun aalat - dalam ajaran agama Islam - mengambil tempat di sial Iman.
"Ada sekali kutanya pada 'amala'D (manuaia) yang manakah yang paling dil'edz.ai Al1ah s.w.L.?'· Jawab Baginda a.a.w., .. Salat," Kemudian htanya. "Yang mana pula selepasnya (mengikut susunan ~el:'edz.aan)?" J,nvab Baginda s.a.w., "Mengbormati dua orang ibllhapa.." Kutal'lya lagi, "Selepasnya apa lagi ?". Jawab Bagincia Rasulullah
S.B_W.

Kata

Abdullah-ibll-lrJas'ud..

Biasanya di musim daun-dauu gugur, lebatlah daan-dann gugur dan pohonnya s.ehingga pads setengah-setengah pehon t8k ada ehelai daunpun yang tinggal. Begitulah kssannya salat :lo'ang dilaksanakan dengan penuh khus:l"u' dan tawadhu _ Se.gala dcsa yang dilakukan oleh seseorang ,.ang bel'salatadalah dlhapuskan. Bagaimanapun hendaklah diingat bahwa menurut pendapat ahhrl kalam hanya dosa-dosa kecil saja ¥8ng tel"ampllll dengan s.a]at. Dosa-dosa bssar tidaklah terampun tanpa bertaubat.

"Jihad-".

Oleh itu, patutlah ki B, di samping beraalat, jangal'l. lnpa bertaubat dan beristighfar. Semoga Allah s.w.t., dengan lLmpah l'ahmatNya, mengampun juga dosa-dosa besar yang terlaku oleh sese orang berkat salatnya karena Allah.

Ali Qari mengambil hadits ini untuk menyokong pendapatnya iaitu sa]at adalah kewajjban agama yang penting selepas Iman. Ini diperkuatkan lagi oieh sebuah hadits yang dirrwayatkan bah,..,.a Rasulullah s.a.w, beesabda, "Salat adalalt sebatik-baik perintah yang diperintahkan oleh A lah,"

Mulla

Hadits
it' '/ •

3
:;-

'~~"~'1.v.;. \:I ~L~c..:t:. i.,:)~,..,." 4'''i~" .... ~-::: p...... /'[Y'~/",../}trlr(. "r:)~(l/~~ ~" U\:l(,:)~~ ~
-'I "'' 't u--'~~
".

~ .... _"... ~r""'~~",,, <.,J-~:;' =,W}~~{, -!{~:"~~.,t~l"'~: 1t~'='1~ -..II~ It{i~~~ .. ... /,, iN~ • UI..O ~ ••,,)~t~.) ~
.1' -:.~ ... .. ~i~(

Hadits

2

UJ..,.~~~

i'::-t'f -' .... ..-1-:,:, ~J!, ,.."

d.Il

~l'
(:J~

~!""i

~ lie9\0tUCiB()({~J~~~-,:&'.if~~l!.!~ ..• ~ 7
/.. ,
;'.".

"'} ~

I~~

)~~I~dbID~;~~ ...
(,:,;) \5:

~ ~I • .

~ ....L 1 , ...~

II t .:i.:J,(tt 1'{;di,(' ·_,,..t~;!.~~~t{\B • ,U" ~J...... ~...
<::o!I

J~~); ~j;"~~J;J~G:J

~ v-:- e '..... .,,, ~"~tt;:~~;~J,;.G~~h~.1~~l;~

~J,-,~p,.,;';Jitv..4t'"

e/. /..... ~~ ..I~) q... ... ,..

"'":'~

~(8[,:,f;t;.Jtij~t:;

~

, ............. " ~~( ~(f"';.':r/t1./'.~~~~~ ~~~

OJ'yIi)..:b~....,,,,,~'y~

.';u1·'r~~~'. _, ~,~..,,~~~

..~'~l,; '"::T ~.~~'C:;.t,~ ,..,. ~ ~~ "'''
5.8.W.

~~~-j;~tn ,.:j.

CZ~~i9WI~;1~~\~t;(z:~\~~!Gl -~;j!t~5~r:f~~~

Abu Zar r.a, meriwayatkan bahwa ada sekali Rasulnllah keluar daei rumahnya. Pada masa ita ialah musim daundaun gugur. Baginda ambU ran ing sebatang pobon yang daundaunnya mula] gugur dengan lebatnya, seraya Baginda s.a..w. beraabda, "Ya Abu Zar! ApabiJa seorang Islam menunaikan

4

Abu Usman. 11"',8. herJ.icata. ··P.ada aatu hari Salman r.a, dan aku aedang duduk d1i baw,ah sepohon kayu. Beliau ambil sebatang ranting kering dari pl'ltllll'! tersebut lalu menggo.ncang-goneallgkannya hingga kesemua daunllly.a gugur.. K mudian kata beliau padaku, "Hai Abu Usman! Mengapa :kamu tidak tanya aku kenapa aku bllat. demikian ini ,,,' Sahtlcku' "S:ila khabarkanlah padaku karena Rata beliau, "Beginilahi RasuluUab s.a.w. lakukan di hadapanku sernasa kubersamanya di bawah sepohon kayu. Baginda ambil ranting kering pl'lbl'll'! terse:but Ja'lu menggoneang-goneangkannya hingga kesemua daunnya gugur seraya Baginda s.a.w, bersabda, "Wahai Salman! mengapa kamu tidak lany.a karena apa aku buat demikian ini 1" Sahutkul "Sila khabarkanlah padaku karena apa Baginda buat beginl," Sabda Baginda, "Bahwasanya apabila seorang Islam ambH wudhiu dengan sempurna, kemudian ma laksanakaan salat lima Icalii pad:! sehari, malta dosa-dosanya gugur seperti mana daun-daun hli gu,gl:n"." Lantas Baginda s.a.w, membaca ayat Quran yang berikat.

sahaja tetapi hadits inl,

bata

an

ini

tidak'lah

terdapat

pada

isi

kandungan

Ayahku memberi dua se'ilab. Pertama, sese orang itu bukanlah seorang Islam tulen kalatl cilia melakukan ebara?g dosa besar, Kalau dosa-dosa seumparna itu dUakuinya maka dia akan menggelisah (karena khauf akan Anal!) sehingga dia membersihkan dosa-dosa itu dengan air matanya yang diasirkan di hadapan Allah s.w.t. karena bertaubat. Kedua, 'I'lrang yang salut dengan .khushu' dan tawadhu' tentulab dia berislighf'al: beberapa kali dalam ehari. Mitsalnya, lihatlah pada do'a penutup salat yang lafa-z:nya sepert] ini:

, ....~ '1 ..10 .J.'.... . ~'jtc.;_;un~TJ~:J~ *~,a-~"
I~.

~:J_;a;J

.J'

~'''1.' ."'r. .~ l'''·'l.... ... ...,::::,::- "~a ,.... ,,~........ ', , , .,., .......~ ~, u
~,~j~..J~!J~~zs~ -~

~

~,~ ~;~I ~
~

Wahai Tuhanku, bahwasanya aku telah rnenganiaya akan diriku aniaya yang banvak, Tal. :111::1 yang _ nggup mengampuni dosa melainkan Engkae, maka ampunilah akan daku ~engan ampunan dad sisiMu, dan rahraatilah akan daku, bahv... ·asanya Engkaulah Tuhan Yang Maha Pengampun [agi Iaha Penyayang. Dirikanlah saJat pad's kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan darrpada rnalam, sesullgguhn~'a perbuatan yang baik: itu menghapuskan perouatan-perbuatan yang buruk (dosa); itulah peringatan bagi orang-orang yang mahu ingat (Hud: A.114). Hadits yang tersebnt dii atasmellunjukkan kelakuan Salman seorang sahabat Ras'Illullal'l ..a.w. Para sahabat Baginda amat mengasihlnya, Mercka enantiasa mengenangi masa )'ang Baginda berada bersama-samu mereka. Menka akan melaku sesuatu lakuan tepat ebagaimal'la mereka lihat Baginda melakuil'lY~ ,di masa yang tertentu j,tlJ.. Sesunggllhnyaamatlah sukar hendak di-cakup egala sU'1IIuh Itastl"ullah .a.w. mengenai llentingnya salat serta hadits-hadits yang menyatakan keampunan bagi mereka yang rnenjaga salatny . Dalam hadits yang tersebut ,di alas wudhu' di ebut hendaklab sempurna. Oleh itu kita baruslah amat-amati rukun-rukun berwudhu' serta mengerjakann~'ll kesem a. Ii salnya, bersugi adalah satu sunnat dalam wudhu' tetapi ini kcrapkali dicuaikan. Ter ebut di dalam sebuah hadits bahwa sajat yang dikerjak:an selepas bersugi adalah tujuh puluh !cali Lebih baik dari salat yang di erjakan tanpa bersugi.

r.a. -

sangat

Dalam sebuah hadit disukal dan f'aedah
(i)

Jagi

rang

tersebut bahwa bersugi sangatberikut dip"l'ol -hi darinva:

(ii] (iii) (iv) (v) (vi)

Sebagaimana yang telah disebutkan dahulu bahwa kalam membatasi k amplllM'I'1 ini hanya kepada dosa-desa

ahlul

ked

Bersugr mcmbersih serta mewangtkan mulut dan mencegah bau busuk. Bersugi disukai Allahi s ..... dian dibenci olen r.t. yaitan, Allah .w.t. dan para ;\lalaikatNya sukakan orang-orang yang mCllyugi gig!. Bersugi mcnguatkrm ~lJsi serta mencerahkan rna a. Bersugi mellghilaugk.:.:.1'! ampedu clan gelenl:l .. Ber gi adalah satu slml.lah iaitu 'amalan Rasulullah s.a.w,

7

. ])ata. ahlul kalam .teJ'ah menghitung iaitu ada sebanyak tujuh puluh farlzllat mengeriar bel'sug; gigi. Adalah diberitakan bahwa s~or~ng yang . s~JaJll ,menyugi giginya akan mati dengan ka.limab syahadah dl bJulrnya. Banyak benaj- pahalanya kalau wudhu' itu mpurna, . Dalam hadits ada tersebut bahwa bahagian badan yang ri'b~srl1hi oleh air wudhn' akan bercahaya pada hari qiamat da~ darinya RasuluHah S.B.W. akan dapae mengenali para ummatnya, Jabir r.a. menceritakan bahwa dia dengar RasUiloUah s.a.w. bersabds, "Lima kali salat setiap hsri itill adalah seumpama sebuah a.nak sunpi. yang dalam menga]ir di de pan pil'ltu ramah seseorang yang mandi di dalamny.a lima kali sehaei," Pada umurnnya air yang mengalir adalab bersih tall kotor dan lebih dalarn air ilu mengalir lebih jernih dan lebih bersih is. Bermandi di dalam air yang sebersih Hill pastilah bbis sepIa kotoran yang ada pada tubuh dan bersihlah Ia, Salat yang dikerjakan dengan memberati segala rukunn)'8 samalah 'ibarat:nya dengan ailr sungai iaitu ia akan membersihkan jiwa dari septa desa . S€dikit Ada banyak hadits yang seart] walanpun matannya berbeza yang dilapurkan oleh para sahabat Rasulu.llah s..a.w.

..!v:!~ 1,;t
U~

f

Radits
""..
I

41 (a)

cLU.J.! I"~ ! a» '1.:r"'"91IU""""J~
,

~;_,... ~ .~

"Jr(. ;:"";';.1 "
~ ~ ,,_, ii'.~

<::J :'"',.
,J

'" !)-oO

~~
'"

i'

J"((;' ~ j'P~(:)1~ ~.u':;II/lf~ ~.)."';"f:)'j~".."" ,.,. ........ ,;",' 9··'f. S!I$" " !Y~ s~ ~
~
~~,

~--1~
~"..:.

~.

'''(jc:l..i...~" _ ~ ~~'''~ , .., .....
r

\:) ~..>"~U;.. ~ ~

'"

J/

,

\ ',;';" y ......., ... ,~: 1.. •• .~(:Jl ",""..)1
......

_, ~

,,~

.,
..

-' ,""("r( (r ~
ti!J..J
" ,

l?1.b:I'1~aJ.)I~~\'9~!J,:...
.~"
~

-'! ",/
••

.. ,., "
~ •

~

..,. ""'". .J

Abu Said AJ-Khlldn memberitakan bahwa beliau denga.r Rasulullab s.a.w. bersabda, "Tiap satu dad kelima-lima salat fardhu itu mengh.apuskan dosa yang dilaku.kan s.emenjak salat yang telldabull:1 darinyal>. Sebagai penerangan marilah kita ambi] perihal aecrang yang bekerja dalam sebuah kilang, Kerjanya blah satu pekerjaan yang tubuhnya berlumul" dengan debu: tetapi ada lima anak sungai }'ang mengalir antara kilang tempat dia bekerja dengan rtlimabnya dan semasa dia pulang dati kerjanya dia mandi di dalam setiap satu anak sungai tersebut. Beginilah rupanya kesan lima kali sala dalam sehari. Sebarang kesalahan atau dosa yan,g berlaku antara dua salaf itu akan terampun karena istigbfal!.' dan tanbat pada tiap kali. De gan "ibal'at-'ibarat :yang demikian RasuluUah s.a.w. bertujuan hendak menegaskan bahwa salat menpllnyai kuasa "ajaib untuk menghapuskan dosa. Andai kata kita tidak mahu rnempergunakan rahmat A lah s.w.t, ini maka kitaLa'h yang rugi, Mal'lusia tidak dapat elak dari melakukanr kesalahankesalahan, Mungkin tak terhitung banyaknya kesalahan yang telah kita lakukan dan kita patut nienerima 'uab dan sangsara deri Allah s.w.t, tetapi Iihatlah betapa belas dan r.ah.imnya ALlah s.w.t. yang dicintai itu'. Dia dengan penuh rahim telah menunjukkan kepada kita jalan supaya mendapat rahmat serta ampun Y3. Allah s.w.t, enantiasa menunjukkan Icepadai !rita rahmatNya walaupun sekeeil-kecil alasan.

"'/

_ C:J~<l:..t~..
"'';

~

'f.:X

/~,_'r",.~.JIo r1J",;~
~

IS ~-'-''J.,

0

lHS~~

I

';'.

'~I C~ "

J~

. Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w, sekali bertanya pada para sahabatnya '''Adak-all kamu percaya bahwa ketoran me1e~at pada tubuh seorang yang mandi lima kali sehari dalam sll.ng~l yang mengalir di depan rurnahnya?" Jawab para sahabat; 'I'idak, kotoran tidak akan melekat pada tubuhnya", S.abd~ ,Rasul:uHah ~.w" "Begitulah umpamanya kesan salat yang ?lkerJak:an lima kala pada sehari, Dengan limpah rahmat Allah, ra mengnapuskan sepia dese."

8
,_,

'9

Adalah diberitakan dalam sebaan hadits bahwa jika seorang tidlur dengan herniat iaitu dia akan bangun mengerjiakall salat tahajjud tapi dia tertidur tak seder-sedar maka dia mendapat pahala penuh bagi salat tahajjud itu. Sunggub Juas rahmat Allah kita kalau kita tidak rebutkan edemiki an rupa, s,w.t. dan ala:ngkah roginya rahmat dan Pemben yang

laihi-r.ajiun" setayu Allah s..w.t. telah kitabNya yakn.i:-

berkatn., "Aku perintatdcank.ll

telah melaksana melaksanakennye

'an

apa yang di dalam

~JJ~>~!:)
Dan carilah A:45)_ partolongan

;;!, "...11-: ~ -:: lLl'-'-~"..' ("
dengan sabar dan saint. (AI-Ba.qarah

Hadits 5

Satu lagi riwayat yang 'serupa yang diberitakan mengenai beliau ialah dalam satu perjalenan beliau telah menerima berita kernatian saudaranya bernama Qusum. Beliau turon dati ul'lt,anya lalu mengerjakan saIat dun rakaat di tepi jalan serta berdo'a beberapa lama dalam tasyahud, etelah selesai bersalat beliau tunggangi semula untanya sambil membaca ayat QtU'31'1 ·yang berikut jIli:
"

Huzaifah r.a, kata bahwa apab]ra RasulUiliah s.a.w, tersua dengan sesuatu kesulitan, lantas Bagi·nda salat, Salat adalah satu rahmat yang besar da.ri Allah s.w.t, Bersalat pada ketika menghadapi sesuatu kosusahan adalah seumpama bersegera mencari rahrnat Allah s.w.t. dan apabila rahmat Allah s.w.t, itu tib:1 rneyelarnatkan pastilah bahwa bekas-bekas kesulitan itu tak akan ada Iag'i. femang ada. banyak hadits, mengenai Rasulullah s.a.w, sepcrtl ini, Demikian juga ada para sahabat yang mengikut "amalan-tamalannya sekecil-kecilnyapun. 'amala.n-'amalan banyak 'amalan yang Ilingga
I

Dan carilah pertolongan dengan sabar dan salat, dan bahwasanya memohon pe~tolon.gan dengan. sabar dan salat itu, sungguh berat dan sukaz, kecuali bagi nrang-orang yang kh'llsyu' (Al-Baqarah A:45). Ada satu riwayat I,agi mengenai bellau ini. mendenger tentang kematian salah secrang isteri beliau terus sujud. Apabila ditanya sebabnya "Rasululleh s.a.w, yang kami cintai itu telah sujud (saint) apabila sesuatu. bencan~ rnenimpai bencana yang lebih besar dari kematian Ummul Apabil.abeUau Rasul~nah. s.a.w. be.hau Jawab~ menyunlh kami kami., . A.,~~kah
Mukmmm.

Kata Abu Varda r.a., "'Apabila angin keneang meniup Rasulullah s.a.w, segeza ruasuk ke mesjid dan Baginda tidak akan keluae sehingga aIl~ill itu rcda, Demikian juga pada ketika gel'hall3 matahari atau bulan Bagiflci:a akan salat," Snhaib r.a, tdah dibe·ritau ohi!1J Rasulullah s.a.w. bahwa para fta ulullan yang dulu-dulupun pel"nah bersalat juga semasa menghadapi kedurjanaan, Sedang di datam satu perjllillnan Ibn Abbas r.a. menerimu berita kem:-.tian nnaknya. Beliau turun .Iad untanya dan slliat dua raka"at sambil berdo'a b bel'31'I.U lama .!'alam ta yahud. Kemudian beliau mengucap "Innn-Ullahi-wa-jnne

Pada ketika 'Ubada r.a, hampir-hampir menghembus naiasnya yang akhir, beliau berkata koepada. ol'ang.or~n~ di ke[ilingn~a. "Daku menegah kamu sekalian dart men.anglS} daku, Apabl1~ ruhku melayang, daku minta k.amu sekalian supaya m71l~ambll wudhu' dengan sempurna serta pergi ke mesjid dan benstlgbfar untukku, karena Allah s:w.t. telab merserintah kami su~ya memohon pertelengan dsngan sabar dan sal at. Kemudlan baringkanlah daku dl Ja:lam liang kubnrkn." Nadlbr r.a. menceritakan, Madinah menjadi vgelap gulita, "Sekali peristiwa pada sa:tu hari Lekas-lekas kupergi jump.a .Arias

10

'.
,_

11

UI. hcndak tahu kalau-katau beliau pernah mengalami keadaal1 yang !>erupa semasa Rasululluh s.a.w. masih hidup, Kat:.i beliau pad;lku, " Ja'!n:alllllil! Di masa hari-hari ~'ang h...hajria itu ,!lpabila allgin t> rtiup koncang kami akan lp.ka.·-Jl'kas ke ml~sjid takut kalau-kalau Har] Qiamat. suuah tiba,"

Abdullah bill Salam r.a. menceritakal'l bal:awa apabila. k,eluarga Rasulullah s.a.w, tertimpa uatu kesusahan RasuluUah s.a.w ... kan memcdnt.ah mereka bersalnt dan membaca ayat Qurall yang berikut ini:

v.,~ ,J" ~ J../ ~!J'!r ~,,; • ...t:. u." ~.(i~'.''''~I''-~L~''''I~.J·'
_h;{.~: ..,,1/

\:J"""""'"

~.

...,..

~

;,

11

I

._,---;,.;'

~u

Tuhan melainkan Allab )'(1np. Mall:. Pema'af Iagi )laha Sud Allah Tuhan yang mernpunyai '.'\rasy yang besar. Segala puji bogi A lab Tuhan semesta 'slam. Aka memohon kepadaMu segnl a rang menyebaakan aku memperolehi rahmatMu dan ampunanllIu dan memperelehi keuntungan dan segala kebajikan dan kesejahteraan dari segnl a dosa, Jallganlab Engkau tinggalkan bagiku akan sesuatu dosa de ligan tidak Engkau mengarnpuninya, dan sesuatu kegundaban dengan tidak Engkau lapangkannya atau meng+ilangkannya dan sesuatu hajat yang Engkau ridhai yang tidak Engkau penuhinya, Terirnalah, wahai Tuhan yang Maha Rahim.

Tak

ada

Maha Pemurah,

-~;t-ubt;J:( , ." !)
Dan pel'intahlah ummatmu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakallnya. Kami tidak meminta rezeki dad mu (sebaliknya] Karnilah >'ang member] rezeki kepadarnu, Dan akibat. h'ang) baik itu adalah bagi orang-orang )tang taqwa, (Taha A:132). Dalam sebuah hadits ada tersehut bahwa apabila seseorang terrsua dengan se uatu hajat samada mengenai kehidupan di dunia in:i ataupun di akhirat ataupun hajat itu mcngenai Allah s.w.t, ateu hambaNya maka hendaklah dia mengambil wudhu' yang sempurna, salat duo. raka'at memuji Allah s. v.t., kemudian mensalawatt Rasulullah s.a.w, dan selepas itu berdo'a rlengan membaca do'a ini:

Wahab bin l'I1unabbah menulis, "Mobonlah segala agar di maqbulkan oleh Allah .w.t, meneru i salat." sesuatu tencanu manimpa] mall usia di rna a dulu, Iekas-lekas pergi ke mesjid rnengerjakan salat.

hajatmu Kalau mereka

Adalah diberitakan bahwa di Kufa.h ada seorang pemikul barang yang amat masyhur ke[ujurannya. Orang-orang pereaya padanya. Mereka mengamanahkan barang-barang' mereka )'3l1g berharga serta wang ringgit mereka padanya, Barang-barang yang diamanahkan padanya itu djbawanya dari tempat ke tempat, Sekali peristiwa sema a dia di dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang hamba AHan Ialu harnba Allah ini bertanya padanya ke mana yang dia hendak pergi. Setelah diberitau, berkatalah hamba AJlah itu, "Sayapun hendak ke sana: sekiranya aya boleh berjalan mahulah saya menemani anda berjalan kaki. Sudikah kiranya saya tumpang m~nunggangi keladai anda dengan bayaran sedinae 1" Sipemikul barang tadipur, bersetujulah dan mengizinkannya mellungg,angikeledainya. Dalam perjalanan itu mereka tiba di satli! simpang, Kala sipenumpang, "Jalan manakab yang anda ambil sekarang ?" Sahut sipernikul barang, "Jalan besar inilah!" Kata sipenumpan.g, "Tidak, saudaral Kita ambil [alan yang saw lag:i; jalannya debt serta ada banyak rum put untuk keledai ini makan," Jawab sipemikul barang, "Saya tidak pernah berjalan eli [alan ini." Sabut sipenumpang, "Saya pernah dan kerapkali berjalan melal,ll,i jnlan im."

Sipemikul barang ini ,un pereayalah ralu rnerekapun jatan tersebut. Setelah berjalan bebe:rapa [auh merekapun ke pangkal jalan yang tebal butann~Ta di mana terdapat

ikutilah sampai banyak

12

~3

I.....
berkegufingun tengkoruk manusia, Deng'an tal( semena-mena sipenumpung tadi terjun tUI'UIl dari keledai dan mcnghunlls, pLaufllill dcngao niat hndak membuuuh sipe.miku] bnrang, "NanU dulu", Ieriak si,pemiktd barling, "ambillah keledai inl dan barangbarang yang dipiku]flya tap] janganlllh rnel1lbunuh saya." Sipenurnpang enggan rnendengar rayuannya dan bersampah bahwa dia mula-mula akan merabunuh sipemikul baran,S"; kernudian akan mengarnbil keledai serta dengan barang-Larang yang dibawanya. Setelah melihat bahwa rayuannya tidak diindahkaTl dan hati kejam sipenumpang it.u Udall. bezlernbut, maka si:pemik1!l] barangpun berkata, "Baiklah! Kiranya anda mahu membunub saya juga, bsnarkanlah saya salat dua raka'at saja, Sipenumpang bersetuju dan berkata, "Ikut suka andalah, Sekalian yang anda lihat mati herkelirnparan iO'ipull meminta serupa dengan yang anda minta jua ap.i salat Mereu it.u tidak memberi kesan pada mereks itu," Sipemikul barangpul"I mulailah bersalat tetapi tidak: dapat hendak mernbaea sebarang sarah selepas Fatihah wa]aupuOi dia berusaha seberapa daya. Dalam pada itu sipenumpang pula !)erlam'bah tal!:: sabar serta mellggesany:a supaya cepat-eepat mengerjakan salatnya.. Dengaii: +ak semena-mena ayat-ayat yang berikut ini terlintas di fikirannya:

t

BaMwasanya salat amatJa:h. besar mall[]f'atnya. Selain d.od o]eh AUnh S.w.,t., salat meny,elamatkan kita dari bala h Ileana dii, ,dunia j'ang lanA ini serta mententieramkan jiwa kite dun akal fikiran kita.

I ubi

Ibn Shin berkata, "Seldrany,a aku dibenarkan memUih antara Syurga dian Salat. dua r.nka'at maka akan kupmh salat; sebabnya udalah [elas. Syurga adalah U1l'1tllk ni1c:matlru padahaJ saLat ada]ah untuk nikmat Allah s.w.t,",
Rasulullah s.a.w, bersabda, "Alangkah dicembU!ruinya go:longan orang,oll',ang m,siam. yang paling sedikit mempunyai kesukaran; harta kekayaannya ialah saint; seWllur hidlupnya bersyukur denga:n apa yang diperolehinya; menyembab Tubannya dengan penuh khusyu"; bidup tanpa disanjong-sanjung dan mati muda dengan bampir-hampir tak mempunyaii harta pusaka yang hendak diwasiatkan dan amat sedikit orang yang hendak nliengka bu nginya." . Dalam hadits lain Rasutullah s.a.w. diberitakan sebagal bersabda, "Salatlah di rumah-rumahmu selalu agar rumeh-mmaarau itu dlcucuri rahmat serta rahlm olen AUah s.w.t,"

Siapakah yang mernperkenankan perraohonan orang yang dipaksa keadaan, apabila memohon - kepada'Nya, dengan menghilangkan penderitaannyn itu, (An. Naml. A:62). Sedang aipernikul barang membaea ayat ini dan air matanya IT.enggenangi di matariya seorang yang berkuda tiba-tiba muneul di temp at itu, Dia memakai top] yang bel'gemerlapan dan di tangann)'a: wpegang sebilah lembing, Dia menikam sipenl!lmpanJ! durfana yang tidak tahu belas kasihan itu dengan Iemhingnya dan matilah dia sed a merta. Api yang beryala-nyala kelihatan pada t:empat jatuhny.a badan sidurjana itu. Sipemikul barangpun bersujtid serta mengueap syukllr kehadhrat Allah :s.w.t. Setelah selesai bersalat dia J.ari ke arah orang yang menunggang kuda taw serta meminta a,gar dia memperkenalkan dirinya. Katanya, "Aku adalah hambaNya yang telah meyahut seruan orang yang teraniaya. Kamu sekarang selamat dan boleh pergi ke mana saja yang kamu suk.a." Set'elah berucap demikian maim erang yangberkuda inipurs memaeu kudanya dan ghaib dari pandangan

14

15

Daleu pergi menemui Abu Urnamah r.a, tatkala beliau berada di dalam mesji.d. Baku berlal'lya pada beliau sek[ranya beliau benar-benar: mendenger Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa apabi1a seseorang mengambil wudhu' dengan sempu.rna lalu menunaikan aalat fardhunya, Allah s.w.t. mengarapun segala dosanya yang telah dilakukan paOla harl itu. olen kakinya yang bergerak ke arah melakukan maksiat, oleb langannya yang iberbuat maksiat, oleh telingenya yang mendengar berita-bezita maksiat, olen m.atanya yang me!ihat. maksiat dan olen batinya yang tersedik lee arab maksiat. Jawabnya, "Demi Allah! Daku mendengar perleataan. perkataan ini daTi RasuluUah sr a.w, berkali-kaU." Rama:i para sahabat RasululJah s.a.w. telah meriwayatk8in hadits ini dengan seclikit sebanyak bezanya, Mereks yang tetah dirahmati dengan "kasyaf" dapatpull menyalcsi dosa-dosa ibt gugur .. Adalah diberitakan bahwa Imam Abu Hanifah dapat mengatakan dan air yang menitek dari anggota orang ya'ng sedang' berwudhu' d.osa yang manak:ah yang teJah diampurn dengan wudhu'n)'a itu. Dati satu riwayat daripada Osman r.a, Rasuluflah s.a.w. adalah dlberitakan sebagaj telah memberi amaran terhadap keoongkakan perlaku.an maksiat dengan harapan dosa-desa itu akan terampun dengan mengerjakan sal at. Sesungguhnya kita tidal ada alasan merasa megah ataa hal in:i. Pada halnya apakah mutu salat :yang kita kerjakan? Andaikata Allah s.w.t. rnembebaskan dan lrewa.jiban.kewajiban kits. maka Jtu adalah semata-mata belas kasihanNya, yang istimewa. Melanggari perlntah-perintah Allah s.w.t. adeiah satusatunya pera,ngai yang terkeji, karena Al1ah s.w.t. ito Pengasih, Penyayang lagi Pengampun.

HadJiC

1

Abu Huruirah 1".3. mcncerita, "Dua orang dari satu qabijah datang kepada Rasulullah s.a.w. dan memeluk agama [slam serentak. alah seorang darinya mati syahid dalam satu Jl rtempuran dan scorang lagi meninggal dunia setll~un kemudiunnvn. T'alhah bill 'Ubaidullah r.a. berkata bahwa beliau tcIah lll,,"lihal dalam mimpinya bahwa orang ~'ang mati kemudian telah dimasuki ke dalam syurga dulu dnri simati s)'~hid itu. Iui mcnakjubkannY3. Daku tidak ingat sam ada beliaukah atau orang lain yang m.enceritakan mirnpi ini kepada Rasulullah s.a.w. Dagai7llanapllII Rnsulullah S.OI.\\'. bersabda : "Bukankah orang yang mati keml1c1ian ilu berpunsa sebulan bulan Ramadhan lebih dan bukankah beliau telah bersalat 6 ribu raka'at atau lebih semasa tahun yang beliau hidup setelah sisyahid itu mati !". S sungguhnya kita tidak tahu betapa besar nilainya salat itu, Rasulullah s.a.w. kerap, didengar bersabda. "Sejuk pandangan mataku ialah dalam bersalat". Ini adalah satu kenyataan betapa kasibnya beliau lerhadap salat, Demi itu, apakah lagi ya.ng l<'bih nil.ainya dari salat.

16

17

Hadits 8

Hadits 9

j! 1 r:(,~.J·,uutJ,~"'" r..s-%~ ... ~ ~~:;.-....~ !,,' ...
. Ibn ~as'ud r.a, menceritakan bahwa beliau dengar Rasu~ullah s.a.w, bersabda. "Melljelangnya waktu salat seorang Malalkat adalah ditugas S~paya menyeru: "Hai anak Adam! Bangunlal1, ,da~ .pad~mlah apr yang sedang kamu n~Talakan untuk membakari dirima. .OI'8ng-Orangpun ban gun , berwlIdbll' da:n ~e~bah)'D.ng .~lJhur.. I IIi menyebnbkan dosa-doss yang dilakuka:n ~eJak mataha~ terblt, terampun, Dem.ikianlah diulangi pada waktu Asar, Maghr~b dan lsya., Selepas 'lsl'a orang tidur, tetapi ada s:etenga?nya sibuk meng'('}'Jakan kebaikan dan yang selainnya sibuk mengerJakan maksiat." "'. S~IU1an r.a, bel'kala: "Selepas ' 'Isya manu&ia adelah ?,Ibaha.glkan kepada tiga go]ongan. Ada ,setengahnya. malam bad ~tu, po.dallya,. adalnh sumber kebajiknn dan keuntungan, Me:reka. itu menghabiskan malamnya dengan menyembah Allah s..w.t. ~em,ental~ orang lam nyenya.k ti.dur; pada mereka maJam hari itu men.dllta~lgk::m pahala )'ung besar dan Tuhan mereka. Pada )',3nll:· lain-lair malam har] menjadi bebanan dan kut k L • k.k .' u an uag-Inv,n arena m.~l"e:1 ";t'ngerj1a berbagai-bagaimacam maksiat pada malam han. Bags mereka malam h,al"j membawa kel>.IlYllhall dan kesusahan, GolongaR yang k(rtiga pula hdah. selepas Mereka. untung tictak. I'ugipun tidak. snja '(sya terns Abu Qatadah r.a. mencerieakan babwa beliau ·den;ar Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Allah berlirman, 'Hai Mllhammad! Akn telah mewajibkan lima kali salat sehari semalam bagi umrnatmu. Aku telah berjanji dengan diriku barang siapa mengerjakan salatnya pada ketika masnk waktunya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syu:rga. Ummatmu yan,g tidak menjaga salatnya tidaklah termasuk dalam perjanjian ini," Adalah diriwayatkan di dalam sepotong hadits lagi bahwa Allah 's.w.t. telah mewajibkan sembahyang Iima dan barang siapa menjaga salatnya derigan berwudhu' dengan sempurna dan sembahyang pada kdika masnk waktunya denganikhlas dan khusyu" Allah s.w.t, menjamin iaitu dia akan memasuki syurga, Barang siapa tidak menjaga salatnya maka tidaklah ada jaminan ini baginya; dia mungkin diampun ataupun tidak. Sesungguhnya salat adalah satu ibadat yang tidak ternilai harganya. Ia rnemberikan kepada kita peluang mendapat jaminan Allah s.w.t. memasuki .syu.rgaNya. Kits. merasa puns hati dan gembira apabila seorang yang terhormat lagi kayo atau mempunyai kuasa pemerintah memberi.kan jaminan pada kita untuk mendapat sesuatu dar:i keperhian duniawi ini dan kits. men.gao.ggapnya sebagai tugas kitalah 8upal'a kekal menta'a,tinya. Di sin.i Allah s.w.t.

I

t.idul'.

18

19

~--

_.

...

I.

., ,
rnembtrikan jaminanNya untuk kebahgiaan abadi sesudah lcarena bersembahyang lima kali sehar] semalam yang nJengambil masa lame manapun, Kalau dengan inipun kit.a, mahu menerima peluang im maka diri kita sendirilah scha1'usnya dipel"Salahk.an bagi menerima eiksa yang menunggu kita. mati tidak tidak yang akan t1 ngan keuntungan abadi di akl'lirat. Hidup ki~a akan sen~ng kalau kita suburkan lman Ic:ita ,sehingga salat nafil dua raka at, pad~ pandangan kita, adalah ]ebib buh'luga dari segala kekayaan di dunia ini, Salat ada!.an sesungguhnya perbendaharaan yang bya dan itulah sebabnya RasuluUah s.a.w, telah meng'ibaratkann,ya sebagai • penglipur mataku" serta me:merintahkan agar salat .tu dlitunaikan bingga ke akhir hayatnya. Ummu Salmah r.h.a. memo beritakan bahwa kaJam yang akhir dari RasuluUah ~a.w. yan~ hampir-hampir beliau tak dapat tuturksn ialah mengena~ memberat. aalat dan ber-1aku baik terhadap hamba sahaya. Ada luga 6e~~ah .badits yang semalrna del'lganl'lya yang dlberitakan oleh Saidins Ali rva. R.asulullab s.a.w. sekaU telah mengutus satu Jema'sh Jih.ad lie Najd. Mereka k'emba:li dengan kemenangan serta mem~wa herta rampasan yang lumayan. ApabHa Rasulullah s.a .. mehhat w. orang-orang rnerasa dengkii terhadap mereka itu dan merasa hairan tentang kembalian mereka sebegitu cepat dengan rnerabawa ham rampasan sebegitn banyak, malta beliau bersa~a kepada mereka ltu: "Mahukab daku kbabaT' pada anda mengenai segelongan orang Yllng memperolehi lehih dari itu dangaa ]ebih sing kat. masanya? ~fereka ialah orang yang mengerjakan salat subuh denga~ berjema'ala dan teres duduk selepas salat hingga lepas matahari naik dan kemudian mengerjakan salst sunnat nafil dua raka'at." lima Menurut Syaqiq perkal'a. dapat
(I) berkat

I

'~~~-'~r··· r>
0-"""
~
",

"tI'''",

,

41.1·~ s» ~ '~~\(.)'~~~G1G,l';..[.:;(.:." "'..
~
~ .,~'~..

I""

~

.,. ~

.s:
...

. _'r~ltU~_!'~:-.:J~ p.~~ ~_I,( .
•• ~2.~ ~ .~~) ~u_,w.)

~,.,.,t1~".-;t'~t:J'Jt; ~ 'P.~,~
~J~~M~(:J~
~'I {t...

),1.'1~,~ t';1~ ..W
~lG~~I~

~\!'"-=-r:-,• ., J ....,.,~

"'::'-'''t$
"

~lr~

U""'~~.H .• '~-' "

~, ....r"'....~I"! .. J...:r::..:..... l!,.1'::,:

:1~ ! to,,,, ~I[:'..c ••~'", ~~~J,:,lA'~

rt

'1;~l!...... ""'f,, .... t1 ,~-"!I T".(j

" ' ~"{~t.tp!"~)~,~...:."~t:'r;.'-'I~.t;; , .!:'~ ~

Jti ,~rJ"'''JI't'/~~J{i~~~&~~J~~j~~1 ~J ~_,. I'?" p'~"_"'" ,_._

' - s- ·"'1~d.' - ~'~_'\~.Y.' ~_,.. ", ..:t-t~ .•.u -..&.c.:.~:" ''''~'~'~''''/!''Ib~'''i~ "'-i' ~J'~"'t"$

Ibn Salman berkata bahwa beliau dengar seerang daripada sahabae Rasulullah S.:I.\\", menceritaknn: "Apabila kaml telah rnenong peperangaa Khaibnr, kami mulai membeli dan menjual uutara knmi harta-harta rampasan yang jatuh ke tangan karni. Salah eornng' dari kal1<li telah pergi menornu] Hasulullah S.:l.W. dun berkata: "Ya Rasulullah ; Tidak nda seorangpun yang mendapat keuntuagan sellerti )'ang hamba perolehi dalam perningann huri ini." Rasulullah ~.II,\\,. bcrtanya. "Bernpa banyak yung telah anda dapatl ?" Jawabnya, "Hamba terus menjual dan nicmbeli st'hingga harnba perotehl kcuntungun bersjh tiga ratus oqiyynh perak." Rasulullah s.a.w. bE'r.t;abda: Illnukah sara memberitaukan anon sesuatu ~'ang lebih bnik dari itu?" Sahutnyn, "Seritll\ll:lh p~lda harnba, Ya Rasulullahl" Rasulullah s.a.w. bersabdn: "Dun raka'at saint nafil SCIE'P3 salat €ard'hu." Di Pakistan dan di IndiA wang sebanyak tiga ratus oqin.nh perak itu adnlah kira-kim 'liga ribu rupiah. ~t.enurut Rasulullah s.a.w. keuntongan di dunia yang {ann ini tllk ada b3nclinf!',nnn~',3

I

Balkhi, seoranK syeikh diperolehi melalui lima

yang termas)!hur saluran:

rete-k. melalui Isyr·llqi (2) •cahaya <Ii dalam kubu,l· mela'IUli Tahajjud; (3) kemudahan menja.wab MUllkar dan Nakir melalui tadarus Al.Quranj (4) mudah metintaei Sira't melalu'i ]luasa dan sedeqllhj (5) sebuab bilik di bav.'ah n!lungan 'Ani.}' ilahi ada harl hisab mela~.lI.i zjkrullah.. Ada 'oanynk badit.B Rasulullah a.a.w. yang memerintahkan aga: salat di~eT'jak:an serta menerangkan pula fadhi1at-fadhUatny.a. 01 bawah ini dinukilkan bebel"apa nadita untuk diperolebi manfa'atnya, 1. Salat ad:a~ah Julung·jll]ung perintah yang Allah I.W.t. dan a81atlab pula julung.ju~un,g dlloal pad a )lad hiu.b. diperintahkan perkara yapg oleh akan

20

21

2. Takutjlah Allah dulam pt·rkllrn salut! pc', karu alat! Takulilah Allnh dulam 3. 4. "alrlt lldalah satu-satunya dehgan Syirik. ya:ng

Tauktil,ah Allah perkara salat. antara

dalarn, 1man

membezukan

18. Apabila seseorang berdiri dalam salat, pintu-pintu. ~yurga dibuka dan segala tnbir anrara dia dengan Allah s.w.t, disingkap (asalkan dia tidak merusakkan snlatnya itu dengan melakukan ~esuatuyang makruh). I . Seseorang yang bersalat adalah "ibaratnya dia mengetuk pintu roman Allah .w.t. dan pintu itu adalah senentiasa terbuka untuk orang yan.g mengetuknya. '20. lempatn~'a salat pada badan. di dalam Islam adalah mahu seumpama biarlah dia kepala suluh

'atllt adalah tanda Lslam. St'Omng yang bersalat dengan ikhlas linn khusvu' apabila IYID,Suk waktunya dan memberati segala rukun-rukunnya termasuk rukun-rukun ,yang mustahab pasti.lah in seorang' Mukmin. diperintahkan nleh Allah s.w.t, amat ternilai. Andaikata ada salat maka Allah s.w.I, akan MalnikatN)ra J"ang. setengahdalam ruku' dan yang lainnya pula Islam.

5. Dari segala sesuatu yang lelah lman dan Salat adalah yang apa-apa yang lebih baik da ri perinta'lilkannya untuk para
setengahnya dalam sujud, enantiasa

:a.

Salat ialah Nul' hati, Sesiapa ha tinya (denga n bersa lat) .

yang

G. Salat 7. Salat 8. Salat

adalah

tiang

agama Syaitan, bagi

menghinakan adalah Nur jihad

orang

Mukmin.

.

22. Jika seseorang mahu dosa-dosanva diampuni Allah s.w.t, maka hendaklah dia mengambil wudhu' dengan sempume, sa]at deng:an khusyu' dua atau empat raka'at salat fardlhu atau nani dan kemudian berdoa ke hadhrat ilahi, rnaka Allah s.. .t. akan w mengarnpuni dosa-dosanya. 23. Mana-mana bumi yang di atasnya AlIlIh s.w.t. salat mensa bangga dari bumi-bumi lain. diingati dalam

9. Salat adalah

yang' terbaik sekali,

10. Allah s.w.t, bermurah hati terhadap seseorang selagi dia bersalat. 11. Apabila sesuatu bencana turun dari atas Iangit orang-orang yang selalu pergi ke mesjid bertebaran dan terselamat, 12. Kalau setengah daTi dosa-dosa besar seorang Muslim itu mencarnpakkannya ke dalam Neraka Jahannam, maka api neraka itu tidak membakar bagian-bagian badannya yang telah menempuh] bumi semasa di:a sujud di dalam salatnya, 13. Api neraka telah diharamkan ke G,rang yang telah menempuhi tanah 14. Dari segal a 'amalan, yang telah ditetapkan atas bagian,-bagian badan dengan perasaan hina.

24. Allah s.w.t. menerima do'a seseorang yang berdo'a kepada ya setelah bersalat dua raka'at, Allah s.w.t, mengq)ablili apa yang diimobonkannlya, kadang-kadang dengan scgera dan kadangkadang tarlarnbat sedikit (untuk kepentingannya). 25. Seseorang ~'ang bersalat dua raka'at bcrsendirian deugun sesi,apap,un lrecuali Allah s.w.t, dan MalaibtNya sahaja meli,hatdia, api neraka tidak akan menyentuhinya. 26. Sesuatu do'a itu dimaqbulkan olen AMah s.w.t, seseorang itu menunaikan salat falr(lhllnya. 27. Api neraka
berwudhu'

tidak
YUill;

setiap

lepas yang
(lI'ngan

saint y,ang' dikierjakan pada waktu-waktu adalah yang amat dicinta! oleh Allah s.w.t,

khusyu'

terhararn dan S}'ul'ga diperolehi dengan sempul'na dan mengcrjakan rnenurut rukun-rukunnya.

scsearang'
salataya

15. Allah s.w.t, paling suka perawakan SeseOT3ll,g apabila dia rlalam sujud, dahinya kena pada tanah dengan perasaan hina,

28. Sya~tan, lakut akan secrang Muslim selagl cUa rnengambil berat atas salatnya tetapi apabila aaja dia mengabaiuya maka syaiitan itu mengllasainya dan berharap aken berjaya menyesatinya. 29. Sal,at pada
30.

1f>' Seseorang
l7. Salat

dalam Allah s.w.t, adalah anak

keadaun

sujud

adalah

paling

delcat

kepada

awal

waklunya

adalah

'amalan

yang

paling

baik.

kunc] ke Syurga.

Sal.a,t adalab

persembahon

orang-orang

snleh.

22

'23

31. Salat pad a awal wuktun)la Allah .w.t,

adalah

'amalan

yang amat

dJigemari

3Z. Di waktu f.ajar setengah orang ke naesjid dan seten h k paul" Merek k ga nya e d . . , 'n yang e rnesjid adalah pembawa bendera Iman 8.1'1 yang ke pasar pel1llbawa bendera Syaitan. 33. Emp::lt raka'at , empat rnka'al salat sebelum ,,1:I alat Tahajjud. Z
..
L

telab mengecep nikmatnya. Maka itulah aeblbnya m'enyebu'lkannya B balfa~ "p ny,eJuk m,ataku" dan II. [iau menghabisken ae'bailagian besar dad m!lihlm ha:rilllYB berdlr] mt1'lganap Allah II.W.t. brena ebab yang Berupalah maka I(u~ullulllih S.A.W" yang kita eintai ltu, pada akhir hayatn;'apun III .merintah kita a,gnr memberati akan salat.
IIII'I'l'ko y,lIT1g

It !l1I1ullah 18.a.W.

ur

s.1I'lla. pahalunya

dengan ht pa a anya bersalat. sedikit

34. Empat raka'at salat sebelum ZUhUl' de ngan ernpat raka'at salat Tahajjud. 35, Rahrnat Allah s.~~'.1t.dieucuri ke atas

dikira hambaNya tetapi .

sam .a yang

Adalnb I{ sulullah

a.D.W.

diberitakan selalu

dalam bersebda.

beberapa "Tukutilah

banyok hllciit8 Allah mengenai

ba'hwa e.al,at."

Abdullah ibn Ma>l'ud 1'.8. m encl'ritlikan bahwa 1~J1~ulullab s.a.w, IU,·l"!mbcln. "Duri sl'gabl 'amalan, lUlling kuha.rgui."
I'litU

beliiau del'lgar salBtLah y,lIng

36. S~lat tengah mal am amatlah diharga] bllangan orang ~'ang mengerjak::mnya.

amatlah

37. Jibr-3il a.s, datang kepadaku seraya berkata, "Ya Muhammad" Berapa larnapun yang kamu hidup kamu akan mati jua pada sat~ hari nann dan kamu mungldn mencmta] siapa saja yang darinya kamu akan berptsah pada satu 'hari Ses h karnu t' . unggu nya . mu a '~n enma, balasan atas apa jua yang kamu kerjakan (balk atau· Janat), Tld~~ s~'ak, kebesaran seorang ,}Iuk:min itu adalah dalarn Tai!laJJudn.ya dan kemuliaannya adalah dalam kellM:r.aan,liIra dan kesabaraanva.

as.

Salat dua raka'at di tengah ma1am adalah lebih berharg d '.. , segala kekayaan di dunla ini . Kalau tidak karena a •. u a ta kutt " ... ia menvnsabkaa para umrnatku, akan Imwajibkannya. Tahajjud karen a ia adalah perfalana d n orangan cara rnendekat:i Allah s.w.t, Sa]at Tallajjud menyebabkan dosa t~rampun dan menyibatkan

39. Teruskanlah salat orang van 1h .' ,g sa e m e~J,auhkan dosa, k esibatan badan,

4.0. Allah s.w.t. berfirman: "Hai anak Adam! . J angan Iamaas I h dI .' a am mengerJakan salat empat rakaat Isyraq karena Aku akan me~~l''8hltan rezekimu dalam usaha-usahamu pada keselu:ruha han ItU. n Baku-baku hadits. a~alah penuh ,dengan kisah-kisah fadhilat selat d.an para Mushmln dan MusIimat ,adalah diisero su a ta menun.alkann~'a. Empat. pUhl'n buah hadits yang pendek- e~d~k ya~g telan dlb,erikan. di .atas dapat dihafal don pah~la men;etahui sebdangan hadlts-hadlts, Itu dapat dicapai. Sebenarnya salat adalah s.atu anugerah yang paling besaf, ma.lah ini hanya 'disedarj oleh

Salah seorang sahabat Uasulullah 8.II.W. menceritakBn bahwa malm"l beliau ke rnesjid. Bcliau dapati Rasultdlah a.B.w. s 4bng bet'diri duhlln saint. Rt'1iaupun j,ngin menyertainya. Lalu beUliu berniat dun t.1'r(\iri di be!lllmng ttasulullah S.A.w_ Facia mesa itu Rllsulullah s.u.w. s dllnr:;- membaca surah Baqarah, Beliau fikir bahwa pads akhir ayat j' ..mg II! seral'us Rasuluflab s.a.w. akan berhenti membaca dan ukun ruku', tetapi Rasulullah s..a.w. tidak buat dcmikian. Hcliau lantus b..rfikir hnrungkul] Ra uluUah s.a.w. akan ruku' setelah s('lesni 1111'1TI1xu:a lIyat yang kedua ratua; di sinipun Rasulullab s.a.w. tidak berbenti. Beliau kemudian ya1cin bahwa Rasulullab s.a.w. akan selesai berdiri dengan akhirnya surah itu. Apabiln tarnal. surah itu R:lisuluUuh s.a.w. memuji Allah s.w.t. dengan ·'Allahumma lakal hamdu" beberapa kali lant.as mula membaca surah Ali Imran, Apabile t.amat surah itu Reliau s.ekali lagi. mernuji Allah s.w.t, dengan 'Allnhurnma lakal bamdu'" tiga kali lantas mulni membaca surah Al Maidah. Rasulutlah s.a.w .. turon ruku' hanya selepas selesai surah ini, Dalam ruk:u' dan sujud Rasutullah 5.8.W. membaea tasbib serta beberapa do'a lain yang tnk dapat beliau faharn. Pada raka'at yang kedua Rasufullah s.a.w, mula] de1'lgan surah At An'am selepas AI Fatihah. Beliau tak dlapat. meneruskan salatnya Iagi dengan Rasulullnh s.a.w, lalu beliau keluar dari salatnya itu dengnn perasaan malas. Apa yang Rasulullah S.B.W. telah baea dalam satu raka'at adalah kira-kira seperenam dari AI, Quran. Lagi pula Rasulullah s..a.w. mesti baca AL-Quran itt. dengan tajweed yang sempurl'la. Kita faham betapa ,lamanya atu-saw Iraka'at itu. Adalah karena ini maka kald RasuluUah a.n.w. sela]u ·dap.ati bengkak. Tetapi tidaklah seseorang meraaa

24

25

dengan

payah

dan

kernanisan

susah monger] ..kan

salat

itu.

salat

kalau

hatinya

.,

tIh

'e a

di

..'

IpenUnJ

Di mua
malam

Abu. Ishaq Sabihi adalah seorang ,muhadits yang masyhu B .r' telah meningga] dunia berumur Iebih dari 100 lahun B r r, ke I<tU berkata semasa usianya ranl'J' selanjut j u bah' , .e laU! erap II 't" I . ..,wa usranya yang anju 1m, all ~erugjkunllya karen a beliau tak dapat bersalat lama1al':'u KIDl behau hanya dapat membaca .. surah Al-Baqarah dan A II, '.mran dalam saJat ran'" dua raka'at l' 1"h k'" .,. . . Kedu a- de ., ilia sura. h ini a~ a a ira-kira seperdelapan dad lsi seluruh AI-Quran.

inipu.n ada Mang yang mengerjakBn .. tat lepanjafl(g ,dan bertab~igb sena bertakUm aepanjall(g hali di ialaD

t:

"nah 1.• .t. W Mallilana Abdu~ Wahid Lahori adalab aeora:n,r waUul1anyang
h:idup kira-klra d1l8 ratuB tahlln dulu. BeLiau menangls apab:iJa <tikietahui:nya tak ada salat di S)'1I,Jrga tempat menllai hun usaih., bakan t,empat benuiaha. Kata beHan "Bagaimana. IIkan kita memkmati Syur,ga tanpa SildatT" terleen.l. BeUau

m,engelub sena

b h Mu~.ammad bin Sammak, seorang sufi yang terkenal menulis , ~ wa jrrannya di Kufah mempun~ai: seorang ~n3k lelaki. Hudak ml puasa pada siang hari dan salat serta tasbih pada I" hinggalah bel' ' d' •. ' , rna amny,a, " , lau menJal ...urus-kering seumpama tengkorak A ah sibudak tad! meminta be'liau ,agar menasihati sibudak itu. y , Pada, satu hali sedang beliau duduk di muka pintlll rumahn '3 sJbudak JtuPUQ lalu di depaanya Sibudak 't· }, pad' bil d . 1 U mengueap salam .. an}a, sam J uduk, Sebelum dapat beliau bertutur II a slbuda~ It~ berkata, "Pamanku! Barangkali pamanku berniat :e~daPka menasihatiku atas k. ,3 ceritaku d 1. apa Y31l,g ukerjakan, Dengaelah akan Kami . U 1:1. Daku ada beberapa orang kawau di daerah ini. te.Jab ~ . memut.uskan antara karni untuk" berlomba - 'Iom b a antara sat 'm u sarna, am dalam perkara menyembah dan memuliakan Allah s.w.t. ~eg~tu sekali g:iatnya karni ber'ama] sehingga tall lama ~eruan ilahipun dat.ang, Kawan-kawanku kembali ke rahmatullah engan penuh gernhira dan aman, Kini tinggal daku saj g Apakah yang akan kawan-kawanku fikir atas di "J, . a, :eo:.aln . mereka tah t 'ITI .. U mt xa au u ten ang kemunduranku ini? . II: . Pa;anku,! Kawan-ka~Nanku benar-benar ems an telah mencapai mattamatnya.' telah berjuang dengan

Orang' yallg seumpama illUab yang diperbabasakan seba.gai "osam-'garam" 'IIi dania j,nii. Semo'ga Allah s.w.t. mengannger,aitkan ketegu"han lman ataskedntaan mereka itu terhadap pengabdian diri mereka kepadoNya Amin_ Sebelum l(uakhirl Bab ini biarlah kuk:emukakan hadita dari Munabint o),eh Ibn. Hajar. Sekali peristiwa sedang RaslllluUah 8.B.W. duduk bersama-sama dengen para sahaibatn,ya Be!.iau beraabda, '''Figa perkara dalarn dunla ini yang sangat-s8!ll(gat kuhargai wangi-wangian;. wanita dan salat - "pelllyejuk matakn". Sahut A:bu Balkar r.a, "Benar! Dan daku mengharg:ai tig,a. benda - melihat w,ajahmu, membelanjakan bam li;,ekayaaniru atasmu dan bahwasanya anak perempuanku menjadi isterimu ya RasuluIlah." Sahu, Umar ~.a. Benarl Dan tiga perkam yang aku paling cintai ialah me.negak kebenaran j mellfi:egah_k~mUingka:ra[l dan memakai pakaian yang bertampung." Sahut Osman r.a, "Bena:r! Dan tiga perkara yang palillg kucinta~ ia1ah -, memberi makan orang yang lapar; memberi pakaian kepada. orang yang telanjang dan memhaca AlQlIran.'" Sahut A i r.a, "E:enar! Dan daku paling cinta up perka.ra in:i _ melayani tetamu, berpuasa pada hari ltang pana!! terik OJan memancung kepa1 para musuh denga.[1 pedangku."

I

Kemudian sibudak itu mil h 1 . perjalanan dan k . 'k ,II 3' a ]It! a menceritakan perjalanan,. " eJayaaJ'l- ejayaan kawan-kawannya yar! t 1h me~tnggal duhia ItU y:.ng' menllkjubkan sekali.' gd e a centanya. ' an lang men engar Sel.epas Itu
51 U

. b d ak

itupun

pergilah.

'0 :~be~apa hari kemudian, Muhammad bin Sammak dengar bahwQ ua l,tupun juga telah meninggal dunia (semoga Allah 5 t mencuc'Url rahmatNya ke ataSllya). .W ••
SI

Pua k!etika' .. ...Ilrail a.s, pun muncul sera'ya be:rkata k,epa.da RaauluUah s.s.w, "Allah s.w.t, telah mengutuskan daku supaya memberitaukan pada anda apa yang daku einta s:ekiranya daku ini seorang manusia," Sah.ut Rasulullah s.a.w. '''K.habaiJah kepada 'kami ya librail." KataJibraH a.s, "Seki.ranya daku seru:pa anda daku akan cinta tiga perkara memimpin orang yang sesat; mengasihi m,ereka yang ,salat dalam keadaan miskin dan papa dan l11embantu kelua.rga orallg-or8ng mislrin, dan bagi A1lah s.w.t. Dia mencintai tiga l1.erkara dari para hambaNy,a, - "ang bel'jllang pa.du

26

jaJanNya.j yang menangis pada keUka be:rtaubat dan yang teguh 8abar pada, maSR ]apar dan d:ahaga."
. HafiZ'. Ibn Qayyim rnellu]is bahwa salat. menjamin naIkah m,enyihatltan kesihatan badan, mengbilangkan penyakit meneguhk~n hati, membert 'cahaya dan keeantjkan pada wajah: menggembuakan ruhani, men,yegarkan wbuh badan dad rasa malas melegakall'l fikiran, memberi rnakanan ruhani, mellcerahkan hat; dan. m~jamin keroo:-;aan Allah s.w.t, la mel'ljadi pekndung pada laan Qlamat.. Ia menjauilltafl syaitall'l dan kita untuk mendekati AUah 8.~:t. ~endek kata salat adalah satu jaminall. bagi segala y~ng" .dlldam-l~amkan dan satu benteng bagi segala yang tidak dlLll.glm ulltuk }asad dan ruhani Ramada d:i duma maupun di akhuat.

BAR 2

luman,

AMARAN OAN CELA MIELENGAH-LENGAHKAN SALAT
Buku-buku hadits ada mellyebutkanhukuman-:Ilu!rumall berat
hllgi urting-OJ"lulg ~:al1g melengah-Iengahkan salat. Daripada bebcrapa hUIl)lak hadits mengeua] perkara ini hanya sedikit sahaja yang ·iikem:ukllk:m dulam Bub ini, Wal':lul'un ,lludan cukup satu amaran

ahaja ltal'i Rasutultah s.a.w, namlUn kita dapati learella einta dan I'IIhinm)'u ukan umm:llny,a muka Beliau tel lib mengingutkan ummat-

n~'a berkuli-kafi

agar

mereka

[angan

mclengah-lengahkun

salat

hendaknya dan menderitai aklbat-aklbatnya kelak, Dalam pada itupun, say.al'lg! kila tldnk begihll menghiraukan salat dan masih • da muka atau rnasih ·tidlak mahu menganggap diri kita sebagai l'enganut-pengunut ajar:m RasutulhJb s.a.w, serta sahahat-sahabatnya.

Ha~lits 1

I

Jubir

bin

Abdullah saJat

I".B.

meriwayatkan

bahwa

beliau

dengar

Rasulultah s.a.w, bersabda ;
1. Merlinggal .1- M,eninggal dim kufu r, dikaitkan
<Iengan

kufur.
kufurdan ,syink.
antara

2. M en ingga I salat dikaitkan

dengan satu-satunya

.

alal

adalah

pemisahon

Iman

29

Dalam
meknanya,

buku-buku

hadits

ada

banyak

riwayat

yang

searti

Rasulullab s.a.w, adalal! dibe:ritak.an sebagai Lelah bersabda, "Segerakan salat apabila cuaca msndung (:Igar jangan anda tersilap dan terlepas waktunya yang betul) karena meninggalkan salat menjad] kafir," Betapa kerasnya amaran Rasulullab s.a.w. terhadap terlepasnya waktu salat 3'ang betul karena (menurut hadits ini) terlepas waktu j·ang betulpun sudah jatuh sebaga] meninggalkan salaL Wa,laupun menurut, pengertjan 'Ulama, hukum kufur itt! diberi terhadap seseorang hanya apabila dia menolak (dan bukan sengaja melengahlcngahkan) salat, namun perkataan-perkataan Rasulullah S.a.w. yang terdapat di dalamhadits ini adalah amat bel'at bag] mereka yang memuliakan Befiau. Bagaimanapun, bolehlah dicatatkan ba'hwa setengah dal'ipad:a sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. yang qarib sepert] Umar, Abdullah bin Mas·ud.. Abdullah bin Abbas dan lainlain dan ahlul hukmi yang ternama seperti Ahmad bin Hanbal, • Ishaq bin Rahwiah, Ibn Mubal'3k dan lain-lain adalah tetap herpendapat bahwa hukum kufur bolehdijatuhkan ke atas seorang ~':J.;ngdengan sengaja rneninggalkan salat.

'Ubadah bin Samit r.a, meriwayatkan: "Satlabatku yang ku.kasihi Rasulullah 5,a.W.. ssmasa memerintahkan daku rnembuat tujuh 'umalan yang baik bersabda, "Jangan menyengutukan, Allab dengan llesuatu apapun walanpun anda akan dibunuh atau di,bakar hidup· hidup atau disalib; jangan t.:inggalkan salat denga.n sengaja sampai anda. terkeluar dari agama [slam; jangan mengjnkari Allah sampai anda dimul'kaiNya; dan jangan minum arak karena itula.R Jbu egala maksiat." Dalam sepotong hadits lagi Abu Darda ra, berkata bahwa Rasulullah s.a.w. telah memberi amaran kepadaku dengan bersabda, "Jangan mansyar'ikatkan Allah walaupun anda dibunuh atau dibakar hidup-hidup atan disalib; jangan tinggalkan salat dengan sengaja karena Allab bebas dad sebarang kewajiban terhadap seseorang yang senga.ja melengah-lengabkan salat dan jangan minum minurnan keras 11 'Il'IHI itulah anak kunci segala maksiat." 81

Hadits 3

Hadits 2 ~)~I
,,, •. ,d.iI (S"f"'~'

t-:

':1't'J."'~L:..l.>~
ur'J~'~4:':'>
I

,; ,-' :1 «.» ~\~~t~~0!_;: , -....... ,,,

t":::' t ~":'ai\J!7.'~,~\1, ~~"'., - , ~ ~...... \G;Jr/ '. ~'7:'-'
:1

(;;r""IJ"(; ~..... ~I
.1' "'''

~~.)

'-;:"'t;'/ • if
;

...

MU'az bin Jabal r.a. meriwayatkan, "Rasulullah s.a.w. mcmeriutah atasku sepaluh perkara iaitu - Jang:m mensym:ika.tkan Allah dongan sesuat u walaupun dQku akan dibunuh atau dibakar hidup-hidup:

30

31

II

~ang~n membaneah ibubapaku walaupun daku kena berpisah dengan isteriku atau kekayaanku, jangan melengah-lengahkan salatfarohu dengan sengaja karena Allah bebas daripada kewajiben terhadap ~eseorang. yang ~elengah-Iengahkan salat faTdhu dengan sengaja; jangan mmum mmuman keras "arena itulah punca segala maksiat dan keb~Tukan;. jangan ~engingkari Allah karena itulah yang memarkarNya: ]angan Ian dalam perternpuran walaupnn ternanternanku semuanya telah gugur .• [ang an lari darl tempat di mana wabak sedang merebak ; belanjalah atas kaum keluarga.; rotanilah anak-anak agar mereka [adi baik dan berllah amaraukepada mereka mengeriai kecuaian kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah." . Mel!lul'ut hadits ini anak-anak hendaklah dirotani agar mereka jangan membuat se~~tu dengan sesukaha:tinya. Kadang-kadang a~alah .perlu rotan dipergunakan. Sa}-ang sekali bahwa rotan tidak djgunakan pada awal-awal la.gi. Apabila anak-anak sudah k~t:erl::Lluan kita buat heboh dan mengadu-adukan halnya. Rotan disimpan, anak-anak dibiar jadi anak ~yaitan. ini bukan sa\"~1ilg anak namal1,Y.o.. • Rasulullah S.3.",,-, adalah diberitakan .. erintahlah anak-anakmu bersalat apabita tahun dan tanganilah mereka kalau rnereka setelah mereka berumur sepuluh tahun." Abdullab
Ibn aj::trilah

,

[aufal bin M'u"awiyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah 5.a.W. bel' abda, "Seseorang yang teTluput adalah seumparna seorang )'ang telah bHang segala keluarganya-" Sui at

beliau dengar satu salatnya kekayaan dan

seringkali bersabda: mereka berumur tujuh melengah-lengahkannya

bin Mas'ud r.a, berkata, "JII:lg:libh sal at anak-anakmu mereka bertabi'at baik," yal.g 'bijnksann pernah berkatn, ".~leN.'tani anak kena dibunt sebagaimana Iadang perlu diairi.' tali:

Luqman fhtpal tidak

terluput. bia.S3nyn apabila seseorang' itu bcrs;l'ma-sam.a kelllarganya ata:u dia mengejar kekaya:ln. Menu rut hadits ini kerugian ya.ng diperolehi karena luput salat tidak ada kurangnya daripada kel'ugian se)urob keluarga dan harta kekayaal1. Dalam p.erkata.an lain, kalau terluput satu salat kita selsarusnra bel'dukacita seolah-olab kita kehilangankesemua kaumkelu31'g'3 dan segala harta benda. Kalau kita diberi amar3.n olen seorang yang dipereayai tcnt.ang adanya penjahat di sesuatu jalan di mane orang-orang disarnun dan dibunuh pada malam hart kita mestilah mempu.nyai ha:t.i yang tabah untuk mengabaikan amardn itu dan berjalan di [alan tersebut walaupun pada hari siang. Pelek benaL" diperhatikan bahwa kit.a ]niberkaH-kali tela" diberi amarnn olen Rasulu.llah s.a.w, dan kita percaya bahwa Beliau adalah bP ar-benar Pesuruh Allah, namun begitu kit.a tidak menghi.ratlkan nmaran itu dan kita "crus meluputi salat demi salat ..
dengan kaum

]t:lsulullah s.a.w, adalah djberitakau scbagai tf'\:lll bersabda "Seorang yang menegur auak-anaknyn mendapat pahala dar] All:lh s.w.t, lebih daripada dia membelnnja! kira-kira tujuh P:lUI1 biji-bijian
Dada jalanN:":l_'"

Hadlts

s

D:II:un sepetong' hadiis Rasulullnh s.a.w, bersabda, "Semoga Allah s.w.t. rnhmati seseorang yang menggantung' tali cambuk dalam 'fIInl:1hnya unluk nl('n~3j3l' keluavgn rumahnya, knli lain ~~as~tlullah !'.U.W. b rsabde, "Tak ada seoraug aytl~~ Y.;IDjt d;.II'~Lt memb('ri kepada auaknya sesuatu )'3njt lebih bttik dar!. :Iprnn sopau dan santun." Pada

Ibn 'Abbas r.a. meriwayatkafl bahwa bcliau dcngar Rasulullah 1I.a.W. bersabda, "Seseorang yang mengum pulkan dua salat tanpa sebamng alasan yang kukuh maka sampa ilah niH. • salah satu pintu kabair (dosa besar).

3S

"

Ali ".11. melapurknn bahwa RIlBul,ullah S.Il.W. sekali ada 1J~1.·llilda, J Ill"lgan mel,enga h-lengahkan dlila n1, ti ga perku ra : apabila teluh mnsuk waktunya: ,(2) perkebumlnn maV8~ Jen:l'lah sudah sillp dun (:1) purkahwinan seOil'Ull1l' w;)~itfll - apebilu jodohn,Ya sudab didapatl."

b'apabllu
ujangen

(1) snla.t -:

[ I. Ramni o}'nng l'ang mcngnnggap diiri men'k" sehaga] orang S a~ yang meng'anllalkan perintah Allah dengan bers 'lut dengun menjamnkkan. k salrrtnya upabila balik ke rumah 'han,ya ..e'ngan ..' al d' asen me ...• a ul:lm perjalanan, bCI'niaga, atau bekerja, lIlpnangguhkun saint hingga iuput masanya tanlla sesuatu alaaan ~'nn~ kukuh (mi~all'l}'a 'UZUI:') Ddnlan satu dosa bc~r. Walau~l1n la tidak semudharnt flldengah-1engllhkall . alat numun bernt jllga.

~,t~;~~1 ~~le:f-~?c#-'~t~~ ". '" 1: ...." ~ ' "', r~.lt~3~li:;'J~~C:;'6'~~~JGn~~iJl~"t
.-!,. "

.,,1!:....;.1. ., '" ~:>

I,.

Hadits 6

,.

Dalam peper:mgan Chudia barkeliaran lari di medan peperangan mencari .Ra~ulull:lh s.a.w. d,engan be1."teriak. "Kalau Iuhammad tidak dibunuh hari ini da'u tid,aklah herpeluang hidup." A'khirnra ia menemui Rasulullah s.a.w. dan maju hendak nlenyerangnya. Para sahabat memutuskall henda' men a matkan riwayat.nya sebelum ia sampai cepada Rasulullah 5.a.W. tapi Rasullllllah s.a.w. larang mereka itu. Apabila ia datang c:liekat, RasulltHah s.a.w. Illengambil sebileh lembing daripada salah seorang sahabatnya d'an melembmg bay bin Khalaf dengannra. Lembing it,1iI kena pada lenernya dan lukalah lehernya sedikit. Diael!'hoyongha>"ang dan jatuh dart kudanya lantas lar] terus ke arah khemahnya berteriak, "Demi Allab~ M.uhammad telah memhunuh daku!" Orangorangnye coba menghiburkannya sertaberkata bahwa itu cuma melecir sahaja dan tak usahlah bimbangkan api katanra, "Jruhammad telah ucap padaku di Mekah bahwa Beliau akan membunuh daku. Demi Allah! Kalau Beliau ludanku sahajapun habislah <laku." • Adalah diberitakan bahwa Ubay bin Khalaf tertak saumparna seeker lembu jan tan. Abu Sufian pade hari iru amat giat menjatuhkan air: mukaIlya sebab tangisannya yang semacam itl.l karena luka ):ang sesedikit itu, api ujarrtya, "Tahukail dikau siapa yang telah melukakan daku ? Tidak lain dan tidak bukan dialah Muhammad. s.a.w .. Demi Lat dan U~za! Kalau deritaanku in] tertimpa ke alas semua orang Hijaz, tidak seorangpun yang akan hldup. Semenjak Beliau ueap yang Beliau akan memblln'ull daku, daku telah }'akin bahwa daku akan mati dengan t.angannya. Andaikata Belial! meludahi daku sa1a.pun setelah Beliau ucapkan kata-katanva itu habislah daku." DaLam perjalanan pulang ia meninggal dunia hanya sehari sahaja lagi hendak sampai ke Mekah. Lihat! Seorang kafir' seperti Ubay bin Khalaf begitu yakin atas k,ebenaran ucapan Ra5uiullah s.a.w, hingga dis tidak sedik] pun s.yak lentang ajalnya sendiri, malahan kita, di manakah pendirian kita? Walaupun kita percaya pada Beliau sebagai Rasul Allah yang' teragung, kitaanggap ucapan-ucapannya sebagai paling tulen dan kita 'berbangga iailu kita cinta padanya, tapi berapakah banyak kita 1kuti nasihat Beliau, dan banyak manakah yang kita takuti IIkan <a1.ab yang Beliau telal;t bed arllarall kepsda kita? Ini adal<t.h untuk setiap kita memikirinya dan menjawabnya..

(:)0.5

.... ~V1(j"'r~ r..... ~
.J,

-:-f' .• (;)~

i~~_;~'~'ilj~_;,aJ~~~~~~'Gf,.~\~ ~
;!/

&;c

"

~~;)2oI~U&.;.I.~
,.. ..

1", .... c-".. . f'!' ,'"
~

".1 ~.' y..

, .' 71!$r;.~_',-:,~~ ~~l~~'::; ~ _;;, I ., .... ,

,

-

;.0-"'-;'

Abdullah b.in mal' ]'.'1. meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. ~cm~s:l_ bercakap fasal salat bersabda, "Pada H~.'II'iHisab salat akan n~en!ad! n~I' kepada 'OI'<I11~ y~ng mengcrjakannya : menjadi penglilujjah bag I plhaknya dan menjadi pCl'lrelamatnyu .. Walhal, tidaldah ada nul', pembela d~n penyelamat siksa bagi orang )·ang udak menjugu ~~latny~ dan dia senasiblah dengan Frr'uun, Raman clan Ubav bin Kh:daf. Semua. ~I'ang tahu bahwa Ftr'aun - deng.anbongkaknyu h.lah mengaku dirinya Tuhan dan telah m maksa rakyat-rakyatnya slIpaya. menyernbahnya. Haman ialah 1\1 nteri Ucsal'llY:I dan' kakit~nganll~·a. Ubay bin Khalaf ialah musuh lslnm ~Tang paling ketat di kalangan ola,ng-oil·tmg kaf'ir' Mekah. Sr-h 11111 hijrah 'bay bin Khalaf pel'l'Iah il~I'kata keparla Itasulutluh s.n.w, clI"ngan I<I'gaknya )ang sornbong, Aku mernbela seeker kurin \', IS' kuber: cukup mak!n. Aku akan membunlllhmu padn satu l~ ri dengall memacunya. Rasulullah 5o.a.w. mrnjawab, "In" yil \11= I~ Kamu, akan mati dengan tanganku."

34

35

Ibn. Hajer, dalam ~yurahnya mengena] hudits ini telah m'~flYI:IJ\lt Qarull (engan f'il."aun dan lain-lain, Jl.~,lillU menulss, .. Yang seriasib denjran orang-orang' ini rlada Hari Hisab udalah karen .. 'am' lun-tamalan ol'llng yang xesat ini diikuti, Hul:ih ~E:ljabn>u salat di le nga.l1-lcn gu hka II.
juga

Dar,i itu, kalau sesenreng ,melenguh-Jengahkall salat karena lamak kekayaun, dia akan menernui nasib Qarun; kuJ:.u.I karena cintakan kedaulutan, maka nasib F'ir'uunluh yang· diter imanya: jika karena b rhasrat hendak berdamjiing dengan seorang raja maka naaib Hamanlah lo'ang dilerimanya; dan kaluu karena ibuk dengan berniaga maka nasib Ubay bin Khalaflah yang' diterimunya." Menerima nasib semacam nusib mereka itlll dengan jelasnya menunjukkan 'aaab yangpet1ih sedang' menunggu mereka yalll;' melcngall-hmgahka.1'I sal at. Wal<'lUI,Un ~'ang kaf'ir akan kekal abadi menderita 'a~ab sementara yang ocriman akan dilepas setelah di'ezab beberapa ternpoh <Ian akhirnya dibenar masuk Syurga, namun tempoh 'azab 111i t.idak sjapa yang tahu, mungkin sampai bel'ibu-ribu tahun lamanya.

37

Adilla~ disebut di dalam hadits bahwa Allah s.w.t, mengllnugel'ab lima kurnia alas seorsng yang menjaga salatnya, iaitu: li)
(ii) l:ezekinYIl

dipe:l'mu:dahkan bu,ginY8,

dia diselnmatkan 11a,ri 'azab kubl.lr, (iii) din akan rnenel'ima buku c.atiitannya !Inri tangan kanannya pada Hari Hisab, (iv) diu akan lintas Titi Sirat puntas seperti kHnt, {,.) ·dia akan masul( Syurga tanpa hisab. , Bagi orang yang m.elellgah-Iengahkan saInt, djankan menerima _ h_ma .nlacam 'a%ab dalam dunia tai. 'I'iga s·e,m' asa maunya. Tiga ' • \11 dalam k~lbul" dan tiga selepas kebangkitau. 't'hab di dunia iniada.lah:ti)

memllikul karnu hingga terbit matahan luu'enEi kamu melen.gon-lengahkan salat Subub hingga Zunut; kar~ma melelllgllb-lengahkllo saint Zqhull' h~l'Igga matanad masuk k'e lubangn,·.a; karenu mel.engah-~englLhkan salat, 'Asat' hingga Magltrib; kal'ena melengah-tengabkan salat lIbgrib hingga Jsya; kanona mel·engah-lengahkan r.sya hingga Fl1jal". U13l" itu IClfUS memukull'lya Irlinggal.uh ke H:H1 Qiama.t. Setiap pu.kulull m~mbenamka!'ln)1a hi'n,ggll ke tl(Jjuh puluh , 1:u1l selepas li)
(ii)

hasta. ;Jdalah:sckali;

kebangkitlln
~el"3:S

Hisabnya Allah

s.w.t. mUlr"ka padanya~ diun bat-ls arat yang

diu ticlak dil'nhmati

dalam kehidupannra; yang

liH) nia dkamp.ak ke ~talam api neraks. Menul'ut satu hndits din akan dupati tigu herikut ini tertulis yang 1. Ha.i kamu 2. Hai kamu
'.'ung

.. ~ dia kehilantran nUT yang mana mil k a orang-orang saleh penuh d(mgann~ a; t iii) dia tidak mcnerima pahala bagi 'amalan-tamalannyu baik; do'a-do'anya tidak dimaqbulkan; dan dia talk dapat bagiannya I (.aIam .•00 ,a-d o'a ·oran~ .. saleh. . ~, tii) A:Li1Upada
~i) t

pada dn.hinyn .. yang nwlengah-Ienghakankewajiba.n j'ang patut Allah. menerima kenrurk:lan karena kamu melengah-I.engahkan Allah. Allah. kewajiban

3. Kini sesaUah

,

kamu terhadap

masa mati

dia hendak dengau
kelaparan ;

mati atlnlah:kcadann ':lib; laut

dia

in

~Ii:\ mati

I iii) db mati di dunia 'AZtlb di dalam ~I)

dalmn keadnan dahaga hingga air dalam ini iak dapat menghilaugkan hausnya.

kubur adalah:-

dia dihimpit olen kuburnya hlngga tulaag-tulang. rusuknya bercerag ah ; til) a~i dibakar dalam kuburnya dan dia diguling-gulingkan ell alas baranva iang' dan mnlam ; t iii) lllnr. p~ng bisa de' gan mata berapi dan bel·.kuku besi ;'ans; panjangnya sama dengan perjalanan sebulan dilepaskan ke a!:;J.snpl, 1.."101'ltu akan bertempik seurnpama guruh bunvi k tIL.all permtah an aku supaya hk " "U~T~n'".,;t. "T unan'u " ... ~ e
L

'Ubma-'ulama y.ang masyhor sspertt Ibn Haja~·. Abu La~th Samarqandi dan lain-lain telah meriwayatkan hadits jni dalam kilalT-kitab rnereka, Sungguhpun daku tidak dapat mengesankan matannY3 dalarn kitab-kitab asal mengenai hadits ini, namnn haditshadits lain yang setengahny,a sudabpun disebutkan dan seten.g.ahnlla akan JIlenrusul, menguatkan maksudlnya. lIilelengah-lengahkan salat, seperti mana yang telah dinyatakan di alas, Dlembawa sese orang ke klllfulr"an dan oleh itu tak ada 'azab )fang lebih pedih darin~'a lantaran kesalahan ini, Akan tetap,i hendaklah diingat bah.wa selepas seseorang itu diumumkan sebagai be~salahpun Allan s.w.t, uda\ah bebas mema'afkannya kalau dikehendakinya. Allah s.w.t. berfirman di dnlam Qural'l:

I

38

39

Sesungguhnya Allah tidak mengampun persekutu] dengarrNya. Allah mengampun sub. (An Nistl A:1ll6,)

yang sesuatu sesiapa yang

di Dia

bahawa orang itu mula-mula be~Bjar Al-Quran ~tnpi tidlllil meng .'::.~ dengannya dIU! Jllga die tidur tanpa menB'erJakan sam,t fal'dbu.

Kalan Allah mengampun sesiapa )raog Dia suka yang' melengahlengahk:an salat maka sungguh bertuahlah orang itu; bpi siapakah yang dapatmempa5tikan tuah ini? AdaJab dinyatakaD dl dalam hadi,ts bahwa Allah s.w.t. akan mengadakan figa bush mahkamah pada Had Hisab, Mabka,mah . pertama untuk meng'adili orang-orang' kaIir dan orang-orang Islam di mana! tidak ada keampunan. rUahkamah kedua un uk meng'adili k,ewajiban-kewajiban dan tingkah-tingkah laku eseorang terhadap yang lain. Sekalian Joang teraniaya akan dibalas di sana; balasann)ra adalah samada diperolehi dari orang yang' menzalimi atau dibayar oleh Allahs.w.t. sendiri kalau Dia maim mengampun sesiapa jua, Mahkamah ketiga akan meng'adilr kewajiban-kewajiban terhadap Allah s.w.t, Di sini pintu rahmat Allah akan terbuka luas dan Dia akan mengampuni sesiaps yang Dia kehendaki, Dengan keterangan-keteraugan )Oang telah diberikan di atss jelaslab bahwa kita patut menerima 'azab rang t:elah ditentukan untuk dosa-desa yang telah kita lakukan, Akan tetapi sifat .:'I.lIah s.w.t. yang Maha Pengasih itu tidak ada batasaya dan dapat Dia mengampun ,segala-galanya. A~~ah menjadi tabi'ut Rasulullah s.a.w, bahwn sesudah salet Fajar Beliau menanyu para sahabatnya kalau-kalau ada sesiapa Yllng mimp] sesuatu. Be]i.au ken udian akan mentafsirkau mnnpi i'll:! seaagaimane yang' dieeritakan kepadanya. Pada satu hari selepas mennnya sahabat-sahabatnya seperti biasa Rasulullah s.a.w. scndiri menceritnkan s3ll1 mimp] rang panjang, Dalnm mimpi itu dua Mang c:1:Jlang dan membawa Bcjiau bersama mereka, ela in d:lri iru Beliae meuceritokan pt'rLtiwaperistiwa Y:lllg Beliau lihat, dalam mimpinya, Sabda Beliau: .. Aku liha!; kepala satu orang' dihancurknn dengan batu yang berat, Begttu sekali kuatnYll, hillggn selepas kepnln itu dihancurkan batu Itu bergolek j:luh. Kepala itu balik 11 l'nj:l,di seperti cdiakala sewnktu batu ibl dibawa baiik untuk m('ngul:lIl~i rnenghnneurkar» kepala itu lag], Per.istiwa ini ditcruskan dcngan tjduk berhenti-hent]. AJlllbiln dnku III1Iya pndu salah sc.>oll'lIng snhabatku itu daku djbcritnhu

Ada satu lagi eerita yang serupa. Dalam eerUa iim Rasul\1n~~
diberitakan telah melihat dalnm mimpinya segolol1iglU! manWll:ll yang dilayanl seumpama itu, Jibl'awl a.s, memberitahukann;ya pabila Belialll bertanya bahwa itulah orang-orang yan,g melengahlengahkan ,salatnsa.
.II.W.

Kata Mujahid, "A1'Iab s.w.t, memberkati orang ~I~ng menjaga salatnya seperti mana Dia memberkati Nabi Ibrahim a.a, dan ketu runannya, Anas r.a. meneeritakan bahwa beliau dengar Rasulullah S.l1.W. bersabda, "Kalalll seorang meninggal dunia dengan beriman, mematuhi perintnl1.-peri.n.tah Allah, menunaikan sal at dan membayar zlIkat. mUll dia mati dengan ke.redzaan Allah." Anas r.a. juga mencer'it.akan bahwa dia dengal' Rasulullah s.a.w, bersabda, "Allah berfirman:" Aku tanggubkan mala petaka }Oang seharusnyaIertirnpa ke atas sesuatu daerah apabila Aku lihat di situ ada orang yang kerap ke Iesjid, kasih .antara satu sama lain demt kepentinganku dan berdo'a memohon ampnn pads waktu tengah malam," Abu Dania r.a, mengirim surat kepada Salman katanya, Habiscanlah kebanyakan masamu dalam M.esjid.. Daku dengar Rasulullah s.a.w. bersabda. "r;les,j;icil adalah rumah orang-orang yang saleh. Allah s.w.t, sendliri berjanji bahwa Dia akan memberkati o'Tal\g )Oang menghabiskan kebanyakan masanya dalam Mesjid. Allah s"v;.t.akan menghiburinya dan akan memudahi dia menyeberang Titi Sirat. Sesunggul'tnya Allah s w.t, mengasihi orang yang dem.ikian itu." AbduUah bin Mas'u.d r.a, meneerltakan bahwa beliau dengar Rasnlullah s.a.w, bersabda: "Mesjid-mesjid adalah rumah Allah dan orang-orang yang pergi. ke Mesjidl adalah tetllRlIL'lya. Apabila semua ora'lIg melayani. tetamu-tetamunya. dengan baik, mengapa pula Allah tidak akan bermurah hati pada tetamuNya!" Abu Sa'id AI-Khudri Rasulullab s.a.w, bersabda: dengan Mesjid." r.a, menceritakan "Allah mengasihi bahwa beliau dengae orang yang berdamping

,10

41

Abu Hurairah r.a. menceritaken bahwa beliau dcngar RasuJulljlh. lI.a,w. bersebda, "Apabila mayat teLah dikeburnikan dan orangorang yang hadzir di upacara pengebumiaanya belump'lln pulang, Munkar dan Nakir datanglah padanya, Kalau ol'angitu seorang Mukmin. malta 'amalan-tamelannya yang baik mengepunginya salat datang mengbampiri kepalanya, :zaka.t datang ke kanannya, puasa ke kirinya dan "amalan-tarnalannya yang baiik lagi itu datang kie arah kakinya sehingga tak ada sUla.iu yang dapat rmendekafinya, bingga Mal'aikat-malaikat pun akan menyoalnya berdirl dengan jarak yang jauh.!' Salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. melapurkan bahwa apabila keluarga Rasulnllab s.a.w. menderita kesusahan, beliau akan menyuroh mereka salat dan membaca ay8t.-ayat yang berikut:-

perubahalli bahwa Mialailut 1m pada semanD)'. btl yang ketlp .lum bedtata,. "m ma!l'labb mereb yan, perdSgtnpn clan pemlagaannyatidak. mellllanngbnnya dari Dlat dan cIari menging.tl Allah'" Syeikb Na ... r Samarqandl setel.h memetik badits iJli menulis; nApabita 1ceUga-tiga:' golongan itu telab maRk lee Byu:rga tanpa hisab, seeker binatang yans gerun, 'bedelter paJljang. mata beninareillar dalil Iidabnya:fa8ih akaa mancul dari Neraka dan berkata, "Aku telan diperintah ke atas aekaUan kamu yang sombong dan 1tera:s kep.al.a.'· Ia akan mengangJilal sekaliaJlorang ci:al'i y.ang seramai itu seperti ayam mematuk biji-bijian Ialu ia akan ltimbaukan mercIea ~e dalam Neralila. Ia akan muncul aeltali lag; dengan berkata, "Kall ini ,alro diperintah k.eatas sekalian kamu yang beneikan Allan dan RasulNya." Lalu ia akan mengangkat sekaliall orang yang seperti itu dan mencampakkan mereka ke dalam Neraka. Ia akan muncul kali ketiga dan dengan cara itu juga ia ambil seli;:alian mereka y.ang seperti itu dan mencampakkan menka ike dalam Neraka. Ia akan muncUilkali ketiga dan dengancara itu juga ia a:mbit sekalian mareka yang' membuat patUlllg.parung.dan gambar-gambar. Hlsab kemudian akan diimulakansetelah ketigatiga, golongan ini diletl')'apkan. trbay r.a. meneerita bahwa beliau dengar Rasulullah s.a.w, bersabda, "Berjlah khabar gembira kepada orang-orang islam bahwa mereka akan dimuliai dan disanjungi dan .gama me:reka akan berjaya tetapi tidaklah ada bagian di akhlrat bagii mereka yang mempergunakan 181al1'l untuk kepentingan dnniawf." Rasulullah s.a.w, diberitakan sebagai bersabda, "Dakn Iwhat waiah Allah adalah lndah seindah-indahnya. FirnlanNya kepadal!tu, "Hai liuhammad! Apakah yang para Malaikat itu berbantahban:tah !"' Jawabku. "Hamba tida'k tahu," Allah s.w.t. letak tanganNy.a. di a Us, dadaku dian seluruh 'alam terbentang Iii hadapanku. Allah s.w.t, firm:an sekali lagi, "Apakah yang para Malaikat bo.nlah membantahl ~,,, Jawabku, "Mereka Itu berbantah mengena:i perkara-perkara yang memuli,ak,:nl. pel'~al·:a-.perl<;ua yan~ menebus dosa, pahala-pahala b:lgi Iangkah yang dlamb .. uncuk pergl salat (berjeme'ah); fadhilat mengambi! w1!Idh1il' dengan sempurna apabila t:el'Sangat sejuk dan nikmat-nikmnt ~ang patut diteJ:i'ma sesaoeang apabira dio. menget"jakan salat dan terus daduk di dalam mesjid hinggn masuk waktu :salnt rang lain." Seseorang yang

, "

Dan serulah ummatmu bersalat dan kekal me,ngel'jakann~·a. Kalil) tidak meminta rezeki dariara, Kami yang memberi l'ezeki, dan 'akibat .(yang baik) adalah untuk mereka yang taqwa (Taha - A.lal!) Asma r.a, meneeritakan bahwa behau dengar Rasulullah s.a.w. bersabda, "Semua orang akan dihimpun pada Hari Hisob dan mereka akan deogar s uara Malai.kat y3J1g menyeru; "Di manakah mereka y.ang memuji-mujikan Allah dalam kesenangan da:1l ke-sllsahan !'" Satu golcngan akan bangun dan masuk ke syurga tanpa hisab, Kemudial'l diserunya pula, "Di manakah mereka yang meninggalkan tempat tidum)la dan monghabiskan masa malamnya dengan bersalat i" Satu golongal'l lagi akan bangun dan masuk ke syurga lanpa hisab. Malaikat itu ukan menyeru scka.li lagi, "Dimanakah mereka ,yang perdagangun dan perniagaan tidak memalingkannya dari mengingati Allah 1" Dan sntu gelongan lagi, akan bangun dan masILIk ke syurga. Dalam sebuab hadits lagl dar] riwayat )lang aama adulnh diberit akan dengan tambaham bahwa pada :nlulan,ya Malaikat. itu akan berkata: "Sekaliun orang yang berhimpun di sini ukun melihClt I'ladla bari illi sillpllkal'l yang dimuli ..knn' dan ~1.'ngalll
I

IJ

42

43

1'1

r
mengamat-amaU segal a ini akan hidup dengan mati dengan kematian yang dice~buru~. berkat dan akan Merekatid.ak merasa takut dian tidal! gundah A:3.S) Rasu.lIIl1ah S.B.W. bersabda, "Salat adalah me:mplllnya:i sepuluh fadhilat. iaH:u la adalah:guiana (Baqaxah: tiang agama dan

'.

Rasulullab s.a.w. diberitakan sebagai berkata, "Allah s.w.t. berfirman, "H.ai anak Adam! Sembahyangl,ah ernpat raka'at pada awal hari. Aku akan meneleng kamu menyempurnakan segaln urusanmu pada waktu-waktn yang selebinnya pada hori itu," Adalah disebutkan dalam sebuah hadits; "Salatlah )'ang rnersyebabkan ,Allah gembira, dicintai olelt Malaikat; menjadi sunnah Rasulullah 5.0..\\'.,; memberikan penjelasan mengena~ Allah; menyebabkan do'a dimaqbulkan: menjadi sel'ljata melawan musuh membela orang yang lidak pernah meninggelkannya, mle'njadi eahaya di dnlam kubur dan rnenjadi sahabat semasa keseorangan di dalam kubur; menjadi [awaban kepada persoalan Malaikat. meniadi tedahan dar] panas matahar] pcuw Hart Hisab; menjadi peLind:ung tcrhadap api neraka ; me jadi timbangan bagi ncraca 'amalan baik; menjadi alat !'upa)'a puntas melilili Titi Sirat dan menjadi anak kunci ke syurga.· Usman r.a. diberitakan sebagai berkata. "Allah s.w.t. menganugerah sembilon kurnia atas soorang yang menjag a saJatnya dan mengamat-amari dalam meugerjakannya pada waktu-waktu yang Lelah ditetapkan iaitu: n) dia dieintai A1Iah s.w.t, kes ihatan. Mlliaik;lt.

U) daya
t2) teman (3) jala:n

penadk
tUl'unnya

pada w.ajah.
kubur. rahmat Allah.
bait).

di datum

t 4)
(5)

anak

kunei ke syurga. bagi

timbangan

neraca ('amalan
keredsaan net-aka.

(6) jalaul!lntuk (7) harga t8) naungan (9) seorang

mendapat terhadap api

Allah.

bagi ~urga. yang sangat mernberati sala nya menegakkan merusakkan Islam

(10) seorang yang melengah-leagehkanava

Islam."

Menurut satu hadits ada .satlll daya sembuh dalam sal at. Ada sekll!i Rasulullah s.a.w. mehhat Abu. Hurairah r.a. meniarap dr alas perutnya. Sabda Rasulullah 5.a.\\I. kepada Abu Hurairah i .a. "Adakah anda menderita sakit perut ,.. Jawabnya "Ya !" sabda Rasulullah s.a.w. "Bangunlah dan kerjakan salat karena iu akan menyembuhkan anda," Ada sekali Rasulullah s.a.w. dalam rnimpinya melihut syurgu dan mendengar tauk Iangkah Bilal r.a. 'Pada ssok paginya Baginda bertanya pade Bial r.a.: "Apak.an 'amalanmu yang telah menolungmu mel'lgiringiku hingga ke syurga 1" J,a",abnya, "Apabila wudnu' hamba batal pada malam tUll'ipul'l hamba membaharuinya dan sembahyang nafil beberapa raka'at yang hamba dapat." Safin menulis: "Malaikat-malaikat memangg'] seseorang rang terlepas salat fajar sebagai" Hai kamu yang bersalah", dan yang melengah-lengahkan salat Zull'llr sebagai "Hai kamu yang rugi," dan yang talc menghil'aukan sal.at 'A_ar sebagai "Hai kam-u yang rnelanggar batasan" dan yang meninggalkan salat Maghrlb sel>ag:.u "Hai kamu )rang kurur" dan yang tidak sembahyang 'lsya sebagar "Hai kamu :~'ang me]anggu perintah-perintah AJlah." 'Allama Sye'rani mcnulis: "Hendaklah difaham betul-betul bahwa sesuatu beneana dlelakkan dar] sesuatu lem at rang penduduknva mengambil berat at~s salat dan sesuatu tempat yang pendudukpenduduknya melengah-lengahkan salat selalu dltimpa bencana.

~2) dia menikrnali ,3} selalu dinaunjr]

(.~) l'ull:1llllllya dibcrkati. t5) nur tlllllwa bcrcahoya lembut, 1I1l'lint'ls 'I'u i Sirnt seperti kilat pantasnya. dari ncruka ; dan ~Ii ,-yurg,a adalah mer('k:~ yang Allah padn wajallnY:l.

(6)0 hatinya (7) (Iia akan

( I dia t~ii'elmn;ltknn
(!J) jir8n-jlirannya

berfirmau

;

45

Gerak:·gempa, halllintar, dan rumah-rumah tJeJlggalam tidaklaih ,diherallkan karel'la orang'-orang Udak rneng.ambi.1 berat atas salat, Dengan h.anya menjaga aalat sendirian tidaklah memada'i karenD. apabila sesuatu m.alapetaka tertimpa, ia bnkan me'oimpaa'tas orangorang yang salah sahaja; ia bna atas semua oTang ,d~ daJam tempat itu. Oleh itu adalah perlu yang' orang-orang lain juga diseru SlIIpa,)"Q mematuh; perintain.-pel'intal'l Allah dan henti dad m.embuat keria-kerja yang salah. Ada sekati para sahabat bertanY8 pada iRa.suluUah, s.a.w, "Bolehkah kita iini lenyap apaka]a ada orang-orang yang 'alim diantaraldta 1" Jawab Ra,sulullah s.a.w, "Ya~ kal.a.u maksi'at sudan bel'maharajalela."

kamu siapa orang yang papa itu ?" Atas permintaan pal',a sahabat11ya Baginda menerangkan kepadu mereka dengan sabdanya, "Seorang papa iit'u adal.!.lJn dia yang me'lengllh-I~engahlc_an salatnya. Dalam blum tidak ada satu apapun baginya." Dalam sebuah hadifs Jagi o.dalah dikatakan bahwa Allah s.w.t. tidak allan pedul] sed'ikitpun pada orang >'ang melengah.-Iengahkan snlat dengan sengaja dan untUlkl1lya adalah "azab )"ang pedih," Adalah dilapurkan dalam sebuah hadite bahwa sepuluh orang akan disiksa dengan istimewa dan satu darinya ialah orang yang melengah-Iengahkan salatnya, Adalah dikatakan bahwa langannya akan diikat sementara Malaikat akan memukul muka dan belakangnya. S,yul'ga akan berkata padanya, "Disinj tidak ada tempat bagimu," dan neraka akao berkata padanya, "Man!' Marl padaku, K.amu untukku dan aku untukmu," AdaJah dilapurkan juga ba:hwaada satu lembah dalam neraka Lamlam namanya. Lembah in:i didi.amil oleh ular-ular bisa segemuk Leber unta gemuknya dan pan.jangnya sebulan perjalanan, Seo~n~ yang melengah-Iengabkan salatnya akan disiksa dalam lembah un, Dalam sebuah had its Iagi adalah dilapurkar, bahwa. adasat~ lembah dalam. oeraka ya:ng bernama "Lubang Derita" Lubang i:ru didiami. oleh kala-jengking yang sebesar baghal, Tempat ini, }uga adaJah. untuk orang-orang yang melengah-lengahkan salatnya dll!lksa. lemang tak ada apa-apa yang hams dibimba'lIgkan. Allah s.w.t. yang Maha Pengasih itu mengampunkan do.sa. edakah kita benar-benar meminta keampunanblya ? kala~ Tetapi

Hadits 8

Rasulullah s.a.w, adalah dilapnrkan sebagai bersabda, "Seseorang yang melengah-I,engahkan salatnya (walaupun dia menqadhanya kelak) akan diam dalam neraka selaraa satu hnquh," Satu huqub adlliah sama dengnn delapan pul1!lb tahun yang terdiri dari tiga ratus enam puluh hari setahun dian satu hari di akhirat. a.dalah 811m3 dengan serihu tahun di dunia ini. Abul Laith Samarqandi adalah bertanggungjawab atas hadits yang Rasuhillah S.a.w. dilapurkan sebagai telah bersabda. "Nama "rang yang melengah-Iengahk:an salat walaupun satu salatf8l1dhunya dengan sengaja, adatah tertulls pada pintu neraka yang dia mesti memasukinya." Ibn 'Abhas 1'.11 menceritakan •. bal'lwa ada sekali Rasulullah S.8.W. benl.o'a "Y,a Allah! Janganlah he'ndaknya salah seorang kami ini dijadikan seo,rang )'ang papa." Belian kemudian bertanya. "1'ahllkah

Ibl'l Hajar menulis, "Seorang wanita mel'li~~ga~ dunia. Adik lelakinya hadsir di upacara kiebu:miannya. Tlba-tiba domp_etnl:a jamh ke dalam liang dan dikambus bersama ma)o'~t tersebut, Si adik tadi sedar apabfla dia balik llie rumah dan dia men)"esal. benar karena kehilangan itu. Dia ambil keputusan hendak mengga,h kub~r itu senyap~sel1Jyap dan mengambil dompetl1iya: A.pablla. dia menggalinya dia meliha~ lubang kubur itu berapi, DIS balik ke ruman dengan perasaa'll gundah serta menceritakan ha~n::lta kepada j,bunya. samhi I dia bertanya pada ibun;ya kalau-kalau ibunya tabu

46

47

........

It

mengap'll. tarjadi demikian. Jbu",ya memberitahu padanya,bah,wa kakaknya itu selalu melengllh-Iengnhkan salatnya dan .menunaikannya satelah luput waktu-waktunya, Semoga AlIllh s.w.t" selomat.kan 'Hac dari t.nbint. illi!

betapa Icguh orang-orang keagungan itu berpegang'

yrll1ig berianggungjawab

bagi meneapui kepada 'amalan-tamalan Islam.

HadUs '9

Abdullah bin 'Abbas r.a, menderita sakit balur mata. Kata orang padawya bahwa penyakit itu dapat di'rawati tapi beliau kenaiah tinggalkan salat untuk beberapa had. Katanya. "Ini tidak mungkin; aku dengar' Rasulujlah s.a ...... bersabda," Scornng yang tidak sembahyang akan mengadap Allah dan Allah akan murka dengannya.'" Sahabat-sahabut Rasulullah 5.a.W. daripada meninggalkan salat wa laupun lebih sub menjadi butu untuk beberapa hari,

Pada akhir-akhir hayat nyn, Urnsr 1'.91. telah ditikam oleh Majoes, Beliau kcrap tidak sedarkan diri dan akhirnva beliau wafal ':Lisebabkan kekurangan darah. Pado s:,-at beliau hendak mati beliau sedas- waktu salut sudah masuk Ialu beiiau salat dalam keadaan yang sedernikian itu sarnbil berkata. "T'idak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak salat,"

II

.
Abu Hurairah r.a, meneerltakan bahwa beliau dengar: Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tidaklah ada bagian dalam Islam bagi erang yang tidak sembahyang dan tidal! ada sembahyang tanpa wudhn" .." ' Abdullah bin Umar r.a. juga dengar Rasuhnlab S.3.W,. bersabda; "Seseorang itu bukanlah seorang Islam kalau di.o tid!ak sembahyang, Kedudukan sembahyang dalam Islam adalah seumpama kepala pada badan," Wahai merek:a yang tidak sembahyang dan juga yang bukan soja menggelar- dirinya ,Muslim serta berbangga menjadj jagubjaguh pada jalan perjuangan Islam, renunglah kata Rasulunah s.a.w, ini! Kita kini berangan-angari hendak mencapai keaguDgan Islam . epcrtl 'Ii masa lampau ta,pi kita tldak hirau untuk mengambil tahu

Dewasa ini adalah dianggap sebagai tidak kaaiha n dan Lid...... beta] sisakit disuruh ataupun dibenarkar, bersalat, Bctupakab jauh bezanya pendapat dan jalan fikiran orang-orang 1.13111 eil! zaman ini dengan mer ka, di zamun lampau. Ali 1',<1, -sekali meminta J{a. ulullah s.a.w, upaya mNob<:"n kepadanya seerang hamba. Sabda Rasulultah s.a.w, "Tni ada tig<l orang hamba, ambillah yang mana kamu suka." Kat~ Alj r.a "Tolonglah Uaginda pilih seorang' untukku." Rasul~lIah s~~.,,~' menuding ke seorang tortentu seruya b rsabda, "Ambil yang m., Dia amat memberati salatnya. Tap] jangan kau pukulnya, Kan» dilarang memukul seseorang yang sembahyang," Sebaliknya
sembahyang

dia pergi

kita mcngejek-ejek hamba sahnya kitu dan mengangg~pnya sebagai satu langgltrlgan sernbahyang,

yallt kalau

,
:

Sufyan Thauri, seorang, sufi yang masyhur sekuli tela!' berkeghuirahan. Bcliau duduk di rumnhnya selamu tujuh hari tanpa tidur, makan dan minum, Apabila guruuya diberitahu ten tang hal. keadaannya, bctiau b rt,:mya adakah Sufyan menunaiken salatnya, :Reliau dliberi'lahu bahwa salatnya Iidak dilinggalkaTi. Pada ketika 11u guru berkata, "Malta Suci Allah yang telah tidak membenarkan syait.an menguasai behau."

48

49

====~==~--------~====~~I
BAHAGEAN 2

PENTINGNY A

BE:RJE~tA' An

Sebagaimana yang telab dikatakan di dalam Mu:qaddimah iaitu ada ramai orang yang tidak pernah meninggalkan sal at, tetapi mereka tidak berapa memberati akan jCllIa'aho, Rasulullah s.a.w. adalah tegas dalam hal menyeru maausia supaya bersembahyang dengan berjema'ah seperthnana Beliaa bertegas dalam menyeru ummatnya supaya bersembahyang. Bahagian inipun terdiri dari dua bab. Bab pertama adalah rnengenai pahala, salat dengan berjema'ah dan bahagian kedua pul,a adalah rnengenai 'akibat meninggalkan jema'ab. • BAB]

dlla pullih tujllh kali lebih banyak lIDtUn.gJ1Y8 banya dellgan usaha yang sedjkit, Kits kerap berhujjah bab,wa karena be:miak ke mesjid u:ntuk sembahyang berjemstab kita terpaksa menutup kedai dan d.ellgan demikian akan rugi1ah pernia,ga8l11. Alasan-alasan ini dan yang lain-lain seumpamanya tidaklah menjadi halang8n bagi mereka yang mempunyai iman yang tulen terhadap kebesaran Allah s.w.t. dan dengan ftrman-firmanNY8, dan yang sedar akan ni]ai berkat dan pahala eli a1am akhirat. Mengenai orang-orang yal1g seumpama ini Allah s•. .t. berfirman. w ...

I'

PAHALA

SALAT

BERJEMA'AH

III
Laki-lakl yang tidak dHalaikan olen pern.iagaan dan tidak (pula) oleb jua] ben dati mengiingati Allah dan (dati) m.endirikan salat (An-Nur: A..3'l). Adalah dieeritakan bahwa Salim Haddad (seerang pedagang dan seoraD,g ,sufi besar) apabila mendengar seruan azan wajahnya, menjadi pueat dan beliau menjadi gelisah. Beliau akan segera bangun ; kedainya dibiarkan rerbuka dan aka!'! membac:a rangkapan ini:-

-Hadits 1

~

Q{;~~~t~g1,,~_;&1~<f.tC,;$..../", /

~\..t1S"!JJ~.)&=>;~

~llr"".J't,;-"'t

1 ~~',.~.~lt~'"
.... ~
y~I"

~~....

,

~II~~:I~C!'

-~!~''!lti_I~~,~!j~;G".J~~ ~ ~' " ...."

..

~

"

Abdullah bin Umar r.a, meneeritakan bahwa beliau dcngar Rasulullah s.a.w, bersabda, "Salat dengan berjema'ah adalah dua puluh tujuh kali balk mutunya daripada salat bersendirian." Apabi1a kita salat karena hendak mendapat pahala dari Allah. s.w.t, maka kenapa tidak dilakukanya di rnesjid di mana pahala yang diperolehinya adalah. dua puluh tujuh kali lebih. banyak. Tak sesiapapun akan .sebegitu hedoh hendak melepaskan keuntungan yang dua puluh tujuh kali lebih besar dengan hanya berusaha lebih sedikit, Tetapi kita tidak sebegjtu menghiraukan keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan untuk 'amalan-'amalan keagamaan kita. Ini boleh °adi karena tak lain daripada ketidak-indahan kita terhadap Allah .w.t, serta janji-janjiNya di alam akhirat, Sayang sekali bahwa kita berusaha sekeras dan sekuat mungkin untuk memperoleht keuntungan yang seeebis dari dunia kebendaan ini, tetapi kita Idak sebegitu berat menjaga 'amalan kita bagi memperolehi keuntnngan-keuntungan eli ,alam akhirat yang akan menghasilkan

1. Apabna mua:zzinMu berdiri berazan dengan scgera knba:ngun menyambut seruan Tuhan Yang Maha Besar yang tak ada seumpamaNya. 2. Kujawab seruan it'" dengan penuh tawadhu' "Di sini aku! Hal Yang laha Pemurah,"
3. W ajahltu

I.'

dan gembira,
menunaikan

perintahMu

menjadi pueat memalingkan dengan

karena

takut,

dan

dan

dan segala

pekerjaan

lain. dari
~I

4. Aku bersumpah menglngatiMu. Tak ada

Mu,. tak ada yang lebill tukasihi darip.ada

narnall",

yang Iebilh meng'asyikkanku yang manis,

menyebut

6. Aduhr Adakah mas;anya hagi kita bersama t Seorang kekasih baRya bergembira apabila berada yang dikasihinya.

dengan akan

i!

o.

Dia yang matanya dapat dildburkan.

telah melihatkeCllntikanMu tak Din mesti mati merindukanjdu.

50

51

Adalah dli:sebutkan did.dam sepot.o:ng hadit.s bahwa orang-orang yang selalu lie mesjid menjadi p-end.uduknya. .Malaika~malaikat adJaJah saba.batnya, mengunljunginya apabila saklt dan rneno)ongWn)ra apabila keTja-kerjanya d1ikerjakan. Hadits 2

Dalam Hadils 1 keu amaan salat dengan berjema'ah dillyatakan 27 kali lebih utama dari saJat bersendirian walhal hadits in.i men.yatakan !lanya 25 kali Jebih utama, Ramal aJdGI kalam tJela.bI membincangkan dengan panjang lebar tentang hal yang nampaknya kurang teguh ini, Yang' berikut illi adalah set.engah dazipada penielasan-penjelasannya, It} Perseli iban dari 25 ke 27 ini ad'alah ikhlas dalam dirl perseerangan. karena perselisinall

.

(2} Dalarn salat sirri lyakni Zul:UIr dan 'Asar) ia adalah 2:5 kal.i; pada hal dalam salat j~hri (yakni Fajar, Maghrib dan "Isya ) ia adalah 27 kaU. (3) Pada salat. Fajar dalll 'Isy.a manakala susah sedikit hendak pergi sal at berjema ah karena wngin dan gelap, ia adalah 27 kali dan pada lain-lain salat ja adalah 2.5 kali, (4) Pad a mula ia adalah 25 kali tetapi selepas itu AUab (sebagai satu anugerah kepada ummat Muhammad)1 menambahkan pahala itu menjadi 27 kali. Yang lain-lain pula mengemukakan persjelasan-penjelasen y,ang lebih hal us. Kala mereka bahawa pahala salat dengan berjema'ah yang tersebut di dalam hadits ini bukanlah hanya 2S k:aU sahaje tetapi 33. 554, 432 kali. hi bukanlah sesuatu yang di luar rahmat Allah. Kalau sa u salat sahaja dileagahkan dengan sengaja 'azabnya dalam neraka adalab satu huqub maka pahala yang sebegitu banyaknya untuk satu sal at dengan berjema'ah adalah lojik. Rasuhillah S.lI.W. telah juga menjela;;:.kan kepada kits betapa pahala i u terus bertambah bagi seseorang yang selepas berwudhu', keluar dari rumah dengan niat semata-:mata hendak sala deng.an ber iema'ah eli rnesjid, Setiap lang 'ah },8.l1g dilangkahinya mendapat pahala dan [uga menghapuskan sa u desa. Rumah-rurnah Banu Sahnah, satu kaum di ltbdinah, adalah jauh, Merella berniat h,eJlrlak pindah dekat dengan mesjid. Rasulullah s.a.w, telah rnenasihat mereka denga.n bersabda, ·'Tinggallab. di mana kamu berada, Setiap langkat! yang kamUi langkahi pcr.gi ke 1 e jid adalab dicatitkaQ pahal<nya ntuk d.irimu."

Abu Hurairah r.a, menceritakan bahwa beUau dell.g.ar Rasulullah s.a.w. bersabda, "Salat dengan berjema'ah adalah 25· kali lebih utama darisalat di rumah atau di kedal. In] adalah karena apabija seseorang :itu sudan berv.'1ldhu' dengan sempurna dan berjalan ke mesjid dengan n.iat semata-mata hendak sembabyang, maka setiap Jangkah yang dilangkahinya mendapat pallala dan menghapuakan satu dosanya. Kalau dia ber'iktikaf pula dalam rnesjid (dengan ada wudbu'lab) selepas selesai salat, para Maiaikat berdo'a ke hadllirat Allah memohon ampun untuknya, Dan selagi dia ber'iktikaf dalam m,eSjid menunggu salat, dia terus menerus mendapat pabala seolah-olah din ito sibuk bersalat,"

,

.

IF

, 52
I

53

j

Adalllh dls.ebutkan di dalam sepotong hadits bahwa seorang yang mengambil wudhu' di rumah, kemudian keluar daT~ rumahnya ke mesjid adalah seumpam.a seorang' yang selepas memakai jbra:m di rumahnya, kel.uar untuk mengerjakan fardbu baji, Selanjutn)ra di dalam hadits itu juga Rasulullah s.a.w. menjela.s· kan satu lagi 'amalan yang besar nilainya yakn~ selagi seseorang itu ber'iktikaf di dalam mesjid selepas selesai salat, pal'1lMal.aikat berdo'a memohon ampun dan rahmat untuknya, Malaikat-malaikat adalah makhluk Allah s.w.t, ~'ang maksum. Jadi, kesan atau maqbulrrsa do'a mereka itu ternratalah sendir i, Muhammad bin Sarna'ah adalah seorang syeikh dan seorang ahlul kalam yang masyhur. Beliau meninggal dunia berU1I1Ul' 103 tahun. Beliau pernah sembabyang l'Ialil sebanyak. 2()0 raka'a! setiap hari.Deliau menulis bahwa selama 410 tahun beliau tidal; pernah ketinggahm takbir peTtama salat berj<ema an bahkan hanya sekali di waktu ibunya meninggal dunia. Belialil ini jruga' menulis bahwa sekali beliau tertinggal S<llat berjema'ah. Karene balrau tahu bahwa salatberjema"ah itu 25 kali lebih utama maka beliau ulangi salat ini (bersendirian) sebanyak 2~ kali untuk menampung kerugiannya. Baliau dengar dalam mjmp,illya ada seorang berkata padanya, ·Muhammad! Kamu telah mengulangi salatmu 25 kali (dengan harapan hendak menampung kerugiannya] tetapi bagairnana "ameen' dari pada lIIalaikat pula'!" Adalah dilapurknn di d'alm:11banyak hadits bnhwa apabila imam berkata "ameen' selepas Fatihah para MlIlaikat jug:! br-rkatn 'ameen' dan sega!a dosa yang lampau dari seseorang yang arneennya serentak dengtll'l ameen para MlIl::Iikat adalah diampun. Ini hanya mungkin dal:1m salat berjema'ah dan dnri itu M:lUl:lna Abdul Hai menulis bahwa walaupun seseorang terus b('trsel1:lb,~hy:mg (bersendlrtan) 1,,000 kali, dia tidnk dapat berkat elubahyang berjema'sh. Ini adalah nyata. Bukan sahaja din rugi ameen bel"lmmallara lI.Ialaikat bahkan dia l'Ugi Juga keberkaten sa,lat beramai-ramai dan do'a para Mlliaikat selepas saint serte banyak lagi fa'edah-f,a'edah rohaniah. Hendaklah diingnt juga bahwa doa para Malaikat it,u h811.ya belch diperolRhi apabila salat itu adalah 'alat l'ang sesempurna sal at, Kalnu salat seseorang itu adalah seumpa,ma kain buruk yang akan dilemparkan kemukanya, bet3J1ak:lh para Malaikllt. hendak mendo'a untukn;ya?

Iii

11

Abdu llah bin Mas'ud r.a. berkata, "'Kala'll seorang ingin menemui A~lah pada Hari Risab sebagai seorang Muslim, dis mestilah bersembahyang d:i tempat di lllanaa'Zan diazankan yakni
di mesjid, karena Allah Ullah memfirmankan melal,ui R8.S'uINya s.a.w. bahwa 'amalan-tamalan ieu bukanlah apa-apa hanya SaLlya petunjule semata-mata; dan salat (dengan berjema>ah) adalah satu darinya. Kalau anda sembab)·ang dirumab anda (sepertimana slanu itu Iakukan) maka anda meninggallkan sunnah RasuJuUab s.a.w. dan apabila saJa anda tingg-al stmnab-sunnahnya maka sesatlah anda, Seseorang yang mengambil wudhu' dengan sempuma la]u p.ergi ke mesjid, meka setiap ]angkah yang dilangl.Cahlnya, mendapat pahala dan satu desa dihapuskan, Semasa hayat RasuluUah aa.w, tidak !i<?siapapurl yang ak.:an bersalet tanpa berjerna'ah kecnali seorang yang teraug-terang Munafiq atau yang benar-benar pengilat. Yang 'UZ'UrpUIl kalau dapat dia dibawa ke mesjiid dengan bantuan dua orang akan bersembahyang dengan berjema'ah," Ini menunjukkan betapa teguh para sahabat r.a, menjaga salat berjema'ah. Seorang yang 'uzurpun dibawa ke mesjid dengan apa eara [ua walaupun dua orang diperhikan urntuk meno1ongnya. Jagaan sekeras irti memanglah rnenjadl 'amafan apabjla Rasulu:llah s.a.w, sendiri didapati amaf memberatinya, AdaJah diberitakan bahwa ,apabHa Rasulul1ah s.a.w. hampirhampis waiat Beliau selalu pengsan, Beliau berjaya mengambil wudhu' setelah dkuba' beberapa kali dan sungphpun Beliau tak terdaya hendak berdlri, Beliau terah p-ergi ke mesjid diengan dibantu eleh Abbas r.a, dan seorang sahabat lagi. Abu. Baikal" r,.a.,mengimami ""lat atas desakan Belieu dan Belfau sendiri menyertai pan makmum. Abu Darda r.a. meneeritakan bahwa RasuluL1ah s.a.w, se'kali bersabdakepad!lnya, "Sem.bahlah Tuhan;mu seolah-elah kamu melibat.Nya ada di depan kamu; anggapljlah dirimQ seolah-o]ah di kalangan orang yang telah mati, benvaspada]ah terlita!iap' sumpah ,orang yang'teraniaya dan kalaukamu terpaksa msrangkak ke meeJid jangsl'llah lepaskan salat "Tsya dan Subuh ber-sama jema'ah."

Hadite

4

;..~

.:'1 ...·S~~,.:1 f.S"'", ;''''aluJ.~j'GJt;<clJ~,~, jf~' , .. ~ '" .,:r'"
~ ","'Z ~ , - ..

r:.I"!Jf~ii"t....~'~~.'li~tz:i.t!._;!t~{A~~ , 7'"'.;;?
:~. i ~~1lI
"'" .. P.'I":~l "'.A< . 1)) ~\,ljll\~

•...,~>:'1'

i ... ~-'.J.~
~;(;, ....

r~I\'~ t... {.I"~f~'~;
'"D~IJt-j.Cj
,.f".~

:r,....

Anas blll Malik r.a, meneeritakan bahwa beliau dengar Rasulullah s.a.w, bersabda, • Seseorang yang sel.alu salat dengan berjerna'ah selamaempat puluh had tanpa ketinggalan ta~bil· yang pertama mendapat dua jaminan: satu, keselamatan dan neraka <Ian kedua, bebas dari nifaq,"

Kalau seseorang itu tidak pernah tingga] salat selama ampat puluh hari dan dia meli!~7ertai [ema'ah .~ari mula )'3kni da.l'i I~am bertakbir, maka dia tidak akan [adl MUllafiq, dan dia tidak dimasulekan ke dalarn neraka.
:\tunafiq ialah orang yang pura-pura tetapi didalam hattnya dia adalah kaf'ir. nlenjadi seorang Islam

Asa) manu ia menurut hadits) jadinya dalam tempoh em pat puluh hari. Inilah yang menjadi ketandaan atau- keutamaan empat IJuluh hari dalam hadits ini dan oleh itu para ahli sufi mementingkan tempoh 1ni (yang dipanggil 'cillah' dalam bahasa UI"<lU~ untuk maksud melatihkan diri ,sapaya patuh kepada hukurn-ahkam agama. Bertuah benarlah orang-orang tnkbirnya yang pertama dalam hel,-tahun-tahun lamanya. yang ulat tidak pernah ketinggalall berjema'ah yang sudah

Adalah disebutkan d.i dalam sepotong lIadits, bahwa salat-salat 'maya' dan ,subul1 adalnh berat bagi mereka yang Munaftq.. Kalau mereka tabu pahala berjemn'an, meJleka akan pel'gi 1iIe mesjid dian menyerlai Isalat dengan berjerna'ah waleupun Itlereka terpnke.a meran,gleak•.

66

5'7

Abu

Hurairah-

r.a.

menceritakan

bahwa

beUan.

dengar

Rasulullah S.3.\\'. bersabda, "Seseorang yang berwudhu' dengan sempurna, kemu,dian pergi ke mesjid dan did3patin)~a salat berjema an sudah selesai akan menerima pahala sarna banyak dengan orang-orang yang bersalet dengan berjema'ah, lni tidaklah klJf8ng sesuatu apapun daripada pahala bagi orang-arang' yang Lelah bersembabyang dengan berjerna'ah." Sesungguhnya ini ,1);('1ala:h satu anugerah yang amat. besar dar! Allah s.w.t, Karena usaha y:mg cuma sedikie illi sahajapun sudah memadai bagi kita bel'hale mendapat ganjaran pahala salat berjema'ah walaupun sebenarnya Idta tidak dapat salat berjema'ah. Siapakah yang I'ugi kalau kita sendiri yang terkeluar dan tertinggal dar] mendapat rahmat daTi Yang }Jaha Rah 1111 at. Hadits ini juga menunjukkan bahwa kita tidak seharusuva menangguh-nanggubkan diri dari pergi ke mesjid bnsernbahya~g dengan mendugo balrwa sembahyang berjema'ah sudah selesai. Kalal1J;un kita dapeti : salat berjema'ah Itu elah selesai apabila kita sampaike mesjid, kita jnasih mendapat ganjaran pahala yang sama baginya. Kalau kita sud!ah pasti bahwa salat berjema'ah sudah selesai maka mernanglah tidak ada maknanj-a ~:al'lg kiln pergi ke mesjid hendnk salat dengan berjema'ah, Hadits 6

\

,I
~

Beg:itu ju,ga empat. orang yang meng,e'rjaitan salat dengan berjema'ahadalah disukai Allah s.w.t, lebih dad delapan orang yang bersa]al seeara bersendirian. Demikialillah juga delapan orang liang mengerjakan salat dengan berjema'ah disukai Allah .w.t, lebih daripad,a seratus orang yang bersalat secara bersendirian." Dalam sepotol'l~ hadits lagi adalah (likat.ak:m, " atu jcma'ah yang besar ,adalah Iebih di ukai Allah s.w.t, dari satu jema'ah yanii' keeil." Setel1l,gah orang memikir tidak salah diadakan satu jema'ah kecil dirumalil masjng-masing atau di kedai-kedai sendiri. lni tidak betul, Sebab, pertamanya rnereka mgt Udale mendapat pahala salat di mesjid dan keduanya mereka rugi tidal-: mendapa berkat sabt berjen:ta'ah. Lebi'h be sar perhimpunannya

I

tujuan kita adalah
s.w.t, maka kenapa lebih disukajNya.

semata-mata

lebih disukai lHiah s.w.t, Apabila un uk mellcapaikeredz,aan Allah ridak seha rusnya kit a gunakan kelakuan yang

Adalah diberitakan dalam sepotcng hadits bah\\"a Allah S.W.t. suka mefihat, tiga perkara yakni, sebarisan orang yang bersalat dengan berjema'ah, seorang yang sibuk dengan salat Tahajjud di tengah rnalam dan seorang yang ber-juang III jalanNya. Hadits -;

,

.1

Sehal b~n Saad mencaritakan bahwa belia.u dengal' Rasulullah s.a.w, bersabda, "Berilah berita gembira kepada mereka yang pergi ke mesjid, selalu di waktu malam gelap karena me:reka akan mendapat eahaya yang sempurna di Hari Hisab nantj." HasH dati pergi ke mesjid !>atla malam diperolehl pad" Han Hisab di mana i':(!t:ap adalalit dai,am keadaan penuh sengsara, menghiraukan susah dan payah pada malam
yang

Qahats bin ASYli'tlIlI All::ti,tgi r.a, menccrltakan bahwa beliau dengar Rasulullah 5.n.\\7. bcrsabda, "Dua orang yang merrgerjaken salat bersama- ama dcngan seol'Ung rncnjadi Imam disukai Allah s.w.t, ebih dari empat orang yang b rsalat St'C:U'3 bersendirian

akan hari itu Seorang' yang tak g"lap-gulitl, di <:I,mia
,gp.lap itu <~rang pada

58

59

1

)Tang fana :ill. alum digsnjari leblh dari yang sepatutnya karena dia akan memb wa bersamal'l;~ satu cahaya terang ,dad cabal's mataharl,

di akhirat y,ang lebill

melangkah pendek-peru:lek semasa memlPerolehi pahala yang lebib.

pergi

Ire mes,jid supa}"a

Dalam sebuM hadits adalah. dwberitakan bahwa orang-Olrang yang dem~kian akan menduduki mwmbar ca.b.aya tanpa, sesuatu susahpun padla hal orang-orallg Iain adalah dalam kebi"gungan. akan Da]am sebuah hadits Lagi adalah dikatakan me,nanya pada Han Hisab d~ m811altah bahwa AlLah jira.n-jiranN:ya.
!l:.W,.t.

3.. "Ada tiga perkara da am dunia iru yang orang akan ber~u.mba·Jumba merebutnya kalau diketahui pal:talany,a.. In1 ~alah: azan; pergi lee mesjid untuk salat Zu.hur dalam panas terik dan berada dalarn barisal'l pertama. daLam salat

I)e'rjem.a·ah."
4.. Tujub macam orang+akan ditempatkan di 'baw,an nalllnga.n kerrahiman Allah s.w.t. pada Bar] Hisab apabila semua yang lain berkebingungan di bawah terikan panas matabar!' Saw ~arjDya ialah 'orang }'3illig hati sanubarinya kekal berpaut kepada. mesjid," TIap ..tiap satu rukun ~slam itu adalah sumber rahmat dan pahala "ang tak terpermena] banyaknya daripada AUal:l s.w.t. dan membawa, k·eunlullgan yang tak berbatas kepada mereka yang berpegaJlg tegu.b padanya. Selain derlpada it1:1 tida:k1a:h ada satupun dari perintah. Allah. s.w.t, ya.og tidak ada fal.safah.nya. Akan tetapi amat.lah snkar bendak memahami ialsaiah perintah ,Anaa s.w.t, itn karena tidak seorangpun y.3ing dapat meliputi pengetahuan dan k,ebijaksal"llaanNya. Sete.ngah daripada eendekiawan-ee'adekiewan Islam telah ,coba menerangkan kepentingan salat berjema"all tetapi pener,an,gaD mereka itu ada1ah jlWh berlainan dengan fahanlan dan kekuasaan mereka untuk meneroka rahsia-rahsia Ilahi •. S,ab. WaliuUah Dehlavi [semega A1lah s.w.t. m.e'nera,ngkan

Para MaJaibt akan menanya siapakah Allah s.w.t. stan menjawab bahwa mereka yang se]all.l pergi ke mesjid. Dalam yang smat. Dalam sebuah hadits adalah disebutkan

jiran-j.iranNya ~tu dan ita ialah orang-orang bahwa di antara semua Allah s.w.t. dan pasa:rtah "Taman Syurga."

tempat di dun'ia ini mesjidlah
dibenciNya. sebuah hadits

ySl'I,g djsukai

lagi

mes,jid

dipanggi}

Abu Said 1'08. menceritakan bahwa RaSllJuUah s.a.w. beraabda, ..Aku bersalcs:i denrgaJ1 Iman orang yang selalu ke mesjidl," dan kernudian Beliau membaea ayat 'Quran yang berikut:

H,allyalah beriman

orang kepada

yang memakmuekan Allah dan Hari

rnesjid-meajid

A~I,lIh )'8I'1g

Kernudian

{At. Taubah:'A.18). fadhnst ,salat

BeTikut inii adalah dengan berjems',ah:

beberapa

hadjb lagi mengenai

pusara:nya) menulis di dalambukunya
B,aligh.a ,sebagai berikut:-

y<tng masyhul' -

HIl,jjatullahil

t. "n.e'rwudhu'

BemUS

duduk di dalamnya lain mengbapuskan

kepD'yahall, berjalan [setelah salat) sambi! dosa."

lee mesj:id dan menunggu salat

2. "Lebih jauh seaeerang itu ldiaml dari mesjid lebihbanya.k pahala yang diterimanye," 1m adalah karena seorang ~'alllg datang dan jaub kenalah berjaLan lebih dan sepeetimana y,811g telah d'isebutkan tleHa., langkah akan diberi pahala karena in:ilab setengah para l!Jahabat r.a, diberit:akal'l sebagai

"Ul'ltuk menyelamatkan nmmllt daripada Oel'macam-macam , khuraf,at ma.ka tidaklah ada se.suatu yang lebih berlaedah daripada menjadik:ab ,satu dari pada 'am,a]an-'amal:m agnme yang telah menjad~ satu 'ad at resam biasa dal!) 'amolan orang lI'anlal sO,para d.a;pat ia dj'amalkan berter.ang-ter8ngan di hadap811 semlllil orang oleh seseorllJlg samada dia terpelajal" atau buta huruf Oran,g,or.llIg ,aID&: tinggnl eli bandar da.n di desa seharusnY81 sa'm,a..,gm .• g~lnal' menuna'kanJlya. 18 aelurusRyIl menjadi s.atu usaha )·.nl patut dip.erlllmba-]umbakan dan dibangga·banggakan d~ kalangan

60

61

i

D~
!
I

m"".

itu. I.

menjadi satu. cor,ak hid!.lp yang lanpanya corak h:idap itu tidal; berguna bagi mereka. Ka18111ab ini tercapai, ia akalll memba::u mendirikan sa[al dan menjunjung perintah Allah s.w.t, dan ia a .....1 1 jadi satu ganUan yatlg berfaedah bagi 'adat dan resam yang membawa merek:a itu ike jurang: Jahannam. Gleh karena salat adalah sa.tu-satunya. 'amalen yang mengatasi segala "amnlan yang lainlain dati segi pentingnya dan keduniawialll1ya, maka amat-amatlah perla ia ,didirika:n dii, mereta-rata dunia dengan didaikwabkannya; dan dengan diadakan jema'ab-jema'uh yang khas dimalul ia dapat di'arnalkan dengan ,sahlJ earn dan satu tujuan. Tambahan pula, dalam setiap rnasyarakat atau golongan agama ada beberapa o:r,al'lg }'an,g berkebolehan mernirnpin dan J'ang selainnya hanya menjadi pen,gikut. Ada setengah pula boleh dipe,-betullean dengan nasiba,t Iebih kurang atau dengan ,celaall, Kemudlan ada pula golOIl,gan)lang kelas tiga iaitu orang-orang yang imanny:!. lemah. Kafau merek.aitu tidak digesa bersalat beramai-rarnai mel'eka bros mcn1l'lggal'kan salal sama sekali, Oleh itu untuk kepentingan 'masyarnkat lslamlah maka sekalian :mggolanyn diseru agar bersalat (lengan bell'j;ema'ah semoga para pencuai dnpat ~iikenal daripada yang 1:8',a1;dan yang' pernalas daripada yang rujin, (ni juga akan mengga,lakkall ummat yang kurang penge'talluan supaya mengiknt] 'altm ulama dan, yang jahil supaya bela.jat d.ni yang berpelajaran mengenai .Dukum-abkam dan kaifiat.-kaifiat salat. Sal at akan membezakan yang benar dari yang salah dan yang tulen dari yang p~ISUl agar yang benar lagt tulen keka] dan ),,3I1g salah Berta palsu lel'lyap.. Selain daTi ttu, jema,'ah ya,ng terdiri dari ummnt yalllg mencintai sen,entiasa taqwa kepadaNya, dan hati sanubari dan rohnya menghadapiNya Selllll.t:l-mata,. memperolehi kesal'l yang 'ajaib yang men,yebab'kan. berkat Allah s.w.t, dan rahmatN~'a turun dari langie.

"b.,,,,.y.

d'am."'"

dimeratad•• ia .. M .....

ia

1
,I
,
I~
I

I

dan yang di desa, rnenegakkon salat d ngan satu cera yakni sebagai yang ditul'ljuki oleh Rasulullah s.a.w. serta dengan berhimpun beramai-ramai di satu tempat. Maka karena i,nilah undang-und ng ISlam 1I1eni,li"kberatkan salat Juma'at dan salat berjema'ah dengan men rangkan berkat dan rahmat yang t'erkum:pul bag inya dan 'aaab y'ang akan dibalas karena m ningg alkannya, Bagl "ibadah ini dua macam perbimpuna» dikehendaki: satu bagi orail'llg·Ol'ang dari satu kabilah atau mukim dan yang satu lagi bagi orang-erang seluruh bandar, Karena perhimpunan yang mula disehutkan itu mudah sahaja diadakan pada hila-bila masa dan yang' d,isebut kemudiannya agak sukar sedikit,maka bagi }'ang disebut awal ita difardhukan lima kali sal<lJ't sehari ~emalam, Bagi yang tel'o'k'hir disebut itu pula •• dir~ndlhukan salat, Hari Juma'at scmillggu sekali."

I

I

III

I

I
I

I

Allah 8.w.L. memohon r,ahmatNya.

i

Tambahan pula, mOJByarakat ]s}amtelnh ,dwbio.ns'kitkan supOlya finnan-firman A.llab s.w.L' diperagung-agungkan dan perlntabperintahNya dit.egakkan mengataal sf'gala yang l.Bi,n.. Tu.juan ini t.idak akan teh:a.paiJ m.ela:in1<on sekalian ummat hlnm, lelaki dan wanita. ked! dan beer, yang kayo dan ynng miakil1. )",png di, bandar

I,

62

63

.
BAB 2
seauatu 'uzur s)'ar'j )tang k:u:at ma:ka salamy. tidalt dilerim,.." Apabita para Sl8habat bertanya ap,.kah 'uzur ayar'i Jllllg it'll, mala Bagil'lda menjawab" "'Sakit atau Icetakutan."

CELAAN

KARIENA MENINGGALKAN

lEMA"AH

rut

II

II

SepertimaliJa yang Allah s.w.t. telah berianj~ bahwa paula serta rahmat akan diberikan karena ta'at menjunjung perintahperinta.hNya maka (lemiki;mhlh juga Allah s.w.t, telah member! amuran tentang akiibat dan 'azab karena menginitariNY8l. Kwta Inl adalah hamba Anal:! s.w.t., cleh itu ma1c:a wajiblah kita menjunjullllg perilltahNya. Tidak ada sumbangan ataupuR ganjaTal'l bagi kita, 'karell:3: mematuhi pe!!intahNya; kalau Alta:h s.w.t, memberi sesuatu ganjaran, itu adalah semata-mata karena kita disukaiNya. Demikianlah juga tidak ada 'azab yang dik.atakan Ianya ketel'la~l1an kalau kita mendurhakai Allah s.w.t., karena tidal ada kesalahan yang lebih besar bagi seorang hamba daripada mendurhakai luannya,. Oleb ill! tidaklab seharusnya ada amarae ataupun pertandaan yang patut dlberlkan. Namun beg:itu AUah S.W.t. dan Ras'IlIN)'a ,S.3..W. adalah begitu sekali fembut hatl dan, mengkbabarkan kepada kita melalui berbagai-bagai earaaka,1I 'akibatnya serta menerangkan kepada kita berulang-ulang kall hanya sanya untuk menyelamatkan dari bencana tersebut, Kalau dengan demikianpun 'kita tidal! nrahn mengambil pereaman siapakah pula yang akan meny,elamatkan kita ,dan' 'akibattersebut?

Daripadahadjts ini nampakanya sala,t yal'l!g ciik:erjakan rumah (setelah rnendengar azan} bukanJah salat, Mazhab Hanafialh tidal!! berpendapat begini. Menu rut. mereka sUlligguhpul:I pabala dan berkat y.ang di;janjikal'l bagi salat fal.'dhu itu rtldak akan d~pel'olehi, tetapi orang yang salat di rumah"ya sud,al:t tedepaa daripada kewajibannya. Tetapi pada pendapat setengah para sababat r.3. serta orang-orang yang sesudah mereka iai:tu para. tabi'ln, salal:. dengaD berjema'ah (s~telah mendengar azan] adalah wajib dan meningga],kannya adalah haram, Menumt pendapat k:e:banyakan ahl... kalam l yang lain-lain orang yang demiTcian tidakpun ter1epas dan kewajibannya mengena] salat pada saat ~tu. Bagaimanapun dia sudah tentu menginkari AHah s.w.t, dan RasulNya s.a.w, Dalam mengikarl satu hadits lagi yang diriwayatk:an RasulNya s.a.w.

en

adalah dinyatakan

bahwa orang yang demikian

oleh Ibn Abbas r.a. ita berdosa karene

Allah, s ....... dan t.

Ibn Abbas berkata d1i1akukan oleh seseerang ,dibuat untuk seseorang mendengar' aaan,

juga, bahwa tidal<. ada kebaikan yang demski.an ju:a tidak ada kebaikan yang }'.ang tidak menyertai jema'ah setebm

Abu Hurairah r.a, berkata bahwa lebih wajar dituang timah yang menidih ke dalarn telinga orang' yang tida:k mell~"ertai jema',ahi.

Ibn Abbas r.a. mencerirakan bahwa beliau den.gar Ras,uJulJah s.a w. Ibersabda, "Kalan secrang tidak pergi ke mesjid meskipun dlia tel'ah dengar asan (dan dia lebib suka salat, di rumah] tanpa

Mu.'az bin Anas r.a. menceritakan bahwa beliau diengar Rasulullah s.a.w, bersahda, "Seseorang yang tidak: pergi &:IJat setelah mendengar azan melakukan satu kesalaban besar dan membuat 901tu 'amalan kllru r dan nifaq."
!

64

65
1·1

u,

I

Mellurut luulRII ini, tidal menyertai jema',ah setelah me,ndtmgar 8)~aIl bukanlah seae:orang :itu orang Islam dan lcel.ban ioii ada1ah 'amnlan orang I(afir atau Harig' Munaftq. Kera8 benar eel:aan ini! Dalam sebuah hadib Jag! dikataltan setelah mendengar a~n sudal'l memadai 'Jiiemalallgan dlam kemal.peta.k.an. 'ba!lwa Udak pel'g:i aalat bagi orang itll mendapat

I
",

~

I
[

Sulaiman bin Abi Hathmab ,aclalab seo,rang yang d:i&eg'ani di ma6a permulaalil Islam. Beliau telah diJahjr1can semasa hayat .iRaBuluUab s.a.w, tetapi beUall!l adalah terlalu muda dl :masa. itu untuk dapat mendengar badits-hadit& d:ari Rasulullab s.a.w. Di masa Saiyidina, Umar 1'.8. menjadi Khalifah beliau ditug88~enjaga ,aaar. Pads. s:atll hari Saiyid~na Umar r ..a. dapatinyatidak ada eli masa salat Subuh. Saiyidill8t, Umar r.a. pergi ke l1lma.hnya Berta bertanya pada ibunya mengapa SuJaim~n tidak dataD,g bersalat S1.!lbuh. Ibunya menjawab ballwa beliau sembahyang natil sepllilljang'pa:njang malam dan ngantull: teJah menguasa)nya pada w,ald:u satat Subuh. Lantas Saiyidina Um,ar r.a, berkata, "Daku I.ebih suka 'bel:jema'ah dal,am salat, Suibuhku daripada bersalat nafil sepanjangpanjang'

A'bu Darda r.a. meneeritakan bahwa beliau dengar Rasulullah s.a.w, bersabda, bahwa kalau ada t walaupun) tiga orang dalall1 satu kampung ata1!l di satu sahara [padang pasir'] dan mereks tida:k sembahyang berjema'ah, mal;.a syaitan menguasai me'l:eka itu. Iugatlah bahwasanya jema'ah untuk salat itu. adalah amat mustahak. SesunggulmY3 seekor l'erigala a 'an menelan domba yang ketung:ga13n." I:lad'its ini melll!lJl'ljukkun bahwa orang yang silbuk berlada,lIg dan sebagainya paratlnb salat berjellilo'ah kalau ada tiga oran~. WalMpul'I ada dua orang, adalah ]ebih baik sal at berjema'ah. Para I'cladang di negeri kitn nmumnya cuai bersalat. I11('[I('\lallIeng:mgg:ap kel'j:mya itu cukuplah menjadi nlasan; dan yang salat pula I,ebih gemar' bersalat s(>ndirian. Kalau pan peladang ~'ang belladmll!! diladang yang bel'hampi!"all herkumpul di satu ternpat dan adakan satu jema'ah, maka dapatlah nloJr ,k:1 menegak satu perhimpunan yangb(>sal" dan dengan itu mendapat bcrkat AI1:I11s.w.t, yang tid:ak terhmgga banyalmyo, Dengan tid:lk menghil'aukan pana5. hujan, sejuk dan sebagninya mereka sibuk mencari manafaat j'ang sedlikit langE'ulI~ ruga m4o'ndllpllt gaIIj,II':111 pahala deri A11al1 ~.\Io·.t. deugan tidak bersembahyang. Sebaliknya, mereka beleh mendapat pahala 50 kaU gando lehih (sebagn! yung diberitabll Iii dnlam Sl'b\lla'h hadits] dengan S.{,l'I'Ibah)'ang bcrjema'uh di ladang itu, Ada,lah dinynlakan di dnlum sebuah hadlits bahwa apabi,!a, genllllhl dombu mengazon di kaki lIukit (atau d' Indang) dan memUl[1I1 :Blllatrl'ya. Allah s.w.t. a.maUah kasih pad:mya serta bcrfirmun dengan Imnggan)'u ke~);ul,a para Malt1JikatNyn, "Lihat

I

malam."

Abu Hurairah r.a. men~ri.takan bahwa befleu den gar Raeulullah s.a.w. bersabda,. • Daku ing:in supaya dapat !'eusurub budak.-budak mengumpu[ 1cayu api banyak·ballyak untuk:ku dian kernudian akan kupergi dari rumah ke }"um,ah orang-orang yang salat d~l1iImah masing-masing tupa sesuetuuaur dan membakarkannya," Rasulullah s.a.w. yan,g .amat kasih serta sayang pada para tlmmatnya clan yang amat berdukacita melihat mereka dalam keausahan, walaupun sedikit" marah benar hinggakan Beliau sedia membakar roman orang-orang' ,yang memadoi dengan bersembahyang di rumah-rumahnye sahaja,

[,

~I

66

I

I

hambaKu itu! Dia azan dan plat. Semua int dilakuk:armya.:sema:tamata karena taqw.llny.a padaKu. Daku ampunkan dis dan perintah.k&1:I aupa.)'. die .memaBuki 8yurga.'·

I
.
4:.cG.J~' ·V..>"""~ ",u'"~.-" 'I.t.'-:;NVI:!.J.;)fr..:Y.~F""'\
I '~ ...,

I

~~~ to. ~~ ~,:':"'~

Hadits 5

p.Je ~,~~'~I,~,(",~~,~", .' 2:£1''';:'1','
\:)'O.)&I.~ .)JI,)~J)o':.)"~~

~.'1'1' ~\f~,

1.""'."_,.. "..... !.,
.~
I .. ~~,. ",

~

~ 1L,~~ft:,k --:r.. ~:. ....'" ;u,L~Ici~.L~\;~1'J.aCJ~ ' ~ _ ,
..,

'..;;f

II I.

cSb' ~.~
Ada s~rallg bertanya pada Ibn Abbas r.a, bagaimenakah denga.~ norang yang berpuasa sepanjang' ha:ri dan bersalat wi! sepanjang maJam tetapi tidakpe:rgi ke meslid untuk sal.at berjema'~ dan salat, luma'at. Ibn Abbas r.a, menjawab bahwa dia adal.ab pellghuni Nerak:a Jaha:nnam. Or.ang . yan~ seumpama ini, cleh sebab dia seorang Islam" mungkin elIla dibebaskan darj ner.aka tetapi siapa kah yang tahu berapa lamanya yang dia kena tinggal d:i neraka iitu. Para ,ahU sufi dan para syelk:h amat mementingkan ziki.r dian sal:'>,t naf~1 ser'ta men~anggapkan ini satu 'amalan saleh padailtal mereka tidak mementingkan salat berjema'ah. Maka hendaklah selalu diill,g<lt ba~wa tidak ada orang yang boleh mencapai darJat kesdehan keeuali dengan benar-benar mematuhi 'amalan-'ama1an kekasih kita Nab] Mullammad. s.a.w, . Adalah dinyatakan di dalam sebuah me"gutuk liga jenis manusia iaitu:
(i) seerang

, ,.~ ...
I .-' • C;:n
;.

~,;))V--

":i\Gf..,L;JI.:'-' ..J'l~ ,.1-: ~''!2..'6~':~/.-:'~ ~. b' ... v~ "

~ \~ ';., ." ~'~c:.....:J1 .... ...,'" :;__t·'Io\ .,,, " ,{-.:~'"Jj.~_7~"""" .,..
.

r-"'"
~

'.' ' ' . ~....... "'('~ _.1~!.'
l~ '!J -c; ...

.•

"'\

.•

,.

~'ui"~:~;~L\~ ~ "\ '~I~"'!
.,. ~" ~ 1' ••,

" :..>->'!.'"

u[t~~b '

(-!:~i1 .., ~ ~!~ ~.~. .~ J-- ~
~t.~~1~':' ,- ~_,., II"!)
•~

Y"t2"~J~I,".5J'.2i~i~k!~·4jij _, ~, "':;'
t;. c;;r.J':.~... (ji.1f)~~'
• 1, t'.,~ (JJ.~_'

V-~u.~ ~

o~~_;i_,~'ltG~~'gl~~;~
Pada hari bel is disingkapkan dan mereka dipanggil Illlltuk bersujud leta.pi me-reb tidak kuaea: (dalam keadaan) pandangan II'I!ereka tunduk ke bawah : lagi mer·eka dilip.uti kehinaan; dan s;eslinggUhnya mereka dahulu (,di dnnia) diseru untuk sujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera (AI.-Qalam. A:42-43). Kebesaran Saq adalah satu macam kebesaran yang akan dilihat pada Hari Hisab. Sekalian orang Isl.am akan sujud apabila mel.ihat kebessran ini, tetap,j ada seteng:ah orang tolang belakangnya keras dan tidak boleh sujud Meng·emi.i siapakah dianya mereka itu maka bermacam-maeam tafsir tetah djberikan oleh berbagai-bag;lj mufa ir. Menurut hadits inl yang dikuat.kan oleh sebuah hadits lagi dari ·OOrDn. Abbas. r.a, bahwa mereka itu adalah orang yang diseru supaya sal at berjema'ah tetapi Udak datang sal at berjema'ah, Beberapa lagitafsim~'a adalab diberi ,d~ba\Vah ini:-

hadit.s

bahwa

Al'a" •••

Sow.;t.

smam yang mendesak mengfmami orang di sesuat1!l • tempat daJam salat padahal mereka benci padanya karena sesuatu sebab yang pat1!lt; wanita yang dimurkai oleh .suaminya; tetapi tidak dan p'e'rgi ke

(ii) seerang
I(iii) seerang'

mesjid

yang mendengae azatl Ilnluk salat berjema'ah.

(1) Abu Said AI-Khu.dri r.a, meneeritakan bilhwa orang-orang ini a·dalllh mereka yang bersalat agar dilihat oleh orang lain.

68

69
I :

1""'"-

u

(21 Mereka itu lang-sung. (3) Mereka
(Anah

ada-loll

Kalirin

yang

tidalk

bersernbehyang

.1

BAHAGIA

3

itu adalah

Munafiqin. Mengetab,ui tlan rengetahuanNyalah

PENTINGNY A IKHLAS nAN KBUSYU' OALAM SALAT
Orang yang ber5alat. ramai" dan ramai juga ya.ng mement:ingkaD jc:ma.'a.h diantara mereka U1!I tetapi s.a,]at melleka i~u tidak1ab .• sebegim sempurna, hatta da:t:ipada memperolehi berkat dan pahala salat mereka ditolak sama sekaU. Bag.aimanapun, ini tidaklah seburuk meninggallkan lansul'lg akan 'salat )'al'llg mana sebagai, termakhnn, perbuatan.nya ada1ah amat lberat. huknrnnya. Walaupun pahala ti,dak diperolehi karena salat it.u eacat, dan dito1ak, namun kita terse'lamat daripada. mungkar karersa meleIlgah~ dan me:1anggari perintalh-perintah A]lah B.W.t. Bagajmanapun, kalau masa beleh .kita habislu:II1. keria kita dengan susab payah dapat IOta tinggalkan malta mengapa pula kita tidak patut menjaga sllpaya kita memperolehi sebaik-bask anugerah bagi masa dan renaga kita dengan bersalat, secara )'ang sebaik-baiknya yang dapat kita kerjakan! Ba!hagian ini juga dibahagikao kepadatiga bab. Pada bah pertama petikan-pet.ikan a)'at Quran berhubung dengan orang yang dicela karena k,eburukan s.alatoya dan -orang yang dipuj! karena aalatnya yang baik adalah dtberikan. Pada balD lkedua kisah-kisah salat beberapa ora.ng yang mencintai Allab s.w_t. dikumpulkan. Pada bab k.etiga pula dimuatkan &aMa-sabda. atau hadlta-hedits Rasu1uUah s.a.w, berkenaan dengan ta.juk ini, BAB 1

yang

Maha

jua )'8111g Maha SempU,l'1lla),

.

~

Betapakah 'm~lunya ,jika Hisah hingga' sekalian orallig Allah s.w.t, pndamal merekn akan dipl'rasingk'alll oleh karena

dieerea dan diperrnalukan pada Hari 1&la111 ukan sujud melihat kebesarau yang mCIII'inggalkall salat, berjcma'ah keenggall.all rnereka alat bell'jema'ah.

i
I

Se]llilll dari ilili ada banyak Jagi amaran yang telah diberi mengenai meninggalkan jema'ah, Tl·tapii bagi seerang Islam amaranamaran itu tidai::l~h perlu karena tillrman-fit'nHIII'I Allah s.w.t. dan . sabdaan-sabdaan RasulNya S€muanya penting haJfinya. D:m bagi seseorang yang •.idol mengindahkan firman-firman Allah s.w .. . dan t sabdaau-sabadaan RasuluHah s.a.w. segala amaran itu tidak ada arti haginya. Tetap] satu masa akan tiba manakala seuap jiwa akan diminta perkiraan dan .i1lkan (lihukUlI~l atas 'amalan-tamalannya yang saluh clan pada masa itt! taubat yang sebanyak manapun tidaklah berfa'edah lagi ba,ginya.

PETmAN

AYAT-AYAT'

QURAN

~~;ll~~~iU:~~~~S~,;:J~'J~t,J
Tilbk
hanya akan saropal d.agiln.g dan darahnya itl! kepada Tuhan, ~'ang sampai kepada Toban La.1,ab taqwa (kepatu.h.an men-

jalankan

kewajiban)

dan ta:mll.

(Q;.22-AI-Hajj .. A:3'7).

&iln,gguhpun a:yat inj adalah bel'kelllBan dengan. kurban binatang tetapi pada dasarn ya is. a.ama jua dengan lain-lain "wbadat. Keikhlasan serta bkhu),lI'an dalam meng'amali Se8uatu 'ibadat itulah yang akan dilerima oleb Allah s.w.t.

70

71

.r
I

u,

(21 Mereka itu lang-sung. (3) Mereka
(Anah

ada-loll

Kalirin

yang

tidalk

bersernbehyang

.1

BAHAGIA

3

itu adalah

Munafiqin. Mengetab,ui tlan rengetahuanNyalah

PENTINGNY A IKHLAS nAN KBUSYU' OALAM SALAT
Orang yang ber5alat. ramai" dan ramai juga ya.ng mement:ingkaD jc:ma.'a.h diantara mereka U1!I tetapi s.a,]at melleka i~u tidak1ab .• sebegim sempurna, hatta da:t:ipada memperolehi berkat dan pahala salat mereka ditolak sama sekaU. Bag.aimanapun, ini tidaklah seburuk meninggallkan lansul'lg akan 'salat )'al'llg mana sebagai, termakhnn, perbuatan.nya ada1ah amat lberat. huknrnnya. Walaupun pahala ti,dak diperolehi karena salat it.u eacat, dan dito1ak, namun kita terse'lamat daripada. mungkar karersa meleIlgah~ dan me:1anggari perintalh-perintah A]lah B.W.t. Bagajmanapun, kalau masa beleh .kita habislu:II1. keria kita dengan susab payah dapat IOta tinggalkan malta mengapa pula kita tidak patut menjaga sllpaya kita memperolehi sebaik-bask anugerah bagi masa dan renaga kita dengan bersalat, secara )'ang sebaik-baiknya yang dapat kita kerjakan! Ba!hagian ini juga dibahagikao kepadatiga bab. Pada bah pertama petikan-pet.ikan a)'at Quran berhubung dengan orang yang dicela karena k,eburukan s.alatoya dan -orang yang dipuj! karena aalatnya yang baik adalah dtberikan. Pada balD lkedua kisah-kisah salat beberapa ora.ng yang mencintai Allab s.w_t. dikumpulkan. Pada bab k.etiga pula dimuatkan &aMa-sabda. atau hadlta-hedits Rasu1uUah s.a.w, berkenaan dengan ta.juk ini, BAB 1

yang

Maha

jua )'8111g Maha SempU,l'1lla),

.

~

Betapakah 'm~lunya ,jika Hisah hingga' sekalian orallig Allah s.w.t, pndamal merekn akan dipl'rasingk'alll oleh karena

dieerea dan diperrnalukan pada Hari 1&la111 ukan sujud melihat kebesarau yang mCIII'inggalkall salat, berjcma'ah keenggall.all rnereka alat bell'jema'ah.

i
I

Se]llilll dari ilili ada banyak Jagi amaran yang telah diberi mengenai meninggalkan jema'ah, Tl·tapii bagi seerang Islam amaranamaran itu tidai::l~h perlu karena tillrman-fit'nHIII'I Allah s.w.t. dan . sabdaan-sabdaan RasulNya S€muanya penting haJfinya. D:m bagi seseorang yang •.idol mengindahkan firman-firman Allah s.w .. . dan t sabdaau-sabadaan RasuluHah s.a.w. segala amaran itu tidak ada arti haginya. Tetap] satu masa akan tiba manakala seuap jiwa akan diminta perkiraan dan .i1lkan (lihukUlI~l atas 'amalan-tamalannya yang saluh clan pada masa itt! taubat yang sebanyak manapun tidaklah berfa'edah lagi ba,ginya.

PETmAN

AYAT-AYAT'

QURAN

~~;ll~~~iU:~~~~S~,;:J~'J~t,J
Tilbk
hanya akan saropal d.agiln.g dan darahnya itl! kepada Tuhan, ~'ang sampai kepada Toban La.1,ab taqwa (kepatu.h.an men-

jalankan

kewajiban)

dan ta:mll.

(Q;.22-AI-Hajj .. A:3'7).

&iln,gguhpun a:yat inj adalah bel'kelllBan dengan. kurban binatang tetapi pada dasarn ya is. a.ama jua dengan lain-lain "wbadat. Keikhlasan serta bkhu),lI'an dalam meng'amali Se8uatu 'ibadat itulah yang akan dilerima oleb Allah s.w.t.

70

71

.r
I

u,

I

Mu'az r.Ii. beikata bahwa semasa RB6l!dulla.h s.a.w. menglltusnya, ke Yaman beliau memobon supa.ya Baginda s.a.w. memberikan padanya sedikit seba,nyak nas.il'lat. Sabd:a Bllginda, "Dalam segala 'llmalnmu berikfll,aslah, lta ... na ikhlas akan meml)e88.rkal'l l'Ii1ai e sesaahl 'amwn walaupun betapa ked I ianya." TS8uban 1".8. ,menaritakan. bahwa beliau ,del'l(gar RaS1lluillah s.a.w, bl,!rsabda balilwa bahagialah orang yang ikhlas karena mereka adaJah Sle1!lmpamalam'pu penunjuk. Merelca mengbsPlIskan makaiat yang paling' buruk karena keikblasan mereka itu. Dalam sebuabJ hadits Jagi adaJah dikatakan babwa d:engan adanya orang lemah dan kare:na salat mereka dan ke~kblasan mereka maka bantuan s.w.t. dlatang kepadasekalial'l manusia,

Kemudian 'mereu dipnUkan ,oleh aatu aogkataJl" yang meni,nggalkal"l 8a:lat dan mempertUnltlcaR ke.inginal"l nafsu, seba.b ito. mereka akan menemui keb:iI'lBSsan. (Q.U-Maryam. A:09).

,

.Mellurut sej1.!lmlah penlli.fail" yang ag,ak ramal lUga "Gba;yy" lalah sebuah lubang ,di neraka jananam yang penuh beriai darah dan nanah. Orang-orang yang u.latnya.. <:4!la akan dihumban ke dalam
lubang ini.

Anan

r

. Sehaib itu, ccJaka nntuk orang-orang yang bersaiet, yanglala~ dan salatnya yang mengerjak.an (kebaikan) Ullluk d:i1ihat orang (Q.I07-AI-Ma'un: A:4-6). "La]aj dan sa~a,t" telah diberi pena€s~ran
(a) I.alai

1'i,Q,dalah yllng menghalang] ditorimanya sumbangan mereka hanya]ah karena mereka-tidak beriman kepada Allab dan RasulNya; dan mereka iiada dat.ang bersalat, mclainkall dengan malate dan tidak membayarkan (sumbangannya] melainkan karena ::,erp-aksa (Q.9·AI-Taubah A:54).

yang bedkut. yang benar

(b) Lupa {c) Lupa

sebingga 11I}.'a akan dalam salat bilangan ralta'at.

waldo.

salat

PERHAiTIAN: Petikan ayat-ayat Quran dati 1~5 di atas dengan orang-orang yan!!' merusakkae salatnya.

adalah

berkenaan

Ayat-ayat yang berjkut ini pula adalah bel!"kaitan d,engan orang-orang yan,g Allah s.w.t. puji karena salat mereka yang 'bagus,

Bila mereka berili'ri men,g,e:I.':jakan salet, mereka berdiri dengar, amat ma1asnya. Mereia meDgerjakann~ra supaya dili.hat manusia sa.ja. Mereka tidal! mengingati Tuhan, hanya sediJtit sekalt (Q.4 An-Nis&. A :142)1. •

,or:s.;. -: ' -;.f... .~
72
73

I

1
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang )Iang beriman itu, mereka yang khusyu' dalnm saLatnya, dan y.31l'1gmenjaubkan d.iri dari pelkaban yang ko~or. Dan yang mengerjakan. perbuatan sud (membayarrkan zakat] , dan yang menjaga kehormatannya (tidak melepaskan syahwatnya] melainkan kepada istednYIi atau kepunyaan tangan kanannya (sabay4 perempuan}. II'Dlila sesurlgguhnya mereka it'u tidak tercela, Tetapi, Ol'ang-ora'llg )c'ang mencari salain uri itu, maka merekalah orang yang melangg.ar batas, Danorang beriman yang beruntung juga - orang-orang yang memelihara k.epercayaal'l yang diberikan kepadanya serta j'lll1ji yang dibuatnya, dan yang rnenjaga salatn,ya. Itulah ornng-o:raJlig yang mempu.sakai syurga Firdaus. Mereka kekal di datamnya. (Q'.23-Al-Mutminun A:l-11). Rasu~uUah s.a.w, menyatakan bahwa Firdaus ialah kemun.eak dan bahagjan yang terbaik di Syutga darhnana segala SUlligai berasal. Takhta Allah s.w.t. akan diletak di sana. Apabila kamu berdo'a memohon syurg:JJ selalulah berdo'a imtuk mendapat Firdaus. (Callaya itu) di dalom rumah tempat .Allah, mengi7.ipkansupaya memuli.akan dan men:yebut namaNya. Tempat ta.abih memuji Tuhan pagi-ptlgi dan senja. Beberapa orang lelakl yang tidak lalai oleh karena perniagaan dan jual beli dari nlengin,ga.ti Tuhan, mel'lgerjakan salol dan membayal" zakat. Iereka gentar kepada hal'i. y. ng ketika ltuhati dan penglihatan bargoncang, K.arenD, Tuhan hendak memb rikan balasankepsda mereka ... suai dengan pekerjaan mereka e yang sebaik-baiknya. dan Tuhan hendakmenamba i pula dari kemarahDnNya.. Dan Tuban itu memberi lIezeki kepada orang )Tang disukalNya dengan riada bata -nya. (Q.24-An-Nur Ayal 36·38). Abdullah ibn Abbas I".D. berkata bahw3. mendtrikan maknanya melnkukan ruku' dan sujud d ngan sempurna senantiasa khusyu' dalam salllt dengan penub kerendahan kepatuhan. salat dan dnn
I ,

:,

,
I,

Qatadah r.a, berkata bahwa <Ii mallaped.ataan "mendirikall . nat" terdapat di dalarn Al-Qunm, maknanya ialah supaya dijaga waktu-waktunya, mengambil wudbu' dengan tertibnya dan meDjagn. ruku' dan sujud erlene-an empurna,

Dan sesungguh:nya salat itu berat, selain bag] orang-orang yang tunduk hatinya - kepada Tuhan - iaitJll - ol'ang-orang yang mengetahui bahwa me:reka akan kembal] kepad.a 'Iuh.an. Nya (Q.2 AI-Baqarah A:4f)-46).

Dan hamba-hamba Tuhan y.ang Pemurab ialah mereka yang erjalan di bumi dien,gan sopannya, dan apa.biJI1 orang-orang yang bodoh menghadapkan perkataan kepadanya, djjawabnya ; Selamat l Dan mereka yang pada malam ban menyembah Tuhan,suJud dan berdrri, (Q.25-AI-Flu·qan. A)'at. 63-64}. 'eielah Allah s.w.t. m nggrlmbarkan lag] beberapa hnmlxlNya yang t.a"at setia lalu [a. berfirman, sifet hamba-

14

76
I

!

.u

I
Mel-eka mendapat tempat yang linggi sebagai pembalasan dari kesabaran mereka, dan di sana mereka akan mendapat pengborma,tan selamat datang dan kebahagian. M~l\eka kekal ,d_j sana, AJaJ'ilgkah baik kediama.n dan tempat'linggalnya (Q:.25.N.Fnrqan A: 75-76).

. .., .•- .;"r~ , ..... ,. , ,. t:_~_ {' e: FtJ:"t;J.;V~~'®5JL~~;'~~~~jijj.
.-' t • ." ,te\ ~.

~J'.JY~

.~-:.,:, ·"'~·L~"J ~!'".~~ , ... • '~~~~ ~
~ ~

ApakBh orang yang patuh mel!ljaJaDkan kewaJibanny. .elam. 'beberapa \lflaktu )!ada. malam hari, dengan ,SQjud dab berdiri. memelihara diriq)i'a terbadap bari kemuru.D. dan me:ngharap IIro.mb TUhatmya (s8ma dengab orang yang dllrhalta kepada Tuhan 1) KstakanlaUl: Samak8b ,orang-orang yang berpengetahuan denpn oT8ng-OTallg yang tid8k berpengetahuan 1: HanyalAh ol'aJlg-onmg yang mengert:i da:pat memikirkan. (Q.89.. Az Zumar - A;vat 9)..

~~''''''-t~I'It·~ f'IAa..;.;"..I"l... f:.{~ "':t:3J,-: " ~·i,{ - ......,.,..., ~~ ... f:" "f
~~(:J

•• (:J~

::::';;;.".1lX"'~.'-:,JIt:,}•.;,........ ' "I"I>U: ~."".",.r..'.
..sr

~_t" ... ::.-.".~.:" ~..r',-,,, ,

.~~Sr;:-..H!I&'~~,~t§}_U~
Sesunnuhnya manU!8ia itu diciptakan bcraifat gelisah. 4pabUa bahay.a me:nyinggnDgnya,. dia berkduh·kesab. Dan ap.abUa me:ndap.at kebaikan (lulkayaan.), amaUsh kikirn.ya. Buka:n begitu, orangClnm:g yangmengerjau.n Balat. Me:reka )pang tetap mengerju.n ulatnya. .(Q.70. J\l·Ma·arij Ayat: 19-23). ·Setelaih memberi beberapa banyali: lagi mat· mat y.ang Ilermow tinggi bagi ,orang· orang yang berlrat ini mica Anah s.w:.t. be:rfi:rman pula.

Mereka t.inggai tempat tidlumya menyeru Tuhan:nya dengan perasaan yang penuh ~etakulan dan pengharapan dan mereka membelanjakan - di jalan kebaikan - sebagian dan l'e1;-eki yang Ka'mi beriltan kepada mereka, Seorangplln tiada mengetahui eahaya mala yang d:isembunyili:aJ'il, untuk mereka, sebagai pembaiasan apa yang telah rnereka kerjakan (Q.32. As Sajadah.~,yat 16-17).

.~,

"';;Jl ~'," ..,_~:l't "':/I!:I"'~~.~..s- ''?_·!.I:-~;'~','" : .... ~.-' -Ct~"';Mi! , ,.,~~~ ""'""'!:) ~ -

Dan or.ang-orang yang menja.ga aalatoya deDgan balk. Itulah Or&lIg·orang yall,g di dalam amaD (lIyu:rga) menda.pat kehormatUI (dimuliiakan). (Q.'lO - Al-Ma'arij - Ayat: M~36). eeungguhnya orang-oreng yang mem.eJih.ara dirinya dari kejahatan itu diam di te'ngah taman dan mala ah". Mereka mengambil apa yan"g diberikan T'uhannya, karena mereka sebelum itu hidu]I berbuat I"eoajikan.. Mereka mempergunakan mal.am 'h;ari un'luk tiilur hanyalah scbenlar. Dan di h1!ljung matam, mereka berdo'a memohonkan llmpu.n. {Q.51-Az":Zari.,yat: Ayat lS-IS}. Selain dan nulWan·nukllain a)':at Al-Quran 'J;Bng diberi d'i atu ada banyak lagi .yat-:a.yat Al-Qur&D yang m.emerintahkan aal.t aerta, rnemuUa dan memuji orang-orang )"Blll' Del'l!alat ilengan meDjal'a sal.tuya. Salat BU\IIugguhnya adalah ,sa.t1I IJNgerah yang aebaik-ballc:nya. !dab lIebab itulah!Rasuluillah a.a.w memang.giJul'lnya "penyejruk umtaku" dan H,.hi Ibrahim a.s. herdo'. ke hadharat AllaJi:

~-":'l~~.':;\~(""'-""!' , [~'(_h""_'~tU. C; ~. ;)~''-:.Jr..f1.p~-'J~~~' .... ~.
Wahai Tuh&nkut J.d1bnt.& .. lat. dan !(JUlsa) dari turunankL I.h do'.llad (Q ..U - Ibr:ahim alai 'orang Y&D,(te\ap IDeIlprJabD Wahal TuhaD bmU Pe:rken:fiDbQ., Ayat: 40).

16
r

-

(
Di sini Rosulullah lI.a.w. yang ungguJ yang' Anah B.W'.:t. panggil kham, berdo'(I ke hadhirot Allah s.w.t, agar Allah 8.,w.L menjadikannya hamba ya:ng selalu bersalat, dengan aem,purna. AUah s.w.t. bertlrman. kepada ke'itasi:hNy,a. Rasulullah s.a.w, BAB 2

IUSAH KEHID PA
,

BEBERAPA OR
KI' All 1

G YANG \VARA'

a;

'!-:; , ,,.:,{~., ";.-"l:3.. 3j' ~ I ...... ...:..::.'" ,,"Y ~ ! \!:.:,l.,.;J ~J ~

V~

'Z~,.... IS.-~i , , ~". . . ~'~
....
,I' ,.

.!rlb'\ J"'!) ~J ~I" U'
...,. \ 11 -::;

-~~~~~

?,' _ r.... '" ~,\

Dan suruhtlah pengikut engkau bersalat dan tetap mengerjak.a:n: nya; Kami 'lidak memi'nla re:zeki, kepada en,gka~. (hall/ya) Kam,l yaag memberi engk:u.l J:le-zeki,dan akibat (yang balk) adaJah untuk (orang yang), memelihara did darl kejonatan ,(Q.20, Thaha - Aya:t 132). Adalah ,dinyatakan di dalam se;blilah badita bah:wa a,pabila ~elUtarga Rasulullah s.a .. . menderita kesusahan Bellsu arab mereka w supaya bersa~at dan membaca ayat, yang tersebut di atas. Sekalian Utusan Allab. apabila mereka menghadapl kesusahan( roereka teres bersalat. Tetapi sayang seribu kali snyang, kita tidakpun me,mpeniulikal'lDya dan kita ltIersikap bella tak bena saja tel'ibada.p sa\at wa'iaupul'l kita melallng-!aung'kan Islam serta 'a.malan-'.amalannya, Kila t~dakpU!n memberi perhatian padanya. Seba:~ilrnya ka~au ada orang lI'"'8ng menreru kita kep-a,danya serta menarik perh~balil k.ita, ke arahnya, kita mcmperolok-olokannya dan membantablnya. Dengan de.mikiian itu bukanlah kit:;!, membinasakan sesiapa malahan diri kita tab ,sendin. Orang-orang yang bersalatpnn, sa]atnya: dibltsanakan dengllll cam olol£-olok karena sifat..sifat sal at, tata-tertibnya, khus)fl!l' dan tawadllJj'nya tidak ada di dalam salatnya. Contoh-contoh 'amal 'ibadat RasllluUah s.a.w, seTta ',ama an-'amalan para sahabatnya, 1.'.21. itulah sepatutnya m:enjadi lktibar ha,gi kita. Telah kulrumpulkal'l eerita-cerlta mengenai sala! para sahabat Rasululteh s.a.w, dalam sebuah buk:u asing y.ang dibeti tajuk "Peri Hidup Para Sahabat" dan fidakleh perlu dlllianginya ,d:j sint, Bagaimanapun kusumblangkan kisah-kisah dari kehldupan beberapa 'orang yang wara" pada lambaran-Iambaran yang berikut' 'Amalan-'am:alan serta badits-hadlitB Rasulullah s.• .w. mellgena:i a perkam ini akan didapati dia am Bab 3.

,Syeikh. Abdul Wahid [rahmatullahi 'alaih) berkata bahwa pada suatu hari beliau diselubungi ngantuk hingga beliau ter idur sebelum selesai berzikir untuk malam itu. Dalarn mimpi beliau melihat seorang wanit:l. :yang amat cantik berpakaian surra hijau. Keseluruhan badannve dan kasutnya pun dalam keadaan berz.ikir, Wanita tersebut bertanya pada beliau adakah cita-cita beliau untuk mem~likiny.a; dia mencintai beliau. Kemudian di bacanJ.·a beberapa rangkap pantun yang menceritakan kepinginan seorang kekasih, Apabila beliau tel'jaga dari mimpinya itu beliau ber'szam tidak manu. tidur lagi pada waktu malam. Adalah diberitakan banv;a, selama empat puluh tahun genap beliau tidak pernah tidur malam dan beliau mengerjakan salat lsya dan Subuh dengan wudhu' Jang
sarna,

KWSAH 2 S~'eikh Mazhar Sa'adi, seorang yang ternarna lagi wara' selama enam puluh tahun 'asyik menangis karena mencintai dan merindui Allah s.w.t. Pada suatu malam beliau meJihat dalam mimpi beberapa orang perawan di tepi poholl mutiara yang ber:mting emas di tebing' sebatang anal. sungai ,)'ang penult dengan ceeai kaslm-i )'ang jemih. lagi harum. Perawan-perawan itu sedong berztkir memuji kebesaran Allab s.w.t, Beliau bertanya siapakab gerangannya mereka itu. Sebagai jawaban merska mernbaca dun rangkap pantun yang artinya bahwa mereka dicipta olen Pemberi Rezeki manusia dan Tuna» lUuhammad S,3.W. untuk orang-orang yang' berdiri rnengadap Allah scpanjnng malam serta sujud rnemujiNya. K[SAD 3

jm_

Abu Dakar Dhadr r.a. berkata bahwa ada seornng rnudn tinggal bersama beliau, Din berpunsa sepnjang hari dan bersalat Tahajjud sepanjang malam, Pada suatu hari dia dntang' kepadaku serra bereerita bahwa soemalam dill. tidak membuat apa rang Iaaim dibuatnya tetapi dia tidur. Da lam tidurnya dia mimpi bal","a dinding mehrab retak dan dari celah retakannya keluar beberl1pa

78

79

-

I
orang perawan. Salah seorang darinya huduh sekali. Dia berta:nya peda salah seorang perawan 'yang ,antik-C:llntik illl siapakah gel'angan mereka. Dijawabnya banwa mereka adafah s.eba:gai malam-malarr» yang dia itu dulu dan yang buduh itu adalab se'b:lgai malam )'ang dia ilu pada ma]am itu. KISAH , KISAIIS Peristiwa yang SCiUpa beTlakupada Sini (rnhm.atul]ah'i 'a18i1l). Beliau menulis bllh.wa benou membeli st'orang hambapeNmpuan ul1t~lk mc1D):aninya. Beliau dilayani bUII't bebernpa wakh.l tet,api beliau tidak tabu mengenai 'amnhm-'amnlannya pada malam 11:I'ri. Setu penjllJru di dalam namahnya ilu dikJ1ask.an untuk hambally.1I bersalat, Setelah selesai membuat kerjianya dia akan pergii ke ~lIjUT1l itu dan bersalat, Pada sntu ma.lam beliau meiihat di,a bezsalat ,dan bersujud ke hadhirat Allah s.w.t. Dalam sujudnya dill berdo'a, "Demi f'intaMu padnku maka buatlah begin] clan beg~n' untukku," Sirt lalu menengkingnya dengan berkata, "Rai perempuanl Kala: "Demi cintaku padaMu.... Jawabnya •. "Tuanku, k.a.lau Dia tidak mencintaiku, Dia tid...'\k akan men)'uruh dak:u. berdiri lIllengerjok:m salat dan ·engkau tidak disUlTuhiNya." Pada esok pagin)'(l be]~au memanggiJ h;lmbanya ~erta berkata padanya, "Karnu tidak J1a.}lak dengan ke:rja Ini, Karnu adal.OIh semata-mata untuk berkhidmat kepada Allah s.w.t," Lalu Sirei memberi padanya hediah dan membebaskannyp, KISAH 7 ,

,

I

Seorang s~ikh yang ternama berkata 1:iahwa pada satu mal.am dia tidur d.engan nyenyaknya dan tidak. t.angul'l untuk mangerjakan salat Tahajjud. Dilihatn)":a dalam mirrrpinya seorang wanita yang idak ~ernab dnihat kecantikannya sebegitu l'llpa. Dia menverah kepadanya seheln.i ke rtas yan.g tertulis di atasnya tiga l'angka.p pantun ya'ng maknanya: Kamu begitu sekali nyenyak lena :hingga kamu tidal<. peduli lagi akan Iapisan-Iapisan sy'urgayang Iebih ti'nggi di mana k amu akan berdlam buat. selama-lamanya tanpa mati. Dangunlah! Ada~ah lebih baik membaea Quran dalarn salat Tahajjud daripada tidur." Semenjak it\! bila dirasan1i'~ ngantuk rangkap-rang kap itu terbayang di tikirannya dan rasa ngal'lt'uk itupun lenyap. KISAH ;;

~
I

Ala (nhmatullahi 'alaih) menulis hahwa beliau ke pasar dan ada seorang hendak menjuaJ seorang hamba perernpuan y,ang dikatakan gila. Beli:::lI membelinya sebanyak tujuh dinar dan rnernbawanya ke rumah, Setelah berlalu sebahagian -malam be1iau me!ihat sitlamba perempuan itu bangun, mengambil wudhu' serta rnengerjakan salat, DaJ3m salatnya dia, menangis rungga Ata memikir yang dia akan rna i karena ketezlaluan tan,gisann~'a itu. Sdelah salatnya, selesai. dia sujud lee hadhirat A]lah seraya berdo'a, "Ya Allah!' Demi KasihMu padaku tujukanlah bel as kasihanMu padakn." Ala men)' ..mpuk dengan berkata kepadanya bahwa dia pa.Lut berdc'a, "Demi kaaibku padlaMu .... " Dia meradang dengan SYUT ini serta berkata," Demi Jdlah! Ka]au Dia tidak tnenci1iltaiku, t.idaklah akan kubardiri iii sini di hadapan Nya sernasa kama tidur di tempat tidurmu." Kemudian dia suju.d serta rnembaca beberapa patall kali-mah ySliIg maksudnya, "Saya ini semakin gelisah. Betapa (tapat sese()ran'g i1u rchat sedangkan fikirannya diselubungi den..gall einta, asyi'k dan kccemaean, selalu? Ya Allah! Selama ini haiku denganMUI adalah suht, Kini orang t.e:lah me·ngetahUlinya. Ya. Allah! P,anggiUah daku kembah." Setelah 'kata-kata ill:i dia mC'lIangis a.ekuat-kuatnya dlln te:rlJS m~ningga~ dunia di situ.

. .. . . Sin-i Saqti (tahm:ltuUahi 'alaih) menulis eerita seoeang w8nita Iagi, berkata bahwa apabila dia berdlri bersalat Tah:ajjlld dia akan berdo'a. "Ya Allah! Syaitan itu adalah makhlu ·.Mu. Kao berknasa penuh. atasnya; dia melihat dak."U dan daku tidak dapat mehhatnya, K::I11 melihatnra dan berknasa atas segala g~l"ak.-gerikllya padahal dia tidak berkuasa ataS:Mu. Ya Allah! JaultHah maksiat )"ang din ingin kumembuatnya, Balasilah kesalahannya kalau dia memilih hendak menyalahi daku, Kupoh.on per1ingdungan~lu dlarikejihatannya dan dengan pertol.OJ1gan lu dakuta mpakkannya," Selepas. itu di.a akan ll1enangis bersungguh-sunggoh, Dan akibatnra matanya bata sebelah, Orang-orang m~nasihatin)'a agar dia berhenti dan sefalu menangls supaya mata l'ang seibelah lagi itupuII tidak akan buta Juga. mj~wabnya babwa kalau dlitakdirkaD ia menjadi mata s)'urga, AUah akan berikan padallya y,ang leb:ih baik. dari itu. tetapi k.alau :ia adaJah mala, bagi neraka mao leboih awaJ butan.ya adalah lebih. liIaik baginya.

81
I'

KISAH 8
Syeikh Abu .AbduUab Jala berkata bahwa pada suatu han ibllny.a. men)m:ruh lIyabnya pergi membeli ibn di pasar, Ay,ahny.apun pergilah dan beliau turut hersamanya., fltan pun dibeli dan seoraog pemhawa diperlui untuk lrnemba.wanya. Mere1camenyurul:l seorang budak yang sedang bel'diri dii situ dan diapull beTSetuju. Dia junjung ikon itu eli. atas kepalenya serta mengikuu mereka. Dalam perjalanan suara azan. didengar. Budak itu dengan 'Se:rt:a m.ert.a berkata. "Penyeru Allah sudah menyeruku. Daku kenalah mengambil wudhu'. Akan kubawaikan ini sesudah sa]at nan:U. Kalau suka bolehlsh Iunggu kalau tidlak nail. ini dia," Dengan kata-k'!ota yang demjk~all dia meletak bebannya set~a pergi ke mesjid. Ay.ahn,ya berfikir kalau budak mlskin illi. boleh yakin sebegitu k.uat akan Allah s.w.t. make mereka mestiLah lebih·blbih }a_gi meyakiniNya. Ayahnya lalu meninggalkan ikan itu di si:tu serta membawa dia ke mesjid. Apabila mereka beruga kemba.1i setelah selesai salat didapatnya ikan itu adaleh sebagaimana yang ditinggalkannya. Budak itupun lalu membawa ikan itu ke rumah mereka. Ayailnya nll'llceritakan hal .ini kepada ibunya yang berkeraa-keras meminta ~paya budak itu ditahan dan memakan bersama-sama mereka, Apabila pelawaan ~tu dimajukan kepadanya maka katanya, "Ma'sfkan sa}'a;saya sedang berpuasa." Lalu ayahnya meminta dia berbuka puasa di ramah mereka. Atas pelawaan ini dijawabnya bahwa dia tidak mungkin balik sesudah dia pergi; boleh jadi dia akan tinggal disebuah mesjid )i'ang berhampiran dengan rtJInah n ereka. Kalao. demikian dia akan menyerla:i mereka pada waktn makan malam, Maka diapun pel'gi]ah ke mesji.d dan selepas salat l'tlaghrib djapun datang. Set.elah selesai makan malam dia diberi sebuab biUk di mana dia dapat lIehat tanpa digangguj. Berhampiran rumah mereka ada seorang wanita yang lumpuh anggo:ta. lI!ereka terp.eranjat melith.at wanita itu sihat dan 'a:[iat serta berjalan. Apahila ditanya bagaimana dia sembuh dijawabnya" uDaku berdo'a ke hadihirat Allah s.w.t, menerusi keberkatan te'tamu' anda agar dab sembuh demi berkat yang. ada padanya. Sebeik sahaja kuberdo'a dakupun sembuhlah." Apabila mareka pergii melihaf budak itu di biliknya mereka dapati dia telah pergi dan pintn biliknya bertutup.

supa)'a pembed han dUakukaJl sediang dia khu.!lYU' bersaJaL d.i]aJ[ukan dan dia tidak merasa sakit. barang sedikitpun.

lnl

KISAH 10
Abu Amii' r.a, berkata babwa beUau me1ihat seoran.g abdiwanlta helldak dij'ual dengan harga yang murall. AMi wanit.a ini amat. nrus-kering ,daD ramoutnya kotor, Belin merasa kaaihan laln beJiallplln membelinya. Katanya pada abdi iw" <"Mari. Kita pugi membeli-belah untuk blllan Ramadhan." .Jawablliya, "A~hamdulmab. 8lI.'mUia ulan sempa saja bagiku." b Abrii ini berpuasa pada sepanjang han dan bcrsalat pada sepanjang malam. Apabila HariRaya hampir tiba beti:au berkata pad.anya •. "Hai perempuan! Kau. akan pe.rgi ber.samakn esok untuk membeli-belah buat Hari Ra.ya." D)j.awabnya. "Tuank:u:! Tuan tezlalu cintakan dunia ini." Selepas itu dia maEuk ke· biliknya dan bersalat serta membaca s1!lrat Ibrahim dan apa.blla sampai ke ayat 16 surah tersebut iaitu:

~:G"'.. c.:>:~-;;~i~,;" - .... '~~"" ~1tt.J>~ ~., ~-~
-:- Dan neraka ,dli muka mereka, dan. mereka dii.beri minum dengan air bernan,ah _. (yaJlg mellfatakan uasib seorang' y.ang tak beriman) dia mengulaDgi membaeanya berkali-kali dan kemudian melaun.g dan ja,tuh mati,"

KISAB 11
Semua orang tah.u siapakah Umar bin Abdul Aziz r.a. it.u. ~el.epas cmpat o·~angKhulafa·ur-Rasyidin itu dialah Kbalifah yang terkemuka. Kab ist·erinya."Mun,gkin ada orang laiR l~ang lebih me?gutamakan fasal .... -udlJu· dan salat tetapi tida1dah pernah kU].LUt E·eorangpl!lll yang lakut akan Allah s.w.t. lebih dan suamiku. ~lep38 salat lara. tia.p~tiap aari dia akan duduk di ~empatyang dikhaskan untuk diLa bersalat dan akan beTdo'a dengan mengangkat tangann)~a serta menangis di hadapan Al]ah s.w.l. hingga ngantuk menewasmya. Apabila diasedal' diit.engah malam dia akan mula]' pula benalat serta jnenangis di hadspan Allah s.w.e," _. Adala:h diberitakan bahwa sejak dia m.enjadi Khalifah. dia udak pemah seketiduran dengan i.sterillJ',a. IS'terinyaadalah anak perempuan R~ja Abdu'l Malik. Ayahnya ielah :membedk.an k.epada· nya banya.k IDtan pelrllJlata se1>aga·j maskahwin yang termasuklah

KISAH 9
Ad Jab diceritakan bahw,a pada kaki seorallg wnTlI~ ada bisID. MenUJrut pendapat. d.okt.or bedah kalau ikakin}"21 tidak dipotong pen,yakitnya mlllngkin rnembawa maut. Ibunya me.neadangkan

82

83

sebutir j,ntan }'ang indah. Keta Urnar bin Abdul Aziz r.a. pada lsterin),',a. "Sam ada anda berpisah dengan segala infan permata jtu karena AUah agar daku simpankannrOl di dalam Bait-ul<M:a] atalU anda bercerai. dengan daku, Daku tidak suka tingga! dalam sebuah ramah dalam mana tJe'rdapat sebegitu banyak 1icekay:a.an." Ist,e,tinya menjawab, "Dolch daku berpisah dc'npn kekayaan yang beribu kali banl'alrnya tetapi tida,klah sangpp' daku bercer,ai darimu." Lalu disimpannyatah segata tntan pennata )"ang ada padanya itu di. dalam Bait-u-~la1.' Setelah Umar bin Abdul A:zh 1",,8. wafat, Yazid bin Abdul Malik r.a, menjadi 1OI~:'fah" Kata Ynid r,a, pada kakaknya. "Kalau anda mahu bo'lehLah 8!,I;:' ambil bali!!: intan permata anda dari Bait-u-Ma1.'" Jawah bkakny' "Manakan boleh kekayaanya:ng kucampak1c:al'l aemasa hayat s· ,aruiku dapat memuaskan daku selepas wafatnya!" Tat-kala Umar bin Abdul Aziz r.a, sedang berada di atas baringannya menantikan maut bcliau bertan)'a pada o~ng-orang yang di k.elilingnya tentang sebab penyak1tn'ya. Berkata seorang, "Pad.a fildran orting. mi adalah kesan (padah) guna-guna." Sailulny,a. "Tidak! BllUI:! guna-guna." Beliau kemudian memanggil hambanya Belaya bertanya. "Apakah yang menyebabkan engkau meracuni beta !" Jawab sihamba, "Setatus ,dinar dan janji kebebasan," Umar bin Abdul Aziz e,a, mengambil wang seratus dinar .it'u dari hambaol'a serta menyimpanny,a di dalam Bait-ul-Mal scrta menasi:hatkall111ya supaya l:in ke satu ternpat yan,g jauh di mana d.i.a tid!ak akan dapat ditallgkap. Sebelum dia wafat Muslimah datang lalu berkata padanya, "Tidalk ada olang yang melakukan pada anak-anaknya sczaUm yang a:nda lakukan. 'Tidak seorangpun dari anak lelaki anda ya.ng aeramai tiga belas orang itu yang mempul'l)'ai a:pa-apa pun untuk lara h:idup maaing-masing." Di,a bangun dati baringannya dan duduk di atas pembaringanll:ya ito la]u bersabda, "Daku tidak li'llclarang anak-anakkn itu dad apa yang mereka itl:! berhak mendapatnya. Daku memang enggan memeberj kepada mereka itu apa yang sebcnamya hak orang' lain, Kalan anak-anakko itu benar, rnaka AUa,b s.w~t.. pasti men,jadi Pelindllng mereb Isebagaimana li:rmanNya di dalam KitabNya:

I

I(Dan Di.a mel.indu.ngi mereka ituorang-orang 'patut dalm pedulikannya

erang-erang' yang salih). Tetapl kalau y<tlilg berbuat kes.alahan malta menga,. 1" IUSAB U

Muhammad bin MUl'lkadil' adalan seor.ang Hafiz Hadits. Pada saw .mala~ di~_ menaIl.gis benar-besar dafam saJat ·Ta.hajjudnya. Apabl a dia dltanya. Jawalmya. "Dalam bacaan kutemllii ayat yang berikut .illlli:

,Dan jelaslab bag[ mereka semua kejahatan yang te1ah mere~a k:erJakan ,dan m.erekadikep,u'ng olen apa yang' mereka pel'olokolokkan dahulunya, (Q.39 Az.-Zumar Aya:t:, 48) .. , Pad a ketik:a.dia hendak .mati di:a khllatil' dan bimb.ang berkata bahwa ayat-ayat it·u ~erbayang di hada~1l matan),a. KIS,AB 13 Tb!l.bit Banani adalah .seo,rang lagi Hafi~ 'Hadita, Beliau seJal.l!I menangrs semasa berdo'a ke hadhirat Ailah- s .w .t. Ad a, seol'ang . . mem hen nasi hat kepada beliau bahwa bel;:'u a...an buta kal 'all ,. '" ,tan o·,~", ....sannva 1···U • d'awa b nya. r' b e Ilall tldak hentikan •. "Apakah pnany,a mata 1R1 kalau ia tidak mencliCllrj air mata di h d Allah." .' I a apan Dalam saWa:tnya beHau senentiasa berdoa ''''Ya Allah' J • k l" ham:ba 1 d La •. 2m lin II.. ,•• ' ·.1111 at ,a 'm kubur hamha; kalau kamu izinkan keist:imewul'l ml kepada ma;n,a-.rnal'la seomng hamlbaMu!'" ' Ab~ Senan mencet,italtal'l, "Demi A lIab I ~-ku ad 1 L .a" ta badhi' " .. .. ua aal] wan ra . rID. yang, ,hadhar padla ha.n keburnian ,[habit B.alumi. Sesudab saja behau dlkebumji(an. seketuJ bata dan tep' k b ' ~; in':i b~e ,dalam. ]ubang H.u dengan terper,~nj:t ~:: :;:~ wa ~ . It "B~n~nl sedang bersalat, Dattu kata padla. ora1l yang berdiri dJ, 81SJku. "Liba:t.! Apakab itu ,.. O' .. "' . g II d' di . ,. la men.1l!81batLklll g,ar 'Iab. lam- 111m. Setelah se~e&ai u""'eara k·AL'·m· ·l'· .. .amlpliD . poe ,..~IH.I 1.£In I u rgJ menem,!J ana}: gadisn;ya Beraya beJ'tanya. "Apakah tadhilat serea

II
q

85
"
'---

istimewa d.an a>'ahmu'!"" Dia ingin tahu apakllh yang menyeoll.okan kami bertanya demilc'ian., Kamipun ceritallLh padanya petistiwa yang be:rlalcu di kuhur ittu. Katanya, "Dia tid:ak pernah tinggal sa\at Tahajjud selama lima putuh tahun dan ,dia berdo':a setiap pagi ke hadhizat Allah s.w.t. agar diizinkan dia bers.alat dalam kubul'lIya kalau keistimewaan itu dapat duzinlumkepada sesiapapun.' Sebelum bab ini kua'khir:i maka di bawah ini diberikan perjalanan (mengenai salat) yang dijalani oleh datuk nenek Idta o'l'ang~orallg Islam >',0.1'118' terkemuka. Imam Ahmad bin Harnbal r.a, adalah seerang Imam yang masyhor dati salah sa:tu daripada empat maoz:hab. Selain daripada sibuk deng,EI.I'Ikerja-k,e:l"ja.nJ"a yang biasa, beliau sstiap had sembahyang 300 raka'at sa.lat nafil. SeLelah beliau disebat oleb Raja karena enggan tunduk kepada perintah diRaja. beliau menjadi Iemah serta salat llafUn~a itu diluJrangkan ke 160 raka'at. sahaja, Janganlah pula kitalupa bahwa usianya pada masa itu ialah 80 tahnn. Imam Syaiei r.lI. adalah seorang Iag] Imam ~·ang terkemuka O:alam lImu Fiqih.iBe:I'iau pernah mengkhatam baeaan Qm-al'l 60 kali da]am salat semasa bulan Ramadhan. Ada secrang menceritakan bahwa din ti.llIggal bersama dengan Imam Shafie beberapa han dan didapatinya belieu tidUT nanl'a sekejap sahaja pade waktu Malam. Imam Ahu HaniCalh r.a, adalah masyhor karena heHau amat berjaga.-ja:ga. Adalah dinyatakan bahwa selema tiga pulnh atau em pat puluh atau lima puluh tahun [menurut maklumat dari berlain-lainan perawj,) beliau bersembahyang Subuh dengan wudhu' sembahyang Isya. BeUau han)'a lidur beberapa minit saja pada petang bari. dengan beTkata. "Tidur pada petang hari adalah senat," Adal,ah diberitakon Subuh denga:n wudhu" bahwa Said bin AlmusB.y:yab 1'.8. sembabyang Isya selama lima. puluik tabun.

yengatinya pa,da, dahinya. Sungguhpurl ,da:rah didapati meleLeh beliau'tidakpun bergerak dan tidak jug.a dibiamya ia menggangpi kekhusyuk811nya ,dalam bersalat, Adalah diberitakan bahwa dala:m salat beliau belldiiri tidak be:rg>erak-gerak se1'lmpama sebatang kaYlli dicaeak dalam 'burni. Baqi bin baeaan Qur'an WHir. MtlkbJid adalah diberitakan pernah setciap Malam dOilam 13 raka'at salat mengkhatami. Taha.jjud den

H~nnaad adalah seora.ng muhaddits, SeoraDJ!" dan muridnya merawikan bahwa beliau pernah menallgis aebenar-benae tangisall. Pada satu hari setelah beliad selesai mengajar pada sebe]ah wakru pagi befiau terus mengerjakan salat nafi] hingga te:ngah bari. Beliau pu]ang ke rumahnya sekejap dan kemudian kembali pula unt.uli::salat Zuhur'" Kemudian beliau bersalat pula salat nafi] hingga Ice waktu 'Asar. Antara 'Asar dan Magbril> beliau m~ti1awati .AI-Q~ran. Setelsh Magbrib mudd ituPUJI tinggallah beliau. Mund jll1ll berkata kepada salah seorang jirannya bahwa Hanna:~~ sesungguhny~ kua.t ber'~badat: ini amatlah hagus, Dijawab oleh sijrran bahwa belian berbuat sedemikian itu selama sndah 7,1) tahulII yang lampau, Lebib ta'ajub kalau dilih.at 'amaLan-'alDalannya pada malam hari. _Masrooq r ..a. adalah seerang I,agi muhaddits, Isterinya menwayatkan bahwa beliau pernah berdiri dalam salat dengan raka'at yang panjang-panjang hinggakan ka1dnya bengkak-bengkek dia duduk di belakangnya menangis karena kasihan padanya, Abu Atab Salimi r.a. dii>eritakan dan menangis pacia maJamnya selama berpuasa 401 tahua pada siang genap. hari

AdaJah diber:itakan oal! ...8 seorang ' sayyed tens menerua bersalet selama 12 hari dengan satu 'Wu:dhu', Selama 15 tahuDi dia tidak tidur, Juga beliau. bertapa berhari-hari lamanya. Selain dati yang tersebut di atas ada banyak lagi rekod 'amalan-'amalan ,salih oleh perwira-perwil"a Islam. Suka:rlah hendak d!cat~lka:n k~s~~~~n,a d~lflm buku ini. Segal a apa y.ang telah diceritakan di smw memadaileh untuk menjadi satu tau[adan. Semo8a Allall s.w.t, den.g~n limpah rahimNya, meml>erikan dab serta para. pembaca buku Ulll kekuatan ulltuk mengik:uti jejak langkah orangorang sarh ini! Amin.

Imam Ghsoz:aU l'.a., -disahkan oleh Abu Ta:lib Makki, telah mela.purkalll 'amala:n "ang serepa dari 4Q Tabi'in yang setengahnya lelah membuat demiki.an terus menerus selama 410'tabun. Muhammad b~1'I Nasir r.a, ,adalah seo:rang muhadd,its yang terlllasyl:lor. KekhusYlJkannya daLam salilt Udal( ada bandln,gannya. Pada ea:w masa s.edaJlg beliau beraalat seekiol:' tebuan te-lab men-

86

87

1,1

-,'

BAB 3

PETIKAN-PETlKAN

DARIP ADA HADITS

'Ammar bin Yasir r.a, meriwayatbn babwa beliau dengar Rasulu.Uah s.a.w, bersabda. Apabjla, !reseo,rang selesai bersalat dia :mendapat sapersepuhsh, sepersembiJan. seperlapan, sepertujuh, sepeNnam., s'epeilima, seTperempal. sepcertiga aWu se:perdu.a daripada pahala maxima (mengikut mutu salat yang dikerjakam oleb.nya)~ Hadits ini menunjukkan bahwa pahala diberi seimbang- dengan keikblasan dan kekbusyu'an salat dikerj.akan. sehlngga setengllhnya mendapat sepersepuluh daripada pahala sepenuhnya, Yang lain pula mendapat paba~a dari sepersepuluh hir1(gga ke separuh dari pahala sepenuhnya. Benadab juga dikatakan bahwa ada setengahnya menerima pahafa sepenuh'nya dan ada yang tidak mendapat pahala lang-sung.

Ada~ah cIIiramalkan di dalam sebuah hadits bahwa saiat fang khuslluadaJah yang mula-mula akan diangkat dati dUllia int Akan tiba. satn masa d;i mana tidak ada seorangpun dlalam seluruh jema.'ah akan beraalar dengankhushll·. Anas r.a, meriwayat-lkan bahwa be1i.au deng.ar Rasu]uUah s.:a.w. bers,a~a. "Apahi]a se;seorang bersalae pada waktu-waktu yang ~ah dltetapkan dengan l\'Udiw' lIa'ng sempurna, dengan rasa pe:nuh hina dan tawadhu' d'lm dengan qiam, rub' dan sltiud dilakukan dengan memuiaslt:an, maka 5ala:t yang sedemikian itu akan naik dengan rupa yang ben:anaya dan indah serta aka" mende'akan orang itu dengan kaka-kata inl; "Semoga Allah peliharamu sebllgaimana ltamu telah memeUharab_" 8ebaUlmya pula kalau seseorang tidak te1iti menjaga salatnya dan dia tidak mengambil wud!hu' denga.n sempuma dan qiam, ruku' ~ta SUj'Udll)'8 tidak dil'ak1:lkan dengan tenibnY.II. maka saJatnya nalle: de~gan rupa yang gelap lagi buruk dan is akan men,gutuk Ol1ll1(g Jtu dengan kata-keta: "Semog.a Al1ah. me.mbinas:akanmu sebag,a:imana I:amu telah membinasakanku. Lalu La dilemparbn ke muka Ol"allg itu seumpama kawn bnruk dilempari," Berulltunglah orang yang- salatnya serba sempurna sehill(gga salatn;ya itu dapat mendo-'abm untukl1!)·a. Tetapi bagaimana pula dengan orang yang tidek mahu menunaikan salal: dan yang menunaikanny,a tidak pu1:1 dengan sempuma? Mereka sujud tenas dad ruku" .Jan tidak sempatlllillt hendak mengangkat 1repalanya dati sujud pertama Ialu sujud, bagi kaU kt>dua. seUrJllP~ma ~agak mematuk seSllilitu. Kul:ukan )lang'diterima oleh orang yang demildan adalah

.

Adalah cinyatakan dJ1 dalam sebuah hadits bahwa Allah s.w.t, mempunyai sebuah takat· untuk ment,a,kari salat fardllU. Sll.atll kirn-kira disimpan mengenai setakat mana sesuatn saEat ilu terkllrang dari takar tersebut.

88

=

._

-

--v

te~but eli dalam hadits ini. Apabila saJat sudah mengutuk, apakab lagi. yang dapat dibuat untuk meneegah kita dari [atuh ke Iembah kemerosotan? Inilah sebabnya keadaan orang-orang Islam kini sedang merosot seharl demi sehari di menta eerok dan pelosok dania

mi.

Gambaran yang serupe adia]ab diibe.r.ikan di dalem sebuah hadits agi dengan di tambab baawa salat yang dikerjakan oieh seseerang dengan ikhlas dian khusyu' naik ,dengan cemedangnya; pintu syurga tubuka UD.tuk menyambu:lnya dan kie.mudian [amenjadi pembeli (dibadapan Allab B.W.t.) orang yang bel'salat itn. Rasulullah s.a.w, bersabda, "Umpaman;ya tidak sempurna adalah seperti seorang ka.ndu.ngannya guglJr sebelum labir,'" orang yang ruku.'·nya wanita hemil yang Abu Hurairah llIIen.ceritaikan. "Kami dengar Rasw1l1lab lI.a.w. l>ex~bd~.," yan.g ~,ula.mu a sekali seseorang itu akan disoel pada Hari Qlamat ~alaa salatllya aeseoeang itu akan berjaya dan aksu mencapar maksudllya kalau s.alatnya diterima dan dia akan gaga! serta ng1 besar kalau salatnya ditolak, Sekiranya sebarang kekarangan diidapat.i dalarn salat fardhnnya, Al1ah s-w.t. akan berfirman (k'epada rnalatiikat). "Carilah dalam can tan, lOranya dia ada beraalat naril." Maka c kelror.angall dalarn. salat fardhunya akan digantioleh salat .naf]ln.ya. 'Amalan:'.amaLan yang selainnya (umpamanya, Puasa, Zakat dll) akan disoal sedemikian rupa juga." Hadits ini memulj'lIkkan bahwa kita patutlah banyak bersalat nafil supaya sala·t !lam itu dapat menampung ke]urangan dalam saJat fardlh.u. Adalall menjadi tabi.'at kebanyakan manusia menganggap iaitu meme,dai1ah dengan hanya menunaikan s.alat. fardhu saja. Sa],a~ nafil adal~b u:ntuk 'aUm-'ulama saja, Tidak ah sy.ak bahw~ ada]ah :memadlal dengan bersalat fardhu dengan sempurna tetapl mudabkah hendak menuna.i.k.a.nny.a dengan memperolehi keridhaan Allah? EesaT. kemunglciJlan·nya iaitu kerapnya akan terdapat sedikit sebauyak kekl:i:ral'lglln ,Iii sana slni dan tidaklah ada jalan lain yang dapat menam:pung kek.1iIrllngall itu kecuali melalui sa1at nafil, Ada. satu hadits .lagi yang menyentuh J:erkara ini dengan ebih lua~ Iagj yang bunlltn:ya ,~alat f:lrdhu adalah satu kewajiban yang pahng utama. yang d~lP~rlbtahkan cleh Allah s.w.t, dan ia adalah

Da am sebuah hadits adalah d:i~y.ataka:!fl bahwa ramai or.ang yang berpuasa tetapi tidak memperolehi apa Isallll(:;un dari puasanya keeaali lapar dan dahaga daD ramai or,a.lIlgyang ber'ibadat pada Malam hari tetapi tidak memperolehi ,ii@3:sa:t.1ilpun dari. 'ibadatn)'a keeuali ngantuk. Aisya r.a. meriwayatkan bahwa belian den_gar BasuluUah s.a.w. bersabda, "Allah s.w.t. te]ah memutuska:ll.h.emJak menyelamatbn (dati 'azab neraka) ersng' y,ang datangmengadapN)~a yang Lelah sembahyang Uma kalii sehari semelam pada waktu:·li\'3ktu yang telah ditetapkan dengan ikblas, kh1!Jsyu" dan dellgan wudhu'yang sempuma. Adapun orang yang' tidak datang· mengadia.pNya, tidaklah ada baginya jaminan tersebut. Mungk:in ,d'ia d:iampnn oleh Allah s.w.t. aus Iinipah rahimNya atlllu disiksanya:"· Ada sekali Rasulullah s.a.w; datang menernui pan sahabatnya r.a, serea bertanya, 'Adakah kamu tahu apa yang Allah s.w.t. telah nnnan 1" Para. sahabat r.a. men,jawab. "AUah s.w .. , dan RasulNya t s.a.w, yang lebih mengetahui '''Beliau men.lrulangi pertanyaan itu dua Ita'li dan para sahabat, r.a. mel\jawab de:mUdanjuga. Lalu beliau bersabda. "Allah s.w.t, bernrm::lll" demi ketinggianKu dan kebeS8l-anKu, Alw. mesti memasukkan !ice dalam, syurga ,orang yang ber-salnt lima kali sefiap harl pada wakt1ll":''laktu y.ang Lelah ditetapkan. engenai orang yang tidak mem,pnstlkol"l salntnya maka boleh jadi Aku ampunkannya demi nhimKu alan Alull menyiksanyo."

90

91

,an«

I.W.t.

pertama senli yang akan dikemukakllll'l kehadh.irat Allah dan yall,l!' mula-mula akan disoal pada ,Had HisIIoL. Kalau ..a[at f.rcfhu ini terdarpat kwang mutunya malta kekurangannya alan ditampungi oleh sal,a nalil.' Puasa pacta bulan Uamadh.an adal&h yang alean disoal setepas itu dan sebarang kekurangan di dalaltlnya akan ditampung oleh puasa nafil. Kemudian zakat pula akan .cii80al dengan eara yang sedemikian, Kala:u setelah ditambah dengan 'amalan-'arnalan nafil maka didapati. "amalan-tamalan baik itD lebih herat dalam timbangan" maJta orang yang berkenaan itu dan dim86U.kkan Ice daiam syurga~ kalau ti,dak dia akan terima 'aub di dalam neraka jahanam. Begitulah 'amalan Rasulullah ,s.a.w. i.aitu apabila sesiapa memeluk agama Islam di tall~annya yang mula-mula se.kali diajar kepadanya ialah salat.

.. l.pu !tu eli. denpnmudah dlperda,a aup.,. melabbn do -dou .. baar I.,i bent. JnJlah matnu)'a yan.. tepat ap.abUa Allah ••w.1. berllrman _
)'an.

~!>.~·~t~'(~

~JI~1'T"..-:. .!l ., •• ,""'."

; i~~~!
dan munbr (Al-

Seluhgguhnya .alat. itu meneel'ah Ankabut S.29. Ayat: 45).

tab)'a

AbduUab bin Qurt r.a. menceritakan bahwa belian dengar RasuJullah s.a.w. bersabda, "Salatlah yang pertama sekali yang akan disoal pada Han, Hisab. Ka1Gu ini didapati. memuaskan maka 'amalan-'amalan yang lain itu akan juga berhasil demikian, Kalau ini t.idak memuaskan maka 'amalan-tamalan yang lainp.tJn pasti tenolak." Semasa Umar r.a. menjadi Khalifah beliau telah mengelu.arkan satu pellgisytiharan kepada sekalian ~egawai-pegawai yang dibawah perintabny3 berbunyi: '''Kupandang salat sebagai satu kewajiban yang paling penting. Seseorang yang memberi penuh perhatian pada salatnyo mungkin menjag,a juga lain-lain perintah dalam agama Islam; tetapi kalau dia meninggalk.an salat dengan mudab dia akan ~eninggalkan ajaran-ajaran Islam yang lain." Hadits Rasulullah s.a.w, yang tersebut di atas serta pengumuman Hanat Umar r.a, adalah juga dikuatkan oleh sebuah hadits lagi yang berbunyi, "Setan takut pada seorang Muslim selagi dia menjag& aaJatuya tetapi dengan sekejap mata kalau dia meng.baikannya Setan ilupun datang kepadallya shta me'nyesatinya;

Abdu,uab

bin Abu Qatadah

1'.0.

meneerit:akan

bahwaRuuJul1&h

a..a..w_ ~rsDbda iaitll peneuri Y8111g aehabisburok ial.h dia yanl' mencun dalam salatnya. Para "habet r.a. benanya bapimana boleb seseoran.g Hu mencu:ri dalam .a~at. Dijaw,abnya babwa manalta1a se1leOrllllg ilu tidek RIku' clan ,sujud dellgan sempuma.
Ada. ilaDya1c lagi hadits yan« RlDalma dengannya. IImcuri .dalah satu kelakuan ),an« amat memalukan clan seGl1IJIC peDcari adalah dibencl oleh &emua ,orang. Apatah J.,-i orang TaD&' 'diumumkan "pencuri yang amat buruk" o!eh udak lun daD tidak bukan daripada Raaulullah 1I.a.W. lendiri. AhllDarda r.a. meneeritabn bahwa .cIa lek.ali RaIlU~uUah a..a.w. mela~gu.t lee Jangit lalu beru.bd .. iaita ilmu pencetabulin hampi,r.. hamplr .bn diangkat. ,dAri duma ini. Zy,ad r:.a. (yang ad. benama eli situ) benan),a bag.mana 11mia pen«e.tahuan itu aun dian..kat aedangkan Qunnsedang diaj.8l' kepada anak-anak dan .bn ctitm.Jean lemaaa di dalam kemakml1l'lllli. Sabda R"1IJ~uUah II.a.W. "Zyad r.a.l Aku .ela~u menpucgap engkau Bebagal orang yan« bij'" Tidaldab engkau libat. bahwa orang-orang Yehudi dan 'Nurani jup mencaJar

92

98

ii'
kitab, mereke mereka dati kepada anak-ana'k mereka? Adaknh in~ menjauhlitan

kemundur,al"l yn

Salah seol'ang' dari aDak rnuTid Abu DaNia r.a. berkata, '''Selepa~, mendengar hadits ini dad Abu Darda r.a, ,sku perg:i mellemUl Ubaidah r.n. ser,llyn membaca ho.dits ini kepadanya. Kata:nya, "Abu Daroalr.a. benar, },1,lIIukah aku kltabar ~e'padamu apa yang mula-mula sekali akan dii:abut dari dunia ini 7 la adalah khusyu' dalam salat. Akan kamu "hat bahwa tidak seorangpun dalam jerna'ah yan.g bersalat. dengan khusyu"~ Husaifah r.a, --"penyimpall. rahsia Baginda Rasulunah s.a.w. - adalah juga diidenga~ sebegai berkata bahwa khu.sYQ' dalam salat ..adalah yang mula-mula sekali akan ]enyap. Adalah djriwayatka:n dalam sebuah hadits, "Allah :s.w.t. Udak mernpedulikan salat yang ruku"nya. dan $lIjudllya tidak dilaksanakan dengan
sem purn a."

r

Sebuah hadits Iagt berbunyi, '''Ada seorang yang telah bersalat selama enam puluh tahun tetapi kebelulannya tak ada satu,pun salatnya yang diterima oleh Allah s.w.t. karena dia cuai tell/tang ruku' oi da~am setengah dari salatnya dan tentang sujud dalam

r

salat-sal at la in!'
Dalal'll ldtab Syeikh Abmad Sarb.indi r..a. beli.au menega:skan tentang keterliban melakukan salat, Syarahannya mengenai perkara ini mefiputi sebahagian besar kitabll)·a. Dalam salah sam syaraha:nn~a beliau menulis, "adalah mustahak iaitu ki.ta memberati tentang merapatkan jal'i-jan tangan kita sernasa dalam sujud dan merenggangkannya semasa dalam ruku'. Aturan-aturan ini bukanlah tidak ada maksudnya," Beliau menulis lagi, "menumpukan p.erhatian kita. ke tempat sujud aemasa berdiri, ke kaki kita semasa ruka", ke hidurng kita semasa sujud dan ke tangan kita semasa qa'a.dah adalah mendatangkan khusyu" dalam aalat, ApabUa atllran~aw.Tan biasa, ini yang adalah hanya mustshab, menambahkan nila:i salat kita, maka ba3'angkanlalil betapa banyak f.aedahnya yangekan kita perolehi kalau 'kita mengambil barat a'tas lain-lain aturan yang sam ada sunat ataupun yang lebih penting."

Umme RoomaD (is.teri AbU! Bakar r.a.l menceritakan, "Aim te.ngah bersalat, deng:lln tidak aengaja, kadang-kadlll'lg aku berdiri condong fee kid dan kadang-kadangke kanan, Abu Bakar r,.II. rnelihat aiku. beribu8,t demikian dan. mengherdlkaku sekasar-kasarnya eehbtgga aku hampir-hampir hendik menilllggalkan salatklW dengan perasalUl takut. BeHBu memberitabu k.epadaku kemudialllny.a bahwa beUau telall mendengal' Rasulul1a.h s.a.VI. '~rsabda" "Apabila seseorang berdiri bersaJat d~a hendaklah jaga badarmya supaya j'angan bergera k dan ja.n,ganlah berkelakuan seperti orang Y.ahudi brena berdiam den.gan tidak bergerak adalab salah 8atll dari yang diliehendaki dalam 8alat."
Badan. dijaga supaya [angan bergerak sernasa bersalet diperil1ltahkan dalam banyak hadits, Pada mu)aJlillaadalah tabi'a~, Rasulunah a.B.w. rnemandang k,eJal'lgit dengan J~Ib:rail a.s. abn membawa wallyu kiepadanya aehillgga belang dengan tidak disNlal'inya kepalanrya terpal'llggung be.l"!l3fat. Apabila ,dUB Byat. yang awal dari Surah 23 adalah menjadi barapan kadang.semasa iaitu-

,
I
J

Se-sungguhnyaberu:nt.UJllJgl.ah yallgkhW!yu'dalam aalam1a. l)ersalat.

orang yang beriman memandatlg

(iaitu)

orang semasa :1

Diturunkan Bagiindapull

mulalaft

ke bawah

94

96

,1

~,

_.w

Adalah dieerttukan juga mengenai para sahabat, r.a, bahwa pada lIIul~m>'a mereka terkadang-kadang mengcrling ke sana dan ke si'oi "'''"sa dalam salat t~tapi setelah ayat-.aya.t ini' diwahyukan lUcl'f'kapun bentik:m1ah 'amalUl bli. Abdullah bin Umar T.a. berkata, "Apabila para sahabat r.:a. berdirj hl!rsOll,at mereka tidale memandang lee kil'.i ,atau ke kanan. Mereka rliam tegak dalam salat dengan mata mereka terpaku pada tempa.t sujud semata-mata bersemadi dengan nt AlI.ah ILW.t.. Tuhan mereka .. " AI1 r.a, ditanya olen seorang, "Apakah itu khlUJ)'u'?" Jawabnya, .. [\If enumpu kan inga tan pada sesuatu dalam sa!at adalah khusyu", .. Ibn 'Abbas r.acberkata, lserpekerfi baik dan diam "flfere.ka yang lakIn akan Allah tidak bergerak dalam salat." s.w.t. ~ml":ln bin Husain r.a. menoeritDkan, p.ada Rasulullah s.a.w. tcntang makna

-.~:!:';i,jJJ!L ;
"Ada s('o;:;ng aYD<1 Quran. b:rl,:,ny:

Abu Bakar r.a, menceritekan, "RasuluHah s.a.w. sekaii. ada ht:rsabda, "Bertindunglah dengan nama AUah s.w.t. dan 'ibadat pura-pura," Kami bertanya, ·'.:.l.w.?" Jawabnya, .11 dalam hati." "Apakah Itu ':ibadat para-para, Ya Rasulullah "Pura-pura khusyu' dengan nifaq bersembunyi 'saw hadita )'ang serupa. diberitakan sebagai telah OJ dalam bersabda kllusyu'

~~'.~~~~h6J.
,J.awabnya, "Salat (ahsya dan rnunkar," ilu bukanlnh salat kalau i;J. tiduk m.. nccl-;;.h !idak syak la.gi bahwa sal at adalah salu '.. 11: .. 1311 Y~IlJ.:; .1I1."t berndai. Kalau ia dikerjak~n dell.gan tertib akan berhasil jl""PloL tercegahnya segala yang tidak djjngini. Kalau hasi] ill! tida.k tereapai 1'II:11,ayakinlah bahwa ada sesuatu yang kckllr;mJr3n da lam meng:erjakan salat dcngan sernpurna, Ada banyak lagi hadits )!.an~ seart] dengan maksud ini. , Ibn Abbas r.:a.l:ierkata, "Salat kel:'cnderungan mcfaku dosa." mempunyai kuasa uutuk menegah

Abu Darda 1'.3.. meriwayat nadits ini Rasulullah s.a.w,

"Nifaq dalam salat ialah orang itu pada zahirnya IN3.pi dalam hatinya kosong tidak ada apa-apa."

Qatadah r.a, berkata, "Untuk khusyu' dalam salat hati itu mestilah penuh dengan gentae pada Allah s.w.t. dan mata hendaklah
ruernandang ke tanah,"

ekali Rasulullah s.a.w. melihat seerang melurut-lurut janggutnya emasa bersalat.Beliau menegurinya dengan bersabda, "Kalau hatinya penub dengan khusyu' maka seluruh badannve tidak ak:an bergerak," Aisya r.h,a, sekali bertanya pada Rasulullah S.3.W. mengenai pendapatnya tentang kelakuan melihat-lihat ke sana-sini semasa bersalat. Jawabnya, "Itu adalah satu kerusakan dalam salat oleh Syait;tn. Sekali Rasulullah S.3..W. ada bersabda, "Orang-orang yang rl:lbi'a suka melihat-lihat dalam satat hendaklah hentikan tabi'at in; karena pandangannya mungldn tidak akan kembali padanya." Ramai para sahabat dan para illl hl:lh bertenang dalam salat. rabien berka a bahwa khusyu' Rasulullah .a.w. diberltakan

Abul 'Aliab r.a, dalar» m(,Mfsirkan ayat ini berkatn, "Ada tiga perkara yang- wajib dabUt S3.bt: Ikhla!:.. Taqwa dan i\1c'ndrtg:tll ~I.'ah... Salat itu bukanlah sal:!l knlau ti.lak alia ,kt!li~a-lil!a I" ,I.ara rm .. Ikhlas me~wa kt'lluda '1IIl1alall-'an1:llan )'anJ; s:,"I1; 1;"1"';0 menjauhkan rnaksiat dan mt'llJ!;i'ngali Allah ialah membaen (~ul':'n yang dengan sendirinya menjadi pcrtultjuk kt'pada jalall k"'IiI.tjili.ln scrta pencegah kemaksiatan!' Ibn 'Abbas r.ll.mclopurl(an bahwa Hasulullah a.a.w. !.1'1<:Jliao;; bel"8albd~, .. alat ;).'ang tidakmenc:egahi (ahllya dan mungkar membawa klta terjauh dar] A11"h ri.ari rn ."IkkatiN)'3. ." :Ibn Mas'ud
8.:1:W •• bersabda,

"ya bdaklah dan munglitar."

r.s, Il'leonceritakan bahwa diu d"ns;ar J ;'''IiI,hlll., 1 "$esc-orang yang lidak mell,YIISllIi alai nya. $'111 ;01' •.•. bersa.lat. Mcnyul<uli snlat inlah h"'rlillr,I:lllk:ot, r:.... ya s

96

97

--'='

Jabil' r.a, mencert.ikan bahwa beliau dengar Rasulu.llah s.a:w. bersebda, "Sebllik-baik saLat iala.b saJat yang panjang raka'.a·t-nya." Mujah'Ld sewaldu menjeSasayat - {Dan berdil'ilah A.238). sambil berqunut kepada

o~

, .., ~ ... t" c:W 1'--" 1"':. .... N'"

i.)-O-'"

Allah)

(S.2:.AJ-Baqa:rah

Berkata, "Qun:lilt" termusuklah sega1a perkarn sepert.:i ru:ku' t Ithusyu', raka'at yang panjang, msmandang kebawah, memperendahkan hahu brena meny,emhah Allah serta mentalrutiNya." Ii Apabil:a seorang sahabat, Rasulullah s.a.w.. berdiri hendel. salat di.a Udak .akan memandang ke sini dan ke sana atan meratakan ibu-ibu pasir pada temp.at sujudn;ya (semasa bersujud) alau melakuIn~n sebarang kelakuan yang ganjiL-gslllji1 atau memikirkan sebarang liB) du.nia.wi (kecuali dengen tidak sengaja) karena semata-mata tabt pada Allah. Ban)-ak pengertian telah diberikan pada perkataan "qunut" yang teooapat di dalam Qural'l dan Hadits. Menurut salah satu dati pengertiannya qunut ialah "senyap," Semasa agama Islam mula-mula berke-mhang bercakap atau meny.ahut salam semasa bersa~at &dalah dibenarkan, tetapl apabila turnn .ayat ini, bereakapcaop' dalam salat dilarang sama sekali. Ilbn 'M:as'ud r.a, berkata, "Pada mll:Ja-rn~lany.a apabi.la daku meD,gunjllillgi fl:asulullah s.a.w. daku mengueap assalamu ·.aJaikum lIadany.a dan Baginda menjawab wa'alaikum-us-salam walauptlD tK-lialli eedang bersalat. Pada satu masa daku mengunjul:\gillya fiCma8l8 Baginda dalam salat dan dakupun ben salam .tlepe.tti biasa, tapi Baginda Udak jaw.aIb sa~amku. Daku khuatir kalau-kalau sik:apnrya itu adaLah karena AUah s.w.t. murka padaku. Berm.acammacam]ah filtiran 'Yang timbul dalam etakku, SekaJi kufikir bahwa Raautul1:ah S.8 ..W. murka padaku] kali lain fikiran y.ang :menyedih:kan pu]a terliBw di tikiranku. .ApabiJa Rasu1ulLah lI.a.w. selesai saJatnVA, Baginda bersa:bda. ."Alab meminda perintahNya sebagai yang dikehendaJdNyai Idni A1 ah meLarang bercakap-eakep cl!alam aalat." ~Jinda ~emlldian 'meml:Jaca .yat - Waquumuu UU:ahi Qaanitiin. Wahlberaabda. "KiDl aaLat adalah lemata-meta memuj~mujike&e8ar.JI

'.

"

,

.erta

kee~ian Allah."

Mu'aw[ah ~in Rakam , .. mel'lgUn)un ,en KOt'8 'hdinab •• d.ak:u tela'll dia)a:r barll'ak hendaklah serta mengueap mengucap Yar

Salmi r.a, berkata, "Di wak.tu (laku karena hendak memetU:k agama 1:s1.,am, . perkara. Satu darlpadanya lalab daku hamukallah apabi:la Ol,eh sese<lrang daku bersin baru

Alhamdulillab.

karena

Ada banyak hadits yang naelapur.kan bahwa kaki RasuluUah s.a.w, bengkak-1:tengkak karena lama berdi.ri dalam salat T,ahajjru.d. Kare:na kasih dan sayang pada ummatnya malta Baginda menasihati. supaya mereka me1lyederhana sahaja dalam sa]at k.aJlena baginda takut sebarang kelampauan akan membawa kepada ketingg,alanny.a. Maka Itulah sebabnya didapali Baginda 5.31.Vf. melarang seerang wanHa dari m.emenati d.irinya supaya terelak dial'j ngantuk semasa' bersalat, Akan teta.pi hendaklah diililgat bahwa sala! c:1!engal'lraka'at yang panjang ittl memang baik dan !ebi.b berharga, syaratny,a, ialah Udak meJampauj batasan daya menahan. N,amlln begitu ada ,ma~sudJnya ll'ang RasululJah 5.3.\\'.• bersa]at SiE!begitu lama. hingga kakinya bengkak-belllgkak. Apabila para. sahabat meminta Baginda mengurangkan usaba sa~atnya kareaa Baginda telah dibed jiaminan keumpunan d!aJam Surah Fathh- _

', emeluk agama ISlam daku tiidak tabu bahwa jni ditegah ~ah aJ,a m 'L_ Ia' "b Bemasa dalem salat. Sekal'i peristiwa sedang kam] "",rsa at b atiba seorang bersjn. Daku serta merlamenel'iak Semna orang menjegil padaku. Oleh karena dakulidak tahu bsbwa dalam salat dHaran,g be:rcakap dakupun membantah sert-a berkata, "Men,g,apa kamu sekalian menjegil daku dengan marah begj,nri?" 1I1el'eka rnel'lyenya,pkan daku dengan isya:rah tetapi ~a;u tidak faham akan kelal.'1I:m mereke i u walaupun dab <ilam. Apabila sa]alpun selesai, R.aslilullah S.II.W. memanggi.l d~ku, Bag.ndatidak. memukul atau mengherdik at:lUpun beTI~ku ke)ar:n ted\adapkd. Baginda hanya bersabda, "Be,cakap-cakap ditengah didatam salat, Salat ndalah untuk mem;uji kebesaran Allah; mengagu;ngkal'lNya dan membaca Ql!Iran!" Derni Allah! Daku tidal;: pernah jumpa biar dahulu maupun sekaral'lg seorang guru yang seb-egitu penyay:mg s}fstny,a seperti Bagindc RasuluUab s.a.w." Satu bgi ,r:nti liang diberikan eleh Ibnu 'Abbas, .~.a.,ialah"'~l!Inut" adll11ya "kbusyu." rerkala:m Mujahid yang t~l.benk:m di atas berasaskan pad::) pengerti:m inilah. Abdullah bin r'l.bb~~T.a. b~rkata, "Pads mula-mula RasuluUah s.a.w, 1:t2imnya menglk:'Il tah pada dirinya Sl'IIIl:lS."l bersala t T,3hajjud agar ngantuk tidak akan Il1CUguasainya, Adalab karcna ini maka :ayat -

fBahwa AUa:h akan yang datang).

rnengampun

dosa-dosamu

)tang teLah 131.lu dan menjadi

Baginda bersabda, "Adakah patut daku tidak mahu seorang bam.ba A~lah yang t ida k berterima hsih!

Adalah diberitakan dalam sebuah hadits bahwa apabila ~su}uUah s.a.w. bersalat dadanya berbulI),l seolah-olah bunyj mesin kisar, Dalan» sebuah l1adits I.agi diriwayatium bahwa bunyi ~nj adalah seolah-olah bunrs sebuah cerek rang bergelegak, AU 1".31. meriwayat, "Pads petang perang Badal' daku meliltat Rasulu]loh s.n.w. berdirt di NWllh sepehen Ib:yu sibuk bersalat s~rta menangls m.Mlgnda.p Annn s.w.t, sep:mj,lllog-panjang malam htlngga ke Subuh." Adafah d!ibed okan di dalam ,lileberapa hadit.s bnnwa Al1alt s:w .. . sa~gat-s.angnt t sukn padc orallg-ol':lng ya.ng tert.entu; satu d:~rmya. lalnh, orang .yal1~ menillgga.Jklll'l tempat t.idurny,a )'amg d'kon~sll'lya d~l~g!ln isterinya ya'ng didllltai Ingi diknsihi dan ~en~JbukkBn dlrmya dalam saint Tuhajjud pada :mnlan~ ba:l'ii musim dangm. Allah s•VI' '"tan" .a,t suka "'~ anyn, b" n~d . er".lIngga deng,onnYB

(Kami ti(lak 111l'nnz.i1k:m Qunm ini padnmu (:Ml1h:lmnH'Id~ kamu itJ.('rcitlk:adb (Q.:!,(l--T'allll. A:Z) -- ,tilnrunkan.

agar

100

lOl

dan wal,o,llipun AUah Maha Mengetahui, ditanya:Nya pada lIoblaibtmalaikat apakab y.ang menyebabkan hambaNya itu meni:n.ggalkan lempat tidurnya serta berdiri seumpana itu, Para malaikat menja.wab bahwa hambaNya itu mengharapkan Ranmat dan RahimNya Bert.a takut ibn KemurkuDN,'.a. Lalu Allah s.w.t. berii:rman, ·"Dengadlili! Aku anuger.ahinya apa yang dia harap-harapkan sena memperUlIdungitnya dari apa. yang ditakUJtinya." Rasulullah s.a.w, bersabda, "Tidak ada orang yang dirahmari oleh AUah lebih dati dia yanb bangun mengerjakan dna raka'at Balat." D'i dalam Al-QlIIran dan juga hadits kerap disebut bahwa pam Malailat kekal ber'ibadat kepada Allah s.w.t. Selengahnya dalam keadaan ruku' dan setengahnya dalam keadaao sujud hlililgga ke bati qiamat. Al1ah s.w.t. telah menea:lltumkan segala cara 'ibadat para Malaikat itu dalam salat kita SllIpaya kita memparolehi bag'ian kita da'ri tiap· ,salu cara 'ibadat mereka itu, Bacaan .A]-Quran dalam salat mengatasi fadhiiat sa.!at mereka, Salat adalah cara sepenuhnya pam Malaikat mengabdikan dinnya kepada lKhaliqnya dan saLat ini akan mengbasilkan hasi1 yang terb.aik [ika ia dikerjakan oleh seseoran,g yang bersifat kemalaikatan. Itulah sebabnya . Rasulunah s.a.w .. bersabda, "Untuk salat (yang baik) rin,g.a:nkanlah belakan!!I' dan perutmu." Belakang seseorang itu dikata kan yingan apabi1a dia mempunyai beban yang paling sedikit dan perutnya dikatakan ringan apabila dia makan sedikit sahajia untuk menjallili kemalasan y:mg· sudah tentu hasil dari kcbuluran,

KEPERLUAN-KEPERLUAN 8ALAT YANG BAlK YANG DJANJURKAN
OLEH AHM-ABU SUFI
Ahli-ahli Sufi menulis bahwa d d ,. dapat. dicapai dalem salat mela~u~ d'::a tl.bu t:dhila,t yang seseorang mahu mendapat manafa' , . as pe~ ara, Kalau nlesti]ah jaga pertara-peikar .. at ~~~g pen~h dar] sa.latnya dja pada setiap lang1kah. Perkar:-p::kara 1. 'Ihnu: Sesuetu 'ibada·t yallg di'amal t., . l'endab mutunya dart "ibad'at yang di'amat~pa IlmulI; 1I"!~tJah Oleh itu kita llIestilah tahu :_ e:ngan ~1Il up Ilmu, (a) yang manaltah yang sunnat ; (b) apakah wudhu'
(c)

b:t

it:Sa:~::::::in;,~~:=.~
itu yang :yang fardhu dan dalam
SUllI1at.

dar.i 'amalall-.amalan far·dllu dan apakah

dan salae;

yang

bagaim:lI'Iakah Sya:itan itu menghaJang cuba:-

dalam salat..

2. W1ildh1ll': Kita mestilah

I'

(a) membe1"~ihkan hati lita !;Ian basad d ". mana klhl membersihi anggota-ang . t ~ danden.gt~seperti Jain-lain; go a a luta yang , (b] menjaga din kita agar bers.ih dan' dalam
-> ",o.sa., •

(c) supaya jangan 3. Pakai.an! (II) yang Pakaian betsi.h; sunnah

membazir

mell":gullkan ",

air ..

kite. hendaklah.:dari sumber yaQg hala:t;

(a) yang diperolehi

(c) n:ellurut dltutup;

yakni

mala

ludo b

(.buku Jail')

jangan sifat

(d) sederhana. dan j<lI:Igan yangpelagak dan pemegah.. 4. W.aktu.: . Kita hendaklah (a) member:itllhu waktu (b) herwaspad'a akan beleh s-cyang Oetu.l setia.p

oleh

m.enunjukbn

pada

sebilang

masa;

1IIZall

ketiJca;

102

lOS
l.J

aillt.karena takul kalau-kalau

,(c) menilikberatkan terlambat.. S. Qiblat: Ada tigJl mengadap qlblat:Car) kita • (1b)1 Bati bali henda1l1ah ialah

waktu k per ara mengadap

S

(a,

membaea

Qu.ran mokna

del1igan .ayat-ayat

tajweedDy.a;
)"a11ig

yang

mf!sli

,lipastikan jasad; karcna

:;f'm,,~.a

. (b) memildri

dl:baea;

(c) ·cuba memlltuhi apa yang
qiblat dengan Allah menta'ali 10. Rlilklll': KeperIuall-lcepel'lu.an qiblat

dibaea sedaya upaya.

rukut adaJab:atu

k'lla meslilah Allah; Allah

selalu menlgingati hamba

(.c:) Ta'atilah

sepertimana

tuannya. yang yaqin kita berikut akan sedang

I
~I

<&>

belakang kU. :mestilah lurua ya.kni aehn'l1h baUD dari k:aki henclaklab lu.rus 8e]H!rti setu garisal'l; kuluJI'I-lrukub
cieDga:tI Jari-jari

6,. Ni.at: Untuk inikita ini yang mestllah (a) Kita salat

perlukan per 11 ra-per kara a d.ititikberat.kan.:-

(b) ]utut dipegang kan;

d:irenggang-

mestilah "aqin dengan sebenar-bt-nar •• " yang' hendak ditunaikan. bahwa kita;

(e) mengueap tasbilh de.l1igan penuh 11. Sujl.td:
(a.)

tawadhlli' dan 1chus)I1iI'.

Keperluan-keperluan diletak debt dati

stljud dengan bu.mi;

adlalah:telinga;

(b) Kita hel1.c1aklah scnanliasas~da: mengadap Allah yang melihati

tangan

b ...in bahwa (c) Kita mestilah )'aqin dengan scbenar- enar )'a... . dalam ALlah s.w.t. mengelahui s·eg,ala apa yang ada di hati 1., Takbir IOta. tahrana: Keper Iuan dilafaz belah
t a kbiu tahrima

(b), 5i:kll. ditinggik$n (c)

Iil~engucap tasbih

diengan khusyu'.
qa a.da.hadalah

12. Q:,aadah: adalah:(al duduk den,gan betul;

Keperilian-llieperillan

:_

di atas lc:aki kin sedang

kakl kanan ditegak:1c:an;

(a) Lafaz-lafa'l:nra
Il,b) Kedua-dua

,

telinga. segata Allah

tangan l:te'ndakJah diangket hingga ke k banwa kita sudah putuskanr mn1 menan axan k huhungan kits dengan segala-galal'lya cecua 1 d] dalarn hati semasa

(b) mengucap

maknanya s.a.w.serta
(·c)· mengangga,p

tasy:ahiud dengan khusyu' serta melllBingati karena ia mengandllngj sa1awat atas RasuluUab do'a ~1IIg:i saudar,a~saudillra kita ora .. g Islam;

s.w.i..

4c) ){ebesaran Allah s.w.r. t erasa , melafaz "Allahu Akhbar." 3. Qjyarm: (a) Sema sa ke qiyam tempat kita

salam sebagai sa~u Deepan salam. kepada Malaikat-Mala:ika.t serta juga orang-orang' di sebelah kanan dan kiri kits. ikblas adalah kita agar;.&mencapai

hendaklah>« Iii hadapan

Sepertimana yang tel:ah dikatakan segaln perkara make ia menghendalci
[a] bersalat

intisari.

Ibagi Allah

pandang

sujud; k~ta sedang beroid

(b) rasa di dalam bati bahwa Allah s.w_t.; (c) Jang-an ingat apa-apa. 9,. 'Q,ara'a : Keperluan-keperluan

s.w.to;,

semata-mata

untuk

kereduatl.
rahmat

(b'~ memahami Nya liang q,ara'a.t adalah:-

bah ...... ada.lab, hanya karena a kHa dapat, bersalat; pahala yang dijallJ1kan

dan r.ahimt.

(e) men,gh.ar~pkan

o]eh Allah

II••

104

105

-~=

MARNA

LAFAZ-LAPAZ

DALA

I SALAT

SALAT BEBERAPA ORANG SAHABAT. TABI'EN DAN AHU SUFI
Adnlah diteritaknn bahwa BaSllan r.a, ap.bila. belia,u iberwudhu' mukanya menjadi pucat, .iB~la ditanya aebabnya ,.jljawabnya, Ulni adalah waktu untuk berdlri di depan Raja Yang Alaha Agung lagi Mahin Mulio'," ApabiJa lIam.pai dipintu rneajid beliad ,akan beTdo'a. . 'Yn Anah HambaMu ini berada di pintuMu. Wahai Y8IIlg Amat Pemtlrah'. Ini adalah seornng hambaMu y:mg baltya1c berdesa berdlrl di depanMu. Engkau telan memerintahkan aias bambalIIambaMu yang baik supaya mema'a!kD.n ke!alahan-ltesalahanhambahambaMu yang jabat. Yn AHaM Engkau. ad:alah bailk dan dab ini jahat. eleh itu demi ken ibn yang ada padaMu m&'aikanlah kesalahan-kesalebankn, Wanui Yang Arnat Pemurahl" Kemudian ll11rulaJl. dia masuk lee dalam mesjid. Zainul Abideen 1';a. selaIu &alat seribu nka'at salat nafil tiap-tiap hari, Beliau Udale pemah tinggal sa]at Tnhajjudsamada da]am perjalanan maupnn di rumab .. Mullanya menjadi pucat apabila beliau berwudhu' dan beliau menggeletar apaoila beliau berdiri hendak salat, Orang bertanya padanya akan sebabnya. D.ijawabnya. "Tak tanuku di depan slapa daku. be:niiri 1" Sekali perlstiwa, ibeliau sedang salat, tiba-tiba rumah:nya te'rhakar. Beliau terns dengan salatnya dtmgan keadean tenaDg aekllU. Apabila diln:nya mengenainyn malta dlijawabnya. "Api akldrat telab melupekan daku akan api dunia ini." Sekali ada beli:au berujar, "K,esomoongan seorang yang 6ombong menakjubkan dakll. Sehari dulQ diaadalah setitis dari air yang naji.s dan ,esoll: dia akan mt:lljndi b8llgkai dan masih sombengkan lagi dia 1" iBeHan leer.ap 'berujar,. "Hairan benar lOrang-orang giat herusaha ~ntu.k duni. ini yang adalah buat se:mentara saja tetapi udak beTusaha langsung urntuk althirat di mana me1'e1ka akan hidup abadi/' Be1ian 8'elalu memba:ntu orang-orang miskin pada rna lam bati !lU/paya meTek.a tidak tabu mapa yang lIIlembantu mereka. Setelab belian meninggal dUfI!ia barulah diketahui bahwa tidak kurang dari seratul bluargs y,ang d!ibantujnya. AdaJah diteritakan bnhwaair muka Ali r.a. akan berubah d'sn baliau akan mengigil apabila akto sa1at men.jelang. Apabila beliau dUanya, dijawabnya. "I'ni!lah waktullya untu.k menuDaikan apa yan,g teJah diamanahkani'8n,g mana lang-it dao bumi .em buk:it-buk<1upun juga tant melllljkulinya. Daku tidak tafm apakah yang daku akan peroJehi dan menunaikannyB. OJ

s.w.t.

• Setlap

SlIlat

II

paling

'I ng .. aling bahagia dan berkat. adalah satn ama an ya . ... k AUah , mensifalkan kebesaran serta eagunga.n ,. lafazn)a. b 'k salat mengandungi arti yang Aftitah yaknt do'a pem u aan safih lagi berbakti iaitu: wat&

I

'b d.'k walabaa.raka.smuka Subb:aanald laahumma wa b 1 a~ 1 II> a',a}aa jadduka walaa ilaaba ghall"uka, M.aba Suei Engkau Segal a Puyi untuk Malls Ber:habagia wanai Tuhanku. Engkau.. nama Eng-tau. EnSkaU.

~

Maba Tinggi

kebesaran

Dan tak ada Tuban selain Engka.ll.

i;

I;

I!

I

.." ruku' ki.t ~e!lgucap. "Subhaana 1'abbiyal" Demlkl:an )u1ca semas., _ Mana Suei Tuhanku y.ang Maha :a':tbiim yang roaknan}'a lalah . ~ •..• _ enyatakan ........ hambahaan ·k· . dalam SUJUU "I ... m "'_', Besar. D~ml Ian JU1gai Miha Tinggi serta mensueikanNya dan dirt kita dl depan A !ill yang segala eacat.
L

Jemala kita )-ang klta ,anggap sc ag~l id d 'n lidah dlalam tubuh kita dan mata, tehnga, hi ung a D' t ama u N d harapan bahwa ra d'liak d~ alas tanah di depan ,ya engan' ,N ke 1e , hi N' rfa meanugel'ahkan rabmat ya akan menunJukkan ra rm ) a se .. . di (lepallNya tangan kita berq1am k·t a. Berdin dengan atas I . k d Nva Ini. dipel'kuatkan d lah menunjukkan kehinllCln klta 'epa a ) , ,_ aa . di d kk emasa ruku' dan ~unca"nya legw dengan k'epala klta litun u . an s. ' d', t, tanah di 'I kit ele ak jemala kita itu I a as ' tercapa] apabi a I II ml;, 1 ... salat, nda lah tanda kehinaan N e b narnya .ese urunan ~::a:,el:~da;:a: diri dan dari itu ia adalah sal~ cara keglt3iraha~ •S ~1I8h s.w.t, d!engan Iimpah rahlmNya meng,ger~k robant. emoga. . '1; I tang demelnan kan daku dan sekalian oraag bhtm mendiri 'an sa a y.
u, u

.

b

. bahagian yang ~a\ing

ilu.

106

107

Adalah diieeritaku bahwa apabile Abdullah bin Abbas r.8" dellgar SU8l'a az:an beliau menangis hlngga serbanny,a akan basah lruyup eleb air matanya yang begitubanyaKj u:rat.uratll~'a akan Umbul dan matanya menjadi merah. Ada orang berkata p,ad:anya. ~'Kam- udak :melibat apa-apa pada ann yang patut menjadikan kamu begitu tak:ut." Dijawabn)·a. "Kalau orang faham a:pa yang dlsuarakan oleh muaz:z:in itu maka mereka akan bangun darit:idur serta meJ'lingl!ialkan segala kesenangann}·a." Kemudian beliaUi [II".enerangka,n makna yang dimakslldkan oleh setiap lcalimah a%II'II •• Ada ssorang' menceritakan, "Saya telah sembah)'ang Asar di belakang Zunnoon Misri r.a. Apabila beliau melaC,az ",Al:la:h" (&dam rskbir) beliau merasa amat takut akankeagul'lgan AUah seol:ah-olah nyawanya akan tercabut dan apabila ~iau mel:afa:z ••Akbar" ha.tinya menjadi ramuk karena takut ak:an Anah." Owais Q,arni r.a. seorang Waliullah yang dim1ll1iai dari sekaliaD Tabii menghabiskan keadaan ruku' ataupun sujud. masyhor .dal'l am:at malamnya dengan

.• Ada;~~h diberit~kan. babwa Hatim r.a, sekali ~iDgga] salat ~rJema ah dan behau. rasa amat do1taeita. Beberapa orallg ,an.r datalOg turut berdUbClta bersamanya. Belin pun menangis Walu ber~ta, "Kalau daku kehllangan salah seorang dari anakku separuh da:r.l 'pendud,ule banda I' Balkhiakan turut berdu1tacita bersamaklli ~~apl at:as kehilaDgall salatku dengan berjemaab maka kamuLafl .Baja :ya~g be~ubcjta. Ini adalab karena oring menganggap bahwa mba dl akhirat ito lebih. ringan dari siba eli duni a," Said bin AJmusayyab z.a, berkata, "'Selama dua pu1ub tamn yang lampa.u tat pern~ daku berada di luae mesjid pada _lI:tu

azaD.'"
Muhammad bin Wase berlata, "Daku cillta tiga lPerkara dalam hidlupku. bd: (1)1 seorang rakan yang dapat menegur dattu apabita &~ S8lLah; (2.) m.akanan yang cukup untuk daku hidup dan (3) aa1at (berjemaah) . yang AJJah s.w.t. dapat mema'afkan eaeat-a.catnya dan memberilum pahala bagi sebarang yang bait dalamillya_

II II

ABam r.a. sekali bertanya pada Hatim Zahld Balkhi r.a, bagaimana befian bersalatDijDwabnya. "Apabila waktu salat hempir daku berwudhu" dengan sempurna dan pergi ke ternpat &alat. Allabiia dak berdiri hendak sabt daku bayangken Qa.'bab di d.epan.ku~ Sirat di bawah kakiku, Syurga di kananku, Neraka dikiriku dan Malikulmaut di atas jemabku serta daku mellgingati babwa inilab salalku y:mg terakhir dan dakn tak 'Illun,gkin berlPetuan:g salat se'kali 13g1. Allah sajnlah yang tahu apa ),·.ang bcrlak:u dalam hatiku pada waktu itu. Kemudian da rupuu mcla:f:lz·lafa7. ".-\11:1111.1 Akbar" dengan pcnuh khus)"u' serta membaca Qunm sambil memi1dri ak,an makn:l-maknanY;1· Daku rukn" dan sujud, dalam ke-adaan penoh serbabine dina serta daku selesaikan &'\lalku dengan &eTba tenang dan mengharnpkan bahwa .AI ah s.w.t. akan me-nerima sa1aUu", itu karena ihl;3nNya sertn kutakut bahwa snlatku ihl tel'toiak jib in dipaadang dan segi ke13yakanny3..'·
ASDIm r.1l. benanya padanya lagi, "Sejak hilakllh )'ang kamu bena1at demikian itu 1" Hatim r.a. menjawab, "Dllku mengerjakanDra, .lIel.oma 30 tahu", yang lalu:' Asarn r.a. menan.gi:s sera:)I,a berk:aia, "Daku ta.k sebegitu bernasib baik hendak bersalat sat,\l

,Ada sekaH Abu Ubaidah bin Jarrah !".a. sedang me.ngimam:i :sala~, seteJah saLat selesai beliau ujar kepada para matmum. "S~·ait&n. te)ah menyer31'lg daku dengan hebatnya semasa dalru mengimami salat tadi. Daku diras.ukinya SlJpaya dab. bertikir bahwa semasa daikll mengimaoli s.alat ta~ dakulah yang paling bagus dari .nlan. Icam.u ~blian. Daku tak akan mengimamisaLat ~agi."
Sel<ali peristiwa !4aimoon bin Meh:tan r.a. sampai Ice mesjid. .apab~a sa]at berjema ah telah .&eieaa:i. Beliau menpC8.p Inna lillahi wainrhll ilaihi ~jiuun - lalu berata. '''Pahala lebih berbarga padaku darime!ljadi

salat berjema"ab,

Maharaja

N~eri

Iraq."

Ada:lah d.beritakan babwa para sababat Ralruhdlan s.a.w. abn berllabung selama tiga hari ka1au mereka tertinggal takbir pert.ama dalam 118lat dan se}ama t\ljuh h8l'i kalau mereka tinggalkan SII~a.t berjema'ab. Baleal' bin Abdullah sekali ada ber-leata. <OK.mll. OOLeh herealap de~gaR Tuha:n. Khaliqmu bila-bila yang bmu sub." "Bagaimana !•• tan:)!,a seOl'allg. Dijawabnya, "Ambit WlJdJiu" dengan Rm.purnll dan

rbersalaL"

.a~Bt yang

SeDlllC3.mini,"

108

109

Aisya r.a, be,tkatu, "Rasl.lllullah s.a.w. adalah .be1'8am~~s.ama, dengan kamj bersimbang dan berbl1al-bual. A'pablla menJelan~ waktu salat Ragi,ndo dengan tak semena-mena belNbah kelakuaenya sooll1h-olah Bagind ti<lakkenal kami dan akan leka dengan urusan A~I:lh semala-m,ala;" Adalah diberitakan bahwa air mala Said Tanakhi mengahr' tidak berhenti-henti selam a mana yang dia r.a, akan bersalat,

Adalahdfc:eritabn bahwa Amir bin AbdulJah r.a. tidak ·de,llgar pUikulan gendang semaea belLa\\! bersalat, apa ~agi .mendengar orr,tlIug beibual di. k.elilingllj'a. Ada seorang bertanya padanya. .. A,datal! kamu sedar mengenai sesuatu. semasa bersalat "" Dijawalbnya, "Ya. Daku sedar bahwa daku alum kena bel'diiri

di depan AUah satu hari nauti bilamana daku akan tahu samada daku akan djliantar ke s)'urga atan ke neraka." Kata orang itu•.
'''Bukan! Hukan itu maksndku; maksudku adakah kamu tabu ape yang !kami perbualkan r" D:ijawabnya, "Adn]aa lebih baik lemb'in,g menusuk badanku daripada kusadari apa yang kamu perbualkan semasa kubersal.at." Pernah belia.u berueap," fmanlru teriladapl akhlrat sudah sampai ke perill,gltat yang tak mlmgkin bagil'lya menyubur lebfh Jagi walaulpl!ln dapat ku~ihatnl'a dengan :mata kasarkn," Seorang yang wara' telah diitanya. "Adakah mengingati hal c:liunia semasa kamu dalam sa]at?" "'falt pernah- kufik:irkan hal dunia samadad~iam dw luarnya .., kamu pern<lll:i Dijawabnya, salat mal:l[!nln

Ada orangbertanya pada Khalaf bin Ay,ub r.a, "Tak pernahllah lalat mengganggumu dalam salat T" Dijawabnya, "Sampah masyal'akalpun dengan sabar lahan sebatan po]is, karena hendak: bermegah-megah dengan sifat tahan menderita. l'Ilengapapa:t.ut daku berluncat-luncet hanya karena lalat mengganggu semas.a daku herdlri dalam sal at di depan Khdliq ku ? Adalah dicerirtakan di dalam Bahyatun-mrfus bahwa salah seorang daripada sahabat Rasulullah s.a.w, sedang ~enunaiik:an salnt. Tahaiiud. Seorang peneuri datang dan mencum kudanya, Belian nampak leta pi beliau tidak rentikan salatnya. Ada or.ang bertanya .padanya., "Mengapa alllda tidak rentikan sal at . dan, menangkap s.ipeneu.ri itu ?" Dijawabnya, "Daku sedang sibuk mengerjakan sesuatu yang lebih berharga dar] kuda itu."

I,

Adalab diC'eritakan bahwa satu anak panah telah melekat tubuh AI' r.a, dalam satn pertJempur.an dan alllak panah in) dicabut keluar semasa beliau bersalat,

pada telah

Lagi seorang yang wara' sepel,tinya telah. ditanya, "Ad:dwh kamu mem~k:i.r[ sesuatu dalars salat?" Dijawabnya, "Adakab ,ses'Uatu yang lebih. menarik dari .salat it'll sendiri yang hendak difikir-fikirkan 1" Dalam Bahyatull-nu!us ada tel'tulis mengenui .seorang sy.,ikll y,ang dalam satat. samada y.mg Iardhu ataupun ,rang naf'il ":ls!>,'ik berzikir tanpa putus·putus dar] ZIlh.Ul' hingga Faj.ar esoknya, 'ct.!la'h Fa.jar beliaudiselubungt ngantlLlk padahal 'beliau lredall,g meneruskan z~lcirnya. Be,Hali serta mevta beris tighial' serta benJo'a. _

Seka i pezistiwa satu anak panah telab terpaneh pada p~ha~:l'a: Arnak panah ini tidal!: dapat dieabut keluar walaupu~ be~rapa !!:all telah diusahakan karena kes.ak:i,tan yang teremat dlderitai olehl'a .. ,Apabila beliau sedang bersalat l!laiH dan sedang ,di dalam keadaen sujud maka sahabat-sahabatlrl)ra meneabut keluar d,engan kuat-k~at :a\(a1l, anak panah it.u. Apabi'la beLiau te all selesai bersalat beliau bertanya pad:a sahabat-sahabaenga yang berlkerumumdiken1ingn~a. "'Adakah ka·mu sekalian "berllimpul'lhendak mencabut keluar anak p!lrnah itu 1" Apabila mereka k:habar padanya. ba~\\"a anakJla:~:aib itu sudahpun dieabut belian berkata pada melleli:a ltll bahwa Tletl3:U tidak mera a sakit ... ma a ia dlcabut. ApabiJa Muslim bin.· Yasill' belldiri mengerjakan salat beUao ujar pada kellllal'ganya. "Kamu semna boleh meneruskan bel.'bu,albual. Dak:u la,1I akan talilu ,a:pa )'ang kamu. bualkan,"

dari

mata

yang

tak diselubungl

eleh

(Aku Uerlin.tElng ngantuk),

dengan

.\111:,11

Cerita mengenai seoran.g ,s,yerkh lagi ialah heliau aknn ""I'gi tidlllr dan coba lena. Apabila beliau tid:lik bolch lima beliau akan bangun dan bersaJat. Dalam sa,latnya belicu bcrdo'u, "Ya AllaM.

no

III

r..~~------------------------------------------------.~~
Kamu 'aha mengeta:hu; bahwa ~rlillah yang telah menyebabkan adalab karena takutkan ngantulkku hitang," api neraka

SATU PERHATIAN PENTING
IlUft ul'at .dalatw Bebenamya UW ,pennohOD&D satu pereakapan antara maklu.k deugan KhaUqnya. Sebab itu do'. memerJUiun peraemadian yang penuh. D..lam ibadat"ibadat lain kna tidak perlu hegitu bemati-hati. Mi8lli&lIiya, intiBari zakat i.lah membelanjakan wang larena meneari .keredhaan Allah ••w.t.,

Ada, ban yak cerita mengenai orang-orang' ~alim aerta wara' yang menghebiskan masa malamnya dengan 'asyik beraikir karen. rseneintai Allah s.w.t. bin:gga tidak muat hendak diisikan dli da am ebuah buku, Kebetula.nnya kita telah jauh menyelewang dari n~kmat-nikmat rnengejarinya binggakan kita mula merasa 1;agl!l-ragu tentang kebenaran kenyalaan-kenyataannj'a. Tetapi ini semna belah ditjwayatkan begitu kemp dan berteTus-lerusan hinggalab kalau kita rasa ragu-ragu terhadepnya lebih baik leila merasa jragu-ragn terl:!adiap sejarah karena kekerapan dan keterusan daJam riw,ayatriwayat sesuatu peristiwa menjaminkan kebetulannya tanpa bantahan. Tambahan pule kita melihat dengan mata kasar le·ta sendiri ballwa orang-orang sedang menghabiskan masa maJamnya (kadangkadang berdiri) melihat tayangan garnbar di panggung-panggung way,ong ataupun dii pentas-pentas sandiwara tida.k mensa letih ataupun ngantuk. Kalao 'amalan yang tidak sebegito suci mempll'Dyai daya penarik },ang sebegitu mena:rik:, apakah yang meragukan k.ita terbadap ke'jar,an-keja1'3n ruhaniah yang sebegitu menarik: lagi bernikmat ini? Orang-orang ya'lIg ber'amal delll,g,a.nnya adalah Istimewa diberi kekuatan dan ketabahan pula o[eh Allah S.'IIlO'.t. Satu-satul'lya sebab yang kita ini. rasa ragu-ragu ia]ah kita jabil. Kita adalah seumpama kanak-kanak yang masih mentah ten tang pengalaman-peagalaman kedewasaan, Semoga A]~a.h sow.t. memberikan kita pehmjukNya agar kita dapat mencapai lDikmat ber'ibadat kepa.daNya.

Berta

lIenurutahli-allU

I

II
II

i I

Berbelanja .dalab sendiril1(yapayah bagi seseo1'8ng. Walaupun elia mel,akukannya. dengan .ecan. udale sedal' ,elia aka.n merasa pedihnya. Demikian juga PUBsa menghendaki kits menahan diri dan malean. minum Berta jima1t. Segala °larangal'l iDt adalah benBl"-be.nar berat w.la'opun tidai. disertai ,dengan perbsatiian yang ,~mpuma serta. ta·at. SebaJilmya zoor dan membac.a QM.", ada ah UllS01'"unaur yal'lg ut.ama dalam a.ata~. K:ldau ini tidak dila1a!anakan dengan bijalulana. dan hel'bati-hati ia tidakJah menjadi permohonaD atauptm percakapan. la adalab 8eU!IJlip.ama seorang yang mengigau sewaktu demam bat; ia tidak memerlokan sebarangke.sadaran ataupun La tidak memberi Bellanmg malma leepada pendengamya. ,sebab itu ada1ah mustahak bali kita supaya penult be.rhati~hati semaaa bersaJat,kaJau tidak, saJat leila adaJah seumpama :seGl"&Ilg yang mengigau daLam tidur_ 1& tidall: bermakna kepada s:i pendengar damtidak mendatangltan sebarang manafa'at. Dem:ikian ilulah juga Allah 8.w.t. tidak memgilldahbn se811atu salat yang dipersembahkan dengaR tidall: beiha.ti-bati dan tidale bersemadian penD. Tetapi su.ngguhplDl salat, kite Udale sedarjat dengan alat orang-orang yang saJih mm janganLah pula kita tingga1kan 'ibadat ini. Tidaklah betul sa'ma se:kali kalau kita mem:ildlr bahwa tidaldah berfa'edah be1'8a1at 1&Jau udak dikerjakannp dengan sesempUrl1&-sempUlmanya. Salat dengan bt1'8ng lee.sempumaallnya adaJah I~bih baik dari tidale bersaLat Langsung kuena 'a1dbatnya ialah aim yang p!Sling pedih dJ akbiimt keJak. 'Ulama·'ulllma telab semuafaqat men,gatabn bahwa Kafidah orang yang dengan sellgaja mellinggalkan salat. Sebab itu adaJah je1a. 8ejela8-jel.asnya bahwa kita sebUan mesti bemsaha d.engan seikhlaa-ikhlasnya untuk bersalat dan berdo'a ke hadhi1'8t Allah s.w. t. supaya Ja mem beri kepada kita taufiq dan hldayah I5Upa~a dapat kits bersaJat aeperti mana orang'·orang yang
i

112

113

If""'"
sallh bersalat d:i mass dulu; ssknrang-kurangnyapur, satu salat yang sedemikian itu ada pada kita 1!J'ntuk dipersembahkan ke hadhirat A 1ah. s.w.t, Akbir qalam, adalah dinyatakan bahwa para muhadditsin tidalc1ah begitu keras dalam mempergunakan ujia:llnya ke atas hadits-hadits yallg berkaitan dengan pahale unfuk ber:macam-macam 'ibadat dan adalah arnat bermurahati tentang penerimaannya. Te tang cerita-cerita orang salih dan warn" ini adalah sams ·tarafllya dengars sejarah biasa dan ,olen itu bukanlah sebegitu sahib. sepertimana hadits,

.-....-

CataLan

.

II
I'

.

-

114

llo

----

Catatan. ,

.

11 G

BUKU-BUKU 1. Enam 2- EDam 8. Fadhilat 4. Fadhilat 6. Facihilat G. Fadhilat '1. Fadhilat
Prinsip PrinBip

TABLIGH Tabli,h Tabligh (Rwni) (Jawi)

YA G (Rumi) (Jawi)

SUDAH

DICETAK

TabUgh Salat Salat Quran Para Sahabat Rasulullah J.I.
s.a.w,

Ramdhan

8. Kesah-Kesab t. Do'a
10. Bagaimana 11. Fadhilat 12. Fadhilat

"

Dzikir Dzikir Salawat

Kita Bertabligh
(Darud)

1.3. Kesah-Kesah

Para

Sahabat

J.ll.

BUKU-BUKU 1. Faclhilat 2. Fadhilat Haji Sadqah

TABLIGH

YA 'G

AKA'

DICETAK.

"

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.