structive se diversifica ~i au aparut grinda cu Ini ma plina nituita ~i grinda eu zabrele nituita.

Pri mele grinzi eu zabrele au fost la incepu] ~semana~oa~e eelor din le~n! Iolosindu-se sisterne cu diagonale duble sau multiple, Alcatuirea a~es~o: gn~~l a fast apoi simpliiicata, forma ~i sistemul lor fiind adaptate variatiei solicitarilor ~i conditiilor unei executii ~i lntretinerl cit mai simple. ~ Introdueerea sudurii ca tehnologie de bazf la executarea constructiilor metalice a condus la 0 si mai mare sirnplificare a alcatuirii constructive, atit ~1 grinziior cu zabrele, c·U mal ales a grinzilor eu inirna plina. Folosirea unor zrinz! eu zabrele spa tiale sau a unor placi cu zabrele plane sau eUfbe, repre~inta solutii constructive care tn cele mai multe cazuri conduc la 0 mai buna utilizare a materialului si la asigurarea stabilitatil structurii, far a ca clemente de tipul contravintuirilor sa mai fie necesare, Produce~e~ profilelor. t~?:lare ~i a profilelor cu pereti subtirl formate la rece, a. mafl~ rnult poslbl1l~a~ ule de alcatuire constructive corespunzatoare ~i de rlimensionare econornica J constructiilor metalice. 1.2.3. Metodele de calcul, Dezvoltarea metodelor de caleuJ, in general a staiicii constructiilor si a rezistentei rnaterialelor, sint strins legate de apar itia si dezvoltarea constructiilor met alice. Ornogenitatea ~i relativ redusa l mprastiere a valorilor caracieris!ieilor mecanice ale otelului tl apropie de materlalul ideal pe care se bazeaza studii le teoreiice. Scopu! final al calculelor statice ~i de di mensionare este de a prin.de cit mai cine conditiile reale de lucru ale structurii, de repartizare a materialului acolo unde este necesar, de a asigura constructiei un coeficient de siguranta suiicient In exploatare fara insa a-I exagera, Aparitia calculatoarelor electronice ca instrurnente de calcul ale inginerului permite renuntarea la ipoteze simpliiicatoare (ipoteze introduse in special pentru a face posibile calculele statice cu rigla sau masina de calcul), permite sludiul a unui nurnar mare de variante ~i opti mizarea solutiilor. . 1.2.4. Tehnologia de executle ~i de menta]. Tehnologia de executie a constructii lor met alice a cunoscut in ultimii ani modificari lrnportante. Astfel, inlocuirea nituir ii prin sudura, ea tehnologie de execujie de baza, ~e linga reducerea consurnului de rnanopera raportata la tona de construct!.: realizata ~i cresterea substantial a a productivitatli uzinelor de constructii ruetalice, a condus ~i la imbunatetirea conditiilor de munca, Introdueerea pe scara larga a metouelor de sudare serniautornate ~i aut~mate, asigurarea si in acest sector a unei productii de serie prin standard~~ zarea unor clemente ale constructiei, va asigura in viitor cresterea productiei, a productivitajii ~i in general reducerea costului constructiilor rnetalice.

Capitolul 2 Materiale folosife la execufia metallce

consirucjlllor

2.1. Ojelul ca material pentru construcjiile metaIice
2. L L Structura otelulul, Ojelul este un alia] al fierului cu carbonul ~i eventual cu alte elernente de ali ere. Pentru a intelege comportarea otelului in diferite conditii de exploatare, este necesara cunoasterea structurii lui, preeum si a Ienornenelor Iizico-chimice care au loc In procesul sau de elaborare, Constituentul de baza al otelului este Iierul, el intervenind in aliaj in proportie de circa 98 ... 99%. --v i\l.acroscopic Iierul are 0 structura compacta, eu luciu rnetalic ~i bune prcpriet ati de plasticitate sl tenacitate, Microscopic el prezinta 0 structure cristalina, care datorita unei orientari neunilor me a cristalelor, prezinta totu~j calitati de buna izctropie, v La temperatura obisnulta cristalele se prezinta sub forma unei retele cucice eu volurn central, continind ctte un atom de Iier in fiecare colt al cubului si un atom in centrul sau (fig. 2.1, a).
u oJ

Fig. 2.1. Tipurl

de retele

cristaline

:

ab-

reiea cubica cu tiolum centrai ;

retea

cubicii cu f~te

centra/e.

"',x () c . ) C\Loh-op;e..
I

r:

a

Aceasta structura, numi ta fier a sau [eritii, este stabila ptna la 906°C Peste aceasta temperatura, pin a la 1 401 °C, reteaua cubica eu velum cent rat se transforma intr-o r etea cubica ell fete centrate, la care atornii stnt asezati in colturile 9i In centrele Ietelor cubului (fig. 2.1, b) ~i care poarta denumirea de tier l' sau a usten ita. Peste 1 401°C cristalele se transiorrna din nou tntr-o retea cubics eu volum centrat :I, [ierul {) care la 1 528°C se topeste.l <':J,-t-ot'.,,\~~ \ei; 4,,;,{~,.t'; . ~ J La temperatura norrnala numai 0 cantitate redusa de carbon poate exista liber in jientl a (circa 0,01 %). Procente mai rnari dau nastere carburii de tier (9.pe3), ~umita ~i cemeniitii, care se asaza 'intre cristalele de fier, strap ungind'u·le. ( Fe Be)
1/
l

J~ "',

1

~,t""f?0\ u \\l 1\>>:.52.
Q.

"-C1, t"G,~'~'''';(:~\

rt::'>~\:('1,,:

i.f)

~

(I. \"1;

6 -UOJ ;)FlWajS]S ';:)Japul1ul P.I [S lJJ ourusarduroo P.j l!JP. JJquapl liqqp.J l1J " -;)lBW 'dUI1!znJ ap 1l1111ldjO e p'; injpnd !11!llp~O IlJ.laJnp8J;Li! u!Jd "',IOpalL1 a["p , , , 'jT'.JFTJul n Iq np nes l!l8rnJ -llJB l1J In:1Je Jqqs wa1sIs ID dS-npu!so[O] 0Ldl!'::JJdwOJ III fP.!JJjBw InlSJ:)e r. <lJ8pod~IOJ Bunq ;)jJ80J op Q:)BUO!1!PUOJ 1soJ U '\quoJ ViP ;)IBlIlJ";':~ 'pl:)rlJlsuoa JOplU uo n ~tlJpnJlsUOJ [1"J !lljPl\-f,A!pnJlSU OJ BJJ!l1lP! V '(;'(;' [ 'uJOr.::aJ[l Ie 1I:?101 JIlin FO.) 8JldPI!,)S 1Pile[ UI! 15 JOI! !~JnJ1SLiOJ ~!~ i 111aJ?J e,al<)JnpaJ fU!tllJ<qap .ioiezundsarco ;)11S:0lo1 !J111~)lo Jis;,)"t? ~~UlJ \:p.p 01;) i ~m!uJ !S 000 r;; P.[ J:!u~d ';;WJ/j~BP 009 S op <lJdll.lnJ ~p 811Wr} no !J!1F'iO ;);~S~~'IOI' ~s ;;WJ/Nr.P OOt 6 ap aJ<lDJ11J op B1!LU!1 no l!nuslqo illlOl0 \;(;Ull ad 'J,i8oujdns aJ!UBJ<'l[1J !In!18J , no 11111ato roun B<'lJ<'lJnpOllu1' sndun • B 'ollqasoin 1 IJ :)"':"1" t> [ " • _I J, ~ ~Za1Jnl fS 'dlBJ !~ !JBLU !w!1mUI !S [J<lP[l!JSJp l1J !!iJ!1JiSU;)J JO~l!1' [~'J':~~!iBJd [<l\0 U!P Jlq~;)<'l\:a lUIS pnpn11s JOlgJ alE <)fqa '":Il1UJ '1:1 JOIP1P\T-l VUl;:t'qOJd 1BJ!P[1 B JO[;)S8JO ~ ~P ,d [1J B~)jq[OAZJP 'E';)U<'llll<lS1? aQ 'JJ!!P.P:i1 ,lDJ[! ~):;J1S -UOJ B [p.p<lds U! !S <l[E'[J:p::npU! ,JOllfiJl1JjSUOJ B alElIo,\i:a[) 0 11?Jfjdw! [? 11')d 'SUBJl ap auropotu 10jaWJ1S!S B 15 ;)J]1P;)[<'l JOp1811DCUI r. ;)1(11[lo]d;.:a L:] 1?JJ;)Jnr -o.nu: '!;)[JFnpU! P. ~P!d81 E'rilBl[OAZ;)P 'B;)],;:: X 18 ~l1ln[JJ;), IllillCbJu! TIl '<'l\a!d !5 )l?~ 111fUJ~ <'l]El[ '!!\ !zodx<) op JIBq 'a[l:1[JlSI1pu f <lJijBFlW !!\JllJ1SUOJ a5BOl -;)UlIlU !S umoard f[)QACUJ;)J B[ JP al?UnQ aFad [npod !S dJBJ 0J1UI.ld 'l~lE'J;); a1BJ !S cosos <'lp !Jnpod JSBOlaWnu ;:llujnJaxa iso; I1C 'aJ!]l;l;)Ul 10P'!+JnjISUO) [n!u~WOp U! !Z\'1SB 1!50loJ r8WJOU !\11111d+0 "Ie ;)1:;) ap \?Dj!!J nu !~\n!lE'J rruno djB 1Bpal1?W lSdJB mQ 'U!PBh'-su<'ltua!s aJB01Ci!lJ U! nns <'lJBOZqJ3.\UO) UI snpord <lUl1jZl1J ')P lll]ato no l!!1JO[U! lS(ll lJ F'Ipnd In]Jio 'JJ!UlP1 :)r!,Ll~)tuO]; <'l~BOl UI jJ]llE'<'lp P.J 'JJ!]P.1aw JOP!iJn.qSllOJ [ruuaurop Ul '0881 11lclB ?dna
"V

8 ';:qquow P.1B2 !;)!f:mJ:jSUOJ B JjB!aA!U 0 li!Jes<lJ<'lu <'l!J I1U ~s HJll! [<'lHSB '?J!f -E'PW B1tJIlJ1SUOJ n.nuad ;)S[W pu dt UBJajO} I1J ~01!!+ apunj B;)JBlnJciXa ~;)JBJ!PP ap <llU!BU! 'Jaquus ad <lJBJ BA ss !1I1JO[Q JOlsaJr. B;)lBlqW8SB 'Ja!lalr. U! ea11?luolu l!WJad nu jJOdSUB_q ap al!!t1PUOJ pup ~ pBW pnJoIQ ad "lqUOW <'lp Jo]ap010ill BaJUJ!ldB pi' aJBluOW ap 10[11+erado E'<llBZ!UBJ<lW ~ ?mpns uud '11W1<'ld nu ruonj 2Ip ami !PllOJ pup nBS '1\ !saJ;':;:) aSUIJlS ~tualS!zal ~HUU! <'lp unqruns no nus: uuqn.ms 11;) JOl!Japu!Jd IT [oS [quom ap lOIPrU!qlUl B<lJB;)!]dB ~ fquom ap 10j]1 -nr15 1? lPpqBJ U1P p.aJBz;:JIB !S lan<J1B Ul alBlnJax;) <'lJBU!lLI!laJd <'l[B1UOUl : J:!J1E'UlaJ os [quom <'lp !<'ll<'ldou1?lll BJBJnpaJ nrjuad 01U;)PU<J pns-rw B) 'lS0J ap !1l1n~;)Jd p.aJaJnp<)J 1?[ qSB<JJlJ uud !5 inuouooa aluqJodw! B] oonp '~'?nUBS ad 1Jl1JS lULU dw q un '[e iuoui ap JOF)fBlnn BaBu11uJ\\_I '<l1!S -O[oJ JopfBmn B <lWaL\ap !BW BdJ[lJ0qnd ;)l!LUJad [quom <)P JO[!JPJnl RaJB] -al<lJJB JB! 'a1E'lJlsnpul !ci]\r.[B1SU) nBS !)Jlprp B J.lP.1E'Olcixa Ul aiep dP lnuauIJd4 J:!J!1S?LU ;:)JE'Ul iI! IZB;:l~u<lnlJu! ftqUOlU dP a[PIJJJlll <'lJ<lJBO<lP 'qsIlaJY '<'lJH -uiaur !a!iJiUISUOJ !n]n[eluoLU edlBHP!deJ a!111!lsUOJ 0 l>.[B1l!<'lwepu!1j d!1!PUOJ o 'Jd!1L1P.S BI alqnJaxa au !!'S QzuaulJll aJBJ alPfJJl1[ <'llS<'lApd dJ RadJ ul '[B!JalE'lu op mmumsuoo RJdns[1 a][qBJoABl !UI1!SIlJJadal <llB \P1~0]OU4dl ?lnS?W nSBdJ\, ']1!iqlls !l<llad no 10ld]!JoJd r. aJ;:)J B[ !!JJ:!1uqs BaJaJnpoJlu! : J01!dms B -rIB1UOJ! BaJRz<)JJ : lOi!JnrJ3 [ltiJqnJa;':<l n.nuad aJp.opnpuoJ I1J <'l:J!lBl<lLU JO!<lUBOjquS E<'lJ)SO!O! ~(unurop <'ljInLU rmu no nBS a!l!?J -rnq al[llUl !BUl no) dld!1111W lBJ0]1<'ld!s l!Jl1]:!i§ ap JD[!U!SBW r.al!SOloJ : ;)wj3 11;) al;)gn ap <'l'jCWOtlle !S a!EnUBW Jo[apopw E'<lJ<'lJnpOJjU! ~ lpU!pB ;)J!dOl no arcpns ep eptde.i Jo]apopw E )oS Xl1jJ ap lUllS qns arepns ep alBwol11BjW<lS nBS <'l")UWOjnp. JOlapolaw eciJB;)!]dE' : PIWI<)W B!~JnJ:!SuOJ Jsa!lllf;)jB aJB;) JO[<'l{UJlU<'l[d 1? arapuud nBS dJ1?Ulquq ap JO[[!W EJ [S <llalualUrijd Jsa!ll+pp~ <'lJBJ asa!d JO[a+!l -<'lJ!P e <lJB1q[1JeS:B ;)P JOr[!Ul 1?J !pllpns B ?~lB[ flB:lS ad BaJ<lJllp011U1 : tU!S aJqqaw !!~JnJlsuo;) !aun B Ja!lalB U! B!l max<'l pU!A!Jd P;)dOUBW ap mjnumsuco u;)J<l:lnp<lJ n.nuad <lJ!l)OjOU4;)1 aj!J1ls?w '!!JunUl E'aJp.Jnsn E[ jS <'l!l1qp'luOJ 11il>.1!A]pnpoJd eal!J~W 1jllu!j ad ;)JeJ aUlS]UBJaU! nes aA!1!zodsjp .ioun Eall:qdopB apUlJ<ld gJ!IBfaw a!1JnJjSuoJ O-J1U!P alualll;)j<'l ap ;)JELU nnu +P Jflllnu [nun 13<lJEZ1P1BpUP.1S '!<'l~~PlJax;) UJluJ!!!ld -W!S !5 LUnJ;)Jd 'rJadournu ap )S ]B]l<l'jBW ;)P 11l]nwnsuoJ E;)l;)Jnpal PU!Jr;:wln '~A!PnJtSUOJ P.JnlB1 !S dlS;)fl.pd P JO!dlU<'l[1J<ll;) rilE <'lJPl;)WOriJ3 turusuaunp .roun EaJUX!! e[ !BWllU nu YJ;)Jrll as B<'l: yxajdUlOJ ourujou 0 <'llsa B<'llBZ!P1BPU1?JS 'lO[[JllaS<'lp E araonpar 0 suuqo ;)S dum !SU1aJB U! !S a[l;)S ap l!lBJpqq ieun a[afE1UBAC .mde '8J!luapI 0I1uawa1<l ap arcur [rueurnu uud ']aio ap !njnwns-UOJ B dJJJnpaJ 0 m11B;)P101 ;)u!lqo os nu IS<'lP '<'llln!dn UPd 'J1d JO[!laJ0d dje aluaw<'l[;) '<lJE'1l1J op !!p alB !zup15 'aued 'aWl;)} : BJ aJ!lepliI j;)!tJ11J1SllOJ arc alua[1J;)ld .roun uaJBz!dq E[ d!lunfu ;:qRod as 'ajBplsnpU! 1;)[84 !!W!~jJ:!U! ealE[ -npour uud 'lBulpnnlluOI 1S IB5JaASUE'1:j SU;)S U! )dms <lJ1U1P laiuqs!p p.<'lJp.[npOLU uud jewnu 'nldlliaxa <lQ -a[eplsnpu! PIP?];) !<'lun dlB dlBdpupd J0l!un!suawlP BaJB]npOLU flu!zaJdaJ I! JOl!!lJl11lS11OJ BaJBz1PJBpmqs aJds sBd liIpd un

, "'... 'aqelnJJp uj muuuou: [S OSS! ]l1U8 U! jBU!LU1<Jl B!l.oU\ ulP [Dual\: UJJDOjlUl1jS aF<ld 'B[uqPF! 1?~[lJJ_l alB;) ap [np -cd Jfsa lU]J<'llBW lS<)JB U!P nqnJJx;:) J:!l!qr?JJBUIJJ !l1l01 11;) J!iJl1J1SUO;) 0 ·2IJapu!jul cl !S <'lun!SJJdLUO;) B1 !~1?1!IB;) l~T<'lld;)B ?lU!z0Jd JJ,;;) 'fp.!pnd op JJeoldn;) Uj r;;sBOlS\'.d aJBF uj jl1U!jqo 18[J;)jP.Uf un 'lRIPl1d 111]040 !1;) nimc -OIU! JSOj B qUO] 'OJ!]E'FllU JOI!!jJ1111SUOJ 111!ll0lUOP Ul '008! jnun !~dnci·· " ·lqU;JUl11UOlU J;:)PUJlD 11;) )J!Pf.jJ <'It ImIl B[ ?]Odl1J dP \~WJO] q ns JO[ !.!nspadOJl; B;:llqn;)aX<'l l1J1U<ld 1B!J<'l1J<W C;) f:psolOJ 1S0] r. !nLIOj !:pp.O!JJd lSBa~JB UI 'lil 0'09 B] nujd sun]c I1B ]]<'lP!ljJS;)P JOJI~J JIB unpoo <'lHB !S UjlWlUJJO !S clUB.!.:! 'P.![Zu\-- U! )OdB pqnJJxa nle-S '!uotard ruiuad iuaz 0 no sus BJ]P'J no J1B un ats<'l [npod -UlaAas In!.! <qsad P.!!J3U\" U! ']qUO! utp jqnJaxa Basos ep J!IB1aUl pod [run !Jd a!iB1nJJ!:J 111 :j8p FO] B 6L~! InuB ul "BJ!-IIIAX Ie !nll1[OJ;:lS B <'llQgtull[ IlIlOP E uj 111J?dB ne aJ!lqaw 01!!lJ!lJjSLlO) '!l1iflIUPJIE'W BdfUl!Iu3 TC;'!

-aid uS 1!SOloJ

'til

0'12 dP OJap)LpSap

, 'fB1UOW !S <llimaxa <'lp E!~OI -0~L]d1 !S Il1J1BJ ap ;)]OP01<llll '\~A!pnJlsuOJ Ba.l!1l1P[e '!Il [11]13al eUI p.alut![eJ p : qS2l1aU!J3l!! arado !<'lun BJW1P!1ll0UO;)J IJzB;:llualljJU! !S BalBl!J!mIJ~ ~ZB0Z!JaFlBJBJ aH?J pOPBJ, 10[PO+~W.ll1 R<'lJ<l!pn)S uud Jl1J~Wl1l !J iod ';CUBOH!A tilq jOAZap tip <'l[.:)tU!PUal p; <'ljBS :)[pnlndaJu! 131 rip 'aJ!lBl<lW JOmtJIUISUoJ p.;)JBnOAZ;)Q
<:l:)HBl8:tu .wmj:m.IJSUOJ G[l:3

a,lBJ.loAzap ap alGjtqpU<ll !S BalBnOAzaa 'G'T

" "Dad otelul confine 9.:B-3% carbon, toate cristalele de Iier vor fi str apunse de cementita, structura respective purUnd denumirea de perlita sau otel eutectoid (fig. 2.2, a). (~It iQr-k CJ)"""-K::fltt-C;: + G Fr~ -f~:*Ci) ~ Cind procentul de carbon este mai rnic de 0,83 ~o, uncle crist ale nu vor !i strapunse de cementitrt (fig. 2.2, b), asHel IncH faza va confine atit cristale ieritice, cIt ,?i cristale perlitiee, structurile respective purtind denumirea de ate/uri hipoeutectoide. ~ Da61 procentul de carbon depa~e~te O,83')(), surplusul de cementitii se a~a/:{l intre cr istalele perli tice, sub forma unor pereti desparti tori (fig. 2.2, c), strudurile de acest tip purtTnd denurnirea de otelari hipereatectoide.
e_v~~",+cic:.\ ""l(r,:\''2- .J",0ukl
I """,,,"",,",'"!TM-r="""'''-''''''~

0,85

:&JIJ
!.fJ I

3"W. ",Lienitlto /5@ b..-:'8IW?"
If

/J

'Y

/4{(}

vrS trf_f;
I

114..

?$ulo f7'1J80
\'G
.

--... 441;, "c -.
r-.
~
LlchHlt.r
I) I'~

/I"
Llc/,;rI

~

.'w
flJt)

r-

<,

I

~

" !"Tv 1/,
I
JiE
I I
'T C'l'fTMWi

<,

I

[SOI3OMO{
(ovslmifJ

<,
1fl!S

r-,
i'-...I
t'l

1/

/

V
I

/'

/'

/'

i

.-

L!d!/i/, I--' cI1t'l7Mi,crim.
I

.L

if

+on+e;_

! i HIJl
!JI1] AVJkfT,Jj

I I
0

I

! GS'05
~

r
I

*,ier:!ri ~
If

~:s:~ ~"=?,r
f

I

/ II

A'vsll!fliN

sec.

t

~L lerI!!burr'li/ %; r
t .."
,

j

i
I

~met7/. prim t/~(hkrili

J

I

d
~ Crts/q/e per/dIce

~mQ\.,t de. CQ:. \\\ Q. ~ll:.; <5 +

~tI

0::

/

;.w. rP,. --:-~ ~ I't-r;,X:~

"-

IF~!.r sec. I I
,~h=;

j)vslen,

I
i

I
!

~L

"[
I

I
I

i

I

I
K

(ferti'i

ku
Q

'727' I Ce!TIM/. sec, rp<"rlilrl , /edeJurihi I I "",,,\~,rk+;': I 1.1

,

!

1,&5'

al

1/0

l7 2%

!!
0

Cemmiprifl7. f Id"oWflri

I

!

J"

,

0

"

I

Fig. 2.2. Strucluri de aliaje Her-carbon. a ~ ,'(,Icc/aid; b ~ hipoeuteaoiti ; c - hipereu!ectoid;

d-

tOllld,

1

'0 in cazul cind procentul de carbon creste peste 1,7~il, cementita se grupeaz i sub forma unor graunti, neunilorm repartizati 'in rnasa metalica (Iigura 2,2, d), iar aliajele respective poar t i denurnirea de [onie. _c,;aracteris.ticile.I!!.ecat:li.~~ ale aliajelor depind In mare rnasura de proper[ia celor doi constituent!: lerita ~i cl;rnentita, v F~_iL'!.. este I11g_<l)_~3Lf()_a~~.~.Jd~s.tidi, av'ind ur-::::::30 daN/mm~, 6~SO'~ti ~i HB.:::80, pe cind cemenlita este dura casanta, av ind 0,"-'90 daNlmm\
v

6--~ I,)() H13..::::.65O:---·-~ ~i J Cu cit ccntinutul de ferita este mai mare, iar cel de cernentit ii mal mic, o\durilc <ill r ezistenta de rupere ~i duritatea mai scazute, dar in acelasi timp

o ioartc buna tenacitate. J Pe masura cre~terii continutului de cementiU\, creste ~i rezistenta la rupere, respectiv duritatea, dar scade si mtitor tenaci tate a, otelurile devenind casante. +<C\\I Frc:A\J \"'G ' . c/ Ca ,~i in cazul fier:lui4ur, ol~lul }~i ~chi:nb? __ !?t;uct~ura __i._prgp,TLet~Hl~ ~ In Iunctie de temperaiura/Reprezenttnd tntr-o dlagrarna avmd ca absclsa"tem" %C· perature ~i ca or donata /procentulde.carbon, punctele In care au lac schi rnbarile structurale ale otclului, se obtin niste curbe care delimiteaza zone eU .E.£~~a~L~l!E~. Diagrama astfe! obtinuUi poart5. denumirea df2:__diagrama fj_er-carbon (fig, 2.3). ole5'~ J Urrnarind in accasta diagrama aJiajul cu o,ir.i% carbon se observa ca ptna la temperatura de 721 "C el cristalizeaza tntr-o rejea cubica cu volum central. La aceast a temperatura, reteaua cubica cu volum centrat treee mtr-o
0

retea cubics Cll fete centrate cernentita se dizol a ~~tr[nd In alcatuirea cristalul~i y Soluti lida m !Ier, at,omul ~e carbon iierulul pur, denumirea de a;lstenitt~a sf~ a s.r~ata poarta! ca, ~I in cazul topeasca, faza continind est " 1 200 c:., a~stel1lta Incepe sa se lichid. Topirea se ter mina ~a 4~gecCta • tedmpetratura cristale austenitice si . UtI hi . ' cm In reaga rnasa devine lichida ' 1/ n ~j~11poeutectOld deexe 1 1 05°1 . !ll~lti:idin gi~t~Ce:'l~dlice'si cristal~P : ~e. cu , .0 carbon, are structura for" cr istalele p lit] . . ·t······,~_·~pIJ.lh~_~, La temperatura de 791°C toate , er I Ice se ransforma in auste 'F ' if 1 ~ -, nLll11it)i punci perliiic, structura otel I ~J ~a, as e ca de?supra ac~s_tui, pu~ct, Pe rnasura cresterii tem er turii ~ Ul ~e c0l!l~une dtn,auskD.!lfL.~1 Ierita. austenita astie!' inctt pe PIa a8g~1~c c~~st,alele fenbce se transforrna si ele in tUiirl cii!1 glUstenita. La 1 380 DC inc (linia a.s) , toata J?a~a ?t~luluj, este a.lease ter mina la 1 490 DC (I" I' hid ep)e topirea austenitei (linia solidus) SI ea
'A ,

t

f

v

rrua ic

1 US.

I

, _9~lurlJ.~_hjJlereutectoide rt (sub t 721°C) ay ~structura alcatuita din perlita i!.cementiUi. La 721 0C raturi "mal-ridicate stru per 1 a se, ransfo~ma, LD austenita ~i deci la-lempeell cresterea temperatur~Ju~:m~~tnafo;em~tz~I~lf &i1stentiJlLt§J_s:eITI~!!~_tlL data O mare terrninindu-se in dre t 1 li . , aus en! a, aceasta transfernita. In continuare deasu~r~ l~n!e! deasupra ~areia exista numai austeproces ce se termin'a in dre t I1l1I!e~ ~Ol,lh~sd' austenite incepe sa se topeasca .. p u IDle! IC I us. ' In _S~2:ul aliajului cu ] 7°1 b ~ ~ementitei in ausTenIT~UI45-oc:) :,:<::_ill:__Q.!J.,.!il ~omentul t.ermin~[jj dizolvarti ausienita purii nu mai e . t' incepe ~l topirea acesteia, astiel incit faza
v • '

ST'd

u

y..'t" (8..hcA1)"\).b,,\~')
, !c~\'~ltr't\:"\
'.",' . '-

--'I"

XIS
~L

a.

('

,\ ,"'I.

t ~7l.>"C"';Uh ,,-I '__~.,--Q

12

e .~_ o-,t,\i.;""'\\' '0.(t

))

,!

,";.

t, (~ 7'~C>(pt,~cJ:(J,\J,~~Q~\\.I.~~t /t;., o ;t;
,_

'L,,,.' ,,'(\'.J,_ t:..

,\

cp. Q '\

o '1..'-:0;\

(\,ffi).\-c-,.,.__,,-th\~'"

",j::>. . 'lA\,C~QL~~Oy.,
I

a

nt'"-.

oQe{L~~l' tl..{l:_Q t /; t;:...;:~>dl: 13 eG' :~, ....JILI U ..~ ()t ~i.~-" ~..J' .
I. .....
,J. •

rrnp. .JJ<JaVO:J3C/ a 'alaJBOJ.)IUOJ TnluaUlUlllll. 'j'l1.-._ ··B=::0/"1'\..::..Jw~ .f~tu(1Jlun-isii:<ll"BlnWlliI B ~s B<llB1P13U.1 ~'"~o!-)n~.:)!ZBJO(llBJ no 'nU<lj ..) ql!:plJl\ '~n:.. ':au) PHn1<ld aJBUllOJSU1311 <lp BlllU!l dtS(ld unnd Inlnlafo BaJ!Zj\l::lU!U! ~fSUO::> reo '3J3JnUJUl ep V.saqasocip as ~J!ptud UT "nUB -jqure BlnF:uadU1al UI .al <lp pndn allnUl IBUl J... C:"".HP~l 0 ap 1nBllm '(V.""""" i'1 ~ 1...}"'l.t ~n~ :r-. ~"'<.:q.."ch :'!'<-tv''\''QQ'oq~\_ I -01.. ldB12L~l£~_Ball:!ZnBUlJON '.rY\1-1(~ f ._.rJn jndoos ap <l1~:)unJ il! 'I! i)nJlSUO."ivN c. __.rp2"t. Baa:J U! .mpo!<l lB SIP .b-.}:e-u!... '~JsnJq ciJP~l 0 ap ~lBUlln '::ISD alBUlJO!SUBll ap BjUn aissd urind .l::J!U =EJ<lU1<ll!~\lmBJ t-npU!'Inrunqwl '~UllOJ!Un !sliU!! ~lnpTIllS 0 !nlnfB!lB ~J..'l:>·'JiD:>Vv""'''o~ :+j! __ --:-1.nuad ~d13 u..!UB:JaUljOl!t~mEJ Bal!i~Wunqlll! nJ1U<ld IPIPBld UL HsoloJ a1sa usm .-"~9·~v"r\.QCJl je pnlB1<ldW<ll ap Inw!3~'d .y I (ffi (JJ5 "<):J1tuJ.y t .::.l~p""?... 'nUl:!]qUlB ElnlUJ(ldUI(ll BI ?ULd F:fsfU1IJ.~ (W J.\::u!d 13alpP IS dun.ua al!lnld~o als<lApd dJ.'Ja''n'''''' "3 pup 'aSBOJ:1l!alqq 1nzBJ U! tBpads U! 'a!l0lB:a!lqO alsa U<lJIlZ![UUlJON "alUB:poduq lBUl alBpns (l::l!1BpUl al!!+::lTIllSUOJiqmaxd as arao UlP lOlalBulllBI E3JEI ~ d~~JJ~~ _~s a::l JjUlldl lU<llllBlllllJ~~~U!~.-Oua! lsaJu 'riBUllO! lomunpil BJnp~S op aluaptN'Odp lurs lO1!ln[a~O alB~ -BJ(lUl aHl~:mB:J lPmluI 'all3Jnpmls -iolP\lls U<llBWlOJ ~z13..-..\::Jn~Bl -(ldllal 0 Ul BV!d <lllZTBJUr upd ~ZBaz!lBal as cJvuo]suapp 3p V3Ja:JrJO:JaC/ <')"Jt:YIP"'."Iv .__ ~~.fU.:..o.urnonns {<:!Un Hlaullqo B..~~ Q ° ·uoqleJ ap jnluajold ap .~'\5'i"l~~:."'f\~~S'<'i~\I.}lUalS!Z~r!f-.\ '._ .)!l:JUTIJ U! . I11L ·iTt. arao 'vaJ<Javm3C/ : <l::lIUlla a uaUl~:!l_~:!.::. ..s.::1 9:):~()O ( dV o..~'<.Kl!illJ<ll aJuawBJBJl ·(.i'o:5-uf"dl13!]!_~a1!mlato n nuad laIn u.lJ!UCjaw lO[P!lSp<lpel<:.!l!P BZnBJ UlE \\ 'p<lJdpun. '31::1 ~ ri.)jfj sp E1BWJn '(v".}I~r81UBAB'lU5'nlls'i..) n." ~d'?:':''' ~.. ':aU °A) ~Jn!llad alBlllJOJSU13Jl ap BjUn qns IN!SU<lS.j·~~ .2:\ '5<1: "QX'~TO -9'~1) ~V~\_() ":l"~\ '<lJ!l\::J uud osnpord . al~. tTl S'p n{JJS' M9 . I Wi i) .O[81u~tu .:J~\l sp BjdlS<lJU B<lW~SOlD ""d af''Q'i'V~~V~N'''''~'3~''~'t~'<:.l'J. l!Ulnuu un ra l3alaultua!:!:l~'lipntBJ -(ldUlat njUlnUB 0 131... - :y:!?:tr" :. "...:iJ!.:uapaA ur !nrnlato lllJ!ldll J]UlJ<ll lU<lllB1BlJ_un als<l V3J!]I)J '<lUJalU! alBt!un (lH.)jCl ldun ualBlmq!sod ]JdP !S ~wnp B(l-!~!?~?Il1J paJ<l UJ alB aJ U<l<lJ'\llBlnqoi3 ~U1l0! 0 !<ll!lUdWdJ __ ~p as alB::> uud 'nUt'll (lJp!ll 0 ap ~+BWJn '('f1"(.'b~~cl~ "\If >=l«:"~~ ~~~ s:'~ .Q . <\.) 1\ \\i\ '~-rn" s 06" ~ '(YS"""~ ~-::5:"" v "t'(..('Q\'i'l ·d...c~<>o--. '-'\1'::' + UlUl 0.)s na amp~iOl1mldto P!ld13 ciS ciJBJ ::>!UlJ<llInluaUlBl13Jl aisa T)3J!U3aaC/ "JjUBJaUl ruon] BU\ZB:aBUlUlB ap ('.\::urd !nlnlaio B<ll!ZIPU! U! nsuoJ. Hl~J inlnF40 H+~lPBdBJ !jJ~JOS::>!Ul B 15 !!1PJnlaJd !!tHJnJ.ctii!i~j5nf..''I''l<ll' nr'i)d1)Il:."" ....)~i1Buf ~Z<lHi\ ytsBaJU t}SU!~ Bl ·BJnlUJt'ldUlat llzBjJBA <lJBJ no 13Zal!A ap aluapuadapu! 1U!S <ljBlnpnJls (ll!l~UlJO!SUBll J'i1'(lTmag III ·.BoWUlm :lsaqaso<lp as 'lll "llu. Iv"" >t'3:'T ~'i\i'NJ r..:Q p~lli as !l B ap lndo. t:)'._.._.TZ' .'O.:)iEosn' !. nBS 'UOqJBJ a[pnl -ato n... .~_ '." :?\1' :.. ~ ~<:>"C. 13J lN13J:aar lBUl 1n!Apd <llsa 13<l JUl ldJlSB 'saj51Ujtfluii8:id"niT!liiTh5 H '.o::)c". 'f}v\. ·gn" A) gSD ~J!l!udlsnB <llIlUllOJSUBll ap !d!UH ardnseop ')009'" OS BJJp no <lljZ[PU! upd ~ZBaZ!1B<lJ s V3J1JZJ1VWJOU nvs cJVZllUWJOU ap vcJJ::mOJ3d a • ". _ ~~~j~~V ~-.JlFmJU! upd ~ZB<lZ!IBalas U'3.\l-.. '7~ ':JJwJcl fuawVfVJJ ap B<lJ!WnUap punmd 'loHJnj -a~o dlB ciJ. OJ!.

.:. car~ se c0l?:pur:r dintr-o parte supe1oCl e de numita plniece." A ~..sibil calita\ile otelului.~n.\_..---~\:i.. an. J ..:l~ rrup~S_~p~l 1l. .l. .u~ l:i la L~~~1£~9_~l~r_!?5Xl~hlte. cu un eontinut maxim de 45')0 lier_ IG . 0 f1...CO~~t\. 6 '._~:.. 2.-.ICe tenacitatea ~i favorizeaza iOj·..~"eS!: ~"( 0t e:Ao .. Furnal. urm.<.1')0). C"ol. ~l£t~e'g ~ ([~. 1mbunatatqte cornporf.S_.::.)s ~07 y-t . de cnloare de industria siderurgicu slnt : neagra.o3". ~.~..:~~c e h. ~.• .c O. .1- 1"· Lm __~_'~ __ ~M} 3Fe·. !n~re.!. formind un tel de pelij~<:: car con irnpreuna CLl carbonul liber Ior meaza la e'l!'!.Ville!.ale ot..\ B ~.ii ~_1.)deIlUlr pe \. _ Siderita. la par tea ~upert. con\inind pln~i la 75% Her.!i.il~'.an. ele se tncalzesc SI . care _r_~_tl~c:. (400 . iar la par tea inierioara bioxid de earScdral ror meaz a _<::2fQP1:l:9~{:hlr:r~~(sullura de iier ~l sulfura de mangan). sub forma unor jD_s::J!:!~j!d[1L_?1l:lgt11are.'l~~riior.~l de aseme!. care contribuie la lrnbun{IUltirea anumitor ...ist~nta.R2Ilf~{1 rezistc:\t:i la rupere ~i a limitei de curgere.C.. Prin ar d erea 1Ul. \.ITIltel de eurg~!:.. .~1:l_!lQbjJlL'lLG.rj.. ~ lurnalulUl_.~ea otelului la _~.\' "I se fIt . c... sparirea caliForma Iurnalului cu sectiunea .l~lj__E_91cate ~i la _~g~~iune._~~orozi~l!!~-=: ' . Are lns:l ? lnil uenta iavorabiEl as~pr3 e re~is~ ten uUC~ OX1Z11de' uer~ ai acestora .. prin gum de I clliutilor !_T1ccanice si 1mbllnat{ltirea comportarii 13 te~p-~r<1tu_rj _..cCJ?--tc". care produce ..... Din minereurile de Her :se produce i:1 fmnale lTlaL inUi fonta. cl..oara a cuvei se Ior meaza oxid de :.e.\I')/iL..l~. 1.ire ~e aduna sub forma unor incluziuni ce sl abesc legatura dintre granntii [._I. intre\ de asemenea in cornpozitia tuturor otelurilor provenind aut clt ~i din .\. .~ldur~. rapt ce race necesara sporirea sectiunii L. dir. LI!._rr:.~i.~!~L_:~:~~!~ __~_:~~~: 7''''U'' "c' '.~'.. chiar in cantitali ioarte mid (sub 0. dar ~~~dl._5:. ncarcarea .e ee se realt~eaza pr1l1 adnugare de Sll1C\ll san aluffilmu $i e2re este CU[loscuta sub . . v forma cilindrica partea infericara.-..nclu..!U.q(.".4... ['To.J -'--CO' 2 j ~ .~e obicei .t1~H 950"C)_ Oxigcn"! are de asemenea 0 miluenta diiunatoare in compoziPa o~~~ "'d. ..6) este un cuptor ~ It e . t . °lt~ortlU~e mlJ .l.. .~r _l~urL In zonel? respective."c c.'l1t~.:?i}. _ fe30~+CO=3FeO+C02 0 3. ridicarea calitatilor _~~nice. -:.( . O.03+CO=')Fe .\\inereurile .. cu ~baza midi la jO: f ~~t'1:I<:':. e LYer _~i.1:.catNial care se produce pe calc indireda. cu un continut de fier ajunglnd de fier iolosite ptna In 60%.:..L.. In cantlUiti ce nu ~~nb%ic:r~a~~u~1tpt~~f:~~t. . provoadl_Jr~itCl.:. Ote1u1 este unf~ !. la cresterea . ~are au loc In<in~:~~a lla pe faftlme'l est~ impusa procontinuu rninereu de Iier cocs si fond °tfU-Isayu_ n urna se introduce In mod " C::prllllmbun~ltGltqte ~alitrltile _l!1~~ Oii rez. ~eCl se dl_la1a.t-~~ll~~1 :n~arcare_ Pe masu.:.i nu este considerat element de ali ere deoarece nu influenteaza ser. (.~~dr ~'. In mornentul in care incepe topirea voluin aiara ace:>tar clemente..~\v!Dcl punctul de [opire la .. de iier si a continutului mare de surelf a In e:res din cauza procentului scazut '" pe care 1 au." :~~r-: r . e a" 1ce.<:JClU . apar ~i u~ele el~ent~. nec~sara topini minereurilor ~i re('! '::\. 1..~p_Lqgrel()!: metalurgice.itoarele Incazul __ ..-t.2:'S. ~).. astfel inclt este necec:lr~Kt_~ristici ale ~t~lur.Siliciul .\rcilelul contnbLlle la tor marea strudurtlor cu grauntl tall..Furnalal ~i produsele de tumal...a. contri?nind I~ Led)l~ef~?Ji!9-r mcca~ice ale materialuilli: ~ : _ompunere elibereaza bioxid de carbC..Lg1.!. care 5e formea~a in f:Jnli . bil ~ VI ."\' (::.-s(oxid de ~. c. de enloare galbena. favorizcuza ap ar F~.zIn tv...J ._~ ~ c.0.'O~t"~ 'Sl..i<.e exe. operatl. Reduce~ea continutului ~e oxigen se face pri~l_ ~lezoxidarea Ja.:-~O-:_0-l. A l Suljurile de fier (piritele) nu P .d.. in cazul prelucrarilor la cald ea se topeste.__ :.:". 4c0)~ C _.\"'~.nomenul p()<~rt~ d~enumi~ea de¥a. cesele Iizico-chirnice.uarea unor constituenti fragili..fa ee materialele introduse coboara m:.~ Sro '"uce. care con t r t bule !a mrauta tirea unor call tatl ale o\elunlor.!L_1~rna_I:Ig?:D' cornpusi care se aduna In unu mite zone.(. pI~) .~ga eon:tr~~ctf~r:~te s:e:liz~t~ ~~~fr_~o~~~~~ ~~ '" : ' a interior cu caramlda refractara. _ _ .~E2DE..C.fuga'. nurni fa eiala] de%es~~t pvortlUne cf~lca.? ~ Ii :::~i~l_ c. Peste aceast a \imiU! contribuie la _o.n ero~e~ul de iabri.iunti iini. II. _.<l_!2!E_llJlre.0.~.. _~. :..s...t:.~0 dk .. cesc Fondaniul. \'.. rioara de forma tronconica numit ~ _l~a.' :u~ mat~flalelor incepe sa scada._\_iJ_~ __ Q~_. Hernatita. _ '.: . .)_Q. -:.. Furnalul (lJg.uer. : . care ajuta la formarea zgurii_' Bioxidul \ l~H 'C. care distrug continui ta tea .~~ (ki'~:$e.~ul favorizeazil Ior rnarea strudurilor cu gri.I.~~2_~~~:'1l<:1.=. . Ia .e -.q .HL_ S lilt : ~~~ nl~0'11~-tl' "_' __ "Lei 1 r.denu I1mea de caiman!.·... C:\ ) \ .. dcosebit de delavorabila 0 are . d Cocsu~ objinut prin ~disti1~r:_a ca:bunilor minerali.~::t<. -"'..~eC:la! cind proeentul de mangan este redus.~ L t:il:. :_~mp:raturi ridicate oxidul de carbon. ~~. ~ce pe a par~ ea ~upefioara a cuvei.040 ..L_s1e~ calciu.::ri~!lului.1 Elaborarea fontei..9Z1~ '_~'N 0.\dlo._. c.iior. de culoare ro~ie.~C\ g c. o.< ° "tl .: J l ._ ~~' .:. f.(CaO~... sara rmcsorare corespunzatoare a sectiunii Iumalului.!~~~..~re P0rte~ ~e JOs a. care nemaiasigurrnd legatura dintre griiuntii vecini.e=\-':.~_ i OJ rezistentei la cQ[Q"lllPc ~ ~i _~11JdrJ.:.~ I t:~a_dS rcdi~c~re_indirecui a iierului In zona supe_. O)IS. cu un conlinut de pina la 65'li') tier: Litnonita.\ ._~~U_t0. L!sjuwl.l :lsupra re:ls t 1. ior mlnd oxiduldeXi~r si .'tletode industriale de elaborare a otelului. I~ ~ ~ I -. t]e.i.01 '2"f)~ ~~~b~2dCO). iurnalului. 8 .enta. din care se elaboreaz{l apoi otelul In cuptoarele utel ilrii lor.0 !. continuata in ~u(Ja.. _ iY1agnetita.tJjki:.-l?..

roun BUllO! qns ·~tB3a.)SE <lQ ~~<lUllntU5Ui!5 BI <ll. rilUOJ ap 1a]f:)npoJd apund -S.:)ld Bal13Ulnt Bl <llS.JBP'<ll:aB B:) jifBznqn 'JrlBpUBdx.-~lci(rln:j U<:lUJPn:) ?unaldm! a.}P <JIB:) -lfJ<lA <lJ!lpul1P areoidno fUls aI<llaonB:) 'JOpJ3dnDJ u<ll!ZI~'JU! EI pUPl!:lU! ud ut .) Bln3z 'lO+BlozloUlJal IBpalBUl B:l ~t!solo£ '~lngz ~~pUftiA: suuqo as aluaUJ'81B1"j._.:)10::> Baa:) 'auo} 000 (.1lDOJJj !S <lllwnu 'alTJ}Jads aJu0.pnP'z ?lSBaOB ula '<l. Jo[alpaJ!p B.:)dDB-S }S ~nJrdB ne 1]P1lPH .\.SBU PUB! llP ." " "0001 B jnutp.IBJOQI3!dBI <lledE alB:) 'repunoas snporo un 'lO!!lnla~O 1> arepjxo -zap ap mssooad UJ osasojo.:)iT'!lol§BA<ld ~qllfuow '(<lUOt 001'" OS) <liB:! -pEdE.) 'mu13 ap ltun.:)zal roun BUllO} nu aIalllOfuBPiV 'l<lp?la~o alalBo~dn:) Ul }.:)l!Z!?:lU! B! nqnsnqUIO:) fdalp }S 1F010! !J alBod IBumJ ap InzEJ3 \nB3 <lHB no :)dts:l!::~':~LJ!::J~I~1}2nJ BalEFAlpnpoia fii. <lSJ<l/l..'1i13U -npc 1>tuoJ pU!J "atpaHP <l!all.:)d '(L'(.)IEO Ul IEuJnJ ulP ~zBaldB:) <lS qUOd 'lnJo!uDJJW 'Z'ftT(. !.:)S -OIOj as alB:l IS: ]"!sltPUl BaJBoinJ nap !! -alB.:)JUOrUBI~luB'dtB!PgdB) <l::> .) <llBUI cp .IO~JdJU! InpHPo <lp!4'Jsap as B<l<l.ro op .)B Bal!ZlPUlaJd .l~Zal mun Bala:)npollu1 1]lBsa:).rlq?llin[ enop B u.p3 .:)U disa aA]pajqo ]"!nop aF'l:) a1+UJ 'lO!<l!BumJ (B la:) nc ~BZluol:)ulS uunBap:j01U! U <l:!l::od nu 10npl!I<l~0 IB ruon.)fsasoloJ <lS<llllJ 'JDUJnj ep Zl1zDfJ <liS<l!nlnIBUJnJ IB 1Bpun5as snpoJo"ile U fl ___ ~ ~ '::>la amosn al<lUBo+aq n1luad .61 81 .qBUI 'pnun] ep VJnJJz dlsa lafuo] Bd.)B ?dna 'Bln3z ?ZBan.} a!dl130l?WJn onpcrd <ljareU.IPuud BaUaW.~:lf[iniB~.=.qs u.-::::-:-:nc::)~cc:u~cn:-:-=.:JJ sp 'dml:)B<ll Bl<:tla:loBU <lp [ndocs no 'lnI -ruaznaro B ~lBo!Jadns B<lPBd q ad JBumJ uj ~[Jns as arso !nlnl.~ ··fnci)a~ !nlnl0:)<Js B .U~-::-~=C:-~:CJ".) areo 'aJJOlPUJnl sp nus J]SnUJ:J Pju0:f "?mUaUla:) dP ?UI10! qns l<ljJ ap +E3"1 dfsa lnu!{uo:l [nuoq -11>:) 10l amo 1>{'!nlnl<l~O IP]"!lOqBj<l ?lBUnsap 'a)vu]jo sp nus pqllJ PJUG:] : atuo] ap !Po:3<ll'8. '([BUm! alBoaB nJ~U<ld !<l1+l<l:l!qo <lp) !un!suaw!p pBW .:l 'JrluoJ uIP 10jaS. op InuttP <l:)alBO~Q ~lof~UJrlt nBS -~jlfl<Jlo EJ lnBpodsUB1~ <lisa '<l!lBUnS<lp 8p aq:lUDJ ul 'CJOJ~p InJO+~:) 'afBi:racrs~.:)"j.?IS <It<lJBOfUBI8UlVP14:)!! aJ.:)P lBUW'dSUJ ~nu!~uo:) un n» rap 'lOJSOJ~P'n!T!J1s no JrlUO~ D!P rato lpnpOld ys :JlSn'dl B Ja).·1?1l:l2t~~~~~!1JInsap lS dwn piBja:)B ul PU1ZllB'dl 'aJa!l0Jpd asnp61a nBS aZB \1::> 'Jsazlpu! . as aieo 'a!v.:)pa:)oJd ']l1/l11"'jO 0 enuoqtn» zp apolaw 'Jll1npfo V<!JDJoqOr3 '~rVI'(:. 'alO (.)!peJd !l?~u!nqallu! aI£PlnUl <:llB creo IBP.IBJ IB!l<llBW '[nJam aU1tqo as <llEUP?lli 15 aremu -BJJ3 uud ':. '3!l) Fl1uoJ !PV:)l]pS<}P U<lJaP<lAU! B<lJBln:)sBq <l1jwJad .3iil·~iE6idn:.):)tlJ os alB:) u.}13A<las !~ ap!lpSdp as B1Sd.B 'pnalaU!Ul UIP <ll!fglpndw! IS lUUPUOJ UlP ?lBilllO! uln1JZ .)'TiCtl ap P<lP IS l0I!lnaJ<lU!W B ala:)np.:) B<Jle:)lB:)U! Bj 1]u!d \!P14J!(B1UOr~u!fWWB ap In[Ol am alB:) JO!UD1<JW iuunu 'uodumi lO/l. l-BUO!i:)'djJ.1' " '9 ap IBAJalU] un-rju.!u BI !P!J!10 TInop no tnzgA<lld alsa {nlaznal:) "13alBzllH"BIOApUP1pajdw! 15 InJ<lB na In:pBluo:) ap o-pulfafold 'l<ltUoJ ardnsasp rZBse as 'g:l!W JEll PPtallnLoA <ltiqn~UJ3 0 PU!1I.}13 'lol1adns !nlnpUpo In!n[<lAjU InldaJp Ul ~u!d a3unf13 l.:)1 <JlB:)<JIOlap U<l]} un ad <l~iz -asB tU!S <l13 '<lJBpIlJJal arepalBUI no Iil~mld\p 'gsBOJ3 lnqBl ap BiuBlU o-nutp alutmaxa pum ajBtll0zpo a:)ppuHP alBOAl. .:)u1luam nJlu.Ind "quoJ d3elfxa as !S .:)tuoJ uaJ.:)lS'd JOI.u!.uJSSJg SS8r lnm~ Dl .:)lqS U! r1uoJ u1P rato aUltqo B ap aja.l3<ls 81Bfs U! uoqreo 1S8Ul{uQ.

.e. care a cunoscui 0 r asr pindire rapida In praCflca.. t ablii grcasa.-. Din cuptoarele 'in care a fed produs. b). este asa-numitul procedett L. c . de Siemens. 2. In pr acticii se rnai elaboreaza otel si "in cuptoare elect rice. ti mp suiicient pentru_sg_lJ.r tiere..1. 'in Cup lor se suila si ~jnc_alzil. 2. bazate pe principlul nrcu\ui sau alJ.:I1Iri electrice. b .~.trol. 2. in jurul w Fig.E. ojelul este cap tat in oalcle de turnarc (caldJri tronconice dil'. o.Q. . D. Turnarea lingourilor sepoate face direct ~ '.n1. Conver tizor.... Aceste cuptoare. nurnite 1)(. de elaborare a otelului.te ca rezultat d usurintei ell care S2 poate regla i temperatura."-. O\elurile Siemens-Martin rezulta lTIai bU~~~. lmpreuna ell cornbustibilul.~"" .v~.8. a 1D urnare.t.10.:o±~ .. pentru nnrea de lingou. .'// a o C 20 a- Fig. bloc ce poarta denu. a otelurilor inoxidabile etc.aza pe 0 piatforma de turnare..---~--".Cvplo. deoarece in durata de elabor are a sarjei eXiSI8.. Tumarea otelulut._-"_'-_----' 1.10. -)-.10. din cauza costului ridicat a1 e~:::~~. >~"/~ 0..l~~bi. in prealabil in camerele de regenerore concepute I" //. capacitatea cuptoarelor MJ.continua. el~ t!5ss:. (hg." acest procedeu 52 distinge prin iaptul cil oxigenul actioneaza numai asupra zcnei de L\supra-.~. Iolosesc energia electrica pentru realizarca tcmperaturii ncces.n__:_ ductiei. 1. Lingotierele sint ni~te forme din fonta d a permits scoaterea blocului de otel rezult t d' etasemenea troneonice.~1:l __elg~ivt~S~rlt.e.-.@~i_tLt.Hce: .1'. capt\.. ~.In sifon .grt1(?g:~r!~ decit otelurile de ccnvertizor. ajungind pinii 13 . 21 .:1 care aiinarea iontei in convettizor se face orin suilarea cu oresiune a unui J~L~le()xig~g_ asupra baii metalice.l"L()"""Cv.I~ o~QuN..o.!LS2..\iLp~.t{l.~9. sa S8 produca cit mai repcde."lA.j00 tone. Productivitatea instalatiilor este insa mult mal mare.a~a _i~~.ii deoseb .~ c~zu mgounlor mai mid (fig. Turruirea oielului in l:·ngotiere. 2. prezinta ealit5._.!.!:llL(:g. -.l n aiar a prccedeelor a mintite anterlor.l~ita la interior eu materiale reiractare) din care este apoi turriat in lingo- coniine in surplus.0i. Uri .. Din aceasla cauza otel ul obtinut prin acest procedeu poarta denun. c4Q_e.irca de aiel Siemens-Ivuuiin. aces] prceedeu este Iolosit nurnai la elaborarea otelurilor sceciale de scule. Desi otelurile elaborate in ast!el de cuptoare.?7~.zIei .rtin este iar rnai mare decit a convertizoarelor.c.: ~e{}.---. a) sau indirect (in sifon) ~ 1 11 in c~zul Imgounlor mai marl La tUrnarea in sifon lingotierele se' . direciii . (Linz-Donawitz). iar cestui investitiilor mai reclus decit la o~elariib Siemens-Martin. Calitatea otelului obtinut prin aceasta metoda 'esle cornparabila cu a atelurilor Slernens-Martin. .ire ela~ sarjei. Fata de celdalte metode.

) lOPZB3 alB10fBp dHmioti puuuszardar 'onJnl!ns : ~u!s !nlnICl~o BJUPnJ1s Ul dJBdu ~od alB:l 'alBulUl op dp<lJap <JHY 'dlBU!Wq ap alUl13U! al<l!lH uud RU!WlId dS IS !nln02ull IB paJ<lp un a~nmsuo.)-'aIBjJdds <:l[Bl -eonur aoun [Uloln[B no '!vdJllS ep vlvl{ ul aJd!l02u!{ U!? 10JS as aEmotiun '!njn!d{o B alB::JUIPHOSap jnjnsaoord [ndun.:1.:lJ!P ap 'aHrunJ~s alBue.mm <:IlU!1§un) .)lBJ UlP 'aJdJ B] dFlUJOJ dId! l -gord au!~qo as B rujuad 'd::Jdl B{ a!l~opu! as !S ~ZBdU!UlB!as P!tqns d[a[qBl '(p '1 n.Jod ~aJB.)lP ap Cl!tJnpOld Ul ~snpOllU! 'dlBUlnl ap ~P01dill ~nou JHSBa::lV 'VnuJ1.}lUU!tUtlL:. 'ltllpaillJdtU! SEA UTI-ltU! lUU!zui]BUJU1 'P!4::J!l .nlnlalO B j?nUrtuo::J B:alBUJnl UJ !nSUO. '2g) anqlS)a08) onp emounuo.) roun In1PClUIla1u) upd Plunmo::J alE.)56J(r-uC~yd~"~iaun -Bt:i!w![a lod~ lClsa!d !!UJ!S'lunj )5 Hun!{::las BCllqdcpc uud u:aUdlliaSE :ao 'nJUSElaJ BalBU!illlP TIlluad !nlno~U!I 10ldpdB:l Bdldml uud dJClHOJ3UH Ua.) E[ lPU! [.zz '[d+O ap STIPdJ UInSUo.) !lpU![jJ !all no '(q '[ 1'Z .)d <:I1jnlli p::lli .)U U!Q '(:J 'on.)!J!PHOS !s alpp uud )nlnrdio !nlnlliTIloA !!JglOSJ]1Il llf!.) un no aJ!{B1dlli n+JnJFuOJ BUO~~JdJUO:lod . ·tin) RdB no npp gUIlOJ o-rru.UO:J V3.)aU ~dnp !~pnq til a}ul os :alB:) 'a. '2U) a}ull a)'[Jou}wvl ! pnjaAjU ~TIOp ald:l B[ jrucn] dl!wJad E ruiuad '~lBJ!Pdl\ ad nqBsBlddp pod un JBSd:ldU.S:T6 __ 'aJEU!UlBI ap Ins.) '!UE ap 0(.3 nUjZaJd:al areo 'J}.)!J1P!lOS Inla~o gUll0J nSua.)S '!njno3Ull ardnse gSBdB uoisjd un no ]S ClJBa41la:jsju UJ BlCl!lotiuH puud a1B.)SOloJ as .!p BI I1U!d a:nzmJU! tU!S spun lOF1BOU!WBt a[CllBo:jdnJ Bj osnp lurs <ll!lnOJ3uf\ [BdPls ap B1Bq ula '<lJBOU!UltlI :ap pnd!! '!nlnpio E.IUOU!UlEIjPpU!!!') "lBUllUq BlBll {nl!lOld 1mnZdJ p!UHlnwdE.:J 'BJUSBP'8 '!.) lB! '~PdtaU B+EJEldns TIE l1[qq ap lO[a.)!l!?HOS ap dfUfeu! !njnraio ESUUIutp !sa] tntTId nB-U alE.:IJ'BJEl '(::q n.) no a!B1lu:aJ HUud laun lJ -I .) RSdjd 0 durlqo as nspsoord lsa:lB uPd 'tP~l aranupuco q n atsd opun alol ap lEd un ad dSa! JOpa}):"d llllB.:IlS.)S .).:InS'B'arenunuoo U! It'BZaS'B'PPUHP ap 14Ja1.3u![ B \'!fBlddal dlCl:l<lJ~ ap B)+Blado a1hplu! as aJEU!UlB! uPd '!!l1}UjillBI ualapaA U! Jo 001 I lD.)B U! nnuuuoo .) PpuHP lOP no '(v 'In. $)VOUiUJVl ~)d anujp BtuB1SIP !S d!~qOl ap [nsuas Bqlli)t{JS lod lS!dJU.t3!]) oJ).IEUln1 EI ludu arao IB)JClfuUI:ap<ltpapldld a:juu1W!TCl U!S UdPdJ ur l -ord ls:a:lU uPd 'alBU!UJBI ap !nlns:a::lOld al!l~HS. "'B.)Sd~Ol as dlB.)S.)lOU!WE! ap dn ~saJE B1 'SUdS !SBla.JJns -Vial '\:lHumu 'a!und ap jaJ un ~Jtwpadns Ba:pBd Bj BluClzald EA jno~u!l '!nltili1nl -OA B amrosouu 0 aonpord as dlP~l uud illnJ "lOpatU! erds ~nuHuo'3 as IS FlJ:aH -ogun HfaJad Bi dP dda::>u! !nlnIdio 'BalI. 'Z!J) lBUglIUI snpord U! lnoflu!l A)Sd:)Jns I1UllO!SUBll dJB::J '!un!suaUllP dlP. : aJBOUjlIlBI dP !lnda aplBoWlliJU osaqasoop as 'PIPBld uI 'a1!ug lOrdlBU!WBI BalaU!~qo Bl ~u!d lO[aJBOUjillBt !PpUllP anuud )nlno. U! suoz ClllwnuB U! gunpB ss til1J:l 'dlnz1PS lBIil al!dol ap apund no alUaUId!a Ul? atluaAOld '3mfvEalEas ~alps!! ap mjnsooord lndill!+ Ul Hdot )njnIElalil B1BJBldns BI d:l]PP as 11s dmn na nu d:l an~~:jpnduq UIP u1A01d Cl1B:l'aJ!un}Znpu} ~alB.DH!P!!OSpap !S JO!!JDollUH salp£{J 'BUCl1l01I1 0 !'Bill dls:a Jo]pnOt3UH Blnpnlis 'sns Ul so] ep ClJBJ as 10[dlanolluH Bald!duIn a::Jal'80aQ 'aIEUE.JVWl1L '9''PTZ '~Jd!tO~U!l UIP I-npU!to.I01BP ClSBUIP aHJnjo.) n::J !tnzl1Adld lUIS aIHold tip JO[ -tilUOU~UIBIIB ).

care. Fig. despartite prin :ndlca l:l_lTlilimetri. momentul de Inertie fata de axa y ..15.a\e !a in cial a celor cu sectiune cornpusa.12. cu liitimea aripilor de 100 milimetri.( -q El este deiinit prin Jatimea ~i grosimea aripilor exprimate in :-eu. La fiecare Iatime de aripi. 'C1' ~i I t ". Din aceasta cauza ele sint indicate la preluarea solicit.13). la aceeasi fnal time h. r. cu ajutoruJ caruia se poate rea!iza legatura fntre doua elements dispuse perpendicular (fig. 6.~ui doua talpi legate intr~ ele pr~nt:-oe~n~:h (I. 8. Otelul cornier cu aripi _l.14) ~i este folosit in special la confectionarea tfmplariel metalice. latimile aripilor ~igrosimea lor. otet U (STAS 564-71). . profilele I se lami- cu Ina \1 'v U neaza cu tnaltimi ptna l~ 60 em. Este un profil tipic construe. 9!?i 10 mrn.Otel T (STAS 566-68).se Ieee prin si mbolul L urrnat de trei cifre.oi In tara se lamineaza ate! cornier eu aripi egale..f •.. 2.. cu multe grosimi (doua ptna la cinci). A~a de exemplu. d din 2 in 2 cm. .uct Tet~ dlmensiuni In cadrul diieritelor tiproduselor l~mir:ate. 7. . purl de profile sint limitate la e: t d tinate constructiilor metalice se comSortimentul produselor. eu exeeptia profilului U28.__.indicate Proiilele I au 0 rigidi ta.iirilor de fneoVoiere oblica. mm ~i grosimea Yq Fig. sup use la solicitarl axiale. 40 nu se armneaza. imbolul I urrnat de 0 ciira Care e?:De exe~plu I20 tnsearnna proiil . cu liitimi de aripi c~e la 20X20 pina la 160x 160 mm. Notasem nul x. dublu T.13..p~eCUm!?1 ~~~feleecele mai uzuale. ~2. numai cu grosimi de lO ~i 12 mm. b)...1 fi ega. a).se lami ' alti mi de h si la em. _. care apar de exernplu 1a panels de acoperis pune din urrnatoarele profile. Este un prot~l for~llat. Ele se rnai iolosesc ~1 l~ alcala alcatuirea element~l~r sohclt.condl tlUm a acvestor s~~Cent de iner tie fata de axa u _ y est. Pro!i!e dublu T. In tara noastra se lamineaza cu Hltimi de aripi de la 30x20 24 25 . cu excepjia prolllel~r 1 cu iniiltirnea 34 de 38 8 la care cm. .e se. pe crnd c~le ell latimea de 120 mrn.de 70 mm se lamineaza ell grosimi de 6. Lamlnat cu dimensiuni mal rnari...lm. n: ! n. In spe te rni ii si acest lucru i mpiedica Rigiditatea profilelo: I fat? de ax~ ~ c~sme~~fun'e centrica.0jel comier cu aripi neegale LL (STAS 425-70). ProfiIele U au. eornierele cu ~tlmea artpilo.moteJ cornier cu aripi egale. dar care are nurnaio singura axil de si metrie (Iig.~a ~oa~tra se la mineaza l?:Otlle sint precizate in Iunctie de inaltim . L lOOx 100x 10. Se produce in prezent in tara noastra numai eu inalti rni cuprinse intre 20 si 50 mrn (fig... . tot din doua tiHpi ~i a 1._ !l • . La noi in tara se Jamineazs profile U cu rnaltimi h de 5 ..y mai mare dectt profilele 1. deoarece conduce .Ojel cornier cu aripi egale L (STAS 424-71). tuirea elernentelor solicitate ax~a. in ') ~2 a) Dimensiu~ile profilu.edlfer3 de eel cu aripi egale.lb.! Proiil T. decit pu trrodft}~l~ ea l~f:l'?~~nfectionate mar~ la In ~i din tabla groasa prm astlel de ele I .aama Iiecarui produs cit mai bogata. 2.2. In alte tari . La r. Este ~n.t~ mare f~t~o~~iere. prin faptul ca cele doua aripi au laiimi dilee (llg.ig. 2.. " h irma de dublu T alcatuit din Oie! I (STAS 565-71) . 2.1 "'I I ~II' I I' y iql Fig. .l5. Not area acestor profile se face pri mil In centi metri inal ti mea proti u PfT ~ UI. Otelul cornier este Iolosit insa pe scad! larga ~i la construetiile sudate.. sudar~.n: cu talpl late (tlg.lamma e es 1 U' ~ • • • Notarea lor'sa face prin simbolul U. ~r t . .8.~ unga ike Din aceasta cauza sortiment. J.!1 n depozitele fabricilor de constr. variind din 2 in 2 centimetn.mm Va~l~~!?1 b insa aceasta solutie nu este avan: Pentru condi tiile econormce ale ~~~1l i~~a~~~ami~are ridicate. La noi in tara nu se lam~nea~a sibil mai profile. neinclus in sortimem. De exernplu lrlsear.5 ~iapoi de la 8 ptna Ia 30 ern. Prolll U. cu tnaltime~ ~ ~e 200 mm. ~- . -~ Profilele U se Iolosesc la alcatuirea elementelor de constructij fncovoiate precum ~i a celor compu5e. la bloca~ea un:l tajoasa. in special Ia alcatuirea barelor structurilor eu zabrele. ar constitui profilul eel mai indicat pentru alcatuirea barelor grinzilor cu zabrele sudate.. Olel cornier. tiller nituite.la c hed U t sub forma de produse laminate. 2."" axa x-x. 2. lntrucit permite prinderea acestora in noduri fara a mal folosi gusee. in l mad cantitati de otel pe ti mp In. b). de aceea slnt. 2.'t. 2.. urrnat de cifra care exprirna Inaltimea h in centimetri (de exemplu U16).la ~ncovoIefe Ob~l~~ari in u~ele tari se larnineaza profile I luar~() ~n bune_.ma de 10 n. Pentru prebuna lor comportar~ . al ~aror bi ite. se produe corre a In_l .i. ea sortimentul sa he clt.pr911.

rn.)nI lS<l. gAHa1 : njdilldX3 'Inl<q<ll<ld BdlUls01~ IS HA<lt rB_lO!BfX<l tnlFHU -BIP ppill mill UI glUpdx<l <lJB.JJvlnJ1.)<lJ!P d:lPO ad '!nB~adun. B[ ap lO]!lTI1H[!?<lill!f?1 no gZ8aU!lUUj <lS '(OL-9809 -urudarp ?hBat SYIS) JWJl1Jd r{ .)!S Will 901 H[ gu!d oe.'(.)!P -p lEW <llsa 10[ Inl<lld liP !ntnlduj gt!JOlUP'.)!? ul !S !n!lOds atq!p!~!1o llJaJuO:l al -.)!pU! upd gZBalou as 'aunus!qo lOlalBU!illEr IB IF><lP tB.L a '<lJ<ll B[ allOpu! F!fqTIS loralHOJd B<llBUO!fJ<lJUQ.)1l pup puma 'al!qasO<lp IRUl a[<llqgz no !!t:lTIllSUO:l roun Bal!nlPJB.Bllgdapu! ITI18p<llBlU na P !n[nldB! !'!l!l0:p3P 'aUn!S<lJdlUO:l dP jEpads U! 'aIBp::-B P!HP![OS ttl asndns lOF'lluamald eal!nW:l1B nriuad a1EUO!ilB <lpBO! al!J0Jd lUIs <lIlA<l! '(v '0.) I lupads U! <l1S8S0[oJ <lS 'OOg g X (.X08X09 ?lBlnTlj3 : TIjdUlaX3 'ajHSlaASUBJl !!un!tJas lTIjal<llad 'ealU !£01. <lllU! suudno a lOP<llX<l Inll<llUB!P no ~ZB<lU!lUBI s ·(fL.) !<l~~ <lp !'!lBWln '!!JpIlnU<lp 8a.H! ..-tOt SVIS) PIV:J VI <I~Dulwvl 'RJnpns'R.3 al!l as -ajjp TI. a11U! pUnleA !TI[apl<ld <lIB!UJ!SOl:aTI:l !S unn 089 1S gr.-G I"" J . '1l!J) unu 98 !s g'e. !sHla.)1<l Jo[apBJlsnll~q 8 '<lJW:llam !<lJ1?[dlU!l 'e<llBUO!~.LS) talo ep VPUDF1 - ':am . X 00 f njd H ·rnax::r·aUl!13unlxalU!SoJ1jXdLU!t~1 : B<lUIPJOU! JOIlUTI!SU<lUlIP <llH:l!'PU!upd Bau B -atnsse <lp ~zealou::CIS '(61'Z urtrr 9 1311?u!d 1 BI ap !Ul!SOliJ 1s mur OOS !S Og <lllU! osujrdno !W!~!11no !1ZB<lU!illRI<lS '(69-S06 SV.3 lS e<ll~llt -mu~ 'ealU Ml : Flaw fIlill U! gill pdxa oreo 'X [n uuras uud <It!flgds<lp <llg.)a alsapaMp as TIl.)!lUOUO.:l 'q '0(.{ A 1 so BdaJ '<lpqTIal:a ap InJluaJ ap :j.:.'(..{ p a .)H[ JS<lSO[O~ '(. '~H) al<llad sp !uqsOJ.fJJunidJJp 'p1npns pJp! '1'1/0 u!p Jivn!oJd 1001 - '01 xOL.)aJuQ.)saso[o! as al!Aai 'aI~.)!pU! uud gZHalou as '.'9X09X09 gpuWd ?hEai :nES (.) 'X [nuuras upd at!tlgdS<lP al!p ?nop sp gflHU -rn '!!l!umuap BalH.1RJ 'plo ulP ltkJ.

ur rnata de 0 citra care expri ma dimensiunea laturii in milimetri. urmat de 0 ciira care exprima d.. ea: pane.arnetrul tn milimetri. Prin inlocuirea prolilelor laminate obi~nuite eli profile met alice cu pereti subtiri. Se ncteaza cu simbolul0.~2. De exemplu: Otel p~1trat 20 sau 4L20. magaziilor. (STAS 334-68). 28 29 . ferme. STAS 8250-68 (fig. Profilele din banda ce otel formate la rece sint produse cu preeizie dimensionala superioara !)i greutat e mini rna. La noi in tara se mai Ioloseste ea ~ina pentru ciiile de tulare ale podurilor rulante. Se noteaza prin indicarea denumirii sau a simbolului (4L). '='>-<::: ~ ~~ ~~ ~~ '" "<I Fig. pentru 0 anumi tii valoare a mari milor statice ale proiilului. depozitelor ~i a alter canstructii care nu trebuie izoiate termie. tn foi de 2 m lungime ~i . Sortimentul de produse formate la rece. Sortimentul destinat eonstruetiilor. Prolilele de uz general se utilizeaza la alcatuirea elementelor de constructii usoare. 2.7. a unor tiranti etc. cu linie si mpla ~i elegant a.aproximativ 0. se imparte in doua grupe: profile de ttZ general ~i profile pentru itmpliirie metalica. b). 2. eli aripi neegale (LLi). 2.2L TabU! ondulata.5 mm si diferite tnaltirni de onduleu.8 m latirne (fig. Se toloseste la acoperi~uri ca tnvelitoare sau la alciituirea peretilor halelor industriale. Prolilele formate IS: rece se Iabrica la lntreprin~ der~a Metalurgica Iasi. stilpi etc. Hira ca manopera de atelier ~i de rnontaj sa creasca simtitor. I I _ Giel piiira.21).· _ Tabla ondulatii (STAS 2029-68).22. de obicei. De exemplu: 030. _ Oie! rotund (STAS 333-71). in cazul proiilelor la minate la eald. Se produce eu grosimi euprinse tntre 0. STAS 7836-71 (fig. In aiara prolileior laminate la cald aratale.1. a). care per mit r ealizarea unor constructii usoare. care se intrebuinteaza frecvent in construetiile metalice.22. Se larnlneaza cu diametrul cuprins tntre 11 ~i 300 mm ~i este utilizat la fabricarea ~uruburilor. lucru ce nu poate fi realizat. '-' ~'" '-. preeum si in posibilitatea obtinerii unor profile de orice forma. Se lamineaza cu latura sec\iunii transversale de la 8 pina la 140 mm. se mlcsoreaza eonsumul de metal. a ~uruburilor de ancoraj. Are diverse intrebuintari in special la timplarla metalica.75 ~i 1..'<::> ~ <. 2. Superioritatea profilelor ell pereti subjiri consta in distributia mai rationala a materialului In sectiunea transversale. a carer tntrebuintare este mai redusa in eonstruetii. fiind asimilate in productia de serie urrnatoarele tipuri: profile cornier _ profile cornier eli aripi egale (U). industria metalurgica mai lamineaza ~i alte tipuri de profile.1::C:i ~'''_ <U": '. in iunctie de destinatie.

.(.'(. '2!. ·3!J) OL-6098 SVlS '(!uZ) ar8~.11 ..'(.(.::I '.§'!J) 69-L9SS SV IS '(!(5) <lIe2a !dpB no B2amo 8lUOJd ! lP '(.:)p!Aa I11do.L aIlJold ! (j '(.Of: IS "Z _".)[cllU0trll1Jn apaAaJd IL"S9S InpJupUElS 'a)~J rq alr.)S uj &J1.'1JA!Iap anW!3Ull] ! aIBSJaASUllJl !!unli.)as anunrSU<JllI!p : B[ 1(JaJaJ as [BJaua3 uJ !S snpord !mp "aB [nprepuejs op .)!lRlalli aP?ldllI!l 1111u.nuad 'njduiaxs aa 'moJd <Jp J8!U!! ruiaur mun BS1.8 SV IS 'ell) alB3a Idp8 no .. '.)pqq ap !uq.:)uPHA 'Jol!sn 'JOlaJF~J8J RalBUO!tJ8JI10J B( . I 'asndwoJ JOj<llu. :.'lunJ PU!A!Jd alpdluqV .- 'aHJaHP aX!J !w!~unl alrnw pnil ujp asnduioo al!WIEun[ .)as a[!Ull!SUallilP 8[ ?EllI Il aI1Jd18qu apaAaJd r L -999 111PJ8PUU1S'I [afo n. - :" . \ " .'lunr .(.6'(.8 SVlS '(!Z) 81B3<:l!dpu no Z <Jl!JoJd ! (p '(.:)l!l!qBlS lU!S pafEqu als&JV 'al1.'(.'1llI ! !nInm01d <JIB 1(llIJOJ ap <Jl!!frpuoo ! aJ1.:)P J]!LU[.'(. \ .IHl I \~ \ .:)l!unjSUaUI!p IS <J[8UIJO. 8] I aIH01d nriuad ! 11l 91 E[ sur ep '911'" 81 aEJoJd ruiuod : <J!iu.)[llq 'JOI.)t8 Jo(aUeO.IE! '<J[1.)n1lsuoJ U! gzuaz!Illll as ji'.'1UOjsu.) '[nIllm -ord B<JllI!imu! ap <l!i.) uIP %SI E[ ~u!d <lEWPB JOA HJUpnaua(I 'W 911.:)A Ul Jo]a[!J0Jd U alESJaA -SUB1+ I!ull!i.:W 'I"(.)aJ B[ alBu!wBI lato cp ~pUBq UIP JO[.._~~7::-:-.:)IBPlsnpu! !S .. ~.:)llIlP palBq8 . 8Jqqwese ep <lldw<JX3: 'v(.:)S 81 alB.(ill!) 69"96(. '.1 !S 9 aJll1! atnN EqS !J rod aX!J . '3!J) lL-SS8L SV.(ill!) OL-OI98 SV.LS '(Iun) a[u3d8u rdpB no aIHoJd ! (:.'(.'6 '2g) 89-6v(.)U11j Ul aI8SJaASU1311 Hun -!i.) v(.)Ull! U! 'dJU1A!l .rd PUll! '<J1BU!UIBI ajdsnpoJd '<lPW!WBI JO«lsnpoJd B!lda'J<l?l '8T(.)!J!un lSOJ ne 'B.)13Jas JOJpap?qu [pgU!llIlalap 138Jap..!luq3unl '!n[nmoJd Baill!f[~U! rip 8!+. BJn.t 16 SV IS) .:)(!AP 8lHf.:)d a[amoJd '(J 'zzz '2!J) 69-9(.)[B ul JOI !nIll[OJ !!lal~u.:)l!JoJd .::1 . !llrn]aqBl UIJOJUO.:)]a 8aJ!nW.:)llI.:)S 'apas op asnpo.:)l!WllUB no puau!wBl .:)au !dPB no Z <JIUOJd ~ (fJ '(.::qBWJOJ ll11S a[dmnw a al!illlEunl 'W (. I EI'7 ·-:-.LS' (m) alR3a !dpt:: no n amoJd ° \ \~ \~ i \ ~~ ~ I n .'1J 9 B{ ap 'OvI" ' .nuad Jora1!JoJd 1.:) BAaE. llJn2U ul '(n "(. 1" i'<:.)B ajdwJoJ alB+?JB lUIS S(.S8 SVlS '(PC:!) snpsap punier mOJd ~ (1f '(.2 -n- '(.'1[Q1lI8suap ajdUIax.WJoJ \Fl '1!qaw <lp~ldwn n.'1~dx!! !w(aun[ <lllnlU lUUI 111P .:).'0 . '66·(.'(.(..- i ~ ~ 'JOl [nH?duJ U[ sp UIlli 009 umunuuu IT! . [nlaqul lilP al!10rBA na 'al~UJpquJ ap al!llI)Eulli ap a!f.)IPU! ji'JBOpaJU! CHW!! !S ll1 S <JJlU! ssupdno !wjEunJ no al!J0Jd '?lEJA!! udlBHtUU.J..)Unj U! sns !Bill QF~.:)tlljqUlcsBau Brdl1l!S a[!J0Jd ap nmtsuaunpod n 81 ap BP.B'n U! JE'! '8!UOJd J01S<:I.)as rojnmjsuatnjp BalBl)1s!.

.25...0 . age..2.1.. drepte lara 111 .__ •..0 1•. 10. la iractiune (STAS 200.. Incercari mecanice otelurilor..._D.. ---.j~ldte. baza {mar incercai'i de labo:.:.:. -.u~ 0 inclinatie 0 s. :::::8 :::6 _ _ ".i:nite fixate de 110r111e pentru ':.9. '.. _..~~alice.0r ~ <'.1 de tor ma stan dar d L'1 p recizeaza ca barele trebuie ~ art ~ t de In privinta CODl.3 I I I I -~~---! . Deter mina 8 .Q_~~2-.:\11... G.. . ! i -2. aceste . care reprezinU. ... Ior rna S'T '\S 565-71 mai prevede ca e92Tot in privinta ~?n~l\llior de.:~::::: rni:tJiicc .uuglnd La uneie profile abateri!e privind masa produsului vanaza In funclie de _3iferiti Iactori.o ~ pentru profile 10 . ~:l <5t lo t ::s... Care abatere.~ !)!)r::. 2. .3 ~----i 0. .i \ .. conform STAS 395-68. :> 8:n ..._v.': se Incadreze intre anumite !. in conformitate cu pre\~~kr:le srandnrdului prcdusui~.0. -----~: +1.... 1..--------·--~-i ... "I it urbari locale eu sagea a d ouuri .. • ' " E1G1X.pa~ep~cla . In functie de grosimea produsului si ::Liri.~---~~--.'\rii urmato8re!or earacteristici fncerCCll'ea 60 mel: anice ale ote] urilor : ":'!CO atJnge \'aloarea ~COnsin. .. L i' i • -'" Y • c.. de _1. 10 12 .~.7 _ I . .-~~-~"-. 32 L:nig. _ Tubel!ll 2..-'~. . a( < irnea [i.3 =-1 . \'erificarea abateri!or se ". Abaleri dil11ensionale de larniliare. .- 'll -----.. ._~ r. 2.m mil '(t'. 2.. . 140. ±G .i eiorLlni~ar til.""l~ x 'Cf' _~ "(5p 1a curbarii <' ad mise pe • tll:lrL: . J dJ-..-"...?! ~lun.~ .lLa btl" .valoare mentionata ca indice al elortului unitar ..26) si consta il1 aplicarea lentil.~ ~111l\ '" -j b a urofilului nu trebuie ~a dt:.itJe 0 de profil 20 . gro5h~!('a mediC!'l1 tiilpllor 1. -.... .t. Asa de exernplu.::ea lotului (tabelul 2.4 GI'i)si!lh'.~ de a s~abi!i rnodu! de -~fliconare a materialulu! In :..Lue~lz~ pc epr~l\'.----32 .• di atirnea or "1.. t\-[ ilor (tig. i . "" i26 .3 ...._.I e de 1 m. 2. .'seasca valorile din ta belul .' prevazuts de '::ndarde sint : :. ".. 14 ! 10.baterl variaza intre ±4 9i ±8%. t' a irn mu 1 Jig. I'" Ab ater ea li mit f la rnasa unui n~e~ru de la +5%..--20 . +-10 -. ._ .---. 16 .. .utni [12 condi tii de solicit a re.e: --.j'i}[.0." tnrnultita eli lungi mea prOltlY"Lll~... Scopui acestor incercari . 0) S1 0 concavitate 1 ~O .or maliZ3t<2 ... 20 22 . o. -.51) ~ Compi. in veclerea determin.::':1 mecanice. ~ d .. --.. . " .. 23 a tj] oilor 01' de maxi mum ._.01) care se efee. 50 . ... :30 ---~.sc : ]"23 caiiUii!or mecanice ale ')'e(urilor din care se executa ~':)t:':itructiile metalice se face ''."~.. 38 40 i "__ " __ "T~ _~..1. pozitive nu se limi teaza ~·-i 2..-..!:QQortio.---..lJ_'!.. lfl\imca 1pll b . la otelul lat..-10 '-"-~-- ~·~I 1..J'?_l2...-3---1 ----.18 -~---: -1.mUm 2 m m pe? f". _ _ "_.Tobelul 2...limita de proporiionaLitate cOltvenJiollal6 (tehl!icd) G 10.. . Controlul se face prin cint arirea lli1Ul 400-.:te (iig.care calitate de ote!...t!tea dintre efort~ll1nitar . .... reccptia procluselor Iala Tavellil 2.. U~.._ =4! . <:.3 .4). a:le ax"! Sl S~ nu e ccurbarii pe lunsirnea I 0 t a 1a ". __ . .irespectiv. mm l ±2 I i -0. pentru constructiile ['~"zllltateje obtinute trebuie . SG.:uLe.:.--.'~ _~ __ _~ _~~ 2..0 n.l.. c) sa nu dep. 5t ~--'"~_.sa~~a etri Se mai admire (5ir".. continua .-..1 ~nCll1imca pro l ilului 1.. _. 33 .51 progreslva a unei solicitclri de tractiu'ne. ~. h ern la in£U\imcn ~~~--~--~-=~I t" II. 600 tone profil la rninat..!i..~ Abated limit" adrnise mm 8 .rma. Cele mai imoortante incer.~_ Tabelul 2.\\t:1tip.unlor extenOtle a\e p 124 si 3 mm pentru profile seasca valorilc : 0.. d (" !) 'r b) c"re nu trehuie sa epa.3.--~! lo t ~\ba It'ri a-limbe.."c_ .aturn (neumplerea) c~l..06 t Abater ile l imit a J c o Fi~.

ll..)lSawnu as jllja+o !S dJUlU dlS.10 '!"!J!LUdlsa 11-..) all.:llaAnMa Balaom "E'[ l!UlOWnrOA op EatBl!un rid 1BwnS'uoJ.10d : :l~:>OJd .)nSp'3PIlJej BweJii!C 'L{.§'UIP 8t8JuJdns pup '8J~UO::>lilG 'iJJ'Ou<Jl . ?ZB".E~a+oJ.'(. !d~.JJtiUl ?t!w nUB o-rju.0 raw81.m PBG '!.'llp8.1n3g UIP lalciJ [n[dJ ap ?UIUJ3B!P 0 auqqo ss '(!dtdAnJda 13a[l:!!flUl ri[8S1dASUBJl !!Un!tJds BlJ!"? 8[ !:nUpOdUl UaJ8.:)Srosn !J neod J. -l'll:! -uoqreo ep snpar W.}Si'JnJ ap ]ma!{Bd aJBde !BW nu l!lU8J3p.m] Ul J01 Bd1 -]Op:J I U! ~r:.U!OPUZ sp VJJD)JjJU I ·tll13t!lB'J ep fSB'[J !S f:.0 !awuJ1ffiTp B1EJ8JdnS '!n[nlrl~o Ba~C.s aJI].!:!E102L~JE'~ dlS<l I'+EJE'jdnsnSB~r.:.):)oJd no !nrn1alo e ~.) '86"(.:J13Uri1 Bj dJI]Ol!Apd !!fUlU10!U] rs lizuazjuJn! s -o jalllBl1l8!P UW.)!PP UOqJBJ rip iucoord no l0l!lnlato jnzao ul 'L(.:) P UlUJOJ . 'EU) pnWIJ1 ~fjBl -!.llJll!O '8(. u.)P gsnptll dl8fpBdBJ nc J1P -n1.:)l. 'tId ') l.) dJadm ap alU!BU! J!uuJaw nJ::>nI BU!zuSi'UtUUlU cp (nInI -aio Bdlulpudu::> purue '(UOq18.1 -lll ~.:)UI13!Pllwnu13 un no UJOp mun jn..)Jl.:)j eaJ!311nl~ld !s/tll!OPU! !~FlAnJd~ I] !JnWEl ]. .?pIlJe~ n -uoqreo ap le:J!P!l ro !n1n1ajo 11 P!lSP <'Ule.c ltl~O un UJOlgJ szeq ad JOltllUP titllUl!lOfBLU ?Z13tlZIUJnJ 130 lpnJ1UI d:lit.:quqJOdUl! !BUl dId.:)s~Pd~_~l~d~}~~"m J0I.)Ul+ Bl U<lJBJ1<lJUI 'dlBZ]S.181'aJ.'(.)!UB.'(.:)un 8+13! dJ1Ul n !LjEUD tnun !JtlJ13UJJO!EI ?Uld 'p n.'(.:)ltlA!1Jdd ad rrn -vB .)?U: J1pJ0JU! .!<lproun ~ql udl] op l]fuptlJdJd U 13?1li! 'liluBSI]J PUlU 10] BaJ~dnJ p 'aJad:1J op aiuj13u! al]nu3 ap [nuaurouaj flU!Zald nu 8l!3el! tl[pnla+o 'JnEDJ_! osournu as !S J!U8JdtU ITIlJn] Bu!zu3I]wu! I] .:)wnu l(lu!ZaJdaJ 3-.) 'PBW ~!~UW10.) U!P Dun tqs~ ~Un!t.1U~S P Pl]1lL!10p rn1FlWflm'!S 1) arjopuj op In!4311 '(6(.lJnSi'g uIP FljrlJ aJBowulOilUasu ats.J ]S l}lB'I\1JJP nB'S fJBln!q3unldtlJp ?WJoJ cp . .?S tlJ13:lldJU! nS13.: -U..uo:.fP ad 'lB.)~iif'~rnjJnr .:'.Xlv '(SL -LLL SVlS) JJJJ 'OJ .

i. existii url1litoarea relatie liniarri : >.1.~Zt"a in for ma (1" U'.llI t'· .tel. pu In u-se '.. .:. ~ ~f:_'(~~'~ pen(.. . -~ '.'al6..u 1 (" Ilg.. in vederea determimlrii durit. . In Iunctie .. Aceast. v - I _lI'_.E'. ti • d e partea intInsa a epruC.31).na6 ..'C.·.i arnprentei ell simbolLil NB si este c~ah\ cu rJpe:rcu[ calotei sferice i[]sate de [)ilCl III l1l21t':<Jl: 1:2.. y 36 . rupcre '" otelu!ui respectiv.I.I'. Cu ajutoru] acestei relatii. I \ t--~------. ~. \'1:::. '..\ III aljl~eToile deotef' ell diarnetru D. in functie de clasa cle cali tate a mar.' " . In practica exista aparate Brinell porta bile.5).. Actiunile la care sint sup use construcpile metalice n.-::·\···'~.. -'.) '30)' . Prin incercari experf mentnjo comportarea .:ercmea consta el!!": !Upe.. '" ~ 1" de lTIlnlmUm <) . 8. devin brusc iragile.! ngura 0\ L -.apa ·t tilaj pretentios pentru exe~.::'I--t~'~').i Incercars eOi1sti. ~l prescrise rw V v . ruvete: din l[·O :.$ -.. t' d eiectua chiar In cone I III C ... Unzhiul de lndOlre a se consider a ~ InS Cl~ mPln Incercarea de tndoire "'. SO!. le santier '. L:.'- :::. aparut 0 fisura cu un~~mea citatea de deformare plastid a otelului 1.1. t t: rin Iaptul ca I1U necesi a II C. constanta intr-un interval de tirnp dat..~. pen ru .u smr-rmotcleauna constants ea intensitate ~i pozit!e.2'60 CIllO preve d e ca ue ter mi 5<'1 se fadi la: Oo~ -20°.:. ". se Ioloseste numai si mbolul KV... epruvetc normdt.e:uin special prin iaptul ca Intre ciir a dur itiilii Brinell ~i rezistent<) 10. d e rupere . . ell aj atorul carorJ se poa te aprecia la Iata lccului marco.·.. Ia Incercarile nor male.\ ~"'"'. ojelurile r! er mrnarea energiei . . .· VCU ea raportul dinvalorii reziuentet \ . Si In acest ~JZ.36HB. 2. .solicitari variablls periodice s·a dovedit mai clezavantajoasa dectt a ~O!..'. Fenomenul acesta de tnrauUitire a cornportarf otelului :.to ~(:: ?c<eCr\e..' " 83 energia consu mal a la rupere IO/n'b. 2.cltaflle statice.:'E: (Jr~O. . ote1ului dintr-o constructie.. ::. ell.lz.ncerCan nedistructive. L' Cil[>=.lr(':l de duritate Brinel! interescazii in dorneniul consLruetiilar ::.' .~..":'~l-_:~ initi . .. .r: " '1'. t... (epruvet e de I p llc::.li'l consurnara \:et ei in drcptui 1nee . cilor de otel si de importanta elernentelor de constructis (tab. S1AS 000. ." . ~~£_(~:::!::1~4L~··1 E"8'~ecrerea~tenaci1:1lfll Mel\. ... se poate <abili r~z~stenta lui la rup_ere ~i deci i se poatc aprecia marca.~---'1:..:io2 ale Duriteltt::l fUi'\n P :?1 aria 13riccll se Ilote.' 1 'i Cud eu un -. exprirnata In da. este de pendents de temperatud.\·e \\. to) e e ruceie cu ere~"Wtrlra_UI _ _:_ . .cercarea de tncoooiere fJ!'[_l2 ..1 . fllcercarea de duritate Brinell (51 AS 165-66)..:-. Din aceasta cauza :TOrtL!r~le unitare pe care le produe aceste actiuni Val' rezulta ~i ele variabile ca mar:me ~i uneori chiar ca sernn.t fiecare marca de o+el.ilii mater ialului piesei respective (fig.7) ". asupra piesei de Incercat. in sensu 1 ca la anumite temperaturi scazute.rZ!.':~~Il.. cunoscind duritatea unui otel.~le 1In por an a P " li. . . .s : h.:r.o adincirne de "'S '1 ur ~..de _clasa de de S1AS oOO/2-?b._I' aria ~ Cfl'sti'turii So: .i 3. (5T~<S~-~T9ClO":-67T~\ceisra-'Tneercar~ n s:~ve~l: foarmK piltraHt sau clreptungi1iu· r'.. executa pe di . clnd 12=30 daJ ~l b=10 mm.ciUlrile variabile periodlce.. pe baza unei .. .. .. -30" sau -40°C.. • co .\ind pe una t.1 ruper.i. este cunoscut sub denumirea de ob~s....:-r. ale ~ L.:..l~d ep .~ st abilirea .: are scopul de a aprecia <:. Intructt co mportarea otelurilor tn ceea ce priveste tenacitatea.. j_ncercart!Cl fa oboseaia. seen ...:l' de 5 nun (epruvete de tip ISO). eu 0 rOrla P.

IN 1/ 5' ? t' Z I o OJ.)dl as nlsnlls r ~aU<lwas~_l!_!t~UU:J1S~L8'lO) l IsmlouJl!Jalo ~.)~<l a!iBllaJ1las aunlznpul..-1 1:1 -- ep IIp IIp IIp I S' (.1:l g ::.rouodns .q : lUVlp50 '<. '.lnI<l+o !!. [n[aqB'l) aJvfJ1V:.) all-il! Blu<llaHP ..U<lJ I ep Cp IIp -=-I-=':'>001.!!S " "" n t: S lJZ1:auun aa asnpOJd o j '" ! u i u u r u f l...) BalBpodrno.) 1B1Blsuo:>~~s __ IEt~pad.)ld pnsU n:~lpacrse aUnl~. ep asvp ruied U! pBdUlI as !i11s1wu BJB~ U! alE.L ..JllsIJ''lilnJll ::> ! .m [n[lm -aistu B !!iuals1ZaJ sp HinpEdE.) nlnzal 'alE ale.)n11U! !!lB.) ad B~lOJ Ula '(88'(.) E-S 'lO[ Bal-Bl!lE:>ap 1HBuwaSU! lilnS!!m c-riu.:! '"' ~ -dumos leUI alSd arco ~lBopadns 2118mB.)SfP [rudarp Ul un la!<:l~p .!J !!F:!asoqo B[ Blual .mo .? aUjq -iurn uqjsuas l'!llodllio. ::s ::.I1-llmoz no IS p !padm Ba1upm! alBWlOJ HlnS!J BiEJBldns lilU!zald<ll areo '\iSEO!JnI !EW !iUOZ ~ 'apUIF!p ouoz ynop Y1U!zald l!.) as (lsno) ~~_?J.)E Inldalp U! lBdB co pnpo!a ap ~O[!l~. 'l'l!.)saJJ alB.fu !!+!ladaJ ap Inl~UInu aJ1U!P !"lUapuad<lp B PUBJ3 BalBluaZald<ll:! 'alBlPIlos op pnpp ap Inl~mnu ap <lpu!dap Yleas -oqo <:[ BlualsjZaJ P lB1B1sUO.) ula 'lnl R<ll!SO[OJ pUEUIO.)sa !nnyJu! aleopalu! alapa!aa 'aJVDJla{ul apaJap JDUn vJua'is]x'g <W . "" - _- .<2.._Heasoqo B[ !nln[a+o B<lJspadUIOJ ".. '\ v I ..<llSa [<1+0i:lp !. '!l!!lPE[nll.68 ep -ep ep ep ep IIp ep "" Q '"' . ..)uo. \ "CIt I 1'!ZOd~O..) !!nap lOla.' I . n " C> :::cGlc..uau lOlsa..)B-S IBluaUIpadxa 10.lO[p~ltUa.)sBaundapu! a[ !is <l!nqaJl aJ1D ad aml!pUO) '!P1SROU RJRl U!P a:l!lRlalli aml:lTIJ1SUO:l U! . 3 "..88 ep ep IIp IIp <lJ..) alBt![JqBlnp ap aq.) al!UlnuB U~ eptndap JOl!IDlalo B l1IEasoqo BI BaJBl1odmo:) 'lnznzvparow VCllDf!]V:J f!ih "aJB1PHoS ap npp llUInuB un ruiuad 'Alpadsal !nlnIafo B ~Itlasoqo tq B{ua1s!zal a!nmSUO..:'3 'U1Ul!J_ =ZDUl!J aJB:) B1 rJJJptUJs luvuJalJ'D [npp sp <llUBUJ~HB<ll!lnpp lB! '..)nJlSUOJ ruiuad [tu<lua3 zn ap a[pn[<'lio o~ .r.~P __~lSaJ~1t:t~~'I::!~~.) 101'lPIlBls B<I~S..) z £: I _!_I .:I .. s.Irua.)!l0ldUI!sB spun areo aids BaJBO[eA 'nlnadaJ sp [rugumu sp luala!wu! 'a:)npOJd !Bm as nu Baladm Y EI 'lP1Hpnos B ~Hwn "lils!xa li.)<lSap <ll?mlq. ~Vl] T\~ lOl1l{J I o I i .l:''lJIUD=U.) ~ 0 1 '.u[ • arodru 1:[ + . " s: S" N ii a g II::> <.i--.-. B r. !!JnS!J) AlpadsaLll1p~J~'p_ <lP_BjBal.) Balls~dap trud snpord B-S BaladnJ aJE.Iadnl ap i:l1U!EU!lInm as-npunjoszap 'dUIn U! ..UlD aJB.)pqn !!i.JnlilJd alJ ..I. 1.3U) pqm» nBS aromJqvJnp ap pqJnJ op Eal!WnUap !!pBod . . . -. <llBllwH tU!S aluBslnd <lHlnp!J 'JUvszna <llSaUInU<ISlnpp OJdZ alSd al1UIH ujp Q ° ° 'JJJ1JW1S Jut/UJanD _ P !jlilJUJa/lV _:J ! luvslnd : <ll8lP![OS op pn[::ljJ <lp pnd!.)nJlsuOJ alBuHsap ci[pn[aio !!.1009 !S r/009 SVlS U! <llnz!!AaJd 1U!S a.)ap rn[ato 'aluElii'p-uQ i01Tffipp [nzao U! p rqduraxo ep lSlB1SUO..H+EPBA pUlluaZ<lld 'ale[n3. ::>00 111 :>: c::: . go [ P< U.)HEqaUl JOml.) ~ll. '" .)1U8Uldl1'3 lO[1lnpp [nzao Ul ~JlUO. - el o p I I aojuuoaur lOll ~1~aplJJ IIp IP1W!t{. ...) Jnln[BpalBUl nt!!l!nu!tuo.) in BUOZ 'lpadnl [ruuaurour U! lilBJnS!J<lU B<:lun!i:l<:ls uuuszardar 'lis1WiunB.S"1. 'ni!puo..UI:UlJOJ"P (ilj UrJOj) ujJd illCU!ttt"Cl "HUll ilsn[JoJd .(sn.)ap !nrnlalo Bal!soIo! !!J!J!lsn[nu lpU! ESB :E~_~Ll~JsaE_.I <> "Cj'iiJilua C'l 0 7J '" " .)UHUapI Eilm~apl01U! !J a1Bod Ea !n[nlU<lUIala Ra. 0 ~ .) lNE[S !Bm sao na ~l!.)Uo:) !a!f!JBde ~lP01BP lHeasoqo I'll 1nlnralo B<llq -roduroo .~~_c. '('.}l!SOloJ pnplo ap !hmR3 'or T(.-~ <l1BHle..1 ')DmluadaJ InJ!?wnN '.)lPUl ap . ~ .+lime..) !n[nldBJ !!l!lOlBG .) 'unsq roun B!lPBdB ydnp aonpord as !!IBasoqo upd BaladnJ Y.--.:uau 113m tUlS !dlafl~ldns BtWl:1S!S !asajd BWlOLU2_t:!J 'pJaJVJdns valDis J§ JasaJd minD.89-(.)PlaUl!S 1UBUJ<lW~ op <lIPrtPHOS dn EI ale:podwo.)llJJ.

se explica prin Iaptul d\ dezoxidarea se face ell maleriale lit ~ca 1mate a n:ave c.17 1 I I OL32 OL34 n k I~ 0.37.Il -2 -".).2~:85 1 __ 0.85 0. folosite pentru contecttonarea ~uruburilor de Inalta tenta sau la aldl..3! 025 025 ' 0. 007 ---1---'----1 0. " Compozitia chi mica a ojelurilor de uz general pentru constructii este in tabelul 2. la +20°C.50 1 .065 0. e mangan depaseste Iirnita 'ina 1 ~Iab .07 0.. corespunzatoare caraderisticilor ce trebuie garantate conform tabelului 2. otelufile uz general pentru constructii sint de mai multe miirci. I I i .40 O. cu rezistenta de rupere mini rna de 37 daN/mm2.020 . aliate. In functl~ __ cl~LC?~D~_ ca~~deristicilor mecanice ~i de comRoziti_a.2 0.. se cere respectarea valorilor mini me ale cifrei de rezilienta. 1.<l. Clasa de calitate 4 se relera nu mai la table.40 i minimum II i ~ k :_~ 4_1___ 1 OL42 I ---'l-~":"::_-I-~::::_0.o:!0: . .IS --. determinate pe epruvete ell cresUitura in U. 0. . respectiv la .20 ~0. In afara otelurilor de uz general pentru constructii.°_7_1 0.. ~e mai observa ea procentul ce le llcca: mate ceca ce ~l (dezoxidate) este mal mare ca la care contin siiiciu. .050 0.55 I _"-1 0.40 ---1--II om _ 1 ____ OL37 ere II i I - 2 I: ~- n k_ 0.055)1 Il-i sa ?te!uri pr ezinta pali d' ' In ccru. _ oielul carbon peniru levi (STAS 8183-68)..k de exernplu.. deosebirea tntre cele 4 c1ase de calitate consta in primul rind in conditiile de tena~it~J~_pe care trebuie sa le indeplineasca otelurile dintr-o ariUrriIfacTasa-a:e'-c~al1tate. Allc clemente maximum S .21.07 ---0.26 0.60' 0.-""mlnilil.22 0.25 %. nu se impun nici un Iel de restrictii.22 0.055 0.3 1-21_ k 1 --' I I 0050 0. _ oielul carbon de caliiaie (STAS 880-66). Pentru clasele de calitate 3 ~i 4.6.040 .055 i-~~ --1 _2_1 k _I - i 1---- I 1 0.• p s OLOO I_I I I 0. Ca ur mare. ~~~~~~~~ j~~i~~eOrlLJilf. 2 sau 3.--' II 0. urmat de valoarea rezistentei minime de rupere la tractiune .4. e k=caimat).050 0. Dad gradu1 de dezoxidare nu se indica prin nici 0 litera. nu mai reprezinta rezistenla minima la tractiune. spre deosebi -._£himh::i. Se observa ca la majoritatea marcilor de otel din aceasta gorie.21..5. recipiente.045 0.tuirea unor constructii ce urrneaza lucreze in conditii bite (agresivitate chi mica. sau -40°C.. ci co nutul rnediu de carbon a1 aliajului exprimat In suti mi de procente.--_. .50 0. constructii navale etc.20°C.:::0~1 _ 0._.055 0.85 0. ~""iP'·' In coniormitate cu aceasta regula de notate.". Tabelul 26 Corn Murcn p 0zf t iu chi m I c ii.045 0. urmat de cifrele care exprirna valoarea rezistentei mini inc la tractiune.065 ----1---- 0..\"-. a carui notare se face prin: simbolul OLT... 17 ~i 0. OL..60 :----1--- I I n k 0.f~u~r 41 40 .40 ~0..31. pentru clasa de~alitate 1.. :t\otarea marcilor de otel se face prin simbolul OL.--I I 0. se impune respectarea valorii energ~~iJa~!ill~~2_determinate la O°C.40 --_0.050 0. Dintre acestea Iac parte: .07 0. 0. In caz de necesilate~ -beneficiarul poate cere prin comanda produdtorului sa garanteze in locul energiei la rupere KV la -20°C. !~I i I I: ! 'I 0.3.050 0.055 0. seamna : otel de uz general pentru constructii.17 0.22 0.19 0.20 019 _'__ 0..--""-'--' minimum 0. care se noteaza cu si mbolu OT.050 0. prevazute de ST AS 50011 ~i 50012-68.-. OLit) ______ .055 1___:0:!.055 ---1-----' 0.020 Al min 0.'---'----II °.. _ oieluri. 0.055 0.Conform acestei clasiiicar]. 'I.O'lO t.050 n k ------1 I ! ____ OLH 0.055 0. de 2 rnm adtnci me. Din acest punct de vedere.045 0.itii nor male elp e c~rglerde III diagrarna car acteristica si sint sudabile COllsj(kr\ i " rocen u .--.ulil 0. urmat de doua cifre'-Care'feprezinUi rezistenta minima de rupere la tractiune in dabl/mm". pentru realizarea anurni tor categorii de constructil metaiice. .\1 0. se int lege 1:ntotdeauna otel necalrnat.47.055 0... din clasa de calitate 3.75. _ oielul carbon iurnai 'in piese (STAS 600-65).045 0.045 Al 0.22 1 __ 0.045 O. • 0. Cu acordu'l benefidarului. pentru clasa de ca1itate 1.055 0. .055 0. temperaturi scazute etc. 2.50 0. se mai Iolosesc si alte tipuri de oteluri. energia la rupere la -30°C.020 V max.40 0"0 .?)iat€'. la care notarea se face pri simbolul OLC dupa care ur meaza un grup de doua ciire care. livrat in stare calmata.055 .40 I k I 0.31 08 . Si mbolui mardi se completeaza cu cifra 1. ~. care reprezinta clasa de calitate. _ oielul cu granulafie [inii peniru consiruciii meta lice sudaie (STAS 9021·7i notat cu simbolul OCS dupji care ur meaza cifrele I.30 ~0. corespunzh ._~: . Pentru clasa de calitate 2.OtJ:)"tp -1-I: I 1 1---1 ~I4B I . produsele finite se pot livra ~i Hira gar ant area cornpozitiei chi mice sau a caraderisticilor mecanice de tractiune ~i indoire la rece.055 0. s=semicalmat.055! _.40 0.055 0. 3 sau 4. . d~ mardi 0144 ~iOL52 ~ar~ Sl~t e siticlu la otelurile semic 1 1131 manganul.05 . celor trei marci care se produc la noi folosit sub forma de tabla groasa la structii sudate ca : poduri.25 0.050 0. . continutul de carbon este cuprins tntre 0. [l. de celelalte oteluri. exprimata in daN/mmz. ~i cu 0 litera care indica gradul de dezoxidare al otelulul respectiv (n=necalmat. OL52 I 3! "I j---' I i._15_ i---1.

' "" ~ t"' 0 r fg '"' e. "'<. "'''' 0 11-1.) ap <lS13PDll13d <ll<l. ~e...8 ..)'Bll 'Bl aradnr ap ll'fUdtS!Z<ll ~qp~ ~s : lUis 0010 Inlaio PllJS!l'BS a[ 1J!sa!nq<lll ....o 'b 01 ...n ~~ -Ol ~:D "... i> I iT is' f>..i &c... "' .n -=:. c.)lW<lS ~lBUlIu.. . - S":_.. " '" '" " ~ -- II 0) (j + a.All' 'al131PIlS'Bld <lp !l~l!rB.)V ap vg'O=P InlpUl'B!p nc urop mun pun] ll! 0091 BI !OPU! al130d as !S % 18 <lp 1J:illIU!Ul aradnr ll'I ~A!l'Bl<ll ual!~unl'B '(.. ~'" 00' ~"" ~~ too . tiS 0 ..) <lp BSBP Ul jaumu ~Z'B<llll. <ll'BlllBJ ep 'BSBP rinuod ~UlJ/fBP L"'9 !U!Ul ap n:J)f ~iil<lmZ<ll ap ~lJP <llU!z<l.'I <ll13m'B.. ..)!P!l Ill'Ulll'A<l..~'" . c...._ _ -.)IPHSP<lptU'BJ ... I:f II "'i> II "'II <n .) yl~J 0091 BI !OPU! <ls-npunnd IS %88 tntunnnur ap aradnr 131?AqBpl al!~Unlll' pU!.)aradru BI Btli<ll ~SIZ<ll IS <ll<l~lm ap Bl!Ul!l a. -co .) ruiuad Ielau<l~ zn ep..Id ~s <l!nq<lll 13: 'yunq BaUaill<lSB pio !nls<l.. 8 C> t"' 0 s 0 t"' g: [2 0 t"' "" "" ..U<lU lPnllU! 'P?.. 't' r: =.. -'" s~ ~~ [ 1-" =". - J -'" ~'" ..!lV '?lEUl['B...!lEI<ll 'B<lll~uniu <llS<lApd so U! !S lP \..)unJU! ~Z'BPBA <llB..70 Inplo 'V l<ll<lll. ~ .nJda B<lUl!SOJ~ po !all sp no lB~a <llsa 'p n... "" 0 '" .. .)seasoIo! as nu ys <lOn'BldUl !!i::>nllsuo::> ap lOI<llu<lUlala JOnunr~.) <lp el!Ul!1 'PllsUld orsuuojap ap lOI ni?lP'BdE::> ll' !S n+~lP'BU<ll Biu!ll.) <lunq alluo} ~lU!Z<lld qunqos U! 'asnp. .9-::.!lBOad <liUp<l.)au arais ill 'I al'BlHl~......)S YiU<llSIZ<ll <lp e.) al'BuHsap lalo ap aHzuaq IS al!lqns 'BlqEl !<l.)'B Ula . (1L~£9L SVlS) <l..)lY::>U! llUlsUBll nu <ll'B. r 0 t"' .. -.)el as '\iznB::> ?lSB<l::>BU!a 'PR..9 '" <n 01 f=..) ap IS umoard 'asndns lll!S <lI<l reo e{ <ll!lln a -pnos ap '<lII.. -t-:l...) ap aunli...)aUl <lUO!fSP -<lP1URO 'Jolas<l!d !!illlS0J~ B<llals<ll::>na ~l'BPO 1p aumus IS 'inInlu<:lUlal<l e<lW!Sol:B ap pmdap PHSpap'Bl'B....) <:I. 'A~ o' _0 .t'" -'" -"" t1~ _<..) ap 13S'BP U! !UUlnU li'<lU<lUlaSBap ~Z13<llAH as ]7[.) YAJ<lSqOas l<lq'Bl U!O 'L'Z [ny<lqBl Ul <ltBP lU!S nl::>nllSUO.UlUl/N'BP vZ !S 1Z <lJlU! '!<ls<l!d13<lUl!SOJil <l1+.!las g[.)IaJu [nrpao uj 'pRUl u<lJd !w!so:ci§ no dlBU!UlRY ds~pOJd ?.) n'BS yt'BUlIB.) <lIdl ~n~uIS '~Uq!SIUlP13 13lualSIZ<ll mq131s <lluod <ISI nu 'HB1UUJE~ ~m!U!Ul ~)ja~lnJ <lP n!UlH a Pll!II... ~ -<..'" 1S- . l~~I§~ ~ -'" "..1B I<lfOlS<l::>V . -OJ> ...)!UlOUO. '" ~ '" '"' I c...)al B{ al!opu! JOla!Hold Hl?Uo!i.)aUl . ...n ..)!UB...)lli:Ul <lHillnUB pun pupeo U! aladnl 'BI 'BiualS!Z<ll IS al<l~ln.IV 'lH'BUlI'B.)U lila '<ll<l~lm <:lpaut !U!lll <ll!Uln pun 'B<ll'Bp<lds<ll <lundUlI ss ! nu l:l!nlY::>IS <lfleS lOllUlnue B<llUSUpap uIP !a..8v 0 t"' .)!qo ap yJpq'BJ as 1<l+0ap pleUl YlS'B<l.z.10 lnlalo 'a.)!Ul<lS 'YluUlI'B::><lUllUlS U! ~nop < ul '<ll'BmB..' ° ° uno ° ..:.. 0 CO rt"' s. !:i' ~ II '" .g. . II "'I I e.)!qo <lp aU!AOld <ll13::> 'YleopaJU! a:wme. •• = ::. "" to> to:> 0> ..' 'Y1BUl{ll'.".nuad 'Jo 0 BI fBP 9'Z sp .) BiU'BllOdUl! <lp l'BuoI+!PUO.)pq'B! BI U<lU<lUlaSB alS<lsoloJ as p+o lS<l..IP<lds<ll lOHllJnJfSUO. ..l A!lll'Ial aradru 'B{ Biu<llS!Zdl IS al<l~mO ap Bl!UlH .. - ~'" co 0:3 ... ~ 'P <ll'Bt![B:) <lp 'BS'BP nriuad ns pnl'Bl<ldUl<ll 'BI p~ 8 <ll'Bl!Il~:)sp 'BSBP n... 00".)<lS Bal!nl~::>IB ll'l 'BO ~pUBUlO.t..:> . [~[>H""H~I""H"1. - a~Se.C> "'II en f>.810 Inlaio lpap <llU. !-> c...)H+Jnllsuo::> ap 101alu<llli ~a{<l'B<lllnlP[e BI jaumu 11S0{oJ !J al'Bod yzn'B::>nS'B<l..) ap ap lal!ill!lll'iuIApd u! mE 'aunq <l::>!U13:)<lUl PllsIJapBJ'B. ~...[I I I~[~1~I ~ I ~ H~H~H ~ H=H=H=H= ~'" ~W ~'" to_ woo .) alsa a. -ud u! reillnu Yl!tUl!S <l::>"61 '<llBp!XOZap sp <lPBl~ <:ll!l<lJ!Pno AH::><:ldSdl os '<llBl!lll'J sp asap alP<l!!p ap <lI!lnI<lio <lllU! 'B<ll!q<lSOap 'pl1J:Ul Isu!. -- ':::.)O!UB..~PI '" 0< ~::: " 9' 0:3 "" en 8 .1)f ap a!~laUa A1l:)adsal 'e:.....)<llBOl Ul ~Z'BalAH as InF40 'loHlnllu 'B<ll'B.)'B 'B<l1'B1P'BU<ll.:t....:::::. '" . ~~ 'W~ :: -".) "'lS.:.."" en II e.)pq'BJ ll'{ IS UInJ<lJd lOI<l{qll'l !S logzuaq 'B<llB.)n'BS YluUlIll'. 18".:.o w :i:: -". '(O=p) ~+uulSlP oalA YU!UlYl ~s <lllOPU! <lid! ~nop aF). ...9? . 11 "'- '" 1>' b" II f>. .) allu! ll'....>o "".... 0:3 S ~'''' ~.)<:ll'B1SUl nap <l[<lUlnln 'B[ l'B! '~lll'UlI'BJ nus Yl'BUlIB.)J'B ~... C3 .)IUlaS '~lBUlIB. "'''' ~p en .IlaUlEIP !TIlP I'B urop jnun pun] U! l!OPU! H nBod ~s !S %OZ sp araui IBUl gv aradru BI Bal!~unlB '~UlUl!NUp Z8ulind l<l. to> en ..!lJJ~V ap pot13A <ll13alBJ '<:Il<ldnl 'B[ ~UlIU!Ul ylI... -"" til!'" -01 .§'" _c..) ap laio un <llsa 0010 Inzalo .1_8<. $~ BS:~?j~~ ~b '1-.'" -". ~m ~~-"..n on. . .H~I ~ 1-1-1 " . ._ -Q'I :.... .'" '" .)U! pnlaio ap pl\:1ill lOlawaHP B <llB\ulnqallu! ap In!UaUlOa '!nInIBp<llBlU e<lUl!SOl3 ep <l!+JunJ U! !UUlnU p13!J'BA '!.)<l alUaJaplSUO..)!l!J<llU <lU!+::>nllSUO.)<lll3l 13<ll!OPU!Alpads<ll '%9Z" '96 IHU..'17 !S t: al'BlHBJ ap <l1<lSBPujp anlnl<lio nriuad ' nJ IS Z !S I <llutnBJ cp <ll<lSBPUIP <ll1m I<lio nnuad 'v9'I =p no mop pun] U! 0091 131aJBJ <:ll130das areo '<l.)<lU <llels ll! . .)aJuo. lOl!lnlaio <lIe ..I .

siliciu cu ru u UI pnn a . Din aceasiii x ~ a ~n~!l e~ e incalzit ulterior la temperaturi mJntu se executa de b' .:-" alumina.. Alurniniul. Pe cale industrial a el se produce In prezent din bau minereu care contine plna la 65% aluminiu (AI203).Oielurile OL42 §i OL44 se produc prin aceleasi procedee de Iabricatie ca si otelul OL37 ~i provin din sortarea lingourilor cu caracteristici mecanice mal bune. care sint Iolosite la temperatur i joase etc.Oieiul OL52 este un otel slab aliat. avtnd aproxirnativ aceleasi valori mini me ale ciirei de rezilienta KCU 9i a energid la rupere KV. E =700 000 daN/cm2.Otelurile OLT32. a e~erea elementelor de . pro ucerea unei tone de alu .CUi/a meta" ilea. 22%.Otelul de mardi OL37 este otelul de baza din care se executa constructiile metalice. topit. 0..2. . 3 . . one bauxita.".1. .~. ~ erouit-Ball s~ obtins alumicarer vatra este formata din r .34) a format din mal multi electrozi exe~u~f~ttidreprezendtmdt catodul. respectiv OL . ..Oielutile OLSO.. Aceste oteluri au limita de curgere ~i rezistenta la rupere ceva mai ridicate ca otelul OL37 ~i in acelasi tirnp proprietati de plasticitate si tenacitate numai cu putin mai red use ea otelul OL37 . ~. Bauxita astfel preliJcrata se amesteca Cll apa caIda. se 0 tine 1 la.e 100 "C. Baia eledrolitica Iolos f 2. 7:- Il<lCU. In functie de clasa de calitate ~i graduI de dezoxidare. Tenacitatea sa este cornparabila cu a otelului OL37. magneZill..10-oJ.. Gama all ajel ~ icei c~. Din aceasta cauza anozii treC) to 1 . \ce'ste oteluri prezinta 0 rezistenta insemnata la uzura ~i de aceea se Iolosesc la sinele grinzilor cailor de ruiare. Obtinerea alurninei se . puternic solicitate.. 9 .tija anodului ... alumina se prezinta sub cu punctuI de top ire la 2000 0C. nu se gase~ stare libera in natura.7 kg/dm3~i 81 Din alumina prin electroliza du a td H 'n~ul tehnic pur (99%).2. tId preclpItare si filtrare rezulta alumina D "a ¥f!lma u e sodiu.. respectiv a elementelor de constructii ee lucreaza la anumite temperaturi scazute.anod.a Ill! cu a1te elemente ca: man!r.tra c~lVei. gazornetre. pe baza de mangan. pe va. Aluminiul ca material pentru constructiile metalice 2. temperatura de top ire : 658°C. : f?xid de sodiu ~i var nestins In aut I d presiune de 5 8 ··atmos f ere. CLl greutatea vo1umetridi 3.catod.2. OLT55 ~i OLT65 au caracteristicile prevazute de STAS 8133-68 ~i sint destinate Ia minarii [eviler de uz genera 1 pentru constructii si instalatii. \lD 44 45 . td . OLT45. . care Iucreaza In regi rnuri de exploatare grele si foarte grele.33.)..baie electro. alllmini~I se de u~~~c u e topire la 1 000 "C. . f1 De a umma. 800 daN/em:!..a r!lpe~~ a aluI?iniului pot fi ddicate Plna gan. sup use la tncarcari mari. ~ alJere si or e alUmtnlU este foarte b t" 1 pectiv' a ponderii lor Hic1ndu-se In fun t· d oga ~. =600 . .OLC3S (ST AS 880-66) este marca de ojel carbon de calitate Cafe tntrebuinteaza in special pentru piesele Iorjate (rulouri pentru aparatele ' reaze m etc. supuse direct actiunilor cu caracter dinarnic ~i vibrator. rea izeaza m~cuve metahce (fig.zi~a. OL60 ~i OL70 se iabrica numai In clasa de calitate 1. _cadru de sus(illere. el se utilizeaza de 13 alcatuirea elernentelor auxiliare si a celor supuse la incarcari statice de mid! importanta. ' L. De asernenea otelurile OL ~i OL T55 au caracteristici apropiate de cele ale marcilor OL42. statice sau dina mice. . conducte. ttl a valori sensibil ega1e c'u al~l~t~~ . 2.. ~L=0.2. pina la alcatuirea celor rnai importante ~i mai solicitate elernente ale constructiilor. c Ie e ceflntele Impuse aliajului res- IT. temperatura .. ~~ d rept catalizator criolita (Iluorura dublil de aluminei.3:1. Pentru alcatuirea elernentelor de rezistenta se folosesc in special marci OL T35.de circa 200°C oc abv~un e...c~nvenientlll imbu~atafirii e~~iitpncum ~l pr.!e rejraaora ... 600 daNk m2 . a. Electroliza s~ 0 a_. OLTS5. 6 . OLT45 si OL T55." mnuu se 0 osesc circa 14 000 kWh. ocuptnd locul al treilea dupa oxigen ~i siliciu. . 2 . Prin descompunerea Ia anod ~i provoaca arder~a car~ cato~. . Aluminiul I care pi eZll1ta urmatoarele caracteristici 2. Aliaje de alumin· puhr ~steun metal maleabil re DIce: ' sit folosl ~ d~cfTte In ~o~~tr~ctiile" metal ice. ..' at =23. care rezultll din 4 5t . A 5=35%. constructii navale etc. dill care prin forma unei pulberi de culoare alb"· upa ca cmare. l p faptul ca ele se pierd daca rna t 0: ttcarl:e 1?_n~ tratament ter mic COD~s. 4 . in stare calrnata ~i prezinta limite de curgere ~i rezistente de rupere ridicate. anodul fiind . care are lirnita de curgere 9i rezistenta la rupere cu circa 50% mal ridicate ca 1a otelui OL37 ~i alungiri minime Ia rupere de ordinul a 20 .7 kg/elm:!. iar oxigenul se aduna bUle mereu fnloclliti Pentru dunelUl acestuia. " I I mlta ue curgere si re .urubun sau cu nit uri batute la rece.lere. ." f ere =300 .ln anurmto tratamente termice. 10 - ai utninii. Otelul de rnarca OL52 se tntrebuinteaza la alcatuirea constructiiior cu dcschideri rnari. n cocs e pe rol aglomerat cu smoala l~ Fig. ~ . 2.(=2. spalare ~i ciuruire in v inHiturarii sierilului. Elaborarea aluminiului. cauza 1mbl_nanle In constructiile din aliaje de alu. Odata cu cresterea lor scade tnsa sirntitor alungirea relative la rupere . . desi Ioarte raspindit scoar]a terestr a.Marcile de otel OL42 si OL44 se folosesc de obicei Ia alcatuirea constructiilor din tabla ea: rezervoare. Caracteristicile rnecanice ale otelului OL 1:]5 ioarte asernaniitoare cu cele ale otelului OL37.5 tone carbune ~i circa alurniniu si sodiu) care are de g~d~on. lizeaza dupa metoda Bayer care cornporta urmatoarele faze: se realizeaza inW 0 tnnobilare a minereului prin sfarimare. la alcatuirea diferilelor piese ale aparatelor de reazern etc... f J I. Cm'a pentru electroliza aluminiului : 1_-:aniracii . .5 .

":-. au au .)!uu. '.JmUlwVl uud asnpord u <'IlB._ <-" ~ ~""'" ~ .)lP '~lBlloAzap n!u!wnIU ap apl no alpg+ til? d-Iaun til 'lol. <:S _9 '" I I'" 'PU+ u1 IOUul a1U..)d napd.:ulxd 8UI'B~ laun l'lal<l. 13'0 (uW.)n11SUO.:) ~lul01 BI1._--'" '-<.:)so10Jas 'd:l!UInU!p !1~tpnOS nBS <llnzpspnlBladllial el ~znal.._ L__~ i 91 uw t. !nlnluaUIHlos 47~ 4fJ .. "' \~ Z.) BI dtuals!zal u!+nd IBUI IS <lUqlF -nsau lU!S ..-.... '-<..:)Jp uI J. ~~ <:>- t"<l. I "-<:: . 9('..) ~ -52 ::::::) '-""..:lua1S!Z<l1o-nuud '<I:l!UR::JawIOlaluals!Zal B. .] !.) as n!ZaU.)nJ1SUO:l <'lilB !S lBZnBal nB-S '('.-.:)(eHB 10I!+~tnB.:)lj1ods ~tjU!l ~'..)UIZ no a[Rllu .)npOld <lHUI18d '!a~Plp.:l1d ti! ~U!d 'm. ~ . .nllsuo:) u! al1soloJ n!u!wnre U!p esnpoJd "S"Z'{... !~~~ 1 ""'1 R ~ l-.)!UU~aw <lIP!lspapUIR._ """ ~ "'.:)<lllWdP'.)s.: I I· 0:::.:. '!}!J) apmO!~'Bl PHSjldPUIB. ~ I~~ '-<:: " ~ It:> ·<'> '" ~ t"" u JJ iJ I~ \~ ex l:>" oS- I " co 91"" '9C.:)lS!Zal TIt:! (lBlnp) nlza~Rw IS rudn nss rudno sp ~zuq ad <lla(EnV 'd-I!qnpns 8U!q AnBlal dUIn l la.~... '~zU<Jzpap'BJB.' -I- 2 ~ <:"..)nl so aIdo nus '~)'p::qpnos ..r--.. ·1" I '-<:. -----.\..)pqB! n!UIWnp3 ap <lrU!p:~ AJOlP alu B IS P!UIjq.)npOld lunsgUI ad In.)U! Inl !P!SOIO! R<ll<lPU!lx3 '5:replsnp alEloqU!a sp <lpolaw JOI<lpmpe al..) 'n!ZaU~UUI '..)lUJ<:Ilnd <InmpnJlS n.) IPI1H~unqW! R !S j8!t... .lBUI1s nP!Hs sp ~znq8dalare!ln 'nldw<lxa ap RSv se . ~.mp 'pSUI aplwJ a.)nllSUO::l ~l!SOIO! als. (.:)v '~UII0J a.:)!lliOUO..)as no aHJoJd dU!lqo 'as 'lPoP !nlnm01d 10wzunds8l0.)~J u-s Hl..) 'awm! PIP~P '!mpod) nju!wnlU ap arnnu uIP ~~ua~ cp armorurs no Hl.. 9: -'lS..)U! sp lOPiUalli<llaBJBJU ul 'luaz.:)ap '\il!Sd.. ~ I~ ~ a -.)U < as 'B<llBz!ll'laJnlluad a1tiqnl unpod 'alodn....ll 'l~l 66 '~~l 6'0 9'1'" 0'1'" 0'1 Z'O 6'v' "13'£ s'r .: -~ 21 ~ -...)!l0 ap aluslaAsuEll lun!l..llW IV) vOOS ~ r r "~ : ~ ~: l~ • ~ ~f I ~ ~ f_ _..:l!lue) lJW t !S \'1 0'66d-_.lVpnJpca upd '.)Old lsa.. ex :..£' .!ZI~'JU! !nlnju!UInll~ 'B<llBSaldU! ~lSUO:l arao 'alupn11xa UPd "laio ujp al130Wti~lUaSI'l a{Uold onpcrd as all'lU!lliUI uPd 'a.. (lep01O.o !g c.)nllsuO:l til alus 101a[BnE 13 IS Inln!u!UInle n..)la ap'\i{dlU!l '*lad alap!q..) UJ alUOld sp ap UI. C.quad 'aunIZ010.UI !nlnpHPo R<lll'lq l!.:)J1s pOled 'a:l!p~l(lUI dm~.) 'lH!0ld op '!HSUA~um~ 0 <'llSaSOIO! prrpnns 101S<l.' .: I~ I j~ '<.:)zuq snd ne-s pup 'In'J<lll Inlnlo:lds Inl~s el sp ~JU! lnda:lu! e !!~.)u U! pum '~t -ods <'lun!Z0lo::J e( .'1 £'1'" S'{"' 'g'O 0'1" 'g'O (1IlJna) (1 .:)w alu.) R!11Z0dwo:l Hep als8 ~rz lnlaqel ul 'ola muoo -l!Z 'W01...S -.. 91" - ~ I. ~...). F:. '91 '-<:: -t: 8 uun 2J ~ l_1 l<:" J5 Ii ~ ..)npOld UIP %OZ U.?! ."1' -r I:>. eJ( ~ .) npB!lo un m lnnz~Aaid ~iPll'llU o-rnn OOg B. ~ :::::t 22 ~ ~ ~ ." '91 "-<::._. '" l~ Ii '(SS'{. 8.: .)aU nu mOld HI'l mun uala:mpold nriusd a..!W v n:::nv) vZO('.

n::. otemria poate f i cu converttDUp{l procedeul de Iabricare a ore t:"~ zoare . Daca a.:or~fr. STAS 10101/20-78 -lncardiri date de vtnt : STAS 10101/23-75 -lncii. si conventional intr-o vcrificarc de stabil ita te).. cnn _ (rcducerca carbonulu i ynp.. ~i altc clemente... '1 ~-..(.l_nc{trc.k 16 Fig.c~ I)SU ai c .Otcl carbon pcntru !evi etc.<--1 ..." . repn:Zinta ver ificiiz i la starea l im ita ultima ~i se efectucaza Iuind in considerate efect u l grupar ii posibile celei mai defavorabile a incarcarilor de calcul . de executie (uzinare si montaj) ?i de cxploatare (functionare ~iintrctinere) a constructi ilor metalice. Procedeul cu conuer . . (_J. t de carbon cupnns mtre . In metoda sEtrilor Iimita . o. I()I0 1/1.pnn~lpa . do producer" a ote]Ul11[ st prodl1sdor 17 .. In. iar mernbrul drept deformatia adrnisa.I~(. ote!ul nichel 0.4%. f struct ii meta ICC se .n . . ." U U{... cu~ru O~. Schema I' sin'plWcat5. efective.' I l~ 'font..t. ----c)JI'La:m. cu cuptoare Martin sal: cuptoare e eCt~l·l':l<. cu rez istcntele de calcul corespunzatoare so licitar ii .-----.:. ( 1. Ii 1 0 1 In care carbonu I es t e su b 1.~ . printr-un proces de ~}I!. > < fadmts£bn' (1.la· ridicata.:cstea S1I1 1·_01.15 ~i 0.6) CocsL--_:. Cunoasterea temeinicli a bazelor de calcul pc de 0 parte.6) rcprezinta deforrnatia calculatii Iuind in considcratie efcctul grupiiri i posibile celci mai defavorab ile a lncarcar ilor norma te .-m. iar memhrnl drept rcpr~zinta rezistenta de calcul minim probab ilii a matcrialului ..J ':.4) sc pune sub forma: (J ..hnolos-i. Vcrificar ilc de rczisrcnta ~i stab il itatc .c~~~se 01:7 o/e/l ' __ finile b.~<ls:~~losc.4%.Otcl cu grallulaiie fin.0' I' t 1 structu sudate Ii si pot fi uti lza: a ~on .m 0..l \ Fier vecru ~. W : tarc : otel . Ilar de oxizcn Ia partea superroara : dcrne sint dotatc cu convertizoare .23%' In afa_ra car onu. iisor as]<7ur-t 0 pro duc " '.numi~ ote! carbon.":""P 1. l~\~n\ate Ia: mangan 0. . in functic de importanta elemcn tnlu i.A.:ISOF-. este data in figura 2. I Fondant 11--------' Materiafe de of/ere L:.STAS 9021-75 . din o tel .rcari date de temperatura etc. Cornpara tia cu care sc lnche ie parcurgerea ctape lor de definire a do i mernbr i ai rclatici {I .ocentc stnt deprl~itei otelurile SIllL cste dc.c oreIuri slab al iate care contl~ el:~ denumltc atiate.Ilt'}i -.8%. . R. care apar Intr-un clement (determinate prin calculul static si de rez istenta}.l1------1l{!'...laJ 7°1 In . . din schema (l.l __ ·~i·lI. FABRICAREA PRODUSELOR DIN OTEL .'lIt~t\ i kiln ice ~i inc-Irci ri pcrrnancntc STAS 10101/2A2-7:) -lncf\rct\ri datorut c procesului de exploa STAS IOI01/21-7S .si construetiilor de catre incarcar ile provcnitc din exploa tarea curcntii : relat ia gcncralft de vcrificare cste de forrna : !caICu.. relat ia (1. I' telnri lc pentru constructii mal con. 2:.b .Astfel.Otcluri de uz general pcntru construct ii : . Verificar ilc de dcformat ii reprezinta verificari Ia starca Iimita a exploatiir ii norma lc si au drcpl scop limitarca deforma ti ilor prod use elementclor d~ construcfi i. . precizata in STAS 10108/ {[-78.l a dill otcl . t(.x~.'! pentru constructii : STAS 8183-68 . lrt incrc a OteiUilli ~i produsclor Schema tehnologlC<! genera a co.5) rcprez inta un efort un itar maxim posibiJ (efcct iv Intr-o verificaro de rcxistcnta .. ../0: Otclul cstc un aha] let-Can 1.~/O. ..1.'\. fiilld func] cal ita tea otelului.?. In conformitatc cu sta ndardclo de matcr iale : .STAS 500/2-80 . . tel I '. -.istentele normate.1. pre cum si 0 experienta bogata de proiectarc.!~e). Tumare in /ingo!ier:1 ~ _ '... . aIu~iniu <sau titan 0.-[ VI c -bo" c.Parcurgerea corecta a etapelor de caIeulln metoda starilor Iimita necesita staplnirea unci sfere largi de cunostinte tehnice de spccialitate.i i :ST:\:-. de destinatia eonstructiei etc. I'· folosesc oteluri eu un plocen .:. iar pc de alta cunoasterex prcpr ietatilor reale.. ..::iLgcn-cr. •.. con. ic ell' cclor J 2. siliciu 0. . Mcmbrul sting a I relatici (1.1.S) ~rcmhrul sting a l rcla t ie i (1. " c . da. crom 0..J). pentru construct ii din s int date in STAS 10108-78 (Calculul clementclor din otel}..Rc·m.I) este : 1. siguranta construct iilor meta lice sc vcrif ica comparind efcrturile un itare maxirne .4"l~. In constructi i d " ont inutul de carbon nu rlepa seste mente de aline In fro:cntc r~'r~~~i'C~':~lc~anicc superioare otelurilor carbon o 220/ . de natura solicitarilor . tc Otclar"ii1e me'. l{c1. ale materialului sint laturi inseparabile ale procesului de conceptio (proiectare).4) :1 1m Pract ic.1% •. acestca prczmta carac c" .tri elate de ziipac!.minor degrosisor De{JOz!l de Iingauri :..re Otelul se ob\1I1e.

'.)tI !S SBillOt{..<l.').rd 0tnU!1qo . Hilil!F::> ~!l~i-.rd '~PfqJ!r ~lUOJ U!P !UInuoq..IE::> upd':J!./0/(/ .:cp:9Jr.JUlJSS.Jf!l:xJ (lSOJ Of J/'Z/fPJ!..<J.J IS .JOj {"yr{JOw as .J.qsownu os B!~B. :-1 .)1 "()[ areurroj nBS O.n~Cl ~~lS.ioJ !S H J<l'~ r..~-~ e:~ nON 0> -.j ..l.Jd Of"EZBq .IBill 1:!}BlllP IE! 'OlB1lUOJUOJ pnOl.'lqJ:.: ~~~ t g-g.'%£.~ es.l.UiKJiJ..: ! .\B lllU!Z<Jld ·'OlBHlBJ ~unq .)U!~qo 0EUl.}JJJJ.:T ~jOq.ud O. '-.) B01!nn::>IB B'T .Ip lOplU<lW.'.r'e::> B010:)npOl .fl1JF 111~p3~O.rer tnrd <ltnU!1QO [OlO UlP opsnpold llZB.ISB.Il.ld '!nrruOZf}l0AUOJ 'e ~lUOPOJU! u..:lld OlB::> '<lf1:U![B::J!U!<JSpnp10 es-npujtnjqo ·'pflU !l~muB::> UI onporiut cs <JlBillIBJ <Jp 0I<llU<JW<lP '!lnze::> 0l<lun Ul 'OlB!lB !S OlB![B qB[S 'areopadns <lJ!UE?Oill P9S!.}w..-: !l1mreJ xtu!z.l '(.! . !~io2pJDJ.I. .oI!JnPlO <l[E 0[0:) op OiB!auJ.:lOJd '~'t "5.II/qQl ~ .1 ..':j 1..)lO UfP !nIn[810 E<lJ.)~ ~j"Dn!~jd ~r OJP~1.1B2n"!.}/IZ/PJU! !iX<J!(/ a (UPUI/IJ) IJnifOA Uf1r1 . N . or ./C} ro. <> 0 ~~.. ::.JOj WJ.qur rod OS . 'zz 'e1ri2U U! P BU!Oq::>S orep lurS Plo U!P lopsnpol::I U! B olou!iQo ap o::>!uqol 0IOOpOJOld 'ouqp! lEU! furs lBp' <qBU!IBJ .lJOp JOJ~:1I.roun -e 'P!t{J!I Tnp~o UI 'B0. : .1 "I "'~ " " ~ ~ n p ~~~ t.lEU!WBI ut.D:\UOJ OlS.)B op .w fI)uoX. : urp snduioo ......I r.p~O 'Wft[J!f ~~UOJ oonpo...' • .l.lllunqill! B<Jl<>pOAuI 'j:)<ll llP.1{J j()~J as '''l!r'i. .)i!uu<ld .:.)tBU!ure[ op [nlu<lW!}l0s oln}!Ts -UO::> 0::>.~O::>~ .}llun!~U.)lBsnnqwE) ooar B[ OlBUUOJ nBS PIB::> BI OlBUiu.. d/!/OJ(} w/qa x . COZI-fX06 01 ~_.)pBd B[ ad .}/uoP JO/<JW.O~fa0 p/!JjJO} lJJljL'O r.r.rojosnpord B01-q!I"El0.J!NJ7 a..mpto ur~qo .)0IU! UB <l_IBDzp.s~d 0 =!utJ.r.:l1nSU! ut.i.f{/ Ifliqc..)JB ~. t.ld -.. U! jnplO .6] SI .'Z '2!J) soar e[ ..IlBW10J Jl!~qns !~.}.}.}d no O[!Jold : (?'Z '2U) PIll:) B[ 01BU!U!B[ OfB[d osnpord : {£" Z '2!J} !AO~ !5 preJ t:I 0FU!lllB[ o[~Jo.roidno UI P Tn!E}UB.lOq-e[Oap .)flES toun e 811:!.)1 B[ llZBOpOJOlrf <l<.loon a ~.l0I!Z!XO B01<l::>np.·~R~ ~~8& ~ :s'~ ~ .. " rr ~..1l0PV! J \"'1 . B 01 B iu I 13J" .1 P/()J 01 <JjlJI1lwOf . '" t:..~B!1B pnpio U!!qo as O.).10j Uf r.t:J!1] aiJ.)P !.~ 8~~ & ~ ~ ~ 2S .wOC{ "" (JC/i.npoJ::t!-...pB upd 'l<JU sp ..J Of C..~g 2)'1 .I -<lpe_lBJ no IOI!lnF>lo PfIdB .op Iniold ·!p!P!..'.xjS dllJ.}"fS43= .. !r.l/ U!Jd aw.td '<JJ!lU!tp l"!l!ZoduIOJ IB unq lEW I01~UOJ un .II.o.)S OlBJ uud 'UP}AVYV lMPJ'JO. >-:j l " ..:' a' ~ ~~?_51 ~~ frg·~j ~..jqc fU/UM i!JqOj .Jl IJI/qrr. 'glt~~ ~'ff~~l~ ·~t.l d!l op OIOJ <ld t!n.f:JI/.nnnn <is <iJ![Bl<lW ni::>nJlsUOJ .loa '<I{tq![E:) ~unq <>p ':.! .)lJ.)~O " ~'))~u1(.1 BOJ"eill[B] '!nlnp~o . ¥iJJ:xJ rt) JI'JO.r~"s:g... g.)do: (n!U!illn[1:! 'np!! -IS) <qU1~P!XOZ<JpOIB!1<J}-eill . ((.)UfUI ." ·Dr no !nInpjo .r.

a orru. [1)Ox] 5TAS 7835-57 ·L Fig. car~ nu se pot dezvolta. . aluminiul etc.sipr in urrnare ~i_E:.C12!i mJ ?rofilomegoCiJ Oripiegale u· . nu d izolva carbonul.Qprietatile mecanicc dorite..r------I ". LOR PEN rRU COXSTRUCTII Struetura ~i eompozitia hi .6. in aceasta stare. VOLUM C£NrF'-Jr . strue~ura cristalill:i in sistc'n n sta_rc solida . . atomllor ~i ell dircritc disti1.c' ..de !JsC'Or~ek: ff Profile cupereli sub(ifi formoie 10 rece ~[--l ProfilC C85:. Cristalizarca apare in mai multuuncte in masa de o[el topit la r5.) 1 20 A= 1 Angstrom = 10-8 ern. J COMPOZITIA CHIMICA A 0TELURILOR DE CONsTRuqn 2. la ~acire. 0 serie de alte clemente dintre care unele stnt introduse voit_ (clemente de aliere sau cele dezoxidarite}. na propne~atilc mecaniec ale lenlumtal comporhrea fat. 't si 3. Ficru l -{ se nurneste auslenitd . Forma grauntilor . s~:':_:. Dintrc elementcle dezoxidante fae parte: manganul.ii!J:J.1 .54 A.77/:16.. ~nor.~ !r?r co ari{.i -rnarimea lordepind de 0 serie de iaeton.7. in figura 2.nte ~~~~'ern~!ste_m. In proccntc de Pina la 1%.t deterrni 7 • . _ CHHne:\. ill t"t ' (J' •a e j ormarea lis urilor fa enid etc. supcrioare ~i tenacitatc sF-orita_..38 A *. Dizolvarea carbonulu i se poate face prin patrundere sau prin substitutie (inlocuirea unui atom a1 retelei f ierului}. . .. rezistenta . Otelur ile de construct ii contin. viteza de riicire.9fihzic:.6 estc dati curba de cristalizare a fierului la racire. ~. Prin tratamente ter~rnicese obtin structuri d ifer ite.2. in golurilc create se poate plasa carbonul.~·:r:!-/(. proccdccle tehnice de obt inere a prcduselor etc. Aceasta proprietate se numeste alotropie sau polimor[ism. ~. Otelur ile eu granulatie fina (graunti cristal ini de "J!li~a dirnensiune .' .· . .J DJ. iar altcle nedorite.2. dun!Mea. 'L 5~uMizeaz61c . STRUCrURA CO:\lPO $1 CO:nIlfUEUII Oret'URI' ZIT~A i/ 2. in afara fierului si carbonului.I FEjEC£NTR. Fierul arc patru stari alotropice notate cu «. . In funct ie de tempcratur.:: melolleo sau de a lti factor i. o retea atornica perlecta a fierului «.-<..5.lOt-r.( . care nu pot fi eliminate din masa ojelului in proeesul de fabricare. ' :tIt.t. {j{e: J j 293. ' oteh'l t·· " e llnlle.teozr) J~ .co. care arc go luri cu d iarnetrul de 0. 21 . ' j as I·C7 aiea i v 2. t: -:9x1. fiend ponte crista' an: a.. 2. datorita numarului mare de centre de cristalizarc) au caracteristici de rezistent5.. punete in care se dezvo lta reteaua crista lin a sub forma de grAunti cr istal in i.' l« n~pere. Cur ba dr' cri sta lixnr c a Jicru ln] la racirc.2.dr.i > ?t !.cirea accsteia . cum lnsa reteaua atorn icfi prez inta dcfccte .'Tv:.2.I. STRUCTURA 0TELULUI elu fiind un nliaj fier-carbon. parametrul retelei (distanta dintre atomi) este mare si pot fi dizolvate (cupr insc in retea) elcmentcle de aliere. al carui atom are 1. sil iciul.!rE .7 cubrc' pastrind sistcrnu] de crista'ri~rezlllti~. imita de Curgere.:. !crulUl. printre care: existenta clementclor de aliere sau de dezoxidare .cubic cu d ifcr ito disp~lncri .1.

)P aretn P'~lUnnw a -t iu eo BJO::>1: p 1$ snpar orso uoq.:>::>: .)P !~H}1·ldold 15 t.l.)P J.).:iu{lll.I.)"8'1]lnu J!pB.))5.l<lJ op ~~tln~.1Bd 0 15 np..)j) .)lS.)P !!:30(OUlI.P sndutoo un .)l 1SB<lI~J"B rre ountsard qns <I~tm:dB n.)U.mP 15 8iu.)ud -O.)J .) 1))!lU.)\'l U! .rd : ~F1U<lU1...-B') ~lU<lnln5UO:) ~!.nuod 15 !-tnPlo nSf x.lOlBP Fl]5 ~nlnplo <lIll !.)J115p.JS .wdnl. !.tO_l 'J % 0 "lP<>Ul u! ptqU\luo.)[i! 'l"lqU.)plld J"eJ <IJ!P.USNOJ (1 '£"Z'Z c.)ld os 8"~ ll'ln2!J U!P BUIOtpS Ul '.)Ul.tBLtI<lI.)l!·mplo 3.tB'ZlIBlSPJ ..).)l IS :.) V1YlfJ1iI.)+qfl!ctBlU.mplo U! . .D '{nuoq.tlld .IllZnnn <lP [ruuaurop <.)UlJ::> 15 np.N3"DJ.qsuo::> n.mIq pnlB11S uip 1}1!1l)l.)lUl~lU.pnp <llS.qs!z::11 nu BDson : lUB!qluB mpupoui BlUlll.)lUJlS]ZJ.llU! 'l1l!.)·jU.)P .)dtu...ltl .rd <lP Hl!PUO::> !SB<lpJI) 15 .)J lP.lq.)tu.ll!dB (J~009 .) nu <I.)J!IBPlU mroruas .)Hl!: un 't.):) p B.-qS.ld .)l OJ11SBld I1TI!.)5B5 .(1::uUOU Itl)U)!l111StlO) .t :l. -eJ ~~llP..ltlZ\.)FU1tu1<ll<lP t -1l(~ " I autq <>1U!lJY <lHumUB no .)Ut.tojosnpord t: .lnp .l<lU1 !1lJn.)15.IBJOq .)!J III :lltu!1.t no '(Jc..)l~f!n.)[O ttl ..) :J::>l[BF'tU !!}:m.qusd .)P otidord 1).1\2ttrip: 'P1l\{ ~iU.) : l1Anlll1lli1I <ItS.I1:J lnrn[<110 IB juouoduroo un 'Vl.mral?'PJW{ 'soln2f.1111 reut "C!lOl1.).)J !l.qsuoJ.{d .t.IJt! 1]ZB. JOI '-1jflr{Op.)l BI !S lOlo u!!5?2 ::00 as ' .») B arctn B~U.))llttJtu.)) Jl.tru .lB:) no ]nIn.uuod .)j .reui !l'.)IB .1)1:1!. 1l1SB<l:lV '.).ld ore l!)!JJJ : I..!Opp ...I[\(1.IP.l.!J!J "P 1:.JI!.Ip <I!l:lUllJ ~!! '1<110 U!P .nucd .) !nlnI<l~o s..1l!l1llin '<ll~SOIOj <lp HU<.l.)HB '.m ''.'~[ 11: llZ1:q.reo op [n iuooord IlbnllSUO) o ~qS.11.).lJ cs -stzo.1.)ll.)J op BJl Bl op .)lB<l!pP pnlBl<ldlUJl q Bltt<lZ<lld: \h~ '~lBI~.roun 1F1'fZ!FJl B!~llll!lS<lP 1lSU! PU!.)j ap 1lunYPB' 'mrojuin cp InlS<lp 0l.reo .).)P '. snpo.lG ojsouruju.q5uoJ ap lOIpntoio 1l2.»)5.i 'lP!ll -rnrepjs 1)!JlSnpU!op as -npoidpnF'lo '8"1: '5!3: )1 :_:-_) Irl'1J1'13:io IU.)l t![ !t1[tlP10 '.\ \.l<Jdw.tCJ!S i1Titj~(l'. '1 I 1 n.)lq!)!1sti[((~?.'l'IU. '1])qU.mplo U! :".r OllBO} .i 'l_..)I111)I~lO !!.\ll '!!1:ln.B1Tfs6o-:i~ "€)fqiO:'.)lU~ tu!5 o.)::> .)lB. l5fii(CFi~5~T{ltze:) U!'.)l1!J U1P ..)I1YJ31\I B '.).ltllB.l11ldnJ2 0 1liUfZ..l2 u1P ~l!nlPIB -on.ns areuun ui._(>~ ntonursxoo nuixaa ramaio TZ (.) !n!lUJUl.OId:G) }$ arerorqo.)11·1.))..))SF.) lll!.).J"f) 1tl.)!.).ldo.IB'JUnq B.IlliOP <JHB n.lf. UOq.-l) .l ':nmqBls u ~reod nu 8'Z "Cm.))] 1H~-.).) BHpod '?l!(l.tl.JH u1P <ll!po2~1l"C::> <l1lU! "C.tB:) <lI!. OO£' Ol.).)lS!'Z.)P 8Fqll~W.)xem o.

10.Jt' u. C. slnl de .'!:-.-+--"" r . se ocooerti cu on slrof r.'.. compresiune.l prin . OTELURI PENTRU HH CONSTRUCTII METALICE °TEWRI RE. .S: Ioosesc {.'?1 CU LlMITA DE CURG£RE GARANTATA ~ i'nf.OL34. incluziunile slnt rnai mici ~i dispersate mai uniform in masa otelului.?lofl t-foshce !June $J !I..: r1 I .' alek'ri ouote C!.12 slnt prezcntate otelurile pentru tevi de constructii.'TerJl In {"t]n5/rorf:im~/a!1Ce {f~mp . All cooootote ow. mar twmes: ole/uri £olinabliDI.s/re Sin. ..::.rolecior (sf:. 2..{JniJ lralomen! tertrsc (caiJre Sf reenre SOli noarousore sl revemrej: all slrucluro !.. dinam. e!elr:~nlele 0. H 81 ~ (-.c:"r:c: 5. d8FfF suxs 5 ~e:"r.E P€NTRu ELEMENTE SPEC/ALE sore Mo.-60r: !. .."" sudol~ w sal/edaTJ dmamice 5i slalice man.v. Prjncipa lcle proprietii~i mecanice ale 'otelurjlor de constriictiisint: rezistenta ..--.11.oj 2.n6 sou :nduslria/6.. tenacitatea.ii metal ice se difcrcntiaz.7 EL u..-~"'' : 'it: : n L~_j .. Rezis!u b/fJe e frai/j!a.-:tr .cf/e:DLJ2.. elasticitatea . STAS ~ro.f~f/i=tDIi. Des 55. In figur2... duritatea... PROPRIETATILE !'IIECAl'iICE ALE 0TELURILOR DE CO~STRUqlI r H' -7"'! (. Re:..~l .71d'f. 1-1 ~ • !. OTELURI AUA.OLJ7 .".. 2. arcoom $I iJlan 5~ ufibzeaza in conslr<..icc.. FINAPEflTRU CONSTRUCTII SUDATE . Sinluvl/lOleta rr. la tempcraturi joase : otelurile de clase superioare (3. 5h. notarii simbolice a unui orcl de cons truct ii meta. \. .h!6 a iellocifoli3 dec seblf{J /0 ' !emperalurijoose Se uMzeozd penlIV reop/eole de IronS{XJr1 si depa<~!ore de ooze !Icheliole ta -30.el ctismce..- 25 .. pr in clasa de cal itatc ... iar ill figura 2. ~~~~~re'U/i!JZafe Se uiillzeaz610 in ca ioreo surobunfor (/... .:":f:C._:::::7::...ist6n/a este proprietatea ctelulu i de a se impotrivi actiunilor rnecanice care tind sa rupa materialul : aceastaproprietate se atcsta prin incercarijde trac [ijme .1 L UtiliUlfOll otelurilor de construct. f.itatea.n/ f.. maf'.1S 5t(}-1/'Bo ~ ~i::~ :':. 50 f::!= fa fobn'corea .:-:". slnt calrnate etc.lur.I g.:fllri coroc» sou slob ofio!e fa:!JsJe. : =::.7' fini CU aaoos de o/I}m(ri(j~ niobfv. Daca in cornanda unui o tel nu sc trcce nici 0 litera dupa clasa de ca iitatc .." ~ I I Fig..•. 2.o!eluti cu ~roNulo!ie fino..":.enlru canr~Gr.1 de rromle .. forfecare..--_-"L_----.narca o telului .illluofe l? cc:'tslrucfli SlJdak: a ~': Otdurilc laminate la cald folosite in construct. totdeauna calmate.~. GTEWRI F:ENTRU INDOIRE LARECE Sin! ole/uti cotton sou a/kie a ca.~.OCS58 '-"'_i=..Otelurile slab aliate fclosite in constructi i metal ice srnt. 02% II/on ollgl'Unulolle fina..oifIJ/icii sou SlJ/'bif/ca _ I Clasa de calilate difercntiaza otelurilc de aceeasi marca dupa cal itat ilc care le au privind mdeosebi cornportarea la sol icitiir! variabile.areo etemenfelor df! rezislen. /Iii rezis/en/a I DleMideuz general S7AS 500-78 ._~_) :fig. f-4 .ZISTENTE LA RUPERE FRAGa_) LA TEMP£RATURI JOASE STAS 5fXJ-7d. cutxot: Ot 52 (0t.ile RCA 37 RCA ~2' sf RCB 52 n aknos!h. __ _J OTELURICU REIISTENTA MARIT. in constructii metal ice se ut ilizeaza oteluri: de diferite marci : 0 imagine succinta despre utilizarea acestora este 'prezentaUi In figura 2..~o STAS gOlf-if e'j STAS 7511-65 GrEW.:T:e.C~!o. ductil.c'! . (ole.:...'?! DE us GENERAL Si.s!oJ~ ollOfej:_cu OFO{)ii.jfj'eole penlru fluide O'e Sinl oleluri otote C!J at... • mnodlu.1 !. incovoiere etc . 2. in cadrul accleia~i marci . nifunfor+ . bmilo de cvrgere 10 cold. otdul sc Iivrcaxii nccaln{aL .g. _ Sinl olelurt slab oliole de ImbunrJ[d!ire.rj"are .ebil6 de defarmore ta !emperoluri ob/snuif~ (profile formale 10rece) . .! ':~ OTELURICU GRANULATIE. au graunti mal fini .- oreLUI'.---. Re !:e r:role. I I. ~. iar. .10 este detaliata semnif icatia notatiei OL 37-3k.4 TMOSFERICA !----t compozij. - ~ 902f-Yff:.4. aVlnd In comoon ie acbet $1 cramprez.. 4) stnr elaborate mai Ingrijit. Fig.rof'COrac!erislic6 =n:aide bozo esfr. maleabilitatea.:~ LACALD r---t ~ .1:. 1 i h 4 OTELURICU LlMITA DE CURGERE FOART~ RID/CAT...-dun.eaz(j s/ prrn "'J:. Scmni!icatia ..l ice. Otelur] pcntru constructii ructa lico.' LA CORQZIUNE .'d sur/ale .:~ i .~ citoG! t.·.

)l~!'I.~h~lP 8d .£ !O!~..l §...)lUU!~Qo ..Wl(lP ef~ulJojJp ]S ~IBp:e'.P!.)i lu. !JnIGio : U! --- -"'-.:IIG 'II.:Il1uI 'Jll)::l.)Jopll!lU! urosndns PF>A1Ud<>coun o oo Nl!unlUPOP OllU! .1 '3-D ..OlBOP.Id <lp pndlOJ oeI llrenp.):dzn <>p !!\JtU1SUOJ op 8T!JnP~o) .)P ~r.9(..i1 ap l:qO..)IB::> '10lB10qBI op l!l?oIoP010lit '.10Elnpio BJlBpoduro) I' 'Jp oE2B1J rrruon.10]<> !!.Jp~t"J) ~! 1.l)SlIo) .!ll BI !!J1lPOdUlOJ E.uJ~p InJl~t:'J"t~P -.)l. --g'.'" I .nuod 1P!~S!J.q.').JB!P '.l 'P.J i I D-!) -_- : 8JB~.)Un!~JBll P!JP<lds BI !!llltJodlUOC> Ie JJJpo.I.'z: = P lZ "z=P"5'Z -- u 9£' 9£ ---1------1--1 1! Z = P 1 .~ \J L:.Il:!SJXlU 015:) [EJUpnJlS01J'l!UI!S -O.LJ!ltIlSKOJ ::IG m-rmato Y3UYJIWdl\:OJ 'n~ j\ \1 ..)P. "DP 3lt'P!XDZ-JoP ap Irclm~:J ~~eI!ll.ns op l)J1BtulOJ '8[ '~IB.rd od ncs '('iTI: 'Bn) 1].<lS!)(O 'PlO U!P <l1'81U:J.Jlll1lZ0.ru.n:s.' op lnpund -1-r-11-a-"-"-f--r---I-z-II--"!-'t-t-I---q-t-I---- -lpnH2uo[ ']1J05.! .)p '.) .: ---l---U-=--.I:J!UlP.IJP.I~dU.= ZZ P 9Z 6Z PI 'u 'I 'u 1.q OlBJ ..roTpnlajo all? ..)nJ lSUQ.ldB nnuod r.1d pnp~o 'Z"I'Z -ii~.----1.l!P BJ.l) \S ]JOPB} op t1N -Ul'!SUB un op opurdop '..pt "l B.1nf8~o J!pll.rep <l~U. ~ "[.Z _ 9 "Z=p 6Z 6<: PI H'lO -uezo.UI 1!)[.l .l.I11Lll :!OllJllllSUOJ B :uq -BOldx.~~ ~.[ riU.lJcTm<l) '..IOJ 1..)miB{Ol t.\.d pflpio e S'I1S '! ~j.)).IJ'8:)'1HU'8podLU! !BW BOJ BqOld /' .)JBml::>'!nlnr.l!SO[O] undun :m~:) !!JOPB} Un} <l)..lOIJ:P:'I<lUI..)2ClrV .N:l:'p U!'W i\>£ .)..:>lB~q\!J <1[1 . aiN3:!lHNI 3.::>!uuaaw al1anSpa):)tl.-1--1.>['lPqlllZJ.lpnBS 1!lBynJ.1.nJ" 1!r '(!iU~lSf-Z"~ cU1W/'. '.)pqp:OrdWOJ 'JOU.JIB OJ!lS!.~.lduPd '1<IBjJJds 8lBD .).-o -c.1d 1P!J!5ep OJpSll lI!a 1'.'pd pBq cp .)U.)l!lOJ!P t1! !S !lll~!J!IOS o+!.)!SOjoJ "lllcl_J.'P ::>[l.I.)lO B.~. -rodtuoo op !!U01UOp 8.:.)P J.(11).I1.q 15 oduinos \\::lll lU!S o.ll1piO ur 1]9-[9J !Aaj· flJ/U.).)tl OlSJ pup p:wnu <.l'iXfru :lip :c't:il:lU3' !n'l!1.:I .In::i-opJ.\O Ul und ..lBpodUIOJ !S 10re.: -s'z --- ..l<ll:l -...:=r~J pnplo ~([ll.lOqBI tq oqo. ~.lllUn 2u!lS!P .= u=P 1 p .!..q .ld od .!OdUl! 0 <UB lOEJnPlO !!lVPodUlOJ In~pn1S /.lrep llzeOZ!lunJ .'e{n!IIBttn1cIo.)lU!...D . no l})nJ1?j o!nqJ..)l!qupBA !l~J.) lIB<"Jl < .)U! r\J} -uad !H:lAnld3 '£1'1: 'tj!::f ~.))(.IBl]J![OS '\.'z: p Z<: u cz = p zz s'z --:--1---:---·1-9 1! .PU! 1lPO....JlSO 610BlnJ .!! lll.Iud 0 lU!S '.= p .ll1cl:IT55' ad pBtpn1S os .rd .:>J l:QQS 0 n c l!l)n.I!J BJUn!lJ.)5 "1 't rasatd -e~ta~SOJa UI! ~s-10 !nlnl:jin:O":Cl\: => t' -nlOid no aqo..)![Bcr'i. ..)P JlUBpJOJS!P !S .BqOld OJ}S.)PB.wlpnpi .1U:J BlUB1:dqa '(<>lBqu !JnP~o) ar'i~.-'-~ m·.rJJlP BI !UI -I1IBl.)pUOdsalo:) 1.~u.).) '. .)UBlUJod U! BUlBOSlnU!~ o!nQ2.)PBOJ.qJ<ldS<l.ll_.)l1Bd no Fllo un n.<: 9<: _ L£ 'TO -OpeJBJ 010tllBJ.lOJtlOJ t1! '1:[!.mn!lJB.')P018U ~qo.) I' " U .101!·IUT.r ..!tu 11l IUJnl op lUPOlU vtu.J.)WB1}li[p li]lQo as .IPU! ap !!l!puo:) .? .IBfi!Oldx~ op l!.I.)soq 0 upd JPdn.!":n~o?.llll'l!.J oOS1 :IIm::.IO~hn::i'-op-ji~rid"it:.)Un!lJB.:.lUa2 zn ap ajtl!I1l qUls 15 .tl! op ~lpnpw 'B!l1nU U nBS I<110mun B.1 'I qT 1 t: OE.0 .u3c1.). ..)lBt -rodur> o pu!..)J!P pUFl[ll n 'l}qold JP !.:::qSBOllnJ '1HlqtnttlBpUllJ 1!~tlBl.IS no '.) "P (npolt[ no l}iuep.ll}lS B.! B[ '~I!2B1J J.reoi._J '"OI ~Jl~Z! ipn J!LUOllOJOl~ J!Ul[J) Pup!jqsn( '.sqC) IS l. Bln2!J U!P BUl1l1.1.rodns 05B[J !5 !J.:>lO 1~.-----1.)nJfSuo:) !!~lJlmq!SU<lS '8<l. '1liU.LW3.l\..l:P~lBJ OI.1n:du U! ~p... - i ·~tl[\FbeJl ~I U~J~)J~. '\lIBU --- --- ---1----..mpop ZIp 1.J os 1>-1".

se datoreste faptului ca r~~istcnta pcrlitei este invinsa brusc. .2% carbon (cclc de construct ii) au perlita intr-o cant itatc sufici~ntii pcntru a frtna un tirnp tendinta de deformare plastica a gr1iuntilor de fer ita. 1~<:C~" u Rczi.mm .~_j[J1. acest domeniu are 0 zona de proportlOnahtate.tii:. (2. V Diagrama..vw ~~. .in zona . v Lirnita de curgcrc.J.domeniui comport(lrii elasto-plastice (III). .:j .. asa cum s-a aratat in capitolul 1.~~~~.l a accstcia.on~'j rez istentei calcul R. in care structura materialului..1) <. stn~tii intre eforturi 91 ~ef~rmatii . se obtin caraeteri. _ ahmgirea spccifica Ia rUf"re S. Diagrama 1:1:00:2 <1 - C pcntru un ojcl 2- ell palicr de curgcrc.~ supcr ioara a . Il r ~ A rJ . intrtnd intr-o.~ la ruperc lliJ/gi!.. dt!R~arc~PL1.n.or.dlal11(!trul in r= 28 29 . a/ -'r-' I / Domen:ul etos!« Dcrr. de nl. . I Iga:E:f £:2.. =-. !~-. '.domeniul coniportdrii plasHce (JI) i in care deforma tiile cresc iara 0 cI.:!!. • I) o r l\r.1 ' IOl daN/111m2): dintre ofortur ire unitarc G $i deiormatiile 1 a s tie ita tea lot c 1u 1U I E (2.ll m It a ( c c 11r g c r c. intr-? succesiune de alunecari si frinari marcind pe' diagrama a-<: valorile Ges ~.1 _) ! I F~g.3) Aceasta valoare cstc Ioarte mult in momcntul conventionala.In. Limita de curgere corcspunz.15) este adoptata In calculele stat ice si de rez istenta (calculul in dorneniu l plastic). iagra· d 1lwi c .E Fig..c:".2!g~lliL9. ~yfll\·etf~. se produce 0 gituire a acesteia intr-o zona in care deforrnatiile cresc foarte multo Cele trei domenii sint distincte pcntru o telurilc de constructii ~i permit schematizarca d iagrarne i 0"-8 ca in figura 2. cornportarea otc!Unlor depinde de continutul de carbon..enw1 _"/Jlas/le Corr.=E. 2. .15.dOJ1[WiUl comportiirii etastice (1). ~i 0 lirn itii de curgerc infcrioara la d~termlllarea va. ~incolo de limita de proportlOnahta te.~JillQ£. :\1den\a. 2.e rupert..i dimensiunile initiale. otelu1 se comportii elasto-plastic : .~! \l. ':'J . scrveste Ia detcrmll1arc~.t1i fonn~ .comportarll p1aStlCt a acestura : I) r = lr-l~ lo 100 [%]. Ia incercari c~ec~tatc ingrijit 9i cu Inregistrare continua. o telur ile cu 0.. sc folosestc \'aloarc:t. .ticilc mecanice de bazii. se dezvo lfa defcrmati i plastice. Rcz:~tcnja derupcrc sc dctcrminf\ raport ind v.(a ap).e.: I O"r~Ao __ ---- N __ a.~ r~capa.l ?_Ci ca valori l imita de 0 parte si de alta a limitei de curgere. dOiTIe'iliul mal -numeste ~l p'alI~curgel{' Valoarca cfortu lu i unitar la care apare acest ienomen os te cr:.. .5 If! / II Coefic icntul de proportionalitate spec if ice :: este mod u i'u 1 dec (E = 2.1 L: " "f(dCN/mml) . ••• j : 1 i.p_cci[ic(l fa r1lpm: . _ strictiunca (gituirca) specifica la ruperc Z.ar. care apar p~ anum ite Iinii san plane incl inate h 45~ iap de axa epruvetci . > ap).' _\ r ' la aria secriunii initiale Ao a cpruvetei : v J. schernatizata q-z_ (fig.z pcntru otcll1ri!c de conslructii.'$. (numita Iirn ita elastica. Inaintea ruperii epruvete i. =. s(.~alibrat.. « se Din incercarea la tractiune (tntinderc). ~ ·.enilll "f!_/os/O-Ot05!IC ~ ..-'1) carc : _ l cstc d ista nta intre rcpcrdc m~rcat<.!:'!!:. ada -sc:ctiunH de rupere.l..rez istenta de rupere G. in real itate accste defonnatii se produc in salt ur i.:<2' datl/mm' :. N.ci_Q.. .a marcii otdnlll.'::'2~unzatoarlULfort.te'l!. dupii care se aprcciaza un ote l. ~i anume : valoarca Iimitc i de curgere cr.1.n'e~~c Ia ~J:reci~!~?'_deforn1]1-bilitrltii a otelulm ~i a . Otelul carbon obisnuit pune . asigura 0 noua capacitate de preluare a eforturilor la care este sol icitata epruveta. ~omportarea elastica a epruvetei arc loc pina sc at inge 0 valoare a efortului unitar a.:ltcUl~!. lnaintea tncercar ii la trac t iune : daca 10 = J d (d . ddcrm:'1H. ruperi i (fig. 0 hm~ta de cur?er. servestc la iden_0_fic:ar.~.. .'P~e.!. dcformatii de alunecare.3. in care.. Ao dcoarcce 2. (1. notata eu Ge. Intre dorneni ile de comportare elastica 9-i eel al cornportar ii plast ice .1 .J II i2. Comportarca plastid. rt'zislentei de caleul R.15.. S. H) : A o(Ina cpruvcte (2.:.i1oarea IOffc1d.2) i se reduce (2. H.0.l. ~..s echilibrn.ttoarc palierulu i de curgcre s~~ l1ur::e~t(' limitti de cure ere aparmfii.fa'dernp_ere o.

.4S0.)5 .p . l1Podmo:) as a~l -Jll_QSUO:)op lU..)P l.raJ'!).)P .)1~2unle 0 !S L£ 'TO 1n1"'io sp ~l1!J Ot1!rllUInf 1l:l1j:>III snpar . .) "BaI!lUI:} 0 Bi ° .)P!U.). 1l llIB!l!U! epll alS.P~+S!l .:1''8:. I I I f /1 f J I J I J f f I f l1Jg .) l..) 4.) : o.\ lP nJ '!apAnld.)WOp : (':01 ..U I I .:>.):lHser '..opt:_tB:) Btu-el1l-e!P U! riqun._.).)UlnU as IS 1lIeuo!luaAuo:J .1Bpodwo:) .)P .reo uJ f Vv - ~. XJ I /1 / I 0'1 0t I 1 f oq If) .:-e ~s !Jnpop op !-l1ns :)S.r-e:) a{awll~ETIJ <J.J{Bp.t lU~S L lOIpnplo ll.)I:}'!lEIB:) Hl"B no '!XEUt pnu ~U!5 Z 1s "!? aI!JOre. -opuj "P 1:qo-'<1 'Sl'(j 'fj!:I- .l02.)U!q lUIs P!l-5Bld 1p~lSBI. ' .) ~ '\.)lS. .)f"rillBd3 nBS OlIBId '.:>:>-np ~[lOp 010.m[lq IBU! lU5s tnI .)p lll.\..JdSOl 13 O_t<lpUPU! ap lUiS 11l.rn:>p 1n!UIH lllsBa:lll : %Z~O .uBHun <llpnpop .!J ':' 'B!J) o-:r. \' ii )..)Jda. .U u'I '(91'Z <t-n} 1:0.)~o) 11 JOII[ It t~ '10 'LC' '10 e . '!In[ -oto " "lP~J!P n.)qlU'e-uUlos !SBp:)"e.):)ns.)p .=~c'): 'lllBO!lalXCI B.mU}501dUlO:) 0I. I I I I I I I I ij'~::: .)le1 -uozo.)p-eoJ ~so-:r=) '5.. I J I . ujJ !<::s 1:0 - q ~It 10 - :p -.)S [Olo lIlP !~l:)n_qsuo:) ::lp .P q 0 J d upd ~lUrlP~A.ydnT~Tomr-eTu_rOj~-p.)".:tnl:>aF' .) P ~ t t .).)1 a.)J UJ~.:1l<l2.):)!tspape.te!" 'F"Conu!UI1P cs Ol.)P 1n!UIH are 'l~ lO tB!IE qsjs ''!lsnp -muoo ..)lB:l' .:> or Aq:>.)l.luFalcrrtU 1p!l~lap'C_r~ llUIB. 'tlr_{ ZZ -r'S[1.r . -.td:} !!un!~:)a.Il ll!~eJl t [ :::>OJ'! Of. I.nop 010:) od JP ~l1Bd~:)U~ld ..1Blu.) tt! tnzB:) U! " ' :PHse ':J 1S q on_m~!J U! .) o.IO/:J ~p :JHvlif !!. I (n·.3 !f sr .) B 1 n o . <i!nq.qd om. !.0 ~::> l' u -y: .I_~BIP. .)-~::U~:Zll:) uL~ __ : ..\n.}-<' ) .t1!J.Jn:) ~p q~ui([ '(q '6['Z '~lJ) OUtl!50_tdmo.)l-edpu~ld . !. .)p l.)P ~ls.ln.i52.)S '(~)l<Jil.)tq!tU! .!-1117·(O/') 'Jlv!XV ?+fP/S lnzlXJ H I I' ~p .id 1!)BnllS ~nop Old:) lUnlU! rod . .l!P <.)lU<lfO un-riurp lUI. .u~flln~ 'il - ~ . ! I I r) I I z-O 0 :0 J J I -I- :it -: l~ }t .lu:).(v '61"Z -2!J) <llB. .)ped ad pnsH ~ndE ~..!:) B1TBUI.I op !!U[l!l:).)l nnur-..)5 ~.·· n _.lnJ .- I f J> " " -- I~ f J J f J I ! f f I f .) 1 B I 'a.i alu~u o :'eUt~l !:}~lellUopp BalBolBA areo BI l.) B .)lO '.l 't!~-elJ-lop-exe:) Olodnl .):>..) ad op .I.l<l<in.)Anldo l! v eaur.l! 0 p 'u ! .)r i'z z~ t rmrrrato rnIYTCIOdJ\oJ VtrdOSY mn_nlOd~ran nuv.D) l. .so12 ap apuld. t ) or 0L--/ .. .nuod ~~nS!l~p1:!~:> ~qJ~:) -'::1'.u 1!I ~l! .j1 I . I .57" s ~ T'" .wopm ap 1l{2un un El '(8 CZ '2H)!.'.m:) op Inl0~p~~ds!P oumtre 1S '~l!l::lEP IB}UolUBpunJ OlSO1nln1Olo 1':OlBllodmo:)-Ol<lpuQU! Ap:)ods::ll '. \ IS \ : ·jotUU:.)z.) o .lOj.)!dlUOluoP ul Inp~o p ~A1asqO.)l.)HBd un '~le:)!p!l !llUI a~.) U! asnd ~U!S p}o mun apJ .)S llIlB "V: !dl:}.!ltUllI a_ra2_In:Jop _ra~IBd 1.)lS::l.)Dln:) .2.)!IBd 1l~J {..:l1d<l.)1 'srz Jew arodnr er .nBHun al~lnpop dIB.)pl!lt!::> "P l~!ll!d 111"J 1'40 [nun l: lP l!uIl1Jlll!!a '9[ 'z 'flrd \.S ~!l:).1 un pu!xe-eolodm '(:J '6FZ op -efUJlS~:Z. .!)l!{l~J " -.l lnt0:) lBI!UI!S pout un-riu.ts vlNaDldNI 'ZTZ -nralo 'd aTB ..t!!ls 1nz!}:J HII' ./ \ .nt nu 081 .){LIlltP'LIn pUlAe ~_rop eun ad BPAUld~ PU!OPU! ~Z1::.qrun lnllop lllU1ZOld.rO g.

valor ile vma" la marginea gaurii cyc5:C foarte mult (0'..• . fig.. ~ 2.earefo~turil~.. ~l i " _) Fig.U_i mai accentuatti. o!.i\CEl\TRARII ASUPRA 0TELULUI DE EFORTURI .' !"{.2. f tur il ' tentii se atinge c ind e[or'turile 91."\ ~ 1n clernentele de constructii met I' " ... ~~i:l!i!. lungimea piese i. c)."" poate ajunge pina Ia de trei ori O'mtd = N/A). llldrostatic. e ~l smt de comprcslUne (solicitarc " .20. brusc: racordari bruste.) Dad piesa sol icitata la lntindcrc nu arc sectiunca constanta pc toata lungirnca e i..c pal ieru] de curzcrc ia r rup·ere 0. Crestaturile.. avlnd dimensiuni rnici in raport cu. fibra care a .dezvoltarea deforma . . as e ca .----~ .££~~ntra. III mar. in cazul de fata) creste pina atinge valoarea 0'•. 2. a 0 So 1Cl are de mtm~ere axiala N.oboseala. care pot produce modificar! importante iil distribuirea zonelor plast ice ~i elasticc. . Crearca unci st~ci plan e de eforturi datoritl!. .'a ti. .. 2.istnl.i·. 2. aceea~i pentru toatc situati ile (fig..istenta}. Gaura arc efectul unui . in final..:~.e_p'lall~· s. ::::'-(o.9. l/dzclnefcoarrte 5i' ~orpudl. l:.iilor lastice in zona ~n care sint plasate.vind . cfoeturfloe un ltare in sccjlunea ell crestaturl a unci plcsc. .unfl. Unit de dart.. '" .20. • In cazu l dnd_gaura cstc alungit5. 2. transversal pc d irect ia efortului (fig. In zona schirnbar ii sectiunii (fig.6). 2. po t' in t 1111 lln i dOU. cind a pnr concentrari de efo't ' a ICC se int ilncsc foarte Irccvent situatii 1 t· rtur i .atins 0'. diagrarna schernat izata O'-E.. v n r-o piesa cu sectiunea A (cm~} constants supusa I I' it .J In afara efectului de concentrare a eforturilor. . comportarea plastid a otelului. Fig.i~iU este.'\'a).1 ~ 1 . DistriouF<1.1.0. A· • I j I I .U1~~. fisurile din piese etc.1 7' situat ii extreme.. cresc ~i eforturile unitare din sect iunea piesei. : -~": 1 . uc ind la un mod de com tar 1~·~ .iloie de ejcrt.'I .1 I J IU: r I~~ 1 - I i I A ! t I III N i I .l..J i ~ . ' tnt c mt. pentru ca. " ~acitatea _p_o_E~nta _l. a compO! tarc-a o tc. Dacs N cre~te cresc . la cresterea solicitarii plastificarea p5..inamice. de exemplu. .21. Influcnla 1- conc~ntr'rl'lOJ . Z.bite in drcptul gaur ii estc tot A (cm2).' ' ~.. La cresterea sol icitarii N. TIU ermit . ad ret..5.l' dcr.::J 32 .a.ip_~m. . 2.3.. deformindu-se plastic sub efort constant (conform cornportarii caracteristice a otelului de constructi i. pc intreaga sectiune sa existe un efort uniform repartizat ~i egal CU O'c (starea Iim ita de rez.22.e dorfun planesau spat ialc. _a~emenea stirr i s in t con~i. = A· .20. ceca ce punc in evidenta pericolurIlsunlor transversale intr-o piesa intinsa . A • .. _.ll1dcuc:.~ or un e ~l1ltare c : starea Iim ita de rez isSolicitarea piesei Ia Iim ita ". producfndu-se prnccr . 2 I 9 d) C.trunde spre fibrele veeine. . ccncentratornlu i: 1." de dorturi. 'l 1 ~ 1 ! ] ! I . crestaturi etc.21). a. .6) tN III i b I5m<r1= I j . Aceasta are efecte defavorabile in special 1a piesele supuse 190soric itar i variabile.b_ . INFLUENTA CO. N . schimbarile bruste de sect iunc due ~i la modificarea stiir ii de eforturi.~ 1 • tial de a ari i_~rprimei curgeri d_U.~_c_~::ac fragll. iar aria sectiunii sl5.20. ./ 0. de cfort uri .1 ~ j / 1.efectul cste extrern de defavorabil 'j III cazu so lcitanlor A.' ddenn e{?ale cu l im ita de curgere o .te ~i-R!:?S. d' .~ c.~ t.tii plastice (deformafii care sa atentioneze asupra ~tarii at periculo¥ .-=::. 2.-<ur i rno I rca cse n t i 1 . _ 2.. re is n uirea e ortnrilor unitare nu se mai poate produce ~i ruperea va avea un caracter de rupere fara deform<l. 1I..c.. 0"1fC)~1 este(Iata de relat ia (2. pracficala~aui:rCTrculara (al carei diametruestc rclativ rnic in raport cu 15.15).. caz In care_dlSt ic faiilacIormatl.f ----~ __ e. .'.. : 1 .22). c -•• __ ~~!E. eforturile unitare o = N stnt uniform di t 'b it A 15 rr U1 e (2.2. vc' (2. eforturile unitare in aceastii sectiune nu mai pastreaza 0 distributie uniforrna.nfY~PQ. (fig. Fig.t t(' periculoase ~i trebuie -~ al~ r~gda. Daca solicitarea creste in continuare. " I~a. .-1 a numc : " 111 ca:«! sirrrii spa/ral. /d4b-b lQ.1.01. gaurile. pnn rezolva ri constructive adcc\'atc. .<_. apar locaL"'StariO..s£~nt~tor de eforturi. -nu mai este capabila sa se incarce. d.I .iFc-eforturilc unitarc sint eO' I ..20..tO~ltc cforturilo l1nitare slnt ('''ale si st t d •. reducind .E.i~ al celor care duc la fcnomenul de .tig_.\ fi".timea b a picsci) in mijloc (fig. ~i oJ Concentrar ile de eforturi apar in toate cazurile cind sectiunea barei se schimb5.1 a_. _ Concentratorul de eforturi are influenta numai asupra momentului 'fnj.!. " a 1 a a e re l a tia : C lVlimilA a . cfortul unitar O'mal' cauzat de un concentrator de eforturi oarecarc (0 gaura in p iesa.. b).

U'qt:>qos E.)lq !.)l~OIE.1ops.)+Ell1UPOh.!<J~u.)lll{ <>I!U!j.)x.)S..)X<:l a~u.ldo nES) nS<J!d 0 El {\ "<l. O!l!lBUB op op{dw.quaJuoJ 'B PIPuld .)lU! 'BeUElS r.: '.)S1.1::)II : ('.j 07 l J r" .nmU!lUOJ u5 pUIJ1<lli.)JE U! IS '( I> • V = PIIWlIN) !as.):l[dun gmpns : E.)l'f::Pu.) lreo".o IS .0 uq.)s.rodn.:JlS.)SUOJ <llS.)lnd !PIZIPuJ "].)qsE{d rino!.)td 'B V 'f:!.ld nu 3-!} OfOUlEl~E!P !mnlS<lJJ no a{.)lOAnlda E .1nJ op l.lTIJ.l f "\ i .) lS.).J~qo <J.)~lnJ) "!PH!lSErd as lH!W!I 1l'I '(psa!d arE <:lrE.1d tU3S £Z"Z e...lqlJ ap Ul lOIP::J}hnJ B 1.)P !.)SqO as ZE.I0I!lolE1lu<JJUO.).- .).)~lTIJ op EHlU!I <Jf~<Jd nBS (JJ<l~lnJ U[ rrtBUUOpp ap !nrTIrU<llliOp -e 1.IE[ BIUI{ lldnp aJB] as l:!.nU!l.I1lno E<lU.).)IEJljpUl "!lnou TIl r .n arrmpol.rOP ap o.)P IE..> 'n".)U<JW.)P '<l}S.)'Ea 'Juq~2r"-e u llunpB .).TIldo nrred ruiucd 3-0 OJ!} -S!l.»)e UIP <:lf1q -nJ.) lHU.rnlEtU<lld E!lPBdE .1n2!J U1 'fOlO !5E[.)tu<lSE .:.z 1P InldE] ~Al.).i.reop pujonpord 'QS1l.U.l.U<lJUO.Il!!un!~J<ls !<JUUO] nzrreo utp ·.)!u.__ <I -.) o.JIE1P!{OS {J}O .).J.).puO.l .rd E!lnq!llS!P '<JS}:)<lldfW.)U!J.llPOlEP '(' 'fo-Z"Z '2U) al'Epns osord !.l1)l1U<:l:JUOJ 'llUll0J!un<:lu .10Ipnpop as E .)::>E . __ 1--...).)uo..)+ ..)I.).)W. <ltU!JU!pE U! <lg.)LU u -p.r I t I I I I --o~---+--~~~. ':!!:I~U!qm!.:JlS.(:.1npns e'1 ~ -sndcp tCl.)lS<lIUn-e::l no !!!<I.) BUUO] .10H.) <J{.)UlOUl n EI '.) <lpun "!(ttqz.)Id '.)ll.)IB.)tU..)td llaWlSOj~ ad 1luuo]lun .-.L <lI1U! J:on~nIs.1..q2unIV ' • "<lla2.!! .l:Iu~.)~SIX::J pnpop .. u~ onpozd as .)Enslld rI!<u1qUl$ !. I ~'.1doJd no (sndap 11llOW IS 1lZEq .).){EllU.)p l0I!lnpop 1lrin !.1lUJJ EUOZU! lEp 'j.:-p l'Cl:lotu . "ppATIld.lOJ<lP.:J.IlS!P ~J JrpE1Cr as-n U tW 1l '. .){ESI<JASllE. : 3 .-'.Inp!A) !.Z"Z Em~!J lI! "].l\!J -emel~hlfP PU!h.)un!SU.)P a{dru.1ol-EP "v TrZ'Z 'ElTI.) 'EA<:llP alElll.)un!b.)SEp {nldE] :).) l{ pumuirI 1 "" ".'[[ {npund l:[ r.lEnuHuOJ Ul EJ.)UO.l1l.)!TIqJll .)Jnp0.{ll.)P a{P1Plu.)nuu! . .)jun'f: .)ld ur alU.).JpB. l : !JnFOp ::>P !"lIlW.) op {TIld!I -d {B.:15 ES.'Z'Z Elnilf] ul z !~z cq .rnpns llUOZ Ux a.lP!IOs"pun -e!~tledE E-1 "(ilOP op !. 't.u1QW! !<:lun jnzeo til @ FnliolJ <lp P"!PlU.lEJ CD) .)np no lO[.r0Pl-U.. .)lP.'(!pnpns !n{n".)IB::)J"!psap '"!lll:!J.) op) !!lklPHOS 1l el.)P .1oJ <>l!J.UOJ pum) IE[ {nplInd III "].lPlUOJUOJ OlS.11ll1U.).)In...<JJ!IEl<Jtu !!lJnl".sH UJ B. :.I.)U.)S .U! adUOIdll lUOAJO.1 -OlEUl1lnop ~I.)laATIldo uT 1(:)]A.reOlBpodmoJ ' "<JJ!IEpwOIHlJnJ1SUOJ !S OI.{'e!:I~~Jl[!lt()~ BdIeUm~UOJ TIJ) .)!d nretqure !nlnIP.)!tS1l1 Hl!nq -P1S!pal1llI.)P!AO U! ound oreod os pntJop <:lp.\l.1] .)unJ 'E.:::::_.J.)JV ·(!.)souIPU! cs < Hi Engs 'C.)I<J 1l l1[E.r (l ° .)nuu! elliS!Ie: uud 1)SE<JI<JlU!. i.)lpnpop : VIN = NI> .)JUOJ .)+S<lnu "NIIIJI!N.lled lEmn.)~UO~ op ~[dwox:.)W em'j.) UJ Jll"!lF "(<:1.!]) .)ld.I !lTIl.l].)l op ~'tsa ·!.)un {E TIeS 1.toPUHU! tl{ asnd ns (p 'fo-'l"l . ~~ .1.0) . I I L.)!d E .)tu .)d !S Inrnl!U Ef!.).1..r -er "!H-e~Olev.zEa:\'uanuu! '.).)!~.1nl'el.)1l'N Ps.)ld "1P!PEld U! 0EU{HU! lU!S f.)tu.U.)JE 'lls.:mlJuI -soos IE juauodmon lUdlU<:l{Jun 111:$ lP!IEl.).J.)!<JUOZ U.)P'f:~E. 0 ruruad 'nrdUlaX.lE:lUnSE{d) 0101hn::>U! ap IS <lllU! 1)S d<:lJu! .Ul!a:p:qu<lz.D .)SqO os : <Jl." .)p BErn!{ B[ 'lH!TIUS!qo E. 1laJE:podmoJ.lllOIEiI.).--1 .:_j__J.) !.lUld1<lE}P!{OS '!.""""a '.n!~Josu5 '.)JUOJ JP }lre}u.) no EUOZ U! PU!UO!~Jll '~.)A a{alqn l1l! '('1» rU:qslloj pOJO qns ~ZB.).un"qnlii:s TI:"."'>J t3 II iuoueurar a!l<ltUIO]ap 0 no PU!U!Ul1'P BS.mp!A) !.)m) aIE!.1lladLUal B[ IPP1P IS !!.)Id 'va no nPI -BIBd ': .)z..)lJ E.0 P!lS!l.10Fa".) op .)llmp!Z<l.)lJJU! rrd 'rE1U.In ElliBJ~ -B~p .Is.).)P .!n:J op "ElIUll{ ..rlP.)!Illd un PIU 1'llU!ZJ.)UOJ no .1lU.1EUIards opunxa as 1l.ld .l:! 'Fl~o u!p (1ll<JAn.}sJ!d crdns e ore 0 areo ad U~U!J.'a.fUaUIEqwoq) .lJpU!tU! op C<l.i .(q 'rZ'Z "2IJ) .)" ..lEHun .uS.):).I~X ::::::=:::.r '~z:z 'Sf. \ .1"C.)J!P a.IJPm~d~!s '<lpun "!(lda.i1l1S no aUJUI1P es.l u}u.)S N.qpSJp !S (JIJ:'hn.1npoJ<l sp !.1 !un!su<lt op ~U.IUpOp .1d lllSB. . C!lJnl~SllOJ sunre E ~1P.iJU![ od •.td <l1<l.)dw<ll 'er B.)lEnp!za.a!l) ..)un!s.U5d J!lsep 1<podmoJ .J_J_.1.mn lnZEJ ur e ' + ° '.).0 j .so . .)x.0 = HI> I .aJ -- '!lnpOJ<l op aIE.)ll::UESlnJJ:_. .)l <lp lO{!llHs U !S.: L_.)llU~ (. u~p f1:_UInSHOJu-s lP n.)h.llep :3 _.)s E~e. ~-.rno <J.) <:l{aWel~E!p <J1ElUOZ. pnliop op JO{I.)dx.) !..rn:nu n.l.Iqrl '(*N a.)lJ.:J.

l 1- '-_ . I J I l . scade va10area rezilientei sc reduce strictiunea.a-numita imbiitrillire a oJclutu£.e pentru epruvete din otel OL 37 incercate la diferite temperaturi.25. dupa 0 dCIonnare plastid la rece .po7.:tine~ca 0 anurn itii perioada de timp (la 550 . aparc a:. respectiv in cresterea deformat iilor fata dereducerea sau relllarca inciircar i] piesei.). ale o1.. J/ Ciclul dcsc. .. In functie de terri:Peratur~.+250°C. Actiunea aces tor prccipit ate se manifestii pr in blocarea planurilor de lunccare :. rocesul de imbiitrimrc sc accentucaz:l in cazul defonnarii p1astice 1a rccc. ca efect al unor actiuni favorizantc. b sint prezeritate diagramele caracteristice 0.i reducerea tenacita ii otelului. Dad\.f?trc~ga capacitate ~e defo. O'<:::=:4 daN/mm2. OP('rat1.50 t. crcsterca limitei de curgere ~i rcducorca dcformatll or p ast ice .:. ll!t.B reprezent ind aproximativ mediile fenomenelor de d~~carcare:lnc5. :_hlar ~a temperaturi mai mici. car:ea primiE aceasi:'t denumlre dcoarece apare.1 d~. fie supus unor Inc1ircari prin ~rurl. struct iile mt'.. Ecrui5an':~." . prin :o:hClta~e~ ? lllenio de Iim ita .---~ .l~Ir~lC1.rilc Te etate.:::=:15 daN/mm2 . in figura 2. .variatii1c de tcm£eratura favorizeaza procesul de imbatr inirc.26.c. : 6~O. cum sint : suprasolicitarile.e) zor.1 ecruisarese con~E.(JI-_-"Or.r\ln.trinire artificiala .' Factor ii extcrni. . apar alunediri ~i or icntiir i fortah' etc. otelul este incalzit la 200 .11l1 s_p~e.26..turii asupra . cr~stalele sufera dcforma!ii plast ice .a A . Se poate astfel ca m_a~en~l~l sa ."~c}n zo~e1e de seI?ar~~?intre gr~u?tii cristalini apar..t:l!J(.. producindu-se fcnomcnul de imba.5..lJunga 1a 0 completa eCr~lsare.B 2 .clurilor de constructii se modified putin. 12.ll'care-lncarcare cuprinde 0 arie denumita bucla de.' aluminiu. a temperatura de +5000C limita de curgere scade la 14 daNjmm2. perlita <:?-rbun..ll!l rcmanente.dere ra ida a limitei de cur ere ~i a rczistentei la rupere. pal ierul ~e <.l> . mai ales daca acest fapt este repetat.B2 (aproa.Fj~. .'. comportarea sa va fi elastica pma la dortul care a produs ecruisarea.' l~l modificii fortuu . IMBATRINIREA 0TELULUI 10 In ~011l.: 30 20 " J 2. Influonja 37 . +3300C se produce 0 puternidi Imbatrinire. . La aceasta temperatura nu se recornanda sa se defonneze otelul sau 55.nt~lre l~nta.(litonta mlgrarll unor atomi dm rctcaua cn~t. AstfeI. efcctele ccruisar n s~ atenll('. sa~upe mtreaga sectiune .lzire. dreptele 1 . .S~ar~a til..i i otelului OL 37. iar 0'.26.: fa p~ pen~~~ care nu se foTo~esc'produsele laminate ecruisate in mod speCIal. prin indi.tlle plasbcc ale otelului: favonzeaza trer ~ateria1\l. pina la temperatura de +200.Upu1. 300°C arc loc 0 precipitate rapids a carburilor si carbonitrur ilor. bud:. care este ~d~sa 0 Elesa ecruisata nu este stabil~. consumarea pa lierului de curgere r= zona A . cementita.. vanad iu.o.qi~llltcluri1orse gasesc consituent ii: fer ita. incarc5. ..' Variat ia temperaturii influenteazii . Fcnomcnu ecru isari i .rT"".rcare p: diagrama <1 . scade alungirea totaHi Ia rupere cu valoarea ddoI'lnaj.{) o :.indoir:e) se produce ecruisarea m uncle zone ak scctiunu :e iese 1. ~ Prin fenOlllCl1ll. . '! . J2rin adaosuri de ·niobiu. -r 2. temperatura de +60<f'C.dma catre margin ile cristalelor.B sau 3 . . La tempcraturi mai marl are loc 0 sdl. dau preslU ni asupra cristalelor vecine. cal bonyl lll. deoarece.. laminarea ta"?le1or subtiri. ~l plesa tmde sa rcvinii 10..s-a yro us escarcarea . . dar Ia 0 temperatura de +300 .caracteristici1e mecanice ale otelului. ambu~isare. starea initiala. rcducind caliHi.nnare plastid.tevilor.' de bh lcrczis. iDO 2(jJ JOJ a a» XV fIXJ 700 T r tcmpcra.--~< Gel!r " daN/mm' '. . c~ tJ. urmat. rn figura 2.ma'palierulde curgere (total sau pard_e tial). INFLUENTA TEMPERATURII ASUPRA COM~ORT ARII OTELULUI .. 'stare pericu10asa pentru con0 . Finisarea granulaFei otelului .5~5. + 2. " \ ( l (de deformabilitate 1a curger. doN/mrrl I. nn'sl\' [!!Tuta de com rtare elastica pina Ia valoarea efortului unitar de Ia C:1n. in cazuri de prcl?crare 1a rece (tragerea strmelor . I Ji ~Ifi comp~:.ti i rn care nu pot fi evitate efectcle ecruisarii. dupii un anum it t irnp.C).B1• Operatia repetata In pundul B2 duce 1a.. ~ll1t situa. iar rezistenta 1a rupere scade la circa 25 daN/mm2.-------b cornporta'r.. pentru 0 e u 3 . c?m)2ortare fragilli. reduce sensibil procesul de imbatdnire a otelu1ui: =r: J 2.6.uJ. . hisierezis exist ind 0 inert i" in scaderea.J Efcctclc l'<"l'nis:'trii so pot inUitura prin tratamentu1 tcrmic de recoaeere care constii in lnr:'th:i:c~ !?1 me.\ lk 0. Proprietatile mecanice.ere ~urgere.... I! 36 o o Fig.pr~sar:e. a sint trasate curbele de 'variatie a valorilor <1< si <1" pentru otehil OL '37.{}. Astfel.

)UWId !UTd.)=lsp:.)l.)P lll.reSBdOJd 15 !!lUS!} B!lp'Cde : .)l!ll.)1' IUU.)l -nur TI.. I .qsllo::>.) a::>pO U! .)tu .gsv.)P .)P areur . .)lP~lP!T0S ZIp xiBJ . !i352_li1 D~JOI1JJiJjiJ(j /: C.l:C~IUOJOa "n·t 'fi!i[ .JfllJ tilS.'"".)=lS.:It!..lV:J..)do uW .I=lU! ·lOlpnSU:e .) nrpuconr !nun sndns lsoJ e Ole:) '. r .:quo::>uo::>::>n1'OJd .)lS.)AO.l~dncr .)!UEJdlli dnl1l+.1..)..)l!A' BI : lOU.)d ru !.}IJ [.p~n 0 oonpcrd .)P -e~U!1'U.)PElBJ .~ ~!s 'Eluue2 lod !Btu nu 15 . ".:nUOU.)1' ._r~Jts.). i I .)l'CXB[.)J. .)l·rcoJ .)dul Bl.lp .O].l>-. 6£ 8f: o "tdn:.) 3 US F>!p.lOP1' SB PB:)S 15 .l.)].)~i::>n.i v t P t 1 :11~nsqd:CJ.it:>."c ~p "IOtIOWou0.lUU!SU..m!n([ .rnp.)=lBJ1HPOlli150J ne !hp11dOld !mp .)1' 1!~'El.)I.)J lOPP.a=lu.y:lS or 'm.. '~!lnS!J Ed.).)HntH lBlU nTIS~Uop U! !as.)=l5a 6Z'Z 'ClnSH ur -uoo .ld P!+ -SBld dJEUUOpp o-rjutrd 'g=lBZ!..UB15UO::> !H'eUllOPP ~.(34trg r '.p qns t"J!lSl!:ld ~J~n1 .l1S Hl'.lBS..)nUtq ·J. I 'lllJ~elJ oliidnl .'M '.):)!lE4S .)S lOIpn~!~.p !HJ~nl £~1pt:dr: _" ~nm-S!J !:!\pFJdu .q !4I-I .)!d EZI.)dn:t 'e'l!l0J\'eJ =lod oreo ~. l -:C1'" D n r'"' ' ':r=. 0 'dw~i Ul '.JfJPi.ll'<>Wmw: luu1PJO .)dWOt 'C'T . '!nIUre=lvU! 'e.:! n ! I 'JoS urad '\!:)lUlBUlP <ll1:Q!:)qos a C[ l1sndns csojd !sc!._J)1C/~ .)~ldOla l1ZB.~~t$ ~_lUOIS~'_:1.':jOr.)1U.' .):)1UB::>otU .)~O r H11!l'I3:iO mYIIJI'IOS V3:U3:dDU "3:JIWVNW IS 3:JIlVIS V'I ID'I!l13:iO VmIVIUOdl\lOJ '9"2: Q f' .):).) un-riurp Inr.I.)!PZ.-:l'=-+I 0-. .){v1::>.:I2np.)lS.)rbml5HO:) .t~.)lJ '.Q.)1' rres n.+'!. \ so: L·'~'(j .)J.):)n5Bld !!l..)l BI lJlll unjopuj t:.).).):)n1'OJd.l.)1:) upd .l.l.)s.1Up~O .)J:} l.l<lp'F_lE:> 'l!UUS!qo poUt U!'~llB ZI::>qB~Sl!H!Jq05 B[ Zlsndns pio U!P .)!d pun 'E . : .ler ~U!d !In=lBl -.P l!Ulp'e arodru . .)UU1!.IurBE.!.)[on 1!O. " ...~O ~ \ .lJ '!luurcZlsu!.)lS.)]un .1 U 5. 'TO EI !S L£ 'TO TU[diO nriued Jo\.)UImUI .<J1'po:p:.)~Jn::> Bl!Ul!l .)d Jo09- r jl'\\ ( + .)lBll::>!E.l('lPP 1:~~!ni.roun 'npo+ -:'e1' '<lUH'elSP::> !..) ~l.).)lU1BU! 'n'elunuo.tp~uJ :>p t'lZ?l!A ~ .: .a:Ul 'eL~~~SunI'e 9.:I ls ("l '(q) ~1:CX 1HUOI ol~lljn~' ·1 "'! iR 'L7:t ·SI.h: v ~JO) I I . 'l!S~J:Ju..n~pns nBS 0::>.'-.ld (JOn.) u..) :3 BriBU.:d dE!~11'UO::> !l1PlPU! qns~ lOlunl10].)uuoJ as l1::>q -t.'!:!!!.1 0 Ul"~ o P 1 n 1 P B :). 'e Inu!1'.)P lU.)5 OlB.)dncr 'B!.)P .llOPP (~ L'l"Z .1 'E1v.)Q·d.5 : !!P'el5 1lno1' u~ oonpord as 1H!~'C1J B.)lEOTnJ) J~OOS+'''OOL ZIp pup!lddtu.)un B.)::>~P.)l.) 'luno] ..)ums~ldwo:l 'Cl osndns d::>PPU!TP osotd !.)'e ElueJn.l'e2'Gdold op areut 'EZ.)~O lOIOlU.. ~H) fl Tnpund u! "!:u!d rcsard 'EZll'C:ll'jput 'ednp '1!:)Ba -11:).ld-e peJ5 B1U.~. '\mlOr~p .)l.)1' '!lUUOJ qns :)0T are 'C.) !m'Jv4 V3. 'E.)s.l.)P !t{:lun. otInjS~JdU10~ "(q) 00$ u]Jd :Cl '(oio HlP OOjlPU!l!:') osord l~un :CO.5. I !S (v) pn:C1S .·uoo .)ol.r.t'E:) '1J':J.IE1U.J 'E d o r d a P 1 n ! P 'e l s . '.:I1' .) txJ.ZIp !ml'Cl.pUlpJ . '~E_gB1J 1!.:Z.):)old lBHl'E . I '.)!d !.)P lJ_1'enl1'C.lul -.lJpu! . t.)z'C} ~no1' .)+~llBd'C Z!.}dncr ! 'p1iifif rres .j ~ '.)lS.)lE::> -!J!POlU U!1~d lU!S !nIUP10 'E.)le pio tm diS.)lll<JP lln-.P1l1PHoS TIl l!l.1!01'U! ?lv!l1l.g!2?.lO.\ areo U! ' .)fe .. J """".10111'E !.~==.0(/tl([ 'pp1'Um.1E:.)cIw:?L~::r_u.)lNlwuUB 0 qns areo U! ' .IOr:n~J~ll'e ~SOlJwitU ol'ed'e lepus.I.)l.):}5.JVXVP([ .':.)lPnSlJ<>pBolBJ ~zE.){lmpe .)s' (~rexq) 'lHU'C:)'SUO::> 1nnu!~u.)tudU.)~O dIE .)J)W -BU)P .)J'CW10].)l5!Z..)nu!lU!p oo 'C.)1'UPU! l'!l osndns <ls.)J .)J!UEUl .)..)P..)v:> 'lOPIBlSil.xiuI<1+ 1?J .):)HS'E{d p.j\JOi'$aJ{/ViGJ \ ..)JTI Bfl1lBd'e 1}dnp nBS 1!JU5!J B1l1l'EdE dP .to .).)p -!Sll<J:).:! r I or ° 'ron .)!d pun -ed.)::>!lSBrd !!$'eUllOP1' 1Pl1J arodru 0 . .:ll1. oonp nolnS!] 'E . I Of 9X. .':-!lRld P!1'eW.)15v SZ·Z 'elUB!J U! '.)}5.:UIJOPP lUS.)lln tn.ii. .)1'C1SOnU'elliOIBlnpnl=ls !l"!'P!J!POUl oonpord (d!U!S!A-.)un !.). .) .)J!P tpOdUlOJ os Inl. I I I .)J:.)lSd '1qS<lJC: DV pop .)l .}lB '!11pnQ .)I!P0.)lll.'!nA BWJOJ qns dW!l tl! 1nS.) (IEHpn1' nBS) !?:J_I1sv14v<J.)P JOr.)l B .)J.)Its'C{a .l!ZIlJ.)UJ lnF'~o nJ1U.)~O "!nlnl.'.)I~::>m=lSuo::> v ll.)].)P.)Ul.)du.·O!l:·:o.l 'au~ .)!SOl .).?~d . " : BlUSH l1z'C.1n:J0I A!pv.l~dn<I '6'Cl 'S!.)J 1$ .l'eSlOmV f' .).):>upold d=lBOd<>S . 'lU.) !n n Bt.tl 1s lldu::> ..) 1 'e :.t'Cuuop1' no .)S JoO qns ~mtel.)z.)!~BlCdUlO:l U! ~'i:lnTI1S ..)iddnol l. I .):lPSBld ZlE!lBW.)1' .

la care este posibila sau probabila aparitia acestui fenomen.-il~.~n~~~~~~~de~initi conditia de rezil~enta..H'da~i timp. 4 ... mecanic'care'producerupere~ in V.. stt~ ~~t~r~ept:~l~~:~faturii (in daN :m/c'm2).rnjcm"]. factorii constructivi (geometrici. ' .7) 40 (daN . reduccrea rczlhcn~el are ac 9\ .~u tr:buiesa fie sub 0. structura metalografica.' f .31. . Ruperile fragile prezinta un aspect caracteristic.taluldevine frauil..5 daJ /crn .constructiilor. . . ciocanul parcurge drumul pinrL Ia inaltimea lt2Ruperea se produce prin §oc si are caracter fragil.prU"e 1 _ e " . e rnecanic L. data fiind vi(. fisurarea sc propagrl cu 0 vitcza foarte mare " c. Ij '.! . .1. rs:. . a. grosimea pieselor.in condi tll mal gr~ c.. .defcrrneaza ~: ~a ~P~naltime 'midi hz' ceea ce ~rat~~a? ndlc~.ienta. in punctul A. Rez il.i ari s. .).. ruperea sc produce intr-o seqiUi1eUnde exista un concentrator d... Lucrul mecanic consumat pentru rupcrea cpruvetei este: (V ma~ v 1n caz ul rupcrilor fragile." J. t-t r in forma de V fata epruvetei si care este mai rnic Ia epruveta eu cres au t:t 'In forma de V . deformar ile plast ice etc.. ' '._ 2_'~.amare 1a aplicare a incarcari i.. energla . a ~i b). tehnologia de elaborate etc. nu se dispune de .. respechv ene~~la fup.opd· de prop=ig::ar~.tca • ~ d: 41 . . fie egala cu ce pu~m.a~ucrul care ~ deter_mma epruv. cfectuate pe epruvete stans dardizate (fig._epruv. turbinele etc.i factod externi .30.3 .rIe.lg~rH Cisurii. fi' indepli~ita condit~a de rezilienta.se face' pe .}. pentru otelurile din eleme~tele de const ructi i expuse ruf!erilor fragile. 2. dupa !uperea _epruv~te{. '1.e 2. realizezc ascmenea construct ii metal icc.2. Iinetea granulatiei. asezata intr-un dispozitiv special este lovita de un ciocan de Ill'IS5. in mod deosebit.. agent ii chimici frag ilizant i. rezervoarele. care slnt orientate cu circa 72° fata de marginile epruvcte i (fig. A *1 a.~p Cbarpy • V' epruveta tip ).. 2..zona comprhnata.8 = 3.Jb zilien}_?: au ale lncerc5. deoarece.. G. determinata ca ~edl. c). .75 din valoarea medie).Zun m care pen . la alegerea judicioasa a calitatii otelului din care urmeazasa 'sr. raper m .' tet-a '( . cu aUt lucrul rnecanic consuI?-: a " . Dcsi s-au facut progrese foarte marj pr ivind stud iu l mecanismului ruperii fragile ~i a.0 temperatura mai ridicata.~a se . -t' fad U deoarece cres aura deepruvetacucresta uraln ?rffi . _t" 'n daJ (daN· m) . Oprirea fisurar ilor are loc Sn zona cu eforturi unitare de cornpresiune . ~I ~ ro . -b).31. pendulul se g~l~. ceea ce . Dupii ruperea epruvetci.{~n3gcr. Nedispun indu-se de 0 metoda de calculla ruperea fragi1a pentru constructiile metalice. so".I . c5. rnic si ruperea este mai pronuntat iraglla. arata m se ridica 13. .arcc cnee se desculd rca fi5urii ~ .. se procedcaz5. conductele de prcsiune. \\' J ..e !uper~. .\ I .. nu se pot dezvolta deformatii plastice. c).). = 1 970 m!s) . sa fie indepl inite conditiile probelor de:..' cfcrturi .. '. -j Fig. (fi "" 2 •31 .' .care 0 influenteaza.~.. ~~te nelces~~!:a3v5aldoaarN~amK/~ 2 ". d 1 soc pnn lneo\'olere. iar fenomenul are un caracter exploz iv. 0 mIca parte ed. cercare es e no a a " " 8d J ' t' id energla KV dadi energia a.a. J 0 serie de constructii metal ice s int sl1puse.: o' (:L S) J\. Energla de rupere c. di . .i 10..l ana 5eC~lUnll'IO:.tura pract icata pe epruvctji... gara:nteze in mod absolut siguranta.31.z rupere KV este cel putlll ~.d s~ de rupere fraDad material~l cpruvet:i :stq tenac% C~e}~~~(~' ~~a~ti~e.ro/cm2).. 2.d ca.-.rj~or Ia incovoiere prin ~oc.. 0 ina1t1me mare tz. aflat5..- ~I ._ Pe~tro P:. TI?tata cu litera K va fi : : 'L '.en... prins in capatul unui pendul care cade de 10.Q " metoda care sa.:. Regtementar ile actual~ prev5.. '_ ' bazapl:ergtel.S 500_ysbaceasta ineste concetntratotrt~e euef~~~nS:n. 1 i s-a consumat penttu ropereaepruvetel. fenomenelor de rupere fragiHi (de cxemplu. t'. . '. Fig.' . (G = 30 kg). in . tei : cu 'cit : ina1tirnea'hz este pendulului's-a consumat pentru. 2_3L Epn1'lcte (l.. G"'c reazii odata eu scaderea Rezilienta. d ti Ch~ (fig. prin faptul dl pe suprabta ruptii se observa niste arce (denumite sevroane). a). Aspcctul 1 . real izat prin cresta.ruperea ep~lve ~pe' rea epruvetci este mai mai mare.J t Ul' 'A .• d 11 pruveta "-1 'a pen 11: ~ rupe .inalt]mea hl (fig.. ~£Jl?_i_~_nile reziduale {din lam inare. detal ii constructive). temperaturii. rad ia tiile atom icc. sudare etc.30) _ Acestc arce se deschid in sonsul propagarii fisurarii si permit sa se stabileasca sensul in care S-a prop.l nc:. in directla prop. 2. Epruveta .. Ii Principalii factori care influeriteaza ruperea fragila a otelului se pot grupa in: facton mterni . ... .lgat ruperca : arcele sint cu at it mai dese cu cit ruperea fragila se face cu 0 vitezii mai mica .ruperea este fraglla. 'i _'.. (valoarea cea mal rmca masura a '.. rnasura a .: ) \. schema' -inccrcarii de rczilicnta: 2ept1J\'1:t:" :. ' 'r . concentratorii de cforturi etc. atmosfera corosiva.. 2.'7.= [cia-" . viteza de npl icare a incarcar ilor . Printre factorii interni se enumera : factorii metalurgici (compoz itia chimidi._ Dad 'J. mare I:arte?-m en~rpla pen u ~uYul nu rope epruveta ~i se opre~te in punc-:Pot aparea Ca.d STAS 500-7st "1 detenmna ape cpruv Rez ilienta KCU." 28 2 la nnitatea de suprafata se obtine valoarea KCV = 1 X' 0. 1 t dintei de rupere rag1 a Oapreciere . prevazuta e • :r' ~ ra ortului intre lucrul de ~g. 2.e ~ tr. avind crestatura e s~e ... podurile din otel. Printre factorii externi se enumera : temperatura de exploatare . Ii . _ '. cunoastcrii factorilor .1~ tc' "! ~ . 't (2. e " 1 STA. . ensu! s suprafctci de ruperc irar.

£XZE<llU.IPU! :U.u!~qQ .Id IUW ..)lOpx..IOI.I <>p'.u!z.xIs.)!I!Z.:l<\!l]2 -od !lnlu.I C\.t:j. ':' "1npoQO.)lO l!wnu"e mun 1:: .)U! . 'xI!2e.!'tI$.mpp ~n-e ]S x2:B.r 05 '<llUl5dJI P1HPHoS ur osndns 'I<l~OUIP El:m.)hrud<>OIJ]ru dd xIN!Sod <llS<I IU '<lrepns.)!iBpBh··.I"C0!.)Hl0J!P <:[ <lTPP10.n"cl.IOptU.lcidns .ITI~!J US flt"ep !::>lu0H!Z<l. :llr""s -oqo n!ld ::>l~dnl::>p Hnn!~~.lJ :e<l.I"e~ !!t-epp'U:>' <lU(jz. "~nlnlj"fo U.)!l!ZUt:.)l "C[mn2. .)glTI1Ul<l wa:).Il.Io!.)1op B]l!PUO..)dm.I '.1 01 : J.)lMUJd<l Iudn op '<l.- .)~IJU! -e<ll?::1np~.ti- '.:IUI . I J.).)lU<lH!ZOI TIllU<J O! !zu"e11 op .lOp-eJ !~Ol onpordarnu ·.tUlIP I10Jtm) O.:l.)P return '. "<lIEJ.) .)5 <lIT.!:1P HI ·rC'Z '2!.lOl"C.)'S "1!.)qln5.Il p '.:I U!P '(fI. ~.q.IlS T -UO.1"!"'A no "Z['(.).)P EuozPHs"e .)l<l.)l.) qns ~Jnrelddtu. "CIdn.[£"l t:.-.l<ll::>[.ITIl-el::>~WfI:US(1:..)S Inp~dsV '£CZ ·D!."lIl( !.)l-e"TI::nm.)IB. 1ajna!l!""J ".)t· pnpmdtu<lt .I E . -.)lljUOP! ..)tS.!OIU.!d.i~Mn.~~ .UU.nes .xi ::>gljp.l.:I lnIl1S!UU'J.)~U. I [ V.Jnp<lj.)czds '::>!1!ZUli1l ap u.)tu::>p) 1:TE...)lS::>.ru . i f"l ·1 \ .~ Idnl l:. .o .)P· pqJI1.H?loqe[::> op o [npotn .{ OZ 1.3:U IUY ~IJI'IOS 3:JPYT!IW ~: '/ V'I UO'I3:INaJ~:~I'I3:V3H. . 1.)l !s (nh· .)P 1JulrOJ 1l!1I.l !!pns1J VU~~!m - l . (<ll<>~ln."l ~. ··Olt:.)p~SUOJ.) ~.)!W. t'IJo..qsuo:>op °FIlUOUlJI3: r arv asn-rns ~3:a.)[l1JU! trpd .xIWOl B[ !. 'I.Jd.!::>PlU~~?[O nl1u~d~1!1poduto:> op gznp -UO.IxS!nDO InzBJ <llSOurno f4L .unq lBW mu UJ <ltSOe<llBl1Jl.!pods::>.)!i]ZUB1l ..)!~d.'l£".) xlB.)F)lnPlO sndns JiS.)If1Z.)UO.)Iqi]puo.) Ul '~.) ..'5O$ U.[ -ein~!J ul "xE~t:. .) 'p1iu]UI.)UI f' " ..)P 'IB~loletu .)I.) OS.IB.l.)ruPx~ U! I-enlU<lh. .l"Cl·rodruo.)d . 5 • r 1.) 1mnZJ.) 1:HU!'IdJPU~ .)IpOr -1::'\ 1:JWe 'A .)Z..3:dInI 'c: I""~.Br:. 'E!i! ! .).l::>.:l]pqs gn.I0 ut "em '"e saio no .}ld aq.n \ -1:>!105 fI. \_:2\ ~ t "..1 {][ 1.IlUO.)S'fI[epods n!-enl!s UI ".Il op U1TIFl. I '.:)l~ ()(1 .). ~: 1 ~.)lB.lgquiS re 'sare reur 'n-es !!. }..!!.)]UI dlOAUJdo .).>P1U.)1'C').)lP.)~S.) l:lU10d .).!U.IJ<itu::>l 1I.) .)lUOW"elt:.)..rodm.)l.mo OlSO.. .)]lUp-eh op d!.IP<>P P1Ut reur ::>.!J!P UJ 'l.Iodn. . r 1 i .JI:'[J ~J:lo~l. ~ : 'l?JnF).)P .ll ::>p.I <l.Iafu!TIop"ed "er l<l]rOO Ht: un no xnuPUO.I1l.)U! uPcI "!!!!U!.I'~n!I:J~S-.. 01.)l .) ap ::>[<>lU:OW.)P OHl]p.n:or!lztmds<>lO.IB .)lP ~l<>p -!SUO.lJ U<I.I"Cl!tln l 1lnpop J..I'eP'E.)!l!ZUU.)U!lqo .fllU.)1"C:> n"e!i -HOSO!!.p~ !Btu '11l:lll.lUnuo.IopeJ ossun 'O~UW.\d..I1l0It:A '>.).\l..).).:I QC\ I ~x j: . .l::>!IBdun .lU.).) U! : -nuu] ..I ]S Il op 1:Ul.) U '::lli5rip t1J '<ltUp g~!PUO.)P opurdop ·P1UG!{!ZO.)S op "!(uoz.l:rtr~l?O. '1pns'l "l1HOI_·.Ins~Ul .). l!lU!Z<Jld.)op UHUl!I1P<>P P!ut rem .)V '.)::>l ...\TIld<l cd .:l I"e.InlBU .)} !1upOJd ap lTI.. .Id.)l-.>HS!l<lpe.r .)Ul<lI<l Ul s:.) fum nu .~cud~ -.I liU.) .).) Ul und ~lUdmZdl . lnll~J.:l oradru op U1UOlS!Z<l.mp!.)P t:.

Tensiunf. Curba d~ durnbilitntc (Wohler).pentru v..scala necesita 0 analiza.36. 6 daN/mm2 50 40 30 20 fO OL--------~~~. sub actiunca unor__!l:g(!]l}i corosivi. a so licitjiri i.36.a~e~~c~-n-[ Faclod care !nfluen!eazii ru:x:rea prfn oboseola I . efortu1 unitar maxim (JOIn".-~--..j. Corozi1Oua eleclrochimicii sc datore~te unor procese clcctrochimice care sc petrec la suprafata mctalului in prezenta urnezel ii existente. p.ice! t. ~oro. . - valoarca I.pentr1! aceeasi valoare p si. prin lnccrcari numar ul de cicluri de incarcare la care se pro~ duce ruperca elementului se obtine curb" de durabilitate (curba Wohler... .gaze asupra otelului . FiS. _uti1ajc de ridicat ~l :rans~rtat .J.v .49f$1hi corosivi :. . In schema din fjgura 2.38 sint slste~~bz.. in urrna carom rezultji hidrafi de fier care se depun pe suprafata metalului sub forma de pete de rugin1i.cicl ul de inciircarc T1. oboseala este dlfe~ita in f~nctie d. Foc/~d inlemi.c~tare 9~!.?"mrn<O. -~ . b).. . 4- I -.totdcauna pc suprafaja metalului (condens.J Se defineste ca limitii. p= 00. a rezistentei fa obosealii valoarea 0'0' la care ruperea nu se mai produce (~entr_u un. aprofundata a influcnte i tuturor factorilor care favorizeaza ruperea prin oboseala ..arnpl itudinea sol icitari i Dclu de e r incarcore ("h) l ._. Solicitarilc (iucarciuilc) rcpctatc pot fi zencra tc de: masini in Iunct iune rezcma. TemperGlfo de explo%re sudunlnr prill soc) -: u ..>0 (fig. p dat) or icit de mare este numiirul de cicluri de incarcare a piese i. hidrati . Rugina fermata este poroasa ~i higroscopica ~i nu formeaza un strat de protect ie. 2.35): J t .fafulde Grodvlch A/~(jluirea consfror:livd 0 so/ioll1ni abosea/a = O'm!" Vma. apa de mare etc.. apa de ploaie.ciclul de solicitare Eulsant: Vrnax > 0. Starca Iimita a rUp. i.c:clul de soll. 2. hidroxizi etc.J o .. .~ i. OTELULUl PRIN COROZIUNE c'·. \ (\ ° 2_8 DlSTRUGEREA Coroziunea produce pierderi considerabile constructiilor metalice : potrivit unor est imar i. d"! " Reziste~ta.36.. Factorl care influcntcaza ruperca la oboscala. ) . 44 .l'll_prlll obo. O'ml" = 0.c caracterist ica ciclului de sol.k-. :2. rezidlAJ/e dlf1 scdore si geomelria -+.J. a). I ~ -+-I.icitare repetata ~I de valoarea :« .nedic.ati cei mai importanti.~ II c 6 6 Fig. Spec/nJf Faciori ex/emf I -+-+f.re repetata. -.36. Diferite substante gazoasc sau solide se dizolva in pelicula de apa de pc suprafata metalului si forrneaza solutU electrolitice. (fig.:mc. C\ <::•. ..: am caracteristica ciclului de incarcare .ciclul de solicitare alternant ~ < (fia 2. 45 \ "... . circa 10% din productia rnondiala de otel sc pierde prin Coroziunea otclului este un proces chirnic sau elcctrochimic care consta In Iormarea unor oxizi.J. 1 ~ 1 In fl:nctie de m?~ul de s~licitare. sa~l uma" = 0.. p 2 Efedulde cres/filum • ekxoror« si~re oJ)f"{Xfir. 2.. practic.35. se produc fenomene de disociere e1ectrolitica ~i de cornbinatii chirnice.alon difer ite pentruO'm~r' sc dctermina.J . £1 s:ala sm~ numerosi : in schema din figura 2. ~ 1ndirdirilc rcpeta tc sc caractcrizcazii prin (fig..--.39 sint prezentati principalii factori care influenJ ~eaza coroz. p ~-o. . cind p = -1. ciclul este ~l{emant si~ metnc.. -------~---- 1>. . ma~ _ D:l. i I! Fig_ 2..e 1 .llflJi f.. Difcritc cicluri de sol ici tn. Sol icirnrc rcpe tn rd . Coroziunea poate fi ~i intercristalina : apare in retele atomico putcrnic deranjate.lYTJ(}(ii elemen/ului de Wls/lul. ..j7..fcdlr.). roIialea o!duM to ele=r. se disting urmatoarele ciclur i: ."te chimica se produce sub actiunea unor Iichide sau . J F~ac.(poduri ru1ante).fr:1or Ii"?¢i:afl!i -.31)-.i~'llori.Wor dina[e/. . 2. r""'"' i. 2..-:.':cpetata a vlntu1uI etc. in prezenta acestora coroz iu nc. J Fig_ 2.. cfor tul un ita r minim a In solici~arca la oboseala se mai pot defini urmatoarel.J.te "'pc e!emente]c de constructie .38.z: areucrare '.onl care I_n uenteaza ruperea prin obot ..1~_1!!. ~ t . fig.a SIJ{JITJfe.le op/eareo sdi:it:W (soIc/Q"i .iirnea ojelului._ c).zi~t. acrr..di.· ia_.

lBU!qtU! ''C~l ~1':pris:1:z-e<17..llSUO.).lJ 1./) !}~r..sN 0.l'Culq'Ul! op In:>oI~!UI <llS.nl.J fl .Jj':Ui'J..l<lP1U'e5'js ~i'E:" xl --epns ]mpruls ° 'pnzB:> 0lll.'~:'iI._l.UXl 'd'l'fj".!nrcpUI ouourouoj : orepns 1pnpU. 'opq!AH::>npOld aretnap <lJ!20IOU UloU -l{dl.)l <IS.):)Bno <I:)n-epm 3S.IlS <~Ul'.U1.":Di'.J 1 I .lBt US 10U 'CI '<I.IU!S :.lOnntU yetU 'CflJBpUSupd l'CzHB::l.~.)UI .)'C.!lsllo:) tq 0115010J oroputrd op !S ~l.l'CpnS B '~..lod -e<>l'CpnS'.' 1:Ja.)pupd nBS . r"'"! : 1 U n ''!lmpns no rres pnnu no 'pnqnins no: .)P 'lP 'E.1!:JHoSB.l -OJ.Ul!!~B." .).. ~. .l luluourap 1)J OtS::lJ~uun .mpns ~t:J..lOEUI.rd <llBZ!lB<I.{.)1d Jouu'COJ'ClqUIBs-e UBS B.llUS <llUdUI::ll0.)SOIBBA cs .z11'C.i~J..r·~.JJOIS !UJJj.rd xZBJZ1.l1d11 uud B..~ !J:'I:~:"'WW ..' •• .J.~d .) r-r .J.)OP.l1.2~_l_llg_Ul! .P~':op if'.)O.)EUlSU1UlUl (1 'O.• .) u'Cs1j:>1tU1tP 01hzodmo.)ds ·5i5H~1f:·n1is-~lipu~·:id:.lBU!qur! .lBlqUI'CSB. ! " . .J..~1S \lZB.q.P1I1 . °fijUUi rJ 1".I( nl ._~ nd'{JIU r._lm/suiJ/ :.--.loll!~:)nllsuo:) 'C!ln:J.!uqtP-~Tl r 1.1lpo.}jI..).)1S<I 'lP!P~PUI O!l:Jn.)l~UO!:\.- n :.l( -:Y1}~ vz..~~.) ..)l'CzH'C~.)1d.pBOJ\Old BO.)'C ut.l.J! . 1 ) _ .)S : flJ'e0nU\ltU3St: \l:lc1tU1-q:) 01'11zodulO:) U.Jo:J fJJ!U1/t(J :!o/'ppo ~jlZCd.pUfi {~/·:{)..ol!n11N (' '.w.loun 1.J .) .).:'l {jlri.llU! B nu -pU! areo <O~BU1qUI! p .'JCXt.mlOI11l -:)U.)J1 TOml:>t1..) ~~Ul OlSO[lOI 'el~m.)l'BU1qUI! '!l'ZB:..).':/~.:(~'Sl)(II'lY j)1t':'::.:..III~/UI .i~/cudo rp.I.):)BOUUl lU!S .).II<l.)x.tJ .mqnm!i' no IS ~ain:iq-!jnqn:rnf no 'B.llSUO.)l.)J I l'Z'\'llSB11'.-nB!J. ~.odumos 1Bt1l lU!S ~s 1l1~:)~ldUlo.I.) N! 3:1l3:0NIUcI 3:a IS 3'UVNlHWI 3a 3DVO'Tf!W [ (UIOl!duJ .») a~Bu1qmJ ..L:) Il11J.)lBUOlS '+ .<':'tQ~ Q:':.):)d~~.__ .)P <l{O:JBolfHI( r .l]U.UJPOj 1 -+ ao I'IV ..)P <l:JBOI!1UI OnE upd TI'CSpnpns ut.UBUNUl! O-JlUS l011./">J.i'~uonlJ(q ~1-rd pog-eJi '6(' 'z . ~CI!J.)l!..)TI!l:)n.l u ~] ~~zoauro:i !5:fjn1Jnii's5p!-ip!J~poiii Bi onp <llE:>'o'5!1l.llSuo:J 0 u . :~..'1 .Ji)uTuf .) 'C.quq 'lB!' ~~:Inpns upd l <l11nnPIB lll!S <llU..' (t:I.. .l.r:·:.J!i1 I:1{)Jp. -'P.~ .v.Hl u.)I.UDpD.. O-liU!P ~tJ1) pUp 15 B:>..fJ /fOWl ::J.) 1~~:JU..)!l'Cl.3!5- \.':fJ DIllJ:!} !J.)J\.ln~tI1s UI\ ..::._.l B:J1mPl U! l'C.P/J.~ ?li.) ~ '..LaW TIII.). 'J5O'Nq.) 15E<l.)J.)+SO''!l.~l IS .)uodUIO:) OP1UdID.-.1--:.:.HI ~rU'.mtF'~ no mJ_lvu~qwJ ':~mqn.I(}. .1:.IZ!{B..llSUO:)1!1'!l'Z!l'B<1.)l'C!JBA otnroj op '.l FUOS pnqnm~ no 1mns'!l 'CO.'i lJ l~ -uap.):>oJd no lqn:>::lX.) 'C'I (' ..l'eU!CJ.):>!{'Cl'.e~OI ..).. '.:.I!ln SJ~fluifs5a:ln!i'iFI6UI O if :-e·~1!~pnsAfsnf5x'j'olSOsOIOJ os 3:p~Z .~Ji_E:e.)~UOnuu! oreo '<llB::J0lOUOW ~ op.)1 -roduroo os '!ls OS.)SP.)°I!!tU un o ____ _.:/':.).)X.\'9<? .J7~7~ J[J rJ.~ J 0' \' \~ ..'EU1.ms m VJ.)S op .([O~:~E:'l_ ~~~.'}.lSYZ~l-]'lIBll!~P T..jf1L:ljU! '/fVOplJ '/nJtJnJ f.?o£_:.oloJ lluUll'CUl {O:JO..):J!l~Pru ..)llliqruBSB <II' :Jolf1Ul ·.t'eop1mm 1.1'CpnS'~l1)::JnqTln2'ur.l0Pl11<lJ!P . Uf) '/nuDif.)lod os areo 15 .)lEpnS UPd (l '('Jp !lUl!U no '1Jnqruns U.m}qucJ : lU!S O:l!FPlU ."'.I {:<'U:A~liaJ!u! l.tVH~q1U'J 'p.).

a~nctl~.~ deo:troduluij topU. Procede ele de sudare se pot clasifica In doua categorii : . ~ 3. pre cum ?i al formlirii cordonului de sudura sint aratate in figura 3.. arc etccretc ...1 m. :...3. I ~\ .arc elcctelc . L Procedcc de sudarc.ctalul piesei./ Pentru produccrca arcu lui electric este neccsar un monta} in care intra: metal ice de sudat .J : ! . cit ~i :11. sul eicctroQuhl:j' 7 _. . . J Procedeul de sudarc este const ituit din totalitatca opcra}iilor tehnologicc folosite pentru realizareaunuif ip de sudura. eon~tia imbinar ilor ~suaaJC*i a solutici co nstruct ivc 111 ansarnblul ci .. Fig.. '. respectiv 3_3. sursa de curent si electrodul. 49 .".ali7-~rea unei eonstr~e\li sudatc n~ecsita cunoasterca unui~omplcx de facton. . [ormannor:------~-~ ~ Icnomcnc term ice. locuI in care se .. 8 .al~ . ~ 4 . LPortcl~. 1de::dtod. . ' ' J Aces.LIn figura 3...l:i 11 - 6:ron!!. 5 ... -~ .-"~ -..curcnt ejectrtc.p r i n top ire.2 sc ar. denumit -metal de bade.cu lungirnea de 300 sau 450 mm .3. 11 '/ / 8 / / b 5s~ 2 "' . 3.~. depu'S~!J . la care se topestc. Ia-caredmbinarea se obtine sub actiunea unei forte de presiune transmisa pieseIor de sudat. cu sau fiira mcalzirea suprafetelorIn contact. care due Ia a par it ia tcnsiun ilor rez idua le 51 a de- . rezultind J Prin topirea electrodului se forrneaza picaturi de metal. tchnologJa de sudare . .!~canlsmul dcpul1crii picllturii ~l [orm!\rii cordouului de slldud(. b. ~J anume: rnaterialc .p~ntru sudura..la masd" . aceasta proprietate face ca sudura sa se poata executa 91 m pozitiade JOs'in sus (peste cap).baz5.. 1 -.i?roced~e d~ sudarc se rea~i~ea. J Mecanismul forrnar ii fit depuneri i picaturii. entaU. DE SUDARE .c~~od ~ in de ada os.e~s u d ~ r e ph n' pre s i un e .pr inde in c1e~tele portelectrod).-~------' _ ... termie. acoperita cu un inveli:? (la unul din capeteslrma este descoperita pe 30 . a. 3..pro ~ e 9. 3.J .tc . denumit metal in final cusatura de sudurii sau cordonul de sudur5. la care marginile pieselor ttl contact sint aduse in stareLichida prinlndilzire 10caH1 cu sau fara adaos de material. at it virful electrodului .·p se observa ca picatura de metal topit este antrenata de lini~lc de for~neticeA spre ~i~sa de . In figura 3. Miscarile de avans ale electrodului catre piesa si in lungul cordonului de sudura se executa manual..3. 7 .1 smt prezentate principalele procedee de sudare folosite in constructii metalice.. Fig.' PROCEDEELOH.\[ontajul pentru sudura elcctrica manuala : . elcctrcdj 2 _ pies.'i.I J Fig. degajindu-sc 0 tempcraturii de 3 000 °C. care se amestecii cu metalul piesei.cabf u' pentru leg5.pro c e dee des u dar e ..z:gur3 SQlidmcat:. PRINCIPIUL SUDARII MANUALE ELECTRIC CD ARC ~ ./ . Zplesclc de sudat i 3 -elc~lc. 3 . . cf0 r~vdi· lnflu- 70 -..'!.Rc..2.tura etectrtca .':: 1J0 a .lti't montaJul pcntru ~udare~ electrica manu. e c d. . PRrNCIPIILE __.3_1.. J Arcul electric S2 Iormcaza la contactul dintre virful elcctrodulUl~i piesa... 0 ..sursa de curcnt clectnc pcntru sudare .-------' J . ).cabhs ficxibil.za practic dlierite mod uri.molal .-. in schema din hgura 3.. J.3.Hnn de for~. JElectrodul se cornpune djntr-o 51rma de otel. .~ "1 t / .40 mm.

)l'E -e..tDg:"oct .)P .!unZ~1 -e cp 1!lill!IN1Sod -e3lRmii!5B uS illSUOO 'J:z!i 1nloy . Og i .) <lp d[!11JJ:..)lU-eP!XO gunll::lB -eAPlOdror snd<lp !nlnIBp<ll-em F4.)xezt{B<ll <l..)p) P!lU .:I !l.d -e<lJe.)l '\ldnp 'I-ed!::lupd Ul ~llnSlP .)U 1<58lnqOll !np).lPOIO !nll)JJc B<llBUUOJ rujuod InpOJP.) n!. 3TV1'WJJlV ::-DnUJ3:T~{ rravons '1Olc1IJNnTa ·z·£'£ J 'J.) -g~-e~.) no t.Id-e lU!S .id '1]l1~POlol !S J!.yr.!u-e0<JlU!:5!lsii5i:)B160unocC no pnpns 'ntq:J aoareoop 'O::l~p~PUl .)5.lP<l1<l <lI!::lHs!.lUrBl ~Ui l.) Ins -!P.:!lBI na '~UlUl!NBp tv ep arodru op llwIU.)P !<lWl!S <lUlilmC] (' 1s -.)1150[OJ k <lp .)lB 0[0. :Ita (::r:m IlBlou) 0FOrn!<J:>S!ranU! ~.-ep::lB uS '15 <lp!d-eJ.)SInpls~Ol.. r I 1.lS 1S 69/'.)!7.tZOJP~El I '.)-e 1.' ~:.)la InSHaAll! l '69!OlrtL SV.)llJnii!SB areo 'b~~31U3W<l1<l uS 1l1sUO.)501oJ as PHS'E ':f~ZfiITnlnsYi'5:\u! llunp ~.<p:nUBm P!lPOI.5JD'f--l 3.l: o 1z01pap n :~unS!p .) 05.):pqilmn~ <lp dw!+ ']"OOZ -e:. : (VT.) op !!l no Unpl\5 ')!lU J1JlllnU U! 01'8lll:l.)<lsn~ . -orprq -e.) ::ll'ZBqIn5!1 ..I!dOl ut.) "C<ll-epnS 'op ."..Inpns .!.) :B[ ~qS<J50tOJ<J5: <J.)'Eu!ld) '\l10 <lp .".ll':q -r.lS 'L9/9Z1 I SVlS uS ol-eP lU!S ~lBi uS lOU B[ !In:lpqBJ J0I!zO.)J!ZIPU! ut.) ooruuootn PPS.o urdnsa 1!~u<lnuu~ areut 0 OlB !<lmlJ5 'C.::::ru 1.) no .)IO :p (:'0 1.np -ou 1:1<lP'Ol.'-T~<'.~'iFzooa"5flouT51BpnS]Unq l!wl~d IS .tFIJ.}!SOloJ sop tutu OlS.)lBU!ulIP pU!l!uudd '!!m:ndOl -e.)AU.c.)P nS.) 'EmJ!S f1 op '~d us r .)IBl!P!nn 1<lnii'!'OB: Hlt4 -=3n.)I<l:> <l}B!do.. -sur -e P!uUal O!~:><ltOld 0 <l!ntHsuo:> 1l1-euuof '81n~Z lB! 'pnpns <lp -e!Bq ll! l<lC U!P !nlnu.)!Ul!l{:J !JmzouUIo5-fE <llapi':'" <lp Inpuud U!P '!nlnUOploo -e 1<lP -op l.lGpB1E.) .!<:qBl!lB.) <llBHnZ<ll .l~ 5H<lAU~no !ZOlPOP i : p(t-'O'''Z'O) -e<lW!SO~ na 'n!p. ° ° 1.:qS!Z.):)!ihnIvP1lb 11!I0N '3:pdol !unzh: ~lualsls -UOJ ~HUImre 0 ~.)old un <lIS.)(.."c:---.H: 1J~ !."IiI IBtUOm ap 0l!lnpns B[ l'.. no !ZOlP.)PZBB ap tB<llJ lOP<lf01d InS!l<lAU! utrd ~#")'J101t/ 'Jp lnlo(:l .) 'alllqn'O SH.1p81<l InSH.!'pos <lp 1lmils PU~Ul~UO.:! r. ~..~. <~ :lzod lOnUn!Znptl! B.)H!l::lUllSUO:> .~'"'" .-. '::lt3 l<l!J ap !'ZlxO '!l.:) '.mreplll' ..lP.. lJC 10l un OlE Inrnp01p.!W ~~U<lfS!Z.)l<lp-e ':l!l}U<l::lUO:> . U! <JJ-ez~mn ~.10.)JBlU ~BtU 'E.iTriITf ':fluo.)5 !!zo.)P!nIn.:.)!:J!Jns 'IU.T~LJ~.)P 1S O!B.) Ot.)!1doJd 15 1P!lU!tp B!lFoomo:J :soBpe op IUl'CPO}BUI '<l.)IUj"P.:J"\'""'. r • 0 • t t r fi f .)!nl!l'OUO.)1dpun. H l k t ¥ 1-" ~.)l 0 sndap 1 rnl"P.rd H-e:lsn <l!fF!ZOlP.!aU1!'OO~TI.\U$ 'O!lp.) ilI5B.)J"E "C.)!lBl<JLU .)1'e20 Hllnd P.)qu-es .)\nq<lJl +1'0010J Inpolp313: '~HB prl1iio 3p 1iuil!S nus 'UOql1f~ op 'Sfip.r" '¥\ .)1 op lU.. I ~I.p !J 1B .UCSlOWE ~15UO::l")!~J'J~l'J IHION '<l!b<JlOld .)lBlq1:!] '""OZBq !UtnlBP01But ..) B 8!ll\..)I.r ~5 sndap !nrnI-e!la:p::tU BlU.! -e0:p~m!l1BJJ PU!11!UI' .:Jii'olPll{ '!nlnloz-e '!TIruuoiip:o 1!1<lPUn1:rl.Ul!S In1laW -B!P 'O+S.)SoloJ os : !llnpns !llTImv.)l<lUgU<JUIlr-e.qs IB"!SO.1Qll'l no JOt!'lupZl ol!J.)(. B8Jd !I!::lil1 pun BAPlodm! l!dol Inrnr-e!l<ll ~.:!no 'SO.m~ISB Ins1PAUS : '::lla deo <llS<ld 'l-eluozilO 'tfF'Zoa <ll~l.Qild UPn.m2!se 1.)nUI ~ '!nln1..)1d '(OP.)i~:)!J!p Cl!}n:l.)SdSOIOJ ~5 :)}zvq s'!llJauJ 1$:1 H·ZOil1dl~ ~ .) 1.)P ._:}:!. 1:dJ~~)tl!'Zn ul )!fI:.ZII SY.moql<!:> '~:I~n!~~lc@. ' .)PP u1~unqTinpns'-l. : i .!j ':J!lPOP : X<JIdwOJ .)l-em us mp 011:.r«} -._ .n5''5IEotUI51~ls5 als.l~P"t!l<::> lP '~.lYD!%O \-v. I ( )_ r .mpns !<lun B.) '(l H '13: 'DldIDdX<l op) ~!-uvm S.~ ~ij..)0:(.PAll! .m! UIP '1s O!dO:l'001ii!l{ <lIS.)\11!::lun1 op ouuop if !~ r .JAU! : l1lnsUlU areur UJ 4-e~U()UIas'e ap ':.qob) ppE 51IaAu! ~.::IS -elSBO.)Ul 5!{:)nUl TI::l!ZO.l~=?6JPdI.p.-:r-----~-----~--'"\1ZBq<Jp!nlnIB!J.IOp.)p <lp !vW._'.)!P<l!dU15U! nSUO.}:J-eOd::lpnpns ' op '8rBQUl TIlle H!P !nlnuo.I!S Ot!~1n.)l-etll .)IB .'(!!mpns .IOEunr..p0.P!m ul =lB'Z!mn U<lp?. : (l'13: 1$-elOU) :>!UBl!l SH~AU! (8:'13: !lBIOU) OFBq S.~)jopupd \:1 njduioxn .1OIlrl:JI\J:jsUO.)JB1dn'O -e a!p<ll 'f -:o:rcr 0 'dmq r.".l V -rro -eI .10F2nqo <lIS.:r1iGnCir ~ '<lpapp dtu!ZJld nu 1:5 !S Eq!znJ 105n 'lUal5!'Z i' -.'0 .) p) 'r }'O ap .Uldurn u!lnd (\J 'llzn-e.l}JaIa '(!Oi.)lU!SOl.

3.ir ii metalului (cu toate consecintele privind formarea unor structuri grosolane.ra:" J .!i£!!'d.. . grinzi si sttlpi cu inima pl inli). 3. $udarea cap 1a c~.ou e Lcnz a rezrstcntei in zonele de contact. 2 . asamblarea t3!!?1~!9E~~~~.6." . i. in care se produce acetilena din carbid ~i apa.produsa si la Iocul de folosire...5).:_uza efect? Ul . b). Cmd ~lesel: ajung in stare plastid. La iesirea d. Electrozii din figura 3_7. se poate apnca 1a:l1J£. flacara oxiacetilenica foloseste ca sursa de dUdudi flaciira produsa de arderea acetilenei in curent de oxigen (drept gaz combustib il se mai pot utiIiza: rnetanul. Acetilena poatefi .6.I . (Jij<J"\ .ub= .. butanul etc.f2. deoarece : exista posibilitatea rnai accentuata a supra incalz... fara a fi necesar ma5en.earned.or~ ell cordonul de sudura.6. a pot}i i~?cuiti cu discu.! u'Sudarea cu.. CJLJ!IL si eleetrozi (prin electrozi se realizeaza ~l forja de pres.4.une). . de amcstcc 4tub pentru . .hlelor s. STRUCTURA. piesele se 1l1calzesc.ri din eu ru care ot realiza pe acelasi principiu 0 sudura m l.l?re stl'nga (lnainte). gaze inerte. 9~ F. aceste procese sirit folosite rar la sudarea elemcntelor de constructiimetal iodin otel. Astfel se reahzeaza sudarea pieselor. .al de adaos.~pre dreapta (inapoi}. tiri.aiurll.. r . J Protcjaxca arcului electric se poate rcaliza si prin alte mij loace .5.i§. se exercita 0 pr~sare reciprodi. cu implicat ii privind reducerea rez istentei).'5 . in generatoare de acetilena...t~et ~i trecind prin !l~ uJn rent electric de intensitate mare ~l tenslUne . Metodc de sudan! cu flnciira.1 cxjaceulentcn. se deoseuesc doua rnetode : ..tllq. laelementc de construct ii metal icc realizate din table sudate (de exemplu. aplkabi!apieselor cu grosimea mai mica de 6 mm (fig . JSudarea prin presiune se foloseste pentru 5udarea prIn Pane e e sr ura (fig. 53 52 . baia de otel topit nu este protejata suficient. 3. a unor piese suprapuse. " 3.3. a). Ii Fig. t d d~ .3. > L.Ia presiune mare.. realizind medii de protectie cu: hidrogen atomic.in butelii gaze Ie sint trecute intii prin reductoare de preSill!L~ care le mentin presiunea constants necesarfi functlonarii instalatiei.propanul. este Io los ita in special Ia Iucriirilc de cxecutie a construqulor metalice in uzinii sl in deosebi pentru cordoane de "sudura de lungime mare.'~' ". ~~. PRINCIPIUL SUDA. ..i acetilena de la doua butel ii.profIlelor.'1 rmns'l" a.. ' J a elementelor (fig. 3. etc. . 3. patrunderea sudurii este foarte redusti etc.. 6. fa~a de sensul de sudare. 3. J Instalatia de sudare se compune dintr-un dispozitiv numit arzator (suflai).RII CU FLACARA OXIACETILENICA 3.3 mm).ac~r.4. zona se numeste zona 111 UeD a a ermic (ZIT). Sudaro ell flacii. 3. Materialul de adaos se obtine printopirea unei s'irme de sudare al care i capat 5C introduce In zona flacari] (fig. ~l pentru su area cap a cap . 3. _J i .3. "1 r~ l I I ! \j0 J Sudarea automata ~i semiautomatii. a) sau in Iinie.~ al oxigenulu i ell acetilena .!i~~~~tU" sudarea uno r clemente ~}~~~~j~a~~_. sudarea_£g_gaze nu se aplidi la structurile de rezistentrl din ~tel. S. 1MBINARILOR SUDATE J' 1 zona cor d onu IU1' de sudura se produc uneletransforman 'f1 "tructurale n t t~ t importante. Sudura rezultata este de slaba cal itate .. bluri v Instalatia de 5udaE este compusa ~dlI~trgnsfonnato:ul electdc..barelor rotunde etc. bioxid de carbon etc.7_ Sudarea prin prcsiunc.f1. alimentat cu oxigen :. .7.se foloseste pentru sudarea tableIor. in care cele doua gaze se. b).afla inmagaainatc..7. . datorita actiunii caldur ii. becul sufl. in lucrari de (2 ~_il)~11~g?D?. " :"_-'.~ J cr 2 ~:-~-~ ~ Fjg. Pl<JNCIPIUL SUDARII PRIN PRE~IUNE ~ LJ . .nIe. J In functie de pozdtia flacarli ~i a sirmei in ra. aplicabila pieselor maigroase (fig.s. "'-. Sudarea se ~xecuta eu piesele <:~zat~ in eor.E~i. 7 $ [ 8 ..nis1.' a b 3._ sirml {materIal de ad.. dlr:_c. oxigen.) . Su~area prll1 punct! sa~ hi l~ie se ut ilizeaza pentru sudarea tablelor 91 a pro. Din aceste motive. F -1 b Fig.

):lJ cp lrljnl'!rl::rur 'e'U0'Z l:UOZ . .)lBI1P .)H!sH..l !PUlll.l..>l!l'lll'~EP ~O!l:lB..tg :)SBU.llllOq'llpTIr <lp -"5p5!i5.I -~UI '<lJ!lpop !!lWns 1UZB::l ! <l::ldUln ul '<llBP<lJB oruromd !!lUU!qUlJ .:IlBUl op 10PUOZ ~~ln1}Up<lJ\ UZnB:l u!P_ 'l.I'(aH = -'0) dlBm'llUO!~lOdoJd op a!i'Epl 0 lllS1X<l !nlnplo'etIUlUl/N'llP Ui-'!l)(ll.lnl .lBd !SOl<JUInu op a!l:lunJ <J1S<l .)i~:J fep.):JB Ul "(1::l<1l p~U1 .)J oan ad as '.)S 'Hlnl~l<ldUI.Il5 0 pUHlul::Jl 'l'll1nilo1.)A!p.)S :].)Und. .\U! : !nln1. '6i'. no tuo-z .I<ldUld}O}UOHP Bl ~!l~zllPU! osudns .ld ~FlUpn.)ln:l "E<l}Bl!su<J1U! areo <ll}upd 'P}<lUlB. 9 !!1J1J 11un\!l3 O"Jc 1!U0'z: .llS !5 oIP'll::! -!J!POUl ~!...)qn .)l!Z~1p -UI <lln!.)S U1PBlS lS..S !n'e2!l1l"nJJou 2U01.)lS. pupns op !nInUOplO::l l101BHUPJiI.)P UOPlO::l un oundop .roo no OI<lI'En:d lIStJ Ul 'EpmOtl::J<lSq ...)ll 'llludlS!'l<ll 11:l 1lnnzo.~..)re:l!p:JJdUl! lU~S HnUl reUl .l. -nuu! lUls '.loJ'C'ZHll'lS!.n~H~~~1 tU1HSIWI v J 1 -Eiip r ~..PU! .rojoo B<l.)Plq!i1: ".lnlB1<ldw<l1 'EI 1<u!d '101 B<l.lnpIP ap 1l1'll::lOil.)p o upd) <llB::lmlSBld 1s ::llBrupdru?::l lUt~ <l{<l.l'E:lU! 'lllsnllu! cunri.lnpns .:q EUOl .l -<Jdm<l:} uzneo u1P '~Snp<ll <ll<l~hn::lsp 1l1!UlH TIB ::l!U.)ps.)1 1s (nOU!lg rhrnun ul aR) H.)Ul op B!Bq Ul -on ns 0 pU!~lnZ.)? 1::l<l?'{9T'l "iI!} 'lTIIUPlO ' lOI11~P!ldold Bldns-e"1!lU1B1:ldru<Q Blu. -:In.llOUlOo2 . '\' 0('\ :1 1 '~ j j 'lUB!qUIB lTI1mp<lUlB..B ouuojjunou !<l!l'EPBA lllPolBP 'ilmpns <lp muop.ldOld ~s .)p Bunn ul 'l.»)Old '!J2UH <ld '!pn~ns ~~.l1}ln::J<lxa ndUlll Ul 1 ':lld IU]UIqUIJ oIB ~J!. ~msH i.~ Y0 Y<O' "G)'')oOOI I" ·O~S "Illl!ZfPtl.):l!U'E::l(lUI)nl1l:+Cl!.)IBln.l<lPB1B::l lUB!qUl"B !TIln!p<lUl Bln}'E..)ld cs pnilu !SB<l.)J!polB:p~lU lUll> 3'£ 'ElnaH ul .)l 'orepns op ~nln}U.l"!P 'E!.)d -tnm '(~::l!Ull<ll 'E0r<qmq!l::lnpUO:l) 1lz"Eapns as <llB::l!TIlnp!!l<ll'EUI <lIB O:J!ZHOUl . P £ !~lQldwO::lu! ~!do-.:Jl uJur~i .l !BlU . .qs !l~UUOJSU"B1l' OlSO:l'll "E.) 1.) '.lo:) BlBEP . "'IlCP<lJB U!lnd pmr <l::l!UU::lJUl <ll!lnOpdO.)P::1U.):lB ul ".)S apl'E1Sp:l .)s.! IBlOUl opuirdno areo <)un!~lod !'OdB '11UTII0501SV.)U}JU 'eolBlpnp' <llllI! rom ::ll!.)'" tl! 1!11Un~:Jnl~s".) '.Ifl 'PldUIo:Ju! t~dOl .)U!::l<lA.l<lHP !lnpnl}S no apuoz ad 1puPS: !ll.r.)lBpnS <lp llZ<ll!A ':llBpnS op !nlnlu<lJTI:l B.)!l::lUn] ul U! '.)nuu! "iI.rod o 1m'll <15 Iunlidol B01Bl1lU!:lO.l+ .Pn.) :J!Ull<l} lll'llluonuu! !. : '"~!l~u~'qtu! <lIB. :l!21Pli!l:Jdno. . :.ll5'lld ~S <liB::lunlloP 15 HlBUI10PP onpord as '...llltulOJSUBll TIJ . ul ouoz a1<J+!l<l]Wn. i .)5 1lS .)ll::lBl Iod-e IS 'UTI1B.)SB!.!! r J .Old !!lnl1l10duWl B!~nq!llS!G . -1.)S 1lSpun ~11Z1]::lU!:l!Ul<llnd !BW .)u pour lI!llHOAZOP .1} : ocrdroar BZB<llu<lnuu! os '<lremB.::JUl <l1.)J is. lpnl"C·I<ldu!<ll 'e!lBPBA op <l!l::lUUl <llS.)1 <llPHSP<lPBlll.roz.).)..):)"B "1l1nlclOdUI<l1 op .)mS!d (q p IS Vv 'ilq) .)lnd lEW .:)!d ul ]ZB<l. -zop ~S·nu <JIHl:l"E1lUOJ15 .lnl r n:'o ~s aavuns "J NIU arvnrnzsa HIflDIOiI3 IS 1I1Vl~ROiI:!:ra "s·t..l<llud <ll!Zl'. <I::l!~i'.)q~l ]HOil. ~.)1'El!uifSQ3¥ain1B~ru <lU<lUlOUOJ onpord.L :lp PTIl.)ds<Jl OI!.)S-TIpu}5~d. .l:JdUI<ll lo:p~zunds.lU!Z..)lU!.)UOZ ~U1B::l p 'lOl lUqB{t?" B <llllUPJ .)pqu.)lll:)!P!.) InFpm <l.)p:unpn...os l~do+ IB1.)Un!SU. .Z !pnpns-.tnFq.p :!\.S no : !!JnpnS w~-e+l1ll!:l.ll5 !l]UUOJ i -SU~.)UOZ 'E:lmp"lHI! .)1> Ihp.}l fd:1Uz!1'euuon ~t dp_a:J!J~~8ds-at!~~U1. :l)lP<lFl In::llll op 'lHB[BS<lPll.)1.mmp B!l'llp"BA 1.)..:UBUUi:lU.lIZ B.l!::l'!J"l '!Jdn? !5 <l:p)pns .t"elUJOJSO"4 "P "UOZ "S-l: -ll!.llUO::l!S <llBFEP op <lU<lUlOUOJ ooj na '.)P l. :..) .}S"CS<lld'!!lUpnS Hl..npns'1l6?lrmpB .lOlpnl'':.)J!1> 1Jl<lJns OlB::l<JUOZ <l1l"E 1nJ'll as olBnUnUO::l ul '!UU nun"\lJS no l1.)1HsH 15 PU!U<lllUB 'nnw !BUl (It .)UOZ 0Hl.)l U! <ll"E1Bd<ls UHJ<lU . j I .)~lOlttlBU1l0PP InWQs .).isndn~ lU!S o.pnW ad PlO urp ]lq'El <lundnS. ° ~.re 1lJ"e1d"1l::J"eG 'B<lUI!SunI]lll01 ad dUI!'} !Sll{<l::Jll Ul llsnd<lP .)lO "B<l. ~.J '1 'j [JJCUlwq ap (lJnprulS .nuod 'lJH.)dniop -qu01S!Z.)H!S!} '!!l!ZlpU! [nssoord ul 'PHsV " 'U!lnd reUl (1HZ -f1PU! '.l<lHP<J1S<l <lladm.)lPf15~.'JF1sq 'lOl lnpUU BI ~01-npU!ZUnU~ '6u!::J<l/L.\:SUP1S<11 !BUI nnw oaso .ld 1B! '(UlUI 9""£) .UBUlln 'E) "U!lnd <lp"EoJ :lS<lZ{]::lUl es nES 1~..15<1'E.reo BT .IB! ~nZl]:l::lu!B.1Z "B:lUIP1ltu ''lB:ii'!XO'lllP -Bn no !p]pns 1TIZB::l '1P <lp<JJ\)5 6'£ B1n2U U! : !l"!lll1UP<l'\ olds 'lJlnpns Bl op uJ . <llSO1n1BpUl areo ul ]UOZ llZllOUl.)nhn U ~old 1"C! '(UIUl ~£"'~Z) "!lSU!lX:lP!Ul nnru al5.ld os 'lOI<lU<lUlOU<lJ B<lXE:lm1'Ep n1lU<ld ".}:llls-ei.:lltzg::JU! .)l-npuiIDudUIo:l '::JLU.ldns .'Jl.). '01"£ "CmSq u3 B::lllZB..IoJSU-ellonpord os areo u~ ° ° ® r @ ':JJ~t+]W'tl 1:~OZ /.lBlllEP ]ZB.}U110PP .)z.) 1mB as areo 'CI .)UPJ !:).)PUOZ ul '<l::l!Z!J -OUll~i nBS '<l::llUB:l<lWOUU<ll <lU<JUlOU.J[1J:J.)l!l.

reziduale care apar pe sectiunile de diferite forme ale unor elemente de constructii din otel..a1 rm portante).actlel ansversa e a su ~d f rtalpa este foarte groasa. are 0 stare de tensiuni reziduale de Intlndere .mae SI11: m.. contractia fibrelor care se racesc de la temperatura mare este impiedicata de contractia fibrelor care au fost Incalz. Ef'cctul eontractlel trans- versale: 2 57 1~ inim~ j 2 ___.atit}n lsen_:..l ) ·1 L.3. . 1 1 T r Fig. ongi~~di= ~ nal cordonului de sudura. 3. In figura 3. uJpo1.in cordonul de sudura sijn zonele din imediata vecinatate 9i tensiuni reziduale decompresiune in zonele mai dcpartate.sa'le ec~r~ matiile din contractia metalului depus pot duce la ISU~l. c i d r'. Tb ~. tr I durii Dad In figura 3.aparl!iCl cIor t ur i lor din s-rdarc. donului desudura. tensiunile reziduale s int mari (chiar periculoase). ': l_. iar daca deformatifle din contractie slnt red use (stnt tmpiedicate Sa se produca). . Cind deformatiile sint prea mad este recornandabil sa fie impiedicate numai deformatiile care pot stinjen i buna exploatare a elementului de constructie. executate din table sudate.!isu. b ~------------------. ' .ite mai putin ~i deci se racesc de la temperaturi mai mici. w Fig.r.mul . fibrele care s-au aflat la diferite temperaturi se contracta : de aceasta data.J _I In procesul de racire a piese i.~--":j .dfra ~:p~..12 este aratat efectul ~O?t. 56 " '. mrci. deci foarte nglda tnraport ~~ sU.d. fiind deforrnata. valorile efor tur ilor remancntc vor fi " mal. -Eforturile reziduale de intindere care apar totdeau~a in lungul unui cordon de sudura sirrt echilibrate pe sectiunea piesei de eforturile reziduale de compresiune (neexistind sol icitari exterioare.I 'P'I"'-F~--:~ ~~~I_ ~---- ~t ~.. 3 -. htre deformatfiledin contractie ~i tensiunile reziduale din sudare exisHi urmatoarea corelatie : dad deforma nile din contracfie sint mai mari.' . Fig. Elorluri rcz iduale din sud"re: (-) CO!l1~ prcsiuni . . este bine ca piesa sa fie lasata sa se deformeze liber. } . . Hl. . . Piesa ia in final. cit.10..10: Mcca ddorm"t"lor~. i 'I .~ v e " t Deformatii1e de contractie ale sudurilor se produc .-----------------------------------------~ Tensiuni fermice ----------------------~-~. Contract ia fibrelor care au fest plastificate are Ioc in conditiile unei limite de curgere sporite . d.1~ .~ .11. ongi u una . ca urmare a contractiei. -=Dadi deforrnatiile care seproduc in urma sudarii nu jeneaza. (+) intindcri. si transversal (cele I9nptu.ln acest stadiu piesa. forma din figura 3. 1/ nis.:i I j a l ~ .--------------------. 3.sind Iibera producerea celorlalte deforrnatii : prin aceste masuri. j .12. tensiunile rez iduale stnt mici.11 slnt date distributfile eforturilor .' . este evidenta aceasta: afirmatie)'.

)l.)X<l IndlUq Ul ll.I13lUOUl: U! 131SUO:) pnSllUI.)P r.1Bln:)J'XO uud IS !!Un!l::l::Js 1u .)!o.tBpnS .!l13I'U '8!l!zod U! crepns !J B 1jlzUOlli.I.!!sudo B.)P pnpns 'lBl.iI i !: :!J lad \'!.)WPU!PB U! .lBld<l.I lS.69 '~UlpU!ptl U! limpns 89 o 'fi!d q no ~rCZ!re~~ d1?~ ui du:> !J~tI!qut! '. : -uad '.1OmlBUI.r2.)5 .)PB . _1:.wundSlP utrd !.)113:) UOZiU!S £1'£ '~!J od <llB.mpns 13.)uoproo !nun rnp.lS J1Bod os arepns U!P !!~\'!UI.p lTIllU.PV .)5 ]!.)paA op lnpund u!G ·Ol!.I0PP ap !S .1:p.lOreU.modwo:> osord .1d os areo upd arepns ..)1 -ualS!Z.l0lElBUl.!!pns BW..:-.to'J :.)S 1.I.I -13.t 'II} p.)lU. .!!lli113!~!!lt1pns .)J.)I!!lBlli.I91~d!d 1.)113np!z.lO:>nB 0 areo ad '(r-l'£ 'It.d no 8~BJ 1l1TI:>.Io:> .){dTIllUOd '(::JS.)lB:>!f.l o:nUlJ.lBJB U! llzE<lz!le<l.)P IS arepns ..:! 1:).)ueOplO::l '!.lOJ ..)PUEOP.j '(!.Inpns '009 no {BiI.l:1J Impt:J U! llZB.).':"'-' I J o .).).).}P 13UIt:OS ]U!l ]S areo '·~.1 Indo:)s U! •.)1!ZlpU! puoz 13~Wp.I0P1U.)P 13 aiaonpaz .Il areo Flld.).)2 U! 'tU!S .)P nilo1oul[<lf upd jU!d1.}.)renp!Z..)!U 1 p PU!ZIpU! 'os.)P os-npundope U!lqo .l'£ 'iI!]) ifvJ vl ifvJ 9l!j!!1~Jq1W$ llZB.I0t"!lZUndSdlo:::>otu Ul 1.)]O op lB.).)1 l1P!l' .).)P < B -s~id B.) .)lBU!Zn .Ipp 'B{B:) PHSB '.}P 0!ln1oS 0 ·<lJ!ilOlouq.).IB:> InuBld pep 'fB1UOZ!.l.ld U!P BlU..Ioppap U.1d B1 O.)lli:>O~U! .)P.)SU8Sap '..:.)P .1 areo "lWpU.IO InuBI..}.IU1PHOS .1 nrrusua.)S Ul trejd U! ll.8p"B~U!P.l0J.:!S.Ii<lUI!S mjnuoproo Tnl.'\. .)UllOJ no Pllu!qnq .)X. ".)}lBd U! '1!un!l::J. .).IlsUOJ J.)J!.)lS.).).I IB !5 !.IOJ<la '(:1 '£T£ 'ilU) !p.)P lOP1!1.I T 'l'i!.)p .)5 1.)W.).)]O 'BlSB.q-A!pn.)P <lP1B!.lOOIDo:'It: ..)g.lOA 0..IO]B1 1<U!Aa. .1~iBUl: ~ZBozp.)S '.loilalBJ BnoE_2.!YOOUOJ : n (:::::":1':.)113:::> -criUUl -lOPP no OWp"!.)HV led .IBUUOJ~P (q '£1' £ '~!J) p<l!Old urp' B!l!iod 1:1 ~2unr13 '£5'IBug u·! 'B:>nrj.Insnl[ .)Arres It:U!PU! 'IB1UOZpo trejd U! '.IOPP .)lB1UOZpo a» .ln.)X8.)m~BUl.l 8 -.lla1ll!SOu !unll:>.)is..)lUpnS .qsuo::J ~P.)113fS ° ° '111npns op JOI"UllOP'O::> ~l" !!~!Z -cd ~Hl"J!a 'j.)1!.10ps<l!d nUllSO.)Z!fB.rojeucop -.)S areo 'iloc> Jl' /lVS !J!P.lnpns 'E!J) ]O!l!zod IE OJ.)S <ll13pnS!.I!ilUnpld .).)p InllU8J utrd OJ.}S.)lP<lJ!P BI !!. 'lBln:>.lOIaSa!d KI.}SlnI -B!.}P '.I.).IO{!.)Z!rC.)p asnpord ..Jjsad I).)ZIPU! .)re . op 13.rOt !!.)UUOP./OJ .)S arepns U!P osnpar !!lBW.1~i.)P .)UlPU!PB U! pnpns no : .lO:>U PPlaUl!S \!.luz]lB.1nrn:. : .Inpns .) .):J .I .)h op 1npund U!a t '.IB1lUO.}P .10:) B 1<A!lBU..Iq!{!l[:>J <lfS.I0I.mpllS (IP rnlvop.)}d .)!20Iomp1 o . aWDNrav N! YcWGns acr anvocraoo T9'£ .:l!IBPUl Hl:m.iosn !BlU 1.):>Burrd : (v '£1't B.:.tqml[:)O J!nmSUOJ arepns U!P .qBtn01~ JP lUllua::l !~ IB 1!un!l::lJS IE alBl -na.}lS~xil 8S 'J'£lT lun:3 -!J U! fUP {nap .J.rnpns op . 'J!.)1IZ1]JU! .)P .mpns 'Jp 'J'lI1JOP.r2 .I13in:>.IoJ!P apBO] .)iuBpodm! <lIdlU.)~~::m.10~'0:nsoloJ 81J[Umn '..I0PUBOP.).1~e.In~!J) ].lmnJ.)nBS ojur p~w Flilun un rquOZ!.n: z-z .)1.Ip 13:J 13!lJ<lS1<1lU! U{.)P xl\!] pnpns .):>lU!S IBluOZ -!.):P::pns <JlU<JUl<lE[ '<ll13h:>.}.lno 1.}s.)lnpns op .lU U!p.>l l0l!un!Su<q 13!S . '.lLU a!1.IO trejd U! .m ul rwpd .)P!SUO::l 'B.)!~:>'B.I01<lS.I<JA : IB:>H.Ipu! upd onpar .IO 1St:P:>Bop }S .n_n.IUS1.)P 13UOZ (a IS P >'£l"£ '~H) ~ p.)J!P B . : !!.)P no .rotm B.)::re'.)U.)1epns .).I<lHB u.! 1l~1~ .){.rnpnS f\ .)x.)l13lnJ.).)!d!1lli!S -O.IO .tO].)~ B.).)S .I0pP !p~::mp.)P .I~Suo:> .)ls&d n'BS UOJBld .).)lloz) F1P1<l::JU!'upd ]U!U.rnpnS 8S 'dt::> . p r ~ ~ q - vsnnns 3a 3:-.)UI.)S 131 '.__ .

piese cu grosimi de 10 . de prclunglre di n :> :. 3.dl~c~n:~ .l ill cordoanclc aJjncime pol fi:'llormile (~3. Lung imca l cstc egala eu Hitimc. 3. b).40% faFt de sudura in V.!!_'!. da:cQ a!tc:cnt~ ~e grosl!~e nu ~CI~a9~~t~ 3 4 mm racordarca se rcal izeaza prm suuura (fIg .Q 9.i g r 0 s i HI. . I. cind sc fo~ose5.ie~F· d~_r('clia cf~~i. piesclc en gr05i111C3. a) san oblice (fig.20). j J In JunC\il~ de ~~iEa b\.n...« rnm.: difcrent~'de gro~ilTle este mai mare racordarca se rcalizeaza prin tesirea piese 1 mal l11lC Sudurile in adincimc se executa cu. b Fig. in vcderea sudTr'fC{n aari1C"inle. trebuie faeuta astfel incit sa.Trlx sau U (fig. _ J D. a A.~~~. 1-/ Daca piesele Care so sudeaza au l~j:i~L51[erik. .~i..'~?&:.17. d.£}1:all:~_jJ~. iar~g. .t'cgutirca llHHginilol· penlru e.~i"'pi~5ele care se sudeaza au grosimi diferite . _lg..::!. de :.6 tmn sc sudcaza III ad incimc (cap la cap). .. Racordarca tablclor de grosimt difcrj tc.:."g~~TaE!~.de 5 .l9. .i.:::"sud~te.j..c.. V Fig. In cazul innadir ii p~~s.. dator ita simetriei suduri i.I _ ..2. JPreluerarea marginilor (sanfrenarea) se realizeaza cu ajutorul _I2-_Q9J.(La piesclc eu . .15.U?glrc )apt ce(t~~ bUle cvitat pe c it posibil).16).e. pcnrru _a _sce imma puncte : !ii. datorita tcmperaturii mai ridieate ~i unci rna i bune piUrunderi. la: dac.~. ~e~a e. grease (fig.tij}~y~tc de sccj iunc..(sau semiautomate) _de t1U.1 S)..marginile trebuie 55..dacinii. se cvite vari~::.?r 11111 a z.l}_f~~~J. arc un efeet defav orabil . fisuri. e a sud u r. 3. bombamcnt.5 mm. (I). rezultl'ncl suduri inv. \J c utrl CU orelung itoarc suan ad incimc.!Sl. cazul sudarii c1ectriee automate. ~c . fara neregularitnti sau.£rosimi 111ai mnr i de 6 mm sc executa 0 prclucrare a marg inilor.. la picsclc sup~se Ia so licitiiri d in_am~ce ~an var iabile .~tl)~. iar cind nu se folosese asemenea plese de pre.e. grosunea sudurIi m :. La sudurilc in V sau U estc nccesarji E£~1. .<.17). is. dad se folosesc elec!~<?-~!_7.u·u prclucrarc table CU grosim i ma i mart (pma a 1O rom" J Cordoanclc de arnorsare (fig. Se din J. executirid. 3.I Diinensiienile de calcu] ale sudurilor i» adincinie. de oprirc a suduri i. ru icscrind rcz istenja la oboscala (flg .l 1 a. 3.~. caj) la cap. b). adincime' mid. l = b . a pkoelor. prin sudur~ in ad incimc. P.j.l . . darea rll..~r.?='1aC.t d~Ai~:~::Ji~.21).t:natsau cu _ili~(J~.. no!·n. un . se r~ahzea:w 0 t:eeere cu racordare de 10.I FiS· 3. c "Fig.. Sudura )11 X foloseste mai rutin material de ada os en 30._. Bombamcntul suduri i.ep~elungltoar= (Ea. it Jln J J _FoQ!la_~ant_~hl dcpinde de grosimea pieselor care se sudeazil.~~ru.'. catre piesa mai inglistrt (flg. 12 mrn pot fi suda te fr~r:ia fi necesarii prclucrarcn lnarginilol". dintr-o singura trecere .!.._r. .3. J in cazul sudarii manuale.0 piesa la alta.! a marginilor.:>.2a. . se ~xecula 0 trecere cu racordare de la piesa mai lata.15. rezulte curate. 3..j. lu~ime" ~l grosimea de c~lcul a S~dU:ll 1~ slnt~ cgalc ell dimcnsiunilc rcspect ive corcspunzatoarc picsei mal 60 61 .19.r:_~. _ " J fnnaciirca de prclungirc.l.<::i\~Eii.16. 3.itive aU!9mate.lor eu lrttimi si grosimi d ifcr ite .CL . un cordon de sudura Tmr::Ufi ~anp:ealizat pc adtncimea de 4 . .(. 3.l' . Sudura in ad incirne eu picse cupru. se pot f.Jlreltlcrar'.Udur. f }' ! •. sint : ~':l ng '-I mea dec ale u 1 a sud uri i I :.. puncre Care prez inlfi totdcauna defccte SUdur{l ill de c:"r 1 .x cc n tu r-ea suduri i in ad incime. pentru aceeasi grosime de piese : defonnatii1e piesei smt mai rnici.. prin prclucrarea marginilor se creeazii un ~ant In care pitrunde e1ectrodul ~i sc depune material de adaos. Un bombament cxagcratdcvine un ~on:etrator de cforturi ..l.Lcutatii eoreet) estc cgalit cn grosimca pic.19.

n s BIn.J ""'_"") '"..llu! nus nnunuoo .)JiJ lnnoOX.lOjU! .)S -O[OJ ..mpns {n)tlJtuuqtUoq '1tl1~S JP [np<lp B1]. I .)J1FlO nBS '(q 'tZ't 'E!J) lPVJ!oqos l:!)oJ.)J!lBls I·I1.1tlpns : J!l.)3.n !!.lul!r~_~?_~?.)UI. I n 0 I 13 J o p l:! <1 HI! i1 U 11I: lU!5 jJN'.) B nJ~uJ(l ':UBOU03 rosn nBS ouujd 'JP!'FLlOq uriud !J iod P!Pl til J{!.I<JJU.:ip1!Ul!2Ufff B<ll!EqBls Ullu<Jd (1 1':9 ° .1 .1 • 1=0 t I~ I .:.DTII.11P JP \.\.n" H!) 1]lnpnS .)X.[ -BO.q .lB3 .)x.)P mpuroproo <If -<Jpdll:l III l.)..IBA tlW-<l:JfUiBU!P !..tui.1[pndn .IB! 'n.)~oJ <I.Hlpns ·!lIBs..unu OS. ·'l._..I n P n S P.mPI~!_l: fn~nHOp.)l U! !.}l os nu ~(t--Z"£ '2!J) <lsun':Ql1d og 115 <Jlnq.)lBltl3ClXO II iod ~.).tl VS o!nq -o..)d ''O:!BZ -!1BP!r0S .)ltnliJJS uI r' '(J 'tTf '. L' 0=.)pliiiPns BJ nBS .) os uo.1Q) »t» llt:J1VJ JP 'JlJ1f1!!SUJ1U.J 1!lO::>JXJ os !S 'ell:J "I deJ !]11.){Cl BI F'!l.!.)P ].1np -ns 'lPUl!l.)J~! ]~~..1!J) .I n P l_ r /::JilJO] q a 1-1.)U1Wp.repn s PlU[ !.llu<Jd )d'CJ ~or O@_~BJ BI pnpQJ5"-.J:\t5t103 JOSnnBs JUB{ct ::>[!..I j !nln:llB !!1'lS10UIB 1a!10rep) 111BO!.)ldmmp.__ ~_ m~ .Iln!3gos 'CI osndns OlU<lUI.)1l J<llFu tIl .l~ UJ 'l{B~O OUI!2unr od '(!nrnUOp10J ..)fBlITBO ('Si -I ° ou 1i __.)lcilll0.t It} p. /L.S? L.nm]<tm! . ---. -ns>- va . . I 13 0 o P 13.mplJ!p -ucdrod JpqU01} '(I) ''iZJ'.) ur !SOl ]S 1 !!.1ll!l[2un _~l.P llZB!:l<lldE os '1 tr.IIO:J.)5 areo n.f"-- ~.G)P?{ l!J1!l]J!{OS B!P0.p~J U.Id 1111.!.')L~I:D:<-!_:_!L)od P!f~J U! 'lJnpns op JpmopJoJ '.I1U! 0l!lllpnS 'ldnJo.)IB.)P pjUl p:m !.)lBO) 1:[ lSO(OJ iod os P!pJ tI! JlpnpnS " .) llJ ':).J!d "I){PH.<J1BFIB:l sp IUU!l10d l1lSjx<J v "I)<1WjSO.1P .!1Ffu:i3uo5 HBp .<''ilJl.J 'i1upns op . :i:)1u1BulP'nes <l{!q1!]-lB:\ !11np!{OS B( vulYc(!"ilt""if o.Io) a 'V !!..ll1!1{i1un B{ .lnpnS .Za f' . -nnutjuoo a:pqno.lBO!.UJ.:-.).)P '009 .J '.i!7.ocf JP J!PUTIJ tIT (\ 'JOI\U!RJBU:I B<llB.)P 111lU..)P 'lHnz~u 1:."' .)s.)pmpnS .rodtuoo TIB .).W3 llpm:w -OJ01 <JS 'onqU].n!JHOS er osndns rllU.Inpns ep .\SUB.mpns u fif5TB.l!P od J.<1pl<lre.U\qW! lnhf.

--pre-cum ?l·opohza~e mal. d -dO . dill sasc s(mturi $i resud area rMacinii (at 7·1Cil strat}: l. La sudarca unor table subtiri.j?xJnfjllaJg.deplasari mid latcralc ale electrodulul."i -. modul ck sudarc nouii sudf Iii. c ~i d se folosesc cind este necesara 0 incalaire mai puternica pc una din Iaturile cordonulu i. Fig..i vibratoriL Necesitatca rcsud~rii radacinii 'previne {fGllaptUi.r~~:>l1ulu! s~dura. clectrodul se Indeparteaza irnediat de picsa la distants egala eu hingimca arculu i electric (care este aproximativ dt diametrul electrodulu i). JDup'J. Uncle din schernele de deplasare a clectrodului sint aratate in figura 3.s]irlma se executa pe 0 piesa-suport pe carl' se reahzeaza ~l amorsarea arcului (fig. f. .-J. ca pnmu. pc miisura cc electrodul sc topeste: . se prefcrii Iegarea electrodului Ia polulpozitiv. V Electrodul se leag. d c :J • b Fig. exccutarca unci suduri in v .' • J Suduril« inreliej se.33. at ita c it este ~ec:s~r ~a sudura s~ nu f~sureze la rnanipulare..exccutarea unu i stra t.2!ilig~!. de obice i. Fig. J Cordonul se realizeaza in modul urrnator : dupa SU area ra a:llln ~I a unuia sau mai multor straturi (2. executa intr-un strat san in mal multe stratur:I. gr. a si b sint cele obisnuite : cele din figurile 3. 'J Sudarca rrtdr\c1nii (pr imul strat) sc executa cu un electrod rnai subtire : straturile urrnatoare se executa mai late cu rniscar l Iaterale rna i ample S1 ell fncfLlzirea mai pl'onuntat5. a marginilor piesei ~i a straturi10r deja depuse.o parte ~i de alta a sudurii : In aeest fel se oDtme 0 reducere a deformatiei dill contractie. . {. ~ resud~aza_ rada~ma (operatieobligatorie). apoi se Intorc din nou pIe~ele 91 se contmua rcalizarea stratur ilor cordonului .Qdi!lde shit : cxecut ie a straturilor si mentinerea constanta a arcului.32. ordjnca Executarea a straturAlor.ordinea de reafieare a stratus+tor de sudura .glWiciL<l.ccarUl inceput ~l shr~lt de sudur~. ad:iI_Jca. ~ 't ~ . goluri. 66 67 .30. _E. este posibrc·num~ar"j?e· o~· si~gura parte. sea. Poz itia electrodului este mclinatll fata de sudura in sensu! sudar ii. Dupa amorsarea arcului. rel~ef se de pot realiza in cele mal bune conditii a~ezll1d piesele in pozitia din figura 3. Suduri in adincimc <:xccutatc de pc 0 singur:' parte. eu dalta pneumatica sau cu un alt procedeu. c. 3. In general.0rta~tc.t.). 3-:3Tf. J Sudurile in adincime. 3.. v Cal itatea sudar ii rnanualo depindc In marc masura de calificarea ~i indcrn inarea sudorului..-~---'---i~j.lLsudarc 9!_d.32. prin aceasta.~~rc'!__ straturilorcfe'suCIUi'li <Ie}?use. 6 mm ~i se executa cu polizoru!. arnplitudinca lor crestc pc rnasurji ce stratul 9. 3. Sudunle In \. necesare obtincrii unci liitimi dorite de sudurii.apropierea clectroduiui de piesii.J 1.} 0 tehnologic cstc rccoruandnbi Fig_ . pcntru realizarea cordonului : . in V sau In X se executa dintr-unul sau mai multc stra~in iunCfj:ecfe-grosimea piesei.x:cutarca ~tra. Miscarile aratate 111figurile 3. :. e se folosestc cindeste necesara incalz irea putcrriica pe ambcle laturi ale cordonului._. ~ Cur{lF'l rad. . picsa sc intoarc<:. ic a cordon nclor de sudura .nJ&1<. se reduce pcricolul arderi i rnater ialului.l ~trat.7.I!-!ffiE.ntii a stratunlo~. deoarece.34. de depunere unci suduri in !X'. . misciir ile laterale slnt red use. . Scheme de dcplasnri latcrale ::gura formata se curaja prin ciocanire .lri~~5L!Il...a a schimbarea electroz ilor . Santul In ear~ se resudeaza riidacina arc 0 adineime de 4. TEHNOLOGIA SUDARII ELECTlUCE MANUALE v La executarea sudurilor sc cfectucaza trei m isciir i pr incipale : . pi~sele se l?torc. Sudurile Ill. J Sudura In X sc rcalizcaza printr-o execEJ}e altern'!. If ~~pie5e im.ir ii picscle trcbuie Sa fie binc curiitatc de rugina. eu su~ur! ~n V. incluziuni de zgura etc.. funefie~~a:egrc. cordoanclc de sudura 5C rcal izeaza din mai multe straturi depuse e succesiv : dupYt.tcina si se resudcaza dintr-o singura treccre cu electrodul (flg. . Exccutarca unc i slldud in V. ..~llor unnat~are.-~ pn'g{l t irca p icsclor In vedcrca -- - "i ord inca de cxccur controlul sudur ii.este ~e calitate inferioara cu patrunden insuficiente . f 3. 1i Tehnolog ia sudur ii in K este asemanatoare sudurii in X. RC~lIdarea . 111. fara a dcpa!?i de 2 sau 3 ori d iametrul elcctrodului folosit ._alg.30. m iscarc necesarii pcntru a men tine constants lungimca arcului electric. sudurii. Ia polul negativ : in cazul sudlir ii unor table subtiri.30. dar estc . ° ll e j .30.sau K la care nu se poa~e resud~'!'~Q~ cina 'datorita faptului di accesul .deplasarea clccirodului in lungul. U In zona sud. V Dupii executarea unci treceri In lungul cordonului se obtine un strat de sudura. 3).lsim i.30.one pentru sudurile supuse la solicita£idin'}Pi~3.xecutat in f~n~ul !?a~tu~Ul.sime~api~selor ~i a co. 3.2. murdiirie etc. curatind toata port iunea ell defecte. . I~)allll: ~e e. ale clcctrodulu i.1.de. l sri fic ul il izatii numa i YOP- dupji cc a fost vcrificatii pc probe de control.C sudura estc mai lat. a.-----~~~~.33). iar miscarea din figura 3. cste_nee_e~~~Jl:J).rd1iclm'l estc ~indicata intotdeauna. X sau K. in ordinca aratata In figura 3. . Care se face printr-un scurtcircuit ..

qll! B~UB1S!a r '~lBnUI11 '}IS<l UtI Botu!1JunI '1°1 In2un1 tlJ !.) asord 1111U<:ld lUlU S<v ~ .1op .)ld .gufopu-OSBXO 111.Inl.)1lI1S0.r9 v a (~.) ')lS.)JUJUI -OJ..IO.nuad 'UIlU j.I?ns "UOZ Ul -'fZBq ap !nlnp!pOl'CtU !5 !1mpnS 0iB <>:)nS::L~ ll%H~~~~~~~~lB.)lUl_2unrIl1rnu£Jl:!.)P nyqtUB5UB un <>pup~~~_::!vpns ?P V!'i0loW/J.mpns : P!FJ.l'£ 'j)!.)n.).:l.IBllO UIO. -gPUBUlOJ.nuod "unn 9 <.) r -oHI !{.)11q(:mI ~lJoJ .lll!SO.J~1IlJ03 '('1) n !nl"l!r t:!'18nlll "I )'>'1"1:.) .IBJ 'Jnop 01.)llUlP !.qu._?.!ilOIouqO].)lB:).)Jll+!:JnOS 1t8 "l"l"mu 'J"nOJ U! .'{ . r .11<lf:}HoS In2unl U! sud~..lBUl reur JlUB+S1P !Jun IUZB.'" 0\1) :llim or qns B.O '.) turd ·v r- '7 =1 : (I.)FUlSUB.Q.< ·(6Z'£ 'il!J) 1 rg'O B[ ~u~d v BJUI!SOJ:3'BJAU lOcI 8lBOl\<U\<lU·)SB .!.~3 .lo1pnpns lruJunr Uf .Gno osatd n.WtPllS v f1t'lV[) ~p v."'I::a JOH._~~~!lI:\!~L~.)S!lPs.g3]£I~ os '5<5 o~~!ilHU~~~:JE~.)S as -crd BJlU!'.£9 '~"i!~P-S!Jp 'E"JL\l~~C~ ll! fog cccepus - q !FlS.IOPOP c::>':!:}-5'mJ-~.IHqns !BUl !Op:) !.) s.rnpns o Btn5f~~~2 __B"~@)'t~LO!1~~.'j\.) umranuns V artnoaxa ::Ia VI!)O'IONH3"J.)p·1~rllftr-51siZ5"T5fi_:::IJjj}if'e"S-n51inpii.21BUl'!BUI 0111<S.) ]!lJ!JtpU! !5 G !!mpns 'J~]l"J "! Ol)Ul!lllltl'"J '. or : -uad 'UI1.Il v B.).lOP "BljngU}Slp !.G no 6s. f' '!o!~ onrisuoo 1!l1tpwIUX.-r+ I.Illl -.'_Q. '1':'<.).BUl 'E:l ~. 'OlBJE:OI([X.)P dE.?~B o lmq<>SOOp Uiu:cpodU1! 0 '\.).).<ZBOpnSos 0:) lq.IJ!U10:) "81.l IO]lSB :l}ZBopns os O:lB.)S ].m""".IBdB !2unr u.mOnUtn .) JP op Hunn::>os BpB 1.)1nq<>ll nu v 1n::>p~::> BOUl!SOJ9 "qll1pns B 111J1.)H.:>P PO.b.ro+S~.ntt.j 0"'[.l2 !S Ul1Opolol puj zujdap 'pp:::.IfiO.)!(t n.t~puq] l CL.ZB<lUUOJ s '!!.I!11crQs-qs.).)B BJ.tsOA:) f\ '(LZ'S 'il!]) !!J':HPHoS B ~unq BO.:..I0l.) ..) ul 'v 09 BI -gzBJFLUn os 1!.O[\!JOlq pupns no 'IUlll DOC:.)]d mluod f ' .H!UI.) . B.)sU! SP.<??In..)U! os areo rojt.·'·''''''''''C'Tlr .I0JluUOU .) p B~lU!So.)5<>!cI:')Ul!SO.~.IuFer f" B '(8'["£ ':3'11)!!lUpnS "8.).r (\ .)2J~Jb ll!lnCf -F:q-J<:pOaUIO. JOjpnpns "~Ul!SOj0 '6(:'£ 'fird v o /IjOJd / '.n~ op o!i:)uuJ U! '15 arepns op mjnapooord B~l~.lCf U! !)iu~po(r-("'~ OlBm 0 o. [nd ur!l~.)rB!l~'lBlU 0~1.p~nuop.)UI1S0lBU.)P B.rd uarepns ru.mpns 1nz -\.)[1:...)d (I '-j! !IOU! v :.1<1+1-:1 pnpns ~uop d.1.fijf·'tI!-p.U £ op Ol5.npus ~l UJJXJ "Iq 1·'-'·'~··I.Z'£ '21J) 11~.)IB ~ ' : rcdpupd til spupdno arepns op ..q::>nUI .lt1~!~.):) .sunru!~I' ' -I.\ UBId U!"BOJ<llBq . .lOp no P1B.\<5ptdO:lS nu oiB:).)S .)P on ]is ~P1qO.)p-~pni.)U! 1S .J..)10Ul)oP.~!d e am!hl uw ~UO:l! 0 n!.)UI]2ullI ~HnZ..) U[ : unu OOZ UInUIp.U: ''pnp B1 .''0'50 Jop 1'?[l[).1011Jnpop 'C]jnq!J1S!IT '9Z'(' '2!d _pumL!iE_lnJ1B:)'<lP !1~~oJ2_~IBlUOZ!lO nBS (1).lop !!Jupns E "QUl!U!UI In::>1B.Il-gJn1l!SBas OJB.re !!lupnS "8!20rouq..llU!SO..).Inpns n.)un!~.):) n. nus v 9 Ul~nd.qs u -tIO:J B oqnJOxo' bplnSo.mS!)tU .J"BIol"CU!UIBl lOIOE]o.! U! ~Jnpns q [1:) 1}ZB<.~L_E_~.l : arepns <>p lOpl"p"pmr B<:ll<>g<>p~ arepns ap 1nluw: 15 -!~<>l "Co.)]..1. ·tUm oz::qs..I]S 't !pnp -ns 10l]Aq:XlJOB~1ll12unI U!P puas os Junn.SJoun B"UBZ!lB. .£.W+lBB !5 11 .l! (9ZT .)B~(luPUOP. -unu g"'!. (v) ]I111\.cr i.OlBpns .)S .)!)1.lOd O+'O.)SU! lJJSOS! !nln!112un!ll.?"l1IU2.)P J!] 1lS P omqan !!lUpn'O u InJIB:) JP BOlU!fiunl '~lUOlS!ZO.!O')"811P BUlB<:lSU!UIl '~repOlOl : nnn OJ.) 'J~U'}lS!Z.IOIHl. uFlnd I.)P "l"! !"W J01~SO!U 'C0J"p"S '[Z'S '2!d o C. .'Z'V :lUm 01 qns "8.)!tu1lU!P n"8S .IOIJI!JoJd 'lOP.~£~1 ''C.::o:) B ~~2 op 1.Jpns .)o.I!P 0l1ltI011JB os.).

in marcri1a.. EXcclllarca 3..36.~.. coarccc..L au de tipul ~i cli~u~lctrul cle~~. de u IS sc atcnuad.'>..Tr? a Fig. de celc mai multc ori c~ pernfl de flux (fig.e. TEHNOLOGIA SUD}.3. mm lametrll.iz...0t ducc l~ su~uri de cahtatc mrerJOara.t~~llt~~:eh~I~~~~ de I (C 0 ".-L -. pori etc.cn ll_!!L_g_SU arc (amperaJul) .' ·-7.c.' .lr~~ f~~tl!. ~ c jos rn Sus )ICCI (C cal itatc infc ~ ..t\a a a picsai supcr ioarc : trebuic datii 0 iltcnJi~ ' ~__ .trllnsc: Ampcl:ajul dcpindc depus etc..slira~de ~CalTratea sudunlor executa tc. 1I'C'lP (de plaf on.toare. 3. .. grcu 51 rczulta '-.ttrca ::lternativa it stra turilor cordo}nclo.~tdu~i sc rec~mal1d:l.' :' '~ll. .'" de SCU['1Tcre suduri i " ult imul .'.5tf: •vc:·tJcd'~laf'.7. necu~atarea ~sclor inainte de sudare . Suclurl in plan 1. Ifi"b' _). 3.2. 68 69 .36) .1 c'. In cazul unor tehnologii noi de sudare .." tcndlll~a . '. or oane groase executate manual.. ). J.l\ll ELECTHlCE AIjTOAlr\TE c sudurtlor ~ d ill relief.34. de '05 In 5 5 . Slldul'-il. Cdc doua suduri (clrc. t 1 i d d . cu amperaj exagerat. J Sudurilc in relief sc executa in san] . . deoarece buna COtn)2ortarc in ~Io~tan: a unci constn!cni sudate depinde.-~ '. Jtl!n ~lcmcr.vertica! .10 ori mai marc in raport en sudarea rnanuala .este dcdon..lJ__ L J -cit "I. folosirca unor elcctroz i cu invelis necorcspunzator.. de JOs III susj sc executa mal .lx.--·-~ __ . orizontai« in plan vertical (fig 3 35' . . pentru a' sc verificn in ee rnasurf tehnologia prescrisaasigura sudur ii cal ita tea necesara. 3.}. necurat~..' J SU(1uraJ)cstc J Controlul sudurilor are un rol important..5C pre1ucreazrl numai pw_a OI~l11ea straturilor estc indicata In fi"ura d S . vo te1mo~~gie~orCPdnz5.:uta <.5. a •.• . dacii s int judicios Iolosite .. Sud un d C 1.. l'ig.: l)' .foloslrea unol: clcctrozj .c ~I a sc exccu a mal grcu ' :: : ~e c . -. ~. d dur _' . 1... ' C grosimcn strntului dc sudura - suduri nepatrunse : suduri cu cr. astfcl : ell cdc din proiect sau cu aba- . . t" . Ii Controlul trcbuie cfcct ua t ~:~~~tapelc de cxccut ie a sudurilor. asez ind picscle ca in figura 3. iar cal itatea sudurii cstc superioarii.lpatllri. a. se fac probe' prcl im inarl i... 1 noara. pof)::Jtluen\a eu totul nefavorabil calitatea sudurii. b' . crcstat ur i. " fl~b~:.. c ~l J Suduril» vcrtical« . ic cc~ III igura 3.ldacl11:t.y ' .ri_!. v Prcduct ivitatca sudarii elcctr ice automa tc cste de 5 . -'~:..eZlstcn~a. .sUdtUllla r. ~~~W~~l «.!!-. :. ' . f'isur i. _I a.--·-·:----i/Defcctele pc care le pot prczenta sudurile dimensiuni si forme care nu corespund ter i care nu se inscriu in tolcrantc : incluz iun i de gaze.. J J Muc ui ilc picsclor trcbuic sa fie nctcdc . CONTROLUL SUDURILOR . 3. mo tiIV pcntru -----. suduri cxecutatc manuallaf<L resuaarea rauacinii.. in plan .~. p.. 2. \. vertical.i lllct!:nre' t t. JContro1ul sudurii se cfectueazii pe bazayrcseriJ2tiilor oficia]e 91 a preveder ilor din condipile tehnicc ce insotcsc prciIe'cte]e ~ executie. a egerca co' d . Se foloscsc electroz i subtiri de 325-A' di 1 cu inve lis titanic.j stt ga) '" 1c~lg:eata Pl:l1~ £~_<:!d." II ~l b) 5C executa• de obice i...I. . mand. b.Ld.• -0 coset» a a en tic obt incrii unci b'III"a cr .I.l.l. ina inte de a se trcce Ia cxecutic. '.. " C lecodeosebit~l ~~:?~. b J Fig. • " .IJlt . suficiente pentru a real iza suduri de bunii cali tate. bu ic Srl f ic foar tc corccta . -.ocl~~tl~U dUll ~~pa.'oi aseza rca rc Ia t ivii it piesclor u\·.t s1 sc evitc care ~~tfSl gc .. Tehnica sudarii 'dispune asHizi de mijloace perfectionatc.31.cc-.lta sCllrgcrea sudur ii.sc rccomanda dC!?lasarea clcctrodului ~i ordinoa stra. .. in stratun pu~.<1 :Uycl_LO~l<l' 3 35 bi . 3. mba.al sudurii. __UHl.~ " . ·t· 1 . 2 reb Ilcxicf l cu aer.".t important al tchnologiei de sudare tl eonstitu'lC 1 . II Ull e cxccutato 111pOZltJa peste cal) nu sc admit C' . / Sudur ilc in ad incirne sc executa cu resudarea riid(lcinii sau..lltrll a SC C. de zgura : s int variate. sudarea 1a ternperatun joase fad masur'lIe ncccsare. sc poate obtine un as xict ma! 111g1. e ~~( poz itia ?c :udare In sant nu poate fi rcalizata ~i una din laturilc s.34. ~ Sudura sc executa in ~ant d indu sc d 't·tcn t i '" ~t run deri . execupi neingrijite."In accst din urrnii caz J1U ma i este necesara rcsudarca rf\df\clni"l. ] cc a a 1!~ten5lntll c . ampcrnjc prca Ill' ri d su UII <11:'C amper'lJc prca mi . . Sudarca cu peril" de fl ux : 1£h.~a~ zgura a stratunlor rcalizate anterior.8.: III JOS.. penh a a : str se pOale rcal 5 • c " . 111 accst Icl ..

rd ..)P <l!l::JUTI] U! "!!~Jn.reunucxa n.I.\.IB1.lU.IOAlJ].)I!·lllpns !BrnUl! I.)un uOpq~uwil5U! op uuiuas 111U!l ~)!nqJl~ '<"JP.)Idtu.lO{!.)ppn op .!P -snoncpun op 0rep.)~hmUs U!Jd p.):l~)_Jd 111!5 Lt-t u.)J<l CISPPlJ!J<l.)P ].::qll.lTIFJqo:. B "fnosn .radur B . .lreii' nBS ° ~HS.'l -ojpar . OPP.Id.[ls -UO.)SO.).IBoF<J1U! .)Hn 'ISlll"i"S!J u!opUnJPlcl ur.)np::>p cs up::>dsns uuoz U! '<l.)T!!~BJ __:-JPll!_ .)p !nlnIB!J.mpns op 10I<lUBOplOJ f5td.)SB1l -lJ<JArncI ])ZBj"lU.IlUOJ un 1)zB.).!sndns !J l!.)BJ os 'OlUj"CU! !BUI .lOj" !s 'fi}!'fiZOO '.)]:>P B.lOnm'pns : 1J.\Ind ']OI!.)UOZ 0HUJnuB uS .)'\ -!<Hq.)~P.ldJ01U! : U_lllpns lJl1!lSUO.1.)UBOPJOJ OlEO} TI1lU<ld 1JZB.roun T~7.InlBl! 8p '<llU.)lPllU . .).)'\ -pBpLUB[ ~u<>S[n1Il5 ur.lll)P!IOS e.)P 1111U<ld 'lO{!.):Jq "C.)P!Jns LIp <lI.}JB t uur -.lB1s!d.)J!UPO!J upd InIoll-uoJ IS !~lnp<JdSB E.)UJ lOfflUP!lUoiiIOfil:rr-5!1Ti5X JB] .)p 'Ol.) .I<llUj urrd '~).)J!P'lnr0.l.mpi1Sf!lTOIfuoJ 'E.ljSllT-lcI l0.rd Inl0.101 <lp -t.IltlOJ '.)!l<ldx. .)lBHllZ.)P UJB]l! III -uod '.)P!A.nuod 'J]lUJ.J U! rUZBJ ul lod !S 1pnpllS -!!lJn.m:il!J HI 'p:U!UI -BI mjnsnpord ulBJludns 3d .).\.)JfUB":).)lUUJ U! -opurdop _IOf.IO[.)lUBlsqns 1JZE.)!J.J1J 'pns!] "!il'e]BJdns .udB rujucd' .) JOP1!-I.)np.D)nd JE!l::JnJlSUQ:) Br "!iI!qB.)~"C 1U1 .JP! .)IlJ .) U]WJ! lBU! I011UOJ .I 'TIlU<lA.)U{~j7.)P Inl0.lOJ lJ::QBl1lUP.I1D '1Jn:PUlBI .)JBOrf!tU .:qB.)S l.) IOltUOJ lS<lJV .)J.ffBuB !S llZB.)I> .)lB~P ')ZUlSB l]sOfofJ'-e:qiill .)[OHOZ U! !S 1'pnpns 115 ~lU"!l!zO.)PU!~U! op !l1p.) U! aund creo oruoserijn .)PlJl1S BUllB.IOI!un!SU.).)P .InH1S.re.)PP un 1P no '.)nuU~ BUOZ Ul nBS sndop '.I0ESnSO.)S X <lZB 81BUOll?<JJ_I8d ..) II! snd 111: "IU.)lU! .1I 1 i 'r.).).).).)wo[O .lllr·l[lS l!.mS"!<lU .l0IpnsulU "C..)]UI!tt.)lBJ!)!.IOlHl piUBpod1il! B.)S !!.1npns urdnse 'nre!l!U! .qU.IBJ cd .lBSJOUlB .:lJOP .)lS!d.).) ])SU! diS.r0[!.)JO 01 <l.)l ~lBlU.)PP .)P 'Is <llB1PHOS J!U.) .)I.)p.)P 'lO[!.)P:l]1I1P op 'OUP.)un B '!!.n!]eJ2orBl.I : (-JFl :)!puii'eur '-..)j.~B' .I) no '<lJBO!..)5 lrnuSIqo P0lu Ul :Jj.). 10.l.rnreu 8p '~.I.)PP .)cIs !J lq osud !1 10cI '~ouns l}dnp : .)IBUlJOU ~.I.UJ H\ s:lpOJd nB-S .\ tU!S nu' OJBJ 8Ipm..}.I.).)IBnlU<..)P10l lUJs nu 1..)Ul!2un1 11:)."BFJI<lJBTlllpB:) U! IS P!l:)n.1lSlIO:) ~.)POPP Biu')!l[juI (' 11!Lll I: Y~IVlm'Nl 3:cr3:~:nnws NnId W::Idl1CI '['6'£" 1!J n.nuod '~<lJ!qo .)P .'" .S.)P.){!qrsod lUIS 1p 1JlB-IE ..)PB.).l<lTna IBtU .)P l"BJ!J!lsnf .)W ·-.qsuo..)JHlqlQS !s !nUll -).)ZB1 UlJS X dZE".) .Indn <lnnrn TI.) t.).)5 lJ.)reod '.\.mj eu .lJ.).)U .)P.)p.IlU<ld .)lEJ .)JUOJ 1LJ!S .) !~.)P '!!~::Jll.:mP..).l op '.mpns Jl!.).nuod ~!!lnpnS !nln:poosB B.)S E n.) B1U"Cl_lOdUl] .qSUoJ U! Inlu.)]CIP .)J!P lEllP.rnpns .Iii'0loJ uFeI UZBJZ!(B<"ll .)Jl .)lUBtsqns !<lun IB lnOlJ!S Io_quOJ un (' q t '.)S"C"Q r·1.Ij .tol!.rd .) BlB1SllOJ .\ 0150JV '0i!lIlSI] I"Cp.)IBp<Jds !.)JB : Cl.!1l1pnS jllrllUOp.)dm ~~II.) l.)JBJ ::>lUBlsB.)x<J B.)P OlBP<lU.1] OPU! .ldB U! 'ruonj lS<l:)B .1 ·lBHU<l.) "lA.l"BS<lJ<lUU .):P<lPP 8rBnll1<l.t!(JP<l.).Ol 'uo.)qn InlqJo !.lluoJ ~qS.)P!A<J .). Pl.).)U .)un II! r ·)P '.)UBOpl0J B<lUJI2uUI utp %O!.mpns .)[!ct ~n!_m.:j 'uoproo !nun "B.\ 'J"5'!UlBU!P-j11%TIJ!ios-EI osndns .\ JP pour lS.I.)lBn~.IBOP.)5.)pml !PllpllJ)S .)E1P!JP.tnJS !mpns 'pod '1.)J -U! : I!mpns .)P UlU.)lnq.:ZB!J"C.)U r lOI.-mBlI! <lp .IBFl.)lB9J.IBJ!J!1<lA <l.IBJ!H1.I B UP.lUJ B<ll<l!JC.).lIJ'J!h.\ :-Ul!J lil JOlw_mJ!IOS e.)UJlP 1l110.)eT [IlIOl .:U"Cl! OJB).Jp !BlU Hnw pum 'B!:)Jn.) -OJ B.1 !s pmlll.J11! .)l'!Z no <l{!q!Z!.)liqU.)l!U1lJO!J ur.).)A Ul TIZBq ~)"P !l1InIB~.I20lO] .) P.l<qU! .I1SUOJ 1.quOJ B.)lBZ!l.l.)P P0ttI un.lOpp~pp B<I.).IEOP<llU! op::>pp .r .).B01.)llJn.d lO[!1TI1!J!I05 e.)tWUJ.Inz'eJ U! : .l1(lOJ un IS .)TdJ "81 IBlJ.)1.rormnj p.)· .)5 pnZBJ .::qBUI lJ!~!zodmo. .)5 nBS TI2BHB.)Z!llJUB .)lS<l pup rouru e reumu In:)1JJ omqan IS .)P ~.lB .I~UOJ - : .!i{ f' '..)!JLl5 0 I" : U! nE1S~..rnOJ. 'Ot n.IlSUOJ .ItlSfj u!JC1 '10]1 ~j -.))5.)A uS PU!AV '.I.)lq[ll~J .)PP ojoun U~l!.}cIs uS !s <llBlP!I0S J!u. !' 'lnUl:.:ld nBS>!lUUNlU! !8ttn rojt.IOP.)lu.)<l.

aria sectiuui i de caIcnl a (3.:" Q\(:I.0 21 26 31.2) 3 Forlccare !3 15.39). JXlllpa dUpli dcformarc.2 a... I -..::u acecasi grosime t ~i li'ttimea b). Neste ciort ul sudurii . daca sudura in ~d_inClme se . serniautomat S~lU rnanua..ti~[a raportata "la unitatca de 11lngl'i11c. R' cste rez./-~" " in relatia (3. J in rclat ia (3.1 (in tabelul 3.c~ecuta fun.->-. gr~5imea de calcul a sudur ii in ad incime (I.8 O.0 21 26 31...'~:::-:.10. ) .1 sc observii di rez istentele la intindere ale sudurilor m adl~: c ime cxccutnte manual sau sem iautornat . 5.:'~. po.. trcbuie sa sc pna scama in concepjia . Iung imca de calcull se dcterrnina cu relaj ia : 1= b .istcnta de calcul Ia intindere . 11) ·R~listcr.3) estc egala cu Iatlmea b a plesel celci mal lTIgu"te di.10..38.V Fig .r l~nglI1:ca ~e.tclt:-· de ~1tUI~ in daSj::mn=. perpendicular pc cordonul de sudura.. suduri cxccutatc automat. a suduri i i~ adincimc..c"ain1ii1licilia-pe lor crestc .rc . San cOl1l~r. .:i~!l· o CD l Nil! -. egala c~ groslmea t a piese i ce le i mai subtiri . citi\lrl a:-.sccj luuea 3.11).1trc eele care se ~ndeazft (v.6 ml~1). ple"c de prelung ire.sudur i exccutatc semiautomat sau mauuul ."'? .i}able la~inate cu g:os~mea mal mlca?e . crt.Iizarea ~i calculul Imbinarilor sudatc in relief (de colt). J Din tabelu13.3) " N/2 ..1 ..soil. R~ 1.) cste. 'din relatia (3. data in tabelul 3.·t in ad inc. Ruperca de rupcre .:i d.rARI CU SUDURI IN ADINCBIE (CAP LA CAP) de greutatc a I sect iunii J Sudnrilc ill «dtncime solicitaie la intindere salt compresitcn«.1. (3..sndeaz5. fig.G 17 2l 25 J9 N v=--:( R 5 As .1 Si~1t~a~e rcz istentclc de calculpcntru profile :. clemente -C.. 2 __..carc sjn~ s:.melor de sudura frontale cu apro xirnat iv 30"/0' De acestc constatari . xr..inn. b ... cu cit raportuldintro lungimca si grosimea cusd tnri i crcstc.lk'jl:uc::' SiL/lOOI Cocficlcnt (apllcat :Ca1.d_atc.39. l~. J 'Rczisten~a cordoanelor de sudura Iaterale este inferioara rcz istcntci cordo..2). ~ b i ~7::/<77mWi7//. de mneen : OL 37 I OL4~ I OL:5-~ 3.. obpnnte pe bazrt de stud ii experimentale ..5 3. VERlFICAREA PRIN CALeUL A 1MBINARILOR SUD ATE -1 2 Comprcsiunc R~ 1.5 Ri Jr'r 73 0.--i. cal~lIl a sudurii l din re lat ia (3.5 ..2). clintre eelc care Sc . solicitarea treclnd prin ccntrul sudur ii (fig.. datoritu ncuniformitjlt ii disfi'iDuficraorturilor pe lung imea cordonului : ncuniformitatea cstc ell attt mai accentuata. dctermiuata ast fcl : de calcul ~i A". rea.3. J cordoanclor de sudura rnntme de defcrmarc ~ j in relief: . IMBI:-.. Ia care calitatea nu este atestata Rezistenia cordoaneloridc masurflcc-rungim-ea sudura 1aterale._ 'f[ _'- J In cazul sudurilor cxccutate ingrijit ~i cu piese de prelungirc. (3A) Fig. pcntru sudcr l 1-01. Su(hH'. r " ~~ N~ --l.1.. in care pi~scle. 3.:siUlIG.. se verif ica cu re la t ia : Intindcrc: a .l eontrolate prln m ijloacc f iz icc porfcctlona. RczistentcJc de calcul R' uentru cordoanc de sudura (conform STAS 10108/1978) in adinclme. 3.

I IS (!'.: JP ~lEJ !~.). {\L:'\ \.In2!s op -e!l!PUOJ '!l(nE.l.)lB':P_PB<lI!!iu.U VI 'ifUt:l-J .u!ns 'J.lBOjU.:.U .)IH1'P..lO[B.)B B JU1J0J!un !!lnq!JlS!P !<lun EO.)5 g5 lU5.)tl\ .lnpns 'or-I: 'ill:1 -1.lB'BlUU.)P .)l!.) tl!) -. s " I. BX\.£ + .iOpnS t .)U! op InlUJUL -otu OF..):' !S o ~:m~nUll onmpoJ.Ji'.U ""~lIqP1S!cr "l FI: '''!i[ 1 .lB!lnq!JlS!P .)!U!T TIl nSEJp ~lEUB 'Counr\.) (!. '(e£) .?l no z: .)P !!ull!b::Js It: V].s > .)P 1ll:iEP)T '(P':".IB1!un .l.l.t' Bxt: JP !liB] (zr) oJ] ~ .IB.) ':<I .l0lpnpns <lIB 0[.). (or'£) .).»)S.:.)S nu v IS.u~ B.JUlOW <liS. ~.).).l no z: .lnpns B In.\O.lUnp~ ::J. l z-z l--L -t-ltt f X-.A!pJds.~O[!.).WEmpE cundnsord (~"\:) BIlE!.)!lBlS PllU.ls....tBl!Un :ll!.l UI IJ tv = HI 'n"£ B.)mql.u U!P.):)B !S [nun-aju] OUl!XBUI .)t!!lBJ!J!UtuJS rre I!S V. (~ ! .).\!l~odS.r ZZUlt.!lUO:) un-riupd a.)S (or.ll}.).TOg.!Ol5.)paf1 '1.lB:J Hun!i.)l)FJU! op oJBdrl.)1BJqp:Ji\. qs.\!p.!d.) "'5 .." J '.I0p").r°l~Z -undS.)Jln!UIl lOlpnpo1 -o .UI lJ.l' 'O.)S) 1P.Inpo}J B l}rU<J.'[ In[JqBl u! 1.lB~ '.f:J/[ = ~(f :.'£) .qB. .'[} E!lE[. .).)Ull!l:)..j l 1 Cil0J !fa) d!fnmI :.HlpOp 1}ZE.)tllOlt! .lO~J!O.\ -at (_.mpns l:HulPHoS J1S<IO..) B"U<JtuOSE II! : HlUpns B.-eOO.lsvp..l uT (' .) Ul !!lUnl -!5 lU!S '!pnpns U 1l1UB.:.).)P P!tU !EW %OZ no lUIS '(:)lV OJ"!] -B.iO/ ?U(PU!PV : ..)ds~u '(Z'£) .[I:.)ldUJO) aJl!l!~~l0S' ~T 1.[O.t no PlE.lB:JTI[ 11l)IU:) op [npOjd O~SJ L '{!'.ZB.J<.L =:.tDut.qut os \~l'£) .r.O} .)s F x-x BXE. J.(£.).j .qul !!un!~J. .)P l}tEJ .! -npns 1n!::>!T0S.) tnJFJ.i c lqn:)Jl~) '!pnpns E In:lIE:l .\ -upp rem B.)H1PU!TH.Jnplt~ljl! .'} !SBO.)IBJ ep ElUJ~S!7.L !.)Blqp opq [nz 'puhd !SB[..)lS<I J.)Un!p<l5 od E.1 'l]j.'}q) JAJ. VI II! aumpns f' '.) op V[!.(1 rannns :1) UI¥.U~n[ so..lBln[ !n[ B!1U(O.---.)s.I .o onpo.uOJ JlS.lnpop 1.ln'il!J HlP [n:n:. -.)l JP 'OJ'e]5q-eS !S 'SOl or SV.\ ~ J1B !S ~lnllO!J ':::l_nq!ll -sIP 'OlBl!lBJ..)P umBOS gU!l .).):re U!P 'olBHnz:J.Jsndns .I UJ !!!JnpllS TI. -"!!Jnprl.'£) .I1').8.)P rn)l1. l i-t --~~? t ----f-1_-i+ ' f I U . (!.m.I0I!l"\n!.)!)~lOP~SUO:J .lJ!JBJ20!PU1) <IlEuo!}:)vpod .__!_ = H! .'\: '2!J) Js.)JOJ "F:)!J!J.)j!!lB{J.) 'v T =:..HBP '<J1UJ<l]JO] Br llsndns '.lB! '{.l. .j.l E[ .lOflO:.wJJj.'jJoJ H! 'JSIl(hIS :>UI}JUJPV -II} "l:WIPnS r : U!lB{<ll no PDP. .)lS..)1!10[B.)F!J OJEOlf!w no [O. - in:).).)A .)l uI (' N f(f :.lJ no o~qn)[B.L J1[ N .)s [dB.)!~.J.) ill '(C£) 1!!P~I.'1.)lUU!Ul.) '!_Ull!l)B .mJ _is ~.! I1J llU!Ullapp os 'v "e.lS op 1l5!tup]'! 'gpmo!~u.-"'::Imq Ton: j i j .'!.\ l1l!S (6'£) !S (S'£) 0l!!l-q.[P.mpop ~.m os '(IT\: '.)P <llucInl.£) .J.. "'s' "t» .).):JOU .)t1! tnlUOlllOUl .l<=:) ~p 'r'. =t """'.L (9 'f) 1111U{O. l}[lq'uo.)i\.IB1 'B.S C r '(lj.u/UlO:JIIVS . -olur nu!zoJd P fUOP!·\o) !pnpns !!un!pos IB pund !SBIO:JB U! (6:£)!S (~n:) OmfBF.) lP. .) -!los O[B [n)[B.r..)!d BXB ul Ilw!Xuw J.).)!J!uUI.).l r UI ~"'D 'V J.' r: OfF£' ':1'L+_T (' ~'12X.)1S<) iu lB! '('tT) 'BIiEr<J.) JS !JI1ZI:.o :ajT!01~! ul v'rrn!J-!1()S ~lLJ!:> '''[PI: ur l'.)ln)lBJ JS 01B::>od !.lB' !!.)lnJ[B.:)W~:)tqpE U! !!.)S ad JIB~)uJ2uq J0I!.1.-'£ 'E!J) x-.

J:~-::~.1~ b) A...I\~<. Irt {iaX/UIf11=.L __ -L. i\ronwntul de inertic rczulta : v = + ((. .13). = 2. 3. Sudur i in relid supuse Ia iucoyoicrc 21 in plan normal pc pia. r < r- I J . sc determ ina astfel : a) A. pcutru :1. de calrul a suduri i in relief..riml en: 1: ' (fig.plnnul prindeeii. 3.<1. pcntru cazuri lc din fignra 3. complexc.+1.JjF(2 \~t-----'Ir:::.2j ~i 3...--1i.: RJ r Ta')(:llii 3. .-- 1 .j f I-A' '/ -J Forf.:' ~- . . in cazul sudur ii din figura 3.:". ~'r .15.__. Rczlstcnjcle de cnlcul I~ pcntru cnrdonnc de (conform STAS 101(8178) Cocficlcut lap1iC:ll [<1j1 do..46.~I::"1 __!_.sec.. In rcla t ia (3. = 2..x IS M :(' Rf· (3.~-----:'l J '~M \ ~~ SwlftTil<' in rclie] s u p use la incouoicre so \'crifid ell rclatia .11) cstc rez istenta tabe lul :\...::t:J"-t ".ccare R} 0. ill estc momentul incovietor de calcul care sclicitn sudura..2 sudurti in relief R~Zl~~'-~lt"k .~- u Ole. (3.z' din punctul In care se face vcrificarea .12).II. I~~d!It: rnarca : sudur i Simhol .. ~ J R'r din rcla t ia (3.. de calcul l a sudl!.>.: r .1.-. "I'flii~~ 6max 1 ' ~ / c ._. ca in figura 3.1 d~'11h. ""-"1 3-3 .. 3..1l jh' plllilul j.'~'~ iii::.? a . 2(<11.11).."""r. din planul bisector al cordoanelor de SlIdur:a ~ll planul prinder ii. sc verifica la rczultanta eforturilor unitarc de forfecarc ":. N este so licitarea de ca lcul care actioneazji in centrul de greutate (G. ell rc la pa : . r clatia (3. A.1) ~i fig..-+t . -".l-. cstc aria scctiuni i de calcul a inata ell relat ia : (3. 11 L__ B I' 1..i solicitdri.-H...28).14) 76 77 . A.'--__ ._ -?"" " ...2..". de a xa x-x. c) in re la l ia (3. 3.1 112 I"" = 2--= a ·l3 12 a (11 6 2 a)3 ' 2).7 15 I 1-1 ! 17 11 a.D) ..Lr==-=i 1 ..:r.~ 2-2 -vy I'-. (. a grosimii de calcul a sudurilor ~i tiu ind seama de ]ung1l11lledcc<!Jc ul ale accstora. 2 . Suduri ill rcricf supusc la tl ilcr itc [otic aCi iou iud in ceut m l de grcutatu al !'>ccthUJii suduri i (sectiu"i.W T 5«'M5> <~.45) : sudur ii. "-' v"i:.f15/ ala ty b Fig.iune. . data in lj Sudlll'iiei-n relief supus~ mte.~\--.__:' L =--l>. _J_ nul prindcrii : . t .":max in plal1 JiOTm..12} = -1-' ). fig.11 + .r1 '""1 Fig . determ ~ 111: rclatia (3.) ..4j.: i IilA-l (H. in care a!ii L sint grosimca de calcul ~i lung imca de ca lcul all' sudurii (v. scctiunca de calcul S-a ob\i~ut prin rabatcrea . .lcu l}.! ~~___2_._.J:m. l~j= LI--(--'1 . de ca. 1 L.J..' ~~..<1.44) al sectiunii sudur ii : _-1. suma sc refera la toatc sudur il e care pre iau sol icitarea N. iar 178 cste momentul de incrtie al sectiunii de calcul a suduri i.calculat {at.

lnllop <IS '9p-'£ ElniJ!] Ujp P1ZB::J lUtUJd (' I<l]lSB ~ze.).l0ABPP )11lU TI<l:) U.orq -UOZ!lO !S JIB::J)ll<lA . ..(..IU1fI. (I J '£) B!lEIV. : (f[ .IZ E '!!l.:J.)l]OJ \\\ u. VI . '\ !!~JPU!.)un 'B PH.IB:>!)pJ.\ S..!.1 ut.:JJB lL1P vp.)ptljlcI n..: (!..mOtd!~l ].) ]II[ '(6 n:) !S (sn:) 0I!)fE{Ol lUI // 8l .tc/ ln1Wlc/ '1/ "VZ WJ : ll!~EI.:ii.rowx ~ "t + ""1 = ]II[ I+J'l:L (sn:) ~ 2'DW(( ~ M1 + ""1 JI[ = ZII!.!.ll.. L .z.L n::J ppm~d)'v . II__ N~ l/HZ!)z -'l-q)lv£ - + ~'N£ ~ev + 1'l + '11)qTv£ + ~1f~v = + 1Z+ IZ/)qIv£ N U._J '.1.qlnz.lEdUl2 11:) !S l'Cl)Jqos JEUl [VJ [nround Ul tUBH11Z0l Inpop BI Ed.)]cI P 1UJP!AJ) ]l1p.)Hll11l0P flip ili.id nUU!lqO) !!lUPUS 'B IU:JIB:l op !!U11jl:JOS 1'1::opqn~).f' :~(vZ .)1 no '/1'..lZ JP. 1'lJ.1.)In::JIB:) .!ot\ os 'E.l uip O. b:.~Jl1pns op lOl<JUEOP10::J I'E! JOpJS!q IUUErd U!P B01'C~ -'lql~.!Jnpns no ojosuoo !.){!ll1pOm ... 'V . /.pul op .I<l:l U! ~Z1)OUOI:PU <l11):JIU:lIE:J op [ruuatuour 01S. Y "t = IV.!.rd '(Pll:JljpU! <lp 1.).i' \ (Ie.:)i\ 'iUJ. : areo U! : I~nsB PO!.)l'Bljun ..IT) OmlBI<ll U!P .L 1V Z =_'_=J..::r:r?~"::I"]1:~:'H2Dospu!U'BlOsuo:) '(LV£ 'ill!) luo~~Id rqqnp BClunq::J05 no drOSUO::J!.JUll U~JdPu~.:(TV_. ::"r _ )II[ - : ltl!S ~ J.)In:JIB:J <IS (9I"f}]S (!.:J.' ..l (In:) -[13:J .tnpns I' (.o(lO~!tJ.l.. " __ ' ""[ .l'8l!UU 0E.:)UBOPJO:J uud !llLUnu o.dtuo~ ~}B~!O![OS f~ll~~ ur !Jnpns '9F£ '3!d !1j~S9~~J q~S'J~IJ e-e N -._J nl~ + "')fA = .1 ° -.j' -O. '--'N 1 =-~--~.)ptJpd (n.)]B+!un .)Snc/l1s jJJ-l'J. l unr : . \):} E~_ "51 ~.mpoJ3: (1 :JupOJ1U! ')5 (91' £) !S (~l'~) .lBHun E!lB[.OJ ul!' ·!!JI+PIlS IJ -LV£" ·2f:1 In::O(l~o cp t.(lV-' <-_~.UlqU - : ..).:)pU!ld [UUBld U! .[1Q'1::.C.ijXB '81]OJ '}v .l 11:> '.l.. ll~lOJ ]5 llIB!XE ¥l. .tlJtI?.L = ilij..)H10IE.:)l n:J P!J!~.)?~P .j'£) Bq1)lJ._.lEOlJ!lH El [njound ill V rupund ) U! - 'tel '): '.__~.11)-0 ' = 1jf£ J~.)HlUSUB:i'l-V1~tup1i@s 1P B!~'BA.:JpupCrlnzB:) ul lr. IS Ii).)P :)Or U! O.ml.l1U! os "'""'.u~~T- r >/ • __ 1V Z .lnpns '.quvd fl l -:'1:)5 [n.: ~.l0ld! '::?·-\()::Jt.I. U! 1. \ .1.t .l0pnn E~lOJ !S N .t 1~} ..lO] '.L 'v ·v.m nroo iO} ad tnU~n~~xo urnpns) : (!~IOSUO~ !!un!i J.lllpns no !!. ).)lVlU~ lllU!Z... (yn:) E!lBr....". .!..lj) ") JI[ (z!)z _It q)TV£+ ~(TV (IVZ + 1Z + 'I/)JI[£ + ~lfzv = =v'".6t EUIEOS PU!Ujl!S rop.)P 0IPoP~A no .:'lEOl) L V11.!.)I!!. \.~. I I I / '(!!Wjtl! 1) aropur. __ /'__'~ -. !S -"1. <IV.)l!.\ Bmil)J urp EO.:)P 1!Wj50..)1[Ol U! 1.TO] ap . '_'_=_' _'= N ill zpw.IOP!OAO::Jtl! rtllUJltlOlU op osnpozd .~ "0 nr v.mpns E In::JIE:J .)I.rd . : 0H.£) (H '£) U!~BF>.l...)!lB{GJ n:J 'JJj.I n:J 'J~: lonsE 1!zB.lB:) Ul «~T£) Bur. IS Nj.iBI..lBdll1il ]SEO.)..:)p O[llnEnsL:lil!2J \:"f "\:lSB<l:m-llF'plru'd01S~J no pnpns op .ls .l U! 'LF£ 'HJ. .I<lSqO no < ([ n) ~!lBI<ll U:) "c.

+ J y.planul prlnderfi..Iilll~~':l e (". 3. :.istcnta pretensionate. 2 1-1 f2=/2s-o f'=!fS=b Fig. ca in Iigura 3.').idurii. j f2=f.ie [penl In 0 grIndS cu mod multo de'5c~litlQrii b . eu ajutorul suruburilor (fig. sec] 2 .+ 1".18) ~i.49.(1).50. J 3.~:_ .. J Dupa tipur ile de suruhur i utilizate .. ..1 ~: .20)...imbiniir i eu ~urubiU'i obi~nuitc. 11__.20) sccalculeaza astfel: 'r". 3.-~--. in care se face ver ificarea .49.J ~URUBURI de Iungirn ile de calcu l ale accstora}: IZl9i lv.ud'J~-ii~ "':.·"'. este .'IPlb~.-1-= -r T s a (I l' . de starea COJ1lplcx.:: ]0( [ .--:_:_'-7~__:_7:":::_:__:_.. Y.1!z ~ M 1".1+.. adm. sint impicdicare de tijele surubur ilor introduse In gaurile date in pieselc metalice. tMBINARLCU 3.lrilc cu suruburi utilizatc in constructii metalice restabilesc COI1-_ clemcLlt~lor sau rcalizcazft_p'inderca unui elcmentde constructie mctanca de un alt clement.:. imbiunrc ~ ..__ . 3. imbinar ile se pot grupa astfel: . ell re la t iilc de rna i sus (3.s-o ~s=b Vcrif icarca prin ca lcul a sudurilor in rel ief supusc la diferite solicitari.1. 80 81 .. uncle normc tin scama. J Sud urile in rclie] supusc 1lIlei solicitdri coniplexe 111 plamd prinderii..11. nderca tru dctatiul fl. ' '" 1."':s unitare din rclat ia (3.EonnI_Jj:ionalfl. t inuitatca ·0 ! a-o 1 < b-t -·~or-. Sudura in rcl ief supusa unci soltcitnrt complexc in planul prtnderit : 1 . din punctul 11. respcctiv. Imbinar-c ~j pr indcrc co ~urub\lri: une! console de un sti!p eaet ... ~-----~ -\ jJ.tmrn:~ -. .L 21) 2 f1= . o." I . eu rclat ia : (3. ::-. la verif'icarea sudurilor pr~n ca lcul .?uruburi precise): imbinari cu surubur i de inaHa rez.dwi Ja incovoicrc ill pla nnl pr indcr ii: i~ ":<'(.__::_~____. Tcnd intcle de dcplasare sau rot ire relat ivii .'lieu! d j ~ plauul i~ pr'Indcr-ii..pr! .19).52).:::_ ir[n+21~+Gl2[(l1+ar+(t2-2e)2l+311(2e+a}2} N "':1' = -.50).r. "W..~ de cf'ortur i 111 cordoancle de.._ lunca de catcu! a 5l.. 3. fig._ ." " ). se verifica Ia rezultanta eforturilor unitare de forfecarc.i SudnrtL ir. rcspcct iv (3. de contlrrcitntc a Figt 3..< J[ ·YIIII1.!_-l.(~llrubllri brute sau grosolane.11 ..---:----.t a{ li+21g + Gl 2 [(l1 +a)~+(l2-2e)l 12M (/2 e) + 3l1(2e+a)~} T --•x = II.lsi de STAS 10 I08/78.r...'..z ~i 'rMV' cu re1a9i"':T' ell relatia 3._..F~.. )'-y. .:. fmbin. J . suruburi semiprcClse.~ ---. sint rnomcntelc de inert ie ale sect iun ii de ca lcul a sudur ii fata de axe le x-x si..20) -J GENERALITATI Eforturile t iilc (3.~. dintre elementele Imbinate.sudurii in relief.

£!l SV,LS ll!ld '89-'t./OOLZ SV Ul.I0JUO;) J;)!ll~~;)Ul ;)I!;)qSpOP~l~;) lOl!!t;)nl)SllO:J ~O.l~ll~qtu! q JJ!SOIO} 0J]nus!qo Jlpnqnms r 'log7.UneIsolOJ pour U! ntu -1[;)U! 0loJ U!P uun PU!Al: 'JI~PJeIs Jqres ;)SClSO{OJ I 15 [llO[J[!JOld JS ;)l!cInn ad !~~!lnlcI 'C:J1UlliJZ:Jl n.riuod : P lFlJP :JlBtU l~tU tutU Z' "s;' I no ElU]!f1 [UlptUB!P 1131 '(!n[nqnJllS PUlOlUB!P pUr!} p) p(0'Z"'9' I) ;)P IUlFllUB!P UU ;)[Jq!BS (l ·lJ[q op r.msed £-Z BI ;l.lBo1\lzund -S<J1WJtu!fiun[ 0 ]S phrn!d UOW]l1UU! '!0[JPU01 <;;)Ul!SOlf1~2nupu os OlU;) B[ "I SUPlS op BJlU]2unr no ~IB7JOJ15;) (ZS;·£ '21J U!P't) !;)f!i- B 11[B10+B;)lU!7Jmq r '3/~ns!!if ~~!!HJqUtJ osaumu JS !mqu.lll$ B:lU;)Ul;)SBno ;)re~!IBJ1, JtPJ.;U!QlUl 'P!lPUlIP cuoz U! Jll{llqnllls r:l[n 1l1llJUl?;!P JpJp tuur £ O"'Z 0 n;)" J.lBill reur [nllOlUlllP ;;IlB J.113:)13lllU7JU! mjnqn.ms "BO]O:)llpo,qU! Bt IllfO!!} 1;Z"B;)f;)l -ord os B1S~;);l;; upd : pf!) B P!lPU!t!:) UllOZ JFlJP (tuur Ill:)) ;)!Ul p3Ul ll.lpUl -Brp un Bf lllUl0[!J 13tlOZ no ~ZB;)Z!["BJl as (:1 '[S;'£ '2lJ) ;)S!;)OJd Jl!lnqlllllS . . ,(v' 1S;'£ 'S!]) pf!+ re 11;) reS;) :)EllZ;)l Us pm no BUD? Ul ..101J;)P:0InlPWU]P 'feu!] Ul. ''C;) PHSB '(!llillFI.I!J !!1'1Z!P30..luuoz U!) :)!lli ]BUl nJ~o1.ll1np un UI ';):);)1BI o.resard rras OJ![unzis ut.rd !O~!l B l}[!qBIU;)leI B;)lBJ:)U[Old l:ll:;;):);)ti IllqlllUS oonporjut ;)S ;)l13:)U! !!ln~il re op lB!dOldB rU..lpUlB!P no ;ril toun BCl..lBZ1re;)(1 '(!.l.llqlllllS op 1JjlSB u:)op3UrqW! lororqlq :JIB ].l.p;lUnp~ :.lnpoJd ;)5) ;)lB:J;)j.rOJ ;)p. ;)1!l11lPHoS nllU?eI r~~UEAUZ;)Pun, ;)!Umsuo:) ;):),B;););) 'llre1<lTlPU "BUOZ !;)fn 11111JUlB!P ;)P 1HBJ unu Z .. · [ no n.naururp U! !lBUl ul rem Tlll1:il ;)lIS;):)Oll us r.rnqnms B;)U;)W;)SBE:) ;):)EJ J;) BOO::> 'IS;T ';]!J} !Ofq '(q ill.qO~IB!P H~;)P O.l.~lU'!BUl pUmnZ;)l JO!~;)P'O rll.lpWU!P '~f!l ad IUP!Q:)!P rnluBs ;):JJ.I 'Ill ]ZBOS;)ld <l]E:) ~lVP~q.S fU!-svut ;4 (~jvs;1·4) 0.t1170-' H!-.tif : (v .!s;.'t. '2u), !Clfn re UJ {Bil.) lBl;)U -;)2 U! PU!lIllZO.I lurllpl!J 113 lO!J;)p.:O rll.1plliB!P '21(.11J1S VI vO,I"Jn!J 1/!!.tif : UZHB;).l ;)lBod as In1;)11.1 r . ;););)1 "B{;)lBS<J,leIur.rd !nl -nduo UJ1BUllOJ ur 111:);)11 1;-S 'JrellilOll lUll!SUJllllP op pnqnlll5 urjuad ';)U!JJA BtulHU Ul : tnlnqn.mS Ill(ndu:) U1.UJO]oonporclo.r areo '1~j.llBlll o-rju] 'PUlll0..l pia !uun' U' PIE;) Bt B~lBS;)ld utrd Illdu;) ;)s-npu!~IBOl ''J.l11so4 'u:uif . : (IBPOl~U! ;)P .IOI!..l;)P..l<l!d !olodoUBUl I'C lB;)!P!.I lUrnt !S -soo 1n!lOluP 'Jp:!:)<lds !Ull!SU<lW!P B1 !BllinU lB;)!ldu nopooord) 111BUOSBXJlI l);)UI1!bos no l}lBq 0-1luIP BJ1!fUll,qS ur.id Bfq JS-UPUF!IB01 '2muJs VI -;; t.mpout 1]110PII! ~}n:J<lx;);)s ;)lpnQl1lns (' ·\!:'-~!IOJ) ~(l;I,.~-P- !iiIWl~d-£, !q~Jfl.S _' Z !;O'S.."J!U";'" { • (unn u~) :qnJn~ n~ ;)JUU!qUl! '"1."£ '3!:I !np1l;)I!J [IUO!lJP;::l 1;[ In.l};)lUE!P 111uP; J -ardar 011::) .lJ.;lUnu un JP retum '(;)U;)S;)P od) }I! InloqlU!S U;) 0l~lOU ';);)P1;)lU JP1!J no ].Inql1111S :)5;)50IOJ JS l!nUslqo pOUI uI ';)1;)J ;)P'llUU od ;):)!UO;)pUnSJ} ~SU! pUlA"\! '{lld'e;) IS B:J 1}ltllOJ !SB;);};)1! 'Cl!In~d (I Ol"B ':)UlB'.ll~lU ;)(1 :J!1l0:) 1}l!SJl oJS;) l]sndo 'liB] Jl!l 'l1m!td oiso llfq ords !11{ -ndun !:ll~J : unn Z"'( no 111u~hl]Zl:.l 11:) ',"":S 'dq \1;) reproour ~qS;)mjnqums IlltIB) (I
nu J)![~PUl

'SL -o/soro:

.is

-~hln!d

-)

:~Q;!I::j -

p :~;p:)Jd

pnqn.lCl:l;

-.

~

:;)ueIO~J3

pnqrun~

_

q

:i1~!:):).. .r:I1.IJS H

~~ ,,~.rtIOiOJ~ !In'''lu,,~

_. LI

:nO!l'qom !!~OnJ1S[lOO nJ1""d "l!n[ls!qo ]Jllqnms '1,T

a

','J!<I

p

r

t-t
\{/

, U 1,iZUSB !!.q;U!qlllJ BOlBZ!IEOl B[ 'j;.lElU<lwqdns JS li1llS1im B:J ''elSB,):)!! £U1U;Jd : ~UJl1S OS ;}lB:) lops;)!d 1!;)lU!SOl~ U! 1ipulllr\ld uu US [lll;)HJ lPU! (OJ Ese ll! 1l7.B07.![B;)lOS ;)lB};)I!J !!~ll]d 1!OlU!~UUl '(IS;'t '2!J) l!l!ln!d ~qIl1ll5~! OlBOd ;)S areo od pm un 11:) 1nllZl]1I.01dpUr!} ndu:) H'eplIo:) BI 'IuuoilBX;)I[ dE;) lin JlOdE;) ulP tnun B[ PU!AU l]:Jppu!lP 1}fq O-.llU!P l!lllP{B oJso {llqUJnS

-, y

°

r

'l3J.0 ma II:tOm:I.tSNO;) fUUN3:d

rananuns T,nn:

..~ ., ,
.:J

,

°

~:i'=3S7~~~A--12.1fo

}toq' zzr; :.89~OO{( SV'J.s ll!.ld ;)PQU:.JW;)lil;).1}U!S ;nIfBpill !!1:)nl15UO:) U! ;)l!SO[oJ oppp
-ueu 15 ;)[;)i!lU!d ';)l!.lnqlllI1S nrjuod :J:Jq -S!.I;)P'C.1B:) ;)l!UI1!SU;HLl!l) ]S ;lPtU..lO~l t: 'Z~T B..lIlR!J l1! 1!) '(l!~)PUOl) 1!<J! us 0 11~;)!d IS ll}I{l1jd ;l.qtq

_J

'~u~uom op !l~U!qW! U[ mUJAXl.IJ lUlU pUl~l lOr l:;).ll~7.!l!ln '\;tl!:t.n JP !.I\;ll!qUl! ~r JBJ :)S;)50[OJ JS r.mqruns no ;)[!ll}ll!qmx '(pnuBlcI <Jt<lqllm ttl) JXJlifUJo;J :IJ?!WF!70~' _ , : .IO{!.mqHms ;)[o[q tq .redu OJ ;)t!.l<lpUqll! uud ,)~!lUStn:.ll ]/; ;))UllIJld '.t0I"?Y 1l.!j;Ju.JP U;J l"lVJve{ IIvle{ Whllllj uPt:t1.!IOS _ : ;)~llUO!SUJ~jTd-~·fli5iSf7.~J-~lIEUl ;)P !Jnqluns 11:) .IO(!.l1,itl!l[lU! InzB;) lq '(JP ;).l~1.I! Cl}BS;).Id}pelllO:J U! .lO[;)lUJUl;)[;) VI;)};)] -urdns ;U1UlP;:lI!ljp;)lj ur.rd OS!UlSUEll nus 'Ol!lTU,i]f[O pnqn.ll1s 11:) ,1O[P~ll!qW! In?!:;) H! '.IO[pnqnms ;)pfn U! .lUcIE 0:) 0I!.lpjjT6ns·;]-[!.l\''''P1S-U!ld ;)S!lUSUIUj !S )l'mp.Jd '.I0/J{l1 v/hl.ilP ;C/ ,(1'j1utl'HJqn4 IIv/4 1I1bJI"IIf :U!!J:I:JflOS .__ : B[ osndns !J lod !lnqrurt,; n.) J[!JllLl!<{Ul! 'JO]Pl:1P!IOS B ;)lJl!lllSLl1:Jl !S ;)Jun[<lJd ;]P jnpour 1:dn(l ('

r

din gnlpa (;,6, penhu {'(iil:df"lletii dill OL 52, Cifrc!o can' dcfinesc grupa liL! mal cria l pcutru ~;1Il11L'lIrl au nnll:lto:rl'Ca :;clllniricalk :.J)rjnSL~,ilE.D: rq)l'(;ziuli't 1/10 din rczis1l'n\:t _J:),!:,ul~('_I':"~, 11lalcria l\llu i (exprinl:1 li!. in cia 0i Im!ll :'), i.u: ,E~'~~_lI:~~~l_ a c~~!9::,_~lytl\ rcprczintii valoarca JmUIt.LJJg._Et_trggn,:, a ll1atcnaluhn (cxprill1:tt:' 'in daNjlllm2), Spr,' cxemplu, pcntru un surub din grup;t 5.G, insc.uu 11;-J C;'I: matcria lul d in care esto conic(:\ionat surubul arc rcz istcnta de 1'11)1"1'<' Gr 50 dilN/lllrn~ ~i l im ita (k curgen~ v< 30 daN/nlln2, vLa imlJinflrilC' ell suruburi ob isnu it c sc ia u , in autunite cazuri (de cxcmpl u l~\s~J!it: i~iiri d innrn ~ccya.rbbi Ie), Jll~l~uri pcut ru '~:l:J!pi~cl clt':i!.Erubar<_:;\ pill~ ica j I\rl, aSIi?tJl'~tJ'ea P1Ul!\t'1 se f<lce prl11 iusurubarca ~l strlngcrca forta!;'t a 11l\"! ~,Ao~la_El~l_l1te_(cLi prim" p iu l itii bloc,lta), printr-un ~ll_iil~_sp_icat (spl inl ) sao folosl,nd :()I1Clc;!":,,<ll:C (tip Grover}. Distantclc intrc ~llrllb\lrile unci imbiniu-i ~i de 1a suruburi la marginca piesdoj' stnt date ill tabclul 3.3,

9: IC~Oll\alld;' II; il iz.arca ~l:ruIJmil()1 dill l;fupa '1.(', ()L ,\7, di n grupa ;),G, pcnt ru coustrucl ii din OL 'H:;;i

]"'1111"11

("(I[\:;"1IC\li

,I'll

J':_r~~

>

>

~nc i;z,~ltrua{oT;';:si en ma't pti1111~ ~lirUi~;i~i
(n ituri}.

'';Ui:;tan(('k miuunc ::,111\ :,1:',1'11:: , ,:l h'!'iT'rrl;l:;'~~:[sfrn-I'~','i)(~lltrll ,'\'i;,1 j,' I,'.:!I'<';\ a picschll' JilIn! d,;u;'t ~;ul'u],lIli 1:',;1:;, : c'; i'" crilcrii tchnolog icc de \';\('1'\1\\" ll'i.ll1:trilor . .JDis(;tn\de max nne sinl impusc de ncct'sibi1cii· ..·~\-sIgl)~i:R-l':"rr·llnl.;1 bunt' ~l:-ing"l'i a !~!'.I.~ ' sclor. prcclIllJ ~i (k ll~igl!r;\!"'<l t:::"i h:llc ~(llidari7.al'i a ck-mcnto lor. .J La imbintlri1i prindcrLsc aleg distantcle ,~~i;lI0Spenll'll ,{. llll lc del-volta prca mult, iar Ia soJidarizru'i sc alcg d istantcle maxi~ Fig, 3,53. Prill(]cl'cn

,I

lI11U;

cor"i""

en

~urtlburi.

T(lbdul

3.3

Disttlnl~le

intre
$i

!'jtu'ulJuri (nilurl) ~i illtrc maralnca plescIol'
di
!i-Ian~e

acestea

:.-:,-I------'------n--l!O-,ri-Ic-.
~------

I
(niturilor) pc
0

DislJllp"
-'"

])istantdc intrc ~lIrliburi (n itur i) se rot unjcsc ~i sc uniformiz.caza, aleginJn-sc pc acceasi imbinarc sal! pr indere , pc cit posibil, distanlc cgale. J In c<tl-lllll.r2f.!JclQU<l.utinate. trebuie 5;1 se tina SC<lm'1de posibilitrLtiJC de cxecutie a tmbinarii : de exemplu , 1'1 prrnderca unui cornier ell suruburi tre-

Disrantn illtrc ccntrc lc [axclc] ~" ruburilor <1i rccrie care-care (C}:
a) minilllii. b) maxima,

TY de Ia marginea profiTClor-Jam ill;;:te':l)l~cilrn-~l-dlametrulmaxim al gaurii (d), care se poate da in talpa sau aripa unui profil Iaminat, ~1!:t,tq<t_~~J_!l_!i1::.. he l!!}~__<!_e_p!{)~.!}~_,!~~l tc.' .. ina
3,11.2,2, COMi>ORTAltEA $URUBUIULOlt $1 A IMBlNARILOR CD $URUBURI OBl$NUl'l'E

buic

Srt

sc asigurc

posibilitalca

strinzcr]!

cu cheia

(fig.

3.53).

Distantclc

3,5 d

(3d in cazul n iturilor]
S d suu 12 t

pc 'lirurilc marg inalc, ciud marginca nu cstc iutarin ell corniere de margtuc, la int Indore ~i

comprcsfuuc

c) maxlma, pc ~jrurilc interio are ~i pc ccle marginate, ' dud exista corniere de rna rgine: - Ia tntlnderc ' - In cornpresluuc [nlrul ai] f.iinfL- Ia Dlstanta de Ia ccntrul (axa) ~ur ubului margiuea elcmcntulul : a) minima, £0 lungul clortuln i (ell b) minim1l., transversal efortul \1i (e~) : - dud marglnlle slnt tll.iatc - In prof'lle laminate c) maxima (c" col J: zero

16 d san 2,1 I 16 il san IS t

2d 1,5, d
1,2 d 4 d san'S
t

~llruhurik obisnuitc sc introduc 111gfmrilc date in piesa , dupa car,c piuEta este str ins'i pln;l cind 1n tiFI sc dezvolta ef'orturi unitare de ordinul a '1. .. 8 daNfmm2, Aceasta stringcre are rolul de a asigura 0 apropicrc buna a piesclor $i de a evita dcsurubarea piul itci. Suruburilc clintr-o lmbinarc en suruburi obisnuitc pot prclua : eforturi care tind S~\' producii a]ui!_ccarca J.0ativa a nicsclor (prin ~!~J)_~T~t~hl.L gfLUrii de catre tija snrubului '7i iQIf~s:ar.f~J!jC'!i in sectiunea corespunzat0ate suprafcte i de separatie dintre piese, fig. 3.51, a), eforturi care tine! Sa prohEN'

A

J2

d - domefrul gj,'!),: [ - grcsimeo cei» mai suN,re cltmer:! exi",",'Q, d'{; {XJ:::he!

'&.

)~'
,

11.'2:

1

.•~qlr- '-!-t~+-i
! t t I

lttF
0-

~
'/I t-,...

a 'e .;.

e,

~- ..~** -c' _,J!_ ,-~--*-, ,.. ..*", -_.---,-~,._II * * - "'1

---l
-)

:~ * _J..e4..84

-It

-l<-

_J_t:d~,

-,.,f

o>j

!

1
11 di::lrHjll~ic rc.dtl; b _ d!~trih1l~f~~ "drat!'"

-$,,1
Fig. 3,51. Solicitildlquruburilor:
~~ C3:<;1.I~;1

c- c

3

Ii
- 5~ri v iTCj 2 - fmir:l"a"c; J - fldilidc:c,

~

. (I _

85

LB
-Ull op ~nlnd!t 10~~zun(Is~Jo:)
lnlnqmns B;)l~:ldIV . L\;T lU02!J u! :tC'lHBlUOlpS llrUlU;)Z;)lrl O~S~ urn Ul BO.lB1P!IOS op O!l"Jun] TIl qn.ms op !olnrl!l BOJo~h)IV :;:re:J<"l]~~T'~p .1Op~;:JJBldns Ilullwnu OlSO H lB! '(8[-80101 SV.LS ~dnp) n: Illl -;)([Bf U! 0lBp 'o.l<>pUnU! A!p;)ds<"ll IS <JJB"J0]10] 'Ol!AP)S 'Bl .lOl!Jnqn.ms JOI!.l -In!:)!IOS JllWl1lzuods;)J0;) r=r= ;)P 0PlUOlS!ZJl ~ll!S ~21 !S {tl '~21 '(v 'vs;"t ':l!J H!P T, Z 15 1 o.qU!P JJBOp~A 1Fl!W ~BUl BO;) 'rqduroxo JP) sues !Sl~[;):)B us
lillU

-out [nmpd

~(~l1)lll;))JO SU;)S !SllF>;)C U! Plu !S ;){u.:l<"llU!S nu ;)1'C:J l1[n-1}lt111li' ;)J10UIB!P op lolo~ -UO.l;)J!P ;)f1uo·ll!P) f1n~il ul 10I!.Inqo.llls JOl<l[!l ore !!llzod JOPl).l<l)!P npOlllp n1;)111 ul <Jlpnqn.ms ;-qEol ;)JlU! nu 1.(s 'OlU:l;).l] ;)P ,1OI;)~JoJ 11<Jl)S1.(cbp 1[dnp lllJtu
ll! '11:) nq)Sorl

;)lSJ

areoounre '(po 68'0

ap UiUIPtEll nu orao .rojosord lO[!Ul!S012 U '\lUl!U!m uums ;»)50 ~ = Or) opqom !;)UOZ IB 1IDP)"') rip [n.noureip OlS;) 0p '10lnqo.m5 !Orq U o:Jj1PU!TP !;)UOZ lO.qoUle]p ;))50 p '(rn:) !5 (ZZT) '(IT£) ;)1!!lBI<J·I HI (£Z'£)
: ll]~B[;)l
;)JJPUPU! lq. (q O:J

:r

'v~T ':l!]) .!nJ1tq1f.mS !?!Y 1,d1lnl

1/.1

~?IS1 VUV1:~!l0S

'(""Lv)
~

pup

rulll

:~N'/

3: . ]1.=
,

''':'ld 'O.T]AP1S B{ ~
: ;)1!llllFl.l 11J

'(11 'v~'[ ':l!J) ]-IIIIlQl1-111S .wf!lll!iJ.lJ!p
-llJfu:) .1S )!nu~!qo

J1 !?AV/1IJiI11l2r!lJr! :lJS;;V"AV1!~:loS pup -

P~HJ!l0S ~EldJ!P III 11~!l.u]1 ;)lpnpoj3 '9'''~ 1)1 )C)ltU!l ;)!J 1<S !!·1l1l!J1IOS B!~:>;).Hp od pnqn,tlls op pl.n}tunU ljU;)lS]Z,),{ ;)P ;)1j.l~mqUI! 'P.[ co l!<rr.pUp.{UOJ<:l.l ;)~S;) 'JP)}lUl) "{OJ ;)P uurcos pUnt1 j ·5z;i'i.ltu.iojii.iil,)s \is1.it1<friiilsu15Il.iril:TO}5"1:iiilli( Illfpr}s"ll! 1.:;) ::Ill] JS<l!d u'lp"!"IlPl[l:!'l,)p-nt; ,)[e ]~ .r'O[!.1nqnmi >l[U';):ljf51iIcr\itfr :~'i'5Pd()jJ'!P\<1!:l![OS {I15i11l11\I! ].mqt1Jni; ~'1InLU !l:ttllll~S .1P no HlltU pm! 1!1'P. TI:J fJ.l1):lU5 os (~PlJl!J!l0S B!l:J;)JfP f!JlJu!qUl! ;)llu!~lJ"eUl azdsmp O1!Jn<l1l.I -ns : pnqn.1nS ;:I.qU! .lOpS;I!tl !J!ll~U1.lOpp 1}l!.tO)CP 'llulJ0J!un ;)lSJ TlU .l0nmq -n.ms UJ1?:J.l\;:ni! ,)!lBn)!S 1.:JSl),).1U .I!;!'!:) ·(.to[pn(puns ul 1! '\!IU.l0Jpm Oll~J.llP -tIl 0 crds PU!7.uq) nJBU!<[uI! U!P unqn.ms ;)HCP[JJ q .lOlpol.lOP (ll;)l!nq!ll -SlPOJ) UO.lO)!lU5UH.q;-1.I ;)l!!luad 0.) uaco ·55ns\)T(rffFiiil.ioj~P JI;)un 1,;;.l<!jt1S !]Jnf~ pun[ ul l:s;)!d !S pltll!.ld p.lc:nl! ,15 ~).lll) 111([Lun!; ',I)iCI11!S "'P F'nS1: 0-.1)'11 qu.ms un ll.qu;)d

: PH sc 1lZB<:l1

q l}zn;).l;)111 011l:J '<llUJ.1U:JU! .!Olpl1qnll1S: )!llllU.10J;)P ·1OH,zundsa.loJ l}HOA7.Jp os V ;)1!!)CUl.toJOlP '1oJV ';)snpo.llu! tU!S O.1B:)U! .10l!.ll\1<~ l!i~l.lod no P'l1UO:) U! tl!.'1 <l1!.mqn.ms pup l)u!d '1.nnlU11Uo1d )HUl !_;,\)l1)[J.I o.lBsqdnp o-nuud lUZ!.T<">l:ll!.!C:l nlS;) )p1.(:J;).lj lPo2u!Au! PlfUOWOlU :d l:D.1BlP!loS O.qp op areoaij op !<J1JOJ e<J1;))JU!AU! 1Jdnp 1,P1BJtIl os ;)I!.mqn.ms '(quom 1:[ .10[<Jl)P'ld U;).l;).3up~s uud '.lop;;)!d urdnse ;)~qp.lOX;) !!un!sold l1l!l0lBp ;).w~suu 'P.l OJB;);)JJ;)P BllO}: OAJ1Bp.1 j!JU:J:Junlc '!lundo as TIS0PU!l ;)1\10 ';)S;)ld o.nutp B;).11.):)01JU!lrl'ltI:JU10Ul lntll!.trl u! 1llcnPlrl ;)150 d B;).11):, [OS 1:)1 'Ol!tlsl!dJU )S ;)l!l1s!,;d JOlPUU -!C[uq B !,;l!.l01!P C;)J1l110dUlO:l llzB~·llsnl! g;;'t B.m2)J HlP V -- d llUlU.1jJn!([ . (:JJ.I1ISpr! :.l!?JI~qu~!.)]:l!ut!um lU!S .1OI!mll~ <l11l ]S .IOP[!l <l[J.q -~W'C!P o.qu~p ;)P~U,lj;)J!P O.lCJ .1)I'JSLJ;):ii:r!f;jsr:jo:Jafiii;js~t!ln(iiiJn~· OrCJ!pm lutS lops:nd n 'T.\q-tT(;)jTI;jji:5~lCril'P.-oYliiii5Q ;)5- t'U areo U[ l.n:tnqwr B'1 . , .." . '(~nns!?r!:m ;t.q!1t!q1lfJ) !O!}:>11J1SUO:>ITlI(lU1~SU~n.nuod ;)J1l011.(J~dn<; l'IlS nu (!1~sBJd;)p) !!lulUJoPP ;)HUlnUU ;)jB:l n[ )5 (01UJOtl1lIB) ;)lUj" -opoJ ;)P_ ;lsnpJ.I !ll,!l!Jll0S nO~·111u!qul! U! lP;)P 0lUJWtl! lU!s nu .' .101l.l1pnun]l~ ll;).llmT;ud OJ1Il,)([ 01!SOl0J 'J'lrijqoifln(tn~rns 1l1ul:);)SUO:) "I '(~c;.£ 'Srj) .I011.mq -nlllS Opr!'l !S JO[!.In1))) 1!1:J.l<Jd ;)llU! [npllluQJ or';OI!quls os pup Utlid l?snid<'Jp iod os OllllJ '.lOps;)!d ll;).I11:);)Un[B P!p;)!cIw! nu prj} Tn1)OUIll!P lpoP n.qoUl.P.lp U! t.reut !H(tl urur Z". r no llOl,!:l U! ;)SOPOllU! {OllUq)"5uEioSOJ~ ;";ji=euTqtUo~- !.mpop !!; (q 'KI: ·JrJ '.lOp.lnqtun!; jOI~Fl~l!5".i51)l.ln1i! ur.rd) lOF)S5fO."B-:i:i;]\,JiiTios:11"-1,Pnp
·;).IllJ;)J10J

!5 ;)l)A!.qS

OlEll)<tW!

ll!

'Fn~qiuns~nnlij!lj"il'-i1tlS"Ij'ii!5

;'1ipnqnll\e; .

q

un

D

;,IJI:II!llHif

';'Wll0!~n"II:;Jd :Jp ~JWlil,ll\~ IL:J ".-.J" !{;)~ll,;t~"I~.I:~ pnq:)m~j t~I;lIs\,d;)U ~l-Jl~II!~ll~l.-~ II ! (:;'lspJ.)ul !UI • .l-~ ;,lnql<lII:'" n!I\~'~ll ;)I~';~ht\l\! ._". II

'rIU.)l!'!l~1.I ~Hl!Il!

{I

: ~'oq~m[ ·;i!qO !-IuqnJw~ H~) ,~nl;.I~·lI~q ~111! l",'I'I'Ll(~dllh'~.) '(H;"~' .~,!:~

l' .. .);\~~r··,)id U

: I puq)
~1l1

. ~~"~',."1Il It:' ' li,I~II~ - '/ ~;'J.lt~.';~Uilll: ·'Ih!k::e,! ;'p 'liuns
U~} ;>,n:lnqlll!

.. _ ~,

iJJILJ

In:~oSIlJa

~1,Jl.r~·lunp~

{)dl 1~~I_1.):~llpP.J, I \,I:T '~~:I

c.

-/'~'t

I

!}.':

¢

Tija cstc prelucrata si racordata lin cu capul .11. 0 lama eaIibrat5.T/I/'). fae parte din grupsle 8. prin rot irca piul itelor pinii la refuz . IMBIN ARI CU $URUBURI DE INALT REZISTENTA PRETENSIONATE' 3.scmiprecisc sau precise. piitrunda intre piese. rea liz indu-se co incidenta necesara introduccrii suruburilor.w. delmportanta coristruetiei sau clerricntului de con S ruct io etc. nu trebuie sa patrunda mai muIt de 20 mm. Prin aceasta strlngere pina Ia refuz.5 12 daN . prin sfrcdcl irc ell burghiul..py fl' b eh~l~sele se~gaurcse dupa trasarea poz it ie i gaurilor. :. Marg inile grturilor dinsprc exterior.25 mrn grosime . Piescle sc pot gfturi separat ._R-!~::_ 6_0_ 1ntindcrc 18 21 . obtinindu-se diferentele de earacteristici meeanice neccsare prin tratament *i 89 . Dupa 'ver if icarca indepl iniri i aeestei conditii se string sutubur ile . ~enllp:eCl:e ~~pre:lse smt mal scumpe . u~g IU .11. se inlocuiesc surubur ile de montaj eu suruburi de imbinare definitiva... In cazul cind piescle se gfturcsc scparat.vopsea ~e yroteetie (miniu de plumb}. pra ru:! ~ " e a lee f.il s: euratlt. Surubnr ile de 1113Jta rezistenta Iolosite la 110i in tarrt au diarnetrele de 16. Picscle se Iixcazji provizoriu eu suruburi de montaj introduse Ia un interva l de 4 san 5 gauri. 11. . rcalizat de pre ferinti prin rolare.cu ajutorul unei chei eu coada scurta (280 300 mm). astfel ca piescle sa.! 3.---Irrt indcrc Rt -R".n"ute prll: sfredel irc.m). 8 daN/mm2• Suruburi le se string avanslnd de la centrul imbinari i ciitre margini.a imbinarilor eu suruburi obisnuite eu rinde url'!-~toalelc.i real izindu-sc 0 con icitate spre interior.excelJt~e.i . care arc' fata dinspre !ija de asemenea prelucrata : f iletul este metric..~1t~1(burilor.1 mrn nu trebuie sa. ~ Fig. J L prECJ:.G i 0[. Ell Controlul hnbinarilor eu suruburi se efcctueaza prin cxaminare vizuala eu masuratori de distante. se introduc suruburi le de lJIlbinare definitiva si se string provizoriu : pe masura avansiiri i imbinarii.8 si 10. din acela~i rrnterialeu 9urnburile. eu polizorul.5 (dupa STAS 10108-78). reazerne pe toata suprafata lor de contact.. $URUBlan DE !NALTAREZISTENTtl A TcJ~nologia d~. picsii en pies5. Capetcle surubur ilor !ii piulitele trebuie sa.Hczis(cll!c de calcut !len(. irasarea pozitiei gli1lrilor P~4!(rirea fixare« Pl~s~lor in.2.cise bin~re nc:e~ar. 27 ~i 30 mm (MI6.!i<l:~e.--2-1.3. M24..incuriFircaaeestordY' '=""=f'~=' gm'i. PiuHtele ~i9aibele S(! poteonfeetion". gauriJc sc dan cu 2 . en dalta etc. aschii m t 1" . ._S_tr_i_Vl_·r_c __ (tmbiniiri pasuitc) . ~ a c grasmu.tantarea poate fi foldsita' :. diametre etc. altul de surub (sau de imbinare] estc in functie dte na~nra·solJCltanlor. . -1-7 .-21 --- 2~ --- _ ----5_0 ----- _ _ Precise.57. introduse gaur.rm !i-tantar~. cu ajutoru l unu i burghiu special. in functio de necesitate. Din aces t moth'.'u suruburt Tabd.24.. 3 mID mai mici decit diametrul final. de 0.@PrcgatJreaplCseloreonst5.3 mm ma] I-----I-__!_mar! ca d inrncfr-u] tijci . lama cal ibrata de 0.po:dfie dejiJ1iiiva.'1 :dh: t ru l picsc . c ind Sl' l'XC(lll.e. fie fixate in poz itia lor din proiect si Sa fie bine strinse.treb_uie fr:euta_ cu disccrnamtnt. M27 11130). f. uuu i po~mon.6 SUi\'i. . ' 3.. 'rEHNOLOGIA DE EXECUrIE A lllHHNARILOR CU ~URUBURI OBI~NUITE 3. alezarea ganrilor: montarea . . gaurile stantate sint de calitate inferioara celor obt. Dupa curiitire picsele ~e vo ' sese eu . In gaurile a carol' coaxialitate este verificata 91 indepl in ita (in conditi ile de prcciz ic cerute de tipul de irnbinare utilizat). in suruburile obisnuite apar eforturi de 4 . mai mult de 20 mrn. (Icrli . aplicind efortul normal dezvoltat de m ina unui lucrator (30 40 daN. Alcgcrca tipuh.~' .i care sc large~te gaura Ia diamctrul dcfinitiv. ceca ee ea moment de rasucire fortata a p iul itei inscamna 7. intructt suruburile din ca tegor.. date in picscIc din extcriorul irubinari i. II} R~ R~ -- IJ - 16 IS _ 31 -1-7." de solictrare .20.. MIO.. Stantarea este 0 opera tie de striipungere a maten~aIuIU1cu ~Jutorul. S nun mn i m ic dec it d iamc- Forfecarc *i in!hlilcm ill lij~ !a furuburi din grupa c H . sc prclucrcaz. ~ H I OL 52 ~ Grosolanc. operata: pregatlrea p£eselor.'c pe perc] ii [::lmi i 511 ccnst rue] jj din: OL 37 I -- G. eu perii de sirma eu acara oXlgaz. Dupn cc picsclc sc fixcaza in poz itia definitiva se Hirgese (sc alezcaza) gaurilc la diamctrul final.:u~ t ip sau. gaurirca direct irin stalltare este adrn isa nl1mal ]a piese seeundare. 3.~. si prin verificarca gradului de strlngerc. Intre piescle str inse provizoriu eu suruburile definitive. spion). avind caracte9i risticilc meeanice din tabelul 3..tra spatii intrc cleo La imbinarile eu suruburi brute la prinderea provizorie se folosese chiar suruburile definitive. sau in pachet.3. de surub In funct.la 88 Forma surubului de inalti rez istentfi este ascmiinatoare en cea a surubur ilor obisnuite. ercind loeul necesar asezari i corecte a capului surubu lu i pc piesa (loe necesar racordar ii intre cap ~i t ija). 5. sau p. 20% din numarul final.--1_2 15 l.1. Suruburi '::{:.-~ l. obi~llUit" (imhinari in Forfccare Striv irc uepasulte) 1-. dup.. introdusc in gauri Forfccarc eu eel mult 0. prin sfrcdelire cu . iar tehnologia de exeeutie este ~nal pi ~ten!lOasa (~l 1~1alscumpa) dedt in cazul ut il izar ii surubur ilor grosoane : a egerca ~.i un d iarnc tru cu ·j. Suruburile de ina Ita rezistenta psntru constructii metal ice se confectioncaza din 91~LurL(l.. introduse l:11 gauri in prcportie de 15.--2-1.llIrii. ' - final al g.9. dupii 'rcal izarea imbinarii.-:.

.)AqOltl .)d BOpQ!JI1P 'IN!ll 1)s .)pod no OlOP'V Z ~~U(ql!S T I :lip t~ .)!d 0Iu !l1pJunlE onpord 85 nu O.) IS :>!utFll 1nE:l!J!)sn[ .)!Jao.qW! Inzu:)u~ J'edB OlB:) PTI11UO:luo:>'. : uri ll{Jl no l1ZU.l!nQ!115!P !S B.0£ ro£"'.rojo 'lOI!lnqmn!.)lllZ!ltlJOJ!un TIllUJd : HJ1<qnmsap 'CA!llOilw! !<ll!ll1jd U JlBlli~lSB op lllUS -llw 0 \jlllS.).ioii:in'~~rfilinr-UfpaITi]jil -UJ:>tioj.)153: 'lB!lUOl.io] l]zi?<lUOTl:).)lS.'0 zs -10 : 'C:)..)l.l TIH'.IB:podUIO:l op :l!l:)'CJd .5'!XO l!.)jUO:> areo U!P !nrn{.ms 1<:) {nldnJ .1111 111Jl1r.Il1S no P1lU!qw~ pun I'e ruonj op :lHPods pow ''J1VJ'J41tJ'u/ VllV vl pSJ.:qS.::.)P .W BA81P l]Zll!'1UOPjA8 Oren. .)l.)UlOrO 'OdUIn)s !ll1.lll <lPJ JJDUo.)lOlcllllpOlBa ·.i~l~:'i~los-iiI"-Wli~i)jBiiodUio3~iiriqo BUO!suai .}OJ!P od TIJuln:l!pu.)IB .):lB B creunn 'CJ '(S~'£"::J!J) <lUl1}SJJd .)P pnqn.lOPP 'lOI8S.l-nS ·PJo d ~lU:.)P J..) .! HHH U.).l % 0.).)z. lliualS!Z~~ lmUU! vp .)q!.)un {nZB:l U! 'pmo!suJpld 1l1U.)UO!SU.nut 85 rojtumsard llO.}{.lnpoJ<l 101S.}!nq.N : areoaunre ep lOPl. "../ - .)!d OI.(J!I'!:JNOS : .)rB PBlUO. ~l~UO:S -ucj ard ·~~uJ1S!'Z~.\ZJP os creo ./SU2/JJd '~U1UOW<lp rres O!hzOd l:![ 0HJl1U!qwl n.j 'f>.)lO os <lIE .VNOISN3J3l1d yiN3J.lnS .)lSlz.: • 6 ..) .5Tt5lB55tirit€' pnp0.'! ~ol1~nqnJn!.)1'C:lP.)J ..1.)}Bldl1s ..1t : 9 '£ lnpql'q U! lUP <l.)l .)P~.) n.) ZIp.)lUl -lA.»Jt.}J~::JUP1S B{ '1lq!US-l]~!ln!d 10ElllcIp::J B..!.)lJq!US lB~ 'O{pnqnlns 1p<lP .lB:l<llJop B~.lol!~U<)!..}psojd ul 10l!.)EP :l!llU. areo !l1]lP!1OS toun B!l!·redll Bl '. pun~ U! 1}UOZ 0 od 'ludu OlBU!qlU! Ul . .)p 10E!1!pUO:llnFl.llD.i:l."r 'S.ip .).)..}P 'BnB cs .£ {nl.-" :.ldns Inl~UJnu _ 1..)..ms .)5 !5 B.lOIIlA .) .)lBlllia:pi~ jBlll Hnm pum '1<Ullo}lun ojsa jP1<UNUl! .1110< no "~l1~Ul(l"'! 'Sc.rp!J~.)lSIX<>Indw!l U! lops.){P1}U -!<llU! B{ ll:> lSBJ{<l:)B'It!!S 'IllU.'\1 '11.)q 1ls.){ -l1J(B:l ..:'ll!Jg .}JlsB '!:l!UI lUJs 8JB1PHoS qns <lnJl -UUl.:U!qU!! B.lnqn.'l~ .nuod l!q.).)l !.j-lL':j.I 1]·+I1!U~op '1".qu! .}lS!Z<lJ HlUU! op t.n!W5UBlll-1<S .)J od lpUJ pnSB fB1UOWB{ 1lZB.lp: oojuuaoin .9 001 '''OS i-mtU/~o.}lS!ZOJlnUU! .).m.)!'QUE.m 'lnqn.)P t.)jd 8Pl.)1 llHEU! ap OI!lnql1lns e.m! op pl1qn.Slzall YJ.)J <I:) un <I:lnpo.)) ')Jllt!]qlU! uj : (6'0 no HI .lll1 -lOP B!in.)qq) .l0J no IB~.).)p .qU!P .IJ SV.ld!:>.)1 UnUtl! .)P qruns un 1.)P VlBJ Bun 8P5.lBdOl[ '!!l'IlU!qW! E1EJl:! Ul .)5aIilB515pUiias5tf ll:ll1pOld 1]5 pun oreo !Jnl -JO]j '(8£"£ "H!J 'PB1UO:l uJ 10I.)p op fun!'}:)u !.llBOd areo od (.).)dlJd !l'.)l 1nrllU! .:J : .)Jllpodmo:l lPuJ I.ld 1l1U.) jS (q 'v£"£ "~!J '.J ll<lJ'eOn~A J.1OlSJ:lE BOJBzqqn U.\ Ul 1<51.}SO<lP [B1UUAl:! 1<lU!ZOld.)5 1<lUJl5F.::~.)S .lops.)jd .£ .I]PllspapllJll3 .l! l.l<l15!Z<lJ l]Hmq <'lp ol!Jl1qn.-llu€fp <l.1nl.:.}lJ u!ld') JOFl5.rru.)qos -O.)Pld .)U0150 jBUJ nu !PllUO!SU.WtSHV.)1BSBld.ll1s no OlllUjqm! o-.lBl!:)!J.)P !.(sn: .» op .}lS!Z..}.)+ L .).UlU!S 1Jl1.l1<U!qW! '.)1!lnqn.roun B81Uldo:):lB 1<1!q!sod O:lUJ!jll]U!qltl! op5<J!d OJ1U! 10I!1I:1PH05 B <ll<lHWSUllll ap :l!J!:l8ds {np0JlJ: ':5i!qB!lilA~llhp!I =Os~iT'!S'li:'ii .}5.)l'!):l!lO undo .I:r:.)lS!Z -ar 1<Hllll! .)lllSllld.)11 : <qBUO!SUOlOld~lU.)pq!{oU! 'IJIP!U "uro.)!d .:IlBUOjSU<llJ.:ud DB .l~s:!2.+ :lq I!mplpu c1U::l!I!'l')}.'0 sc'o O!>-'O o.u/ 0 VZ 'ilP I.:Jdns C.)IBP.)ld -e ~:\f'ftl.) .)su{dop 1<5oput.[P.~s oupo.).)lS. .):)'eE 1po.)lJ ap InlU<l!:>!P0:l .UJ JOPlJOJ UlPOll!a .lP!IOS !.)lU.qo !Jnq -runs n:J l0l!J1iU.):l'Bop 1~ .qu(uiiUT'T'8FtUTtfio~p 5fU5'i5Ft5 .)lluJ l!HO.){!.'JP !nlnllo}.::l!p ss 'CcTru:1 Hj:P pnqll.l0ipnq -runs lopfn U<ll<lpUqUJ upd) T6f.9£"'.0 I L£ '10 ~:loI.)lllW lU!S (U.1015.}lloJ 3lS0:lV "lops..lO!In op 0PlU.:1 SOl '''06 OZI'''OOI 6'01 Z fI as '''.ld Us pUll areo !lnllOJ<l : un{~lld loil <llBUO!SU3Pld lllU<'l5!Z..l~U! <lPlu.1! )nAB 0jnq.):l.)J1D U! .}Jl !-l1}U!qUI! .)1 TIIU..)lU!PU.) -'P Ol!nl!'l :)11' 'D il'J:>dnJ 'IN 'l:"iu. mmqn.mqnz -ns no lOPlllU!qtul !!ll]z!t!ln .lB:l<.' 'IN (tn-BOIOI "~l!~:).Ij op .·3 1 llfq U!P areuorsuaiaid .:qS.. 1l!:5.)lo ujp Jo[~~d lnn--::o tJl JOH lu.imTTI.'!I1J NL"P Jo07..)5 nu !F!.u·'!d) J?llwn lnl·w/g ':lIUIOUO:l...)[!JOIl:'A l~~:JJd ·1J:. .}lSCl:lU l U!a 'a:iplUs.(£.)5 areo U!1rin~:rfiiIO)fsl'ii1nqnirlS-'f.)l!{n!d U:ll!qupu~mo:J.)iOJ OllUl areoaij JP <l110J1lHOA'l.(1 'JS 'ill!.)!d BO.o'l'eUIqtiio3pniioJ..<llU:l._] ·U!W ~lU'Lu/~l!p "I 'C')J!~unlV ji~dn.}P .)P pnqnJns l1J .".)SUlllS lOI. 16 06 !~ zt:.)P .'lVNl an nmsnans 00 HO'1IUVNWJ\ll V IS nO'lnIOaO'l'InS V311V..)HnUS!qo pnqUln~ [1.'J}U.)I!.~Olll" ~BUI'CA.LS W~OlUO. ..)JlU! l~F .)}d .uuod) lpupa !l1ll1lln 0'.)!:l!PO:l.LlIOa:wOO 'Z'B'In: ep /njJC?J] ~clt---:--1ob---.mS ..).:'ir):'Bis~~'f.rClll "_l~:):.) '!n{nqnms !o[q B!~.p>:lJ cco } j 0.)S..)Un!58. '1]sJ!d IS '!!lHI1]d OJ1U! IS lP 'llsJ!d ]S !\lll1qnms )nd B:>.1d .q5!G '(.) "I!.] fl 'c.ms 3J.Co 0.IJ.lJpO.)llU! UHOAZ~p as .

5_tEl_11g.or trebuie acordata 0 ~~I£-.1 . lu ind masuri de asigurare a acestora in timpul lucrarilor de pregfttire a suprafetelor ~i in timpul stringerii de pretensionare. nominal al surubului . Din acest mo tiv.5 d ... Tehnologia de executie are doua faze principalc de COJItac/. pentru lndepart are a ruginei ncaderente 9i a pojghij:ei de larninare . care nu trebuie sa patrunda intre piese in conditii asemanatoare cu cele de la verificarea primei etape dc stringere . ! t I I i . TEHNOLOGIA DE EXECU. Pregatirea suprafctelor se face dupa moritarea la poz i.+IE A 1J}mlNARILOR' cu ~URUllURI DE INALTA REZISTEN'fA PRETENSIONATE = .cxccut ic.i. apl i13 3 "u * 14 c ind piulitclor acest moment. " ! "' l Mr 3.5). 15 ani.l1 .26) In care : k are valori de 0. 020. axa surubului .<l §IlPr:<lf_£teJ9:r_pI~?eI9r ~i . se verifica imbinarea cu lama "'ealib. frccarea cu peria de sirrna din ojel moale. 3.2. dacii :.5C \·c: ~. care nu trcbuic s1 piitrundii intre piese pc 0 adincime ma i marc de 15 mm .a!o_: prctcnsionarii necesarc . Controlul executie i imbinar ilor trcbuie organizat ~i efectuat pc t oa te fazcle tchnologici de cxecutie. I ntr-o priI1lrLctap~l so string toutc ~lI]'ul.21) se poate vedea ca cfortul limZ:tii pe care poate sd-] transml/(~~m ptrltb de -tllaltii i'czistClljli preiensionat dcpinde in.J?rin incerca.59.25) s1lpraJctelor • de cxecut ie a " imbiniirilor e Suprafe\ele de contact.se pregatesc ill urmiitoarea succesiune de opera tii : sp5.111.ata de 0. ale ~! 24 suruburflor j J j J 2~5 xr 22 ~I 27 r As. . in intcrvalul dintrc suruburi.~DJjL~~b. iar aco lo unde se c:on5t~t.. t " rifie. calitatea imbinar ilor dcpinz lnd in mare rnasurii de respcctarca cond iti ilor tehnice de. se ver ifica eu 0 che ie d inamornetr icii . in lIUll::!: 157 ! I 303 I 350 I r 159 I I M 30 510 . Intr-o a doua ctapa de stnngere se continuaai se definitiveaza pretensionarea suruburilor prin rotirea piul itelor cu chela..11.. " 15 9 " 11] 2Q i ". stringerua u " I sc r<:':~lj7.in carc : in tabclul As estc aria scct iun ii de rcz istenta 3. d (3. Ariile ~lJnlb a limite i de curgere (c.) aplicat piulitclor. caz In care interva le lc sc reduc la 6 ..59.· :-'-r. in ordinea din figura 3._l)Q]Qg:igLd~_X["!911t?j.3. corespunz. in vederea protejar li impotriva prt trunderii agent ilor corosivi intre piese ~i se vopseste imbinarea.. In vederea realizar ii pretensionarii necesare . In final se chituiesc marginile pieselor ~i rosturile imbinarii.:. datii Rc -. Din reIat ia (3. 92 Dupii strinzerea suruburilor. moment ul de strtncere UV.2 mm.u c' ~'...ruginiri _t1'cbuic: procedat la curatarea suprafejelor s i rcrnontarca imblOrlrJ lor. ~ Stringcrca de prctcns io n.1'iispre margini (fig. de Imblnarc. ca !?llrllbnri de montaj se pot lltiliza chiD.llriic : *" : imbinar ii cu che ia d inamornetricii. in timpul cxploata.I II ".7 sectiunilor M 16 de rczisieni5 )1 20 A. avind prelungitor si aplidud pluli1ei 0 rot ire ell un . prin care se a slgUbra )IJ!"cga~in::ac(Jr:t:!sl?llt??_~~()<lr£. .r 9umburile de lnaWi rezistcnp.L. In inchc ierca strmgern de pretensionare . in zona f ile tata a tijei surubulu i..9 din taTaut/HI 3. nu se vopsesc de ca tre furnizorul de construct ii metalice : elementelc ·se preasarnblenza 13.. Gaurirea cu suruburi pieselor se executa obisnuitc. se pot folosi 1a remontare ~urubu1'ilc vechi.! imb inarea cu lama ca l ibra ta 17 f " 8 18 "" * " II de 0.59): Dl1p'~-\ " . nu trebuie Sfl ~ Fig.' dcctucal.7. 1a 0 cota parte din suruburile imbinarii .J a rna tcriu lulu i d in care suruburile (corcspunzritoarc grllpelor S. La intervale de timp de 10. 1'llrl!." . Zonele de 1mbinare ide elementelor care urmeaza sa fie '~~amblate la santierul de ~:10ntaj. 3. .a in doua crape._~. ~i siringcrca de preteusiOI1MC. .eu astfel de imbinari.cazrt de la m ij locul imb i* 1"* " " 11 " " 2 12 115. dupii tehnologia : preudt-irc~ <> - NT cste determ inat eui·cla:tia(3. arderca cu flacara oxigaz 9i din nou periere (Irecare pc directia transversala directici de transmiterc a cfortului). principal de ualorilc coefioientuiui defrecare ~-i pretmsionarii. piul itclor de 35 da:-':.ungh~ detern:inat .va loarcn minima s int confcqionatc bcl ul 3.. apar necesarc verificar i ale star ii suprafetelor in contact.cons~ruc~lllo: meta lice irnbinate eu surubur i de ina lta rcz isterita pretensionate (llld~osC}~1 la celc care lucrcaza in medii agresive din punctul de: vedere al corozumn. _" .. 8 ani).)l:.1area ell subst a nte degresante a mater iilor ulcioase ~i ell apa a rnater iilor pamlntoase. Ia executia imb inar11. " " apliciud un moment de riisuc irc a ~ " " 16 u " 15 5 " 6 . tic a clementelor. cunoscut fiind faptul ca intre acesta s i efort nl d~ prctensionare NT exista relatia de proportionalitatc : . '" I.~p. eu care nrmcaza S~l se realizeze imbinarea.).uruburile nu prez inta deformatii v iz ibi le ~i p iulitele se msurubcaza usor pe tot filetul.. ~.r. ' .15 . 93 .1 rom.3. iar in drcptul unu i suruu de margine. . Ordinea stringerii ~uruburilor b piitruudii mai aproape de 1.S sau 10.cr:C_<l. • . "" stringerca tuturor suruburilor. d este diametrul Executia itnbinarilor eu suruburi de inalta rezistenta prctensionate se realizeaz:L in conformitate cu Instructiunile Tehnice C 133-82. 51 de ciitre intreprinderea produciitoare a eonstructiei met alice .

\B B IUlU.)P PJ '(I9'£ '~!J) .+ .).)lS<lpBp : (q '19'£ '?l!J) lU:'>.lp !.:»UjU!" rojasatd 1)JU!.:)P dB.[t..)~l1q.) (v 'l9't' . or ·. + I + l r' i j I i " i '(09'i' .uoreq lq 'ClltS!} .I~ (lOlmYNml~1 _~ .).).S!}) IBUUOl{ {llFU . l~ JJB}HOIdxo tl! ttl!S .))SIZ. + + f J-t + ++ 1+ + + I + ¥ f :' II II II IJ JI" ++ + I .)101t:.:! u :nmY.)JBpnS no J.)P J]LU !BUl .'lopu~]d.r p ££' 1 '1 = = 1 t:] os :.l .s!J 'Il) dBJ B<lI!OP IC-.)S 1 !. ~l 'Zl '6 [ '91 '£ I 11.P0unIB P!UI .)::ll!ll .lo:l 1!lUOlS!ZVl .).)Pld os 'nq!sod .I1~..Jl.)m d\pn11SnOJ .\[ 't 9'£ q ·s!.Il11}.).) lc~b Ip '!lUl!U n.)lll.)HlllP]ldo..\ 1) Illd1!..r .) op OPlOJ .).IOfBlUB{ : rU)UOlll JP p\:tl\qll1! .nuod '.)lBUUOJ ruiuod '!llInHll !P::Jl'Cq tndw!) uI 'j!::mpo.)BP ouuqo 05 <Jl!l1l\U l!tmq rp cz: 1 = 1 pmueut .).mWl BI 15 PlJU!qW!' !.1BW ~CU! B! .1JJ5 .) !~ :lSJ!llnU os J.tl!ll]qlU! no n es B.). lU!S J.nl!l! \!ZB.l.lE:l lops.?uH od 1}q!t! 1}s .1!nJOlU! l50J B l:".)S.!l1QlllllS 11) l~.)Ul !]l:>1l1}SU0.)!lSBtd !ll-mIB. ~~.)lJ 1. .l's lll1l!<ld : unu 1£ !S SZ .l)lI! J0l!l11)!U [lllOl -n~B no llIJUl.IB:> <J1B.J undo .)llU! ttJqu~ plpqUOJ 0$-npu!l!qTI1S '~ll1}UlqUI! lops<J!d 0IB !l1.)un BW.red'e ]l1.)Ol] :lp <Jp~.j "!1!.IPlll \)1' '!mUn v6 Ol!J"J!P op !1"1!. 'JlUllO!SU<lp.IU'CS10PlU<llUJp B.aU1l1 'HlUl I£ ~-!.Jl'C)!.) auntsuaurrp l!.)tcIwll {llHU '(£9'£ .)5 areo !$ <l{!lnpOp l!WSUB.ld 111U.nqplIos PU!) 'lll[U[BJ.)tUOP t nuu uo.q <J.11 .> llZUS.)P lU.llU1P <JljtllU::lIU)UlS .LIJnOS ·3'..)~U!PUJl undo as ops -ojd 1}.mos .1B.) . ~ V3:UV.lB.)!lB}..~~ :1:.:)Uuq OPBO] .)t!tln!su.lIOJJx (IOlmnJ.10lIll}'t L.)lU \!~JIUlS -~IO.)w!U '(WUI 1 Ip = p) P Tn. !Pll1}?J !!-I0tdUIll jl!:.)11~:![!111 V5UPIS:l.[1l1BP<'llBtUH.nPHOS .q.)![l!I.).) l1)~IB 4B15 PlO u~p ~lnnU 'Z~ 10 Fllo ujp J1WHU.)P !UP) 'C.)5010J os L£ '10 Fllo urp 0{J1tIOtu -.)JtJ .) TB:1.au 'A "I ruruod) 'J Sll!.nu.ll<JPU!tU! op pnpop .lJdo U! snd !llIlll]ll InlpWB!p lPU! FlnSB lultu2 .1lBd .!P~.>!UBJ<ltU "llt~\N Flll]l! rI.).) lOI!.)l} )UP 11l.IOJ .I0Iplll)tI 0pfn U! 'dull) !SEpn ul : lJU!qtU! .)S dBJ 11.)lt:l!nu!ltlo:.B.).-J ~+ 'P'£ JP J1S..rd :'>. rI 'ot 'L I '~I U.1l.:) BOIt!OPIE ..)ld P!lPUHP r[q 0-.I~!J tIlP BtU10] J1B j!lJdo U! slld IltHU ~l!ZI1i:JUl !nIllljU uaresard nBS B..! sud ux ·Z'(fr .)S -<JJ!P.)5 .)s<J!d :511P1S!S llpU11UOJ.) no !.)jUO:l .ms ruiuod UJ 15E<l[.1BJ od !.')5 nu B n.--li~ ----I I + I +1)+ ~ I .).) "pun B[ '~l.\!JI..)P!7.l !!~J10d ~S !lnl~u .llBtU UI 0I!.)ojd °I!qB!.ud US n u ~.> :>S<l{!qtqSJ.lOlHl:JllljSUO.)p !.)t!.J{JltI0U10p in.)fn t:Jtu!.){0 n riuod lB! '1-£ 10 ll!P pn.)S .'lIB .5 .1:3!!j:lll.l!J) l'm~qw! JP .)!lSU1d !llll!It:J 11. 19'£ 'alI) lH.)S 0l!Jl1HU '..)Ipnl]tl <lllU! JplUB15!CI 'J1Bop<JcIns J.)l-!BOJ0 lun.:}t'CqHI 1}ZB<ltlLI0J !llll1l!U IB dB.) J[.) 1}Stl! 'VI> 10 !I1P1F4o .){!."U! 0150 UOlB:).)IPllW.:qlll1lq pn~!ll 1l11Uod .) TI! ..){J liB un op P!1B}.)5 1}S \:ZC<JUUll J. i-e 13' :3 T I i + ++ + + +:r + [r II + [[ + II II .-JUIB!(I '(J .)pun l![ !!: lUll.)1+~:) !Jltr2 tI! osnpo.) P 'pm.£6 -OUI lSJ:)B U!Q 'lOl!ln].)u!1lU.llll!N ' .)un ..J .:qSJl:) 1?<l.)PU1l011 .lI'e H:lOP :l!W !BW aiso (19'£ '2~J) 11' pnn !npl1!U In. °: + '/ + ~.E.1tlpLI nJ ')l!J~\'!\t~\II 'p:1]lSl.]nq.l1ll!U .).qu! .:£ .)is<l '1 ~.)cI ·dB.)!np1ldBJ 1l1P01EP '.)P .) tl~ l!.)!d pl[nt1)~lOreW .)tlLIO] oit.lP.I.))5.\ ! .11 !nI111!1l [lld!!:. JLU!tl! ut !JlUlqS!P B!~dJ)XJ no '(£'£ 'qlQ "\) !Jnqn.) un no 1JlllZllA.I0I<JU1pd B!l!lBciu no ].'b <llSJ 1}.) l!<lt!0P tE cp 11110.)SO[oJ os '1JUBld roojrcd .mrtu no .:Id '.:IlB.)Z!P~.. 6Z '9Z .J.1!.qJttJB~p !l'tlll\U B 1P!lSp<lpB.)P IndU.).)llO!lJ.I)U.I1U. .J U!.11:1P\IOS q osndns ':1[.)S<l!d l~iBJ PU!) '.)P !ll!HIB) 1}.!l5UO.)S.) 11.ld .lBOf\izunds<l.Hlll~ p~p Ill.)WB!P no IB.}P!I\ '~!llJP :lJFllUB!P pup 'It.)J!nHU H1Jd .Id 11.) P.lUOdl-WJ '£"zn:- 'Z9'tt B.II:! .l.) !.I0J PU!.qS "P CJlU!i1m1f lp::JP .!Bdl) '~5tJ!. j + + + i 1 ! .1rU!qw .J:Jj.nu .1]50{0) 1!l.)UlOlU un UI '.:'lllz~II.)IB:> U! :!!. 01 -~ l ~ !-1!.).»\.) 1!5010J lUW {.).tUPO 'PE1UO.ioput.)llllIE 1JS "1<JSJ!d B.Il1}1U B0.rd llZB.)I!.)1.q : !lnl!U no ')l~pufJd !']J"'eU!qut! - 'it !~ :ll1m!qtUr '09'£ '51!I q o + .mrad -.):'>!UB.')d '(v '£9'£ '..qU! 'OSUP1S PU~!J JPSJ!d 'lopf~l l! arei.)lU .)5 .)l!!P pl{l~P.)U!dB.nrlllll ?:J!I'CFlU1.)_( -rn'Cu~ .)5 .l:)do L.).IO} l!.qSBOtl ...) (J) llU)! U o..mdt: .).) It.) op lllEJ nun O:).

600°C (m capnl nitului :·am!l1. se scuturfl binc de zgnrrl . : Strfvire pc pcre[ii g!i. pentrn ca prm contract ie . Dupa ce suruburile de montaj pro\'izoriu au fast incadra te eu mturi .. Eforb:rik 1imit:l la difcritc so licitari . se calculcaza ell relati ile : «lh·.: OL34 OLH b Fig.6-1) f ixata in.~ nu este admisii dec it in cazuri bine lustlhcatc. .. -date in tabclul 3.27) (3.m. • Niturilc sc bat lnccpind de la mlJlocul imbinar ii 5pr~ m~rgllle. int indcrca t ijc i. .)l"\'.\1 de <?XIZ1~I se.: d~ " }\ Jim = ~. respcctiv int inderc. Niturilc nu Iucrcazii bine la so l ic itriri de int indere in 1ungul tijci. se face cu c\. ) _estc.'a picsclor in pozitie dcfi1tilivii (eli ajl. 3. capul de asezare ~e:-. I li".·il. TEH2'.29) d cste d iamctrul nitului pus in opera a grosimilor pieselor care all ten- in (fig.i lor nitur ilor la str ivire. Reztstente de calcul pe ntru nituri o Slrnbo l Fortccare -7i Intlndcre ill tij. Rj" Rf ~i R1 sint rezistentele de calcul corespunzatoare sol ic itar.62). 3. in vcdercn fOr111fll'l_1 C~l1l.12.. iar . 8 da::\!mm~ .=II.63).j.. sri asigure 0 .uism it« de b picse b nit (in :tlil1"<)for\d"l· de fl"l'~ cn rc fiind m ic i sc n('glijcaz~l in ca lcu le lc niturilorj prin prcsiunca pc gaur~l (st rivirr-n intrc suprnfetclc in contact intrc perctclc g.28) la Iorfccarc . (3.. 4 (3.: bsO~ilul baterii.. Baterea n itulu i trebuie tacutrl rcpedc: astfellnci~ 1a S~lr9~tu~ nituirn ~ltlll sa aiba 0 temperatura de 500 .. ~ata de culoarc rosu inch is) . t~asart'a.. iar H. cea mal mica valoare dintrc t ~i 2t1 din fig. buterol~.' 7 10 Fig. forfecarc si. t r. de-d dollc~ C cap. 5C scot suruburile ~i se bat nituri.' •. p('ntru un nit. 96 97 .ll1atoarc cu tehnolog ia de :xe~utic :' imb inar ilor CUb suruburi ~i cuprinde: prcgiitirca pieseior..(fig.56. 1a int indere.63.c 0..\lIrii ~i t ija nitului).'OLOG1A DE EXECVPE :\ :--.63). Ia racire ...butc.?una s:rin~e~e .. neccsarrl pc de parte pentru ca nitul sa alba pla. iar prin forfccarea nitulu i. tinut t p_rcsat eu ajutorul unci contrabuterole care are forma asemanatoa~e . ~ t este surna minima tml1 ·dintii de arunecare in acclasi sens (de excmplu . deoarcce ca urrnare a impiedicarii contractici 1a rlicire .28) ~i (3. Batcrea nitului. (3. 1 _..'1. alcza~~a giiHrilor ~t . 3. mUI R.J7-e~tc unitorrn la 1 O?o· . 3. capatul dispoz itivului de n ttuire . ]'orJ1l<lrc~ cap~l~ul sc. introduse la d'istanpi de 5 .sticitatea ceruta de Iorrnarea capulu i.).lsten. ~-. In vederca ba tcr ii.ocanu~ pneumat ic sa1l1a presa : llltUlrc3' mal1Ll~d. 3. nitul sc inc5.l ~(. 6 gauri).29). ga 1I. la nivelul supraletclor de scpara tie int rc picsc ... !J? ~ T ° ~ri T. ~'(lli.lIoa.27). rchtiiic 3. 2 ~ cOrltr. R. .tbutcto"j. din accastii cauzii se rccornandii cvitarca solutionari lor constructive in care nitur ile ar fi supuse la int indcrc in lungul tijeJor.t!tn!oJ'. n. R'}: (3.:d2 4 Tchnoloz ia nituirii estc asem. in tija nitur ilor ram in cfortur i de int inderc care pot at ingc 6 . 1:1.61. obtine cu ajutofu1 unci butcrolc (fig. b). Din analiza modulu i de cornportare a Imbinarii cu nituri rczulta priucipalcle so l icitiiri la care cstc supus un nit: str ivire ~i Iorfccarc (nitul este Slip us ~i altar soli6Uri ~ incoYoierl'.urH in construcjt] dIn: OL44 OLS:! +I _ Inccputul OL37 Forfecarc StrIvtro II f 17 22 II"p 42 50 GO Int]ndcTc U.batere~ ~l. campartarca estc ascrnjiuatoarc ClI cea ilustra tii de curba a din figura 3.ltorul unor surubur i de ~10nla) prO~'li':O~·IU. . fig.. Batcrea nltului : bulcdi. Butcrola.?le~ . pc de alta p~rte. 1 (11l~L11 capiti culoarea rosu apr ins) .a pleselor. so l icitarea sc transm itc de la 0 piCSrl la alta (v... pentru nitur-i din. = s.. cste numarul suprafetelor de f orfccarc.).r ~l.a~. /1.3 (dupfi STAS 10108-78). tt'ttroducc in gaura . In timpul batcri i..63. 3. strivirca suprafctc i inc lnrc de rczcmarc a capu lui etc.:nljll\ll - b sl rivire . r.

)A os 89'£ 'L9"f.IJ1UOJS lldnp "\lJBa 'P\U<lIqOJB!XO lll]:lJUU 113 !nlud-e:J 'U018!1H <lHUIPE os nu : urop Tnull In.)lpl.u O.)nOS !Eu[ Fl.'\t!q .l~O.)ZOle . (<)H!..11ndsoJoJ 'opEd U! Jl"CJO!J OS!UlSUE..)..lUS urn t11P IN arop -U!)U! op !TIIUPOP B.lt1111dll. _.t GS !!lBtl}!S 'nOUOW.1B:JJ!lBl<ldo 'l1J!lEwn.+++ II + -I.ITIU!(FU! p~ J1BtllJ1.I1'!dE OJOpO.)S HlBU1IS B.mqn." "d=N &=1 .-. I !.)U .mq runs nss o)!ns1)d !l1)lQQW! !S oS!J.)UO!~:l"P.Iod UE[d u! !S !!l.-.?:.IOJ:JJ -ord (llP!!1. l!.ll)lll~OJ -ou ~.'iI!J) !P.lopupd nBS .!:uNtu! {UUUId od o -.nuod '\i[p2 no ~n.N"9'O ~ }N : O::>pulS . !S (JreuoISU<l)Old 1JlU.IOP.+lt + + + +++ I' +++:.. q .)W..1O[!mqnms Wll!J Il! ~S~CUSUB.q !S arerqard furs (89'£ '29) .1US!J aiurzord nu I.nuod : !.) (m:1.)!E. ..n: '2n 'lO(::lf!1 .F)PU!lll! urrd OS!lllSUB.)ud EllBp :]!lnAT!rr 'G'9'£' 'Sf.)lBUO!SUOPld '1'~uafS!7.1) nu unu l' 0 J[l l:JUl!S ~[)J:'I t1J llll:.)JU) OllB! -OS0.l2 rod .Hpm! op rres 0l!nUS!qo) 'fmqn.).lodns l1.)U')WOSB l1llU0cI ~ '(qnZBJ B~.I1!! 'OlB).)S\: n.).>!tlfp.mS B.!BU!qUll op JOP1U.lql1:l!pUJcilad sndsyp ueld) !!l'!lU!qW! lTIlw[d u! Cl.:~UJOJ ncu e !!:.}0tEJ !SB<l8J-e Jso!nl1PIB 1m1!Z.IJ nBS !.m] U! 'l_.).)S!XUd!UlJS opnu -S!qo JOIJ1nQt1.)d.IO!!l -VE.10{. ~I.l)1l! '\<zr..N : d.)S '!.)J os !!l Ulll!S EOU.lO(~I1)U!qW! nrdnsu 1<Zl:!.tP1HU 11+!AO ell os) O.)A ap Inpund ula re I --j- 'Il[n : o[q 0 JP renjard .q Ii 11 N -.- +I I .}J!lBUlnoud Bn"Bp l1J plIndu::> -e.)p~r'l!U! prn [n[u!.I' + + -.IJ~ -rnrr ll!P .m~.QUl! [lluB(d U! !J]HP -HoS !S Hl1)ll!C[W! l11uBld od . '99T '.I0l!.q .).)J :)S E<u.)tUOUI .quoo os "BOJ!lll!N 'lOIOS ·!.)ld OtlIq ~. + +.):pmO!SllJ)Old ll\UJlSF.)lBOP!"\ 'GlBUO!.I0P1UOW8P . VJEJ tiE J 4I -ns 1£ ~D'2=tI InJ[B:J uud U<J1B:J!J!..I!AjJ)S utrd .d 1P!1ll 0 'l'so!d !S 1l101J:illq 8.)d UBI d ll! 0I!l"\n !OW}S I .)XT B!l:l.)ldllItl '}S J!llq<llt InEN ·tl~S Il1lntUOJ W~ od JPS.)IUZnnn llPllBtUOJ -o.nut '.)pupd l1::rua .») -1 USI1c1!lTIU!C[lU! U! .rnp.)JO!111 urad p.n!lllJ!pu.: OlEUO!SUOPld op lllpoJ8 PUl!] J.tBZ!1!ln npUBUl -OJ.L q '(~'lT) B!iBIJ.wrwq llPWnu '!ulndBJ m.rotrn J10lSEU nnp .JJB urp pup InzuJ U! : 1'!J[lu:3' PldmoJ .ms 1I~ 01'!~!!uJq1UI : B!luedwo:J ti!· ]lSUOJ ~fq no !.) + + '.of UJ o.lTIS 1.In.12 10{pnQl1..l!P ::>P '}jq .lo!1<i upd llZBJ1.dop llS J!nqoll ntz tq~.)l ~HEll! ap r.' /IF' }If) .) .!l11)d8pU3 o!nqOJl InEu 'OS!lllPU.I0A '<JtUU!C!UI! ..J.1)U!Qlli! IllIIBId Ul' 01 !l"!HPH os 86 '!!l1)U!C[W! [ntrejd od rBln:l!puod.! .r~dJPu! os l!lllABg '(~9'£ '3!J) p.-r".)P .)l!ml~lqo .__J .)!J IE OUll!lJB op !nlnUBId lOll17.r! It.lO InJIB_J op "!lWrXBUl UOJBlPHoS J8:.)dl.)P . <llB::> JJU.)P 10l<JlUlPuOl undo os 'I.IOIJlll1~+S!P !S .)P HUUl !1!l1t osord ':::LU! llpttl1·ll J!d l<.'i1 JP InItllo::> US osnpa d 0loiIO] TIJ JP.)SBll! BJ.11ls E.rus FlU) tIS .ltll1)dl1lJ 1l+UIZJld nES 1)lBJllJ OlSJ TIU -eJllB.:QS!'zOJ l.).N.10i!.!mn P1)UIq1ll3 op 8p0.)P::lJ8P 1HU!Z.I no lE[llOIE) !ll(llqll.)Plll<J:J ltllnQ <l!] '}S 8!nqoll IntI N: ·InUBJOp no <]JUOSTIOI!AOI !S pngu ::lltU! .lOq 0 pUptdu '.)lnpJ lUUllO] llOU !n{l1duJ Il1Jn~ uI -unu ()[ .) !l1{nqn.).Ioi\_ '.l .Ill)!1l 15 .] .:!pJlli! [lllPWE!P B[ "nou U!P UZB.mqurns no ]lZBJZ!P:.!] ut.t'fJ 'Jp 1UJun lSOJB u~ld ::><JJlnu pup ~ JOpr!t lomhzod re 0tBlnolli' op InltU<JJ uE PU!UO!l -JB 'PIlHJ![OS AOPHJJJ!P InpJP qns OJBJ os .l111PHoS '!P1)UNW! (!HlEld ul !..) JIlun!SUOUIIP "IN!B 115::l!llqoll Ind-eJ '.lBulqm! op .)!WEll!P AO{F!H -PH os P1ZB.)lllHBU! . -uaiard 'llualS!Z.)sBJ!h.I.lCj!ll:J UtliU[ '.lOIPllqn.~ n3 'JlJ~!!It!qm.1lUOd 'OlBJO. upd llZEJIo.l 111nJ1<] omqo._IOUl.t.lBOlllzundsv.}uP15 1}S IS !.--_ ') ~? 'J.'iI!J U!) puneT lS8JB uS lOI!-I1))!::>qos uaroanpar B{ !nUS 1)ZEJP -3JOId as ':JlvjlIJ.)UIOSB u.)1d rnplHu IndEJ pup nBS !IO!OPU! .Io!.lcI )U!S (9(.) U! 'J.rojosard B 1JA!luFu ::llBSBIdJp .LIN 'HHHImmS) :t£fu flJ ROlmYNUll\!:I lfllflJ1VJ '£1"£ ".)[n OpXB ." S'O ~ ) N : ~.0J l1Hl:!U~ op t.lod UBld U! !S !P1)U.)J !t creed 8J Ul~U!UI 1l1!UlH Plf.IO[!l"!lUjqWJ EOIB.Id pnqm 1)PUBllIOJ.n!)!I0S -.'J l -aun] op 01U!PUdl PU!lS!X.~lllr.)J!l1~lU llullq 0 Tq dCJ .l'!luNW! raun B ° <p.j'".i IBlnJ!pu.\ op round lS.tOJ !umSUJlllI P 11:l 'I'u nou un oreq <JS !S '.)!{OS [nZB::>U! .I'ClnJ!pu8d.rd O)BUO!SUOFlJd 11)U01SFOJ '}H"l!U! op rojr.lTI1PHOS : IOHsB Edt1.I1SUOJ U! dlB7.lopfq.1~ld InuEId ul !.q 15 Jllmpld tU!S (L9'£ '..ms B '.66 .q IS OjBnp.1otn["B l1J \8[1+ 'UO.lOI.IE.l1)l!Jqos l0.)S JIP1HPnos '8.~!Jrr !n'IDld I . + if + + + "" ~I + +1 +J' I I -c!: ilr~.'.U1Sl1Ul '[BtlZ!_\ U.1Olpnpu B nBS .) U! osnpo.-.)}JO] !S .I0Uml!U JOIOJ1::lmB!P BO.o In[npu U.!S ~<l:JIPqoUI 8H!})l1.S 'Oln. (lOl!.)UIEX.)un BJdnSB llzBouo!iJE <JlS.tO)BOJS IS .)P "!1l"B] ']ZEOUO!lJB onJ ul !nInuBld O.W{!lllHU nus 10I!lllqtUns JI<lfll ':Jh~ no :~J!nNmJ oumue .).)P~tu lUOP<JloP nu B n.

= Fidl+Pzd2 i. 3. (~ 3. (3. jar de ca lcul la str ivire ~i la Iorfecarc pcntru si 1: t au semnifica t iile de Ia relatiile ttdn (3.I~{fl:!.:j.:I)~ ~~. a. .274 ~ 1: t... G. /4. este numarul de t ije din 1mbinare (11.31 ) Pi.\\.R. Din relatia (3. VERlFICAREA PRI~ CALCUL A l?tBli\ARILOR (~URUBURI SAG NITURI) SUPUSE LA DIFERITE SOLICIT ARt 3.~tl_l{l e D. si pro iectind forta P dupa directrile x si y.'lF_' ~'x(:'t'l.28). Pr indcr i cu suruburl sol icitate in plan perpendicular pc planul pr lndcr llor : a .13.1.. toate surubur ile sau nitur ile au acclasi __)'r---.ac." ~ I" A lit <.2 * M2 X "'kG -~ X st PRINDERI SOLICITATE IN PLANUL LOR * _J.~. in cazul a 1 1-1 N b 2-2 N niturilor. Y"'\\U\ \ B ".si: 1-1 f '" . = 11 5 (1: min t) - 0.l.2 [cm ] din relatiile (3. in care 2: I estein Intr-o ~ till'" cent imctri ~i arc sernnificatia \.onst.\t~.eac.67.E~.3.GS.mili p p in care Rp I. sint rez. cos 0. .3. IMBINARI CU TIJE '\*7.31) rczulta dOJllim d iarnetru l opt im al tijci (dopum): (3.sollcimrc a ~i<l-!.~.34) in care 11.. fiecareia reveriindu-i 0 soli- (3.rf} Y It 2-2 imbinare ..1.13.~"I...:_.~C.j I{I LUI< SAU NlTUHlLOR Critcriu l de a lcgcrc raflOllalft a d iamctru lu i t ijci ~urubuJui sal! nitulu i.1J.27).32) = 1t 1.--- ~ -6' '" '" :::\i " -~ 1/ Ur*~ I *. ill cazul suruburilor. .u9). = 6 In cazul din fig. 9i (3.'. consta In egalarca capacita tii de prcluare ~i transru itcre a eforturi ior prin strivire si prin Iorfccare : (3. '-<~LC\ ){.33) (3. II _. 1- plnnul prill(\cLii.trk.r. Pri ndcrc sol ici tata In planul ci ~i in plan !l01 1 ..t.d eg!'e. 9i rcspect iv Iortei taietoare T de calcul.21). '. se ma i poate aprecia ~i cu relatia : dOPIin! Fig.oi P{j"" din accast a rclat ic .27) ~i rcspect iv (3..". SO.. d iarnetru.~ ~&= f:Jd pcrpend 1 fob= Bd2 icu lar : Fig .I}.E}~_L9:.28).1.1 i~~LB\._t=. :\ LEGEI\ E:\ j)J A:ll ETl{ U Lli I TlJ ELOJ? ".2 l) sau (3. Diametrul optim al tijei (surubului sau n itulu i). p.2.r. Luind un sistem de axe x ~i )' cu originea 111 C.. intr-o sectiune curenta a unui clement de constructie : N7Pz Tt= ~ f-. >.'~!J?02'i}!.istentclc suruburi sau pentru n ituri .\ \.I}·. pus sa lucrezc tntr-o irubiuarc supusa la so l icitjir i In planul ci . 3...~~l_<:~L"~~~~. ~.cCiGta. Jllt.planul pr-inderfi.1 . sin z . de natura Iortei axialc N de calcul . in cazul in Care lucreaza :11 doua sectiuni de Iorfccare .~~_C~1. sint date de re lat iile p. aceasta forFL se rcpartizeaza ~i sollcita in mod egal toatc citare R'jla egaHi ell: tijele din irnbinarc.27)' (3.ry-+-.3. . se obt in componente le P.69).21) si rcspcct iv (3. si P . eforturi calculate... de regula. .22). 3. u.27)..or}ij~!2Iyjg. ~i de rclat iilc (3.'i R. 3. ~~!k'i~.

\Ol. ~~ t. .t Op 1nl~p B!lB.'.1 = rO'll 0p 1<~q!J!IOS JlSJ <l..! .Erp til 8Flfn HlP 1.ll! (WI:) ?!!{.1\l1l ...l3: '("~)':J) .\ZJp B.!S 'I N . .re-s OlB:> tll 1][] I 0 BUU . (n..:./I + x + N f I'.)P TJ.)(11 p:-.~Ud· .l.!]n:lopl! U!lcI lOp ..)P 'lJ\uJ:)..)i -U!PUOl !!lP1P.!PI H!P U!lB:>!J!Utu. ° -.U1":<: . (Or'f) B]S. 1'<._ + + . .1l:lIUq'li.VICIX ..p ·.llU! : !!l~U!qU1! re <llB1U.'!l:.)0 1!~10J 0 OP]. SO:l· rolU.).l no 'lP~ln:lle:> 'P!!J?-i e. (8£'£) !S nwX. :11 II * II + II + 1 ..)~q lOlln Uo.)F10lBP OJBsqdJP op .)lBt1~d<lp reUI p:l uno.1 II Ii 1'1 U U J-i --.l J.J .1 .) . (PO. . -':..1 I I 1/: + II II + 11 + + + 1.! ' II[ l 1 1 : J.) [null[d .)P .)a FBJJ1Slld .)l2 "P InlWJ:> . I' ~.)'\ U! plq.y (0\>"1:) 11.l0I!llq .):)B B llU1!XEUI t!<llBOreA J..\ J5 !l~l!:>HoS !015.. c .)~\l')) \I! 'p:.IBd -tuoo tt! 1]l511Q:) !!ltUJqUq UJlB)H!-1:)~\ (Lf'f) _ .L . <.!.) J.Ull-. .:iillnuJ OE!lllO!nUUlJS W~ : (on: '2~J . 'x.<uop ul ~!lBiJ. > lupoJ<l H! '("1:I'\:) B~lu{d.)P)P rf!J.)·I1P 8~ I .>r!.'I .) £01 '0':) 601 111 ~"~mOlll un op ].II[II!lP') lJ 1:.·n '(OFf) U!lBFl1 3: }I[ } : JU!AOP 'ZB.)S '(KI:) 'n Jll!:> ll! : . IV =.) 0 .)P ZB:) tSJ:)ll tIl J1B) '(0£'\:) B!~Bp.) tSJ:>B U!'<l.) . : .l + W ..) '(0\:'£) B!~Up.! .l .tll:) U! II I .1 III II liI'+ II' I-! + + + + + PU!UUdlUO:lS.-='N 9{ + !N dtJ : [').\ IF ::1l:PUI01\! ':J'J 11:1t \.I.nxhuo) u! "lllsUO:l !!lllU!QUq BJ1B:>HpJA .up u!lB.zBf~l B!l1.)lBOIBh .)d ..)]dlU! B ~Z!lUUB o-riutp] lU8PF'..t)t I III 1.l. ".vop (6£'f) B! iB(."._~.)t5dS~_g as pUjn:>0lul (n'r) .1:)i~ ')I.[ -jjos of!l no . zoru.lJP.)l 'l<luqsuO.) [nUllld UI 1T!:l!OnOS OrB no OlllD[qU1! '69 'r 'Z!il if tL B~UUHnzJ.mHo" u! lnllH.).Il~e : '~)'J ~p l~ll!J .) 0)5.) ·fl[. 'N )" J.)U!A.."l!U]GmI 'OCC + + + + + :IJ + + + + (sn:) '.1~.i \ '''[ 2.nqplt05 '1:> (W ')P asupord !pqo. ) .lOt.:.).1B.)15.)~u~lliodUlO:l . j:.l 1]~uqS!P Bl P aundnsard OS pua ..)15.)jllJWOtl1 .) l:Ze.) I:'.' .\B : ont.lfJlj.)ldx') uo P!!i~ !U[ l:.t BI <>pu.c.~n:tI plpOJO UHOAZJP .:>lllln~lJl op [njlu::>~ u1'd O~Ol+ .re-s 't =.)jl:.

1.la t i ilc g<'()ll1dricc ~i trigonOJllctrice c'ddcnt.eazrt!?i so l ic itfi in mod egal.52) sc calculeazji . (3.fi.2' .(X. 3. la intindcre . actioniud in C. + yn = 3.7 I. 2:(·~7 + y.?mpl~~M._Ljtoatc cu valori de calenl). punctul b.L l! fL-2 !"'J Y ~ _J d 1'1 "I + + + + + + Iii lit II 11 II! Iii '11 1.1) cstc : Valoarea R71ji de t ije din imbinare (!It =i' S. p 104 105 .73. acosta tindc sa roteasca conso la fata de elcmentnl de care este prinsii . imbinarc sollcitatjl in planul ci la c!orturilc 11'[. 3. Ymax 2: (x1 -+ y~)' AI .73).).30). - T 12 (3. Fig. + Yi) Xmq" 2" .!y". Imbinarca sc (3.. imb inarca cste supusa unci 50licitari _<:. T. I!1-IBINARI ~I PRINDERI SOLIClTATE IN PLAN PERPENDICULAR PE PLANUL LOR @ Daca so lie ita rca consta dintr-o forp. ".5 e~ + 56 . 3.) Xtnu ]2 .73). i consta in compararia da.t .Liar n. se anal izeaza efeetcle f iccare i so licitar i in parte ?i se cauta tija cea mai sol icitata (in care se aduna efcctelc tuturor solicitar ilor in s itua tia cca rna i defavorabiltl. = 14. I l I ill +r H III II II It III III T + Fig. P de ca lcul . 3. (fig.. rar imbinarea sc veriiica eli relatia (3.2 Xi T )i) Ymax + -.55) 58 calculcazfl en relatia (3.50) ~i (3. eu rclat ia (3.:2: JI .54) (3. de 0 iorp. aceasta forp.51 ) 3. paragraful 3. estc numarul Verificarea imbinari in acest caz .vv ind in vcdcrc n.7 L Elemcnte gcomctr icc .) a I pozitiilor tijclor (fig.1 III II (9 + !. accstei tend inte de retire i se opun rnomentcle date de efortudle de int indere NI care se clcz\:oltrl in tijcle elementelor de pr indere (fig. din figura ajutrl toare 3. de regula. Avind in vcdcre cdc aratate ~i analizind so licitar ile tijelor imbinlirii din f igura 3. intr-o rezultant« R\'i.l : 11. .23) pentru suruburi ~i (3.72.50) (3.2 l1f· L.ta de relatia (3.!. rezultate din acecasi grupare de incarcari)..72. .. . in care cfortul rczultant (Rr:·j.45). In cazul real iziiri i prinder ii cu suruburi de ina1ta rezistenta pretensionate se vor avea in vedere ccie prccizate 12.2.74. 11-. "'( . (3. :. date de rclat iilc (3. 3... ficci'lfcia rcvenindu-i 0 sol icitarc N. se obtine : \. @l Dad solicitatea consta dintr-un moment JI de calcu l . cc trece prin ecntrul de grcutatc . sc repart i7. a). (3. in cazui din fig. P 11 t X = --.45).13. X'''·~ si ymax. 3. 8 Dad't.a" sc scriu : in CX<'lllpllll ukrit de jignra . ~. In care 11.t:. x"'u :E(x1 + (x. N. egala cu : )-~n Rccompun ind . care . Prinderc sol ic itat" in plan perpendicular pc planul ci. b). se constata ea tija cea ma i solicitata cste eea din punctut A (coltul din st inga sus) al Irnb inari i.3. G. 3. toare t ijele din imbiuare .53) .55) verif ica tot cu relatia R"\~X = [')" 1/' [111 . [ 2:(X~ + yD" + 12 [111 .N]2 + [ . PI'!:.51)."ax ~ i y". devine: 1'1'f = -- .74. com ponen tc 1c ){.: _~f • Y"'GX Fig.29) pentru nituri (cste rccomanda bil sa 5C cvite rea lizarea unci astfcl de pr inderi cu nitur i).13. care trece prin ccntrul de greutatc (CG.52).' din rclat ia (3.

. InpoJ<> H!P IlSU! '(pz'£) B!lB{8J no tOl 'ZBJ lS<)J'B l.) (!]l.?t:e.1ll.l!.). " l~.).1BOI'BAl1J (L~'[) (sn:) =» .I if .~..)x<J nJluod '(~~'£) J.j a .IllJU! !~m B.)S!S t.rJ = "'"'.)!JP.)P lTIl1lmuu <.1 V T -!!J.!~q.~J :Jp r.)Sl<>AE1l JJ lHBtUOZPO l1XB0 ap 1jBJ OJUpOJd QS PIOSUOJ B.. V !'~lU ELl) "l!fq 'q 'L9T .B '(t9'£ B!~B[<>.')fn U! :JIpnpoJ3: .2!~E. :1U~UI0U1 un <>P !.q ']lz'C. .J.quod 'S9'f ~. l1m2!J l1l5B. U!P u~lJd 1lHl.mqn.I0l!!lBW ur -lOPP B .__ IlL l'!rlE(O."?"JPJ~1<:I::}.)P 'CA os ZD"'N B.)J BfLL . 1"4 '(T9'£) BHB{O..1 H!.i!lOJ .= """'II 'z ='It 'zr = 'It .).:.l no .~~r-' r .)P .)lBU!qml l __ . ."."z = "0".l) . (89'£' ·.)S V IUl.7' ~~~\.I.~?J~()P?t~?"!~1l1 ' :!~!1~_t~.)1 UJ 1P!}IJO..)S'C O-.I..)]0 111Idw.~ + t:':):S: .£T r ['r '.)S El lnpund U!P !:J[n B.J·(Lf'£) ll!lUP'! U!P 'N .I <>p-ex-e .)x..~O!su:Jt?~d U.):)-e '(.')p '11EP B. c:\.)JB ap H.)lBJ ul .)J e[q ll! unxuur 111110P llU!ULldl.)l E 'i}2HBU'Co-riurp llHn201 . onpsp JS a B!~Bp..)d '([9'f) l:!~E[..')A !'1ql'" _ .~'r.' £' 'J \.l/t -orsuajord Iu 90r 'm "UB. op <>IE.)· .l~l!. fU!S x~"'11 !S ZD"'N 11:1<l10P.)JBJ ul 'tt /~ : 1P FTISB "N Inpop 8P'CJS cs OlBU op .'"It 2 II~ zou.101J:) . 1 ".I1.1uo '(CIl! '7. 'zt = Iu.lB..\:~.}JB.IU! -eo l!U!}<lp <>~S. 'ill '(6~'£) 11/3: "If = ":» .:IQI!.. ·)J1l1:D!10S ('!.JpUfjU! .ir] l0l!.I uIP '.) ttl .)J~1P!sj~F£) OlBJ!JP<>A ap B!lB{81.) U! 111SUOJ 1!.) tt '..)p "awII BlUB1S!P III OlBIF .l.?~.)~ .)d PU!l1JOIUI .)U<>lEO[B!I..I"'lumu OlS.WI) :urll-_lqW I .1.)'\.:.:(b1/):r '.).)P <>lllP1}d:Jp !-etu lU!S dpfn ~p no p-eru ~'Cut mB l1J lU!S .n!11 ')10...)!lB~O.»)5.):)BJ .(pz-r) 'C!~Bl''IJ B1 BJ 8l1U!F'P lU!S f!s '('N-.)I U~ '.• II! = (f)~~ :PHSB '(J 'I-CI:' '.1EI11:J!puodlOd unjd U! Pl1tP!I05 UIP l1tBJ.w2!] op 1!l.)A = '"lid <.OPII.)JBJ .)d !S 'i}IOSUOJGJ}U!) <>l!t0.) 111t..Up-e as ynQ 'il..)lUOlU '(:7 'I-L'£ 'l1!J ·J1<J.lllJ '(on 'I}II 'N) . -_j.JJHaJ ~p ext' .1 op BXll . 'iJ = .I!IUUerer "cf JBlhJlPUJ~"~~~ ~IEld t\~.(U~qlU!U.IE! '.qs<...1..[ '1J..1:) op !S N ')P osupo.N)·j.J.1Rdll .)15<>(lIl.l!) Jfq.IE! '(89'£ 'il!]) g [n iound us treUB B.) C.) 111~lOP ..)P '2B:) 1S.tA) 'N "fn U! P"PU!lU! <):mpold ~o~~...1IJ :IS .')lBJ us .Lor .lopuPd 'rL'r ·fI!.)J ldllJ) ::ll!t0.) U! : 89'£ 'Cmil!J uIP BllRJIEumos TI'C')1[ 'IN 'N '~rH <>P0relUOZ!lO pU..U!l B81l:qP!10S 1lZB.nuod : .\ os B.fil} '.lO.)~YEi\O"1JPll. J.:~~J£?3_S.) ::.)l'1ll -SlZ<>.r!S op ITI. t-t ~ .I! !J111P!IOS HIP nBJ. "..) JlS...!lBp B!lB.lq.)1"lX']O os-upuj unpu BC>U! .)i : (~p'£) 1~11llT. cI'~-..d.101 71l7W/Qlq.mqnrns SO[ op 1Btu . + (~+ " ~X):rl + ~ Z"".1Jd .)lBUB n.t .\} d!lBl1pS B. .)!J D. (z) L9'£ 1!lllE!J or 1!1...) = (f.p \nllU.V - =tl'fu • "'V -rn )..y' : .1Bdmo. ..)Jl~ op lI.)JC BIlBIO] "P '.fH._ ~ : Pih!JlS .._ . (~ _ 1I ..)S ""'''N !POIBA B..)JpO. t K • =111 : 1<}]lSBIt:.U!.Z au :!J BA ..l.zv"'..)!lFcd~ op PlU!PU.m2H UlP C>1!!~1D!JlumJs UB I.l'ed U! ~!l Bl1lls . vCf B.!! P J q .rdno P111P!IOS El : 1E.L' (~{+ ~X}~JI =i ma.IJ5.!_cl1E!l!. :)u!h.lOP .lJE.)d w·~ C':"--~ .){<>[n III BHOA2.)PO].lulqW! 1UUB1d\.1.t U!pBUmS ll! ..)Ulld U!P I...id l])SUOJ 1~..').lp op 111'!YUImr..).)tUOIU In.E.lllq -"-~--I 1 1 .l{)(f ·/W/q. :!I E.)fq B. (Z = "It 'vL't' '2!J l..1 P aHl..\[ " = .IoppuudsJJo.!?.1.) .:.).:lIt_l"9.1)l:!-!??Ol JS) .I IS °L '~J1! .1qH!l{J.1lS 111pod-e xzl'!.u'Cli1qm~ uIP <>[n ..11 »s = "v"'l! '9 = Ott 'z = "1e 'zr = Itt : 1l1U~H 1l1SB..)s')lOl1..\ U! PU5AV 10l"!lzuud -g<l.C::\7 l'l ·(19T)'C!lBP.!! ']f ' .1 __ un '~)'J ur. .1B.)l-eJ!JP. ~ . .I0IP!A!.)/I.1no .l! -eJJB01)P.i!l 'A) """"N op a!1JUl1.1 QP 'CXU qns .)llJUI.~ __ .. " '.'.:I InttT'ld od lllln~rpuodlOd lHlllF>HoS o. 11ZB.\!T • J..)1<>[Hl1ZB.l.)lBJ!E..J n: + ~.N.'\.Jl~(] e rJ r:l T I I t I "'l ~1 .)U.) Qt~ areo us /: (Lf'£) "11' IN.\ ' os (S~'£) f' B!iBp. r :pnqruraii: Ul !l~pu!ltl:J .10IBA OP101 n!.)U! IBm l!dO -ef!.lluL ~ .l -B(bs JOBI os !!lllUFll.lBI '(S9'£ '211) v Inpund U! lllBIJB BJ:I ..J.t) - P ~.J.'''' ._.l1~?.":'"r.).).)]0 IllldmJxd nJ1U...) I!lllU!qW! InUl!ld U! osut.}]O IllIQmd:':C> 11.)J.)S o~.) U! .~~(~i '(~r'f) 1)!lBp.': t.).0JJ":"..1n2!.::/"lY\".IPU.1IS <>Pllll'ilumu Ols<>Ott 'OIB:) -!P<>A pn.')15.)pupd) !Ill.:nOI'BJ 8S B1SB.qU..) 111E1P!l0S .'/1'7 (..)1!.)pupd) IPllurquq Jntl1:qrl 1.U~~'B".)HOS rEm E... .I:I c:o = XV".)llll!JHoS '!!~!PUOJ <>}5<.J 1 l. ~_..l1lE!J 'fl! [l<:JIBJ op lU.L 'l1lBl!. II : !"JlSl~ 'IF (1:) qqOtl !S U').) Ji1! P1lU.--.)U!lqo ..)[ni1..> c.11\7. .J !S = t1iZ .)qldA pnpl.Plll!J!Ios -el .10[!-l\{U!qU.rns ~:) 89'£ B. "'~"..lBJ '(0£'£) "':m...) .)p~:)op X I:LIO} fl-. I.)Jo IllldlU.U!P !F~u!qm! !P1lZHE5iplZ'C.)lUBlSUOJ.') d1S..-~ = ~1!3: . ..

N{'!) sc calculcaza cu relat ia (3. ~r:s~l1~blu ..67) in care R~fj.!. elcmcntcl~ con~tr~ctiilo.. din mot ivul cil.cst? sistern co~n~lex.13.64)..' calculate ~i se verificii ell relatia (3. cu rela tia : ~<Ch 4..69) '(3.68 estc rcarizatii en surubmi O\)i...t.68) .. avind griF' ca la stabilirea pr in proiect a lung irn ii t ijclor f iletul S. GENERALITATI _ 0 ~ons~r~e}ie U1d~l~crl II.. in A forfccarca cste maximii .6S) pale : g r 1 r z 1 ~l S til pl.: plunul hnbin. I. grtnda dJi rulare. evaluat RWA = .lo.. SC ca lculeaza ~i sc verifier.:rii de Incbtdcrc. e:~(lsten\a co ncom itcntji . r::rin~ile sint.n) + .70) in care N). ..: 3 . R. Din punctul de vedere a l Iuncj iei pc care 0 indeplinesc intr-o constructie .'-lluitc scm iprccise de dinmctru d..(DIG l'i'T 02(/\\..64). l·t ~ 6:-10 5 . ALCATUIRE..5 stn.\ = 11 + G~ 3--. la int indere corespunzatoare grllpci de caritate a materia.1 PUll(b. Structura 1-- mctaJicii a unci hale industrialc 4 ..: a vind il.ETALICE..66) (3.1). iar R} ~i R~ stnt rez istcnte 'de calcul la forfecare ~i.. eforturile sint date de rcrat iile : ttll Cap ito lul 4 ELEIVIENTE DE CONSTRUC'fII M.69) ~i (3. ~i 7- stllpii 108 I~ . sl?a\ial.2 . Pcntru surubu] din punc tul A. solicitate in principal Ia incovoicre : ele preiau A in care G ~i -::se introdue cu valorile rezultatc jar R cste rezistenta de calcul a materialului PCI1trl1 surubul din punctul B: din relatiiie (3. Ansamblul este compus din clemente plane sau liniare legatc intre cle 1n diferitc moduri : in uncle situati! apar in structura ansamblului si subansamble sau clemente spat iale . lll'ccsarrl s i vcrif icarca clor tului uni~:\]~ <.«]. clemente.cforturi 1l:1ilarc~·(Tli1Tije.f. (3. iar in B int indcrca estc maxima.·intuirc: .:cl1iynls. lit eu relatia (3. surubului ..\ clortur ilor unitarc de l11tlJ1(\(~l'C o si de Iorfccarc . efort ul unitar cchivalcnt sc calculcaza :.1. (ansamblu de spatial). 109 .. !\':. 0o!·.:ctl. actioneaza perpendicular san oblic fata de axn Iongitudinala (3.\gr. accstca se pot grupa in: bare.1 sa transm ita sc licitar i 111 dlfente planuri ~1 pe difer itc direct ii (fig.1 conform <"dor ar:lla(c la par. respect iv.63)..f.lulu i suruburilor. In functic de rapoartele dintrc dirnensinn ilc elementelor rnetal ice .!. este evaluat cu re ln tia (3.1 \'cdcr. Fig.]2 + l 111 Yon. 4.70). CALCUL (3. ell relaj iile (3.. Prcsupun ind crt prindcrca din {igora 3.co:. i::.lful 3. uncori . stjlp ball: 2- fcrm~: 3 . iar: Efoi:tul un itar In care sc introduc echivalcnt 5e calculcazii valor ile o ~i '. Efortul unitar echivalent (._. capabil pre ia \.pane: .Yal"rik Xi :'C' lilll!ll'a.!..' ( 1n (azul inlbinrll'ilor cu tijc sol iritat e complex (in planul 91 perpendicular p<.c starca ~\c . Vcrif'icarca 5C face intr-o acccasi scct iunc a t ije i si pcntru acccasi gruparc de lncflrdlri (cca ma i dcfayoral)ilfl)..lz este.67).l l/l·· L:(Xl + ... incarcari ce. Eiortul unital' o este ca lculat in zona calibrata (c ilindrica) a t ije i. me~alice se pot impaqi in douii cntegori i princi5. 4.\rii) aparc .t'f.66) '.1.1 (3.l nu prltrundfl in grosimea piesclor. pliid ~i blocuri.i ycrifidt pentru suruburilc din puncte le A ~i B. in care termenul ee confine momcntul j\f 2 Iipseste.

)un "CIop nes 'Illne BI JHt:pw lUJLUJ[.)l.JS '~l!qBUU0J.P1ldop Ol{I.1BJBU!'PUF -npu! !SllH areod os !ZU!li!.Iuq !s ..:e pnpo].)P IllrO.)l.11UJ.)P! opuudsop .)~OAOJU! n 'Blt:IXt: .)P '. JL " Z-Z ! [-[ T I' fit d . lP 'HZU!lS B ~["CU!PIll!2uor BX"C mE ~l<lPl JS 1..)S .)IFlPl1pUS llBp./ ·~Ut:!ldll: i -I-.)!lJnJlSUOJ .)pu!.:J1t:J<lPOJ't:llPllS1P '.)1{11 "e{l!WSUB.).. v :1Jpupil dfl op olttaUlam rf' ·il!.)HPpupd lU!S FlHse orr : ElBPUllJ t:I 'Ipqupm .)l .._+_.)tu<lP UIP osndrnoo nBS (v '~'v 'S!l) 8und Ol!un!1::l.)POJ ~s..)F>lU<lW.(JlTI Ut pupduo JI!'wp21s lP !!dms mv .)lEZ!mn U lquM::l81J rem nao no .'ilU) xqlnJ nBS 1l1UPJ "eXB no llpupil dn 8p ~qU... .)Idw!s oreq U!P .)lB{IlJHle pllg2.:r U~!1S- D o -r"-T"-t\.)l BX11no lonzupg B.){Bp.)l'CJndB lO{fl1HP!l0S IllZID U! .)I!.I '(!!lTIPUllJ op .)P!SUOJ .)WJ1.)lBq ep B. .)IH1Jll11SUO::l ! .)1 .)mJZe.0 I q o l.)ID<lI<l dlS.I"c!I.)SBlUlS !!dms ·'HlBPU11J U1 HBSJ~U.:J{dwOJ n es ('Jl~ .::.).)].)].)lJ!OAOJU! 11J U ! ounrssrdtuoo B[ '!nrndms rllZB:> uS) <l.)l"CJ.)[!zu!19 ·(v·v :S!J) 1. ..~':!-~-.)lllIP01!P nus !dms 'fLUP.101 BJ]!Illl.ld) .:1 B!l!zod) 1lIBluOz~io op ·~lBJ ~lBUn:)UJ U!lnd nus ~("C1UOzpcio!l!zod UJ <lp::z.)TPllPOU us ." .:mllIS.U.: !dms T~ 'Sr. '2n) 8'ln:)~Id no nBS (q '~'v ':aU) 81<llqI<Zno 8TO 0.)B·'21::) rnwmn U! : (t'p.I-f-~.) p~wnu . OlO!OILOJU! oun " IS..r0 pUJAB '(<l{J. .t 'Jp 019pwutJ/3 '.us) 8plQl. .~ .IJIS) .)P lUOW<lI.)~i!zod U! !lBZ.1C[1(Z dms un n.)se · lUlS .).)Idw~s lU!S .Iq"l<Z '!dIH) ~!zup2 <lpl"CC[ ! : (.)IP1HPHoS .jJ!lP~I:J ..)~O.)l!ZU!l9 '.p-e.Eq 'drns-·wup2 : .(Z no llpu!J2 0 no .)HllllPIB lUbs (<lIBP.)-l.)IpxW.IBd-e (<lI.l' I .Jlu'Jd O[l1-S -:t ~r-o.) un B::l njqurestre P! 1()lOdUlOJ .lBJ.)P B!lOSOlBJ '(Z'I>' 'SU '!IZupl1B O[BSJ<JASUB..)l.7.)S1!.)!l.8PU! .lJA .)t.:llRl.L .(.)+fnus!qo .)]"eq .)!OAOJU~111lB~P!lOS ~und "\(W!U! no lUJm.)[.)" .ll !!un -!l::l<lS'e llIBluOZpO BAt: BI p!.)l!WSUE.lB.J E.)pUnU!) .q :~:.r--~--'l.Io[...) un TIl .:qp~11{EWSUB.lOndrns .1BOFI!1ll!!~IOJn:).)7.):)lB JSJWllU OS <llU.).).)I!zup2 ad arepunocs .' 'jlX<lIdwOJ vl!lll PI'e llJ .)ruoI<l.l"!UU fi.I nn 1I(.)UI -08:a .)P 1(lB] 1n'eu~PU! U!ind nBS 1lIBJHl<lA .)l.ldwoJ nns .)lBf1.:J~OAOJU5 o ~.)LU<lZB.)ILB lod gdms lS .ll Of IS !zu!l2 B1 ..mJflJH'!ld:}p : pn"!~u.IU'!FHU -.1d 'enS<lJ'e ~.l~PUHU!) 8x..I0{!zu!.Il U .)]dWOJ r~IqxB . -~S8~gwOJ B1 'JuJ1!sJld:m0::l "CrIBdpupd U~ illBlP!I0.g.)I!l.)Fl.)'O!U!HP.)}B2.)lJPUHU! '. 'n:.l2 .)P .xIs .-lFtJi [)dJ-z-z T I .IJnP!IOS ~.)Jqt:pm .-- T If .)P .q 0I !S !OlBq B ":JJU q :~l!iOJ ~PU!l1J .)..)I Ol'. ~tl!l[ ~jl df!I'i .lOI!dms .}ZV.III '~.IO] S .)pJ U!U ~ 'J'p <lIt:d!Jupd .) !'ffms tUSS '. I r -t-x-t .)Z<l.l.:! -$ z-z i ~ 1. 'Jun!s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful