AHMAD NAZMI -Guru berperanan sebagai pengurus kepada murid-muridnya terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut

kaedah pembelajaran Masteri ialah: 1. Menentukan secara spesifik pelajaran yang diajar 2. Memotivasikan murid-muridnya 3. Membekalkan mereka dengan bahan pembelajaran yang sesuai 4. Melaksanakan pengajaran bersesuaian dengan murid 5. Mengawasi dan memantau kemajuan pencapaian murid 6. Menganalisa kesukaran pembelajaran murid- murid dan cuba mengatasinya 7. Memberi pujian dan galakkan kepada mereka 8. Mempelbagaikan kaedah pengajaran / pembelajaran dan bahan sokongan untuk menarik minat murid belajar

HAFSAH
Adalah penting bagi guru mempunyai kemahiran dalam menangani murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan aras pembelajaran. Sesungguhnya peranan dan tugas guru amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru sebagai pengurus pengajaran adalah memberi peluang kepada murid menguasai hasil pembelajaran dan merancang serta mengenal pasti hasil pembelajaran yang perlu dikuasai. Selain itu guru juga berperanan sebagai pemimpin, pengajar dan fasilitator. Dalam menyusun unit pembelajaran perlu mengikut urutan seperti 'dari mudah ke sukar'. Sebagai pengurus pengajaran guru perlu memiliki, mengubah suai, dan merancang pelbagai strategi, kaedah, aktiviti dan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Manakala sebagai pengurus pembelajaran pula, guru menentukan secara spesifik perkara yang perlu di pelajari dan memotivasikan murid untuk mempelajarinya. Selain dari membekalkan murid dengan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, guru juga perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kadar yang sesuai untuk setiap murid. Guru juga perlu mngawasi dan memantau kemajuan pembelajaran dan pencapaian murid. Disamping menjalankan ulang kaji dan latihan yang boleh mengekalkan samangat murid untuk belajar pada jangka masa yang panjang.

YAU LI FANG

Kejayaan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sangat bergantung kepada kecekapan dan ketrampilan guru dalam menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara peranan guru sebagai pengurus pengajaran dan pembelajaran adalah menentukan secara spesifik bahan yang perlu dipelajari oleh murid-murid. Guru perlu memastikan bahawa bahan pengajaran dan pembelajaran yang dibekalkan adalah sesuai dengan standard murid yang diajar mengikut kadar yang sesuai. Selain itu, guru perlulah memotivasikan murid untuk mempelajarinya. Sekiranya murid menghadapi masalah dalam proses pembelajaran, guru harus membimbing murid tersebut dan mendiagnosis kesukaran pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Bagi murid yang memperoleh peningkatan atau kemajuan dalam pembelajaran pula, pujian dan galakan guru adalah penting untuk mengalakkan murid terus berusaha pada masa yang akan datang.
NORIHAN
Guru memainkan peranan sebagai pengajar,pengurus,pemudahcara,pepnimbing,penggalak,penyelaras dan inovator iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan.Guru sebagai pengurus pengajaran pembelajaran akan menjalankan tugas seperti menggerakkan, mengatur dan menilai prestasi murid-murid. Adalah penting bagi guru menggerakkan muridnya dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan alat bantu, aktiviti, ujian dan sebagainya. Guru hendaklah menggerakkan minat murid terlebih dahulu terhadap topik yang akan disampaikan. Selain itu guru sebagai pengatur atau pengelola.Guru hendaklah merancang objektif , aktiviti serta kaedah pengajaran yang akan disampaikan. Guru juga sebagai pelaksana apa yang digerakkan dan dirancang.

kaedah. sentiasa memotivasikan murid dan berjaya membentuk disiplin yang baik. 5. Guru membekalkan murid dengan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. guru akan memberi peluang yang mencukupi untuk murid menguasai sesuatu Hasil Pembelajaran. Adalah penting guru mempunyai kemahiran tertentu untuk menangani murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan aras pembelajaran. Guru memberi pujian dan galakan kepada murid yang memperoleh peningkatan dalam pembelajaran. Guru akan menentukan alat penilaian seperti menggunakan ujian. 2. 3. aktiviti dan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. contohnya daripada yang mudah kepada yang sukar dan memastikan perkara asas diajar di peringkat awal. 6. Sesungguhnya peranan dan tugas guru amat penting dalam melaksanakan Pembelajaran Masteri. pemerhatian atau sesuatu projek. 4.Tanpa penilaian seseorang guru tidak mendapat maklum balas sama ada objektif pengajaran dan pembelajran tercapai atau tidak. Guru seharusnya menyedari semua muridnya mampu belajar. guru bukan sahaja berperanan untuk menguruskan pembelajaran bagi memastikan Hasil Pembelajaran dicapai. Guru menyusun unit pembelajaran mengikut urutan yang bersesuaian dengan Hasil Pembelajaran. . Oleh itu. Guru memilih. Guru memotivasikan murid untuk mempelajarinya. 7. Jika guru memilih mengajar secara kelas misalnya. manakala jika guru mengajar secara kumpulan kecil atau murid memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat maka peranan guru pula lebih kepada sebagai seorang fasilitator. Peranan guru sebagai pengurus pembelajaran adalah : 1. Guru merancang dan mengenal pasti Hasil Pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran yang perlu dikuasai. Guru menentukan secara spesifik perkara yang perlu dipelajari. Situasi ini akan meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran PERANAN DAN TUGAS GURU DALAM PEMBELAJARAN MASTERI Kejayaan pelaksanaan Pembelajaran Masteri di bilik darjah amat bergantung kepada kecekapan dan ketrampilan guru dalam merancang dan menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. mengubahsuai dan merancang pelbagai strategi. segala kegiatan seharian berjalan dengan lancar. 8. Sebagai pengurus yang cekap akan memastikan keadaan tenteram. 4. lembaran kerja. 3. Antaranya ialah : Guru sebagai Perancang Pengajaran 1. 5. guru akan lebih berperanan sebagai pemimpin dan pengajar. Peranan ini boleh disesuaikan mengikut strategi yang digunakan oleh guru. Dengan ini. Guru mengawasi dan memantau kemajuan pembelajaran dan pencapaian murid. Pembelajaran Masteri bukanlah perkara yang baru kerana langkah yang terlibat dalam Pembelajaran Masteri sudah pun disarankan dalam KBSR dan KBSM. pengajar dan fasilitator pembelajaran. tetapi juga mengurus muridnya. Guru Sebagai Pengurus Pembelajaran dalam Pembelajaran Masteri. 2. Guru menjalankan ulang kaji dan latihan yang boleh mengekalkan semangat murid untuk belajar pada jangka masa yang panjang. aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi murid menguasai Hasil Pembelajaran.menentukan susunan kelas yang ceria. guru bersama muridnya perlu mempunyai rasa tanggungjawab dalam menentukan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. Guru berperanan sebagai pemimpin. Guru melaksanakan pengajaran dan pemelajaran mengikut kadar yang sesuai untuk setiap murid. selesa. pembimbing. Guru mendiagnosis kesukaran pembelajaran yang dihadapi oleh murid dan menyediakan cara terbaik mengatasi kesukaran itu.

lembaran kerja. Pengurusan bilik darjah/bengkel boleh didefinisikan sebagai satu proses mewujudkan suasana kondusif ketika dalam proses aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini bermaksud maklum balas yang diperoleh dari penilaian ini dapat digunakan dengan berkesan uantuk tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran serta motivasi murid untuk terus belajar. Pengurusan Bilik Darjah / Bengkel. Peranan dan tugas guru seperti yang dinyatakan memerlukan guru mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran supaya lebih bersedia melaksanakan pendekatan Pembelajaran Masteri di sekolah. saya ingin membincangkan bagaimana untuk mengurus bilik darjah dan bengkel agar menjadi sebuah taman ilmu yang tidak jemu dan sentiasa menjadi perbualan anak muda yang amat dahagakan ilmu kemahiran. Definisi. akhbar dan modul pembelajaran kendiri. Guru menganalisis dan mentafsirkan hasil ujian bagi mengenal pasti murid yang telah menguasai Hasil Pembelajaran dan murid yang belum lagi menguasainya. Dalam ruangan yang cukup baik ini. 3. Guru membenarkan murid yang telah menguasai Hasil Pembelajaran menjalani aktiviti pengayaan atau menjadi tutor kepada rakan se kelas atau ke unit pembelajaran seterusnya. 6. 4. buku teks. GIAT MARA MUKADHIMAH Guru adalah dimaksudkan sebagai seorang pengurus kepada sebuah komuniti kecil yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 5. Guru mentadbir ujian dan memeriksa respons murid. Guru seharusnya dapat melihat penilaian formatif dan sumatif ini sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. majalah. 2. Mereka menjadi arkitek kepada keharmonian dan keceriaan dalam sesebuah bilik darjah dan juga dalam sebuah bengkel. Guru mempelbagaikan penggunaan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menarik termasuk penggunaan multi media. Keupayaan seorang guru merancang perjalanan dua tempat berkenaan amat penting dalam mencorakan suasana samada lesu atau sentiasa ceria. . Guru mendapat maklum balas tentang apa yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai oleh murid melalui ujian diagnostik.9. Oleh itu wajarlah setiap guru mempunyai ilmu dalam memastikan suasana bilik darjah serta bengkel menjadi tempat yang berjaya menarik pelanggan untuk terus berada selama mana yang diperlukan. Guru sebagai Penilai Pembelajaran 1. Guru merancang dan membina item ujian formatif dan sumatif serta membuat analisis item ujian dan respons murid bagi tujuan mendapatkan maklumat tentang tahap penguasaan setiap murid.

Dalam mewujudkan suasana kondusif 3 elemen penting mesti diterlibatkan dan diambil kira agar pengurusan untuk kearah mencapai suasana kondusif berjaya. kemanusiaan b. iaitu. bahan/sumber c. persekitaran . a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful