GHIDUL PROCEDURII LEGISLATIVE ORDINARE

RO

Cuprins Capitolul I. DESFĂŞURAREA PROCEDURII......................................................................... 1

Prima lectură (fără termen)......................................................................................................... 1 A doua lectură a Parlamentului European [termen: 3 (+1) luni] ................................................ 4 A doua lectură a Parlamentului European [termen: 3 (+1) luni] ................................................ 5 A doua lectură a Consiliului [termen: 3 (+1) luni] ..................................................................... 6 Concilierea [6 (+2) săptămâni] ................................................................................................... 8 - Lucrările pregătitoare...................................................................................................... 8 - Derularea lucrărilor comitetului de conciliere ................................................................ 9 A treia lectură a PE şi a Consiliului [termen: 6 (+2) săptămâni].............................................. 11 Capitolul II. 1. 2. PREŞEDIN IA...................................................................................................... 13 Programarea lucrărilor .................................................................................................... 13 Rolul Preşedin iei în cursul diferitelor etape ale procedurii legislative ordinare............ 14 Prima lectură ................................................................................................................... 14 (a) (b) (c) Examinarea în paralel - rolul serviciilor Comisiei Trilogurile Reuniunile informale de negociere 14 15 16

A doua lectură a PE......................................................................................................... 16 A doua lectură a Consiliului............................................................................................ 17 Examinarea amendamentelor de către grupul de lucru Adoptarea actelor Convocarea comitetului de conciliere Etapa pregătitoare Reuniunea comitetului de conciliere Capitolul III. 17 17 18 19 19

Concilierea ...................................................................................................................... 19

SECRETARIATUL GENERAL AL CONSILIULUI........................................... 20

ANEXA I ........................................................................................................................................... 21 Texte .................................................................................................................................................. 21 Articolul 294 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene.......................................... 21 Declara ia privind respectarea termenelor prevăzute de procedura de codecizie..................... 24 ANEXA II .......................................................................................................................................... 25 Declara ie comună.............................................................................................................................. 25

RO

ANEXA III......................................................................................................................................... 30 Temeiuri juridice pentru procedura legislativă ordinară ................................................................... 30 ANEXA IV ........................................................................................................................................ 38 Procedura codeciziei - Schemă recapitulativă ................................................................................... 38 ANEXA V.......................................................................................................................................... 39 Procedura legislativă ordinară - Termene .......................................................................................... 39 ANEXA VI......................................................................................................................................... 40 Repartizarea sarcinilor în cadrul SGC în domeniul procedurii legislative ordinare ......................... 40

RO

CAPITOLUL I.

DESFĂŞURAREA PROCEDURII

Prima lectură (fără termen) În cadrul dreptului său de ini iativă, Comisia prezintă simultan Parlamentului European (PE) şi Consiliului propunerea sa legislativă. Din momentul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona procedura legislativă ordinară poate fi declanşată şi la ini iativa unui sfert din statele membre, la recomandarea Băncii Centrale Europene sau la solicitarea Cur ii de Justi ie. Posibilitatea finalizării dosarelor supuse procedurii legislative ordinare (denumită anterior „codecizie”) după prima lectură necesită desfăşurarea în paralel a lucrărilor în cadrul celor două institu ii, un schimb de informa ii intensiv şi o mare disponibilitate din partea Preşedin iei Consiliului pentru contacte exploratorii şi de negociere cu PE. Actul, care este în acest caz adoptat cu formularea care corespunde pozi iei PE, trebuie să fi făcut în prealabil obiectul unei revizuiri juridico-lingvistice. După votul în şedin ă plenară cu privire la pozi ia PE în primă lectură, fie: a) Consiliul aprobă pozi ia Parlamentului European în primă lectură, în acest caz - în care s-a putut ajunge la un acord în cursul exerci iului paralel în primă lectură - actul legislativ fiind adoptat. Actul legislativ - textul propunerii Comisiei în cazul în care PE nu a introdus amendamente sau textul amendat al propunerii Comisiei - este adoptat cu formularea care corespunde pozi iei PE (document PE-CONS), fiind supus ulterior semnării de către secretarii generali şi preşedin ii PE şi ai Consiliului (document LEX PE-CONS) şi apoi publicat în JOUE.

RO

1

Textul pozi iei în primă lectură.b) Consiliul nu aprobă pozi ia PE în primă lectură.în care nu s-a putut ajunge la un acord . în acest caz . Comisia informează pe deplin PE cu privire la pozi ia sa. Rezultatul primei lecturi a Consiliului va fi reprezentat aşadar fie de aprobarea primei lecturi a PE. înso it de expunerea de motive şi de eventualele declara ii ale Consiliului şi/sau ale Comisiei făcute în cadrul procesului-verbal al Consiliului.Consiliul neadoptând pozi ia sa în primă lectură. este transmis PE. după revizuirea juridico-lingvistică. RO 2 . fie de neaprobarea pozi iei în primă lectură a PE şi de adoptarea unei pozi ii în primă lectură a Consiliului (care face obiectul celei de-a doua lecturi a PE).

Comisia parlamentară examinează mai întâi temeiul juridic (articolul 37). să examineze propunerea legislativă fără raport sau în conformitate cu o procedură simplificată (articolul 46). Comisia are ocazia de a-şi sus ine propunerea şi de a răspunde întrebărilor adresate de deputa ii membri ai comisiei. dacă este cazul. mai pot fi prezentate amendamente în timpul dezbaterilor în plen de către un deputat sau un grup de deputa i sau de către raportorul însuşi. Raportorul este însărcinat să prezinte comisiei parlamentare un proiect de raport. preşedintele PE o trimite comisiei parlamentare competente în vederea examinării pe fond şi. o expunere de motive. În proiectul de rezolu ie. În timpul examinării unei propuneri. 1 Numerotarea articolelor este cea prevăzută în Regulamentul PE pentru cea de a şaptea legislatură (decembrie 2009). În cursul dezbaterii din cadrul comisiei parlamentare. raportorul face o sinteză a propunerii Comisiei şi a opiniilor diferitelor păr i implicate. cu excep ia cazului în care a făcut deja acest lucru pe baza programului legislativ anual al Comisiei (articolul 45 din Regulamentul PE).p. În cadrul acestui proiect. adesea în numele unui grup politic. altor comisii care pot oferi un aviz în materie (articolul 49 din Regulamentul PE). comisia parlamentară competentă invită Comisia şi Consiliul să o informeze în legătură cu stadiul propunerii în cadrul Consiliului şi al grupurilor sale de lucru (articolul 39).: Mecanismele primei lecturi a PE1 După primirea propunerii Comisiei. Propunerea este examinată în şedin ă plenară. comisia desemnează dintre membrii titulari sau suplean i permanen i un raportor pentru propunerea Comisiei. În principiu grupurile politice îşi coordonează pozi iile respective cu ocazia dezbaterilor şi a voturilor din cadrul comisiei şi din plen. RO 3 . După ce hotărăşte ce procedură trebuie urmată pentru examinarea propunerii. Şedin a plenară poate. pe baza raportului elaborat de comisia competentă (articolul 55) şi care con ine eventuale propuneri de amendamente la propunere. După adoptarea raportului de către comisie. de asemenea. dacă este cazul. un proiect de rezolu ie legislativă şi.m. comisia propune şedin ei plenare aprobarea sau respingerea propunerii Comisiei sau introducerea de amendamente în cadrul acesteia [articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul PE].

prima lectură Act adoptat RO 4 .Procedura legislativă ordinară prima etapă Fără termen 3 (+ 1) luni PE – prima lectură PE – a doua lectură Amendamente Propunere aprobată Propunerea Comisiei Rezultatul primei lecturi a PE acceptat Rezultat respins Pozi ia Consiliului în prima 1ectură Consiliu .

Respectarea termenului priveşte votul în şedin ă plenară şi nu transmiterea către Consiliu a rezultatului votului. pune capăt procedurii. Comisia parlamentară examinează pozi ia Consiliului în primă lectură şi îşi stabileşte recomandarea. 1 PE men ine o pozi ie diferită de cea a Consiliului. estimând că acest termen nu curge decât începând de la anun area de către preşedinte în şedin ă plenară a transmiterii pozi iei Consiliului în primă lectură (articolul 61 din Regulamentul PE). se aplică aceeaşi procedură. RO 5 . cu majoritatea membrilor care compun PE (minimum 369 de voturi). În cadrul şedin ei plenare se deliberează pe baza acestei recomandări şi se procedează la vot. Votul în şedin a plenară trebuie să aibă loc în acest termen şi până la sfârşitul celei de a patra luni. actul propus fiind considerat neadoptat. actul legislativ (= pozi ia Consiliului în primă lectură. În cazul în care PE nu se pronun ă cu privire la pozi ia Consiliului în primă lectură în termen de 3+1 luni. Rezultatul votului poate conduce la trei situa ii distincte. prezentate în continuare: a) Aprobarea pozi iei Consiliului în primă lectură: În acest caz. Examinarea dosarului nu va putea fi reluată decât pe baza unei noi propuneri a Comisiei. La ini iativa Parlamentului European sau a Consiliului. b) Respingerea pozi iei Consiliului în primă lectură: Respingerea pozi iei Consiliului în primă lectură. acest termen poate fi prelungit cu o lună. actul se consideră adoptat cu formularea care corespunde pozi iei Consiliului în primă lectură. reluată sub forma unui document LEX PE-CONS) este supus direct semnăturii preşedin ilor şi secretarilor generali ai PE şi ai Consiliului şi este publicat în JOUE. Prin urmare.A doua lectură a Parlamentului European [termen: 3 (+1) luni] Data primirii pozi iei Consiliului în primă lectură (în principiu ziua de luni a săptămânilor cu şedin ele plenare ale PE) reprezintă începutul termenului de trei luni pentru a doua lectură a PE1.

A doua lectură a Consiliului [termen: 3 (+1) luni] Termenul pentru a doua lectură a Consiliului curge începând de la primirea oficială a amendamentelor celei de a doua lecturi a PE. actul legislativ (document LEX PE-CONS) este supus direct semnăturii preşedin ilor şi secretarilor generali ai PE şi ai Consiliului şi este publicat în JOUE. Rezultatul votului este transmis Consiliului şi Comisiei.c) Propunerea de amendamente la pozi ia Consiliului în primă lectură: Votul amendamentelor la pozi ia Consiliului în primă lectură se face cu majoritatea membrilor care compun PE. 2 Înainte de a decide cu privire la acceptarea sau respingerea amendamentelor PE. în consens cu preşedintele PE. Consiliul poate să primească sau să respingă aceste amendamente2: a) Amendamente aprobate (Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. actul este considerat adoptat cu formularea care corespunde pozi iei Consiliului în primă lectură modificată astfel.convocarea comitetului de conciliere În termen de 6 (+2) săptămâni de la respingerea de către Consiliu a amendamentelor. dar în unanimitate în ceea ce priveşte amendamentele care au făcut obiectul unui aviz negativ al Comisiei) . convoacă comitetul de conciliere. Ulterior. b) Amendamentele nu sunt aprobate în ansamblu . Consiliul trebuie informat cu privire la avizul Comisiei referitor la acestea. preşedintele acestuia. care trebuie să emită un aviz cu privire la amendamente. În cazul acordului Consiliului cu privire la acceptarea tuturor amendamentelor.act considerat adoptat. RO 6 .

a doua lectură Act adoptat Convocarea comitetului de conciliere – etapa pregătitoare RO 7 .Procedura legislativă ordinară a doua etapă 3 (+ 1) luni 3 (+1) luni 6 (+2) săptămâni PE – a doua lectură Pozi ia Consiliului în prima lectură Act neadoptat Act adoptat Pozi ia Consiliului în prima lectură Amendamente Amendamente aprobate Amendamente respinse Consiliu .

la care uneori participă şi preşedintele grupului de lucru. dacă se utilizează terminologia reuniunilor Consiliului). precum şi ale Comisiei. trilogurile pot fi precedate/urmate de reuniuni tehnice între secretariatele celor trei institu ii. Pentru anumite dosare. fie pe baza unui mandat al Coreper. de preşedintele Coreper. este indispensabilă desfăşurarea de lucrări pregătitoare. vor fi necesare mai multe reuniuni ale comitetului de conciliere în vederea identificării unui acord privind un proiect comun.Lucrările pregătitoare Termenul de şase săptămâni pentru lucrările comitetului de conciliere. Reuniunile de negociere desfăşurate anterior comitetului de conciliere3 sunt conduse. Fiecare dintre aceste reuniuni poate să fie şi ea precedată de triloguri informale şi de reuniuni tehnice. care adoptă ini iativele necesare în vederea promovării apropierii pozi iilor celor două delega ii. fie în numele Preşedin iei. Toată perioada de 6 (+2) săptămâni prevăzută ca termen pentru convocarea comitetului de conciliere. curge începând cu prima reuniune a acestuia. Toate aceste triloguri şi reuniuni tehnice anterioare primei reuniuni a comitetului de conciliere vor trebui să permită adesea o finalizare a concilierii cu ocazia acestei prime reuniuni. pot fi utilizate pentru contacte tehnice şi de negociere care să urmărească apropierea pozi iilor înainte de prima reuniune a comitetului de conciliere. 3 Triloguri informale cu participarea delega iilor Parlamentului şi ale Consiliului. precum şi cea prevăzută între momentul în care neacceptarea amendamentelor în a doua lectură a PE este adoptată politic şi momentul adoptării formale a respectivei decizii de către Consiliu. RO 8 . Rezultatele acestor reuniuni tripartite („triloguri”) sunt supuse examinării de către Coreper. În alte cazuri.Concilierea [6 (+2) săptămâni] . care poate fi prelungit cu maximum două săptămâni la ini iativa PE sau a Consiliului şi cu acordul ambelor institu ii. Anterior acestei date. din partea Consiliului. uneori sub forma unui simple constatări a acordului prestabilit (un fel de punct „A”. înaintând propuneri care se bucură de o sus inere largă în cadrul Consiliului.

Dreptul de ini iativă al Comisiei nu intervine aşadar în etapa concilierii (în conformitate cu articolul 293 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene). Preşedin ia comitetului este exercitată în comun de un vicepreşedinte al Parlamentului European şi de un ministru al statului membru care de ine Preşedin ia. Ceilal i 24 de parlamentari membri ai delega iei sunt desemna i de grupurile politice. Trei vicepreşedin i ai PE sunt membri permanen i ai Comitetului de conciliere şi exercită pe rând rolul de copreşedinte al acestuia. reprezentată în principiu de comisarul responsabil de dosar. deciziile sunt adoptate cu cel pu in 14 voturi pentru. cu respectarea rolului conferit Comisiei prin tratat. Comisia. fiecare alcătuită din 27 de membri. DelegaŃia Consiliului reuneşte membrii Consiliului sau reprezentan ii acestora. Ca regulă generală aceasta este alcătuită din reprezentan ii statelor membre în cadrul Coreper. proiecte de text de compromis. inclusiv pentru chestiuni de procedură. Aceste ini iative pot include. cu excep ia cazului absen ei unui membru din grupul lor politic). delega ia PE deliberează prin consens. participă la lucrările de conciliere şi adoptă toate ini iativele necesare pentru promovarea apropierii pozi iilor PE şi ale Consiliului. RO 9 . luând în considerare pozi iile Consiliului şi ale PE.. care poate interveni pe toată durata concilierii. În caz de vot. În cele mai multe cazuri.Derularea lucrărilor comitetului de conciliere Comitetul de conciliere reuneşte delega iile Parlamentului şi ale Consiliului. DelegaŃia Parlamentului European este alcătuită din 27 de membri şi din 27 de suplean i (aceştia fără drept de vot. inter alia. aceştia apar in în marea majoritate comisiei parlamentare competente pentru dosarul în cauză. 4 A se vedea anexa III pentru chestiunea unanimită ii în cadrul procedurii legislative ordinare. Pozi ia Comisiei nu influen ează totuşi normele privind majoritatea necesară pentru adoptarea proiectului comun de către comitetul de conciliere: majoritatea calificată în cadrul delega iei Consiliului4 şi majoritatea simplă în cadrul celei a PE.

Chiar înainte de reuniunea comitetului de conciliere. cât şi în cadrul fiecărui dosar. Ca regulă generală. În mod normal acest document de lucru este alcătuit din două păr i: în cadrul păr ii A figurează elementele de compromis asupra cărora s-a ajuns deja la un acord în cursul lucrărilor de pregătire. Comitetul de conciliere se reuneşte în mod alternativ în clădirile Consiliului şi ale PE. Această regulă de alternan ă se aplică atât între dosare. pozi ia Consiliului în primă lectură. cei doi copreşedin i şi comisarul se reunesc în cadrul unui trilog formal pentru o trecere în revistă a chestiunilor majore care fac obiectul concilierii şi al celor mai bune modalită i de a le aborda în timpul reuniunii. Regimul lingvistic al acestor reuniuni este cel al reuniunilor Consiliului (23 de limbi). iar în cadrul păr ii B figurează punctele încă nerezolvate cu pozi iile de negociere respective (tabel sinoptic cu patru coloane). după adoptarea definitivă a actului legislativ în cauză de către Parlamentul European şi Consiliu. avizul emis de Comisie asupra acestora (dosarul de reuniune) şi un document de lucru comun al delega iilor Parlamentului European şi Consiliului. de semnarea actului de către preşedintele Parlamentului European şi al Consiliului şi de publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comitetului de conciliere i se pun la dispozi ie propunerea Comisiei. precum şi. Institu ia unde are loc prima reuniune a comitetului de conciliere este responsabilă de formularea proiectului comun şi a scrisorii de transmitere. acest trilog este precedat de o reuniune de pregătire a fiecărei delega ii. amendamentele propuse de Parlamentul European. RO 10 . excep iile de la regulă fiind numeroase din motive de logistică (disponibilitatea sălilor şi/sau a echipelor care asigură interpretariatul).

De îndată ce comitetul de conciliere constată existen a unui acord privind un proiect comun sau ulterior prin intermediul unui schimb de scrisori între copreşedin ii comitetului de conciliere. În lipsa unei aprobări acordate în termenul prevăzut. ci datei de semnare. după revizuirea juridico-lingvistică. p. În cazul neaprobării unui proiect comun de către comitet. I -403 (punctele 49-63). A treia lectură a PE şi a Consiliului [termen: 6 (+2) săptămâni] În cazul aprobării unui proiect comun de către comitetul de conciliere. membrului Comisiei care a participat la lucrările comitetului de conciliere5. pregăteşte. care reprezintă procesul-verbal al comitetului de conciliere şi men ionează eventualele declara ii. Parlamentul European hotărând cu majoritatea voturilor exprimate. care începe să curgă începând de la data de aprobare a proiectului comun. este adresată. Secretariatul General al Consiliului sau secretariatul PE. actul propus se consideră neadoptat. Cea de a treia lectură se derulează într-un termen de 6 săptămâni. obiectul celei de a treia lecturi îl reprezintă adoptarea actului de către cele două institu ii în conformitate cu proiectul comun. în limbile Uniunii. a scrisorii de transmitere a proiectului comun adresată preşedintelui PE şi preşedintelui Consiliului. Acest proiect comun este transmis preşedintelui PE şi celui al Consiliului prin scrisoare semnată de cei doi copreşedin i ai comitetului de conciliere (ca regulă generală. actul propus se consideră neadoptat. Rep. a se vedea cauza C 344/04. Respectiva scrisoare de transmitere a proiectului comun. iar Consiliul cu majoritate calificată. International Air Transport Association/ Department for Transport. de asemenea. ceea ce nu corespunde în mod necesar datei ultimei reuniuni a comitetului de conciliere. de către una sau cealaltă institu ie. Ulterior acest document este disponibil. 5 În ceea ce priveşte misiunea şi competen ele comitetului de conciliere. în termenul prevăzut în acest scop de tratat. în cazul în care prima reuniune a comitetului de conciliere are loc în clădirile Parlamentului. Termenul de şase săptămâni poate fi prelungit cu maximum două săptămâni la ini iativa PE sau a Consiliului şi cu acordul ambelor institu ii. preşedintele Coreper semnează în numele copreşedintelui pentru Consiliu). de către cei doi copreşedin i ai comitetului de conciliere. în principiu în limba utilizată pe durata negocierilor. 10 ianuarie 2006. spre informare. proiectul de text legislativ. RO 11 .

Procedură legislativă ordinară a treia etapă 6 (+2) săptămâni 6 (+2) săptămâni PE – a treia lectură Act neadoptat Proiect comun respins Constatarea eşecului Proiect comun acceptat Comitetul de conciliere Proiect comun Proiect comun acceptat Act neadoptat Proiect comun respins Consiliu .a treia lectură Act adoptat Act neadoptat RO 12 .

în principiu cu un an înainte. precum şi cu diferi ii preşedin i ai comisiilor parlamentare şi cu raportorii din dosarele supuse procedurii legislative ordinare pentru a discuta situa ia respectivelor dosare şi pentru a stabili. mai multe dintre aceste date sunt utilizate în mod periodic pentru triloguri informale.CAPITOLUL II. se stabilesc alte date pentru reuniunile comitetului de conciliere. între secretariatul PE şi cel al Consiliului. PREŞEDIN IA Programarea lucrărilor În momentul stabilirii calendarului lucrărilor. Stabilirea acestor date presupune o disponibilitate a membrilor delega iilor Parlamentului şi Consiliului şi mai ales a membrului guvernului statului care asigură Preşedin ia care va trebui să asume copreşedin ia comitetului de conciliere. La începutul fiecărui semestru sau chiar cu pu in înainte. un contact preliminar cu cei trei vicepreşedin i responsabili de conciliere. În func ie de necesită i. Această discu ie priveşte: a) dosarele pentru care este necesară o conciliere ca urmare a celei de a doua lecturi a PE sau pentru care o conciliere este probabilă în func ie de rezultatele previzibile ale unei viitoare a doua lecturi a PE b) dosarele aflate în a doua lectură la PE pentru care ar putea fi utile schimburile de informa ii şi negocierile informale între PE şi Consiliu în vederea evitării concilierii. fiecare Preşedin ie rezervă un anumit număr de date pentru reuniunile comitetelor de conciliere6. Acest exerci iu se efectuează. 1. pe parcursul fiecărui semestru. cu acordul autorită ilor respective. preşedintele Coreper are. în comun. 6 În practică. un calendar şi o metodologie pentru lucrările prioritare care se vor desfăşura în pe durata semestrului Preşedin iei respective. RO 13 . în principiu.

În privin a lucrărilor în primă lectură.c) dosarele în primă lectură pentru care există posibilitatea finalizării în primă lectură. mai ales în ceea ce priveşte dosarele aflate în prima sau în a doua lectură la PE. 2. Preşedin ia trebuie să efectueze o examinare a propunerii Comisiei la nivel de grup. Acest prim contact la nivel de preşedinte al Coreper poate fi urmat de contacte între preşedin ii grupurilor de lucru din cadrul Consiliului şi raportori în vederea unei examinări mai detaliate a calendarului lucrărilor. cu examinările necesare în cadrul Coreper. O examinare paralelă trebuie efectuată în cadrul comisiei parlamentare competente. programarea lucrărilor de examinare a dosarelor. atât în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului şi ale Coreper. Rolul Preşedin iei în cursul diferitelor etape ale procedurii legislative ordinare Prima lectură a) Examinarea în paralel . cât şi în cadrul comisiilor parlamentare ale PE. propunerile de metodologie).rolul serviciilor Comisiei Într-o primă etapă şi pentru fiecare dosar. trebuie să se efectueze astfel încât să permită un anume paralelism al ac iunilor acestora. Secretariatul Consiliului şi cel al PE organizează aceste reuniuni şi elaborează. respectând instruc iunile autorită ilor respective. documentele pregătitoare (lista dosarelor prioritare. calendarul provizoriu al lucrărilor. RO 14 .

RO 15 . dacă este cazul. participă şi func ionari ai Comisiei. care permit clarificarea punctelor de vedere respective. denumite în practică „triloguri informale”. Coreper.Preşedin ia poate să procedeze la contacte cu reprezentan ii Parlamentului European la nivel de comisie parlamentară (raportor/preşedintele comisiei parlamentare).Grupul de lucru din cadrul Consiliului efectuează examinarea propunerii Comisiei informându-se cu privire la desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei parlamentare competente.ceea ce va permite cunoaşterea pozi iilor delega iilor cu privire la principalele probleme puse de respectivul dosar . La aceste reuniuni. Serviciile Comisiei. propuneri de compromis. identificarea punctelor de divergen ă esen iale şi stabilirea astfel a unei prime evaluări a posibilită ilor de a se ajunge la o finalizare a dosarului în primă lectură. Preşedin ia informează Coreper cu privire la aceste rezultate (în cadrul Parlamentului acelaşi exerci iu va avea loc cu examinarea la nivelul comisiei parlamentare). b) Trilogurile Începând cu momentul în care examinarea dosarului atinge un anume grad de maturitate . respectând în acelaşi timp normele de lucru ale fiecărei institu ii. eventual după o examinare în cadrul grupului de lucru. care asistă la reuniunile PE şi ale Consiliului vor putea juca un rol important în calitate de mijloc de transmitere a informa iilor. va efectua o evaluare a posibilită ilor unui acord în primă lectură şi va elabora. în cadrul cărora Preşedin ia (preşedintele grupului de lucru/preşedintele Coreper) este asistată de DG responsabilă de dosar şi de unitatea „Codecizie” (Direc ia Chestiuni Politice Generale). După aceste prime contacte.

continuarea contactelor cu Parlamentul se poate justifica pentru a delimita mai bine punctele de dezacord şi pentru a reduce numărul de eventuale amendamente ale PE în a doua lectură. pentru a facilita acceptarea pozi iei Consiliului în primă lectură. În acest caz. Consiliul trebuie să urmărească îndeaproape lucrările Parlamentului. Prima lectura va fi astfel caracterizată de această mişcare continuă de contact/negociere cu Parlamentul. RO 16 . se organizează reuniuni tripartite şi reuniuni informale de negociere după modelul celor din prima lectură. urmată de examinarea de către Parlament şi Consiliu a rezultatelor respectivei reuniuni şi de stabilirea pozi iilor de negociere respective. preşedintele Coreper şi reprezentantul/reprezentan ii PE vor încerca să apropie pozi iile celor două institu ii. Pentru anumite dosare. aceste prime contacte pot fi urmate de reuniuni informale de negociere. Cu ocazia acestor reuniuni informale de negociere. amendamente care să fie acceptabile pentru acesta. Chiar în situa ia în care este clar că nu se va putea ajunge la un acord în primă lectură. Preşedin ia poate stabili contacte cu reprezentan ii PE. pentru a evita respingerea acesteia şi pentru a determina PE să limiteze introducerea de amendamente la pozi ia Consiliului în primă lectură.c) Reuniunile informale de negociere Astfel. pentru care în principiu Preşedin ia dispune de un mandat din partea Coreper. Această mişcare caracterizează şi etapa de pregătire a concilierii. pentru anumite dosare. pentru stabilirea unui rezultat al primei lecturi a PE (amendamente la propunerea Comisiei sau absen a acestora) acceptabil pentru PE. A doua lectură a PE În cursul acestei etape a procedurii.

pentru a simplifica.A doua lectură a Consiliului7 Examinarea amendamentelor de către grupul de lucru De îndată ce este disponibilă nota de informare a Secretariatului General cu privire la rezultatele celei de a doua lecturi a PE. grupul trebuie să procedeze la examinarea textelor de compromis posibile şi să le propună Coreper cu ocazia primului său raport. 7 Dacă PE acceptă. confirmat de Coreper. conduce la acceptarea amendamentelor PE în ansamblul lor. pozi ia Consiliului în primă lectură. Examinarea trebuie făcută în detaliu şi nu trebuie să se limiteze la simpla identificare a amendamentelor respinse şi a celor care pot fi acceptate de către Consiliu (sau. RO 17 . care include în anexă rezolu ia PE şi amendamentele propuse. Preşedin ia supune cât mai curând posibil amendamentele PE spre examinare grupului de lucru. iar Consiliul nu trebuie să mai efectueze o a doua lectură. Adoptarea actului În cazul în care rezultatul lucrărilor grupului. În caz de neacceptare a tuturor amendamentelor. în a doua lectură. la respingerea în bloc a tuturor amendamentelor). Secretariatul elaborează nota „I/A” în vederea adoptării de către Consiliu a actului (pozi ia Consiliului în primă lectură modificată de amendamente) şi asigură ulterior publicarea în JOUE după semnarea de către preşedin ii şi secretarii generali ai PE şi ai Consiliului. actul se consideră adoptat.

care. pozi ia Pe (sau a raportorului). Într-o primă etapă. asistat de Secretariatul Consiliului (DG + Unitatea „Codecizie”). Data neaprobării de către Consiliu a amendamentelor reprezintă începutul termenului de 6 (+2) săptămâni pentru convocarea comitetului de conciliere. în calitate de observator. preşedintele Coreper (cu prezen a.Convocarea comitetului de conciliere În caz de neaprobare a tuturor amendamentelor. iar preşedintele Consiliului convoacă comitetul de conciliere. Preşedin ia poate alege să nu efectueze constatarea de către Consiliu a imposibilită ii de a accepta amendamentele îndată după examinarea acestora de către grupul de lucru/Coreper şi să utilizeze o parte din termenul pentru a doua lectură a Consiliului [3+(1) luni] pentru contacte informale cu PE în vederea pregătirii concilierii. şi raportor. amendamentele PE. în prezen a func ionarilor din cadrul Comisiei. constituie instrumentul obişnuit de negociere pe durata întregii concilieri.pozi ia Consiliului în primă lectură. în consens cu preşedintele PE. de la negocierea dosarului „Sănătate” în decembrie 1995. În anumite dosare complexe. 8 Sub forma unor tabeluri sinoptice cu patru coloane . raportorul şi uneori preşedintele comisiei parlamentare competente. pot avea loc reuniuni tehnice între preşedintele grupului de lucru. a viitorului preşedinte) şi. se va putea trece la etapa negocierilor în format „trilog informal”. din partea Consiliului. Consiliul informează PE cu privire la acest lucru. Comisia fiind în principiu reprezentată de directorul general implicat. La această reuniune participă. din partea Parlamentului. pozi ia Consiliului (sau propuneri ale Preşedin iei) . De îndată ce pozi iile de negociere de plecare ale celor două institu ii sunt bine stabilite8. RO 18 .

Pozi iile de negociere ale Consiliului care constituie mandatul Preşedin iei . angajând numai Preşedin ia. Reuniunea comitetului de conciliere Pentru reuniunile comitetului de conciliere Preşedin ia trebuie să asigure participarea unui membru al guvernului (în principiu ministrul responsabil de dosarul în cauză) pentru a asuma copreşedin ia comitetului de conciliere. RO 19 . înainte de reuniunile de conciliere. În anumite cazuri. Prima ofertă de negociere a Consiliului este făcută adesea sub formă de compromis al Preşedin iei. care este informat de către preşedintele său cu privire la rezultatele negocierilor cu PE. Preşedin ia organizează o sesiune de informare cu Secretariatul General al Consiliului. Această tehnică de negociere este urmată din ce în ce mai des. de asemenea.sunt în principiu stabilite de Coreper.Concilierea Etapa pregătitoare În cursul perioadei care precede prima reuniune a comitetului de conciliere. În ceea ce îl priveşte. cu o pozi ie de raportor. Preşedin ia trebuie să fie disponibilă pentru reuniuni tehnice (în principiu participarea preşedintelui grupului de lucru) şi triloguri informale (cu participarea preşedintelui Coreper). preşedintele Coreper ia ini iative de negociere sub responsabilitatea sa personală. PE răspunde adesea. Cele două oferte „ad referendum” sunt apoi supuse aprobării delega iei Consiliului (Coreper) şi a PE. Ca regulă generală.

preşedin iile succesive dispun. precum şi a Serviciului juridic. Tabelul prevăzut la anexa VI stabileşte. a unită ii „Codecizie”. pentru fiecare dosar. repartizarea sarcinilor în cadrul Secretariatului General al Consiliului. Adesea. între aceste reuniuni este necesar un angajament politic al ministrului care exercită copreşedin ia comitetului de conciliere pentru a găsi formule de compromis în cadrul Consiliului şi pentru a le negocia cu omologul său din cadrul Parlamentului.Anumite dosare necesită mai multe reuniuni ale comitetului de conciliere. RO 20 . CAPITOLUL III. pe durata întregii proceduri. SECRETARIATUL GENERAL AL CONSILIULUI În domeniul activită ii legislative care intră sub inciden a procedurii legislative ordinare. între diferitele direc ii generale (serviciile împuternicite) şi unitatea „Codecizie”. de sus inerea direc iei generale responsabile de respectivul dosar.

acesta adoptă pozi ia sa în primă lectură şi o transmite Parlamentului European. Prima lectură 3. Comisia prezintă o propunere Parlamentului European şi Consiliului. în tratate. Parlamentul European: (a) aprobă pozi ia Consiliului din prima lectură sau nu s-a pronun at. 1 RO 21 . în termen de trei luni de la data transmiterii. 6. În cazul în care. Consiliul informează pe deplin Parlamentul asupra motivelor care l-au condus la adoptarea pozi iei sale în primă lectură. În cazul în care. Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la pozi ia sa. A doua lectură 7. 4. se aplică procedura de mai jos. actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde pozi iei Parlamentului European. actul respectiv se consideră adoptat cu formularea care corespunde pozi iei Consiliului.ANEXA I TEXTE Articolul 294 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene 1. se face trimitere la procedura legislativă ordinară pentru adoptarea unui act. În cazul în care pozi ia Parlamentului European este aprobată de Consiliu. 2. În cazul în care pozi ia Parlamentului European nu este aprobată de Consiliu. 5. Parlamentul European adoptă pozi ia sa în primă lectură şi o transmite Consiliului.

modificări la pozi ia Consiliului din prima lectură. cu majoritatea membrilor care îl compun. Comitetul de conciliere. comitetul de conciliere nu aprobă niciun proiect comun. 9. cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentan ilor acestora şi cu majoritatea membrilor care reprezintă Parlamentul European. actul propus este considerat ca nefiind adoptat. actul respectiv este considerat aprobat. în termen de şase săptămâni de la convocare. 11. are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun. 1 RO 22 . care emite un aviz cu privire la aceste modificări. textul astfel modificat se transmite Consiliului şi Comisiei. convoacă comitetul de conciliere. propune. nu aprobă toate modificările. într-un termen de şase săptămâni. pe baza pozi iilor Parlamentului şi ale Consiliului din a doua lectură. cu majoritatea membrilor care îl compun. în termen de şase săptămâni de la data convocării. 12. Consiliul hotărăşte în unanimitate cu privire la modificările care au făcut obiectul unui aviz negativ din partea Comisiei. pozi ia Consiliului din prima lectură. Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere şi ia toate ini iativele necesare pentru promovarea unei apropieri între pozi iile Parlamentului European şi ale Consiliului. În cazul în care. actul propus este considerat neadoptat. hotărând cu majoritate calificată: (a) (b) aprobă toate aceste modificări.(b) (c) respinge. preşedintele Consiliului. în termen de trei luni de la primirea modificărilor Parlamentului European. Concilierea 10. în consens cu preşedintele Parlamentului European. Consiliul. În cazul în care. care reuneşte membrii Consiliului sau reprezentan ii lor şi tot atâ ia membri care reprezintă Parlamentul European. 8.

la ini iativa Parlamentului European sau a Consiliului. Parlamentul European hotărând cu majoritatea voturilor exprimate. iar Consiliul cu majoritate calificată. să participe la comitetul de conciliere în condi iile prevăzute la alineatul (11). Comisia poate. două săptămâni. în acest termen. În cazul în care. precum şi pozi iile lor din prima şi din a doua lectură. DispoziŃii speciale 15. de asemenea. alineatul (6) a doua teză şi alineatul (9) nu se aplică. În caz contrar. în cazul în care consideră necesar. Parlamentul European sau Consiliul poate solicita avizul Comisiei în orice fază a procedurii. Parlamentul European şi Consiliul dispun fiecare de un termen de şase săptămâni de la această aprobare. În aceste cazuri.A treia lectură 13. pentru a adopta actul respectiv în conformitate cu acest proiect. actul propus este considerat neadoptat. 14. 1 RO 23 . în situa iile prevăzute în tratate. În cazul în care. alineatul (2). Parlamentul European şi Consiliul transmit Comisiei proiectul de act. Termenele de trei luni şi şase săptămâni prevăzute la prezentul articol sunt prelungite cu cel mult o lună şi. comitetul de conciliere aprobă un proiect comun. respectiv. un act legislativ face obiectul procedurii legislative ordinare la ini iativa unui grup de state membre sau la recomandarea Băncii Centrale Europene ori la solicitarea Cur ii de Justi ie. aviz pe care Comisia îl poate emite şi din proprie ini iativă.

Termenul real între cea dea doua lectură a Parlamentului European şi terminarea lucrărilor comitetului de conciliere nu trebuie în nici un caz să depăşească nouă luni. prevăzută la alineatul (7) din articolul în cauză. Declara ie în vigoare 1 RO 24 . Consiliul şi Comisia să facă totul pentru a garanta derularea cât mai rapidă a procedurii de codecizie. 34 anexată Actului final al CIG care a adoptat Tratatul de la Amsterdam. nu trebuie luată în considerare decât în caz de absolută necesitate. 9 Declara ia nr. Ea aminteşte că este important să se respecte riguros termenele stabilite la articolul 189b din Tratatul de instituire a Comunită ii Europene şi confirmă că recurgerea la prelungirea acestor termene.Declara ia privind respectarea termenelor prevăzute de procedura de codecizie9 Conferin a invită Parlamentul European.

ANEXA II DECLARA IE COMUNĂ 1 RO 25 .

1 RO 26 .

1 RO 27 .

1 RO 28 .

1 RO 29 .

atunci pentru adoptare este necesară unanimitatea [de exemplu articolul 352 alineatul (1) din TFUE]. primul paragraf Articolul 43 alineatul (2) Articolul 46 Servicii de interes economic general Accesul la documentele institu iilor Autorită ile de control independente pentru protec ia datelor cu caracter personal Interzicerea discriminării pe motive de na ionalitate Principiile de bază ale combaterii discriminării Facilitarea libertă ii de circula ie şi de şedere a cetă enilor Uniunii Ini iativa cetă enească Cooperarea vamală Aplicarea normelor privind concuren a la produc ia şi comercializarea produselor agricole Organizarea comună a pie elor agricole Libera circula ie a lucrătorilor Consultarea CES Consultarea CES Consultarea CES 10 Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. în cazul în care în plus fa ă de temeiul juridic care supune adoptarea procedurii legislative ordinare. 1 RO 30 . proiectul de act con ine un temei juridic care impune unanimitatea. Cu toate acestea.ANEXA III TEMEIURI JURIDICE PENTRU PROCEDURA LEGISLATIVĂ ORDINARĂ Temei juridic Descriere Elemente de procedură10 Articolul 14 Articolul 15 alineatul (3) Articolul 16 alineatul (2) Articolul 18 Articolul 19 alineatul (2) Articolul 21 alineatul (2) Articolul 24 Articolul 33 Articolul 42. regula votului în cadrul Consiliului pentru adoptarea actelor în conformitate cu procedura legislativă ordinară o reprezintă majoritatea calificată [articolul 16 alineatul (3) din TUE].

Articolul 52 alineatul (2) Articolul 53 alineatul (1) Articolul 56.Temei juridic Descriere Elemente de procedură10 Articolul 48 Norme privind securitatea socială a lucrătorilor migran i Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 48 paragraful al doilea Articolul 50 alineatul (1) Articolul 51. primul paragraf Circula ia capitalurilor având ca destina ie sau provenind din ări ter e care implică investi ii directe Măsuri administrative în domeniul prevenirii terorismului aplicabile circula iei capitalurilor şi plă ilor 1 RO 31 . Articolul 59 alineatul (1) Articolul 62 Libertatea de stabilire Exceptarea anumitor activită i de la aplicarea dispozi iilor Coordonarea dispozi iilor care prevăd un regim special pentru libertatea de stabilire a resortisan ilor străini Recunoaşterea reciprocă a diplomelor în vederea libertă ii de stabilire Extinderea libertă ii de prestare a serviciilor la Liberalizarea serviciilor Exceptarea anumitor activită i de la aplicarea dispozi iilor privind libera prestare a serviciilor Coordonarea dispozi iilor care prevăd un regim special pentru libera prestare a serviciilor de către resortisan ii străini Recunoaşterea reciprocă a diplomelor în vederea liberei prestări a serviciilor Consultarea CES paragraful al doilea privind libertatea de stabilire paragraful al doilea resortisan ii unui stat ter Consultation CES Articolul 64 alineatul (2) Articolul 75.

azilul şi imigrarea Articolul 78 alineatul (2) Articolul 79 alineatul (2) Articolul 79 alineatul (4) Articolul 81 alineatul (2) Articolul 82 alineatul (1) Articolul 82 alineatul (2) Măsuri privind un sistem european comun de azil Politica comună de imigrare Măsuri de încurajare şi sprijin în vederea integrării resortisan ilor ărilor ter e Cooperarea judiciară în materie civilă Cooperarea judiciară în materie penală Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 76 litera (b) Norme minime privind recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor judiciare şi cooperarea poli ienească şi judiciară în materie penală Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 76 litera (b) şi a articolului 82 alineatul (3) Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 76 litera (b) şi a articolului 83 alineatul (3) Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 76 litera (b) şi a articolului 83 alineatul (3) Articolul 83 alineatul (1) Norme minime privind definirea infrac iunilor şi a sanc iunilor în domenii ale criminalită ii de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră Articolul 83 alineatul (2) Apropierea legisla iilor (norme minime privind definirea infrac iunilor şi a sanc iunilor) Articolul 84 Măsuri de încurajare şi de sprijinire a ac iunii statelor membre în domeniul prevenirii criminalită ii Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 76 litera (b) Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 76 litera (b) Articolul 85 alineatul (1) Structura. func ionarea. domeniul de ac iune şi misiunile Eurojust 1 RO 32 .Temei juridic Descriere Elemente de procedură10 Articolul 77 alineatul (2) Măsuri privind controlul frontierelor.

func ionarea. domeniul de ac iune şi misiunile Europol Politica comună în domeniul transporturilor (feroviare. rutiere şi pe căi navigabile) Politica comună în domeniul transporturilor (naviga ia maritimă şi aeriană) Măsuri privind apropierea legisla iilor în domeniul pie ei interne Eliminarea denaturării concuren ei Măsuri privind protec ia uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul Uniunii Metodele procedurii de supraveghere multilaterală a politicilor economice Modificarea anumitor articole din statutul SEBC Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 76 litera (b) Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES Ini iativa legislativă poate să apară la recomandarea BCE (şi după consultarea Comisiei) sau la propunerea Comisiei (şi după consultarea BCE) Articolul 133 Măsuri necesare pentru utilizarea monedei euro Consultarea BCE 1 RO 33 .Temei juridic Descriere Elemente de procedură10 Articolul 87 alineatul (2) Măsuri privind cooperarea poli ienească Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 76 litera (b) Articolul 88 alineatul (2) Articolul 91 alineatul (1) Articolul 100 alineatul (2) Articolul 114 alineatul (1) Articolul 116 paragraful al doilea Articolul 118 primul paragraf Articolul 121 alineatul (6) Articolul 129 alineatul (3) Structura.

consultarea CES şi a CdR Aplicarea principiului egalită ii de şanse şi al egalită ii de remunera ie între bărba i şi femei în domeniul ocupării for ei de muncă şi al muncii Regulamentele de aplicare privind Fondul Social European Ac iuni de încurajare în domeniul educa iei Consultarea CES Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES şi a CdR Măsuri privind politica în domeniul formării profesionale Ac iuni de încurajare în domeniul culturii Consultarea CES şi a CdR Consultarea CdR Anumite măsuri de sănătate publică Anumite măsuri privind sănătatea umană Măsuri de sprijinire şi de completare a politicii în domeniul protec iei consumatorilor Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES 1 RO 34 .Temei juridic Descriere Elemente de procedură10 Articolul 136 alineatul (1) Anumite măsuri privind moneda euro Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 136 alineatul (2) şi ale articolului 238 alineatul (3) Articolul 149 primul paragraf Articolul 153 alineatul (2) primul şi al doilea paragraf Articolul 157 alineatul (3) Articolul 164 Articolul 165 alineatul (4) prima liniu ă Articolul 166 alineatul (4) Articolul 167 alineatul (5) prima liniu ă Articolul 168 alineatul (4) Articolul 168 alineatul (5) Articolul 169 alineatul (3) Ac iuni de încurajare în domeniul ocupării for ei de muncă Anumite măsuri privind politica socială Consultarea CES şi a CdR Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 153 alineatul (2) paragraful al treilea.

obiectivele prioritare şi organizarea fondurilor structurale Normele generale şi alte dispozi ii aplicabile fondurilor structurale Crearea unui Fond de Coeziune în domeniul mediului şi transporturilor Consultarea CES Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES şi a CdR paragraful al doilea al re elelor transeuropene de infrastructură a Articolul 178 Articolul 182 alineatul (1) Articolul 182 alineatul (5) Articolul 188 Regulamentele de aplicare privind Fondul European de Dezvoltare Regională Programul-cadru multianual în domeniul cercetării şi al dezvoltării tehnologice Măsuri necesare pentru punerea în aplicare a spa iului european de cercetare anumite măsuri pentru punerea în aplicare a programuluitehnologice Articolul 189 alineatul (2) Articolul 192 alineatul (1) Anumite aspecte privind politica în domeniul mediului Măsuri în domeniul politicii europene a spa iului Consultarea CES şi a CdR Consultarea CES Consultarea CES Consultarea CES paragraful al doilea cadru multianual în domeniul cercetării şi al dezvoltării Consultation CES et CdR 1 RO 35 . sociale şi teritoriale Misiunile.Temei juridic Descriere Elemente de procedură10 Articolul 172 primul paragraf Orientări. consultarea CES şi a CdR Articolul 173 alineatul (3) Articolul 175 paragraful al treilea Articolul 177 primul paragraf Articolul 177 primul paragraf Articolul 177 Măsuri specifice de sus inere în domeniul industriei Ac iuni specifice (în afara fondurilor structurale) în domeniul coeziunii economice. ac iune şi sus inerea proiectelor de interes comun în domeniul re elelor transeuropene Articolul 294 sub rezerva dispozi iilor articolului 172 paragraful al doilea.

Temei juridic Descriere Elemente de procedură10 Articolul 192 alineatul (3) Adoptarea programelor de ac iune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ale politicii în domeniul mediului Consultarea CES şi a CdR Articolul 194 alineatul (2) Articolul 195 alineatul (2) Articolul 196 alineatul (2) Articolul 197 alineatul (2) Articolul 207 alineatul (2) Articolul 209 alineatul (1) Articolul 212 alineatul (2) Articolul 214 alineatul (3) Articolul 214 alineatul (5) Articolul 224 Articolul 257 primul paragraf Politica în domeniul energiei. cu excep ia măsurilor de natură fiscală Ac iunea în sectorul turismului Ac iunea în domeniul protec iei civile Măsuri necesare în domeniul cooperării administrative în vederea punerii în aplicare a dreptului Uniunii Cadrul de punere în aplicare a politicii comerciale comune Măsuri necesare pentru punerea în aplicare a politicii de cooperare pentru dezvoltare Măsuri necesare pentru punerea în aplicare cooperării economice. financiare şi tehnice Definirea cadrului de punere în aplicare a ajutorului umanitar Statutul şi modalită ile de func ionare ale Corpului voluntar european de ajutor umanitar Statutul partidelor politice de la nivel european Înfiin area de tribunale specializate pe lângă Tribunal Consultarea CES şi a CdR Ini iativa legislativă poate să apară la solicitarea Cur ii de Justi ie (şi după consultarea Comisiei) sau la propunerea Comisiei (şi după consultarea Cur ii de Justi ie) 1 RO 36 .

Temei juridic Descriere Elemente de procedură10 Articolul 281 Modificarea anumitor dispozi ii din Statutul Cur ii de Ini iativa legislativă poate să apară la solicitarea Cur ii de Justi ie (şi după consultarea Comisiei) sau la propunerea Comisiei (şi după consultarea Cur ii de Justi ie) paragraful al doilea Justi ie a Uniunii Europene Articolul 291 alineatul (3) Articolul 298 alineatul (2) Articolul 322 alineatul (1) litera (a) Articolul 322 alineatul (1) litera (b) Articolul 325 alineatul (4) Articolul 336 Articolul 338 alineatul (1) Normele şi principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competen elor de executare de către Comisie Dispozi ii privind administra ia europeană Anumite norme financiare (între care modalită ile de stabilire şi executare a bugetului precum şi de predare şi verificare a conturilor) Norme de organizare a controlului răspunderii actorilor financiari Măsuri de prevenire a fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii şi de combatere a acestei fraude Statutul func ionarilor şi Regimul aplicabil celorlal i agen i ai Uniunii Măsuri în vederea elaborării de statistici Consultarea celorlalte institu ii interesate Consultarea CdC Consultarea CdC Consultarea CdC 1 RO 37 .

etapa pregătitoare Amendamente acceptate Proiect comun Rezultatul primei lecturi a PE acceptat Proiect comun acceptat Consiliu – prima lectură Consiliu – a doua lectură Consiliu – a treia lectură RO 38 Act neadoptat Rezultatul pozitiei Consiliului în prima lectură Amendamente respinse Proiect comun respins Act adoptat Propunerea Comisiei Amendamente Act adoptat Act adoptat Propunere aprobată Pozi ia Consiliului în prima lectură acceptată Act neadoptat Pozi ia Consiliului în prima lectură respinsă Act neadoptat Proiect comun respins Constatarea eşecului Proiect comun acceptat Comitetul de conciliere Act neadoptat Amendamente .SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ 3 (+ 1) luni PE – a treia lectură 6 (+2) luni 6 (+2) săptămâni 6 (+2) săptămâni Fără termen 3 (+ 1) luni PE – prima lectură PE – a doua lectură Act adoptat Convocarea comitetului de conciliere .ANEXA IV PROCEDURA CODECIZIEI .

Comisia prezintă o propunere PE şi Consiliului Parlamentul European şi Consiliul adoptă actul propus (eventual amendat de PE) sau Consiliul adoptă o pozi ie în primă lectură Transmiterea către Parlament a pozi iei Consiliului în primă lectură şi a expunerii de motive PE aprobă pozi ia Consiliului în primă lectură sau nu se pronun ă (actul se consideră adoptat = pozi ia Consiliului în primă lectură). 2.TERMENE Prima lectură A doua lectură a PE A doua lectură a Consiliului Convocarea comitetului de conciliere Lucrările comitetului de conciliere A treia lectură a PE şi a Consiliului |----------------------|---|----------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------| 4 5 (3+1 luni) (6+2 săptămâni) (6+2 săptămâni) (6+2 săptămâni) fără termen 1 6 7 8 9 10 2 3 11 fără termen 12 termen variabil fără termen (3+1 luni) 1. 9. îl respinge (actul se consideră neadoptat) sau propune amendamente la pozi ia Consiliului în primă lectură Primirea amendamentelor PE Consiliul aprobă amendamentele PE (actul se consideră neadoptat: pozi ia Consiliului în primă lectură amendată) sau nu aprobă toate amendamentele Prima reuniune a comitetului de conciliere Comitetul de conciliere aprobă proiectul comun şi cei doi copreşedin i îl transmit preşedin ilor PE şi Consiliului sau comitetul de conciliere nu aprobă proiectul comun (actul propus se consideră neadoptat) şi cei doi copreşedin i informează preşedin ii PE şi Consiliului cu privire la acest rezultat PE şi Consiliul adoptă actul. 10. 8. 11. 5. 3. 4./ 12. în caz contrar acesta considerându-se neadoptat Semnarea actului de către preşedin ii PE şi Consiliului Publicarea în JOUE / Intrarea în vigoare a actului RO 39 . 7.ANEXA V PROCEDURA LEGISLATIVĂ ORDINARĂ . 6.

serviciul împuternicit („SI”) SI Serviciul juridic („SJ”) Examinarea propunerii în cadrul Consiliului (grup de lucru/Coreper: convocare. înscriere.ANEXA VI REPARTIZAREA SARCINILOR ÎN CADRUL SGC ÎN DOMENIUL PROCEDURII LEGISLATIVE ORDINARE Serviciul responsabil Unitatea Codecizie Prima lectură a PE/Consiliului Unitatea Codecizie Continuarea examinării în cadrul comisiei PE Unitatea Codecizie Unitatea Codecizie Coreper (înscriere. înso ită de textul amendamentelor votate Unitatea Codecizie RO 40 . raportor/preşedintele PE şi Comisie Notă de informare privind rezultatele în primă lectură ale PE. documente) Grup de lucru (convocări. documente) Primirea propunerii din partea Comisiei (copia scrisorii) Serviciul asociat Furnizarea de informa ii către DG. documente) SI Unitatea codecizie SI SI Unitatea Codecizie/SI SI SJ Contacte şi reuniuni de negociere informale între Preşedin ia Consiliului.

Serviciul responsabil Unitatea Codecizie Examinarea rezultatelor primei lecturi. notă punct „I/A” pentru adoptarea formală. expunerea de motive) Transmiterea către PE (pozi ia Consiliului în primă lectură + expunerea de motive + eventualele declara ii) SI SI SJ. Direc ia pentru calitatea legisla iei („DQL”) Neacceptarea de către Consiliu a rezultatelor primei lecturi a PE (adoptarea pozi iei Consiliului în primă lectură) Unitatea Codecizie Coreper/Consiliu (înscriere. documente pentru adoptarea politică a pozi iei Consiliului în primă lectură) Expunerea de motive (în paralel cu revizuirea juridico-lingvistică a textului pozi iei Consiliului în primă lectură): redactarea/aprobarea de către delega ii SI SI A doua lectură a PE Coreper/Consiliu (înscriere. document PE-CONS) Unitatea Codecizie Serviciul juridic. notă punct „I/A” pentru adoptarea actului. eventual a propunerii modificate a Comisei Serviciul asociat Furnizarea de informa ii către SI SJ Acceptarea de către Consiliu a rezultatelor primei lecturi a PE (adoptarea actului juridic) SI Coreper/Consiliu (înscriere. DQL Unitatea Codecizie Unitatea Codecizie RO 41 . pozi ia Consiliului în primă lectură.

act neadoptat . PE.amendamentele PE la pozi ia Consiliului în primă lectură .pozi ia Consiliului în primă lectură acceptată . Serviciul asociat Furnizarea de informa ii către Unitatea Codecizie SI Unitatea Codecizie/SI SI SJ Contacte şi reuniuni de negociere informale între Preşedin ia Consiliului.a) Consiliul acceptă toate amendamentele .pozi ia Consiliului în primă lectură respinsă .Serviciul responsabil Continuarea examinării în cadrul comisiei şi în şedin ă plenară. documente. documente) . Comisia) Grup de lucru (convocări.act adoptat . notă punct „I/A” cu trimitere la nota de informare privind a doua lectură a PE înso ită de textul amendamentelor) . raportor/preşedintele PE şi Comisie Notă de informare privind rezultatele în a doua lectură ale PE: .a doua lectură a Consiliului A doua lectură a Consiliului Unitatea Codecizie Unitatea Codecizie Coreper (înscriere.conciliere Informarea PE cu privire a neacceptarea amendamentelor Reuniuni tehnice informale (preşedintele grupului de lucru. avizul Comisiei) Unitatea Codecizie SI SJ SI Unitatea Codecizie Unitatea Codecizie Unitatea Codecizie ST.act adoptat SI Coreper/Consiliu (înscriere. SJ RO 42 .b) Consiliul nu acceptă toate amendamentele .

documente) Reuniune/reuniuni de conciliere: SI . semnată de cei doi copreşedin i ai comitetului de conciliere 43 Unitatea Codecizie Unitatea Codecizie RO .Scrisoare de transmitere a proiectului comun către preşedin ii PE şi Consiliului. semnată de cei doi copreşedin i ai comitetului de conciliere Coreper/Consiliu (înscriere. SJ Unitatea Codecizie ST. PE.Reuniunea comitetului de conciliere i) Acord în cadrul concilierii . SJ Unitatea Codecizie ST. documente) (posibil) Consiliu (înscriere. SJ Unitatea Codecizie ST. SJ Unitatea Codecizie Unitatea Codecizie ST. notă punct „I/A”.Lucrări pregătitoare delega ia Consiliului .adoptarea actului ii) Dezacord /în cadrul concilierii .Serviciul responsabil Trilog informal (preşedintele Coreper. SJ. DQL Unitatea Codecizie SI . SJ Unitatea Codecizie ST. document PE-CONS) .Convocare Serviciul asociat Furnizarea de informa ii către Unitatea Codecizie ST.Stabilirea proiectului comun (PE-CONS) . Comisia) Lucrări pregătitoare Coreper (înscriere.act neadoptat SI Scrisoare de informare către preşedin ii PE şi Consiliului.

informarea delega iilor cu privire la stadiul lucrărilor şi al termenelor diferitelor dosare (tabel sinoptic) RO 44 .semnarea textului legislativ de către preşedin ii şi secretarii generali ai PE şi Consiliului Serviciul asociat Furnizarea de informa ii către Unitatea Codecizie DQL. prelungirea termenelor. Unitatea Codecizie Organizarea de contacte informale între Preşedin ie şi PE. informarea serviciilor PE şi Comei.m. comunicare şi transparen ă SI p.Serviciul responsabil SI Document LEX . Coordonarea centrală Publicarea actului în JOUE DG F Presă.