Perbezaan Antara KPK dengan KSPK

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
Bahasa dan Komunikasi
✖Bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil ✖Penguasaan kemahiran berbahasa seperti

(30/1/12)

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
Komunikasi
✖Bahasa Melayu,

kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. ✖Kemahiran disusun mengikut urutan dan disesuaikan mengikut tahap keupayaan dan umur murid. ✖Kurikulum Bahasa Melayu didedahkan secara mendalam dan wajib dipelajari. Perkembangan Kognitif
✖Merangkumi sains dan matematik. ✖Bertujuan memupuk minat kanak-kanak

Inggeris, Cina dan Tamil Penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. ✖Kemahiran disusun mengikut urutan dan disesuaikan mengikut tahap keupayaan dan umur murid. ✖Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak di prasekolah. Sains dan Teknologi
✖Merangkumi

pada sains dan matematik. ✖Guru prasekolah lebih menekankan proses pengajaran dan bukan penghasilan murid pada penguasaan sains dan matematik.(Bustam Kamri 2005) ✖Kemahiran kognitif yang dikuasai oleh murid prasekolah adalah seperti pengelasan, siri, konsep nombor, operasi nombor, perbandingan dan diskriminasi, konsep masa, konsep ruang dan penyelesaian masalah. ✖Kanak-kanak boleh menguasai kemahiran kognitif melalui interaksi sebenar dengan menggunakan pelbagai bahan maujud/ konkrit daripada pelbagai jenis bahan yang mudah didapati di sekeliling mereka seperti butang, daun, biji benih dan sebagainya. Kerohanian dan Moral
✖Meletakkan

awal sains, awal matematik, aktiviti pembinaan mengguna objek dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. ✖Lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. ✖Awal sains lebih kepada penerokaan dan peluang berinteraksi dengan objek-objek yang terdapat di persekitaran kanak-kanak manakala kanak-kanak berfikir secara konkrit, dibiasakan dengan menggunakan pemikiran matematik dalam menyelesaikan masalah harian yang konkrit dalam pembelajaran awal matematik. ✖Kanak-kanak diberi peluang menggunakan komputer untuk melakukan tugas tertentu .

Kerohanian, Sikap dan Nilai
✖Merangkumi

asas keharmonian hidup untuk masyarakat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan kepercayaan agama dan

Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. ✖Pendidikan Islam memberi pengetahuan

kebersihan persekitaran dan . Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. ✖Menekankan pengurusan emosi sendiri.mempunyai keperibadian mulia. ✖Kanak-kanak juga diberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan untuk menghadapi kehiduoan seharian penuh dengan cabaran. ✖Penerapan komponen ini dilaksanakan merentasi komponen-komponen lain secara tidak langsung. ✖Kandungan kurikulum disusun secara berperingkat-peringkat yang merangkumi pembinaan fizikal yang sihat di samping memupuk murid-murid ke arah penjagaan kesihatan tubuh badan dan keselamatan diri serta persekitaran. ✖Dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Rukun Islam. ✖Pendidikan Moral prasekolah member fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang murid berada di prasekolah. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial ✖Dilaksanakan menerusi kesemua aktiviti dan disepadukan dengan tunjang lain melalui aktiviti pembelajaran yang menarik. pencapaian emosi yang positif. ✖Pendidikan Islam berfokus kepada penyampaian ilmu. ✖Penjagaan kesihatan memberi penekanan kepada amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. ✖Murid-murid yang beragama Islam akan belajar Pendidikan Islam dan mereka yang bukan Islam didedahkan dengan Kurikulum Pendidikan Moral. ✖Pendidikan Moral pula berfokus kepada penyampaian ilmu untuk menjadikan seseorang insan berakhlak mulia dan bermoral tinggi. Perkembangan sosioemosi ✖Diperkenalkan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. perkembangan sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang. ✖Diberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan untuk menghadapi kehidupan seharian penuh dengan pelbagai cabaran. penjagaan kesihatan dan perkembangan kreativiti. bersikap positif dan berkemahiran sosial serta sesuai dengan keperluan kanak-kanak. Pendidikan moral diterapkan melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Berfokus kepada kemahiran emosi yang matang. aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak dapat ditingkatkan melalui aktiviti fizikal. a) Perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan ✖Kemahiran motor halus. Fizikal dan Estetika ✖Merangkumi Perkembangan fizikal ✖Menekankan tubuh badan yang sihat akan melahirkan generasi intelek yang cergas tubuh badan dan cerdas pemikiran. Keterampilan Diri ✖Merangkumi bagi memenuhi keperluan kanak-kanak mengikut kesesuaian tahap umur dan perkembangannya. ✖Merangkumi 4 aspek iaitu: Perkembangan motor halus Perkembangan motor kasar perkembangan fizikal.kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada AlQuran dan Al-Sunnah.

✖Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. dramatika kreatif dan pergerakan kreatif. pemakanan yang berkhasiat. ✖Perasaan dapat diluahkan menerusi aktiviti yang berkait dengan penghasilan kreativiti seperti penghasilan lukisan. Kemanusiaan ✖Memberi Kreativiti dan Estetika ✖Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengembang potensi diri dalam melahirkan idea kreatif mengikut tahap keupayaan dan umur. Contoh: Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa dan lain-lain. rakan. ✖Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri termasuk langkah menjaga kehormatan diri. . peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. nyanyian. ✖Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. ✖Aktiviti tunjang ini digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti dan juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. b) Perkembangan kreativiti ✖Perkembangan kreativiti pula merangkumi seni visual. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. komuniti dan alam sekitar.Perkembangan kesihatan(cara hidup sihat) Keselamatan ✖Komponen ini dikuasai melalui aktiviti di dalam dan luar bilik darjah dengan mengguna pelbagai alat permainan yang disediakan. ✖Memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful