EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCĂ

S.C. LIDA-INVEST SRL Cod: PS-06

Ediţia 1 Revizia 0 Pagina 1 din 6

PROCEDUR~ DE SISTEM

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCĂ
Cod: PS-06 Procedura răspunde cerinţelor SR EN ISO 9001:2001, clauza --, respectiv OHSAS 18001: 2004, clauza 4.3.1 Exemplar controlat Exemplar necontrolat* Exemplar Nr: Numele: Funcţia: Data: Semnătura : Revizia Data aplicări i 04.09. 2006 Elaborat ing. Mira Minca Consultant 04.09.2006 Verificat ing. Radu Codi\` RSSM 05.09.2006 Aprobat ing. Dan Stoenescu Director 05.09.2006

□ □

Edi\ia Revizia

Capitol / Articol / Paragraf Modificat Adăugat Suprimat Edi\ie pentru implementarea sistemului de management integrat

Numele, semnătura Elaborat ing. Mira Minca Verificat ing. Neculae Dimitriu Aprobat ing. Dan Stoenescu

Edi\ia 1 Revizia 0

* NOT~: Documentele SMI difuzate ca exemplare necontrolate nu vor fi actualizate [n cazul elabor`rii ]i aprob`rii unor noi edi\ii sau revizuiri. © SOCIETATEA COMERCIALĂ LIDA-INVEST SRL Acest document este proprietatea intelectuală a SC LIDA-INVEST SRL. Orice multiplicare, parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

G. indicatorul reviziilor Cuprinsul 1 Scop 2 Domeniu de aplicare 3 Documente de referinţă ]i conexe 4 Definiţii şi abrevieri 5 Responsabilităţi 6 Descrierea procedurii 7 Înregistrări şi anexe PAGINA 1 2 2 2 2 2 3 1. care realizează funcţii de îndrumare şi control de stat de protecţie a muncii în toate organizaţiile aflate în raza lor teritorială de activitate Pericol .2. 319/2006  Nomele Generale de Protecţie a Muncii (N. evaluarea şi gestionarea factorilor de risc de la toate locurile de muncă din cadrul S.1. Inspectoratul Teritorial de Muncă– organ teritorial al Inspecţiei muncii.L. Documente de referin\`  Legea Protecţiei Muncii nr.). integritatea cuiva sau a ceva. cod PS-04  Procedura ” Actiuni corective si preventive”. securitate si sanatate in munca pentru evaluarea nivelului de risc / securitate din cadrul organizaţiei.R.situaţie. întâmplare care pune sau poate pune în primejdie existenţa. cod PS-05 4.  Registrul accidentelor de muncă din cadrul organizaţiei 3. ediţia 2002  Normele Specifice de Securitate a Muncii  Instrucţiunile Proprii de SSM  Manualul de Management Integrat (MMI)  OHSAS 18001:2004 „Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale Specificatie”. DEFINITII SI PRESCURTARI Inspecţia muncii – Organ central al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCĂ S. cod PS-02  Procedura “Analiza efectuată de management”. asigurând controlul aplicării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă în întreaga economie naţională.1. LIDA-INVEST SRL Cod: PS-06 Ediţia 1 Revizia 0 Pagina 2 din 6 CUPRINSUL CAPITOLUL Pagina de titlu.C.P. DOMENIU DE APLICARE 2. Documente conexe  Procedura “Controlul înregistrărilor”.C. LIDA INVEST S. cod PO-12  Procedura ” Tratarea produsului neconform”. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE 3.M. 2. SCOP Procedura stabileşte modalitatea şi condiţiile privind identificarea. Procedura se aplică de către personalul departamentelor calitate. prin care acesta îşi exercită atribuţiile în domeniul protecţiei muncii. .

Norme generale de protecţie a muncii (NGPM) – emise de către Ministerul Muncii. Risc – combinatie a probabilitatii si consecintei producerii unui anumit eveniment periculos Evaluarea riscurilor – Proces general de estimare a marimii unui risc si de a decide asupra faptului ca riscul este sau nu este tolerabil.S. LIDA-INVEST SRL Cod: PS-06 Ediţia 1 Revizia 0 Pagina 3 din 6 Identificarea pericolului: proces de recunoastere a faptului ca exista un pericol si de definire a caracteristicilor acestuia. masurile preventive şi metodele de lucru stabilite de catre angajator . vizitatorilor şi oricare alte persoane laflate a locul de muncă Lege – Normă (act normativ) cu caracter obligatoriu. Ministerul Muncii. personalului temporar angajat. amenajarea locurilor de munca etc. al asigurărilor sociale. care cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale şi care au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională care pot să apară în sistemele de muncă.S.F.. inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri particulare.) – Organism public cu atribuţii în domeniul salarizării. având în vedere obligaţiile legale şi propria politică de OH&S Securitate – absenţa unui risc neacceptabil de vătămare.S. fixată prin lege sau prin uz. coordonează şi controlează activitatea de protecţie a muncii din România.2. obligatorie.M. Norme de protecţie a muncii – prevedere cu caracter juridic prin care se precizează cerinţele desfăşurării unei activităţi în condiţii de securitate şi sănătate în muncă. care au ca obiect stabilirea măsurilor de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului. Prin organele sale de specialitate centrale şi teritoriale .EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCĂ S. personalului subcontractat. stabilită şi apărată de puterea de stat Normă . 4. Abrevieri SMI SMQ SMSSM MSMI RMI Integrat PS PO PL IL OH&S SSM Sistemul de Management Integrat (calitate + SSM) Sistemul de Management al Calit`\ii Sistemul de Management SSM în conformitate cu cerinţele OHSAS 18001 Manualul Sistemului de Management Integrat (calitate + SSM) Reprezentantul Managementului pentru Sistemul de Management Procedură de Sistem Procedură Operaţională Procedur` de Lucru Instrucţiune de Lucru Sănătate şi securitate Ocupaţională Securitate şi Sănătate în Muncă 5.organizează. a substantelor chimice şi a preparatelor utilizate.1 Directorul General Sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sanatatea angajatilor în vederea stabilirii masurilor de prevenire. Risc tolerabil – risc care a fost redus la un nivel care poate fi suportat de către organizaţie. Norme specifice de protecţie(sau securitate) a muncii – N.Regulă. pensiilor şi asistenţei sociale.C. în urma acestei evaluari.S. angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesional pentru toate locurile de munca.. incluzând alegerea echipamentului tehnic. RESPONSABILITĂŢI 5. în condiţiile interrelaţionării complexe dintre elementele sistemului de muncă. Sanatate si securitate ocupationala (OH&S) – condiţii şi factori care afectează binele angajatilor. pentru un anumit tip de activitate din economia naţională. dispoziţie etc.M. organizării şi normării muncii. Solidarităţii Sociale şi Familiei (M. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii.

LIDA-INVEST SRL Cod: PS-06 Ediţia 1 Revizia 0 Pagina 4 din 6 - - trebuie sa sigure o îmbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor şi sa fie integrate în toate activitaile unitatii respective.C.R. .R.L Aprobă planul de masuri privind eliminarea.C. la toate nivelurile ierarhice. LIDA-INVEST S.EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCĂ S.L Aprobă lista membrilor care intră în componenţa echipei de evaluare/audit. LIDA-INVEST S.C. diminuarea neconformităţiilor constatate în urma evaluării/auditului de la toate locurile de muncă din cadrul S. Sa asigure auditul de securitate Alocă resursele necesare pentru identificarea şi evaluarea factorilor de risc / auditul de securitate din S.

DESCRIEREA PROCEDURII . Propune sanctiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respect cerintele de securitate a muncii în organizarea şi desf urarea proceselor tehnologice la toate locurile de munca. în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. respectiv corective şi informează pe Directorul General. Verifică dacă noxele specifice locurilor de muncă din S. Se asigură că angajaţii sau reprezentanţii acestora sunt consultaţi pe probleme privind OH&S.EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCĂ S.R. Împreună cu membrii consiliului director. LIDA-INVEST SRL Cod: PS-06 Ediţia 1 Revizia 0 Pagina 5 din 6 5. 5.2 Responsabilul SSM Propune către Directorul General iniţierea procedurilor privind identificarea şi evaluarea nivelului de risc/securitate la toate locurile de muncă din cadrul organizaţiei. Propune spre aprobare programul anual de activitate în domeniul protecţiei muncii 5. Identifică pericolele. rezultate în urma evaluării factorilor de risc / auditului de securitate de la locurile de muncă analizate. participa la receptia mijloacelor de protectie colectiva şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în functiune. respectiv riscurile potenţiale de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesionala pentru toate locurile de muncă din cadrul organizaţiei. prevăzute în cadrul anexelor la Normele generale de protecţie a muncii. ediţia 2002 Organizeaza activitatea de propagandă de protectie a muncii. pe care îl dezbate împreună cu reprezentantul desemnat al conducerii pentru OH&S Pe baza programului anual controlează toate locurile de muncă din cadrul organizatiei.3 RMI - Verifică impreuna cu responsabilul SSM stadiul implementării măsurilor de prevenire. (cu ajutorul serviciilor de specialitate). respectiv la modul în care acesta corespunde cerintelor de securitate.4 Medicul de medicina muncii Participă la evaluarea locurilor de muncă cu date specifice 6. pe care ulterior le aduce la cunoştinţa Directorului General. LIDA-INVEST S. Alcătuieşte un program anual de activitate în domeniul OH&S.L se încadrează în limitele admise pentru mediul de muncă. stabileşte măsurile preventive/ corective corespunzătoare. inclusiv la alegerea substanţelor şi preparatelor chimice. la alegerea echipamentului tehnic. în cazul introducerii de noi tehnologii. respectiv corective şi informează pe Directorul General Participa şi isi da avizul la angajarea personalului.C. cu medicul de medicina muncii şi cu specialişti externi autorizati de către organismele abilitate asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a evaluării factorilor de risc / auditului de securitate Împreună cu RMI şi membrii echipei de evaluare. Propune spre aprobare către Directorul General “Planul de măsuri” cu termene şi responsabilităţi rezultat în urma evaluării /auditului. Elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie şi de lucru. ceea ce implică apariţia unor factori de risc noi.C. Verifică împreuna cu RMI stadiul implementării măsurilor de prevenire.

LIDA-INVEST S. LIDA-INVEST SRL Cod: PS-06 Ediţia 1 Revizia 0 Pagina 6 din 6 6.2. echipa de evaluare/ audit prezintă forma finală a lucrării de evaluare. La finele intervalului de timp stabilit pentru prelucrarea datelor. 6. LIDA INVEST S. LIDA-INVEST S.1. lista cu responsabilităţile şi termenele pentru eliminarea/diminuarea neconformităţilor constatate. protecţiile existente din punct de vedere al SSM.C. INREGISTRARI }I ANEXE Evaluarea nivelului de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională la - principalele locuri de muncă din cadrul S.4. recomandând măsuri de prevenire a neconformităţilor constatate. prioritate având locurile de muncă ce prezintă un grad ridicat de periculozitate.R.EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCĂ S.L 6. 6.6.C. stabilesc obiectivele ce urmează a fi supuse procedurilor de evaluare a factorilor de risc audit de securitate.C.5. RSSM împreună cu Directorul General şi membrii comitetului.L Nivelul de securitate din cadrul S. RSSM propune spre aprobare DG.R.L -. 6.3.C. precum şi riscurile existente şi cele potenţiale prezentate de echipamentele tehnice analizate. 7.Sfâr]itul procedurii -- . interviului şi a observaţiilor) de la fiecare loc de muncă şi stabileşte o primă formă a lucrării de evaluare a nivelului de risc/securitate de la toate locurile de muncă.R. 6. Echipa de evaluatori/auditori trece la evaluarea datelor obţinute din teren (pe baza documentatiei existente. Membrii echipei de evaluare /audit iau legătura cu angajaţii care deservesc echipamentele tehnice de la locurile de muncă ce urmează a fi supuse procedurilor de evaluare / audit şi li se prezintă funcţionarea acestora. Responsabilul SSM stabileşte responsabilităţile cu privire la termenele de eliminare a neconformităţilor constatate în urma procedurilor de evaluare / audit de la locurile de muncă şi raportează pe cale ierarhică de eliminarea acestora şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă in cadrul S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful