1.

Contractul de vanzare-cumparare Contractul de vanzare-cumparare este acel contract prin care o persoana – numita v anzator – transfera un drept altei persoane – numita cumparator - in schimbul obliga tiei acesteia din urma sa achite un pret in bani. Contractul de vanzare este reglementat in codul civil, in Titlul IX – diferite con tracte speciale, art 1650 si urmatoarele. 2. Contractul de schimb Schimbul este contractul prin care fiecare dintre parti, denumite copermutanti, transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita un bun pentru a dobandi un altul . Reglementat in art 1763 si urmatoarele, codul civil in vigoare din 1 Octombrie 2 011. 3. Contractul de furnizare Contractul de furnizare este acela prin care o parte - denumită furnizor - se obli ga sa transmita proprietatea asupra unei cantitati determinate de bunuri si sa l e predea, la unul sau mai multe termene ulterioare incheierii contractului ori i n mod continuu, sau sa presteze anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori in mod continuu, iar cealalta parte - denumita beneficiar - se ob liga sa preia bunurile sau sa primeasca prestarea serviciilor si sa plateasca pr etul lor. Reglementat in codul civil, art. 1766 si urmatoarele. 4. Contractul de report Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpara de la reportat cu plata imediata titluri de credit ai valori mobiliare circuland in comert si se obliga, in acelasi timp, sa revanda reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeasi specie, la o anumita scadenta, in schimbul unei sume determinate. Reglementat in codul civil art 1772 si urmatoarele. 5. Contractul de locatiune Locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigu re celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioad a, în schimbul unui pret, denumit chirie. Reglementat in art 1777 si urmatoarele, cod civil. 6. Contractul de antrepriza Prin contractul de antrepriza, antreprenorul se obliga ca, pe riscul sau, sa exe cute o anumita lucrare, materiala ori intelectuala, sau sa presteze un anumit se rviciu pentru beneficiar, in schimbul unui pret. Reglementat in art 1851 si urmatoarele, cod civil. 7. Contractul de societate Prin contractul de societate doua sau mai multe persoane se obliga reciproc sa c oopereze pentru desfasurarea unei activitati si sa contribuie la aceasta prin ap orturi banesti, in bunuri, in cunostinte specifice sau prestatii, cu scopul de a imparti beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta. Reglementat in art 1881 si urmatoarele, cod civil. 8. Contractul de transport

Prin contractul de transport, o parte - numita transportator - se obliga, cu tit lu principal, sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul, in schi mbul unui pret pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obliga sa il p lateasca, la timpul si locul convenite. Reglementat prin art 1955 si urmatoarele, cod civil. 9. Contractul de mandat Mandatul este contractul prin care o parte - numita mandatar - se obliga sa inch eie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti - numita mandant. Reglementat prin art 2009 si urmatoarele, cod civil. 10. Contractul de comision Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziţionarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarulu i, care acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numită comision. Reglementat in art 2043 cod civil. 11. Contractul de consignatie Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision care are ca obiect vânzarea unor bunuri mobile pe care consignantul le-a predat consignatarulu i în acest scop. Reglementat in art 2054 cod civil. 12. Contractul de expeditie Contractul de expeditie este o varietate a contractului de comision prin care ex peditorul se obliga sa incheie, in nume propriu si in contul comitentului, un co ntract de transport si sa indeplineasca operatiunile accesorii. Reglementat in art 2064 cod civil. 13. Contractul de agentie Prin contractul de agentie comitentul il imputerniceste in mod statornic pe agen t fie sa negocieze, fie atat sa negocieze, cat si sa incheie contracte, in numel e si pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii, in una sau in mai mult e regiuni determinate. Reglementat in art 2072 cod civil. 14. Contractul de intermediere Intermedierea este contractul prin care intermediarul se obliga fata de client s a il puna in legatura cu un tert, in vederea incheierii unui contract. Reglementat in art 2096 cod civil. 15. Contractul de depozit Depozitul este contractul prin care depozitarul primeste de la deponent un bun m obil, cu obligatia de a-l pastra pentru o perioada de timp si de a-l restitui in natura. Reglementat in art 2103 cod civil. 16. Contractul de imprumut – de folosinta si de consumatie Art 2146 cod civil – imprumutul de folosinta Imprumutul de folosinta este contractul cu titlu gratuit prin care o parte - num ita comodant - remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti - numite comodata r - pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp.

Art. 2158 cod civil – imprumutul de consumatie Imprumutul de consumatie este contractul prin care imprumutatorul remite imprumu tatului o suma de bani sau alte asemenea bunuri fungibile si consumptibile prin natura lor, iar imprumutatul se obliga să restituie dupa o anumita perioada de tim p aceeasi suma de bani sau cantitate de bunuri de aceeasi natura si calitate. 17. Contractul de cont curent Contractul de cont curent este acela prin care partile, denumite curentisti, se obliga sa inscrie intr-un cont creantele decurgand din remiteri reciproce, consi derandu-le neexigibile si indisponibile pana la inchiderea contului. Reglementare in art 2171 cod civil. 18. Contractul de asigurare Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta din urma se obliga ca, in cazul producerii riscului asigurat, sa plateasca o indemnizatie, dupa caz, asiguratulu i, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit. Reglementare in art 2199 cod civil. 19. Contractul de renta viagera Prin contractul de renta viagera o parte - numita debirentier - se obliga sa efe ctueze in folosul unei anumite persoane - numita credirentier - prestatii period ice, constand in sume de bani sau alte bunuri fungibile. Reglementare in art 2242 cod civil. 20. Contractul de intretinere Prin contractul de intretinere o parte se obliga sa efectueze in folosul celeila lte parti sau al unui anumit tert prestatiile necesare intretinerii si ingrijiri i pentru o anumita durata. Reglementare in art 2254 cod civil. 21. Tranzactia Tranzactia este contractul prin care partile previn sau sting un litigiu, inclus iv in faza executarii silite, prin concesii sau renuntari reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealalta. Reglementare in art 2267 cod civil. 22. Fideiusiunea Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul, se obliga fata de c ealalta parte, care are intr-un alt raport obligational calitatea de creditor, s a execute, cu titlu gratuit sau in schimbul unei remuneratii, obligatia debitoru lui daca acesta din urma nu o executa. Reglementare in art 2280 cod civil