Snježana Kordić

Jezik i nacionalizam

Durieux 2010.

Sadržaj

Jezični purizam
Purizam i nacizam Hrvatsko kopiranje nacističkog purizma Tko forsira purizam Strategije purista Mit o propadanju jezika Pozivanje na druge Ponavljanje da nitko ne zna standardni jezik Posljedice Uzrok Purizam je suprotan od znanosti Purizam i preskriptivizam Preskriptivizam je suprotan od znanosti 10 16 18 21 27 32 34 35 47 50 57 58

Policentrični standardni jezik
Što je standardni jezik Zašto je potreban standardni jezik Kontinuum dijalekata Definicija policentričnog jezika Razlike između varijanata policentričnog jezika Još o izgovornoj razlici ije/e Kodifikacija Ravnopravnost (Socio)lingvistički kriteriji 69 70 74 77 78 90 91 96 97

6

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Omjer identičnosti naspram razlika Stokavica Međusobna razumljivost Navodno sociolingvistički kriteriji Definicija sociolingvistike Je li ustav kriterij Tzv. »vrijednosni kriterij« odnosno samoprocjena govornika Postoji li »pravo naroda« kao kriterij Zaključak o sociolingvistici Naziv jezika Manifestacije neznanja Jezik kao sustav Organska razina Apstraktan pa zato nepostojeći Po funkciji varijante su standardni jezici Varijante uzdignute u standardne jezike Jedan i jedinstven jezik Povijesna jedinstvenost kao preduvjet za policentričnost Povijesna kolonijalnost Različita jezičnopovijesna pozadina Prepoznavanje odakle je govornik Biranje jezičnog oblika Srpski policentričan Ovo je poseban slučaj Teorija policentričnosti znači unitarizam Relativiziranje međusobne razumljivosti Relativiziranje štokavice I jedan jezik i nekoliko jezika Ausbau-jezici Jezična nastava Pravopis Nova religija umjesto znanstvenog pristupa

98 99 101 109 109 109 116 119 122 125 136 137 140 141 142 143 144 145 146 146 147 148 148 149 150 151 154 155 156 160 161 163

Sadržaj

7

Nacija, identitet, kultura, povijest
Nacija i jezik Nacionalni identitet i jezik Nacija kao politička tvorevina Od kada postoje nacije Kako je došlo do nastanka nacija Naracijom do nacije Nema objektivnih kriterija za pravljenje nacije Nacionalnost nije objektivno zadata nego je stvar samoodređenja Nacionalni identitet nije prirodan nego je konstrukcija Još o nacionalnom identitetu Privatni interesi konstruktora nacije Pravljenje nacija na Balkanu Znači li pravljenje nacije ujedno demokratizaciju Što zna jugoistočna Evropa o formiranju nacija Mit o iskonskom postojanju nacije Ne postoji nacionalni kontinuitet u povijesti Ne postoji narodni kontinuitet u povijesti Ne postoji kulturni kontinuitet u povijesti Kultura Religija i jezik Kulturni identitet je konstrukcija Balkaniziranost kulture Politička nacija naspram kulturološke nacije Tzv. kultumo-civilizacijska nadgradnja Povijest Prepravljanje povijesti Prenošenje današnjih nacionalnih oznaka u prošlost Ime jezika Naziv ilirski 194 196 201 206 208 217 219 223 226 228 231 234 239 241 243 246 248 254 256 263 267 268 169 177 182 183 184 185 188

8

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Naziv hrvatski Prepravljanja vezana za standardizaciju u 19. stoljeću Mit o jezičnom unitarizmu Jugoslavija Prestiž Novosadski dogovor Prigovori Novosadskom dogovoru Prigovori Rječniku zasnovanom na Novosadskom dogovoru Prigovori tzv. novosadskom Pravopisu Otkuda konflikt Nacionalizam Sto je nacionalizam Tko širi nacionalizam Tko se odaziva nacionalizmu Predstavnici društvenih znanosti usađuju nacionalizam Nacionalizam je suprotstavljen demokraciji Nacionalizam i religija Mitovi Mit o paćeništvu Neprijatelj Stereotipi Mediji Sport Školski sistem Uloga lingvista Popis citiranih radova Registar imena Registar Bilješka o autoru pojmova

271 277 283 286 294 301 304 308 316 322 327 328 333 334 337 338 341 342 347 349 355 356 362 364 366 381 409 417 429

JEZIČNI PURIZAM

Zadnjih dvadesetak godina u Hrvatskoj je čistoća jezika ili jezični purizam postao velika tema, prisutna na sva­ kom koraku. Izišlo je mnoštvo jezičnih savjetnika koji hvale purizam, na njega se pozivaju autori brojnih razli­ kovnih rječnika, autori pravopisa, lektori i učitelji, njega zahtijevaju pisci jezičnih kolumni po novinama, njime se rukovode urednici raznih emisija o jeziku na radiju i na televiziji. Kako bi pridobili čitatelje i slušatelje za purizam, ujednačeno ga predočavaju kao nešto pozitivno, o čemu ovisi opstanak naroda i svakog pojedinca. Upada u oči da se u agitatorskom diskursu puristički orijentiranih auto­ ra ponavljaju sljedeće stereotipne tvrdnje: »Jezik je duša naroda i njegovo ogledalo, koje prenosi i čuva njegovu je­ dinstvenost i autentičnost. [...] U jeziku se odražava kul­ turna i civilizacijska razlika naspram Srba; jezične razli­ ke su samo izvedenice dubljih razlika. [...] U doba I i II Jugoslavije hrvatski jezik je bio posrbljivan, a narod odnarođivan. Veličaju se razdoblja cvjetanja hrvatske na­ cionalne misli i političke autonomije, a leksikografski ra­ dovi objavljeni u tim razdobljima proglašeni su vodećim jezikoslovnim djelima. [...] Starinski hrvatski leksemi nisu ustaški [...]. Hrvatski jezik teži (sam od sebe, prirod­ no) čuvanju čistoće. [...] Proizvoljna kodifikacija (puristička jezična politika) opravdana je i prirodna. [...] Ikone purizma su osobe, ljudi iz javnog života koji se bore za čišćenje jezika od nepoželjnih elemenata. Njihova imena su pohranjena u nacionalno orijentiranome diskursu i prizivaju se prilikom ozakonjivanja promjena u jeziku. Taj hrvatski uzor su: Bogoslav Šulek, Laszlo Bulcsu,

10

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Stjepan Babić, Dalibor Brozović, Mate Šimundić, Mile Mamić i drugi« (Czerwiriski 2005: 131). U takvom uvjerenju odrastaju čitave nove generacije u Hrvatskoj jer purizam je uvršten ne samo u fakultetski program studija kroatistike, nego i u nastavne programe svih srednjih škola. Svatko mora već od mladosti biti upućen u purizam. Istovremeno, nitko ne smije znati što je purizam u stvari. S tim ciljem se ujednačeno ponavlja­ ju gore citirane tvrdnje, i jednako ujednačeno se pre­ šućuju spoznaje koje bi purizam pokazale u sasvim dru­ gom svjetlu.

Purizam i nacizam Purizam se javlja kao posljedica nacionalističkog shva­ ćanja jezika (Gardt 2000: 263), on je »jezični ekvivalent ksenofobiji i pretjeranoj društvenoj potrebi za razgra­ ničavanjem« (Coulmas 1996: 83). Istraživanja pokazuju da »je jezični purizam oruđe koje služi rasističkoj i nacio­ nalističkoj ideologiji« (Milroy 2005: 328). Ne iznenađuje što »puristički stavovi znaju biti otvo­ reno rasistički ili ksenofobični« (ibid.) kad se zna da za­ stupnici purizma »čišćenje« primjenjuju na jezik i na lju­ de: »'Etničko čišćenje' se uvijek prvo odvija u glavama, tj. na području jezika i simbola« (Altermatt 1996: 125). Tako »su od starog jezičnog patriotizma u općem obrazo­ vanju nacionalno nastrojenih građana i intelektualnih propagandista preziranje i odbijanje svega 'stranog' i 'miješanog' te prenaglašavanje jezičnog principa pori­ jekla (etimologije) do u 20. st. ostali omiljena argumentativna sredstva koja se i izvan jezika mogu primijeniti na ljude« (Polenz 1998: 62). Zato porivi koji navode pojedin­ ce da se zalažu za tzv. čistoću jezika »nemaju nikakve veze s govorenjem, pisanjem, razumijevanjem ili s du­ hom književnosti« (Hobsbawm 1991: 133).

državna institucija za brigu o jeziku: Njemački ured za njegovanje jezika (Plümer 2000: 75). Tada je »čišćenje jezika«. samoinici­ jativno ponudili vlastima svoje usluge jer su vjerovali da su im ciljevi jednaki. ne toliko na jezik koliko na političko raspoloženje širokog kruga nacionalno usmjerenih 'lju­ bitelja jezika' iz kulturnopolitički važnih oblasti škole.Jezični purizam 11 Nadalje. novina i uprave. Najočiglednija manifestacija toga bila je jezična reforma s ciljem uklanjanja stranih leksičkih posuđenica i osigu­ ravanja korištenja 'izvornog' jezika« (Ager 2001: 57). koja je po­ trebna za uspostavljanje diktature« (Polenz 1967:139). tj. to je rezultat rasističke ideologije« (Clyne 1997: 490). U Njemačkoj je purizam najviše cvje­ tao u doba Trećeg Rajha (Härle 1996: 29-30).. »postoje dokazi da je jezik u totalitarnim sredinama 'purističkiji' nego u demokratskim sredina­ ma. Ti 'ljubitelji jezika' su 1933. osobe na radiju koje kori­ ste previše stranih riječi potrebno je 'poučiti' ili 'u protiv- . Jezični purizam je u Njemačkoj »uvijek iznova imao značajnu ulogu kao sredstvo i pokazatelj radikaliziranja njemačkog nacionalizma« (Polenz 1998: 62). U slučaju nekih fašističkih režima poput nacionalsocijaliz­ ma u Njemačkoj. a »za vrije­ me nacističkog razdoblja u Njemačkoj je jezična politika bila glavni dio oblikovanja identiteta Rajha. »lov na strane riječi« već »u prvim godinama vladavine nacionalsocijalizma dosegao svoj vr­ hunac« (Polenz iz Härle 1996: 29-30). To je jedan od prostora ideološkog reguliranja.. Vlasti su prvo prihvatile njihove usluge kako bi nacionalističku euforiju isticanja nijemstva iskoristile za opću političku nahuškanost.]. Dvije godine nakon što je Hitler došao na vlast osno­ vana je u Njemačkoj 1935. Puristički program iz 30-ih godina izgledao je ovako: »dopisi ureda i suda trebaju ubuduće biti na 'narodu bli­ skom' jeziku bez stranih riječi. Purizam je podupirao nacizam: »Nacistički val jezičnog purizma imao je već u prvim godinama na­ cizma svoj učinak. bila je usko povezana s ksenofobičnim nacionalsocijalizmom [.

premda pervertiranoj znanosti« (ibid. što se redovito može vidjeti u godištima [časo­ pisa Društva] 1933. Za sve to i još mnogo više zahtijevalo je Društvo za njegovanje jezika donošenje propisa i nudilo za to besplatno svoje jezično upućene pomoćnike. jer pravi 'laici' — normalni govornici koji ne razmišljaju o jeziku — ne misle na izvedenice i etimologiju kad koriste jezik.: 141-142). kao da je je­ zik nekakvo apsolutno biće kojemu govornici moraju služiti. Budući daje većina 'ljubitelja jezika' prošla barem za vri­ jeme gimnazije kroz školu tradicionalne filologije. nenjemački natpisi nad prodavaonicama i strani nazivi na jelovnici­ ma moraju nestati. u izvještajima o službenim mjerama i novinskim člancima« (ibid.: 124). Objašnjenje za tu naviku nije samo nacionalistička antipatija prema stranim jezicima. nije nekakvo isključivo laičko shvaćanje jezika. kojemu čovjek treba što upadljivije iskazivati čast' i kojeg se 'opterećuje zahtjevi­ ma za nekakvom 'izvornošću' koja nema veze s ljudskim potrebama i koja se u svako doba može zanemariti a da pritom ne nastane nikakva šteta ni za govornika ni za slušatelja'. Čistači jezika su vjerovali — slično kao još i danas mnogi kritičari jezika — da jezik moraju štititi od upotrebe. od jezične zajednice kao korisnika. radi se kod purističkog vrednovanja jezika o populariziranoj. imena restorana i oznake mjesta u kazalištima trebaju biti ponjemčeni. U svojoj opširnoj i zaokruženoj analizi purizma u Njemačkoj 30-ih godina Polenz (1967) opisuje kako iz­ gleda puristički pristup jeziku: »Prema shvaćanju iracio­ nalnog nacionalizma jezik 'nije sredstvo za sporazumije­ vanje.12 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nom slučaju otpustiti'. . njemačka roba treba biti patenti­ rana i nuđena samo s njemačkim oznakama. nego nacionalni idol. Prije svega bili su naviknuti vrednovati riječi pre­ ma njihovom porijeklu. i 1934. sportska udruženja 'koja ne žele govoriti njemački ne smiju dobivati nov­ čanu potporu'. Eho od strane oslovljenih mjesta došao je brzo i bio je isključivo pozitivan.

»sigurno nema razloga za zaključak da lin­ gvistika uživa bilo kakvu posebnu autonomiju ili privile­ gije u vezi s ideologijom. Jedna lista stručnih gramatičkih izraza Klaudiusa Bojunga pripre­ mana od 20-ih godina objavljena je kao dodatak mini­ starskoj uredbi 1938.].].. Pritom se događalo da uvedu ponjemčene termine koji su.. Otad su sva nova izdanja njemačkih udžbenika jezika morala koristiti samo ponjemčene stručne riječi«.Jezični purizam 13 Kao što se danas hrvatski jezikoslovci bave pohrva­ ćivanjem gramatičkih termina i to uvode u škole. prvenstveno u udžbe­ nicima za nastavu njemačkog na školama. umjesto da je snagom svoje stručne kompeten­ cije od početka zaustave« (ibid.).: 143). Odgovor nije teško naći: »sve to se može objasniti osobnim političkim stavo­ vima ili djelovanjem 'duha vremena'« (ibid. za razliku od semantički najvećim dije­ lom nemotiviranih termina stranog porijekla. tako su činili i nacistički njemački puristi. Budući da je među njemačkim purističkim aktivisti­ ma bilo i sveučilišnih profesora. godine. »ostaje još da se zapita­ mo kako je došlo do toga da su — kao što smo vidjeli — i neki malobrojni stručnjaci i sveučilišni profesori znatno sudjelovali u jezičnopurističkoj opijenosti prvih godina nacizma.. Jedna od ključnih ideologija na- . Tvorcima je bilo svejedno što će ponekad neop­ hodno korištenje odgovarajućih pridjeva ili glagola dove­ sti do tvorenica koje će biti znatno nezgrapnije ili neobičnije od oprobanih termina stranog porijekla [. Polenz (1967:125) go­ vori o ondašnjem »ponjemčivanju znanstvene terminolo­ gije iz oblasti njemačke gramatike. samo zbog neodobravanja stra­ nog porijekla. Polenz (1967: 126-127) kao lingvist osuđuje to ponjemčivanje: »Takvo izvana u lingvistiku unošeno ponjemčivanje htjelo je gramatičke termine izmijeniti sa­ mo zbog ponjemčivanja. Naime. vodili u pogrešno ili jednostrano shvaćanje gramatičkih katego­ rija [.. Tak­ vo mijenjanje isključivo formalnog izgleda gramatičke terminologije nije bilo lingvistički opravdano«.

Kad su vremenom puristi u nacističkoj Njemačkoj počeli prigovarati i ministrima da ne koriste dovoljno iz­ vorne njemačke riječi. a značenja riječi kao ideološka značenja..: 7). U službi nacističke ideologije »lingvisti su vjerovali daje njihova sveta dužnost štititi i čuvati materinski je­ zik« (ibid. čistoće. Kod lingvista u službi nacizma »'materin­ ski jezik' je uzdignut na prijestolje kao božanstvo. onda se »Goebbelsovo ministar­ stvo okrenulo protiv pretjeranog isticanja nijemstva i protiv oživljavanja starih njemačkih riječi s tajanstve­ nim zvukom« (Polenz 1967: 140).] Nacizam je bio ideološka koalicija. a ona je bila izrazito povezana s lingvistima i lingvisti­ kom. a jedan od osnovnih elemenata u toj koaliciji bio je zaštita prava materinskogjezika: nacizam je bio pokret za jezična pra­ va« (Hutton 1999: 4).: 6). ujednačenog mišljenja. pojmovnog sklada i jezičnog reda. U takvim okolnostima totalitarni lingvist može koncipirati jezični sistem na isti način na koji totalitarni pravnik može koncipirati zakone: kao au­ tonomna snaga koja određuje granice prihvatljivosti.. kao objekt snažnog poštovanja ('nesalomljive ljubavi'). [. Takav odnos prema je­ ziku vlada danas u Hrvatskoj. Lingvist je čuvar jezika kao što je pravnik čuvar zakon­ skih odredbi« (ibid.14 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam cionalsocijalizma bila je ideologija o materinskom jeziku. Polenz (1967: 140-141) citira Goebbelsovo ministarstvo: »Jasno se mo­ ra ustvrditi da naš pokret ne želi imati nikakve veze s . Primjer iz prošlosti Nje­ mačke i sadašnjosti Hrvatske pokazuje da se lingvisti »mogu povezati s društveno-političkom stvarnošću na politički radikalan način. iz ko­ jeg zrači životna snaga« (ibid. To može biti u obliku obo­ žavanja usklađenosti.: 8). Zbog simbioze jezikoslovaca i na­ cionalizma postao »je jezik toliko prirodni element na­ cionalizma i rasizma da mi termini kao jezični nacionali­ zam ili lingvicizam izgledaju suvišni jer su tautološki« (Fritsche 1992: 86-87). Jezična pravila mogu se gledati kao društvena pravila.

Jezični purizam 15 Um igrarijama s riječima. koji ni na koji način ne mogu pomoći teškoj političkoj borbi danas.: 76-77). Riječi kao Thing. Nakon tog razdoblja se već 60-ih godina u Njemačkoj konstatira da »danas više nema javnog jezičnog purizma« (ibid. Do toga je došlo zato što su dušebrižnici jezika u svom časopisu »Mate­ rinski jezik stalno iznosili kritiku ravnodušnosti vla­ stodržaca prema pitanju stranih riječi«.) . Goebbelsa i Hitlera (Plümer 2000: 76). godine okončala purističke aktivnosti Dru­ štva za njegovanje jezika: 'Nakon dopisa ministra Rajha i državnog kancelara zapazio je Firer više puta u zadnje vrijeme — također i na službenim mjestima — kako se riječi stranog porijekla koje su odavno preuzete zamje­ njuju izrazima dobivenima najčešće pomoću prevođenja. U to spada i upotreba navod­ nih starogermanskih naziva mjeseci kao Lenzing =ožu­ jak) itd. koji su zato po pravilu ružni. ukinute su purističke aktivnosti. Stoga je »Hitlerova uredba do­ nesena 1940. koje njemačke novine odsad trebaju prestati ko­ ristiti. Nacionalsocijalistički pokret je isuviše blizak stvarnosti i životu a da bi mu bilo potrebno vaditi iz prastarih vremena prevaziđene i mrtve pojmove. Vrijeme jezičnog purizma u Njemačkoj od početka 30-ih do početka 40-ih godina nazvano je u lingvističkoj analizi »groteskno-tragičnom zadnjom fazom njema­ čkog jezičnog purizma« (Polenz 1967: 113). i koji uostalom tvrde da su četrdeset godina prije njega izmislili nacionalsocijalizam. Firer ne želi takvo nasilno ponjemčivanje i ne odobrava umjetno zamjenjivanje stranih riječi odavno udomaćenih u njemačkom jeziku'« (ibid. Kult podsjećaju na one narodske proroke o kojima naš Vođa u svojoj knjizi Mein Kampf kaže da bi oni najradije ponovo hodali obučeni u med­ vjeđe krzno. Nakon desetak godina vladavine purizma u Njema­ čkoj. pa je to izazvalo nesimpatije kod dotičnih vlastodržaca. nego je naprotiv samo opterećuju«..

svojim gramatičkim pravilima i značenju riječi izvorni jezik hrvatskoga naro­ da' i 'niti je jednak nekom drugom jeziku niti je dijalekt nekog drugog jezika'. koji je — kako piše u zakonu o jeziku iz 1941.16 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Na osnovi podataka o Njemačkoj 30-ih godina vidlji­ vo je da kod teme purizma nije opravdano prešutjeti in­ formaciju kako analiza purizma pokazuje »povezanost čišćenja jezika s rasističkim ludilom« (ibid. donošeni su jezični zakoni i osnovana je državna služba za hrvatski jezik da bi se osigurala 'či­ stoća hrvatskoga jezika'.: 160). najčešće tako što su spalje­ ne ili bačene na periferijska smetlišta« (Ivančić 2007: 29). pod nazivom 'Principijelno o čišćenju javnih knji­ žnica'« napravljen »Naputak o postupku prema knjižničkoj građi u školskim i dječjim knjižnicama«. U ono doba. objavljuju se . Hrvatsko kopiranje nacističkog purizma Već početkom 90-ih hrvatska jezična politika počela se »orijentirati prema jezičnopolitičkim mjerama fašisti­ čkog ustaškog režima iz 1940-ih godina. Godine 1992. koje su žigosane kao srbiz­ mi« (Busch 2004: 205). je u Hrvatskoj »po uzoru na spis što ga je 1933. za vrijeme NDH.: 130). Ta jezična politika propagirala je ukla­ njanje internacionalnih riječi. — 'po svom izgovoru. sročio Goebbelsov bibliotekar Wolfgang Her­ mann. I prizi­ va u sjećanje »vulgarnoznanstvene grijehove i nesreće tridesetih godina kao primjer za opomenu« (ibid. a »u go­ dinama što su slijedile više stotina tisuća knjiga koje su napisali srpski autori ili objavili srpski izdavači uklonje­ ne su iz hrvatskih knjižnica. Odmak od srpskoga i čišćenje hr­ vatskoga od srbizama bili su osnovna tema ustaške je­ zične politike. Čišćenja takvog tipa dovela su sredinom 90-ih do stanja u jeziku koje se opisuje na sljedeći način: »Unazad pet godina se tu riječi muče i proganjaju.

u kojima se stotine samozvanih jezikoslovaca javljaju za riječ. Izlaze novine s jezičnim savjetima. jednakog intenziteta. ne iznenađuje što je hrvatski purizam usmjeren protiv navodno srpskih riječi jer je i hrvatski nacionalizam usmjeren protiv Srba.). naglaska i zvuka koji je dosad gledan kao zajednički jezik« (Altermatt 1996: 125). Doduše. u uredništvima i učio­ nicama odvijaju se punom parom kampanje za uvođenje novih jezičnih oblika i za kontrolu 'čistoće' vlastitog jezi­ ka.. drukčiji od fonema. i da se sve što navodno dolazi iz vlastite nacije proglašava dobrim.. od blagajnice do poli­ cajca. televiziji. Purizam povećava nacio­ nalizam jer uči da se sve klasificira kao hrvatsko ili ne­ hrvatsko. još se ne zna koji to treba biti. uklanjaju se iz knjižnica knji­ ge pisane na ćirilici.Jezični purizam 17 'razlikovni rječnici'. Posvuda »na radiju. ali važno je da je drukčiji od dosadašnjeg. Uos t a l o m . Hrvatskom saboru se uručuje prijedlog zakona koji predviđa jezičnu policiju. u Hrvatskoj je i prije »antisrpski purizam služio . međutim. Usađivanje jednog »rogobatnog jezika kojim nitko ne govori« moguće je samo uz kontrolu i ispravljanje. Otpuštaju se učitelji i lektori samo zato što potječu iz nepoželjne zemlje. Istovremeno jedna jezična škola u Zagrebu prodaje diplome za 'ovjerene prevoditelje srpskog jezika'. svakoga ispravlja zato što ne govori 'ispravnim'je­ zikom« (Lučić 2009). Sprovodi se nekakvo 'desrbiziranje' ili 'dekroatiziranje' jezika.] svatko. nekakav ispit. dok se ono što dolazi iz drugih nacija proglašava štetnim i zlim. Dominacija purizma znak je dominacije nacionaliz­ ma u Hrvatskoj jer je poznat »purizam kao popratna po­ java nacionalizma« i utvrđena je »srodnost nacionalizma i purizma« (Thomas 1989: 6). i odgovaraju na utjecaje iz istog izvora« (ibid. S obzirom da »se nacionalizam i purizam obično po­ javljuju zajedno. kandidati ne moraju polagati« (Gudžević 1996: 982). pa zato »Hrvatska je sa Tuđmanom postala 'zemlja lektora' u kojoj [. prijevodi klasika proglašavaju se nevažećima.

. to je veća vjerojatnost realizacije purizma u jezi­ ku« (Czerwiriski 2005: 257). Nacionalizam i purizam su u Hrvatskoj toliko neraz­ dvojni da je na osnovi jezika hrvatskih medija 2002. Istraživanje je utvrdilo i da izvor purizma nisu prosječni govornici: »Izvor purizma mora se tražiti u krugu jezikoslovaca« (ibid. Uzimajući za uzor taj raniji antisrpski purizam opo­ naša se u suvremenoj Hrvatskoj »ekstremno nacionali­ stički sužena jezična ideologija Nezavisne Države Hrvat­ ske« (Blum 2002:135). purizam često ide ruku pod ruku s nacionalističkom ideologijom« (Eispaß 2005: 24). kojom je bila zahvaćena intelektualna elita« (Czerwiriski 2005: 15).. Desetljećima najutjecajniji hrvat­ ski jezikoslovac Stjepan Babić (2001: 232) bez sustezanja navodi da neku riječ smatra hrvatskom ako se ona nazi­ va ustaškom riječju.). analizom novije jezične prakse hrvatskih medija se »potvrdila teza da je radikalna realizacija jezične politike potpuno pro­ porcionalna s nacionalnim radikalizmom izvora jezika« (ibid. političke ideologije« (Czerwiriski 2005: 39). utvrđeno sljedeće pravilo: »Sto je izvor koda nacionali­ stički^.18 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam kao precizan barometar hrvatskih nacionalističkih osje­ ćaja« (ibid. Tako je i istraživanje današnjeg hrvatskog purizma pokazalo da »puristička jezična politika i planiranje jezi­ ka u Hrvatskoj [.). Budući da je cilj purizma »ispuniti očekivanja nacio­ nalizma. i većina je­ zičnih aktivista su nacionalisti« (Ager 2001: 38). Drugim riječima. Povezanost jezikoslovaca s nacionalizmom ne čudi ako se ima u vidu da »nacionalisti su često jezični aktivisti. hr- .] izrasli su u općoj nacionalističkoj at­ mosferi. »kao što je mnogo puta isticano. Tko forsira purizam Odgovor na pitanje tko stoji iza purizama lako je naći jer.: 256).

Jezični purizam 19 vatski jezikoslovci su kod širenja purizma imali podršku političkih krugova: »naivno bi bilo misliti da je jezična politika u tom razdoblju bila isključivo djelo jezikoslova­ ca. Drugim rije­ čima. Poznata »spremnost akademičara u doba nacizma da stave svoje vještine u službu države« (Hutton 1999: 9) ponavlja se danas u Hrvatskoj. tj. dodjelji­ vanjem novčanih podrški« (Blommaert 1999: 430). a ne političkim šarlatanom. U takvoj koaliciji »dr­ žavne ideološke preferencije mogu biti spremno podu­ prte i legitimizirane aktivnostima eksperata. povećanim financiranjem znanstve­ nih projekata ili kontrolom državnih medija« (ibid.). mi­ sliocem. tj. npr. Sirenje ideje purizma može se. a zahvaljujući vlastitoj popularnosti proširili SU ih među drugim korisnicima. Ispolitizirani lingvisti mogu imati čak veći utjecaj na ljude od nekih političara jer djeluju uvjerljivije zato što se za jezikoslovca uključenog u politiku »pretpostav­ lja da 'zna' bolje. Stranka HDZ s neograničenom vlašću 90-ih godina i njen osnivač predsjednik Franjo Tuđman bili su vatrene pristalice purističkih novina u jeziku i javno su pokazi­ vali svoje sklonosti korištenjem oblika proglašenih hrvatskijima. osim toga. »njegova publika ga smatra intelektualcem. Na taj način su političke vlasti u Hrvatskoj podupirale stvaranje novih riječi (Jacobsen 2006: 318). i to daje njegovim riječima težinu« (Benda 1978: 68-69).: 90). jezgrene aktivnosti 'znalaca'je­ zika mogu biti politizirane i čitane kao političke izjave« (ibid. a država može osigurati da eksperti ostanu unutar određenih gra­ nica pri izboru tema istraživanja i pristupa. Hrvatski jezikoslovci pokazuju vlastitim primjerom kako »lingvistički rad. povezati s bliskim kontaktima lin­ gvista i političara. dokumentarnije nego što obično vjeru­ jemo za političara da 'zna' stvari« (ibid.). Povjerenje koje mu se automatski poklanja jer nosi titulu znanstvenika . Sve to znači da jezični purizam u Hrvatskoj »forsiraju prvenstveno određeni politički krugovi i samozvani zaštitnici jezika u obrazovanju i medijima« (Busch 2004: 206).

. kako se vidi iz analiza je­ zika medija: autor analize (Czerwiriski 2005: 257) ističe da je njegovo »istraživanje jezika sprovedeno 2002. godine puristička jezična politika je dodatno insti­ tucionalno podržavana: doneseno je više zakona koji uk­ ljučuju i jezik. među ostalim. prevodioci (i čak misionari) onda produci­ raju politički diskurs o jeziku. koji je pone­ kad teško razlikovati od diskursa 'pravog' političara« (Blommaert 1999: 429-430). godi­ ne.20 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam zloupotrebljava u političke svrhe: »Osnovno je ovdje pre­ nošenje nečijeg identiteta koji ima kao lingvist. Do danas je »trajno najgora posljedica [. osnovani su u ministarstvu vijeće za jezik i komisija koja. ne 'stru­ čnog' diskursa).. Ministarstvo prosvjete i športa donijelo je Udžbenički standard. pisci. Nakon 2000.: 83-91). prevodilac na polje javne debate i političke aktivnosti. Usprkos primjetnim promjenama na razini diskursa. internacionalizmi« (ibid.] jedna potpuna idiotizacija jezika. puristički regulira upotre­ bu jezika u udžbenicima (ibid. 'nehrvatskoga' u administrativnom diskursu« (ibid. pre­ ma kojem »se u udžbenicima izbjegavaju nepotrebne tuđice i tzv. »nekoliko prav­ nih odredbi tiče se čišćenja od stranoga. [. nego političkog diskursa. državni me­ diji ostali su vjerni purističkim inovacijama«. pa lingvisti.] sažeto rečeno: postoje stručnjaci čija stručnost je ugrađena kao podtekst u dru­ gi tip diskursa. okivanje jezika preko kojega onda možeš poro­ biti i sve drugo kreativno u čovjeku« (Lučić 2009). pisac. godine nije ništa promijenila na planu purizma.: 256)..: 88) itd.. Smjena vlasti u Hrvatskoj 2000. to znači nakon dolaska na vlast političke elite koja je deklarativno odbacivala nacionalizam koji je vladao Hr­ vatskom demokratskom zajednicom (HDZ). ne tehničkog diskursa (dakle. .

Kao prvo. jeziku obrazo­ vanja)« (ibid. u javnim medijima. prirodno) čuvanju čistoće« i da »proizvoljna kodifi­ kacija (puristička jezična politika) opravdana je i prirod­ na« (ibid. jeziku administracije.Jezični purizam 21 Strategije purista Budući da purizam traži neprirodno mijenjanje vlastitog jezika. a »većinu njih povezuje činjenica da su ih financirale državne institucije. ideologija je reproducirala nacionale osjećaje i koristila niz propagandno-agitatorskih strategija« (Czerwiriski 2005: 139). Te tvrdnje kroatista nisu točne. Za tu svrhu iskorišteni su »prvenstveno udžbenici. normativni rječnici. rubrike o pravilnoj upo­ trebi jezika objavljivane u medijima.).: 36).: 130).: 131). didaktičkim i znan­ stvenim časopisima. Autori svakog od opisanih radova kori­ ste slične argumente i stereotipne jezične izraze s ciljem ozakonjivanja promjena u jeziku i poticanja korisnika rječnika da upotrebljava te a ne druge leksičke oblike« (ibid. jezični savjetnici. Analiza pokazuje da »agitatorski diskurs u rječnici­ ma — osim što se pojavljuje u raznim oblicima — ustvari je vrlo ujednačen i usklađen. Sadrži određenu matricu koja se ponavlja i koja je s malim iznimkama oponašana u svim izvorima. napro­ tiv: »purizam je pokušaj interveniranja u 'prirodni' raz- . što dokazuje da su političke grupe koje su vladale u tom razdoblju odigrale određenu ulogu u procesu planiranja jezika« (ibid. moraju se široke mase u Hrvatskoj pomoću od­ ređenih strategija pridobijati da bi ga prihvatile: »Kako bi izgradila povjerenje u purističke novine. Brojni puristički jezični savjetnici i razlikovni rje­ čnici u Hrvatskoj »konzerviraju u društvu nacionali­ stičko shvaćanje«. a također i propagiranje određenih oblika proglašenih boljima zbog njihove velike učestalo­ sti u prestižnim diskursima koji podliježu kontroli (npr. nastojeći prikriti svoju ulogu u konstrui­ ranju purizma autori ponavljaju da »jezik teži (sam od sebe.

Kao drugo. lijep. u hrvatskome standardnom jeziku ne postoji pridjev 'vjerovatan'« (ibid. osebujni.22 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam voj jezika pomoću identificiranja. valja. valja. razum­ ljiv i s posvojnom zamjenicom naš. Namjerna i u cijelom diskursu vrlo postojana kate­ gorija 'tuđa riječ' nikad se ne pojavljuje u obliku po­ suđena riječ. Struktura ra­ dikalnijih izjava je tako konstruirana da je bilo kakva di­ skusija nemoguća. a čitatelj prisiljen da prihvati 'činjeni­ ce'. Zahvaljujući tako domišljatoj strategiji konstrui­ ranja uključujućeg i isključujućeg 'mi' pojačava se i para­ digma 'mi' — 'vi'. cenzure. nužno je omogućava autorima da skrenu pažnju sa sebe kao konstruktora stava i da po­ jačaju uvjerenje kod čitatelja da su propagirani postulati apsolutni i da ne podliježu diskusiji« (Czerwiriski 2005: 131-132). i opisane su teh­ nike kojima se on služi: »Slične metode agitacije nalazi­ mo u sljedećim izrazima: treba. jedan od čestih savjetodavaca. mora se. Purizam je kao pojava »umjetan i u njega su uključeni učenjaci. Modalnost u bez­ ličnom obliku (bezličan glagolski izraz) neophodno je. a ne prosječni govornici« (Brincat 2003: 155).: 138). istrebljivanja. autori jezičnih savjetnika i razlikovnih rječnika ujednačeno koriste sljedeće strategije: »U uvo­ dima rječnika izraz tuđica/tuđa riječ ima uvijek negativ­ nu konotaciju i nalazi se u suprotstavljenom odnosu pre­ ma pozitivno vrednovanom izrazu dobra/lijepa hrvatska riječ. zamijeniti dobrom hrvatskom riječi. To je uzrokovano činjenicom da posuđena riječ/posuđenica pojmovno nema tako negativna obi­ lježja kao tuđa riječ/tuđica jer posuđena znači daje uzeta od nekoga i korištena (možda čak samo jedno vrijeme). valja dati pred­ nost. a ne 'vozačka dozvola'. na primjer: pravilan oblik je 'vozačka iskaznica'. U svim tekstovima je hrvatski jezik povezan s pridjevima čist. dok tuđa implicira nešto što ne pripada nama. zamjenjivanja« (Thomas 1989: 6). sprečavanja. jasan. Kao tipičan primjer takvih autora naveden je Stjepko Težak. nego dru­ gima. . treba.

njemačkomu. npr. Autorima savjetnika i drugim puristima u Hrvatskoj je pozivanje na izmišljenu purističku tradiciju potrebno da bi opravdali svoje sadašnje purističke intervencije. Međutim. Jer kako im prigovarati što danas sprovode purističko nametanje ako sebe predstavljaju kao nastavljače ve- . Dokaz tome je ogroman broj riječi stra­ nog porijekla u ovome jeziku. mađarskomu.] Težnja za čistoćom trajno je obilježje hrvatskog jezika« (Frančić/Hudaček/Mihaljević 2005: 191)..: »Jezični je purizam u hrvatskome je­ ziku u prvome redu pozitivno nastojanje koje je. engleskomu). Oni nisu ov­ dašnja specifičnost jer takvih pojedinaca je bilo u svim jezičnim zajednicama. srpskomu.. jednako kao i danas. I drugi kroatisti pokušavaju zamaskirati svoju ulo­ gu u širenju purizma tako što ponavljaju »da je jezični purizam oduvijek bio glavnim obilježjem hrvatskoga je­ zika« (Tafra/Košutar 2008: 190-191.Jezični purizam 23 Sastavni dio hrvatskih jezičnih savjetnika je hvalje­ nje purizma. Koliko god autori savjetnika tvr­ dili suprotno. Zbog toga dobivaju razne tipove ma­ terijalnih nagrada ako im njihova okolina povjeruje da je spašavaju od propasti. uspjelo sačuvati hrvatski je­ zični identitet. A puristički na­ strojeni pojedinci lansiraju priče o ugroženosti jezika i o navodnoj purističkoj tradiciji čiji su oni nastavljači. nego otvorenost prema drugim jezicima. purizam nikad nije svojstvo jezi­ ka. talijanskomu. nego određenog broja ljudi. slično i Turk/Opašić 2008: 83). koje su koristili preci i koje koristimo mi a da pritom uopće nismo svjesni da su u prošlosti preuzete iz drugih jezika. [. tijekom duge i teške prošlosti hrvatskog naroda i jezika u kojoj je bio izložen snažnim utjecajima drugih kultura i jezika (turskomu. Već i zbog toga se ne može reći da je tradicija ovog jezika puristička. nego su postojali puristički nastrojeni pojedinci. Tako skreću pažnju društva na sebe i prikazuju se kao spasi­ telji jezika i naroda. Stoga dominantno obilježje tradicije nije purizam. činjenica je daje utjecaj purista na jezik bio i ostao neznatan.

Turk/Opašić 2008: 85). Nadalje. ili jezične kulture koju mu pripisuju kroatisti (npr.. odbaciti hrvatski narod i njegov je­ zik. Znaju da hrvatski govornici žele biti dio srednje Evrope. purizam u Hrvatskoj nije svojstvo jezika nego kroatista. Ali takvih ot- . koji to svoje svojstvo žele nametnuti drugim govornicima u Hrvatskoj. Takvom dosjetkom postižu da svatko mora prihvatiti njihove purističke intervencije jer odbaciti purizam zna­ čilo bi. naprotiv. po njihovome. srednja Evro­ pa nije puristička jer svaki srednjoevropski jezik sadrži mnoštvo riječi iz drugih jezika. lažno prikazuju purizam kao svojstvo srednje Evrope. purizam nije znak civilizacije.] nego posuđivanjem« i da je to »u skladu s pripad­ nošću srednjoeuropskomu civilizacijskom krugu« (HA­ ZU 2007: 50). Među čestim purističkim strategijama nalazi se i sljedeća: kad neku riječ žele zamijeniti drugom a praksa u Hrvatskoj se tome opire. pirinač trebah danas u Hrvatskoj posto­ jati znatni otpori prema kruhu. mrkvi. onda bi s obzirom da je u srpskoj jezičnoj praksi hleb. »nacionalistički sklone vlade podupiru odnosno čak inzistiraju na zamjenjivanju stranih riječi kao dijelu svog na­ cionalističkog programa« (Thomas 1989: 7). Kao drugo. onda kažu da otpori postoje zbog ugledanja u srpsku jezičnu praksu. A kako bi im nametanje imalo uspjeha. šargarepa. No kad bi ugle­ danje u srpsku jezičnu praksu bilo uzrok današnjim opi­ ranjima. da je srednja Evropa puristička i da je purizam znak pripadnosti srednjoj Evropi i civilizaciji. nijedna od tih tvrdnji nije točna. Međutim.. pa im kažu: budite puristi pa ćete biti dio srednje Evro­ pe. Time se reklo da je jezik u Hrvatskoj puri­ stički. »puri­ zam često funkcionira kao simbolizacija nacionalizma«. Kao prvo. za koju još usto tvrde da je »osnovno svojstvo hrvatskoga naroda i njegova jezika«. Dosjetka je i tvrdnja o jeziku u Hrvatskoj da »radije se služi tvorbom s pomoću vlastitih tvorbenih sredstava [. riži.24 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ličajne purističke tradicije.

pa makar to bio i vlastiti jezik. majke. Puristi vlastitim intervencijama u jeziku uništavaju pravilnosti koje su nastajale stoljećima. kažu da zahtijeva velika znanja: »potrebno je stvoriti hrvatske riječi i izraze što zahtijeva jezično znanje i aktivan odnos prema jeziku« (Frančić/Hudaček/Mihaljević 2005:191). Budući da takve purističke prisile nisu spoji­ ve s demokratskim principima. Tako će zazirati i od oca. što znači da uzrok opiranja očito nije srpska jezična praksa nego hrvatska. Tvrdnjom da je standardna riječ ona koju na­ meću. s nametanjem određenih ograničenja i s prisiljavanjem društva da izabere jedan nazivnik kulture« (Czerwiriski 2005: 130). a svoje razaranje nazivaju »skrb o jeziku«. a nestandardna ona koju zabranjuju. Za riječ koju su upravo izmislili kažu da je »dobra domaća riječ«. Czerwiriskog je kao protivnik purističkih nametanja posebno istaknut »Vladimir Anić. a o toj svojoj aktivnosti. s borbom za odbacivanje heterogenog karaktera društva. koja je inače karak­ teristična za predškolski uzrast. brata. u knjizi M. sestre čim se kroatisti dosjete da su i te riječi dio srpske jezične prakse.: 76). iako ona ne može biti ni do­ maća ni standardnojezična kad nije u upotrebi udo­ maćena. Oni infantilno produciraju novotvorenice. Svjesni su da je najlakši način za prihva­ ćanje njihove bezrazložne promjene da dosadašnju prak­ su neistinito proglase srpskom: zna se da svaki dobar Hrvat mora zazirati od svega što bi moglo biti srpsko. koju kroatisti žele nasilno promijeniti. Iz zahtjeva za nacionalnim pedigreom riječi vidi se da je u Hrvatskoj na djelu »propagiranje odabira 'jedino­ ga' modela jezika«. Npr. ne čudi što izazivaju ot­ por. »dobra standardnojezična riječ«. čiji radovi su (među njima poznati rječnik) kao i sam autor bili često brutalno napadani od strane purista« (ibid.Jezični purizam 25 pora nema. što »ide zajedno s pokušajima maksi­ malne homogenizacije društva oko zajedničkih mitova. pokazuju kako ne znaju da je u demokratskom društvu standar- .

Ammon (1992: 422) pri­ kazuje pomoću dijagrama kako je engleski već od 19. dakle. dok je zastupljenost njemačkog jezika u znanosti već od 1. širom svijeta postao je osnovnim jezikom znanosti. Puristi to proglašavaju nečim najgorim mogućim na svijetu. u Japanu i u Njemačkoj (Haarmann 1989:187. »bitan indikator jezične nor­ me je prihvaćenost i s time povezana učestalost upotrebe neke konstrukcije« (Hundt 2005: 25). internacionalnošću i konzumom. st. A puristi pišu kao da jezik postoji odvojeno od svojih govornika i . Naime. npr. Tek ako se jednoga dana uspiju osloboditi političke obilježenosti i proširiti u općoj upotrebi. i korištenjem prihvaćaju kao svoje. Suvremeni prestižni status engleskog jezika vidi se iz niza podataka. ima nadnacio­ nalni status na području kulture i znanosti (Mackey 1989:12). one sebe nametnule. o preuzimanju riječi iz prestižnijeg jezi­ ka. Skudlik (1992: 392) navodi kako i znanstve­ nici kojima engleski nije materinski jezik smatraju daje svaka znanstvena komunikacija u osnovi međunarodna i da se zato mora odvijati na međunarodnom jeziku našeg vremena. iako se radi o posve prirodnoj i ra­ zumljivoj pojavi. Hrvati sa­ moinicijativno i dobrovoljno koriste engleske riječi. nego su politički obilježene. nego ih domaći govornici uzimaju. moći će se smatrati dijelom standarda. Ni­ su. vodeći u znanosti i kako je njegova uloga stalno rasla.26 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam dno ono što je u općoj upotrebi prošireno i neutralno (Ammon 1995: 476-477).189. 191). Riječi koje forsiraju puristi imaju najčešće suprotna svojstva: nisu proširene u općoj upotrebi i nisu neutralne. a to je engleski. svjetskog rata stalno znatno opadala. Rukovodeći se prestižom engleskog jezika. ima simboličku vrijednost u označavanju koz­ mopolitskog stila života. Zadnjih desetljeća se u Hrvatskoj učestalo koriste brojne riječi iz engleskog jezika. dok drugi jezici imaju sasvim marginalnu ulogu (Michels 1992: 408). engleski jezik se povezuje s tehnolo­ gijom. što je dokaz njihove prihvaćenosti. shvaća se kao znak modernosti npr.

: 82). reaktiviranje arhaizama i prav­ ljenje vlastite terminologije. kompjutorske. nebitno je — važno je da utjecajni članovi društva vide da se to do­ gađa. talijanskog itd. Metoda kojom se služe poznata je u znanosti kao pravljenje »moralne panike«: »Moralna pa­ nika nastaje kada se nekoj društvenoj pojavi ili problemu iznenada posvećuje velika pažnja u javnom diskursu i o tome se diskutira na opsjednuti. Međutim. U moralnoj panici se veličina problema pre­ uveličava. puristički kroatisti pomoću medija šire »mit o 'propadajućem standardu'« (Cameron 1995: 40) predstavljajući sebe i svoje represiv­ ne mjere kao spas. izdavanje novih udžbenika i mediji« (Busch 2004: 206-207). i ulazak riječi iz engleskog. za engleske riječi i za sve što puristi po svom subjektivnom ukusu proglase nevaljalim »forsi­ raju dijalektalne riječi. jezik nije biće koje može imati svoju volju: je­ zik postoji samo kroz svoje govornike. njegovi uzroci se analiziraju na pojednostav- . nacije. npr. Kao sredstvo za sprovođenje nove norme služi administrativ­ na praksa. »'moralna panika' opisuje 'slučajeve ka­ da je javna reakcija potpuno nesrazmjerna sa stvarnim problemom'. moralizirajući i alar­ mantan način. oni će zatim upotrijebiti emocionalne faktore i simboličke vrijednosti kako bi izrazili svoju zabrinutost« (Langer/Davies 2005: 5-6). njemačkog. Kako bi javnost pridobili za sebe.Jezični purizam 27 kao da ima volju nezavisnu od onih koji se njime služe. kulture pred stranom invazijom. kao da nagovještava neku nadolazeću ka­ tastrofu« {ibid. odvija se isključivo po volji mase govornika. Mit o propadanju jezika Pod purističkim utjecajem se u Hrvatskoj kao zamjena za navodne srbizme. Kao pojava. a »da li se takva strana invazija ili opće kulturno opadanje zaista događa. Pravi se panika o propasti jezika. turskog.

U takvoj atmosferi pojedinci ili institucije poput aka­ demija. radio — lansirajući u njima o jeziku »apokaliptične vizije. učitelji instruktori i učitelji koji podržavaju nor­ mativne oblike [. novine. »Taj paranoidni scenario je takav da u njemu nekolicina grandioznih određuje razvoj čita­ vog jezika bez obzira na jezičnu upotrebu milijuna izvor­ nih govornika. proglašavaju sebe nadle­ žnima za jezičnu normu pa dolazi do sljedećeg problema: »Te institucije prave norme bez dovoljno teoretske anali­ ze i prema neodređenim kriterijima ili cirkularno prema tekstovima već vjernima normi. »moralna panika ima potencijal da dovede do tako ekstremnih oblika represije kao što su lov na vještice i pogrom. stoje odu­ vijek svojstvo tradicije nezadovoljstva« jezikom (Mil­ roy/Milroy 1999: 43). da propada i da ga treba popravljati neki izvlače direktnu materijalnu korist: na tome zarađuju »izdavači novih rječnika. prvenstveno pomoću medija« (ibid. a u nekim slučajevima se čak i na­ pravi s tim ciljem« (ibid. Kroatisti za svoje svrhe koriste razne medije — televiziju.. autori norma­ tivnih gramatika. kolumnisti koji napadaju jezične ino­ vacije i tuže se da jezik propada.). katedri.] svi oni su primjeri osoba koje direk­ tno profitiraju od planiranja jezika i koje zato podupiru njegovo nastavljanje« (Cooper 1989: 82). Istraživanja moralne panike pokazuju da »se za nju ne može reći da jednostavno 'izbije'. autori knjiga o jezičnoj etiketi. instituta i si. Njihove kriterije i odlu3 .: 83). dok snažni neprijatelji vječno kuju zavje­ re da pokvare jezik« (ibid. Točno takav paranoidni sce­ nario iskorišten je nebrojeno puta u kroatističkim tek­ stovima i u hrvatskim medijima zadnjih dvadesetak go­ dina. nego se konstruira na točno određeni način. zabrinutost zbog njega raste do nepod­ nošljivih visina. Štoviše. Od tvrdnje da jezik ne valja.28 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ljujući način. izmiješane s paranojom. a mjere koje se predlažu za njegovo ublažavanje su obično ekstremne i kaznene« (Cameron 1995: 82).)..

A jedan veliki dio govornika koji pobožno sluša norme tjera insti­ tucije pomoću stalno novih pitanja zbog straha od propaHti jezika i zbog vlastitog društvenog samopotvrđivanja nu stalno umnažanje normi« (Polenz iz Jung 1974: 41). njego­ va datost bogom [. drže jedno drugo u rav­ noteži stalne pat pozicije.: 260). Zato Reichmann (2000: 464-465) naglašava da je potrebno kri­ tički reagirati kad tzv. a nepo­ sredan dokaz za to je činjenica da usprkos svim promje­ nama korisnici jezika komuniciraju efikasno. 197).. nema dokaza da jezik bilo napreduje bilo propada. gledanje jezika kao homogenog umjesto strukturno he­ terogenog. On sadrži ugrađena samoregulativna sredstva koja uređuju narušene obrasce i sprečava­ ju dezintegraciju. povijesno i društveno konstantno«. izgleda.]. opredmećivanje jezika u nešto nezavisno po­ stojeće. zaštitnici jezika pristupaju jeziku kao da postoji »njegova vremenska konstantnost. nadalje. Ne postoji nikakav objektivan razlog za strahovanja da jezik propada jer »kad se maknu religijske i filozofske predra­ sude. ti koji izvode spomenuta sređivanja reagirajući na uro­ đenu potrebu za strukturiranjem informacije koju tre­ baju upamtiti. A čak i njihov vođa Babić (2004: 3 . Narušavanje i terapija. »jezik ne propada« (Jung 1974: 41).. Točnije rečeno. govornici su. apsurdno je kad kroatisti neku riječ koju su upravo iskopali u dale­ koj prošlosti proglašavaju hrvatskijom od one riječi koja se koristi u Hrvatskoj.. Kao odgovor na narušavanje pojavljuju se terapeutske promjene i ure­ đuju narušene obrasce« (Aitchison 2001: 169. Te dvije suprotne sile su os­ novno svojstvo jezika« (ibid. Budući da je­ zik nije ni povijesno ni društveno konstantan. Kritički imenovati treba.] Jezik nikad ne dopušta narušavalačkim promjenama da unište sistem. [.Jezični purizam 29 ke govornici slijepo prihvaćaju i ne kontroliraju. naravno. Nisu svjesni da je sve to skupa posve nepotrebno: puristički nadzor od strane institucija i jezičnih aktivista nedjelotvoran je i suvišan jer »jezik ima izvanredan osje­ ćaj za samoočuvanje. Dakle..

Kroatisti potpuno zanemaruju suvremenu proširenost upotrebe neke riječi. Realistička distanca purističkim kroatistima nije poznata. kakav je vidljiv kod nas. Svako stanje jezika je idealno samo za ono vrijeme u kojem se govori: u prošlo­ sti je jezik bio idealan za potrebe ondašnjeg vremena.).) također im nije poznata jer oni djeluju sa suprotnim ciljem. Zaboravljaju da se jezik nužno izmijenio od 19.30 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 91) zna da »jedan je od aksioma suvremene lingvistike: prošla stanja ne mogu biti mjerilom za suvremeno sta­ nje«. stoljeća i da te »promjene u jeziku često odražavaju pragmatičku želju za društvenom mobilnošću i poboljšanjem životnog standarda. a kad su se potrebe dijelom izmijenile. U budućnosti će također dolaziti do promjena i jezik će se razlikovati od današnjega kako bi bio što bolje prila3 . Pro­ mijenilo se zajedno s mijenjanjem svijeta u kojem čovjek živi: »Jezik se poput svega drugog postepeno mijenja kroz stoljeća« (Aitchison 2001: 4). lingvist mora u problematiku plani­ ranja jezika unositi realizam bez nazadne sentimental­ nosti« (Valdman 1990: 23). staro stanje jezika očito se pokazalo neidealnim za sadašnjost jer ga u sadašnjosti nema. što im se razbija o glavu« (Edward iz Valdman 1990: 23). Ponašaju se kao da postoji neko idealno stanje jezika u prošlosti koje danas treba nasilno uspo­ staviti. Kad se kroatisti bave planiranjem jezika. Spomenuta »velika doza rea­ lističke distance posebno je potrebna kad se planiranje jezika odvija u situaciji otvorenog političkog konflikta« (ibid. s njima se izmijenio i jezik da bi ih zadovoljio pa je stoga opet idealan. trebali bi se odreći svoje sentimentalne vezanosti za davna vremena: »što je najvažnije. a definicija da je cilj planiranja jezika smanjivanje »društvenog cijepanja i po­ litičkog konflikta« (ibid. a tu želju ignoriraju jezični aktivisti. Međutim. a istovremeno se pozivaju na proširenost upotrebe druge riječi u prošlosti kako bi je danas nametali.

A ustvari takva godina nije nikad postojala.: 7-8). bili su [. »Mnogi znanstvenici iz 19.. Oni glasno izra­ žavaju čisto emocionalne izljeve svojih vlastitih nada i strahova. na stranicama 313-316 poglavlja Prigovori Rje­ čniku. To znači da ne postoji stanje jezika idealno za sva vremena.. Tvrdnja da suvremeni jezik u Hrvatskoj ne valja te da je prije stotinjak godina bilo neko zlatno doba »pravog hrvatskog« bez »srpskih riječi« kojemu se treba vratiti nije ni istinita jer u ono vrijeme se u Hrvatskoj koristio niz riječi koje se danas pripisuju srpskoj varijanti (više o tome v.).. Ponovno uspostavljanje tog prvotnog savršenstva sma­ tralo se jednim od osnovnih ciljeva usporedne povijesne . to su sim­ ptomi starenja« (ibid. Općenito »se puristi ponašaju kao daje postojala jed­ na odabrana godina kada je jezik dosegao stupanj savr­ šenstva za koji bismo se svi trebali boriti da ga sačuva­ mo. Purizam je tipičniji za pretprošlo stoljeće: »ne smije se zaboraviti da prerevno propagiranje jezičnih posebno­ sti kao nacionalnih obilježja znači korak nazad u jezično orijentirani nacionalizam 19-og stoljeća« (Pohl 1997: 72). Osjećaj da 'stvari nisu više ono što su bile' i pokušaj da se sačuva neizmijenjenost života su... prirodne reakcije na nesigurnost..].] uvjereni da je jezik propadao naspram prošlog stanja savršenstva. st. . Veći uvid u jezične promjene pokazuje da su one prirodne. Puristi »podsvjesno reagiraju na brzo mijenjanje svi­ jeta u kojem živimo i zato se ljute na promjene u bilo ko­ jem području života [.. neizbježne i kontinuirane« (Aitchison 2001: 249).: 13).Jezični purizam 31 gođen potrebama novog vremena. izgleda. Puristička tvrdnja da suvremeni jezik naspram prošloga ne valja temelji se na nepoznavanju činjenica i na emocijama: »Većina samozvanih 'eksperata' koji tvr­ de da jezik propada nije razmatrala složenost činilaca koji su uključeni u jezične promjene. Jezik Chaucerovog ili Shakespeareovog vremena nije bio ni bolji ni gori od našega — bio je samo drugačiji« (ibid.

npr. u nizu riječi odbacuje slovo 'ß'. ako kroatisti uzimaju Njemačku za uzor. najradije na Njemačku jer ona kod čitatelja ima prestižan status kao najveća i ekonomski najjača evropska država. kroatisti tvrde da sprovode standardizaciju.. Prešućuju i da Njemačka mijenja pravopis u dogovoru s Austrijom i Švicarskom. Naprotiv.. koje je bilo speci­ fičnost Njemačke čak i naspram Švicarske. Suprotno od kroatističkih tvrdnji. A kroatisti (npr. Kako bi svoje današnje purističke intervencije prika­ zali kao nužne i korisne. sto je neutralno.32 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam lingvistike [. Njemačka ne­ ma ni nekakav zakon za zaštitu jezika. Pritom prešućuju da ga mijenja tako što odbacuje ono sto je činilo posebnost njemačke tradici­ je. 3 Pozivanje na druge Kroatisti nastoje hrvatsku publiku pridobiti za purizam tako što se pozivaju na neke druge zemlje. suprotno je od standarda jer stan­ dard je ono što je već najviše prošireno u upotrebi. To kvazi-religijsko uvjerenje u postepeno propadanje nije nikad sasvim izumrlo« (Aitchison 2001: 251). obično i što omogućava nadregionalno spora­ zumijevanje. onda bi trebali mijenjati pravopis u .]. Hrvatski filolozi se pozivaju i na to da Njemačka mi­ jenja svoj pravopis. To znači. purističko »vraćanje zastarjelih do­ maćih oblika nije dio procesa standardizacije« (Milroy 2005: 329). No »upu­ ćivanje na Njemačku je potpuno promašeno« (Gröschel 2009:166) jer Njemačka je već više od pola stoljeća među onim državama u kojima puristička jezična politika ne postoji. No. Istrajnost uvjerenja o kvarenju jezika uzrok je za primjedbu Hansa Weigela »sigurno su se ljudi već u brončano doba žalili da jezik više nije ono što je bio u do­ bro staro kameno doba« (iz Zybatow 2000: 3). Babić i njegovi sljedbenici) čine suprotno: oni se pri mijenjanju pravopisa u Hrvatskoj pozivaju na nekakvu posebnu hrvatsku tradiciju koju žele ponovo uspostaviti.

Stoga »većina stručnjaka gleda izuzetno kri­ tički na zakon o jeziku koji je donesen 1977. Crnom Gorom i Bosnom i Hercego­ vinom. jezične akademije stalno objavljuju liste novih ter­ mina. no njeni napori imaju ništavne rezultate. npr.Jezični purizam 33 dogovoru sa Srbijom.« u Francu­ skoj (Plümer 2000: 1). Čak ni nekakav zakon protiv anglicizama ne može zaustaviti taj razvoj [. »npr.276). Francuski primjer se u svijetu ne uzi­ ma kao uzor za suvremeni pristup jeziku: »status fran­ cuskog kao kulturnog jezika bez konkurencije u Francu­ skoj je društvenopolitički fosil koji odražava stanje cen­ tralističke jezične politike« (Haarmann 1997: 280). Kao navodni čuvar jezika od stranih utjecaja nastupa akademija. prešućujući da SE ne može govoriti o nekakvom uvjerljivom uspjehu suvremene francuske jezične politike« jer »u današnje brzo doba multimedija i neograničene komunikacije po­ moću interneta gotovo je nemoguće jezik sasvim zatvori­ ti pred utjecajima drugog jezika.. »Već 1973. Njemačka »odbija službeno donošenje za­ kona o jeziku i prepušta razvoj jezika slobodnoj igri sna­ ga« (Plümer 2000: 2). Sa svojom jezičnom politikom protiv anglicizama Francuska je usamljena među zapadnoevropskim dr­ žavama.. Jezik je presuptilan da bi se dao ograničiti pravnim restrikcijama (Cooper 1989: 133-134).]. Kroatisti se pozivaju i na Francusku. Takva francuska jezična politika »precjenjuje učinkovitost svo­ jih bespomoćnih prijedloga« i istovremeno »preuveličava opasnost koja je za francuski jezik ustvari neznatna« (Plümer 2000: 1). od kojih mnogi znaju biti ignorirani od strane jav­ nosti kojoj su namijenjeni« (Cooper 1989: 145). izjasnio se ondašnji predsjednik Gustav Heinemann protiv nekakvog držav­ nog zahvata u razvoj jezika: 'U svijetu koji se sve više . 'Kat' protiv anglicizama — da upotrijebim tu metaforu često korištenu u diskusiji o anglićizmima — može zbog gore navedenih razloga samo biti osuđen na neuspjeh« (Plümer 2000: 274.

nego ono kako se najčešće ispravlja. 70) zapaža da su izvorni govornici u Hrvatskoj izlo­ ženi apsurdnoj situaciji kakva vjerojatno ne postoji nig­ dje drugdje u svijetu: uslijed potpune dominacije jezične cenzure došlo je do toga da se adekvatnim jezikom sma­ tra ne ono kako se najbolje i najprikladnije izražava. Anić (1998: 38. No. pa da se onda izvorni govornici u Hrvatskoj ne bune kad im ta kasta svaki dan dolazi s novosmišljenim ili davno zaboravljenim »pravim hrvatskim« riječima i zadatkom da te riječi trebaju koristiti jer to je navodno hrvatski »standard«. ako ga nitko ne zna.34 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam razvija u jednu cjelinu bilo bi svakako bez izgleda na uspjeh i besmisleno odupirati se načelno jezičnim utjeca­ jima izvana'. ono što je . kako je već rečeno. 56.. predodžba da preko četiri milijuna Hrva­ ta ne zna svoj jezik mora svakom objektivnom proma­ traču biti vrlo čudna. Osim toga. Nastoji se uvesti pravilo da je ispravno govoriti ne onako kako govori većina govornika. suprotno od standarda jer standard je. Tvrdnju da nitko ne zna stan­ dardni jezik lansira se s ciljem da bi se uzdrmalo povje­ renje govornika u vlastita jezična znanja. nego onako kako jezični aktivisti kažu da treba govoriti. također odrično o donošenju nekakvog jezi­ čnog zakona« (ibid.28). Sve to je.: 2-3). a najhrvatskija je ako ju nitko ne ko­ risti.] Deset godina kasnije izjasnio se ta­ dašnji ministar za istraživanje i tehnologiju. onda taj jezik i ne postoji. Osnovna teza kroatista glasi da nitko u Hrvatskoj ne zna standardni jezik (Frančić/Hudaček/Mihaljević 2005: 19. Heinz Riesenhuber. Ponavljanje da nitko ne zna standardni jezik Od početka 90-ih godina filolozi u Hrvatskoj šire uvje­ renje da je hrvatskija ona propagirana riječ koju zna što manji broj Hrvata. [. 23.. međutim. uvjerilo ih se da su takva znanja data samo izabranoj kasti jezikoslo­ vaca.

a današnje intervencije kroatista prave nadregionalno razjednačavanje. »da se poboljša komunikacija. Ta pojava je toli­ ko neobična i toliko izražena da je zapažaju i inozemni znanstvenici: »Za stranog promatrača jedna od primjet­ nih stvari kod jezičnih promjena u Hrvatskoj je da taj novi jezik predstavlja udaljavanje od svuda proširenih standardnih riječi« (Bellamy 2003: 143-144). čak i . artificijelna verzija jezika.Jezični purizam 35 najviše prošireno u upotrebi. obično i što omogućava nadregionalno sporazumijevanje. A hrvatski jezikoslovci svojim zahvatima prave ko­ munikacijske probleme. i unutar nacije i među nacijama« (Rubin/Jernudd 1971: xviii). S obzirom da je standardizacija nadregionalno ujed­ načavanje (Cooper 1989: 132). stoljeća još imala za cilj opismenjavanje pretežno nepismenog stanovništva. Suprotne su i od lingvističke definicije planiranja jezika. pa stoga »najvišlje načelo sva­ kog normativnog zahvata u jeziku trebalo bi biti po­ boljšavanje mogućnosti komunikacije« (Plümer 2000: 67). one su suprotne od standardizacije. iako kroatisti svoje inter­ vencije žele prikazati kao standardizaciju. danas joj nedostaje bilo kakva funkcionalnost. Na­ meće se jedan potpuno neistiniti jezik«. Njihovi zahvati doveli su do stanja u Hrvatskoj koje Anić (2000) opisuje u intervjuu pod rječitim naslovom »Govorite li idiotski?«: »U nas postoji poluidiotizirana. jezi­ čno planiranje je u lingvistici »pokušaj da se riješe komu­ nikacijski problemi« (Crystal 2003: 258). Naime. Posljedice O takvoj jezičnoj politici u Hrvatskoj uočava se da »dok je jezična politika s kraja 19. što je neutralno. koja je stvorena u nekim lek­ torskim sobama. Tamo priučeni ljudi izmišljaju svoje konvencije koje su potpuno protivne svemu što je stru­ čno rečeno o pojedinim jezikoslovnim pitanjima. Još gore.

36 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam obrazovane građane čini nesigurnima kod upotrebe slu­ žbenog jezika jer uvodi jezične komisije koje stalno pro­ pisuju novotvorenice ili arhaizme kao novu leksičku nor­ mu umjesto poznatih riječi« (Riedel 2005: 258). u Popp 1997: 184-186. 271. i to najviše u leksiku. Opačić (2006) izvještava pod naslovom »Poli­ tički strah diktira jezične norme« — Hrvati danas »u strahu su od standardnoga jezika zato što je u njemu. Za slobodu je potrebno da jezik »smije biti i individualan i eksperimentalan. U slobodi prevladava »želja za što je moguće širom komunikacijom i za svrhovitom jednostavnošću jezika« (ibid.). Ermakova 2000: 65-66. a da time nije ugrožena njegova to­ božnja 'supstancija'« (Buden 2005: 14-15). godi­ ne« (ibid. Ograničavanje slobodnog korištenja jezika i name­ tanje riječi je u suprotnosti s demokratizacijom i liberali­ zacijom koje su zahvatile druge slavenske jezike nakon otvaranja prema Zapadu (više o tome v. u Hrvatskoj »promjena jezičnih normi nije po pravilu legitimirana proširenošću i poznatošću neke riječi« (Riedel 2005: 256). Uslijed nedemokratske jezične politike u Hrvatskoj — kako N. koje se zasniva na proširenosti i poznatosti riječi.). Kostomarov 2000: 503. Pokušavajući nametati riječi i oblike za standard kroatisti gube iz vida da time »standardi mogu postati regulativom koju pojedinac osjeća kao teret« jer se obli­ kuju na račun slobodnog prostora individue i previše za­ diru u privatnu sferu (Haarmann 1997: 259-260).: 15). nego politički motivirane. Ohnheiser 2000: 48. Te su promje­ ne počele mijenjanjem mnogo toga što je u jeziku posto- . To se sprovodi »u Hrvatskoj od njene nezavisnosti 1991. došlo do mnogih promjena koje nisu bile lingvistički. Nicolova 2000: 266. Nasu­ prot demokratskom oblikovanju jezičnih normi. Tako je u Hrvatskoj »jezična politika u službi identiteta već dosegla stupanj na kojem se radi o ogra­ ničavanju slobodnog korištenja jezika i naposljetku o di­ rektnoj manipulaciji jezičnim sadržajem« (ibid. 279).

aerodrom gledali kao sr­ bizmi i zamjenjivah« (ibid. predmet vam neće primiti.Jezični purizam 37 jalo prije 1990. a ne zamolba. internacionalizmi poput avion. mirno žive i dalje. Kao daje molba gora riječ od zamolbe. načinjene po istom obrascu kao i molba. recimo. kada sam im skrenula pažnju na kršćanku. doživjela je sasvim nepotrebnu promjenu. u koštovnik. a ne radno vrijeme. domaću zadaću u domaći uradak. Naravno. riječ cjenik loša? Poput mnogih drugih riječi. naravno anonim­ no. Općepoznato je da »su se u Hrvatskoj nakon 1991. Međutim. tražeći na­ vodno hrvatskiju novinaricu. A tužba i žalba. Mene nitko ne može uvjeriti da je bilo nužno promijeniti npr. i kako kaže 'vlast' tako mora biti. pa bih upitala konobare: 'Zašto piše koštovnik?' Na to bi me oni uputili svojim šefovima. Isto je objašnjenje bilo i kad sam ih upitala zašto na vratima piše djelatno. U nekoliko navrata zatekla sam se tako u restoranu. riječ koja se tvori istim su­ fiksom — brzo su ušutjeli«. Zašto je. Zato su se neki. Slična stvar je s našom policijom — mogu navesti primjer jedne kolegice s fakulteta: ako napišete molba. Kad sam ih pitala što su oni sada. odgovorili su mi: prodavatelji i kupitelji.: 27). Ta je priča ponekad išla tako daleko da su me neki prodavači iz susjedstva jednom pitali zašto se oni više ne zovu pro­ davači a njihove mušterije kupci. koji bi mi kratko objasnili kako 'su tako u Općini rekli da se mora pisati'. administracija je mnogima naj­ češće prvi kontakt s vlašću. Ono što se govorilo i pisalo prije. godine. Forsirane promjene nailaze na neodobravanje unu­ tar Hrvatske. A sve se to događalo zato sto je sufiks-telj proglašen hrvatskijim od svih drugih. Kilian (1995: 384-388) . ali i izvan nje: u inozemstvu su se »mnogi iseljenici iz Hrvatske tužili kako ne razumiju novi hrvat­ ski jezik i da osjećaju odbojnost prema inzistiranju iz Za­ greba da se jezik čisti od srbizama« (Greenberg 2001: 26). nitko mi ne može reći kako je zbornica loša riječ te da se smije reći samo vijećnica. jedno vrijeme bunili i protiv novinarke. u tom je trenutku postalo nepoćudno.

. na kojoj stoje brojne proizvoljno odabrane riječi. Zato »u svemu tome postoji nešto što liči na paradoks jer kad se jedna upotreba prihvaća [.. Jezični cenzori nisu u stanju uvjeriti autore da neku riječ zamijene dru- . Hrvatski puristi žele is­ ključiti iz jezika općeproširene riječi i umjesto njih na­ metnuti navodno izvorne hrvatske lekseme.]. Usprkos tome. Zato puristički pristup nema lingvističku osnovu. a druga odbacuje [.. Svaki prilog na hrvatskoj televiziji podvrgava se jezičnoj cenzuri. koja se sprovodi prema jednoj crnoj li­ sti. »nepostojanje bilo kakvog objektivnog kriterija za lek­ sičku izvornost uzrokuje određenu proizvoljnost pri oda­ biru što će se isključiti iz jezika« (Thomas 1989:10). sasvim »proizvolj­ no je u lingvističkom smislu koji jezični oblik ili svojstvo se protežira ili proganja« (Langer/Davies 2005: 5). Međutim. Drugim riječima.. Anić (1998: 27-28) navedenu opsjednutost pitanjem »koja je riječ više hrvatska ili samo hrvatska ili koja je više srpska ili samo srpska« smatra uzrokom nazado­ vanja lingvistike u Hrvatskoj.] Raz­ lika između tog jezika koji se sada silom nameće i hrvat­ ske književne tradicije je velika« (Raecke iz Okuka 1998: 119). a što nije. U znaku proizvoljnosti »sve ide u jednom smjeru — jedan čovjek određuje što je hrvatsko.]. O razmjerima jezične cenzure na hrvatskoj televi­ ziji izvještava Kristina Štrkalj (2003:174-185) na osnovi iskustva koje je stekla obavljajući i sama tu funkciju na televiziji. nema razumnog lingvističkog kriterija za takvu odluku niti unutrašnjeg lingvističkog argumenta koji bi za jed­ nu upotrebu mogao pokazati da je 'čistija' od druge« (Milroy 2005: 325)..38 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam analizom članaka hrvatskih autora iz 90-ih godina po­ kazuje da u njima vlada puristička linija i zaključuje na primjeru purističkog pristupa Stjepana Babica da to nije »demokratsko ponašanje prema jeziku«. Štrkalj opisuje proteste autora priloga protiv crne liste jer autorima nije jasno zašto određene riječi bezrazložno bivaju uklonjene iz njihovih tekstova. po njemu se ravnaju mediji u Hrvat­ skoj. [..

rusko. Tako npr. Ja se osobno kod tog pitanja držim jedne vrlo mudre definicije 'hrvatskog odnosno srpskog' jezika. subjektivna i šovinistička. [. slavensko. romansko ili internacionalno porijek­ lo.] To je sasvim sigurno opasan stav. esejist i prevodilac iz Hrvatske Boris Buden (2005: 10-11) piše da su devedesete godine u Hrvatskoj »značile kraj moje prevodilačke karijere. [.. Prvo na čemu se ta nova kulturna i ideološka hege­ monija okušala bio je jezik. prijatelje i neprijatelje. englesko. nje­ mačko.Jezični purizam 39 gom jer — kako Štrkalj (2003: 174) priznaje — za tu zamjenu ne postoje logični i gramatički razlozi. Pravila po kojima se jezični cenzori ravnaju su. Ne čudi što novinari. filozof.: 174. ili da je iz razgovornog jezika (Štrkalj 2003: 176). (Ova tvrdnja je sporna u političkim i ideološkim okolno­ stima koje danas vladaju u Hrvatskoj. Najhitniji zadatak bio joj je radikalno odvajanje hrvatskog od srpskog — koji su doduše lingvistički jedan te isti jezik. tursko. Dovoljna je već i sumnja da ima srpsko. povijesno i politički razvijali kao dva samostalna jezika.. ali su se kulturno.. ali ovaj puta s demokratski legitimiranom državnom vlasti i s klerikalno-nacionalistički nahuškanom većinom iza se­ be.. 183). prevodioci i drugi autori imaju odbojnost prema jezičnoj cenzuri i prema kvazistandardnom jeziku koji cenzura propagira (ibid. Poznato je da purizam proizvodi konflikte jer jezični puristi tvrde da znaju što je ispravan jezik. Kao rezultat toga najvjerojatnije slijede konflikti« (Janicki 1993: 106). diletantska. On dijeli ljude u dvije grupe: insajdere i autsajdere.] Stara 'hr­ vatska straža' zauzela je ponovo svoju poziciju. Neki zbog toga čak napuštaju svoju profesiju. Zbog jezične cenzura vlada u medijima priličan kaos. crkvenoslavensko. koju je svojedobno dao hrvatski književnik Miroslav Krleža: 'Hrvatski i srpski su jedan . kako Štrkalj (2003: 176) navodi. Svaka riječ ili sintagma može biti pogođena jezičnom cenzurom. Zato često dolazi do svađe između autora priloga i jezičnog cenzora.

1. Kao drugo. autor tridesetak lingvisti­ čkih knjiga. nastala je masovna jezična histerija u populistički obilježenoj političkoj situaciji. na plaži pa čak i među rođacima se non-stop svaka izgovorena riječ prov­ jeravala da li je dovoljno hrvatska. npr. U tramvaju. vjerujem. koji Hrvati nazivaju hrvatski. U istom inter­ vjuu Skiljan opisuje kako u Hrvatskoj »se autocenzura i . a ponekad i opasno. kod mesara.« Izuzevši jezične cenzore.). koja se sprovodila na dvije razine. kad daje intervju za novine. svima drugima u Hrvatskoj se odriče znanje vlastitog jezika. a Srbi srp­ ski. Kao prvo je institucija jezi­ čnog lektorstva. Čak i sveučilišni profesor lingvistike u Zagrebu Dubravko Skiljan. sa­ svim dovoljna« ( Jutarnji list 20.2006. koja je korištena u svim medijima i izda­ vačkim kućama. Tako je svaki oblik društvene jezične prakse postao podložan totalitarnom sistemu nadgledanja jezika. Jezik odnosno način izra­ žavanja svakog pojedinog čovjeka postao je izvrgnut kontroli od strane drugih ljudi u svim dijelovima svakod­ nevnog života. mora moliti urednike novina da mu ne cenzuriraju jezik: »Zato bih i Vama i redaktorima i lektorima Jutarnjeg lista bio silno zahvalan kad ne biste moje odgovore podvrgnuli dodat­ noj jezičnoj cenzuri: moja je autocenzura. Ni jedna jedina riječ nije više smjela dospjeti u javnost bez odobrenja tih čuvara čistoće hrvat­ skoga jezika. sinopsisi disertacija iz psihologije koji se podnose Fi­ lozofskom fakultetu u Zagrebu prethodno moraju proći jezičnu cenzuru. koji su jedan tip pretorijanske garde. Svatko se odjednom osjećao pozvanim da se brine o čistoći jezika i da 'za­ gađivače jezika' što je moguće brže — i što je moguće gla­ snije — identificira. čak i doktorantima.40 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam te isti jezik. javno žigoše i spriječi u njihovim 'po­ kušajima sabotaže'. Tražiti umjesto deset deka (hrvat­ ski) sto grama (srpski) salame moglo je biti vrlo neugod­ no. uzdignuta u neku vrstu 'političkog ko­ mesarijata' jezika i opskrbljena sveobuhvatnim ideolo­ škim autoritetom.'). Radilo se o akciji čišćenja velikih razmjera.

naglašava: »ali. U drugim zemljama u izdavačkim ili medijskim kućama koje imaju lektora (časopisi ga naj­ češće ni nemaju) lektori obavljaju sasvim drugi posao od onoga u Hrvatskoj: njihov osnovni zadatak je dati prije­ dloge za poboljšanje jasnoće pojedinih rečenica. zadiranje u jezik autora odvija se pod nazivom lektoriranje. a ne da bude bez pitanja nametnut svima. uopće nemaju pravo raditi s jezi­ kom to što rade.Jezični purizam 41 cenzura (koju lektori ponegdje provode dok im je u ruka­ ma sasvim doslovno neki Index verborum prohibitorum) ukazuju kao vrhunski dokazi jezične lojalnosti.: 107). bez uvažavanja Babićevih (odnosno babićevskih) lektorskih zahvata koje je provelo uredništvo Jezika« (Pranjković 2008:10). a poslje­ dica je toga da se raznolikosti naših iskaza sve više uni­ formiraju i svode na unaprijed zadan model«. nego o savjetu. Jezična cenzura je postala toliko sveprisutna u Hr­ vatskoj da čak i njen idejni vođa Babić (2004: 21) o ak- . Kao što se u prethodnom odlomku vidi. I sveučilišnom profesoru kroatistike Ivi Pranjkoviću lektoriraju tekstove ne pitajući ga za dopuštenje. što je nezamislivo bilo gdje dalje u svijetu. a autora se pita za dopuštenje kod svakog pojedinog prijedloga. naime. Lektori. a upravo to čine hrvatski lektori. pa je po­ trebno istaknuti da to nije ispravan naziv za dotičnu praksu. Ni u kojem slučaju lektori u inozemstvu ne vrše odstrijel riječi navedenih na nekakvim listama nepodobnosti. Kad jedan od tih tekstova ponovo objavljuje u svojoj knjizi. Knjige u Hrvatskoj koje se nazivaju savjetnici tumače se od strane domaćih lek­ tora kao liste propisa za uklanjanje riječi. No nada se pokazala uzalud­ nom jer uredništvo Foruma je taj puta tekst odbilo obja­ viti. A savjet je uvijek fakultativan i njegovo prihvaćanje mora ovisiti o želji autora. Kod jednog drugog teksta je izrazio optimizam »nadajući se da mi uredništvo Foru­ ma ovaj put neće lektorirati tekst kao što je učinilo s prethodnim« (ibid. premda se čak ni nominalno ne radi o propisu. naravno.

prvi srpski film koji je nakon rata došao u Hrvatsku također je preveden na hrvatski. bez obzira što neki tekstovi iz toga iz­ laze unakaženi ili bar neautentični«. istjerivanje navodno nehrvatskih izraza i izbaci­ vanje internacionalnih riječi vodi u jezičnu izolaciju. I to do bolesnih razmjera. a titlovani tekst ponavlja 'Kako ste?' — i . produkcija knjiga je skuplja i manja.). a poznato je da sa sobom povlači »velike ekonomske nedo­ statke ako bi se stanovništvo internacionalno jezično izoliralo« (ibid. Današnji purizam u Hrvatskoj smanjuje konkuren­ tnost jezika i ima niz drugih posljedica: »Upravo jednom malom jeziku poput srpskohrvatskog prijeti opasnost da izgubi na važnosti zbog usitnjavanja. »manjak stručne literature na malim jezicima ionako zahtijeva od njihovih govornika stalni dodir s proširenijim jezicima znanosti. Nedostatak smisla za realnost vidi se i u tome što su »prevođenja u opisanim političkim okolnostima u Hrvat­ skoj većinom postala 'pohrvaćivanje'. Glas nastav­ lja 'Kako ste?'. Osim toga. a titlovani tekst ponavlja 'Dobar dan'. Naprimjer. Stoga djelatnosti kroatista samo po­ tvrđuju da »u mnogim nacionalizmima sadržano razgra­ ničavanje prema 'drugima' ima važniju ulogu nego smi­ sao za realnost« (ibid. Priznaje da se »ti­ me stvaraju nepovoljne pa i apsurdne prilike za našu jezičnu i književnu kulturu«. To si čovjek mora ovako predočiti: glas u filmu kaže 'Dobar dan'.: 78). umjetno mijenjanje jezika »donosi sa sobom nenormalne troškove« (Buchler 2002: 126). da sve dolazi pod lektorsko pero kao pravoga jezičnoga cenzora. broj prije­ voda je opao« (Blum 2002: 152). Pitanja prestiža i identiteta pojedinih jezičnih zajednica mogu tako doći u konflikt s praktičnim komu­ nikacijskim potrebama« (ibid. Nadalje. čak i protiv njego­ ve volje.). razmjena misli je otežana. Pravljenje razlika.42 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam tualnoj situaciji kritički priznaje: »Razvilo se opće pravi­ lo da se svi tekstovi jezično dotjeruju s autorovim zna­ njem i dopuštenjem ili češće bez toga.

koji ko­ risti jednoznačno definirane i internacionalno upotreb­ ljavane stručne termine« te da »je problematično.Jezični purizam 43 tako dalje. analogija. To otežavanje slu­ ženja jezikom odnosi se i na internacionalnu. ekonomičnost itd. taj prijevod je sve drugo samo ne smiješan« (Buden 2005: 13).. Time umjetno otežavaju služenje jezikom.: 186). osim toga. Budući da se puristi samovoljno suprotstavljaju je­ zičnoj upotrebi. ne računajući one sasvim malobrojne različite riječi. znanstve­ nu i drugu komunikaciju jer puristi u Hrvatskoj pro­ glašavaju nepoželjnim sve što navodno nije izvorna hr­ vatska riječ. uklanjanje internacionalizama i s obzirom na uje­ dinjavanje Evrope.. a nju su oblikovali općeljudski principi kakvi su lakoća pamćenja.. U tami kinodvorana pozdravila je pretežno mlada publika taj ve­ ličanstveni prevodilački podvig salvama smijeha. za koje internacionalizmi imaju veli­ ku praktičnu vrijednost«. na svjetlu političke stvarnosti. Zato Schubert (1997: 90-91) kritički pod­ sjeća »da su internacionalizmi neophodni za komunika­ ciju izvan državnih granica i u stručnom jeziku. koje ionako svatko u publici razumije. Me­ đutim vani. Uostalom. Oštrina sukoba između purista i drugih članova društva vidljiva je iz Ammonovih riječi da »je puristički rat unutar nacionalne varijan­ te u osnovi građanski rat jer se u prvom redu odvija između članova iste nacije« (ibid. Zbog svega toga ne čudi što u Hrvatskoj postoji velik broj govornika koji se ne slažu s purizmom. purističke intervencije krše navedene principe. Czerwiriski (2005: 65) podsjeća da demokratski dr­ žavni sistem ne znači automatski da je i jezična politika . Misao Waltera Benjamina [. »jezični purizam ima samo onda nekakav motiv kad se jedan dio društva — najčešće je to čak veći dio — ne ponaša u skladu s njim.] da u prijevodu treba odzvanjati eho originala ostvarena je ovdje u obliku parodije. Jezični puristi žele te nepokorne dijelove društva privesti 'čistoj' upotrebi jezika odnosno varijante« (Ammon 1995: 185).

Osim Anića. a pogotovo se slobodni tisak (Feral Tri­ bune i dr. 28-29) također ističe kritičke komentare u Feralu i citira ih. Na mnogo mjesta čuju se prigovori. i potrajat će dok bu­ demo vidjeli što je postalo dio standardnog jezika.: 76). zadnjih godina jako forsiranih jezičnopurističkih nastojanja. Dabrowska (1998: 22.: 9-10). a koja su nerijetko išla na štetu razumljivosti i zato često nailazila na odbi­ janje umjesto na prihvaćanje.) osvrće na takve novotvorenice i ne oklijeva s kritičkim komentarima«. i obrnuto. koja su često bila praćena izrazitom strašću za neologizmima s ciljem razgraničavanja prema srpskom i općenito pravljenja jednog što 'čistijeg' hrvatskog jezika. »protiv agresivnog jezičnog pu­ rizma istupaju i druge osobe iz javnog života: pisci. navodeći također da »satirični tjednik Feral Tribune redovito je oštro kri­ tizirao jezični purizam«.: 9). protiv tih nastojanja javlja se sve više otpor i u samoj Hrvatskoj« (Ressel 2000: 233). u Istri »'ljudi osjećaju jezično nesigurni' i nastoje izbjeći stan­ dardni jezik kad god mogu« (ibid. Tako da »do ko­ jeg stupnja jezična reforma koju sprovodi obrazovni si­ stem i javna sfera stvarno utječe na jezičnu upotrebu u raznim situacijama i u različitim podgrupama. Ispitivanja izvornih govornika pokazuju da postoji »'znatan stupanj otpora prema promjeni' i da 'je hrvat­ ska jezična reforma još posao u toku. Ustanovlje­ no je da purističke aktivnosti uzrokuju da se npr. Völkl (1999: 330) primjećuje »da većina Hrvata nije spremna slijediti ekstremne puriste.: 78).228) naglašava da pojedini »mediji koji se nisu osjećali vezanima za nacionalistički projekt razli­ kovali su se i po svojoj jezičnoj praksi«. Busch (2004:208. Vidljivo je da »protiv pretjeranih. um­ jetnici i neki političari« (ibid. A »mnogo upućuje na to da . ostaje ot­ voreno pitanje« (ibid.44 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam u toj državi demokratska. a što je odbijeno'« (Busch/Kelly-Holmes 2004: 10). Citira kako Vladi­ mir Anić smatra da »uzrok dogmatskog hrvatskog puriz­ ma leži u nacionalnoj i jezičnoj iskompleksiranosti« (ibid.

istraživanja za raz­ doblje od 1985. usprkos jezičnoj cenzuri koja u nji­ ma vlada od početka 90-ih godina. i da društvo »ima budućnost samo u slobodnom razvijanju jezika kao .: 209). To znači da se hrvatski jezik kojeg predlaže časopis Jezik znatno razlikuje od jezika govorenog vani po ulicama« (ibid. Ideolozi jezika prave rascijepljenost u društvu. uočljivo je »da se govoreni jezik kod većine Hrvata nije izmijenio« i da »većina djece govori jezik svo­ jih roditelja radije nego 'čisti' hrvatski standard kojemu ih podučavaju u školi« (Bellamy 2003:142. ako se izuzme administrativna terminologija. Na­ dalje. doduše bila efektivna na sim­ boličkoj razini. dotle neke druge novine kao što su Feral Tribune. bile re­ lativno male pokazuje kako je diskursna razina. Novi list i Jutarnji list pokazu­ ju sklonost prema govorenom jeziku koji je jako udaljen od službenog pravopisanja. čak i u doba institucionalno podupiranog jezičnog purizma.: 145). Npr. i 1996. kao što smo vidjeli. pokazuju da se i »u stvarnoj upo­ trebi jezika u medijima.Jezični purizam 45 postjugoslavenski (re)kroatizirajući program nije naišao na dovoljan odjek kod većine govornika« (Gröschel 2009: 172). promijenilo relativno malo toga« (Busch 2004: 227). dok nacionalistički orijentirane novine poput Vje­ snika i Večernjeg lista pokušavaju u svoje novinarstvo uključiti nova jezična pravila. do 1997. ali da mijenjanje jezika u medijima. Anić (1998: 42) upozorava puriste u Hrvatskoj da je­ zik »ne može se ograničiti vidicima ureda za jezik i cenzorskih propisivanja ili zabranjivanja riječi«. sporo ide« (ibid./97. koja se očituje i u sljedećem: »Prvo. postoji neznatna komunikacija između intelektualnih elita koje 'odbijaju i samu pomisao na upotrebu crtice' i većine ljudi koji u društvenoj praksi koriste uobičajeni govoreni jezik. javno i pomoću medija vođena diskusija o razgraničavanju i no­ vom standardnom jeziku. Takav »zaključak da su jezične promjene u medijskoj svakodnevici između 1985. O jeziku medija.143).

Puristički jezični planeri s državnom podrškom ne­ maju dakle specijalan učinak na jezik. isključivanju. službena tijela koja stražare nad jezikom imaju slab učinak: poznato je da »oblikovanje jezičnih normi izmiče kontroli čovjekovog djelovanja jer je rezul­ tat mnogo činilaca« (Czerwiriski 2005: 257).. Za razliku od njih. Uostalom. Tako se i u našem slučaju zapaža da kolektivna upotreba ne prati aktivnosti jezičnih planera (Kristophson 2000: 185). Zato čak i »veliki napori oko planiranja jezika ne garantiraju da će se preferirana norma proširiti u jeziku jer uzus (kolek­ tivna upotreba) je rezultat mnogo faktora« (ibid. na povećavanju razlika.] U njemu se bitno umanjuje autoritet službenih tijela koja stražare nad jezikom i vode skrb o njemu. obavezna za svu javnu upotrebu jezika. zamjenjuje se nizom mikronormi.. dok nacionalno zasnovana društva koja nastoje ojačati svoj nacionalni identitet inzistiraju na simbo­ ličkoj funkciji.46 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam dijela ukupnih građanskih sloboda«. Konzervativci u lingvistici nisu u stanju odustati od tradicionalnog modela standardnog jezika s njegovim zahtjevima za isključivanjem.: 16). od­ vajanju« (Richter Malabotta 2004: 78). Dosadašnja je­ dina norma. ali njihovo uvjera­ vanje govornika da ne koriste ispravan jezik ima poslje­ dice na jednom drugom planu: »danas znamo da repre­ sivno i misionarski vođena jezična i kulturna politika . koji je inkluzivan. Pokušaji purističkog uniformiranja u Hrvatskoj pot­ puno su u suprotnosti sa suvremenim kretanjima u broj­ nim drugim jezicima. moder­ ni lingvisti kreiraju novi model. Purističke aktivno­ sti nisu karakteristične za naprednija građanska dru­ štva jer »naprednija građanska društva su više orijenti­ rana prema komunikativnoj funkciji u duhu tolerancije i razlika. čija prihvatljivost se određuje prema kontekstu«. koja Dunn (2000: 99) na primjeru ruskoga ovako opisuje: »Standardni jezik se prije barem djelomično definirao pomoću oblika koji se isključuju iz njega. [.

).] ve­ ćina stanovnika Srbije. radi se što god je moguće kako bi se iz jezika izbrisalo sve što bi moglo podsjetiti na zajedničku prošlost južnih Slavena. kovanjem novih riječi. bosanska i crnogorska) na štokavskoj osnovici. Budući da će se o policentričnosti detaljno govoriti u poglavlju Policentrični standardni jezik. Hrvatske i Bosne i Hercegovine govori isti jezik« (Sofos 1996: 277).. Uzrok Što je uzrok takve jezične politike? Richter Malabotta (2004: 80) definira ga na sljedeći način: u Hrvatskoj se »u potrazi za legitimiranjem na svakom polju posegnulo za arhaizmima. Crne Gore. i razlika između njih nije veća nego između varijanata drugih policentričnih jezika (ibid. Novi aksiom glasi: hrvatski i srpski su različiti jezici. naroda. tre­ ba je napraviti«.Jezični purizam 47 može proizvesti kolektivnu neurozu kao posljedicu osje­ ćaja krivnje« (Goebl 1988: 857). Pitanje jezika postaje pitanje države. želi se po svaku cijenu pobjeći od policen­ tričnog statusa standardnog jezika. ovdje ćemo samo kratko reći da policentričnost znači da jednim jezikom govori nekoliko na­ cija u nekoliko država. i da svaka od tih država ima svoju nacionalnu varijantu. njegovog identite­ ta i čak njegovog opstanka.: 134). Tako da »us­ prkos pokušajima 'čišćenja' hrvatske varijante [. Uslijed toga. »činjenica da i jako normirani jezici imaju različite standardizacije više je normalno stanje nego iznimka« (ibid. koja ima barem nekoliko vlastitih kodificiranih normi različitih od normi u drugim vari­ jantama (Clyne/Fernandez/Muhr 2003: 95).. Dakle. Policentričnost je česta pojava: »skoro svi veći evropski jezici i broj­ ni izvanevropski jezici razvili su policentrične standar­ de« (Blum 2002: 124). U slučaju srpskohrvatskog počivaju do danas sve varijante (hrvatska. . a ako ta razlika nije vidljiva. srpska.

Kao drugo. gotovo bih re­ kao politikantska rabota« i »ne bude li se naša struka oslobodila takva politikantstva.] povećam razlike pre­ ma srpskome«. jezično cenzuriranje (koje se odvija pod pogrešnim imenom »lektoriranje«) je dobro plaćen posao i predstavlja dodatni izvor zarade npr. Ali to tada nisu bih srbizmi«. i glavni pred­ stavnik takvog pristupa. Babić (2004: 208). knjige. Iako je poznato da »umjetno povećavanje hrvatsko-srpskih jezičnih razlika« je »politička. Također priznaje (2004: 91) da u prvoj polovini 20. ministarstvo financira njihove pro­ jekte. oni pišu kolumne u novinama. hrvatski lingvisti nastoje umjetno povećati razli­ ke. Treće. U medijima je njihovo mišljenje tra­ ženo. sigurno joj se ne piše do­ bro« (Pranjković 2008: 34.48 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam S obzirom da postojeće razlike pokazuju da se radi o jednom policentričnom jeziku a ne o nekoliko zasebnih jezika. u Institutu za hrvatski je­ zik.. putovanja. hrvatski jezikoslovci pra­ ve umjetne razlike jer imaju niz prednosti od takve svoje djelatnosti. stoljeća »pomislit ćete da su već onda Hrvati upotrebljavali tolike srbizme. za djelatni­ ke kroatistike na fakultetima. što potvrđuje da se u novije vrijeme ciljano radi na pravljenju razlika. Naime. nastupaju na televi­ ziji i na radiju. . cijeni ih se u javnosti jer se predstavljaju kao jedini koji znaju »isprav­ nu« verziju jezika. na Hrvatskim studijima itd. Pritom znaju da riječi koje zabranjuju proglašavajući ih srbizmima ustvari nisu srbizmi. Najutjecajniji kroatist Stjepan Babić (2001: 94) priz­ naje o svojoj djelatnosti unazad nekoliko desetljeća: »ja­ sno da mije u podtekstu bilo da [. Kroatisti istje­ ruju riječi koje su uobičajene kod većine hrvatskog naro­ da samo zato da bi pravili razlike prema jeziku u Srbiji. priznaje da ako pogledate tekstove s kraja 19. nova radna mjesta jer su u mini­ starstvu uvjereni da je različitost jezika od životne važnosti za opstanak države. stoljeća »mnoge riječi nisu bile još nabijene polarizacijskim oznakama«.. 36). Kao prvo.

Čak i Babić priznaje kako »ne da se jednostavno odsjeći: srpsko jedno. uostalom većina je zajednička« (2004: 200). čine to bez jasnih kriterija. i kojima se bave drugi lingvisti u svijetu. Nepostojanje jasnih kriterija ne čudi s obzirom da hrvatska i srpska varijanta naj­ većim dijelom imaju isto rječničko blago (Laškova 1996: 236. proglašavaju razne riječi srbizmima. a hrvatsko drugo jer je mnogošta preplete­ no. jezik čitavog društva bi ipak trebao biti nadređen financijskim interesima odre­ đene fahovske grupe ljudi. Uostalom. Pritisak da se ne upotrebljavaju uobičajene riječi je velik jer »je pomoću političkog i medijskog diskursa stvo­ ren takav ambijent u kojem se upotreba 'dobrog' i 'či­ stog' hrvatskog povezivala s izražavanjem lojalnosti hr­ vatskoj državi. što je dobro«. . kako ih Richter Malabotta (2004: 81) naziva. a 'pogrešna' jezična upotreba žigosala kao izdaja i 'jugonostalgija'« (Busch/Kelly-Holmes 2004: 9). i mnogi kroatisti bi ostali bez posla. Škiljan 2002a: 129-130. Zato se »neki ljudi sami cenzuriraju: kad pogriješe i izgovore 'zabranjenu' riječ. ima mnogo drugih stvari osim normativnog nametanja i jezičnog cenzuriranja kojima bi se kroatisti mogli i trebali baviti. ni jezični ni nacionalni« (2001: 241). odmah sami sebe ispravljaju. Komentira­ jući rezultate takvih zastrašivanja. Thomas 2003: 314-315). Ali to ga ne sprečava da prijeti kako riječi proglašene nepoćudni­ ma koristiti »može samo onaj koji nema pravi hrvatski osjećaj.Jezični purizam 49 Kad bi kroatisti prestali naređivati ljudima kako da govore i umjesto toga opisivali jezik kakav on jest a ne kakvim bi ga željeli vidjeti. Kad u Hrvatskoj zadnjih dvadesetak godina »patriotic makers of newspeak«. No. onda bi društvu današnji broj »jezikoslovaca« u Hrvatskoj postao nepotreban. Mnogi paze da ne upotrijebe riječi koje su do prije samo par dana bile dio njihovog svakodnevnog jezika« (Ric­ hter Malabotta 2004: 80). Babić (2004: 173) sa zadovoljstvom primjećuje da »mnogi se boje da ne bi upo­ trijebili koji srbizam.

po­ trebno je napomenuti da »puristička revizija kanona normi nekog već standardiziranog idioma (poput hrvat­ ske varijante) ne dovodi do nastanka novog i time zaseb­ nog standardnog jezika« (Gröschel 2009: 130). diskreditiranju starih. nego služi »legiti­ maciji novih elita. Nasuprot ovakve situacije na Balkanu. Purizam je »termin koji se u lingvistici koristi pejora­ tivno za karakteriziranje načina razmišljanja koji jezik . Ali to je i jezik koji je jako udaljen od onog jezika koji koristi većina Hrvata« (Bel­ lamy 2003:146). Sve to je pokazatelj »da se nacionalizam ne susteže ni pred jezikom. kod kojeg »zato što se jezik nije ideologizirao. Stoga današnja »je­ zična politika prema srpskohrvatskom standardnom je­ ziku pokazuje vrlo zorno kako se ključne društvene pozi­ cije na području medija i školstva koriste da bi se tek na­ pravila ona kulturna razlika na koju se politički akteri pozivaju i na kojoj grade svoju vlast« (Riedel 2005: 63). malajskog u Indoneziji i Maleziji. Opisana situacija potvrđuje poznatu činjenicu da purifikacija ne poboljšava komunikaciju. da se srpskohrvatski ovisno o teritoriju 'čisti' od navodno stranih riječi i time mu se oduzima raznovrsnost izražajnih sredstava i poetska snaga« (Fienbork 1996: 7).50 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Izbacivanjem uobičajenih riječi i upotrebom forsira­ nih izraza nastaje »jezik koji se koristi za dokazivanje čistog hrvatstva govornika. Purizam je suprotan od znanosti U suvremenoj lingvistici purizam ima »pejorativne ko­ notacije« i upotrebljava se kao »pogrdna riječ« (Olt 1991: 6). mobilizaciji po­ litičke podrške« (Cooper 1989: 154). nadvladali su uglavnom ko­ munikativni činioci«. Za one koji smatraju da će purističke intervencije do­ kazati da se radi o zasebnom standardnom jeziku. Blum (2002: 15-16) ističe primjer jednog drugog policentričnog jezi­ ka.

usprkos činjenici da se oni koji bi morali znati. npr. Umjesto da poput profesionalnih lingvista ukazuju na neutemeljenost purizma. Njegov cilj je či- . Tu 'purističku' brigu lingvi­ sti smatraju neumjesnom. nastala uslijed nedostatka razumijevanja kako jezik funkcioni­ ra« (ibid.: 9). Budući da je puristički pristup jeziku znak neznanja. U Hr­ vatskoj su. 4 Utoliko više zabrinjava što na čelu purističke jezične politike u Hrvatskoj stoje baš tamošnji lingvisti (Leto 2001:65). naglašavajući neminovnost jezičnih promjena kao odraza društvenog.: 1). baš jezikoslovci nosioci tog nezna­ nja.Jezični purizam 51 gleda kao nešto što je potrebno čuvati od vanjskih proce­ sa koji ga zahvaćaju i mijenjaju. Utvrđeno je da purizam nema podlogu u znan­ stvenom pristupu jeziku niti proizlazi iz samog jezika: »Purizam se ne pojavljuje automatski za vrijeme odre­ đenog stadija jezičnog razvoja. Kao podrugljiv naziv ima danas samo negativno značenje« (Olt 1991: 6). Profesionalni lingvisti odbacuju puristička uvjerenja o navodnoj nekadašnjoj čistoći jezika i o njegovom kva­ renju »kao kriva shvaćanja i iz temelja pogrešna. da će jezik propasti ili da se kvari« (Langer/Davies 2005: 3). od posuđenica) i od varijacija koje unosi razgovorni jezik.). lingvisti promatraju »jezični purizam kao naj­ upadljiviji primjer narodske lingvistike« (ibid. Neupućeni gledaju je­ zik kao nešto »što je postojalo u čistom i neiskvarenom obliku jednom u povijesti. s time ni u najmanjoj mjeri ne slažu« (ibid. oni svom snagom proizvode purizam šireći dva tipa purističke ideologije: »Prvi bismo mogli nazvati sanitarnim purizmom. Lingvistima je poznato da je purizam suprotan od znanstvenog pristu­ pa jeziku i da »je termin 'purist' opterećen emocional­ nim asocijacijama. npr. kulturnog i psihološkog razvoja« (Crystal 1997: 316). naime obrazovani lingvisti čiji posao je da znaju sve o jeziku. od pritisaka iz dru­ gih dijalekata i jezika (npr. nego je uzrokovan lai­ čkim uvjerenjima o jeziku. nažalost.

Obrazovani lingvisti sma­ traju takav postupak problematičnim jer nijedan jezik nije precizno definirani entitet s jedinstvenom poviješću niti zatvoreni skup jezičnih svojstava.: 4). koji možemo zvati genetičkim puriz­ mom. Prema genetičkopurističkom pristupu tobožnje kvarenje je rezultat isključivo utjecaja drugih jezika« (Milroy 2005: 326). i kao takav ne može biti nečist ili pokvaren« (Milroy 2005: 325). zagađena ili nečista. sprovođenje 'jezične higijene'. bitno je imati na umu da je ovo zaista samo metafora jer jezik ni u kojem slučaju nije fizički objekt ili materija. ili kako je istaknuto kod Cameron (1995). Ovdje zapažamo va­ žnost subjektivnog vrednovanja jezičnih elemenata od strane (utjecajnih) članova ili grupa u jezičnoj zajednici: tko će reći sto je poželjno ili nepoželjno?« (Langer/Davies 2005: 3). On je apstraktan entitet. donekle različit tip purizma. Kao što fizička materija može po­ stati prljava. i čisteći ili purificirajući postojeće zapise jezika. tako — vjeruje se — može i jezik u upotrebi postati zagađen ili nečist. a kao što se fizička materija može očistiti ili purificirati. a time i opise jezične povijesti koji su zasnovani na tim zapisima. Međutim. Zato svaki pokušaj čišćenja jezika mora biti pogrešan jer nijedan jezik nije nikada bio čist« (ibid. Metafora je to fizičke čistoće ili urednosti: povezuje implicitno jezik s fizičkim objektima i materijom. Taj purizam govori o či­ stoći i uređivanju — eliminirajući ono za što se misli da je kvarenje ili greška u upotrebi. Uvid u više definicija purizma pokazuje da se »navedene definicije velikim dijelom slažu oko toga sto je purizam: jedan (utjecajni) dio jezične zajednice izražava prigovore zbog prisutnosti određenih jezičnih svojstava i namjerava ih izbaciti iz jezika. tako se korišteni jezik može čistiti ili purificirati. Taj vid purizma je svojim aktivnosti- . Na osnovi neznalačkih uvjerenja »purizam se bavi ne samo uklanjanjem (nepoželjnih) jezičnih svojstava nego i očuvanjem poželjnih elemenata. Pored sanitarnog purizma postoji i »drugi.52 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam šćenje jezika.

. Glavni rječnik njemačkog je­ zika Duden ravna se uvijek prema upotrebi. Zato »lingvisti vje­ ruju da je svaki jezik produkt jezičnog kontakta i da ne postoji nešto što bi bilo čisti jezik« (Langer/Davies 2005: 11). Duden dakle opisuje upotrebnu normu. kojeg većina Nijemaca gleda kao glavni rječnik koji obuhvaća sve njemačke i samo njemačke riječi. internacionalizmi« {ibid. »njemački je kao i svi drugi jezici produkt jezičnog kontakta« (ibid. Pogrešno je i nerealistično .: 8).: 6). dok je jezično razgraničavanje prema susjedu koji drugačije govori ili čak isključivanje njega uvijek nepri­ rodno i abnormalno« (Pohl 1992: 24). a ne pokušava joj puristički nametati jer bi to bilo u suprotno­ sti s lingvistikom.).Jezični purizam 53 ma usmjeren »eksterno (ili ksenofobično)« (Geers 2005: 98).] Na razini jezika nikad nije postojala 'netrpeljivost prema stranome'.). za lingviste je neosporno da »ne postoje 'čisti' jezici [. Međutim. nego ono što je vidljivo u upotrebi.. Problem je samo ako ih netko povuče za rukav i pokaže u kolikoj mjeri su se odvojili od zemlje. oni joj puristički nameću. kalkovi. Tako npr. što se vidi i iz novih izdanja rje­ čnika njemačkog jezika: »najnovije izdanje ortografskog Dudena (2000). Jer jezik nije ono što pojedinac ide zamišljati u svojoj glavi. Proces jezičnih kontakata neprestano je u toku. i »cilj Dude­ na je pružiti pomoć kod korištenja normi inherentnih jezičnoj upotrebi (jezičnoimanentnih normi upotrebe)« (ibid. Njegova bit je »'borba' protiv vanjskih utjecaja kakvi SU strane riječi. To je privlačna pozicija jer se ne moraju držati jezične stvarnosti nego u mislima kreiraju vlastitu stvar­ nost. sponta­ no. jezični dodiri i razmjena jezičnog materijala uvijek su bili nešto prirodno. uključilo je znatno povećan broj anglicizama—jer su se pojavljivali dovoljno često u autentičnim njema­ čkim tekstovima« (ibid. posuđenice. Ovdje se ponovo vidi koliko su kroatisti zastranili: umjesto da opisuju upotrebu. Ne opisuju stvarni jezik nego onakav kakvim ga za­ mišljaju.

Bo­ gatstvo stranim riječima je štoviše obilježje razvijenog kulturnog jezika. od kojih je primao vrijedan duhovni i tehnički dobitak. spomenici njegove povijesti oformljivanja. U tekstu se ističe da su strane riječi »važni svjedoci kul­ turnog života jednog naroda. Naime. tako je lingvistički pogrešno . Samo osoba neu­ pućena u funkcioniranje jezika može umišljati da je u stanju praviti jezik savršenijim nego što to upotrebom čine milijuni korisnika kroz dugačko vremensko razdoblje. ono je neophodno obogaćivanje i čak profinjavanje mogućnosti izražavanja« (iz Gardt 2000: 265). u kojem se kritizira purizam nekih njemačkih filologa i na­ vodi da engleski jezik ima mnogo više stranih riječi nego njemački. Upotrebu svakako smatra štet­ nom za ispravnost. shvaćanje da jezik ima tim veću vrijednost za nacionalnu identifikaciju sto je manje 'onečišćen' utjeca­ jima iz drugih jezika. tako je jezičnom ideologu onaj jezik najsavršeniji koji se ne koristi. A lingvist opisuje upotrebu i osvještava kakvu funkciju ima ko­ rištenje pojedinih jezičnih sredstava. Ali da takvi utjecaji u stvarnosti ne ugrožavaju nacionalnost. sve što postoji u upotrebi ima svoju funkciju jer inače ne bi postojalo. čistoću i analogiju« (Reichmann 2000: 454). Iza izraza čistoća skriva se. pa da zbog toga ipak nikad nije patio inače senzibilni nacionalni osjećaj Engleza (Gardt 2000: 265). pokazuje i tekst Berlinske akademije znanosti iz 1918. iz razgovornog jezika itd.54 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ako pojedinac umišlja da je potrebno popravljati upotre­ bu i da će on to učiniti. njegovih dodira s drugim narodima. prema Reichmannu. Polenz (1967:150-151) obrazlaže zašto su purističke aktivnosti neopravdane i znanstveno neutemeljene: »Kao što je pogrešno i opasno određivati strukturu dru­ štva prema porijeklu osoba. Puristi se bore protiv egzistencijalne stvari kod jezi­ ka — protiv njegove upotrebe: »Kao što knjižničaru može biti najvrednija knjižnica ona koja je zaštićena od korištenja.

Često se dogodi da mnogi govornici neke riječi stranog porijekla ne razumiju ili pogrešno razumiju.: 157). ali uzrok tome nije toliko strano porijeklo tih riječi ili njihovih sa­ stavnih dijelova. pred kime je koristi. stili­ stička i jezičnosociološka. a posljedica bi bila da bi »stare osnove riječi zbog toga i zbog prenesene upotrebe postale preopterećene stalno novim značenjima« (ibid. pa je stoga kriterij porijekla neosnovan«. Takvu jezičnosociološki i stilski veza­ nu upotrebu imaju i mnoge takozvane 'domaće riječi'. to su svi oni strani elementi koji su se u njemu stopili.. Engleski jezik je postao svjetski jezik ne samo po tome što se proširio po velikom dijelu svijeta. u kakvom kon­ tekstu. [. engleskog.). kako je već de Saussure spoznao. Neosporno je da »se nijedan suvremeni kulturni jezik ne može kod dalj­ njeg razvoja svog rječničkog blaga zadovoljiti tradicio­ nalnom zalihom osnovnih leksema« (ibid. »prema tom principu bi se.. sve novo uvijek izvodilo samo od starog sa­ stava«. u kakvoj situaciji.] Kod sinkronijskog promatranja jezika. s kakvom stilskom obojenošću i prvenstveno s kakvim značenjem naspram značenja drugih riječi unu­ tar skupine u kojoj je posuđena riječ našla svoje mjesto.Jezični purizam 55 i beskorisno strukturu rječničkog blaga živog jezika ra­ ščlanjivati prema porijeklu riječi. međutim. jer engleski se 70-80% sastoji od stranih elemenata: »Ono što engleskom jeziku daje bo­ gatstvo i uglađenost. na koju temu.] Kod suvremenog stanja nekog jezika je bitno tko koristi neku riječ.. nego njihova jezičnosociološki i stilski vezana upotreba. [. Kad bi prema purističkim zahtjevima sve riječi sa­ državale samo 'domaće osnove'. kategorije 'riječ stranog porijekla' i 'posuđenica' imaju samo podređenu ulogu. Čitav jezični purizam počiva na metodološki pogrešnom miješanju dijakronije i sinkronije. koje istražuje stanje i unutarnju strukturu živog jezika. To potvrđuje i primjer danas najprestižnijeg jezika na svijetu. Ovdje vrijede drugačija grupiranja: semantička. ..

Imajući to u vidu. taj veliča jedan mit koji je pogotovo u Njemačkoj djelovao i — kao što smo vidjeli — napravio mnogo zla« (Polenz 1967: 160). francuskom. Nekima je to bilo jasno i 40-ih godina u Njemačkoj. španjolskom. nego pažljivo prikupljanje i interpretacija izvornog materijala iz stvar­ ne jezične upotrebe govornika danas i ovdje. dakle na području koje bi trebalo biti lingvističko. Tko us­ prkos tome misli da uz riječi ipak treba u svakom slu­ čaju. nego se iz­ mjenjuju unapređivanje i unazađivanje. ići njihovo porijeklo i onda kad te dijakronijske činjenice govornici ni pri upotrebi jezika nisu svjesni.56 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nego i po tome što je duhovno bogatstvo drugih naroda primio u sebe« (Horak 2001: 178). piše protiv protjerivanja riječi stranog porijekla. Wehmeyer 1942. stoljeću u kroati­ stici. koji su njemački lovci na strane riječi preuveličali tako što su se zatvorili pred kulturnim utje­ cajem koji je normalan u suvremenim jezicima« (ibid. Ima regionalno i vremenski ograničenih padova unazad« (Dawkins 2007: . u svakom kontekstu. Uvid u stavove profesionalnih lingvista prema puriz­ mu daje jednoznačan rezultat: »pokazali smo kako lin­ gvisti gledaju purizam kao općenito ništavne napore. mo­ žemo se zapitati zar je moguće da u 21. i govoreći o njemačkom jeziku »dokazuje da je broj riječi stranog porijekla u engleskom. On pravilno utvrđuje i da »pitanje stranih riječi predstavlja umjetan problem. nizozemskom i ruskom jezi­ ku barem jednako toliko velik« (iz Polenz 1967:137).). pa tako npr. neznalački pristup potpuno potisne znanost? Moguće je jer »naravno da se napredak ne odvija stalno. Purizam je u suprotnosti s temeljnim lingvističkim pravilom da »na početku svakog promatranja jezika ok­ renutog sadašnjosti stoji — kako je već i u staroj filologiji pri ophođenju s tekstovima bilo normalno — ne jezični osjećaj obrazovanog promatrača jezika. za­ snovane na naivnom i potpuno pogrešnom shvaćanju je­ zika« (Langer/Davies 2005: 11).

Jezični purizam 57 376). dakle s propisivanjem i nametanjem. Zato ne iznenađuje zapažanje kako uslijed purizma »na po­ dručju kulturne politike« u Hrvatskoj od 90-ih godina vlada »jedan novi oblik ropstva« (Werner 2008: 27). desničarskog populizma i etnonacionalizma« (Altermatt 1996: 14). To je jedan od razloga zašto na južnoslaven­ skim prostorima vladaju »anakronistički kaos mafije i manchersterskog liberalizma. etničkih. koriste se često jedan umjesto drugoga kad se primjenjuju na narodskolingvističku ak­ tivnost određivanja i borbe za bolji varijetet nekog jezi- . a ne one elitne grupe koje se odliku­ ju posebnom stručnom kompetencijom« (Sterbling 1998: 44). Etnonacionalizam je omogućio da se razmaše jezični purizam. on znatno narušava slobodu korištenja jezika. Naravno dato ne pomaže porastu profesionalizma. Takav pad unazad može se danas promatrati u hrvatskoj filologiji. koji bi zaista bio koristan za rješavanje problema« (Schöpflin 1995: 65). Purizam i preskriptivizam Purizam ide ruku pod ruku s preskriptivizmom. Uzrokovanje time što je od 90-ih godina »obnovljeno inzistiranje na političkim kriterijima za napredovanje na poslu.) sistema uvjeravanja. religijskih itd. Premda je termin preskriptivi­ zam opciji od purizma. Budući da »jezični purizam ima veliku sklonost prema pisanim normama. Aktualno »političko i ukupno društveno raspravljanje u najvećoj mjeri određuju one elitne grupe čiji utjecaj se zasniva prvenstveno na važnosti i mobilizirajućoj snazi društvenokulturnih (nacionalističkih. preskriptivnim gramatikama i prisiljavajućim jezičnim programima« (Wildgen 2003: 23). Poznato je da »su purizam i preskriptivizam usko povezani pojmovi jer svaki po­ kušaj čišćenja jezika ima oblik propisivanja što je ispra­ van ih bolji jezični izraz. poput 'dobar sin nacije'.

). b) govornici trebaju savjetnike (po mogućnosti ne­ kog autoriteta): normativna pravila moraju in­ formirati ljude kako bi trebali govoriti/pisati.] g) jezik književnosti kao ideal: književni jezik je 'uzorit'. c) uzor tradicije (uključujući u najekstremnijoj ver­ ziji pojam jezičnog savršenstva): 'starije' = 'bolje'. d) primarnost pisanog jezika nad govorenim: jezik = pisanje.. U c) prepoznajemo karakteristično interpretiranje jezične promjene kao propadanja. st.58 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ka« (Langer/Davies 2005: 7).. Preskriptivizam je suprotan od znanosti Znanstveni pristup jeziku odbacuje preskriptivizam: »Postoje dva razloga za znanstveno odbacivanje pre- . a ono uključuje puristički mit o 'zlatnom dobu' [. Komentirajući te lajtmotive Hohenhaus (2005: 205) kaže: »Od svih njih a) je očito ključna postavka o (nepra­ vilnosti jezične upotrebe i služi kao opravdanje za b).. d) i njegov ekstremni oblik g) su ne samo svojstvo preskriptivizma (pogotovo u 18. tj. [-. on je 'najviši' oblik jezika (= tradicija 'najboljih pisaca'. nego su pisani književni tekstovi bili omiljeni objekt i deskrip­ tivnih gramatičara — sve dok strukturalizam nije počeo naglašavati suprotni aksiom: 'jezik je govor. Hohenhaus (2005: 204205) je »prikazao od čega se sastoje tradicionalni puri­ zam i preskriptivizam pomoću sljedeće liste karakteri­ stičnih lajtmotiva. pogotovo iz 18.]. a ne pisanje' (ili preciznije: govor je primarni sistem)«. stoljeća)«. dubinskih postavki koje su osnov­ na svojstva preskriptivizma: a) subjektivna vrednovanja jezika su moguća i po­ željna: postoji 'dobra' i 'loša' upotreba.

Lingvisti namjeravaju razumjeti. i da se zamijeni apsolutni po­ jam ispravnosti pomoću naglašavanja kontekstualne primjerenosti jezika« (Crystal 2003: 112).Jezični purizam 59 grešno primjenjivati na jezik emocionalne izraze poput dobar. tj. oni ga ne vrednuju — jednako kao što zoolog neće klasificirati i uspoređivati različite vrste na osnovi njihove ružnoće ili prijateljskog ponašanja« (Langer/Davies 2005: 7). a ne preskriptivna« (Cameron 1995: X). a ne preskriptivna« (Milroy/Milroy 1999: 4). Morali bi to 3 skriptivizma. To je vrlo jasno izrekao u definiciji preskriptivizma Trask. a ne preskripcijom« (ibid. da »je lingvistika deskrip­ tivna. [. bez vrijednosnih sudova. a ne pro­ pis kako bi ga trebali koristiti« (Cullen 2001: 58). racionalan. lijep itd. Odbacujući proizvoljnost i osobno sviđanje. i osuđivanjem oblika koji se njima osobno ne sviđaju. »ovo je drugi glavni prigovor preskriptivizmu: lingvisti odbacuju proizvoljnost odabiranja oblika koji će biti protežirani i onih koji će biti žigosani. često suprotnih od uo­ bičajene upotrebe. [.] Preskriptivizam se sastoji od po­ kušaja učitelja i književnika da zaključe neslaganje [oko toga koji oblici bi trebali biti dio standardnog jezika] inzistiranjem na upotrebi oblika koje oni osobno protežira­ ju.]' Osnovni pojmovi u ovoj definiciji su proizvoljnost norme i osobno sviđanje i nesviđanje određenih oblika« (ibid. To bi moralo biti poznato i hrvatskim jezikoslovcima s obzirom da »svi standardni udžbenici uvoda u lingvisti­ ku tvrde da je lingvistika deskriptivna disciplina.)..: 7-8). Zato su »lin­ gvistička pravila popis kako ljudi koriste jezik. I zato »je jako važno shvatiti da se lingvisti bave deskripcijom. objasniti i opisati jezik. smatra se da je u osnovi po­ . čiji cilj je lingvistički obrazovati: 'Preskriptivizam — Name­ tanje proizvoljnih normi jeziku. u suvre­ menoj lingvistici »sudovi tradicionalnih gramatičara da je upotreba ili 'ispravna' ili 'pogrešna' zamijenjeni su na­ stojanjem da se opišu vidljive činjenice jezične upotrebe.. Nadalje... loš. Kao prvo.

a ne kakve bi trebale biti prema nekom zamišljenom idealnom stanju« (Crystal 2003: 133). Kod deskriptivnosti se nastoji dati objektivan. siste­ matičan. ili da zoolog klasificira životinje na osnovi njihove 'ružnoće' ili 'umiljatosti' a ne na osnovi njihove pripadnosti vrsti itd.). 3 . To znači: znanost može stvarnost opisati. Na kraju krajeva (tako se argumentira) bilo bi ap­ surdno da fizičar odbije proučavati neku molekulu zato što osjeća da je 'neurednija' nego neka druga molekula. A preskriptivisti »pokušavaju propisati pravila is­ pravnosti kako bi jezik trebalo koristiti. na­ glašavajući važnost deskriptivno egzaktnog istraživanja upotrebe«. Zbog toga se »lingvistika općeni­ to odnosi kritički prema preskriptivnom pristupu. povijesti ili književne uzvišenosti preskriptivizam nastoji sačuvati imaginarne standarde« (ibid. precizan i obuhvatan uvid u stvarnu upotrebu jezika: »naglasak na objektivnosti. Jer »ako želimo znati više o jeziku kao pojavi i o općoj ljudskoj sposobnosti da ga koristi. Navodeći krite­ rije poput čistoće. ali ne može propisati kako bi stvarnost idealno trebala izgledati« (Schmidt-Salomon 2006: 39).60 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam znati i stoga što se radi o jednoj od temeljnih odrednica koje lingvistiku i čine znanošću: »lingvistika je znanost (povezana kao što i jest s antipreskriptivnim i antivrednujućim pojmovima)« (ibid.: 5). sistematičnosti itd. logičnosti.: 369). Naime. onda moramo po­ kušati bazirati našu znanost na promotrivim činjenica­ ma (koliko god je moguće). a sigurno ne na predrasuda­ ma.« (Milroy/Milroy 1999: 4-5). dovodi je [deskriptivnost] u opreku s preskriptivnim ci­ ljevima mnogo tradicionalnije gramatike: cilj deskriptiv­ ne lingvistike je opisati činjenice upotrebe jezika onakve kakve jesu. »iz znanosti do­ duše proizlaze vrijedne deskriptivne postavke. ali ne i preskriptivne. i zato u lingvističkom rječniku piše o terminu preskriptivan: »taj termin je općenito pejorativan u lin­ gvističkom kontekstu« (ibid.

Ta velika zaokuplje­ nost vrednovanjem je najznačajnije svojstvo koje razdva­ ja laičko bavljenje jezikom od stručnog bavljenja lingvi­ sta. hrvatski jezikoslovci govore­ ni jezik smatraju sekundarnim. i govoreni smatraju primarnim«. Razlog zanemarivanja govorenog jezika od strane hrvatskih jezikoslovaca je.. Kao znanstvenik. što je dobro a što loše [.] Primat govorenoga jezika kao predmeta istraživanja u lingvistici temelji se na nje­ govom prioritetu i u filogenetskom i u ontogenetskom pogledu« (Gröschel 2009a: 291). Kao što je već spomenuto... »koja zadaje umjetna pravila kako bi nametnula proizvoljni standard 'ispravnosti'.Jezični purizam 61 Odbacivanje predrasuda i vrednovanja je jedno od svojstava koje lingviste razlikuje od laika: »Pitanja laika o jeziku tiču se najviše toga što je pravilno a što po­ grešno... Kad svoje preskriptivne 3 . negativne konotacije koje je gotovo nemoguće izbjeći« — »preskriptivizam je negativan za lingviste« (ibid. [. Osim toga. Za lingvi­ ste pravila nisu proizvoljni zakoni zadati od strane vanj­ skog autoriteta. Za razliku od lingvista.: 3). povezane sisteme. a ne ka moralnim ili estetskim prosudbama« (Cameron 1995: X). lingvisti gledaju govoreni i pisani oblik jezika kao odvoje­ ne. gra­ matike i pravila lingvista nisu preskriptivni nego de­ skriptivni jer opisuju kako ljudi zaista govore. prema mi­ šljenju autora. među ostalim. preskrip­ tivna gramatika jer propisuje kako bi ljudi. povezan je s purizmom. trebali govoriti. A »općeprihvaćeno je u suvremenoj lingvistici daje pisani jezik naspram govore­ noga sekundarni sistem. Zato u očima lingvista »termin 'pre­ skriptivizam' ima određeno vrednovanje koje mu se pri­ družuje.] Nasuprot tome.. [. i taj što samo pisani jezik mogu kontroli­ rati pomoću jezične cenzure. profesionalni lingvist teži ka ob­ jektivnosti. nego kodifikacija podsvjesnih principa ih konvencija kojima se rukovode govornici.]. Opisujući gramatiku jednog purista Aitchison ( 2001: 14) joj suprotstavlja lingvističke gramatike i kaže da je gramatika purista.

nego norme proizišle iz upotre3 3 . Nijedan lingvist nije dosad uspio napisati potpunu gra­ matiku — sveobuhvatan sažetak principa kojima se ru­ kovode govornici nekog jezika« (ibid. iako onaj prvi ne zna svjesno da posjeduje neku posebnu vještinu. Norma mora biti 'široko prihvaćena'« (Cooper 1989: 134). najčešće ih nisu u stanju opisati kao što nisu u stanju navesti mišiće koje koriste kad voze bicikl« (Aitchison 2001: 15). učitelja. Osnovna gramatika govorenogjezika već je usvojena prije nego što krenu u školu. kako vole reći kroatisti. djeca 'znaju' glavne konvencije i sastavljaju govorene rečenice prema 'ispravnim' sintaktičkim pravilima« (Milroy/Milroy 1999: 61).62 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam zahvate nazivaju standardizacijom. zaboravljaju da »preskripcija norme. bilo pomoću publiciranih gramati­ ka i rječnika bilo pomoću proglasa izdavača. Kodifikacija i proglasi mogu biti ignorirani ili od­ bijeni. Kroatisti se teško mire i sa sljedećom činjenicom: »Najopćija gramatička pravila jezika ili nekog dijalekta naučili su izvorni govornici u djetinjstvu bez eksplicitnog podučavanja. ne čini standardi­ zaciju. to su pravila govorenja. Njihovo podsvje­ sno znanje pravila je čak opširnije od pravila koja im nude lingvisti u gramatikama: »Svaki normalni izvorni govornik ima mnogo opsežniji skup pravila nego što je bilo koji lingvist dosad bio u stanju da opiše. Za znanje jezika nisu presudne norme koje kroatisti pokušavaju nametnuti. nego znači da dotična norma još uopće ne postoji i daju preskriptivisti pokušavaju nametnuti. to ne znači da stanov­ ništvo ne zna standardni jezik. Krivo je vjero­ vati da se glavnina jezika nauči u školi: djeca u školi uče čitati i pisati.: 16). Ako nije široko prihvaćena. Tvrdnja da sta­ novništvo u Hrvatskoj ne zna standardni jezik nije odr­ živa jer izvorni govornici znaju svoj jezik i raspolažu pod­ svjesnim znanjem njegovih pravila: »Premda ljudi kori­ ste ta pravila čitavo vrijeme. tj. kri­ tičara. pisaca ili drugih čuvara jezika.

U svakom jeziku je tako. Auti voze jedan iza drugoga relativno ustaljenom brzinom. Iznenada jedan vozač. Rukovodio se u konkretnoj situaciji maksimom uštede energije. npr. efektivna i uspješna komunikacija« (Hundt 2005:22).. Međutim. Svim tim primjerima je zajedničko da oslikavaju po­ jave koje nastaju kao rezultat istih radnji većeg broja lju­ di. kao nenamjerni rezultati istih radnji mnoštva jezičnih korisnika. smanji brzinu svog auta.: 22). Na isti način postupit će i sljedeći vozač iza njega itd. i nastanak prečice je nenamjeravana po­ sljedica »ekonomije (ih lijenosti) ljudi« {ibid. Korisnici jezika ne dogo­ varaju se eksplicitno oko jezičnih normi.Jezični purizam 63 be. nije bitno zbog čega. nenamjerava­ na posljedica čovjekove potrebe za sigurnošću. (ibid. »za razvoj gramatike njemačkog standardnog jezika presudne su redovito konvencionalne norme. Zastoj je. . nijedan od tih pojedinaca nije gazio travu s ciljem da nastane prečica. nego s ciljem da u kon­ kretnoj situaciji što brže dođe do odredišta. One nastaju kao sporedni efekti stvarnoga cilja jezičnih korisnika. Prečice po parku nastaju ljudskom dje­ latnošću. tako što veći broj pojedinaca gazi travu po istim mjestima. Pod time se misli na norme koje su proizišle iz jezične upotrebe. pa će naposljetku deseti auto u nizu potpuno stati. Većina pojedinaca ruko­ vodi se u konkretnoj situaciji prema istim principima. za uspjehom u vlastitoj sredini i sl. Konvencionalne jezične norme mogu se shvatiti kao 'djelovanje nevidljive ruke' u smislu Kellera (1994). Do nastanka jezičnih normi dolazi na isti način kao što dolazi do nastanka utabanih prečica po parku (Wein­ berger 2005: 21). za uštedom energije.: 21-22). a to je glatka. skraćujući sebi put. Još jedan primjer istog tipa je nastanak zastoja na ce­ sti (ibid. ali kasneći u tome djelić sekunde i ne znajući koliko će onaj ispred smanjiti brzinu. kočit će zbog sigurnosti radije nešto jače. Vozač iza njega će naravno također kočiti.). dakle. a te radnje proizlaze iz nekih općih principa kakvi su potreba za sigurnošću.

da li će to zai­ sta i uspjeti. ne znajući množinu i slojevitost jezičnih mogućnosti. dopušta kao normu samo svoju vlastitu jezičnu upotre- . samo pomoću njih može biti realiziran i samo primjenom od strane tih korisnika može biti priznat. To znači da ni svjesna jezična politika 'odozgo' ne može staviti izvan snage proces ne­ vidljive ruke [korisnika]. No. novina. prava i dr. ali niz jednakih radnji većeg broja pojedinaca ima i nenamjeravanu posljedicu.64 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam njihova namjera ne ide dalje od zadovoljavanja aktual­ nog principa određenom radnjom. Jer svaki jezični proces mora proći dugački put ostvarivanja kroz korisnike jezika. a sve one su podvrste glav­ ne maksime. Tu se pokušava takoreći silom doći do cilja mijenjanja jezika na osnovi teritorijalnih i/ili socijalnih varijeteta. Navedeni principi jači su od nastojanja preskriptivista da 'odozgo' dirigiraju normama ili promjenama. državne uprave. Norme u jeziku i promjene u jeziku također su nenamjeravane posljedice: »Do jezičnih promjena dolazi tako što niz govornika postupa prema maksimama va­ žećim u konkretnoj situaciji.).: 23). koja glasi: govori tako da postigneš što je moguće veći društveni uspjeh« (ibid. treba tek pričekati da se vidi jer kao što Coseriu piše: 'nijedna pogonska sila izvana bilo kakvog tipa ne može djelovati na jezik a da ne prođe kroz slobodu i inteligenciju govornika'. ustav) u najvažnijim nadregionalnim komunika­ cijskim područjima (poput školskog i obrazovnog siste­ ma. Primjera za proturječnosti između deklariranog jezičnopolitičkog ci­ lja i stvarnog jezičnog razvoja ima dovoljno u ovom zbor­ niku«. Preskriptivno nametanje počiva na tome »da se ne prizna autoritet jezika u svom njegovom opsegu i da se na njegovo mjesto stavi ona naređivačka kontrola koja. O pokušajima jezičnog diktata od početka 90-ih godina na južnoslavenskom prostoru Zybatow (2000: 22) kaže da »politički djelotvorna grupa u tim državama sprovodi novi jezični standard u državno organiziranom obliku (sabor.

Takvo »zavaravanje sebe i drugih pomoću 'obmanjivanja lažnim činjenicama'. Budući da tako name­ tana pravila smanjuju uspješnost komunikacije i ne mo­ gu se logično i lingvistički obrazložiti.). Uslijed toga danas u hrvatskim školama »postoji pseudojezični autoritet učitelja jezika. Knjige kroatista pokazuju da oni ne vode računa o jezičnoj upotrebi.Jezični purizam 65 bu. Njihov navodni 'jezični odgoj' traži odba­ civanje razmišljanja. kad se jezično neo­ pravdana i kriva fiksiranja normi proglašavaju obavez­ nima za sve« (ibid. pomoću stvrdnjavanja vlastitog stajališta i autoritativnog prenošenja tog stajališta vodi u jezičnu ideologiju. A ta vlastita jezična upotreba je često samo ona koja je naređena. Time se jezičnoj upotrebi nameće uniformnost. što su nekritički preuzete. koji ustvari manje ovisi o njihovoj jezičnoj kompetenciji nego o nepromišlje­ nom korištenju knjiga o jeziku koje često ne vode računa o autoritetu jezične upotrebe« (ibid. što­ više »uniformnost se dovodi do ekstrema koji se može zvati 'hiperstandardizacija': manija nametanja pravila na svaku točku upotrebe. pa je stoga otkazivanje poslušnosti na tom području jedini način »sprečavanja zaglupljivanja koje nastaje 'jezičnim odgojem'« (ibid. Preskriptivistički pristup standardnom jeziku je u suprotnosti s tokovima u svijetu: Mattheier (1997: 2. nego izmišljaju subjektivne norme predstavljajući ih kao oba­ vezne za sve. Rezultat takvog ograničenog razmišljanja je učitelj kao programirani programer« (Jung 1974: 5). koja je u skladu s propisanim odredbama. na način koji pokazuje nepoz­ navanje onoga stoje potrebno da se osigura uspješna ko­ munikacija« (Cameron 1995: 47).: 9). čime nanose dodatnu štetu u Hrvatskoj jer sprovode »dresiranje mozga autoritativnim naredbama o jeziku« (Jung 1974: 5).). kroatistima ne preostaje ništa drugo nego zahtijevati slijepu poslušnost. 7-8) ističe da već od 60-ih godina razni lingvisti u svijetu govore »o stalnom liberaliziranju normi standardnog je- .

Također ističe da je uočeno kako već desetljećima »u raznim evropskim jezicima postoji razvojni smjer koji krutu orijentiranost standarda prema pisanom jeziku zamjenjuje orijentiranošću prema govorenom jeziku«..66 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam zika pod utjecajem govorenog jezika kao karakteristici mnogih evropskih standardnih jezika«. Ta posezanja za pravnim i političkim sredstvima pokazuju da jezik Hrva­ ta ima slab demografski. da oni jezici koji imaju dobar demo­ grafski.). naime. U svijetu je postalo realnost »opće slabljenje normi i postmodernistička sklonost inovacija­ ma umjesto konzervativnosti (što u jeziku često znači sklonost prema najšire govorenom jeziku [. Nasuprot tome. preskriptivistička praksa u Hrvat­ skoj potvrđuje zapažanje o »općoj sklonosti ka autoritetu kod konzervativaca« (ibid. Pokušavajući nametati općeproširenoj standardnoj upotrebi. A »sugestija da ne postoje apsolutni standardi ispravnosti i apsolutno vrednovanje odbojna je konzervativnom na­ činu razmišljanja« (ibid. ekonomski i kulturni status nemaju nikakvu po- . Poznato je. onda je očito mnogo teže primijeniti uniformne standarde pravilnosti« (ibid. Autoritet žele kroatisti osigurati i pomoću uredbi iz ministarstva. ekonomski i kulturni status.: 98).: 28). kroatisti su suprotstavljeni »suvremenim ten­ dencijama ka raznovrsnosti i demokratizaciji« u jeziku (Cameron 1995: 29).. premda je poznato da »uredbama iz mini­ starstva nije u prvom redu stalo« do rada na jeziku i da nemaju »za cilj poboljšavanje komunikacije ili uklanja­ nje jezičnih barijera« (Plümer 2000: 67).). Izvorni govornici znaju pravila upo­ trebe. a ne u nekom vanjskom autoritetu. Zbog te sklonosti ka au­ toritetu »je pojam deskriptivne gramatike konzervativcima prokletstvo jer uništava vezu između gramatike i autoriteta« (ibid. no kroatisti to odbijaju priznati jer »ako se grama­ tička pravila nalaze 'unutar' izvornih govornika.])« (ibid.).

: 42). Slab učinak preskriptivizma na jezičnu upotrebu ra­ zumljiv je kad se ima u vidu da »preskriptivni gramatičari koji postavljaju ili kodificiraju norme za standar­ dni ili prestižni jezik često nisu imali mnogo kontakta s 'normalnim' korisnicima jezika. Spomenuto »veliko bavljenje vlade jezikom. U Elspaßovoj analizi »izneseni su podaci o raznim svojstvima koja imaju du­ gačku tradiciju u njemačkoj gramatici i koja su sva pro­ glašavana 'nepravilnima' za vrijeme preskriptivističke djelatnosti u 18. i 19. kod kojih se jezični problemi rješavaju pomoću raznih javnih i privatnih ustanova. stoljeću. a ne pomoću administrativnog ok­ vira« (Rubin/Jernudd 1971: xiv). Stoga »na osnovi rezultata empirijskog is­ traživanja 'stvarnog' jezika korištenog od strane velike većine njegovih govornika i pisaca. Preskriptivno proglašavanje nepravilnima onih svoj­ stava koja su proširena u upotrebi slabo utječe na samu upotrebu. izgleda da preskripti­ vističke jezične norme ponekad primjenjuje samo rela­ tivno mali broj korisnika tog jezika« (ibid. ali se rijetko uzimaju s polica i čita­ ju« (Langer/Davies 2005: 9). koje se očituje u stvaranju tijela za nacionalno planiranje jezika sa širokim područjem ovlasti. nijedno od tih svojstava nije nikad sasvim nestalo iz jezične upotrebe« (ibid. prvenstveno je karakteri­ stično za nacije u nastajanju i nove nacije. pokazujući daje preskriptivi­ zam na njemačkom govornom području imao mali ili ni­ kakav utjecaj na jezičnu upotrebu«.Jezični purizam trebu 67 za nekakvim pravnim ili političkim utvrđivanjem s t a t u s a (Mackey 1989: 5). .: 41). Međutim. Taj 'politički pristup' jeziku i razvoju komunikacije u suprotnosti je s 'kultiviranim pristupom' mnogih zapadnih nacija. Tako Eispaß (2005: 23) pomoću niza primjera ilustrira kako »svojstva koja su dva i pol stoljeća pro­ glašavana 'nepravilnima' pojavljuju se u suvremenom standardnom njemačkom. i preskriptivne gramati­ ke i savjetnici su obično knjige koje se mogu naći na poli­ cama u svakoj kući.

). Svi normalni govornici posjeduju ono što se naziva komuni­ kacijska kompetencija« (Milroy/Milroy 1999: 63). no analiza preskriptivnih zabrana pokazuje »da se za varijacije koje se stvarno koriste ne može tvrditi da su negramatične ni u kojem smislu« (ibid. Preskriptivisti pokušavaju zabraniti varijacije proširene u upotrebi proglašavajući ih neispravnima. preskriptivna ideja ispravnosti može biti u suprotnosti s govornikovim smislom za priklad­ nost jezika u različitim situacijama i kontekstima. preskriptivistički kroatisti bi trebali spoznati da »je jezična upotreba pravilo nad svim pravilima« (Jung 1974: 17). I pomiriti se sa činjeni­ com da jezik »nije isključivo vlasništvo vlada. 3 3 .68 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Preskriptivizam nema uvid u svojstva jezika i upo­ trebe pa zato osim što »sprečava fleksibilnost u pre­ nošenju značenja. S obzirom da u lingvistici funkcionira »jezična upo­ treba kao jezični autoritet«. profesora ili preskriptivnih gramatičara. Nema govornika koji ne varira svoju upotrebu ovisno o situaci­ ji: izvorni govornik koji bi ograničio svoju upotrebu na je­ dan (formalni) stil djelovao bi neprirodno i čudno. i arogantno je vjerovati da jest« (Milroy/Milroy 1999: 45).

koji su regio­ nalni jezici. grupnih ili funkcio­ nalnih varijeteta njemačkog jezika (Becker/Hundt 1998) ima najšire područje prostiranja. Standardni jezik je nadregionalni jezik svih slojeva društva (Stedje 2001: 222). A svojstvom da obuhvaća sve slojeve društva standardni jezik se razlikuje od sociolekata. Budući da je to jedan od ključnih pojmova u njihovoj argumentaciji a prikazuju ga tako što skrivaju njegova glavna svojstva i pripisuju mu suprotna. 5 5 . kroatisti i dru­ gi južnoslavenski filolozi pozivaju se često na pojam standardnog jezika. funkcionalno se odnosi na svakodnevnicu i neutralan je socijalno i grupno« (Hundt 2005: 18). i od sociolekata jer oni su ograničeni na grupe. tumačeći njegovo značenje na nei­ spravan način. To drugim riječima znači da standardni jezik ima šire područje prostiranja od dijalekata. koji su jezici pojedinih slojeva društva. U definicijama standardnog jezika navodi se stoga da on natkriljuje dijalekte i sociolekte (Lewandowski 1990: 1096). Navedena svojstva nalazimo kod svakog standar­ dnog jezika.POLICENTRIČNI STANDARDNI JEZIK Što je standardni jezik Kao što je iz prethodnih poglavlja vidljivo. potreb­ no je pokazati kako se on u (socio)lingvistici definira. Svojom nadregionalnošću standardni jezik se razlikuje od dijalekata. npr. Nadregionalnost je njegovo osnovno svojstvo i istovremeno glavni motiv njegovog nastanka (Daneš 1988:1507). jer oni su ogra­ ničeni na regije. o njemačkom standardnom jeziku na­ vodi se da »za razliku od prostornih.

ni­ je uzet ni kajkavski ni čakavski zbog izvanlingvističkih razloga. tj. Tada se odabire jedan jezik za nadregionalni. standardni jezik. dolazi do standardizacije jezika. Tako su u 19. i regije koje ga dotad nisu govorile i sloje­ vi društva za koje dotad nije bio karakterističan pristaju na njegovo korištenje. štokav­ skom seoskom stanovništvu će biti dijelom teško razum­ ljiv pripadnik višeg sloja društva koji bi se služio jednim oblikom rusko-štokavske mješavine. Kad se takve poteškoće u komunikaciji između jez­ ično različitih regija i slojeva društva žele ukloniti.70 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Zašto je potreban standardni jezik Jasno je da između jezično različitih regija ili jezično raz­ ličitih slojeva društva postoje poteškoće u komunikaciji: čakavac s nekog otoka će se na čakavskom teško spora­ zumjeti sa stanovnikom nekog kajkavskog sela. uzimale su se dakle u obzir izvanlingvističke okolnosti: premda su lingvistički gledano glasovi. razumljivo je što je upravo on uzet za nadregionalni jezik. S obzirom da je štokavski ionako bio najrasprostra­ njeniji na teritoriju o kojem je riječ. Kajkavski se go­ vorio samo u Zagrebu i njegovoj okolini. a viši slojevi društva pisali slavjanoserbski. Štokavski jezik je tako postao standardni jezik jer svojom nadregionalnošću natkriljuje dijalekte i svojim obuhvaćanjem svih slojeva društva natkriljuje sociolekte. čakavska i štokavska regija odlučile uzeti štokavski za nadregionalni jezik. riječi i rečenice kajkavskoga i čakavskoga ravnopravne štokavskima. Prelaskom i viših slojeva društva na štokavski potisnuta je sociolekatska podvojenost. tj. a čakavski uglavnom na obali Jadranskog mora. I na teritoriju ondašnje Srbije odlu­ čeno je da se ukloni jezična raslojenost koja se sastojala u tome što su niži slojevi društva govorili štokavski. Kod odlučivanja koji jezik će postati nadregionalni. zbog toga što su se govorili na mnogo manjem . stoljeću jezično različite kajkavska.

bošnjačku i crnogorsku naciju. a ni tada ona nije postala hrvatska jer je obuhvatila sve one Slavene koji su se u 20. čakavske i štokavske regije nego i jezične razlike između višeg i nižeg društvenog sloja koje su postojale u ondašnjoj Srbiji. priznat i njegovan«. novinama. čakavska i štokavska. Standardni jezik je postao moguć tek s uvođenjem obaveznog školovanja . povezati što veći teritorij. Tvrdnja da je stoljećima prije 19. srpsku. stoljeću ofor­ mili u hrvatsku. Budući da se pomoću nadregionalnog jezika željelo ekonomski. U 19. »jezik franjeva­ ca« bio standardni jezik nije točna jer. odrekavši se toga da njihov vlastiti jezik bude u upravi. što znači da se u neštokavskim regijama radilo o sociolektu jer se njime služio samo je­ dan sloj društva a ne čitavo stanovništvo. nego je postojalo nekoliko jezičnih zajednica: kajkavska. odabran je teritorijalno najprošireniji štokavski. stoljeća. st. čakavsko stanovništvo se nije služilo njime bez obzira na to što je neki franjevac čakavac znao štokavski. administrativno itd. kao prvo. Potaknute prednostima nadregionalne komunikacije čakavska i kajkavska jezična zajednica su postupile kao i brojne druge jezične zajednice u svijetu. taj jezik nije obuhvaćao kajkavsko područje. a kao drugo. npr. su čakavska jezična zajednica i dio kajkavske jezične zajednice koji se nalazi na prostoru današnje Hrvatske prihvatili da kori­ ste štokavski. a o poticaju kojim su se rukovodile Kloss (1976: 306) kaže da je »u mnogo slučajeva doveo do toga da su se čitave jezične zajednice dobrovoljno uključile u narode drugih jezika. školama itd. Tako da se o nadregionalnoj jezičnoj zajednici može govoriti tek od druge polovine 19. U tom smislu su izvanlingvistički činioci prisutni kod standardnog jezika. tim je­ zikom su pisali franjevci. Prije standardizacije nije postojala »jezična zajedni­ ca« s opsegom koji joj kroatisti pripisuju iz današnje per­ spektive. st.« Uzimanjem štokavskoga za nadregionalni jezik svih slojeva društva premošćene su ne samo jezične razlike između kajkavske.Policentrični standardni jezik 71 području od štokavskoga.

Stoga. marginali­ zirani su valonski. Tekstovi zagrebačkih filologa u 19. a da samim tim činom oni jezici koji su regionalni ne izgube na značaju. »zanimljivo je s tim u vezi napomenuti da su ujed­ načavanje inicirali i u početku na njemu puno više od Srba insistirali Hrvati« (Pranjković 1997: 51). Uvijek je tako: npr. standardni. Jezik koji postaje nadregionalni dobiva status stan­ dardnog jezika. stoljeću zagrebački filolozi samoini­ cijativno odlučili za štokavski. uzimanje jednog jezi­ ka za nadregionalni. izgubili su rimski. Usprkos tome. normanski. svuda imamo nadregionalne jezike jer su prednosti nadregionalne ko­ munikacije očito toliko velike da se isplati usvajanje jed­ nog zajedničkog jezika.72 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam za široke mase jer jedino obaveznim školovanjem se mo­ glo obične ljude kojima je materinski čakavski ili kajkav­ ski navesti da svi nauče i nadregionalni jezik. svjedoče daje njihov odabir štokavštine iskaz uvjerenja daje štokavština najprihvat­ ljivija za standardni jezik »na cijelom južnoslavenskom . kad je za nadregionalni tj. Uzimanjem štokavskoga za standardni jezik čakav­ ski i kajkavski su dodatno izgubili na značaju. iako se štokavski nije go­ vorio u Zagrebu i njegovoj najbližoj okolini. uvijek znači potiski­ vanje regionalnih jezika. kad je pariški jezik postao nadregionalni francuski. Time što su se u 19. tj. st. I kad je štokavski uzet za nadregionalni jezik. burgundijski i drugi re­ gionalni jezici. to je automatski značilo da kajkavski i čakavski gube na značaju. Jednako kao i slavjanoserbski pa su se zato pristalice slavjanoserbskog u Srbiji na čelu s pravo­ slavnom crkvom borile protiv štokavskoga i njegovog za­ govornika Vuka Karadžića. standardni talijanski uzet toskanski. učinili su odlučujući i daleko najveći korak na planu koji današnji kroatisti proglašavaju »jezičnim unitarizmom«. Dakle. Ali nemo­ guće je uzeti jedan jezik za nadregionalni. milanski i drugi regionalni jezici na značaju. a regionalni jezici na teritoriju koji op­ služuje taj standardni jezik dobivaju status dijalekata.

na tržnici. književnosti. Dubrovčani. zacijelo i zbog toga što se na njoj zasnivaju (ako zanemarimo ostatke čakav­ ske literature) sve književne koine osim slovenske i kaj­ kavske 'horvatske'« (Škiljan 2002: 268). prijateljima i znancima« (Samardžija 2006:19-20). Cernogorci. Taj stav o po­ godnosti štokavštine za standardni jezik čitavog južno­ slavenskog prostora vidljiv je i u gramatici Vjekoslava Babukića iz 1836. kako tvrde kroatisti. Bosanci.. dakle.. administraciji. nije izmišljanje i nametanje normi. u razgovoru s članovima obitelji. svakodnevnoj komu­ nikaciji itd.. Naime. Bugari.. Istrianci. Već iz tog citata se vidi da pre­ ko 90% našeg služenja jezikom otpada na razgovorni je- . Herce­ govci.Policentrični standardni jezik 73 teritoriju. pravopisi) koja su opisivala njegove upotrebne norme.. glasov. nego »u normalnom slučaju je kodificiranje jezičnih normi zapisivanje zbroja onoga što je već pri­ hvaćeno« (Hundt 2005: 22). npr. Kodifikacija. na ulici. Dalmatinci. novin­ stvu. Krajnci i Korušci) imademo 29. Korištenje standardnog jezika u najraznovrsnijim područjima društvenog života. nastajala su kodificirajuća djela (gramatike. njegova implementacija. Stajerci. pokazuje da je on naspram dijalekata i socio­ lekata polivalentan i poli funkcionalan. Slavonci. Horvati. Značenje tih ter­ mina dodatno ćemo objasniti analizirajući usput jednu čestu tvrdnju kroatista. Pritom su svjesni da je razgovorni jezik »jezik kojim se služimo za neposredno sporazumijevanje u svakidašnjim životnim prilikama: kod kuće. omogućeni su time sto je prije više od sto godina uvedeno da je on obavezan u školama. Da bi se standardni jezik lakše učio. u znanosti. gdje Babukić želeći da njegova štokav­ ska gramatika bude prihvaćena na što većem teritoriju kaže u poglavlju o fonologiji i fonetici sljedeće: »Mi Iliri (Serblji. rječnici. Širenje standardnog jezika u svim regijama i slojevi­ ma društva. s rođacima. od Slovenije do Bugarske.« (iz Škiljan 2002: 268). većina kroatista tvrdi da razgovorni jezik nije dio standardnog jezika.

Polivalentnost se sastoji u tome da standardni jezik opslužuje sve sfere društvenog života. Kao i svaki drugi fun­ kcionalni stil standardnog jezika. ali time se ne poriče da odvojeno od toga postoji i razgovorni stil standardnog jezika. kao i svaki drugi stil. a me­ đu njima se uz znanstveni. nalazi i razgovorni stil. tako se i razgovorni sastoji najvećim dijelom od elemenata zajedničkih svim stilovima. za njih južnoslavenski filolozi kori­ ste pojam »srednjojužnoslavenski dijasistem«. a jedna od njih je da se na leksičkom planu ubacuju žargonizmi. dijalektizmi. te da ih stoga filo­ lozi ne mogu proizvoljno ucrtavati kako požele. Polifunkcionalnost se sastoji u tome daje standardni jezik raslojen na funkcionalne stilove. tako i razgovorni ima svoje karakteristike. Također se vidi da standardni jezik bez razgovorno­ ga ne bi mogao služiti za neposredno sporazumijevanje u svakidašnjem životu. kojim oz­ načavaju kontinuum dijalekata od hrvatsko-slovenske do srpsko-bugarske granice. administrativni i književni. U Evropi ima pet dijalektalnih kontinuuma: zapadnoromanski. Ona pokazuje (Crystal 1998: 25) da je kod dijalektalnih kontinuuma točno utvrđen i njihov broj i njihove granice. No. među kojima je sfera »neposrednog sporazumijevanja u svakidašnjim životnim prilikama« čak najhitnija. a one su bitna svojstva standardnih jezika.74 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam zik. Kontinuum dijalekata Sto se tiče dijalekata. No. to nije u skladu s poda­ cima iz lingvističke enciklopedije. Kakav bi to onda bio standardni je­ zik ako ne može opsluživati najznačajnije područje ljud­ ske komunikacije? Bio bi u tolikoj mjeri defektan da ne bi ispunjavao polivalentnost i polifunkcionalnost. umanjenice itd. koji pokazuju da se radi o jednom te istom jezi­ ku. uvećanice. 2 . U dijelovima kajkavske ili čakavske regije se razgo­ vori možda odvijaju na kajkavskom ili čakavskom dija­ lektu. novinski.

Friedman 1999: 8. Avtorja naštevata kajkavske (stare in sedanje slovenske) besede . makedonsko i bugarsko područje. S obzirom da kompletno južnoslavensko područje predstavlja jedan kontinuum dijalekata (Hetzer 1993: 33. Brozović također napominje daje kajkav­ ski sličan slovenskom jeziku 1988: 3. 91). Zato »Brozovićev koncept dijasistema. nego jedino o nekim dijalekti­ ma. na koji se na­ kon 1991. ki bi ovrgli ali vsaj močno omajali hrvaškost tega narečja. ju­ žnoslavenski. Kristophson 2000:180). Južnoslavenski dijalektalni kontinuum ne završava na hrvatsko-slovenskoj i srpsko-bugarskoj granici. kad je kajkavski sličniji dijalektima u Sloveniji nego drugim dijalektima (Osolnik 1993: 406. makedonsko i bugarsko područje. kajkavski di­ jalekt promatrati unutar nekakvog dijasistema iz kojeg se isključuje slovensko područje. pa ga stoga ne treba uopće upo­ trebljavati (ibid. onda više nije riječ o dijasistemu ili kontinuumu dijalekata. »jezično-strukturno nije moguće razgra­ ničiti to tzv. Dru­ gim riječima. kroatisti. Alexander 2000: 4.: 82). srednjojužnoslavensko područje niti na sje­ verozapadu (kajkavsko-slovenski pored kajkavsko—hr­ vatskog) niti na jugoistoku (s obzirom na torlačko dijalekatsko područje)« (Gröschel 2009: 83). sjevernoslavenski.Policentrični standardni jezik 75 skandinavski. zapadnogermanski. koji kritizirajući opis kajkavskog dijalekta u Gramatici hrvatskoga jezika Težak/Babić ( 1992) opravdano primjećuje: 7 »Tu bi kot človek s slovenščino kot materinščino na podlagi starejše in žive govorne prakse ter normiranega slovenskega knjižnega jezika lahko naštel številne primere. nije lingvistički zasnovano npr. U vezi s tim možemo navesti riječi slovenskog filologa Vladimira Osolnika (1993: 406). Kad netko is­ ključuje slovensko. nego uslijed pretapanja dijalekata obuhvaća i čitavo slovensko. često pozivaju hrvatski i bošnjački jezikoslov­ ci. kao npr. Za ponazoritev se bom tu zadržal le pri naštevanju značilnosti kajkavske leksike. s njegovim pokušajem da jednako pokrije strukturne i genealoške aspekte mora se od samog početka ocijeniti kao nekonzistentan«.

ne bi bila neumestna. radi se o »poli­ centričnom standardnom jeziku (Stewart 1968). i kad unutar njega posto­ je prepoznatljive nacionalne specifičnosti.« Hrvati. neophodno je da se uzmu različiti dija­ lekti za standard (Cooper 1989: 139). do standardizacije je­ zika je i došlo zato da mogućnost sporazumijevanja ne ostane ograničena na jednu regiju ili sloj društva. Kao što je već rečeno.76 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam gdo. To ne iznenađuje ako se ima u vidu da kod dijalektalnih kontinuuma govornici s jednog kraja dijalektalnog kontinuuma po pravilu ne razumiju govornike s drugog kraja dijalektalnog kontinuuma. Bošnjaci i Crnogorci imaju zajednički standardni jezik (štokavski). a na dijalektu regionalna. lonček. tj. Tako je nastao jedan standardni jezik s nekoliko nacionalno raz­ ličitih centara — policentrični standardni jezik. Razlika između standardnog jezika u Hrvatskoj. da so žive in 'ohranjene' v slovenščini. Srbi. U svim primjerima kad je na istom dijalektu zasnovan standar­ dni jezik u različitim nacijama. logično je što je i mogućnost spora­ zumijevanja na standardnom jeziku nadregionalna. dvje- . Bošnjaka i Crnogoraca. Budući da je osnovna razlika između standardnog jezika i dijalekta u tome što je standardni jezik naspram dija­ lekta nadregionalan. ki. nego da postane nadregionalna i obuhvati sve slojeve društva. U Evropi je na području svakog dijalektalnog konti­ nuuma nastalo nekoliko standardnih jezika. Omemba. A govornici standardnog jezika se razumiju i kad dolaze sa suprotnih rubova područja na kojem se prostire taj stan­ dardni jezik. travica in trdita: 'Kajkavsko narječje ima dosta starijih riječi koje se u drugim našim narječjima nisu sačuvale'. Da bi unu­ tar jednog dijalektalnog kontinuuma nastali različiti standardni jezici. BiH i Crnoj Gori je daleko manja od razlike između dija­ lekata unutar Hrvatske. BiH i Crnoj Gori nije bio slučaj jer je uzeta štokavica za standardni jezik. A to kod standar­ dnog jezika u Hrvatskoj. Verjetno gre za ugotovitev o obstoju jezikovih oblik 'koje se u drugim hrvatskim narječjima nisu sačuvale'. Srbiji. a ne dijalekte jer kajkavski i čakavski nisu dijalekti Srba. Srbiji. kteri.

Navest ćemo definiciju iz još jednog leksikona: »Pluricentrični jezik. moldavski i rumunjski. Nasuprot tim primjerima. australijski itd. Jezik s više nacionalnih 'centara'. portugalski (portugalski. koji izgrađuju različite standardne varijante: te (prvenstve­ no) leksičke i fonetsko-fonološke razlike su doduše jasno izražene. koje se doduše u poje­ dinim točkama međusobno razlikuju. njemački (njemački. engleski (britanski.Policentrični standardni jezik 77 ma varijantama istog standardnog jezika kakav je srpskohrvatski. ali ne opravdavaju da se govori o različitim jezi­ cima. dan­ skog i švedskog predstavljaju slučajeve književnih stan­ darda baziranih na različitim dijalektima« (Cooper 1989: 139). U ovoj definiciji je dodatno vidljivo da nacije čine kodificirajuće centre i da su razlike između varija­ nata najveće na planu rječničkog blaga i izgovora. U predgovoru zbornika o policentričnim jezicima (Clyne 1992: 1-2) navedeno je i daje za policentrični je2 3 . portugalski u Bra­ zilu i u Portugalu. npr. standardni engle­ ski). brazilski stan­ dardni portugalski)« (Glück 2000: 535). švicarski standar­ dni njemački). ali ne toliko jako da bi mogle konstituirati zasebne jezike. Primjeri su nacionalno različiti oblici engleskog ili njemačkog (njemački naspram austrijski naspram švi­ carski standardni njemački jezik)« (Bußmann 2002: 521-522). parovi po­ put češkog i slovačkog. da su vezane za nacije i da između varijanata postoje razlike ali ne tolike da bi se moglo govoriti o različitim jezicima. bugarskog i makedonskog. da su nje­ gove varijante standardne. Definicija policentričnog jezika U lingvističkim leksikonima se policentrični ili pluricentrični standardni jezik definira kao »jezik s nekoliko na­ cionalnih standardnih varijanata. austrijski. Iz definicije se vidi daje svaki policentrični jezik standardan. američki.

njemački. Razlike između varijanata policentričnog jezika Policentričnost je relativno česta pojava jer »jezici koji­ ma govori nekoliko nacija daju u toku vremena nacional­ ne jezične varijante. govornika. ali one ne ugrožavaju međusobnu razumljivost« (Mattusch 1999: 74). Kao što je već spomenuto. naprotiv: »Či­ njenica da i jako normirani jezici imaju različite standar­ dizacije više je normalno stanje nego iznimka. a opisao gaje kao takvog Dalibor Brozović. dijelom i na gramatičkoj. Skoro svi veći evropski i mnogi neevropski jezici razvili su policen­ trične standarde« (Blum 2002: 124). Zato se u lingvistici standardni jezici i klasificiraju s obzirom na to imaju li jedan jedinstveni tj. prvenstveno na fonetskoj i leksičkoj razini. Činom nastanka različitih država postao je i po tom svojstvu tipičan policentrični jezik. Usput rečeno. Bošnjaka i Crnogoraca naspram brojnih drugih policentričnih jezi­ ka bio donedavno jedini s varijantama unutar iste države (Ammon 1995: 46). a i svi svjetski jezici su policentrični.78 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam zik karakteristično da se govori u nekoliko država. Srba. ujednačeni standard bez varijanata pa se radi o monocentričnom standardnom jeziku kakav je slovenski ili mađarski. ili imaju standardizirane vari­ jante vezane za nacije pa se radi o policentričnom stan­ dardnom jeziku kakav je engleski. policentričnost nekog standardnog jezika nije nešto neobično. armenski je među manjima jer ima 6 mil. srpskohrvatski (Daneš 1988: 1507). Po tom svojstvu je standardni jezik Hrvata. U zborniku o policen­ tričnim jezicima vidi se da među njima ima i velikih i srednjih i manjih jezika (Clyne 1992): npr. govornika. malajski je među srednjima jer ima 19 mil. I o srpskohrvatskom je već odranije uočeno da se »unutar sebe ne razlikuje više nego američki engleski od britanskog . u navedenom zbor­ niku je i srpskohrvatski opisan kao policentrični jezik.

. srpske. bosanskog/bošnjačkog i srpskog«. Uslijed takve svoje neznatnosti. njema­ čkog ih španjolskog« (Thomas 2003: 325).: 314). francuskog.] čak su i strukturne razlike između jezika bijelaca i jezika crnaca u velikim gradovima na sjeveru Amerike — a oba jezična oblika su samo podvarijante va­ rijante američkog engleskog — veće od onih između hrvatskog. npr. nego međusobna razum­ ljivost između tih varijanti čak »nadmašuje onu između standardnih varijanata engleskog. bošnjačke i crnogorske vari­ jante nisu veće od razlika između varijanti drugih poli­ centričnih jezika (Blum 2002: 134). Kajkavci i čakavci se međusobno »vrlo teško mogu razumjeti. između varijanata standardnog španjolskog u Španjolskoj i Latinskoj Ame­ rici. Govornici standardnog jezika iz Hrvatske. Kanadi i Africi. Do danas razlike između hrvatske. I drugi lingvisti zaključuju isto. Belgiji. Srbije.. njemačkog u Nje­ mačkoj i u Austriji. Pohl (1996: 219) da su manje od razlika između nje­ mačke i austrijske varijante njemačkog jezika. Australiji i Kanadi. Thomas (2003: 314) navodi da su čak manje od razlika između varijanti stan­ dardnog engleskog u Velikoj Britaniji.Policentrični standardni jezik 79 engleskog« (Lemberg 1964 I: 155). [. Gröschel (2003: 180-181) da »su na svim sistemskim razinama manje od razlika između 'holandske' (sjevernonizozemske) i 'flamanske' (južnonizozemske) varijante nizozem­ skog jezika. Sjedinjenim Ame­ ričkim Državama. francuskog u Francuskoj. a katkada im je međusobna komunikacija sasvim onemogućena: govornik kajkavskog iz nekog sela u Hrvatskom zagorju prepoznat će tek pokoju riječ govora čovjeka s Visa ili iz . McLennan (1996: 107) ističe da su manje od razlika između kanadske i drugih varijanata engleskog jezika. portugalskog u Portugalu i Brazilu. razlike između standardnih varijanti srpskohrvatskog jezika ne samo da »ne otežavaju komu­ nikaciju« (Coulmas 1996: 96). BiH i Crne Gore se međusobno daleko bolje razumiju nego unutar same Hrvatske govornici različitih dijaleka­ ta: kajkavskog i čakavskog (ibid.

hinduizmu i islamu. nego jezična ili kulturna po­ dudarnost s onim grupama s kojima čini jednu naciju«. Zbog svega toga ne može se govoriti o nekoliko standardnih jezika. bošnjački i hr­ vatski međusobno« (Thomas 2003: 318). hindska i urdska. njihov udio je malen naspram svega onoga što je jednako u stan­ dardnom jeziku tih zemalja.80 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam manjeg istarskog naselja« (Škiljan 2002: 12). devanagari i arapskom. Indiji i Pakistanu. BiH i Crnoj Gori postoje razlike. Osim toga. pokazuju niz para­ lela s varijantama srpskohrvatskog jezika jer i tamo se radi o susjednim državama. međutim. Srba. Zato kad osoba iz Hrvat­ ske i osoba iz Srbije komuniciraju na standardnom jezi­ ku. nacionalne varijante hindustanskog jezika. no i »te dvije varijante se. nego o standardnim varijantama jednog te istog policentričnog standardnog jezika (M0rk 2008: 295). To je u skladu sa zapažanjem da su razlike u rječničkom blagu na dijalektalnoj razini unutar Hrvatske ili unutar Srbije »znatno veće nego između zapadne i istočne varijante srpskohrvatskog standardnog jezika« (Gröschel 2009: 50). Npr. Bošnjaka i Crnogora­ ca se zato navodi s drugim jezicima takvog tipa kao »poli­ centričan standardni jezik (hindski-urdski. razlikuju više nego srpski. Čak i Stjepan Babić (2004: 23) smatra »činjenicom da su čakavsko i kajkavsko narječje pa čak i govori u jed­ nom narječju opisno mjereno različitiji od hrvatskoga i srpskoga standardnoga jezika«. radi se o sistem­ ski nebitnim razlikama jer one ne ometaju sporazumije­ vanje. Navedeni citat . o različitim pi­ smima. o raz­ ličitim religijama. Sve to znači da iako između standardnog jezika u Hrvatskoj. »međusobna razumljivost čini suvišnim i prevođe­ nje. Dok postoji prevođenje s čakavskog hrvatskog na štokavski hrvatski« (Thomas 2003: 315). Srbiji. srpskohrvatski)« (Blum 2002: 8). Standardni jezik Hrvata. Takva naša situacija potvrđuje Ammonovo (1995: 31) zapažanje da »jezično ili kulturno zajedništvo nekog stanovništva može biti veće s onim grupama s ko­ jima nije nacionalno spojen.

nego samo tranšliteriranje. Gramatika i izgovor standardnih oblika su u oba slučaja skoro identični«. razlike između srpskog i hrvatskog su i na tim po­ dručjima leksika manje nego kod hindskog-urdskog. ruski tekst ostaje tekst na ruskom jeziku i ako se s ćirilice prebaci na latinicu. Za razliku od usporedbi s hindustanskim. »ve­ ća odstupanja postoje u najboljem slučaju na planu leksi­ ka. bez ikakve sumnje su pretjera­ ne. Osim toga. Prebacivanje s jednog pisma na drugo nije pre­ vođenje. formalne razlike su sitne« (Glück 2000: 275). bosanski i srpski bi svakako bilo bolje 2 .] Istina. Naravno da razlika u pismu ne znači da se radi o različitim jezicima jer npr.: 125-126).). kakve se pojavljuju na internetskoj stranici Matice hrvatske. U detaljnoj usporedbi koju pruža Blum (2002: 125) nalazi se i napomena o korištenju dvaju različitih pisama kod hindustanskog i kod srpskohrvatskog: »optički va­ žna upotreba različitih pisama nema utjecaja na jezični sistem.. Naime.. »o hrvatskoj varijanti se ni u kojem slučaju ne može reći daje 'katoličkija' ili 'latinskija' od srpske« (ibid. »uspored­ be s češkim naspram slovačkog odnosno s njemačkim na­ spram nizozemskog. Usprkos pokušajima razjednačavanja varijanti unu­ tar hindustanskog i unutar srpskohrvatskog jezika. »baš interna­ cionalizmi (najčešće latinskog porijekla) smatraju se u hrvatskom 'srbizmima'« (ibid. Hrvatski.: 126). Citirana Blumova za­ pažanja ujedno pokazuju koliko je neutemeljena tvrdnja Peti-Stantić (2008: 83) da Hrvati i Srbi zbog različite re­ ligijske pripadnosti govore različitim standardnim jezici­ ma. Razlika između hindskog i urdskog je tu najveća [. Ja­ sno religijski motiviran izbor opcija u leksiku hindskog i urdskog nema kod srpskog i hrvatskog pravog ekviva­ lenta« (ibid.Policentrični standardni jezik 81 se još bolje može razumjeti ako se zna koliko su minorne razlike između hindske i urdske varijante: »Budući da su urdski i hindski standardnojezične varijante jedne te iste dijalektalne osnove.

Zugführer vs.. Uspoređujući hrvatsku i srpsku varijantu Pohl (1998: 11) kaže: »takve razlike pojavljuju se na svakom većem jezičnom području. BiH. pomoću koje laici utvrđuju je li nešto srpska ili hrvatska varijanta — uopće se kod varijanata nje­ mačkog i engleskog jezika ne prenose u pisani tekst.).]. između britanskog engle­ skog railway. Razlike u izgovoru — u našem slučaju je to ekavi­ ca/ijekavica. radi se o nacionalnim centrima njemačkogjezika« (Ammon 1996: 158-159). der Spitz/die Spitze itd. što je još jedno zajed­ ničko svojstvo kodificiranja standardnog jezika nabroja­ nih zemalja. Topfen. [. gehautlgehauen itd. npr. lorry i američkog railroad. Austrija i Švicarska imaju svoje vlastite na­ cionalne varijante [. (Spome­ nuti tekst Matice hrvatske objavljen je i u Jeziku 43/5. truck. Junge i južnonjemačkog odnosno austrijskog Stiege.] Budući da stoga Njemačka. Schweine-IRinderbraten vs. dosežu i u područje morfologije (npr.. npr. ich habelbin gesessen!gestanden itd. str. ima ih i na dru­ gim jezičnim razinama i u gramatici. Nai­ me.. Knabe/Bub. Austriji i Švicarskoj« (Völkl 1999: 329). sjevernonjemačkog Treppe. Zugsführer. odstupanja u gramatičkom rodu. množina poput Jungs. . Quark. Kad bi se pravopis njemačkogjezika ravnao prema izgovoru. die Wagen/. i u rubne dijelove gramatike (npr. 1996. Mä­ dels. Srbiji i Crnoj Gori ravna prema izgovoru. međutim. razlike između pisanih tekstova austrij­ ske varijante naspram njemačke bile bi brojnije od razli­ ka između pisanih tekstova srpskohrvatskih varijanata. Schweins-IRindsbraten).82 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam usporediti s tri jezične varijante njemačkog — u Nje­ mačkoj.)...) Kod varijanata njemačkogjezika »primje­ ri pokazuju da se nacionalne specifičnosti mogu posebno lako naći u rječničkom blagu.Wägen. 164-166 pod naslovom »Promemorija o hrvat­ skom jeziku«. pravopisi njemačkog i engleskog ne ravnaju se pre­ ma izgovoru. dosežu i u područje tvorbe riječi (npr. a razlike u izgo­ voru da i ne spominjem«. dok se pravopis u Hrvatskoj. derIdas Pol­ ster.

kao što se prepoznaje je li riječ o ame­ ričkoj ili o britanskoj. uopće se ne ko­ risti njemačko slovo ß itd. Svoj pregled dijela razlika između standardne au­ strijske i njemačke varijante Wiesinger (1988: 27) za- . traveling. što nije pravilno u Velikoj Britaniji (Mattusch 1999: 75). o razlikama na razini riječi.Policentrični standardni jezik 83 Iako se pravopis engleskog ili njemačkog ne ravna prema izgovoru. st. usprkos razlikama karakteristično je za varijan­ te da su »te posebnosti prvenstveno ograničene na rječničko blago i njegovo značenje te da su naspram zajed­ ničke jezične osnove s riječima. o hrvatskoj ili o srpskoj varijanti. austrijski nije zaseban jezik (ibid. za američku varijantu je karakteri­ stično pisanje color. gray. o morfo­ loškim i tvorbenim razlikama (Tatzreiter 1988: 71-98). glasovima. oblicima. to ne znači da uopće nema pravopisnih razlika između varijanti tih jezika i da nije moguće na osnovi pravopisa utvrditi iz koje varijante potječe neki pisani tekst: npr. To se očituje u uzajamnoj razumljivosti pa zato npr. (Ebner 1988: 99-187). tekst o razlikama u izgovoru (Lipoid 1988: 31-54). Količina pravopisnih razlika između varijanata njemačkog znatno je oscilirala zad­ njih stotinjak godina: Austrija je na kraju 19. (Ammon 1995: 122). imala različit pravopis naspram Njemačke pa ga je početkom 20. za austrijsku varijantu naspram njemačke ka­ rakteristično je npr. Alchemie.: 27-28). Schleuße (Grzega 1997: 151). standardize. koji ima svoje varijante vezane za države« (Wiesinger 1988: 10). u švicarskoj varijanti npr. Kücken. ujednačavala s njemačkim. center. između dva svjetska rata su se pravopisne razlike ponovo povećale itd. Zato se i po govoru i po pravopisu prepoznaje da li se radi o austrijskoj ili o nje­ mačkoj varijanti. frazeologizama i dr. skupina riječi. No. U obim razlika između austrijske i njemačke varijan­ te hrvatski čitatelj se može uvjeriti ako pročita npr. theater. st. zna­ čenjima i izgradnjom rečenice ipak brojčano toliko male da se i nadalje radi samo o jednom jeziku.

Zapaženo je da i kod standardnog jezika Hrvata i Srba nije moguć dvojezični rječnik: »Iz takve međusobne razumljivosti proizlazi praktična nemogućnost pravlje­ nja dvojezičnih rječnika pa ih zamjenjuju kao nadomje­ stak 'razlikovni rječnici' s mnoštvom grešaka« (Thomas 2003: 314). Uslijed toga se smatra da »jezičnopolitički usmjerena inicijativa u korist nekakve konkurencije standardnom njemačkom posve bi propala u centru Austrije« (Goebl 2002: 54). ali ne stvaraju novi. što ne samo ozbiljni lingvisti nego praktično i svi lai­ ci koji o tome razmisle smatraju otuđenim od stvarnosti« (Scheuringer 1996: 152). formalnim i sintaktičkim posebnostima austrijskog nje­ mačkog dok god se komunikacija odvija na standardnom ili razgovornom jeziku. Jer kad bi austrijski bio zaseban jezik. oblika. S takvim ciljem »hrvatski autori katkad izdašno .]. a ne na dijalektu. Zato u procesu jezičnog spo­ razumijevanja s pripadnicima njemačke jezične zajedni­ ce iz najrazličitijih dijelova njemačkog govornog podru­ čja ne nastupaju nikakve poteškoće u vezi s izgovornim.84 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ključuje sljedećim riječima: »Sve te i još razne druge po­ jave na području izgovora... vlastiti jezični sistem. tvorbe rečenice i na području rječničkog blaga oblikuju austrij­ ski njemački. One mu unutar različitih oblika njema­ čkog jezika doduše daju posebna obilježja. tvorbe riječi. Imenujući Srbe i Hrvate Joseph (1987: 72) također zapaža da »kad se relativno homogene jezične zajednice politički rascijepe [. onda bi trebalo imati i »dvojezični rječnik Austrijski — njema­ čki. jer se radi samo o minimalnim odstupanjima«. oni koji su odgovorni za standardi­ zaciju često ideologiziraju bilo kakvu minimalnu razliku da ih razdvaja kako bi stvorili iluziju veće jezične udalje­ nosti«. Ammon (1995: 203) podsjeća općeni­ to na opasnost kod jezičnih varijanti »da se izmišljaju na­ cionalne posebnosti koje u stvarnosti to nisu«. Obilje grešaka u razlikovnim rječnicima na­ staje zato što se silom žele neke riječi proglasiti nacional­ nim posebnostima.

Srbiji... Primijenjeno na srpskohrvatsku jezičnu si­ tuaciju. sprečavaju li sporazumijevanje. ali se razumiju. a u drugoj potpuno nepoznate treba uzimati u obzir kad se opisuje nacional­ na varijanta jer takve riječi najviše doprinose njenoj razlikovnosti. Ammon zaključuje da prvenstveno one riječi koje su u jednoj varijanti sasvim uobičajene.] Čak ni umjereniji lin­ gvisti nisu otporni protiv iskušenja da po svaku cijenu vide razlike tamo gdje ih nema: tako Ivo Pranjković kri­ vo navodi 'hrvatski' za riječ maramica i uzima kao ekvi­ valent 'srpski' maramče. premda se maramica koristi i u Srbiji. Međutim.173-174) ističe kako riječi koje se prepoznaju da su iz druge varijante..]. dok kao 'hrvatske' predstavljaju one ekviva­ lente koji se koriste i u Srbiji. Sahne iz nje­ mačke varijante. Takva riječ je npr. Bila bi potrebna čitava knjiga za navođenje grešaka u tim listama 'razlika'« (Thomas 2003: 314-315). no razumiju je i Austrijanci i Švicarci. jesu li takve da ometaju me­ đusobnu razumljivost. nije dovoljno konstatirati da razlike postoje. a u drugoj potpuno nepoznate. to znači da je razlikovnost njenih varijanata vrlo mala jer malo je riječi koje su u jednoj varijanti sasvim uobičajene. [. U vezi s razlikama u rječničkom blagu Ammon (1996:170. automatski se radi o ne­ koliko različitih standardnih jezika (v. nego je potrebno pogledati i kolika je količina tih razlika. Treba pogledati i jesu li te razlike sistemski važne. ili. slogu (a ne na 2. Kroatisti i drugi južnoslavenski filolozi smatraju da ako postoje neke jezične razlike. Između standardnog jezika u Hrvatskoj.. nisu bitne za razlikovnost varijante.) i u suvremenom srpskom standardu i u hrvatskom [.Policentrični standardni jezik 85 označavaju kao navodne 'srbizme' arhaične ili regional­ ne lekseme. razlikuje mjesto naglaska u hrvatskom i srpskom zaželimo i čovjeka: naglasak je na 1. opet. npr. BiH i . koja je u Austriji i Švicarskoj markira­ na i prepoznatljiva kao njemačka varijanta a ne austrij­ ska ili švicarska. Tafra/Košutar 2008: 201). koliki je njihov udio naspram svega onoga što je jednako u jeziku.

Zbog svega toga ne može se govoriti o različitim standardnim jezicima. One se odnose ne samo na rječničko blago. Postojanje razlika. Komentirajući španjolski jezik Coseriu (1988: 145) ističe: »U ovom slučaju razlike između varijeteta egzemplarnog jezika nisu male.. ne isključuje da se radi o zajedničkom jeziku: »razlike postoje i na razini zajed­ ničkog jezika (koji je 'nadregionalan' ili 'naddijalektalan')«. koje ne ometaju bitno međusobnu razumljivost. Na­ dalje. »u EU ne postoje zasebne redakcije tekstova i prevođenja za britanski engleski i irski engleski ili za sjevernonizozemski i južnonizozemski [. ne sprečavaju sporazumijevanje. Podjedna­ ka situacija je i unutar drugih jezika s varijantama: između varijanata ima razlika. Sjedinjenim Američkim Državama i drugim dr­ žavama engleskog jezika ili između egzemplarnog špa­ njolskog u Španjolskoj i Latinskoj Americi. i dijelom na gramatiku. i nastavlja: »Još znatno veća je unutarnja različitost iz­ među egzemplarnog [=standardnog] engleskog u Engle­ skoj.. nego i na fonološki sistem.86 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Crnoj Gori postoje razlike. Za niz činje­ nica postoji u tim jezicima određen regionalni oblik eg­ zemplarnog jezika« (Coseriu 1988: 144). naravno. radi se o sistemski nevažnim razlikama. Isti autor govori o unutarjezičnoj varijantnosti i na primjeru različite austrijske i švicarske norme njemačkog jezika.] iako i u tim slučajevima postoje leksičke razlike« (Gröschel 2009: 358). npr. Usprkos tim razlikama sporazumijevanje je. ali one ne sprečavaju spo­ razumijevanje pa nije potrebno prevođenje. Coseriu time jasno kaže da mu je . »to je npr. bez problema moguće«. slučaj kod engleskog. nego o standardnim va­ rijantama jednog te istog standardnog jezika. španjolskog i por­ tugalskog u Evropi i Americi« (Coseriu 1992: 281). Zato i u onim situacijama kada se isti tekst prebacuje iz jedne varijante u drugu nije riječ o pre­ vođenju nego o adaptiranju (Mork 2008: 297-299). ali njihov udio je malen na­ spram svega onoga što je jednako u standardnom jeziku tih zemalja. dakle.

candies umjesto sweets. Lingvisti znaju da npr. Odavno je poznato da postojanje razlika ne znači da je riječ o ne­ koliko jezika. npr. fall um­ jesto autumn. Između varijanata engleskog jezika su npr. konstatira i da su razlike između varijanata engleskog jezika veće od razli­ ka između varijanti njemačkog jezika. npr. Južne Afrike. A ipak se. razlike u izgovoru mnogo veće nego razlika u izgovoru ije/e iz­ među varijanata srpskohrvatskog jezika. tolike su da do­ vode do nesporazuma: »Čak i između australijskog i no­ vozelandskog engleskog dolazi do nesporazuma zbog vokalskih razlika (novozelandsko desk se krivo shvaća kao australijsko disk)« (Clyne 2001: 289). to call (up) um- . pitanje What is your problem ? zvuči Woss jer pro­ blem? (Mattusch 1999: 75). gas umjesto petrol. Sjedinjenih Američkih Država. a ono je i u našem slučaju bez problema moguće.. Australi­ je. radi o jednom. Vokabular varijanata engle­ skog jezika također se razlikuje. Heinz Kloss (str.Policentrični standardni jezik 87 za pripadnost različitih varijeteta istom jeziku sporazu­ mijevanje bitan kriterij. kod varijanata engleskog jezi­ ka »postoje bitne regionalne razlike između Velike Bri­ tanije. u Americi elevator umjesto britanskog lift. već 1952. 19) govori o razlikama između varijanti engle­ skog. pa da ipak nitko ne pomišlja ni varijante engleskog ni varijante njema­ čkog i španjolskog nazvati posebnim jezicima.] i drugih dijelova engleskog govor­ nog područja« (Crystal 2003: 431). [. U Australiji se na­ spram Velike Britanije u govoru više reducira. španjolskog i njemačkog jezika. nego je presudan omjer razlika naspram istoga u jeziku i jesu li razlike sistemski relevantne da ugrožavaju sporazumijevanje: npr. v. pa pitanje Did you go to the party? zvuči u Australiji Jergoda the party ?. Wiesinger (1988: 11). restroom umjesto toilet.. Kanade. can umjesto tin. engleskom jeziku. Uvijek iz­ nova se može pročitati kod raznih autora da »nitko neće ozbiljno tvrditi« da su varijante engleskog ili njemačkog zasebni jezici. kao sto je u citatu rečeno. cookie umjesto biscuit.

npr. U Americi su nastala i skraćivanja po­ put gonna umjesto going to. Budući da razlike kakve postoje među varijantama srpskohrvatskog jezika postoje u svim policentričnim je­ zicima. a u Britaniji oblicima burnt. Na pitanje da li su varijacije unutar srpskohrvatskog dovoljne da se govori o četiri standar­ dna jezika Kristophson (2000: 179) odgovara: »ne. i to su »zaista znanstveno utvrdive činjenice« (Hübner 1994: 30.88 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam jesto to ring (up). dreamed. I wish I would have done it. klip kukuruza je u Španjolskoj mazorca de maiz a u Meksiku elote. Konrad 1994: 31). wanna umjesto want to (ibid. I pravopis se razlikuje. a u Britaniji Have you got a pencil ?. jer prvenstveno variraju riječi uzvišenog kulturnog rječničkog blaga i administrativnog jezika«. stavlja se would uz glagol koji dolazi zajedno s wish. Gröschel (2009: 49) također konstatira da »principijelno ne smije biti precijenjena realna dimenzija razlika u leksikonu« između standardnog jezika u Hrvatskoj i u Srbiji. -orl-our (honor/honour) (Clyne 2001: 289). Razlike poput gore nabrojanih postoje u svim poli­ centričnim jezicima. puran je u Španjolskoj pavo a u Meksi­ ku guajolote (ibid. -erl-re (centerI centre). Amerika/Britanija: -sel-ce (defense/defence). U Americi se često ne koristi prilog it's really good. slično v. nego it's real good. lingvist »uspoređuje razlike između britanskog i američkog engleskog s onima između srpske i hrvatske varijante kako bi opisao odnos između ovih zadnjih« (Sofos 1996: 277). a u meksičkoj varijanti španjolskog kaže se ca­ mion. i Sundha­ ussen 1993: 53. I wish I had done it (Mattusch 1999: 75). autobus se u Španjolskoj kaže autobus. U sintaksi se također razlikuju. npr. dreamt. Neovi­ sno o nastanku novih južnoslavenskih država »Srbi i Hrvati govore isti jezik«.). I u Bosni i Hercegovi- . npr. U morfologiji se za izražavanje prošlosti daje u Americi prednost oblicima burned. pa rečenice u Americi glase Do you have a pencil?. u Americi se koristi do zajedno s have u pitanjima.).

lingvisti ne mogu odbaciti stupanj istosti ili razlika jer to je jedan od najvažnijih lingvističkih kriteri­ ja. Kad kroatisti govore da on njima nije bitan. Dabrowska 1998: 21-23. ne nalaze na strani lingvistike. ističu da se jezik u Hrvatskoj razlikuje od jezika u Srbiji po količini posuđenica i po jezicima iz kojih je posuđivano. nadalje. ne bi nikada trebao postati politička te- . nego na strani politike. 'jezikom' samo zato što ima više posuđenica iz talijan­ skog nego drugi dijelovi austrijskog njemačkog« (Gröschel 2009: 281). iako su nomi­ nalno lingvisti. s lingvistima koji redovito tvrde da je to jedan jezik. nitko ne bi njemački u ju­ žnom Tirolu nazvao zasebnom varijantom ili. razumljivo je zašto kroatisti iz­ bjegavaju tematizirati činjenicu da je ogroman dio stan­ dardnog jezika identičan kod sve četiri nacije. Međutim. Međutim. S obzirom da sadašnji odnos identičnosti i razlika u jeziku ne navodi objektivnog promatrača na zaključak da se radi o četiri jezika.Policentrični standardni jezik 89 ni »Srbi. i s vladama i govornicima koji redovito tvrde da su to dva različita jezika« (Spolsky 2004: 155). A svjesni su važnosti tog kriterija za lingvistiku pa zato pomoću purizma i preskriptivizma žele praviti dodatne razlike naspram jezika u Srbiji. tvrde da je bez obzi­ ra na stupanj istosti ili razlika riječ o nekoliko jezika. to nije razlog da se govori o zaseb­ nim jezicima: »Naposljetku. Inozemni autori zapažaju da je danas »status srp­ skohrvatskog jezika klasična politička i lingvistička dile­ ma. 28. Kroatisti. Schubert 1997: 85. dok isto­ vremeno itekako tematiziraju međunacionalne jezične razlike i pridaju im nadproporcionalnu važnost (što kri­ tički zapažaju npr. Zaboravljaju da »jezik je sredstvo za spo­ razumijevanje. Hrvati i Muslimani svi govore srpskohrvatski« (Coulmas 1993/1994: 38). 88. Kroatisti npr. Iz tog citata je također vidljivo da se hrvatski jezikoslovci. 90-91. Ressel 2000: 233). time samo pokazuju da temi ne pristupaju kao lingvisti. pogotovo.

a napominje i da ekavsko/ijekavsko dvojstvo postoji čak i unutar srp­ ske varijante: »u srpskoj varijanti standardne novoštokavštine ekavsko-ijekavsko dvojstvo postoji i danas.90 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ma korištena za nacionalističke ambicije« (Contact Bul­ letin 2002: 3). na šaranje — makar kakvo: a) reči šareno pisane (e. može se mnogo polepšati. Toga su svjesni i pojedini kroatisti. unutar nekih drugih jezika također postoji razli­ ka u izgovoru jata. Takve zone s kojom fonetskom pojedinosti nalazimo često u okviru pojedinih standardnih jezika ili njihovih varijanata«. a kao drugo. ta razlika kao prvo nema utjecaja na razumljivost. pa ipak je svaki od njih i dalje jedan te isti jezik: npr. Ante Starčević piše 1851. nedopušća mi vreme ni prostor.j. Ja sam i za ovo polepšanje. ije) nerazume ni svi štokav- . kada se odlučivalo koji oblik jata će postati standardni. dok se njegov suvremenik i autor Srpskog rječnika (1818) Vuk Stefanović Karadzic zalagao za ijekavicu (što se vidi i iz naslova njegovog Srpskog rječnika). uhu slušatelja ugodnim učiniti. je. bez da se razumljivost uvredi. Bugarsku presijeca jedna jatova granica. st. Brozović (1978: 49) ističe da ekavica i ijekavica nije razlog da se govori o različitim standardnim jezicima. pa ipak nikomu zdrave pameti nije još došla u glavu misao da zbog toga niječe Srbima opstojnost jezičnoga standar­ da. 239 i 242 sljedeće: »Naš jezik. u čemu stoji lepota jezika. npr. S toga velim: 1. ali bugarski se zbog toga ne dijeli na dva jezika (Alexan­ der 2000: 13). Ovde opširno pisati. u zagre­ bačkim Narodnim novinama br. U skladu sa svojim idejama. ie. Međutim. t. Sto se tiče procesa odabiranja jatovog oblika u 19. Ante Starčević se borio za to da se u Hrvatskoj uzme eka­ vica. Još o izgovornoj razlici ije/e Neki laici razliku u izgovoru jata (cveće/cvijeće) smatraju dokazom da se radi o različitim jezicima.

Pravopisi su u drugom planu jer dok rječnici i gramatike opisuju jezik.Policentrični standardni jezik 91 ci. U našem jeziku nije nijedna reč. pa i tako opet strictissime od moje strane — velim: ovo je (i) najpotištenii. on je najlepši glas. najgadnii glas. Hrvati bi danas govorili ekavicom. a to su u prvom redu gramatike i rječnici. n. dakle niko nemože mi reći: Cicero pro domo sua ali s g. a kamoli kajkavci i čakavci.« (Ovaj citat navodi i Jonke 1964: 205). Re­ zultat je. koi samo nekoli­ ko nas štokavacah razumi. dok su u Zagrebu. dakle ni slobodno — t. a Srbi ijeka­ vicom. bio: Karadžićev ijekavski izbor jata nije prihvaćen u Beogradu zato što tamo nisu htjeli mijenjati svoj ekavski izgovor. Ja sam rodjen štokavski ikavac. a zatim pravopisi.p. Većina postojećih jezika na svijetu ne­ ma pravopis. izabrao i zastupao Vuk Karadžić i što se ona tada više identificira­ la sa srpskim nego s hrvatskim intelektualnim kretanji­ ma. koi svi razumimo. iz lep ali bel postaje lijepijema. koja bi imala više od pet slovkah.j. b) šaranje čepa naše proste reči na više komadah. nego način bilježenja jezika u pisanom mediju. B. I zbilja. Zato Friedman (1999: 14) kaže da je »ironija sadašnje situacije« to što je ijekavicu u 19. Starčevićeva nastojanja da se u Hrvatskoj uzme eka­ vica nisu pobijedila jer su prevladali hrvatski vukovci. što niti je razumljivo. a danas je obrnuto. dakle. — samo ako se dosledno piše. pravopis ne opisuje jezik. . nego uzeti ali čisti i ali e. Ja sam dakle za čisti e. Kodifikacija Već smo rekli da kodifikacija znači bilježenje upotrebne norme u kodificirajućim knjigama. A da je bilo po Anti Starčeviću i Vuku Karadžiću. gdje su izvorni Zagrepčani također ekavci jer su kajkavci. koji su se zalagali za Karadžićev ijekavski izbor jata. dok svaki jezik ima vlastiti rječnik i grama­ tiku. To je srednja perioda!! — Meni ovde druga neostaje. ni lepo. bez obzira da li su taj rječnik i gramatika zabi­ lježeni u obliku kodificirajuće knjige. ipak prešli na ijekavicu. bijelijema itd. st. polag moga načela. a uz šaranje jednoslovična ih reč toliko ima. da su mi reči jednostrane.

. »Kao primjere kodificiranja njihovog standardnog nje­ mačkog navest ću ovdje samo [. znanosti i kulture izišlo već 40. južnoafrički i ka­ nadski rječnici. izdanje s više od 1000 stranica. iz tog citata se vidi daje i razlika u pismu. lati­ nica/ćirilica. za Austriju Austrijski rječnik (37. 1987)« (Ammon 1996: 159). isto kao što se u hrvatskoj varijanti tu i tamo može naći pojedini kajkavski ili čakavski element. Bi­ gler i dr. razlikuju kodifi­ kacije leksika engleskog jezika: »Pored Oxford English Dictionary [britanska kodifikacija] i Webster [američka kodifikacija] postoje sada i australijski. Po pravilu se leksičke jedinice vlastite na­ cionalne varijante navode kao nemarkirane«. u međuvremenu je po nalogu austrijskog Ministarstva ob­ razovanja. npr. Austrijski rječnik (Österreichisches Wörterbuch) izišao je prvi puta 1951. Tako se npr. a postoji i skraćena verzija koja se kori­ sti u austrijskim školama. izdanje 1990) i za Švicarsku školski rječnik Naše rječničko blago (I. dok se lek­ sičke jedinice druge varijante obilježavaju kao markira­ ne (Clyne 2001: 288). i svaka nacionalna zajednica u kojoj se govori pojedina varijanta samostalno odlučuje kako će je kodifi­ cirati (Ammon 1995: 496)...]: za Njemačku DU­ DEN. . upo­ trebu različitih pisama za pisanje jezika) koje su poveza­ ne s razlikama u političkom ili u religijskom identitetu ili u zemljopisnoj lokaciji« (Stewart 1968: 534). Usput re­ čeno. predviđena u okviru policentričnih jezika. Ne mora se ni spomenuti da u navedenim djelima pojedine nacionalne jezične speci­ fičnosti imaju porijeklo u lokalnim dijalektima. koji leksički kodificiraju svoju nacional­ nu varijantu. I nacionalni centri njemačkog jezika raspolažu »vla­ stitim kodificiranjem svog standardnog njemačkog«.92 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Kod policentričnih jezika varijante su potpuno rav­ nopravne. Već i u začecima teorije policentričnosti navedena je zasebna kodifikacija: »U policentričnoj standardizaciji različiti skupovi normi mogu odražavati nezavisne kodi­ fikacije dijalektalnih ili drugih jezičnih razlika (npr.

Policentrični standardni jezik

93

Nezavisna kodifikacija, dakle, nije razlog da se govori o različitim jezicima. Drugim riječima, »kad se normiranje i kodificiranje idioma ne odvijaju monocentrično nego pluricentrično, to principijelno nije nikakva prepreka da ih se klasificira kao varijante jednog jezika« (Gröschel 2009: 88). Sve ovo pobija tvrdnju pojedinih kroatista, npr. Brozovića (2002: 6-7), da navodno zato što se u povijesti pro­ ces standardiziranja odvijao kod Hrvata drugačije i neza­ visno od procesa standardiziranja kod Srba, ne radi se o policentričnom jeziku. Gröschel (2003:181) Brozovićevu tvrdnju komentira na sljedeći način: »Međutim, u inter­ nacionalnoj usporedbi je taj argument neodrživ: kodifici­ ranje norme se kod latinskoameričkih varijanti španjol­ skog i portugalskog rano odvojilo od evropskog polaznog idioma, pogotovo što se tiče leksika, a ipak se zbog toga u romanistici ne govori o nekom argentinskom ili brazil­ skom 'jeziku'«. Katičić (1995: 27-37) se također javlja sa sličnom tvrdnju da se od samih početaka u povijesti proces stan­ dardiziranja odvijao razdvojeno na hrvatskoj i na srpskoj strani pa da se stoga ne može govoriti o jednom standar­ dnom jeziku s varijantama. Gröschel (2009: 88) ga, me­ đutim, podsjeća da »početno razdvojeni procesi standar­ diziranja bili su i kod hindske i urdske varijante hindustanskog. Osim toga, kod njih je postojala i vremenska razlika jer je urdska varijanta ranije normirana i kodifi­ cirana«. Ovome se može dodati i sljedeće: kad se u našem slučaju Brozović, Katičić i drugi (npr. Tafra/Košutar 2008: 197) pozivaju na razdoblje 18., 17. i ranijih sto­ ljeća, onda se radi o predstandardnom razdoblju (jer što­ kavski u ono vrijeme još nije bio nadregionalni jezik svih slojeva društva), pa to nije nikakav argument u vezi s današnjim standardnim jezikom. Možemo napomenuti i da postojanje pojedinih gramatičkih i leksikografskih djela prije 19. st. u pojedinim regijama današnje Hrvat-

94

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

ske, čak i u slučajevima kada su opisivala štokavicu, ne znači daje time ujedno već postojao i standardni jezik: je­ zik iz tih djela nije bio standardni jer nije imao nadregionalnu funkciju, npr. štokavicom nije govorilo stanov­ ništvo kajkavske i čakavske regije. Ovo ujedno pokazuje kako Brozovićeva tvrdnja (1978: 48) da su u 18. st. kaj­ kavski i štokavski bili regionalne varijante hrvatskoga književnog/standardnog jezika neutemeljena je jer »u 18. st. nije postojao neki jezični entitet koji bi 'natkriljavao' kajkavski i štokavski« (Gröschel 2009: 90). A kad se Brozović i drugi pozivaju na 19. i 20. st., tu je povijest standardnog jezika Hrvatima i Srbima najvećim dijelom zajednička, pa ne može važiti kao argument ni za samog Brozovića i one koji nekritički ponavljaju njegove tvrdnje. A kad u vezi s tim razdobljem ističu nezavisnu kodifikaciju u Zagrebu naspram Beograda, onda je to s jedne strane argument protiv postojanja srpskog unita­ rizma na koji se inače tuže, a s druge strane je u skladu s teorijom o policentričnosti jer nezavisne kodifikacije iz nekoliko jezičnih centara su normalne u policentričnim jezicima. Teorija policentričnosti dakle obuhvaća situacije ka­ da se neki jezik kodificira na više mjesta i pritom postoje razlike među centrima kodifikacije, ali te razlike nisu to­ like da bi se moglo govoriti o različitim standardnim jezi­ cima. Države u kojima se govori isti policentrični jezik mogu se, naravno, i dogovarati oko kodificiranja jezika. Jedan takav primjer je internacionalna kooperacija Ni­ zozemske i Belgije pri uspješnom sprovođenju niza za­ jedničkih pravopisnih reformi od 1938. godine (Clyne 1989: 358-359). Drugi primjer predstavljaju Indonezija, Brunej i Malezija, koji od 1986. zajednički standardizira­ ju pravopis i terminologiju, a »razlog zašto su odabrali pravopis i terminologiju za standardizirajuće programe o kojima se raspravlja je želja da se razmjenjuje znanje i iskustvo na akademskoj i profesionalnoj razini. [...] Eko­ nomičnije je razmjenjivati nego odvojeno raditi« (Haji

Policentrični standardni jezik

95

Omar 1992: 410). Indonezija i Malezija to čine već od 1972., kada su osnovale Jezični savjet za Indoneziju i Maleziju, a Brunej im se pridružio 1986., kada je postao i član tog savjeta. Singapur, četvrta država u kojoj se go­ vori isti policentrični jezik, ima po vlastitom izboru sta­ tus promatrača u Savjetu i primjenjuje u praksi rezulta­ te dogovora članica Savjeta oko pravopisnih i termino­ loških pitanja (ibid.: 409). Austrija i Njemačka također se dogovaraju oko pra­ vopisa i ujednačuju ga, dok se o istom takvom pokušaju unutar Jugoslavije 60-ih godina govori danas kao o je­ zičnom unitarizmu, premda gore navedeni primjeri po­ kazuju da se dogovor i ujednačavanje odvijaju čak i između nacija koje žive u različitim državama, pa koliko bi onda tek trebalo biti normalno da se pokušaju dogovo­ riti nacije koje žive unutar iste države, kakav je slučaj bio u Jugoslaviji. Dogovaraju se i sprovode zajedničku je­ zičnu politiku ne samo neke od nacija i država koje govo­ re policentričnim jezikom, nego i pojedine države i nacije koje govore različitim jezicima, čak i takvima koji pripa­ daju različitim jezičnim ograncima. Takav primjer su skandinavski ili nordijski jezici, čije međusobne razlike proizlaze dijelom iz toga što su im u podlozi različiti dija­ lekti, npr. kod standardnog jezika u Švedskoj naspram standardnog jezika u Danskoj, a dijelom iz pripadnosti drugom jezičnom ogranku, npr. finski ne spada u ger­ manske nego u ugrofinske jezike. Zagrebački stručnjak za te jezike Dora Maček (1993: 101) opisuje kako se nor­ dijske zemlje trude zadovoljiti uzajamni interes za što boljim međusobnim sporazumijevanjem, kako surađuju na tom planu toliko da »postoji zajednička ustanova, Nordijski jezični savjet, koji se brine o zajedničkoj je­ zičnoj politici. U to spada i stalna briga o kultiviranju međusobnog sporazumijevanja na nordijskim jezicima bez pribjegavanja engleskom kao međunarodnom jeziku (iako ni takve situacije nisu isključene)«.

96

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Ravnopravnost Sve gore rečeno o policentričnim jezicima ne bi smjelo biti nepoznato lingvistima na južnoslavenskim prostori­ ma jer teorija policentričnih jezika ima već pola stoljeća tradicije u lingvistici (v. pregled razvoja te teorije i njenih pojmova u Ammon 1995: 42-^49). Uostalom, najistaknu­ tiji kroatisti primjenjivali su je sredinom 60-ih godina, npr. Brozović (1965: 35-36) piše da varijante »se javljaju u svim nacionalno nehomogenim standardnim jezici­ ma«, »srpska i hrvatska varijanta predstavljaju [...] feno­ mene analogne engleskoj i američkoj varijanti«, »razlike između varijanata« na strukturu standardnog jezika »utječu malo ili, kao u hrvatskosrpskom slučaju, gotovo nimalo«. Isto Brozović piše i 1988. (str. 5): »Standardni hs. j. ostvaruje se u varijantama odn. standardnojezičnim izrazima, što je obična pojava u višenacionalnim jezičnim standardima«. Babić (2001: 269) također ističe 1966. godine: »valja odmah reći da sam i ja jedan od onih koji drže da varijante postoje«. Danas se, međutim, tema policentričnosti zaobilazi na južnoslavenskim prostorima, a i onda kada se spo­ minje pokušava joj se pripisati neravnopravnost varija­ nata i sugeriranje dominacije jedne od njih. No, »pojmovi policentrični ili polinacionalni jezik ne sugeriraju odno­ se dominacije među različitim centrima jednog jezika. Naprotiv, oni su uvedeni i koriste se s ciljem da naglase načelnu ravnopravnost različitih nacionalnih varijanata jednog jezika« (Ammon 1995: 496). Štoviše, »po svoj prilici je pojam 'policentrični jezik', odnosno publikacije i diskusije koje se odnose na njega, barem donekle pridonio osvještavanju te načelne ravno­ pravnosti i ojačao samopouzdanje nekih centara« koji su se smatrali slabijima (ibid.). Varijante su, dakle, načelno ravnopravne, što naravno ne znači da su jednake po svo­ joj prestižnosti. Na prestižnost utječe niz činilaca, a među glavnima su broj govornika i ekonomska snaga na-

Policentrični standardni jezik

97

cionalne zajednice koja se služi pojedinom varijantom (više o svemu tome govorit će se u poglavlju Prestiž).

(Socio) lingvistički kriteriji Odgovor na pitanje da li se radi o jednom standardnom jeziku ili o nekoliko dobiva se primjenom (socio)lingvističkih kriterija. Kao što je poznato (v. npr. Jacobsen 2008: 27; M0rk 2008: 295), postoje tri kriterija: jedan je istraživati kakav je omjer podudarnosti i razlika između dotičnih idioma (sistemskolingvistički, tj. tipološki krite­ rij), drugi je mjeriti međusobnu razumljivost između go­ vornika tih idioma (komunikativni kriterij), treći je da li je za nadregionalni tj. standardni jezik uzet isti dijalekt ih ne (genetski kriterij). Može se reći i da ti kriteriji ujed­ no kontroliraju jedan drugi. Naime, rezultat koji se dobi­ je primjenom jednog od njih DO pravilu se poklapa s re­ zultatom druga dva kriterija. Što je i logično, jer ako je za nadregionalni jezik uzet isti dijalekt (npr. štokavski), to ima za posljedicu ogromnu podudarnost uspoređivanih idioma i više-manje potpunu međusobnu razumljivost. Ili, obrnutim redoslijedom, ako se govornici razumiju bez posebnih poteškoća, onda mora da je količina podu­ darnosti u jeziku velika, a ona proizlazi iz toga što je za nadregionalni jezik uzet isti dijalekt. Kad se pogleda npr. jezik u Njemačkoj, Austriji i Švi­ carskoj, neosporno je da »standardni njemački jezik tih različitih država pokazuje itekako primjetne razlike« (Ammon 1995: 1). A da se usprkos tim razlikama radi o jednom standardnom njemačkom jeziku, dokazuje se zasnovanošću standardnog jezika na istom dijalektu, sistemskolingvističkom podudarnošću triju varijanata njemačkog i međusobnom razumljivošću između njiho­ vih govornika (ibid.: 5-11). I za varijante bilo kojeg dru­ gog policentričnog jezika vrijedi da su zasnovane na istom dijalektu, da je sistemskolingvistička podudarnost

98

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

varijanata velika i da je međusobna razumljivost između njihovih govornika više-manje potpuna, te da stoga čine isti jezik. Omjer identičnosti naspram razlika Pri usporedbi standardnog jezika u Hrvatskoj, Srbiji, BiH i Crnoj Gori upada u oči sistemskolingvistička podu­ darnost: »Lingvistički tu imamo samo jedan jezični si­ stem, koji se javlja u nekoliko varijanata. To uopće ne stoji pod znakom pitanja« (Hinrichs 1997: 14; usp. i Jacobsen 2006: 317-318; 2008: 26-27). Stoga se »činjenica da su suvremeni srpski i hrvatski varijante jednog jezika dokazuje odlučujućim istovjetnostima u jezičnom siste­ mu« (Pohl 1996: 214). Kada se mjeri količina istovjetnosti, uspoređuju se sve jezične razine. Ako postotak potpune identičnosti prelazi 50% u uspoređivanim tekstovima, onda se do­ tični idiomi smatraju jednim policentričnim standar­ dnim jezikom (Ammon 1995: 6; Bunčić 2008: 91). Bu­ dući da mjerenje istovjetnosti kod varijanata srpsko­ hrvatskog jezika daje za rezultat 75% ili više ovisno o idiomu, radi se o jednom policentričnom jeziku (Bunčić 2008: 93). Za usporedbu, kod Ausbau-jezika čiju podu­ darnost su mjerili isti autori postoci su iznosili 16%, 6% i 5%. Osnovno rječničko blago također pokazuje daje riječ o jednom policentričnom jeziku. Sto ulazi u osnovno rječničko blago, definirao je Morris Swadesh sastavivši listu od sto osnovnih riječi. Na njoj su riječi koje ozna­ čavaju dijelove ljudskog tijela (oko, kosa, srce, usta), živo­ tinje (riba, pas), radnje (jesti, piti), brojeve (jedan, dva, tri), zamjenice (ja, ti, on) itd. Dva idioma se ubrajaju u isti jezik »ako imaju najmanje 81% zajedničkog osnov­ nog rječničkog blaga« (Kloss 1976: 303). Hrvati, Srbi, Bošnjaci i Crnogorci kad govore standardnim jezikom imaju 100% zajedničko osnovno rječničko blago: i Brozo-

Policentrični standardni jezik

99

vić (2002a: 124) priznaje da su im prema toj poznatoj Swadeshevoj listi od sto osnovnih riječi sve riječi iste (jednu riječ, džigerica, Brozović doduše smatra razli­ kom, ali istovremeno kaže da se koristi svuda i da stoga ipak nije razlika). Struktura sloga također dokazuje da se radi o jed­ nom jeziku (Jacobsen 2008b: 138). Ista je bez obzira je li riječ o standardnom jeziku u Zagrebu, Beogradu, Saraje­ vu ih Podgorici. A na osnovi teorije Kopenhaške lingvi­ stičke škole, s njenim najznačajnijim predstavnicima Hjelmslevom i Uldallom, proizlazi da se struktura sloga može smatrati DNK profilom jezika (ibid.). Štokavica Kad se pogleda koji regionalni jezik je postao nadregionalnim, dakle koji dijalekt je postao standardnim jezi­ kom u Hrvatskoj, Srbiji, BiH i Crnoj Gori, potvrđuje se rezultat prethodnog kriterija: za lingvistiku taj »jezik ostaje srpskohrvatski dok god njegova štokavska osnova ostaje zadržana« (Laškova 2001: 20; isto i M0rk 2008: 295). Do danas sve varijante srpskohrvatskog (hrvatska, srpska, bosanska i crnogorska) počivaju na štokavici (Blum 2002: 134). Zajednička štokavica kao standardni jezik »ostavlja malo mogućnosti za kreiranje većih razlika i daljnjih udaljavanja, bez obzira na želje političara« (Laškova 1999: 89). Ponekad se na južnoslavenskim prostorima čuje tvrdnja da se štokavica koja je uzeta za standardni jezik u Hrvatskoj razlikovala od štokavice koja je uzeta za standardni jezik u Srbiji (Pranjković 1997: 54). No čak i kad bi to bio slučaj, ne bi se moglo zbog toga tvrditi da je riječ o različitim standardnim jezicima. Naime, kako je već od osnutka teorije policentričnosti poznato, radi se o jednom policentričnom standardnom jeziku ako njegovi varijeteti »počivaju na istom dijalektu ili na dva jako srodna dijalekta« (Kloss 1976: 310).

100

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Da je npr. za standardni jezik u Hrvatskoj uzeta čakavica, onda bi se moglo govoriti o različitom jeziku, ali to nije slučaj. Budući da se danas u Hrvatskoj ne pre­ lazi na čakavski ili kajkavski, nego je štokavica i dalje nadregionalni a time standardni jezik, te da se u Srbiji danas ne prelazi na slavjanoserbski, nego je i višim i nižim slojevima društva standardni jezik štokavski, nije se na području standardnosti ništa bitno promijenilo. Činjenica da je štokavica postala standardnim jezi­ kom na području današnje Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore nije u skladu sa željom kroati­ sta da se radi o četiri različita standardna jezika. Kako bi zataškali tu činjenicu, u svojim publikacijama o standar­ dnom jeziku u Hrvatskoj ističu inače zanemariv udio kajkavskih i čakavskih elemenata, dajući mu tako nadproporcionalan značaj, i istovremeno potiskuju u drugi plan podatak da je standardni jezik u Hrvatskoj štokav­ ski. No povremeno čak i S. Babić (2004: 150) priznaje da »hrvatski i srpski književni jezici [...] utemeljeni su na jednom narječju — štokavskome«. I Brozović (2005:194) priznaje »da i jedni i drugi imaju novoštokavsku dijalektnu osnovicu standarda«, odnosno na »jedinoj dijalekat­ skoj osnovici koja je Hrvatima i Srbima zajednička, na novoštokavskom tipu, izgrađen je i zajednički standar­ dni jezik« (Brozović 1965: 46). Prema Brozovićevim se riječima (1988: 3) kod novoštokavskog tipa radi o dija­ lektalnoj osnovici »s fizionomijom ujednačenom u opse­ gu kakav je posve rijedak u evropskim jezicima i u jezici­ ma općenito« koja funkcionira »kao osnovna centripetal­ na snaga samoga hs. [hrvatskosrpskog] jezika«. To što standardni jezik sadrži poneku riječ iz kajkavskog i ča­ kavskog ne znači da kroatisti smiju kajkavski i čakavski stavljati na istu razinu kao štokavski: naime, standardni jezik jednako sadrži i riječi iz turskog, latinskog, nje­ mačkog, engleskog itd. pa bi se prema toj logici svi oni morali stavljati na istu razinu kao i štokavski. Usput rečeno, i u nacionalnim varijantama drugih policentri-

da »se Hrvati i Srbi uglavnom dobro razumiju i nije potrebno prevođenje. Brozović (2005:14). također pokazuje da se radi o jednom standardnom jeziku: »Kad bi se počelo govoriti o zasebnom srpskom i zasebnom hrvat­ skom jeziku (u užem smislu te riječi ili čak kao langue) ili i o bosanskom. npr. a čak ni tu nije bilo niti ima — ako je čov­ jek dobre volje — poteškoća u sporazumijevanju). i obrnuto. Istina je. Dale­ ko više od 90% tipično 'srpskih' riječi razumije preko 90% Hrvata. dakako. naravno.Policentrični standardni j ezik 1 0 1 čnih jezika ima elemenata iz lokalnih dijalekata kojih nema u ostalim varijantama istog jezika pa je svejedno riječ o jednom policentričnom jeziku. to bi značilo udvarati se nacionalizmu Srba i Hrvata jer jezik sam jest i ostaje lingvistički zasno­ vano samo jedan sa svoje dvije (ili tri) normativne vari­ jante. Međusobna razumljivost Kriterij međusobne razumljivosti. O međusobnoj razumljivosti priznaju čak i ikone današnje jezične politike u Hrvatskoj. i kada se na tele­ viziji daje izjava kojega stranca. Leto (2001: 59) utvrđuje da »jezična ra­ zumljivost između Srba i Hrvata je potpuna«. direk­ tna posljedica količine identičnosti u uspoređivanim idi- . daje odnos hrvatskoga i srpskog jezika drugačiji nego odnos hrvat­ skoga prema bilo kojem drugom jeziku. samo ne ako govori srpski«. npr. gledan bilo kao lingvi­ stički bilo kao sociolingvistički kriterij. uvijek se prevodi. Stupanj međusobne razumljivosti je. To ne mogu izmijeniti ni ciljani zahvati u jezik od strane hrvatske i srpske nacionalne fi­ lologije« (Pohl 1996: 219). Poteškoća u sporazumijevanju između govornika i pisaca tih varijanti nije bilo ni prije ni sada (razlike između sjevernonjemačkog i južnonjemačkog su po mom mišljenju veće. Podjednako piše niz inozem­ nih autora. Trudgill (2003:119) također konstatira da hrvatska i srpska vari­ janta »su potpuno međusobno razumljive«.

a ona je. Bošnjaka i Crnogoraca. profesor Morton Benson s Pennsylvanijskog sveučilišta i profesor Wayles Browne s Cornellskog sveučilišta. Browne piše: »Razlike iz­ među standardnih oblika srpskohrvatskog su dovoljno male da osoba pred sudom ne može opravdano odbiti prevodioca zbog toga što on koristi jedan standardni oblik tog jezika. hrvatskog i srpskog. Ta tri stupnja jezične distance podudaraju se s tri stupnja međusobne razumljivosti: »Abstand sprečava međusobnu razumljivost (srednja jezična distanca do­ pušta je s mnogo napora. »tipična za stan­ dardne varijetete istog policentričnog jezika«. Srba. Na osnovi količine identičnosti je »korisno razli­ kovati tri stupnja jezične distance: malu (tipičnu za standardne varijetete istog policentričnog jezika. između austrijskog standardnog njemačkog i njemačkog standardnog njemačkog). tj. a osoba pred sudom drugi« (iz Draženo­ vić-Carrieri 2002: 51). zamoljena dva ugledna slavi­ sta iz Amerike. da kažu da li netko tko govori jedan od tih jezika može opravdano tvrditi da ne razumije druga dva« (Draženović-Carrieri 2002: 50-51).102 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam omima. U svom odgovor W. mora se priz­ nati da je međusobno razumijevanje moguće s lakoćom. između standardnog luksem­ burškog i njemačkog standardnog njemačkog) i veliku (=Abstand. Kad se to primijeni na standardni je­ zik Hrvata. . Abstand-jezike)« (Ammon 2005: 1538). dovoljnu da bilo koja dva varijeteta pred­ stavljaju različite jezike. npr. Koliki je stupanj međusobne razumljivosti između nabrojanih južnoslavenskih naroda zanimalo je i pojedi­ ne evropske institucije pa su od strane Tribunala u Haagu »u prvoj polovini 1995. da daju svoje mišljenje o razlikama između bosanskog. što znači da se radi o maloj jezičnoj distanci. a mala jezična distanca s lakoćom)« (ibid. kako je vidljivo iz predzadnjeg citata. npr. srednju (minimalnu jezičnu udaljenost između standardnih varijeteta različitih jezi­ ka (Ausbau-jezika).).

na prevođenju na zaseban srpski jezik. sa znanstvenoga. pa kad netko pred sudom 2004. međusobno su razumljive jednako kao i varijante engle­ skog. ako ne zna da je britansko 'diversion' u sjevernoj Americi 'deto­ ur').). jedan kompetentan prevodilac može prevoditi sve tri varijante srpskohrvatskog« (ibid. potječe od ideoloških i poli­ tičkih vrijednosti koje su. Razlike između tih varijanti mogu se ukratko sa­ žeti na sljedeći način: postoje fonetske/pravopisne razli­ ke — reka/rijeka. iskusan srpski pre­ vodilac znati značenje hrvatske verzije. dobiva od pred­ stavnice Tribunala Hildegard Uertz Retzlaff sljedeći od­ govor: »inzistiranje optuženoga na postojanju srpskoga kao posebnoga jezika nema realnu podlogu. kako ih koriste obrazovani govornici. Srpski prevodilac koji možda ne zna sto je pro­ sinac može jednostavno pitati govornika za objašnjenje. jezikoslovno­ ga stajališta. bezvrjedne« (iz Grčević 2008: 190-191). U jeziko­ slovnome smislu srpskohrvatski jezik ne može se raz­ dvojiti na dva ili više jezika. to su samo različite oz­ nake koje se daju istomu članu južnoslavenskoga ogran­ ka indoeuropske porodice jezika. Mora se naglasiti da će kompetentan. (U rijetkim slučajevima će možda i američki prevodilac trebati obja­ šnjenje od govornika britanskog engleskog. Razlike u pisanju. . Da zaključim. Navedeni zaključci ugrađeni su u praksu Tribunala u Haagu. Po­ stoje razlike u leksikonu ili rječniku: decembar — prosi­ nac. Iako nacionalisti kao što je optuženi mogu inzistirati na uporabi 'srpskoga' ili 'hr­ vatskoga' ili 'bosanskoga' jezika. npr.Policentrični standardni jezik 103 I »profesor Benson također zaključuje da 'varijante srpskohrvatskog. Svaka eventualna autonomija koja zaista postoji između tih ta­ kozvanih 'različitih jezika'. Potreba da pita za objašnjenje pojavila bi se jako rijetko. Većina tih razlika je dobro poznata i međusobno ra­ zumljiva. sin­ taksi i izgovoru nisu dovoljno značajne da bi se 'srpski'. One su dobro poznate i međusobno ra­ zumljive. inzistira npr. Praktično ne postoje gramatičke razlike. 'hrvatski' i 'bosanski' tretirali kao odvojeni jezici.

dakle u općoj jezičnoj teoriji kao i u filologijama suočenima s fe­ nomenom jezičnih varijanata« (Gröschel 2009: 132). Budući da se sporazumijevanje bazira na razumljivosti. st. Štoviše. pojam uzajamne ra­ zumljivosti je dio definicije jezika: jezik se definira kao sredstvo međusobnog sporazumijevanja (Abraham 1974: 411.104 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Gröschel (2003: 182) također konstatira da »idiomi Hrvata.. dominantno čak odlučujuću ulogu u novijem istraživanju jezika. pa se njegovo djelomično zapostavljanje u postjugoslavenskoj jezičnoj raspravi (kod hrvatskih jezičnih partikularista već i prije 5 . »kao mjerilo za uvrštavanje idioma u isti jezik međusobna razumljivost ima važnu. Ta uzajamna razumljivost [.. No.. Bošnjaka i Srba (i naravno Crnogoraca) su kao i prije uzajamno razumljivi (i to statistički u daleko većoj mjeri nego što je to slučaj između blisko srodnih jezika).: 193). Takvo mjesto međusobna razumljivosti zauzima ne samo u novijoj lingvistici. je u teorijskim diskusijama o statusu idioma kao varijanata jednog jezika ili zasebnih jezika širom svijeta prisutan kriterij međusobne razumljivosti... Južnoslavenski lingvisti pokušavaju zaobići uzajam­ nu razumljivost kao kriterij. U skladu s tim definira se: »Jezik je svaki lingvistički enti­ tet [. Iz toga Gröschel (2003:183) izvlači zaključak da se radi o varijantama policentričnog jezika..] između kojeg i drugih takvih entiteta vlada me­ đusobna nerazumljivost« (Campbell 1998: 165). lingvistika se ne može odreći međusobne razumljivosti kao kriterija.] je principijelni kriterij za razlikovanje dijalekata istog jezika od različitih jezi­ ka« (ibid. Tako­ đer: »Međusobna razumljivost [. Lewandowski 1990: 994-995). nego već »od zadnje četvrtine 19.] je sociolingvistički korelat strukturnoj sličnosti utvrđenoj u sistemskoj lingvistici«. O istoj temi M0rk (2008: 295) podjednako napominje da je »međusobna ra­ zumljivost potpuna« i da je to uz gramatičku strukturu i štokavicu standardnog jezika dokaz da je riječ o jednom policentričnom srpskohrvatskom jeziku.

taj time samo dokazuje vlastito ne­ poznavanje važnosti međusobne razumljivosti idioma u znanstvenoj povijesti lingvistike i u suvremenom jezičnoteorijskom diskursu« (Gröschel 2009: 151). »tko kao Pranjković (2004. Naime. a sve druge su samo aspekti i modaliteti« (Mounin 1978: 55). i tvrde da je simbolička funkcija jezika jednako važna ili čak važnija od komunikativne.Policentrični standardni jezik 105 raspada Jugoslavije) mora okarakterizirati kao izraz provincijalizma u struci« (Gröschel 2009: 133).: 134)... nacionalni 2 . Nasuprot međusobnoj razumljivosti. Neosporna »znanstvenosistematska relevantnost kriterija međusobne razumljivosti proizlazi kao prvo iz važnosti kategorija 'komunikacije'/'sporazumijevanja' i 'razumijevanja' u taksonomijama poddisciplina istraži­ vanja jezika« (ibid. uopće ne stoji pod znakom pitanja da »komunikativna funkcija je primar­ na. 186) misli da kriterij međusobne razumljivosti nema status znanstvenog argumenta [.: 135).] ili tko kao Grčević (2002a. Intere­ santno je da i tu neupitnu činjenicu kroatisti gube iz vida. Drugim riječima. Kao drugo. U lingvističkoj enciklopediji (Crystal 1998:286) također je navedena međusobna razumljivost kao lingvistički kriterij. prvotna i temeljna funkcija jezika. »znanstvenosiste­ matska bitnost međusobne razumljivosti može se izvesti i iz hijerarhijskog ranga koji pripada tom kriteriju kao manifestaciji komunikativnog aspekta jezika u sklopu jezičnih funkcija« (ibid. U sociolingvističkoj enciklopediji može se pročitati da je uzajamnu razumljivost potrebno uzimati kao krite­ rij jer se »na taj način može izbjeći potpuno neadekvatno rješenje da se međusobno sasvim nerazumljivi idiomi svrstaju u isti jezik i da se međusobno vrlo lako razumlji­ vi idiomi svrstaju u različite jezike« (Ammon 1987: 324). 6) taj kriterij svrstava prvenstveno u laičke predodžbe o jeziku suprotstavljajući mu kao navodno znanstveno pri­ mjereniju — a nužno subjektivnu — 'samoprocjenu go­ vornika' i povijest standardizacije (kod Hrvata i Srba prvotno razdvojenu).

[.. započeli američki lingvisti Voegelin i Harris. Zahvaljujući stalnom optimiranju mjerenja razumljivosti.106 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam identitet koji kod južnoslavenskih jezikoslovaca igra gla­ vnu ulogu označen je u istoj enciklopediji kao nelingvistički.. Ta pitanja mu se postavljaju odmah nakon što mu se prezentira tekst ili rečenica. U gornjem citatu spomenut je i način mjerenja ra­ zumljivost. Ispitanik mora odgovoriti na pitanja o sadržaju koherentnog teksta ili izoliranih rečenica. [. tvi/fante. Međusobna razumljivost kao (socio)lingvistički kri­ terij suprotstavljena je neznanstvenom političkom kutu gledanja: »Kad se politički kut gledanja odbaci. tada nije teško odrediti da li se radi o jednom jeziku ili o nekoliko jezika. srpski/hrvatski. 8. koje su 1951. Govorniku nekog idioma ponudi se govoreni ili pi­ sani odlomak iz nekog drugog idioma i razumijevanje se testira nizom pitanja. onda se rijetko pojavljuju poteškoće pri od­ ređivanju da li idiomi dviju grupa ljudi predstavljaju dija­ lekte jednog jezika ili su dva različita jezika« (Dixon 1997: 7..] razumije se ili vrlo malo (mo­ žda 10%) — tu se radi o različitim jezicima — ili skoro sve (70% ili više) — ovdje se radi o dijalektima istog jezi­ ka.. bengalski/asameski. već u 70-im godinama razvijena je po­ uzdana metoda mjerenja (Casad 1974: 99). Stupanj razumljivosti se mjeri pomoću broja ispravno odgovorenih pitanja. i nabrojani su neki primjeri u kojima neosnovano nacionalni »identiteti forsiraju podjelu tamo gdje lingvi­ stički postoji relativno mala razlika — hindski/urdski. 62). Vrlo rijetko se javlja slučaj da razumijevanje iznosi oko 50%.] Kad se 'jezik' definira pomoću uzajamne ra­ zumljivosti. U internacio­ nalnom sociolingvističkom priručniku opisuje se kako lingvistički instituti koriste za mjerenje razumljivosti te­ stove u obliku koherentnog teksta ili u obliku izoliranih rečenica (Ammon 1987: 325). ksosa/zulu«. Te­ stovi sastavljeni od izoliranih rečenica imaju prednost utoliko što je u takvim rečenicama redundantnost manja .

Policentrični standardni jezik

107

nego u koherentnom tekstu pa ih je teže razumjeti. Ako rezultati testiranja pokazuju visok stupanj međusobne razumljivosti, dolazi do »svrstavanja različitih varijeteta ujedan te isti jezik. To se po pravilu radi kad međusobna razumljivost iznosi između 75% i 85%« (ibid.). Do zaključka da se granična zona nalazi između 75% i 85% došlo se nakon što su timovi lingvista na primjeri­ ma brojnih jezičnih situacija širom svijeta ispitivali me­ đusobnu razumljivost raznih idioma tako što su ispitani­ cima prezentirali po određenim pravilima sastavljen tekst nekog drugog idioma i njegovu razumljivost testi­ rali pomoću pitanja. Poslije izvršenog testiranja ispitani­ ku je postavljeno i pitanje da li mu je bilo lako ili teško ra­ zumjeti taj tekst. Nakon što su se odgovori na to pitanje usporedili s dobivenim postotkom razumljivosti teksta, pokazalo se da kad je razumljivost iznosila 85% ili više, to se po pravilu podudaralo s izjavom ispitanika da im je lako razumjeti dotični idiom (Casad 1974: 84). A kad je postotak razumljivosti iznosio 75% ili manje, to se po pravilu podudaralo s izjavom ispitanika da im je teško razumjeti dotični idiom (ibid.). U zoni između 75% i 85% odgovori su varirali. Budući da je međusobna razumlji­ vost između Hrvata, Srba, Bošnjaka i Crnogoraca kad govore standardnim jezikom daleko veća od granice na­ vedenog postotka, nesumnjivo se radi o jednom te istom standardnom jeziku. Ponekad se čuje tvrdnja da će jednom u budućnosti, za nekoliko stotina godina, sigurno doći do znatnih po­ teškoća u sporazumijevanju između Hrvata, Srba, Bo­ šnjaka i Crnogoraca jer će jezične razlike između njih po­ stati velike, pa se stoga već danas može govoriti o raz­ ličitim jezicima (v. npr. Tafra/Košutar 2008: 204; iste au­ torice jednako proročanstvo izriču i za engleski jezik, str. 200, 202). Međutim, proročanstvo, koliko god neki vjero­ vali u njegovo ostvarivanje, nije dio jezične stvarnosti. A znanost o jeziku se može držati samo jezične stvarnosti. Osim toga, ima i suprotnih proročanstava (Kristophson

108

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

2000:185; Lončarek 2009). Ne treba zaboraviti ni da na­ stanak jezika koji bi bio teško razumljiv drugim nacija­ ma znači istovremeno da bi sve dosad napisano u jednoj naciji postalo teško razumljivo budućim generacijama iste nacije, što današnjim generacijama sigurno nije u in­ teresu. Također ne treba smetnuti s uma da je mo­ gućnost sporazumijevanja s pripadnicima drugih nacija prednost svakog jezika, a ne mana. I, kao što pokazuju brojni takvi primjeri u svijetu, mogućnost sporazumije­ vanja ne negira zasebnost nacija i država. Primjena svih triju lingvističkih kriterija pokazuje da »za slavistiku kao sistemskolingvističku disciplinu nema nikakvog razloga da srpski, hrvatski i bošnjački smatra različitim jezicima umjesto kao do sada varijan­ tama jednog jezika« (Gröschel 2001: 180). To je razlog zašto lingvističke kriterije preskaču oni koji tvrde da po­ stoji nekoliko novih jezika, i ponavljaju da na pitanje da li hrvatski, srpski, bosanski/bošnjački, crnogorski pred­ stavljaju jedan jezik nije moguće dati neki lingvistički odgovor. Stvar je u tome da lingvistički kriteriji daju od­ govor, ali on je suprotan od želja ispolitiziranih filologa. Kao dokaz da lingvistički kriteriji ne postoje, kroati­ sti ističu da se ne zna točno koliko ima jezika u svijetu. Međutim, razlog zašto se ne zna točan broj jezika nije ne­ postojanje lingvističkih kriterija, nego je razlog u tome što još postoje jezično nedovoljno istraženi predjeli ze­ maljske kugle, npr. u području Amazone, središnje Afri­ ke, Nove Gvineje, i što 66% jezika na svijetu ima manje od 10 tisuća govornika a jezicima s tako malo govornika događa se da vrlo brzo nestanu (Crystal 1998: 286). Iz istih razloga ne znaju npr. ni biolozi koliko danas točno ima biljnih ili životinjskih vrsta u svijetu — to ne znači da biologija nema kriterije po kojima određuje stoje raz­ ličita vrsta.
2

Policentrični standardni jezik

109

Navodno sociolingvistički kriteriji Definicija sociolingvistike Na južnoslavenskim prostorima pojavljuje se tvrdnja da je lingvistici suprotstavljena sociolingvistika. Međutim, već i definicija sociolingvistike pokazuje da je neopravda­ no očekivati suprotstavljanje između sociolingvistike i lingvistike, na osnovi kojeg bi se moglo reći da je srpskohrvatski jedan jezik po lingvističkim kriterijima, a nekoliko jezika po sociolingvističkim. Naime, sociolin­ gvistika je poddisciplina lingvistike, usp. definiciju so­ ciolingvistike: »Poddisciplina lingvistike koja se bavi uzajamnim odnosima između društvene strukture i je­ zične strukture, a zadatak joj je pokazati sistematsku po­ vezanost jezične i socijalne strukture te utvrditi uzročne odnose u jednom ili u drugom smjeru. Sociolingvistika je interdisciplinarni projekt sociologa, lingvista, psihologa i antropologa koji konstituira jedan zajednički predmet proučavanja« (Lewandowski 1990: 979). Kao što se vidi iz definicije, sociolingvistika sadrži komponente četiriju znanosti ali ne i politike — ovo ističemo jer pojedini bal­ kanski filolozi žele politiku predstaviti kao sociolingvi­ stički kriterij iako ona to nije.
5

Je li ustav kriterij Poznato je da su ustavi dio politike. Pa ipak južnoslaven­ ski lingvisti pokušavaju kao sociolingvistički kriterij predstaviti ustave novonastalih država, u kojima su hr­ vatski, srpski, bosanski i crnogorski proglašeni službe­ nim jezicima s pravno fiksiranim imenima. No, sociolingvistička podrška »za zahtijevanje statusa zasebnog 'je­ zika' ne može se dobiti samom činjenicom proglašavanja službenog jezika i pravnim fiksiranjem politički poželj­ nog imena (i obrnuto, ne može nestati administrativnim mijenjanjem statusa idioma i njegovim preimenova-

110

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

njem)« (Gröschel 2009: 221). Jer »obična odluka još ne čini jezik. Isto tako ne može ime napraviti od nekoliko je­ zika jedan ili od jednog nekoliko« (Blum 2002: 153). Osim toga, ustavno proglašavanje nekog idioma slu­ žbenim jezikom i ustavno fiksiranje imenovanja nisu sociolingvističkog karaktera, nego političkog (Gröschel 2003:149): »Kod izbora službenih jezika i njihovog ime­ novanja rukovode se grane prava koje su za to zadužene isključivo prema smjernicama politike odnosno dotičnih vladajućih elita u državi. Stoga nema nikakvog oprav­ danja kod opisivanja postjugoslavenskih jezičnih odnosa navoditi proglašenost službenim jezikom i administra­ tivno fiksiran oblik imena kao navodno 'sociolingvistička obilježja' u korist jezičnopartikularističke argumen­ tacije kod srpskohrvatskog jezika«. Drugim riječima, »iz ustavnog proglašavanja srpskog, hrvatskog, bosanskog i crnogorskog jezika ne mogu se izvesti (socio)lingvistički argumenti protiv toga da i dalje postoji srpskohrvatski kao jedan jezik« (Gröschel 2009: 349). Budući da se ustavno proglašavanje službenim jezi­ kom rukovodi neznanstvenim motivima, ono ne utječe na sociolingvistiku (Gröschel 2006: 181-206). Gröschel (2003: 151-160) navodi ustave iz 21 evropske i izvane­ vropske države naspram kojih lingvistika klasificira i imenuje jezik drugačije jer su odredbe o službenom jezi­ ku u tim ustavima u suprotnosti sa znanstvenim spozna­ jama. Gröschelovi primjeri su ujedno i dokaz da »odred­ be o službenom jeziku i o nazivu jezika [...] su za lingvi­ stiku i sociolingvistiku irelevantne« (Gröschel 2009: 284). Iz jedne grupe prikupljenih primjera vidi se kako (so­ ciolingvistika i dalje klasificira idiome kao varijante jed­ nog jezika premda ih je politika proglasila službenim 'je­ zicima'; druga grupa primjera također potvrđuje samo­ stalnost lingvistike naspram politike pokazujući da lin­ gvistika opisuje kao različite jezike idiome koje državna politika predstavlja kao jedan 'superjezik'; treća grupa

Policentrični standardni jezik

111

primjera oslikava nesklad između lingvistike i politički motiviranih odredbi u ustavima na sljedeći način: u lin­ gvistici svaki jezik koji se istražuje ima svoje ime, a državni zakoni u onim slučajevima kad uopće određuju službeni jezik znaju svjesno prešutjeti njegovo ime for­ mulacijama poput »službeni jezik je jezik na kojem je na­ pisan ustav« (primjer Grčke iz 1968.)- Takav primjer predstavlja i Austrija nakon 2. svjetskog rata, kada je od 1945. do 1952. »u okviru oportunističkog distanciranja od svega što je njemačko« naziv »njemački jezik« odlu­ kom Ministarstva izbačen iz škola. Umjesto njega kori­ stio se naziv »jezik nastave«, kako je pisalo i u svje­ dodžbama iz onog vremena (Gröschel 2003: 159). Stoga je jasno da »su službeni jezici i ime koje im država dodjeljuje čisto pravne tvorevine« koje se ne pre­ nose automatski u (socio)lingvistiku (ibid.: 182). Tim više što baš kod imenovanja službenog jezika postoje »pokušaji od strane politike da pitanje imenovanja instrumentalizira za vlastite svrhe. Službeni nazivi jezika mogu postići funkciju prikrivanja stvarnosti pogotovo kod stranaca koji nisu dobro upoznati s prilikama u određenoj zemlji i s jezikom« (ibid.: 159-160). Zato i rukovođenje prema službeno-političkom ime­ novanju a ne prema znanstvenome nailazi na kritiku, npr. u slučaju Registracijske agencije za ISO-kodove: »Mana kod ISO 639-2 je što se jako orijentira prema po­ litičkim okolnostima: npr. srpski, hrvatski i bosanski se vode kao tri različita jezika, dok se najmanje osam pot­ puno različitih kineskih jezika vode kao samo jedan. Na­ suprot tome je SIL-shema jače pokušavala orijentirati se prema lingvističkim kriterijima« (Richter 2006). Neupućeni misle da je ustavno proglašavanje službe­ nog jezika znak da postoji jezik kojim oni govore. Potreb­ no je stoga podsjetiti da proglašavanje službenim jezi­ kom neke države nije kriterij za postojanje ili neposto­ janje nekog standardnog jezika (Mattusch 1999: 79-80). (Socio)lingvistika ima svoje vlastite kriterije, a ustavno

112

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

»pripisivanje različitim idiomima statusa pomoću odred­ bi o službenim jezicima ne može konkurirati s lingvi­ stičkim i sociolingvističkim kriterijima. To proizlazi već iz činjenice što preko 98% jezika na svijetu nema nika­ kav službeni status« (Gröschel 2009: 341). Kad bi ustav bio kriterij za postojanje jezika, onda onih 98% jezika na svijetu koji ustavom nisu proglašeni službenima ne bi postojali. Ne bi postojao npr. mađarski jezik jer u mađar­ skom ustavu ne postoji odredba o službenom jeziku. Takvu odredbu u ustavu nemaju ni skandinavske zemlje Danska, Norveška, Švedska. Ustav se može promijeniti preko noći, ali postojanje nekog standardnog jezika ne može. Za jezikoslovce koji se pozivaju na sociolingvistiku kad tvrde da je u hrvat­ skom, srpskom, bosanskom i crnogorskom slučaju riječ o četiri standardna jezika karakteristično je da »nažalost, takvi autori reduciraju 'sociolingvistiku' najčešće samo na proglašenost službenim jezikom (a njega usto često još pogrešno poistovjećuju sa standardnim jezikom)« (ibid.: 367). Naime, ne samo daje standardni jezik (so­ ciolingvistički pojam, a službeni jezik politički, nego je standardni jezik širi pojam od službenoga: »Službeni je­ zik je tehnički pojam koji označava jezik ili jezike za službene poslove vlade«, dakle »službeni jezik je jezik koji je vlada priznala i odobrila za upotrebu u službenim poslovima vođenima u vladinim institucijama« (Sonntag 1995: 92). Podjednako i Eastman (2001: 658) određuje službeni jezik kao »jezik upotrebljavan za poslove vla­ de«. Dok standardni jezik nije ograničen samo na vladi­ ne institucije, »službeni jezik koristi se u centralnim nadregionalnim organima države (vladi, parlamentu, upravi)« (Witt 2001: 31). Stoga se u definiciji »pojam slu­ žbenog jezika razumno može ograničiti na jezik na ko­ jem država komunicira sa svojim građanima, odnosno, još općenitije rečeno, jezik koji vlada može koristiti u svim svojim djelatnostima. [...] Navedena kratka defini­ cija je sasvim dovoljna za određivanje osnovnih funkcija

Policentrični standardni jezik

113

službenih jezika« (ibid.: 30). Iz dosad rečenoga se vidi da »'službene jezike' mora se [...] po njihovom nastanku i po funkciji striktno razlikovati od 'standardnih jezika'. Slu­ žbeni jezici su izvanjezični pravni konstrukti« (Gröschel 2009: 114). Proglašavanje jezika službenim nije potrebno u svr­ hu zaštite tog jezika (Gonzalez 2001: xxvii). Stoga kod spomenutog podatka da je 2% jezika u svijetu proglašeno službenim iskrsava pitanje »Zašto se proglašava? Sasvim sigurno je to 'nepotrebno' s neposredne 'pragmatičke' točke gledišta. Mnoge države, uključujući i Veliku Brita­ niju i Sjedinjene Američke Države, nemaju ustavno slu­ žbeni jezik« (Cooper 1989:101). I Njemačka je među tak­ vim državama (Gröschel 2003: 141). Ovakvi primjeri potvrđuju da je ustavno proglašavanje službenog jezika suvišno — navedene države sasvim dobro funkcioniraju bez toga, bilo da se radi o jednojezičnoj ili o višejezičnoj državi. Cooper (1989: 101) zapaža, osim toga, da se »i usta­ vom proglašeni službeni jezici ponekad ignoriraju«. Kao primjer ignoriranja navodi pojedine države u kojima se od 16 ministarstava čak 14 ne pridržava ustavne odred­ be o službenom jeziku koristeći drugi jezik, i to deset­ ljećima nakon što je u ustavu određen službeni jezik. To su samo neki od primjera koji potvrđuju lingvistički za­ ključak »da niti je nužno odrediti službeni jezik niti je nužno pridržavati se ustavne odredbe ako je donesena« (ibid.). Razumljivo je zašto niz država u svijetu nema ustav­ no proglašen službeni jezik kad se zna da ustavno pro­ glašavanje samo jednogjezika službenim je nedemokrat­ ski čin jer služi isključivanju iz javnog života ljudi koji govore drugim jezicima ili na koje se gleda kao da govore drukčije, to je »napad na demokratske osnove« (Giroux 2001: x). Taj čin je izraz jezične netolerancije, a jezična netolerancija je »često politički prihvatljiva maska za ne­ toleranciju« prema određenim grupama ljudi, prema

114

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

drugim nacijama itd., »možda simptom straha za budući status sada dominantne grupe općenito« (Gonzalez 2001: xxvi). Ta maska se koristi jer je mnogo manji pro­ blem u današnjim društvima govoriti o službenom jeziku ili o jezičnoj čistoći nego govoriti direktno o neprija­ teljstvu prema drugoj naciji, o rasi i si. (ibid.: xxvii). Protiv ustavnog proglašavanja postoji još jedan raz­ log: euforija koja se umjetno pravi oko proglašavanja zna ljude navesti da jezik i/ili određeno ime jezika gledaju kao totem, kao kvazisakralni emocionalno nabijeni gru­ pni simbol s kojim se identificiraju, nešto poput nacio­ nalne himne, zastave i grba (Tabouret-Keller 1997: 318-319). U takvim slučajevima »ustavno određivanje jezika predstavlja upotrebu političkih simbola za učvr­ šćivanje vladajućih elita« (Cooper 1989: 102). Navedena pojava zapažena je u novonastalim južnoslavenskim dr­ žavama (Friedman 1999; Gröschel 2003:160). Vladajuće elite prave pomoću medija lažnu paniku da će propasti nacija i država ako se ustavom ne proglasi službeni jezik, i to pod imenom dotične nacije odnosno države. Time izmišljaju nepostojeće probleme i konstruiraju sukobe, skrećući ujedno pažnju s važnih ekonomskih i drugih pi­ tanja u društvu: »politika jezične panike obično se javlja u obliku naizgled privlačnog brzog fiksanja, koje po pra­ vilu uzrokuje više problema nego što ih rješava« (Gonza­ lez 2001: 260). Iako ustav nije sociolingvistički kriterij, kroatisti se pozivaju na ustav (v. npr. Samardžija 2003: 9; Tafra/Košutar 2008: 204) i zato da bi neistomišljenike prikazali kao prekršioce ustava, dakle kao protudržavne elemen­ te, što znači da ih kriminaliziraju. Time pokušavaju na­ domjestiti nedostatak dokaza za svoju tvrdnju da se radi o različitim jezicima. S pravom Gröschel (2009: 350) u pozivanju kroatista na proglašenost službenim jezikom vidi izraz slabosti: očito »hrvatska strana pripisuje ranije navođenim drugim, navodno lingvističkim ili sociolingvističkim argumentima za zasebnost hrvatskoga jezika

Policentrični standardni jezik 115 slabu uvjerljivost nakon što su oni. oba idioma u lingvistici besprijeporno važe i dalje kao varijante« (ibid. Jer što je uopće njihova funkcija? Svakako nije zaštita ili . ustavne odredbe koje se u praktično jednoje­ zičnoj zemlji odnose na taj jezik potpuno su promašene. S obzirom da su razlike između hrvatske i srpske varijante još manje nego između hindske i urdske (Thomas 2003: 318). Citirajući kao takav primjer Marka Tadića. naime.: 125). prvenstveno u ino­ zemstvu. Npr. Usput rečeno. da ustavne odredbe o jeziku imaju smisla samo ako se odno­ se na manjinske jezike u toj državi..) ga komentira: »Time se od 'znanstvene zajednice' lingvista zahtijeva da prepusti politici prvenstvo kod definiranja što čini za­ seban 'jezik' i da zanemari svoje vlastite klasifikacije«. Nasu­ prot tome. Gröschel (ibid. Poznato je. podvrgnuti temeljitoj kritici«. utoli­ ko više dolazi do izražaja koliko je neznanstveno što »hrvatska strana čak daje prioritet odredbama o službe­ nom jeziku umjesto lingvističkim i socioungvističkim kriterijima« (Gröschel 2009: 349). tj. čija se potpuna udaljenost od lingvistike pokazuje u svjetlu činjenice da već »odavno su predstavnici opće lingvistike i slavistike obrazložili i razglasili nalaz da su jezičnopravne i naposljetku politički motivirane odredbe o sta­ tusu idioma irelevantne za pitanje njihove klasifikacije kao zasebnih 'jezika'« (Gröschel 2009: 349-350). pa zato poduzi­ ma »povlačenje na 'siguran' teren odredbi o službenim jezicima«.: 88). odredbi o službenom jeziku u hrvat­ skom ustavu nedostaje i smisao. lingvistika pokazuje dominantnu tendenciju da­ vanja prednosti unutarjezičnim datostima« (ibid. »premda je s državnim razdvajanjem na indijskom potkontinentu naziv hindustanski jezik potisnut iz slu­ žbene upotrebe. Ali »u svim slučajevima kad se kod određiva­ nja kategorija mogu uzimati u obzir unutarjezični i izvanjezični faktori ili kad oni čak kao osnova definicije ko­ lidiraju. ako kažu da nitko ne smije biti diskriminiran s obzirom na svoj jezik. Kao podjednak primjer citira i Izjavu HAZU iz 2005.

Tzv. Čak i kad države nisu jednojezične. U prirodnim znanostima je još očitije nego u društveni­ ma da ne koristi mnogo ako se slijedi mišljenje neke po­ pulacije laika. nije u (socio)lingvistici kriterij pri određivanju jezika: smatrati neki idiom »jezi­ kom zato što ga njegovi govornici tako procjenjuju bilo bi kao npr. Zbog te subjektivnosti se »percipiranje jezične situacije od strane govornika ne mora podudarati sa stvarnom situacijom« (Aitchison 1992: 494). »vrijednosni kriterij« odnosno samoprocjena govornika Južnoslavenski filolozi se kod tvrdnje da Hrvati. vrijednosni kriterij nije znanstven jer »govornik prosuđuje svoj jezik ne prema lingvističkim ih drugim objektivnim kriterijima. nego prema subjektivnim kriterijima« (Schubert 1997: 84). Srbi. jegulju smatrao zmijom jer je ljudi procjenjuju tako« (Ammon 1989: 31). nelo­ gično je i nepotrebno u ustav stavljati odredbe o većin­ skom jeziku. ne bi bili jako sretni s takvim rješenjem. Međutim. 2 3 . po pravilu. Nijedan ozbiljan biolog ne bi npr. njihova samoprocjena. na njiho­ voj samoprocjeni. Polito­ lozi. tj.116 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ravnopravnost tog jezika kad se ionako radi o jednoje­ zičnoj zemlji. sa svim neodređenostima koje proiz­ laze iz subjektivnosti« (Haarmann 2002: 11). Štoviše. Kod govornika je »svijest o jeziku vrijednosna kategorija i stoga subjektivna. vrijednosni kriterij. koji se zasniva na stavu govornika prema vlastitom jeziku tj. Bošnjaci i Crnogorci govore različitim standardnim jezi­ cima pozivaju na tzv. smatrati neki politički sistem demokratskim zato što ga njegova populacija procjenjuje takvim. Zato vrednovanje od strane govor­ nika. »lingvisti i društveni psi­ holozi koji su istraživali narodne stavove ustanovili su da su tvrdnje ljudi o jeziku netočne i da su često u kon­ tradikciji s njihovom stvarnom upotrebom jezika« (Mil­ roy/Milroy 1999:15).

ali zadatak znanstvenika je da poboljša amaterske teorije običnog čovjeka. 276) upućujući. (Ne bismo jako cijenili profesora meteoro­ logije koji bi smatrao da je cilj njegove profesije sistema- . Ona možda mogu biti zgodna kao početna 'radna hipoteza'. »mišljenje govornika o vlastitom idiomu i o drugim idiomima. npr. a ne da ih uzme zdra­ vo za gotovo. Brojni inozemni lingvisti već su pisah o nezavisnosti lingvistike od samoprocjena govornika.: 316). »o raskora­ ku između nalaza lingvistike i prosudbi govornika kon­ statiraju Hamers/Blanc (2000.. na hindski i urdski (hindustanski): 'Ono što su lingvisti definirali kao jedan te isti jezik ili kao jezični kontinuum mogu različiti govornici tog jezika gledati kao različite jezike'. može se reći da »svatko je u određenoj mjeri amaterski lingvist [. između ostalog.]. varijan­ te ili varijeteta određenog jezika« (Gröschel 2009: 316-317). Postoji i dodatni razlog za kritičko propitivanje na­ rodnih uvjerenja o jeziku: poznato je da »pomoću mjera jezične politike može se manipulirati jezičnom sviješću« kod laika (ibid. »Utoliko su navodno spontano pro­ izvedena vrednovanja jezika kod laika često samo refleks jezičnopolitičke odnosno jezičnoideološke manipulacije« (ibid. stavovi proizišli iz toga i prosudbe o vrijednosti su zbog neizbježne subjektivnosti u njima i zbog izvanjezične motivacije principijelno neprikladni za lingvističku klasifikaciju s ciljem diferenciranja između različitih jezika s jedne strane i varijeteta/varijanata istog jezika s druge strane« (Gröschel 2009: 147)..Policentrični standardni jezik 117 Dakle. I u Evropi ima primjera da govornici idioma sebe pripisuju zasebnim jezičnim zajednicama dok ih lingvistika smatra govornicima dijalekta. Što se tiče laičkih promišljanja o jeziku.: 321). Ali činjenica da svi mi imamo određena 'amaterska mi­ šljenja' na temu našeg materinskog jezika ne daje tim mišljenjima nekakav specijalan status u očima znanstve­ nika lingvista.

Time što je to Fishman opisao u svojoj sociolingvističkoj knjizi. ili vračeve s fakultetski školovanim liječnicima. Poistovijetiti laičke stavove o je­ ziku sa sociolingvističkima bilo bi isto što i poistovijetiti alkemiju s kemijom. 97) sažima stav do­ minantan u lingvistici: »uobičajeni stav među lingvisti­ ma [. »vrijednosnog kriterija«: npr.118 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam tizirati korpus bapskih priča o prognozi vremena)« (Sampson 1979: 189-190). Npr. nije to uvjerenje ujedno postalo i njegovo uvjerenje. može se napomenuti da i Kloss (1976: 306) odbacu­ je samoprocjenu govornika kao kriterij kod određivanja da li se radi o različitim jezicima: »Taj stav koji se zasni­ va na osjećajima i koji se ubraja u područje laičkog jezi­ koslovlja je doduše znanstveno beznačajan«.. O temi »uvjerenja govornika o vlastitom jeziku ili općenito o jeziku« Trask (1999: 96. Sociolingvist može konstatirati da laici imaju odre­ đeno mišljenje o jeziku. Pojedini južnoslavenski filolozi također su zapazili slabosti tzv. Kloss ( 1978: 27) podsjeća da »neće neki jezični oblik koji lin­ gvisti jednoznačno klasificiraju kao dijalekt postati jezik zato što njegovi govornici zastupaju mišljenje da se radi o 'jeziku'«. svjetski poznat sociolingvist Joshua Fishman utvrdio je da kod raznih naroda postoji uvje­ renje da njihov jezik potječe od zlatne ptice. ili astrologiju s astronomijom. ali ga ne preuzima kao znanstve­ no utemeljeno..] je da ta narodna uvjerenja nisu ništa više nego za­ bavni komadići neznalačkih gluposti«. nije po­ stalo uvjerenje koje zastupaju sociolingvisti jer nije znanstveno utemeljeno. S obzirom da hrvatski jezikoslovci spominju u pozi­ tivnom smislu Heinza Klossa kao sociolingvistički auto­ ritet. Tako da svakome upućenom u sociolingvistiku poznato je da »opće mjesto jezične sociologije odnosno sociolingvistike i u tradiciji Klossa je da samoprocjenjivanje jezika od strane njegovih govornika nije prihvatlji­ vo za znanost kao kriterij kod određivanja statusa« (Grö­ schel 2009: 317). Skiljan (2002: 2 .

jer bi sve ovisilo samo o tome hoće li stanovnici Pule ili Slavonije izjaviti da svoj idiom smatraju zasebnim jezikom. Kad bi samoprocjena govornika bila sociolingvistički kri­ terij. Ah ta »laička shva­ ćanja o jeziku su za lingvističku znanost irelevantna« (ibid.: 312). pulski ili slavonski. Tako narod može zvati i jezik kako god hoće. zaborav­ ljajući da nitko ne priječi neupućene laike da o jeziku kažu što god hoće. dok treći proistječe iz djelomično iracionalnog stava govornika prema vlastitom jeziku«. . nego znanstveno utemeljen pristup. naime. Ob­ jekti internacionalnog priznavanja su samo države« (Gröschel 2009: 221). Pozivaju se na ljudska prava. Zato su i školovani naspram laika u narodu. no takvo »legaliziranje« ili »međuna­ rodno priznavanje« »ne postoji u pravima naroda. npr. ali jezikoslovci bi se morah držati (socio)lingvističkih kriterija. kao što im nitko ne brani da se hvata­ ju za dugme kad vide dimnjačara. bilo bi moguće da već sutra nastanu novi strani je­ zici. Pozivanjem na stavove u narodu zaboravljaju da zadatak (socio)lingvista nije primjenjivati narodski pri­ stup jeziku. Narod može pauka zvati insektom. prva su dva kriterija u osnovi rezultat lingvističke i racional­ no zasnovane analize. Prije svega. Postoji li »pravo naroda« kao kriterij Filolozi s južnoslavenskih prostora pozivaju se na »me­ đunarodno priznavanje« idioma kao »jezika« pod od­ ređenim imenom. O domaćim jezikoslovcima uočeno je da se ponašaju »kao da je sama želja za razgraničavanjem dovoljna za nastanak novih standardnih jezika« (Gröschel 2009: 100). ali biolog to neće napraviti jer zna da pauk nije insekt.Policentrični standardni jezik 119 37) kritički zapaža da »Katičićev model složenog je­ zičnog identiteta ne naglašava dovoljno razlike između tipoloških i genetskih kriterija s jedne strane i vrijedno­ snog određenja s druge strane.

čak ni Amerikanci ne bi bili jedna od ravnopravnih nacija. tj. Ni od drugih naroda se ne traži prela­ zak na strane jezike. ujedno i jedini koji donekle ugrožavaju to pravo. Amerika i Engleska su demokratske. Osim toga. današnja nastojanja da se srpskohrvatski podijeli na više jezika navedena su u internacionalnom jezičnom leksikonu kao aktualni pri­ mjer jezičnog šovinizma (Glück 2000: 652). a upravo to čine oni koji tvrde da Hrvati. Bošnjaci i Crnogorci govore četiri jezika. A po kroatističkoj logici da nacija nije ravnoprav­ na ako nema zaseban jezik. Budući daje šovinizam. ravnoprav­ ne zemlje i različite nacije. Zaboravljaju da lagati nije znak demokracije i ravnopravnosti. Štoviše.120 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Pozivaju se i na ravnopravnost naroda tvrdeći da je znak demokracije i znak ravnopravnosti reći da svaka nacija ima zaseban jezik. Bošnjaci i Crnogorci. Njemačka i Austrija su demokratske. nitko ne zahtijeva od Austrija­ naca da pređu na francuski. i nitko se ne mora praviti slijepim pred činje­ nicom da jezik kojim govore Hrvati također govore i Srbi. a nemaju zasebne jezike. ekstremni nacionalizam. 2 Moguće je da je riječ »pravo« postala pomodna na južnoslavenskim prostorima jer drukčije se ne može ob­ jasniti zašto južnoslavenski filolozi zazivaju »pravo na­ roda na svoj jezik« kad od naroda nitko ne traži da pređe na neki tuđi jezik. ravnopravne zemlje i različite nacije. neutemeljeno je i ne­ umjesno spomenuta nastojanja nazivati demokratskim činom. Usput rečeno. Isto je i u našem slučaju: nitko ne traži od Hrvata da pređu npr. a ni one nemaju zasebne jezi­ ke itd. npr. i to tako što prema svom subjektivnom ukusu . na španjolski. koji se pozivaju na »pravo naroda na svoj jezik«. Srbi. zanimljivo je da su baš kroatisti. u suprotnosti s demokracijom i ravnopravnošću. To znači da se demokracija i ravnopravnost ne po­ stižu zasebnim jezikom. Ujedno se nikome ne brani da javno iznosi kako jezik kojim govore Austrijanci ta­ kođer govore i Nijemci i većina Švicaraca.

Ta prava i slobode su univerzal­ ni i vrijede za svakog čovjeka [.). a nekoliko nacija govori istim jezikom..što je neprihvatljivo u zna­ nosti jer sugerira da se radi o više jezika. Kad bi se jezik nazivao prema naciji. Ta univerzalnost isključuje nekakvu podjelu ljudskih prava na određene grupe ljudi. Naime. Pozivaju se i na to da je imenovanje jezika npr. nijedna regionalna konvencija za zaštitu ljudskih prava ili prava manjina (KSZE-a/OSZE-a ili Vijeća Evrope) ne zna za takvo pravo na samoodređivanje imena jezika«. Nijedna deklaracija prava UNO-a ili UNESCO-a. nazivati jezik kako hoće.]. hrvat­ skim u skladu s »pravom hrvatskoga naroda. Jacobsen (2006: 319) podsjeća kako mišljenje da po­ stoji nekakvo pravo naroda na određivanje imena jezika predstavlja pogrešno shvaćanje odnosa između nacije i jezika. Ove osnovne postavke iz do- . i nema prema tome nikakvih razloga zbog kojih bi Hrva­ ti« se pozivali na nekakvo nepostojeće pravo nazivanja jezika prema naciji (ibid. Narod ima pravo svoj jezik zvati svojim imenom«. Kod teme ljudskih prava potrebno je podsjetiti da »ljudska prava kao idejnopovijesno nasljeđe francuske revolucije polaze od temeljne postavke« da »svaki pojedi­ ni čovjek naspram državnih zahvata ima neotuđiva os­ novna prava i slobode koje svako društvo ili zajednica moraju poštivati i štititi. Gröschel (2003:164) ističe: »Tim oštrije treba ustvrditi da se još u doba Deklaracije iz 1967. Laici u narodu mogu. radilo o jednom ad hoc iz­ mišljenom 'pravu'. onda bi bilo nekoliko naziva za isti jezik.Policentrični standardni jezik 121 odlučuju koju riječ će kojeg dana proglasiti nevaljalom i zahtijevaju od naroda upotrebu drugih riječi. Osvrćući se na tu tvrdnju koja se ponavlja još od Deklaracije.. ali se pritom ne mogu pozivati na pravo niti se nazivi iz naroda smiju na­ metati lingvistici (Gröschel 2001: 175). dakle isključuje partikularistička prava ko­ lektiva« (Riedel 2005: 288). naravno. naroda koji govore isti jezik kao i neki drugi narod »ima toliko da ih ne treba ni nabrajati.

i kritičku analizu te Izjave u Kordić 2005:226-231): u Izjavi se citi­ raju rečenice Ujedinjenih naroda gdje se govori o pravu svake osobe da se slobodno može služiti svojim jezikom. oduzima mu se sloboda izražavanja na svom jeziku jer elita od njega zahtijeva da prihvati purističke i preskriptivne intervencije u ime izmišljenog prava kolektiva na različit jezik. kreću se u krugu autori­ tativnih državnih sistema« (Riedel 2005: 21). oduzi­ ma mu se ono pravo na koje se Izjava HAZU poziva i koje je jedno od univerzalnih prava svakog čovjeka. Razlike iz- . Kao drugo. HAZU 2005: 41-48. Time sastavljači Izjave pravo svake osobe izvrću u pravo kolektiva. BiH i Crne Gore opslužuje jedan te isti standardni jezik. političke stranke ili društveni pokreti odu­ zimaju građaninu odluku o njegovom identitetu obave­ zujući ga da mora pripadati jednoj određenoj kulturnoj. poglav­ lja Sto je standardni jezik i Zašto je potreban standardni jezik) vidi se da područje Hrvatske. poglavlja Definicija policentričnog jezika. Drugim riječima. zagaran­ tirano u dokumentima Ujedinjenih naroda pa bi ga hr­ vatska država morala poštivati. a istovremeno se te rečenice u Izjavi HAZU prikazuju kao da u njima piše da svaki narod mora imati različit je­ zik. Jedan od novijih primjera toga je Izjava HAZU o jeziku (v. Kao prvo. Konkretno. Zaključak o sociolingvistici Sociolingvistika pokazuje suprotno od politički isformuliranih odredbi o jeziku u ustavima južnoslavenskih dr­ žava. Ne smije se zaboraviti da »čim država. dobro poznata sociolingvistička teorija policentričnosti (v. jezičnoj ili religijskoj zajednici. iz definicije jednog od temeljnih sociolingvističkih pojmova kao sto je standardni jezik (v.122 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam kumenata Ujedinjenih naroda o pravima čovjeka izokreću se u našoj sredini. Srbije. oduzimajući na taj način dotično pravo svakom pojedincu jer on za njih postoji samo kao dio ko­ lektiva i mora biti podređen onome što elita kolektiva odredi.

općepoznata istina je: gdje nema dvojezičnosti. sociolingvistika nudi i druge dokaze da se kod srpskohrvatskog radi o jednom jeziku: »Bez obzira na pokušaje kroatiziranja odnosno 'turkiziranja' od strane jezičnopartikularističkih lingvi­ sta u Hrvatskoj i među bosanskim Muslimanima (čiju trajnu prihvaćenost od strane mase govornika u obje re­ gije tek treba pričekati) idiomi Hrvata. Kodifikacija).Policentrični standardni jezik 123 medu varijanata policentričnog jezika. nemamo posla s dva jezika« (ibid.. Uz te sociolingvističke argumente »najjači sociolin­ gvistički dokaz. Radi se o nepostojanju bilingvizma između grupa govornika navedenih triju idioma (odnosno četiriju s crnogorskim). To nije bilingvizam. nego prilagođavanje istog jezi­ ka varijantskim posebnostima. ko­ ja uz lingvističke datosti uzima u obzir i sociolingvističke da se jezik govori u različitim nacijama i u različitim državama. Ta uzajamna razumlji­ vost [. Da je riječ o istom jeziku vidi se po tome što jedna osoba može koristiti srpsku va- .] je sociolingvistički korelat strukturnoj sličnosti utvrđenoj u sistemskoj lingvistici i argument za to da i dalje postoji jedan srpskohrvatski jezik« (Gröschel 2003: 183). Dvojezičnost nije kad netko iz Srbije dođe na Jadran pa da ne bi bio prepoznat kao Srbin unosi u svoj govor ijekavske izgovorne elemente. Treće.). Ili kad netko iz Hrvatske ih Bosne preseli u Beograd i ne želi tamo biti prepoznat kao izbjeglica pa svoj ijekavski izgovor zamjenjuje ekav­ skim. Začuđujuća či­ njenica da taj kut gledanja nije sistematski razmatran može se možda objasniti upravo banalnošću stanja stva­ ri. bo­ sanskog/bošnjačkog i srpskog radi o tri autonomna 'jezi­ ka' sastoji se u jednom argumentu koji — začudo — u obimnoj literaturi o jezičnoj šizmi oko srpskohrvatskog dosad nigdje nije bio tematiziran. Bošnjaka i Srba (i naravno Crnogoraca) su kao i prije uzajamno razumljivi (i to statistički u daleko većoj mjeri nego što je to slučaj između blisko srodnih jezika). Na kraju krajeva.protiv shvaćanja da se kod hrvatskog.. daje isti rezultat.

Ammon (1995: 302) navodi primjere kad Nijemci presele u Švicarsku pa se dio njih trudi svoju njemačku varijantu zamijeniti švicarskom varijantom njemačkog jezika ka­ ko bi izbjegli odbojnost kod nekih Švicaraca kad po govo­ ru prepoznaju da sugovornik dolazi iz Njemačke. naravno. što bi pomoglo većem ko­ mercijalnom uspjehu u Njemačkoj. i u drugim zemljama u svijetu.124 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam rijantu a druga hrvatsku ih bosansku ili crnogorsku pa da komunikacija između njih svejedno tečno funkcioni­ ra. No. nego će reći »tričetvrt devet« ako ne želi biti prepoznat kao došljak sa sjevera itd. Slučajeva prilagođavanja jezika varijantskim poseb­ nostima ima. izlazi i u zagrebačkom izdanju jezično prilagođenom sredini za koju je namije­ njena. kad netko sa sjevera dođe na odmor u južnu Njemačku. od njemačke glu­ mice kad prihvati ulogu u austrijskoj televizijskoj seriji traži se da prilagodi svoj izgovor i svoj Vokabular austrij- . Kod njih se također radilo o prilagođavanju istog jezika varijantskim posebnostima da bi tekstovi izgledali kao da potječu iz te sredine. trudi se svoje bavarske regionalne posebnosti zamijeniti sjevernonjemačkim karakteristi­ kama. Takvih bi se primjera moglo navesti više«. hrvatskoj i srpskoj. I u dru­ gim zemljama ima takvih slučajeva: nekom piscu iz Au­ strije koji rukopis svoje knjige nudi njemačkom izdavaču može se dogoditi da izdavač predloži prilagođavanje ru­ kopisa njemačkoj varijanti kako bi ga njemački čitatelji osjećali kao jezik svoje sredine. Prila­ gođavanja jezika ima i unutar Njemačke: kad netko s juga preseli na sjever. a spo­ menute novine bi se razumjele i da su bile samo u jednoj verziji. ne radi se o prevođenju jer svrha prevođenja je postizanje razumijevanja. neće na pitanje koliko je sati odgovoriti na ulici »četvrt do devet«. Kroatisti spominju da su unutar Jugoslavije neke no­ vine izlazile u dvije jezične verzije. 1948. nego o prilago­ đavanju: »'Borba' od god. što bi trebalo značiti da su se dotične novine prevodile i daje stoga riječ o dva jezika. Ili. ili. I Babić (2004: 32) priznaje da se ne može govoriti o prevođenju.

Naziv jezika Svaki jezik mora u lingvistici imati svoje ime. Pfannkuchen. Nazivi koji pišu u današnjim ustavima hrvatski jezik. Podudarna situacija je i »u Indiji. Karfiol. Kartof­ feln kaže u austrijskom filmu Paradeiser. Ammon (1995: 304) navodi i primjer iz Švicarske kad je »švicarski radio DRS 80-ih godina prijetio otkazom spikerima koji nisu govorili specijalnu švicarsku varijantu njemačkog«. Hrvati hrvatski. Nacionalni ideolozi forsiraju različita imena kako bi sugerirah da se radi o različitim jezicima.Policentrični standardni jezik 125 skoj varijanti. Palat­ schinke. što bi trebalo značiti da je riječ o različitim jezicima. iako se obje varijante ne razlikuju bitno jedna od druge« (Mattusch 1999: 74) i »jedno je sigurno: hrvatski i srpski su jedan te isti jezik« (Hetzer 1993: 33). a budući da različita imena sugeriraju različitost. Na južnoslavenskim prostorima »Srbi nazivaju sada svoj jezik srpski. Erdäpfel. potpuno jednako kao govoreni hrvatski i govoreni srp­ ski« (Fishman 1997: 128). pa se stoga u njenom jeziku pojavljuju riječi kojih nema u njenim njemačkim filmovima: npr. Međutim. Jer ako je sadržaj spomenutih knjiga najvećim dijelom podudaran kao što i jest. Blumenkohl. Kad bi različiti nazivi dokazivali da se radi o raz- . iz toga proizlaze problemi« (Raecke 1996: 22). srpski jezik. onda u lingvistici ne pomažu različiti nazi­ vi. bosanski jezik nisu za lingvistiku prihvatljivi jer »sva tri imena trenutno označavaju jedno te isto. S tim ciljem iz­ laze i gramatike s jednodijelnom oznakom jezika: Gra­ matika bosanskoga jezika. Gramatika hrvatskoga jezika. da bi se radilo o različitim jezicima potrebno je mnogo više od različitog imenovanja jezika. Gramatika crnogorskog jezika. gdje su svakodnevni govoreni urdski i hindski ustvari isto. umjesto Tomaten. Gramatika srpskoga je­ zika.

onda bi Škiljanov (1990: 63) »anegdotalni karakter situacije u kojoj je svaki Hrvat od rođenja poliglot. pridavano je imenu jezika nadproporcionalno veliko značenje« (Blum 2002: 128). srpski. sugestija da su one postale dva različita jezika ostaje lingvistički neodrživa« (Hawkeswort 1994: 3857). Pritom se zaboravlja da »ne može ime napraviti od nekoliko jezi­ ka jedan ih od jednog nekoliko« (ibid. Međutim. kojeg jedni nazivaju 'bosanski'. premda je politički oportuno naglašavati razlike između tih dviju varijanata. Miedlig (1994: 42) zaključuje: »Svim grupama . tj. gdje pod natuknicom Serbo-Croat piše: »s raspadom federacije i nezavisnošću Hrvatske moguće je da će nazivi hrvatski i srpski postati uspostavljeni kao službeni nazivi. O raskoraku između lingvistike i službenog uvo­ đenja jednodijelnih naziva govori se i u najvećoj svjetskoj lingvističkoj enciklopediji. srpski« danas bio još dodatno pojačan time što svaki Hrvat nakon rođenja zna već četiri jezika: hrvatski.126 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ličitim jezicima. Raecke (1996: 20) kritički primjećuje »daje u zadnje vrijeme postalo gotovo moda potpuno poricati postojanje srpskohrvatskog. jer osim vlastitog jezika poznaje ijedan strani je­ zik. a treći 'hrvatski'« (Mappes-Niediek 2005: 30). bosanski/bošnjački i crnogorski. govore i danas jedan te isti jezik. drugi 'srpski'.: 153). Tvrditi da se radi o različitim jezicima »značilo bi prenositi nacionalističko razmišljanje u lingvistiku i slavistiku« (Pohl 1996: 214). The encyclopedia of language and linguistics. ali ne samo tamo)«. Jer Hrvati. Proučavajući muslimanske grupe u raznim dijelovi­ ma BiH. Srbi i Bošnjaci »bez obzira što tvrde suprot­ no. ne samo tvrditi da on trenutno više ne postoji nego čak ići tako daleko da se poriče daje ikada postojao (to se događa prvenstveno u Hrvatskoj. posegnulo se za promjenom imena jezika: »budući da se pojedinačni standardni oblici teško mogu lingvi­ stički razgraničiti jedan od drugog i da je čitav problem ideološki opterećen. S obzirom daje teško mijenjati sadržaj je­ zika.

nego dvodijelnim oznakama jezika. Belgijanac ne govori belgijski. u južnoslavenskom slučaju se činjenica da sve strane govore istim jezikom označava već stoljeće i pol u lingvistici ne jednom jednodijelnom. Tako može jedna te ista varijanta jezika nositi ime 'bosanski'. Nekoliko jednodijelnih oznaka (hrvatski. niti znači da nacije koje nisu spomenute u imenu jezika nisu nacije. Ta razlika u nazivanju ne počiva ni na kak­ vom jezičnom kriteriju. Jacob Grimm (Lencek 1976: 46. Dvodijelnu oznaku prvi je upotrijebio 1824. To ne znači da nacija po kojoj se jezik naziva može nametati drugim nacijama svoju varijantu. i u gramatikama zagrebačkih autora. dok se u gramatikama srpskih autora u to vrijeme još »nastavila tra­ dicija srpskih gramatičara da svoj jezik nazivaju srp­ skim« (Lencek 1976: 49). je Jernej Kopitar jedno­ značno koristi kao naziv jezika. i 1859. a ne znači ni da među njima nema jezičnih razlika. španjolski. što nije slučaj. npr. nego samo na nacionalnoj pri­ padnosti govornika« (Mappes-Niediek 2005: 30). A na­ cionalna pripadnost govornika nije kriterij za nazivanje jezika. bosanski/bošnjački) nije za lingvistiku prihvat­ ljivo jer one bi značile da se radi o nekoliko jezika. To znači da je dvodijelni naziv . Argentinac ne govori argen­ tinski itd. Austri­ janac ne govori austrijski. Pojavila se već 1854. od 1836. Za­ grebu ili Sarajevu govore govorom svog grada bez obzira da li su Srbi. Prihvatljiva bi bila jedna jednodijelna oznaka koja bi pokrivala čitavo jezično područje. Kod većine drugih policentričnih jezika i koristi se od starta jedan jednodijelni naziv. Muslimani ili Hrvati. Pohl 1996: 209-210). Kanađanin ne govori kanadski. Švicarac ne govori švicarski. engleski. I »svi koji su odrasli u Beogradu. srpski. 'srpski' ili 'hrvatski'. cr­ nogorski. njemački.Policentrični standardni jezik 127 je zajedničko da jezik ne dolazi u obzir kao sredstvo razgraničavanja i kao poseban kulturni činilac i činilac inte­ griranja grupe jer je isti kao kod Hrvata i Srba u svim bitnim točkama«. npr. Ali naspram tih primjera.

dok je kod Hrvata materinski samo onima koji nisu kajkavci ili čakavci. vara kad nasta­ nak te složenice datira u 'drugu polovicu 19. usta­ ljen naziv u lingvistici. i da se dvodijelni naziv prvo koristio u zagre­ bačkim gramatikama a tek onda se proširio u gramatikama na stranim jezicima u inozemstvu: 1865. A »kod bosanskog franjevca Ivana Franje Jukića. Do tog razdoblja područje Slavonije. može se objasniti time sto je broj srpskih govornika dvostruko veći od hrvatskih. Gröschel (2009:10) napominje da je dvodijelnu oz­ naku srpsko-hrvatski koristio već i Ljudevit Gaj. (ibid. Kroatisti danas nastoje relativizirati tradiciju dvodijelnog naziva govoreći: »taj naziv uopće nema tako respektabilno dugu tradiciju (po­ činje se upotrebljavati u drugoj polovici 19. stoljeća)« (Pranjković 2008: 137). pa je sasvim logično da se i naziv za taj standardni jezik počinje od onda koristiti. 1869. 1883. ona ima prednost naspram bilo koje druge potencijalne oznake. 1867. Budući da je oznaka srpskohrvatski od 19. Zaboravljaju da upravo od tada postoji i standardni srpskohrvatski jezik. što znači da je srpskohrvatski prvi takav nadregionalni jezik na spomenutom području. a osim toga. ali već je i Brozo­ vić (1988: 4) konstatirao da svi dvodijelni nazivi znače isto i da je među njima najbolji naziv bez crtice i bez ili. hrvatski ili srpski. kako podsjeća i Herrity ( 2001:423). štokavski koji je po­ stao standardnim jezikom materinski je svim Srbima. Usput re­ čeno. hrvatsko-srpski. dakle.188) se. stoljeća'«. Dal­ macije i Hrvatske nije povezivao neki domaći nadregionalni jezik. te da stoga »Pranjković (2004. Od dvodijelnih oznaka je internacionalno najproširenija bila i ostala oznaka srpskohrvatski jezik (Blum 2002: V). Varijacije dvodijelnog naziva su i srpsko-hrvatski. Zasto je najprošireniji naziv u svijetu srpskohrvatski a ne hrvatskosrpski. pred2 . na nje­ mačkom. na talijanskom. na engleskom itd.: 50).128 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam više u skladu s tradicijom hrvatskih gramatičara nego srpskih. st. na francuskom.

nalazimo obrnuti redoslijed složenice: hrvatsko-srpski« (Gröschel 2009: 10). nego su oba »sastavna dijela logički ravnopravna« (Gröschel 2001: 162). Dvodi­ jelno imenovanih jezika ima na svim kontinentima. na skandinavskom području. pasamakodijskomalisetski jezik (Amerika). npr. i dodaje da također »Karačajevci i Balkarci geograf­ ski su razdvojeni«.Policentrični standardni jezik 129 stavnika iliraca. jugambehobundžalunski jezik (Australija). damaraonamaski jezik. Kod njih se koristi i obrnuti redoslijed komponenata kao i kod srpskohrvatskoga (ibid. npr. acheoguayakijski jezik. Dvodijelni naziv uklopljen je u modele lingvističkog nazivlja: »U stranoj je jezičnoj znanosti najuobičajeniji naziv srpskohrvatski jezik. I srpskohrvatski je­ zik u Evropi je primjer dvodijelnog imenovanja. Brozović (2005: 68) navodi kao dvodijelni naziv i karačajevskobalkarski je­ zik. redo­ slijed komponenata ne znači davanje prednosti kompo­ nenti koja je prva. Iz navedenog citata se vidi da se nazivu srp­ skohrvatski ne može zamjerati što nema bosansku i crnogorsku komponentu jer dvodijelna oznaka ne znači da su njome obuhvaćene samo imenovane dvije kompo­ nente. burjatomongolski jezik (Azija). U svjetskoj lingvistici poznati su i drugi primjeri dvodijelnih naziva jezika sastavljeni od imena etnosa kao u slučaju srpskohrvatskoga. Gröschel (2009: 30) nabraja neke od njih: afarosahoški jezik. već 1842. indoevropski jezici obuhvaćaju i indoevropske jezike između Indije i Evrope. nego da su one rubovi jezičnog područja u koje je uključeno i ono što se nalazi između njih. arifamaominafiaski jezik. na njemačkom Dänisch-Norwegisch ili 2 .). po načelu kojim se razni složeni lingvistički nazivi tvore prema krajnjim članovi­ ma. koje kro­ atisti često spominju. Isto tako. Usput rečeno. također postoji dvodijelni naziv dansko-norveški: leksikon jezika svijeta (Klose 2001: 153) navodi da se taj jezik na engleskom naziva Dano-Norwegian. nilskonubijski jezik (Afrika). Taj se naziv upotrebljava i u dobrom dijelu domaće jezične znanosti« (Brozović 1988: 4).

npr.130 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Danonorwegisch. ona je veća između govornika srpskohrvatskog jezika nego između govornika dansko-norveškog. norveški lin­ gvist Endre Brunstad. pa i među samim Norvežanima Dansk-Norsk. Janicki (1993: 107). na njemačkom Serbisch-Kroatisch ili Serbokroatisch. Snyder (1968: 338). Naziv srednjojužnoslavenski do­ veo bi do neprihvatljive situacije da »bi se onda moralo kazati da je srednjojužnoslavenski — zapadnojužnoslavenski jezik. Ni naziv standardni novoštokavski nije prikladan jer je neproziran za strance. Nadalje. pojedini ju­ žnoslavenski lingvisti predlažu naziv srednjojužnoslavenski. rođen 1967. standardni kastiljanski nemaju ni najmanju šansu da u filologiji poti- . ubraja li se u nju samo Bo­ sna ili se njoj pridružuje jedna ili više susjednih zemalja. No on je neegzaktan. Po nazivu jezika postoje paralele s južnoslavenskom situacijom jer i srpskohrvatski se na engleskom naziva Serbo-Croatian. npr. pa ne nailazi na prihvaćanje kao što ni nazivi standardni toskanski. Jahr/Trudgill (1993: 94). Sto se tiče međusobne razumljivosti. od kojih je jedan (onaj već ustaljeni: zapadnojužnoslavenski) povezan i s genetskolingvističkom klasifikacijom južnoslavenskih jezika« (Sipka 2003: 270). Nastojeći izbjeći oznaku srpskohrvatski. a tu se onda na klasifikacijsko-terminološkom planu sukobljavaju dva razhčita geografska od­ ređenja u nazivima. iz njega se ne vidi što se sve može ubrojiti u srednju zonu. taj naziv se ne može uklopiti u postojeće op­ ćeprihvaćeno grupiranje na zapadne južnoslavenske je­ zike (slovenski i srpskohrvatski) i istočne južnoslaven­ ske jezike (bugarski i makedonski). Na njega se nailazi i kod mlađe generacije norveških znanstvenika. koristi naziv jezika danske—norveški: »Bokmäl (Dano-Norwegian)« (2003: 54). Taj naziv koristi se u znanstvenim publi­ kacijama. A to postojeće grupi­ ranje se ne može odbaciti jer je zasnovano na osobinama južnoslavenskih jezika..

španjolski jezik (ibid. Ističe da su nazivom srpskohrvatski obuhvaćene sve »varijante tog jezika: 'srpska'.Policentrični standardni jezik 131 snu ili zamijene nazive talijanski jezik. zašto ih onda uvijek navoditi sve četiri? S drugim sinonimima u jeziku to nije slučaj. ako se spomenute četiri riječi navodno koriste kao sinonimi. Hrvatskoj. španjolskog. (neupućeni) čitatelji op­ ravdano mogu pomisliti i pomišljaju da se radi o raz­ ličitim jezicima zato što se na jednak način. arap­ skog i svih drugih policentričnih jezika. Zaključuje da za imenovanje studija nije prikladna oznaka 'bosanski/hrvatski/srpski' kao što nije prikladna ni oznaka 'srednjojužnoslavenski'. 'crnogorska'. i engleskim jezikom govori nekoliko država i nacija pa se taj jezik svejedno ne naziva američki/australijski/britanski/kanadski/južnoafrički itd. koji jesu različiti je­ zici. M0rk (2002) podsjeća u predgovoru Serbokroatisk grammatik da se radi o »južnoslavenskom jeziku kojim govori većina stanovništva u bivšim jugoslavenskim re­ publikama Bosni. 'hrvatska'. jer se ne može očekivati od lingvi­ sta da u svakom tekstu dodaju napomenu uz takav na­ ziv. odvajaju npr. Što označava kosa crtica? I? Ili? I/ih?«. Ništa se to nije promijenilo s raspadom Jugoslavije — bez obzira što na- . 'bosanska'. to nije nikakav ar­ gument jer npr. kosom cr­ tom. Oznaci s crticama zamjera: »Novi naziv 'bosanski/hrvatski/srpski' je po mom mišljenju sasvim neprikladan da zamijeni tradicionalni naziv 'srpskohrvatski jezik'. a koji je uvijek bio poznat kao 'srpskohrvatski jezik'«. njemački/latinski. A ako napomena izostane. francuskog. čak i kad bi se stavljala napomena da se nabrojane oznake upotreb­ ljavaju kao sinonimi. Nazivanje jezika bosanski/hrvatski/srpski/crnogor­ ski nije znanstveno gledano dobro rješenje. Osim toga. Tako je uostalom uvijek i bilo. Jed­ nako je i kod njemačkog. Crnoj Gori i Srbiji. uvi­ jek se u konkretnoj rečenici upotrebljava samo jedan od njih. A ako se naziv s četiri oznake pokušava opravdati postojanjem nekoliko država i nacija.: 218).

Jacobsen (2006: 319) također kritizira imenovanje jezika ili studija »bosanski-hrvatski-srpski jezik«. pre­ šućuju kako »ne može se polaziti od toga da su u sastav­ ljanju spomenutih tekstova sudjelovale filološki odnosno lingvistički obrazovane osobe«. I Obst (2004: 212) smatra opravdanim da se i dalje »koristi na­ ziv 'srpskohrvatski' u tradicionalnom smislu.: 45). 70-ih ih 80-ih godina nitko strane slaviste nije tje­ rao »da zadrže naziv srpskohrvatski« {ibid.: 320). Dosjetki da se jezik naziva BHS Sipka (2003: 272) zamjera »onda bismo zaista imali kuriozum — skraćenicu kao ime jezika«. Pa kad se kroatisti danas rado pozivaju na jednodijelne nazive jezika u AVNOJ-evskim dokumentima. Dvodijelno ime »nikad nije postalo dio aktivnog rječnika neobrazovanih govornika« {ibid. »oznake srpsko­ hrvatski odnosno hrvatskosrpski nikad nisu bile prošire­ ne u narodu. nego »je srpskohrvatski oduvijek bio čisto lingvistički pojam. Dvodijelnu oznaku »kreirali su strani znanstvenici« jer im je trebao naziv za jezik »za koji nije postojalo posebno ime među njegovim govornicima« (Lencek 1976: 46). na kraju krajeva i zato da se izbjegnu nezgrapne formulacije po­ put 'srpski i/ili hrvatski'. 'hrvatski-srpski-bosanski' ili čak 'hrvatski-srpski-bosanski-crnogorski'«. a oni koji bi se odlučili za promjenu dužni su dati objašnjenje »zašto to nisu mnogo ranije učinili«. 'hrvatski i/ili srpski'. Dosadašnji naziv srpskohrvatski nije ni politički ni narodski izraz. Zato autor sumira da je naziv srpskohrvatski i dalje najprikladnija oznaka kako za jezik tako i za ime­ novanje studija (isto v. Jer npr. Nedostaje objašnjenje za mijenjanje. i u M0rk 2008: 296). odnosno srpske studije«. nego »vjerojatnija je .132 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam cionalistički bosanski Muslimani ili Hrvati smatrali i tvrdili«. kao i zahtjeve da se podijele »srpskohrvatske studije u hrvat­ ske. One pripadaju knjiškom jeziku i znanstve­ nom nazivlju« (Pohl 1996: 210). koji ništa drugo ne izražava nego da Srbi i Hrvati govore jedan te isti jezik« (Pohl 1996: 219).

Jacobsen zato podsjeća kako laički »i ranije je bilo uobičajeno da se kaže za nekog da govori 'srpski' / 'hrvat­ ski' / 'bosanski' / 'crnogorski'«. Vlasti­ tim iskustvom iz proteklih petnaest godina ilustrira »ka­ ko je jedan politički režim nastojao da nametne svoje po­ glede stranim« sveučilištima. Jacobsen (2006: 320) navodi da »konfuziju oko nazi­ va jezika su stvorile političke elite pojedinih zemalja« s južnoslavenskih prostora koje vrše 'odozgo' pritisak i na inozemna sveučilišta da mijenjaju nazive studija. Usput re­ čeno. Međutim.. što nije isključivalo ni onda ni danas da to znanstveno znači »da ta osoba govori 2 . i to prven­ stveno religijska. može svaki narod svoj idiom nazivati kako mu drago.Policentrični standardni jezik 133 pretpostavka da su ti izrazi preuzeti iz razgovorne prak­ se.. suprotno je: jezični partikularisti u Hrvatskoj i danas uzimaju rado u pomoć tekstove partizanskog pokreta« (Gröschel 2009: 21-22). a ono se ne zasniva na narodskome jer »doduše. u kojoj je oduvijek davana prednost jednodijelnim na­ zivima naspram akademskih složenica srpskohrvatski odnosno hrvatskosrpski« (Gröschel 2009: 21). Lingvistički nazivi ne dobivaju se ispitivanjem stavova izvornih govornika: »ispitivanje izvornih govornika očito nije rješenje jer njihovom per­ cepcijom upravljaju nejezična razmišljanja. Vlade pojedinih novona­ stalih država i dotične nacionalne filologije ciljano za­ magljuju granicu između znanstvenog i narodskog na­ zivlja. ali lingvistika ne smije bez preispitivanja preuzeti svako imenovanje koje je među laicima omilje­ no« (Gröschel 2003:169).]. Nitko nije zahtijevao niti danas zahtijeva da laici ko­ riste dvodijelnu oznaku. nacionalistička« (Crystal 199& 287). to što HAZU (2007: 46) pasaže o jeziku iz rezolucije AVNOJ-a i ZAVNOH-a »hvali kao 'razumne'« izaziva blagi podsmijeh kod inozemnih lingvista: »Čovjek bi po­ mislio da u postjugoslavenskoj debati tekst AVNOJ-evske rezolucije neće više igrati nikakvu ulogu zbog radi­ kalnog prekida s ideologijom titovskog socijalizma [. riječ je o znanstvenom nazivlju. Kao što je već rečeno.

. da ni narod nema pravo kemičaru zabraniti ko­ rištenje naziva natrijev klorid za sol. a usprkos tome je 150 godina bila lingvistički naziv.134 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam srpskohrvatskim (standardnim) jezikom. 'bosanski' i crnogorski ustvari jedno te isto. Radi se dakle o dva nivoa«. Nastojeći opravdati tabuiziranje.] s lingvi­ stičke točke gledišta su hrvatski. a do toga je kod nas došlo kad je riječ o nazivanju jezika. naravno.. Današnjim korištenjem nekoliko jednodijelnih ozna­ ka za jezik i napuštanjem dvodijelnog imena jedno­ značno se kaže da ne postoji zajednički jezik. što je ne­ točno: »trebali bismo ostati svjesni toga da su u jezicima označenima s tri odnosno četiri različita imena razlike toliko male da ih čovjek stvarno mora tražiti. što nacionalno angažirani jezikoslovci nam­ jerno prešućuju. kao što si ni kemičari ne mogu priuštiti proizvoljnost naziva u kemiji. Za razliku od laika. Stoga Jacobsen kritizira južnoslaven­ ske filologe koji poistovjećuju znanstveni i narodski nivo (ovaj posljednji je postao i službeno-politički). nije opravdana »politika skrivanja glave u pijesak jer te teme postoje bez obzira htjeli ih mi primiti na znanje ili ne. ili biolozi u biologiji itd. Ako se pređe na samo jednu jednodijelnü oz- . Od lingvista se očekuje da objek­ tivno pristupe tim temama. S obzirom da složenica srpskohrvatski jezik nikad nije bila raširena u narodu. objektivno istina. srpski. lingvisti si proizvoljnost naziva ne mogu priuštiti. No ovome se mora dodati. i koji na­ ziv srpskohrvatski danas tabuiziraju. Osim toga. Brozović (1992a: 359) piše da lingvisti nemaju pravo utjecati na nazive koji se koriste u narodu kao što kemičar nema pravo zah­ tijevati od domaćice koja soli juhu da bude svjesna da je sol ustvari natrijev klorid iako je to. a o tome se zapravo i radi. [. znanost principijelno ne smije imati tabu teme« (Szücs 1981:52). sinonimi« (Raecke 1996: 21). opravdano je i s te strane pitanje: zašto bi lingvistika sada trebala svoje nazivlje podrediti nazivima u narodu? Laicima ionako nitko ne brani da je­ zik zovu kako god hoće. tj.

a piše i da »je bio proširen u bivšoj Jugoslaviji«. Jezik u Hrvatskoj i Srbiji opisuje se kao »standardne varijante«. hrvatski. a porijeklo im i nije znanost. Stoga je jedino is­ pravno rješenje ostati pri dvodijelnoj oznaci. Isto se konstatira u enciklopediji evropskih je­ zika (Herrity 2001: 422): »naziv 'srpskohrvatski jezik' je normalan u znanosti na Zapadu«. Sa (socio)lingvističke točke gledišta radi se o »vari­ jantama jednog te istog jezika.Policentrični standardni jezik 135 naku. Do promjene u statusu. No. Stoga je razumljivo da lin­ gvisti i danas. zbog tradicije dvodijelnog imena u svije­ tu se današnje odbacivanje druge komponente u dvodi­ jelnom nazivu jezika tumači kao isključivanje hrvatskog. koriste oznaku srpskohrvatski jezik kao lingvistički naziv« (Laškova 2001: 20). U znanosti se ponekad dogodi da se neki naziv vre­ menom zbog novih znanstvenih spoznaja pokaže neprik­ ladnim za daljnju upotrebu. pa se zamijeni novim. Pored lingvističkih radova naziv srp­ skohrvatski jezik koriste i sociolingvistički radovi. nije došlo jer se i dalje radi o jednom policentričnom jeziku kojim govore četiri nacije. pogotovo u inozemstvu. npr. 424). pokazali su se kao znanstveno neutemeljeni. iako se gledaju kao dva različita jezika. što je razumljivo kad i sociolingvistička enciklopedija (Patta­ nayak 2001: 564) konstatira da su srpski i hrvatski jedan te isti jezik. bosanskog i crnogorskog područja. međutim. svi prigovori nazivu srpskohrvatski. bosanski i crnogorski jezik nestati iz jezičnih paragrafa u postjugoslavenskim ustavima. To ne treba 2 . to bi opet značilo da je došlo do promjene u statusu jezika jer zašto inače mijenjati naziv. srpski jezik. navodeći u istom kontekstu da su to i hindski i urdski. No. a jednako se i o je­ ziku u BiH kaže da je »varijanta srpskohrvatskogjezika« (ibid. O daljnjem nazivanju jezika srpskohrvatskim Grö­ schel kaže (2009: 350): »U dogledno vrijeme ne može se računati s time da će službeno fiksirani nazivi srpski.: 34. Da se unazad 150 godina taj jezik u lingvistici na­ zivao srpski. ne bi bilo potrebno danas preći na dvodijel­ nu oznaku.

Srbi.. to bi lingvistička germanistika primila do znanja samo slegnuvši ramenima. stoljeća. Netko bi možda pomislio da nije vri­ jedno kritički se osvrnuti na sve te kroatističke tvrdnje . Sa­ rajevo i Beograd) nego i poliarealan«. Toliko idu daleko u onome »proizvoljno bilo što« da nastaje utisak kao da im je do­ voljno što se neka tvrdnja može izreći pa da već može po­ služiti kao dokaz da Hrvati.136 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam iritirati slavistiku. a ne bi zbog toga odbacila svoju koncepciju varijanata standardnog njemačkog jezika«. Zamijeniti ime srpskohrvatski je­ zik značilo bi kapitulaciju pred političkim pritiscima iz zemalja nasljednica Jugoslavije«. oni i ne koriste te kriterije. kojoj se još uvijek pripisuje neka vrsta vodeće funkcije. Budući da naziv srpskohrvatski ima »dugu tradiciju u slavistici — kreirao ga je Jakob Grimm.. Austrijski lingvist Pohl (1997: 69) potvrđuje da isto vrijedi i za slavistiku: »Srpskohrvatski jezik — tog lin­ gvističkog naziva će se čovjek morati držati ako ne nam­ jerava svirati u nacionalističkom orkestru Srba i Hrvata —je ne samo policentričan (današnji centri Zagreb. Manifestacije neznanja Budući da kroatisti ne mogu na osnovi (socio)lingvističkih kriterija doći do zaključka da se kod Hrvata. Bošnjaci i Crnogorci govore četiri jezika. Srba. proširio Slovenac Jernej Kopitar u prvoj polovini 19. nego uzimaju kao nadomje­ stak proizvoljno bilo što.]. Bošnjaka i Crnogoraca radi o različitim jezicima. među ostalima ni njemačku. na­ stavlja: »Kad bi — iz bilo kakvih razloga — političke vođe tih zemalja [Austrije i Švicarske] odlučile svoj službeni jezik ubuduće nazivati austrijski i švicarski [. davno prije nastanka Jugosla­ vije — on dakle nije dužan nužno nestati činom raspada te države« (Thomas 2003: 319). Uzimajući za primjer situaciju s njemačkim jezikom u Austriji i Švicarskoj. posebno ne stranu slavistiku.

Silić 2006: 20). Stoga kad čitatelj naiđe u budućnosti na nove kreativnosti takvog tipa.Policentrični standardni jezik 137 jer one potcjenjuju mentalne sposobnosti čitatelja.] ne razlikuje od srpskoga samo po onom po čemu je od srpskoga razlikovan«. za sve svoje riječi [. nažalost. kroatisti is­ tiču tvrdnju koju su oni sami smislili. pa bi se očekivalo da za njih znaju i lingvisti na južnosla­ venskim prostorima. vidi se da im njegova definici­ ja nije poznata. općepoznato je da je jezik sistem znakova za sporazumijevanje (Lewandowski 1990: 5 .] pa i onda kad se čini da su iste« (Peti 1994: 269-272). i poznata su u svjetskoj lingvistici već desetljećima. Dawkins (2007: 81) podsjeća da nije sve što se kaže u obliku gramatički ispravne rečenice smisleno niti zaslužuje pa­ žnju. To ni ne čudi kad se pogleda što se njome reklo. No kad se pogleda što oni ističu kad pišu o standardnom jeziku. mo­ ramo osvrnuti na brojne primjere bogatstva ljudske ma­ šte.. Jezik kao sustav Svojstva standardnog jezika navedena u poglavlju Što je standardni jezik dio su njegovih internacionalnih defini­ cija. dakle za čitav jezik. Naime.. Takva tvrdnja ne pojavljuje se ni u jednoj definiciji standardnog jezika u inozemnim lin­ gvističkim leksikonima. npr. s tim da smo svjesni kako njima ovom analizom neće biti učinjen kraj jer ljudska mašta svakodnevno može smišljati nove rečenice kojima će se navodno osporavati teze ove knjige. dakle i dalje stoji. ako kritički osvrt izostane.. npr.. ponavljajući da ona nije osporena. tvrdnjama poput »hrvatski se [. Zato se ovdje. Naime. a koja glasi: stan­ dardni jezik je suprotstavljen jeziku kao sistemu/sustavu (v. kroatisti se hvataju za dotičnu tvrdnju. neka ih gleda kao priliku za vježbanje vlastitog mozga razotkrivanjem njihove argumentativne razine. Međutim. nego »hrvatski se od srpskoga raz­ likuje kao jezik od jezika. umjesto svojstava iz definicije.

138 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 994). Pomoću nepostojeće suprotstavljenosti sociolingvi­ stike i lingvistike. lingvistika i sociolingvistika nisu suprotstavljene. u Kordić 2008: 231-235). što se vidi već iz definicije sociolingvistike (v. Kroatistička tvrdnja da standardni jezik nije si­ stem znači dakle da on nije sistem znakova za sporazu­ mijevanje. Kroatisti žele iluziju o odvojenosti nečega stoje neod­ vojivo. Kad se opisuje gra­ matika njemačkog. Razumljivo je zašto ni­ jedan lingvistički leksikon ne sadrži takvu tvrdnju. to je njegov »sustav«. tj. i zašto se ona ne može naći ni kod jednog autora koji želi da ga se smatra ozbiljnim lingvistom. nego postoji jedino standardni jezik. No kao prvo. Zato bi bilo prepo­ ručljivo i kroatistima da revidiraju svoju tvrdnju o me­ đusobnoj suprotstavljenosti standardnog jezika i jezi­ čnog sistema (opširnu analizu te tvrdnje v. a »sustav« je unutar njega. Isto vrijedi i za druge standardne jezike. i o tome da se lingvistika ne bavi standardnim jezikom nego »jezikom kao sustavom«. i ne postoji zasebna gramatika za standar­ dni jezik a zasebna za »jezik kao sustav«. Engleski jezik također je standardni je­ zik i ujedno sistem znakova za sporazumijevanje. tj. lingvistika se bavi standar­ dnim jezikom: štoviše. da uopće nije jezik. Čovjek ne bi pomislio da je i takve najosnovnije stvari potrebno posebno napominjati. ali kroatistima je zaista potrebno napomenuti i ono što je najočitije: ne postoje odvojeni jedan od drugoga standardni jezik i »jezik kao sustav«. o suprotstavljenosti standardnog jezika i »jezi­ ka kao sustava«. opisuje se standardni jezik a ne nekakav odvojeni »jezik kao sustav«. A kao drugo. dok radovi koji opisuju dijalekte ili sociolekte čine manjinu. odnosno standardnog jezika i »jezika kao sustava«. poglavlje Definicija socio­ lingvistike). francuskog ili nekog drugog jezika. ogromna većina lingvističkih ra­ dova opisuje baš standardni jezik. zato da bi onda na osnovi toga gradili iluziju o suprotstavljenosti sociolingvistike i lingvistike. kroatisti nastoje prebroditi postojeći kon- .

Bošnjaka i Crnogoraca radi o jednom te istom standardnom jeziku. nego time što je jedan on može samo unutar sebe varirati pa imati više standardnih varijanata. . Budući da su varijacije neznatne naspram og­ romne količine zajedničkih jezičnih jedinica. Zato kroatisti u svojim mislima razdvajaju ono što se razdvoji­ ti ne može — »jezik kao sustav« i »jezik kao standard« — da bi onda na osnovi toga izjavili sljedeće: »Znači li to da jedan jezični sustav može imati više standardnih jezika? — Da!« (Silić 2006: 33).Policentrični standardni jezik 139 flikt između nacionalizma i znanosti o jeziku. Srbi. ni­ zozemskim i brojnim drugim jezicima. Ta­ ko da lingvistika i sociolingvistika nisu međusobno su­ protstavljene nego složne oko toga da se kod Hrvata. ili kod Nijemaca i Austrijanaca. kako »Da!« kad jedan jezični sustav ne može imati više standardnih jezika. Srba. ne može se govoriti o nekoliko standardnih jezika nego o jednom. njemačkim. gramatikama. a istovre­ meno je ta tvrdnja (socio)lingvistički neodrživa. pravopisima) pored mnoštva onoga što je za­ jedničko. kod Britanaca. Isti slučaj je i s en­ gleskim jezikom. To potvrđuje i međusobna razumljivost. Njihovo predočavanje domaće jezične situacije je ne­ prihvatljivo jer ne može nešto istovremeno biti i jedan je­ zik i više jezika. Bošnjaci i Crno­ gorci govore različitim standardnim jezicima. Australijanaca radi o istom standardnom jezi­ ku. Svojom neodr­ živom hipotezom kroatisti deklarativno podržavaju tvr­ dnju o različitim standardnim jezicima i izlaze u susret vladajućoj ideologiji. Međutim. a va­ riranje normi je povezano s činjenicom da tim jezikom govori nekoliko nacija u nekoliko država. Taj kon­ flikt se sastoji u tome što vladajuća nacionalistička ideo­ logija u Hrvatskoj tvrdi da Hrvati. kao što se npr. Znanstveni uvid u našu situaciju poka­ zuje da se radi o jednom jeziku čije norme variraju. arapskim. Svaki od njih se u sociolingvistici naziva policentrični standardni jezik. Varijacije su navedene i u kodificirajućim knjigama (rječnicima. francuskim. Ame­ rikanaca.

Uz isti na­ ziv i Moguš (1991: 19) nedvosmisleno kaže daje riječ o zajedničkom jeziku četiriju nacija: »Standardni oblik tog zajedničkog jezika upotrebljavaju danas u Jugoslaviji Hrvati. Ako »organski« .140 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Uostalom. francuski. Srbi. Srbi. I Babić (2001: 269) naglašava kako »valja odmah reći da sam i ja jedan od onih koji drže da varijante postoje«. Bošnjaci i Crno­ gorci pa ga naziva »hrvatski ih srpski (srpskohrvatski/hrvatskosrpski)«. hs. Hrvata. Brozović (1988:102) piše: »Kao i u drugim slučajevi­ ma kada se jednim stand. Varijanta jednog standardnog jezika i jest način njegova postojanja i fun­ kcioniranja na temelju posebnih uvjeta standardizacije unutar povijesno izraslog kolektiva koji se uz druge tak­ ve kolektive služi istim standardnim jezikom«. španjolski. Muslimana. por­ tugalski stand. sve ovo su nekada znali i sami kroatisti. hvaleći usput tadašnji »do­ met naše serbokroatistike«. jezik). Katičić je (1988: v-vi) također svjestan da se istim standardnim jezikom služe Hrvati. Organska razina Lingvisti s južnoslavenskih prostora tvrde da je standar­ dni jezik suprotstavljen »organskim« jezicima. nije jedinstven. Milan Moguš također piše (1991: 59) da »stoji tvrdnja da hrvatski ih srpski je­ zik nije jedinstven nego viševarijantan. postavlja se pitanje »što bi si čovjek uopće trebao predočiti pod neorganskim ili anor­ ganskim idiomom« (Gröschel 2009: 81). engleski. nizozemski. Član HAZU Kovačec (1988: 57) također jezik naziva »hrvatski ili srpski«. i piše da je to »jezik Crnogoraca. npr. jezikom služi više nacija (nje­ mački. Srba«. Realizacijski oblici takvih standardnih jezika nazivaju se u lingvistici (prvenstveno u sociolingvistici) varijantama standardnog jezika«. Sadašnji predsjednik HAZU. j. Crnogorci i Muslimani«. Su­ srećući je kod kroatista. stand. Takva tvrdnja se ne može naći u inozemnim leksikonima.

mo­ že u lokalnoj upotrebi domaćih jezikoslovaca svašta su­ gerirati.. a kao drugo. provjerljivo u priručnicima i razumljivije čitateljima. jezik.] ali samo na organskoj razini«. bilo standardni bilo dijalekt bilo sociolekt. nego bivši regionalni je­ zik koji je uzet za nadregionalni. kroatisti umnažaju raznovrsne nazive kako bi onemogućili čitatelje da spoznaju veze. može sugerirati daje to izmišljeni jezik koji nema uporište u stvarnom govoru pa da zato hrvatski je­ zikoslovci u njemu smiju raditi što god požele. znan­ stveno se može promatrati svaki od njih (više o neprikladnosti izraza organski v. u Kordić 2007: 238). iz tvrdnje Stjepana Babića (2004: 122) da »jezik se može promatrati s čisto znanstvenog gledišta [. Apstraktan pa zato nepostojeći Na južnoslavenskim prostorima pojavljuje se i teza da je srpskohrvatski jezik apstraktan i stoga konkretno nepo- . s obzirom da za nju ne postoji defini­ cija ni u jednom svjetskom lingvističkom leksikonu. A ovako riječ »neorganski«. Umjesto da koriste ispravne. što se vidi npr. zašto to nisu tako i napisali? Možda zato što bi onda bilo lingvistički ispravno. internacionalne lingvi­ stičke termine. Po tome bi ispalo da se stan­ dardni jezik ne može promatrati s čisto znanstvenog gle­ dišta jer je navodno suprotstavljen organskoj razini. Ali stan­ dardni jezik nije izmišljeni jezik. npr.. onda rečenicu domaćih jezikoslovaca da je standardni jezik »neorganski« treba shvatiti kao tvrdnju da standardni jezik nije dijalekt. nema nekakvu organsku razinu.Policentrični standardni jezik 141 znači ono što u svjetskoj lingvistici pokriva dijalekt. No kao prvo. Zašto kroatisti žele da se standardni jezik ne može znanstveno promatrati? Zato da bi otjerali znanstvene kriterije od teme standardnog jezika i opravdali svoj ispolitiziran pristup toj temi. Nastaje utisak da izrazi poput »organski« na južnoslavenskim prostorima služe za zamagljivanje činjenica. No.

. a isto vrijedi i za sve druge policentrične jezi­ ke. No ako je zbog postojanja va­ rijanata srpskohrvatski kao standardni jezik apstraktan i nepostojeći. Međutim. naime.142 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam stojeći jer se uvijek ostvaruje u obliku jedne od varijana­ ta (usp. ni portugalski nije mješavina brazilske i portugalske varijante itd. Ni španjolski nije mješavina argentinske i španjol­ ske varijante.). Po funkciji varijante su standardni jezici Opće mjesto u kroatistici je tvrdnja Dalibora Brozovića (2002: 3. onda »bi čovjek morao doći do zaključka da npr. tim više što je klasifi- . A to onda. 9) da varijante funkcioniraju za narode koji ih koriste kao standardni jezici pa da one zato jesu standar­ dni jezici. Jer i njemački jezik se ostva­ ruje uvijek ili u austrijskoj varijanti ili u njemačkoj ih u švicarskoj. »taj iz jednakosti funkcio­ niranja izvedeni zaključak 'standardne varijante su standardni jezici' nije metodološki održiv« (Gröschel 2009: 127). Ova neodrživost očita je već iz same klasifi­ kacije standardnih jezika: oni se. Naime. Brozović 1978:18). To znači da svaki kroatist koji ima barem osnovna zna­ nja o standardnim jezicima morao je već otprije uvidjeti neutemeljenost Brozovićeve teze. naravno. kao prvo. klasificiraju u standardne jezike bez varijanata (monocentrične) i u standardne jezike s varijantama (policentrične) (ibid. Tezom o apstraktnosti srpskohrvatskog jezika i time uzrokovanom njegovom nepostojanju negira se i posto­ janje svih svjetskih jezika. Svjetski jezici bili bi nepostojeći i na osnovi kroati­ stičke tvrdnje da srpskohrvatski ne postoji zato što iz­ vorni govornici ne govore i ne pišu mješavinu hrvatske i srpske varijante. njemački jezik. dakle nijedan policentrični je­ zik nije mješavina varijanta. ni izvorni govornici engleskoga ne govore i ne pišu mješavinu američke i britanske vari­ jante. engleski i francuski 'realno' ne po­ stoje« (Gröschel 2009: 75). znači da ni srpskohrvatski nije mješavina varijanata.

Ali taj naziv nije ni uvredljiv. Danes 1988: 1507). 266-267).Policentrični standardni jezik 143 kacija standardnih jezika poznata već desetljećima (v. npr. nije srpska varijanta »je­ zik«. Kao drugo. »manifestira je­ zični nacionalizam u obliku serbocentrizma« (Gröschel 2009: 265. Stewart 1968: 534. i srpska varijanta je varijanta kao stoje to i hrvatska. Naime. time falsificira sociolingvističku teo­ riju o varijantama i. iako nijedna od tih sugestija nije točna. Tko predočava nekakav »varijantski model u kojem srpski fungira kao nadređeni entitet«. I nije jedna od varijanata manje varijanta. Ta formu­ lacija sugerira da su varijante niske. Drukčije rečeno. sa srpske strane. Zato Gröschel (2001: 163) kri­ tički ističe kako »upozorenje Katičića (1995: 78) da klasi­ ficiranje hrvatskog kao 'samo jedne varijante' (srpsko­ hrvatskog jezika) može biti zloupotrebljeno za podvrednovanje i marginaliziranje izgleda nelogično jer i srpski u tom varijantnom modelu ima također 'samo' status va­ rijante«. uslijed sistemskolingvističke podudarnosti i uslijed štokavice koja im je zajednička. a hrvatska »varijanta« tog jezika. nego su sve to u jednakoj mjeri. Već 60-ih godina je Ljudevit Jonke (1968/69a: 131) kritizirao pogrešna kroatistička tumačenja riječi vari­ janta braneći je kao termin koji »vrlo izražajno odražava činjeničnu situaciju kojoj smo svjedoci već gotovo stotinu godina. neispravno je kad pojedini južnosla­ venski filolozi govoreći o današnjoj jezičnoj situaciji kažu »varijante su uzdignute u standardne jezike«. nešto čemu bi one bile podređene. varijante jesu standardne. nejezične. kao što misle neki . nestandardne. ali čine jedan standardni jezik uslijed međusobne razumljivosti koja vlada među njima. Varijante uzdignute u standardne jezike Budući da su sve nacionalne varijante standardne (Ammon 1995: 69). Ne postoji nekakav viši jezični oblik iznad varijanti.

Zanimljivo je da se i u Novosadskom dogovoru iz 1954.144 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam na zapadu. u sociolingvistici je pozna­ to da jezik može biti jedan a da nije jedinstven: policen­ trični jezik nije jedinstven nego unutar njega postoje raz­ like uvjetovane time što ga govori nekoliko različitih na­ cija u različitim državama. iako tamo piše da jezik ima više centa­ ra i da je raslojen na ekavicu i ijekavicu. nego je primjer policentričnog standardnog jezi­ ka: »(1) razvoj ide (a) iz jednog jedinog centra (npr. koji čine njegove nacionalne varijante. policentričan standardni jezik. Kod teme jezičnog jedinstva južnoslavenski filolozi (npr. nego je to lin­ gvistička oznaka za odnos zapadnog i istočnog tipa knji­ ževnog jezika«. stoljeća do danas: srpskohrvatski je bio i ostao nejedinstven tj. Peti-Stantić 2008: 15). Srpskohrvatski jezik nikada nije bio jedinstven. Žanić 2007: 298) netočno navode da su (socio)lin- . nego je već od standardizacije u 19. Na planu (ne)jedinstvenosti jezika ništa se nije pro­ mijenilo od 19. PHKJ 1960: 6-10). ili (b) iz nekoliko paralelnih centara (npr.. pogrešno je smatrati da jedan jezik mora biti i jedinstven. 52. češki). ali te razlike ne ugrožavaju međusobno sporazumijevanje između tih nacija pa se zato radi o jednom jeziku. Međutim. Zato taj jezik u klasifi­ kaciji izgradnje i razvoja standardnih jezika (Daneš 1988: 1509) nije primjer monocentričnog standardnog jezika. Riječ varijanta nije nov naziv za književni jezik. Jedan i jedinstven jezik Kroatisti i drugi južnoslavenski filolozi kao uvjet za po­ stojanje srpskohrvatskog jezika navode da on mora biti i »jedan i jedinstven« (Žanić 2007: 50. Naime. srp­ skohrvatski)«. također po­ grešno koristi izraz jedinstven (v. krivo zaključujući da je to naziv koji želi isključiti narodne nazive za hrvatski ili srpski jezik. stoljeću imao nekoliko centara i varijanata.

tu tvrdnju opovrgava već i njemački jezik (Gröschel 2009: 65). 1944-1945). 1890-1901).Policentrični standardni jezik 145 gvisti (bili) skloni gledati njemački jezik kao homogenu cjelinu. Već i Heinz Kloss u svojim starim radovima ima njemački zajedno s engleskim i španjolskim kao primjer nehomogenih jezi­ ka s varijantama (v. bez teri­ torijalnih diferencijacija koje danas postoje. Kloss 1952: 18-19). njemački se zbog niza sociokulturnih i jezičnopovijesnih razloga ubraja u one jezike kod kojih su varijeteti posebno važni: njemački se može smatrati prototipom heterogenosti unutar jednog jezika« (Földes 2002: 225). st. Povijesna jedinstvenost kao preduvjet za policentričnost Neki kroatisti (npr. koristi jedan također poseban pisani jezik (Wie­ singer 1985: str. Iako regionalnost izgleda da je univerzalna kategorija kod jezika. st. čije su se posebnosti u leksiku. dok su drugi poli­ centrični jezici u prošlosti bih jedinstven jezik. nego sa­ mo regionalni varijeteti. Tafra/Košutar 2008: 196. U germanistici je poznato da »od početka do danas u stvari nije postojao jedinstveni njemački jezik. a u Beču se od 13. morfologiji i drugome održale do danas (Sonderegger 1985: str. postojale su davno prije nego što je njemački jezik u 19. Međutim. I u primjeru malajskog policentričnog jezika terito- . dakle kao primjer policentričnog jezika. Regionalne posebnosti. st. po­ stoji poseban švicarski njemački pisani jezik. standardiziran: veću 11. Zato Reiffenstein (2001: 88) govoreći o policentričnosti njemačkog jezika umjesto izraza nacionalna policentričnost koristi izraz regional­ na policentričnost jer policentričnost njemačkog jezika »uvjetovana je faktorima koji su stariji od današnjih na­ cija«. i izgo­ vorne i leksičke naravi. Baš njemački jezik su (socio)lingvisti redovito navodili i navode kao primjer suprotan od homogene cje­ line. 200) tvrde da se srpskohrvatski ne može smatrati policentričnim je­ zikom jer nikada nije bio jedinstven.

onda se gledaju današnje jezične po­ dudarnosti i razlike. a ne kako je došlo do današnjeg stanja. općepoznato je da Austrija i Švicarska nisu bile njemačke ko­ lonije. a taj uvjet naš slučaj ne ispunjava pa se dakle ne radi o policentričnom jeziku. npr. Ni Belgija i Švicarska nisu bile kolonije Francu­ ske. Brozović 2002: 6-7) tvrde da se uslijed razlike u jezičnopovijesnoj pozadini na hrvatskoj i na srpskoj strani ne može raditi o jednom policentri­ čnom jeziku. australijskog engle­ skog. kod Black English kao podvarijante američkog en- . Povijesna kolonijalnost HAZU (2007: 48-49) navodi postojanje kolonijalnog od­ nosa u prošlosti kao uvjet da bi se moglo govoriti o poli­ centričnom jeziku. No dovoljno je sjetiti se policentričnog njemačkog jezika da bi se vidjelo da takav uvjet za policentričnost ne postoji: naime. kod irskog engleskog. Međutim. unutar drugih policentričnih je­ zika »jezičnopovijesna pozadina je u nekim slučajevima još daleko heterogenija« nego kod hrvatske i srpske vari­ jante. Razumljivo je i zašto nije kriterij: kad se želi saznati je li riječ o jednom policentričnom jeziku ili o nekoliko jezika. 2 3 Različita jezičnopovijesna pozadina Pojedini kroatisti (npr.146 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam rijalne diferencijacije su postojale prije nego što su se te­ ritoriji na kojima se taj jezik govori oformili kao države i nacije sa svojim nacionalnim varijantama (Haji Omar 1992: 403-406). Zato se nekakva povijesna »kolonijalnost« ne nalazi ni u jednoj definiciji policen­ tričnog jezika i ne služi kao kriterij za utvrđivanje da li se radi o takvom jeziku (Glück 2000: 535. a ipak se u tim državama govore varijante policen­ tričnog francuskog jezika. Odnos podudarnosti i razlika spominje se u sva­ koj definiciji policentričnog jezika. Bußmann 2002: 521-522).

Prepoznavanje odakle je govornik Riječi. Isto je i s hindskom i urdskom varijantom. Međutim. što bi trebalo dokazati da je riječ o različitim jezicima (HAZU 2007: 48-49). i kod varijanti drugih policentričnih jezika je tako: npr. izgovor i druga obilježja karakteristična za pojedi­ nu varijantu pokazuju iz koje sredine potječe govornik. ali istovremeno i banalno. A »bez obzira na njihovu nejednaku pozadinu. Kroatisti ističu da se izvjestan broj jezičnih elemena­ ta koji su standardni u Hrvatskoj ne upotrebljava u Srbi­ ji. nacionalni markeri postoje i u varijantama drugih jezika: ne moramo uopće biti specijalni stručnjaci za engleski ili njemački jezik pa da ipak po govoru odmah prepoznamo je li netko Amerikanac ili Englez. Upućivanje na različite pre­ duvjete i odvojeni razvoj na hrvatskom i srpskom po­ dručju je doduše točno. ali te neosporne »jezičnopovijesne razlike ne do­ puštaju da se u sinkronijskoj analizi ovi parovi idioma klasificiraju kao zasebni 'jezici'« (ibid. što zajedno s drugim (socio)lingvističkim kriterijima do­ kazuje da se radi o jednom te istom jeziku (Ammon 1995: 2-11). isuviše banalno da bi se iz toga izvodila nespojivost jednog širom svijeta isprobanog i dokazanog teorijskog sociolingvističkog modela za opis sličnih jezičnih konstelacija — ka­ kav je varijantski model — s konkretnim jezičnim dato­ stima kod Hrvata i Srba« (ibid. razni standar­ dni elementi austrijske varijante ne koriste se u nje- .: 78).Policentrični standardni jezik 147 gleskog (Gröschel 2009: 77). svi ti jezični oblici ubrajaju se u skup varijanata 'engleski'. koje kao i hrvatska i srpska varijanta imaju različit povijesni raz­ voj. To neki na južnoslavenskim prostorima smatraju doka­ zom da se kod srpskohrvatskog radi o četiri različita jezi­ ka. Unatoč nacionalnim markerima međusobna razumljivost je kod govornika varijanata izrazito visoka.). Švicarac ili Nijemac. i obrnuto. Međutim.

: 48) posežu za uopćenim izrazom »mnogi elementi« i prešućuju da je broj identičnih elemenata neusporedivo veći. Biranje jezičnog oblika Kroatisti smatraju da naziv standardnojezične varijante (ili varijeteti) ne odgovara za južnoslavensku situaciju jer varijante. a on ne bira. Iako nisu mjerili postotak tih elemenata na­ spram onih koji su isti. i da su njegove varijante crnogorska. Zbog postojanja tih elemena­ ta se i radi o varijantama policentričnog jezika. Jer da nije. kroatisti (ibid. znače da bi hrvatski govornik trebao birati između organizovati i organizira­ ti. Međutim. ista situacija je i s varijantama drugih policentričnih jezika: austrijski govornik ne bira. a ne o monocentričnom jeziku. Ta teza. srp­ ska i varijanta bosanskih Srba (v. Okuka 2009: 215). ni britanski govornik ne bira nego kori­ sti britansku varijantu itd. nego koristi riječi austrijske varijante. Srba. Srpski policentričan Južnoslavenski filolozi neutemeljeno odbacuju teoriju policentričnosti tamo gdje je primjenjiva (na srpsko­ hrvatski jezik). ne uzima u obzir osnovne odred- . nego uvijek koristi organizirati (Pranjković 2008:133). a istovremeno je neutemeljeno zastupaju tamo gdje nije primjenjiva: tvrde daje danas srpski jezik policentričan. međutim. ne bi bila moguća tolika međusobna razumljivost iz­ među Hrvata. ni američki govornik ne bira nego koristi ame­ ričku varijantu. npr. Bošnjaka i Crnogoraca kad govore standardnim jezikom. i obrnuto. To znači da pojam varijante odgovara za južnoslavensku situaciju. Na osnovi tih elemenata se i prepoznaje kojom varijantom policentričnog jezika net­ ko govori. po njihovom mišljenju.148 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam mačkoj varijanti. kao što ni govor­ nik iz Njemačke ne bira nego koristi riječi njemačke vari­ jante.

niti uzi­ ma u obzir jezičnu stvarnost. ltd. njemačkim se služi i njemačka i austrijska i švicarska na­ cija itd.Policentrični standardni jezik 149 nice policentričnog jezika iz njegove definicije. A isključuje se je­ zik bosanskih Muslimana i Hrvata u Hrvatskoj i BiH jer se radi o različitoj nacionalnoj pripadnosti. To znači da je u suprotnosti s jednim od osnovnih svojstava policentričnog jezika ako se zbog iste nacional­ nosti uvrštava u policentrični jezik ili ako se zbog raz­ ličite nacionalnosti isključuje iz policentričnog jezika. Međutim. onda nije jasno zašto hrvatski ih bošnjački ne bi bih varijante srpskog. Ovo je poseban slučaj Kroatisti i drugi južnoslavenski filolozi tvrde da se u nji­ hovom slučaju radi o jezičnoj situaciji koja nije usporedi­ va ni s jednom drugom na svijetu (Tafra/Košutar 2008: 200). A kad se u okviru te teze kaže da govornici srpskog jezika govore bilo ekavski bilo ijekavski. Nadalje. jer nju su autori te teze morali odbaciti kad su se odlučili uzeti za polazište okvir zadat politikom i dobiti rezultat za koji su unapri­ jed odredili da mora biti prilagođen tom okviru. baš je tipično za policentrični jezik da njegovim varijantama govore različite nacije u različitim državama. engle­ skim se služi i američka i britanska i australijska nacija. nego se ravna prema nacio­ nalnoj pripadnosti govornika kako bi dobila rezultat u skladu s aktualnom politikom. uvid u svjetsku literaturu o policen­ tričnim jezicima pokazuje da standardni jezik Hrvata. Očito je da teza o policentričnom srpskom jeziku nema lingvističku pozadinu. Srba. Jezik bosanskih i crno­ gorskih Srba se tu uključuje u isti policentrični jezik jer se radi o istoj nacionalnoj pripadnosti. kod teze o policentričnom srpskom jeziku uopće nije jasno zašto bi ijekavski jezik crnogorskih Srba i ijekavski jezik bosanskih Srba bili varijante ekavskog srpskog a ne ijekavskog hrvatskog ili ijekavskog bo­ šnjačkog. Bošnjaka i Crnogoraca predstavlja primjer poli- . npr. Međutim.

. A s obzirom da su »kriteriji znanstvenosti sistema­ tičnost. Babić i drugi Hrvati sa sličnim pogledima. nego mora biti ponovljivo za sve slučaje­ ve iste vrste. »Slična situacija vrijedi i za jezike pro­ širene po čitavom svijetu — engleski. Ne mo­ že jedno pravilo važiti za kroatiste. Kad bi se (socio)lingvistika odrekla tog postupka. a drugo za filologe ostatka svijeta. španjolski. nadređen svakom opisu jezika: zadatak istraživanja jezi­ ka kao i svake druge znanosti je apstrahiranje razmjerno 'nebitnih' svojstava pojedinačnih objekata kako bi se došlo do općevažećih tvrdnji. Utoliko slučaj 'srpskohrvatski' ne nudi previše posebnosti« (Kristophson 2000: 185). španjol­ ski. portugalski — ili za njemački ograničen na srednju Evropu.] zaboravljaju je metodički postulat. njemački i nizozemski policen­ trični standardni jezici koji se uvijek ostvaruju u jednoj od svojih standardnih varijanti. Inzistiranjem na neusporedivosti domaće jezične si­ tuacije kroatisti gube iz vida jedan od temeljnih principa u znanosti: »Ono što Brozović. ne bi se odmakla od nagomilavanja fakata važećih za samo jedan jezik« (Gröschel 2009: 78). također policentričan standardni jezik. francuski. engleski. francuski. Apstrahiranje znači (za razliku od idealiziranja) redukciju kompleksnosti bez gubitka informacija. koji se uvijek ostvaruje u jednoj od svojih standardnih varijanti. portugalski. Grčević. teorija poli- . kao i inozemni slavisti po­ put Auburgera [. primjena kriterija ponovljivosti znači u ovom slučaju da ako su npr. 2 Teorija policentričnosti znači unitarizam Kako bi odvratili pažnju od teorije policentričnosti.. onda je i srpskohrvatski. poje­ dini kroatisti kažu daje ona unitarizam. No. ponovljivost i argumentiranost tvrdnji« (Baasner/Zens 2001: 43).150 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam centričnog jezika zajedno s nizom drugih takvih jezika u svijetu te da se stoga uopće ne radi o nekakvoj posebnoj jezičnoj situaciji.

Policentrični standardni jezik 151 centričnosti je suprotno od unitarizma: dok jezični uni­ tarizam znači nasilno ujednačavanje jezika. otpale bi sve one godine ulaganja u učenje nekog stranog jezika. i razumjet ćete«. Relativiziranje međusobne razumljivosti Južnoslavenski jezikoslovci pokušavaju relativizirati (socio)lingvističke kriterije za utvrđivanje da li se radi o jednom ili o nekoliko jezika (v. tvrde i da nitko nikoga na svijetu ne razumije ili da svatko svakoga V . Ništa ne mijenja u stvarnosti. policentri­ čnost znači da govornici neujednačeno govore. nimalo ne utječe na samostalnost država. Tom relativiziranju je cilj sugerirati da znanstve­ nih kriterija nema pa da onda bilo što može biti kriterij. Uvažavanje nacionalno-varijantske raslojenosti jezi­ ka čini samu bit teorije policentričnosti. a na prvoj stranici bi bila uputa izdavača za čitanje: »samo poželite. npr. nacio­ nalno nadređeni standard« (Ammon 1995: 477). u Hrvatskoj bi čitatelji do­ bili knjigu na njemačkom ili francuskom originalu u ruke. Nastoje relativizirati kriterij međusobne razumljivo­ sti tako što tvrde da je kod međusobne razumljivosti presudna želja da se nekoga razumije (Zanić 2007: 9). »jezične varijante diferencira­ ne prema nacijama znaju biti bolje prilagođene stvarnoj jezičnoj upotrebi stanovništva nego ujednačeni. na jezične navike ljudi. znači da u potpunosti uvažava jezičnu realnost. kad bi želja bila presudna za razumijevanje stranih jezi­ ka. na varijantske razlike u jeziku tih nacija. nego ljudima osvještava kakva je ta stvarnost. na odvojenost nacija. Kako bi osporili razumljivost kao kriterij. a to je su­ protno od ujednačavanja. No. Tafra/Košutar 2008: 204). otpali bi milijunski izdaci za prevođenje knjiga sa stranih jezika. Budući da definiranje jezika kao policentričnog ističe postojanje jezičnih posebnosti iz­ među naroda ili država. npr. Ona isključuje bilo kakvo nametanje govornicima. Štoviše.

152

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

na svijetu razumije. Zaboravljaju da »lako se može ut­ vrditi razlika između pojedinačnog razumijevanja kod govornika srodnih jezika (francuskog i talijanskog) i međusobne razumljivosti koja osigurava ne samo skoro savršenu komunikaciju između govornika u okviru slo­ žene razmjene (a ne tek jednostavno traženje obavijesti) nego osigurava i da govornici jedne varijante skoro total­ no razumiju usmenu produkciju (medije...) ili pisanu (novine, književnost...) jedne druge varijante. Taj tip međusobne razumljivosti postoji npr. između varijanata standardnog engleskog u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Kanadi, između vari­ janata standardnog španjolskog (kastiljanskog) u Špa­ njolskoj i Latinskoj Americi, portugalskog u Portugalu i Brazilu, francuskog u Francuskoj, Belgiji, Kanadi i Afri­ ci, njemačkog u Njemačkoj i u Austriji... i također iz­ među srpskog, hrvatskog, bošnjačkog i crnogorskog standarda, koji pokazuju neznatnije razlike [istakla S. K.] nego drugi navedeni primjeri (usp. razlike u upotrebi pretežita i složenog prošlog vremena između britanskog i američkog engleskog, ili razliku sistema ličnih zamjeni­ ca 2. lica u evropskom španjolskom i latinskoameričkom španjolskom)« (Thomas 2003: 314). S ciljem relativiziranja pojavljuje se i tvrdnja da »svi ljudi govore jednim, ljudskim jezikom« (Kovačec 2005: 516). Možda u nečijoj fantaziji svi ljudi govore jednim je­ zikom, ali u stvarnosti međusobna (ne)razumljivost do­ kazuje da nije tako. Navedeni autor (ibid.) kaže i da »svaki čovjek [...] govori svojim vlastitim jezikom (na tome počivaju sociolingvistika, stilistika i sl.)«. No, činje­ nica je da svakog čovjeka jako dobro razumije točno određena grupa ljudi, pa međusobna razumljivost i tu pokazuje kada se radi o govornicima istog jezika. Kod tvrdnje da sociolingvistika i stilistika počivaju na tome da »svaki čovjek [...] govori svojim vlastitim jezikom«, po­ trebno je podsjetiti da sociolingvistika i stilistika ne poriču postojanje njemačkog, engleskog, francuskog,

Policentrični standardni jezik

153

španjolskog niti bilo kojeg drugog jezika. A za svaki od tih jezika je poznato da njime ne govori samo jedan čov­ jek. Isti autor (ibid.: 517) navodi da se talijanski dijalekti međusobno ne razumiju i daje to dokaz za »krhkost ob­ jektivnosti međusobnoga razumijevanja kao kriterija«. U tom kontekstu, poput Brozovića i drugih hrvatskih je­ zikoslovaca, spominje u pozitivnom smislu Heinza Klossa kao sociolingvistički autoritet. Ali ne navodi nijedan Klossov rad, pa možemo pogledati što je o dijalektima napisao Kloss (1976: 301-322) u svom najpoznatijem i najvažnijem članku, uvrštenom u knjigu o teoriji dijale­ kata u kojoj je okupljeno desetak najznačajnijih studija u svijetu o toj temi napisanih u prethodnih 100 godina. Kloss tamo o talijanskim dijalektima kaže da se kod njih ustvari radi o »prividno dijalektiziranim jezicima (scheindialektisierte Abstandsprachen)«, dakle o različitim jezicima, i navodi kao primjer sardinijski i friulanijski naspram standardnog talijanskog (ibid.: 305). A kriteriji koje Kloss (1976: 303-304) primjenjuje kod utvrđivanja da li se radi o različitim jezicima su upravo međusobna (ne)razumljivost, fonološke razlike, znatne razlike u morfologiji i sintaksi te rječničko blago. U Italiji je takva situacija jer talijanski poluotok siječe jedna linija koja je u romanistici dobro poznata kao linija od La Spezia do Rimini, tj. od istoka Ligurije do Ja­ dranskog mora. Dijalekti sjeverno od te linije su po pori­ jeklu i svojstvima zapadnoromanski, a južno od linije istočnoromanski. U istočnoromanske dijalekte ubraja se i toskanski, koji je postao standardni talijanski jezik. Tako taj istočnoromanski standard kao nadregionalni jezik pokriva i teritorij na kojem se govore zapadnoro­ manski dijalekti sjevera. Slična jezična situacija ne po­ stoji nigdje u Evropi. Za usporedbu, to bi bilo kao kad bi se na teritoriju kojeg pokriva jedan južnoslavenski stan­ dard govorili i zapadnoslavenski dijalekti češkog jezika.

154

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Relativiziranje štokavice Kod štokavice kao kriterija također se poseže za svo­ jevrsnim relativiziranjem. Npr. kada kroatisti navode činjenicu da je štokavica uzeta za standardni jezik Hrva­ ta, Srba, Bošnjaka i Crnogoraca, opkoljavaju to ponav­ ljanjem riječi različiti, razni do karikature kako bi čita­ teljima ostale u sjećanju te riječi a ne podatak daje isti je­ zik, štokavski, postao standardnim: »imaju iz raznih razloga, odabranu prema posebnim vlastitim različitim razlozima i u razna doba, novoštokavsku dijalekatnu osnovicu s određenim povijesno-dijalektološkim razlika­ ma« (HAZU 2007: 42). Osim toga, po toj rečenici ispada kao da su bitni razlozi zbog kojih je odabrana štokavica, a ne činjenica da je svuda odabrana baš štokavica. Kao da je kod utvrđivanja da li netko govori njemačkim jezi­ kom bitan razlog zašto govori njemački, a ne činjenica da govori njemački. Zanimljivo je da spominju kako su postojali »razni razlozi« a ne navode ih, jer inače bi morali navesti daje u Zagrebu razlog bio jezično se ujediniti sa svim štokavcima primjenjivanjem reformi Vuka Karadžića (Blum 2002: 130-132). Štokavica je odabrana za nadregionalni (standardni) jezik u 19. stoljeću (ibid.), pa tvrdnja iz gor­ njeg citata da se to odvijalo »u razna doba« nije točna. Da se Zagreb u 19. st. odlučio za svoj okolišni kajkav­ ski, ne samo da je upitno da li bi došlo do ujedinjenja čakavske Dalmacije, kajkavske Hrvatske i štokavske Slavonije, nego bi i uzimanje kajkavice dalo za rezultat policentrični jezik, samo što ga u tom slučaju ne bi dijelili sa Srbima, Bošnjacima i Crnogorcima, nego sa Slovenci­ ma. Jedino je čakavica, koja je teritorijalno najograničenija, mogla poslužiti za izgradnju jednog Ausbau-jezika, ali odlukom u korist čakavice upitno je da li bi došlo do ujedinjenja teritorija na kojem se danas prostire Hr­ vatska. S obzirom da kroatisti znaju isticati daje za standar­ dni jezik uzet nofoštokavski, može se napomenuti da je

Policentrični standardni jezik

155

to isticanje kod standardnog jezika nepotrebno jer ne po­ stoji neki standardni staroštokavski. Osim toga, izrazom nouoštokavski ne ističe se toliko onaj izbor koji je glavni, a to je izbor naspram kajkavskog i čakavskog, nego se ističe sporedni, sekundarni izbor naspram storoštokavskog. Postojanje kajkavskog i čakavskog dijalekta na teri­ toriju Hrvatske i njihovo nepostojanje na teritoriju Srbi­ je HAZU (2007: 43) smatra dokazom je kod Hrvata i Srba riječ o dva različita standardna jezika. Konkretno, kaže da se standardni jezik na teritoriju Hrvatske obli­ kovao »u različitom i kulturnom, i književnom, i jezi­ čnom (dijalekatnom) okružju«. Međutim, i standardni jezik na teritoriju Austrije se oblikovao u različitom kul­ turnom, književnom i jezičnom (dijalektalnom) okružju naspram jezika u Njemačkoj, npr. Austrija ima neposre­ dan dodir s Italijom, s južnim Slavenima, s Mađarskom, što se sve odrazilo na kulturu u Austriji i na književnost, ima na svom teritoriju dijalekata kojih nema izvan Au­ strije, a usprkos svemu tome radi se o istom standar­ dnom jeziku kao u Njemačkoj. I jedan jezik i nekoliko jezika Ovdje se radi o varijaciji već opisane teze »jezik kao su­ stav«. Naime, južnoslavenski filolozi pokušavaju neutra­ lizirati kriterij sistemskolingvističke podudarnosti tako što kažu da Hrvati, Srbi, Bošnjaci i Crnogorci govore istim jezikom kad se gleda tipološka i genetska razina, a različitim jezicima kad se gleda standardna razina. Me­ đutim, kod te teze postoji veliki problem. Njome se, nai­ me, tvrdi da je nešto ujedno i jedan jezik i nekoliko jezi­ ka, a da se do takvog rezultata dolazi ako se od standar­ dnog jezika odvoji njegova tipološka i genetska razina. No, tipološku i genetsku razinu nije moguće odvojiti od standardnog jezika jer one su sam sadržaj standardnog jezika. Tipološka razina su sve sistemskolingvističke je-

156

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

dinice, a genetska razina je štokavica. Od toga se sastoji standardni jezik. Ni kod drugih standardnih jezika, npr. engleskog, njemačkog ili francuskog, tipološka i genet­ ska razina nije odvojena od standardnog jezika. Usput rečeno, kad se govori o jeziku nije potrebno stalno koristiti pridjev standardni, kako čine lingvisti na južnoslavenskim prostorima. Naime,jezik neutralno već znači standardni jezik i onda kad se riječ standardni ispred njega ne navodi: »Tamo gdje postoji pisani stan­ dard, neutralno referiranje na jezik odnosi se normalno na njegov standardni oblik« (Alexander 2000: 2-3). Baš »standardni jezik se popularno smatra jezikom, a dija­ lekti pogrešnom devijacijom od njega« (Milroy iz Joseph 1987: vii). Tako npr. izraz engleski jezik neutralno znači standardni engleski jezik, a isto vrijedi i za druge jezike. Na rječnicima i gramatikama njemačkog, engleskog ili francuskog jezika piše samo »njemački jezik«, »engleski jezik«, »francuski jezik«. Iako se u njima opisuje stan­ dardni jezik, riječ »standardni« se ne navodi, nego se očito smatra suvišnom, što potvrđuje da jezik neutralno znači standardni jezik. Nasuprot tome, kad se želi opisi­ vati neki dijalekt ili sociolekt, onda riječ »jezik« nije do­ voljna, i tada se ne piše npr. »njemački jezik«, nego »šlezijski dijalekt«, »švapski dijalekt«, »vestfalijski dijalekt« ili drugo. Kao stoje pridjev standardni suvišno navoditi pri neutralnom upućivanju na jezik, tako je suvišno na­ voditi ga kad se upućuje na varijantu jer sve nacionalne varijante su po definiciji standardne (Ammon 1995: 69). Ausbau-jezici Na južnoslavenskim prostorima pojavljuje se tvrdnja da se kod Hrvata, Srba, Bošnjaka i Crnogoraca radi o četiri Ausbau-jezika. Međutim, kad se pogleda definicija Aus­ bau-jezika (Glück 2000: 78), vidi se da u njoj piše kako je kod svakog Ausbau-jezika neophodna i određena ko­ ličina različitosti naspram najsličnijeg drugog jezika —
2

Policentrični standardni jezik

157

isto je već 1952. naglasio i autor koji je uveo izraz Ausbau-jezici, Heinz Kloss (1952: 18-19). U definiciji Aus­ bau-jezika (Glück 2000: 78) naveden je i primjer iz ko­ jeg se vidi da ta količina različitosti nije dosegnuta kod varijanata policentričnog jezika: »Tako je npr. austrijski njemački — bez obzira na svoju Ausgebautheit [=izgrađenost, standardiziranost] — previše sličan njema­ čkom u Njemačkoj, pa se ne može smatrati zasebnim je­ zikom«. I to je već 1952. pisao Kloss, navodeći pored vari­ janata njemačkog jezika i varijante engleskog i španjol­ skog jezika, i ističući da »nikome ne pada na pamet da te podvrste ili varijante njemačkog, engleskog ili španjol­ skog nazove zasebnim jezicima«. Dakle, već prije pola stoljeća Kloss razlikuje Ausbau-jezike od policentričnih jezika. Za oprimjerivanje Ausbau-jezika. Kloss u svom najistaknutijem članku (1976: 310-312) koristi češki i slovački, dok za oprimjeravanje policentričnog jezika koristi srpskohrvatski (»Serbo-Kroatisch«). Iz tog članka vidi se koliko je pro­ mašeno izjednačavati hrvatsko-srpsku jezičnu situaciju s češko-slovačkom situacijom: hrvatsko-srpska jezična situacija se bitno razlikuje od one kod češkog i slovačkog po tome što češki i slovački »počivaju na različitim dija­ lektima« i zato su Ausbau-jezici (ibid.: 312). Nasuprot njima, kod policentričnog standardnog jezika »imamo dva varijeteta istog standardnog jezika, koja oba počiva­ ju na istom dijalektu ili na dva jako srodna dijalekta. Takve policentrične standardne jezike nalazimo tamo gdje se jedan jezik govori u dvije ili više prostorno raz­ dvojene država, npr. američki i britanski engleski ili upravo navedeni slučaj portugalskog u Evropi i Južnoj Americi; nadalje imamo policentrične standardne jezike tamo gdje su političke okolnosti dovele do toga da su na dva susjedna područja nastale dvije književnojezične va­ rijante istog jezika, kao kod srpskog i hrvatskog, ru­ munjskog i moldavskog« (ibid.: 310). Termini Ausbau-jezici i varijante policentričnog jezi­ ka, postali su sastavni dio sociolingvistike i koriste se
2

158

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

širom svijeta sa značenjem kako ga je prije pola stoljeća definirao Kloss. Njihovo značenje je bilo poznato i pojedi­ nim kroatistima: tako Brozović (1992: 75) o varijantama srpskohrvatskog kao i njemačkog, engleskog i francu­ skog jezika ističe da se ne mogu smatrati standardnim jezicima ni u smislu Ausbau-jezika jer su za razliku od Ausbau-jezika izgrađene na istom dijalektu: »Problemi takozvanih Awsfeau-jezika u terminologiji Heinza Klossa su slični, ali nikako identični s problemima varijana­ ta. Kod Ausbau-jezika imamo parove standardnih jezika izgrađenih na osnovi različitih dijalekata [...]. Razlika između tih parova Ausbau-jezika i standardnih jezičnih varijanata sastoji se u činjenici da varijante imaju gotovo identičnu dijalektalnu osnovu i razlikuju se samo u raz­ voju standardizacijskog procesa, dok parovi standardnih jezika imaju više ili manje različitu dijalektalnu osnovu«. S obzirom na poznatost termina Ausbau-jezici i varijan­ te policentričnog jezika i na njihovu polustoljetnu tradi­ ciju u sociolingvistici, razumljivo je kad Katičićevu tvr­ dnju (1995: 27-37) da se u Hrvatskoj radi o Ausbau-jeziku Gröschel (2009: 88) popraća komentarom: »Katičiću se, naposljetku, mora prigovoriti nepoznavanje stručne literature o toj temi«. Analiza i drugih pokušaja pre­ dočavanja jezične situacije kao da se radi o nekoliko za­ sebnih jezika pokazuje da »niti u jugoslavenskoj niti u postjugoslavenskoj debati nisu izneseni, po našem mi­ šljenju, jezičnoteorijski zasnovani prigovori protiv varijantskog statusa srpskoga i hrvatskoga. Pogotovo po­ kušaj da se hrvatski svrsta u rang zasebnog 'Ausbau-je­ zika' pokazao se nespojiv s terminološkom tradicijom u sociolingvistici« (ibid.: 91). Pored Ausbau-jezika i policentričnih jezika Kloss (1976: 310-312) razlikuje i Abstand-jezike, oprimjerujući ih pomoću njemačkog i nizozemskog. Taj primjer, kao i svojstvo Abstand-jezika da između njih »međusob­ na razumljivost nije moguća« (Glück 2000: 7), potvr­ đuje da se hrvatsko-srpska jezična situacija ni približno
2

Policentrični standardni jezik

159

ne može izjednačavati s njemačko-nizozemskom situaci­ jom, i pokazuje još jedanput koliko je neopravdano kad Matica hrvatska stavlja znak jednakosti između tih dviju jezičnih situacija (u Jeziku 43/5, 1996, 164-166). Ni poistovjećivanje hrvatsko-srpske jezične situacije sa skandinavskom nije opravdano »jer su norveški (nynorsk) i švedski naspram danskog standardizirani svaki na drugoj dijalektalnoj osnovi« (Gröschel 2001:182), dok je za standardni jezik u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Herce­ govini i Crnoj Gori uzet isti dijalekt, štokavski. Zato se kao primjer Ausbau-jezika navode »skandinavski jezici švedski i danski. Kod njih se strogo uzevši prvotno radilo 0 dva dijalekta s različitim pisanim standardima« (Buchler 2002: 27). A »neovisno o Abstand-jezicima i Ausbau-jezicima postoje i policentrični jezici«, kad se jedan te isti jezik govori u nekoliko država (ibid.). Budući da su Ausbau-jezici zasnovani na različitim dijalektalnim osnovama, međusobna razumljivost izme­ đu njih ne dosežu onu razinu kakva je između govornika standardnog srpskohrvatskog jezika. To se vidi i iz citata koji opisuje odabir dviju različitih dijalektalnih osnova u slučaju bugarskog i makedonskog: »sredinom devetnae­ stog stoljeća došlo je do konflikta oko odabira dijalektal­ ne osnove za tada nastajući bugarski književni standard. Jasno je iz napada konstantinopoljskih bugarskih novi­ na na jezik priručnika baziran na makedonskim dijalek­ tima da su razlike između balkanskih slavenskih dijale­ kata sjeveroistočne Bugarske i onih s jugozapada Make­ donije bile dovoljno upadljive [...] da su mogle poslužiti — a naposljetku su i poslužile — kao osnove za odvojene književne jezike [...]. Sljedeći citat uredništva iz 1851. je ilustrativan: 'Što se tiče jezika gospodina Jordana [u za­ padnoj Makedoniji], svatko može vidjeti da je toliko drukčiji od našeg pisanog i govorenog jezika da će se oso­ bi koja ga prvi put čita učiniti ne samo nerazumljiv nego i potpuno različit'« (Friedman 2003: 261-262).

srpski i crnogorski. No. Jednako su izlišni kao i za sjevernonizozemski i južnonizozemski ('holandski' i 'fla­ manski') ili za druge jezike s varijantama« (ibid. »i dalje su nepotrebni zasebni lektorati za hrvatski. te njemačke varijante njemačkoga« (Gröschel 2009: 97). evropskog fran­ cuskog i španjolskog. Podudarno iskustvo sa studentima u Danskoj iznosi M0rk (2008: 295). Thomas (2003: 317-318) podsjeća da »postoji samo jedna nastava za jezike s nekoliko varijanata poput engleskog i španjolskog. naime pretežno britanskog engleskog. I za sveučilišta na njemačkom govornom području Gröschel (2009: 359) utvrđuje da »uvođenje razdvojenih studija iz kroatistike. Babić priznaje (2004: 108) »da kad naučite jedan. hrvatskog i bošnjačkog«. bo­ šnjački. Uostalom. francuski. Hrvatske. općepoznato je da za po­ dučavanje takvih jezika u inozemstvu »koriste se jedno­ stavno izrazi engleski. Štoviše. praktično znate i drugi«.: 374). čak i najvatreniji pobornik odvojene nastave S. Thomas (2003: 317-318) također negira »potrebu po­ dučavanja odvojeno srpskog. Doista. . Thomas (2003: 317-318) nastavlja: »Situacija je ista kod srpskog. dok u praksi nastavni materijali su usmjereni na pre­ nošenje znanja jedne određene 'standardne varijante'. španjolski ili njemački. hrvatskog i bošnjačkog: učenik koji usvoji jedan razumije pasivno sve tekstove i sve govornike iz Srbije.160 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Jezična nastava S južnoslavenskih prostora dolazi zahtjev za nacionalno razdvojenim podučavanjem jezika na studiju u inozem­ stvu. Bosne i Hercegovine i Crne Gore«. u čije izvorne govornike se ubra­ jaju stotine milijuna«. serbistike i montenegristike ne bi bilo lingvistički opravdano«. bošnjakologije. Opisavši na primjeru Francuske kako učenici praktično nauče jednu varijantu engleskog ili španjolskog a razumiju i sve ostale varijante tih jezika.

.Policentrični standardni jezik 161 Pravopis Za hrvatske filologe je tipično da su opsjednuti pravopi­ som. ali očito ne znaju da je etimološki pravopis u tradiciji pravoslavne crkve. među njima npr. što kritički uočavaju Badurina/Pranjković (2009: 308. 310).]. (Friesel-Kopecki 1983: 250). Babić i sljedbenici žele se približavati etimo­ loškom pravopisu pozivajući se na tradiciju. Međutim. Tako npr.. Kad je Vuk Karadžic pokušao prekinuti tu tradici­ ju i preći na fonetski pravopis.] koja je — nadilazeći jezično područje — bila simbol slavne srpske prošlosti i spoja s Rusima i s pravoslavnom crkvom« (ibid. Na stranu pravoslav­ ne crkve stali su i brojni srpski filolozi. došlo je do velikog sukoba između njega i pravoslavne crkve. Drugo. što je zahtijevao Vuk«. .).. Budući da je Hadžić »ostao vjeran kon­ zervativnoj poziciji crkve«. koji ju je objavio u svojoj knjizi Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde u Berlinu 1809. ta maksima potječe od njemačkog lingvista Johanna Christopha Adelunga. Time sto je kruto inzistirao na uzimanju u obzir etimologije. Hadžić se odlučno za­ lagao za etimološki pravopis [. Anić (1998: 58) zapaža i posljedice opsjednuto­ sti pravopisom: »Kompleks pravopisnih i pseudopravopisnih pitanja snažno je utjecao na oplićavanje naše filo­ loške i lingvističke misli«. u novije vrije­ me se hrvatski pravopisci okupljeni oko Stjepana Babica žele udaljiti od fonetskog pravopisa navodeći da fonetska maksima 'Piši kao što govoriš' potječe od Vuka Karadžića pa je zato treba odbaciti. smatrao je neophodnim u pravopisu imati vidljivu »ulogu etimologije [. bio je prisiljen od­ biti asimilaciju glasova i fonetski način pisanja. o čijoj polemici s Karadžićem Friesel-Kopecki (1983: 254) piše sljedeće: »Polemika se sad koncentrirala prvenstveno na pitanja pravopisa.. Hadžić. Bavljenje hrvatskih filologa pravopisom obilježeno je neznanjem osnovnih činjenica.

162 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Dalibor Brozović (1988: 109) je svjestan zasluga Vu­ ka Karadžića za današnji pravopis: »Osnova današnjega hs. Taj Brozovićev zaključak kao da su izgubili iz vida Stjepan Babić i sljedbenici. i samo takve promjene pravopisa smatraju se demokratskima. dogovoren je zajednički pravopis i uveden nakon više od dva deset­ ljeća živog diskutiranja u obje države. onda se to čini dogovorno. Stefanovića Karadžića.]. imao je pravopis kodificiran u dvije verzije [. malajski. treba znati da se takav postupak smatra diktaturom: »Mi. Dogovaranje oko pravopisa sprovodi se uspješno i na međudržavnoj i međunacionalnoj razini: npr. »do 1972.]. Kad se u Hrvatskoj u novije vrijeme nameću nepotrebne promjene pravopisa i pri­ tom se poziva na odluke ministarstva. pravopis je bio jedna od 'vrućih tema' u jezičnom plani­ ranju u Indoneziji i Maleziji.. mi se zato borimo za pravu demokraciju. A oni koji nam govore: 'Parlament je to odobrio i vi se morate tome pokoriti'.. koji inzistiramo na slobodnom razvoju jezika i koji vidimo kršenje prava u zaključcima Parlamenta što su nam nametnuli krive 'promjene pravopisa'... izgleda. On je.. jezika nego i s već stvorenom tradicijom. [novoštokavskoj] osnovici. [. [hrvatskosrpskog] fonološkog pravopisa potječe od V. stand. ispunio svoju funkciju toliko dobro da se pravopisno pi- . On je izvanredno točno shvatio kakav bi pravopis u principu najbolje odgovarao stan­ dardnomu jeziku izgrađenomu na novoštok. 1972. Ni za budućnost nema nikakvih izgleda da dođe do iole ozbilj­ nijih odstupanja od fonološkoga pravopisa«. ah takve težnje nisu uspijevale jer su bile u suprotnosti ne samo sa samom glasovnom strukturom hs. oni se bore za dik­ taturu« (Horak 2001: 179).. Ako nekad dođe do situacije daje pojedinosti u pravopisu potrebno promijeniti. Najvećim dijelom zajed­ nički standardni jezik tih dviju država.] U XX je stoljeću bilo i raznih pokušaja da se fonološki pravopis zamijeni morfonološkim [.

stoljeća na južnoslavenskom području određen broj ljudi niti je znao pisati niti je poznavao nekakav pra­ vopis. To je postupak koji se nimalo ne uklapa u znanstveni pristup predmetu proučavanja. Kao što je poznato. Zato je moguće da još i u drugoj po­ lovini 20. ali bez obzira na to jezik su dobro znali. ustra­ javaju na njima. Osim toga. uka­ zivano im je na kontradikcije unutar domaćih teza i na neupućenost u (socio)lingvističke definicije. Već smo spomenuli da pravopis. pravopis je posve periferan za pi­ tanje radi li se o jednom ili o nekoliko jezika (Gröschel 2009:233). i pravopis u Engleskoj se razlikuje od pravopisa u Americi. Naime. za razliku od rječnika i gramatike. pravopis u Njemačkoj se razlikuje od pravopisa u Švicarskoj. kroatisti u međuvremenu znaju da postoje nepo­ bitni dokazi koji pobijaju njihove tvrdnje. A sa svetim knjigama to se . imali bo­ gat rječnik i gramatički ispravno govorili. Drugim rije­ čima. nije jezik nego način bilježenja jezi­ ka u pisanom mediju. jednom netko nađe grešku. ponavljajući ih i dalje kao da za dokaze nikada nisu čuli. Ovo ujedno znači da nisu u pravu oni koji misle da će mijenjanje pra­ vopisa u Hrvatskoj biti dokaz da se radi o različitom jezi­ ku naspram jezika u Srbiji. i u knjigama koje slijede ta greška se korigira. Nova religija umjesto znanstvenog pristupa O dosad iznešenome može se napomenuti da su kroatisti imali priliku navedene spoznaje pročitati u nizu teksto­ va publiciranih zadnjih desetak godina u domaćoj sredi­ ni. znanost se ravna prema dokazima pa zato »ako neka znanstvena knjiga nije točna.Policentrični standardni jezik 163 tanje može smatrati riješenim i za daleku budućnost« (Vikor 1993: 279). kako smo već na­ veli. a svejedno se te nacionalne varijante ne klasificiraju kao različiti jezici. Tamo im je citirana inozemna literatura. opisivani su im usporedivi primjeri drugih jezika širom svijeta. Pa ipak.

Kroatističko neuvažavanje ra­ cionalnih argumenata tipično je za vjernike: »pravi vjer­ nici ne daju se pomoću takvih racionalnih argumenata odvratiti od svojih predodžbi. Nedostatak argumenata pokušava se zaobići ponav­ ljanjem tvrdnji jer »možda čovjek samo mora dovoljno . Unutar religioznog pristupa. »istina svete knjige nije rezultat razumnog procesa razmišljanja. Srbi.: 58). jednako kao u svakoj religiji. Bošnjaci i Crno­ gorci govore četiri jezika aksiom. a kad taj aksiom opovr­ gavaju dokazi kao što su međusobna razumljivost. (Ionako je teško nekoga pomoću argumenta uvjeriti u neodrživost nekog mišlje­ nja do kojeg nije došao pomoću argumenata.: 391). Kod kroatista. Istraživači tog područja opisuju religijsko uvjerenje kao »trajnu krivu predodžbu pri kojoj se ostaje usprkos jakim dokazima za suprotno« (ibid. Tako je za hrvat­ ske jezikoslovce tvrdnja da Hrvati. a ako izgleda da je dokazi opovrgavaju.)« (ibid. Iz ovog citata vidljivo je ujedno da je kroatistički postupak neispravljanja tvr­ dnji o kojima je dokazano da su pogrešne karakterističan zajedno sasvim drugo područje. odnosno da se mogu povlačiti paralele između religije kao vjere u Boga i religije kroatista kao vjere da govore drugi jezik naspram Srba. nego je aksiom. Bošnjaka i Crnogoraca? Doista. za područje religije. čitav niz obilježja pokazuje da su kroatisti i većina drugih južnoslavenskih filologa znanstveni pri­ stup jeziku zamijenili religioznim. nego dokaze« (ibid. Knjiga je istina. »kao 'be­ zuvjetno istinito' vrijedi ono stoje prorok A ili B rekao ili što u 'svetom' (pa zato nepodložnom kritici) tekstu C piše« (Schmidt-Salomon 2006: 54). sistemskolingvistička podudarnost i standardna štokavi­ ca. kroatisti odbacuju dokaze.164 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ne radi« (Dawkins 2007: 391-392).).: 17-18). Znači li to da se kod kroatista radi o religijskom uvjerenju. Suprotno je u znano­ sti: »Dok u znanosti (barem po njenim vlastitim zahtje­ vima!) vrijedi primat boljeg argumenta. u religiji vrijedi primat moćnika« (ibid. onda ne treba od­ baciti knjigu.

a ne gledaju je li u skladu sa stvarnošću. tj. Već spomenuta nesposobnost kroatista da uoče kon­ tradikcije u vlastitim tvrdnjama. kad se pogleda definicija religije. Gle­ daju samo je li neka tvrdnja izrečena s pozicije političke moći. Za­ boravljaju da »znanstveni postupci — logika (preispiti­ vanje izričaja da li su bez kontradikcija) i empirija (siste­ matsko provjeravanje tvrdnji da li su u skladu s iskustve­ nom stvarnošću) — najbolji su instrumenti koje je čo- .Policentrični standardni jezik 165 puta ponoviti nešto kako bi jednom postao uvjeren da je to istina« (Dawkins 2007: 488).: 47-48). da li je ar­ gumentirana bez kontradikcija i da li je provjerljiva. s tipičnom neosjetljivošću za kontradikcije.. Potom se teolozi.: 77). takva tehnika ne funkcionira u znanosti: ništa se ne mijenja na potrebi dokaznog postupka ako je broj ljudi koji vjeruju u neku besmislicu velik (ibid. Zato npr. na 'svetim spisima' u koje se mora bezuvjet­ no vjerovati. u koje onda mnogi ljudi vjeruju a da to prethodno uopće nisu preispitali (ibid. nego imaju status svetih tvrdnji. sva obi­ lježja iz nje nalaze se i kod kroatista: religija je »dogmat­ ski sistem izričaja koji je institucionalno osiguran. Međutim. što znači da se taj sistem sustavno izmiče zahvatu kritičkog razuma« (ibid. njihov egocentrizam/autizam uslijed kojeg se prave da ne postoje primjeri iz svijeta koji opovrgavaju njihove tvrdnje — sva ta svojstva karakteristična su za religio­ zan način razmišljanja: tada se »ostaje na 'predoperativnom' stupnju razmišljanja (u smislu Piageta). pozivaju na količinu ljudi koja vjeruje u njihove tvrdnje. njihova usredotočenost na parcijalne aspekte zbog kojih od drveća ne vide šumu. usredotočenošću na parcijalne aspekte [. teolozi pomoću ponavljanja uzgajaju legende. a isto tako i kroatisti.] i s djelomičnim egocentrizmom« (Schmidt-Salomon 2006: 33-34). kao da time mogu nadoknaditi nepostojanje dokaza.: 379). I uopće.. Kroatisti ta­ kođer nude dogme u koje se mora vjerovati i koje se ne smiju preispitivati. a počiva na monopolu na istinu navodnih 'božanstava' ili 'proroka'.

: 31-32). nego tako što pokazu­ ju moralnu ogorčenost. Štoviše. Srbi. često ko­ riste i vjeroučitelji (Dawkins 2007: 122). U drugom dijelu kroatistike vlada tzv. suprotno je očito: Hrvati. Ovu metodu. Takvi kroatisti nastupaju kao da nije potrebno dokazati. A kroatisti. A zastrašivanjem se služe religijski učitelji kako bi nadoknadili manjak uvjer­ ljivosti (Dawkins 2007: 444-446). a to inače nije slučaj s različitim jezicima.) jer nastoje da čak i jasno vidljive stvari potpuno zamagle. kao »u fundamentalističkoj varijanti. Takvi kroatisti su »pravi virtuozi intelektualnog nepoštenja« (ibid. kroatisti ne reagira­ ju racionalno poput znanstvenika. Bošnjaci i Crno­ gorci potpuno se razumiju bez prevođenja. Jedan broj hrvatskih jezikoslovaca koristi i tehniku zastrašivanja: šire strah da će propasti jezik pa i čitava nacija ako se ne bude njih slušalo. ali zamagljuje radikalno razilaženje svjetovnog i religijskog razmišljanja pomoću intelektualno nepoštenog drukčijeg tumačenja tradicio­ nalnih vjerskih dogmi« (Schmidt-Salomon 2006: 32). »'soft verzija' religioznosti«. uspostav­ ljaju »svete dogme« da bi se tako »imunizirali protiv kri­ tike«. Znanstveni pristup »odbija religijsku strategiju da predodžbe izrasle u prošlosti pretvori u svete dogme i na taj način ih 'imunizira protiv kritike'« (Schmidt-Salo­ mon 2006: 35). koja je tipična za pravu religioznost 'bez ako i ali'.: 37). prešućuju se svi protuargumenti kritičkog razuma. U jednom dijelu kroatistike. da se polazi od toga daje posve očito nešto što uopće nije očito. kako je već rečeno. Kod vjernika »u takvim situacija- . koja »doduše uključuje svjetovne argu­ mente u sistem razmišljanja. čak se sprečava i sam pokušaj nekakvog intelek­ tualnog bavljenja njima« (ibid. kao daje očito da se radi o različitim jezicima. a to je tipična reakcija vjernika (Dawkins 2007: 291). iako to uopće nije očito. Kad im netko izloži dokaze protiv njihove tvrdnje da se radi o četiri standardna jezika.166 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam vječanstvo dosad razvilo da bi dobivalo ispravne spozna­ je o svijetu i humanije oblikovalo ljudske uvjete života« (ibid.

Poznato je da neki religiozni ljudi imaju prave izljeve mržnje prema svima koji ne dijele njihovu religiju (Daw­ kins 2007: 291).Policentrični standardni jezik 167 ma po pravilu ne vlada prosvijećena racionalna kultura diskutiranja. nedodir­ ljiva) pravila igre i tako vlastite greške u razmišljanju propisuju kao obavezne i ubuduće. . a poznato je da »su Bog i domovina nepobjediv tim: u tlačenju i proli­ jevanju krvi obaraju sve rekorde« (Dawkins 2007: 324). Razotkrivanje grešaka i dogmi očekuje se od istinskih znanstvenika: »Baš oni koji uživaju u privilegiji da se bave velikim blagom čo­ vječanstva — znanošću. On mora kod toga ostati upo­ ran jer. nego jedan naizgled skoro histeričan meha­ nizam podražaj-reakcija. predvidljivo je da će realni i kultur­ ni mostovi koji su iz oportunističkih razloga izgrađeni prema formuli 2+2=22 jednom nužno se morati srušiti iako društveni konsenzus to unaprijed ne želi vjerovati« (ibid. u kojem argumenti imaju dale­ ko manju težinu od stupnja javno pokazanog moralnog ogorčenja« (Schmidt-Salomon 2006: 193). Emocionalni izljevi neprijateljstva kod kroatista ne iznenađuju ako se ima na umu da je u njihovim teza­ ma spojen religijski pristup s domoljubljem. pa i najbezazlenija sumnja u tvrdnju domaćih jezikoslovaca da su hrvatski i srpski dva suštinski različita i odjelita jezika. u javnosti se dočekuje na nož. »da određene osobe ili grupe osoba bježe od dodira kritike tako što uspostavljaju 'sveta' (tj. žestinom kojom gorljivi vjernici do­ čekuju sumnje u svoju religijsku dogmu« (Lončarek 2009). ne može i ne smije više biti prihvatljiva praksa u jednom modernom društvu« (Schmidtr-Salomon 2006: 143).: 147). Isto se zapaža i u tekstovima i reakcija­ ma brojnih kroatista: »svaka. naposljetku. filozofijom i umjetnošću — poz­ vani su da konačno iziđu iz svoje bjelokosne kule i da jav­ no iznose stvari! Oni moraju imati hrabrosti da zastupa­ ju utemeljene pozicije i onda kada su one u suprotnosti s vladajućim duhom vremena odnosno medija! Za prosvje­ titelja mora ostati 2+2=4 čak i onda ako većina 2+2=22 smatra estetski zgodnijim. Međutim.

Od intelektualaca se očekuje da iznose istinu: »Vri­ jednosti intelektualaca. Kroatisti kao da su zaboravili tu činjenicu. dok zastupnici proizvoljnosti uživaju u pri­ jatnoj obljubljenosti. Slobodni um brzo postane čovjekom bez zaštite.168 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Dakako. I upravo stoga je po­ trebno naglasiti: »Međutim. [. Ne želim omalovažavati ljudske osjećaje. istina i razum. . Naime. Zato je prosvijećenost 'out' a pro­ mišljenost 'in'« (ibid. Oboje može biti važno. nekoristoljubive.. »to je lakše reći nego napraviti. Prosvjetite­ lje se baš ne ubraja među posebno omiljene članove ljud­ ske vrste (takvima ih se proglašava — ako uopće i tada — tek posthumno).] Sto se tiče isti­ ne. ali u svakom razgovoru bi moralo biti jasno o čemu se govori: o osje­ ćajima ili o istini. koje bi mnogi rado ostavili neuočenima u mraku. A dok žive često su na glasu kao grozna sablazan jer razotkrivaju neugodne stvari. iako bi kao znanstvenici morah činiti suprotno.. pa se ravnaju prema svojim i tuđim osjećajima i potpuno zanemaruju istinu. koje iz nje proizlaze« (Benda 1978: 75. 79).: 148). racionalne. Možda su u stvari ipak svjesni te razlike. A »zaprepašćuje koliko mnogo ljudi izgleda ne razli­ kuje 'X je istinito' od 'Poželjno je da ljudi X smatraju isti­ nitim'. kako pozitivne tako ne­ gativne. ali to su dvije različite stvari« (Dawkins 2007: 488-489). ali isti­ nu smatraju nevažnom u usporedbi s osjećajima ljudi. od kojih su najvažnije praved­ nost.: 147-148). Stoga je sa­ svim razumljivo što se pojedini učenjak odluči da svoj život provede kao promišljeni oportunist a ne kao prosvi­ jećeni slobodni um. taj proces intelektualne spi­ rale šutnje mora se hitno prekinuti!« (ibid. Zato »je impe­ rativ znanosti staviti u pozadinu sve sto je osobno i prati­ ti jedino interes spoznavanja i znanja« (Buden 2005: 7). nego o istini. odlikuju se trima obilježjima: sta­ tične su. ona je intelektualna vrijednost utoliko da se čovjek nje drži bez obzira na posljedice. u zna­ nosti se ne radi o osjećajima.

identitet. POVIJEST S obzirom da tematski sklop nacija. IDENTITET. švicarska.: »Austri­ janci su jedna nacija a da se nisu odrekli njemačkog stan­ dardnog jezika. Takav stav — da tek postojanje zasebnog jezika dokazuje da postoji zasebna nacija — nije ispravan. američka. australijska. što nam odmah ilustriraju primjeri brojnih nacija koje govo­ re isti jezik kao i neke druge nacije npr. austrijska itd. kanadska. Nacija i jezik Mnogi na južnoslavenskim prostorima misle da će izgu­ biti status nacije ako ne nazivaju jezik imenom vlastite nacije i ako ne tvrde da se radi o različitom jeziku bez ob­ zira na neznatnost jezičnih razlika prema nekoj drugoj naciji. Zato . naredni dio knjige posvećenje tim temama. kao što to nisu učinili ni Švicarci koji go­ vore njemački. KULTURA.NACIJA. kultura i povijest presudno obilježava tekstove hrvatskih jeziko­ slovaca i da pritom upada u oči njihov neznanstveni pri­ stup navedenim pojmovima i nepoznavanje najosnovnijih činjenica. Također se ne mora posebno naglasiti da oni kojima je materinski jezik engleski ili španjolski nisu svi Englezi odnosno Španjolci« (Sundhaussen 2001: 7). Kako se uopće uspjelo proširiti neispravno shvaćanje da je jezik uvjet za postojanje nacije iako su očiti suprotni primjeri? Stvar je u tome da su nacionalne političke elite na prostoru bivše Jugoslavije krenule prije nekoliko de­ setljeća u pravljenje samostalnih država s netočnim sta­ vom da nacije ne mogu postojati niti imati samostalnu državu ako nemaju jezik različit od drugih nacija.

Morali bi to znati i širi krugovi od znanstvenih s obzirom da »postavku da jezik nije inherentno obilježje etnosa nego nezavisna od toga i samostalna komponenta potvrđuju brojni konkretni pri­ mjeri« (Haarmann 1983: 28). Mattusch 1999: 106-107).170 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam su uvjeravali sebe i druge da govore različitim jezicima kako bi dobili pravo na različite države. a ujedinjavanjem bi današnje nacionalne političke elite u određenoj mjeri izgubile vlast koju imaju. Zbog toga te države i nakon svog formi­ ranja nastavljaju inzistirati na tvrdnji da se radi o raz­ ličitim jezicima jer se plaše da bi svijest o istosti jezika mogla utjecati u smjeru ponovnog ujedinjavanja država. Političari su ciljano napravili da su nacionalnost i jezik proglašeni sinonimima (Bellamy 2003: 141) pa se »na balkanskom prostoru 'jezik' često koristi kao sinonim za 'narod'. Kako bi neispravan stav pomoću medija proširile u narodu. sto­ ljeća o svetom trojstvu jezika. iako znanstvenici dobro znaju da to nije isto« (Richter Malabotta 2004: 81). dovoljno je vidjeti primjere brojnih država u svijetu koje govore isti jezik kao neke druge države (Klo­ se 1993: 69. nacije i države. Sada. romantičarsko-nacionalistička ideja s kraja 18. Jezik za njih više ne znači moći se spo­ razumjeti sa sugovornikom ili ne. u njima »još uvijek živi. sto­ ljeća vladao socijalistički sistem koji se pozivao na misao . južnoslavenske političke elite izokrenule su zna­ čenje riječi jezik. nego biti jedne nacio­ nalne pripadnosti ili druge (Mappes-Niediek 2005: 30). Jedan od razloga za nei­ spravno poistovjećivanje nacije i jezika na našim prosto­ rima je vjerojatno taj stoje kod nas gotovo pola 20. kad imaju različite države. po kojoj svaki narod mora imati jezik koji pripada samo njemu« (Lončarek 2009). Uostalom. Te elite zabo­ ravljaju da istost jezika ne ugrožava postojanje zasebnih nacionalnih država: »Treba naglasiti da postojanje za­ jedničkog srpskohrvatskog jezika ne dovodi u pitanje po­ stojanje četiriju nacija ili četiriju nezavisnih država niti ugrožava nacionalne identitete« (Jacobsen 2008a: 268). inače nadvlada­ na.

a ujedno i znanstveni uvid u njih. stoljeće približavalo kraju. stoljeća je nastojanje za nacionalnojezičnim razgraničavanjem u jednom dijelu Evrope — prvenstveno u nekim postsocijalističkim državama — dobilo razmjere koji s obzirom na transnacionalne inte­ gracijske i globalizacijske tendencije izgledaju anakrono.. poistovjećuju naciju i jezik. Jer »na kraju 20. nego o uništa­ vanju jedne [. pogotovo u njegovoj drugoj polovini. identitet. čime je već tada »mit o samorazumljivosti etničke ili na­ cionalne pripadnosti bio više nego ozbiljno narušen« (Škiljan 2002: 132)... Destrukcija nije bila . kultura. pojedini znanstvenici su uočili da se ne može uspostaviti općevažeća definicija etniciteta koja bi se zasnivala na sadržajnim obilježjima. otkako je takvo poistovjećivanje odbačeno u svijetu. To je jedan od razloga za zaključak: »Naravno da mnogo toga u jugoslavenskim konfliktima izgleda kao da su se akteri zabunili u stoljeću« (Mappes-Niediek 2005: 19). No kako se 19. st. identitetska funkcija jezika dobila je apso­ lutni prioritet nad komunikacijskom funkcijom. povijest 171 Karla Marxa. Pa kad balkanski intelek­ tualci početkom 21. U 19. To gledište se učvrstilo u 20. koji pokazuje da nacije ne nastaju na osnovi jezika i daje pogrešno poi­ stovjećivati naciju s jezikom. nakon što su se formirale mno­ ge nacije. Zato je dio znanstvenika prihvatio stajalište da se etnicitet i ne može opisati pomoću kultur­ nih ih socijalnih sadržaja. a Marx je jezik smatrao jednim od kriterija za naciju (što kritički navodi Pfaff 1994: 51-52).] jezične zajednice. st. to znači da su prespavali najmanje zadnjih pola stoljeća znanosti.: 132-133). Simbolička. ali to je bilo doba kada su se tek počele praviti nacije i zbog toga još nije mogao po­ stojati znanstveni uvid u to kako one nastaju. Primjer za to je uništavanje srpskohrvatske/hrvatskosrpske (od­ nosno srpsko-hrvatske) zajednice. Potrebno je specijal­ no naglasiti da se ne radi o raspadanju.Nacija. stoljeću mnogi intelektualci su smatrali da nacije nasta­ ju na osnovi zajedničkog jezika. nego kao skup strategija (ibid.

dakle prije nastanka prve ili druge Jugoslavije. nego je nastao zahvaljujući srp­ skim i hrvatskim intelektualcima iz Austro-Ugarske. »jezične granice i dr­ žavne granice nisu se u Evropi nikada podudarale« (Schubert 1997: 86). koji je ma- . stoljeća dogovorili u interesu na­ cionalnog pokreta da imaju zajednički književni jezik. Tako da pokušaj Hrvatske da i na simboličkom polju kakvo je jezik postigne autonomiju iscrpljuje se na po­ grešnom objektu. u 50 država postoji većinski jezik. Evropa po tome nije iznimka. vidi se iz sljedećih podataka (stanje iz 1971. I inače. one »nisu u Evropi nikada bile sinhronizirane i nisu to ni danas« (Haarmann 1975: 81). koji su se sredinom 19. na običnom strašilu. na­ mjerni proces« (Sundhaussen 2001: 7). nego rezultat ciljane jezične politike. Poznato je da »veza između države i jezika nije nu­ žna u smislu uzajamnog poklapanja ili podudaranja« (Weisgerber 1990: 61). srpskohrvatski nije bio izum jugoslavenskog osnivača države Tita. na njemačkom govornom području državne granice se ne podudaraju s jezičnima (Scheuringer 1996: 151). A podatak da je srpskohrvatski jezik standar­ diziran sredinom 19. Npr..172 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam rezultat različitog razvoja jezičnih varijeteta.. st. Takva jezična politika navodi promatrača koji zna da se države po pravilu ne podudaraju s jezikom na primjed­ bu: »Samo. višejezičnost je dakle normalno stanje« (Buchler 2002: 21). [. Taj jezik se kao i većina drugih jezika na svijetu nije ni prije podudarao niti se danas podudara s granicama jedne države. potvrđuje »da je krivo vezivati ga za jednu ideologiju ili državu« (Richter Malabotta 2004: 86). godine): od ukupno 132 države samo 12 je jezično homogeno. u svijetu je čak pravilo ne­ podudaranje jezika s državom: »većina država u svijetu sadrži više od samo jedne jezične zajednice.. nije bila proces odozdo. Kako to brojčano izgleda.] Specijalno groteskne razmjere imali su napori Hrvatske za jezi­ čnom emancipacijom krajem 90-ih godina« (Werner 2008: 27).

Stav da zaseban jezik legitimira postojanje zasebne nacije i države odavno je napušten u zapadnim demokra­ cijama. općeprisutno je danas u novim . naroda i nacije zastupalo je jezikoslovlje Trećeg Rajha pozivajući se na 'narodski pojam jezika'« (Koller 2000: 568) i propagirajući »Hitlerov ideal jedne nacije. jednog teritorija. Bošnjaci i Crnogorci govore istim je­ zikom nema nikakvih političkih posljedica: države i naci­ je postoje bez obzira što govore isti jezik kao druge nacije u drugim državama. izgubio si svoj identitet« (ibid. »koncepciju o jedinstvu jezika. Razumljivo je. povijest 173 terinski kod oko 75% stanovništva. Nikakva prednost ne bi nastala ni za hrvatsku državu kad bi njeni stanovnici zaista govorili zasebnim jezikom i kad bi današnje izjave kroatista o različitosti jezika bile točne. Jer govornicima bilo kojeg jezika nije prednost ako se tim jezikom služi što manje ljudi.Nacija. u jezik neke države ne­ ma se pravo uplitati nitko izvan njenih granica. I na južnoslavenskom prostoru državne granice nisu se podudarale i ne podudaraju se s jezičnima. kultura. Naime. Srbi. i to ni na dijalektalnoj razini (npr. Tako da to što Hrvati. nacionalnih granica i državnih granica može biti samo utopija« (Haarmann 1975: 83). dakle. Nacistička teza da »odnos prema mate­ rinskom jeziku je ključ za opstanak ljudi kao rasne ili etničke zajednice« (Hutton 1999: 5) zvuči danas sasvim poznato na južnoslavenskim prostorima.: 8). nego je prednost ako se tim jezikom služi što više ljudi. jednog jezika« (Ager 2001:180). najkasnije nakon rušenja Hitlera s vlasti. glasio je argument. Politički se ništa ne dobiva kad države govore različitim jezicima. ni na standardnoj razini (štokavski standard je i Hrvatskoj i u BiH i u Srbiji i u Crnoj Gori). identitet. Nepodu­ daranje jezičnih granica s državnima ništa ne utječe na samostalnost država. u 39 država najveća jezična grupa čini manje od polovine stanovništva (Pa­ yer 2000). Isto tako. kajkavski je i u Hrvatskoj i u Sloveniji). I shvaćanje na­ cista: »ako izgubiš svoj jezik. da »potpuno sinhroniziranje jezičnih granica.

Zato i . nacionalni jezik po­ stao je predmet pravog obožavanja. u kojoj nekoliko jezičnih gru­ pa — francuska.174 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam južnoslavenskim državama. njemačka. U vreme raspada Jugoslavije i formiranja novih država-nacija na njenom tlu.. koji je opet jedna vrsta sekularne. u slučaju Švicarske radi se o višejezičnosti društva. očiti su su­ protni primjeri: Švicarska. jedan jezik'« (Kovačec 1988: 56). Poistovjećivanja naroda. U njima vlada »kult nacio­ nalnog jezika. kakvo bi nužno moralo postojati kad bi jezik bio odrednica nacije. urođenim obrascima raz­ mišljanja. str. Statistički podaci pokazuju da 84% stanovni­ ka Švicarske sebe nacionalno smatra Švicarcima a samo 2% Nijemcima iako je njemački materinski jezik 64% Švicaraca (Hrvatski almanah 1998. romanska — iz­ ričito tvrdi da imaju isti nacionalni identitet. osobito. Zato se kod kroatista i drugih južnoslavenskih filologa može govoriti kao što se govorilo kod nacista o »religiji materinskog jezika. Naprotiv. Nakon toga su u zapadnim demokracijama odbačena jer »ne postoji jedan prema jedan podudaranje između jezika i nacije. Ulogu sveštenika tog nacionalno-verskog kulta dobili su pisci i lingvisti« (Colović 2009).199. od­ nosno — kako se to danas zove — za identitetom nacije koji se navodno krije u jeziku. Krenulo se u potragu za mističnom supstancom nacije. 398). a ne o individualnom bilingvizmu« (Koller 2000: 575). nacističkog Reicha. koja dijeli jezik s Velikom Britani­ jom« (Greenfeld 2001: 663). kao jedan od najvažnijih kultova naciona­ lizma. talijanska. jezika i države »svoju su kulminaciju doživjela u jezičnoj i nacionalnoj politici fašističke Italije i. Većina Švicaraca zna samo jedan od nabrojanih jezi­ ka: »većina Švicaraca odrasta jednojezično i živi u jedno­ jezičnoj sredini. zatim pri­ mjer američke nacije. sažeta u lozinci 'jedna država. jedan narod. za njenim duhom. odnosno poli­ tičke religije. nacionalnim i etničkim jezicima i partikularističkim etičkim sistemima i vrijednostima« (Hutton 1999: 5).

povijest 175 drugi autori ističu da se »kao klasičan protuprimjer za primjenu kriterija zajedničke kulture i jezika kod posto­ janja nacije može navesti višejezična Švicarska sa svojim različitim kulturama. Npr. Uslijed toga je »ideja o jeziku kao činiocu naci­ je dakle mit. Austriji i Švicarskoj. bilo zato što unutar jedne etničke za­ jednice [. Još ekstremnije izgleda nedostatnost jezičnog kriterija u slučaju engleskog i španjolskog na američkom kontinen­ tu« (Esbach 2000: 60-61).Nacija.: 135). To su najprominentniji primjeri da je »romantičarski pojam 'nacije' u kojoj se država i 'narod' sa svojim nacio­ nalnim jezikom podudaraju s državnim granicama prevaziđen danas« (Buchler 2002: 8-9). bilo zato što isti jezik 'opslužuje' veći broj različitih etničkih zajednica. francuski ili španjolski pa da bi se vidjelo kako su jezične i etničke granice daleko od toga da se podudaraju« (Le Page/Tabouret-Keller 1985: 234-235). U modernim dru­ štvima se jezična zajednica i nacija. Jedna od posljedica državnog propagiranja tog mita je jezični apartheid u školama nekih južnoslavenskih država (Greenberg 2001: 26-27). Nacije koje govo­ re engleski kao i one koje govore španjolski su« usprkos zajedničkom jeziku »različite nacije s često suprotstavljenim ciljevima« (Kohn 1962: 20). identitet. podjela učenika po . koja je »jedan od do­ minantnih oblika etničkih zajednica u suvremenom svi­ jetu« (Škiljan 2002:130).. To bi svakome donekle obrazovanome moralo biti poz­ nato jer »dovoljno je samo sjetiti se jezičnih zajednica koje govore engleski. kultura. i kao svaki mit pokazuje više što su njegovi kreatori pokušavali vidjeti u stvarnosti. koje ne čine jednu naciju.. Kao protuprimjer također treba navesti korištenje njemačkog jezika u barem tri različite države. nego što je u njoj zaista bilo za vidjeti« (Greenfeld 2001: 664). »sve latinskoameričke nacije govore španjolski ili portugalski. Ali ni Belgija ne ispunjava kriterij zajedničkog jezika kao konstituirajućeg za postojanje na­ cije. tj.] može biti u upotrebi više idioma« (ibid. Njema­ čkoj. »ne moraju nikako podudarati.

Tipična metoda je da »ljudi u struci uglavnom se prave da ne vide ni notor­ nih nelogičnosti na koje sam ovdje upozorio. kako Ressel (2000: 231-232) zapaža. Tho­ mas 2003: 315-316). A »bit svake ideologizirane inter­ pretacije [je] da iskrivljenu realnost prezentira kao stvarnu datost« (Skiljan 2002: 164). tj. pa da rad drugih autora može pred­ staviti kao svoj (više o tom plagijatu v. Jovanović Srpskohrvatski jezik I (Beograd 1979) jedno­ stavno prepisan. da ne kažem po dužnosti. Pelesić-Muminović Bosanski jezik za strance (Zenica 1997) nastao je tako što je udžbenik srpskih autorica Z. Može se. Kovačević 2001: 40. »Autorica« Bosanskog jezika za strance smatrala je daje dovoljno samo izmijeniti naziv udžbeni­ ka. političke elite ju­ žnoslavenskih država odbijaju pogledati stvarnosti u oči. lansirati ih masovno podupirati jedan drugi način gledanja pojava. međutim. ili npr. njemu da­ vati prednost. Iako stvarnost pokazuje da se nacija i jezik ne podu­ daraju na južnoslavenskom prostoru. predavati studentima). Južnoslavenski lingvistički krugovi idu tako daleko da. Zato u tim državama »vlada klima ideologiziranja jezika i inzistiranje na jezičnoseparatističkom monopolu tu­ mačenja u tamošnjim vodećim lingvističkim krugovima« (Gröschel 2003: 185). Vukadinović i J.176 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nacionalnoj osnovi u različite razrede u ime navodno različitih jezika. a ako tkogod od njih i upozori na njihovu ne­ logičnost (ponajprije po svojoj stručnoj savjesti. a u posljednje vrijeme čak i udbašem« (Pranjković 2008: 51). naziv jezika. zato što o toj problematici mora. Klajn 1998: 17-19. Okuka 1999: 641-642. kriminaliziraju neistomišljenike: »Naravno da se ne može običnim mi­ jenjanjem zakona i administrativnim naredbama jezike s njihovom gramatičko-leksičkom strukturom promije­ niti preko noći. a alternativne načine promatranja margi- . htio ili ne htio. 'goldsteinovcem'. biva pro­ glašen ljevičarem. 'novosađaninom'. S tom pojavom zajedno ide i pojava pla­ gijata: npr. ili da ih se one ne tiču. udžbenik bosanske autorice F.

»jezici poput engleskog i nje­ mačkog su policentrični jezici«. tj. Može imati jedan centar. Ali to nije točno: nacionalni iden­ titet ne mora ovisiti o jeziku. povijest 177 nalizirati ili čak kriminalizirati. ćiriličkim na istoku« {ibid. jezik i na­ cionalnost su dva pojma nezavisna jedan od drugog«. Svi poli­ centrični jezici. On je mit. da se ne šire. i 10-11). ali i brojni drugi. pokazuju da se nacija i jezik ne podudaraju. »i srpskohrvatski jezik je policentričan jezik s dva načina pisanja. je­ zik »je nezavisan od načina pisanja. kultura. nacionalnosti i dr­ žave. može imati i nekoliko centara. v. san o naturalizmu i plemenskom kolektivizmu« (Popper 1992: 62). u njenom zajedničkom jeziku ili u za­ jedničkoj povijesti ne može se primijeniti u praksi. identitet. To ne čudi jer odavno je poznato da »nijedna teorija koja tvrdi da se jedinstvo nacije sastoji u njenom zajed­ ničkom porijeklu. To nije ništa neobično jer »kao što je poznato. pa se tada govori o 'policentričnim jezicima'«. 7 Nacionalni identitet i jezik Na južnoslavenskim prostorima se tvrdi da nacionalni identitet ovisi o jeziku. »iako jezične razlike s jedne i druge strane državne granice nisu posebno jako . Na taj način se uzgaja »mit o identičnosti nacije i jezi­ ka« (Harth 2000: 352). latiničkim na zapadu. Prin­ cip nacionalne države je ne samo neprimjenjiv. gdje »pitanje jezika ima zaista slabo značenje za simboličku vrijednost austrijskog identite­ ta« (de Cillia 1995:12.: 205-206). Već i na državnoj gra­ nici između Austrije i Njemačke. da »Srbi i Hrvati govore jedan zajednički jezik« (Pohl 1996: 219).Nacija. nego ni­ kada nije bio ni jasno promišljen. Stvarnost je. jedan iracio­ nalni romantičarski i utopijski san. on je čisto lingvistička jedinica. međutim. odnosno da budu obilježeni žigom politički zastarjelog«. pobrinuti se da se oni više ne čuju. kako zorno pokazuje au­ strijski primjer.

Da je tvrdnja kroatista o povijesnoj podudarnosti hrvatske nacije i jezika neodrživa jer nailazi na dvostru- . Današnje postojanje hrvatske nacije pokazuje čak dvostruko da se nacija ne podudara s jezikom. kad bi bila istina da o jeziku ovisi identitet nacije.178 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam izražene. stoljeću: budući da kod onih koji su se u 19. je­ zični i etnički kriteriji ne preklapaju« (Altermatt 1996: 123) i da se nisu preklapali ni u 19. na kraju krajeva postotak nepismenih među njima iznosio je prije sto go­ dina oko 90%« (Riedel 2007: 28). Australijanci. ni Švicarci. na Balkanu kad se kretalo u pravljenje nacija: »Stanovnici Balkana nisu definirali svoj identitet po jezičnim granicama. Uostalom. čakavski i štokavski). onda Amerikanci ne bi imali identitet. Svi ti primjeri dokazuju da »koji jezik znamo (langue) i koristimo (parole) može biti potpuno nepovezano s na­ šim samoizjašnjavanjem o svom identitetu« (Le Page/ Tabouret-Keller 1985: 237). st. Poznato je da se kod južnih Slavena »religijski. onda nika­ da ne bi mogla nastati hrvatska nacija jer su oni koji su se u nju udružili govorili tri različita jezika (kajkavski.). ni brojne druge nacije. kad bi se nacija morala podudarati s jezikom. počeli ujedinjavati u hrvatsku naciju »nije stajao na raspolaganju ni nekakav vlastiti je­ zik ni nekakva vlastita rasa kako bi se odabrani narod odlikovao naspram drugih. razlikuju se jasno kolektivni identiteti« (Goebl 2002: 58). st. Tako je bilo i u 19. Naime. morala se naći nekakva povi­ jesna misija hrvatske nacije u obrani kršćanstva protiv uleta s istoka da bi se slojevima stanovništva s nedostat­ nom samosviješću pomoglo da dođu do neophodnog osje­ ćaja nadmoći« (Hobsbawm 1991: 142-143). Pa »već i zbog toga ne može u jugoistočnoj Evropi nikakav nacionalizam koji se zasniva na jeziku dokazati da je neka nacija već sto­ ljećima postojala kao jezična zajednica« (ibid. Ni uzimanjem štokavice za stan­ dardni jezik ne bi mogla nastati zasebna hrvatska nacija jer štokavicu su uzeli i drugi za standardni jezik. Kanađani.

A nije ni potrebno da bude jer za postojanje nacional­ nog jedinstva dovoljna osnova može biti zajednički prav­ ni sistem (Barbour 1998: 46). osim neznalica na južnoslavenskim prostorima koje misle da je za naciju neophodan zaseban jezik. nacija. Drugim riječima. kajkavski.Nacija. b) Na­ dalje. problem je i u tome što je baš ona varijanta koja je postala standardom — štokavska — najvećim dijelom identična s onom koju govore i 'glavni neprijatelji' — Srbi« (Kilian 1995: 376). Na primjer. Zagreb. Čak i »primjer Francuske. i pogotovo na jeziku. Zato se jezik. Po njima. iako je neosporno da ona postoji jer između nacija se ni jezik ne mora bitno razli­ kovati. kroatisti svo­ jom tezom o podudaranju jezika i nacije negiraju posto­ janje zasebne hrvatske nacije. uočavaju i inozemni znanstvenici: »Taj dvo­ struki problem sastoji se u tome a) što se hrvatsko jezično područje sastoji od tri regije s vrlo različitim dija­ lektima. toliko blizak slo­ venskom da su ga ranije promatrači izvana zamjenjivali s njim. npr. jedne od najranijih nacija. povijesno pripada jednom manjem i mar­ ginalnom dijalektalnom području (kajkavskom). ne postoji ni . jasno je da nema ništa više razloga da se francuski smatra pradjedovskim ih materinskim jezikom Francuza. identitet. religija i država ne smiju poistovjećivati (Klose 1993: 69). kultura. nego se tvrdi da je to i inter­ pretira se kao takav« (Greenfeld 2001: 666). To je poznato u suvreme­ nom svijetu i zato nacionalnu pripadnost ni nama ni drugima nitko ne dovodi u pitanje. od kojih je jedan. A specifično je i to što današnji kulturni i politički centar. 'pradjedovskim' etničkim karakteristika­ ma. »kao u slučaju srpskohrvatskogjezika« (Bie­ nen 1995: 168). podcrtava slabost teorije koja nacionalni identitet gleda kao odraz objektivnog jedinstva i izdvojenosti bazirane na iskonskim. Nacionalni jezik nije inhe­ rentno svojstvo date nacije. dakle. povijest 179 ki problem. nego što ima razloga da se engleski smatra pradjedovskim jezikom Amerika­ naca nebritanskog porijekla.

. Precjenjivanjem jezičnih razlika nacionalno anga­ žirani jezikoslovci potvrđuju daje njihova potreba za do­ kazima nacionalnog kontinuiteta pomoću jezika veća od . Tako ni kod Hrvata jezik ne može biti argument ni za naciju ni za državu jer je zajednički sa Srbima (Hobsbawm 1991: 68-69).. Svi ti primjeri pokazuju da »nasuprot nacionali­ stičkom mitu.180 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam američka nacija. ni švicarska ni austrijska ni brojne dru­ ge. »obmanjuju stereotipna shvaćanja koja jezik gledaju kao definirajuće svojstvo nacije ili rase« (Le Page 1993: 157). jezik nekog naroda nije osnova njegove nacionalne svijesti« (Hobsbawm 1991: 132). nesumnjivo postoje: »četverojezična Švicarska je jedna nacija. međutim. oni go­ vore jedan te isti jezik. i 278).] S druge strane su Srbi i Hrvati [. Na toj obmani temelje se aktivnosti pomoću kojih »se srpskohrvatski jezik od strane revnih jezičnih političara i političkih jezikoslovaca na osnovi lin­ gvističkih mini razlika dijeli u odvojene nacionalne jezi­ ke — u hrvatski.. ali danas sigurno nisu jedna nacija. Nebitne lek­ sičke razlike (kao npr. premda jedni pišu ćirilicom a dru­ gi rimskim pismom.. nego dvije. [. bosanski itd. itd. Barem pola stoljeća je poznato da »ima mnogo nacija koje nemaju zaseban jezik« (Kohn 1962: 20). isto tako i Kina sa svim svojim jezicima. između Fleischer i Metzger na nje­ mačkom) ili različitost ćiriličkih i latiničkih slova su tak­ ve male lingvističke razlike koje se dramatično pove­ ćavaju u simboličke provalije« (Eschbach/ Hess-Lüttich/ Trabant 1996: 391). Podijelila ih je religija« (Pfaff 1994: 51-52. Brojni primjeri pokazuju da nacionalna država »ne odražava neku dubinsku jezičnu logiku« (Billig 1995: 23). Bez sumnje.]. A osim toga — ovdje Hobsbawm (1991: 69) citira Ivu Banca — baš hrvatska jezična situacija s kajkav­ skim. čakavskim i štokavskim ne može se nikako dovesti u sklad s predodžbom da je jezik najdublji odraz duha na­ roda jer kako da jedna nacija ima tri duha. v. One. srpski.

] Mi smatramo: ne. koji su sigurno Švicarci (. Isto kao što Srbi i Hrvati usprkos zajedničkom srpskohrvatskom jeziku energično odbijaju da ih se ubroji u jednu naciju« (Brückmüller iz Ammon 1995: 203). Zato i postoji pojam 'jezični nacionalizam' [.]. Također potvrđuju da je mitsko poistovjećivanje nacije i jezika karakteristično za nacionalističke intelektualce.. naprotiv. S obzirom da lingvistika istražuje realne jezične odnose. čije djelatnosti s ciljem iskorištavanja jezika za osnovnu jedinicu nacije će svaki istinski lingvist »morati raskrin­ kavati kao ono što jesu«.].. jezik nije nužno sredstvo za nastanak nacije: »I da li to jezik stvarno sam napravi? [Misli se: Da li jezik sam dovede do ujedinjenja nacije? U. a ne za običan narod (Hobsbawm 1991: 72). Za takva poistovjećivanja ne postoje nikakve stvarne osno­ ve. kultura. Jer suprotni primjeri su stvarno i previše brojni i upečatljivi. dobrim vladanjem. kako Reichmann (2000: 454—455) uočava. nije za lingviste karakteristično gledanje jezika kao sredstva nacionalne identifikacije nego. Kod nacionali­ stičkih intelektualaca »jezik je takoreći stup nosilac na­ cionalizma... »stvarni jezični odnosi [. Ovdje mislim npr. koji nisu Portugalci.. još i danas. pa čak i tamo gdje bi na istoj argumentativnoj osnovi bih mogući sasvim drugi nalazi. identitet.Nacija.] pokazuju jasno da je jezični nacionalizam jedna za svijet opasna fikcija« (Payer 2000). A. U većini nacionalizama jezik ima odlučujuću ulogu. koji nisu Englezi. državom i porijeklom (Gardt 2000: 248). moralom. . A. za jezične ideologe. Bez obzira na želje jezičnih ideologa.) [a ne Nijemci! U. kulturom. Brazilaca. Svojstva jezičnog nacionalizma su poistovjećivanje jezika s narodom. od Švicaraca. povijest 181 potrebe za lingvističkim analizama (Fritsche 1992: 84). na Hrvate« (Reiter 1984: 283). do Amerikana­ ca.. nacijom.

kao zamišljene ili izmišljene zajednice (Anderson 1988: 16. hrvatski. d) ako taj jezik po­ stoji oduvijek. »kao 'političke' tvorevine napravljene pomoću na­ cionalističkih ideologija i pokreta« (Jenkins/Sofos 1996: 11). Njihova osnovna teza je da a) oduvijek postoji hrvatski narod. nje­ mački. Narodi i nacije su promjenjive jedinice jer političari određenog vremena imaju drukčije ambicije i mogućno­ sti od političara nekog drugog vremena: jedni se pokažu dovoljno vještima da pod sobom ujedine veliku grupu lju­ di koju proglase jednim narodom. nego prvenstveno govore o narodu. c) iz toga proizlazi da odu­ vijek postoji zaseban hrvatski jezik. naciji i povijesti. Kakvog obima će te grupe biti i kakvo ime će nositi. oni se i ne pozivaju na analizu jezika. nije zadato nikakvim objektivnim ili prirodnim kriterijem. Politika je umijeće mogućega. U znanosti je zato općeprihvaćeno shvaćanje naroda i nacije kao konstruk­ cije. Brennan 1993: 49). nego se osvještava način na koji je došlo do njihovog for­ miranja. Međutim. oni su oblik udruživanja ljudi u veće grupe. što znači da grupa zvana jedan narod ih zvana jedna na­ cija obuhvaća sve ljude koje su međusobno konkurirajući političari primjenom raznih sredstava uključili u nju. nego je rezultat politike. nijedna od točaka u toj tezi nije točna.182 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Nacija kao politička tvorevina Budući da današnji jezik u Hrvatskoj ne pruža kroatisti­ ma potporu za njihovu tvrdnju o podudaranju jezika s nacijom. austrijski. Či­ njenica je da narodi koji danas postoje. b) svaki narod ima zaseban jezik. . ne postoje oduvijek i nisu nastali pri­ rodnim putem. npr. Time se ni u najmanjoj mjeri ne poriče legalnost postojanja naroda ili nacije. neki drugi političari opet uspiju otcijepiti određenu grupu stajući joj na čelo i nazivajući je zasebnim narodom itd. I narodi i nacije su društveno-političke tvorevine. podrazumijeva se da postoji i danas.

..].] Zajednička javna prava i du­ žnosti su nesprovodive ako nije moguće relativno brzo putovanje unutar dotičnog teritorija [. u modernom smislu.].. [. »danas u znanstvenom istra­ živanju vlada jedinstvo oko toga da nacije nisu prvotne ili nepromjenjive društvene jedinice. povijest 183 Od kada postoje nacije Uslijed mnoštva dokaza. kultura. To znači da »suprotno od mnogih popularnih mišljenja. Nacije nisu ni mogle nastati davno jer za njihovo po­ javljivanje »potrebni su određeni društveni preduvjeti [. već i iz toga »vidimo da nacije. nego da isključivo spadaju u određenu i povijesno novu epohu« (Esbach 2000: 70). a da bi ljudi dijelili zajednički identitet mora biti garantiran određeni minimalni nivo komuni­ kacije među njima« (Barbour 2000: 4). U njih se ubraja kao prvo pojedinac u svojstvu poli­ tičkog subjekta — a on je ustvari tek s francuskom revo­ lucijom stupio na povijesnu pozornicu — i kao drugo ubraja se raspolaganje suvremenim sredstvima komuni­ ciranja« (Riedel 2005: 247).. Tako da i »nacionalizam kao masovni pokret i nacija kao ideja o zajednici prihvaćena od strane svih društve­ nih slojeva date populacije moraju se smatrati relativno kasnom pojavom jer njihovo pojavljivanje nije bilo mo­ guće bez osnovnih ekonomskih. društvenih i političkih . identitet. S obzirom daje za nacije ka­ rakteristično da njihovi članovi imaju »zajedničku eko­ nomiju i zajednička javna prava i dužnosti«.. na­ cije u modernom smislu su relativno nova pojava« (ibid. stoljeća: »Literatura na tu temu govori u prilog shva­ ćanju nacija kao proizvoda određenih društvenih i eko­ nomskih uvjeta koji postoje od sredine osamnaestog sto­ ljeća kao produkt 'modernizacije'« (Barbour 2000: 3). U Evropi je formiranje nacija započelo krajem 18.).Nacija.. Nacija u mo­ dernom smislu ne može postojati bez zajedničkog shva­ ćanja identiteta. mogu biti samo relativno nova pojava.

. i 20.] — to je mit' (Gel­ mer 1991: 77)« (iz Hobsbawm 1991: 21). Bogom dati oblik klasificiranja ljudi [. nego ih naprave države i nacionalisti« (Gelmer 1999: 10). Drugim riječima. izgleda. Popularno shvaćanje »'da su nacije prirodni. opismenjavanjem. stoljeća« (Blum 2002:10): »tek s općom mo­ dernizacijom. nego ih se napravi tamo gdje se .184 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam preduvjeta. Sve one se moraju prema Benedictu Andersonu promatrati kao imagined communities [zamišljene zajednice]« (ibid.: 12). »dinamičan konstrukt koji je stvoren u toku 19. Kako je došlo do nastanka nacija Istraživanja pokazuju da »nacije ne nastaju same od sebe. Politička emancipacija najnižih društvenih klasa i njihovo sudjelovanje u kulturi zajedno s drugim klasama. nego se stvaraju pomoću aktivnosti njihovih članova. A to ponekad ne žele priznati upravo osobe ili grupe koje su u tome jako angažirane« (Ammon 2000: 522) i čiji zadatak je »napraviti naciju unutar neza­ visne države pomoću širenja vjere u postojanje nacije na čitavu populaciju« (Seton-Watson 1977: 3). značajan stupanj društvene mobilnosti i teh­ nički napredak koji omogućuje masovno širenje ideje o naciji — sve to je bilo moguće jedino u modernim dru­ štvima« (Törnquist-Plewa 2000:184). što znači da »na­ cionalizam je taj koji proizvodi nacije. porastom mobilnosti i komunikacije postali su veliki dijelovi stanovništva uk­ ljučeni u procese oblikovanja mišljenja i svijesti pa time i politički relevantni. a ne obrnuto« (Gelmer iz Riedel 2005: 32-33). Za širenje te vjere koristi se ideologija nacionalizma.. Uslijed proširenosti tog mita »treba usmjeriti pažnju na to da ni nacije ne nastaju prirodno. nacija je nov. Ovi preduvjeti vrijede s određenim vremenskim pomacima za sve nacije. Nacije nisu zadate poviješću: »nacije — a u tome se. novija istraživanja slažu — nisu jednostavno 'tu' kao povijesni entiteti.

da li postoji nacija. Anderson)« (Hösch/ Nehring/Sundhaussen 2004: 470). identitet.] izmisle« (Gardt 2000a: 2). nego 'zamišljenom zajednicom' (B. Naracijom do nacije Činjenica je da »su nacije [.] tek procesom pravljenja na­ cije pomoću pisanja povijesti i sličnih aktivnosti u naraci­ ji 'stvorene'« (Buchler 2002: 9). ne gledaju se neki objektivni kriteriji jer njih kod nacija nema. Zdrav razum nam kaže da ako je ta grupa jako mala (npr. nego »nacija postoji kad znatan broj ljudi u nekoj zajednici sebe smatra naci­ jom ili se ponaša kao da su je formirali. ona posjeduje 'nacionalnu svijest'.. Ali ta kratkoća vremen­ skog postojanja nacije i njen umjetni nastanak zataška- . horizontalnom i ideološkom inte­ gracijom).. kultura. Ako znatna grupa vjeruje u to. Ako se želi utvrditi da li je proces pravljenja nacije uspio tj.. manje od jedan posto po­ pulacije) i nije vješta u propagandi ili ne posjeduje jaku discipliniranu vojsku da je podrži dok nije sposobna da proširi nacionalnu svijest na mnogo šire slojeve popula­ cije. Nije nužno da se čitava populacija tako osjeća ili ponaša i nije moguće dog­ matski utvrditi minimalan postotak populacije koji se mora tako osjećati.Nacija. čiji članovi nisu povezani osobnim odnosima. 'Suvremene naci­ je' (u smislu paradigme pravljenja nacije) shvaćaju se kao nadslojne ili nadklasne relativno složene mi-grupe (s jakom vertikalnom. povijest 185 želi. one se [. Proces formiranja nacija opisuje se pomoću pojma pravljenje nacija: »Taj pojam implicira konstrukcijski karakter nacija kao vremenski i kontekstno vezanih oblika društvenog grupnog identiteta. Nisu zadate ni jezikom: »Veza nacije i jezika je jednako malo data priro­ dom kao i shvaćanje veće grupe ljudi da su jedna nacija« (Wiesinger 2000: 525). onda ta nacionalno svjesna elita neće uspjeti u prav­ ljenju nacije« (Seton-Watson 1977: 5)..

Istovremeno su i na­ cija i njen jezik umjetno napravljeni. oduvijek postojeće« (Blum 2002:14). daje ona praiskonska i prirodna. Već i nacionalizmi 19-og stoljeća činili su sve da bi nacija »trebala biti shvaćena kao nešto prirodno. onda se poseže za fikcijom. i to or­ ganizmi duboke starosti« (ibid. rasom. velikodušnosti. Razmjeri njene primjene su toliko veliki da se čak radi o »institu­ cionalnom korištenju fikcije u nacionalističkim pokreti­ ma« (Brennan 1993: 47). teritorijem. to ne predstavlja pre­ preku za čovjeka nadarenog strašnim i veličanstvenim instrumentom mašte daje izmisli. Jer »to što taj izgubljeni raj — nacija nacionalista — nikad nije bio opipljiva stvarnost. implicirajući daje nacija oduvijek postoja­ la. Zastoje priča tako bitna i zašto se može gledati »naci­ ja kao oblik pripovijetke — tekstualnih strategija. rodo­ slovlja heroja. mitove o očevima osnivačima. neškodljiva ili zloćudna. strahu ili gluposti trebaju kako bi svom životu dali smisao. S tim ciljem se »slika nacije koja spava i čeka da bude probuđena pojavljuje praktično u svim nacionalizmima širom svijeta. podtekstova i figurativnih lukavstava« (Bhabha 1993: 2)? Odgovor na to pitanje nije teško naći ako se ima u vidu da ne postoji »nikakva pri­ rodna zadatost granica nacije: nacija nije zadata jezi­ kom. Za to je poezija tu: da bi se prazna mjesta u životu popunila priviđenjima. a bez obzira na to popraćeni su tvrdnjom da su prirodni organizmi. metaforičkih premještanja. Pri­ viđenja koja poezija dodaje stvarnosti mogu biti dobro­ ćudna.: 15). »u centru nacije nalazimo naraciju: priče o na­ cionalnom porijeklu. Pa kad nastanak nacije nije prirodno uvjetovan i kad ne postoje objektivni kriteriji za od­ ređivanje nacije. religijom niti bilo čim drugim« (iz Thom 1993:23).186 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam vaju se pred širom javnošću. Nacionalizmi spadaju u ona posljednja« (Llosa 2000: 25). Na početku nacije nalazimo priču o po­ četku nacije« (Bennington 1993: 121). što ih ljudi u svom kukavičluku. . Uslijed presudne uloge naracije.

] bilo pomoću krivo- .. gorka politička činje­ nica: 'nacionalizam nije buđenje nacija do samosvijesti. čak bih išao tako daleko da kažem zabluda na području povi­ jesti. a jednako su postupali i mediji 19-og stoljeća: »I novine i masovni mediji igrali su određenu ulogu u takvim procesima. krei­ ranjem drevne prošlosti bez stvarnog povijesnog konti­ nuiteta bilo pomoću polufikcije [. a zbog toga napredak u istraživanju povijesti često predstavlja opa­ snost za temelje nacionalnosti« (ibid.. identitet. to­ kom kojih su se u Evropi 'nacije' homogenizirale i na kraju se građani čak uživjeli u predodžbu daje 'njihova' nacija oduvijek postojala u takvom obliku« (Buchler 2002: 9). alegorija. nacija se definira i kao mit: »nacija je apstrakcija. Izmišljanje je nemoguće sprovoditi bez naracije: »nacije su dakle izmišljene konstrukcije čije postojanje ovisi o mašineriji kulturne fikcije u kojoj književnost ima pre­ sudnu ulogu« (ibid. kultura. Kod nacije je apsurdno to što sjedne strane »ljudi umiru za nacije. a s druge strane stoji »suha. npr. S obzirom da objektivno istraživanje povijesti ne pruža potvrde kontinuiteta nacije.: 49). bitne su novine i drugi mediji koji sudjeluju u nacionalističkim procesima danas. on izmisli nacije tamo gdje nisu postojale'« (ibid.Nadja.: 11). povijest 1 8 7 Budući da fikcija čini temelj nacije. nacionalni aktivisti i u pristupu povijesti primjenjuju naraciju smatrajući da »se čak i povijesni kontinuitet mora izmisliti. to je osnovni činilac u kreiranju nacije.).: 48. mit što se ne podudara sa stvarnošću koja se može znanstveno defini­ rati«. »jedan od najpostojanijih mitova je bez sumnje 'na­ cija'« (ibid. vode ratove zbog njih« uv­ jereni da je njihova nacija prirodno data i da postoji odu­ vijek. Kako se ta predodžba o praiskonskom postoja­ nju vlastite nacije mogla proširiti kad svaki iole znan­ stven uvid u povijest pokazuje da su nacije »nešto pri­ lično novo u povijesti« (Renan 1993: 9)? Očito se povije­ sne činjenice zaboravljaju i zamjenjuju fikcijom s ciljem ostvarivanja nacionalnih programa: »Zaboravljanje.49). Uz književnost.

Drugim riječima. Nacija nije nastala pomoću autentičnih kriterija ka­ kav je jezik. Drugim riječima. Jer unutar gotovo svih nacija govore se raz­ ličiti jezici — pa i kad je jedan od njih službeni — i skoro svi jezici. Na južnoslavenskim prostorima mnogi misle da se nacija prepoznaje po jeziku. odnosno sudionici u tom diskursu uzimaju samo one elemente koji im odgovaraju za opravdavanje ili potkrepljivanje vlastitih ciljeva te da tim elementima pomoću određenog redoslijeda daju novi smisao« (Buchler 2002: 9). Koliko god naracija uvjeravala u suprotno.: . nego »nacija je politička izmišljotina« (ibid. ne predstavlja danas svojstvo po kojem se prepoznaje neka nacija. »čak ni jezik. ne čudi što je većini ljudi na Balkanu nepoznata činjenica da »je nacio­ nalnost subjektivna a ne objektivna kategorija — ona se ne može 'objektivno' konstatirati ili mjeriti« (Mappes-Niediek 2005:14). To znači da pisanje povijesti. nije objektivno zadato zašto bi netko bio Hrvat ili Srbin ili Bošnjak ili Crnogorac. neosporno je da »ne postoje objektivni temelji za nacio­ nalnost. Empirijsko istraživanje otkriva da su sve nacije — kao nacije — umjetne konstrukcije« (Greenfeld 2001: 663). Uslijed tih spoznaja je »odavno s pravom prevaziđeno shvaćanje o postojanju navodno 'objektivnih' kri­ terija za određivanje neke nacije« (Clewing 2001: 394). prelaze na­ cionalne granice i raščlanjuju svijet prema svojoj vlasti­ toj geografiji« (Llosa 2000: 55). Nema objektivnih kriterija za pravljenje nacije Imajući u vidu potpunu dominaciju naracije nad zna­ nošću na južnoslavenskim prostorima. Međutim. možda najautentičnije obilježje društvenog identiteta. osim sasvim malobrojnih iznimaka. »povi­ jest se pomoću pisanja povijesti i interpretiranja povije­ sti i diskutiranja o povijesti tek pravi.188 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam tvorenja« (iz Brennan 1993:49).

koje naizgled još uvijek postoji kod malobrojnih. na zastrašujuće povijesne činjenice« (ibid. »nacio­ nalni identitet je povijesno ograničena. nailazi se iz­ van uljepšavajuće — književne.: 56). nova pojava i ne može se objasniti dovođenjem u vezu s takvim univerzal­ nim svojstvima« (ibid.). u kojoj uobličavaju svoj identitet. kultura. Nacije nije moguće definirati pomoću objektivnih kriterija »čak i ako zanemarimo to što većina pokušaja definiranja sadrži brojne elemente koji ustvari nisu 'ob­ jektivni kriteriji'. i čak teritori­ ja s jedne strane i nacionalnog identiteta s druge strane je jednako nedosljedna i proturječna kao i između nacio­ nalnosti i jezika« (ibid.Nacija. 'duh naroda' i slično) ili slučajna obilježja (npr. na zajedničkom teritoriju koji čini prirod­ nu cjelinu ili na zajedničkoj religiji (Greenfeld 2001: 663-664).: 55). pljačkom. nego subjektivni mitovi ('rasa'. religija) odno- . umjetničke — fikcije.). kojoj su vrijeme i povijest — kao starim mitovima i klasičnim le­ gendama — dali samo privid istine. golim ekonomskim interesima.: 664). Usprkos povezanosti i bratstva. pogotovo. Nijedna nacija nije prirodno nastala. povijesne. Pogrešno je tvrditi da se nacija zasniva na zajed­ ničkom jeziku.: 663). religija se ne može smatrati kriterijem za nacije jer kako onda da pet glavnih religija nalazimo kod stotina službeno priznatih nacija i onih koje žele to po­ stati — religijom se ne može objasniti tolika razno­ vrsnost nacija (ibid. centralizacije. Te činjenice pokazuju da su sve nacije »nastale političkom samovoljom. To vrijedi za sve nacije: »Svaka nacija je laž. Npr. identitet. kom­ binacijom sirovog nasilja i slučaja« (ibid. dok je jezik univer­ zalno svojstvo svih ljudskih načina grupiranja. Osim toga. jezične« (ibid. povijest 189 54). I »jednako malo dokaza ima za podupiranje teorije o porijeklu kod geopolitičke raz­ novrsnosti kao i kod etničke ili. Ni pozivanje na tisućljetnu državu ili na povijesne te­ ritorije ne može služiti kao kriterij za nacionalnost: »ve­ za između stvaranja države. intrigama vladara.

religije ih zemljopisa ne mogu predvidjeti gdje će biti državne granice. Štoviše. Također pokazuje da je po očevoj liniji . Izvršena analiza pokazuje ne samo da »ne postoji pranarod Hrvati« (Pazos 2008a). Seobe naroda u našoj povijesti i pokretnost života novog doba doveli su svuda do izmiješanosti« (Kohn 1962: 20). I rezultati istraživanja pomoću nove metode — ispi­ tivanjem ljudskih gena — potvrđuju da su nacye mje­ šavine najrazličitijih mogućih predaka. 'objektivnih' kriterija koje zadovoljavaju svi članovi nacije. Pozivanje na »zajedničko porijeklo je za primitivne ljude [. evropski ogranak vodećeg poduzetni­ ka za testiranje gena. Ali suvremene nacije su mješavina raznovrsnih i ponekad vrlo različitih rasa.] nije ni u kojem slučaju kriterij upotrebljiv za definiciju tih grupa« jer je »jako udaljen od stvarnosti« (Lemberg 1964 II: 42).] bilo od velikog značaja..190 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam sno neuhvatljivi motivi i znanstveno neopravdane hipo­ teze ('sudbinska zajednica'. ono je zato bilo predmet legendi i praz­ novjernih predodžbi.. nacije su. naprotiv. Analizu gena brojnih evropskih nacija sprovela je nedavno iGENEA.. da uzmemo termin Benedicta Andersona. poznato je već barem pola stoljeća da »za­ jedničko porijeklo kao kriterij za postojanje i razgra­ ničavanje nacionalnih grupa [. Međutim. koji vrši 90% u svijetu svih DNK-ispitivanja porijekla. 'duhovno ponašanje'. 'nacio­ nalni karakter' itd. u smislu da su napravljene primje­ nom jasnih. nego i da nije moguće na osnovi gena utvrditi tko je Hrvat a tko Srbin. Na južnoslavenskim prostorima se misli da se pozi­ vanjem na porijeklo može dokazati pripadnost nekoj na­ ciji. Stoga »ako takozvani 'objektivni' kriteriji poput jezi­ ka. 'zamišljene zajednice'« (Billig 1995: 24). Nacije nisu 'ob­ jektivne zajednice'.. »sve analize gena dokazuju da svaki čovjek ima nebrojeno mnogo korijena i da je svatko 'mješavina'« (Welt online 2007). onda se može pretpostaviti da su 'sub­ jektivni' ili psihološki kriteriji presudni.)« (Szücs 1981: 168).

To još nije sve: Albanci naspram Srba imaju po očevoj liniji češće Y-haplogrupu Rla koja se pripisuje slavenskim korijenima. Testiranje je dalo nove spoznaje. gdje je ta­ kođer genskom analizom testirana postojeća klasifikaci­ ja biljnih i životinjskih vrsta po stupnju srodnosti i povi­ jesti razvoja. kultura. Neosporno je to i za Mađare. onda izosta­ je drastično odstupanje od istine. samo »20% albanskog stanovništva ima ilirske korijene«. iako njihov jezik nije slavenski nego germanski. kako se vidi na primje­ ru prirodnih znanosti botanike i zoologije. »udio Ilira je u Albaniji manji nego u Bosni ili u Hrvatskoj« (Pazos 2008b). Ako se ideologija ne miješa sa znanošću. šireći ih na taj način među populacijom laika. Istraživanje je pokazalo i da po očevoj liniji Nijemci ima­ ju dvostruko češće židovsko porijeklo nego germansko (ibid.). a potvrđuju i da genetsko porijeklo nema nikakve veze s jezikom. Istraživanje gena i u drugim regija­ ma Evrope ruši naše stereotipe o nacijama: npr. Naravno. a unatoč tome neosporno je da govorimo jezi­ kom kasnijih doseljenika. a usprkos tome neosporno je da Albanci ne govore slavenskim jezi­ kom. a baš kod njih je više zastupljena Y-haplogrupa Rla nego u bilo kojoj zemlji jugoistočne Evrope. Ovo svojevrsno testiranje je li istinita slika prošlosti kakvu nam predočavaju nacio­ nalno angažirani povjesničari otkriva razmjere do kojih jedna znanstvena disciplina može zastraniti kad se stavi u službu ideologije. identitet. Navedeni rezultati potvrđuju da nacija nije genetski zadata zajednica. koje su od­ mah primijenjene u sastavljanju najsuvremenije klasifi- . za Ni­ jemce je utvrđeno da imaju po očevoj liniji pet puta češće istočnoevropske korijene nego germanske (Welt online 2007).Nacija. tj. Za razliku od naše si­ tuacije. vladajuća ideologija na­ građuje autore kad svoje pisanje prilagode interesima te ideologije. povijest 191 genetski najzastupljenija kod Hrvata i Srba Y-haplogrupa I koja reprezentira prastanovnike Balkana Ilire (Pazos 2008). ona umnaža njihove riječi putem udžbenika. Slavena.

A budući da rekonstrukcija zajedni- . Ta simbolička jezgra omogućuje da nastane fikcija rodoslovlja — tj. taj je vezan za ahistorijsku i biologističku sliku svijeta« (Altermatt 1996: 91). Ni danas se kod toga ništa ne mijenja jer rezultati dobiveni analizom DNK-profila lju­ di još uvijek kod nas ne nailaze na primjenu u društve­ nim znanostima. u balkanskim državama) otvorena su vrata manipulacijama. što znači daje historiogra­ fija kao znanstvena disciplina potpuno zakazala uslijed služenja nacionalnim ideologijama. Ispitivanje genetskog porijekla ljudi potvrdilo je sta­ jalište prihvaćeno već ranije u zapadnoevropskoj znano­ sti da »tko shvaća naciju kao zajednicu povezanu pori­ jeklom. Tamo gdje knjige bilježenja (knjige rođenih. ne iznenađuje što ne samo nacio­ nalisti nego i oni koji to nisu podrazumijevaju da je na­ cionalnost zadata po krvi.. U njoj »rasno nije ništa drugo nego simbolička jezgra u kojoj se rasa i nacija u glavama ljudi poistovjećuju i u kojoj se rasno jedinstvo može predstaviti kao izvor povijesnog kontinuiteta naro­ da. st. da nastane predodžba da je svaka ranija generacija predavala sljedećima biološku i duhovnu sup­ stanciju. dok se kod raskoraka između slike nacionalne povijesti podučavane u školama i stvar­ nog toka povijesti Evropljana koji se vidi iz genske anali­ ze ljudi doista radi o provaliji. a s obzirom da je kontinuirano zastupljena u udžbenicima za mase. knjige vjenčanih itd. Na južnoslavenskom prostoru ta profesija služi nacionalnim ideologijama još od 19. Ali kod raskoraka između stare i nove klasi­ fikacije u prirodnim znanostima ne može se ni u kojem slučaju govoriti o provaliji. pomoću koje se uspostavilo srodstvo između pripadnika ranije i današnje zajednice« (Buden 2005: 48).) postoje samo za nekoliko generaci­ ja (kao npr.192 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam kacije vrsta. S tim ciljem se na južnoslavenskim prostorima bez ikakvih dokaza tvrdi da se »radi o zajedničkom porijeklu velikog broja ljudi i da se to porijeklo proteže stoljećima unazad.

ili na jezi­ ku i rasi.Nacija. A istraživanje nacističke kulturne politike pokazuje da »u toj kulturnoj politici pogleda na svijet vjerovanja i u rasu i u jezik igrala su ključnu ulogu. i na simbolima zamišljene i mitske zajednice kakvi su religija. uzimaju se nadomještajući kriteriji (poput jezika. i što se tiče stvarnih bioloških kriterija i što se tiče proširenih stereotipova« (Le Page/Tabouret-Keller 1985: 234-235). povijesna tradicija i zajednički jezik« (Ager 2001: 37). Iznova se uočava kako nacionalizam zna biti »gotovo fašistički u svom inzistiranju na državi i na mitskoj snazi porijekla. Pritom treba imati na umu da ono »što se tridesetih godina zvalo rasa. Ali kojem god redoslijedu tih dvaju aspekata nacionalnog nasljeđa se dala prednost. A kako bi se spriječilo razotkrivanje istine. ili na rasi i jeziku. Danas se ponovo vidi da »osnovni principi. s retoričkim na­ glaskom često samo na rasi. pro­ stora. bolje rečeno osnovne opsesije nacio­ nalne ideologije su homogenost i kontinuitet krvi. . »pritom se obilježja kao što su jezik. najnovije »hrvatske etnogenetske kon­ cepcije izazivaju određene asocijacije s Hitlerovom rasi­ stičkom teorijom« (Wrociawski 2002: 252). »izjednačavanje 'rasa = kultu­ ra = jezik' sasvim očito je pogrešno. To pogrešno izjednačavanje je na južnoslavenskim prostorima toliko izraženo da npr. povijest 193 čkog porijekla nije moguća na osnovi izvora. religije. kulture i pogotovo jezika« (Fritsche 1992: 82). danas se zove porijeklo. danas se zove kultura« (Altermatt 1996: 157). kultura. sve samo ne objektivni« (Sundhaussen 1997: 80). što se u ono doba zvalo duh naro­ da. jezik je imao pre­ sudnu ulogu« (Hutton 1999: 5). zajedni­ čke kulture ili kombinacija tih kriterija) koji bi mit o po­ rijeklu trebali empirijski utemeljiti. posebno etničkog porijekla. religija i etnos imuniziraju protiv svakog preispitivanja i mobiliziraju se politički za vlastite svr­ he« (Altermatt 1996: 13). identitet. dakako. Ti nadomještajući kriteriji su. I njihovo povezivanje.

trgovini...] upotrije- . Osim toga.. pa se onda ljudi »mogu u ime nacije [. Spomenuta »nastojanja i radnje jedne grupe ljudi« prave nacionalnu ideologiju.. a »nacionalna ideologija ima zadatak da konstruira narod kao fiktivnu etničku cjelinu«. pa je i na njihovom primjeru vidljivo koliko je opravdano što »u zaključku svoje povijesti ideje o rasi Hannaford stavlja fi­ lologe na prvo mjesto na listi krivaca« (Hutton 1999: 3).]. ekonomiji i kultu­ ri. iz novijeg doba postoje primjeri (Sjedinje­ ne Američke Države) koji svaku pretpostavku o unu­ trašnjoj srodnosti jezika i porijekla dovode do apsurda« (Reichmann 2000: 433-434). Javnosti ostaje nepoznato da »mitovi o rasnoj čistoći imaju svoje ishodište u potrebi za snažnom osnovom pojačanom apeliranjem na ponos specijalnim precima i religijskom ispravnošću. Nacionalnost nije objektivno zadata nego je stvar samoodređenja Kao što je pokazano u prethodnim poglavljima. on u svom grubom biologističkom obliku nema veću stvarnu povijesnu utemeljenost od legende o Troji kad se uzmu u obzir stoljetne seo­ be velikih masa ljudi [. Filolozi prešućuju pred jav­ nošću da »na osnovi jezične zajednice izvoditi zaključak o zajedničkom porijeklu u smislu postojanja jedne povije­ sno stalne zajednice koja se minimalno križala s drugim zajednicama — to je mit.194 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Južnoslavenski filolozi sudjeluju u tome. »nacio­ nalnost nije prirodna« (Greenfeld 2001: 663). nego »zbog mnoštva mogućih kriterija za postojanje nacije kao i zbog njihove proizvoljnosti i manipulativnosti jasno je da su potrebna nastojanja i radnje jedne grupe ljudi kako bi se napravila nacija i razgraničila prema van« (Esbach 2000: 70). kad se uzmu u obzir kontakti do kakvih dolazi u ratovima. a ne u nečemu genetski dokazi­ vom« (Le Page 1993: 144).

On je u velikoj mjeri stvar toga kako pojedinac sam sebe gleda« (Kedourie 1993: 141).: 48). nego »društvene elite manipuliraju i instrumentaliziraju te simbole« (ibid. običaji i kul­ tura po sebi ne čine etnički identitet«. ostaju pred­ metom psihologije. identitet. Ta upotreba ide toliko daleko da ljudi »svoj život i svoju slo­ bodu žrtvuju za naciju« (Blum 2002: 5) uvjereni da je nji­ hova pripadnost naciji objektivno zadata. po­ moću kojih možemo spoznati da su etnički identiteti društveni konstrukti.. Tim više što sudjelovanje u naciona­ lizmu i/ili postizanje njegovih propagiranih ciljeva (u ide­ alnom slučaju postizanje nacionalne države) često us­ prkos eventualno visokim troškovima ne donosi sa so­ bom odgovarajuću materijalnu korist ni pojedincu ni grupi« (ibid.. . trajnim — nečim što je postojalo davno prije nacionalnih pokreta i što je dovelo do njih. stoljeća. Na primjeru Bosne i Hercegovine može se vrlo zorno predočiti taj konstrukcijski karakter tamošnjih etnički definiranih nacija uključenih u kon­ flikt« (Riedel 2007: 27).).]. Nacionalisti šire krivu predodžbu o etničkom identitetu jer po njihovome »se taj identitet smatra ne­ čim osnovnim. čvrstim. Kroz stoljeća se po­ kazalo da se lako oblikuje i da je podložan velikim prom­ jenama i preokretima. Ali izvještaji iz povijesti govore da etnički identitet nije inertna i stabilna stvar. To je stanje iz znanosti prve polovine 20. Nije utemeljeno »etnički identitet prihvatiti kao ob­ jektivnu datost. povijest 195 biti za različite političke svrhe« (Buden 2005: 46). kultura. Drevno porijeklo vlastite nacije i postojanost njenog identiteta kroz stoljeća zaista je stvar vjere među nacio­ nalistima [. Od onda je suvremena sociologija razvila nove teorije. jezik. Istraživanja pokazuju da »religija. kada su ideje nacionalizma bile u usponu.Nacija. Nisu svjesni da je nacionalna pripadnost »subjektivna i individualna od­ luka. pogotovo kad one kao masovne pojave postanu društveno važne. Objašnjenja za takve odluke.

»osjećaj pripadnosti i eventualna lojalnost nekoj. st. st. bez obzira kako definiranoj grupi uvijek je subjektivna i individualna odluka« (Blum 2002: 5).. izmišljanja i dru- . Bosni itd. naknadno proglašavati Hrvatima kad hrvatska nacija u ono doba još nije bila oformljena. »slažem se s Gellnerom kad on element umjetnog. 15f. stoljeća u Slavoniji. Su­ vremeni nacionalni osjećaj je zahvatio mase tek krajem 19.« (Altermatt 1996: 32). stanovništvo u Evropi se identificiralo u prvom redu s lokalnom regijom i s religijskom zajednicom. Ne možemo mi u njihovo ime proglašavati ih članovima hrvatske nacije kad je nacionalnost najvećim dijelom stvar samoodređenja. katolike iz 15. u Bo­ sni. a državna elita ih pravi i oblikuje« (Esbach 2000: 71). npr. Dalmaciji.. 'zamišljene zajednice'. usvojeno je među znanstvenicima već deset­ ljećima da »slijedeći Benedicta Andersona (1983: pp. Slavoniji ili Dalmaciji nije sebe nazivalo Hrvatima.) polazimo od toga da su nacije mentalne konstrukci­ je. i dijelom još u 19.196 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Stoga »je pogrešno suvremene debate oko identiteta projicirati u prošla stoljeća. itd. 17. 16. dubrovački katolici poput Matije Bana i Mede Pucića su sebe određivali kao člano­ ve srpske nacije (Kilian 1995: 378). i katoličko stanovništvo npr. Zato pojmove nacionalne pripadnosti nije ispravno prenositi na stoljeća u kojima nacionalna pripadnost još nije postojala. st. To znači da je znanstveno neutemeljeno npr. u 17. katolik Ivo Andrić ili katolik Ivo Ćipiko također. st. Nacionalni identitet nije prirodan nego je konstrukcija Budući da istraživanja pokazuju da »nacionalizam iz­ mišlja nacije.. koje podržavljeni politički sub­ jekti gledaju kao odvojene političke entitete« (Wodak/de Cillia/Reisigl/Liebhart 1999: 3). Odnosno. Kako je već rečeno. Do kraja 18. 18.

zaboravljajući da »nije ni u kojem slučaju obaveza intelektualaca da prave je­ dinstvo nacije (to je stvar državnika)« (Benda 1978: 63). Ispitivanja su pokazala »da se nacionalni identiteti. koji ulazi u pravljenje nacije« (Hobsbawm 1991: 21). Već je klasičnom postala rečenica koju citiraju brojni povjesničari i sociolozi jer ističe kon­ strukcijski karakter nastanka nacije i nacionalnog iden­ titeta: »Napravili smo Italiju. 'karakter'. stoljeću — izmišljene su u zadnjoj trećini 19. To znači da »nacionalni identitet nije dat (npr.Nacija. Na primjer. ta izmišljanja nisu imala i nemaju mnogo veze s pravom poviješću ili s istraživanjem povijesti« (ibid. »većina zapadnih koncepcija nacionalnog identiteta koje se pretvaraju da su ukorijenjene u dugačkim. nego da je nacionali­ stička doktrina proizvod ili izraz nacionalnog identiteta« (Kedourie 1993: 141). proizvode i um­ nažaju. Što će činiti nacionalni identitet. Društvenim inženjeringom nastaje uvjerenje o na­ cionalnom identitetu: »u suvremenom svijetu. 1983). kultura. kroz entitete kao što su 'priroda'. kao posebni oblici društvenih identiteta. Budući da tu tezu po- . Naravno. mijenjaju i razgrađuju diskursom« (Wodak/de Cillia/Reisigl/Liebhart 1999: 3-4). identitet. 'mentalitet' ili 'podsvijest' naroda ili pojedinaca). U pravljenje nacionalnog identiteta uključuju se po­ red političara i neki intelektualci. sada moramo napraviti Talijane« (iz Hobsbawm 1991: 58). nego se obli­ kuje: »Elite imaju znatnu sposobnost da oblikuju osnov­ ne simbole i slike koje prave nacionalni identitet« (Kupchan 1995: 3). nije uvjetovano nekak­ vim prirodnim ili objektivnim svojstvima.: 220). najčešće je istinitije reći da je nacionalni identitet kreacija nacionalističke doktrine. nego je napravljen« (Brockmeier 2001: 219). sa svim njegovim mogućnostima širenja ideja i indoktrinacije masa. ponekad mitskim povije­ snim tradicijama — a te koncepcije uzrokovale su većinu zapadnih debata i ratova u 20. povijest 197 štvenog inženjeringa naglašava. stoljeća (Hobsbawm.

s nacijom. rođačke identifikacije zasnovane na relacijskoj kulturi podudar­ nosti. nego vjerujemo da se diskursom prave različiti identiteti ovisno o publici. Projići. Jedan način razmišljanja o sebi. Dalmatinci i si. Ta promjenjivost identifikacije iskorištena je i za na­ stanak nacionalne identifikacije jer tada se »u svakom pojedincu morala odvijati promjena od lokalne. temi i sadržaju. nadalje.] ne postoji jedan nacionalni identitet. Poseban oblik identiteta se mora na­ metnuti.. odbačenu od strane znanstvenika. o zajednici i o svijetu mora zamijeniti druge koncepcije.. čak i u vrlo kratkom razdoblju« (Hob­ sbawm 1991: 22). nalazimo u južnoslavenskim filologijama. Nacionalni identiteti su zato promjenjivi. Znanstvenici. Pojedinci su trebali prestati poistovjećivati se jedino s grupom koja ih neposredno okružuje i s kojom su se doživljavali kao Radmani. Esekeri. mnogo širim pojmom. krhki i često dvosmisleni i difuzni« (Wodak/de Cillia/Reisigl/Liebhart 1999: 4).. Zato je proces pravljenja nacije »po pravilu praćen kon­ fliktom i nasiljem. Us­ lijed konstrukcijske prirode nacionalnog identiteta ne iz­ nenađuje što se »nacionalna identifikacija zajedno sa svim njenim neugodnim posljedicama može promijeniti u toku vremena. i poi­ stovjetiti se s drugim. a to svojstvo je u upadljivom kontrastu s rani­ jom predodžbom o nepromjenjivosti i o povijesti kao isti­ ni te s esencijalizmom genetske datosti« (Howard/Gill 2001: 89) — ovu raniju predodžbu. Šokci. A taj identitet ne dolazi iz naroda. druge oblike života« (Billig 1995: 27).198 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam dupiru brojni dokazi. postalo je »konstantno svojstvo su­ vremenih teorija o nacionalnim identitetima da su oni konstruirani diskursom. situaciji. ka manje geografski izravnoj ali ne i manje sna­ žnoj privrženosti naciji« (Poster 1999: 236). nego naprotiv: »Bez obzira koja društvena grupa je prva zahvaćena ne­ kakvom 'nacionalnom sviješću'. narodne mase — radni- . ističu da u istraživanju »pola­ zimo od toga da [. podložni promjenama i pre­ pravljanju.

izvor- . nego i u oprečnim pripovijetkama koje se koriste kao instrument za izgradnju novih naci­ ja«. pogotovo kad se misli da druga nacionalnost ima svojstva podu­ darna onima vlastite nacionalne zajednice — to je slično Freudovom 'narcizmu malih razlika'« (Wodak/de Cil­ lia/Reisigl/Liebhart 1999: 4). sigurno će ih ona tim više zastrašivati u nji­ hovoj mašti. postoji sa­ mo kao diskursna konstrukcija«. identitet. Dakle. Tako »zamišljajući nacionalnu jedinstvenost i homo­ genost. seljaci — zadnje su zahvaćene njome« (Hobsbawm 1991: 23). »kolektivnom pojavom bilo etničke grupe bilo nacije postaje 'identitet' tek pomoću ciljane konstrukcije. tj. Takvi mitovi igraju ulogu ne samo u službeno odobrenim pri­ povijetkama o naciji. koju čini pet aspekata: prvi je pripovijetka o naciji. kontinuiteta. nego 'postoji' negdje u 'mitskim' vremenima. članovi nacionalne zajednice istovremeno kon­ struiraju razlike između sebe i drugih nacija. O tom pojmu »Freud je jed­ nom zaključio da što je manja stvarna razlika između dva naroda. četvrti je mit o pori­ jeklu. pomoću svjesnog pravljenja željenog stanja od strane etničkih odnosno nacionalnih elita. tradicije i svevremenosti. Nacionalni identitet se prikazuje u pripovijetci o nacionalnoj kulturi kao izvorni identitet. če­ sto svjesnim instaliranjem vlastitog kolektiva nasuprot drugim razgraničavajućim slikama neprijatelja« (Miedlig 1994: 25). Porijeklo nacije se često smješta toliko da­ leko u prošlost da je zamagljeno vremenom i nije 'stvar­ no'. kojem »se pridaje veliki značaj u izmišljanju nacio­ nalne kulture. treći aspekt je izmišljanje tradicije. neprekidnog i uniformnog bića«. »drugi je naglašavanje pori­ jekla. Cilj je sli­ ka nacionalnog karaktera (koja se očituje u diskursu) kao nepromjenjivog. peti aspekt je »izmišljena predodžba o 'čistom. Nazvao je taj efekat narcizmom male razli­ ke« (Ignatieff 1993: 21-22). Vlastito »nacionalno jedinstvo. povijest 199 ci. kultura. prirodno prisutan ali ponekad us­ pavan pa ga se mora probuditi iz uspavanosti. međutim.Nacija.

slovenske nacionalnosti.: 10). kao da se nešto drevno na­ stavlja. on laže. Grupu konstituira »ideološka slika o grupi«. nego na onome što ljudi smatraju činjenicama« (Altermatt 1996: 42). a ne zajedničkost ili istost nekog svojstva« (Lemberg 1964 II: 59). a ne svijetu činjenica. štoviše oni čine temelj današnje kroatistike. bilo zadato objektivnim svojstvima tih ljudi. Kako bi se napravila nacija. Svih pet aspekata redovito se pojavljuju u kroatističkim radovi­ ma. »bilo je nužno predstavi­ ti tu kreaciju kao preporod. nesvjesno i nakon stoljetnih privikavanja na to — i dolazi upravo pomoću te nesvjesnosti. »pojam nacionalnosti kao svijesti ili či­ njenice objektivnog identiteta zasnovanog na objektiv­ nim svojstvima ljudi. Empirijska istraživanja. »ima još čitav niz drugih dokaza da nacionalnu grupu integrira u ideologiji sadržana slika nacionalne grupe. Kao što se iz citata vidi. bilo etničkim bilo geopohtičkim. Danas je većini ljudi na južnoslavenskim prostorima nepoznato da se radi o izmišljenim tradicijama jer mediji im stalno ponavljaju suprotno. bošnjačkih i crnogorskih filologa. nije rezultat empirijskog istraživanja« (Greenfeld 2001: 664-665). Za vrijeme vrhunca pravljenja nacija u osamnae­ stom i devetnaestom stoljeću izmišljene su mnoge tobože drevne tradicije« (Billig 1995: 25). Takvi filolozi misle da je današnje grupiranje ljudi na nosioce hrvatske nacionalnosti. čija svjesna faza konstrukcije je za­ boravljena« (ibid. Međutim. Fridrich Nietzsche objašnjava kako vreme­ nom uslijed stalnog ponavljanja laži nastane osjećaj da se govori istina jer »čovjek zaboravlja da to tako s njim stoji.200 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nom narodu'« (Wodak/de Cillia/Reisigl/Liebhart 1999: 24). naime. upravo pomoću tog zaborava do osjećaja istine« (Zorić 2005: 9). makedonske itd. pokazuju da »se nacije ne zasnivaju na činjenicama. (Mlade) nacije su napravljene istine. dakle. Ovaj »Nietzscheov proces pravljenja istine može se pre­ nijeti na konstituiranje (mladih) nacija. a pri­ sutni su i kod srpskih. . svaki od tih pet aspekata pripada svijetu fikcije.

Istraživanje povijesti nacije je iskrivlje­ no »nacionalnim pogledom«. originalnosti i kontinuitetu nacionalnog karaktera uzgaja pomoću pojma preporod: »Da su ciljali na kontinuitet i originalnost. On »je izum koji uk­ ljučuje stvaranje suprotnosti i stvaranje 'drugih'. Zato većini stanovnika Balkana ostaje skriveno da njihov »nacionalni identitet nije ni prirodan ni stabilan« (Evans 1996: 34). Da »nacionalni karakter je predrasuda — to je spoz­ nato odavno« (Reiter 1984: 219). Budući da nacionalisti nastoje prikazivati naciju i nacionalni identitet kao nešto »opće. Svjesnim »izmišljanjem tradicije kreiranje nacional­ ni identitet kao da je 'prirodno'. nego »je ideološka kreacija« (Billig 1995: 24). povijest 2 0 1 Do zaboravljanja iskonstruiranosti nastanka nacije nije došlo spontano. 'me­ todološkim nacionalizmom'. važno je da nastavimo isticati kako zaista nema ništa 'prirodno' u tome« (Reilly 2001: 6). »pogotovo istraživanje pra­ vljenja nacije je obojano 'nacionalnim' interesima. Tako su vagani argumenti za i protiv pravljenja nacija. koji se koriste kao međaši za definiciju« (Evans 1996: 34). identitet. No. Još nebuloznije postaje kad se uz identitet doda pridjev na­ cionalni. vječno i dato priro­ dom.: 13). dokazivane nacionalne legi­ timacije. Još o nacionalnom identitetu Već niz godina upada u oči da »svatko govori o identite­ tu. kultura. nego »se nastanak nacije svjesno za­ magljuje« (ibid.Nacija.). a jedva da itko zna što bi ta riječ trebala značiti. na Balkanu se ta predrasuda o prirodnosti. Zašto se uopće poseže za tako maglovitim poj­ mom? Zato što je sadržaj koji on označava diskreditiran . pokazuju već i oznake njihovih pokreta koje pogotovo kod svih balkan­ skih naroda imaju značenje 'preporod'« (Fritsche 1992: 85). čak vječno svojstvo ljud­ skog postojanja« (Billig 1995: 26). građene mitologije i kolektivno pamćenje« (ibid.

uključujući i ratove. Zašto? Zato što tek ta ideologi­ ja omogućava da se ljudi u kolektivu iskoriste za razno­ razne političke svrhe. Iako je ovo odgovor na pitanje zašto se ljudi udružuju u nacije. Riječ 'nacionalni identitet' sakriva sadržaj o kojem se ustvari radi: nacionalizam« (Claussen 1988). »kontra­ dikcija koja se provlačila kroz sve službene ideologije sa­ stoji se u razlikovanju između dobrog i lošeg nacionaliz­ ma — mnogi smatraju patriotizam dobrim. i kad ga čovjek naziva nacionalni identitet. Sastavni dio te ideologije. »nacionalni identitet oz­ načava jedno čudno izjašnjavanje čovjeka da pripada određenoj domovini. Tuđi interesi odredili su npr. No. naime rođenjem'« (ibid. a obični ljudi su u takvom kolektivu i zbog tuđih i zbog vla­ stitih interesa. Neovisno o zasebnoj i promjenjivoj poli­ tičkoj volji građanina trebao bi postojati jedan prirodni . Radi se o tvrdnji da ljudi žive i žele živjeti pod određenim nacionalnim nadzorom ne (samo) uslijed prisile i ne (samo) npr. nacionalnog identiteta. A vlastiti interesi običnih ljudi sastoje se npr. prirod­ ne pripadnosti kolektivu. a taj problem je da »nacionalizam. s kojom dijele zajed­ nička svojstva.). nacionali­ zam lošim. nego se on zamjenjuje ideologijom patriotizma. radi se o istom problemu koji se skriva iza maglovite riječi 'nacionalni identitet'«. nego zato što pripadaju specijalnoj vrsti ljudi. zbog političkog procjenji­ vanja svojih teoretskih i praktičnih prednosti. nego djelovanjem političara. opseg kon­ kretnog naroda ili nacije. Moguće je da će na ovo zagovornik nacionalnog iden­ titeta uzvratiti da pored »lošeg« nacionalizma postoji i »dobar« nacionalizam: patriotizam. Međutim. u nizu prednosti koje im život unutar određene nacije pruža. 'označava uvijek da se pojedinac koji se osjeća nemoćan pogrešno identificira s jednim kolektivom ko­ jem naizgled pripada prirodno. Do uobličavanja velikog kolektiva kakav je narod ili nacija ne dolazi prirodno.202 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam pa se mora presvući maskom. po pravilu se u školama i medijima ne prenosi taj odgovor.

lažno se predočavaju kao predpolitičke osobine. a »kako bi se napravio privid jedinstva. Međutim. već i tema zajedničkog jezika pokazuje da se ne radi o »iskonskim. nacionalnoj — političkoj vlasti. ponekad i u reli­ giji. dokazuje da pojam 'ko­ lektivnog identiteta' — a 'nacionalni identitet' da i ne spominjem — vodi potpuno u zabludu« (Llosa 2000: 19-20). nego prividni. Nacionalnom identitetu. etnička i društvena heterogenost. Kulturna. u sudbinskoj povijesti koju dijele. 'prijedržavna' zajednička obilježja«. potrebno je isključiti ljude koji navodno nisu identični s vlastitom nacijom. Prema »toj doktrini pojedinci ne postoje neovisno o naciji. [. koji ne samo da sili na priključivanje jednakima. nacionalni identi­ tet se očituje u jeziku kojim govore.. 'Nacionalni identitet' je dakle moderna rasistička formula za neotklonjivost nacionalizma« (VFSP 2004). Jednakost i jedinstvo unutar kolektiva zvanog nacija nisu stvarni. tvrdeći da su to zajednički jezik.] Tko želi nacionalni identitet. kulturnu i političku egzistenciju. etnosu. 'prijedržavnim' zajedničkim obilježjima«. zahvaljuju svoju društve­ nu. Zagovornici nacionalnog identiteta pozivaju se na »iskonska. ključnoj riječi nacionalističke retorike. o kojima bi navodno država trebala voditi računa.Nacija. koja je u nji­ ma više ili manje jako izražena. povijest 203 karakter naroda. Nacio- . nego odmah i na potčinjenost istoj — vlasti­ toj. Takvo utopijsko predočavanje jedne potpuno homogene i u sebe zatvorene zajednice nestaje čim ga pokušamo usporediti s realno postojećim nacijama u konkretnoj stvarnosti. mora htjeti isključivanje. kultura. zajednička kultura i zajednička povijest (VFSP 2004). u običajima koje nje­ guju. identitet. isključivanje nekih drugih« (Claussen 1988). onoj majčinskoj placenti kojoj zahvaljuju svoj ži­ vot i svoj identitet. rasi kojoj pripadaju.. nego naprotiv: »Zajed­ nička obilježja nastala na temelju sprovedenog državnog interesa. pa čak i u obliku glave ili u krvnoj grupi kojom ih je Bog ili slučaj opskrbio.

»čovjek se pita koji 'identitet' bi time trebao biti stvoren. nacionalni jezik dio na­ cionalnog identiteta.). to se također može zahvaliti državnom interesu« (ibid. subjektivni i ne orijentiraju se prema po­ rijeklu nekog umjetničkog djela. note i rime nemaju nacionalne boje. nacionalnu kulturu kao dio nacionalnog identiteta je kontradiktorno. Dru­ gim riječima. to je gruba prevara.). sproveden kao zajednički jezik unutar čitavog područja vladavine. A da uslijed zajed­ ničkog jezika sve suprotnosti i razlike postaju bezna­ čajne. Da se umjetnost. ipak gleda kao kolektivno vlasništvo. A ne može biti ni u tome da se općenito sviđaju: ukusi su. uveden kao službeno i poslov­ no sredstvo sporazumijevanja. Kod tvrdnje daje zajednički. umjetnička djela se po svojim svojstvima nisu podudarala s današnjim granicama između nacija. Pozivanje na zajedničku. i samo onome prihvatljiva tko zahtijeva da osim 'nacionalnog identiteta' svi drugi inte­ resi ima da šute« (ibid. Da li imaju ista ili raz­ ličita shvaćanja i ciljeve. drugi puta 'službeni jezik'. Nema nijednog jedinog zajed­ ničkog interesa koji bi nastao na temelju zajedničkog je­ zika kod onih koji njime govore. »Kad umjet­ nička djela važe kao nacionalni kulturni proizvodi. ona je u sklopu usađivanja nacionalne ideologije napravila da se umjet­ nička djela iz prošlosti i sadašnjosti klasificiraju prema današnjim nacionalnim granicama. kao što je poznato. nije prirodno širenje prvot­ no govorenih dijalekata. raz­ log za to ne može biti u tim umjetničkim djelima: na kra­ ju krajeva. to nema nikakve veze s njiho­ vim jezikom — jezik stoji jednako svakome na raspola­ ganju tko ga zna da izrazi svoje misli. odabran bez obzira na slučajne lokalne idiome« (ibid. koja inače uvijek treba biti izraz najindividualnijeg među in­ dividualnim. na kraju krajeva. Tek kad je nastala nacionalna država. nego je umjetni produkt poli­ tičke vladavine: jedanput 'književni jezik'.204 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nalni jezik. Isključivo zbog dr- .).

određuje politika sama. naposljetku. pogrešku štetnu po sebe. tim više je od pomoći predodžba o nekakvoj volji naroda. A što su veći nacionalni zadaci. identitet. htio on to ili ne. kultura. nego kao temelj sudbinom po­ vezane zajednice. Ljudi su prijemčivi za priču o prirodnoj pripadnosti velikom kolektivu jer očekuju da iz navodnog zajed­ ništva i jednakosti unutar njega proizlazi zaštita i sigur- . Zahtijevana poslušnost tada ne izgleda više kao pod­ ređivanje vlasti. Zagovornici nacionalnog identiteta pozivaju se i na zajedničku povijest. nego kao izraz volje naroda. Bilo da se radi o unutarnjepolitičkim raspolaganjima i odnosima ili o vanjskopolitičkim zahtjevima za resursi­ ma drugih nacionalnih država: na narodu je da politička poduzetništva svoje vlade shvati kao nacionalnu želju i da se s njom identificira. ali u svakom slučaju trebaju je bezuvjetno smatrati za­ jedničkom stvari. Tko se u nju kune kao ujedinjujuću vezu. No. onda se njegova država može pozivati na njega kao svog višeg nalogodav­ ca. koja živi u građaninu kao njegova druga priroda. ionako ne misli na prošle manevre prijedržavnih lovaca i sakupljača. Da­ našnje stanovništvo ne treba tu povijest gledati kao npr. nego na poli­ tička postignuća sadašnje države i njenih pravnih pret­ hodnica — a ostvarivanje tih postignuća je po pravilu bilo povijest manjih i većih pokolja. Par zajedničkih obilježja za potvrđivanje te ideologije može se. koji njegovoj državi daje pravo. koja potpuno neovisno od bilo kojeg in­ dividualnog interesa obuhvaća nacionalna prava i du­ žnosti. A što se pod time misli. države i građana. Za to je uvijek potrebno zabora­ viti onu malu opreku između gore i dolje. navodna »zajednička povijest je još manje razlog za ljubav prema domovini. Uspije li to narodu. povijest 205 žavnog interesa narod »se podučava da povijest umjetno­ sti gleda kroz nacionalne naočale« (ibid. taj 'nacionalni identitet'. vlasti i podani­ ka. uvijek naći« (ibid.Nacija. Mogu se zbog nje ponositi ili sramiti.). u kojima su politički preci današnjih podanika izgubili život i zdravlje.).

. kod koje dio tvrdi da govori u ime čitave nacije i da predstavlja nacionalnu jezgru« (Billig 1995: 27). i 20.. a »konstruktor nacije može biti intelek­ tualna elita neke manjine na području određene države koja se osjeća kočena u svojim poslovnim i društvenim ambicijama i koja očekuje da će joj nastanak suverene nacionalne države donijeti osobne prednosti« (Esbach 2000: 72). Ta »borba za nacional­ nost je borba za hegemoniju. Ali iza privida znanstvenosti kojim se ogrću skrivaju se sasvim prizemne borbe za vlast. Iza pravljenja nacije stoje interesi elite: »Nacionalni suverenitet donosi samo jednom malom dijelu stanov- . jezikoslovci i drugi koji koriste nacionalno angažiranu naraciju ne govore otvoreno o svojim ciljevi­ ma.. Kao što je već rečeno. Na južnoslavenskim prostorima su prilikom prav­ ljenja nacija u 19. Ljudsku potrebu za sigurnošću iskorištava ideolo­ gija: »Iza blebetanja o nacionalnom identitetu skriva se nešto sasvim drugo [. pojedinci zbog indivi­ dualne koristi: »često se radilo o pripadnicima slojeva kojima je ili prijetio društveni pad [.206 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nost. stoljeću »stajale na početku tog procesa svuda pojedine ličnosti«.]: prazna fraza nacionalnog identi­ teta iskorištava čežnju ljudi za utočištem u prijetećem svijetu. Zato je »nacija u su­ vremenom svijetu 'kuriozno hibridno područje gdje se privatni interesi predstavljaju kao opće važni'« (Bhabha 1993: 2). Privatni interesi konstruktora nacije Povjesničari.] ili su se borili za svoju društvenu i političku emancipaciju« (Hösch/Nehring/Sundhaussen 2004: 471).. nacija nije data prirodom nego se konstruira. Parola o nacionalnom identitetu ubacuje sigur­ nost na mjesto nesigurnosti proturječnog percipiranja stvarnosti« (Claussen 1988).

. pogotovo eliti i eventualno srednjem sloju.. Tako i kod elita koje se bave tzv. samo elita ima nove. poboljšane perspekti­ ve zbog nastanka novih pozicija i smanjenog broja kon­ kurenata« (Esbach 2000: 102). Nacionalistički motiv je način osiguravanja da će do­ biti vlast koju nisu bili sposobni dobiti u većoj zajednici« (Ager 2001: 37). politički ci­ ljevi. Imajući to u vidu može se dobro razumjeti naslov knjige Maje Buchler (2002).] jer rezultati drukčiji od poželjnih po pravilu nisu do- .Nacija. želja da se dođe na vlast ih da se zadrži vlast« (Buchler 2002: 22). planiranjem jezika »krajnji cilj jezičnog planiranja najčešće nije mijenjanje samog jezika.] Masa stoji lošije u slu­ čaju secesije. široke mase ostaju. »želi profitirati od svog 'znanstvenog' autoriteta profesora na sveučilištu [... povijest 207 ništva neposredne prednosti. nego nešto sasvim drugo. kultura.] i svoje 'istraživanje' stavlja potpuno u službu svojih političkih ciljeva. Međutim. identitet. isključene od prednosti koje rezultira­ ju iz nacionalne autonomije.. npr. [.. koji profitira od nastalih radnih mjesta u birokraciji. a da pri­ tom ne moraju konkurirati s brojčano nadmoćnijom gru­ pom intelektualaca« (Gellner 1999: 64-65). Ne čudi što se stoga pojedinci »zbog vlastitog koristoljublja osjećaju privučeni nacionalizmom« (Esbach 2000: 120). koji u prijevodu glasi Jezično planiranje u janjećoj koži: autorica kaže da »se aluzija na 'vuka u janjećoj koži' u naslovu knjige odnosi na pitanje da U« nacionalno angažirani lingvist »etiketu 'znanstvenosti' zloupotrebljava za svoje političke cilje­ ve«. S ciljem koristoljubivog uklanjanja konkurencije »često su akti­ visti u nacionalističkim pokretima članovi elite sa sigur­ nim karijerama u intelektualnim i kulturnim profesija­ ma. barem na po­ dručju ekonomije. A 'istraživa­ nje' koje treba služiti takvim ciljevima riskira da rezulta­ te već unaprijed prilagodi prema postavljenom cilju [. Perspektive elite su poboljšane jer »u toj novoj zajed­ nici će intelektualci koji se ubrajaju u novonastalu 'naci­ ju' zahtijevati sve značajnije funkcije za sebe.

.208 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam pušteni« (ibid. ali ni sa kakvom nacijom« (Mappes-Niediek 2005: 125). svoje zahtjeve za 'hrvatsko-slavonskom nacijom'« (Kessler 1981: 196-197). francuska. prvom modernom parlamentarnom predstav­ ništvu na hrvatskom tlu. U Hrvatskoj čak ijedan od vođa nacionalno angažiranih jezikoslovaca Stjepan Babić u knjizi Hrvatska jezikoslovna prenja (2001) priznaje o svojim jezikoslovnim aktivnostima da su »vuk u janjećoj koži«. ukazuje točno u smjeru jedne religijski unaprijed nepredodređene 'ilirske' ili 'hrvatsko-slavonske' nacije« — »52 od 105 prisutnih saborskih . Ona je uk­ ljučivala i ljude pravoslavne religije: »Uzimanje u obzir predstavnika okruga iz Vojne krajine u hrvatskom Sabo­ ru 1848. Tako su »'Hrvati i Slavonci' ili 'Hrvato-Slavonci' iznijeli 1848. »proces pravljenja nacija počeo je na različitim vre­ menskim točkama u toku 19.: 9-10). identificiralo se sa seoskom zajednicom. i nastavio se duboko u ovo stoljeće (ponegdje do danas nije završen ili je njegov rezultat neizvjestan)« (Sundhaussen 1993: 44). stoljeća. možda s carem. sto­ ljeća« (Hösch/Nehring/Sundhaussen 2004: 391). s religijom. najvećim dijelom seljačko. pa je npr. stoljeća. i da je nakon toga krenuo u Evro­ pi proces pravljenja nacija. Odno­ sno. Pravljenje nacija na Balkanu Poznato je da je prva evropska nacija. st. njemačka nacija oformljena sredinom 19. za­ počelo je potom pravljenje nacija i kod južnih Slavena: »U jugoistočnoj Evropi se pravljenje nacija odvijalo s raz­ ličitim početnim i završnim fazama u toku 19. Bilo je raznih opcija o broju i obimu budućih nacija jer ionako »nacije nastaju u glavama ljudi« (Altermatt 1996: 40). s vlasnikom zemljišta. i 20. U to vrijeme još nisu postojale južnoslavenske nacije: »stanovništvo. nastala tek krajem 18. Po uzoru na spomenute zapadnoevropske nacije.

25): »od sievera do juga. poistovjećivanje hrvatstva i katoličanstva« (Behschnitt 1980: 245).Nacija. Na kraju su u prvoj polovini 20. prema današnjem shva­ ćanju Srbi Hrvatske i Slavonije« (Kessler 1984: 152-153). odzivao se Ilir Iliru. ili kako mi danas Jugoslaven Jugoslavenu. I kad je početkom 20. st. Franka Reinera (1910) naglašavao je dominantno katoličko hrvat­ stvo. a u Istri i Hercegovini su južnoslavenski katolici činili samo 40% stanovništva. od iztoka do zapada. st. bili su pravoslavne religije«. u 19. Starčevića religija nije igrala nikakvu ulogu. u Dalmaciji šestina. st. navodi tko je najviše širio ideju o jednoj za­ jedničkoj južnoslavenskoj naciji (Narodne novine br. piše: 'Hrvati i Srbi su je­ dan narod po krvi i jeziku. a u sve­ mu tom prednjačiše svim — tko? Kajkavci Hrvati«. Iz današnje perspektive vidljivo je da su »ideolozi iz­ gradnje nacije kod Hrvata zastupali jugoslavenske kon­ cepcije znatno češće i intenzivnije od istaknutih srpskih predstavnika izgradnje nacije« (ibid. kultura. identitet. Ideja da se napravi nacija koja bi poput njemačke i brojnih drugih nacija uključivala ljude različitih religija ne iznenađuje i zato što je. ipak nastale dvije nacije jer se za pravljenje nacija primijenila religijska . četvrtina stanovništva u Hrvatskoj i Slavo­ niji bila pravoslavne vjere.: 234). intelektualci ili vojni krajišnici. u čijem statutu 1905. »u Dalmaciji su se pod vodstvom Ante Trumbića (1864-1938) ujedinile dalmatinska stranka prava i dalmatinska nacionalna stranka u 'hrvatsku stranku'. kako Tornow (2005: 444) na­ vodi. Vatroslav Jagić 1859. I »u teoriji o hrvatskoj naciji A. Srbi su u njoj na osnovi drugih kriterija i argumenata shvaćani kao Hrvati. sve trgovci. »tj. Tek hrvatski klerikalizam koji je nadolazio nakon aneksijske krize i bio poduprt od strane velikoaustrijskih krugova u Beču te se povezao s pravaškom strankom J. proces pravljenja nacija već deset­ ljećima bio u toku. povijest 209 zastupnika. nerazdjeljivi teritorijem koji naseljavaju'« (Kessler 1997: 93).

onda je više nacional­ nih pokreta još uvijek bolje nego jedan jedini« (Mappes-Niediek 2005: 126). one su se zatim svađale« (ibid. Vladari u Beču nisu htjeli da u Monarhiji nastane jedna velika nacija koja bi onda po uzoru na Francusku možda srušila cara. to je veća vjerojatnost da će samoinicijativno željeti nekog sudca. U doba Franje Josipa »još nije bilo jasno ni tko uopće dolazi u ob­ zir kao 'nacija' i smije zauzeti mjesto za stolom. A »pronalazač idealnog siste­ ma bio je budući sudac osobno: princ Franz Ferdinand« (ibid.210 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam razlika. Austro-Ugarska je bila 'kolijevka' ili 'porodilište' nacija« (ibid. ona je također imala određeni udio u pravljenju nacija.: 130). Budući da su se južni Slaveni u 19. Ubrzo se »etablirao jedan mehanizam: Car je dodje­ ljivao stalno novim grupama naroda svoje priznanje. On je već postojao. kad su se po uzoru na Francusku počele pojavljivati i u Monarhiji tendencije za pravljenjem nacija. kod drugih pravoslavnoj — ostala je do danas presudna. Usto »početak pravljenja nacija u jugoistočnoj Ev­ ropi predstavlja povijesni rez jer je pravljenje nacija stvo­ rilo konflikte takvih razmjera i takvog nasilja kakvi prije nisu postojali« (Sundhaussen 1993: 44).).: 128). vlast u Beču je smatrala: »Ako to već mora biti.: 127). Nigdje nije toliko očit ideološki i konstrukcijski karakter nacionalnih preporoda kao ovdje« (Lemberg 1964 I: 154). nego su poticali »nacionalizme manjih. Sto više njih sjedi za stolom. U tom konceptu »je etnička raznovrsnost služila za to da sudcu osigura njegovu vlast« (ibid. Bečki carski savjetnik »i njegov šef Franz Fer- . Onda čovjek samo mora te nacije posjesti za jedan stol. Naime. Nitko drugi to nije mogao biti nego car« (ibid. siromašnijih i potlačenih naroda. stoljeću velikim dijelom nalazili unutar Habsburške Monarhije.: 129).). »Ferdinandov koncept bio je iskoristiti sve na­ cije jednu protiv druge kako bi manifestirao da se bez njega kao cara ne može« (ibid. Ta »podjela Srba i Hrvata (koji ijedni i drugi go­ vore isti jezik) prema religiji — kod jednih katoličkoj.

brzo dođe do toga da traže nekog sudca koji će odlučivati kojim područjem će ići željeznica i koji grad će dobiti sljedeći prestižni objekt. »da identitet nacije može biti i potpuno neovi­ san o jeziku.: 122). Izvoz tzv. vanjski akteri imaju specijalnu.Nacija. Kod teme jezika i nacije spominje se danas često u južnoslavenskim državama daje Vuk Ka­ radžić sve štokavce smatrao Srbima. sve južne Slavene osim Bugara smatrao Hrvatima (Behschnitt 1980: 181). Također se prešućuje da nacije u ono doba još nisu bile oformljene pa da zato ne iznenađuje što je bilo raznih koncepcija i što su se kroz desetljeća te koncepcije mije­ njale. pokazuje primjer višejezične Švicarske ili primjer zemalja koje govore španjolski i engleski. Pri formiranju nacija na Balkanu utjecaji izvana bili su presudni: »otkad su velike sile na Balkan izvezle mo­ del nacionalne države. povijest 2 1 1 dinand su bili prvi kod kojih su se autokracija i multi-kulti nadopunjavali« (ibid. ponekad čak odlučujuću ulogu kod izgradnje identiteta« (Riedel 2005: 264). identitet. Istraživači nacionalizma su tu pojavu zaista utvrdili na različitim dijelovima zemaljske kugle« (ibid. . Uostalom. Starčevića. a i dan-danas se primjenjuje u raznim dijelovima svi­ jeta: »gdje god na svijetu postoji zahtjev da različite nacije ili druge 'identitetom' povezane grupe ravnopravno čine jednu državu.: 7).). kultura. Koristila se tema jezika. a us­ prkos istom jeziku razvile su vrlo različite nacionalne identitete« (ibid. Vanjski interes objašnjava se time što »nastanak novih malih i maleckih država daje većim državama u regiji porast moći« (ibid. a istovremeno se prešućuje da je Ante Starčević 1867.: 279).: 16). identiteta na Balkan doveo je do balkanizacije: »Termin 'balkanizacija' ušao je s dva značenja u povijest pojmova: kao prvo označava raspad država u manje jedinice. premda »su jezik i nacija sami po sebi jedno od drugog nezavisni« (Blum 2002: 4). Nakon njih je isti model preuzeo Tito. npr. a kao drugo njihov stalni rivali­ tet i duboko neprijateljstvo« (ibid. čak i kod iste osobe.

jezične i etničke strukture . koje se ne mogu isključivo pripisivati« (Blum 2002: 16).: 380).). Kilian ističe da je ovaj priznavao pravo na samo­ određenje jer je pisao »onaj tko hoće neka se naziva Hrvatom«. što je sasvim u duhu današnjeg shvaćanja na­ cionalnosti. a hrvatske po katoličanstvu {ibid. Budući da je na Balkanu prihvaćena ideja o pravlje­ nju nacije na osnovi podudaranja jezičnih. Karadžić je i sam napisao da odbacuje to izjed­ načavanje jer vidi da se s njime ne slažu ondašnji Hrvati i prešao je na definiranje srpske nacije po pravoslavlju. ali da istovremeno takvog po­ dudaranja na Balkanu ni danas nema. Citirajući Karadžića. premda »i kri­ terij religije bio je za suvremenu ideju nacionalnih dr­ žava problematičan. st. »a upravo ta dobra namjera mu se danas često poriče« (ibid. nije samo što je usred sekularnog 19. Katoličanstvo i islam su svjetske re­ ligije.: 380-381). Posljedice su poznate: »importirana ideja o nacionalnoj državi u kojoj postoji jedinstvo religijske. nego i činjeni­ ca što su na taj način običnom konverzijom od Hrvata mogli nastati Srbi a od Srba Hrvati«. Ističe i Karadžićeve rečenice koje dokazuju njegovu želju da zadovolji i jedne i druge. Uostalom. religijskih.212 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Osim toga. nego je stvar u tome da je u 19. »ne izgleda vjerojatno da je Karadžić iz­ jednačio štokavicu sa srpstvom u zloj namjeri. vladao začuđujući nedostatak informacija u vezi s tim pitanjem« (Kilian 1995: 379). Iz prethodnog odlomka se vidi da je na Balkanu za pravljenje nacija poslužila i tema religije. vlada stalni kon­ flikt između zamišljene slike i stvarnosti. et­ ničkih i državnih granica. Napisao je kako je svjestan da će se stranci smijati podjeli naroda prema re­ ligiji. stoljeća ovdje uzeta religija kao kriterij za razlikovanje nacija. Kilian (1995: 380) potvrđuje da »to čemu su se stranci u ono vrijeme zaista mogli smijati. ali da on ne vidi neko drugo rješenje osim ovoga i da se nada »da će svaki razuman hrvatski patriot biti zado­ voljan njime« (ibid.

Nacije su u Indiji i Jugoslaviji u 19. španjolska. iako »je i Prusija imala u Njemačkoj nenormalnu nadmoć — mnogo veću nego Srbija u Jugoslaviji« (Mappes-Niediek 2005: 140). a »završetak pravljenja nacije mora se dati­ rati vjerojatno tek u razdoblje između dva svjetska rata« (Hösch/Nehring/Sundhaussen 2004: 391. a ustvari tek pravljenje nacije imaju za cilj. koje je u pisanje povijesti ušlo pod krivim nazivom preporod. Nije ni nestajala s vremenom. »nacional­ ni pokreti koji 'buđenje'. francuska. austrijska. st. Pa ipak je 'pravlje­ nje Talijana' uspjelo« (ibid. religijskih. bez obzira na drukčije ishode. A ni znatne razlike drugog tipa ne moraju nužno biti prepreka za nastanak nacije odnosno nacionalne države: npr. nizo­ zemska. identitet. sto­ ljeću gotovo istovremeno. S obzirom da ni danas u zapadnoevropskim nacionalnim državama ta podudarnost ne postoji. britanska — nisu formirane na osnovi podudaranja jezičnih.: 141). započelo je u toku 19. povijest 213 imala je u takvim okolnostima.Nacija. slavnih trgovačkih gradova poput Mila­ na. ni »društvena razlika između bogatih. Od kraja 19-og stoljeća tamo se stalno sprovode nasilne promjene strukture stanovni­ štva kojima je cilj 'etničko' ujednačavanje na osnovi ak­ tualnog nacionalizma« (ibid. pogotovo na Balkanu ka­ tastrofalne posljedice. »pravljenje nje­ mačke države pola stoljeća ranije je općenito glatko pro­ teklo«. kultura. »formiranje suvremene hrvatske nacije. i 20.«. njemačka. Firence ih Venecije i sprženih ispaša za koze na Sici­ liji i Kalabriji nije nimalo zaostajala za onom jugoslaven­ skom. Tek od . Uglavnom. etničkih i držav­ nih granica. švicarska. Moguće je da na južnoslavenskim prostorima do da­ nas nije proširena spoznaja da zapadnoevropske nacije — npr.: 17). stoljeću stvorene takoreći iz ničega« (Blum 2002: 12). ona očito nije uvjet za nacionalnu državu. 472). oznaka Hrvati ne može s da­ našnjim značenjem prenositi na ranija stoljeća. Isto tako. Zato se npr. nastali su prenošenjem zapadnoevropskih i srednjoevropskih uzora u Indiji i na Balkanu u 19. Naime.

Iz svega gore rečenoga vidi se da »sama ideja nacije je obmana ako se predočava kao nešto homogeno i vječno. a time provjerljivo. zajedničke navike. Udio seo­ skog stanovništva iznosio je 85% na području današnje Hrvatske 1890. Narodne mase koje su prijašnjih stoljeća živjele tamo gdje se danas prostire Hrvatska nisu sebe smatrale Hr­ vatima: »hrvatska nacionala svijest masa razvila se tek nakon nastanka Jugoslavije i usmjerila se protiv novog kraljevstva ili preciznije rečeno protiv navodne premoći Srba u njemu« (Hobsbawm 1991: 160). da se stanov­ ništvo ne identificira nacionalno. nije bilo završeno do drugog svjetskog rata. ljudi koji se deklariraju kao pripadnici jedne nacije ne moraju se uopće razliko­ vati od ljudi koji se deklariraju kao pripadnici druge na- . a ne nekakvih ra­ snih obilježja: »u objektivno utvrđivanje 'rase' čovjek se ne može upustiti — pogotovo što to znanstveno. bošnjačke i crnogorske nacije proizvod su stjecaja okolnosti. kakva je Lika. kao i srpsko i sloven­ sko. uvjerenja i vrijedno­ sti čine jednu kolektivnu ličnost koja je jasno razgra­ ničena od drugih naroda. kao ljudska potpunost u kojoj zajednički jezik i tradicija. Budući da nacije ne počivaju ni na kakvim objektiv­ nim i provjerljivim kriterijima. st. Tako da »suvre­ meno hrvatsko pravljenje nacije.214 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam onda se može govoriti o Hrvatima u današnjem značenju te riječi. U tom smislu ne postoje i nisu nikad postojale nacije« (Llosa 2000: 54-55). izvještavalo se iz zaostalih seoskih područja Hrvatske s religijski izmiješanim pravoslavnim i rimo­ katoličkim stanovništvom. nego samo religijski. uopće nije moguće« (Mappes-Niediek 2005: 14). u pravom smislu politizirani postali su tek na­ kon prvog svjetskog rata« (Kessler 1997: 95). godine (Tornow 2005: 451). Današnji re­ zultati u obliku hrvatske. srpske. Masa seoskog stanovništva bila je politički pasivna i tek postepeno ih je Hrvatska seljačka stranka otkrivala za politiku. oblici ponašanja. Još kra­ jem 19.

] Ono što je prije bila religija — tako glasi uobičajeno objašnjenje bosanskih odnosa — danas je nacija« (ibid. Mnoge države su religijski raznovrsne. Stoga »višenacionalnu državu ne čini to da se njeni građani jako razlikuju jedni od drugih. jer nema nikakve sumnje da su rimsko katoličanstvo (sa svojom popratnom pojavom. kultura. a i u višenacionalnim država­ ma može biti iznenađujuće monokulturno« (ibid.. a da ta razlika ni prije ni poslije strogo ateističkog režima od 1944. No.: 33). Hrvati i Bošnjaci razlikuju se. »pripadnost različitim religijama može doprini­ jeti stvaranju dviju nacija. povijest 215 cije. od­ govor je: »Srbi. a ne kulturno. I u jednonacionalnoj državi (po­ put Sjedinjenih Američkih Država) mogu živjeti ljudi sa­ svim različitog porijekla. nego to da država određene razlike priznaje i smatra važnima« (ibid. a SFRJ je. Uslijed toga »razlika između jednonacionalne i više­ nacionalne države nije u kulturnoj raznovrsnosti ili u raznovrsnosti porijekla. I to ne samo u zapadnoj Evropi: npr. drugi kato­ lici. S obzirom daje zajednička država južnih Slavena SFRJ bila organizirana kao višenacionalna država. nikad nije igrala neku ulogu kod pitanja organiziranja države« (ibid. a ne sprovode takvo razlikova­ nje.Nacija. nego u ophođenju države s tim. kako se obično kaže. znači daje određene razlike između svojih građana priznavala i smatrala važnima. a treći muslimani. latiničkim pismom) i pravoslavlje (sa svojom popratnom pojavom. u Albaniji su 70% muslimani.: 34). ćiriličkim pismom) podijelili Hrvate i Srbe us­ prkos zajedničkom kulturnom jeziku« (Hobsbawm . Kad se pogleda koje su to razlike.). po religiji: jedni su pravoslavni. Zanimljivo je da mnoštvo zapadnoevropskih država ne razlikuje svoje građane prema religiji. identitet. to činila: »Ali baš u jednoj komuni­ stičkoj državi je razlikovanje građana prema religiji sve drugo samo ne nešto razumljivo po sebi.). iako komunistička država. 20% pravoslavci i 10% katolici. Jednonacionalna i višenacionalna država razlikuju se politički. [.. do 1992.

216 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 1991: 85-86). Srbe i Bošnjake uzima za primjer kad se želi pokazati kako se nacije mogu napraviti na osnovi religije. što nije bio slučaj u zapadnoj i u srednjoj Evropi« (Turczynski 1976: 13). Tako se današnje Hrvate. Južnoslavenski prostor pokazuje »da se religijski fundamentalizam može povezati s et­ ničkim nacionalizmom i time bitno zaoštriti postojeće suprotnosti. Ovaj dio Evrope izdvaja se po tome što »nigdje u Evropi danas nisu religija i etnos tako jako međusobno povezani kao kod južnih Slavena na Balkanu. Etnonacionalni rat proizvodi religijsku mržnju« (Al­ termatt 1996: 123). A nacionalnim pokretima proiz­ vedeno »etniziranje društva producira ih pojačava reli­ gijski konflikt i vodi do politiziranja religijske pripadno­ sti. Različita »religija je služila u fazi nacionalnog pokre­ ta do 1914. usp. [. ili su čak kao u slučaju katoličkih Hrvata i pravoslavnih Srba doprinijela nastanku novih nacija« (Kohn 1962: 21). te se jezično ili 'rasno' gotovo nimalo ne razlikuju od nacija s kojima su u konfliktu« (Gellner 1999: 129. a ne na osnovi jezika ili nečega drugog: »Neke nacije poput npr.. i to prije nastanka nacionalne svijesti i nacionalne slike povijesti« (Turczynski 1976:8).. Ona je naposljetku i iskorištena: »Ponekad su religijska suprotstavljanja podijelila ili oslabila nacije.. Zato »je katolička religija bila stalno prisutna kao ideo­ loški sposobna osnova nacionalizma za nacionalno raz­ graničavanje hrvatstva naspram srpstva« (Behschnitt 1980: 245). Hrvata i Bošnjaka se gotovo samo pomoću religije (ili pomoću svo­ je izgubljene religije) razlikuju jedna od druge.] tu funkciju nije ispunjavao« (Behschnitt 1980: 245)..: 102). prvenstveno kao razlikovno obilježje između Srba i Hrvata jer jezik [. Tako je kod nas došlo do nastanka »'religijski uvjeto­ vane' nacionale svijesti. Na južnoslavenskom prostoru postojala je »religijska rascjepkanost i podjela.] U unutarnju logiku tih obaju -izama spada da proizvode slike neprijatelja« (ibid. i Seton-Watson 1977: 134). Tamo sve . Srba.

Ta­ kvo shvaćanje znatno utječe na sveukupni izgled da­ našnjeg društva u Hrvatskoj: »Bitan činilac koji poli­ tičku kulturu u Hrvatskoj znatno određuje jest veliki ut­ jecaj konzervativne katoličke crkve. Za političku kulturu tog segmenta hrvatskih građana. koje im katolička. Tako »da su nacija i crkva u jugoistočnoj Evropi 'dva praktično ne­ razdvojiva pojma'« (Turczynski 1976: 8).Nadja.: 121). U Hrvatskoj je prošireno shvaćanje prema kojem »se o vjeri u neraskidivu vezu između katoličke religije i hrvatskog nacionalnog identiteta misli da je povijesna garancija nacionalnog opstanka« (Skrbiš 1999:109). odvijati se u istom razdoblju) i pojaviti se u međusobnom odnosu. to je iznimka. koja ima izrazitu sklonost prema ideologiji hrvatskog nacionalizma. kultura. pravoslavna i muslimanska religijska kultura obilno stavljaju na raspolaganje« (ibid. doduše. 2 Znači li pravljenje nacije ujedno demokratizaciju Akcije vođene pod parolom nacije često su suprotne od demokracije. Em­ pirijski podaci dokazuju tu povezanost i kod građana: iz­ raziti hrvatsko-nacionalistički stav vrlo često je spojen s jakom katoličkom religioznošću. Te dvije pojave pripadaju različitim 'svjetovima'. pravljenje nacija (dakle 'izmišljanje' ih 'konstru­ iranje' nacija i s njima povezanih nacionalizama) i dru­ štvena odnosno demokratska emancipacija povijesno po­ klopiti (tj. a ne pravilo. karakteristična je i veća sklonost auto­ ritarnosti i tradicionalnim vrijednostima« (Zakošek 2004: 714). simbole i mitove. identitet. Mogu se. U najpogubnije zablude 19-og i 20-og stoljeća ubraja se . povijest 2 1 7 narodne grupe uzimaju za definiciju vlastitog identiteta kulturne svjetove u slikama. Suprotstavljenost demokraciji ne iznena­ đuje ako se zna da »nacionalna misao i demokratska emancipacija nisu ni u kakvom neposrednom odnosu. koji čini izborno tijelo desnih stranaka. No.

i tim manje su kopije (odnosno kopije kopija) ličile origi­ nalu« (Sundhaussen 1993: 45-46). to veća je bila provalija između nacionalne misli i demokratske emancipacije. A nacija u takvim okolnostima postaje mit. Vjera u izbavljujuću snagu i istinitost tog mita pokreće mase. U francuskom slučaju su nacionalna mi­ sao i građanska prava odnosno izgradnja civilnog dru­ štva išli ruku pod ruku (barem kao intencija) i bili me­ đusobno vrlo povezani. Za razliku od takvog shva­ ćanja nacije. omalovažavanje smrti i prihvaćanje nasilja. Ah to je bio ako ne slučaj. a onda ipak specifična povijesna konstelacija. ona podrazumijeva funkcionirajući pluralizam i zahtijeva odstupanje mita nacije« (ibid. Na našim prostorima »u jugoistočnoj Evropi nema nijednog uvjerljivog primjera daje nacionalna emancipa­ cija poticala društvenu i demokratsku emancipaciju. proizvodi spremnost za žrtvu. društvenoekonomski i kultur­ no bila sljedeća pravljenja nacije.: 46). A za tu fikciju jako apstraktnog. ima mnoštvo primjera da je nacionalna emanci­ pacija (ili kako god se to nazivalo) blokirala formiranje demokratskog i 'otvorenog' društva« {ibid. Sto su udaljenije od tog originala vremenski.: 47). anonimnog i naposljet­ ku samo emocionalno posredovanog 'bratstva' ne samo . koja se samo u malobrojnim slučajevima ponovila. Tako danas kroatisti blokiraju nastanak demokratskog i otvo­ renog društva jer zastupaju etnojezični nacionalizam: »Etnojezični nacionalizam pogoduje nastanku zatvore­ nih društava. Na­ protiv. Pozadi­ nu tog krivog shvaćanja činio je zapadnoevropski odno­ sno iz revolucije rođeni francuski model nacije i nacio­ nalne države. bazira se demokracija u složenom društvu na priznavanju razlika i suprotnosti u interesima. Poznato je da »se nacija — prema Andersonu — kao zajednica zamišlja 'jer se neovisno o stvarnoj nejednako­ sti i izrabljivanju shvaća kao drugarski savez jednakih'.218 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam shvaćanje da su širenje nacionalne misli i društvena emancipacija dvije strane jedne te iste medalje.

kao demokratsku i društvenu emancipaciju. identitet. povijest 2 1 9 da su spremno umrli milijuni ljudi (kako su nacionalisti očekivali). To. učvršćivanje i ekspanziju 'nacionalne države' i na ostva­ rivanje prestižnih nacionalnih objekata« (Daskalov/Sundhaussen 1999: 109). nego su za tu fikciju i jednako spremno ubijali (bez ikakvog osjećaja nepravde ili krivice). Formiranje nacionalne države (svejedno pod kakvim uvjetima. kojemu se svi drugi ciljevi moraju podrediti« (ibid. Kod ovih tema upadljiva je razlika između zapadnoe­ vropskih i istočnoevropskih znanstvenika: »Dok većina .: 46-47). čak ni među tamošnjim povjesničarima i sociolozima. međutim. Većina povjesničara i filologa u jugoistočnoj Evropi piše kao da »je nacija 'svrha' i najveći mogući proizvod povijesti. međutim. s kakvim popratnim pojavama i s kakvim posljedicama) je u očima većine povjesničara iz jugoistočne Evrope odlučujuća etapa u procesu emanci­ pacije. u tome nisu ni u kojem slučaju u pra­ vu« (Szücs 1981:135).: 58). Činjenica je da »se ne smije staviti znak jednakosti između napretka i povijesti nacionalnog razvoja« (ibid. Nacionalnu državu — pa makar imala mnoštvo grešaka i makar ne bila ništa drugo nego ogromna tlačiteljska mašinerija — slave njeni protagonisti i apologe­ ti kao 'konačni cilj' povijesti. kultura.Nacija. nije sprečavalo ni nacionalističke političare ni 'propov­ jednike nacije' — pod tim se misli na povjesničare — da ostvarivanje nacionalne države 'prodaju' kao politički uspjeh moderniziranja. Na južnoslavenskim prostorima je pravljenje nacije čak »spriječilo proces moderniziranja jer je neumjeren dio oskudnih društvenih resursa kon­ centriran odnosno rasipavan na homogeniziranje nacije. V Sto zna jugoistočna Evropa o formiranju nacija Znanstvene spoznaje navedene u prethodnim poglavlji­ ma kao da nisu poznate u istočnoevropskim zemljama.

te nazivaju naciju otvoreno ili prikriveno prirodnim fenomenom« (Altermatt 1996: 42). »povjesničari u jugoistočnoj Evropi ne koriste pojam 'pravljenje nacije' jer nacije ne shvaćaju kao povijesne konstrukcije. Čak i izraz »povijesnost« u navedenom citatu tu­ mače na različit način: dok za zapadnog autora on znači 'nastalo uslijed konkretnih okolnosti u određenom vre­ menskom intervalu novije povijesti'. Zato umjesto da govore o 'pravljenju nacije'.). i postoji samo kao trauma. nepromijenjena i lijepa kao uvijek. nepromjenjivo. tj. To je doista velika razlika u pristupu jer »dok teo­ rem 'preporoda' implicira naciju 'koja se budi' kao već postojeću jedinicu. Ono što se dogodilo između početka sna i buđenja.. Pritom se misli na isti proces koji se u zapadnoj znanosti naziva prav­ ljenjem nacije« (Hösch/Nehring/Sundhaussen 2004: 470). prirodne jedinice (esencijalizam). Umjesto da se traži odgovor na pitanje tko. nego kao nadepohalne. Uslijed razlike u shvaćanju.. na južnoslavenskim prostorima do da­ nas vlada iluzija da je nacija oduvijek postojala: »Za shvaćanje nacije karakteristična je kod balkanskih naro­ da paradigma uspavane ljepotice.220 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam zapadnih povjesničara naglašava povijesnost i time pro­ mjenjivost nacije. istočni autor ga čita kao 'naslijeđeno iz daleke povijesti' jer naciju shvaća kao pleme koje postoji iz pradavne prošlosti. ali nakon toga se probude. zašto i kako pravi naciju« (ibid.] Nakon buđenja ili — kako se kaže u balkanskim zemljama (i ne . odnosno u spoznajama. govore o 'preporodu'. pitanje tko. [. Uspavana ljepotica je nacija. skloni su istočnoevropski sociolozi on­ tološkom promatranju. dogodilo se u najboljem slučaju u snu. prirodno i vječno. koje mogu privremeno postati potisnu­ te. zašto i kako pravi naciju. u centru istraživanja pravljenja naci­ je stoji konstruiranje nacije kao novog društvenog oblika organiziranja. iz kojeg je probuđena tek mnogo stoljeća kasnije — nedirnuta. Nju je zla vještica začarala u duboki san.

Naime. to su im svetija. koja su stekli prije uspavljivanja ljepotice. da »ne postoji 'povijesno pravo'« (ibid. Činjenica je. To znači: ona bi treba­ la obuhvatiti sve potomke navodne porijeklom povezane zajednice i trebala bi imati (barem) onaj isti teritorijalni obim« koji je navodno prije imala (Sundhaussen 1997: 84).: 316). nego su »podupirana i do promjene sistema dovedena u vodeću poziciju ona istraživanja koja su nastojala potvrditi teze o zajedničkom porijeklu ili jezičnom kontinuitetu. Na južnoslavenskim prostorima nije primjenjivan znanstveni pristup. oslanjale su se politike iden­ titeta socijalističkih sistema jugoistočne Evrope na kul­ turne činioce poput jezika i religije. nego je prije promjene sistema u dotičnim zemljama često imalo toliko domi­ nantno mjesto da sve do danas presudno obilježava znanstvenu djelatnost dotičnih zemalja« (ibid. Tako su stari šefovi države i partije legitimirali svoju političku vlast sve više pomoću mitova nacionalne povijesti.: 58). To je do danas ostavilo duboke tragove u znanosti tranzicijskih država« (Riedel 2005: 244). ne samo da se nacija shvaća kao vječni organizam. kultura. Na taj način se pokušava postići »potvrđivanje ili ospora­ vanje određenog sadašnjeg političkog stanja pomoću ire­ levantnih 'povijesnih argumenata' i anakronih 'povije­ snih prava'« (Szücs 1981: 51). koji su se prven­ stveno služili modelom zajednice povezane porijeklom i jezikom. međutim. U jugoistočnoj Evropi se »svi nacionalni pokreti pozi­ vaju na svoja 'nacionalna prava'. »već i prije kraja suprotstavljenosti na istočni i zapadni blok 1989. Drugim riječima. a što dublje u prošlost sežu ta 'prava'. povijest 221 samo tamo) — nakon 'preporoda' trebala bi nacija izno­ va zasjati u svom prijašnjem sjaju.).Nacija. . nego se i višenarodna srednjovjekovna država predočava kao organska tvo­ revina u obliku suvremene nacionalne države« (ibid. identitet. Istraživanje upotrebljivo za potvrđivanje takve teze bilo je ne samo potpomagano.

Takve činjenice se ignoriraju jer »pripadnicima od­ ređene etničke grupe često uopće nije bitno da li se radi o mitovima o povijesti ili o povijesnim činjenicama.222 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Zato je tipično da su nastajale i nastaju knjige kojima se može zamjeriti sljedeće: »U toj knjizi je stalno riječ o 'Hrvatima'. I novi udžbenici povijesti u Hrvatskoj podvrgnuti su kritici jer su napravljeni prema primordijalnom shva­ ćanju da današnje nacije postoje oduvijek: »primordijalistički autori ne spominju da su do relativno nedavno po­ stojali Hrvati. najčešće samo par generacija.. koju autor iz­ nosi kao nešto što se samo po sebi podrazumijeva. a da autor nije ni jednom jedinom riječju spomenuo povijesni problem postepenog oformljivanja hrvatskog naroda. Slavonci. te da su Hrvati bili samo oni koji su živjeli na kajkavskom dija­ lektalnom području oko Zagreba« (Bellamy 2003: 172)..] Nakon te pogrešne osnovne postavke. Istrani i Dalmatinci. [. [. 'izgle­ da hrvatska povijest od 7. ako ne i većem'« (Lehfeldt 2000: 218-219). Zato skoro svaki balkanski narod danas ima po svojoj nacionalnoj povijesti određeni antički narod za praoca. što se na znanstvenoj razini opi­ suje terminom etnogeneza« (ibid.: 245). Radije ponavljaju mitove o zajedničkom porijeklu: »Iako porijeklo kao činilac identi­ teta ima vrlo mali doseg.. da je to trajalo stoljećima i da se tek na kraju konstituirala hrvatska nacija u svom dana­ šnjem obimu.. projicira se mitski u povijest. Pa stoga »analiza obilježja identiteta u njihovoj povi­ jesnoj dimenziji mora uzimati u obzir da ih sukobljene strane često proizvoljno projiciraju u prošlost kako bi . stoljeća kao daje njen nosilac bio ujedinjeni državni narod s nacionalnom sviješću i na­ cionalnim teritorijem koji uglavnom odgovara dana­ šnjem.] Povezan s tim prvim problemom je ije­ dan drugi: isto tako stabilnu i nepromjenjivu veličinu kao Hrvati predstavljaju za autora i hrvatske 'zemlje'. Oni i znanstvene pokušaje demitologiziranja njihove nacio­ nalne povijesti gledaju kao napad na njihov grupni iden­ titet« (Riedel 2005: 244-245).

Jer mi danas raspolažemo samo pisanim dokumen­ tima i ne znamo ni koliko ljudi ih je uopće moglo čitati ili napisati. A i jezični uzori iz antike (činilac jezik) nisu ništa drugo nego fikcija. horizontalno uplitanje činilaca identiteta u poje­ dinom konfliktu identiteta služi se često resursom ne­ znanja« (ibid. Ukratko rečeno. a »primordijalni pristup potječe od sa­ mih nacionalista. Mit o iskonskom postojanju nacije U južnoslavenskim državama njeguje se mit o iskon­ skom postojanju nacije. na jeziku i religiji« (Forndran iz Riedel 2005: 13). ni koje jezike su ljudi stvarno govorili. na interpretacijama povijesti. Problem tog pristupa je što je on pozamašno u kontradikciji s činjenicama« (Breuilly 1999: . identitet. Čak i u znanstvenoj literaturi tvrdokorno se održavaju teze koje tvrde da postoji potpuni kontinuitet povijesnih uzora do našeg vremena — a pritom ne mogu podastrijeti sigurne izvore. Osnovna ideja pritom je da dotična na­ cija postoji već odavno i da se njena povijest može pratiti stoljećima unazad. naša predodžba o prošlim jezičnim stanji­ ma.: 247). štoviše »u doba masovnih medija se taj mit [nacije] [. tj. Poznat je kao primordijal­ ni pristup naciji. Po tome je nacija već doživjela slavne epohe pune junaka i cvjetanja. kultura.Nacija.. povijest 223 pojačale doseg svojih izjava i njihovog djelovanja. Primjeri za to su već spomenuti mitovi o porijek­ lu različitih balkanskih naroda ili etnički navodno ho­ mogena srednjovjekovna carstva (činilac povijest). što treba bodriti članove te nacije danas.] pomoću tehnike masovnih medija planski širi« (Klose 1993: 72).. Dominacija neznanja u pristupu naciji karakteri­ stična je za jugoistočnu Evropu jer do danas »političke elite u jugoistočnoj Evropi i akteri koji djeluju na tom prostoru očito daju prednost onoj politici identiteta koja još uvijek počiva na mitovima o zajedničkom porijeklu.

Imale su svoje početke i imat će svoj za­ vršetak« (Renan 1993: 20). »nacionalna povijest i kultura su etniziranjem postale neprikosnovenom sve­ tinjom. koju narod više ne propituje. Već početkom 80-ih godina pri uspoređivanju istočne i zapadne Evrope uočeno je o nacionalizmu u istočnoj da »u prirodu tog nacionalizma ubraja se do da­ nas sklonost samozavaravanju.224 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 241). hvalisanju i ispraznom zveckanju oružjem« (Szücs 1981:93). pogotovo kad se radi o novijoj povijesti njihove vlastite nacije. I što je suprotan od znanstvenog pristupa: »Kao većina ozbiljnih znanstvenika ne smatram 'naciju' pr­ votnom ili nepromjenjivom društvenom jedinicom« (Hobsbawm 1991: 20). Trajnost takvog stanja bila je omo­ gućena time što »su se elite u Jugoslaviji i državnici dru­ gih istočnoevropskih zemalja održavali na vlasti tako što su svoju socijalističku ideologiju dopunjavali nacionali­ stičkim elementima iz povijesti kulture i povijesti nacije. Pa kao što se u socijalizmu njegovala slika o pradav­ nom postojanju nacija. iluzijama. nacionalist nije u stanju suočiti se: »objektivnoj mladosti nacija s gledišta povjesničara stoji nasuprot subjektivna starost u očima nacionalista« (Anderson 1988:14). Oni to dobro znaju. Ti nacionalistički elementi su u mnogo slučajeva preživ­ jeli neprimjećeno i neoštećeno promjenu sistema« (Rie­ del 2005: 17). a izvana se može dovoditi u sumnju samo po cijenu neprijateljstva« (Kaschuba 1995: 60). Svjesni su (i često ih to ljuti) daje na­ cionalizam u mnogim društvima i povijesnim epohama upadljivo odsutan. S tom činjenicom. Kako bi se spriječilo kritičko preispitivanje. i to ih ispunjava gorčinom. tako je i danas. Ali na kraju uvijek ponovo nađu svoje via- . Neosporno je da »nacije nisu nešto vječno. poznatom nepristranim povjesni­ čarima. iako kod te slike postoji jedna ozbiljna smetnja: »Nacionalisti dobro znaju zašto neki od nas dovode u pitanje univerzalnost nacio­ nalističkih osjećaja. one su 'narodnim konsenzusom' proglašene či­ njenicom.

I to sigurno nije slučajno: bez te doktrine bi nacionalizam bio izgubljen. Ona nadtrajava kratkoživuća stvorenja i generacije u obliku kojih se privremeno ispoljava. koja je nažalost takva i koju treba što brže ispravi­ ti)« {ibid. Doktrina uspavane nacije »služi da se predodžba svevremenskog nacionalizma pomiri s neospornom činjeni­ com da se nacionalizam u povijesti prečesto nije pojavlji- . identitet. Nacije su temelji ljudske egzistencije. Za njenim spavanjem čeznu navodno njeni ne­ prijatelji. pa ni do danas uopće nije pojavio. a to što po­ stoje nije ni slučaj ni moralno nebitno.' Pa ipak. ako ga čak i ne prizivaju kako bi mogli ojačati svoju vlast. probudi se!'.Nacija. iako uvijek prisutna. jedno je od centralnih učenja nacionalizma. povijest 2 2 5 stito objašnjenje i koriste pritom jednu od najčešćih na­ cionalističkih riječi: buđenje. U doba nacizma čulo se: 'Njemačka. kultura.: 24-25). ona je vječna i neprolazna. Bez nje se prirodni. kako bi to brzo maknuli na stranu primjedbom da se tu radi o površinskoj stvar­ nosti. pada nacija sa svom svojom kulturnom osjetljivošću uvijek iznova u stanje spavanja i skriva se tako u tajnosti. 'Stanje spavanja' nacionalnoga. a ne pomoću beskrvne univerzalnosti. tu kontradikciju rješava nacionalist tako što tvrdi da je na­ cionalizam spavao: 'Naša nacija je oduvijek postojala. uzvi­ šeni i univerzalni status koji se pripisuje nacionalisti­ čkom principu (i koji nacionalist strasno ističe) ne bi mo­ gao spojiti s okolnošću da se u povijesti često uopće nije ni uzimao u obzir. nego je od central­ nog značaja za ostvarivanje ljudske sreće. (Ovo zastupnici uspavane nacije pri­ znaju nevoljko i s ogorčenošću. I nacionalisti u srednjoj i is­ točnoj Evropi koriste vrlo rado pojam 'buđenja'« (Gel­ mer 1999: 23). premda se taj pojam rijetko koristi. Riječ je o sljedećoj strategiji: »Da bi nacionalizam tre­ bao biti nešto univerzalno premda se u velikim dijelovi­ ma svijeta dugo. Mnoštvo kul­ tura je očito naša sudbina i ljudi postižu ispunjenje samo zahvaljujući svojoj jedinstvenoj nacionalnoj kulturi.

Naime. Znanstvena istra­ živanja pokazuju da »srednjovjekovna carstva nisu bila čisto slavenske države. čak ni po imenu jer Hrvatima su se zvali samo stanovnici prvotne Hrvatske oko Zagreba« (Tornow 2005: 444). stoljeću »još nije postojala nekakva hrvatska nacija. Zato je potrebno »kritički se suočiti s mitovima o po­ vijesti pomoću kojih se u pseudoznanstvenim publikaci­ jama nastoji dokazati postojanje nekakve nacionalne hr­ vatske države prije 1000 godina« (ibid. Međutim.: 23). npr. Doktrina uspavanosti ide na ruku herojskoj ulozi koju nacionalizam pripisuje buditeljima« (ibid.: 26-27). Tako se npr. kako se zbog korištenja slaven­ skih jezika najvećim dijelom još i danas tvrdi. to ne dopušta nikakve zaključke o etničkoj pripadnosti čitavog stanovništva« (Riedel 2007: 28). A kad je u 19. nego su bila višenarodna carstva. Čak ni njihovi vladari ne mogu se prema današnjim spoznajama svrstati ni u jednu etničku grupu« (Riedel 2005: 314). svaka nacionalna južnoslavenska država poziva se na davnu prošlost. Pa »čak i kad se poje­ dinim srednjovjekovnim dinastijama pripisuje određeni identitet. st. Ne postoji nacionalni kontinuitet u povijesti Kako bi se održao mit o iskonskom postojanju nacije. to nije bio nacionalni prepo- . danas u Hrvatskoj pozivaju na srednjovjekovnu navodno nacionalnu državu jer »po­ vijesna povezanost sa srednjovjekovnim carstvima na tlu današnje Hrvatske treba učvršćivati vjeru da je hr­ vatska zajednica povezana porijeklom« (Riedel 2005: 65). znanstvenicima je poznato da ni u 19. plemićkoj obitelji Nemanjića srpski a Arpadovića hrvatski. kre­ nuo proces pravljenja nacija.226 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam vao. »od strane nacionalnih ideologa propagi­ rano pozivanje na srednjovjekovne dinastijske države nije održivo kad se podvrgne ozbiljnom znanstvenom preispitivanju« (Gröschel 2009: 326).

Stoga pozivanje na srednjovjekovna carstva ne može poslužiti kao dokaz da je u ono doba postojala nacionalna država ili nacija: »prije će biti da izvođenje pojma nacije iz antike ili iz srednjovjekovnog carstva odgovara želji za društvenim kontinuitetom i dizanjem vrijednosti vlasti­ tog nacionalnog identiteta. a ipak se često zastupa suprotno shvaćanje prema kojem je nacionalna identifi­ kacija nešto tako prirodno. Navedena »činjenica da su moderne nacije vremen­ ski gledano sasvim nova pojava dovodi etnički zasnova­ nu nacionalnu državu u poteškoće legitimiranja. on 'stvara »povijest«.. Tim angažiranije tvrdi pogotovo nacionalizam baš suprotno.Nacija. pokaže njihovu političku i ideološku funkciju« (Altermatt 1996:13). umjesto esencijalističke fikcije u stilu etnonacionalizma.] mo­ gao bi naposljetku biti da sasvim jasno pokažu da su na­ cije konstrukt.. identitet. Nacije nemaju povijesni kontinuitet. Objektivna suvremenost nacija kao kulturnih tvorevina u očima povjesničara smeta nji­ hovoj subjektivnoj starosti u očima nacionalista'« (ibid. povijest 227 rod ili ponovno rađanje nacije jer »nije nešto prepo­ rođeno ili ponovo rođeno što je već prije postojalo u neko 'zlatno' predosmansko doba. . nego se napra­ ve« (Rürup 1993: 34). nego je napravljeno nešto posve novo« (Daskalov/Sundhaussen 1999: 108). prvotno i neprolazno da ne­ kako prethodi povijesti« (Hobsbawm 1991: 25). No to izvođenje iz prošlosti je u kontradikciji s povijesnom činjenicom da su nacije po­ jave iz novog vremena« (Riedel 2005: 34). Zato je »zadatak povjesničara da kategorije kao što su nacija i etnos razotkrije u njihovom povijesnom kontekstu i da. One ne postoje prirodno. A »poseban zadatak povjesničara [.: 33). »to se u me­ đuvremenu smatra činjenicom. kultura.

Suprotno ro­ mantičnim predodžbama proširenim pomoću mitova o porijeklu. Svatko pripada onom narodu u koji sam sebe ubraja« (Altermatt 1996: 80). reći da je narod prije početka pravljenja nacija u 19. 'osvajači i starosjedioci'« (Hösch 1999: 36). Osim toga. stoljeća nisu mogli dospjeti [. »narodi nisu statične i stabilne tvorevine. Ne može se. u kojima su na jednak način sudjelo­ vali autohtoni i strani elementi.... zbog čega ostaje na raspolaganju samo subjektivna pripadnost. »narodi.. trebalo bi da je seljaštvo. jedva da se mogu defi­ nitivno opisati prema objektivnim kriterijima. Nadalje. U doba kada čak ni plemstvo ni građanstvo nije imalo pojmove za zamjećivanje suvreme­ ne kategorije 'nacije' i kad nije raspolagalo etičko-političkim i emocionalnim preduvjetima za suvremeni pa­ triotizam. Pogrešno je »povezivanje 'narodnog' i 'nacionalnog' s povijesnog gledišta.] kamo čak ni veliki mislioci 18. Oni su djelo čovjeka [..228 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Ne postoji narodni kontinuitet u povijesti Suočen s gore navedenim spoznajama domaći čitatelj će možda uzvratiti da je pravljenje nacije ustvari samo osvještavanje već postojećeg naroda te daje taj narod io­ nako oduvijek činio jednu naciju.]. koje nije imalo ni­ kakvu sposobnost političkog djelovanja i koje je bilo poti­ snuto iz političke sfere. Potrebno je stoga istaknuti da proučavanja naroda iz prošlosti pokazuju »da između tih naroda i suvreme­ nih nacija nema direktne ili čak determinističke veze« (Breuilly 1999: 242). samo toga nije bio svje­ stan. dakle. bio okupljen u takve grupe koje . trebalo bi daje stoljećima bilo prisutno u instinktima potlačenog naroda?« (Szücs 1981: 54-55).. instinktivno slutilo nešto što će povijest tek stoljeće kasnije proizvesti u izrazito slo­ ženom procesu? Ono [.]. st. radi se o razvijenim oblicima društvene orga­ nizacije koji su proizišli više-manje slučajno iz stalnih formiranja grupa. međutim.

U kratkim crtama. Današnji »suvremeni pojam domovine nije nastao tako da su se mase ljudi na prijelazu iz 18. I »nije postojao 'prirodni' razvoj od etničke ili neke druge zajednice do nacije« (Pfaff 1994: 13). Jedanput kao parola plemenitih i opravdanih nasto­ janja. povijest 229 bi se podudarale s današnjim nacijama. također i u političkim pamfletima i nacionalnim himnama. s njenim licem u lice kontaktima. filozofi. Au­ gust Kovačec. novina i knjiga nije stvarno postao zajednički masa­ ma. za koje je karakteristično da su neu­ pućeni u rezultate suvremenih socioloških i antropo­ loških istraživanja. za­ mišljene zajednice« (Anderson 1988: 16). identitet. u 19. pravnici. u javno-pravnim teorijama. književnici. Stjepan Babić. drugi puta u službi lažljivih i demagoških tenden­ cija« (Szücs 1981: 107). u poznatom okolišu. Radoslav Katičić. masovnih me­ dija. Marko Samardžija i Ante Selak pišu kao da hrvatski narod postoji već tisućama godina. Istaknuti »is­ traživači nacionalizma poput Ernesta Gellnera. u pjesmama su oblikovali mjesto i misiju nacije.. nailazi na kritiku kad predstavnici južnoslavenskih nacionalnih filologija pišu kao da današnji narodi postoje od davnina.. nego »su sve zajednice koje su veće od seoske. S obzirom na te spoznaje. »osnovni stavovi .Nacija. rodnom gradu. ali da su objektivno gledano pojave modernog doba« (iz Gröschel 2009:322). Gröschel (2009: 323) svrstava nabrojane hrvatske filologe među primordijaliste. Razvio ju je na početku uski sloj intelektualaca: političari. Bene­ dicta Andersona i Erica Hobsbawma pokazali su da se narodi doduše doživljavaju kao univerzalni i svevremenski. st. pisci povijesti. kultura. [. izne­ nada svuda u zemlji osjećale tako udomaćene kao u svom rodnom selu. oblikovali su je u govorima. u teorijama o prošlosti. dok naposljetku čitav taj način razmišljanja pomoću škola. Povezano s tim.] Po­ litička domovina je porijeklom ideja. i »suvremeni pojam naroda razvio se tek u novo doba« (Gröschel 2009: 179). 'propagandisti' nacio­ nalne svijesti. Uočavajući da npr.

U neskladu s primordijalističkom tvrdnjom o konti­ nuitetu i o porijeklom zadatoj etničkoj pripadnosti je i što »nije istina da je etnička pripadnost jednostavno ona usvojena rođenjem. »pozicije konstruktivizma su: svi evropski narodi su dru­ štveni konstrukti novoga doba« (Gröschel 2009: 322). a druga konstruktivistička: »Prema esencijalističkom pristupu etnos je za­ snovan na fiksnom skupu kriterija. Koliko god popularne predodžbe sugerirale suprot­ no. stoljeću na Balkanu današnji etnosi još nisu po­ stojali: analiza zemljopisnih karata iz 19.).. st. Iz usporedbe populi­ stičkih i znanstvenih shvaćanja etnosa vidi se da »posto­ je dvije suprotstavljene interpretacije etnosa« (Horner 2005:168). Međutim.: 322).] tako mogu promijeniti i mijenjaju etničku pripadnost« (Bienen 1995: 168-169). u 19. Kao što ljudi mijenjaju religiju [. Za razliku od narodskih poimanja. Varijacije ovog drugog shvaćanja dominiraju u aktualnim znanstvenim radovima iz društvene antropologije i naglašavaju fleksi­ bilnu prirodu etnosa. Jedna je esencijalistička. koji određuju član­ stvo grupe. U Evropi postoji direktni kontinuitet između plemena iz doba seobi i naroda/naci­ ja iz novog doba« (ibid. Narodi su primarno za­ jednice povezane porijeklom.. kao i svih drugih tipova samoidentifikacije i kategoriziranja Drugih. ono prvo shvaćanje dominira u popularnom ili 'narodskom' poi­ manju etnosa« (ibid. ob­ jašnjava se proširenošću populističkih shvaćanja u koji­ ma dominiraju mitovi o porijeklu. S konstruktivističke točke gledišta etnos je nešto vrlo podložno utjecaju. koje su pra­ vili geografi u službi Bečke Monarhije pokazuje da su »geografi pritom takoreći na crtaćem stolu stvarali etno- .230 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam primordijalizma su: razvrstavanje ljudi u različite naro­ de proizlazi iz 'prirodnog uređenja'. nešto što nastaje pregova­ ranjem u procesu međugrupnih odnosa. Različitost naroda ostaje u osnovnome konstantna. Zašto znanstveni uvid u etnos nije toliko poznat na južnoslavenskim prostorima.

. kao i kod prav­ ljenja srpske ili slovenske. koji u ono doba — koji god kriterij da se uzme — još nisu postojali« (Riedel 2005: 232). pozivalo se na zajedničku kulturu. No. Taj zamišljeni koncept manjine »je stupio na mjesto dotadašnje jezično-kulturne i političke norme.. Stoga je jedan od osnovnih ciljeva ovoga rada da analizom politike iden­ titeta u kriznoj regiji jugoistočne Evrope oduzme začaranost misteriji navodno objektivnih i esencijalnih vrijed­ nosti etničkih zajednica. identitet. ali ga je — suprotno tvrdnjama nacionalista — prvo tek trebalo napraviti i zatim učiniti prihvatljivim većini« (ibid. Manjina je tako počela graditi kulturu laži: »Kul­ tura laži je ciljana upotreba nekog kulturnog koda od . kultura. koristio se pojam kulture. U radu će se pokazati da su i same kulturne vrijednosti tvorevine ljudskog izmišljanja i zato podložne stalnim promjenama« (ibid. »dosad se zadržala u općoj upotre­ bi predodžba da se kod etnosa radi o zajednici povezanoj porijeklom.] I aktualno izvještavanje u medijima predstavlja etničku svijest o identitetu pretežno kao ne­ što što počiva na objektivnim odnosima porijekla i jezika te se na njima može i politički legitimirati. st. povijest 2 3 1 se i nacije. stoljeću nije nikad postojala.. Ne postoji kulturni kontinuitet u povijesti Kod pravljenja hrvatske nacije u 19. Kako bi se ciljane grupe ljudi okupilo u naciju. jer je koncepcija nacije koju je tek trebalo napraviti prikazana kao odavno po­ stojeća iako do razdoblja 'izmišljanja' nacionalne legiti­ macije od strane nacionalnih pokreta u 19.: 31). tvrdnja o zajedničkoj kul­ turi i njenoj prirodnosti »je namjerna prevara od strane nacionalnih 'preporoditelja'.: 27-28). [. Iako etnosi nisu nastali prirodno. i ne počivaju ni na jeziku ni na porijeklu. Mimo postojeće kulturne i društveno-političke stvarnosti propagiran je jedan koncept za sprovođenje vlastitih političkih ciljeva« (Zorić 2005:12). 'laž'.Nacija.

već unazad pola sto­ ljeća je poznato da »predodžba o jedinstvu nacionalne . koji je na prvi pogled polemičan. Nakon što su pri­ rodne znanosti dokazale da nije postojao biološki nacio­ nalni kontinuitet. koja ima pravo na političku suverenost« (Zorić 2005: 37). Isto kao pozivanje na nacionalno biološko jedinstvo.232 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam strane manjine koja se ne podudara s kulturnom nor­ mom i tradicijom kolektiva« (ibid. Budući da »i Gellner i Anderson u svojim teorijama o nastanku i koncepciji nacije i nacionalizma i u debatama povezanim s tim stalno implicitno ukazuju na laž kad go­ vore o 'izmišljanju' nacije«. a ona treba potaknuti na kritičko ophođenje s pojmom 'na­ cionalnog preporoda'« (ibid. onda je u nacionalističkom pisanju po­ vijesti »na mjesto spomenutog biološkog nacionalnog kontinuiteta došao — i u drugim društvenim znanosti­ ma — kulturni identitet.: 29). pod kojim se slično iracionalno mogu subsumirati sva moguća navodna svojstva« (Fritsche 1992: 83). Međutim. Nacionalizam »propovijeda i brani kontinuitet. Nesumnjivo je da »po­ moću pojmova kakvi su izmišljanje odnosno konstrui­ ranje nekog kulturnog koncepta može se zaobići pojam laži.: 80). ali sve duguje odlučnom i ekstremno dubokom lomu u povi­ jesti čovječanstva« (Gellner 1990:125). to je argument i »za eksplicitnu upotrebu pojma 'laži'« u istraživačkim radovima o nacionalnoj kulturi (ibid. 'prirod­ na' cjelina. nego se zamišlja kao zatvorena. za namjernim jednostranim us­ mjeravanjem kulturnog pamćenja kako bi poduprli svoje tvrdnje« (ibid. no takvim zaobi­ laženjem bi se zatupila provokativna oštrina pojmova. pozivanje na kulturno jedinstvo ima funkciju da sugerira sliku nacije prema kojoj »nacija nije više grupa koja se manje-više dobrovoljno udružuje u okviru jednog poli­ tičkog vodstva. Nosioci kulture laži »posežu za krivotvorenjem povijesnih dokumenata i stvarnog stanja stvari.: 15).: 10). Takvo gledište dominira danas u južno­ slavenskim državama.

transformiraju u pripadnike nacije — dakle. Nacionalnost »je relativno nova pojava« (Jenkins/Sofos 1996: 11). činjeni­ ca je da »većina novih država nastala je bez onog zajed­ ništva osjećaja. stoljeća. oformili u jednu veliku grupu. povijest 233 kulture i o njenoj primjenjivosti kao kriterija za pojam nacije vodi u zabludu« (Lemberg 1964 II: 42 . njemačka nacija nastala je tek sredinom 19. jezika i kulturne tradicije koje se uzima zdravo za goto- . st. 1870-1914. kod francuske nacije: »U svojoj knjizi Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France.Nacija.. Bez obzira što iz školskih programa i medija u južno­ slavenskim državama dolaze suprotne sugestije. 1860. Kod nas je isto tako: do 19. npr. stoljeća: do tada su po­ stojali Prusi. duboko ukorijenjeni u svoje lokalne kulture.43). Istraživanje kulture. nacionali­ zam je bio i jest društveno i politički konstruiran« (Kupchan 1995: 3). O Nijemcima se. u Nijemce. posto­ jali su Slavonci. koje su govorile različitim jezi­ cima. Stara Francuska je bila sastavljena od mnoštva raz­ ličitih društava i kultura. petina stanovništva još uvijek nije uopće znala francuski. može govoriti tek od sredine 19. daje rezultat da »nacionalizam i pojam na­ cionalnosti nisu primordijalni [. dakle. Zajednička kultura nije postojala ni kod nacije koja je prva oformljena na evropskom kontinentu krajem 18. dakle. stoljeća počeli oformljivati u jednu gru­ pu. jedne naci­ je.. Ragužani itd. identitet. kao i istraživanje jezika ih porijekla.. a političari su ih od sredine 19. st. Nacije ne nastaju na osnovi nekakve zajedničke kul­ ture. stoljeća. Bavarci. Naprotiv. To je bila društvena realnost u kojoj je — ili bolje rečeno protiv koje je — propagirana ideja jed­ nog stoljeća stare povijesti Francuske kao nacije« (Brockmeier 2001: 219-220). Weber je (1976) opisao napore koji su trajali generacijama da se izolirani.. Dalmatinci. teritorija. neobrazovani i siromašni seljaci. Saksonci itd. Za ilustraciju. administrativne organizacije. a političari su ih sredinom 19. kultura. Vestfalci.].

Kultura Filolozi na južnoslavenskim prostorima tvrde da postoje nacionalno različite kulture i da se zbog toga ne može ra­ diti o istom standardnom jeziku. Štoviše. imaju Budimpešta i Beč i njihovi sta­ novnici mnogo više zajedničkoga nego npr. »da ni radikalne jezične razlike ne moraju ujedno biti kulturne ili druge razlike pokazuje npr.. nacionalnim vladarom. Iz istraživanja kulture proizlazi da »nacionalizam nije ono što izgleda. Znanost je pokazala da je vjera u podudaranje nacio­ nalnih državnih granica s kulturnima iluzija (Busch/ Kelly-Holmes 2004: 2). kao npr. već desetljećima u Hrvatskoj. često su njegove vlastite izmišljotine ili ih modificira do neprepoznatljivosti« (Gellner iz Riedel 2005: 32-33). a . Beč i Mün­ chen ih Beč i Stuttgart« (Payer 2000). nacional­ nom misijom itd. Kulture za koje tvrdi da ih brani ili ponovo oživlja­ va. Već prije pola stoljeća je utvr­ đeno da »postoje kulture koje obuhvaćaju više nacija.234 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam vo« (Passin iz Joseph 1987: 72).)« (Fishman iz Joseph 1987: 72). usporedba Beča i Budimpešte: iako su njihovi većin­ ski jezici (njemački odnosno mađarski) međusobno pot­ puno nerazumljivi. to je znak po­ manjkanja nacionalnih veznih sredstava i traganja za njima: »Odsutnost zajedničkog etničkog i kulturnog identiteta kod novih nacija (koji bi vrijedio za čitavu na­ ciju) vodi ka planiranju i kreiranju identiteta pomoću nacionalnih simbola. Kad se ideologizira jezik. To je točka na kojoj se često kori­ sti nacionalni jezik kao ujedinjujući simbol (zajedno s na­ cionalnom zastavom. a pogotovo nije ono što sam sebi iz­ gleda.. Iz navedenog primjera se također vidi da se ni nacije i države ne pokla­ paju s kulturama. No to je višestruko nei­ spravno jer kulturne granice se ne podudaraju ni s je­ zičnima ni s nacionalnima ni s državnima (Ammon 1995: 31).

Nacija. umjetnost. tehničkim dosezima. umjetnosti ili religiji. tehnička dostignuća. povijest 2 3 5 postoje i nacije koje u sebi obuhvaćaju više različitih kul­ tura« (Lemberg 1964 II: 45). Nepodudaranje kulturnog i nacionalnog ili etničkog identiteta vidljivo je i u tome što »nije neobično govoriti o zajedničkoj evropskoj kulturi ili o evropskim kulturnim obilježjima. religija. moralnim vrijednostima. a s druge strane pokazuju tendenciju da se u naše doba u čitavom svijetu ili barem u njegovim velikim po­ dručjima izjednače« (Kohn 1962: 21). [. identitet. moralne vrijednosti. U jugoistočnoj Evropi se među nekoliko kulturnih zona nalazi i »zona talijanskoslavenske jadranske kultu­ re uzduž obale«. niti po znanosti. tradicija i običaji koji čine kulturu ne podu­ daraju se s nacionalnim granicama jer kao prvo »pokazu­ ju često velike razlike unutar pojedinačnih lokalnih po­ dručja. zatim »srednjoevropska kulturna zona na panonskom prostoru. dok se istovremeno priznaje etnička raz­ novrsnost u Evropi« (Reilly 2001: 5). Neovisno o tome da li se oda­ bere ovo ili neko drugo raščlanjivanje na kulturne zone. Kod bilo kojeg pokušaja klasificiranja ljudi u nekakve nacionalne kulture »odlu­ čujući problem je u tome što se takvo jednoznačno uvr­ štavanje ljudi u određene kulture uopće ne može dosljed­ no sprovesti« (Riedel 2005: 302). Drugim riječima... tako i drugo što se navodi pod kulturom ne podu­ dara se s nacionalnim granicama: znanost.] Za svrhe klasifikacije ona se zaista ne može koristiti« (Reiter 1984: 191). Kao i tradicija i običaji. obrisi kulturnih zona ni u jednom slučaju se ne poduda- . Ljude nije moguće razvrstati u nacije po ponašanju. koja Balkanski poluotok pove­ zuje sa srednjom Evropom. neutemeljeno je što nacionalisti poistovjećuju kulturu s nacijom i državom (Gellner 1999: 81-82). Zbog svega toga kultura je neupotrebljiva za klasificiranje ljudi po nacija­ ma: »najnepreciznijim od svih principa za klasifikaciju smatram kulturu. po­ našanje — ništa od toga nije po svojim svojstvima nacio­ nalno specifično. kultura. Naime.

mediteranski kulturni krug od panonskog kul­ turnog kruga. zato što »vlastita kultura i tradicija nisu se mogu. Nadalje. koje imaju ma­ nje zajedničkog međusobno. onda se ne mogu pozivati na jedinstvenu hrvat­ sku nacionalnu kulturu jer se baš unutar Hrvatske razli­ kuje npr. a štokavska treću. nego ih često bitno prekoračuju: npr. Tako je i u zapadnoj Evropi. nijedna jedina zajednica nije u tom (=kultur­ nom] pogledu jednodimenzionalna. kulturni krugovi se ne drže na­ cionalnih granica. npr. definirati kao unutar sebe jedinstvena kultura i tradicija« (Blum 2002: 13).. Dalmatinci su imali druge kulturne centre naspram Slavonaca. Na primjeru Hrvatske pokazuje se da je neopravdano dovo­ diti jezik u vezu s nekakvom vlastitom kulturom. svuda ima elemena­ ta onih nekoliko najznačajnijih kulturnih zona« (Hat­ schikjan 1999:19). ako su se pri­ tom jezični kriteriji uzeli za polaznu točku [. Ljudi koji su se ujedinili u hrvatsku naciju razlikovali su se u prošlosti po kulturnim centrima..236 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam raju s etničkim. Nisu imah ni zajedničku jezičnu povijest jer čakavska regija je imala jednu. da ni ne spominjemo da se uopće ne podudaraju s držav­ nim granicama« (Hatschikjan 1999: 19). Tvrdnja o povijesnoj »hrvatskoj kulturnoj zajednici« je. kroatisti već zaokupljeni traženjem razlika u kulturi. dakle. »po­ dudarnosti u kulturi između Bavarske i Austrije su veće . nego s odgovarajućim kul­ turnim sferama drugih nacija« (Esbach 2000: 65). nego u čitavoj jugoistočnoj Evropi: »nijedna država. Nepodudaranje kulture s nacionalnim i državnim granicama vidljivo je ne samo u Hrvatskoj. kajkavska drugu. način života i povijest Slavonije i Vojvo­ dine su sličniji nego kad se usporede Slavonija i Dalmaci­ ja. narodni običaji. Istraživačima nacije je poznato »da se suvremene na­ cije sastoje od različitih kulturnih sfera. zajed­ ničkom svim članovima nacije i samo njima. npr. religijskim i konfesionalnim granicama.]. samo još jedan mit. Pa kad su npr.

povijest 237 — prema svim prihvatljivim kriterijima za 'kulturu' — nego između Bavarske i Donje Saske [=dvije pokrajine u Njemačkoj].Nacija. identitet. Razgraničavanje na osnovi kulture neutemeljeno je kod Hrvata. Upe­ čatljiv primjer je problematika određivanja različite na­ cionalne pripadnosti na Balkanu: ako se kao značajka uzme zajednički jezik. kultura. Ono što nacionalni ideolozi na Balkanu također pre­ šućuju je da su granice među kulturama nejasne i neuh­ vatljive (Esbach 2000: 65) i da se »kultura promatra kao 'svaštara u koju se bilo što može staviti što u društvu još nije prepušteno ozbiljnijim profesionalcima kao izraz prava. Mnogo govori u korist pretpostavke da uopće ne postoje 'čiste kulture'. onda se grupa koja govori srpskohrvatski dijeli na tri nacije. Uzme li se. razli­ kovanje nizozemskog i flamanskog ili hrvatskog i srp­ skog) — ograničiti prema političkim kategorijama. 70). međutim.. Odgovor na pitanje »što čini kulturu. politike ili ekonomije'« (Riedel 2005:26). ostaje rasplinut i neodređen — pogotovo kod teritorijalno susjednih zajednica (a upravo njih žele na­ cionalistički akteri gotovo uvijek jednu od druge razgra­ ničiti)« (Blum 2002: 3). Većina tvorevina koje se uobičajeno naziva­ ju 'nacijama' sadrži razne mješavine najrazličitijih kul­ turnih atributa i ne mogu se svesti na nekoliko obilježja.. proizišlo bi da svi govornici srpskohrvatskoga čine jednu zajedničku srpskohrvatsku naciju. što jednu kulturu razlikuje od druge. Srba i bosanskih Muslimana jer oni se ne razlikuju kulturno (Mappes-Niediek 2005: 28-48. čak ni u manjim državama EU. Kulture nadilaze granice i ne mogu se politički razgraničiti« (Birnbacher/Friele 2003: 286). religija kao odlučujući kri­ terij. [. nego je starije od njega: »Da li je ujednačujući socija­ lizam bio izbrisao kulturne razlike? Protiv toga govori podatak da su se gosti sa Zapada oduvijek čudili izne- .] Mno­ ga od pojedinačnih kulturnih obilježja nadilaze granice i ne mogu se — ili se mogu samo prividno (kao npr. Njihovo kulturno nerazlikovanje nije posljedica socijaliz­ ma.

: 28-29). Sigurno je da »jugoslavenski konflikt očito nije bio 'sudar kultura' — dakle nije bio konflikt poput onih u engleskom Bradfordu ili u istočnoj Njemačkoj protiv Vi­ jetnamaca i Afrikanaca. koji je na prijelazu iz 19. nego između Slovenaca i Albanaca s Kosova jer oni su se međusobno najviše razlikovali. Iako su jedni katolici. Za kulturne razlike unutar Jugoslavije mora se reći da »nisu one bile problem.' nego u Bosni« (ibid.. [. u 20. Jedan britanski arheolog. Država se raspala upravo na opreci između dviju grupa naroda čije kulturne razlike su se najmanje primjećivale: na opreci između Srba i Hrvata« (ibid.. Jer da jesu. gdje stvarno udaraju kulture jedna na drugu samo zbog razlika među njima« (ibid. stoljeće izvještavao s Bal­ kana za Guardian. rezimirao je: 'Izvana se Grci' — tako naziva or­ todoksne Srbe zbog njihovih 'grčkih' vjerskih obreda — 'i katolici skoro nimalo ne razlikuju'.: 38-39).: 48). Jedan Austrijanac. zaključio je da u prosječnoj engleskoj školi vlada 'mnogo veća varijacija tipova. »promatrač izvana je zapanjen. koji je 1878. Ni »kulturni stereotipi koje su narodi Jugoslavije imah jedni o drugima nisu bili ni posebno izraženi ni po- . za svoje sunarodnjake napisao knjigu s detaljnim opisom novopribavljenih habsburških predjela. koji su tako jako ličili jedni drugima. kako fizičkih tako i moralnih i intelektualnih. Govore isti jezik. Doista. urbanizacija i industrijalizacija smanjili su uočljivost konfesionalnih razlika« (Ignatieff 1993: 22). Najviše se čudio ženama bez feredže u neret­ vanskoj dolini kod Jablanice. drugi pravoslavni. Čak i 'muhamedanci' su gospodinu barunu iz Beča izgledali iznena­ đujuće neegzotični. ne razlikama između Srba i Hrvata.]. Živjeli su 'u dobrovoljnoj monogami­ ji' i ophodili se prema zabrani pijenja alkohola sasvim li­ beralno. nego kako izgledaju slični. imali su isti seoski način života stoljećima.238 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nađujućoj uniformnosti 'multikulture' u Bosni. onda se ne bi kon­ flikt odvijao najokrutnije i najstrasnije između Bosana­ ca.

Nije postojala nekakva pre­ dodžba o posebnosti prirode bilo jednog bilo drugog na­ roda. bosanski Muslimani. Ali i — malo­ brojni. radi se i o različitim jezicima (Peti-Stantić 2008: 83). Religija i jezik Između Hrvata. Međutim. njemačkim jezikom govore i katolici i prote­ stanti). hrvatski filolozi precjenjuju utjecaj religijske pripadnosti na jezik tvrdeći da ako se radi o različitim religijama. Možda i nije potrebno posebno napominjati da se re­ ligija ne može poistovjećivati s jezikom jer općepoznato je da govornici raznih jezika imaju istu religiju (npr. to bi značilo da i Nijemci katolici i Nijemci protestanti go- .. kad bi biti katolikom i biti pravoslavcem značilo govoriti različitim jezicima. ali »religijske granice se gotovo nigdje ne podudaraju s jezičnima.] Katolički Hrvati. ne kaže se. identitet. bili su najslabije izraženi« (ibid.: 40). nego su skoro uvijek usmjereni na konkurenciju za vlast između tih dvaju naroda. Unatoč tim činjenicama. zašto.: 41). pravoslavni Srbi i Crnogorci govore varijan­ te jednog te istog jezika: srpskohrvatskog« (Blum 2002: 16). Pripisivali su si međusobno određena svojstva. uzgajali slike i izrugivali jedni druge kao Bavar­ ci Pruse ili stanovnici Kolna stanovnike Dusseldorfa« (Mappes-Niediek 2005:39). a ne kulturna« (ibid. loši i slabo prošireni — hrvatski vicevi o Srbima gotovo nikad ne ističu nekakvu kulturnu posebnost.Nacija.. Njihova suprotstavi)enost je politička. dakle naj­ ljući neprijatelji. povijest 239 sebno zloćudni. U domaćim vicevima koji su uspoređivali sve nacije u Jugo­ slaviji Srbi i Hrvati su bili karakterizirani samo time da »se međusobno ne vole. i go­ vornici talijanskog i govornici poljskog su katolici) kao što je poznato i da govornici istog jezika imaju različite religije (npr. Srba i bosanskih Muslimana postoje re­ ligijske razlike. Zanimljivo je da »baš stereo­ tipi koje su međusobno uzgajali Srbi i Hrvati. kultura. To su narodi bez svojstava. [.

.242 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam natljivim uvjetima sposobni sprovoditi takvu politiku identiteta koja s ciljem ostvarivanja njihovih vlastitih in­ teresa instrumentalizira kulturne procese i tako proiz­ vodi opasnost konflikta« (ibid. Stvarnost je da ne postoji kultura kao nepromjenjiva objektivna datost.: 243). a kod politike su dogovori i promjene mogući. Ta spoznaja je dosad slabo prodrla u javnost. . podložna oblikovanju« (ibid. nego postoji »kultura kao dinamična i otvorena struktura. treći razlog su emocije autora.]. njegova poznan­ stva.).: 244). Naime.. A kad se ne bi pozivali na navodno zadatu kulturnu razliku. uslijed čega dotični znanstvenik konstruktivistički pristup doživljava kao konflikt s lojalnošću i stoga ignorira takav pristup« (ibid. Zato se »usprkos intenzivnom istraživanju održalo mnoštvo na­ cionalnih mitovao povijesti« (ibid. bili bi mogući dogovori jer bi se priznalo da je sve politika. Taj tip nove 'ge­ opolitike' je dio opće tendencije koju on naziva 'regresi­ jom politike' ili 'deciviliziranjem' [. kultura se prikazuje kao nepromjenjiva i objektivna nacionalna da­ tost. čime se odbacuje mogućnost dogovaranja. Tu sliku nazatka u području političkoga treba očito shvatiti tako da se kon­ struiranjem kulturnih determinanti brzopleto napušta politički manevarski prostor koji je neophodan za rje­ šavanje konflikta« (Riedel 2005: 303). drugi razlog je taj što mnogi autori pišu po nalogu. Dieter Senghaas »prepoznaje u aktualnoj debati o borbi kultura opasnost da se kultura u internacionalnoj borbi za vlast svjesno instrumentalizira. Ima nekoli­ ko razloga zašto autori knjiga i članaka neznalački pri­ stupaju temi identiteta i ne opisuju identitet kao kon­ strukciju: prvi razlog je taj što je konstruktivistički pri­ stup teži jer od autora zahtijeva više analitičkog rada. dakle ne u službi istine nego u službi interesa onoga tko ih plaća. pa nastaju »studije koje se pune suosjećanja uživljavaju u određenu nacionalnu povijest ili u određenu stra­ nu kod nekog konflikta.: 30).

kultura. jedna kultura'« (Gellner 1999: 95-96). tj. književne i lingvističke teme postanu predmet žestokih političkih rasprava i da se koriste kao oružje u nacionalističkoj borbi« (Kedourie 1993: 112). Takvi pokušaji samo imaju za posljedi­ cu da umjetničke. Pomoću takve retorike »u novim nacionalnim dr­ žavama nastalima na tlu bivše Jugoslavije su iracional­ nost. neprijateljstvo. Oni su napravili da »u središtu sukoba stoje dva ar­ gumenta: prvi je tvrdnja o stoljetnom kulturnom tla­ čenju od strane dotičnog političkog protivnika. povijest 243 Balkaniziranost kulture Mitovi održavaju u južnoslavenskim zemljama živom vjeru u »nacionalistički imperativ: 'jedna država. eksperata za kulturu i političara« (Schuberth 2000: 12). u 19. Kultura je postala 'balkanizirana'. Tko je upućen u povijesne odnose. Te tvrdnje nailaze na od­ jek prvenstveno kod onih čija znanja ne prelaze osnovno obrazovanje o povijesnim i jezičnim odnosima« (Riedel 2005: 63). identitet. a drugi je teza o rekonstruiranju starih kulturnih obilježja identiteta. kada »je naci­ stička misao bila ispunjena antiuniverzalnošću i retori­ kom razlika u kulturi« (Hutton 1999: 4). stoljeću na južnoslavenskim prostorima »nisu postojale ni nacio- .Nacija. izolacija i ksenofobija često bili ne­ posredan odraz dramatičnih događaja koji su prenošeni na područje kulture. nego je to bio posao feljtoni­ sta. Cesto je korištena kao puki ukras koji je opravdavao i iskazivao društvene pritiske« (Richter Malabotta 2004: 78-79). Kod pozivanja na navodnu nacionalnu kulturu i na njenu potlačenost »nije narod bio taj koji je vjerovao daje njegova kultura potlačena. To je znak dominacije nacionalizma: »nacionalisti smatraju da su političke i kulturne stvari neodvojive jedne od drugih te da nijedna kultura ne može živjeti ako nije opremljena svojom suve­ renom državom. Poznati primjer toga je razdoblje nacizma. druge etničke grupe. zna da navedene tvrdnje ne mogu biti točne jer u prošlosti.

obrazovanju i poslovnoj kari­ jeri osjećala ne samo pripadnikom različitih jezičnih za­ jednica. Npr. zna da ni­ kad nije postojalo neko 'čisto' stanje jezika koje bi danas trebalo rekonstruirati: »u doba prije osnutka suvreme­ nih nacionalnih država s njihovim obrazovnim instituci­ jama ne mogu jezični etnosi u pravom smislu biti 'čisti' ili usmjereni prema međusobnom razgraničavanju kako se podmeće u modelu etničke kulturne nacije« (Riedel 2005: 314). Oni se jače trude da nađu dokaz svog jedinstva i čistoće. Ne sustežu se ni da falsifici­ raju dokumente za to. st. Tako se jedna te ista osoba ovisno o svom materinskom jeziku. koji su strukturu stanov­ ništva htjeli uskladiti s jednom novom geopolitičkom kartom« (ibid. u 19. Takav neiskren odnos prema povijesti uočen je još prije pola stoljeća: Lemberg (1964 II: 46) zapaža da dok npr. nego je zajedno sa svojom religijskom i državnopolitičkom pripadnošću imala više etničkih identiteta. Kod njih je slika povijesti predmet javne diskusije.. što južnoslavenski filolozi koji se pozivaju na kulturu pre­ šućuju. pogotovo u primorskim gradovima i oko njih te u gradovima uz velike rijeke odrastalo je po pravilu kao višejezično. Biti pranarod — kako je Fichte postulirao — biti oduvijek nastanjen na ovome današnjem tlu. dotle »nacije kod kojih se tek probudila nacionalna svi­ jest strastveno se zanimaju za svoju povijest. To presijecanje etničkih kategorija. a u sadašnjosti je opći trend »globalizacija kulture« (Poster 1999: 235). Ispituju svoju povijest strašljivo .: 241-242). A tko je upućen u jezične odnose. Gore navedeno pokazuje da kulturološki činioci negi­ raju postojanje nekakvog 'čistog' etnosa u 19. to smatraju nužnom legitimaci­ jom pred drugim narodima. stoljeću »stanovništvo Balkanskog poluotoka. međutim. engleska i francuska nacija pristupaju nepri­ strano svojoj povijesti i priznaju da su koktel naroda. etnologa i autora zemljopisnih karata.244 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nalne države ni nacionalne kulture« (Reilly 2001: 8). nije se uk­ lapalo u zadati obrazac analize kod filologa.

istežu se i dižu na vrhove prstiju. koja sve više traži (i nalazi) put egzila i emigracije« (Richter Malabotta 2004: 83). koji ne raspolažu mehanizmi­ ma zaštite od indoktrinacije emitirane iz masovnih me­ dija i iz nacionalnog obrazovnog sistema. »članovi akademije i nacionalni klasici ponašaju se ne manje dje­ tinjasto od mojih sinova u dječjem vrtiću. skloni su da epohe slabije nacionalne svijesti ili epohe bez nje a s jačim kulturnim utjecajima izvana promatra­ ju kao doba propasti. iako su baš to za dotičnu zemlju bile epohe s bujnom. Zastupnici nacionalne kulturne 'čistoće'. identitet. Njihovo principijelno zatvaranje izaziva uza­ jamnu paranoju. kočopere se napuhano uokolo [. puristička jezična poli­ tika kroatista. U takvoj situaciji. .]. mračna vremena. Umjesto otvorenosti i tolerancije na području kultu­ re i jezika. Šteta uzroko­ vana smanjivanjem kulturnog tržišta i nestankom isku­ stva sretanja 'drugih'. internacionalnom kulturom kojoj se svijet divio«. koja postaje sve sličnija bitki za teritori­ je. koja je karakteristična za naprednija građan­ ska društva. uzajamnog otkrivanja i istraživanja nepopravljiva je.. danas se u novonastalim južnoslavenskim državama »na području kulture vodi teška i ponekad groteskna bitka. Ona pogađa sve istinski kreativne umove i mladu generaciju. povijest 245 prema razdobljima jače ili slabije nacionalne svijesti.Nacija. kada »jezično planira­ nje doprinosi 'više' jačanju nacionalizma nego internacionalnosti. Izolaciji doprinosi npr.. nadamo se da će pozitivne vrijednosti premoštavanja komunikacijskih barijera nadvladati nad opasnostima nacionalističkih pokušaja da se izolira je­ zična zajednica« (Rubin/Jernudd 1971: xviii). kultura. razmjene. po svaku cijenu žele izgledati ako ne veliki a onda ipak barem malo veći. Ona ubire svoje žrtve među ljudima kulture i među mnogim mladim ljudima. Narodi koji tu žive osjećaju se prilično izolirani. a to im ni u kojem slučaju ne prija« (Konrad 1994: 40).

pored regionalnih posebnosti. koji su odrasli u suženom iskustvenom hori­ zontu suvremenih nacionalnih država. I u Njemačkoj »je pripadnost njemačkoj naciji nezavisna od materinskog jezika ili od religije« (Riedel . Time postaje još jasnija distan­ ca od političkog pojma nacije. zajednička svojstva koja nadilaze državne granice« (Hösch 1999: 47). francuske: »francuski model je država svih građana«.: 35). i zanemarivati tradici­ je iz zajedničke prošlosti koje i nadalje djeluju. koji sve pripadnike posto­ jeće države označava istom nacijom neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti« (Riedel 2005: 31-32). To znači da kulturni identitet pri opisivanju samog sebe ne može sebi prisvajati istinu ili objektiv­ nost« (Riedel 2005: 28). kako je doživljavaju. bošnjačko. i svatko tko ima ih dobije francusko državljanstvo automatski je pripadnik francuske nacije (ibid. iz srednjoevropskog kuta gledanja upadaju jače u oči. može se vidjeti na primjeru prve evropske nacije. Nasuprot tome. Politička nacija naspram kulturološke nacije Na južnoslavenskim prostorima se neznanstveno pripi­ suju »naciji objektivne kulturne datosti koje se mogu pratiti u daleku prošlost.246 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Uslijed nacionalno suženog kuta gledanja. Kako izgleda politički pojam nacije. na južno­ slavenskim prostorima pristupa se neobjektivno temi kulture: »Iskustvo pokazuje da su domaći [=narodi na Balkanu]. »stvarnost je sasvim drukčija nego kakva bi bila da je skrojena prema uskoći nacionalne kulturne sheme« (Reiter 1984: 204). Bez obzira na nacionalističke želje za podudaranjem nacionalnih i kulturnih granica. samo njihove nacionalne kulture. ne preuzima se bez preispitivanja jer »kako kulture sebe karakteriziraju i razgraničavaju prema drugima ne mora se poklapati s razlikom kako je neki promatrač sa strane vidi. ili srpsko. Hrvat­ sko prikazivanje kulture. crnogor­ sko. skloni u povijesti tražiti simbole identiteta jedne.

Naspram nacije zasnovane na političkim principi­ ma.. kao i austrijska. identitet. švicarska i druge zapadnoevropske nacije. britanska. koji usprkos de­ mokratskom okviru propisuje stari model triju nacija iz Titove ere zajedno s njegovim etničkim proporcijama u . povijest 247 2006: 8). kulturološki shvaćena nacija nudi beskonačne mo­ gućnosti za pravljenje konflikata: »Nacionalistički regionalisti suprotstavljaju nacionalnoj državi baziranoj na političkim principima i njenom regionaliziranju svoj mo­ del isključive kulturološke i jezične nacije koji je ne­ iscrpni izvor etničko-nacionalnih napetosti« (Riedel 2006: 38). danas je u Hrvatskoj pravilo. stoljeća sigurno nije pred­ nost« (Altermatt 1996: 36). U etničkom modelu nacije zarobljene su sve južno­ slavenske države. Riedel (2007: 24) zaključuje: »Za Hrvatsku. a »kao velika prepre­ ka dosad se pokazao Daytonski ustav. što u Zagrebu na kraju 20. Isti dualizam je i u Bosni. što je suprotno od internacionalnog prava naroda«. et­ ničkog odnosno kulturološkog modela nacije država dije­ li svoje građane u različite nacije: »u takozvanu titularnu naciju — tj. Citirajući hrvatski ustav iz 1990. Pa »ono što se već prakticiralo u ra­ nom Sovjetskom Savezu. Ona je također jako udaljena od francuskog modela političke nacije. Student na Zagrebačkom sveučilištu navodi u svom indeksu kojeg je državljanstva i koje je nacionalnosti. Tako da i njemačka nacija predstavlja primjer političke nacije. Nasuprot tom političkom pojmu nacije.Nacija. nacija i narod države nije jedno te isto. kultura. Sasvim je moguće da se deklarira kao hrvatski državljanin i pripadnik srpske nacionalno­ sti. Službeni identifikacijski papiri sadrže dualizam između državljanstva i nacionalnosti. koji je pun napetosti« (Altermatt 1996: 36). postoji »dualizam između države i nacije. dakle. onu naciju koja kao najbrojnija etnička grupa zadaje nekakvu vodeću kulturu dotičnoj državi — i u druge nacionalne ili etničke manjine« (Riedel 2005: 35). U Hrvatskoj. kod tzv. španjolska. znači.

baziranim na kulturološkom modelu nacije koji proizvodi konflikte« (Riedel 2005: 312). kulturno-civilizacijska nadgradnja Tema kulture prisutna je na još jedan način kod hrvat­ skih jezikoslovaca: pozivaju se na takozvanu »kulturno-civilizacijsku nadgradnju« u jeziku kad tvrde da hr­ vatska.248 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam politici i upravi« (Riedel 2005: 68). ali on je nezamisliv bez odgovarajuće politike identiteta [. traži dosljedno razračunavanje sa stereo­ tipnim slikama povijesti. Mi­ tovi o navodnoj etnogenezi vlastite nacije stiliziraju se u povijesne istine kako bi se vlastita etnička grupa stopila u sudbinski povezanu zajednicu i kako bi je okupili oko sebe. HAZU 2007: 42. da se modeli up­ ravljanja koji se zasnivaju na religiji. Tzv. Nažalost.]. A bilo bi krajnje vrijeme već od pre­ stanka konfrontacije sistema. nastala je apsurdna situacija da »Evropa ne podu­ pire izgradnju etnički neutralne države kao mosta iz­ među zavađenih etničkih grupa. najkasnije nakon strašnih ratova na području bivše Jugoslavije.: 266).: 19). U Bosni i u drugim južno­ slavenskim državama »postepena transformacija prema političkom modelu nacije bila bi pozitivan razvoj. srpska. nego povijesno opravdavani. »pod pri­ tiskom što bržeg okončavanja rata internacionalna di­ plomacija je propustila da etničkom principu vladavine nastalom za vrijeme Tita suprotstavi sadržajnu alterna­ tivu demokratske pravne države« (ibid. . U etničkom principu vladavine »zahtjevi ne bivaju objektivno dokazivani. Time što se Evropa dala nagovoriti na zadržavanje tog starog modela na Bal­ kanu. Na taj način je politički sistem do danas ukočen u etnokraciji« (Riedel 2007: 27).. bošnjačka i crnogorska nacija govore raz­ ličitim jezicima (Brozović 1978: 17-18.. jeziku i kulturi iz temelja dovedu u pitanje« (ibid. međutim. To. nego se drži modela etničke proporcionalnosti na kojem je Tito desetljećima zasnivao svoju vlast.

bugarski i makedonski. Npr. Kloss navodi kao takve jezike češki i slovački. Ta tzv. što nije standardno u Austriji.Nadja. S istim ciljem potcjenjuju ulogu štokavice u standardnom jeziku nazivajući je »os­ novicom«. danski i švedski. u Njemačkoj se premijer naziva Ministerpräsident a u Austriji Lande- . Srba. »kulturno-civilizacijske nadgradnje«. povijest 249 48. Bošnjaka i Crnogoraca kad govore standardnim jezikom. »osnovicom« u standardnom jeziku. 50. bolnica se u Njemačkoj naziva Krankenhaus. prvi mjesec u godini se u Njemačkoj naziva Januar a u Austriji Jänner. a precjenjuju ulogu tzv. No kad bi pokušali izbaciti iz stan­ dardnog jezika sve što je štokavica. »nadgradnje«. u Njemačkoj se parlament naziva Bundestag a u Austriji Nationalrat. gdje se kaže Spital. Oni nisu mjerili koliki je udio »kulturno-civilizacijske nadgradnje« naspram zajedničke što­ kavske »osnovice« u standardnom jeziku. Međusobna razumljivost nedvo­ smisleno ruši tezu o dominaciji tzv. »osnovica« je u stvari pre­ sudna. Kod hrvatskih filologa se čak nailazi na tvrdnju daje štokavica »jedva relevantna« za standardni jezik (Pe­ ti-Stantić 2008: 15). vidjeli bi što bi onda uopće ostalo u jeziku. već i kod Klossa (1976:312) nalazimo podatak da tek ako su odabrane različite dijalekatske »osnovice« može se govoriti o različitim (Ausbau-)jezicima. »nadgradnje« nad tzv. 15). kultura. te da se uslijed zajedničke štokavice dotične četiri nacije razumiju kad govore standardnim jezikom. Peti-Stantić 2008: 11. onakve jezične razlike koje kroatisti obuhvaćaju pod tim pojmom postoje i unu­ tar drugih jezika s nacionalnim varijantama pa se sve­ jedno te nacionalne varijante ne klasificiraju kao različiti standardni jezici. ali očito je taj udio različitoga naspram zajedničkoga malen jer inače ne bi postojala toliko velika međusobna razumljivost između Hrvata. Pozivanjem na »kulturno-civilizacijsku nadgradnju« nastoje potisnuti u drugi plan činjenicu da je štokavica standardni jezik i Hrvata i Srba i Bošnjaka i Crnogoraca. identitet. Što se tiče tzv. pa zato npr.

uslijed čega bi tre­ balo govoriti o zasebnom jeziku. pečena piletina je u Nje­ mačkoj Hähnchen a u Austriji Kendl. mrvice za pohanje su u Njemačkoj Paniermehl a u Austriji Semmelbrösel. u Njemačkoj se matura naziva Abitur a u Austriji Matura itd. npr. dim­ ljeno meso je u Njemačkoj Rauchfleisch a u Austriji Selchfleisch. onda bi se vrlo lako unutar same Njemačke moglo razgraničiti nekoliko standardnih jezika (ibid. Svejedno se zbog toga ne radi o različitim jezi­ cima. faširano meso je u Njemačkoj Hackfleisch a u Austriji Faschiertes itd.). (Wiesinger 1985: str. Npr. poznato je da upravo kulinarski rječnik jako varira unutar istog je­ zičnog područja svuda u svijetu. zemičke se ovisno o regiji nazivaju Brot- . Za svakog solidno obrazovanog lingvista posve je očekivano što kulinarski nazivi variraju jako i unutar Njemačke. krumpiri su u Njemačkoj Kartoffeln a u Au­ striji Erdäpfel. (Ammon 1995: 154-174). 1943). Tekst Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU 1996:163) u kojem se kuhinjski recept predstav­ lja kao dokaz za zasebnost hrvatskoga i srpskoga jezika nailazi na podsmijeh kod inozemnih lingvista: navodeći inozemne autore koji su već prije ukazivali na komičnost takvog »dokaznog materijala« kod HAZU. Kroatisti ističu i kulinarski rječnik kao »civilizacij­ sku i kulturnu« specifičnost Hrvata. Gröschel (2009: 154) ga popraća komentarom da »granice između realnosti i satire rasplinjuju se i inače u postjugoslavenskoj debati o jeziku«. Napominje da kad bi kulinarski rječnik bio dokaz za različitost jezika. Međutim.250 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam shauptmann. najveći broj je­ zičnih razlika između austrijske i njemačke varijante na­ lazi se u kulinarstvu: patlidžan je u Njemačkoj Aubergi­ ne a u Austriji Melanzane. u Njemačkoj se uplatnica naziva Zahlkarte a u Austriji Erlagschein. kajsija je u Njemačkoj Aprikose a u Austriji Marille. palačinke su u Njemačkoj Pfannkuchen a u Austriji Palatschinke.

navode da se ona sastoji od razlika »u strukov­ nom nazivlju.. Ono što kroati­ sti navode kao različitu »kulturno-civilizacijsku nad­ gradnju« ustvari se svodi na leksičke razlike. gledaju vas kao da dolazite s druge planete. A leksičke razlike ne pobijaju postojanje policentričnog jezika jer u definiciji policentričnog jezika piše da su među njegovim varijantama najizraženije upravo leksičke razlike (Buß­ mann 2002: 521-522. u intelektualnome rječniku« (HAZU 2007:48). frazeologiji i višoj sintaksi. povijest 2 5 1 chen/Schrippen/Semmeln/Wecken itd. Po tom nabrajanju bi. Mattusch 1999: 74).. koju iznose bez dokaza. Tvrdnja kroatista. identitet. A kad bi razlike u kul­ turno-civilizacijskoj nadgradnji unutar srpskohrvatskog bile i veće nego što jesu. su­ gerirajući da se radi ni manje ni više nego o različitim ci­ vilizacijama. istinita: iste razlike postoje unutar jednog standardnog jezika. dakle. Ali nasilni zahtjev za purizmom. ispalo 3 .: »Ako u Berlinu kod pekara tražite Brötchen umjesto Schrippen. kulturološkom i civilizacijskom nazivlju. međutim. u Hrvatskoj se srpskoj mušteriji itekako može dogoditi da ode praznih ruku ako upotrijebi srpsku riječ hljeb umjesto hrvatske kruh. Kako bi »kulturno-civilizacijska nadgradnja« ispala što veća. kultura. koji bal­ kanski konflikt nastavlja drugim sredstvima. Nasuprot tome. Zato kroati­ sti ne koriste izraz leksičke razlike.] Naravno da hrvat­ ska prodavačica razumije na što njena srpska klijentela misli pod hljeb. Ali ipak ćete biti usluženi bez problema. njemačkog u Austriji i Njemačkoj. one bi najmanje mogle utje­ cati na to da se hrvatski i srpski počnu smatrati raz­ ličitim jezicima (Kristophson 2000:179). zabranjuje joj da dozvoli izopćenu riječ« (Werner 2008: 27). u Hannoveru Wecken umjesto Brötchen. da je raz­ lika »u kulturno-civilizacijskoj nadgradnji« između standardnog jezika u Hrvatskoj i u Srbiji čak veća nego između zasebnih standardnih jezika nije. nego ga zamjenjuju pomoću izraza »kulturno-civilizacijska nadgradnja«. u Münchenu Rundstücke umjesto Semmeln.Nacija. [.

Sintaksa proučava grupe riječi. A sve to su mogli obuhvatiti pojmom leksičke razlike. »njen opis i njena povijest ostaju principijelno izvan opisa jezika i izvan povijesti jezika kao sistema značenja«. kao i izraz »civiliza­ cijska«. Kroati­ sti. Ali što je to uopće? Jer sintaksa se ne dijeli na nekakvu »višu« i »nižu« (takva podjela neće se naći ni u jednom internacionalnom lingvističkom pri­ ručniku). To nije nova spoznaja jer već prije neko­ liko desetljeća Coseriu (1973: 9-12) piše da »znanstvena i tehnička terminologija ne ubraja se u jezik«. onda se sigurno ne radi o »višoj« sintaksi nego o »najnižoj« jer nije riječ o složenoj rečenici nego o grupi riječi. upotreba infi­ nitiva naspram konstrukcije s da je samo frekvencijska razlika jer infinitiva ima i u Srbiji. Ispalo bi i da kulturološko i civilizacijsko nazivlje nije dio intelektualnog rječnika.. O gore spomenutom »strukovnom nazivlju« nije zgo­ rega navesti i podatak koji kroatisti prešućuju. a koji po­ kazuje beznačajnost strukovnog nazivlja za pitanje da li se radi o jednom ili o nekoliko jezika. »s gledišta semantičke teorije mora se mjerenje međusobne razum­ ljivosti idioma ograničiti na usporedbu običnog jezika«. Pa ako kroatisti misle na sin­ taktičku razliku u upotrebi infinitiva naspram kon­ strukcije s da (zbog koje čak zabranjuju Ježevu kućicu u Hrvatskoj jer sadrži »hoću da vidim ježa budalu«. onoga što navo­ de kao »viša sintaksa«.252 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam da strukovno nazivlje nije dio kulturološkog i civilizacij­ skog nazivlja jer su navedeni zasebno. odnosno (Coseriu 1973a: 28): »Terminologija je [. A izraz »viša«. Osim. što nije točno. što također nije točno. dakle. jednostavne rečenice i složene rečenice. a ne »hoću vidjeti ježa budalu«).. Naime. naravno. kao što konstrukcije s da ima i u Hrvatskoj. Usput rečeno. nekoliko puta navode istu stvar kako bi izgle­ dalo da ima što više toga.] doduše for- . vjerojatno ima funkciju sugeriranja da Hrvate sve što je »visoko« i što je »civilizacija« dijeli od Srba. dakle bez »strukovnog jezika (i terminologije)« (Grö­ schel 2009:137).

simbolička važnost i praktična korist jako variraju u različitim državama« (Ager 2001: 57). i njegova povijest.: 138). jednako nerazumljivi kao govorniku idioma B« (Gröschel 2009: 137-138). naime za arhaičnu osno­ vu nacionalne kulture i za plodno tlo nacionalnog raz­ mišljanja i osjećanja« (Hobsbawm 1991: 68). identitet. Pojedini jezikoslovci na južnoslavenskim prostorima posežu za tvrdnjom o različitim »kulturnim nasljeđima« kad žele dokazati da se radi o različitim jezicima. Ti primjeri.Nacija. govorniku hrvatskoga značenje eventualno puristički standardiziranog stručnog vokabulara njegovog vlastitog idioma je jedna­ ko nerazumljivo kao i značenje odgovarajućeg interna­ cionalizma na srpskom (i obrnuto)« (ibid. može li se govoriti o različitim »kulturnim na­ sljeđima« ili ne. ali mora ostati isključena kod struktur­ nih istraživanja rječničkog blaga«. a ipak se radi o istom policentričnom standardnom jeziku. ne smiju se uzimati u obzir ni kod uspored­ be rječničkog blaga s ciljem saznavanja kvantitativnih razlika koje utječu na međusobnu razumljivost između hrvatskog i srpskog (u datom slučaju i bosanskog/bo­ šnjačkog i crnogorskog). . iz psihologije. Obrazloženje za »isključivanje stručnog vokabulara iz istraživanja međusobne razumljivosti« je što »stručni izrazi (npr. medicine. nego uslijed manjkavog 'zna­ nja svijeta'). Npr. povijest 253 mamo jezična. kao i brojni drugi. pokazuju da standardni jezici »su suprotno od onoga za što ih na­ cionalna mitologija proglašava. Argen­ tinci imaju različito kulturno nasljeđe od Španjolaca. kultura. nije bitno za traženje odgovora na pita­ nje je li riječ o jednom policentričnom jeziku: npr. koji nije specijali­ zirano obrazovan. kompjutorske tehni­ ke) su prosječnom govorniku idioma A. Također njemački »kao policentričan jezik nema jedan kulturni centar. Pa »budući da su strukovni leksemi i kod jezika bez varijanata (poput ru­ skog ili mađarskog) prosječnom govorniku bez odgova­ rajuće prednaobrazbe općenito nerazumljivi (ne uslijed manjkavog znanja jezika. Me­ đutim.

koji su kao i knji­ ževnost na njima bili prošireni jedino među pripadnici­ ma dotičnog visokog sloja društva i kulturne elite. Jed­ nako su varirale i verzije religijskih rukopisa. Činjenica je da »nije postojala ni nadregionalna književnojezična tradicija koja bi povezala hrvat­ ske teritorije pod različitim carstvima. koje su stan­ dardiziranjem jezika u 19.. Tvrdnja da je u povijesti današnji teritorij Hrvatske bio povezan zajedničkom književnojezičnom tradicijom nije istinita. Međutim.. neki slavjanoserbski. u povijesti su stoljećima bili međusobno jezično različiti i oni koji se danas ubrajaju u istu naciju i istu državu i za sebe kažu da govore hrvat­ skim jezikom (Clewing 2001: 373).. od glagolji­ ce do kajkavske. A drugo. stoljeću prevladane. On se zasnivao na potiskivanju istarskog i dalmatinskog regionalizma i na općem prihvaćanju novoštokavsko-ij ekavske varijante srpskohrvatskog jezika« (Zorić 2005: 69-70). štokavske i čakavske verzije hrvatskosrpskog odnosno srpskohrvatskog [. Prvi razlog je taj što su danas u jezičnom pogledu isti. stoljeća u Hrvatskoj.. srpski.] Jezični i kulturnonacionalistički hrvatski identitet razvio se tek po­ stepeno od druge polovine 19. Ne mogu nekadašnje razlike.] i odredio poli­ tički diskurs 30-ih i 40-ih godina kao i događanja od 70-ih godina 20. Postojali su is­ ključivo regionalni jezici književnosti. a neki čakavski. služiti kao dokaz da danas imamo posla s različitim standar­ dnim jezicima. stoljeća [. bosanski i crnogorski). pripada prošlosti jer nakon toga su svi prihvatili štokavski pa od onda svi imaju zajednički što­ kavski jezik. To što su u povijesti neki pisali kajkavski.254 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Povijest Južnoslavenski filolozi pozivaju se na jezičnu povijest kao dokaz da danas postoje četiri različita jezika (hrvat­ ski. Kod pristupa regionalnoj i nacionalnoj razini u Hr­ vatskoj se »ni do danas nije izgradila beskonfliktna koeg- . pozivati se na jezičnu povijest neutemeljeno je iz više razloga.

BiH i Crnoj Gori radi o jednom te istom stan­ dardnom jeziku raslojenom na nacionalne varijante. nije moguće pobjeći jer upravo ono se u lingvistici promatra kada se traži od- .). kako se već davno prije stjecanja hrvat­ skog suvereniteta 1991. Kao što se i iz ovog citata vidi. Pravoslavno i katoličko stanovništvo »živjelo je u veli­ kim dijelovima Hrvatske. U citatu je spomenuto i da se nacionalne oz­ nake iz sadašnjice rado prenose u prošlost. a prvi treba očito kod po­ vijesnih tema pomoći da se izbriše pamćenje kako je no­ vovjekovno 'Hrvatska' do u 19. međutim. nema potpore u stvarnoj povijesti. Srbiji. identitet. Na taj način se pokušava skrenuti pažnja od sadašnjeg stanja jezika. Pa ako je već u davnoj povijesti drugi jezik. često u radovima koji se bave po­ viješću i suvremenošću koristio novi pojmovni par sje­ verne Hrvatske i južne Hrvatske (ovaj drugi po redu iz­ raz treba zamijeniti Dalmaciju.Nacija. ne postoji nekakva 'za­ jednička povijest' koja bi se podudarala s nacionalnim granicama. Hrvatskoj teško pada do danas da se pomiri s vlastitom povijesnom raznovrsnošću« (ibid. To. stoljeće označavalo samo jednu regiju današnje). kultura. povijest 2 5 5 zistencija tih dviju razina« (Clewing 2001: 373): »Ako se promatra npr. podrazumijeva se da je i danas tako. Pojedini kroatisti koriste riječ povijesni uz jezik kako bi sugerirah da je današnji jezik Hrvata zadat davnom poviješću kao drugi jezik naspram jezika Srba. koje pokazuje da se u Hrvat­ skoj. Od sadašnjeg stanja jezika. Pritom južnoslavenski filolozi često tvrde da se stanovništvo neke regije moglo na osnovi jezika razlučiti na Hrvate i Srbe. međutim. Dalmacije i Hercegovine 'mul­ tietnički' zajedno i nije se razlikovalo jezično« (Zorić 2005: 70). onda je jasno da nisu malobrojni oni koji podozrivo gledaju i u dalmatinskim okolnostima još jednu potencijalnu konkurenciju lojalnosti odnosno mogućnost jednog iznutra ih izvana (iz Italije) antihrvatskog politiziranja tog regionalnog pojma.

Prepravljanje povijesti U prethodnim poglavljima o naciji i kulturi uočljivo je da predočavanje povijesti. umjesto da pruži što potpuniji uvid u povi­ jest.256 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam govor na pitanje da li se radi o jednom ili o nekoliko jezi­ ka. njenom prošlom moći i veličinom. Bošnjaci i Crnogorci danas govo­ re jednim standardnim jezikom jer kad se traži odgovor na to pitanje. onda se promatra kako oni danas govore. glumi se jasna utvrđenost uzroka. »država historicizira samo određeni opseg kulture i društvene strukture i predstavlja ga kao sveukupan i au­ tentičan« (DiGiacomo 2001: 57). ukratko: prezentira se jedna priprosta i neizdiferencirana slika povijesti« (Hatschikjan 1999: 26). Srbi. a takva situacija je kod južnoslavenskih nacija jer.: 6-7). Vidi se kako. ni nacionalna ni regionalna ni konti­ nentalna povijest nema veze s traženjem odgovora na pi­ tanje da li Hrvati. na osnovi toga donose se jed­ nostrane osude i dodjeljuju oprosti. sugeri­ raju se dugačke i besprekidne linije kontinuiteta. Povijest je omiljena tema jer »se kao legitimacija za razgraničavanje i za obuhvaćanje poseže u prvom redu za 'tradicijom'. kako je već . ima važnu ulogu u južnoslavenskim državama. Iz­ mišljanje nacionalne povijesti »je potrebno baš tamo gdje zajedništvo inače ne postoji odavno« (ibid. Kroatisti i drugi južnoslavenski filolozi pokušavaju i povijest naroda predstaviti kao kriterij za današnji stan­ dardni jezik. Pritom se radi o 'iz­ mišljenoj tradiciji' (Hobsbawm/Ranger 1983) u smislu da je materijal prošlosti preoblikovan kako bi se napra­ vio i učvrstio današnji identitet« (Kößler 1994: 6). za tobožnjim povijesnim pravima nacije. Pritom »se prošlost i sadašnjost iskroje na odabranu jednodimenzionalnu konstrukciju. 'neprikladni' elementi se izbrišu. No. preciznije rečeno prepravljanje povijesti.

stoje po pravilu skeptično prema nacional­ nim ideologijama i njihovim verzijama povijesti« (Hobsbawm 1991: 7). J. Skepsa je razumljiva jer »povjesničari su zbog svoje profesije dužni da je [=povijest] ne krivot­ vore ili da se barem trude to ne činiti« (ibid... jer kako je Ernest Renan već prije više od sto godina utvrdio 'zaboravljanje ili čak krivo ra­ zumijevanje povijesti je bitan element kod nastanka na­ cije'. Kad ne postoji povijest koja bi bila zajednička npr. povijest 257 rečeno.] Međutim.: 24). Zato nema stvarnih polaznih točaka za pravljenje osjećaja zajedništva. ali ne za poviješću onog tipa kako je moderni povjesničari opisuju. To je razlog za stvaranje mitova ili. [. dijalektalnih i religijskih grupa kristalizirati tri nacionalnosti Srba. kao uostalom i kod pravljenja nacije pa je stoga među znanstvenicima pro­ šireno shvaćanje »daje i sama nacija pripovijetka. identitet. Hobsbawm kaže. »tek sredinom 19. tim disproporcionalnije obrastaju povijesni elementi nacionalnu ideologiju« (Szücs 1981: 35). st. kako E. Pri­ tom se poseže za pričanjem priča. onda se sprovodi »samokonstrukcija nacionalne prošlosti« (Friedrich/Menzel 1994: 9). tj. upravo suprotno čine »države nastale od bivše Ju­ goslavije. Na­ žalost. kultura.Nacija. Zbog toga povjesničari. počele su se iz različitih re­ gionalnih. hrvatska nacija kao i »većina nacija nema nikakvu zajedničku povijest ili ima vrlo kratku. među koje se ubraja i autor ovih redaka. pripadnici­ ma hrvatske nacije. Prave mitsku prošlost jer npr. Zanimljivo je da »što manje se neka nacija mogla ostvariti (ili sa što više unutrašnjih proturječnosti je to opterećeno). taj kontinuitet s prošlošću je u . da je konstruirana pomoću pripovijedanja priča o naciji« (Breuüly 1999: 251). za 'izmišljanje tradicije'. Hrvata i Slovenaca« (Kohn 1962: 523). Južnoslavenske »nacije i države imaju potrebu za po­ viješću. koje traže legitimiranje svog identiteta u mitu selektivne povijesti ili u (para)povijesnoj mitologiji svojih nacija« (Richter Malabotta 2004: 82).

. koji se služe pisanjem povijesti da bi poduprli onu stvar čiji trijumf priželjkuju« (Benda 1978: 132). Takvo »pisanje povijesti je postalo sluškinjom naciona­ lizma dotične nacije« (ibid. [.] Ne samo da se .). tako da »kolektivna amnezija može biti jednako važna kao i kolektivno sjećanje« (Altermatt 1996: 55). Selektivno zaborav­ ljanje je bitan faktor kod pravljenja nacionalnog identi­ teta.258 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam slučaju izmišljenih tradicija preuveličan i neistinit« (Es­ bach 2000: 73). Nacionalne države kreiraju sliku povijesti kakva im odgovara: »Nije slučajno pojavljivanje nacionalne države povezano s pravljenjem nacionalne povijesti.. nego moraju napra­ viti i svoju vlastitu povijest ili interpretaciju samih sebe. Ta »amnezija nije ideološki neutralna« (Billig 1995:10).... [. 12). Na južnoslavenskim prostorima je to toliko uzelo maha da je kod nas »jedna od najžalosnijih pojava suvre­ mene političke rasprave falsificiranje prošlosti radi sa­ dašnjosti« (iz Hatschikjan 1999: 26). naslikali. Autori podobne nacionalne povijesti »nisu povjesni­ čari. Dio prošlosti koji bi pomu­ tio takvu sliku se ciljano zaboravlja. A »kad je jednom nacija napravljena. Budući da se nacije moraju ne samo zamišljati.] kojima se nastoje usaditi određene vrijednosti i norme ponašanja pomoću ponavljanja koje automatski implicira kontinuitet s prošlošću. nastavak njenog po­ stojanja ovisi o kolektivnoj amneziji. A za povijest se ne uzima ono što pokazuju dokumenti iz povijesti. nego političari. Edward Said (1983) tvrdi da su one 'interpretativne za­ jednice' kao što su i zamišljene zajednice« (ibid.] Sve izmišljene tra­ dicije koliko god je moguće koriste povijest za opravda­ vanje radnji i za cement grupne kohezije« (Hobsbawm 1984: 1.: 70). popularizirali i institucionalizirali oni čija funkcija je da to naprave« (ibid. Prošlost se oblikuje prema potrebama sadašnjosti: »u sadašnjosti su nastali apstrahirani modeli.: 13). napisali. Termin »'izmišljena tradicija' znači skup radnji [. »nego ono što su iselekcionirali.. koje onda pisanje povijesti 'otkriva' u prošlosti« (Szücs 1981:135).

[. čitatelj mora uvijek svoje uši učiniti osjetljivima za zvukove ideoloških sjekira..] nego se paralelno zaboravlja i sadašnjost.: 38). Poznato je da »u jugoistočnoj Evropi oduvijek postoji uska simbioza između povjesničara i političkih elita. Zbog nacio­ nalističke politike povjesničari prave takve udžbenike da »kad čovjek pogleda udžbenike povijesti koji se koriste u nastavi — u državama nasljednicama Jugoslavije [. kultura. Zato nastava povijesti »izbjegava suočiti mlade Hrvate s ne­ kim neugodnim aspektima vlastite nacionalne povijesti i .. Povjesničari stvaralački pamte ideološki pogodne činjenice iz prošlosti. identitet. Stoga ne čudi upozorenje da »kad čita neki prikaz po­ vijesti iz neke od balkanskih država. povijest 259 zaboravlja prošlost.] Povjesničari u tim zemljama su se dali politički instrumentalizirati« (Sundhaussen 1993: 57-58). koje su tamo dobro izoštrene« (Hobsbawm 1991: 79). onda se s obzirom na nacionalni mentalitet tvrđave ne smije čuditi što nacionalizam tamo može svakog trena eksplodirati.). a prešućuju one koje se ne uklapa­ ju« (ibid. ništa se u tome neće promijeniti« (ibid. Npr. [. u hrvatskim udžbenicima povijesti »učenicima se ne nude različita mišljenja o povijesnim događajima«. Učenici dobivaju jednostranu i krivot­ vorenu sliku povijesti jer »Ministarstvo inzistira na tome da povijest treba biti 'oružje političke bitke'« (ibid..]. Dok god većina istočnoevropskih povjesni­ čara nije spremna kritički preispitati prošlost svoje naci­ je.] intelektualci su uključeni u kreiranje am­ nezije. [.: 54). Na manipuliranju zaboravljanjem i sjećanjem teme­ lji se nacionalna država: »reprodukcija nacionalne države ovisi o dijalektici kolektivnog sjećanja i zaborav­ ljanja. niti im se »pružaju dokazane povijesne činjenice« (Bel­ lamy 2003: 151)..Nacija. nego je napravljeno i da se »ljudi sjećaju onoga što se nikad nije dogodilo« (Altermatt 1996: 55).: 10). Takvom tehnikom je na južnoslavenskim prostorima po­ stignuto ne samo da ljudi ciljano zaborave mnoštvo či­ njenica iz prošlosti.... o izmišljanju i dosadnom ponavljanju« (ibid..

stigmatizira­ ju 'naslijeđenog neprijatelja' i opravdavaju povijesna prava na teritorije« (Altermatt 1996: 41). Takav stav ne samo da zamagljuje problem i sprečava racionalnu analizu. Njen »tretman povijesti. U Hrvatskoj kao i u drugim južnoslavenskim država­ ma danas dominira nacionalizam. Nacionalizam nije zainteresiran za istinu o prošlosti jer »nacionali­ stička ideologija se gotovo uopće ne poklapa sa stvar­ nošću i mora sistematski iskrivljavati povijest kako bi opravdala sebe« (Llosa 2000: 26). Kod toga se potpuno zaborav­ lja da »'svrha' povijesti nije potvrđivanje sadašnjosti. Ta funkcija se sastoji u povijesnoj legitimaciji nacionalnih ciljeva i nacionalnog sistema vladanja« (Behschnitt 1980:10-11). nego ostavlja stanovništvo otvorenim za demagoške manipulacije« (Schöpflin 1995: 63).260 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ne ohrabruje učenike da razmišljaju kritički o povije­ snim događajima ili da ih gledaju iz različitih perspekti­ va« (ibid. a »prošlost nije nigdje tako jako stavljena u službu politike kao u nacionalizmu. Praznici podsjećaju na nacionalne pobjede. Preduvjet za pripadnost političkoj eliti je nekritičko pri­ hvaćanje navedene ideologije« (Zakošek 1998: 287). a s druge strane daje povijesnu legitimaciju političke misije nove elite [.. Udžbenici iz povijesti su takvi jer »nova politička ide­ ologija sadržajno počiva na nacionalističkoj interpretaci­ ji hrvatske povijesti koja daje dvije stvari: sjedne strane filtrira sliku povijesti od svih podataka koji nisu spojivi s vladajućim nacionalističkim gledištem.: 153). Upravo »na problemu nacionalizma postaje jasna društvena funkcija institucionalizirane službene histo­ riografije.]. a protagonisti takvog shvaćanja skloni su gledati svijet samo kroz tu prizmu i misliti u sloganima poput 'mi smo najpostojanija tvr­ đava Zapada protiv barbarizma' ili 'Zapad nam duguje odštetu za sve nepravde koje su nam učinjene u prošlo­ sti' itd. postaje sentimentalan.. jednog od glavnih stupova etniciteta. .

povijest 261 nego bolje razumijevanje sadašnjosti pomoću poznava­ nja puta koji je do nje doveo« (Szücs 1981: 144). konstelacija moći i vrijednostima političke kulture. o širo­ kim masama. novinari. A već smo poka­ zali koliko su baš profesionalni povjesničari udaljeni od 'objektivnosti'. onda nije teško razumjeti da će najvjerojatnije nadvladati ona historiografija koja odgovara društvenim vrijednostima protežiranim od strane tih institucionaliziranih sila ih ih barem ne dovo­ di u pitanje [. na nji­ hovo predočavanje prošlosti. ako ne i određuju. dakle.]. pitanja moći i ideologije koja jako utječu.Nacija. moraju ti učitelji. I navedeni intelektualci su podložni istoj raznovrsnosti ideologija. Kreće od povjesničara: »Stručnjaci. tj.]...]. tj. raz­ ličite stupnjeve intelektualnog poštenja i znanstvene na­ darenosti. osobna iskustva. posegnuti za knjigama koje su napisali specijalisti. što utječe na njihov izbor činjenica. A kad se sjetimo institucija koje određuju širenje neke historiografije. Nakon što je tako utvrdio dominantnu neobjektiv­ nost kod povjesničara. ideološka gledišta.: 30).. identitet.. To su uglavnom oni intelektualci od kojih široke mase uče svoju povijest. interesa. Postoje. naposljetku. A odakle tim intelektualcima njihova slika povijesti? Kad se bave poviješću. kad se sjetimo političkih i neformalnih odnosa koji vezuju te institucio­ nalizirane sile za državu [. pov­ jesničari koji istražuju povijesne izvore imaju razno­ vrsne interese. književnici i znanstvenici. kultura. razjašnjava Mi­ tten (1995: 30-32) govoreći o povjesničarima. koja znanstvena pre­ dočavanja prošlosti će važiti kao legitimna i koja će se širiti kao zajednička slika prošlosti« (ibid.. ukoliko sami nisu povjesničari. A zašto je uslijed ideološke zainteresiranosti držav­ nih institucija za povijest pojedincu teško doći do barem donekle objektivnih spoznaja o prošlosti. zatim o intelektualcima-nepovjesničarima i. Tako da nije teško uvid­ jeti kako se shvaćanje povijesti kod tih intelektualaca . Mitten prelazi na intelektualce-nepovjesničare: »Sirenje neke slike povijesti obavlja­ ju intelektualci-nespecijalisti [..

: 30-31). tako i idiom pomoću kojeg bismo takav sistem mogli izraziti« (ibid. iz škole.] Ali sveprisutnost baš institucija i brojnih kul­ turnih rituala koji tu mogućnost blokiraju smanjuje ne samo vjerojatnost da ćemo intelektualno biti u stanju prekršiti preduvjete naše socijalizacije.] Imamo li sve ovo u vidu. Posljednji u lancu su prosječni ljudi. i kod intelektualaca-nepovjesničara dominira neobjektivnost. [.. i iz knjiga koje su tu i tamo pročitali o povijesti. Dakle.. iz novina i elektronskih medija. nego ograničava kako rezervoar pojmova i shvaćanja pomoću kojih bismo mogli izgraditi neki alternativni sistem vrijednosti.262 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam počinje prilagođavati državno podobnoj historiografiji. [. Iste kočnice koje sprečavaju širenje objektivnih spoznaja o prošlosti djeluju i na neke druge znanstvene discipline. Moguća nepouzdanost povijesti koja dolazi iz tog sloja nije malena. zašto bi nas još uopće iznenadilo što nam samo s ogromnim naporima može uspjeti da dođemo do kritičke distance prema onoj predodžbi povijesti koja je potpuno u skladu s državnopolitičkim i kulturnim pre­ duvjetima? [.. a mogući utjecaji vladajućeg društvenog i političkog shvaćanja su veliki« (ibid. Zato se iznimno rijetko nailazi na kritičko i otvoreno bavljenje prošlošću.: 31-32).] Slika ipak nije sasvim turobna jer u sva­ kom od nabrojanih slojeva društva mogao bi se neki kri­ tički duh obračunati sa svojom intelektualnom okoli­ nom. iako »kultura se ne može smatrati jakom i vitalnom ako nije u stanju baviti se svojom vla­ stitom poviješću na otvoren i kritički način« (Joseph 1987: x). ši­ roke mase: »njihovi pojmovi i njihovo znanje povijesti potječe gotovo isključivo iz priča rođaka ili poznanika o prošlosti... .. kako se vidi na primjeru jezikoslovlja u Hrvat­ skoj.

kultura. kao uostalom i naziv Srbi. povijest 2 6 3 Prenošenje današnjih nacionalnih oznaka u prošlost Kako bi povijest prilagodili vlastitim potrebama. npr. Nazivati ih isla­ miziranim Hrvatima i Srbima značilo bi anakronistički projicirati na ranija stoljeća nacionalne pojmove koji su se potpuno razvili u samoodređivanju tek od početka 19. Peti-Stantić (2008: 93-94) navodi prim­ jer s početka 19.Nacija.« (Gröschel 2009: 90). identitet. stoljeća da se nazivi Srbi. st. imao drukčiji opseg i drugo značenje nego danas. Uo­ bičajeno je da tekstove iz davnih stoljeća proglašavaju »hrvatskima« (v. Moguš 1993. Težak 2004: 23-24). kroati­ sti prepravljaju naslove djela iz ranijih stoljeća. Tko je upućen u činjenice o nedavnom nastanku nacija i o nepo­ stojanju kontinuiteta kod naroda i nacije. ističe se i kad se govori o bosanskim Muslimanima: »Ti muslimani su potomci katoličkih i pravoslavnih južnih Slavena koji su za vrijeme turske vlasti prešli na islam. Hrvati. . njega ne izne­ nađuje što npr. pa stoga nije opravdano današnje nacionalne oznake naknadno pripi­ sivati onim južnim Slavenima koji su sami sebe drukčije nazivali. treba imati na umu da je do formiranja nacija taj naziv. stoljeća pokazuje da »izraz 'hrvatski' za to razdoblje nije primjeren ni kao naziv jezi­ ka ni kao naziv etnosa jer nacionalno samoubrajanje sta­ novnika pojedinih regija (npr. premda u njima stoji neka druga oznaka i premda je hrvatska nacija formirana tek nedavno. prekraja­ ju sadržaj pojmova i izostavljaju spominjanje podataka koji bi pomogli objektivnijem sagledavanju teme. Dalmacije i prije svega Dubrovnika) u hrvatstvo odvijalo se tek u 19. Da nije u redu primjenjivati suvremene nacionalne oznake na južne Slavene iz ranijih stoljeća. stoljeća« (Gröschel 2003: 166). Kad se u rijetkim slučajevima u određenom starom tekstu i naiđe na riječ Hrvati. Uvid u period do 19. Kranj­ ci »ne podudaraju s onim kako ih danas razumijemo«.

svakako svojom velikom većinom spadaju u hrvatski narod. u Hrvat­ skoj se prešućuje da je »do 16. npr. Srbi. Samardžija 2006: 142) ili o 9. postao standardnim jezikom onih Slavena koji su se tokom vremena proglasili kao Hrvati. st. hrvatsko ime bilo isključivo vezano za područje koje se protezalo 'od rijeke Raše u istočnoj Istri do Cetine jugoistočno od Splita. o kojem Zett (1978: 292) piše 'da samosvijest [Dubro­ vačke] Republike i njenih građana nije bila ni srpska ni hrvatska'. Ali takav pristup ne primjenjuje se u Hrvatskoj. a u istočnom smjeru do gornjih tokova rijeke Une i Vrbasa' (Zett 1978: 286. Zett (1978: 283-284) pokazuje kako u Hrvatskoj stavovi o prošlosti do 16. hr­ vatsku naciju. bivše civilne Hrvatske. Ističući da piše svoj članak s ciljem »revizije nacional­ nog pisanja povijesti koje falsificira njen stvarni tok«. nije se dakle odnosilo npr. stoljeća polaze od pogrešnih postavki: »čak u znanstvenim radovima.264 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Za anakronističkim projiciranjem ne poseže npr. Dubrovnika itd. HAZU 2007: 43). naravno. Pomoću ovih primjedbi se. Kako bi nastao utisak da sadašnje nacije i njihova imena postoje od pamtivijeka. Najprominentniji hrvatski filolozi projiciraju u prošlost nacionalnu oznaku Hrvati s da­ našnjim opsegom i značenjem čak i kad govore o 7. nego se uz­ gaja mit o iskonskom postojanju naroda podudarnog s današnjom nacijom. ni u ko­ jem slučaju ne želi osporiti da današnji stanovnici Slavo­ nije. npr. Kačić 1995: 9. Brozović 1978: 23. stoljeću (v. sto­ ljeću (v. Međutim. stoljeća postojala hrvat- . 288). Moguš 1993: 13-14. kojima se to podrazumijeva samo po sebi« pri­ kazuje se povijest kao daje od 7. na kasniju civilnu Hrvatsku ili na Dubrovnik. Raecke (1996:22) kad piše o »oznaci onogjezika koji je u 19. st. Crnogorci i u najnovije vrijeme Muslimani različitim narodima«. na Sla­ voniju. o jednom potpuno nehistorijskom načinu razmišljanja svjedoči ako se prikazuje kao daje od samog početka i zatim stoljećima bilo uvijek ova­ ko« (Lehfeldt 2000: 219). a o popularnima da i ne govorim.

zapadnim Stranam«. Ne samo u daljoj prošlosti nego i »u 19. »Stefan Tomaš kralj Srbljem. I u prvoj polovini 19. Bosni. identitet. Hervatom. npr. npr. Slovaci [.). Naziv hrvatski se u prošlosti »pojavljivao na znatno ograničenijem teritoriju nego što se općenito smatra i stoga je povijest hrvatske samosvijesti za to starije doba potrebno bitno korigirati« (Zett 1978: 283-284). Dalmaci(ji). povijest 265 ska nacionalna svijest i nacionalni teritorij podudaran s današnjim. ali ne Hrvatima. ili na za­ padu. govori se o stanovnicima . Slovenci. gdje se mora pretpostaviti prilično velik udio ma­ đarskog stanovništva). kultura. Citati iz ranijih stoljeća koje donosi Rječnik JAZU pod natukni­ com Hrvat potvrđuju da je taj pojam u prošlosti imao drugo značenje i drugi opseg nego danas.Nacija. U istraživanju povijesti pokazuju se »pr­ votno 'hrvatsko' područje i prvotno 'slavonsko' područje u srednjem vijeku kao dva potpuno različita slavenska područja« (ibid... Kačić Miošić. st. kao što je nastala na sjeveru Mađarske.]«. ili pod natuknicom hrvatski. npr. Homsci Zemlji. a svoj jezik zvali su slavonski ih šokački« (Friedman 1999: 6). Slavonske i Dalmatinske objavljenom u Zagrebu 1835. Primorju. Razgovor ugodni naroda slovinskoga). st. »Davši mu na­ redbu da porobi Dalmaciju i rvatsku zemlju« (A. a »imena naroda i zemalja koja stoje u izvori­ ma i njihove pridjevske izvedenice nerijetko se sužavaju na 'hrvatsko-srpsku' alternativu. je pojam hrvatski još uvijek imao drukčiji opseg i značenje naspram danas: npr. u članku iz Danice Horvatske. Tek kasniji raz­ voj je donio sa sobom da nije i na jugu srednjovjekovne Mađarske nastala jedna vlastita slavenska 'nacija'. Donim Krajem. katolici u Slavoniji nisu koristili etnonim Hrvat. O prošlosti Slavonije Zett (1978: 290) utvrđuje slje­ deće: »Srednjovjekovna Slavonija je doduše bila područje naseljeno Slavenima (s iznimkom istočnih dijelova i Sri­ jema. npr. na besmisleno pi­ tanje da li je srednjovjekovna Bosna ili Republika Ragusa bila srpska ili hrvatska«.

Hrvatska. a us­ prkos tome domaći filolozi podrazumijevaju istovjetnost. npr.266 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam »Velike Ilirske.« (iz Škiljan 2002: 266).). Vendah. samo da bi stvorili iluziju kontinuiteta. Hercegovine. Cerne Gore. Za razliku od većine domaćih znanstvenika koji su skloni prepravljati podatke iz prošlosti. dijelovi zapadnog Banata. dijelovi Baranje.d. Ne sustežu se ni od prekrajanja naziva koji stoje u starim originahma. A pogotovo se ne smije podrazumijevati istovjet­ nost ili kontinuitet onda kada je termini ne pokazuju« (Panzer 2002: 192). koji su govorili njemački. Bosne. [. Slavonija. Dalmatinah. npr.. Serbske. Serbah.] Ta terminološka klopka se može izbjeći samo ako se nazivi naroda. koji su govorili poljski. Koroške. Na južnoslavenskim prostorima je situacija takva da čak ni nazivi iz prošlosti ne pokazuju etničku i jezičnu istovjetnost i kontinuitet s današnjim nacijama. . Bačka. 1839. Bugarske i t.. Dubrovnika. Dolnje Štajerske. zemlje i jezika pojmovno razlikuju.. u Njemačkoj uvijek Nijemci. g. Hercegovina. Krajnske. Osim toga. inozemni znan­ stvenici se više drže povijesnih izvora pa se iz njihovih radova kad govore o prošlosti do 1918.d. inozemni znanstvenici su svjesni da »me­ todološki je sasvim nedopustivo postulirati kontinuitet naseljenosti nekog prostora od početka kao etnički i time jezični kontinuitet prema mustri: u Poljskoj su uvijek živjeli Poljaci. Niz tek­ stova iz onog vremena objavljenih u Zagrebu potvrđuje isto. Bosna. da mi nečinimo nikakove razlike. vidi da je oznaka hrvatski imala drukčije značenje nego danas. čak i kad tradicija to obično ne čini. piše Ljudevit Gaj: »Mogli su pravi do­ morodci do sada viditi. što se tiče bratinske ljubavi izmedju Horvatah. dobije Vugerske. to jest Horvatske. Crna Gora i Slovenija iz bivše Austro-Ugarske Monarhije s Kraljevinom Srbijom« (Altermatt 1996: 58). Slavoncah. Istrie. Dalmacie. već da sve uskup pozivamo ujedno kolo ilirsko« (ibid. »uje­ dinile su se na Balkanu Dalmacija. Slavonie. Bošnjakah i t.

Moguš 1993: 74. Kad se sve ovo ima u vidu. Koliko je neopravdano današnje nacionalne oznake projicirati u prošlost kao naziv jezika. identitet. danas zamjenjuju drugim. To je toliko uzelo maha da npr. hrvatskim imenom iako u ori­ ginalu autor »nije upotrijebio hrvatsko ime.Nadja. kultura. st. . 78. st. poseže se za prepravljanjem tih naziva kako bi nasta­ la iluzija poklapanja. slovinski. Kao drugo. a to »ističem zato što nije riječ o izdvojenom primjeru. do 19. Kao prvo. Htjeli bi sve u povijesti gle­ dati pod današnjim nacionalnim imenima. naziv hrvatski imao je sto­ ljećima drugo značenje nego danas. kao hrvatsko ili kao srpsko. Samardžija 2006: 27-31). pa te oznake prenose kako na narode i teritorije u davnoj prošlosti. npr. tako i na jezik (v. ni imenom ni sadržajem ne uklapaju u nacionalnu mje­ ru. Treće. ne čudi što često ponavljana »tvrdnja da su 'Hrvati u svim područjima uvijek svoj jezik nazivah hrvatskim' pokazala se kod točnijeg proučavanja izvora kao mistifikacija« (Kessler 1981: 193). ti nazivi nisu ograničavali jezik u skladu s današnjim granicama nacije. povijest 267 Ime jezika Na nizu primjera vidi se kako kroatisti i drugi južnosla­ venski filolozi nisu u stanju razmišljati izvan današnjih nacionalnih kategorija iako je riječ o stoljećima kada te kategorije još nisu postojale. nego se može reći da su takvi primjeri gotovo redoviti u literaturi koju sam pročitala«. Budući da se ondašnji nazivi »ilirski«. »slovinski« itd. kao bošnjačko ili crnogorsko. na teritoriju gdje se danas proteže Hrvat­ ska po pravilu ilirski ili slavonski. Ani­ ta Peti-Stantić (2008: 233-234) bilježi kao masovnu po­ javu da se nazivi jezika iz starih tekstova od 15. Šteta je samo što se ovakvim prijevodom onome tko ne pročita la­ tinski tekst ne omogućuje da to vidi«. može se ilustrirati na hrvatskom primjeru. štokavski koji je ka­ snije postao standardnim jezikom nazivao se do druge polovine 19.

Štokav­ ski se nije podudarao s hrvatstvom (niti sa srpstvom. bosanski. Tako npr. koje se uglavnom koristilo. a posebno iz svih koji slijede. u 'Ritualu rimskom' iz­ raz naša besidenja slovinska. koje je do 19. [. Budući da je najčešće označavao štokavski jezik. većina kroatista danas pokušava predočiti kao da je pok­ rivalo ono što u suvremenosti pokriva pojam hrvatski. a drugi put sasvim lokaliziranog« (ibid. No analiza originala s početka 17. Uvid u originale tekstova iz prošlosti pokazuje da »su latinski izraz illyricus i njegovi slavenizirani ekvivalenti ilirički ili ilirski imali u povijesti pismenosti kod južnih Slavena vrlo širok spektar značenja« (Keipert 2005/ 2006: 177). Pa i »na osnovi dokume­ nata Katoličke crkve i nekoliko izvještaja s terena poka­ zuje se kako je ilirsko ime. ili se koristio kao skup­ na oznaka za sve južne Slavene.). jasno da je i teritorij i kulturni krug koji se njime obuhvaća znatno širi od hrvatskoga etničkoga pro­ stora« (Peti-Stantić 2008:149). taj naziv je označavao 'prastanovnike' Balkana.268 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Naziv ilirski U prošlosti su se »u Hrvatskoj koristila i imena 'slovin­ ski. Tako se npr. tj. bilo raznoliko shvaćano« (ibid. Ime ilirski. srpski i srpsko-ilirski« (Blum 2002: 129). za pravoslavno srpski. znači daje obuhvaćao sve koji govore štokavski.: 21). bošnjaštvom. jednom gotovo globalno oboje­ noga.. »ilirski koristio dijelom kao sinonim za vlaški. crnogorstvom) jer niti su govorili štokav­ ski svi oni čiji potomci su kasnije oformili hrvatsku naci­ ju.. kao »bez sumnje po­ jam otvorenoga značenja. koji odgovara izrazu lin- . stoljeća do­ miniralo u leksikografskim i brojnim drugim radovima. no i iz ovoga je teksta. a koristio se ta­ kođer i za imenovanje štokavskog dijalekta« (Zorić 2005: 52). niti su samo oni govorili štokavski. stoljeća pokazuje slje­ deće: »Sadržaj ilirskoga imena koje je u to doba već prih­ vaćeno u Rimu i ono što se u njemu prepoznaje ovisi o mnogo čemu. ilirski. slavonski. o Bartolu Kašicu »s pravom upu­ ćuje Kravar na to da Kašić 1640.] Nadalje.

Dalmacija. A što se tiče samog Kašića. Zato nije ispravno štokavski iz prošlih stoljeća pripisivati samo današnjoj hrvatskoj naciji. Bosna. pa je tako i »kra­ jem 18. stoljeće.Nacija. Uostalom. Raguza. poznato je da »su lek­ sikografi od 1650.: 178). pokazuje kako pojam ilirske provincije ne znači Hrvatska jer se u pismu pod tim poj­ mom nabrajaju Istra. I Kašićevo pismo iz 1633. pravoslavno stanovništvo nije pisalo i objavljivalo. st. Osim toga. identitet.. Dubrovčanina. Jer ilirski je očito imao širi opseg. Bošnjaka. Zato Keipert (2005/2006: 178) zaključuje u vezi s današnjim autorima kad pišu o 17. Zaista. Pojedini kroatisti kažu da ako je stari naziv toskanski jezik danas talijanski jezik. taj treba kod prevođenja Institutiones' izbjegavati riječ hrvatski i zadržati ilir­ ski«.). ali zato je govorilo štokavskim jezikom. Srijem (ibid. Srbija. njega treba proma- . Stoga »pokušaji s hrvatsko-partikularističke strane da od početaka objavljiva­ nja sve rječnike i gramatike s nazivom Ilirski prisvoji kao isključivo 'hrvatske' i pripiše samo vlastitoj povijesti jezika nisu legitimni« (Gröschel 2009: 9).] naziv ilirski označavao pisani štokavski je­ zik« (Lencek 1976: 46). kako katoličko tako i pra­ voslavno. stoljeću: »Tko dakle želi spri­ ječiti svoje čitatelje da anakronistički prenose današnje jezične pojmove u 17. koristi kao nadpojam za jezik 'Hrvata. dok je ilirski jezik označavao prvenstveno što­ kavski. ni 99% katoličkog sta­ novništva nije pisalo i objavljivalo jer stanovništvo je u Kašićevo doba bilo nepismeno. Hrvatska. srpske. kultura. izjednačili ilirski s jugozapadnoslavenskim« (Tornow 2005: 444). a štokavski je postao standardni jezik četiriju na­ cija (hrvatske. bošnjačke i crnogorske). povijest 269 gua illyrica.. zašto onda i stari naziv ilirski jezik ne bi danas bio hrvatski jezik. Slavonija. kako čine kroatisti primjenju­ jući argumentaciju tipa »Srbi (pravoslavni kršćani) u Kašićevo vrijeme štokavskim jezikom nisu ni pisali ni objavljivali svoja književna djela«. Srbljina'« (ibid. Zaboravljaju daje toskanski postao standardni jezik jedne nacije (tali­ janske). Dalmatina. Hercegovina. [.

a ne klasificirati je po­ put kroatista i većine srpskih lingvista kao isključivo hrvatsku. Sarbski. 1604. kako se taj jezik govori u Bosni. Nasto­ jeći to po svaku cijenu uklopiti u nacionalno poželjnu sli­ ku prošlosti. koji je na prijelazu iz 16. gramatici čak u naslovu piše daje »Gramatika ilirskog jezika. u 17. nego oznaku ilirski jezik. i s gramatikom Ignjata Alojzija Brlića iz 1833. Pojedini kroatisti su već dolazili do tak­ vog zaključka. kroatisti tvrde da su te oznake značile hrvatski jezik. ili poput manjine srpskih lingvista kao is­ ključivo srpsku. te kako ga govore Iliri u Ba- . i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Bosni i u Crnoj Gori. Harvatzki. slavonski. Vrančić u rječniku eksplicitno kaže da se radi o zajedničkom jezi­ ku: »jazik Dalmati(n)zki. čakavac s otoka Paga. Slavoniji. stoljeću ta djela ne sadrže u na­ slovu oznaku hrvatski jezik. dalmatinski ili neku drugu. ili Bosan­ ski (jere ovo sve jedan jezik jest)« (iz Samardžija 2006: 31). Sve četiri današnje nacije kad opisuju predstandardno raz­ doblje svog jezika mogu navoditi Kašićevu gramatiku. Brozović (1978: 36): »Bartuo Kašić. Od početka objavljivanja rje­ čnika i gramatika u 16. Postupak prepravljanja naziva a time i opsega jezika kroatisti primjenjuju kad govore i o drugim starim rje­ čnicima i gramatikama. npr. o Faustu Vran­ čiću. objavio rječnik.. izdaje god. Srbiji. dakle standar­ dni. i to s njenim imenom u originalu. kroatisti tvrde da je napisao rječnik hrvatskoga jezika. Međutim. Štoviše. slovinski. st. Npr. Dalmaci­ ji. Slično stvari stoje npr. što nije točno jer one nisu jezik omeđivale onako kako kroatisti danas čine. niti Vrančić jezik naziva hrvatskim niti ga ve­ zuje samo za ono područje koje mu kroatisti namjenjuju tumačenjem da znači jedino hrvatski. Raguzi.270 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam trati kao gramatičara predstandardnog razdoblja jezika koji je kasnije odabran za nadregionalni. Međutim. o kojoj kroatisti također tvrde da opisu­ je hrvatski jezik kako ga oni nacionalno ograničavaju. prvu hrvatsku (i prvu hrvatskosrpsku) gramatiku«.

To nije bio pojedinačan slučaj. st. npr. st. Naime. Dalmazien. kultura i društvo u Hrvatskoj i Slavoniji u prvoj polovini 19. slavonski jezik razlikuje od hrvatskoga.Nacija. dok mu je slavonski štokav­ ski« (ibid. st. do sredine 19. do 19. a hrvatskim naziva njemu strani jezik — kajkavski. Slavonskim naziva svoj štokavski. Tako npr. če­ škoga i njemačkoga. je »hrvatski jezik prema već uvri­ ježenoj tradiciji kajkavski. okupljeni u knjizi Politika. ona nema opseg a time ni značenje koje ima danas. Rezultati istraživanja prve polovine 19. povijest 271 natu i Ugarskoj« (Grammatik der illyrischen Sprache. Slawonien. Reljković u svojoj gramatici Nova slavonska i nimacska gramatika 1767. naziv hrvatski jezik je od 17. dann von den Illyriern in Banat und Un­ garn gesprochen wird. kultura. još uvijek slavonski značio štokavski. a hrvatski kajkavski. stoljeća pokazuju da je »u Slavoniji i u hrvatsko-slavonskoj Vojnoj krajini vladao . wie solche in Bosnien. i time suprotstavljen štokavskome i nazivu slavonski jezik. stoljeća ko­ ristile na južnoslavenskim prostorima pokazuje da su »imenovanja jezika redovito bila drugačija nego danas te da ih je vrlo rijetko moguće poistovjetiti s onim što nam ta imena danas znače« (Peti-Stantić 2008:142).: 87). bio ograničen na kajkavski. dalmatinskoga. npr. 1831. prevodi se sa štokavskoga na kajkavski pod nazivom »Iz Szlavonzkoga na Horvatzki Jezik« (Grčić 2006: 169). st. Postoji niz potvrda da je u prvoj polovini 19. nego 'slavon­ skim' ili 'ilirskim'« (Kessler 1981: 193). I u onim rijetkim primjerima kad se pojavljuje oznaka hrvatski. autoru s početka 19. Naziv hrvatski Uvid u oznake za jezik koje su se od 16. Ragusa & c.). Serbien. nego uobičajena praksa: »Slavonski pisci 18-og i prve polovine 19-og stoljeća ne bi nikad svoj jezik nazvali 'hrvatskim'. koji je označavao štokavski. poljskoga. identitet. st.

Talijani itd. i u prvoj polovini 19. tj.272 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam štokavski 'lingua illyrica'«. samo kajkavski koji se govorio u okolini Zagreba (Kessler 1981: 134). Još i sredinom 19. Tako npr. Kaže daje ime ilirsko najbolje jer je to ime »kojim se mnogi jugozapadnoslavenski pisaoci od najdavnijih vremena do dana današnjega služe. st. ilirac D.). st. st.] Od 17. nije zbog svog regionalnog karaktera čak ni među pristalicama plemićkog kroatizma gledan kao integracijski motor za nekakvu nadregionalnu hrvatsku nacionalnu svijest« (Zorić 2005: 62-63). koje je vrlo dobro poznato svim granam naroda jugozapadnoslavenskoga. 194).: 200). štokavaca slavonskih« (ibid. Francuzi. naime: na Sla­ vonce. Srbije. Rakovac 1842. Dalmatince. nego na kajkavski: »Kajkavski. stoljeća: »Hrvatsko-kajkavski pisci su svoj jezik do u 17. kad govore o cijelom jugozapadnoslavenskom tijelu. dok je naziv lingua croatica označavao u 18. Čitavo to vrijeme je »u filologiji naziv 'slavonski' vladao kao ozna­ ka jezika i književnosti katoličkih 'Ilira'. vazda nam nadi­ jevaju« (ibid. A i za kajkavski se naziv hrvatski počeo širiti tek od 17.: 193. jerbo svaki od ovih imao bi pravo zahtijevati da se njegovim imenom jezik i literatura naimenuju« (iz Köh­ ler 2006:114). [. koje Englezi. Kranjce.. i kod srp­ skih autora onog vremena« (ibid. . Pod imenom hrvatski ne može se prote­ gnuti. koji se u plemićkom kroatizmu uobičajeno povezivao s pojmom 'hrvatski' i ograničavao ga na Za­ greb i okolinu. st. nazivali 'slovenskim' ili 'slovinskim'. riječju sve jugoza­ padne Slavene. u Malom katekiz­ mu za velike ljude odgovara na pitanje zašto se zovu Iliri a ne Hrvati daje to zato što »literatura treba da se prote­ gne i na ostalu našu braću po krvi i jeziku. stoljeća pojam hrvatski nije se od­ nosio na štokavski jezik i teritorij. sve više se širio naziv 'horvatski' kao oznaka za hrvat­ sko-kajkavski jezik i s tim značenjem je bio normalan kod slavonskih pisaca druge polovine 18..

»i u Bosni je u doba ilirizma 'hrvatsko ime' još strano. nego i u ranijim stoljećima: »Ne smi­ je se prešutjeti. st. Od 1836. st. npr. da su u bezbrojnim dubrovačkim dokumentima s kraja 15. kultura. godine kaže (str.. Reljković u svom najpoznatijem djelu Satir Hiti divji čovik iz 1762. na što on njemu kaže: »O Slavonce ti se vrlo varaš koji god mi tako odgo­ varaš. st. Crnoj Gori. za čakavski knji­ ževni jezik.: 203).. povijest 2 7 3 U 19. A »D. Karadzic su konzekventno nazivali taj jezik — srpski. .. daje Jernej Kopitar ovako po­ datke: »Srpskim ili ilirskim dijalektom govori u Srbiji. identitet. Za štokavski se koristio i naziv srpski. jednoznačno označava 'lingua croatica'. »u drugoj četvrtini 19. Dubrovčani koristili izraz 'lingua seruiana' kao oznaku za svoj vlastiti jezik« (Lehfeldt 2000: 220). 9) da kad god prigovori Slavoncu zašto ne dopušta svojoj djeci da idu u školu. a to se čini u ovoj monografiji. koju po uzoru na njega počinju upotrebljavati autori gramatika i drugih lingvističkih radova. [. al su bolje neg mi sad stajali«. st. hrvatsko-kajkavski jezik. Dalmaciji. Obradović i Vuk S.Nacija. st.. je naziv 'ilirski' kao i 'srpski' bio uo­ bičajena oznaka za štokavski jezik« (ibid. koje u unutarnjehrvatsko-slavonskom pro­ storu od 18. Slavonac mu odgovara da ni »naši stari nisu pisat znali. Hrvat­ skoj. Istri. stoljeću. dok je naziv horvatski u ono doba bio ograničen na označavanje kajkavskog dijalekta i njegovog pisanog ob­ lika« (Lencek 1976: 46). st.] U dalmatinskom području je oznaka 'hrvački' uvedena u 16. [. srpski čitah i srpski pi­ sali. a Mikalja svoj 'bošnjački'« (Kessler 1981: 193). Kopitar koristi za taj jezik dvodijelnu oznaku srpskohrvatski ili hrvatskosrpski (iz Lencek 1976: 47). I to ne samo u 19. Dubrovniku.« O štokavskom 1822. dok je Kašić svoj 'štokavski' nazivao 'ilirski'. Slavoniji i u srpskim naseljima u južnoj Mađarskoj četiri do pet milijuna« ljudi (Lencek 1976: 46). Vaši stari jesu knjigu znali.] pa do kraja 18. Bosni.

: 19). da Srbi i Hrvati imaju jedan književni jezik — a toga bar nećete nijekati — onda se dakako taj jezik može zvati i srbskim i hrvatskim« (iz Artuković 1986: 210). pa tako i na­ ziv hrvatski: »Zagreb je naposljetku počeo koristiti u gra­ matičkim djelima naziv hrvatski tek 1859. Kad je dvadesetak godina nakon bečke zabrane nazi­ va ilirski sabor u Zagrebu 1861. koja su za imenovanje (jezika) 'narodni' (velika manjina). Bogoslav Sulek 1856. Istri. Beč za­ branio pridjev ilirski.« (ibid. — Koji su. — Koji su. T.: 49). Hercegovini.. godine odlučivao kako nazvati jezik. ili srpski'? (manjina) — Koji su. izglasao je naziv jugoslavenski jezik (Babić 2004: 147). pisao Srbin ili Hrvat. u Zagrebu piše daje hrvatski isto što i srpski i isto što i srpskohrvatski (str. tere ga Serblji također serbskim zovu. Matija Mesić je rekao: »Mi poznajemo u knjizi samo jedan jezik. godine. Zanimljivo je da ni ta oznaka u ono vrijeme nije nužno je­ zik ograničavala na 'jezik Hrvata'. npr. što se govori u obostranoj Hervatskoj (austrijanskoj i turskoj). A glasanje je teklo ovako: »Neka ustanu go­ spoda. Brliću kaže da njome uključuje i je­ zik Srba jer se radi o zajedničkom jeziku: »Ako se pako prizna. npr. ili: serbsko-hervatski. I Mažuranić u svojoj gramatici Slovnica Hervatska iz 1859. No mno­ gi književnici naši nazivaju ga negdašnjim zemljopisnim imenom ilirskim«. da se zove 'jugoslavenski'? (većina)« (iz Okuka 2006: 18). Bosni. Ako i ima dvoja pisma. stoljeća. da se zove 'hrv. da se zove 'hrv.] S toga bi se naš jezik u nebitju jednoga obćega narodnoga imena mogao po Kopitaru zvati: hervatsko-serbski. 1843. ta zabrana je bila presudna da se za štokavicu počnu širiti neki drugi nazivi. Prije glasanja su saborski zastupnici diskutirali o je­ ziku. Zastupnik Ivan Vončina je rekao: »Tro- . u pismu A. Slavoniji. slavonski'? (nitko). Serbiji i Cernoj Gori. ali jezik je ipak je­ dan« (ibid. 1): »Hervatski jezik je ono narečje slavensko. u jeziku dakle razlike nema.274 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Kad je sredinom 19. [. Dalmaciji..

identitet. Danas kroatisti prešućuju podatke poput npr. 6). O dvodijelnoj oznaci jezika ističe A.). — u njemu neima razlikah toli­ kih.Nacija. Serbokro­ atisch (ibid. Na osnovi svega toga završni tekst zakona o jeziku koji je sabor donio glasio je: »Jezik jugoslavenski trojedne kraljevine izjavlja se ovim savkoliki obseg trojedne kraljevine za jedino i isključivo službeni jezik u svih strukah javnoga života« (ibid.).4). Ivan Kukuljević je bio za naziv »hrvatško-srpski« ih »hrvatski ili srpski« (ibid. 13). 1882. da je Vatroslav Jagić također smatrao da se radi o jednom jezi­ ku i da je u svojim tekstovima koristio dvodijelnu oznaku hrvatsko-srpski (Rad JAZU. kolikih ima u jeziku njemačkom.. 1870. 1879. a Beč je taj naziv prihvatio. povijest 275 jedna kraljevina ima jedan jezik. kultura.]. Ne spominju ni daje 1877. XVIII: »dvodijelna oznaka srpsko-hrvatski nije narodsko ime. Uostalom. Njene sastavne dijelove ne treba shvatiti tako kao da postoji nekakav razgraničeni srpski pored nekakvog raz­ graničenog hrvatskog« (iz Lencek 1976: 50). i ja nenalazim shodnijega naslova.. str. na 8. Serbisch-Kroa­ tisch (Archiv für slavische Philologie. plenarnoj sjednici Dalmatinskog sabora izglasano da se jezik zove hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski (Okuka 2006: 22). Pa se sabor u Zagrebu 1867. odlučio za naziv hrvatski ili srpski jezik.. Beč je odbio taj na­ ziv jezika i nije potvrdio odluke sabora u Zagrebu. kojega svi stanovnici njezini jednako govore. Zakonom donesenim tada u Zagrebu »Jezik hrvatski iliti srbski izjavljuje se je­ zikom službenim u trojednoj kraljevini. a svakomu je prosto služiti se pismom latinskim iliti ćirilskim« (iz Babić 2004: 147). Leskien u svojoj Grammatik der Serbo-Kroatischen Sprache 1914. nego je nastala u znanstvenim istraživanjima [.. nego da mi svoj jezik nazivamo jezi­ kom jugoslavenskim..). želim da se podpunoma ravnopravnost ćirilice s latinicom izreče i da se ta ravnopravnost ne samo u javnom životu nego i u školah udjelotvori« (ibid. Međutim. .

276 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Znanstvenim istraživanjima se nije rukovodio svaki autor gramatike ili rječnika prilikom nazivanja jezika. Braća ka' i braća«.] ime rječnik Hrvatskoga jezika. ali mu je [. Iveković. st. ćiriličkim i arapskim« (Riedel 2007:28). u poz­ natome Rječniku hrvatskoga jezika F. Ivekovića i I. kod koje bi ravnopravno participiralo slavensko stanovništvo. Beč 1852«. jamačno bi se tako zvalo. Npr. jer su ga spisali i na svijet izdali Hrvati.. Usprkos poticanja jezičnih razlika. nije više bilo u interesu prvenstveno mađar­ skim političarima da se ujedine južni Slaveni. stavljen pod upra­ vu Beča. dakle. Bojali su se hrvatskih zahtjeva za trodiobom Austro-Ugarske Mo­ narhije. Skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef.: »u onom trenutku kada je taj vilajet na Berlinskom kongresu 1878. . Iveković piše u predgovoru: »Ovo djelo moglo bi se zvati i rječnik Srpskoga jezika. kaže da je ono što se naziva hrvatskim jezikom i ono što se naziva srpskim jezikom jedno te isto. premda je taj razlog u stvari apsurdan jer po toj logici bi se kad Nijemac napiše rječnik engleskog jezika taj rječnik tre­ bao zvati Rječnik njemačkog jezika. Korištenje nekoliko naziva za isti jezik bilo je na sna­ zi u Bosni krajem 19. Nije se dometnulo ili Srpskoga. Karadzic. jer taj do­ metak ne bi zadovoljio ni jednoga Srbina a ozlovoljio bi mnoge Hrvate. U predgovoru Iveko­ vić navodi i da »Za temelj je ovoj radnji postavljen: Srpski Rječnik istumačen Njemačkijem i Latinskijem riječima. A kao razlog zašto jezik u rječniku naziva hrvatski naveo je nacionalnu pripadnost autora. Neki su i sami priznali takav svoj postupak. i da su ga napisali Srbi.. a i Srbi ne bi dodali ili Hrvatskoga. onda­ šnja svađa oko jezika u Bosni imala je za rezultat da se ista književnojezična norma smjela nazivati i hrvatskom i srpskom i bosanskom te pisati trima različitim alfabeti­ ma: latiničkim. Broza objavljenom 1901.

na području današnje Hrvat­ ske »još uopće nije bilo odlučeno« koji jezik će se uzeti za standardni (Tornow 2005: 445). čak ni početkom 19. Imamo li u vidu da je pored štokavske postojala i kajkavska književna tradicija i da se oko kulturnog cen­ tra Zagreba govorio kajkavski. Kao drugo — a to je bilo još važnije — Srbija je uspjela već 1830. odlučili za štokavski jer je on »na središnjem južnoslavenskom prostoru bio najprošireniji i jer se pomoću njega htjelo nadovezati na prestižnu dubrovačku književnu tradiciju. kajkavska i čakavska regija prihvati­ le da im štokavski bude zajednički jezik.] 'težeći ukupnom hrvatskom ijekavskog novoštokavskog tipa'. st. Odluka u ko­ rist štokavskog je jednoznačan pokazatelj te želje.. brojni suvremeni autori u Hrvatskoj pišu kao da im ništa od toga nije poznato. kultura. [. onda je jasno daje pri iz­ boru dijalektalne osnove odlučujuću ulogu odigrao inte­ res za jezičnim ujedinjavanjem sa Srbijom. iako je naziv hrvat­ ski u prijašnjim stoljećima imao drugo značenje nego da­ nas. Nai­ me. identitet.. počelo pravljenje hrvatske nacije.Nacija.] Neodrživost takvog teleološkog pro­ matranja jezika je očita« (Lehfeldt 2000: 220-221). u kojoj je srpski reformator jezika Vuk Karadžić već od 1814. povijest 277 Prepravljanja vezana za standardizaciju u 19.. doseći status autonomne kneževine pod turskom upravom i po­ stala je 1878. spro- .. i u tom smislu donesena je pragmatično« (Kohler 2006: 122). na broj go­ vornika na hrvatskom području i na kompatibilnost sa Srbijom. »pozivali su se pri izboru štokavskog na njegovu književnu tradiciju u dubrovačkoj renesansi. st. Zagrebački filolozi su se. dakle. Zato sljedeća primjedba ima opću važnost: »prema autoru su 'Hrvati' u 'povijesno hrvatskim zemljama' od početka 'hrvatski' govorili i pi­ sali [. stoljeću Iako su tek u 19. zagrebački filolozi odlučili za što­ kavski. nezavisna južnoslavenska država. st. A kad su se u 19. st. iako je tek u 19.

Taj korak je de facto značio odluku u smjeru približava­ nja drugom centru standardiziranja. Barac (iz Samardžija 1997:147) piše da je jezik standardiziran onda kada je Zagreb s kajkavskog prešao na štokavski. od­ lučili za zajednički jezik. urdskom odno­ sno srpskom. Tako da »u to vrijeme sprovedeno standardiziranje i moderniziranje jezika ostalo je do danas temelj standar­ dnih oblika hindskog-urdskog i srpskog-hrvatskog. on je time po­ stao standardnim jezikom i na teritoriju današnje Hr­ vatske. nastala je prilika da pomoću jezičnog ujedinjavanja unaprijed osiguraju i državno je­ dinstvo južnih Slavena. činjenica je da su se zagrebački i beogradski fi­ lolozi »od jezične reforme iz druge polovine 19. [. Dakle. npr. koje je moglo poslužiti kao putokaz (do­ sljedno orijentiranje pisanoga prema govorenom jeziku i fonološki pravopis).278 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam vodio radikalno standardiziranje i moderniziranje na­ rodnog jezika. st. kojemu su težih« (Blum 2002: 132). makar po pismu. I u jezičnom i u političkom pogledu hrvatski reformatori su svoje vlastite ciljeve vidjeli već ostvarene u Srbiji. dva od tri hrvatska) jezika književnosti i tradicije u korist štokav­ skog (hrvatskog i srpskog). tj.. Otad su povezane zajedničkim jezikom i regije koje čine današnju Hrvatsku: kad je kajkavska i čakavska regija počela kori­ stiti i štokavski kao nadregionalni jezik..] Najvažniji zahvat na hrvatskoj strani bio je odbacivanje čakavskog i kajkavskog (tj. Sve to je poznato u hrvatskoj filologiji. U slučaju hindskog i hrvatskog se svjesno poduzelo novo određivanje dijalektalne osnovice budućeg standarda. Ta odluka je bila jasno politi­ čke—ideološki motivirana« (ibid. leksiku i sin­ taksi u dvije varijante« (Kessler 1997: 95-96). Barac ujedno obrazlaže da se Zagreb odrekao kajkavštine jer ona nije imala šansu da privuče teritorije koje se .: 130-132). Budući da se Karadžićev standard za­ snivao na dijalektalnoj osnovici koja je bila u najvećoj mjeri identična s onom što je hrvatskim reformatorima stajala na raspolaganju.

Katičić (2004: 14) spominje »vrijeme kada je dovršena standardizacija. pred sam kraj XIX. i na početku XX.: 17). povijest 279 željelo privući.Nacija.] Jedni bi ga destabilizirali da ga onda učine hrvatskijim jer misle da takav kakav jest to nije ko3 . Tako npr. te da su čakavci to još prije uvidjeli za čakavski.: 12) i stoga »nezahvalan je posao potirati jezičnu standardizaciju kad se jednom dogodi« (ibid. One su stoga u su­ protnosti s podatkom da se za standardizacijom poseže kako bi se poboljšala međusobna razumljivost (Aitchison 2001: 260). Svje­ stan je prednosti postojećeg »dobrog i valjano izgrađenog standardnog jezika« u Hrvatskoj.. i to bez pomoći bilo kakvih moćnih insti­ tucija« (Kohler 2006:122). jednom provedena.. tvrdokorna je činjenica« (ibid. Vidi se. kultura. protiv kojeg se danas »opet i opet javljaju oni koji bi svakako htjeli da bude drukčiji nego što jest. pa žele osporiti dovršenost stan­ dardizacije [. dok aktualne inter­ vencije kroatista imaju za cilj napraviti poteškoće u ra­ zumijevanju i tamo gdje ih nije bilo. napominjući da »jezična standar­ dizacija. Povremeno i neki današnji predstavnici nacionali­ stičkog pristupa jeziku u Hrvatskoj priznaju da je jezik standardiziran prije više od sto godina i da današnje in­ tervencije samo nastoje destabilizirati postojeći stan­ dard. stoljeća«. dakle. O idejnim vođama standardizacije je neosporno da »su postignuća Ljudevita Gaja i s njim Antuna Mažuranića i Ignjata Alojzija Brlića utoliko veća što im je vrlo brzo uspjelo nadregionalno ostvariti ona četiri gore spo­ menuta koraka. »izvanjska intervenci­ ja« koja je dovela do jezičnog standarda. Vidi se i daje »izvanjskoj interven­ ciji« u korist standardizacije cilj smanjiti poteškoće u sporazumijevanju među regijama. identitet. da je »izvanjska intervencija« u korist standardizacije nešto sasvim drugo od onoga što kroatisti u Hrvatskoj unazad nekoliko desetljeća pokušavaju učiniti već postojećem standardnom jeziku. Odluka da se štokavski uzme za nadregionalni jezik bila je tzv.

nažalost. Budući da su se ilirci odlučili za štokavicu po uzoru na Vuka Karadžića.: 16).. današnju »ukupnost nacionalnoga pro­ stora« prenose ne samo u 19.280 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam liko bi trebalo. srpskoga književnojezičnog reformatora.: 43). postojala »ukupnost nacionalnoga pro­ stora«. st. nego i u 11.. a ustva­ ri njega nije bilo: tek uzimanjem štokavice za nadregionalno sredstvo sporazumijevanja svih slojeva društva dobiven je standardni jezik. književni) jezik. Kolektivno članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU 2007: 44) također priznaju da »istom 1830-ih godina ilirski pokret. akademici iako su im u gore citira- .. nešto već postojeće preporađalo. i 12. Kao da to što je izrastao iz svega povije­ snoga jezičnog iskustva Hrvata nije dosta hrvatstva. Isti­ na. st. kad akademici u istoj rečenici kažu da je »književni« (nadregionalni. a ustvari se tada prvi puta kreira­ lo (Gröschel 2009: 325-326) (više o neosnovanosti upo­ trebe izraza »nacionalni preporod« vidi u poglavljima Pravljenje nacija na Balkanu i Sto zna jugoistočna Evro­ pa o formiranju nacija). u toj rečenici je. Neznanstveno je i što koriste riječ »preporod« kao da se u 19. tada u svjetskoj slavistici silno prestižan. st. vidljiv neznanstveni pristup povijesti jer pišu kao da je već početkom 19. njegovu standardizaciju dovršila je filološka škola koju zovu hrvatskim vukovcima jer se pozivala isključivo na standardni model Vuka Karadžića. Štoviše. prilagođen jekavskoj štokavskoj osnovici«. Nadalje. Usput rečeno. st.] Ali je potpuno promašeno kada se zbog toga opet i opet zalijeće da bi se destabilizirala ta velika i nezamjenjiva stečevina umjesto da se ispravlja iskrivlje­ na ideologija« (ibid. jedan i manje ili više jedinstven (unifi­ ciran. ih hrvatski nacionalni pre­ porod. time izokreću stanje stvari jer pišu kao da je postojao standardni jezik pa se onda prilagodio štokavici. go­ voreći o »hrvatskom tlu« (ibid. za Hrvate na ukupnosti nacio­ nalnoga prostora. uspjet će proširiti. standar­ dni) jezik »prilagođen jekavskoj štokavskoj osnovici«. [.

gdje nije prihvaćena Karadžićeva ijekavica.. kao da to išta znači kod procjenjivanja da li te nacije danas govore zajedničkim policentričnim jezikom. identitet.. kojoj je u osnovi bila potpuna vjernost jezičnim i pravopisnim nazorima Vuka Karadžića..). Potpunije su oni primijenili Karadžićev model nego što je to učinjeno na teritoriju ondašnje Srbi­ je. »poznavali Karadžićev projekt [. Sve ovo osporava tvrdnju HAZU (2007: 45) da kod zagrebačkih iliraca na planu jezika nema »preuzimanja Karadžićeva modela«. par redova kasnije im te zasluge ipak relativiziraju tvrdeći da uzimanje štokavice za standardni jezik »rezultat je dugotrajnih nastojanja u različitim hrvatskim zemljama u nekoliko prethodnih stoljeća« (HAZU 2007: 45). bez sumnje je re­ zultat rada iliraca jer oni su bili ti koji su usred Zagreba prešli s kajkavskog na štokavski. a sada još s crnogorske strane okrivljavanje 'Srba' da su uzurpirali Vukov crnogorski 'materinski jezik' — nije ni čudo što pri tako izraženom . kako se može pročitati i u tekstu akademika. Međutim.] Srbi ne samo da nisu imali slične škole nego neke od te­ meljnih Karadžićevih zahtjeva nisu nikada prihvatili (npr.] pa ga i cijenili« (ibid. To su napravili i zato što su. Naime. Usput rečeno. ijekavicu na kojoj je Karadžić insistirao do kraja)« (Pranjković 1997: 51). povijest 281 noj rečenici pripisali te zasluge. Po uzoru na Karadžića prešli su i na ijekavicu iako je Za­ greb bio ekavski. kod Bošnjaka teza da je Vuk 'u stvari' normirao 'bosanski'. kod srp­ skih jezičnih nacionalista optužba da su 'Hrvati' srpski standardni jezik 'ukrali'. kultura. zagrebački ilirci »su imali ne samo ilirski pokret nego i cijelu jednu jezikoslovnu školu poznatu pod imenom hrvatski vukovci.Nacija.. Već je i u inozemstvu s podsmijehom uočeno da »vidimo ovdje ponavljanje sukoba različitih nacionalnih polaga­ nja prava na temelje Vukovog koncepta jezika: kod hrvatskih nacionalnih filologa prigovor da je Vuk za svoj rječnik iskoristio starije hrvatske rječnike. [. navedena tvrdnja HAZU očito je dio takmičenja između četiriju nacija u tome tko je bio je­ zično prvi.

Ne navode da su Bečki dogovor sa za­ grebačke strane potpisali Ivan Mažuranić. Ah akademici tvrde i da »Hrvati su pri procesu stan­ dardizacije već znatno prije bili definitivno prihvatili jekavski oblik štokavskoga« (HAZU 2007: 45). i .] potpisalo je 'pismo namjere' kaneći uzeti za osnovicu zajedničkoga književnog jezika ijekavski štokavski« (HAZU 2007: 45).. u prvom redu na kajkavski Zagreb. pa se zbog toga radi o zajedničkom policentričnom standardnom jeziku. Domaći filolozi kao da ne vide daje posve nebitno tko je 'prvi' govorio štokavski. pa s tim ciljem izraz »Bečki dogovor« zamjenjuju izrazom »pismo namjere«. što je ne samo u suprotnosti s riječima akademika o »pismu nam­ jere«. slično i Tafra/Košutar 2008:199). nego je u suprotnosti i s njihovim priznanjem daje »istom 1830-ih godina ilirski pokret« uspio širiti štokavicu i na neštokavsko područje. nego je sve ostalo na razini »namjere«: »kako za takav dogovor nije bilo službenih osnova.. ili tko je prvi kodificirao štokavski.] nije zbog toga mogao biti pri­ mijenjen« (ibid. Očito je.. odnosno da »od osam njegovih potpisnika pet je bilo Hrvata« (Babić 2004: 147). novine na štokav­ skoj ijekavici. da štokavica nije bila »već znatno prije« »definitivno prihvaćena« (iste kontradikcije v. Dimitrija Demetar.. Članovi HAZU (2007: 45) nastoje relativizirati i ulo­ gu koju je odigrao poznati Bečki dogovor iz 1850. nego je presudno to što danas sve četiri nacije imaju štokavski za standardni jezik... dakle. on među ostalim ni u Hrvatskoj [. nego kažu »nekoliko hrvatskih i srpskih jezikoslo­ vaca i ljudi od pera [.282 Snježana Kordic / Jezik i nacionalizam uzajamnom sumnjičenju za kleptomaniju između govor­ nika štokavskoga neki inozemni lingvisti gube uvid« (Gröschel 2009: 291). To bi značilo da se stanovništvu Hrvatske danas samo pričinjava da za čitavu Hrvatsku postoji zajednički televizij­ ski program na štokavskoj ijekavici. Ivan Kukuljević Sakcinski. ili tko je od koga 'preuzeo' što­ kavski. Po akademicima do uzimanja ijekavske štokavice u Hrvatskoj do danas nije došlo. udžbenici na štokavskoj ijekavici itd.

stoljeća postaje općehrvatskim standardnim jezikom«. npr. 62) piše da tek »Gaj je ujedinio hrvatski književni jezik proširivši novoštokavštinu i na kajkavsko područje«. 2): »narečje ilirsko iliti jugoslavjansko. identitet. nego upravo sredinom 19. Jedna je da služi za učvršćivanje nacionalističkog ste­ reotipa o vlastitoj naciji kao mučeniku i o drugoj naciji kao mučitelju. također (str. Brozović (1978: 48.Nacija.-1867. st. Mit o jezičnom unitarizmu U Hrvatskoj se već duže vrijeme radi na izgradnji mita o jezičnom unitarizmu Srba.] jezične [. Većina akademika je toga ranije bila svjesna. Taj mit ima nekoliko funkci­ ja. Vjekoslav Babukić u svojoj gramatici objavljenoj u Za­ grebu 1854. Dodatna funkcija je da opravdava jezične prisile koje kroatisti vrše nad pripadnicima hrvatske na­ cije: fraza o »novosadskom nametanju« služi hrvatskim puristima kao glavno pokriće za njihova nametanja. jer njen osnovni dio se sastojao u uzimanju štokavice za nadregionalni jezik. kultura. Ne može se govoriti ni o »višestoljetnoj hrvatskoj tradici­ ji« kad hrvatska nacija postoji tek nepunih sto godina. Netočan je i podatak da se dvodijelno ime jezika »godine 1866.] obrasce i leksičku građu obilno crpli iz svoje višestoljetne trodijalektne« tradicije (HAZU 2007: 45)... Kopitar koristi dvodijelnu oznaku: »ilirski dijalekt. Nije točno ni da »Hrvati su pri procesu standardizacije [.. povijest 283 kod Tafra/Košutar 2008:199). To ujed­ no znači da se standardizacija nije odvijala »već znatno prije«. nego su i jezični obrasci i leksička građa štokavski.. pojavilo« (ibid.) kad već od 1836. ispravnije srpskohrvatski ili hrvatskosrpski« (iz Lencek 1976: 47). Već u Jugoslaviji »su se hrvatski nacionalisti tužili da je kod oblikovanja nadregionalnog srpskohrvatskog . odnosno da »novoštokavština tek u tridesetim godinama 19. inače slovinsko iliti hervatsko-serbsko ili serbsko-hervatsko«.

: 149). ali konkretnih postupaka u pravcu jezičnog približavanja više. Ta argumentacija. stoljeću sukcesivno odricao prvo kajkavštine. Čak i Stjepan Babić (2004: 146) priznaje da »ideja jezičnoga zajedništva po­ tekla je od iliraca [. deklarativnih inicija­ tiva manje.284 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam standardnog jezika u 19. samoinicijativ­ no odlučili po uzoru na Vuka Karadžića uzeti ijekavski štokavski za nadregionalni jezik. Zato je nacionalna želja Hrvata bila da naprave vlastite jezične norme kako bi se time suprotstavili navodnoj kulturnoj dominaciji Srba.: 146). stoljeću hrvatska varijanta bila zakinuta i da je nadvladao utjecaj srpskih dijalekata. stoljeće vukovskiji nego ekavska zona istočne varijante«. Zagreb se u 19. međutim. kao prvo proturječi svakoj funkcionalnosti jer smisao standardnog jezika je baš u njegovoj nadregionalnosti. doduše. stoljeća. st.: 147). »ne biti vu­ kovcem u to doba. značilo bi opirati se znanosti« (ibid. i to sve samoinicijativno. pa svoje­ ga pravopisa. A kao drugo. moramo priznati da je u posljednjih 130 godina poteklo iz Zagreba... U znanstvenome radu živjela je sve negdje do prije četrdeset godina«. i ušao je u 20. ona ignorira i povijesni kontekst jer baš hrvatski intelektualci su bili ti koji su zbog raznih razlo­ ga težih za zajedničkim južnoslavenskim standardnim jezikom« (Riedel 2007: 27). Također priznaje: »Vuk Karadzic bio je u svoje vrijeme cijenjena ličnost u cijeloj Europi pa i u Hrvatskoj« (ibid. pa zagrebačke škole. filolozi u Zagrebu su u 19. do danas je Karadžic počasni građanin grada Za­ greba (ibid.]. sto­ ljeća u Zagrebu najutjecajniji kroatist Stjepan Babić (1965: 24-25) hvali Vuka Karadžića kao »kulturnog i ge­ nijalnog čovjeka koji je dobro znao što je to književni je­ zik. Ističe da »u izgrađivanju književnoga jezika Vuk je krenuo najboljim . Ne samo da je Vuk Karadžic bio uzor zagrebačkim fi­ lolozima 19. Naime. kako ga treba graditi i njime se služiti«. nego još i u drugoj polovini 20. Dalibor Brozović (1965: 39) također priznaje: »Govo­ rimo li iskreno.

kao jedan od jezika slavenske porodice. Također 60-ih godina.Nacija. dakle ono što postoji«. Od 90-ih godina ta starija generacija kroatista nasto­ ji sebe predočiti kao mučenike koji su za vrijeme Jugosla­ vije tvrdili da se radi o različitim jezicima i zbog toga ispaštah. jezičnopartikularistički nastrojeni lingvisti doradili ustavnu odredbu — prvotno formuliranu od strane pravnika bez spominja­ nja sociolingvističkih i etnolingvističkih pojmova. Radoslav Katičić (1965: 22) također tvrdi da se radi o zajedničkom jeziku. Zato i nije sramota ni danas biti vukovac«. I treći među najut­ jecajnijim članovima HAZU. standardni jezik (standardni oblik) ili narodni jezik. jezična varijanta. koji su pravničkoj struci potpuno strani — kako bi ispitali da li i u kojoj mjeri će njima jezičnopolitički ugodne koncepcije . i 1970: 47) kaže da je »činjenica da Srbi i Hrvati imaju zajednički jezik«. kao lingvistički feno­ men. identitet. koji jesu ili trebaju biti nosioci datog službenog jezika. književni jezik. nego su u Jugoslaviji bili toliko privilegirani da se njihovi prsti za­ jedno s oscilacijom u stavovima vide čak i u hrvatskom ustavu iz 1974. usp. kultura. U vezi s tim nužno nastaje utisak da su na hrvatskoj strani kod sastavljanja ustavnih odredbi 1974. Dalibor Brozović (1965: 38) piše da su priče o unitarizmu u stvari bespredmetne jer »hrvatskosrpski jezik kao jezik. i dakle uopće nisu bili mučenici. godine. Pozivajući da treba priznati »činjenice. nije ni tre­ balo izjednačivati: on je oduvijek bio jedan«. ne samo što su za vrijeme Jugoslavi­ je ostvarili kompletne sveučilišne karijere. Bro­ zović (1965: 41. Gröschel (2003: 165-166) zapaža: »Gledano u međunarodnoj usporedbi (ne samo širom Evrope) potpuno je neuobičajeno da ustavne odredbe koje privilegiraju jezik sadrže sociolingvističke kategorije poput npr. povijest 285 putem kojemu ni suvremena lingvistika ne može naći prigovora. Jednako neuobičajeni kod ustavnih jezičnih odred­ bi su etnolingvistički podaci o određenim narodima. Analizirajući odredbu o službe­ nom jeziku u hrvatskom ustavu iz 1974. Međutim. postali člano­ vi Akademije.

svakom narodu i svakoj narodnosti jamči među ostalim 'pravo' da svoj jezik nazove svojim imenom — ni ovo jed­ noznačno nije pravnički oblik mišljenja«. a zatim na suprotan. »Ja sam uvijek pazio što pišem pa i s obzirom na partijske smjernice. zapažajući da je »kuriozna situacija kad. daje čov­ jek na sudu ili u saveznoj skupštini morao govoriti na ekavici. da su gramatike. ništa od toga nije slučaj. da su školski udžbenici bili na ekavici. kao u Kini i Hrvat­ skoj..] Nikad nisam rekao da partija nema pravo« (ibid. pra­ vopisi koji su izlazili u Hrvatskoj bili na ekavici.: 268). iste grupe ljudi ili čak isti pojedinci« kroje jezičnu politiku prvo na jedan način. Čitavo 20. Kardelja kao općenite postavke o jezičnoj proble­ matici« (ibid.286 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam biti blagoslovljene od strane države. Međutim. Usput rečeno. Doista. . pojačava se time što se u članku 137. Lenjina do E. da su književna djela u Hrvatskoj izlazila na ekavici. Clyne nalazi i objašnjenje tome: »Ali to ima paralele u drugim sferama planiranja u režimima marksističke paradigme gdje su naizgled kontradiktorne akcije istih ljudi pripisi­ vane procesu 'dijalektike'«. Kinu i Hrvatsku..: 275). i oscilacije hrvatskih jezikoslovaca za­ pazili su inozemni lingvisti: kao primjer kako su isti na­ cionalno vodeći jezikoslovci potpuno izmijenili svoje sta­ vove koje su zastupah godinama Clyne (1997: 497-498) navodi dvije države u svijetu. Jugoslavija Kod tvrdnje da je u obje Jugoslavije vladao jezični unita­ rizam ne spominje se osnovno: jezični unitarizam bi bio da su u Hrvatskoj mediji bili na ekavici. da je marksistička paradigma bitno obilježila radove vodećih hrvatskih jezi­ koslovaca priznaje Babić (2001) kad kaže daje u »svojim radovima često iznosio marksistička shvaćanja i obilno navodio mišljenja istaknutih marksista. Utisak interveni­ ranja hrvatskih lingvista u ustavnu odredbu o jeziku 1974. odlomak 2. I. rječnici. [. od V.

istovremeno je u Hrvatskoj osnovano i društvo Hr­ vatski jezik. No.. Tome se mogu dodati i podaci da je sredinom 30-ih godina osnovan u Hrvatskoj časopis Hrvatski je­ zik. knji­ ge su izlazile na hrvatskoj varijanti. pokazale je u sasvim drugom svjetlu. 8. njihova kodifikacijska dje­ la su izlazila pisana na nacionalnim varijantama. Tako podaci koje Samardžija (2006: 67-72) navodi o vremenu od 1918. do 1991. Na teritoriju ondašnje Hr­ vatske stanovništvo je govorilo hrvatsku varijantu. Što se tiče druge Jugoslavije. i Kordić 2007: 240-241). izlazila je Hrvatska čitanka za 4. kultura. povijest 287 stoljeće varijante su nesmetano supostojale jedna pored druge. djela ondašnjih jezi­ koslovaca bila su pisana na hrvatskoj varijanti. Druga Jugoslavija je bila »višejezična država — a u tu kategoriju spadaju skoro sve države u svijetu« (Blum . a jedino one bi pru­ žile objektivan uvid u jezičnu politiku druge Jugoslavije i. 14. razred gimnazije. ako čitatelj potraži konkretne dokaze za takvu tvrdnju. bilo doba jezičnog unitarizma.. onda dobiva drukčiju sliku. Danas se u kroatističkim knjigama koje spominju razdoblje od 1918. Sve to znači da je posve neutemeljeno govoriti o jezičnom unita­ rizmu. Hrvatska čitanka za 3. poka­ zuju da ondašnja jezična politika iz Beograda nije bila u znaku nametanja i zabranjivanja (usp. redovito pojavljuje tvrdnja da je prva Jugoslavija sprovodila jezični unitarizam. ona je kod kroatista ne­ zaobilazna tema. štoviše. stoljeća »s normativnoga gledišta ostaje samostalan način normiranja hrvatskoga jezika za Hr­ vate«. dva glavna centra kodifikacije Zagreb i Beograd kodificirala su svoje varijante. od 1945. do 1941. razred gimnazije.Nacija. Stjepan Babić (2004: 27) tvrdi da su ondašnji jezikoslovci čak i u svojoj normativnosti bili nezavisni kad kaže da čitavo vrijeme od 19. 19. izdanje 1924. razred. izdanje 1924. do 1941.. identitet./1925. Konstantno se prešućuju činjenice. izdanje 1927. ali svodi se na ponavljanje da je to raz­ doblje. Hrvatska čitanka za 1.

Hrvatski jezikoslovci. a Kosovo četiri (albanski. rumunjski. bili su svjesni demokratičnosti jugoslavenske jezične politike. Kovačec (1988: 57) konstatira: »za Jugoslaviju je karakteristično da nema jednoga državnog i nadnacio­ nalnog jezika. talijanski. tj. romski 0. srpskohrvatski. barem načelno. rumunjski i rusinski). koja to želi. »na razini federacije nije jedan jedini jezik bio pro­ pisan kao službeni« (ibid. mađarski 2%. slovački. albanski 8%. mađarski. Iako je čak 73% stanovništva govorilo jednim jezi­ kom. ima puno pravo i slobodu na upotrebu jezika u gotovo svim sfera­ ma javnoga života (ali ne npr. Svaka repubhka i au­ tonomna pokrajina imala je ovisno o sastavu stanov­ ništva nekoliko službenih jezika. Iako u novije doba i u drugim zemljama. slovački. današnji članovi HAZU. da se svojim jezikom služi u lokalnoj administra­ ciji itd. organizira sve stupnjeve škola. Gröschel2003:160-161). turski i romski) (Gak 1989: 122. češki. Blum 2002: 65). . ili na varijanti svoga jezika.288 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 2002: 6). Odluka o službenim jezicima bila je prepuštena ustavima republika i auto­ nomnih pokrajina (Gak 1989: 122. npr. za službeni saobraćaj u JNA). a ispod 0. slovenski 8%.: 41-42). zapažamo slične razvojne tendencije. autonomna pokra­ jina Vojvodina imala je pet službenih jezika (srpskohrvatski. časopise i knjige. makedonski 6%. Brojčani odnos jezika u Jugoslaviji izgledao je ovako: srpskohrvatski je bio materinski jezik 73% sta­ novništva. Blum 2002: 47-48. bugarski.6%. a da osim osnovnih nacija (južni Slaveni osim Bugara) i svaka druga etnička i jezična skupina.5% su bili turski. npr. koji bi važio na cijelom teritoriju. ukrajinski (ibid. da na svom jeziku. Tako je jezična politika bila po­ dručje na kojem se federalizam u Jugoslaviji izrazito ja­ sno manifestirao (Blum 2002: 59).: 33). do danas nijedna zemlja nije dosegla razinu jugoslavenske jezične politike ni u pogledu pravnih normi ni u pogledu prak­ se«. rusinski. izdaje novine.

na fakultetima na 9 (Gak 1989: 123. Pazilo se da nijedna nacija ne bude zakinuta: po da­ vanju prava različitim nacijama Jugoslavija je bila jedina zemlja na svijetu koja je dosegla najveći mogući stupanj (Mappes-Niediek 2005: 18). na sastancima. Spisi federalnog zakonodavstva publicirani su »na tri va­ rijante srpskohrvatskoga. povijest 289 Mediji i školstvo u Jugoslaviji bili su u jezičnom po­ gledu izrazito demokratski: novine. Sve to pokazuje da u bivšoj Jugoslaviji »komunistička vlada je pokušavala iz­ bjeći jezičnu hegemoniju« (Greenberg 2001: 23) i zakon­ skim odredbama ublažiti ono što bi moglo izazvati kon­ flikte (Blum 2002: 55). Među­ državni ugovori mogli su se sklapati na srpskohrvatskom. Brižljivo se pazi­ lo na etnički paritet ne samo u političkom vodstvu dr­ žave i partije.: 123). publikacije svih vrsta. na slovenskom. Toliko se vodilo računa o svim narodima da druga Jugoslavija »zaslužuje neograničeno priznanje što se tiče aspekata prava naroda« (iz Sundhaussen 1997: 89).: 169). Blum 2002: 73-79). Zakonske odredbe o jeziku bile su u Jugoslaviji »sasvim demokratske: svaki građanin može koristiti svoj jezik. televizijski i radioprogrami. stajalo je na raspolaganju prevođenje. kao u Prnjavoru. neovisno o njegovom brojčanom značaju.« (ibid. slovenskom ili makedonskom. identitet. albanskom i mađarskom« (ibid. nastava u školama odvijala se na 14 jezika. »savršenije se rav­ nopravnost nacija ne bi mogla ostvariti. kultura. U Jugoslaviji »je mnogo toga učinjeno i investirano kako bi se zadržala raznovrsnost jezika govorenih u njoj: izgradnja višejezičnog školskog sistema.Nacija. nego i u općinama. radio i televizija ko­ ristili su 16 jezika (Blum 2002: 81). a nakon toga su pravljene kopije na sva tri jezika. Štoviše. na sudu. u administraciji. U saveznoj skupštini su ti jezici bih dozvoljeni u usmenom i pisanom obliku. u . makedon­ skom. Orga­ nizacije i udruženja mogu se obratiti federalnoj instanci na bilo kojem od službenih jezika dotične republike i do­ bivaju odgovor na tom istom jeziku« (Gak 1989: 122). istraživanja itd.

Narušava li tu besprijekornu sliku jedan od rijetkih podataka koji kroatisti redovito navode. Za razliku od hrvatskih jezikoslovaca.290 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam upravi. koji treba omo- . etnički ključ. koji je sve odnose zapovjednički uređivao. uredima i policiji. kojeg u Bosni nikad nije bilo baš previše. čak i u onim malobrojnim podružnicama in­ ternacionalnih koncerna: tako je čak i folksvagen u Vogošču kod Sarajeva imao precizan etnički kataster svojih radnika. bila je ideal kojem su težile druge višenacio­ nalne države« (ibid. [. Jezična politika bivše Jugoslavije prema jezičnima manjinama uzima se u usporedbi s dru­ gim evropskim državama i danas za uzor (Gröschel 2009: 72). Ni manjine nisu bile zapostavljene: »Na internacio­ nalnim kongresima o pravima manjina izazivala je Jugo­ slavija kod svih sudionika redovito veliku zavist zbog svojih uzoritih odredbi« (ibid. u državnim i 'društvenim' po­ duzećima.). »i u Jugoslaviji i u Indiji su pogotovo manjine s vremenom dobile na skoro svim tim područjima vrlo velika prava.. npr. Bosna je već bila dosegla završni rajski stadij. Jugoslavensko i indij­ sko uređivanje tih prava smatralo se i smatra se uzori­ tim« (Blum 2002: 41).. pravedno je dijeljeno između nacija. shvatljiva je tendencija ka ujednačenom naredbodavnom jeziku. Blum (2002: 68) na­ pominje da »i na jezičnopolitičkom planu izdvajala se vojska iz okvira naglašeno liberalnih zakonskih odredbi o jeziku« jer u vojsci je jezik komandiranja i poduke bio srpskohrvatski. Iznad svega je stajao nadmoćni ključ.] Sto se tiče et­ ničke ravnopravnosti. Kao prvo. a to je daje jezik vojske bio srpskohrvatski. i to u srpskoj varijanti? Ino­ zemni autori koji jezičnu politiku Jugoslavije ocjenjuju kao uzoritu znaju taj podatak. Društve­ no bogatstvo.: 64). ino­ zemni autori su kod te teme svjesni kako treba imati u vidu da »je zbog više razloga pitanje jezika u vojsci iznim­ no problematično. s tim da je kulturno i političko obrazo­ vanje moglo biti na materinskom jeziku vojnika (Gak 1989: 123).

U Jugoslaviji »srpskohrvatski jezik je bio oblik me­ kane standardizacije (soft standardisation)« (iz Busch/ Kelly-Holmes 2004: 51. znači da je hrabrost bila obilježje njegove standardizacije. pitanje jezika u vojsci je »neideološki i prak­ tično uređeno u Indiji«. ne bi izlazile knjige.Nacija. I u Indiji je za naredbodavni jezik uzet onaj koji je među stanovništvom najprošireniji (ibid. koja je sva u znaku zabranjivanja i isključivanja varijaci­ ja. ali ipak se pitam zar ne bismo mogli početi razmišljati na taj način i imati standard koji je fleksibilniji. povijest 291 gućiti brzo i glatko funkcioniranje vojske« (Blum 2002: 69). koji dopušta veću varijabilnost« (ibid.) Zato podatak o naredbo­ davnom jeziku vojske ne sprečava izvođenje zaključka o uzorito liberalnoj jezičnoj politici. . kultura. udžbenici. identitet. mislim da je to [=soft standardisation] njegov najbolji opis« (ibid.: 70). »očito je u vojsci funkcioniranje važnije od ideologije«.: 51). ne bi čitavo vrijeme postojala i ekavska i ije­ kavska varijanta. nameće se primjedba o današnjoj: »Dozvoliti veliku varijabilnost je hrabro. nego i u javnom. u vezi s tim se »dosad nisu pojavili gotovo nikakvi problemi«.): »izbor je pao na hindsko-urdski u jednostavnoj varijanti koja se govori na čitavom sjeveru Indije i na dijelovima juga«. uključujući i re­ publičke i savezne organe uprave. Zbog brzine i glatkoće funkcioniranja npr. nego su se dopuštale različite varijante. vlada jedan naredbodavni jezik« (ibid.: 54). Da nije dozvoljavao va­ rijabilnost. 54) jer se nisu zabranjivale i isključivale. čovjek je mogao slo­ bodno koristiti hrvatsku varijantu ili crnogorsku ili ne­ ku drugu. Polazeći od takve jezične politike i uspoređujući je s današnjom jezičnom politikom u Hrvatskoj ili u BiH. S obzirom da je srpskohrvatski standard 150 godina dopuštao veliku varijabilnost. kao u Jugoslaviji. pa se ko­ risti samo jedan jezik. (Kao što je u međunarodnom avionskom prometu funkcioniranje najvažnije. engleski. Ne sa­ mo u privatnom životu. Zbog »različitih varijanata itd. »i u indij­ skoj vojsci. novine.

to je za mene u ono doba bio svijetli primjer. ako ne i prva. 5... . S gledišta višejezično­ sti. Ministarstvo znanosti osnovalo je Vijeće za hrvatski jezik. Kao što je jezična politika prije 90-ih naspram današnje bila demokratska na planu varijanata. niti se pokušalo zabraniti Beo­ gradu da izdaje takve knjige na ekavici.] su postojali školski udžbenici na romskom. Nasuprot tome. To ujedno znači da standardizacija srpskohrvatskog jezika nije bila unitaristička. na ijekavici. dok u Jugoslaviji nije bilo tako. gdje je tako nešto postojalo.292 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam rječnici. i bivša Jugoslavija je bila jedna od prvih država.. gramatike. Nije se ni pokušalo za­ braniti Zagrebu da izdaje novine. U bivšoj Jugoslaviji nije postojala državna kontrola jezika. tako je bilo i na planu višejezičnosti: »u bivšoj Jugoslaviji 80-ih godina [. 16). uspo­ ređeno s drugim državama« (iz Busch/Kelly-Holmes 2004: 59). udžbenike. nije postojalo nekakvo državno tijelo za jezik ili vijeće za jezik. rječnike i dr. gramatike i pravopisi i na jednoj i na drugoj va­ rijanti. Od 90-ih godina »tolerantna jezična unija socijalističke Ju­ goslavije je brzo zamijenjena netolerancijom prema je­ zičnoj raznovrsnosti i inzistiranjem na etničkoj podjeli jezika« (Greenberg 2001: 23). posve je očekivano što inozemni stručnjaci za ugro­ žene jezike ističu da se jeziku u Hrvatskoj kao i jeziku u Bosni za vrijeme Titove Jugoslavije ne može pripisati status ugroženih jezika (Bobaljik/Pensalfini 1996: 2. Svi podaci pokazuju da »naknadno stiliziranje hr­ vatskoga u jezik-mučenik za vrijeme SFRJ [.. pa Vijeće za normu hrvatskoga jezika.] je neum­ jesno« (Gröschel 2009: 45). a osnovana su u Ministarstvu i brojna jezična povjerenstva. Imajući ovo u vidu. od početka 1990-ih godi­ na u Hrvatskoj stalno postoje državna tijela za jezik: osnovan je Državni ured za jezik. To pokazuje da u Hrvatskoj od početka 90-ih do danas vlada rigorozan odnos prema je­ ziku i pravopisu.

odvijali su se često kao nadomjestak filološki (i drugi 'znanstveni') sukobi« (Blum 2002:136). te dvije razine — politička i filološka — u Jugoslaviji gotovo da se nisu odvajale jedna od druge« (ibid.] Budući da nije bilo slobode mišljenja i razvijene javnosti. [.. Čak i kad se ne radi o raz­ ličitim jezicima može tema jezik poslužiti kao izgovor za isti cilj. Tako da se u vezi s odnosima između jezika uvijek može naći razloga za nezadovoljstvo. povijest 293 I na planu zakonskih odredbi o jeziku i na planu prakse Jugoslavija je. u kojem su sljedećih godina vođene naj­ važnije debate oko odnosa varijanti i davane političke iz­ jave« (ibid. nego je presudno da li će ih poli­ tičari i mediji predočavati kao važne i kao nepravedno tretirane.: 136-137). Npr. npr. također je nebitno jer presudno je u kojoj mjeri će političari i mediji sugerirati da su zakoni takvi. dakle. Ne mogu ni promijeniti razliku u prestižu između njih.. »1951.). S obzirom da se nije moglo otvoreno govoriti o političkim separatističkim ci­ ljevima. kultura. i zaključci filologa značili su istovremeno političke odlu­ ke. odnosno može se napra­ viti nezadovoljstvo i iskoristiti za ostvarivanje političkih ciljeva. U kojoj mjeri su zakoni o jeziku demokratski i pravedni. identitet.Nacija. U čemu je onda bio problem? Problem je bio u tome što zakoni ne mogu napraviti male jezike velikima niti velike malima. U njoj je »kulturološki diskurs došao na mjesto za­ branjenog političkog diskursa: kultura kao zamjenska politika« (Sundhaussen 2001: 8). Pritom uopće nije bitno koliko su velike ili koliko su male jezične razlike. »U emocionalno vođenoj svađi oko jezika (s kojom obični građani nisu imali ništa) artikuli­ rali su se lomovi i deficiti u nacionalnoj konstrukciji . Pravljenje politike filolozi su preuzeli u svoje ruke: »Zaista. tražila su se druga tematska područja kroz koja bi se posredno došlo na političke ciljeve: »Političko neza­ dovoljstvo artikuliralo se uvijek u filološkim zahtjevima. godine osnovano Hrvatsko filološko društvo izdaje od 1952. časopis Jezik. Sve to dobro je vidljivo na primjeru Jugoslavije. bila uzor. separatizma.

a što već srpski (i obrnuto). kao i unutar hindskog-urdskog. U tom smislu bio je dominantan jezik. Prestiž Zakonska ravnopravnost ne može ukinuti nejednakost po broju govornika i po prestižu koja postoji između jezi­ ka. ali drukčije nije ni moguće kada unutar jedne političke cjeli­ ne velika većina stanovnika govori jedan jezik: na isti način je engleski dominantan jezik u SAD iako se tamo govori i mnogo drugih jezika. I jedan i drugi je »policentričan standardni jezik (hindski-urdski. »priča je za malu djecu da su (sami od sebe) osviješteni hrvatski intelektualci iznjedri­ li Deklaraciju o položaju hrvatskoga jezika: sve se odvija­ lo u suradnji s nekima od najviših hrvatskih političkih rukovodilaca« (Kovačec 2005: 520). tako da je 'Matica hrvatska' »mutirala u 'kvazi-političku stranku'« (ibid. koja je postajala sve više zahvaćena emocijama«. makedonskog i srpskohrvatskog. Što je još urdski. često nije moguće odlučiti (ni od strane izvornih govornika).294 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam identiteta« (Sundhaussen 2001: 8). dakle kao jezik na kojem se odvijala komunikacija između govornika različitih jezika. a što već hindski. talijanski je dominantan u Italiji iako i tamo ima drugih jezika. 60-ih i 70-ih godina »časopisi 'Matice hrvatske' postali su razglasivači javno­ sti. premda unutar srpskohrvatskog. npr. Budući da je u Jugoslaviji srpskohrvatski bio mate­ rinski jezik 73% stanovništva. srpskohrvatski)« (ibid. Hindski-urdski i srpskohrvatski baziraju se u svojim današnjim stan­ dardnim oblicima na jednoj dijalektalnoj grupi« (Blum 2002: 125).). španjolski je domi­ nantan u Španjolskoj premda tamo živi i znatan broj go- . ili slovenskog i alban­ skog itd. »razgraničavanja nisu ni u kojem slučaju jasna i nedvojbena.: 8). Stoga. Filološke aktivnosti u službi političkih ciljeva očito­ vale su se i u pokušajima razgraničavanja jezika. što je još hrvatski. funkcionirao je u praksi kao lingua franca.

najveći broj država u svijetu ima jezičnu situaciju poput one u Jugoslaviji da postoji većinski jezik.] po prestižu što ga pojedine skupine uživaju kod drugih. Nasuprot tome. povijesnih. Razlike po broju govornika i prestižu postojale su ne samo između srpskohrvatskog i drugih jezika Jugoslavi­ je.Nacija. među jezicima jugoslavenskih narodnosti i etničkih sku­ pina postoje mnogobrojne razlike uvjetovane nizom dru­ štvenih. Da ravnopravnost ne može dokinuti razlike među je­ zicima. a srpskohrvatski je bio jedan od njih . njemački ili ru­ ski. U svojoj studiji o Jugo­ slaviji i Indiji Blum (2002: 76) to komentira ovako: »U Jugoslaviji se kao i u Indiji može uočiti (shvatljiva) ten­ dencija i želja govornika različitih jezika da uče one jezi­ ke koji su korisni i prestižni.: 103-104). nacionalno uvjetovane jezične varijante. pa u krajnjoj liniji i poli­ tičkih okolnosti o kojima ustavne norme ne mogu voditi računa. Zanimlji­ vo je da su ranije bih svjesni toga. manji jezici se skoro uopće nisu učili kao strani jezici. To je tipično za policentrične jezik. slovenski komunisti jav­ no istupili za jačanje slovenskog jezika i protiv dominan­ tnog utjecaja srpskohrvatskog jezika (ibid. a gotovo nimalo druge jezike Jugoslavije«. privrednih. npr. To je bio jedan od razloga zašto su 1965. prešućuju danas hrvatski jezikoslovci.. nego i unutar samog srpskohrvatskog jezika jer je nji­ me govorilo nekoliko nacija i postojale su prepoznatljive. Štoviše. identitet. To znači da su u Jugoslaviji govornici srpskohrvatskog učili engleski. Zato što je bio najveći i najprestižniji jezik u Jugosla­ viji. koji je materinski kod oko 75% sta­ novništva (Payer 2000). kultura. Ti se idiomi razlikuju među sobom po broju go­ vornika i po kompaktnosti zajednica i teritorija.. kao i prestižu koji priznaju drugima«. [. Kovačec (1988: 61) je pisao: »unatoč njihovoj načelnoj ravnopravnosti. povijest 295 vornika drugih jezika itd. Od onda diskusija o odnosima između jezika nije više prestala. srpskohrvatski je učila većina govornika drugih jezi­ ka u Jugoslaviji.

engleski.296 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam (detaljnije o policentričnim jezicima v. mađar­ ski. Sve varijante policentričnog jezi­ ka su načelno ravnopravne (Ammon 1995: 496). ipak je uvijek neki prestižniji i više se uči u svijetu.] Potpuna jednakost u sta- .. nego obrnuto (ibid. Posljedica toga je veća prestižnost njemačke vari­ jante od austrijske ili švicarske.: 494-495)...: 497)..: 496).. Ovo što je pokazano na primjeru varijanata nje­ mačkog jezika vrijedi i za varijante drugih policentričnih jezika: »Jezične asimetrije ili asimetrije vezane za jezik između ekonomski jačih i slabijih centara policentričnog jezika postoje vjerojatno u svim ili u većini primjera tak­ vog jezičnog tipa« (ibid. Ni »različiti na­ cionalni centri njemačkog jezika nisu u svakom pogledu jednaki [. u poglavljima De­ finicija policentričnog jezika i Razlike između varijanata policentričnog jezika).. [. lakoći učenja itd. Neosporna je »činjenica da jezici (po svom prestižu. nego potpuno iste razlike u prestižnosti vladaju i među jezicima: premda su jezici na­ čelno ravnopravni. npr.]. a drugi manje. ta pojava nije ograničena na varijante. što se očituje i u tome da mnogo više riječi iz njemačke varijante ulazi u austrijsku ili švicarsku. a bruto domaći proizvod Njemačke je 1991.] Ni u prijašnje doba nije Njemačka nastojala ciljanom jezičnom politikom postići tu asimetriju [. Asimetrija je posljedica nejednake ve­ ličine i ekonomske snage tih triju centara« (ibid..6 puta veći od onog dijela Švicarske u kojem se govori njemački« (ibid.6 puta veći od austrijskog i 10.: 484). bio 9. Štoviše. [. Za takvu asi­ metriju nisu krivi njemački filolozi ili nekakva unitari­ stička jezična politika od strane Njemačke: »ta asimetri­ ja nije bila planirana od strane današnje Njemačke niti najvećim dijelom željena. a po tome ih ni zakon ne može napraviti jednakima. ali po broju govornika i po prestižu nisu jednake.]: Njemačka ima oko 10 puta više stanovnika od Austrije i 19 puta više od onog dijela Švicarske koji go­ vori njemački.. npr.) nisu jednaki i da se ni pomoću zakona ne mogu učiniti jednakima.

a poznato je da status glavnog grada dopri­ nosi prestižnosti varijante koja se u njemu govori. Inače. od kojih su neki bili i članovi Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Po uzoru na hrvatske intelektualce iskazali su i cr­ nogorski intelektualci nezadovoljstvo zbog statusa crno­ gorske varijante. usto se na području gdje se ona govorila nalazio i glavni grad zajed­ ničke države. Mediji su od toga napravili veliku te­ mu. identitet. crnogor­ ski i slovenski mediji uzgajaju sliku o nepravednoj je­ zičnoj politici za vrijeme bivše Jugoslavije. To dvoje učinilo je srpsku varijantu prestižnijom. Usprkos tome počeli su se hrvatski filolozi Deklara­ cijom 1967. . dakle. na godišnjoj skupštini Društva književnika Srbije četrdeset i dva srpska pisca. funkciji i prestižu je nerealan. u kojem su poduprta stajališta Hrvata« (Behschnitt 1980: 9). »Na hrvatsku 'Dekla­ raciju' uslijedio je kao odgovor 'Predlog za razmišljanje' srpskih pisaca. Ta slika u me­ dijima je važnija od činjenice da su jugoslavenske zakon­ ske odredbe o jezicima bile demokratske i osiguravale ravnopravnost jezika i varijanata. Hrvatska i srpska varijanta bile su u Jugoslaviji rav­ nopravne. potpisala Predlog za razmišljanje u kojem su podržali tekst Dekla­ racije (Nećak Lük 1997: 253-254). Na­ protiv. jugoslavenska jezična politika omogućila je da se u Hrvatskoj svuda koristi hrvatska varijanta.Nacija. kultura. Ali nisu bile jednake: srpska varijanta imala je dvostruko više govornika (Gröschel 2009: 38). neostvariv cilj« (Blum 2002: 170). nije nastala nekakvom jezičnom politikom. godine — ubrzo nakon spomenutih protesta slovenskih komunista 1965. Asimetri­ ja. povijest 297 tusu. a tako je ostalo do danas: i danas hrvatski. Ni ta diskusija nije od onda više prestala. — žaliti na dominantnost srpske varijante naspram hrvatske. koliko se među srpskim filo­ lozima nailazilo na podržavanje hrvatskih filologa vidi se iz podatka da su odmah nakon hrvatske Deklaracije 1967.

»moramo argumente koje je hr­ vatska strana navela kao opravdanje za raskid Novosad­ skog dogovora gledati kao lingvistički neuvjerljive. Gröschel (2009: 39-40) osvjetljava još jednu činjeni­ cu. za razliku od kroatističkih tvrdnji.) nisu jednaki i da ih ni zakon ne može napraviti jednakima« (Blum 2002: 170).] Tako da .: 44).: 42).. Naime.298 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Kad bi u javnost više prodrla »činjenica da jezici (po svom prestižu. školama. onda bi tema jezika po svoj prilici bila manje po­ dložna politiziranju. Stoga kad se pogleda kako druge države postupaju s jezičnim varijantama. u uputama ambasadi u Mexico City ili u izvještajima predstavništva JAT-a iz New Delhija na srpsko-ćiriličkoj varijanti vid­ jeti nekakvo 'ugrožavanje' hrvatskoga« (ibid. a to je da »demokracija uvijek implicira povlastice za većinu i ograničene mogućnosti za manjinu. premda su itekako mogli uočavati dominantnost druge varijante koja se od njiho­ ve razlikuje i jezično i po upotrebi drugog pisma.. Ta­ kođer napominje (ibid. na sudu itd. Jer dok god se u samoj Hrvatskoj mogla slobodno koristiti hrvatska varijanta u medijima. [.: 41) da i govornici austrijskog njemačkog ili švicarskog njemačkog već odavno žive sa sviješću da njihove varijante nisu dominantne ni po bro­ ju govornika ni po proširenosti i da se one ne podučavaju u inozemstvu. mogućnosti učenja itd. a zahtjeve za apsolutno paritetskom zastupljenošću hrvat­ skoga u svim saveznim državnim institucijama kao naj­ većim dijelom pretjerane« (ibid. Analizirajući jezičnu situaciju u Ju­ goslaviji Gröschel (2009: 40-41) za usporedbu podsjeća da u Indijskoj Uniji govornici urdske varijante nisu po­ stavljali zahtjeve za paritetom svoje varijante hindustanskog u službenoj upotrebi.). — a tako je stalno bilo — dotle ona nije bila ugrožena (ibid.. dominacija srpske varijante u Beogradu i u inozemnim predstavništvima ne može se okarakterizirati kao »ugrožavanje« hrvatske varijante: »Konkretno gledano stvarno je teško npr.

2. str.) pa zato ne iznenađuje što znatno više riječi iz nje- . vidi se i na primjeru Evropske unije. kultura. Prestižnost jednako utječe da Slovenci. broj radnih jezika u EU ograničen je na 3 (engleski. Općenito kad se njemački uči kao strani jezik. sa sve jačom tendencijom da se kao radni jezik koristi samo engleski (Blum 2002: 56). prvenstveno uče njemačku a ne austrij­ sku varijantu (Delo 26. ne može proglasiti nelogičnim ili unitarnim što su Slovenci i Makedonci učili srpsku varijantu (a usto je materinski jezik Slove­ naca i Makedonaca ekavski. Kao u odnosu engleskog naspram drugih jezika u EU. kad uče njemački jezik. pa je to bio glavni razlog zašto su bili ekavci i kada su govorili srpskohrvatskim je­ zikom).Nacija. te svima osigurava simultano prevođenje i sve dokumente prevodi na sve jezike.. Ali premda se svi dokumenti EU objavljuju na trenutno 23 službena jezi­ ka. a da ih se mora podmititi kako bi naučili francuski ili njemački« (Laitin 1997: 288). povijest 299 je baš posljedica demokratskog principa što između jezi­ ka sa znatno različitim brojem govornika formalna rav­ nopravnost nigdje ne rezultira stvarnom jednakošću u svim jezičnim domenama«. njemački). Također je poznato da iz »jačih centara se izvozi više jezičnih oblika u ekonomski slabije centre nego obrnuto« (ibid. Engleski je toliko prestižan da su »ljudi spremni plaćati iz vlastitog džepa kako bi naučili engleski. Tko zna za ulogu prestiža. To ne iznenađuje jer poz­ nato je da kodificirajuće knjige »jačih centara imaju veći prestiž« za strance koji uče taj jezik (Ammon 1995: 498).2004. identitet. 9). iako im je Austrija susjedna zemlja (kao i Hrvatska). francuski. tako i kod varijanata prestiž neke varijante utječe da govornici drugih varijanata preuzi­ maju iz nje više riječi ili da se u inozemstvu više uči baš ta varijanta. daleko manje austrijska a sasvim neznatno švicarska. Zakonski je maksimalno demokratska: prihvaća službene jezike svih članica. Da jezici nisu jednaki i da zakon tu ništa ne može iz­ mijeniti. naj­ češće se uči njemačka varijanta.

nego u manje prestižnim jezičnim centri­ ma. dok srpski autoriteti u Srbiji pokazuju to­ leranciju puštajući stanovnike da se slobodno služe rije­ čima po vlastitom izboru — u Srbiji je »tolerancija je­ zičnih raznovrsnosti službena politika« (Greenberg 2001: 33). I ovdje se može prepoznati hrvatsko-srpska si­ tuacija: u Hrvatskoj su normativno zaokupljeni nacio­ nalnom podobnošću riječi. dok su prestižniji centri više usmjereni na stilske aspekte. dok to u Srbiji nije slučaj. zabranjuju im i pro­ ganjaju riječi. Ako ocrtani uzročnoposljedični odnos između . nego stanovnici jezično prestižnijih centara (Ammon 1995: 498). Budući da je srpska varijanta u Jugoslaviji zbog većeg broja go­ vornika i zbog statusa glavnog grada bila prestižnija od hrvatske. Jasno je da su ukočeniji u govoru kad kod svake riječi strepe da li će po­ goditi onu nacionalno podobnu ili ne. Kad se pogledaju i ostala svojstva varijantskih odno­ sa koja Ammon (1995: 498) navodi kao razliku između jezično prestižnijih centara naspram jezično manje pre­ stižnih. u »jačim centrima pokazuju i kodificirajuće knjige i autoriteti za pitanja jezične norme veću jezičnu toleranciju«. Npr. To je vidljivo i na hrvatsko-srpskoj usporedbi: hr­ vatski autoriteti su izrazito netolerantni prema Hrvati­ ma okrivljujući ih da ne znaju jezik. Uslijed toga ne čudi ni sljedeće svojstvo jer ono je u izvjesnoj mjeri posljedica prethodnoga: stanovnici »slabijih centara se općenito smatraju manje vještima u govoru i jezično ukočenijima«. Ako vremenom dođe do promjene u činiocima koji uzrokuju prestiž.300 Snježana Korđić / Jezik i nacionalizam mačke varijante ulazi u austrijsku nego obrnuto. Naredna razlika između prestižnije i manje prestižne varijante sastoji se u tome što je bavljenje normom usmjereno u »slabijim centrima na nacionalne aspekte važeće standardne vari­ jante«. može se očekivati da je više riječi iz nje ulazilo u hrvatsku varijantu nego obrnuto. onda dotad prestižnija varijanta ne mora i ostati takvom: »Odnosi dominacije mogu se i pro­ mijeniti. vidi se da sva vrijede i za hrvatsko-srpsku situa­ ciju.

S hrvatske strane to su bih vodeći kroatisti onoga vremena: Josip Hamm. BiH i Hrvatske. Još očitiji primjer je Velika Britanija. Antun Barac. Marin Franičević.Nacija. onda se jezična dominacija čak mora preokre­ nuti ako se ekonomska snaga centara preokrene. stoljeća neosporno preokrenula u suprotno« (ibid. sastavili ga i potpisali intelektualci iz Srbije. Petar Guberina. godine. čija neka­ dašnja jezična dominacija naspram SAD-a se u toku 20. Gustav Krklec. Josip Barković. Ranko Marinković. Ivan Dončević. povijest 301 ekonomske snage i jezične (ili kulturne) dominacije zai­ sta postoji. Dobriša Cesarić. kultura. Zaključke Novosadskog dogovora koje su oni sastavili naknadno su potpisali s hrvatske strane i Josip Badalić. već i način kako je Novosadski dogovor bio organiziran pokazuje da se zaista radilo o dogovoru jer u njemu su neposredno sudjelovali. identitet. Međutim. Slavko Kolar. Stjepan Ivšić. Ljudevit Jonke. Joža Horvat. Koliko je on takvim ponavljanjem pretvoren u simbol negativnosti. utvrditi na primjeru Portugala. vidi se iz podatka da se u Hrvatskoj danas »kao najgora optužba izriče da je neko rješenje novosadsko ili da su pojedini pravopisci bliski Novome Sadu« (Badurina/Pranjković 2009: 307). To se zaista može. . a s njima su bili i književ­ nici Mirko Božić. Novosadski dogovor U kroatističkim tekstovima se kao oličenje jezičnog uni­ tarizma. Miroslav Krleža.: 496-497). Slavko Ježić. Mijo Mirković. Vojin Jelić. ali se u zadnje vrijeme pokazuje obrnuti pravac domina­ cije. Vjekoslav Kaleb. nametanja i neravnopravnosti redovito navodi Novosadski dogovor iz 1954. barem u naznakama. koji je prije jezično dominirao nad Brazilom. Marijan Matković. PHKJ 1960: 6-10). Stjepan Musulin. Jure Kaštelan (v. Marko Kostrenčić. Mate Hraste. Mihovil Kombol.

latinica i ćirilica. nametanje i neravnoprav­ nost. tu su zaključci: »U nazivu jezika nužno je uvijek u službenoj upotrebi istaći oba njegova sastavna dijela«. Petar Šegedin i drugi (ibid. »Oba izgovo­ ra. Tako Babić (2004: 42) konstatira da je u 19. vladala sloboda normiranja sve do Novosadskog dogovo­ ra 1954. Dogovor sadrži i zaključak da će Matica srpska i Matica hrvatska zajedno napraviti priručni rječnik su­ vremenog srpskohrvatskog jezika.). S obzirom na sve ovo ne iznenađuje što kroatisti koji danas zastupaju tezu da je Novosadski dogovor značio unitarizam. zatim sadrži zaklju­ čak o izradi zajedničke terminologije i zajedničkog pra­ vopisa koji »izradit će sporazumno komisija srpskih i hrvatskih stručnjaka. Premda je kao početak . st. Zagrebu i Sarajevu). npr. tako je i s njegovim sadržajem. Unutar dogovora je i zaključak da »Komisije za izradu pravopisa i terminologije odredit će naša tri sveučilišta (u Beogradu.302 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Vlatko Pavletić. Novak Simić. »Treba spriječiti štetnu pojavu samovoljnog 'pre­ vođenja' tekstova i poštovati originalne tekstove pisaca« (ibid. Kao što formalna organizacija Novosadskog dogovo­ ra ne izgleda kao unitarizam.). »Oba pisma.). Čak i u publikacijama najglasnijih među njima čitatelj nalazi podatke koji pobijaju tezu daje No­ vosadski dogovor donio jezičnu neslobodu. prosvjetnih i drugih javnih radnika« (ibid. i 20. Nadalje. nametanje i neravnopravnost zapadaju u kontradikcije. i Matica srpska u Novom Sadu i Mati­ ca hrvatska u Zagrebu« (ibid. Prije konačnog prihvaćanja nacrt će biti podnijet na diskusiju društvima književnika. ekavski i ijekavski. Naime. a u nekoliko njih se čak eksplicitno inzistira na ravnopravnosti. dvije akademije (u Za­ grebu i Beogradu). ravnopravna su«.). također su u svemu ravnopravna« (ibid. godine: »potrebno je da hrvatski lingvisti nor­ miraju onako slobodno kao što su to mogli od ilirskih dana do Novosadskog dogovora«.). no­ vinara. Novosadski dogovor sastoji se od deset zaključaka.

b) izdavanjem Službenog lista SFRJ na četiri je­ zika. bez obzira koji je tekst prvi. Pravopis .Nacija. Doista. srpskohrvat­ ski i hrvatskosrpski. Kako je nakon Novosadskog dogovora smatrala da u svoje poslovanje treba uvesti oba naziva. Prva redigira tekstove u hrvatskoj varijanti. Ona sebi ne može dopustiti ni praktično narušavanje ravnoprav­ nosti. i formalno potvrđena ravnopravnost hrvatske i srpske varijante (Greenberg 1996: 398. O čitavom razdoblju nakon Novosadskog dogovora Babić (2004: 85) piše da je u SFRJ hrvatska varijanta bila ravnopravna sa srpskom i navodi dokaze da »je to stvarno priznato: a) izdavanjem ustavnog teksta na četi­ ri jezika.415). konstatira je­ zičnu slobodu i ravnopravnost varijanata: »Praksa i da­ lje ide normalnim putem: tekstovi se pišu ili u srpskoj ili u hrvatskoj varijanti i ako treba prilagođuju se za drugu sredinu ili se. a druga u srpskoj« (ibid. oba smatraju autentičnima. a sprovođenje ravnopravno­ sti u praksi potvrđuju i kodifikacijska djela. d) izdavanjem putovnica i sličnih isprava na četiri je­ zika.. ali oni u Saveznoj skupštini nipošto nisu istoznačnice.: 35). Iza tih dvaju naziva stoje dva sadržaja. poriče postojanje neslobode nakon Novosadskog dogovora jer i za razdob­ lje do 1967. tekstovi u Službenom listu SFRJ koji i dalje ima dva izdanja za srpsko-hrvatsko jezično po­ dručje. dakle do same Deklaracije. Postoje dvije komisije: hrvatskosrpska i srpskohrvatska. identitet. Saveznu skupštinu. Navodi da su i najviši organi vlasti prakticirali je­ zičnu ravnopravnost: »Kao pozitivan primjer mogu is­ taći najviše predstavničko tijelo. U njoj se ravnopravnost jezika potpuno poštuje. npr. c) pisanjem natpisa na novčanicama na četiri jezi­ ka. kultura. ona ih je i uvela.: 34). Tako je u dva paralelna izdanja izašao i Ustav SFRJ« (ibid. povijest 303 neslobode naveo Novosadski dogovor. Time je hrvatska varijanta stvarno priznata i stvar­ no ravnopravna sa srpskom i sa slovenskim i makedon­ skim književnim jezikom«. Novosadskim dogovorom je 1954.

a druga na ekavici i ćirilici u Novom Sadu. Prigovori Novosadskom dogovoru Budući da u Novosadskom dogovoru piše da »oba pisma. Beogradski se studio služi latinicom« (ibid. ravnopravna su« (iz Babić 2004: 35). latinica i ćirilica. i Rječnik 1967.: 36). Najčešće primjenjivani postu­ pak vidljiv je u nizu primjera. A to je potpuno neovisno od učestalosti upotrebe. Autor se pravi da ne zna što znači ravnopravnost: ravnopravnost znači da svatko ima pra­ vo koristiti bilo jedno bilo drugo pismo. U njihovoj izradi su ravnopravno sudjelovali pred­ stavnici različitih varijanti. ali tako da se ne na­ vode dokazi za neravnopravnost. Npr. Babić to citira i kaže da nisu ravnopravna jer »Hrvati se u slobodnom izboru ne služe ćirilicom. koja su nastala kao rezultat Novo­ sadskog dogovora: izišla su istovremeno u dvije ravno­ pravne verzije od kojih je jedna objavljena na ijekavici i latinici u Zagrebu. po učestalosti upotrebe se jako razlikuju ravnopravni jezici u Svicar- . a Srbi se u pre­ težnoj većini ne služe latinicom. nego za nešto drugo: za učestalost upotrebe.. Ovom tvrdnjom se. čitatelj se danas uistinu može zapitati kako je moguće da su usprkos tim činjenicama autori po­ put Stjepana Babica uspjeli izgraditi legendu da su No­ vosadski dogovor iz 1954.. Ravnopravnosti nema ni u službenoj upotrebi. želi pobiti ravno­ pravnost iz Novosadskog dogovora. koje su zajedno i objavile ta djela.304 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 1960. Pravopisa i Rječnika. Znajući sve to. Pravopis dviju matica iz 1960. što ćemo pokazati u na­ stavku. uključene su bile i Matica hrvatska i Matica srpska. Na televiziji se ćirilica samo izu­ zetno pojavljuje. znak neravnopravnosti i unitaristički čin? Uspjeli su služeći se postupcima koje Babić (2004) iznosi publicirajući ponovo svoje članke koji su krajem 60-ih doveli do rušenja Novosadskog dogovo­ ra. dakle. i Rječnik dviju matica iz 1967.

talijanskim 8%. kad se zbog Novosadskog dogovora koristi dvodijelni naziv u naslovi­ ma poput Društvo nastavnika srpskohrvatskog. kultura. Kod sljedeće točke Novosadskog dogovora Babić ko­ ristiti istu tehniku. francuskim 19%. identitet. Tvrdi da složeni naziv »zapravo prikriva na­ metanje«. Bosne i Crne Gore u saveznim institucijama kad su se javljali za riječ nisu morali prelaziti na ekavsku vari­ jantu. pa i kod toga kaže da nisu ravnopravna poistov­ jećujući neutemeljeno ravnopravnost i učestalost upo­ trebe: tvrdi da savezne institucije »pretežno upotreblja­ vaju srpsku varijantu. Ravnoprav­ nost nečega nije isto što i njegova učestalost. i sam Babić je istakao pozitivan primjer jezične ravnopravno­ sti u najvišem predstavničkom tijelu. što potvrđuje daje ijekavska varijanta bila ravno­ pravna i u saveznim institucijama. retroromanskim 1%. također su u svemu ravno­ pravna«. Saveznoj skupštini (ibid. Babicu od­ jednom nije stalo do ravnopravnosti. Sto se tiče saveznih institucija. koji kad su govorili ovim. Kod zaključka Novosadskog dogovora da zbog ravno­ pravnosti »u nazivu jezika nužno je uvijek u službenoj upotrebi istaći oba njegova sastavna dijela«. Opet se pravi da ne zna kako ravnopravnost znači da svatko ima pravo koristiti bilo jednu bilo drugu varijantu. Naime. A učestalost ne može biti jednaka već i zbog toga što broj govornika pojedine varijante nije jednak. povijest 305 skoj: njemačkim govori 64% stanovništva. a prema tome i ekavski izgovor« (ibid. ekavski i ijekavski. Usput rečeno. a svejedno su to četiri ravnopravna jezika u Švicarskoj. Predstavnici Hrvat­ ske. Citira iz Novosadskog dogovora »oba izgovora. u njima su bili i predstav­ nici Makedonije i Slovenije.).Nadja.: 44). Po dva puta se navodi ime svakog naroda!« (ibid. odnosno hrvatskosrpskog jezika. onda to smatra preravnopravnim i prigovara da »je ravnopravnost time dotjerana do apsurda.: 35). a nedostatak dokaza za tu tvrdnju nadomješta . nji­ ma stranim jezikom koristili su ekavsku varijantu jer su i njihovi materinski jezici ekavski.

.. Priznaje daje »zagudio unitaristički« (Ba­ bić 2001: 256). I sam Babić (2004: 56) priznaje da je s »težnjom k jedinstvu« nastavio i u drugom tekstu. O tim svojim člancima kaže da su »nor­ malan put u zbliženju naših varijanata na znanstvenoj i načelnoj osnovi i toga ću se puta i ubuduće držati« (ibid..306 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam demagogijom: »da nije tako. Toliko je prednjačio u unitarizmu da mu je čak naj­ prominentniji srpski lingvist P. I.). 1964. doduše one koja je hrlila u suprotnom smeru.. u čemu se očituje nametanje — za sve to Babicu nedostaju dokazi. Samardžija. Anić. kako se manifestira njihov unitarizam.] da utječu da se težnja k jedinstvu što prije ostvari'«. No tko su navodni srpski unitari­ sti. ne bi se unitaristi za nj borili tako žestoko« (ibid. gdje »sam to dopunio člankom Zvučnik. i (ibid. predlažući u devet tačaka i konkretnu metodolo­ giju rada na 'uklanjanju' razlika među varijantama« (iz Babić 2001: 253). glasnogovornik i varijante u kojem sam istim postup­ kom nastojao da uklonim još jednu hrvatsko-srpsku jezičnu razliku«. Ali zato nudi dokaze koji pokazuju da je upravo on bio unitarist. Objavio je vlastiti program u devet točaka kako ukinuti hrvatsko-srpske jezične razlike (Babić 1964: 74) i postići jedinstven jezik. Gröschel (2009: 75) zapaža da »u svojim procjenama srpskohrvatskoga jezi­ ka Babić je u usporedbi s ranijim publikacijama postao 'od Pavla Savle'. objavio je članak Uklanjanje hrvatsko-srpskih jezičnih razlika. Ivić to zamjerao pod­ sjećajući povodom Babićevog kasnijeg forsiranja nacio­ nalističkog pristupa jeziku: »On je i pre četvrt stoleća bio na čelu kolone najodlučnijih. U Jeziku XI. M. Isto su Babicu u svojim člancima za­ mjerile i kolege s katedre V. 72): 'lingvisti [.).. bio je uvjereni zastupnik 'uk­ lanjanja hrvatsko-srpskih jezičnih razlika'. i možemo čitati kod njega o 'jezičnom jedinstvu Srba i Hrvata': 'Je­ dinstveni je jezik idealno rješenje' (Babić 1964. Tu je on u borbi za zbližavanje otišao dalje nego ijedan drugi autor. . 71). godine. Još 1964.] su dužni [.

taj što ga Srbi nisu prihvati­ li« (ibid. zar neprihvaćanje od strane Srba ne bi moglo biti dokaz da Srbi nisu bili unitaristi.] osnovni je dakle dokaz da taj članak nije bio unitaristički. Kaže »nisam ni protiv toga da se zbog kojih razloga upotrijebi i naziv s oba narodna imena. 301).: 266).: 255. Naime. jedan od njih se pozitivno izjašnjava o tom članku i 90-ih godina (Jezik 44.. Brozovića. Katičića i D. vidimo da Babić (2004:44-45) prešućuje bitne stvari. dvodijelni naziv se ne nameće narodu jer u Novosadskom dogovoru piše da je to naziv za »službenu upotrebu«. »nakon raspada Jugoslavije Babić se pretvorio u fanatičnog zagovornika maksimalnog di­ ferenciranja hrvatskoga i srpskoga. 50). Gröschel (2009: 371) uočava da. Silić (ibid. i to zbog ravno­ pravnosti naroda i varijanti. Međutim. 1965.. povijest 307 Pranjković i J. 1996. No.Nacija. Na to podsjeća i Ljudevit Jonke braneći zaključke Novosadskog dogovora (1968/ 69: 18): »U tim zaključcima se konstatira da su oba izgo­ vora (ijekavski i ekavski) i oba pisma (latinica i ćirilica) u svemu ravnopravna« te da »je u službenoj upotrebi nu- . Jezik 13. »specijalno upečatljiv primjer prilagođavanja koncepcijama jezika dominantnim pod različitim političkim sistemima pruža vodeća figura postjugoslavenskog hrvatskog jezičnog separatizma«: Stjepan Babić. a drugi puta sa secesionističkim« (ibid. Objavljujući ponovo svoj programatski članak iz 1964. ali one potječu od hrvatskih lingvista sličnih Babicu — od Radoslava Katičića i Dalibora Brozovića (v.: 75). 22. Babić (2001: 257-265) ističe kako u publikacijama srpskih autora »nema ni jed­ noga jedinoga Člančića u kojem bi bilo tko sa srpske stra­ ne pohvalio taj članak [. kultura. za razliku od autora tog članka? Par pozitivnih reakcija na članak iz 1964. Njegov slučaj eg­ zemplarno pokazuje kako su u Hrvatskoj zadnjih deset­ ljeća često nastupale iste osobe kao normatori jezika je­ danput s unitarističkim pozicijama. može se naći. identitet. Vratimo li se na temu dvodijelnog naziva u Novosad­ skom dogovoru. uz R. 39). ali sam protiv toga da se on silom nameće«.

— uočava daje Srbija imala 1947. jedne pored drugih. Babić (2004: 36).308 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam žno u nazivu jezika uvijek istaći oba njegova sastavna di­ jela (srpskohrvatski. jednodijelni naziv srpski jezik te daje baš ona nakon No­ vosadskog dogovora prešla na dvodijelni naziv u ustavu iz 1963. O službenoj upotrebi naziva jezika Gröschel (2003: 19) — uspoređujući ustave jugoslavenskih republika iz 1947. Gröschel ističe daje time od strane Srba »i nominalno uklonjen serbocentrizam kod standardnog jezika koji im je zajednički s Hrvatima. ali u neslužbenoj upotrebi dopušteni su i nazivi hrvatski. izraz zaštitni znak objašnjava se kao »fabrički. . kako je to zahtije­ vao Novosadski dogovor iz 1954.). ali Babić ovdje temu ravno­ pravnosti ni ne spominje.. prema kojem u službe­ noj upotrebi imena jezika uvijek treba u glotonimskom spoju navesti komponente srpski i hrvatski«. hrvatskosrpski. srpski ili hrvatski). čiju izrađuje pokrenuo Novosadski dogovor pokazuje se postojanje varijanata tako što su varijantski različite riječi ravnopravno na­ vođene. u izdanju Matice srpske objašnjava se značenje riječi znanje kao »poznavanje jedne naučne. hrvatski ili srpski. Prigovori Rječniku zasnovanom na Novosadskom dogovoru U Rječniku dviju matica iz 1967. ostaje nepoznato. znanstvene oblasti«. npr. međutim. tvornički žig na robi ili proizvodu«. dok je Hrvatska dvodijelni imala već u svom ustavu iz 1947. Netko bi istakao daje to oličenje ravnopravnosti. odvojene zarezom« (ibid. Zamjera što su izra­ đivači Rječnika pazeći na ravnopravnost čak i u definici­ je riječi unosili »riječi s istočnog i zapadnog jezičnog po­ dručja. srpski«. zbog toga kritizira izrađivače Rječnika: »pošli su na najgore moguće rje­ šenje: riječi koje se razlikuju u hrvatskoj i srpskoj vari­ janti navodili su usporedno«.. s onima iz 1963. Zašto bi to bilo najgore moguće rješenje.

navodno. pokazivao razlike između varijana­ ta.Nacija. A ovdje čak i tome prigovara: »Sami primjeri pokazuju kako je takav način pisanja ne­ normalan.: 65). jedan od glavnih sastojaka vazduha. povijest 309 Umjesto toga kaže o Rječniku da »razlike nastojimo uporno prikriti« (ibid. to jest da među varijantama nema nikak­ vih razlika« (ibid. Rječnik je. Babić (2004: 87) proglašava nastojanjem Rječnika da »svakome onemogući bilo kakav izbor« riječi. »azot — gas. do koje je Babicu inače. uvrstio je usporedno varijantski različite riječi. Citirani primjeri pokazuju da su urednici Rječnika sve podredili ravnopravnosti. kako nepotrebno opterećuje opseg rječnika« (ibid. identitet. npr.). plin bez boje i mirisa. do te mjere da mu je Babić prigovorio neprirodnost izražavanja. zraka« (ibid. O ravno­ pravnim navođenjima varijantski različitih riječi u Rječniku kaže da »nisu bila na putu koji vodi istinskoj .: 53) u »unitarističkima poslovima kao što je bio Rječnik hrvatskosrpskog/srpskohrvatskog književnogjezika« (ibid. Badurina/Pranjković (2009: 315) navo­ đenje varijantskih dvostrukosti također proglašavaju unitarizmom. Poput Babica. kultura. Nakon svega toga Babić piše o Rječniku daje izrađen »s nastojanjem da pokaže kako je hrvatsko-srpski književni jezik potpu­ no jedinstven.: 66). Budući da nizanje varijantskih dvostruko­ sti omogućava slobodu izbora. dakle. Kao da u Rječniku ne postoji ni­ zanje varijantskih dvostrukosti Babić izvodi zaključak da Rječnik prikriva razlike: »Rječniku i ne mora biti cilj da pokaže razlike. To stoje Rječnik nudeći dvostruke varijantske oblike omogućavao korisniku da slobodno izabire između njih. para­ lelno ih je navodio i u definicijama.: 113).). a nametanu liberalizmu no­ vosadskog pravopisnog rječnika«. jako stalo. za Badurinu/Pranjkovića (2009: 316) čak i sloboda izbora postaje negativnost pa o njoj kažu daje riječ o »lažnu. ali ih ne smije ni prikrivati« (ibid. Ana drugom mjestu priz­ naje suprotno o Rječniku: »težnja za ravnopravnošću očituje se u opisu značenja«.

a lokal­ ni. centralni drugoj« (Babić 2004: 67). barbarin = varvarin. Samo tako se može objasniti što mu smeta navođenje varijantskih dvostrukosti. nije mu više bitna ravnopravnost varijanata nego estetska stra­ na Rječnika. cikla = cvekla. središnji pripadaju jednoj strani. Iz toga se vidi da kad netko pravi ustupke nacionalistima kakav je Babić da bi ih smirio. lokalni organi podvrgnuti sre­ dišnjoj. centralnoj vlasti« jer smatra da će se to shvatiti kao »da mjesni. U Rječniku se koristio i znak jednakosti između vari­ jantskih riječi. npr. vidi se već i po tome što se stvarno prih­ vaća. Pri ispunjavanju naručenog zadatka Babić je. suočivši se s ravnopravnim navođenjem varijantskih dvostrukosti u Rječniku.: 83). Babić to komentira: »Na prvi pogled ravnopravnost je . Ladanovoj itd.310 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ravnopravnosti i pravom bratstvu.. Da iza kritiziranja Rječnika stoji (na­ cionalistička) politika. Da podsjetimo. Kritizirao sam neprirodna dvostručenja u rječnici­ ma [. Babićeva kritika je bila naručena od strane Matice hrvatske. kritici Rječnika: »Da smo mi polazili i s političkih gledišta. pri­ govore morao izmišljati. koja je potom zbog navodne neravnopravnosti obustavila zajednički rad na Rječniku i objavljivanje na­ rednih tomova. njima to služi samo kao potvrda da su u pravu i da nasta­ ve još intenzivnije.. a kao dokaz za opravdanost svoje kritike navodi to što su je urednici Rječnika pomirljivo prihvatili za naredne tomove. ne treba i ne može se nijekati« (ibid. Pokazatelji ravnopravnosti su ovdje za Babica »neprirodna dvostručenja«. priznaje i sam Babić govoreći o svojoj i Katičićevoj. o Matici hrvatskoj je poz­ nato da je 60-ih i 70-ih godina »mutirala u 'kvazi-političku stranku'« (Sundhaussen 2001: 8).: 57). kri­ tizira definiciju u Rječniku »sistem upravljanja ili orga­ nizacije u kojoj su mjesni. Dokaz da sam u kriti­ ci imao pravo. npr.] i sad imam pismenu izjavu da se to mijenja«: isječak iz izjave potvrđuje kako je postigao da »dupliranje je zadržano samo tamo gdje neće izgledati neprirod­ no i nategnuto« (ibid.

nego je dat kod one koja je prva po abecedi.: 71). Babić i taj najravnopravniji postupak želi prikazati kao neravnopravnost: protestira stoje npr. Babić se zaista pravi da ne razumije kako znak jednakosti govori da riječi imaju isto značenje. No u RMH [Rječniku Matice hrvatske] to je znak veli­ ke nejednakosti« (ibid. Riječi koje znače isto navedene su. povijest 311 potpuna jer je znak = znak ravnopravnosti par excellen­ ce. ne smije se po Babicu staviti znak jednakosti između drugačiji = drukčiji zato što »prva ima slog više«. npr. Ta Babićeva rečenica dema­ goški sugerira da se ipak radi o velikoj neravnopravno­ sti. A kako ju obrazlaže? Tako što prigovara urednicima Rječnika da nisu smjeli koristiti taj znak jer riječi nisu apsolutno identične. a kod one koja je po abecedi kasnija upućeno je da se pogleda opis kod prve. netočno govori i da jedna riječ dobiva pred­ nost. vlak znači isto što i voz. a opis nije nepotrebno ponavljan kod svake od njih da se opseg Rječnika ne bi nepotrebno povećavao (Babić inače prigovara opsegu Rječnika). da npr. To što se opis s primjerima nalazi kod jedne riječi ne shvaća se kao da ta riječ ima prednost.Nacija.). a defenziva je bez primjera i po tome nije ravnopravna defanzivi« (ibid. identitet. kultura. No zašto bi to bilo nenormalno kad se riječi i u domaćim i u stra­ nim rječnicima redaju po abecedi odnosno po azbuci? Osim toga.obje u Rječniku.: 68). a azbučnom u drugom prepuštati koja će riječ dobiti prednost« (ibid. Po njegovoj logici bilo bi zabranjeno u rječniku napisati knjiga = book jer nemaju iste glasove i isti broj slogova. nego se zna da je opis tamo samo zato što je ta riječ slučajno po abeced- . defenziva znakom jednakosti izjed­ načena s defanzivom »alije značenje ijedan primjer dan kod defanziva. Ali Babić želi prigovarati po svaku cijenu pa kaže »nenormalno je abe­ cednom redu u jednom rječniku. Sam je svjestan ira­ cionalnosti svog prigovora jer priznaje »Može se kazati da to podjednako pogađa ijednu i drugu stranu kad abe­ cedni red odlučuje koja će riječ dobiti prednost i da je tako ravnopravnost postignuta« (ibid.).

: 77-78). opet je to nepravda« (ibid. po njemu bi ispalo da samo listopadno drvo ima plod koji se zove isto kao i drvo. No Babić mora nekako izvesti zaključak o nepravdi pa ga iz­ vlači ovako: »Kad bi abeceda i bila pravedna pa u RMH podijelila prednosti fifty-fifty. da nije dobar (ibid. Na više mjesta iznosi zamjerke Rječniku na osnovi svoje sumnje a da nije ni pogledao kako to izgleda u Rječniku.).312 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nom poretku ispred druge riječi s istim značenjem. ne bih ovu sumnju iznosio daje ne smatram vrlo važnom« (ibid. nego je achtzig po abecedi ispred fünfzig. limun. veliki rječnik njemačkog jezika Duden kod riječi 'pede­ set' fünfzig upućuje da se opis i primjeri pogledaju pod 'osamdeset' achtzig — to ne znači da osamdeset ima prednost nad pedeset. prešućujući daje slovo / . Npr. hrvatski kritičari Rječnika koristili su još jednu metodu: predbacivali su beogradskoj redakciji zbog nekih pojedinosti u Rječniku. Zamjera daje kod definicije duda kao li­ stopadnog drveta i njegovog ploda »nepotrebno listopadno« (ibid.: 88). pa da se ne bi ponavljala ista mustra opisa i primjera.: 78) — tu se također vidi kako izmišlja prigovo­ re. I sam priznaje svoj postupak: »budući da to ni­ sam uspio dovoljno provjeriti. Razloga zašto bi to bila nepravda nema. nejasan.: 73). maslina nisu listopadni. Budući da su u izradi Rječnika sudjelovale i hrvatska i srpska redakcija. Bez ikakvog obrazlaganja ili dokazi­ vanja tvrdi kod pojedinih riječi daje opis njihovog zna­ čenja u Rječniku kompliciran. On računa s tim da su čitatelji navikli sve mu slijepo vjerovati. Bez provjere predbacuje »bit će da ima« i još većih negativnosti u Rječniku (ibid. predbacivali su što od četiri primjera za riječ iskopnjeti nijedan nije od hrvatskog pisca. prešućujući daje baš te dijelove Rječnika izradila zagrebačka redakcija. data je pod onom riječju koja je po abecedi prva a kod drugih riječi istog tipa je upućeno na prvu. što nije istina jer npr. Npr. na­ ranča. ali oni očito nisu ni potrebni jer dovoljno je da Babić tvrdi daje nepravda.

kratkotalasni kod Miro­ slava Krleže. upravo to razdoblje Babić proglašava uzoritim — očito ne zna da su se tada upotrebljavale riječi koje u novije vrijeme protje­ ruje kao srpske. koju riječ bismo ovoga tjedna mogli proglasiti srpskom«. Pa ni sam Stjepan Babić prije nekoliko desetljeća nije znao koje će sve riječi proglasiti nehrvatskima: dovoljno je po­ gledati njegove tekstove u Jeziku iz 60-ih godina (i Brozovićeve i Katičićeve) pa će se vidjeti daje upotrebljavao riječi koje su danas na glasu da nisu hrvatske. čutnja kod Ivana Kozarcajefiin kod Mihaj­ la Lalića. Autorima Rječnika Babić (2004: 72) prigovara što su naveli potvrdu riječi vlak kod Stevana Sremca. Ta­ kođer zato što je u dvije riječi nedostajalo j izveli su zak­ ljučak da »se ovaj Rječnik pokazuje kao jedinstven prim­ jer polupismenosti i jezičnog nasilja. u što se može uvjeri­ ti svatko tko malo pogleda novine iz raznih hrvatskih gradova npr. Babić bi naknadno falsificirao prošlost i napravio da citirani pisci nisu koristili riječi koje su koristili. do 1910.: .Nacija. povijest 313 izrađivala zagrebačka redakcija. Usto su na osnovi tog jednog primjera izveli zaključak da je dokumentacija iz srpskih pisaca općenito više zastupljena u Rječniku. od 1900. Priznaje i da u 1. kultura. a upravo taj dio Rječnika je izra­ dila zagrebačka redakcija. kino iz Letopisa Matice srpske. Babić bi. jer se u njem ekavi­ ca miješa s ijekavicom«. Međutim. st. hartija kod Tina Ujevića itd.: 90). polovini 20. htio da se prešuti postojanje tih potvrda. Istovremeno i sam priznaje da se riječi ne mogu odrediti kao hrvatske ili srpske. a druge pretežno na drugom području« (ibid. koji će si uzeti za cilj da riječi uobičajene u Hrvatskoj počne proganjati po sistemu »da vidimo. identitet. nego »da smo bliže istini kad kažemo da se jedne pretežno upotreblja­ vaju najednom. očito. »mnoge riječi nisu bile još nabijene polarizacijskim oznakama« (ibid. Usput rečeno. citi­ rani autori nisu mogli predvidjeti da će se roditi jedan Stjepan Babić. Ali oni nisu bili jedini u Hrvatskoj koji su koristili te riječi. kafa kod Matije Mažuranića i iz hrvatskih narodnih pjesama.

Istu metodu primjenjivao je desetljećima. Većina hrvatskoga naroda u svojim govorima upotrebljava hiljada« (ibid. Zato sam se zauzeo za tisuću« (str. Katičić (Jezik 41/3. To znači da je Babić ciljano istjerivao riječ koja je uobičajena kod većine hrvatskog naroda samo da bi umjetno napravio razliku prema jezi­ ku u Srbiji. Taj korpus. Svjestan je da je svojim proganjanjem hiljade širio neistinu: »kad je došla hrvatska sloboda. i to najvećim dijelom ciljano.314 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 91) — to znači da se u 2. ne nastaju prirodno. i sam priznaje da ako pogledate tekstove s kraja 19. koji je R. među koja se ubrajaju nacionalne varijante.). znajući pritom da riječi koje uzima na odstrel progla­ šavajući ih srbizmima ustvari nisu srbizmi. st. st. »pomi­ slit ćete da su već onda Hrvati upotrebljavali tolike srbiz­ me. od strane osoba koje pritom imaju sa­ svim određene interese« (Amnion 2000: 523). i da se to vrijeme poklapa s vremenom djelovanja Stjepana Babica.: 208). Babić piše za nove generacije o 60-ima kako je u ono vrijeme »postojala opasnost da prevlada samo hilja­ da kao zajednička riječ. Npr. Babić je odlučio da napravi jednu jezičnu razliku tako da počne forsirati tisuću a da hilja­ du proglasi srpskom premda je bila zajednička. 1994. nego rukovođeno od strane određenih osoba ili grupa«. Godine 2004. ciljano radi na pravljenju razlika. nego se u znatnoj mjeri naprave. A to jednostavno nije istina. Naime. Babić i sam opisuje kako je to radio. Ali to tada nisu bili srbizmi« (ibid. 65) ocijenio kao »reprezentativan i . a tisuća ni tada kao ni prije tog vremena nije bila proširena na hrvatskom prostoru. 196). 60-ih godi­ na je hiljada bila uobičajena riječ u Hrvatskoj. I da »ni obilježja koja diferenciraju i označavaju grupu. I korpus jezika analiziran u knjizi Relativna rečenica (Kordić 1995) pokazuje isto. Na takve aktivnosti primjenjivo je Ammonovo (1995: 92) zapažanje da se »u mnogo slučajeva regionalna sim­ bolika jezičnih oblika ne razvije jednostavno prirodno. mnogi su smatrali da je hiljada srpska riječ. polovini 20.

identitet. To itekako dovodi u pitanje utemeljenost tvrdnje da se jezik u Hrvatskoj zbog unitarizma srpskih filologa nasilno približavao srpskom jezičnom izrazu.-1524. Čak i mnoge riječi koje su sada već desetljećima markirane kao nehrvatske pojavljuju se često u tekstovima objavljenima u Hrvatskoj početkom 20. do 1910. Pogled na jezik u korpusuHznenađuje kad se ima na umu da še jezik upravo tog razdoblja proglašava od početka 90-ih uzorom kojemu trebamo težiti. o hiljadi Pohl (1998: 12) napominje da »se sreće već u staroj književnosti (npr. po­ kazuje da su se u Hrvatskoj i prije stvaranja prve i druge Jugoslavije koristile riječi koje se u najnovije vrijeme proganjaju pod izlikom da su navodno nametnute u prvoj i drugoj Jugoslaviji. a »zadatak lingvistike sastoji se u tome da se trezveno bavi jezičnim činjenicama. 1450.) . kultura. Korpus sadrži velik broj novina koje su izlazile u Zagre­ bu. obilježiti nauku ili hiljadu kao srpske ne bi bilo ispravno jer ih je do onog doba koristila i većina Hrvata. riječi nisu obi­ lježavane kao isključivo hrvatske ili isključivo srpske zato što npr. Prije bi se moglo reći da se jezik u Hrvatskoj namjerno pravio drugačijim od jezika u Srbiji ne samo nakon 1990. do danas.. povijest 315 kulturnohistorijski vrijedan korpus«. A obilježiti tisuću kao hrvatsku također ne bi od­ govaralo tadašnjem stanju stvari zbog toga što je većina Hrvata upotrebljavala hiljadu.Nacija. Na takav zaključak na­ vode jezične činjenice. kod Marka Marulića. Korpus. naime. dakle prije stvaranja prve zajedničke države Hrvata i Srba. književna djela raz­ nih autora. odnosno što se iz jezičnih či­ njenica ne može očitati« (Kristophson 2000: 179). stoljeća. U Rječniku dviju matica iz 1967. Rijeci. znanstvene radove i administrativne teksto­ ve (popis tekstova naveden je u knjizi na str... sastoji se od tek­ stova objavljenih u Hrvatskoj od 1900. Usput rečeno. Ona tre­ ba reći kakve spoznaje se o izvanjezičnim stvarima mogu dobiti iz jezičnih činjenica. nego s manjim ili većim žarom u cijelom vremen­ skom periodu od 1918. Dubrovniku itd. 322-324). Osijeku.

Kačić. To znači da priča o navodnom spašavanju ijekavice ima funkciju graditi mit da je namjera Novo­ sadskog dogovora bila jezično nametanje Hrvatima. Divković. A. Hektorović. pa dakle nije (i nije bila) ogra­ ničena na istok tog jezičnog područja«. M. proglašavajući je tako specifičnošću svih Hrvata. Kanižlić. Stari Rječnik JAZU (1887-1891: 597-598) navodi da su hiljadu kori­ stili A. Jonke je branio rezul­ tate Novosadskog dogovora ne samo tada. koje u stvarnosti nisu bile takve. Time bi se umjetno povećavale nacionalne jezične razlike. Jonke 1954/55: 67-69). i pravopi- . H. novosadskom Pravopisu Jedna od neznanstvenih metoda u kroatističkim publi­ kacijama je da se prepričava što je netko u tajnosti na­ vodno rekao i što čitatelj ne može provjeriti: npr. M. samo to hrvatski oblik. Babić (2004: 51) piše daje Ljudevit Jonke po povratku s Novo­ sadskog dogovora navodno rekao »Spasili smo ijekavi­ cu«. Lučić. čiji urednik je bio Jonke sa Stevanovićem. a prešućuje da je Jonke nakon povratka napisao i objavio u Zagrebu pozitivan izvještaj o Novosadskom do­ govoru (v. podsjećajući jezične aktiviste iz svog okruženja u Hrvatskoj: »Težnja je Novosadskog dogovora da se stvore tolerantni jezični odnosi« (v. Jonke 1968/69: 18). Reljković. A. godine Rječnik dvi­ ju matica obilježio hiljadu kao srpsku. Prigovori tzv. Babić prešućuje i da se u stenografskom zapisniku s novosadskog sastanka može vidjeti kako na sastanku nije ni bilo prijedloga da se uki­ ne ijekavica. navodno. Babić (2004: 38) predbacuje novosadskom Pravopi­ su.316 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam kao i kod zapadnih pisaca. napravili su da se vreme­ nom kod Hrvata počne doživljavati kao nacionalna spe­ cifičnost i da naposljetku to i postane. Daje 1967. zato što su ondašnje vlasti sta­ vile uz hiljadu na novčanice i tisuću. Uostalom. nego i četrna­ est godina nakon Novosadskog dogovora. P. to bi oni koji su nacionalisti u Hrvatskoj tumačili kao pravo da zahtijeva­ ju od Hrvata koji koriste hiljadu prelazak na tisuću jer je.

Josip Hamm. kultura. Mate Hraste. traži da neću zamijene pomoću ne ću itd.« (ibid. tko-ko.. (ibid. čiji članovi su s hrvatske strane bili Ljude­ vit Jonke. da je »zatražila od svakog pojedinca da mijenja svoje govor­ ne navike dotad opravdane književnom praksom«. Nasuprot Jonkeu. Babić (2004: 39) kaže »Mislim da je samovoljom jednog člana ured­ ništva (Jovo Vuković) uneseno 'točan ne nego tačan'. Priznaje i da novosadskim Pravopisom ništa nije unifici­ rano.] zaključila da se neće ići na izjednačivanje. a otkad postoji država Hrvatska Babić u njoj upravo to traži svo­ jim pravopisom: zahtijeva od svakog pojedinca da mije­ nja svoje navike dotad opravdane književnom praksom. U zamjerkama Pravopisu iznose se nedokazane su­ mnje. umjesto uprošćavanje suglasničkih skupova usvojila je pojednostavljivanje suglasni­ ka. a prešućuju dokazljive činjenice. Godinu dana nakon Babićevih prigovora. . povijest 317 snoj komisiji. nego na popisivanje termina isticanjem onih koji su bolji za vr­ šenje terminološke službe«. A kad nabraja što je usvojila zajednička pravopisna komisija.: 38). umjesto posesivne zamenice usvojila je prisvojne za­ mjenice itd.). zanimljivo je da Babić u gornjem citatu smatra negativnim ako pravopis traži »od svakog pojedinca da mijenja svoje navike«. Usput rečeno. pa ni nazivlje (ibid. umjesto građenje reci usvojila je tvorba riječi. pisanje stranih imena i dr. npr. Jonke (1968/69: 18) u zagrebačkom časopisu Jezik ponovo bra­ ni zaključke Novosadskog dogovora ističući da do unita­ rizma nije došlo ni kod nazivlja jer je komisija za izradu zajedničke terminologije »već na svojim prvim sjednica­ ma [.. ali istovremeno i sam priznaje da je novosadski Pravopis ostavio »dvostrukosti: uvo-uho.Nacija. vidi se daje ve­ likim dijelom usvojila ono što se danas smatra karakteri­ stičnim za hrvatsku varijantu. Slavko Pavešić. npr. npr. hemija-kemija. pisanje futura I. Badurina/Pranjković (2009: 315) tvrde da je Pravopis unitari­ stički ujednačavao terminologiju. identitet.: 39). Navodi kako čak ni gra­ matički nazivi nisu unificirani.

Npr. godine. u ime 'jezične čistoće' (zato što je riječ o rusizmu). Pro­ glašavanjem tačke za »predstavnika svih nametanja« potvrđuje da nametanja nije ni bilo. a još više za­ jedničkim jezičnim priručnicima kojima je na čelu bio novosadski pravopis iz 1960. i da su . Badurina/Pranjković (2009: 307) o Pravopisu tvrde da »je bio nametnut« i da »je imao ne­ prikrivene jezičnounitarističke zadaće«. HAZU (2007: 47) također tvrdi da »digla se hajka. Po njemu smo morali pisati 1 govoriti tačka. Zanimljivo je da se točka redovito pojavljuje kao glavni ili jedini dokaz navodnog srpskog unitarizma kod hrvatskih jezikoslovaca kad zadnjih desetljeća prave mit 0 srpskom jezičnom nasilju. pa do­ nekle i uopće jezikoslovno nazivlje (između točke i tačke bira se tačka. iz uporabe bile istjerivane i njegove iz­ vedenice«. Babić (2004: 161) tvrdi daje nametanja bilo »naj­ više Novosadskim dogovorom 1954. Istovremeno i Babić i Badurina/Pranjković prešućuju da je Jonke u Je­ ziku redovito izvještavao sa svih sastanaka pravopisne komisije koja je radila na sastavljanju pravopisa. primjerice na stari hrvatski rusi­ zam točka. koji je bio zamjenjivan ne samo kao pravopi­ sni nazivak nego su. Po tome je novosadski pravopis doista u pravom smislu riječi unitaristički«. Poput Babica. između prisvojni i posvojni bira se prisvojni — npr. neka to bude kao pred­ stavnik svih nametanja novosadskim pravopisom«. Ajoš zanimljivije je što nitko od njih ne spominje da je ustvari Jonke zastupao tačku. prisvojni prid­ jevi). točno i tačnost.318 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 'točnost ne nego tačnost'«. AH i Babić i članovi HAZU i Badurina/Pranjković zaboravljaju spomenuti da je »u ime 'jezične čistoće'« protiv rusizma točka kao i protiv zapete pisao nitko drugi nego Ljudevit Jonke (1961/62: 58): »ako su riječi točka i zapeta rusizmi. Podjednako pišu i Badurina/Pranjković (2009: 315) da »vrlo je loša strana novosadskoga pravopi­ sa činjenica da se u njemu ujednačuje pravopisno. između zareza i zapete zarez. više nam odgo­ varaju riječi tačka (prema taknuti) i zarez (prema zareza­ ti)«.

veliko i malo slovo. riječi . Izvještaj s prvog sa­ stanka Jonke (1954/55a: 157-158) završava riječima: »Kao učesnik prvog sastanka Pravopisne komisije u No­ vom Sadu mogu reći. Hrastea. Belić. zaključeno je. Hamma. Ističe i da »Pravopisni rječnik je najveći dio knjige. a ne od nekakvog srpskog filološkog društva.Nacija. Franičević. Znači. koji čini daleko najveći dio Pravopisa. identitet. Budući da su sastanci održavani naizmjenično u No­ vom Sadu. čak i građa za Pravo­ pisni rječnik. tj. Pavešića. Frangeš. Zagrebu. Lalić. te da su o svim tim točkama doneseni jed­ noglasni zaključci. Beogradu. da se rad u Komisiji odvijao u atmo­ sferi međusobnog razumijevanja i poštovanja. Jonke je napisao i pohvalan prikaz Pravopisa nakon što je ovaj izišao. Andrić i dr. A »da bi rad Komisije brže napredo­ vao. U prikazu ističe (1961/62: 57-59): »Kad se Pravopis pojavio kao knjiga na tržištu. da se nađe pravilno i pra­ vedno rješenje. koji je već pripremilo Hrvatsko filološko društvo u svojoj Pravopisnoj sekciji«. da su se ocrtale tendencije za traženjem naučnog. Aleksić. Hadžić i sa sarajevske Vuković. bio je osobito dobro primljen u književnim krugovima (Pavletić. da Matice otkupe građu za Pravopisni rječnik. Sarajevu. u komisiji su bili s beogradske strane Stevanović. pot­ ječe od Hrvatskog filološkog društva. povijest 319 Jonkeovi izvještaji bili pozitivni. Rogića. samo s jednom težnjom.)«. praktičnog i dosljednog rješenja pravopisne problematike bez majori­ zacije. Budući da su pojedinci upućivali Pravopisu prigo­ vor što neke riječi nije uvrstio. Za podlogu mu je poslužio razrađeni rječnički materijal Hrvatskog filološkog dru­ štva«. Uz zagrebačke članove Jonkea. treći sastanak je održan u Zagrebu u prostorijama Matice hrvatske. palatalizacija itd. S tog sastanka Jonke (1955/56: 59) izvještava da su na dnevnom redu bili pisanje ije/je/e. Jonke podsjeća što je kri­ terij za ulazak riječi u Pravopisni rječnik: »u nj treba da uđu samo riječi koje su pravopisno zanimljive. koje će zadovoljiti i hrvatsku i srpsku jav­ nost«. kultura.

ali ne propisuje njiho­ vu upotrebu. Ljudevit Jonke i Mihailo Stevanović uredili su zajed­ no ne samo to izdanje Pravopisa. nego i školsko priručno izdanje. pa joj je stoga mjesto u Pravopisnom rječniku. tada svi argumenti govore da . 0 svemu tome je. Jonke pozitivno pisao u časopisu Jezik. odsutnost riječi u Pravopisnom rječniku ne znači ujedno i njezinu diskriminaciju«.] Drugim riječima. a drugoj pisanoj na ćirilici ekavicom. Jonke (1968/69a: 131) jasno kaže da »kad lingvistički ocjenjujemo pitanje jezika kojim govore Hrvati. kako je već rečeno. onda je u neku ruku dvolično sto je Babić svoju knjigu iz 2004. Naprotiv. koji je s Mihailom Stevanovićem bio zadužen za definitivnu stilizaciju novosadskih pravopisnih pravila)« (Badurina/Pranjko­ vić 2009: 315). Crnogorci i Bošnjaci govore jedan ili četiri jezika. jednoj pisanoj na latinici ijekavicom. po­ svetio Jonkeu. Jonke također podsjeća da »Pravopisni rječnik hoće samo da pokaže kako se te riječi pišu ako ih tko upotrebljava. prisutnost nekih rije­ či u Pravopisnom rječniku ne nameće piscu njihovu na­ silnu upotrebu«. sa ije ili je. velikim ili malim slovom i si. a koliko je Babić neosnova­ no napadao i napada isti taj Dogovor i Pravopis. Kad se zna koliko je Jonke branio No­ vosadski dogovor i Pravopis. Srbi. A i današnja »usporedba između Boranićeva i novosadskog pravopisa očigledno pokazuje da između tih dvaju pravopisa nema ni velikih ni bitnih razlika.. Općenito go­ voreći. A riječ nogomet uopće nije takva. Naprotiv! Očigledno je da je novosadski pravopis rađen s puno obzira prema Broz-Boranićevoj tradiciji u Hrvata (o tome je uostalom itekako vodio računa prof. koje je kao i veliki pravopis izišlo u dvije verzije.. Crnogorci i bosanskohercegovački Muslimani. u riječi fudbal pi­ sac se može kolebati da li da napiše fudbal ili futbal. Sto se tiče pitanja da li Hrvati. [. nju zna svak napisati bez ikakve teškoće i sumnje. Srbi. Ljudevit Jonke.320 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam koje imaju u sebi kakav pravopisni problem: da li ih pišemo sa č ili ć.

već niz godina je uočljivo kako mit o Novosadskom dogovoru kao unita­ rističkom činu uzgajaju čak i oni kroatisti koji istovreme­ no protestiraju što danas.Nacija. Takvi konstrukti ne odražavaju povijesne činjenice. Tim imenom. Taj naziv ima u sebi mnogo smisla jer govori o dvojakosti jednoga jezika«. identitet. označujemo nedvosmisleno da govorimo i pišemo jednim jezikom. pridijevanje optužbe ugledanja na novo­ sadska pravopisna rješenja ostaje i postaje najveća i neo­ prostiva optužba i za hrvatske pravopisce i za njihove pravopisne knjige« (Badurina/Pranjković 2009: 310311). Spominjući u na­ stavku jezične razlike. koje sam upotrije­ bio u štampi prvi put već 1960. Stav o Novosadskom dogovoru kakav je danas domi­ nantan u kroatistici pokazuje da hrvatski filolozi prim­ jenjuju postupke pomoću kojih »povijest biva unazad preinterpretirana tako da naposljetku događaji iz 1990. Ta dva tipa jezika koji su se razvili 'oko dva glavna središta. Naime. a drugi nakon tzv. ali ne jedinstvenim. ako ne i stoljeće i pol starog programa. godine«. godine. nego pristranost svo­ jih autora« (Hatschikjan 1999: 26). Bez obzira na to i na druge činjenice. kultura. a u predavanjima već 1950. godine izgledaju kao nužna posljedica dugogodišnjeg. povijest 321 je to po znanstvenoj ocjeni jedan jezik«. i Badurina/Pranjković (2009: 307) tvrde da »jedan je val prisilne unifikacije zabilježen nakon šestosiječanjske diktature 1929. Beograda i Za­ greba' odnose se jedan prema drugome u lingvističkom smislu kao varijante. Jonke piše: »Sve su to razlike koje je lingvistički najadekvatnije označiti u cjelini kao vari­ jante književnog jezika. kada je već načeto šesto desetljeće od druženja u Novome Sadu. »u prvome desetljeću novoga stoljeća. . novosadskog dogovora iz 1954.

zato što istovremeno pripada dvjema gru­ pama. ako je postojala jezična ravno­ pravnost.322 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Otkuda konflikt Naravno. a ne objektivan pa da ga utvrđuje ne- . bez ikakvog sadržaja. Zato u Jugoslaviji nije nikad dovođena u pitanje sloboda da se čovjek sam deklarira. ali ja sam ipak ja!« (Mappes-Niediek 2005: 64). koje se nalaze u stalnoj konkurenciji pri raspodjeli dobara unutar zajedničke države: »ravno­ pravnost nacija nije ukinula suprotstavljenost među nji­ ma. U Bosni ni do danas nije shvaćeno što zapravo čini osnovnu razliku između triju nacija. potrebno je tri velike bosanske nacije zamisliti kao tri kandidata zajedno radno mjesto koja su jednako stara. i to je već to. Poslodavcu je u takvoj situaciji svejedno koga će od njih zaposliti. U takvom sistemu. nacionalnost je po općem priznanju bila sub­ jektivan kriterij. jednako dobro obrazovana i istog spola. mora se osigurati da svaki pojedinac ima pristup resursi­ ma preko neke od grupa i da se nitko ne može dva puta poslužiti npr. Naprotiv. zastoje onda došlo do konflikta? Do konflikta je došlo jer je država bila organizirana tako daju konstituiraju gru­ pe u obliku nacija. Apstraktni propis da se negdje mora pripadati prethodio je mogućim posebnim sklono­ stima i povijesnoj tradiciji pojedinca. »kad se svi re­ sursi dijele prema čvrstoj kvoti na pripadnike grupa. Ali kandidatima nije svejedno. Sistem raspodjele dobara u Jugoslaviji zahtijevao je da se svatko mora odlučiti za pripadnost nekoj grupi-naciji: »Etnička neutralnost je u tom sistemu logično bila nemoguća« (ibid. A stvar je u tome da nacije međusob­ no konkuriraju. i ako su nacije zakonski bile ravnopravne. čovjek se pita. Neka mi je drugi sličan. suprotstavljenost je ostala — u obliku čiste konkurencije. iako su slični. Da bi se ovo bolje razumje­ lo.: 67). U koju grupu se čovjek svrstao bilo je svejedno što se tiče pristupa resursima jer ravnopravnost svih je i bila cilj i svrha tog sistema.

. Svi narodi su bili jednaki« (ibid. identitet. Nacije su u Jugoslaviji postojale ne zbog međusobnih razlika. ovo je pojam s kojim se može radi­ ti skoro sve« (ibid. radnih mjesta i javnih resursa. Pa nacionalnost je pisala crno na bijelom u radnoj knjižici. Tek s raspadom države i dotadašnjeg sistema ra­ spodjele dobiva brušenje identiteta smisao. nego je to činila njihova međusobna.. to nije značilo mnogo. koje se defini­ raju odnosom konkurencije jedna prema drugoj..] Velikim nacional­ nim zajednicama nije bio potreban kulturni identitet.: 65). Nisu trebale kulturu da bi si dale identitet. Kod grupa koje se definiraju pomoću konkurencije potrebno je jedino deklarirati se kao pripadnik neke od njih. [. konkurencija.: 69). stanova. 70-ih i 80-ih godina je čovjek bio Srbin ne zato što je išao u pravoslavnu crkvu i sanjao o Kosovu kao 'kolijevci srpstva'. ali va­ žna za raspodjelu službi.. One su stajale u opoziciji jedna naspram druge i time se međusobno opravdavale.: 65).. Tek sada mo­ raju se naći dokazi da se čovjek razlikuje od susjeda 'te­ meljito'.] Takve grupe. povijest 323 kakva ustanova na osnovi specijalnih obilježja.Nacija. Tri velike nacije nisu uopće nastojale prije rata da se što je moguće jasnije razlikuju jedna od druge. to je već dovoljno. Čovjek je samo morao nekamo pripadati« (ibid. [. kultura. imaju malo što zajedničkoga s 'nacijama' u povijesnom smislu« (ibid. Nacionalnost je tu a da nikakav sadržaj ne stoji iza nje: »Hrvat je Hrvat. sadržajno ispražnjena. Nacionalnost je bila »kulturno indiferentna.: 136). npr. nego jednostavno zato stoje čov­ jek morao nekamo pripadati da bi ga država registrirala i uzimala u obzir kod podjele radnih mjesta. 'duboko' i prvenstveno 'oduvijek' — po porijek­ lu i pogotovo 'kulturi'. nego zato jer ih je sistem raspodjele dobara re­ producirao: »Nisu nekakva zajednička povijest ili zajed­ ničke vrijednosti i shvaćanja davali karakter nacijama u Bosni i u čitavoj Jugoslaviji.

dok kulturne razlike u toku povijesti ponekad ne­ stanu. To u jednakoj mjeri vrijedi za sva­ ku od jugoslavenskih nacija: »međunacionalna bezosjećajnost i ravnodušnost je pojava karakteristična za čita­ vo područje bivše Jugoslavije« (ibid. . Miješani brakovi.). 'Ja sam Židov'. »Jedinoprema nacijama izvan bivše Jugoslavije ne boluju jugoslaven­ ske nacije od tog manjka suosjećanja. Ne ne­ staje. Koliko god sistem nastojao pri raspodjeli biti prave­ dan prema svim grupama. 'Katolik ili protestant?'. Srba i Hrvata u Bosni prethodi bilo kakvoj kulturnoj razlici. Re­ dovito su »od 60-ih godina za okruglim stolom u Beogra­ du dijeljeni resursi. što negdje drugdje do­ kida opreke među narodima. dakle. postojalo je u Bosni jedna­ ko ili čak više nego bilo gdje dalje u Evropi. konkurencijski odnos između njih izvor je negativnih emocija: »Toliko pravedan si­ stem nikada nije mogao biti a da ne daje stalno povoda za nove pritužbe. pita ga naoružani muškarac.: 72). Sadržajno prazna konkurencija je po svojoj prirodi posebno žilava.: 72). »Osjećaj svake nacije daje iskorištava­ na od strane drugih nacija nije doduše proizveo pravu međunacionalnu mržnju. zajednički jezik. U jednom omiljenom engleskom vicu nailazi prolaznik u Belfastu na uličnu barikadu.: 73). Najgori ratni zločini nad pripadnicima druge nacije primljeni su na svakoj od strana bez imalo sažaljenja« (ibid. ljubomore i sumnjičenja« (ibid. O potlačenim na­ rodima izvan bivše Jugoslavije ne misle drugačije od ostalih Evropljana« (ibid. odgovara prolaznik. ali je napravio jedno iritirajuće nesuosjećanje.324 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Konkurentska »suprotstavljenost Muslimana. Pritom je najbolje prošao onaj tko je najglasnije vikao 'Ovamo!' i osim toga mogao uvjeriti da je loše prošao kod nekog od prethodnih krugova dijelje­ nja« (ibid.: 70). ali nije moglo naškoditi konkurentskom odnosu« (ibid. Naoružani ga sumnjičavo gleda i pita: 'Kato­ lički Židov ili protestantski Židov?'. internacional­ na pop-kultura — sve ono.: 153).

kako se uvijek iznova tvrdi. neravnoteža« (ibid. Ako Srbi skrivaju svog Mladića. a demokratski sistemi funkcioniraju upravo na većinskim odlukama (ibid. a tako je bilo u Jugo­ slaviji. povijest 325 Spomenuta »pojava nesuosjećanja je kasni refleks neobične ravnoteže prava i zahtjeva kojoj je u Jugoslaviji podleglo sve. pa i suosjećanje. kultura.. Kao jugoslavenska stranka razmišljaju i hrvatski jezikoslovci. [. a ne. reakcija hrvat­ skih jezikoslovaca glasi: A da li stranci tako kritiziraju i purizam u Srbiji? Takvom reakcijom pokazuju da bi htjeli da se za potrebe pariteta čak izmisli purizam u Srbiji. kad stranci kritiziraju purizam u Hrvatskoj. Na primjer. Konkretno. Međutim. Hrvati ni do danas ne razmišljaju kao nezavisna nacija. identitet. I današnja Hrvatska pokazuje jednaku zaokupljenost paritetom: »Nakon rata pokušavao je Haški sud barem kod Hrvata popularizirati misao daje u njihovom vlastitom interesu da izruče svoje ratne zločince. »etnička ravnoteža je bila ono stoje uništilo Jugoslaviju.: 74). Ali nije imao uspjeha. samo zato da bi svaka jugoslavenska strana dobila svoju kvotu kritike.] Bivši Jugoslaveni nisu bili zaokupljeni moralnom nadmoći vlastite nacije. potpuna etnička ravnoteža nije spojiva niti s pravnom državom niti s demokracijom« (ibid. zašto bismo mi izručili našeg Gotovinu? Kad se radi o suočavanju s proteklim ratom..: 75).Nacija. »vječni balans između nacija nije bio spo­ jiv s najvažnijom legitimacijom jedne države: s demokra­ cijom« jer »princip etničkog balansa nikako ne dopušta većinske odluke«.). »ako se shvati ozbiljno.: 82). I do danas gledaju sebe kao dio jugo­ slavenske cjeline. Naime. što ni ne čudi jer baš nosioci hrvatske jezične politike od 90-ih godina najveći dio svog života proveli su u Jugoslaviji.). nego uvijek samo paritetom« (ibid. nego kao ju­ goslavenska stranka« (ibid. Jedna od omiljenih tvrdnji danas u Hrvatskoj je daje Jugoslavija propala zbog etničke neravnoteže. Većinska na­ cija u sistemu etničke ravnoteže nije smjela biti većinska .

Tko je u državi imao nekakav položaj i mogao ga izgubiti zbog vlastite nedovoljne efikasnosti. U si­ stemu ravnoteže konkurentske strane nisu zainteresira­ ne za istinu.. Da li neka strana ima pra- .: 88). na društvo gdje je 'etnička pripadnost' u najboljem slučaju kategorija dru­ gog ili trećeg reda koja će u sljedećoj generaciji ili u gene­ raciji nakon nje možda sasvim potonuti u zaborav« (ibid.326 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam i donositi većinske odluke jer bi se to odmah shvatilo kao tlačenje manjih nacija. Primjenjivani »strogi primat ravnoteže uništava ne samo povijesnu istinu i pravdu. Svuda na Balkanu uočavaju strani diplomati i promatrači da sukobljene strane. Nedostajalo je građansko društvo: »Misli se na društvo u kojem državni narod obuhvaća sve građane države. uključujući i brojke i statistike. Sistem konkurirajućih kolektiva napravila je politi­ ka. 'ali na Balkanu je istina ono što se podudara s interesom'« (ibid. 'Svuda na svijetu čovjek smatra istinom ono što se podudara sa stvarnošću'.: 82). [. na društvo u kojem prava ima svaki pojedinac i nijedan kolektiv. go­ tovo ni ne pokušavaju da se slože oko neke činjenične po­ dloge za svađu. Pripadnici različitih kolektiva se objektivno gledano nisu međusobno razlikovali: »Srbi i Hrvati u Zagrebu ili [manjine] Talijani i Česi npr. nego i svaku potragu za istinom. nego za paritet: »U društvu ravnoteže činje­ nice ne igraju nikakvu ulogu. Sve je uvijek sporno.. Takvom organizacijom države uzgajali su se nacio­ nalni kolektivi. koji su opravdanje svog posto­ janja izvodili iz 'naroda i narodnosti'. odmah bi na scenu stupio velik broj pokrajinskih nacionalnih vođa i prozivao na odgovornost« (ibid.]. pa čak ni pojedinci.: 89). u Prnjavoru nisu se u sva­ kodnevnom životu razlikovali. Ono što ih je razlikovalo bila je jedino politika: promišljeni sistem mnoštva veli­ kih i malih vlastodržaca. smišljeno bi se pozvao na to daje s njim pogođena čitava nacija. a ne građani.

: 77).). a ne predstavnika neke grupe« (ibid. Nacionalizam Konkurentska suprotstavljenost grupa-nacija prerasla je naposljetku u međunacionalni konflikt. gledajući u drugome uvijek pojedinca. postalo je uskoro tako i u politici. općenito su zaboravljene već nakon jedne generacije« (ibid. Uslijed pariteta »postupalo se nepravedno prema pojedincima. Jugoslavija je bila socijalistička država. a što je ekonomija bivala važnija a državna hijerarhija nevažnija.Nacija. kada konstituiraju državu. ali pravedno prema kolektivima« (ibid.: 132).: 133). Za izbijanje konflikta. Ona uzima svoje pravo jedino iz svog postojanja« (ibid. Tako da »povijest Jugoslavije pokazuje da grupe. vladao je 'pri­ mat' politike: svaka nova banka i svaka nova firma mo­ rala se podrediti starim političkim pravilmia kvote« (ibid. Identitet koji je bio zasnovan na većoj religij­ skoj razlici od one između katolika i pravoslavaca nestao je: »Zato stoje u njemačkoj ekonomiji bilo svejedno u ko­ joj crkvi se čovjek moli.: 192).). identitet. Poznato je da vrlo brzo »identiteti mogu skoro sa­ svim nestati. povijest 327 vo ili ne. kultura. ne koristi joj niti joj šteti. sigurno bi se svaka odlučila za skup individua koje poštuju jedna drugu sa svim međusobnim različitostima. režu prava pojedinaca — a da ne spominjemo veliki potencijal za konflikte koji nudi takva konstrukcija države. Oštre religijske razlike koje su ranije u Ni­ zozemskoj i u Zapadnoj Njemačkoj dovele gotovo do bo­ sanskih kvota u političkim službama i kod namještenika. Kad bi svaka država mogla birati društvo od kojeg će se sastojati i kad bi smanjiva­ nje konflikata bio njen najvišlji cilj. tim nebitnija je bivala suprotstavljenost iz­ među religija« (ibid. »koliko je velika ili koliko je objektivno bitna . No »u Jugoslaviji nije moglo doći do takvog razvoja.

zabluda ili bolest.. Prevazilaženje nacionalizma proglašava se vrijednim truda. Isko­ ristili su i temu jezika jer jezik je »kao malo što drugo po­ godan za političko mobiliziranje i može se instrumentalizirati za ili protiv određenih političkih ciljeva. tako su prešućeni i poda­ ci o tome što je u stvari nacionalizam. nego i u znanstvenim knjigama nacionalizam se opisuje kao primitivizam. Na tom potencijalu baziraju se jezični nacionalizam i jezična po­ litika« (Blum 2002: 1). .. izgleda da je svejedno. a nadilaženje nacionalizma smatra se napretkom. simbolima i mitovima. Do eskalacije nije došlo spontano: »intelektualci oblikuju i aranžiraju nacionalne konflikte pomoću manipuliranja etničkim pamćenjem. reakcionarnost. »nacionalizam se definira kao nešto opasno emocionalno i iracionalno: on se smatra problemom« (Billig 1995: 38). Sto je nacionalizam U civiliziranim društvima uobičajeno je shvaćanje pre­ ma kojem je »nacionalizam pogrdna riječ. Ne samo u političkim govorima i traktatima. nasilnih i ratničkih sukoba« (Pa­ yer 2000). U nuždi se neka uvijek može iskonstruirati« (Mappes-Niediek 2005: 63). [.328 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam razlika. Nacionalizam je »pejorativan izraz« (Seton-Watson 1977: 2). zao­ stalost. To ne čudi jer u ekscese nacionalizma ubrajaju se »precjenjivanje vlastite nacije ili rase.]. Instrumentaliziranje u službi nacionalizma teklo je glatko jer kao što je javnosti prešućen sociolingvistički utemeljen opis jezične situacije. lov na nevjernike u vlastitoj grupi. Stoga događanja na južnoslaven­ skom prostoru samo potvrđuju da »jezik kao izraz na­ vodnog etničkog i nacionalnog identiteta je značajan uz­ rok političkih nemira. mržnja i preziranje drugih. To po­ sebno važi za bivšu Jugoslaviju« (Smith 1995: 79). pa i preduvjetom duhovne civilizacije« (Lemberg 1964 1:7).

neoskrvljena povijesnim okol­ nostima i promjenama. nego »porijeklo svake nacionalističke doktrine leži u vjeri.] Takvo utopij­ sko predočavanje jedne potpuno homogene i u sebe zat- . Takvo odbacivanje temeljnih ljudskih vrijednosti moguće je pod utjecajem nacionalizma jer on »pretjerano i isključivo ističe vrijednost nacije na račun moralnih i etičkih vrijednosti« (Snyder 1968: 2). postoji odavno i pod istim uvjetima će postojati i nadalje. i to u vjeri u jedan kolektiv [. sve druge lojalnosti moraju joj biti podređene u emocionalnom. Ta vjera pravi trajnu povezanost među njenim konstitutivnim članovima i elementima.]. Zato povijest koja dolazi iz patriotskih ili nacionali­ stičkih pera nije nikad istinita: »Budući da se stvarna po­ vijest ne uklapa u nacionalističku verziju prošlosti. identitet.. povijest 329 fanatizam i zločin do protjerivanja i uništavanja čitavih naroda« (Lemberg 1964 I: 7).. čak i kad je to jedinstvo ne­ vidljivo i spada u carstvo izmišljotina. ili se uklapa samo s iskrivljavanjima. On je »stanje svije­ sti kada se smatra da najvišu lojalnost pojedinac duguje naciji-državi« (ibid. koja su u stanju nadtrajati vrijeme. A naciju predočava ovako: »'nacija' bi trebala biti praiskonska. [.. jednakost. etičkom i političkom pogledu. pravi homogenost. Ovoj suge­ stiji služi nacionalističko pisanje povijesti sa svim svojim teorijama i primjerima« (Szücs 1981: 142). kultura. Nacionalizam nema potporu u činjenicama. i mora je i danas i ubuduće također određivati. ona određuje pripadnost grupi kod svojih članova oduvijek na isti način. tako shvaćena 'nacija' čini hijerarhijski najvišlju grupu društvene lojalnosti čovjeka..Nacija. nacionalizam je prisiljen povijest toliko saviti da bude upotrebljiva. uljepšati je ili deformirati da koristi njegovim ciljevima i da mu služi kao dokaz« (Llosa 2000: 24). koja počiva na neizmijenjenim faktorima. Ta vjera pripisuje jednom mitskom biću — naciji — nadnaravna svojstva.). organska tvorevina povijesti i prirode. Prema toj sugestiji nacionalizma.

pomoću koje izlaze na vidjelo po- . o religiji i kulturi. kao i neosnovani i nerealni zahtjevi. Zato što se temelji na iracionalnosti i laži. Kad se 'njegovala' slavnija i krasnija prošlost nego što je stvarno bila. između mogućeg i zamišljenog. To znači da se nacionalizam na južnoslavenskim pro­ storima zasniva na »otrovu laži. pored pro­ mjene okoline. Osjećaj frustracije uvijek ima za posljedicu psihički ekstremne reakcije: je­ danput neopravdano omalovažavanje samog sebe i zaka­ zivanje.. o susjedu. gubitnika. Iz mitskog shvaćanja povijesti proizlazi jednako logično borba protiv vizije o propasti nacije i ne­ prekidan strah. nego i kao plodno tlo za sanjarije (kojima su na tim prostorima ionako vrlo skloni) jer je pisanje povi­ jesti produbljivalo provaliju između stvarnosti i snova. o povijesti. koja dovodi do psihičkih smetnji.] Budući da su u višenacionalnoj istočnoj i srednjoj Evropi nacionalizmi uvijek bili prilično komplicirano povezani jedan s drugim i međusobno djelovah jedan na drugi. Pisanje povijesti koje je slu­ žilo nekontroliranom njegovanju nacionalnih osjećaja nije moglo izliječiti rane. Nacionalističko pisanje povijesti je širenjem mitova poljuljalo psihičku ravnotežu. [. na kraju o samom sebi« (Weirich 1994: 3). smatra se da »je nacionalizam patologija kasnijeg razvoja povijesti« (Anderson 1988: 15). Njih je proizvelo nacionalističko pi­ sanje povijesti: »psihičke smetnje nisu nastale sada.: 19-20). Najučinkovitija terapija psihičkih smetnji je. to je služilo narodima istočne i srednje Evrope ne samo kao nadomjestak za sivu sadašnjost i nedostatke nacional­ nog razvoja.330 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam vorene zajednice nestaje čim ga pokušamo usporediti s realno postojećim nacijama u konkretnoj stvarnosti« {ibid. Nadalje.]. time se po­ većavao osjećaj neuspjeha.. nego već prije... drugi put neopravdanu agresivnost. ne dolazi u obzir da ona to ne dobije.. nego je još pogoršalo bolest [. laži o svijetu. Naciji 'pri­ pada' nešto na osnovi povijesti. ta situacija je naposljetku dovela do učvršćivanja jednog čudnog neurotičnog stanja.. analiza.

našoj nostalgičnoj želji da se oslobodimo tereta individualne odgovornosti i da je zamijenimo kolektivnom ili grup­ nom odgovornošću« (Popper 1992: 60). A onda će tražiti objašnjenja koja će podupirati njihovu vlastitu ideološki preduvjetovanu sliku svijeta. Kad vlada nacionalizam. a metoda nacionalističkih ideologa ovako: »Ako se stvarnost ne uklapa u tu pojmovnu luđačku košulju. Suprotni pristup. dogme. Na­ cionalizam ima mnogo više veze s instinktom i strašću nego s inteligencijom. To je zadatak političke prakse.. Kao dodatna te­ rapija potrebno je analitičko i kritičko shvaćanje povije­ sti« (Szücs 1981: 68-69).]. koji potkopava znanstveno ra­ zmišljanje. Pjesme.. vjerske dogme. je pokušati mijenjati činjenice dok ne podupi­ ru hipotezu« (Schöpflin 1995: 64). onda nema razumnog raz­ matranja niti mislilaštva: »'Političkoj' moći nacionaliz­ ma stoji nasuprot njegovo filozofsko siromaštvo ili čak 7 . oni će reći da nešto nije u redu sa stvarnošću. [. kako je već rečeno. Zato se nacionalizmi kao ni crkve ne upuštaju u dijalog: oni proglašavaju svetim ili ekskomuniciraju. Najučinkovitija terapija psihi­ čkih smetnji nacionalizma je [. obraća se strastima i predrasudama. Nacionalizam je »ustanak protiv razuma i otvorenog društva. povijest 331 tiskivanja i kompleksi. Zato su mu bliski književnost i religija [. Nacionalizam guši i odbacuje razum i racionalnost jer »istine koje nacionalistička ideologija proglašava nisu racionalne. promijeni hi­ potezu.. romani pa čak i gramatike doprinose više njegovom razumijevanju nego povijesna ili sociološka istraživanja« (Llosa 2000: 25-26).] U pojmovlju evropskog mislilaštva taj pristup obrće unazad revoluci­ ju u razmišljanju koju su inicirali Kepler i Newton. i koja glasi: ako činjenice ne podupiru hipotezu. Nacionalistička ideologija opisuje se kao luđačka ko­ šulja..Nacija. one su. nego uvjerenja i mitovi. kultura.. identitet.. Nacionalizam se obraća našim plemenskim in­ stinktima.] poboljšavanje stanja okoline. i njegova snaga nisu ideje.

] jasno pokazuje da ne po­ stoji javna sfera koju bi karakterizirao pluralizam mi­ šljenja i identiteta. . Oslanjajući se prvenstveno na te društvene i političke birače. za razliku od drugih -izama. To su glavni razlozi što »je hrvatski nacionalizam od nezavisnosti države osnovno svojstvo društvenog i političkog života u hrvatskom društvu« (Sofos 1996: 268). Spajanje nacionalizma s ideologijom konzervativnih krugova unutar katoličke crkve također je dovelo do pojavljivanja snažne nacionalističke društve­ ne većine. koja u ime nacije sistematski radi na stvaranju 'moralno zdravog' društva u kojem će nacionalni intere­ si dominirati nad interesima i pravima dijela stanov­ ništva ili pojedinaca. Ugrađen je u sve pore hrvatskog društva: »kad je 'vraćanje hrvatskih nacionalnih prava' postalo glavnom temom u hrvatskoj političkoj debati i dobilo apsolutni prioritet nad hitnim ekonomskim i dru­ štvenim problemima i imperativom demokratizacije. Uzrok nacionalizma je i manjak obrazovanja« (Weirich 1994: 2). Izvori nacionalizma su »ekonomske poteškoće. vladajuća politička elita je uspjela učvrstiti svoju kontrolu nad državom. koje u mnogim siromašnijim zemljama dovode do kompleksa manje vrijednosti naspram dobrostojećih država. opozicija se morala pridružiti hegemonističkoj nacionali­ stičkoj ideologiji kako bi izbjegla optužbe da se ne zalaže za opstanak Hrvatske.. nacionalizam nije nikada dao velike mislioce« (Anderson 1988: 15). a kao posljedica toga i do nacionalizma i religijskog fundamen­ talizma. Činjenica da su više-manje sve hrvatske opozicijske stranke sudjelovale u nacionalisti­ čkoj euforiji i trijumfalizmu [. ekonomi­ jom i masovnim medijima i ugušiti zahtjeve za demokra­ tizacijom« (ibid. Drugim riječima..332 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam kontradiktornost.: 268-269).

nego rezul­ tat zavjere elita koje su željele promjenu na štetu naroda bilo koje nacionalnosti« (ibid. Nacionalistički ratovi 90-ih godina na južnoslaven­ skim prostorima nisu bili borba za narod i njegovo do­ bro. Tek zajednička igra manipulacije odo­ zgo i nesigurnosti u bazi daje nacionalizmu njegovu neu­ računljivu eksplozivnu snagu. intelektualci i novinari su njegovi stvarni protagonisti« (Sundhaussen 1993: 63-64). Za nacionalizmom »se posegnulo sigur­ no zbog njegove demagoške učinkovitosti jer ništa drugo ne omogućava na sličan način da se ljudi nahuškaju jedni protiv drugih i da se istovremeno tako brzo proizvede iluzija društvenog identiteta. Naprotiv. Budući da »je nacionalizam jako pogodan za skreta­ nje pažnje s unutrašnjih poteškoća« (Winkler 1982: 7).: 12). pa makar to bila i glava miša« (ibid. identitet. kultura. žele biti glava nečega. Za njim su po­ segnuli na južnoslavenskim prostorima »neodgovorni političari. Ra­ tovi nisu ni izbili spontano: »Jugoslavenski ratovi za podjelu u prvoj polovini 90-ih nisu bili ludilo. »u ratovima 90-ih godina su se obogatile sve zaraćene strane na račun vlastitog naroda i bile su spremne u svako doba žrtvovati svoje 'sunarodnjake' zbog taktičkih razloga« (Mappes-Niediek 2005: 57). koštalo što koštalo. povijest 333 Tko širi nacionalizam Nacionalizam je sredstvo koje se iskorištava da bi jedan broj ljudi došao na vlast ili ostao na vlasti. naj­ češće kratkoročnim akcijama koje prije ili poslije jedno­ stavno presahnu.: 93). . koji znaju da u prelaznim vremenima — i u vremenima ideoloških smetenosti — najkraći put do za­ dovoljavanja njihove gladi za vlašću je nacionalizam« (Llosa 2000: 8). nego.Nacija. njime se ciljano upravlja odozgo: »Bez upravljanja odoz­ go iscrpi se snaga nacionalizma u ponekad nasilnim. ali najviše se posegnulo za njim stoga što garantira dolazak na vlast onima koji se ne zadovoljavaju time da budu rep lava. Političari.

To neutaživo zahtijevanje je njegovo bitno obilježje« (Llosa 2000: 32). a vje­ ra da jest tako upisan je laž koju nacionalistička doktrina uspijeva prikazivati kao očitu istinu koju stoga uopće nije potrebno dokazivati« (ibid. ni u srca ljudi.). S obzirom da se »nacionalizmom kao masovnom po­ javom uvijek upravlja i da postoje ljudi koji za to snose odgovornost« (Sundhaussen 1993: 54). Tko se odaziva nacionalizmu U istraživanjima »je utvrđeno da postoji veza između et­ nocentrizma. Pritom zaboravljaju »iracionalni i teleološki ka­ rakter nacionalizma. pristupačan svakom čovjeku. ni u preduvjete društvenog života uopće. a prekršivan samo od strane nekih nerazumnih slijepaca« (Gellner 1990: 125). »nacionalizam — princip homogene kulturne jedinice kao osnove poli­ tičkog života i obaveznog kulturnog jedinstva vođa i vođenih — zaista nije upisan ni u prirodu stvari. Oni usađuju nacionalizam kao »integracijsku ideologiju koja zahtijeva da lojalnost velikoj grupi 'naciji' mora imati ap­ solutnu prednost nad svim drugim lojalnostima« (Win­ kler 1995:12). antisemitizma. Politički i ideološki ustupci i na­ godbe po pravilu ga ne stišavaju. Pa »nacionalizam daje ljudi­ ma bez izgrađene ličnosti identitet kojeg im manjka« . Unutar takve grupe »nacionalizam običava sebe pri­ kazivati kao očit i jasan princip.334 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Širenju nacionalizma pogoduje što i onaj dio intelek­ tualaca i političara koji ne forsira nacionalizam ipak pra­ vi ustupke nacionalistima i popušta im misleći da će ih to stišati. može se kod na­ cionalizma na južnoslavenskim prostorima točno pratiti kako su »za planiranje i izvođenje odgovorni inženjeri bili intelektualci i političari« (Konrad 1994: 32). nego ga razjaruju kao strelica rasnog bika i navode da zahtijeva još više. šovinizma i osobne nesi­ gurnosti« (Katz 1985: 80). Međutim.

Pomoću nacionalizma »pojedinac postaje dio većeg svijeta: nacionalizam mu omogućuje povećan 'psihički dohodak'. identitet. da oplemeni svoju ljudsku povijesnu jezgru u vrlo složenim tokovima suvremenog života« (Sundov 2002). od stranoga« (Altermatt 1996:157). nedo­ statka stanova. Slabo pristaju uz nacionalizam ljudi koji nisu skloni iracionalnim strahovima jer poznato je da iza apartheidskog razmišljanja »stoje iracionalni strahovi od drugoga. religija i narod. te uzrok društvenih problema poput nezaposlenosti. što itekako može biti prihvatljivo kao nadom­ jestak smanjenom materijalnom prihodu.: 159). Nacionalizam nema znatan odaziv kod ljudi koji ima­ ju ispunjen život jer »ako ljudi imaju ispunjen i bogat život. Jer »čime da pojedinac kompenzi­ ra svoj osjećaj slabosti? Najsigurniji put je da uputi na vrijednost grupe kojoj pripada. jedan od mo­ menata najdublje rezignacije nad svojom (nerealizira­ nom) ljudskošću. on je izraz istinske patnje nad vlasti­ tom nemoći da se čovjek-pojedinac u sebi izgradi. Može se stoga reći da »nacionali­ zam je. poslovna ili sportsko udruženje« (Lemberg 19641: 28). obrazovanja i s tim spojenih društvenih nejednakosti traže u kulturno-etničkoj nejednakoj vri­ jednosti« (ibid. ljudi tragaju za novim društvenim vezama. Prilično je svejedno da li je to obitelj. Reagirajući nesigurnošću na tendencije raspadanja društva. on doprinosi da se osobne frustracije ponište kolek­ tivnim osjećajem uspjeha« (Winkler 1985: 28). kultura. A nacionalizam »instrumentalizira strahove ljudi i predlaže jednostavna objašnjenja i rješenja društvenih problema. orijentiraju se više nego dosad prema naizgled prirodno uvjetovanim kategorijama kao što su nacija i rasa.Nacija. nacija ili grupa drugog tipa: religijska zajed­ nica. Stoga »manipulacije strahom na makrodruštvenoj razini lako vode u negativne krajnosti: . imat će manju potrebu za veličinom svoje grupe« (iz Winkler 1985: 28). Nacionalizam dopušta projekciju mržnje i neprijateljstva na drugu gru­ pu. posebno u svojim sirovim oblicima. povijest 335 (Altermatt 1996: 23).

One zato ko­ riste strah. Poznato je da »često ljudi prihvaćaju svoje nacio­ nalne uloge samo zato što njihove životne navike i zara­ da za život ovise od nacionalne javnosti. Radi se o sve ili ništa.). osjetljivije na svoj društveni status i podložnije implicit­ nim ih eksplicitnim političkim ucjenama. Nacionalizam podržavaju konformisti: »čovjek sluša etablirane autoritete i drži se oprobanih običaja samo zato što i drugi tako čine. »kada su pojedinci. Te društvene grupe su »egzistencijalno ovisnije o režimu. grupe.3. One sežu od zatvora.336 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ksenofobiju.. sveučilišnih profeso­ ra i drugih koji primaju plaću iz državnog proračuna. ali dovoljan je i blag pritisak pa da padne na koljena«.1933. pa i agresivnost« (Žanić 2007: 95). [. — tek nekoliko tjedana nakon stoje Hitler po­ stao kancelar Njemačke — konstatira sa zadovoljstvom da samo »tu i tamo poneki javni djelatnik pruža otpor. svjesne da »društvena proizvodnja straha. egzila do preziranja takvog pojedinca. što olakšava vladavinu političkim elitama. Usto. Posljedice odbijanja sistema su neprivlačne. izazivanje straha i manipulacija njime sredstvo je dru­ štvene kontrole« (ibid. 2 .).. Time što se priključuje nijemoj većini. narodi i nacije u stanju kro­ nična straha. Čovjek je ili lojalan građanin ili nije. pa kada jed­ nom identificiraju neku jezičnu praksu kao poželjnu. Odbiti legitimne zahtjeve nacije znači odbaciti čitav sistem. O njima Joseph Goebbels ( 2000: 775) u svom dnevniku 8. povećava pojedinac (odnosno grupa) svoje izglede na mir i povećava vjerojatnost da će svoje privatne inte­ rese i dalje moći nesmetano ostvarivati« (Gellner 1999: 171). izrazito su podložni autoritetima« (ibid.] Zaključujemo da mnogi ljudi na vlastito preuzimanje nacionalnih ulo­ ga zaista gledaju kao na svrsishodan čin koji je više moti­ viran očekivanim posljedicama nego neposrednim zado­ voljstvom ispunjavanja nacionalnih uloga« (Katz 1985: 81). Konformizam je bio vrlo primjetan u Njemačkoj 1930-ih godina i kod znanstvenika.

posta­ je bijedni konformist i potpuno suodgovoran za izdaju intelektualaca« (Benda 1978: 66). st.. »intelektualac je po svojoj biti i po definiciji baš kritičko biće (pa mu je to 'glavni posao' života). Ako se protivno tome intelektualac rukovodi konformizmom. povijest. povijest 337 prigrle je kako bi demonstrirali svoju lojalnost službe­ nom sustavu vrednota« (Žanić 2007: 57). mislim čak da ako stavi brnjicu tom uv­ jerenju i vodi računa samo o državnim interesima. onda se radi o izdaji intelektualaca. a u to je prvenstveno uključen nje­ gov stav spram te svoje domovine i države« (Kangrga 2002: 216).). Zajed­ no s njima »književnost i umjetnost su i empirijski uvijek najintenzivnije 'štrikale' nacionalne simbole i mitove« (Link/Wülfing 1991: 10). kultura. folkloristika. a onda i spram svega ostaloga.. Predstavnici društvenih znanosti usađuju nacionalizam Utvrđeno je da pojedinci koji bi trebali predstavljati društvene znanosti često usađuju nacionalizam: »otkako je izmišljen nacionalni karakter [.Nacija. Naime. koja se očituje u uklanjanju istine zbog praktičnih privatnih interesa iako »je znanost u onoj mjeri vrijednost intelek­ tualaca koliko traži istinu zbog istine. Zato »intelektualci .: 86). Sudionici »štrikanja« zaboravljaju kako »pisac iteka­ ko ima pravo da u ime svog moralnog uvjerenja proglasi rat svojoj državi. bez ikakvih prak­ tičnih primisli« (Benda 1978: 80). znanost o književnosti« (Fritsche 1992: 81). To je prije svega jezikoslovlje (pogotovo njegova genealoška varijanta koja se širi od 18. identitet.] nastao je niz tako­ zvanih društvenih znanosti čiji stalni cilj je znanstvena legitimacija naroda/nacije. Kod sukoba zasnovanih na naciona­ lizmu »popratnu muziku tim — u najbezazlenijem slu­ čaju samo kulturnim — akcijama uništavanja pružali su nekrofilni predstavnici društvenih znanosti koji su jezik učinili prirodnim elementom rasizma« (ibid. prema sebi prije svega.

. rezultat je predvidljiv. 'kad se trebalo latiti razmišljanja.]. dok drugima pripisuju na­ cionalizam kao iracionalnu cjelinu« (Billig 1995: 38). Zato nacionalizam u umjetnosti i knji­ ževnosti do danas nije dao ništa što bi bilo vrijedno pamćenja. kako prim­ jećuje Ernest Gelmer. što vodi u pro­ vincijalni autizam. folklorističko stavlja u pozadinu. Nacionalizam je suprotstavljen demokraciji Redovito »se iracionalnost nacionalizma pripisuje 'dru­ gima'. koji je opasno iracionalan.. neizbježni rezultat nacionalističke kulturne politike.). Mi­ slimo da »'nacionalizam' postoji uvijek samo kod dru­ gih« (Winkler 1985: 10). te se književno i umjetničko stvaralaštvo vrednuje prema tom mjerilu. nacionalno.338 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam moraju odbacivati gotovo sve patriotske. U praksi to znači da se regionalistička ili folkloristička umjetnost mora uzeti za uzor. reli­ giozne i moralne tvrdnje koje ako služe zadovoljavanju praktičnih ciljeva najčešće nužno iskrivljavaju istinu« (ibid. a »'naš' nacionalizam se ne pri­ kazuje kao nacionalizam. Nacionalističko gledište je sklono omalovažiti ih odbaciti svako duhovno djelo koje lokalne vrijednosti. nisu igrali u prvoj ligi'« (Llosa 2000: 29-30). U nacionalističkoj sredini »šteta koju nacionalizam prouzrokuje sigurno nije ni najednom drugom području tako očigledna kao na području kulture. političke. ismijava ili poništava pomoću kozmopolitske i univerzalne perspektive ili po­ moću individualnog — pomoću one stvarnosti čovjeko­ vog postojanja koja se teško može spojiti s nacionaliz­ mom [. Složene misaone navike udomaćuju 'naš' nacio­ nalizam i tako ga previđaju. pre- . regionalno. Nacionalizam najviše cijeni one književne tvo­ revine koje potvrđuju njegove predrasude o kolektivnom identitetu. i zato ni 'proroci nacionalizma'. U konfuznom i apsurdnom sistemu vrijednosti u kojem je pripadnost kolektivnoj apstrakciji 'naciji' vrhunska vrijednost. negira.

Čak i najekstremniji nacionalisti će tvrditi da imaju patriotske pobude. Ne može se jednostavno pitati potencijalnog patriota da li voli svoju državu ili mrzi strance. nesposobna činiti nepravdu drugima« (Seton-Watson 1977: 465). dobro je izrekao stvari. Budući da ona homogena. Ona je čista. nova oznaka je nađena za njega. Kad se pitalo fašiste za njihova uvjerenja.: 56-57). kultura. da poduzimaju nešto protiv stranaca samo kad ovi predstavljaju opasnost za voljenu domovinu« (ibid. Novi identitet. . povijest 339 tjeran i stran. koji uključuju negativne osjećaje prema drugim grupama. Među­ tim. Frederick Hertz. »neosporna činjenica je da svaki nacionalizam koji želi biti koherentan i slijediti do kraja svoje osnovne principe vodi prije ili kasnije u netolerantno i diskriminirajuće postupanje i u otvoreni ili prikriveni rasizam. nestala bi u toku povijesti — mora je umjetno napraviti i izokrenuti stvarnost. Patriotizam definiramo kao »'privrženost članova grupe svojoj grupi i zemlji u kojoj žive'« da bismo tako razlikovali »pozitivnu privrženost od šovinizma i nacio­ nalizma. Lako se upada u klopku »vjere da iako su se prošli nacionalistički pokreti uprljali zločinom i iako su druge nacije opterećene grijehom. plemenita. či­ sta. A to se može postići samo silom« (Llosa 2000: 29). »Čišćenja« koja se tako događaju »patriotsko pisanje povijesti — još jedna fikcija — kasnije pokušava zatajiti« (ibid. kulturna i etnička ili i religijska nacija o kojoj nacio­ nalizam sanja i koju želi probuditi nije nikad postojala — a da je ikad postojala. 'Naš' nacionalizam se pojavljuje kao 'patriotizam' — koristan. svi su rekli da 'se ona sastoje od stra­ sne odanosti naciji i od stavljanja njenih interesa iznad svega ostalog'. Fašisti tvrde da su oni branitelji. koji je pi­ sao o nacionalizmu kad je Hitler još bio kancelar Nje­ mačke. moja vlastita nacija je druk­ čija. Nema mogućnosti izlaza.: 54). Problem je kako u praksi razlikovati ta navod­ no vrlo različita stanja svijesti. otmjena. neophodan« (Billig 1995: 55).Nacija. a ne na­ padači. identitet.

odnarođivanje balkaniziranjem. čišćenje kul­ ture i jezika« (Sundhaussen 1995: 268-269).. čija veličina je prikazi­ vana mistificiranjem prošlosti.] Govorili su o časti.. pro­ padanje vrijednosti i običaja. koja je prikazivana kao bio­ loška i kao srasla sa zemljom. nego biološko-genetski shvaćena nacija kao početak i kraj povijesti. ponov­ no rađanje Hrvatske kao bedema katoličanstva. Odnos prema sadašnjosti i prema budućnosti bio je obilježen jednostavnim crno-bijelim dihotomijama: sadašnjost kao ugroženost nacio­ nalnog identiteta.. kapitalizam itd. čistoći i na­ cionalnoj veličini [. Ali najupadljivija je bila otvorena spremnost na nasilje. Fašisti nisu težih ka ekonomskom ili društvenom razvoju. srpska državna vlast. jedinstvu. ponovno stjeca­ nje dijelova nacije 'otuđenih' od hrvatstva. Pojedinac je bio dio na­ dređene cjeline.) — proglašeni su smrtnim neprija­ teljima nacionalne zajednice..340 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Na takvim »čišćenjima« i sili temeljili su se fašistički pokreti. na teror protiv svih osoba i grupa koje su definirane da se nalaze izvan nacionalne zajedni­ ce« (iz Sundhaussen 1995: 268-269).) ili zapad­ noevropski pravni sistem i temeljne vrijednosti (npr. Grupe ili pojave koje su prijetile kvarenjem jedinstva i zatvoreno­ sti te krvne zajednice — politički protivnici (npr. .]. tolerancija. a njegova vrijednost rezultirala je iz nje­ govog doprinosa ostvarivanju nacionalnih ciljeva. slobodni zidari i dr. [. kapitalizma. pravu. pluralizam. suprotstavljajući im »naciju definiranu kao organsku realnost posebnog tipa. onečišćenost jezika i kultu­ r e — a budućnost kao uskrsnuće nacije i države. Svi »fašistički pokreti bili su u svojim političkim izja­ vama usmjereni protiv individualizma. I »ustaški pokret uključio se u široki spektar fašističkih struja. ni­ kakvoj modernizirajućoj diktaturi. povra­ tak prirodnom poretku datom od Boga. Ciljna grupa njihove agitacije nije bio neki određeni sloj društva ili klasa. de­ mokracije«. liberali­ zam. komunisti. nego ka kulturnoj ob­ novi. građanska demokracija.

Nacija. nacionalna svijest i na­ cionalizam preuzeli su kompenzacijsku ulogu u obliku sekularne religije« (Altermatt 1996:12). Industrijalizacija i urbanizacija ukinuli su tradicionalne vezanosti društva. nego bitni protivnik i zatiratelj demokracije« (Kangrga 2002: 20). i »detaljnija analiza nacio­ nalizma zaista pokazuje da on ima pseudoreligijske ele- . [. Pored tog općeg svojstva. i 20. nacionalizam na­ stupio na mjesto religije.: 13). kultura. općenito čitav »nacionali­ zam je ne samo antipod. kraljevske dinastije ili drugih kohezivnih tradicija ili kolektivnih grupnih samoprezentacija — nova svjetovna religija« (Hobsbawm 1984a: 303). povijest 341 Pored fašističkih pokreta. U tom smislu je nacionali­ zam nadomjestak za religiju (Winkler 1985: 6). identitet. Tako da »zbog njego­ ve predodžbe povijesti. rasiz­ mom i religijskim dogmatizmom nacionalizam će bez sumnje — kao što već i jest u rascjepkanoj bivšoj Jugosla­ viji — biti politička snaga koja će se sljedećih godina su­ protstavljati onom internacionaliziranju života i ekono­ mije kojem zahvaljujemo razvoj industrijske civilizacije i demokracije« (Llosa 2000: 48). st. U žaru nacionalizma za­ boravlja se daje napredak civilizacije od samih početaka povezan s nadilaženjem granica plemenske zajednice. Nacionalni osjećaj preuzeo je.] njegovog ideološkog opšivanja šovinizmom. Tako je »nacio­ nalizam postao nadomjestak za društvenu koheziju postizanu pomoću nacionalne crkve.. a ne sa zatvaranjem u njih (ibid. integrativnu funkciju reli­ gije« (Altermatt 1996: 109). A »religija je stara i oprobana metoda da se pomoću zajedničkih običaja uspostavi zajedništvo i jedan vid bratstva među ljudima koji inače nemaju ništa zajed­ ničko« (Hobsbawm 1991: 83). On je »politička integracijska religija u uvjetima sekulariziranog društva.. kao funkcionalni ekvivalent. Nacionalizam i religija Niz autora smatra »da je u 19. neprijateljstvom prema strancima.

Mitovi Kao stoje već rečeno. poput religije »nacionalizam zahtijeva previše vjere u nešto što u takvom obliku očito ne posto­ ji« (Hobsbawm 1991: 24). Naposljetku. .342 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam mente. Nacionalizam je postao zamjenska religi­ ja. Uslijed svih tih sličnosti. pri opisivanju nacionalizma »religija također pruža uspo­ redbu. Nacija kako je shvaćaju nacionalisti je zamjena Boga« (ibid. Iz spoznaje da nacionalizam »je postao oblik religij­ ske vjere. Ljudi pozdravljaju nacionalnu zastavu kao nešto naj­ svetije. koji se lako izopači u ugnjetavanje« (ibid. »u Srbiji i Hrvatskoj su grupe elita upotrijebile nacionalističku ideologiju za stabiliziranje svoje u velikoj mjeri ugrožene političke funkcije« (Segert 2002: 271). izvodi se zaključak da je »ekstremni nacionalizam bio si­ rova zamjena religije. u tome što radi sa sličnim sredstvima kao i crkva te ima sakralno-liturgijske obli­ ke. okupljaju se na masovnim mitinzima kao na religijskim slavljima. Isti intenzitet emocija i iskrivljavanje uma koji karakteriziraju integralni nacionalizam« prisutni su u religijskom načinu razmišljanja (Snyder 1968: 358). Oni se očituju npr. priređuju procesije u nacionalna svetišta kao vjernici u mjesta hodočašća« (Altermatt 1996: 110). »naciona­ lizam je često prouzrokovao fanatizam. Zaista se mnogo toga može reći u korist shvaćanja da je povećani fanatizam nacionalista uzročno povezan s gubljenjem religijske vjere.: 2).: 465). zamijenivši usahlu vjeru fana­ tičnom mržnjom. A za nacionalističku ideologiju je tipično da se jako služi mitovima (Friedrich 1994: 24) i da »njeni mitovi izokreću stvarnost« (Gelmer 1990: 124). Osim toga. koji je u ranijim razdobljima bio rezerviran za religijske sukobe. Isuviše često su njegove vođe bile isfrustrirani društveno neprilagođeni i umišljeni poluintelektualci« (Seton-Watson 1977:12). pjevaju državnu himnu kao Te Deum.

Koriste »klasična obilježja nacionalnih mitova kao što su nesrodnost s okolnim grupama. nasilja) i ujedinjujuću snagu.. Oni su »idealan građevinski mate­ rijal za populističko-nacionalističko mobiliziranje« (Segert 2002: 264). Na sve tri strane »se nacionalistički intelektualci i političari pozivaju na mitove i simbole koje su naslijedili iz prošlosti i preradili u argumente koji trebaju jačati na­ cionalni identitet i opravdati nacionalne zahtjeve« (Breuilly 1999: 244). U nacionalističkoj ideologiji »narod [. žrtva. Treba imati na umu da politički mitovi »nisu nastali spontano ili izrasli povijesno.. koje su propagirale sve tri sukobljene strane kako bi opravdale svoje strategije nasilja« (Riedel 2007: 21-22). patnje. nego su napravljeni svje­ sno za postizanje određenih ciljeva« (Mattusch 1994: 56).] U najvažnije oznake mitskoga [. odvo­ jenost od njih i autohtono postojanje od drevnih vreme­ na.] ub­ raja se sposobnost proizvođenja nasilja i prvenstveno njegovog opravdavanja« (Friedrich 1994: 27). na koji se onda mogu nastaviti mladi nacionalni mitovi« (Kaschuba 1995: 60). identitet.] postaje 'pramit'.... Tako kod ju­ žnoslavenskih sukoba »noviji istraživački radovi ukazu­ ju na posebnu odgovornost mitova o etničkim korijeni­ ma. »nacionalni mitovi cvjetaju najviše kad ih elite najviše trebaju« (Evera 1995: 151). »ograničavanje političkog kuta gledanja pomoću mitskih . kultura. povijest 343 Mitovi su laži velikih razmjera. odbačeni i izabrani« (Lewada 1994: 46). Utvrđeno je da »nacionalizam proizvodi čudne mito­ ve. Na­ dalje. Štoviše. izbavljenje. proizvođenje spontanih ispada (npr. Ta obilježja služe za naglašavanje razlikovnosti i je­ dinstvenosti izabrane grupe ljudi« (Skrbiš 1999: 96). a za njima se poseže jer nude »neposrednost obraćanja. [. raspaljivanje emocija pomoću uzbudljivih sli­ ka. a »u pojmovlje mitskoga spadaju herojska djela i ličnosti. U skladu s tim. koji se nekritički prihvaćaju kao normalni i racional­ ni« (Snyder 1968: 3). snažno mobiliziranje sa znatnim isključivanjem racionalnog ispitivanja i pro­ suđivanja..Nacija. koriste tipično mitsko pojmovlje.

individua samo primjerak svoje vrste« (Friedrich 1994: 21)..] služe samo uskim interesi­ ma elite. Istraživanja su dala odgovor na pitanje »Zašto se mi­ tovi prenose? Oni potječu velikim dijelom od nacionali­ stičkih političkih elita. Ti mitovi se prenose pomoću škole. Podređujući pojedinca kolektivnome.] Mitovi ocrnji­ vanja drugih mogu sadržavati tvrdnje o kulturnoj infe­ riornosti drugih.. zataškavanje vlastite krivice i ocrnji­ vanje drugoga. koja se suprotstavlja diferenciranju društva i umjesto toga nudi arhaične oblike kvaziorganskog zajedničkog života« (Friedrich/Menzel 1994: 10). Neke od tih funkcija [.. pogotovo u nastavi povijesti.. Na južnoslavenskim prostorima ima niz šovinisti­ čkih mitova jer »šovinističko pravljenje mitova je obi­ lježje nacionalizma [... [.]. pomoću književnosti ili pomoću političkih elita. Vjera u veličanje sebe ohrabruje građane da do­ prinose nacionalnoj zajednici — da plaćaju porez. krive optužbe za prošle zločine i trage­ dije. U domaćim mitovima je »uvijek prisutna tendencija za prisilnim zajedništvom. Dolaze u tri osnovne varijan­ te: veličanje sebe.] Mitovi također po­ dupiru vlast i političku snagu vladajuće elite: mitovi veličanja sebe i zataškavanja vlastite krivice omogućuju eliti da zasja u svjetlu zamišljenih postignuća i zamišlje­ ne slave svojih prethodnika u nacionalnoj instituciji koju . Mitovi zataškavanja vlastite krivice sadrže neistinito negiranje prošlih nepravdi učinjenih drugima.. i neistinite tvrdnje da drugi sada gaje zle namjere prema ovoj naciji« (Evera 1995: 150). [. kao i neistinite tvr­ dnje o prošlim dobročinstvima prema drugima. za koje vrše bitne političke fun­ kcije.344 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam priča i slika je tim jače i uspješnije što je više neka poli­ tička zajednica kod svoje integracije ovisna o mitskom osiguravanju svog zajedništva« (Münkler 1989: 345).. idu u vojsku i bore se za zaštitu nacije.o iz­ vanrednoj čestitosti i sposobnosti. Mitovi veličanja sebe sadrže tvrdnje. »mit uništava individualnost: pojedinac postaje direktno u svim dijelo­ vima predstavnik svoje vrste.

povijesnog ili političkog pravljenja mitova« (Kaschuba 1995: 60). Ta spremnost je znatna. koji nastaje pomoću takvog re­ ligijskog. o posebnom dinamičkom po­ tencijalu energije i snage.Nacija. U njemu »'svaka grupa uzgaja svoju vlastitu oholost i suje­ tu. a to onda sugerira spremnost da se zločin ponovi« (ibid. a frustracije govornika izazvane stalnim osjećajem krivnje koji im je­ zikoslovci usađuju uvjeravajući ih da ne znaju vlastiti je­ zik usmjeravaju protiv Srba. Na­ protiv: on postaje 'sveti' egoizam« (Benda 1978: 107). A kad se pogleda opis okolnosti koje su idealne za pravljenje mitova. kultura. Takav »nacionalni egoi­ zam ne prestaje biti egoizam time što je nacionalni.: 151). Naime. hvali se svojom superiornošću. jak . bez kamuflaže'« (Billig 1995: 79). Ovo kori­ ste i hrvatski jezikoslovci: kad prave mit o jezičnom zlo­ stavljanju od strane Srba. Usto mitovi zataškavanja vlasti­ te krivice »sugeriraju neprihvaćanje pogrešnosti zločina. time opravdavaju svoje da­ našnje jezično zlostavljanje Hrvata i guše neprijateljstvo i pobunu hrvatskih govornika protiv sebe. identitet. na taj način se narodno neprijateljstvo skreće od nacional­ nih elita na vanjske grupe« (Evera 1995: 151). istraživači su utvrdili da mitovi cvje­ taju u točno određenim okolnostima. i zato se »u novijem kulturnoantropološkom istraživanju govori o pravom 'mo­ toričkom' učinku mitova. Količina mitova na južnoslavenskim prostorima ne iznenađuje. Mitovi veličanja sebe i zataškavanja vlastite krivice dovode do toga da »kako je Gellner napisao. vidi se da je potpuno primjenjiv na južnoslavensku sredinu: »Društva koja nemaju tradiciju slobode govorenja. o funkcijama mitova utvrđeno je da svi »mi­ tovi koji ocrnjuju druge jačaju vlast elita podupirući tvrdnju da je nacija suočena s vanjskim prijetnjama.: 150). povijest 345 kontrolira« (ibid. Nadalje. 'u nacionali­ stičko doba društva obožavaju sebe drsko i otvoreno. uzdiže svoja božan­ stva i gleda s prezirom one koji nisu članovi te grupe'« (Billig 1995: 79).

Nezavisni po­ vjesničari mogu biti lijek protiv službenog pravljenja mi­ tova o sadašnjim događajima.). Režimi koji su izrasli iz nasilne borbe ili uživa­ ju samo oskudnu sigurnost također su skloniji zadržati u borbi rođeni šovinistički sistem uvjerenja« (ibid. Pored toga. po svom posezanju za šovinističkim mitovi­ ma »najopasniji režimi su oni koji u određenoj mjeri ovi­ se o narodnom pristanku. a usko su rukovođeni nerepre­ zentativnom elitom. loša ekonomska situacija pogoduje širenju nacionalističkih mitova (ibid. Za razliku od novih ju­ žnoslavenskih država. Nepostojanje akademske slobode i slobodnih medija je uvjet za nacionalističko pravljenje mitova« (Evera 1995: 152-153). a »kad je kod nekoga postignuto da prihvaća misterije. istinski »demokratski režimi su manje skloni pravljenju mitova jer su takvi režimi obično legitimiraniji i tolerantni prema slobodi govora. kakvi su 90-ih godina bili u Hrvatskoj. Srbiji i BiH.: 153). Totalitarni ratni režimi. Utvrđeno je da mitovi sadrže element misterije.346 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam slobodni tisak i slobodna sveučilišta podložnija su prav­ ljenju mitova jer nemaju 'borce za istinu' da se suprot­ stave nacionalističkim kreatorima mitova. misterije su dobra podlo­ ga za poslušnost« (Burke iz Kluver 1997: 53). Ukratko. pa prihvaćanjem mita čovjek prihvaća i misteriju. stoga mogu razviti evaluativne institucije da iskorjenjuju na­ cionalistički mit« (ibid. Stvari su još gore ako je ta vlada sla­ bo institucionalizirana. lansirah su brojne mitove: ratni »totalitarni režimi postavljaju velike zahtjeve pred svoje građane pa zato koriste veliku količinu šovinističkih priča da navedu na prihvaćanje tih zahtjeva« (ibid.: 152). To je još je­ dan razlog zašto vladajuće elite rado upotrebljavaju mi­ tove. Nadalje. . ili se suočava s velikim problemima koji nadilaze njene mo­ gućnosti. nesposobna ili koruptna.: 153). on će biti spremniji da bez pitanja prihvaća naredbe od osoba koje smatra autoritetima.

On nudi dugačku listu povijesnih ponižavanja. zagaditi. žrtva izložena povijesnim nepravdama koje je danas potrebno ispraviti. istoj opasnosti je nerijetko jače povezana nego zajednica trijumfa« (Lemberg 1964 II: 69). A u novije vrijeme se npr. političkih i kulturnih uzur­ pacija od strane kolonijalnih i imperijalnih sila. »pritom koriste neznanje javnosti o povijesnim i jezičnim činjenicama. U to­ me leži tajna zašto upravo takve grupe pridobijaju na svoju stranu pripadnike svoje inače nadmoćnije okoline« (ibid.. Štoviše. Umjetni karakter zatvorene kulturološke nacije koju oni propagi­ raju ostaje često neopažen i od strane adresata u regiji i od strane oponenata na nacionalnoj razini. Za ulogom mučeničke nacije poseže se zato što »uloga potlačene na­ cije koja pati zna biti privlačna i integrirati stanovništvo u naciju.Nacija. Uloga potlačenih i mučenika je nevjerojatno atraktivna. »grupa koja samu sebe gleda kao paćenike — paćenike zbog pravedne stvari — može djelovati neo­ bičnom propagandnom snagom na svoju okolinu. I Hitlerova »nacionalsocijalistička propaganda koristila je nacionalističku ideologiju žrtve« (Claussen 1988). naravno bez . u hrvatskim udžbenicima povijesti uzgaja mit o nacional­ nom paćeništvu Hrvata (Bellamy 2003: 150). To se pokušavalo i još uvijek se pokušava. izroditi.]. povijest 347 Preduvjet za prihvaćanje mitova je neznanje: kad se nacionalisti služe mitovima. Mit o paćeništvu Tipični mit svakog nacionalizma je da je vlastita nacija bila paćenik. identitet. koje su dotičnu naciju pokušavale uništiti. Zajednica ljudi izloženih istom pritisku. ko­ lektivnu sentimentalnost [. Upravo stoga pri suočavanju s osporavajućim činje­ nicama »nacionalizam na osporavanje svojih teza odgo­ vara dodatnim adutom: ulogom žrtve.: 70).. kultura. i mogu ga prozreti najčešće jedino stručnjaci« (Riedel 2006: 33). Uloga mučenika proizvodi samosažaljenje.

kulture. mučena nacija je potajno uvijek odolijevala. . Kad bi to bio slučaj. zločina i neizrecivog nasilja. ona je preživjela! Usprkos varljivom prividu. institucija i čak rase — te da bi obrazložio politiku kojom sada na poziciji vladara želi po­ novo uspostaviti integritet i čistoću nacije. No nacionalizam želi vidjeti samo svoja paćeništva u povijesti. narodi i nacije međusobno kao što su ga unutar svakog društva vršile moćnije klase ili pojedinci nad slabima. koje su jednako vršila društva. On ih treba i zato da bi ob­ jasnio navodnu nečistoću nacionalnog jedinstva — na području jezika. spremno ih i izmišlja jer »nacionalizmu su po­ trebna takva povijesna ponižavanja kako bi opravdao svoj zahtjev da je žrtva jedne kolektivno proživljene pra­ stare nepravde koju može ispraviti samo ponovno posti­ zanje izgubljene nezavisnosti.348 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam uspjeha! Koliko god da su bili grozni zločini osvajača i ko­ liko god stoljeća da je trajalo to sistematsko istrebljivanje naroda koje je trebalo izbrisati potlačenu naciju. sačuvala svoju suštinu. Jer zar ima ijedna država u čijoj povijesti se ne bi našli razlozi za ispravljanje nepravdi? Svako društvo koje pogleda unazad i detaljnije promotri svoju prošlost nailazi na scenario horora. S jedne strane. ostala uvijek vjerna svojim precima i porijeklu. te čiste duše čekala dan povratka svog otetog suvereniteta i svoje po­ tisnute slobode« (Llosa 2000: 20). »naravno da se ta lista ponižavanja i nepravdi oslanja na neke povijesne istine.: 21). U toj perspektivi postaje od povijesti svih država jedna povijest nitkovluka« (ibid. uprljanu sto­ ljećima strane vlasti« (ibid.). Ali bilo bi za­ bluda vjerovati da su nasilja i zlostavljanja iz prošlosti koja su jači narodi počinili nad slabijim narodima uzrok za nacionalizam. onda bi se naciona­ lizam poput epidemije proširio do najudaljenijeg kuta ze­ maljske kugle.

: 85).. Barem dolazi u obzir kao takav. Zato »ako je nacionalizam ideologija prvog lica množine. Već Sigmund Freud je utvrdio da je »uvijek moguće povezati znatan broj ljudi zajedno u ljubavi dok god se ostavlja neke druge ljude da prime ma­ nifestaciju njihove agresivnosti« (Bhabha 1993a. »odluka za nacio­ nalnu orijentaciju i nacionalni identitet povezana je s odlukom o tome tko je zajednički neprijatelj« (Dutsch 1972: 23). Ne čudi stoga što se za nacije kaže: »nacije su zajed­ nice koje zbog povijesne zablude vjeruju u zajedničko po­ rijeklo i imaju zajedničkog neprijatelja« (iz Altermatt 1996: 42). o zajedničkoj opasnosti koja dolazi s nje­ gove strane djeluje na grupu kao vezno sredstvo. prema Eliasu Canettiju. onda je on također i ideologija trećeg lica. koja govori 'nama' tko smo 'mi'. kultura.]. Ne može biti 'nas' bez 'njih'« (Billig 1995: 78). identitet. Po­ stojanje dežurnog krivca. drži mase zajedno [.] Su­ sjed je istovremeno i protivnik. neprijatelj­ skom principu. ra- . postojanje neprijatelja povezu­ je vlastitu grupu. Odavno je zapaženo da integracijska ideologija nacionalne grupe »mora sadržavati predodžbu o neprija­ telju. 300). Ta »predodžba o neprijatelju. o zlom.Nacija. Prikazivanje nekoga kao neprijatelja ima važnu ulogu jer »predodžba o neprijatelju može postati dominirajućim ili čak jedinim svojstvom pravljenja nacije« (ibid. Udruživanje grupa u naciju. Iz te praznine i neodređenosti proizišao je možda onaj osjećaj kolektivne manije proganjanja svoj­ stven nacijama koji.. o zajedničkoj opasnosti da bi se grupa povezivala« (Lemberg 1964 II: 82). Njegova snaga je opasnost. njegova slabost je šansa za vlastito širenje moći« (Lemberg 1964 II: 83). Pritom »smo mi ono što drugi nisu.. [.. odnosno dovodi do toga da se ona uopće i formira. a drugi su ono što mi nismo. povijest 349 Neprijatelj Pripisivanje uloge žrtve vlastitoj naciji ide paralelno s pripisivanjem uloge dežurnog krivca drugoj naciji. Definiran pomoću osjećaja proganjanja.

.]. pri čemu se svaka sličnost.. kod nacionalizma i rasizma. odvajanju drugoga. svaka inte­ rakcija striktno poriče i tvrdi se da je razlika prirodno . U takvoj reduciranoj stvarnosti »mehanizam dežur­ nog krivca postaje od centralnog značaja za zajedništvo društva. [.]. U najgorem slučaju ih se nasilno proganja i ubija« (Fritsche 1992: 80-81).. za tobožnjom cjelovitošću i kontinuitetom.] Taj mehanizam se sastoji u tome da se neko­ ga markira kao 'drugog' i isključi kako bi se osiguralo za­ jedništvo grupe koja isključuje 'drugog'« (Friedrich 1994: 26).]. a ako se oni ne mogu odrediti. onda unutarnje nepri­ jatelje. mora pro­ izvesti nasiljem nad stvarnošću kako bi se njegova či­ stoća uopće uspostavila.. Njih se u najboljem slučaju isključuje pomoću predrasuda [. svaka veza. Kod 'konstrukcije' njegove na­ cionalne prošlosti traga se s mnogo napora za porijek­ lom. već i kod toga ne ide bez nasilja« (Friedrich 1994: 28). koji bi osjećaj zajedništva mogli dovesti u pitanje [.. Taj 'identitet' se. dviju međusobno povezanih pojava »temeljni postupak sastoji se u isključivanju. one su mitovi koji stvarnost reduciraju na »lijep i ružan. Budući da kompleksnost povijesti tome pruža veliki otpor. dobar i zao. Štoviše. Zato se koristi »izmišljanje priča o porijeklu [. Poznato je da »hrvatski nacionalizam također koristi nacionalističke mitove i 'demonizaciju' 'nacionalnog ne­ prijatelja'«: »Srbe se prikazuje kao smrtne neprijatelje hrvatske nacije i kao pripadnike neevropske civilizacije« (Sofos 1996: 268). Pričaju se izmišljene početne situacije.: 21).350 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam njivi nacionalni identitet treba dakle vanjske neprijate­ lje. koje tako služe za legitimaciju današnjih odnosa« (ibid. međutim.. Takvo »uvođenje jednog prilično pro­ izvoljnog prijatelj/neprijatelj razlikovanja treba reduci­ rati kompleksnu stvarnost i time služiti stvaranju kolek­ tivnog identiteta. potencijalne izdajice. hrabar i kukavica« (Mün­ kler 1989: 344). stranoga od vlasti­ toga. Sve te priče su »pojednostavljujući modeli objašnjavanja« (Friedrich/ Menzel 1994: 9)...

Time je nestabilni identitet postao masovnom sviješću. ne čudi što se na južno­ slavenskim prostorima neprijateljstvo brižljivo uzgaja. »u mnogo slučajeva je ključ snage nacionalizma i osjećaja identiteta postojanje autsajdera. Onda »su uvijek 'drugi' ti koji su nelojalni. Zapaženo je da »grupe a pogotovo manjine koje žive u konfliktu jedne s drugima [. nepošteni i koji započinju spiralu nasilja: 'naši' postupci su opravdani okolnostima. Važno je da se o toj razlici misli da je prirodna i ne­ promjenjiva [. Zaokruženost njiho­ ve netrpeljivosti bez koje se ne bi mogli dalje boriti izgu­ bila bi na konturama [.] često odbijaju približava­ nje ili gestu tolerancije onih drugih.. koja je uvijek pra­ ćena strahom da će izgubiti tu karakternu masku.. identitet.. gledano je u obliku nacionalnog karaktera ili duha naroda. Vlastito. morao se pomoću oba­ veznog školovanja širiti i nametnuti. kultura. Unutar određenih grupa može čak biti znak političke mudrosti paziti da neprijatelji po- . baš onu pokvarenost koju poričemo kod 'nas'« (Billig 1995: 82).Nacija. a za 'njihove' se kaže da odražavaju pokvarenost karaktera. protiv kojih se vodi borba i čija dominacija ili potencijalna pri­ jetnja naglašava neophodnost kolektivnih napora« (Ager 2001: 14). povijest 351 data. zaista. nacionalni identitet obična ma­ ska.]. 'njih'. S obzirom da je tzv. imati neprijatelja kojeg se može optužiti za sve.. koje kod nacije nije vidljivo pomoću osjetila jer realno ne postoji.]. toliko je neugodno kad nas netko podsjeti da »narod koji svoj vla­ stiti identitet determinira u neprijateljstvu protiv nekog drugog naroda mora se označiti kao fašistički« (Konrad 1994: 35)... Budući da grupu povezuje neprijateljstvo prema ono­ me koga se označilo kao 'drugog'. koliko god je praktično imati dežurnog krivca. Istina. Sve to skupa je razlog zašto »paranoična pri­ padnost nacionalnom identitetu graniči s bolešću« (Sundov 2002). pro­ širenu pod nazivnikom nacionalna posebnost« (Fritsche 1992: 80). Budući da je i on krajnje neodređen i neuhvatljiv.

352 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam stoje kako bi se zajedništvo članova grupe učvršćivalo i grupa ostala svjesna da je to zajedništvo od životnog in­ teresa za nju« (iz Hobsbawm 1991: 198). dokazi lojalnosti« (ibid. jer »religijske i ideološke zajednice s univerzalnim zahtjevom ispunjavaju misionarski zadatak da nevjer­ ničku okolinu preobrate. U tak­ vim teorijama »pogotovo jezik i religija često postanu simboli nacionalizma« (Ager 2001: 14). čime potvrđuju da »nacionali­ zam često uključuje ideološku konstrukciju 'jezika' kao centralnog simbola 'nacionalnog identiteta'« (Blommaert 1997: 5). a »ti ratovi predstavljaju doba junaštva nove nacije. opasniji i više zao. tim nužnije je zajedništvo protiv njega. jednoj kulturi.: 82). Mit o tom dobu junaštva vezuje i obavezuje. A sve to samo zato što hrvatski jezikoslovci žele nacionalnu posebnost vidjeti u obliku zasebnog jezika. tim zaslužniji je ot­ por. Njegovanju neprijatelja bitno pomaže religija. zastarjelih ili novoizmišljenih riječi dokazuje lo­ jalnost hrvatskom nacionalizmu. Protiv uzgajanog neprijatelja se brzo može napraviti rat. Žrtva mijenjanja jezika. jednoj povijesti. Žrtva u obliku korištenja purističkih. Kroatisti znatno sudjeluju u izgrađivanju slike o po­ stojanju neprijatelja. Koliko je postojanje vanjskog neprijatelja praktično. Sto je on moćniji. borba i pobjeda« (Lemberg 1964II: 83). koju jezikoslovci danas traže od hrvatskih govornika. vidi se po tome što se »upućivanjem na njega opravdava­ ju žrtve koje zajednica zahtijeva od pojedinca: vojna služba. Pomoću mita o srpskom jezičnom unitarizmu pobrinuli su se da svatko u Hrvatskoj zna . vrijednosti i tradicije« (ibid.). porez. disciplina. također se opravdava upućivanjem na vanjskog neprijatelja.). Vlastito junaštvo može se dokazati samo u borbi protiv nekog ne­ prijatelja. kakav je slučaj i kod nas. Kod hrvatskih jezikoslovaca »etnoteorije su 'homogenističke': one podrazumijevaju da identitet ljudi leži u jednom jeziku. jed­ nom skupu običaja. Svi oni žive od svog neprijate­ lja« (ibid.

pa iz toga izvode zaključak da će u budućnosti i EU sprovoditi u Hrvatskoj jezični unitarizam (Grčević 2008: 192). a njemu zadnjih go­ dina pridružuju i nove.Nacija. Budimpešta. a Washington. identitet. Nai­ me. čini se da su i za jezik kobria imena koja počinju s B (Beč. koji u tom već ima iskustva« — ovdje HAZU implicira da je u prošlosti Beograd diktirao je­ zično jedinstvo. Babić 2008: 193). Me­ đutim. Kroatisti tvrde i da je haški Tribunal zadnjih godina već sproveo u Hrvat­ skoj prisilno jezično jednačenje s jezikom u Srbiji. kultura. Bondon i Boskva)« (Kovačec 2006: 334). tako se iste metode uzgajanja neprijatelja koje su ranije bile usmjerene prema Beogradu sada po­ jačano usmjeravaju prema Bruxellesu. u EU je već ušla Austrija kao država u kojoj se govori varijanata policentričnog jezika. može se podsjetiti da su i takva strahovanja neutemeljena. Kako Evropska unija dobiva na aktualnosti. Bruxelles. tako su i tvrdnje da se EU miješa forsiranjem nekakvog jezičnog ujednačavanja potpuno netočne. kao što se haško jednačenje jezika na teritoriju Hrvatske ne vidi u stvarnosti. i da će u budućnosti EU zadužiti Beo­ grad za daljnje diktiranje jedinstva. Beo­ grad. U tom smislu HAZU (2007a) zastrašuje domaću publiku da u EU »bi se jedinstvo zacijelo moralo diktirati iz nekog centra. London i Moskva trebali bi se na hrvatskom zvati Bašington. staro hrvatsko ime za Veneciju bilo je Bneci. Iako su između Austri­ janaca i Nijemaca veće jezične razlike nego između Srba . a protiv Hrvata (Kovačec 2005: 522). Sugerira se da je »ukupna međunarodna jav­ nost« na strani Srba. S obzirom da kroatisti šire strah da će Hrvatska iz­ gubiti državnost i nacionalni identitet ako hrvatsko ime ne bude naziv zasebnog službenog jezika u EU. kako je pokazao Per Jacobsen (2007: 220-223) u svom Otvorenom pismu predsjedništvu HA­ ZU. i da »što se Hrvatske tiče. povijest 353 tko ima ulogu dežurnog neprijatelja. Najutjecajniji hr­ vatski akademici tvrde da će EU nametnuti Hrvatskoj ujednačavanje varijanata (HAZU 2007a.

vladajuća elita koristi nacionalističku propagan­ du. jer »rat za hrvat­ ski jezik na svjetskoj razini nije još dobiven« (ibid. . naciju i državu. izdajica. koja ne samo da ukazuje na vanjske neprijatelje nego kontinuirano »pokazuje da još uvijek u državi ima nepri­ jatelja. svaka od njih je baš zbog snage neprijatelja »važna pobjeda« i »jedna od dobi­ venih bitaka«. Iz prethodna dva odlomka vidljivo je da kroatisti in­ tenzivno rade na tome da ne presuše strahovi kako neki moćni neprijatelji stalno kuju zavjere da Hrvatima oduz­ mu jezik. nije uvedena oznaka 'austrijski jezik' u slu­ žbene jezike EU. Bošnjaci i Crnogorci govore va­ rijantama zajedničkog policentričnog standardnog jezi­ ka. a Austrija time nije izgubila na državnosti ili nacional­ nom identitetu ništa više od bile koje druge države ili na­ cije koja je ušla u EU. besmislica. Srbi. nego se postupilo u skladu s činjenicom da se radi o zajedničkom jeziku Austrijanaca i Nijemaca.354 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam i Hrvata. postižu pobjede. U ovome kontekstu može se usput podsjetiti da uvođenje naziva hrvatski među službene je­ zike u EU ništa ne utječe na sociolingvistički utvrdivu činjenicu da Hrvati. za političke elite je postojanje neprijatelja pra­ ktično i zato što se bilo kakav »nedostatak uspjeha može spremno pripisati vanjskim ili unutrašnjim neprijatelji­ ma. Znajući ovo svojstvo politički neobrazovanog naroda. suočene s velikim unitarističkim opasnostima. kontrarevolucionara koje treba otkriti i uništiti« (Lemberg 1964 II: 83). naravno. To je. Zato se od hrvatskog ministar­ stva očekuje da opet dodatno podupre kroatiste. ali usprkos pobjedama »rat još nije za­ vršen« (Babić 2008:193). ali politički neobrazovan narod podliježe takvim iskušenjima kad je suočen s veli­ kim i naizgled nepremostivim problemima« (Schöpflin 1995: 63).). Tim snažnim neprijateljima kroatisti se odupiru. Inače.

Oni to čine s nadom da će ti stereotipi biti usvojeni i da će svoju funkciju u punoj mjeri pokazati u etnički prebojanim političkim konfliktima« (Troebst 1999: 75). ilustrira primjer nastanka stereotipa o tome tko je tolerantan: »ta retorika poriče 'naše' predrasude i [..] često ubrajaju u iracionalnosti nacionalizma. kultura. prema tome. 'oni' su ili netolerantni ili uzrokuju netoleranci­ ju.. Stereotipi nastaju i šire se u grupi kad ona ima potre­ bu »opravdati planirane ih sprovedene djelatnosti protiv stranih grupa.. identitet.Nacija.] pripisuje netole­ ranciju 'njima': 'našu' toleranciju ugrožava 'njihova' pri­ sutnost. a prvenstveno u društvenim znanosti­ ma i medijima. jednakog tuma­ čenja stvarnosti. ili kada uopće ne postoji. zato što smo toleran­ tni« (Billig 1995: 82). Rijetki su autori koji na južnoslavenskim prostorima od 90-ih godina raskrinkavaju stereotipe: »U ratnim . prave stereotipne slike neprijatelja i mogu tako pomoći kod mobiliziranja« (Esbach 2000: 163). Spomenuta retorika dolazi od brojnih 'etničkih po­ duzetnika': »Ti 'etnički poduzetnici' u politici. ah zato postoji društvena situacija koja po mišljenju sudionika omogućava da se napravi razlikovanje na osnovi nekog svojstva« (Tajfel 1982: 54-55)... 'mi' želimo isključiti 'njih' ne zato što smo netolerantni. Kakav logički postupak se pritom koristi. oni su ti koji tobožnja 'prastara neprija­ teljstva među plemenima' zajedno s obrazloženjima i na­ vodno neizbježnim konzekvencijama usađuju svojim cilj­ nim grupama..] Predrasude pomažu kod zajedničkog. sportu i kulturi. a »predrasude i stereotipi se [. [. i vlastitu grupu na osnovi nekog svojstva razlikovati od određenih stranih grupa u vrijeme kada se to razlikovanje smatra nesigurnim ili se sasvim gubi. crkvi. nego obrnuto. povijest 355 Stereotipi Na južnoslavenskim prostorima danas su proširene broj­ ne predrasude i stereotipi.

medijima i školama vlada propaganda. Na­ staje ključalo i samouništavajuće plemensko raspolo­ ženje. To se dogodilo u novim južnoslavenskim državama. Mediji Poznato je da su »masovni mediji neosporno sredstvo za ideološku reprodukciju« (Blommaert 1999: 430). Uslijed toga je i »stupanj do kojeg se agresivne snage nacionalizma šire unutar zajednice pod velikim utjeca­ jem državne strukture. ekstremne snage nacionalizma jednako zavladaju elitama i masama« (Kupchan 1995: 183). za čije potpirivanje se koriste književna sredstva. Oni usađuju »društvenomitološke konstrukcije«. da i pisci sami sebe cenzuri- . To plemensko raspoloženje zahvaća u tolikoj mjeri nacionalno društvo. Tim važnije je to s obzirom na događanja u jugoistočnoj Evropi 90-ih godina« (Hatschikjan 1999: 27). čime se i pogled književnika zamagljuje. uključujući i intelektualce. U sklopu »ciljanog ograničenja slobode medija« (Segert 2002: 265). Ne čudi stoga što »su za suvremene političke režime važan instrument moći elektronski masovni mediji: državna televizija i državni radio u službi državne stranke« (Segert 2002: 265). mnogo zastava i svuda ime nacije« (Konrad 1994: 33). »televizija je pod najstrožom kontrolom vla­ de. gdje elite kontrolirajući medije i rasprostirući informacije mogu širiti svoje ideje bez smetnji. Pojačavanje se najbrže događa u nedemokratskim sredinama. Zbog nepostojanja alternativnih izvora in­ formacija i javne debate. 90-ih godina »u novonastalim državama su elek­ tronski mediji podređeni ratnoj propagandi vlade. Mnogo uni­ formi. i u njima su »populistička razina i propagandna razina jako poveza­ ne jedna s drugom« (Lewada 1994: 46).356 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam vremenima pisati protiv stereotipa je pothvat koji barem na kratkoročno ne obećava mnogo uspjeh.

svaka od šest re­ publika i obje autonomne pokrajine imale su vlastiti ra­ dio i televiziju. U takvoj situaciji »ako bi nacionalistička svijest pobi­ jedila. Mediji su učinili da nacionalistički ego nema uvid u stvarnost: »U mislima ekstremnog nacionalista i u ko­ munikacijskom sistemu svake ekstremno nacionalisti­ čke grupe ih države vijesti koje nacionalizam protežira dominiraju nad većinom ili čak nad svim vijestima iz svi­ jeta činjenica. Sirenju nacionalizma pogodovalo je što su već i u SFRJ mediji bili velikim dijelom nacionalno okupljeni: »U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji me­ diji su bili necentralistički organizirani. povijest 357 raju. 37)..). ne samo u novinarskom pogledu. koji su usvojili i ugradili u svoju svijest.] Kao i drugi oblici ideološkog ekstre­ mizma. On ignorira stvarnost dok se s njom ne sudari. Uslijed toga »ekstremni nacionalist postaje kao i svaki drugi pristali­ ca neke ekstremne ideologije slijepac s vrlo kratkim šta­ pom.. Jedino novine Saveza komu­ nista. nacionalizam daje prednost ideološki šifriranim ili čak neistinitim vijestima nad vijestima koje su dru­ gačije kodirane ili imaju drugačije simbole. čak i ako su te druge vijesti istinite« (Deutsch 1985: 51). koji su bili nazvani po imenima glavnih gradova. koji se plaši da će biti zakinut. pogode ga s iznenađenjem« (ibid. da bi mu netko mogao nešto oduzeti. mogle su za sebe tražiti proširenost po čita- . identitet. vjerujući već u kliše nacionalnodržavne paradigme. mogle bi čitave nacionalne zajednice postati nosio­ ci psihoze« jer su im mediji uzgojili »napuhani kolektivni ego. Čak ni alternativne osobe si ne mogu dozvoliti da istupe iz srpske odnosno hrvatske paradigme« (ibid. Slično decentralistički organizirane bile su i no­ vine.Nacija. i to tako postoja­ no da i vođe opozicije u Beogradu i Zagrebu u jednakoj mjeri nose nacionalni konsenzus. [.: 36. nego i po struktu­ ri produkcije i distribucije. a oni malobrojni događaji i činjenice koje ne može ignorirati. zbog čega je u stanju čak i razmjerno male gubitke doživjeti kao nepodnošljive i grozne« (ibid. Borba.: 38). kultura.

novine i časopisi bih su motor velike kampanje trovanja. koji su brzo stavljeni u službu propagi­ ranja nacionalnih ciljeva« (ibid.: 203). neprijateljstva prema stranci­ ma. isticanja vlastite uloge žrtve« (ibid. meha­ nizmi razgraničavanja koji se koriste pri konstruiranju grupe kojoj se pripada i grupe kojoj se ne pripada pomoću razlikovanja između 'mi' i 'oni'. Bez ostatka »su državni radio i televizija kao i novine bli­ ske režimu bili u znaku ratne propagande« (Busch 2004: 202). Upravo »medijima se pripisuje ključna uloga u pro­ pagiranju nacionalnog razgraničavanja. radiostanice. predrasuda. [. Ratna »semantika je uvedena političkim diskursom i ra­ spirivana svakodnevno pomoću masovnih medija. Konflikt na južnoslavenskim prostorima »je umjetno provociran pomoću tehnika manipulacije masama.] apstraktno je koncipirana jedna fikcija. koju su zatim propaganda i državni audiovizualni mediji ugradili u stvarnost vrtoglavnom učinkovitošću« (Llosa 2000: 79). Posve »ujednačeni televizijski kanali. Bu­ dući da se to događalo u društvu bez slobodnog i plurali­ stičkog sistema informiranja. so­ lidarnost i lojalnost. govora mržnje. . Pritom su korištene »diskursne strategije koje imaju za cilj učvršćivanje nacionalnog identiteta.). strategije unutrašnjeg homogeniziranja koje prizivaju nacionalno jedinstvo. ali i strategije mučeništva. nije bilo mogućnosti da se javnost cijepi protiv nacionalističkog bulažnjenja i njego­ vih neizbježnih posljedica. a vlastita se samo branila« (Mappes-Niediek 2005: 43). stereotipova i u pripremanju rata« (ibid. koji su širili ratnu propagandu« (Richter Malabotta 2004: 83).358 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam voj državi« (Busch 2004: 198).: 199). Takva »decentralistička organiziranost medija u Jugoslaviji olakšala je novim vlastodršcima u republikama i njihovim strankama pri­ stup medijima.. rasizma i religijske netoleracije.. Sa svrhom pridobivanja naklonosti za rat »u ujednačenim medijima prevladavala je hladna dezinformacija prema kojoj je druga strana uvijek napadala.

kultura... Svi »hrvatski mediji bliski Tuđmanovoj vladi bili su puni kolumni i emisija s jezičnim savjetima..: 6-7). S obzirom na to­ liku angažiranost hrvatskih medija oko jezika.: . izdajnici« (ibid. identitet. u pojedi­ nim knjigama stranih autora (v. Mediji bliski vladi smatrali su sebe modelom za 'ispravnu upotrebu jezika'« (ibid.. u kojoj vlada »opsesija granicama« (ibid. narodsko mišljenje i aka­ demski pogled. koje su u sebi stapale politički diskurs. Upada u oči kod jezičnog razgraničavanja da »poseban značaj imale su pritom — već prije državne samostalnosti. 199).: 227). [. Utjecaj medija je velik zato što »mediji dosežu brojniju publiku i veći raspon populacije*. kako na planu sadržaja tako i na planu izraza.] Televizija i radio su bili jedna od ključnih institucija putem kojih su slušatelji i gledatelji dolazili do toga da zamišljaju sebe kao članove nacionalne zajednice« (Busch/Kelly-Holmes 2004: 6).Nacija. povijest 359 koja je potpirivala nepovjerenje i mržnju među zajedni­ cama i regijama tamo gdje je to još postojalo. iznova raspirivala. Poznato je da »je državna radiotelevizija HRT imala neosporno ključnu ulogu kod izbijanja rata. Redakcija vijesti objavila je jedan inter­ ni dekret koji je određivao jezičnu upotrebu i prikaziva­ nje slika« (Busch 2004: 207). npr. a tamo gdje je bilo nestalo. Tako »u procesu opširne gradnje nacionalnog identiteta i pravljenja jezičnih gra­ nica mediji imaju glavnu ulogu. [.] A razumni glasovi i razborita pera onih koji su pokušavah da objektivno in­ formiraju i ozbiljno zastupaju svoje mišljenje bili su bez oklijevanja potisnuti ili vrijeđani najgorim pogrdama: odmetnici. povremeno možda veći i od obrazovnog sistema. kako bi zahtijevale pravljenje granica« (ibid. koji je još jedan nosilac jezične promjene inicirane odozgo« (ibid. Ona je pro­ pisivala upotrebu jezika.: 78-79).: 205. isto tako i državna radiotelevizija. a pojačano poslije —jezične kolumne i javne debate o jeziku. plaćenici. Busch 2004) velika »uloga medija u procesu jezičnog razgraničavanja po­ bliže se oslikava na primjeru Hrvatske«.

Budući da je na taj način umjetno dat značaj posve nebitnoj temi i javnost je postala zaokupljena njome. Dr­ žavna radiotelevizija smatrala je sebe instancom koja određuje standard« (Busch 2004: 208). može se na Hrvatsku primijeniti jedna komunikacijsko-teorijska definicija nacionalizma. godine započela je uprava HRT-a sa serijom otpuštanja i umirovljavanja. Sto se tiče prikazivanja južnoslavenskog konflikta u inozemstvu. Kao javno obrazloženje služila je teška ekonomska situacija nastala zbog rata. prema kojoj je na­ cionalizam »u onoj mjeri ekstreman u kojoj hitne i važne vijesti iz stvarnosti bivaju potiskivane nerealnim i ne­ važnim vijestima. nego za što je moguće veću gledanost odnosno tiraž. zamjera se medijima na evropskoj razini što »putem aktualnog izvještavanja imaju sasvim određeni pogled na uzroke konflikta. ali omiljenima u toj ideologiji« (De­ utsch 1985: 52). Navodna 'nei­ spravna upotreba jezika' služila je čak kao pokriće za otpuštanje nepodobnih novinara: »1991. Iz toga nastaje poznata shema prijatelj-neprijatelj odnosno žrtva-počinilac. Mediji često nisu zainteresirani za dife­ renciranu analizu konflikta. To ih mnogo puta zavede da prešute složenost situacije i da prezentiraju crno-bijelu sliku konflikta. koja se prven- . koji su prema izjavi direktora utvrdili da 60% novinara oskudno vlada hrvatskim jezi­ kom« (ibid. Tako »je HRT objavio priručnik u kojem se nabrajaju poželjne hrvatske riječi i nepoželjne 'strane' riječi.360 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 207). što je zahvatilo gotovo polovinu zaposlenih.: 207-208). no ustvari je uprava otpustila prvenstveno opozicijske i 'nehrvatske' novinare. Kao opravdanje po­ služili su i jezikoslovci. a taj pogled neobaviještena publika najvećim dijelom preuzima. Tako mediji presud­ no utječu na oblikovanje javnog mnijenja u demokrat­ skim društvima. Na hrvatskom primjeru se vidi kako mediji »mogu doprinijeti stvaranju uvjeta za nadzor jezične upotrebe i za širenje jezičnog purizma« (Busch/Kelly-Holmes 2004: 7).

] leži u strukturno uvjetovanoj gluposti.Nacija. a »najveća aktualna opasnost za homo sapiensa [.] Možda je uzbudljivije i možda nas subjektivno rasterećuje ako mi­ slimo da sudbinu čovječanstva usmjerava grupica mra­ čnih zavjerenika. povijest 361 stveno kod konflikta identiteta može medijski dobro in­ scenirati. o profiterima izgrađenih slika neprijatelja i nadasve pitanje o alternativama postavlja se iznimno rijetko ili se uopće ne postavlja.. S obzirom na stanje u medijima. identitet. i to možda nasilno« (Riedel 2005: 269). A kad se radi o tome da se obuhvati čitav narod. vidi se i iz podatka da su baš »ravnanje prema najnižem nivou« i »ujednačavanje mi­ sli« ključne smjernice u uputama za propagandu nacio­ nalističke ideologije koje Hitler daje u svojoj knjizi Mein Kampf: »Svaka propaganda mora biti narodska. Zato se duhovna razina propagande treba spustiti tim niže što je veća masa ljudi koje želi obuhvatiti. ali u stvarnosti iza čitave te mizerije stoji jedna gigantska. [. pojedini autori upo­ zoravaju da »žrtve medijskog ujednačavanja misli koje se ravna prema najnižem nivou i povećava medijima profit nisu samo individue koje vegetiraju na granici debilnosti nego i društvo u cjelini« (Schmidt-Salomon 2006: 118). Pitanje o nastanku etničkog identiteta usmje­ renog na razgraničavanje. To kod publi­ ke pojačava gledanje na etničku svijest kao na kulturnu konstantu koja je objektivno data i nepromjenjiva. Koliko je situacija ozbiljna. Upravo zato je neophodno prosvjećivanje! Bez obrazovne . onda nikad dovoljan ne može biti oprez da se spriječe previsoki duhovni zahtje­ vi« (iz Jung 1974: 61). ogromna zaglupljenost.. kultura. Mediji ravnanjem prema najnižem nivou zaglupljuju društvo.. kao što je to slučaj kod propa­ gande za istrajavanje u ratu. Uti­ sak beznadežne konfliktne konstelacije koji mediji šire zavodi publiku i na zaključak da se eskalacija nekog kon­ flikta identiteta može spriječiti jedino još vanjskom in­ tervencijom. i njena duhovna razina treba biti prilagođena mogućnostima najograničenijih među onima kojima se obraća.. globalna.

izrazom nacionalnih borbi. svakodnevno lice nacio­ nalizma (Ebeling 1994: 15-16): »zastave na sportskim stadionima prave nacionalističko raspoloženje« (Altermatt 1996: 11). filozofije i umjetnosti. nećemo biti u stanju definirati bolja pravila igre za zajednički život lju­ di koja su hitno potrebna« (Schmidt-Salomon 2006: 119).].362 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ofenzive širokih razmjera. a »sportske stranice ponavljaju površne stereotipe o naciji« (Billig 1995: 120). Pravi se »nacionalna identifikacija pomoću sporta protiv stranaca« (Hobsbawm 1984a: 301). Zamišljena zajednica milijuna izgleda da se ostvaruje kao momčad od jedana­ est igrača koji svi nose jedno ime« (Hobsbawm 1991: 168). i koja se kao drugo ne plaši da bez tabua ra­ zotkrije zablude čak i najsvetijih tradicija. On djeluje »prema unutra kao sredstvo sjedinja­ vanja naglašavajući sličnosti. Sport S medijima je u uzgajanju nacionalizma povezan i sport jer on »doprinosi opasnoj politici 'mi' naspram 'oni'« (Billig 1995: 123). a prema van kao sredstvo sukobljavanja naglašavajući razlike« (Bellamy 2003: 113). koja se kao prvo oslanja na najbolje tradicije znanosti. kako je ubrzo uočio George Orwell. barem kod muškaraca.. . Sportski događaji su drugo. Već »između dva svjetska rata je internacionalni sport postao. Ono »što je sport učinilo tako učinkovitim posredni­ kom nacionalnih osjećaja. svaka­ ko je lakoća s kojom se čak politički ili javno nezaintere­ sirani pojedinci mogu identificirati s nacijom čim nju simboliziraju uspješni sportaši [. a sportaši koji su zastupali svoju naciju ili državu postali su centralne figure-simboli svojih zamišljenih zajedni­ ca« (Hobsbawm 1991: 168).. i lokalne i globalne.

diveći se herojstvu u ime nacije. o dužnostima smo već informirani. Takva zadovoljstva ne mogu biti bezazlena. tako da kad dođe kobna situacija. Često se služe metaforama vezanima za oružje (pucati. povijest 363 Istraživanja pokazuju da »paralela između sporta i ratovanja izgleda očita [. Dan za danom milijuni muška­ raca traže svoje zadovoljstvo na tim stranicama.. pozivajući nas. One se mogu smatrati ba­ nalnim vježbanjem za iznimna vremena krize kada dr­ žava poziva svoje građane. da daju krajnje žrtve za nacionalne ciljeve« (Billig 1995: 11). uživajući u prozi u kojoj intertekstualno odzvanja ratovanje.: 124).. Moraju postojati prethodne vježbe i podsjećanja. sa spremnim entuzijazmom ili sa sviješću o dužnostima kad čujemo da nas naša država zove. nećaci. ponavljaju jezik ra­ tovanja. . Sportske stranice. ekipe. pogotovo svoje muške gra­ đane. Poziv će nam već biti poznat. i bori se za slavu protiv stranaca« (ibid.. Poznato je da se »politička kriza koja vodi u rat može brzo napraviti. opaliti. ali volja za žrtvovanjem ne može. da mašemo zastavama.. Na sportskim stranicama kad ih muškarci prelijeću tražeći rezultate tima za koji navi­ jaju. 125). Perfidno dresiranje računa da »su sportske stranice [. Svakoga dana »sportske stranice prvenstveno čitaju muškarci zbog zadovoljstva.. čitaju pritom o podvizima drugih muškaraca u bitci za interese većeg tijela.Nacija.]. Možda ćemo mi — ili naši sinovi. Često je ekipa nacija. Zato se opi­ suje »'sport kao sredstvo sukoba među nacijama koje pojačava agresivnost. te riječi su već odavno instalirane u predjelu našeg zadovoljstva« (ibid. čitatelje. napasti)« (Billig 1995: 123). kultura. muškarci i žene znaju kakvo ponašanje se od njih očekuje. [.] tekstovi zadovoljstva. protekla ponavljanja ne mogu biti ignorirana kao priprema za buduća vremena.] rutinski podsjetnici mogu također biti vježbanje.: 124. unuci — odgovoriti jednoga dana. stereotipe i predodžbe o inferior­ nosti i superiornosti'« (Bellamy 2003: 113).. Svakodnevno se od­ vija banalno pripremanje. identitet.

U školi djeca usvajaju predrasude o sebi i dru­ gim ljudima i uče visoko vrednovati svoju naciju. potrebno je podsjetiti daje »'nacionalni ponos' u praksi vrlo kliska i labilna ka­ tegorija jer druga strana ponosa je oduvijek preziranje . [. ustalje­ ne spoznaje i metode izumljene u društvu zbog bavljenja općim interesima. Kad se njihovo usađivanje odvija pod izlikom »iz­ gradnje ponosa na vlastitu naciju«.364 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Školski sistem U širenju nacionalizma škola ima veliku ulogu. no nove vrijednosti su u potpunosti konzervativne i nacio­ nalističke« (ibid. Može se govoriti o »praksi usađivanja nacionalizma u djecu u školi. Učitelji po pravilu nisu skloni uklanjati nacionalne i rasističke predrasude kod djece.. a ne nezavisno razmišljanje... [. svrha obrazovanja je sasvim politička — potčiniti volju mladih ljudi volji nacije. Svrha obrazovanja nije prenositi znanja. Čitav »novi program nastave je napravljen tako da usađuje krut sistem vrijednosti.. To se sprovodi planski jer »prema nacionalističkoj te­ oriji školski sistem mora imati glavno mjesto u radu države. Škole su sred­ stvo državne politike poput vojske.] Svrha takvog školovanja je okupirati mozgo­ ve ljubavlju prema državi. [. policije i državnih fi­ nancija.] Emocionalni stavovi prema raznim stranim državama su ugrađeni u malu djecu prije nego što su djeca usvojila čak i najosnovnije činjenične informacije o tim država­ ma« (Snyder 1968: 364-365). Analize pokazuju da »nova hrvatska država otvoreno koristi obrazovni sistem kao političko oruđe« (Bellamy 2003: 155). što se potiskuje i što se mijenja stvar državne poli­ tike« (Kedourie 1993: 78). Emocionalni patriotizam koji leži u osnovi nacio­ nalizma počinje unutar obitelji i nastavlja se u učionici povijesti.. i stoga je ono što se uči i kako se uči.. Pod prijašnjim režimom to su bile vrijedno­ sti samoupravnog socijalizma i 'bratstva i jedinstva'.).] Prva stvar koju je većina djece naučila o ljudima drugih nacija bila je da ih ne vole.

Obrazovanje se mora zasnivati na »temeljnim . zatvoreni. Tako »obrazovni sistem očito os­ taje osnovno sredstvo za jezično-ideološku kontrolu« (Blommaert 1999: 430). Pogotovo je teško kontrolirati gdje završava da smo mi prijateljski. Ona za­ glupljuje društvo i »zato je poboljšavanje obrazovnog si­ stema pored uklanjanja velikih društvenih (prvenstveno ekonomskih) problema najvažniji zadatak sadašnjosti« (ibid. S obzirom na takvu situaciju školstva u Hrvatskoj.: 49). Isto i s povijesnog gledišta: mi smo oduvijek voljeli slobo­ du i bili heroji. Na njemu se još jednom vidi da »je pravljenje nacionalističke svijesti posao intelektuala­ ca« (Konrad 1994: 36). Čovjek je samo u usporedbi s nečim ponosan na nešto. manipulacija« {ibid. bilo strukovnih. bilo religijskih.] Teško je kontrolirati gdje za­ vršavaju jednoznačno lijepe predodžbe o 'dragocjenom materinskom jeziku'.: 137).Nacija. susretljivi i otvore­ ni. kultura. oni su bili podmukli i kukavice« (Szücs 1981: 148). to je 'izopačeno učenje'. nekoj religijskoj ili kulturnoj zajednici podrazumi­ jeva preziranje ili sažaljevanje onih koji u tome nemaju udjela« (Lemberg 1964 II: 82). da je naša zemlja tako lijepa. potrebno je političare podsjetiti na »obavezu države i nje­ nih regija da podupiru seriozno obrazovanje. Škole usađuju i nacionalistički i preskriptivistički odnos prema jeziku: »Učitelji koji su naučili a zatim podučavaju tu varijantu žigosat će druge varijante kao 'pogrešne' ili društveno neprihvatljive« (Le Page/Tabouret-Keller 1985: 236). Unutar školskih predmeta »nekritičko prenošenje tvrdnji za koje je doka­ zano da su pogrešne suprotno je od obrazovanja. povijest 365 drugoga ili drugih.. identitet. koje se tre­ ba ravnati prema solidnim znanstvenim kriterijima isti­ nitosti.. a ne prema partikularnim interesima određe­ nih« grupacija (Schmidt-Salomon 2006: 138) — bilo po­ litičkih... a gdje počinje da su oni odbojni. Tako da »ponos što se pripada nekom car­ stvu. a gdje počinje da ovaj ili onaj narod 'ima grozan jezik'. [. a ona zemlja izrazito odvratna. odvratni.

. na primatu samostalnog. redovito posežu za političkim etike­ tama da bi tako prikrili nestručnost vlastitih publikacija. kroatisti u domaćoj sredini.)« (ibid. Uloga lingvista Kod lingvista na južnoslavenskim prostorima zapaža se zadnjih dvadesetak godina toliko izrazit trend pribli­ žavanja političkome da se domaći jezikoslovci i političari više uopće ne razlikuju ni po sadržaju ni po tehnikama koje primjenjuju kad govore o jeziku. baš suprotno od onoga što zahti­ jevaju npr. Perspektive hrvatskog društva koje se zasniva na konzervativnosti i nacionalizmu nisu nimalo ružičaste: novi »tradicionalizam smanjuje kvalitetu školskog obra­ zovanja«. na čisto svjetovnoj argumentaciji itd. kako bi ovi nakon završenog studija obrazovali u školama široke mase i tako podizali razinu općeg znanja. Dakle. Za­ boravljaju da bi njima kao lingvistima i sveučilišnim pro­ fesorima moralo biti bitno je li naziv jezika lingvistički opravdan i je li tvrdnja o različitosti jezika zasnovana na lingvističkim kriterijima zato što se od sveučilišnih pro­ fesora lingvistike očekuje da lingvistički obrazuju stu­ dente. nažalost. Hrvatski lingvisti i javno izražavaju odbacivanje vlastite struke kad u svo­ jim tekstovima pišu npr. apso­ lutnim vrijednostima. na skeptičnosti prema svetim. kritičkog razmišljanja umjesto primata autoriteta. A u onim rijetkim situacijama kad bivaju suočeni sa znan­ stvenim pristupom.366 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam principima prosvjećivanja (na pravednim i fer odnosima. to je »nova sablast u obrazovanju« (Bellamy 2003: 156). ili da im kod tvrdnje o različitosti jezika nije bitna količina razlika u jeziku. da im nije bitno je li »naziv jezi­ ka lingvistički opravdan ili nije«. Uvid u publikacije najprominentnijih hrvatskih jezi­ koslovaca pokazuje. da čak nastoje raznim teh­ nikama zamagljivanja onemogućiti zainteresirane da dođu do ispravnih zaključaka o jezičnim pitanjima.: 87).

za razliku od naroda i od političara. svoje pozivanje na narod proglašava demokraci­ jom i etikom. Zaborav­ ljaju da nije zadatak profesora prenositi laicima laičko shvaćanje. Zamjenjivanje znanstvenog dokaznog postupka fra­ zom »tako misli narod« je izraz populizma. nego jedino tako da svoje spoznaje učine pristupačnim svakome. Katičić (2000: 165-166). identitet. 'demokracije' i 'etike'. pa se od njih očekuje da im je i mišljenje o takvim temama profesio­ nalno. Znanstveno istraživanje i na­ stava ne mogu biti 'demokratski' tako što osjećajima i mislima 'onih kojih se tiče'. a onda mu gledati u usta. dakle prvo izmanipulirati narod. npr. temeljeći na tome vlastiti zahtjev da se na fakultetima ne koristi naziv srpskohrvatski jezik i da se upotrebljava naziv hrvatski jezik. a ne laičko. mase naivnih govornika. lingvi­ sti se profesionalno bave jezičnim temama. povijest 367 Jednako upada u oči da kod svojih teza navode argu­ ment tipičan za političare da »tako misli narod« i da oni zastupaju i prenose narodno. metodama narodske medicine koje su bolesniku kao 'onome koga se tiče' poznate. a populizam je staviti narodu nešto u usta. na koje se često pozivaju. Naime. nego je zadatak profe­ sora upoznati laike sa znanstveno utemeljenim spozna­ jama. laičko shvaćanje. naspram metoda akademske medi­ cine. Nitko neće ozbilj­ no zastupati mišljenje da kod dijagnoze i terapije bolesti treba dati prednost. jer oni ga ionako znaju. kultura.Nacija. Isto vrijedi i za druga znanstvena područja. a ne da ih učvršćuje u njihovim predznanstvenim odno­ sno izvanznanstvenim prosudbama«. U skladu sa znanstve­ nom 'etikom' i lingvistike je da 'onima kojih se tiče' raz­ jasni koliko ima istine u njihovim laičkim predodžbama. a još češće ih instrumentalizi- . To Gröschel (2009: 320) kritički komentira sljedećim riječima: »mora se pro­ pitati njegovo shvaćanje odnosa između znanosti (o jezi­ ku). Pojedini hrvatski filolog. ustupe prednost nad znanjem eksperata. Populistima kao opravdanje za sve služe »'mase'. a zatim se pozivati na njega. tj.

Tako da. Posljedica toga je da su za hrvatsko jeziko­ slovlje postali karakteristični veličanje purizma.] su konstruiranjem ili održavanjem mitova o jezičnoj povije­ sti i širenjem scenarija o ugroženosti jezika pridonijeli učvršćivanju predrasuda. Bošnja­ cima. zastrašivanje pričom o ugroženosti jezika i nacije te pričom o stalnoj zavjeri vanjskih i unutarnjih neprijate­ lja. tko će više proganjati »nehrvatske riječi«. i jezični nacionalisti među Hrvatima. stereotipa i neprijateljskih sli­ ka o susjednim narodima koji govore istim jezikom« (Gröschel 2009: 377). prepravljanje povijesti i opsjednutost vlastitom sli­ kom povijesti. koje se onda koristi kao argument . tko će glasnije osuditi lingviste u svi­ jetu koji u svojim radovima upotrijebe naziv »srpskohrvatski jezik« itd. znanstveni pristup osvještava ulogu manipulacije i de­ magogije u oblikovanju »glasa nacije« i »volje naroda« te pokazuje da »'glas nacije' je fikcija« (Billig 1995: 71) i da je »vrlo lako demagozima da smatraju kako samo oni mogu interpretirati volju naroda i odlučivati tko se ubra­ ja u narod« (Smith 1995: 148). »nažalost. Znak populizam je i pravo takmičenje u jezičnom »rodoljublju« među jezikoslovcima u tome tko će biti veći pobornik »pravih hrvatskih riječi«. diskvalificiranje neistomišljenika politiziranjem — a sve ovo su tipična svojstva jezičnog nacionalizma. Srbima (grupa oko Slova) i Crnogorcima [. Nasuprot tome.. Takvo izražavanje »domoljublja« se pokazalo važnijim od posjedovanja znanja iz struke ko­ jom se bave. Kombinacija jezičnog nacionalizma i populizma ne iznenađuje jer utvrđeno je da »popuhzam ima dodirnih točaka s nacionalizmom i rasizmom« (Altermatt 1996: 200) i da »nacionalizam i rasizam imaju dva lica: jedno je institucionalizirano i oblikuje na određeni način drugo — popuhstičko — lice. pripisivanje drugima uloge dežurnog krivca..368 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam raju« (Höpken/Sundhaussen 1998: 1). svojoj na­ ciji i jeziku. poistovjećivanje nacije s jezi­ kom. pripisivanje uloge paćenika sebi. opsjed­ nutost porijeklom riječi.

dok zlo naj­ češće biva konkretizirano i personificirano.Nacija.. Ponavljaju da se jezik mora podudarati s nacijom. identitet.] Populistički pokreti su najčešće antiintelektualno usmjereni. hrvatski akade­ mici čine sve kako bi domaću sredinu izolirali od zapad­ noevropskih znanstvenih standarda i kako bi joj uskrati­ li pristup znanju.. iako ih često vode intelektualci.] sanjaju o dobrim. Dežurni krivci i teorije o zavjerama imaju bitnu ulogu u populi­ stičkoj slici svijeta« (Altermatt 1996: 193-194).. sumnjičavost i odbojnost. a to su: »Populistički pokreti po pravilu apeliraju na narod i na jednostavne ljude.] nacionalni osjećaj zajedništva sta­ vljaju iznad principa slobode. koja društvo i povijest dijeli na dobro i zlo. [. naciji. netočnim tvrdnjama. Pisanje u službi takve slike svijeta nanosi daleko­ sežnu štetu na razini obrazovanja jer usađuje novim ge­ neracijama neznanstvene tvrdnje o jeziku.] Populizam se često odlikuje dihotomijskom slikom svije­ ta. [. Pritom do­ bro ostaje na idealistički način zamagljeno. U tekstove hrvatskih jezikoslovaca ugrađena su os­ novna obilježja »desnopopulističkog sindroma«.. povije­ sti i kulturi. Takvo upor­ no odbijanje suočavanja s jezičnom stvarnošću i s dosezi- .. skloni su prema stranome pokazivati netoleranciju.. i nji­ hova osporenost je odavno ugrađena u visokoškolsko obrazovanje zapadnoevropskih zemalja. Ne koriste lingvističke spoznaje o policentričnim jezicima. [. Iako je najmanje pola stoljeća dobro poznato da se radi o neznanstvenim tj... a istovremeno se pre­ šućuje ono što je postalo podobno prešutjeti. kultura. povijest 369 za nužnost institucionaliziranog — državnog — nacio­ nalizma« (Neuer Nationalismus 1994: 20). iako bi upravo one omogućile objektivnije sagledavanje naše jezične situacije. Kse­ nofobija je dio populizma. premda je odavno poznato da to nije točno. U svakoj novoj kroatističkoj knjizi o standardološkim temama samo se ponavlja ono što je postalo podobno ponavljati o jeziku i što lingvistički ma­ instream u Hrvatskoj ponavlja. starim vremenima [.

očito ni lingvisti nisu oslobođeni« (ibid. I »analizirane diskusije na temu jezika također su pokazale daje hrvatsko jezikoslovlje zarobljeno u teško premostivom diskursu. spoznaje i. To ograničava svaku mogućnost analize. objektivnog poimanja svijeta« (Czerwihski 2005: 259). začuđujuću rezistenciju prema dokazima 'za srpskohrvatski' iznešenima ne samo od strane lingvi­ sta u inozemstvu nego i u njihovoj domovini« (Gröschel 2009: 371). Sto je najgore. naposljetku. jezikoslovci u službi politike u državama na­ sljednicama Jugoslavije već su više generacija studenata indoktrinirah u duhu jezičnog apartheida. Jer kad nacionalistička ideologija želi jedno. nemoralan« {ibid. koja traje već preko desetljeće i pol. Premda kod nas takvo stanje vlada već desetljećima. Kod ignoriranja dokaza je na djelu jedan psi­ hološki mehanizam pomoću kojeg »se potiskuje sprem­ nost za 'promjenom smjera' kad se pojave defekti u vla­ stitoj argumentaciji« pa »čovjek ono što bi u stvari mo­ gao znati ne želi znati« (ibid. Doista.370 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam ma znanosti u svijetu ne donosi kroatistici nažalost ništa drugo nego dodatne izgubljene godine. više je nego upadljivo da »sveukupno pokazuju jezičnopartikularistički orijentirani lingvisti među Hr­ vatima. njega ipak ne bi trebalo biti nemoguće prevladati. Nažalost.). i znanstveni podmladak usmjeren na karijeru naveli na oportuni­ stičko preuzimanje svojih pogleda« (ibid.: 372). izbor između tih dviju opcija znanstveniku ne bi smio pasti teško ako ima na umu da odbacivanjem istine ujedno odbacuje i sebe kao znan­ stvenika: »tko si dozvoli — bez obzira zbog kakvih razlo- .). Takav postupak je »vrlo opasan i. što onemogućava da nadvlada iskrena i zdrava diskusija o temi jezika.). »ustrajavanjem na svojoj jezičnoideološkoj vjeri. na kraju krajeva. Bošnjacima i Crnogorcima i nakon jedne disku­ sije 'za i protiv srpskohrvatskoga'. »od taštine. koja bi mogla biti povrijeđena priznavanjem vlastitih zabluda. a istina na koju ukazuje znanost je drugo.

e. identitet. i da lingvističke ili sociolingvističke termine upotrebljavaju bez poznavanja njihove internacionalne definicije (ibid. među njima i takvi između države i proučavanja jezika. naziv jezika) da lingvisti na južnoslavenskim prostorima imaju vrlo sužen kut gledanja..Nacija. kultura.] — da i u naj­ manjoj mjeri krivotvori istinu. nasuprot tome. da uspostavi komunikacijske barijere«. tj. ka pravljenju komunikacijskih barijera. vladari ne treba da se miješaju u jezična pitanja]« (Gröschel 2003: 185). I u slučaju postjugoslavenske jezične šizme lingvistika je pozvana da sačuva autonomiju svojih kategorija u skladu s jednom izrekom koja se pripisuje rimskom povjesničaru Suetonu (70.: 137). Odbacivanje znanstvene etike je kod kroatista toliko uzelo maha da se u svojim publikacijama otvoreno zalažu za neetičnost. političkih. pa da stoga treba uvoditi i pojačano koristiti . Kad se autonomija zamijeni služenjem nacionaliz­ mu. »konflikti između države i znanosti. n. religijskih [. Uostalom. njegovo ime se mora iz­ brisati s hste znanosti« (Paris iz Benda 1978: 80). zapaža se kod te teme (koja uključuje policentričnost. gube iz vida da lingvističko bavljenje jezi­ kom »služi općenito poboljšavanju sposobnosti jezičnih oblika u svrhu optimiranja komunikativnih mogućnosti govornika..). Sudjelovanje u tome bi za lin­ gviste trebalo biti nespojivo s njihovom znanstvenom etikom« (Gröschel 2001: 183). pro­ vlače se kroz povijest Evrope od antike. npr. Izolacionistička izgradnja varijanata srpskohrvatskog jezika vodila bi. Škarić (1994: 99-100) piše da je u Hrvatskoj »standardnom jezi­ ku zadaća da ucrta međe. povijest 371 ga: patriotskih.-130. a glasi: Caesar non supra grammaticos ['Nije Cezar iznad gramatičara'. da su neupućeni u inter­ nacionalni kontekst i u analogije iz drugih jezika. lingvističke i sociolingvističke kriterije. Pa tako premda je zadnjih dvadesetak godina stan­ dardni jezik postao jedna od glavnih tema u većini južno­ slavenskih država. onda se u takvom jezikoslovlju pojavljuju autistične crte. Nadalje.

372 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam neuobičajene izraze »sve i kad nisu većini Hrvata.. Aktualni primjeri jezičnog šovinizma su nastojanja da se srpskohrvatski jezik podi­ jeli na dva jezika. među ostalima i njemačkih (južnih)slavista. Šovinizam je ek­ stremni nacionalizam. a tu i tamo se odrazi takvog postupanja mogu naći »i kod nekih stranih.] i često se pojavljuje zajedno s politički agresiv­ nim borbama za promjenom statusa kontaktnih jezika i s purističkim nastojanjima.. Sve tri navedene činjenice su karakteristične za jezične oblike klasificirane u lingvistici kao varijante. za varijante njemačkog. koji su neke argumente iz debate u postjugoslavenskom području. Jezični šovinizam je često dio takozvane etnogeneze odnosno 'nacionalnog prepo­ roda' [. Do priključivanja stranaca pozicijama zastuplje­ nim u postjugoslavenskom diskursu dolazi očito stoga što pretpostavljaju da nacionalni filolozi. Međusobna razumljivosti i nepostojanje bilingvizma stoje u korelaciji sa struktur­ nom sličnošću idioma koju je utvrdila sistemska lingvi­ stika. koji se izjašnja- . a »s međusobnom razumljivošću kao odlučujućim kriterijem za pripadnost idioma istom jeziku povezan je nedostatak bilingvizma između govornika tih idioma. Takve aktivnosti bi lingvistima trebale biti zazorne. 2 Od tih činjenica domaći jezikoslovci odvraćaju po­ gled. neznatnost jezičnih razli­ ka između varijanata srpskohrvatskog jezika rezultira i dalje međusobnom razumljivošću. izgleda. preuzeli bez preispiti­ vanja. a jezični šovinizam je sukladno tome ekstremno cijenjenje jezika vlastite grupe uz isto­ vremeno ekstremno preziranje drugih jezika neke regije ili nekog državnog područja. Unatoč tim nastojanjima. engleskog ili španjolskog« (Gröschel 2009: 148). pogotovo što se zna da današnju ispolitiziranost i izolacionističke aktivnosti koje ona uzrokuje lingvistički lek­ sikon definira kao: »Jezični šovinizam. na hrvatski i na srpski« (Glück 2000: 652). npr. ili ba­ rem današnjih Hrvata. najbliži«.

: 26).] srpskohrvatskoga.. mora računati s tim da će u Zagrebu postati persona non grata. Profesor sa Sveučilišta u Kopenhagenu. Per Jacobsen (2006: 319) govoreći o danskim sveučilištima opisuje kako od 90-ih godina »bili smo izloženi pritisku. Još veću ulogu odigrali su zahtjevi koji dolaze iz južnoslavenskih država. više nije ni javna tajna da Hrvatska pomoću svojih diplomatskih službi vrši direktne pritiske na inozemna sveučilišta. koji konstatira da upravo u sociolingvističkim kon­ tekstima lingvisti koji prosuđuju status svog vlastitog materinskog jezika često pokazuju veću podložnost emo­ cijama prema predmetu svog istraživanja. posjeduju na neki način 'pri­ rodno' uvijek veću kompetenciju kod prosuđivanja 'vla­ stite' jezične problematike. a posljedica toga je veći stupanj politiziranosti njihovih izjava« (Grö­ schel 2009: 2).Nacija. pone- . Takvoj procjeni može se su­ protstaviti nalaz ruskog sociolingvista Vachtina (2002: 247). Domaći jezikoslovci zaboravljaju da »je 'politička pjesma' i dalje za pravu znanost 'odbojna pje­ sma'« (Spillner 1990: 15).. povijest 373 vaju kao izvorni govornici. Jedna od njih je »nekri­ tičko preuzimanje terminologije od pojedine strane u konfliktu.] U 90-im godina mogle su se i mogu se tak­ ve tendencije vidjeti i u nekim znanstvenim publikacija­ ma (koje srećom nisu karakteristične za čitavo znanstve­ no razmatranje)« (ibid.. Naime. U vezi s opisivanjem jugoistočne Evrope u zapadnoe­ vropskim zemljama zapaža se u novije vrijeme »da su i na području znanosti izišle na vidjelo određene sumnjive pojave« (Hatschikjan 1999: 25). [. što mu baš neće olakšati pristup knjižnicama ili arhivima u Hrvatskoj« (Gröschel 2009: 367). A strani lingvisti koji od njih nekritički preuzimaju gube dragocjeni »'pogled izvana' koji nije iskrivljen nacionalizmom« (Steltner 2003: 26). identitet.. kultura. Kod nastajanja tih tendencija određenu ulogu odi­ grala je svijest da »tko kao predstavnik inozemne slavi­ stike ih opće lingvistike eksplicitno negira ispravnost ar­ gumenata za zasebnost hrvatskog jezika i ustrajava na postojanju [.

Oni istovremeno i razotkrivaju kakva je situacija u samoj Hrvatskoj: »Kad jedan predsjednik države misli da mediji u inozemstvu podliježu državnoj kontroli. što je više puta javno kritizirano od strane za­ padnjačkih institucija. bez obzira radi li se o astrofizici. filozofiji ili o lingvistici i filologiji« (ibid. istraživanja i nastave u njihovoj domovini« (Gröschel 2009: 365). Naime. Pritom zabo­ ravljaju da u sveučilišnim statutima piše kao jedna od glavnih postavki znanstvenog rada da je znanost nezavi­ sna od politike. to čine možda zbog vlastitog uv­ jerenja da je politika nadređena znanosti. monografije i zbornici u izdavaštvu pod utjeca­ jem zagrebačke Akademije. onda to mnogo govori o slobodi medija. Navedeno »ograničavanje slobode medija i slobode mišljenja.: 293). genetici.374 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam kad dosta primitivnom« kad su ih posjećivali hrvatski ambasadori s prijedlogom da uvedu hrvatske studije i po­ dijele knjige u knjižnicama na hrvatske i srpske.: 163). Drugim riječima. Jacob­ sen navodi imena iz samog vrha hrvatskog političkog života i postupke kojima su se služili kako bi od stranih znanstvenika iznudili imenovanje jezika i studija po hr­ vatskoj naciji. pogotovo domaći. važilo je i još uvijek važi u jeziko­ slovnim glasilima kakvo je Babićev časopis Jezik ili kakvi su članci. gdje je do danas upotreba na­ ziva srpskohrvatski jezik (odnosno hrvatskosrpski) ta­ bu« {ibid. Neki znanstvenici zbog pritisaka popuštaju politici. Takvi pritisci se od 90-ih godina ponavlja­ ju na raznim evropskim sveučilištima. a neki. »bilo koje 'nacionalno orijenti­ ranje' u znanosti je nespojivo s postulatom znanstvene objektivnosti.). »mehanizmi cenzure i autocenzure zbog uzimanja u obzir politike djelovali su i djeluju i u redakcijama stručnih publikacija« (ibid. i kad jedna ministrica za obrazovanje vjeruje da u inozemstvu može zahtijevati nazive jezika i način organiziranja viso­ kih škola i knjižnica u skladu sa svojim željama. Zaborav­ ljaju i da statuti sveučilišta zahtijevaju od znanstvenih radnika da javno iznose i brane dokazane istine u situa- .

Kako se opredijeliti u takvoj situaciji? Odluku mora donijeti sva­ ki lingvist za sebe. kao prvo prebacuje odgovornost na druge.: 864). kad prođe određeno vrijeme. ili od­ baciti te principe zbog priklanjanja politici. pa neka to oni naprave? — dakle. nepristranost. ugrožene u društvu. nego je sve u redu. povijest 375 cijama kada su one. kultura. Dvadesetak godina kasnije (Goebl . objašnjava jedan poznati psihološki mehanizam. Također je zapaženo da baš u sociolingvistici posto­ je veliki deficiti na tom području pa je »potrebno spoznaj­ nu. i onda kada ti principi daju rezultat koji aktualna politika nerado gleda. Kod teme standardnog jezika u novim južnoslaven­ skim državama očituje se u punoj mjeri dilema koja pogađa same temelje znanstvenog rada i profesije sve­ učilišnog nastavnika: da li se držati osnovnih principa znanstvenog i nastavnog rada kao što su objektivnost. iznošenje činjenica. teoretsku i radnu sposobnost sociolingvistike pro­ širiti razvijanjem i izoštravanjem svijesti za etičke as­ pekte«. a ona će dobrim dijelom ovisiti o nje­ govoj vlastitoj savjesti i o spremnosti da preuzme odgo­ vornost. Zašto mnogi to ipak ne čine. ni nema se što raščišćavati. Krajem 80-ih godina zapaženo je daje u raznim gra­ nama znanosti povećan značaj etike. b) nakon toga.Nacija. znači da ni ne treba istupati i raščišćavati. identitet. prema kojem pojedinac razmišlja na sljedeći način: a) Zašto baš ja da istupim u javnosti i raščišćavam stvari kad ima i drugih lingvista. Ovisit će i o tome koliku količinu konformizma i oportunizma dopušta njegov integritet osobe. re­ troaktivno situaciju gleda ovako: Ako ni drugi ne istupa­ ju u javnosti i ne raščišćavaju stvari. a rezultat toga bi trebala biti »veća svijest o odgo­ vornosti« (ibid. bilo zbog politike bilo zbog drugih razloga. Postoje etički kodeksi sve­ učilišta koji govore o dužnosti članova akademske zajed­ nice da istupe pred javnost i podsjete je na činjenice. koja u prednji plan stavlja pojam odgovornosti znanstvenika (Goebl 1988: 855). ima­ jući na umu društvenu odgovornost i dobrobit zajednice.

biti dio mainstreama. i često jesu. Radoslava Katičića kao predstavnika filologije u službi poli­ tike.376 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 2005:946-947) konstatira se da se zaostalost sociolingvi­ stike na planu etike. koja južnu slavistiku njemačkog govornog područja treba zastrašiti . Prihvaćanje proširenih ideoloških pozicija omogućava pojedincu dobre odnose s onima koji zastu­ paju te pozicije. Zato je sociolingviste potrebno podsjetiti na Kantov. još više povećala.: 947. Od lingvista se očekuje objektivnost: »Lingvisti su.] je 'moralna toljaga' posebne vrste. i potrebno je ponovo zahtijevati »veću svijest o odgovornosti« (ibid. Instrumentaliziranje emocija [. zah­ vaćeni ideološkim pozicijama koje mogu jako utjecati na njihovu interpretaciju rezultata istraživanja« (Milroy 2005: 325). Weberov i Popperov postulat da se u znanosti empirijski traga za istinom bez preduvjerenja i bez vrednovanja. Ali ta razvedravajuća misao je sigurno netočna: sa­ svim je jasno da lingvisti mogu biti. 951. Takve okolnosti omogućuju širenje ideoloških pozicija na mjestima gdje bi se očekivao nezavisan i objektivan pristup. kao Katičić ovdje. isključuje naposljetku sam sebe iz stručnoznanstvenog diskursa.. 954). pokušava svoj autoritet dobiven pomoću zasluga na drugim po­ dručjima koristiti za postizanje njemu poćudnih jezičnopolitičkih pogleda.. Uvid u Katičićeva nastojanja da se ideologija što više širi pokazuje da »tko. a takva filologija »pravi ili učvršćuje jezične ideolo­ gije«. sistematski napori da se sazna istina o stvarnosti« (Dawkins 2007: 501). Kod najprominentnijih hrvatskih filologa dominira ideologija: Gröschel (2009: 369-370) razotkriva npr. Znanost čine »iskreni. nažalost. tako volimo misliti. nego pisati ili govoriti kvalitetno o temama iz svoje profesije. Unutar kroatistike i s njom povezanih južnih slavistika došlo je do toga da se više cijeni biti u dobrim odnosima s većinom. znanstvenici — objektivni promatrači jezika koji mogu sebe odvojiti od ideologija prihvaćenih u društvu oko njih.

može se s većim pravom obrnuto uputiti hrvatskim filo­ lozima. No. Oni »mogu računati s raznim privilegijama u dru­ štvu: s napredovanjima u karijeri.). jedva da se može dosegnuti stanje zasićenosti kod ikoga. No. U odgovoru na to pitanje vidljiv je još je­ dan razlog za ispolitiziranost jezikoslovaca: »Šira jav­ nost se obično ne zanima za lingviste. Poznato je da »što se tiče prihoda. što znači da njihov rad društveno ne dobiva priz­ nanje kakvo očekuju. koji se 'prave gluhi' na argumente protiv zaseb­ nosti hrvatskog jezika iznesene u inozemnoj slavistici« (Gröschel 2009: 371).Nacija.: 370). Neuvjerljivost argume­ nata razlog je za nedovoljan odaziv u inozemnoj lingvi­ stici na koji se Katičić tuži. nacionalni filolozi mogu pri­ vući javnu pažnju u turbulentnim vremenima raspada države ako znaju. a neki ne čuju nikako' zahtjev za zasebnom kroatistikom na planu lingvistike. 582) upućen prvenstveno inozemnoj slavistici da neki 'serbokroatisti' 'teško čuju. »'nacionalni' angažman jezičnih secesionista se i financijski honorira« (ibid. Šansa da kao značajni predstavnici nacionalne avangarde postanu priznati u društvu mogla bi biti važan motiv zašto su se neki lingvisti koji su za vrijeme Tita zastupali jezičnou- . povijest 377 kod ophođenja s nazivom srpskohrvatski jezik. Kao prvo. članstvom u akademi­ ji. prihodi­ ma od gramatika. sebe profi­ lirati u pobornike 'nacionalnih interesa'. no »Katičićev prigovor (2001b. prvenstveno preko medija. Ima više razloga zbog kojih domaći filolozi ustrajava­ ju u služenju politici.: 258). nagradama spojenim s novčanom potporom. razotkriva i vlastitu sumnju u uvjerljivost svojih inače iznošenih argumenata za za­ sebnost hrvatskoga« (ibid. slično kao ni za znanstvenike iz područja književnosti ih za sveučilišne filozofe. ostaje da se zapitamo što je ponukalo one koji su u karijeri već posti­ gli uspjeh da postanu nosioci jezičnosecesionističkog po­ gleda« (ibid. pravopisa i rječnika koje su oni napisa­ li a ministarstvo odobrilo za škole i sveučilišta« (ibid. identitet.: 359). Tko po­ seže za takvim sredstvima. kultura.

na području kulturne politike itd. Lingvistika treba ukazivati na zastranjenosti politike na jezičnom planu nastale zbog nacionalističkih ciljeva: »Zar ne bi lingvistika kao disciplina ili lingvisti kao njeni predstavnici trebali preu­ zeti određenu odgovornost i reći političarima da njihove političke odluke ili njihova jezična politika mogu imati takve i takve posljedice na području obrazovanja. Podsjećaju daje lingvistika »objektivna znanost« (ibid. Time se posjedovanje 'istine' shvaća kao pravo vlada­ ra i poistovjećuje s ideološki prepunjenim diskursom« (Zorić 2005: 23). bosanski i crnogorski nije opravdano iz lingvističke i sociolingvističke perspektive« (ibid.?« (ibid. Zapažajući takvu ideološku zahvaćenost kroatista i drugih južnih slavista.: 17).: 344). bosanski. Opravdanje ne mogu pružiti ustavne odredbe o službenim jezicima jer »političko-administrativne i pravno ozakonjene ma­ nipulacije nazivom jezika irelevantne su za lingvističko i sociolingvističko prosuđivanje jezične stvarnosti« (ibid. Očito je trend na južnoslavenskim prostorima da se »'istina' pripisuje 'službenom' stavu onoga tko je na vla­ sti.). srp­ ski.) i stoga nezavisna od politike i njenih odredbi.: 370-371). . Pa stoga i kod četiriju naziva jezika u novim ustavima (hrvatski.: 55). To ujedno znači da »zamjenjivanje naziva srpskohrvatski jezik (odnosno hrvatskosrpski) pomoću hrvatski. »teorijska osnova koju su dali jezikoslovci u službi politike za hipotezu o zasebnim jezi­ cima pokazala se neuvjerljivom« (Gröschel 2009: 377). na po­ dručju medija. srpski. Sa znanstvene strane. crnogorski) »jedna od uloga koju bi lingvisti mogli imati je da istaknu kon­ tradikcije koje stoje iza tih naziva« (ibid.378 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam nitaristički stav preobrazili u jezične partikulariste« (ibid. pojedinci u me­ đunarodnoj znanstvenoj zajednici podsjećaju na »ulogu lingvistike kao nečeg odvojenog od vladajuće političke sile« (iz Busch/Kelly-Holmes 2004: 54).

ima pozitivnih jer se ne moraju mučiti oko pre­ vođenja kao kad se sretnu s govornicima nekog stranog jezika.Nacija. Razlike između varijanti srpskohrvatskog jezika čak su manje nego između varijanti unutar drugih stan­ dardnih jezika. Napro­ tiv. postavlja se pitanje kada će zdravi razum i smisao za re­ alnost prevladati nad nacionalističkom ideologijom bal­ kanskih filologa. povijest 379 Činjenica da Srbi. Možda jedna strana. identitet. Hrvati. Budući da i stvarnost i znanost dokazuju da se radi o jednom policentričnom standardnom jeziku. Bošnjaci i Crnogorci govo­ re istim jezikom ne ugrožava ni nacije ni države. ne mora istina nužno biti u sredini. jednostavno. Jer i »ako se dva suprotna stava zastu­ paju jednakom žestinom. kultura. . niti ima bilo kakvih negativnih posljedica za govornike. ima pravo« (Dawkins 2007: 529).

Nation und Sprache. In Honor of Diversity: The Linguistic Resources of the Balkans. (1989). U. ( 2001). Osterreich und der Schweiz: das Problem der nationalen Varietäten. Paderborn i dr. U. Ammon/M. An International Handbook of the Science of Language and Society I Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Ammon. (1995). Status Change of Languages. Ammon. U. Berlin/New York. Hellinger (ur. Ammon. Clevedon.Popis citiranih radova Abraham. Aitchison. Cambridge. Status and Function of Languages and Language Varieties. 21-106. A. U.). (2000). »Sprache — Nation und die Plurinationalität des Deutschen«. Berlin/New York. Berlin/New York. Die Diskussion ih- . U. (ur. 487-495. (1996). 316-334. (1987). Language change: progress or decay?. (2000). Ager. U. (ur. Status Change of Languages. Ammon/M. R. Die deutsche Sprache in Deutschland. Hellinger (ur. Ammon (ur. U. W. J.). (1996). »Typologie der nationalen Varianten des Deutschen zum Zweck systematischer und erklärungsbezogener Beschreibung nationaler Varietäten«. Das Fanal von Sarajevo. (1992). Berlin/New York. (1992). U. 3 Ammon. »Towards a Descriptive Framework for the Status/Function (Social Position) of a Language within a Country«. Columbus. »Language — Variety/Standard Variety — Dialect«. D. Alexander.). 421-438. U. U.) (1974). Aitchison. Altermatt. Ammon. Ammon i dr. "Assessing Language Status: Some Problems«. Ammon. (2001).157-175.). Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 63/2. J. »On the Status and Changes in the Status of German as a Language of Diplomacy«. Sociolinguistics / Soziolinguistik. Berlin/New York. U. Tübingen. Gardt (ur. Motivation in Language Planning and Language Policy. Terminologie zur neueren Linguistik.).

Ammon i dr. Artuković. Babić. 1-17. Frankfurt am Main/New York. A. »Hrvatski pravopisni kompleks: Novi Sad i hrvatski pravopis danas«.pl/~wwwp/posjugo/texts_display. (1964). Zagreb. Baasner. (2001). Mattheier (ur. München/Wien. (2004). Hrvanja hrvatskoga. Bennington. Behschnitt. Jezik i sloboda. "Nationalism. »Uklanjanje hrvatsko-srpskih jezičnih razlika«. (2003)./Zens. Ammon. (1988). L. S. Babić. V. (1978). 71-77. S. Feral Tribune 4. Bellamy. Berlin/New York.). Nationalismus bei Serben und Kroaten 1830-1914. 2. »Vukov i naš današnji književni jezik«. T. Europe«. Manchester/New York. I. Die Erfindung der Nation.filg. Berlin/New York. Vol. »Govorite li idiotski?«. Silić (ur.). »Još o hrvatskome jeziku u Europskoj Uniji (Uz čla­ nak Marija Grčevića)«. Methoden und Modelle der Literatur­ wissenschaft. Sla­ vonski povijesni zbornik 23. (2000). Bhabha (ur. (1998). 509-524. 121-137. Nation and Narration. S. Badurina. (2005). Jezični varijeteti i nacionalni identiteti. Hrvatska jezikoslovna prenja. Carmichael (ur. Pranjković/J. Zagreb. (2009). (http://www. (2008). S. 23-26. Barbour. 187-213. Berlin/New York. H. 307-318. Cheru­ bim/S. R. S.uj. Grosse/K. S. J. Babić. L.). Anić. Barbour. Sociolinguistics. U. (1965). Der Verrat der Intellektuellen. Sprache und bürgerliche Nation. 46-54. (1980).2000. W. Language.). (1993). Berlin.php?id=37). »Pisma Bogoslava Šuleka A.edu. Zagreb. 1536-1543. London/New York. D. 2 Babić. Anić. .). (1986). »Sprache und Nation im deutschsprachigen Ra­ um aus der Sicht der englischsprachigen Wissenschaft«. M. (ur. Zagreb. »Postal politics and the institution of the nation«. Badurina/I. (2000). 193-195. B. ( 2001). Oxford./Pranjković.3. Language and Nationalism in Europe. Brliću«. G.382 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam res Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. Jezik 55/5. The formation of Croatian national identity. Barbour/C. Je­ zik 11/3. Anderson. J. München. D. »Pluricentric and Divided Languages«. Babić. S. V. (1998). Benda. S. Jezik 13/1. M. U.

London/New York. and the mar­ gins od the modern nation«. (1999). Mind. Pensalfini/L. »The debate is closed«. Papers on language endangerment and the maintenance of linguistic diversity. Jahrbuch der Heinrick-Hei­ ne-Universität Düsseldorf 2002.). Berlin/New York. Fo­ reign Policy«. mixed languages. srpskohrvatski/hrvatskosrpski. London/New York. (1997). H. Breuilly. A. D. B. H. »Kajkavsko narječje«. (1993a). Blum.). Boeder/T. njegovo mjesto unutar južnosla­ venskih i drugih slavenskih jezika. 1-5. Brockmeier.S. 291-321. narrative. M. H. Sprache und Politik. (1993). J.). »The national longing for form«. D. D. Kupchan (ur. Ivić. T. Cul­ ture. (1970). (2003). and Activity 8/3. srpskohrvatski/hrvatskosrpski. »Purism and neologism in contemporary Malte­ se«. Blommaert. (2002). 158-179. Nation and Narration. D. Ithaca. Bhabha (ur. Hrvatska književnost u evropskom kontekstu. J. Brincat/W. hrvatski ili srpski. Jezik. »DissemiNation: time. 1-24. J. Bhabha (ur.). D. C. 90-99. »Texts and other symbolic Spaces«. Brozović. Brennan. (1988). 44-70. Bhabha (ur. Blommaert (ur. D. J./Friele. Nation and Narration.). Bulcaen (ur. Zagreb. Political linguistics. »Suvremeni standardni jezik«. Heidelberg. (1993). 277-291. (2003). Bhabha. Blommaert/C. Brozović. J. »Jezik. J. njegove povijesne mijene kao jezi­ ka hrvatske književnosti«. Banal Nationalism.Popis citiranih radova 383 Bhabha. D. hrvatski ili srpski«. (1996). Bienen.). »Eine Regierung — viele Natio­ nen? Europa und die Frage der 'nationalen Identität' im Licht der Europäischen Verfassungsdiskussion«. D. Birnbacher. H. 99-119. Nationalism and nationalism in the New Europe. London/New York. Nation and Narration. 425-438. Brozović. (1995). »Hrvatski jezik. Jezik 13/2. (1965).). Brozović/P. Köln. J. »Introduction«. 1-11. Nationalismus und moderner Staat. Zagreb./Pensalfini. J.). (2001). Brincat. Bochum. H. langua­ ge politics and political linguistics«. 1-7. (1978). 155-170. Language Ideological Debates. Billig. »O problemima varijanata«.). Düsseldorf. Bobaljik. Purism in minor languages. Amsterdam. Storto (ur. 33-46. (1999). (1995). London i dr. 9-84. Brozović. . regional languages. H. Zagreb. D. endangered languages. Bobaljik/R. Blommaert. "Introduction: Language and politics. Flaker (ur. Cambridge. J. "Introduction: narrating the nation«. J. 215-230. R. »Ethnic Nationalism and Implications for U. M. Standardni jezik. Stolz (ur.

D.) (2004). Discourse and Borders in the Yugoslav Successor States. (ur. D. Bugarski/C. Language Planning in Yugoslavia. (1992a). D. Oklahoma. Dalmatien in Vormärz und Revolution. »Serbo-Croatian as a pluricentric language«. B. Brozović. 1-9. Brozović. »The Yugoslav Model of Language Planning: A Confrontation with Other Multilingual Models«. (2004). »Europske integracije i hrvatski jezik«. Die neue deutsche Ideologie. M. Sprachstandards.) ( 2002). E. Sociolinguistica 17. Campbell.121-125. Pluricentric Languages. Language./Kelly-Holmes. »Standard language and linguistic purism«. (1995). Kempgen i dr. . 357-371.). (1992). Columbus. Hawkesworth (ur. Der Schacht von Babel. (ur. »Pluricentricity: National Variety«. (2002). (2001).) (1992). Ammon (ur. R. Buchler. 7-30. Berlin/New York. München. 72-79. D. Staatlichkeit und nationale Identitätsbildung. Zagreb. Über die Entste­ hung einer neuen deutschen Ideologie«. »Lingvistički nazivi na srednjojužnoslavenskom području«.). 52-70. »Die (Re-)Nationalisierung der serbokroatischen Standards«. Ammon i dr. 347-380. Clevedon. (2002a). Differing Norms in Different Nations.384 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Brozović. Berlin/New York. B. Lexikon der Sprachwissenschaft. U. Deutsche Beiträge zum 14. Dialect intelligibility testing. Edin­ burgh. Differing Norms in Different Nations. M. D. »Vergangenheit mit Zukunft. Berlin. Clewing. Einsprüche gegen die Entsorgung der Ver­ gangenheit. W. Klagenfurt. D. Verbal Hygiene. Historical linguistics. Bußmann. L. D. (2005). Eschenhagen (ur. (1998). H. Sprachplanung im Schafspelz?!. (2003). (2008). Casad. Jezik 49/4. U. (ur. Darmstadt. London/New York. Clyne (ur. (ur. Brozović. Bochum. E. H. (2005). (1989). Tübingen. Sprachen im Disput. An introduction. Buden.). (1974). Status and Function of Languages and Language Varieties. Busch. Busch. Inter­ nationalen Slavistenkongress Ohrid 2008. S. Brunstad. (2002). Stut­ tgart.). (1988). B. M.). Berlin/New York. (ur. 3 Cameron. Jezik 49/1. Prvo lice jednine. Clyne. 89-102. Brozović. M. Claussen. K.). Clyne. Bunčić. München. D. Pluricentric Languages.

Daneš. (1988). Hochsprachen in Europa: Entstehung.2. Sociolinguistics I Soziolinguistik. S. (2001). Sprachkompetenz. Cam­ bridge.). (1989). Polityka jezykowa w Chorwacji a jezyk mediöw. Tübingen. M. Probleme der strukturellen Semantik. F. (2003)./Fernandez. »Epilogue«. (1988). E. Dani 608 (6. 2003). "Communicative Styles in a Contact Situation: Two German National Varieties in a Third Co­ untry«. Dittmar/K. Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. Coseriu.. I. Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes. Brüssel. R. (1973). »Samo su kriminalci shvatili patriotsku propagan­ du«. Coseriu. Tübingen. "Prescriptive and Descriptive Grammar«. Frankfurt/New York. Berlin. »Language policy and planning: political perspectives«. The Cambridge encyclopedia of language. 1506-1516. Tübingen. (2009).Popis citiranih radova 385 Clyne. 2 Cullen. (1996). Annual Review of Applied Linguistics 14. Crystal. Journal of Germanic Linguistics 15/2.).). Stammer­ johann (ur. (2001). Grundzüge der Theorie des Sprechens. L. Tübingen. E. M. Krakow. 4 Crystal. F. M. Cam­ bridge. A dictionary of linguistics and phonetics. Language planning and social change. U. Berlin/New York. R. D. Ehlich/J. 95-154. R. Contact Bulletin (2002). ( 1998). Ammon/N. 477-502. Cooper. (1993/1994). E. June 2002.2009. »Herausbildung und Reform von Standardspra­ chen«. E.). Amsterdam i dr. Geltung. Mattheier (ur. Clyne. Ossner/H. Zu­ kunft. An International Handbook of the Science of Lan­ guage and Society I Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Clyne. Coseriu. ( 1997. Jezyk — ideologia — naröd. Colović. (1973a). Freiburg. (2005). ( 1992). Clyne (ur./Muhr. Oxford. . F. 2 Coulmas. (1997). D. K. European Bureau for Lesser Used Langua­ ges. Coulmas. Undoing and redoing corpus planning. 283-299. C. 34-52. Czerwinski. M. Einführung in die allgemeine Sprachwissen­ schaft.). Gewählte Worte. 58-59. M. Coseriu. »Englisch zwischen plurizentrischer Nationalspra­ che und internationaler Sprache«. Mesthrie (ur.

R. (1972). Draženović-Carrieri. Wiesinger (ur. Lan­ ger/W. L. Eispaß. str. 87-101. (1994). S. 99-187. . »National Language / Official Language«. R. M. L. Frankfurt am Main i dr. J. »Deutsche Sprache und österreichische Iden­ tität«. Kodikas/Code. R. Ebner. 65-85. 391. C. Medien-Impulse 14. Zybatow (ur. H. (2000).). Politik. München. Amsterdam i dr. Wroclaw. Linguistic purism in the Germanic languages. (2001). DiGiacomo. Lexical Norm and National Language. (1995). 49-52./Hess-Lüttich. Luczköw (ur. Hamburg. E. Davies (ur. Pisarek/I. Mesthrie (ur. (1998). N.). Esbach. 20-45. Kultur. Wien/ Köln/ Graz. Der Nationalitäten-Wahn. K. Dawkins. Berlin. »Zmiany semantyczne we wspöiczesnej leksyce serbsko-chorwackiej a sytuacja polityczna«. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Winkler (ur. »Erklärung der Kodikas/Code-Redaktion zum Artikel von Dubravko Škiljan«. 105-135. Ars Semeiotica 19/4. (2002). 4-13. Troebst (ur. Nationenbildung — Nationalstaat — Integra­ tion.). Dabrowska.).. Düsseldorf. Dutsch. »BCS — A Practical Approach«.386 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Daskalov.). The rise and fall of languages. Lučić (ur. 657-662. Sprachwandel in der Slavia. H. (1985). Sprachwandel in derSlavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Eschbach. M. J. 49-66. Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. O'Reilly (ur. A. R. W. R. 56-77. R./Sundhaussen. (2001). (1999). W. Ermakova. A. Deutsch.. K. Natio­ nalismus. A. Slavica Wratislaviensia. P.). M. »Modernisierungsansätze«. New York. L. Zybatow (ur. C. (1997). Hatschikjan/S. de Cillia. (2005). Der Gotteswahn. »'Catalon is Everyone's Thing'«. München. N. (2007).). A. Ethnicity and the State. (1996). C. O. H. Ebeling. (2000). »Aktivnye processy v leksičeskoj semantike russkogo jazyka konca XX veka«. (2000). Wirtschaft. Das österreichische Deutsch. »Wörter und Wendungen des österreichischen De­ utsch«. N. (1988).). Südosteuropa: Gesellschaft.). Cambridge. Dixon. Frank­ furt am Main i dr. 21-29. Dunn. »Language norm and language reality«. »The Role of English in the Development of Mo­ dern Russian«.. S. Ein Handbuch. Königstein. Berlin. J.). Jahrhundert. Jah­ rhundert. Nationalismus und Rationalität./Trabant. Eastman. Language. Berlin. »Nation und Welt«.

(2003). A. . Wiesbaden. S. Köln. (1992). B. Sprache in der Slavia und auf dem Balkan. Joseph/J. Voprosy jazykoznanija 5. B. Gardt. B. Hinrichs (ur. "Hypotheses on Nationalism and the Causes of Wars«. Menzel (ur. Osteuropa im Umbruch..). Frankfurt am Main i dr. 247-271. 7-8. »Einleitung«. (1989). M. G. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. 15-28. C. U. Sofos (ur. London/New York. Fritsche.). (2000a). 1-3. Friedman. Nation and identity in contemporary Europe. Gardt.). Fjshman. C.). Reiter (ur. In Praise of the Beloved Languages. Jenkins/S./Mihaljević. »Der Mythosbegriff als Mittel gegenwärtiger Gesellschaftsanalyse«. 225-239. Frančić.).).). L. N. (2000). Menzel (ur. »K tipologii form jazykovoj politiki«.). Lehiste (ur. Zagreb. D. B. C. (1996). 79-90. When Languages Collide: Perspectives on Language Conflict. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. C. (1983). Columbus. 104-133. Osteuropa im Umbruch. Friedrich/B. M. Geers. V./Menzel. 7-12. Lan­ guage Competition. A. Friedrich/B. Berlin/New York. Berlin/New York: Földes. Die Sprache als Hort der Freiheit. C. »Nation und Sprache.Popis citiranih radova 387 Evans. "Languages of Racism within Contemporary Euro­ pe«./Hudaček. V. Berlin/New York. "Language in Macedonia as an Identity Con­ struction Site«. Friesel-Kopecki. »Deutsch als Sprache mit mehrfacher Regionalität: Die diatopische Variationsbreite«. Evera. (2005). 257-295. Nation und Sprache. Wiesbaden. Kupchan (ur. Davies (ur. A. (2005). V. Nationalism and nationalism in the New Europe.. Ithaca.). Gak. »A comparative study of linguistic purism in the hi­ story of England and Germany«. Friedrich. (2002). »Die serbische Nationalbewegung«.). (1994). Frankfurt am Main i dr. Berlin. 97-107. DeStefano/N. Friedrich. Linguistic Emblems and Emblematic Lan­ guages: On Language as Flag in the Balkans. »Vorwort«. Jacobs/I. Rheinberg (ur. G. van (1995). N. Gardt (ur. (1996). Muttersprache 112/3. Gardt (ur. Nationalbewegung auf dem Balkan. 136-157. (1999). and Language Coexistence. Aufriß des Themas«. C. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. Lingui­ stic purism in the Germanic languages. »Sprachnationalismus zwischen 1850 und 1945«. Langer/W. A. A. A. »Das Eigene und das Fremde«. M. Fienbork. M. 33-53. (1994). A. 170-280. Columbus. Friedman. J.). Nation und Sprache. (1997).

(1996). Nationalismus. U. Oxford. »Language. ix-xix. Sociolinguistics. »Bosnisch oder Bosniakischl Zur glottonymischen. (2001). xxv-xxxvi. H. Dittmar/K. Gröschel. 17-43. (1999). »Keglovichiana«. ( 2000). 2. »Introduction«. Voß/J. E.). Goebl. München. D. »Forschungsethische Probleme«. »Postjugoslavische Amtssprachenregelungen — Soziolinguistische Argumente gegen die Einheitlichkeit des Serbo­ kroatischen?«. D. G. (2001). D. U. Glück. H. Vol. Geburtstag. H. (2006). East European Politics and Societies 10/3. (2005). Jezik 55/5. R. (1988). E. Mattheier/P. 49-63. (2006). Traumsprachen?«. Trudgill (ur. (1990). Srpski jezik 8/1-2. Tucson. Ethnicity and the State. sprachpolitischen und sprachenrechtlichen Fragmentierung des Serbokroatischen«. 855-866. 189-192. "Nationalism and Language«. (ur. Greenberg. Melis (ur. Gröschel. Grčević. 393-415. Mattheier (ur.) ( 2000). Ammon/N. Dittmar/K. M. Mesthrie (ur. »Amtssprachen und amtlich festgelegte Glottonyme — Objektbereiche der Soziolinguistik?«. (2001). »Sprachpolitik: auch für und mit Geister— bzw. Waßner (ur. Aachen. Giroux. Tagebücher II: 1930-1934 (priredio R. Stuttgart.). 2 2 Gonzalez. Amsterdam i dr. H.. Fest­ schrift für Clemens-Peter Herbermann zum 60. B. Language. Re­ uth).). R. C. Gonzälez/I. Language ideologies. An Interna­ tional Handbook of the Science of Language and Society.). Greenfeld. R. Reilly (ur. »Poteškoće u priznavanju hrvatskoga jezika u inozemstvu«. 946-955. T. . London/New York. Sociolinguistica 16. Lingua et linguae. Berlin/New York. Gehling/V. Ammon/N. R. An International Han­ dbook of the Science of Language and Society. Gonzälez/I. B. 135-196. 662-669. Goebl. Ber­ lin/New York. M.). Goebl. Goebbels. L. B. (2002). Nations and nationalism. Gröschel. (2003). and Muslims in the Former Yugoslavia«. H. Lan­ guage ideologies. Sociolinguistics. »Foreword«. Greenberg. »Forschungsethische Probleme«. Metzler Lexikon Sprache. R. Croats.388 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Gelmer. U. Književna republika 4/1-2. Grčić. 155-171. 2. Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. R. Gellner. (2008). J. Tucson. Melis (ur. (2001). 159-188. H. Berlin. »The Politics of Dialects Among Serbs.). Nationalism and the Yugoslav Successor States«.). (2001). Vol.

Clyne (ur. U. »Was macht Südosteuropa aus?«. Schrodt (ur. Hatschikjan. Haarmann.).). The en­ cyclopedia of language and linguistics. Deutschländisch — Beobachtungen zu Lexik und Idiomatik«. (2009). 147-171. Bairisch. Mattheier/E. Differing Norms in Different Nations. (1997). 3857-3858. Wirtschaft. Gudžević. »Sprachstandardisierung — Eine kulturan­ thropologische Konstante«. 401-119. Österreichisches Deutsch und andere nationale Va­ rietäten plurizentrischer Sprachen in Europa. Folia Linguistica 13/3-4. (1999). Gardt (ur. Ein Handbuch. (1992). Gröschel. Language Problems and Language Planning 111. 1-30. J. 181-206. (1975).. Berlin/New York.). Haarmann. Haarmann. H. 259-290. H. »Serbo-Croat«. Harth.). Nation und Sprache. (1997). München. Haarmann. C. A. B. des Herzens und des Leibes. 153-193. Südosteuropa: Gesellschaft. 980-985. Troebst (ur. Tübingen. »Malay as a pluricentric language«. Status and Function of Languages and Language Varieties. Frankfurt am Main i dr. Einblicke in Sprache. Gröschel. (1983). Politik. Grzega. Bayrisch. Kultur. S. 2 Härle. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Ge­ schichte und Gegenwart. Mit einer Bibliographie zum postjugoslavischen Sprachen­ streit. 349-383. 21-42.). Blätter für deutsche und internationale Politik 8. (2009a).). . Kleines Lexikon der Sprachen. Radtke (ur. K. Berlin/New York. Haarmann. »Österreichisch. Hatschikjan/S. H. (1996). Pluricentric Languages. Standar­ disierung und DeStandardisierung europäischer Nationalsprachen. ( 2002).Popis citiranih radova 389 Wohlgemuth (ur. »Kriterien ethnischer Identität«. Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik. M. Geburtstag. B. J. Asher (ur. Hawkesworth. Festschrift für Clemens-Pe­ ter Herbermann zum 65. (1989). (2000). München. Haji Omar. Wien. Oxford/New York/Seoul/Tokyo. (1994). Ammon (ur.). "Functional Aspects of Language Varieties — A Theoretical-Methodological Approach«. »Der serbo-kroatische Sprachkrieg«. G. (1996). H. »Mündliche und schriftliche Kommunikation — Autonomie und Wechselbeziehungen in Sprachlernprozessen«. Muhr/ R. München. Berlin. D. M. H.). Reinheit der Sprache. M. Berlin/New York. E. Soziologie und Politik der Sprachen Europas. R. R. »Nationalliteratur — ein Projekt der Moderne zwi­ schen Mystifikation und politischer Integrationsrhetorik«. 291-302. A. München.

Hinrichs. (1998). (1991). 166-185. HAZU [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti] (2007). Linguistic pu­ rism in the Germanic languages. 422-430. HAZU [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti] (2007a). 23-50. »Hrvatski jezik«.php? option=com_content&task=view&id=962&Itemid = 143). E.162-164.). München. 41-50. Kultur. Hösch. 1-14. Hopken/H. Südosteuropa: Gesellschaft. Hösch. J. Sprache und Denken. Ein Handbuch. (1999). ( 2001). »Bosnian«. Hobsbawm. Nationen und Nationalismus. W. Frankfurt am Main/New York. (1997). 34. »Reimagining the Nation: Discourses of language purism in Luxembourg«.).). »Sprachnorm — Vergewaltigung des Denkens?«. J. . Troebst (ur. Davies (ur. Hohenhaus. (2001). »Serbo-Croat«. »Südslavische Sprachwissenschaft und Südoste­ uropa-Linguistik«. Tradition. H./Sundhaussen. Wagner/W. (1984). »Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o položaju hrvatskoga jezi­ ka«. Ranger (ur. Wirtschaft. Prestige. G. E. "Introduction: Inventing Traditions«. K. Rhetorik. K. Hobsbawm/T. (http://hakave. Lexikon zur Ge­ schichte Südosteuropas. Bremen. J. Ranger (ur. Hobsbawm. The Invention of Tradition. E. N. »Kulturen und Staatsbildungen«. 263-308. 2 Hetzer. Langer/W. Berlin. M.). 1870-1914«. (1993). »Hrvatski jezik — poseban slavenski jezik«. E. 41-48. »Vorwort«. Horner. Hobsbawm. H.). Hatschikjan/S. Cambridge. Höpken. Jezik 52/2. Langer/W. The Invention of Tra­ dition. W. Hobsbawm/T. Horak. »Mass-Producing Traditions: Europe.org/index. E. N. U.) (2004). Linguistic purism in the Germanic languages. 204-220. Ethnolinguistik. Berlin. (1984a). Wien/Köln/Weimar. En­ cyclopedia of the languages of Europe. Davies (ur./Nehring. »Elements of traditional and 'reverse' purism in relation to computer-mediated communication*. Eliten in Südosteuropa. Price (ur. Cambridge. (2005). H. Oxford. R. Herrity.).). P. (ur. München. A. K. J. Sun­ dhaussen (ur. Jezik 54/2. J. »Položaj hrvatskoga u europskim integracijama«.390 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam HAZU [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti] (1996). E. (2005). Usus.)./Sundhaussen. Wien. E. Zeitschrift für Balkanologie 33/1. Politik. Wildgen (ur. HAZU [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti] (2005). 1-3. P. 9-25. 31-52. Jezik 43/5.

»Novosadski sastanak i anketa Letopisa Matice srpske«. (1993). (2007). S. 29. Jacobsen. (1996). 267-279. Jacobsen. Frankfurt am Main i dr. E. »Parallels and differences in the lin­ guistic development of modern Greece and modern Norway«. »Nation and Nationalism in Contempo­ rary Europe«. M.). Južnoslovenski filolog 64. 15-40. (2008). K. Studi Slavistici 5. 99-114. (2008b). 157-160. »Who's Whose? The Balkan Literary Context«. 87-103. Jezik 3/3. Podgorica. V. Lenz/S. Lj. P. F.Popis citiranih radova 391 Howard. (1954/55). 9-32. »Svečani tepih«. London/New York.). Janicki. Language conflict and language planning. 83-98. Blood and Belonging: Journeys into the New Na­ tionalism. Jacobsen. Jahr (ur. Ivančić. »Grammatikalität — Akzeptabilität — Sprach­ norm. Lj.). Hundt.). B./Sofos. New York. H. M. Ignatieff. (2001). Berlin/New York. Linguistics and the Third Reich. London/New York. Hutton.). Osteuropa im Umbruch. Friedrich/B. P. S. J. (2007). 220-223. »Forum«. K. Feral Tribune 1118 (23. (1999). B. P. P. »Otvoreno pismo predsjedništvu HAZU«. Knji­ ževna republika 5/7-9. (2008a).2. Jahr. Jonke.. 67-69. (1954/55a). E. Berlin/New York. Jezička situacija u Crnoj Gori — norma i standardi­ zacija. Jacobsen. »Sastanak Pravopisne komisije«. (2006). Jezik 3/5. »Nation und Mythos«. (1994). Zum Verhältnis von Korpuslinguistik und Grammatikalitätsurteilen«. Jenkins. »From small to large-scale language conflicts«. Educational Studies 27/1. Schierholz (ur. Sofos (ur. P. Ostojić (ur. . »O strukturalno-lingvističkim konstantama srpskohrvatskog jezika (inventar fonema i fonotaktička struktura)«. B. Language conflict and language planning. P. C. 25-34. (2005). Corpuslinguistik in Lexik und Grammatik.).). 29-44. Studi Slavistici 3. C. Hübner. 135-141. H. H. (1993). /Gill.2007. Jonke. E. Jahr (ur. Menzel (ur./Trudgill. Jacobsen. Tübingen. Jenkins/S. »'It's like we're a normal way and everyo­ ne else is different': Australian children's constructions of citizen­ ship and national identity«. (1993). »Struktura sloga«. Nation and identity in con­ temporary Europe. 317-320.

W. H. Jezik. R. Književni jezik u teoriji i praksi. Kedourie. »Razvoj hrvatskoga književnog jezika u 20. Jezik 4/2.). Kangrga. Winkler (ur. Nationalismus. Oxford. »Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika«. (2005/2006). 174-180. Jonke.). sprachliche und ideologische Hintergründe. Kaschuba. A. Eloquence and Power. Nationali­ smus — Nationalitäten — Supranationalität. Institutiones linguae illyricae I Osnove hrvatskoga jezika (knjigu pre­ veo Zvonko Pandžić)«. (1995). Lj. Nacionalizam ili demokracija. Zagreb. Nationalism. hrvatski ili srpski. (1993). (1995). Katičić. Sprachideologie. Zeitschrift für Balkanologie 32/2. (1995). Stuttgart. Jonke. Politik. »Serbokroatische Sprache — Serbisch-kroatischer Streit«. [Recenzija prijevoda knjige:] »Bartul Kašić. Brozović/P. Kaelble (ur. Joseph. (1984). 8-19. Königstein. (1987). »Osnovni pojmovi o jeziku Hrvata i Srba«.158-166. v-vi. 56-81. (1964). Katičić. Winkler/H. Lehfeldt (ur. (1988). (1968/69).392 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Jonke. Hrvatski i srpski: zablude i krivotvorine. »Drugi i treći sastanak Pravopisne komisije«. »Hrvatski jezični standard«. Ivić. R. M. R. Keipert. 23-79. W. A. 57-59. Zeitschrift für Slavische Philologie 64/1. Sprachgebrauch. Sprachautorität. E. »Weiteres zum südslawischen Sprachnormativi­ smus. Jezik 16/1. Lj. Zagreb. Katz. (2004). Katičić. Kultur und Gesellschaft in Kroatien und Slawonien in der ersten Hälfte des 19. Lj. »Problem norme u književnom jeziku«. M. Katičić. »Volk und Nation: Ethnozentrisums in Ge­ schichte und Gegenwart«. Katičić. New York. (1955/56). Hi­ storische. Jezik 13/1. (1968/69a). München. 5-18. 20-23. (2000). Kessler. R. »Programme und Politik der nationalen Integra­ tion in den kroatischen Ländern in der zweiten Hälfte des 19. H. Lauer/W. 58-59. Wiesbaden. srpskohrvatski I hrvatskosrpski. Zagreb. Jonke. J. Novi Sad. (2002). (1961/62). (1974). R. Je­ zik 16/5. Das jugoslawische Desaster.). Jezik 9/2. sto­ ljeću«. Heidelberg. E. Forum 43/1-3. Jahrhunderts. P. D. (1965). Kačić. Kessler. Lj. »Predgovor«. H. (1981). Jah- . W. (1985). 67-84. Lj. R.129-134. Randbemerkungen zu einem Tagungsreferat«. »Nationalismus als sozialpsychologisches Problem«. Jonke. D. Jung.

»Nation. and Culture. Kilian. »Jugoslawien — Der erste Versuch«. Relativna rečenica. H.193-201.Popis citiranih radova 393 rhunderts«. Klajn. mit Angabe der Synonyma und fremdsprachigen Äquivalente. (1998). »Naziv jezika iz znanosti gledan«. Konrad. »Abstandsprachen und Ausbausprachen«. S. Tanno (ur. N. (1995).). Elvert (ur. G. München. Einzelsprachen und Dialekte. Die Entwicklung neuer germanischer Kultur­ sprachen von 1800 bis 1950. (1993). »Von den Schwierigkeiten der Scheidung«. »Naziv jezika iz 21. Nationalismus und Sozialdemokratie«. A. Der neue Nationalismus. Klüver. Kloss.-U. 301-322. Klose. Timmermann (ur. Jezik da­ nas 7. 563-607. J. Zeitschrift für Balkanologie 42/1-2. Stuttgart. München. Koller. (2001a). Göschel i dr. London/ New Delhi. 32-48.. Zur Theorie des Dialekts: Aufsätze aus 100 Jahren Forschung. (1952. H. S. Kohler. (1997). ( 2001). Republika. (2006). K. Kordić. J. Republika 57/1-2. Kohn. Göttingen. (1962).). Wiesbaden. Schlegel (ur. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Ge­ schichte und Gegenwart. Berlin/New York.). W.). 1978). 373-390. »Nation und Sprache in der Schweiz«. Nation und Sprache. (ur. (2001). 151-163. Communication. »O jednom 'lahko' napisanom udžbeniku«. D.-B. G. Wien i dr. 17-19. (ur. A. E. . Nationalismus und Demokra­ tie. Kloss. (2000). 91-118. Kordić. Jugoslawien. H. Die Idee des Nationalismus. Integrationsproble­ me in Geschichte und Gegenwart. 237-253. Grothusen (ur. Gardt (ur. 236-243. 58/3-4. »Political Identity and the National Myth«. W.). Essen. stoljeća gledan (odgovor Mariu Grčeviću)«. Kessler. I. S. Republika. Budak i dr. »Komentar diskusije o nazivu jezika (odgovor Leopoldu Auburgeru i Vinku Grubišiću)«. H. Zagreb. 68-74. (1976). Der Balkan: eine europäische Krisenregion in Geschichte und Gegenwart. S. »'U ilirsko kolo mili vratite se puci!' Die Ambi­ valenz des nationalen Raumes zur Zeit des kroatischen Illyrismus«. B. Kroatien: Landeskunde — Geschichte — Kultur — Politik — Wirtschaß — Recht. A. A. »Die Wiedergeburt Kroatiens aus dem Geist der Sprache«. Gonzälez/D. 57/9-10. International and Intercultural Communi­ cation Annual XX: Politics. (1994). 2 Klose. (1995). Ein weltweiter Index der Sprac­ hfamilien. 2 Kordić.). Kordić. 48-75. Schwalbach.).-D. (2002). Hamburg. Sprachen der Welt. (1997). Faulenbach/H.108-133.).

hrvaški. nacija. »Demagogija umjesto znanosti (odgovor Daliboru Brozoviću)«. Književna republika 1/5-6. »Die aktuelle Sprachzensur in Kroatien«. S. 224-228. Slavistische Linguistik 2002. »Naracijom do nacije (rec. »Pogled unazad. knji­ ge Daniela Bluma. Kordić. Književna republika 3/3-4. (2003b). Književna republika 1/11-12. Književna republika 2/9-10. 254-280.394 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Kordić. »Jezična politika i jezični nacionalizam (rec. Krause/C. 259-272. S. M.).31^43. S. Kordić. crnogorski«. bosanski. (2004e). Književna republika 2/7-8. »Jezik i nacionalizam (rec. Govor nacije: jezik. Hrvati)«. S. Kordić. Knji­ ževna republika 2/5-6. 226-231. »Glotonim srbohrvaški jezik glede na srbski. (2003).). Slavistima revija. knjige Stjepana Babica. knjige Mirka Petija. (2004f). Književna republika 1/1-2. Birkfellner/A. Književna republika 2/1-2. »Autizam hrvatske filologije (odgovor Ivi Pranjkoviću)«. Kordić. Književna republika 2/7-8. Kordić. (2004d). knjige Dubravka Škiljana. Kordić. 150-178. S. Symanzik/G. . S. Kordić. (2004a). 224-229. »Mitovi jezičnih ideologa (odgovor Stjepanu Ba­ bicu. Hrvatska jezikoslovnaprenja)«. Sprache — Literatur — Poli­ tik: Osteuropa im Wandel. 254-256. 301-305. S. Sproede (ur. Revue des etudes slaves 75/1. (2004g). Sprachplanung im Schafspelz?!)«. S. B. knjige Maje Buchler. S. Kordić. 240-250. (2003e). S. Književna republika 1/7-8. München. 176-202. »Jezik kao zastava (rec. Sprache und Politik)«. Leopoldu Auburgeru. Književna republika 3/1-2. »Lice purizma (odgovor Stjepanu Babicu)«. »Le serbo-croate aujourd'hui: entre aspirations politiques et faits linguistiques«. Kordić. 217-226. S. (2003d). (2004). »Vlast nad jezikom (rec. Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku)«. »Pro und kontra: 'Serbokroatisch' heute«. 355-364. Kordić. Kordić. Kordić. (2005). knjige Ranka Bugar­ skog. 51/3. Kordić. (2004c). »Komentar Izjave HAZU«. 97-148. Kordić. S. Sappok (ur. (2003c). (2004b). »Pomračenje uma (rec. Kordić. pogled unaprijed (odgovor Stje­ panu Damjanoviću i Mariu Grčeviću)«. (2005a). (2003a). 176-200. Književna republika 1/9-10. S.161-173. Nova lica jezika)«. S. Hamburg. Stjepanu Damjanoviću i Vinku Grubišiću)«. S. S.

»Jezik i identitet (rec. knjige Stjepana Babica. knjige Midhata Riđanovića. 211-238. Književna republika 3/9-12. Symanzik (ur. zbornika Brigitte Busch i Helen Kelly-Holmes. »Anatomija nacionalizma (rec. Kordić. knjige Bo­ risa Budena. Der Schacht von Babel)«.194-208. Književna republika 3/7-8. S. Nationsbildung als 'kulturelle Lüge')«. (2006). Hrvanja hrvatskoga)«. »Jezični purizam i nacionalistička ideologija (rec. »U službi politike (odgovor Ivi Pranjkoviću)«. Kordić. »Kroatistika i nacionalizam (odgovor Ivi Pranjko­ viću)«. S. Kordić. S. »Sprache und Nationalismus in Kroatien«. S. »Institucionalizirani jezični teror (rec. Književna republika 4/7-8. Language. (2005d). Kordić. Kordić. Linguistic purism in the Germanic languages)«. Discourse and Borders in the Yugo­ slav Successor States)«. S. Lane Hudaček i Milice Mihaljević. S. Književna republika 4/5-6. (2005c). (2005f). Studi Slavistici 3.83-89. knjige Anđele Frančić. 265-268. Književna republika 3/7-8. Totalni promašaj)«. »Filologija laži (rec. knjige Brigitte Busch. Sprachen im Disput)«. Književna republika 4/9-10. »I dalje jedan jezik«. Književna republika 4/3-4. »Opravdana kritika (rec. Književna republika 4/1-2. 274-277. S. 217-221.). S. Kordić. »Povijest jezika (rec. Kordić. Književna republi­ ka 4/5-6. Kordić. Književna re­ publika 4/7-8. Književna republika 4/1-2. (2006J). Književna republika 4/3-4. »Purizam u jeziku (rec. S. »Forum«. Nationalismus als neue Bedrohung)«. Sarajevske sveske 10. (2006h). 270-274. knjige Maria Vargasa Llose. (2006a). 211-216. S. Kordić. Glottochronologische Untersuchung der serbokroatischen Schri­ ftsprache)«. 323-331. 225-227. (2006f). 154-181. S. (2006b). Književna republi­ ka 3/5-6. (2006e). knjige Andreje Zorić.Popis citiranih radova 395 Kordić. 221-224. »Upute jezičnim cenzorima (rec. (2005b). S. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku)«. (2005e). (2006i). »Pravljenje nacije kao kultura laži (rec. Kordić. »Jezik hrvatskih medija (rec. knjige Helmuta Weinbergera. S. Studio Philologica Slavica: Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Jezyk — ideologia — naröd: polityka jezykowa w Chorwacji a jezyk mediöw)«. 225-232. (2006c). S. (2006g). knjige Macieja Czerwiriskog. Kordić. (2006d). 337-348. S. B. Kordić. Geburtstag: Teilband I. 214-216.171-200. Kordić. zbornika Nilsa Langera i Winifreda Daviesa. Kordić. Kordić. S. Berlin. .

povijesti i jeziku (odgovor Augustu Kovačecu)«. Bosnisch • Kroatisch • Serbisch als Fremdsprachen an den Universitäten der Welt. 281-297. S. knjige Dalibora Brozovića. S. Podgorica. S.). »Jezična povijest i formiranje nacija (odgovor Zvonku Pandžiću i Tonku Maroeviću)«. Književna republika 4/9-10. (2008e). »Pseudoznanost na djelu (rec. 230-244. Kordić. Die Erfindung der Balkanvölker: Identitätspolitik zwischen Konflikt und Integration)«. S. Književna republika 6/1-2. (2008a). Jezik u Bosni i Hercegovini)«.). S. . »Purismo e censura linguistica in Croazia oggi«. S. »O naciji. »La langue croate. »Nationale Varietäten der serbokroatischen Spra­ che«. Kordić. S. (2008b). identitet i politika između Jugo­ slavije i Europe)«. Književna republika 5/7-9. serbe. »Ne odstupiti od stereotipa (rec. »Društvo etničke ravnoteže — kolijevka naciona­ lizma (rec. Golubović/J. 257-281. Kordić. S. (2008f). knjige Sabine Riedel. Prvo lice jednine)«. (2006m). B. »Akademičke bajke«. Au sud de l'Est 3. Kordić. »Balkanac iz Osla (rec. 244-255. 93-102. (2007c). 228-236. 184-195. Kordić. (2006k). Književna republika 5/5-6. Studi Slavistici 5. S. Kordić. Kordić. Die Ethno-Falle: der Balkan-Konflikt und was Europa daraus lernen kann)«. Kordić. (2008c). 296-303. S. (2007). 35-47. (2008d). Jezička situacija u Crnoj Gori — norma i standardizacija. Kordić. Književna republika 4/9-10. 224-229. Književna republika 5/1-2. Hrvatski kao povijesni jezik)«. Književna republika 6/5-7. knjige Josipa Silića. 150-173. S. Kordić. knjige Marka Sa­ mardžije. »Crnogorska standardna varijanta policentričnog standardnogjezika«. München. S. knjige Ive Zanića. Kordić. Književna re­ publika 5/7-9. »Kako HAZU pravi jezičnu paniku«. Književna republika 4/11-12. Književna republika 6/3-4. B. »Diktatom protiv argumenata (rec. 71-78. S. S. (2007b). »Izmišljanje neodrživih teorija (rec. Raecke (ur. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika)«. (20061). 234-249. Kordić. knjige Norberta Mappesa-Niedieka. S. bosniaque et montenegrine«. (2007d). Kordić. 192-199. (2008). Hrvatski na uvjetnoj slobodi: jezik. (2007a). Književna republika 6/8-10. Ostojić (ur. zbornika Sveina M0nneslanda.186-208. »Kultura kao kriva politika identiteta (rec.396 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Kordić. Kordić.

A. Kordić. L. Kößler. 56-67. »Svijet o nama (rec. (2009e). Kovačec. Badurina/I. Golubović (ur. Kordić. Frankfurt am Main. »Policentrični standardni jezik«. Hamburg. Bierich (ur. (2001). A. M. (2006). 83-108. A. (2008h). (2009a). (2005). A. Književna republika 7/4-6. Frankfurt am Main i dr. Morphologie — Mündlichkeit — Medien: Festschrift für Jochen Raecke. S. Pupovac (ur. »Što je (ne)standardno za kroatiste?«.). Kovačec. »Jezični nacionalizam (rec. knjige Josipa Silića i Ive Pranjkovića. Varietäten im Slavischen. 171-178. Kordić. (20081). 321-328. S. L. Kordić. Književna republika 6/11-12. Kordić. 511-522. 503-512. »Nation. »Kann man Schmetterlinge zählen?«. Gramatika hrvatskoga jezika)«. Zagreb. S. 216-224. 93-110. »Plurizentrische Sprachen. 313-330. Kordić. »Forum«. . (2009b). Sarajevo. S. knjige Michaela Schmidta-Salomona.186-205. S. Slovo 4/17. Zeitschrift für Balkanologie 45/2. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. N. Hrvatski naš (ne)podobni)«. 331-341. Kovačec. (2009d). Jezik naš i/ili njihov)«. [Recenzija časopisa:] »Revue des etudes slaves: Dossier: Points de vue croises sur le serbc—croate (bosniaque. Ausbausprachen. »Proizvoljnost na mjestu znanosti (rec. Kordić. Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik)«. (1988). Neuer Nationalismus. »Rečevaja kul'tura i jazykovoj vkus (na primere sovremennogo russkogo jazyka)«. 5-18. (2008g). Rasprave Zavoda za hrvatski jezik i jezikoslov­ lje 31. Studi Slavistici 3. S. »Principi znanosti (rec. S. Sprac­ hwandel in der Slavia. S.). Kovačević. Jahrhundert. knjige Bernharda Gröschela. Ab­ standsprachen und die Serbokroatistik«. Za­ greb.. Manifest des evolutionären Humanismus)«.). (2009c). Književna re­ publika 7/10-12.).Popis citiranih radova 397 Kordić. serbe)«. (2000). 33-44. »Jedan ili tri jezika?«. V. »Jezici narodnosti i etničkih skupina u SFRJ«. knjige Stjepka Težaka. 316-330. croate. S. (1994). montenegrin. »Neprimjeren opis jezika (rec. Münster. T. Jezični varijeteti i nacionalni identiteti. 210-215. M0nnesland (ur. knjige Anite Peti-Stantić.). Znakovi i poruke 2/1. Pranjković/J. Silić (ur. Kostomarov. Kordić. Ber­ ger/B. Zybatow (ur. Jezici i politike. R. S. Nationalismus und erfundene Tradi­ tion«. Je­ zik i demokratizacija. M. (2009).).

143-164.) (2005). Language conflict and language planning. Laškova. Poli­ tics and Society 25/3. L. »A few remarks for the history of the term 'Serbocroatian' language«. W. Potthoff (ur. (1993). I—II. W. Llosa. R. Linguistic purism in the Germa­ nic languages. 89-94. A. Linguistique Balkanique 38/3. Wiesinger (ur. Leto. 1-14. W. Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. »Conclusion«. Osteuropa im Umbruch. »Der 'Homo sovieticus' als sozialer Mythos«. Reinbek. (1996). Laškova. Särbo-härvatska gramatika. (1985). C. Goldoni/C. 216-226. 7-15. (1991).). 277-302.398 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Kristophson. J. Linguistisches Wörterbuch. Le Page. Gedan­ ken zum Štokavischen«. E. Das österreichische Deutsch. Zeitschrift für Slavische Philolo­ gie 59/1. Cambridge. L. H. C. Frankfurt am Main. Lewada. Wülfing (ur. »Vom Widersinn der Dialektologie. J. Martinez (ur. (2001). Festschrift für Bai­ dur Panzer zum 65. Le lettere rubate: forme. (1995). Jahr (ur. »Die österreichische Variante der deutschen Stan­ dardaussprache«. Lehfeldt. M. Lewandowski. "Conflicts of metaphors in the discussion of lan­ guage and race«.). Lencek. »On the Phenomenon of Slavic Languages in the Balkans«. 57-67. Frankfurt am Main. (1997). R. Langer. P. Napoli. (1994).). R. ( 1990). Le Page. (2000). Wien/Köln/Graz. Berlin. 231-237. funzioni e ragioni della censura. (ur. Jah­ rhunderts. 180-190. Lipoid. Laitin. Frankfurt am Main i dr. C./Tabouret-Keller. Zeitschrift für Balkanologie 36/2. V. Laškova. 45-54. Ithaca. Ars Philologica. 6 Link. E. Nationalism and nationalism in the New Europe. K. Die kroatische Sprache und der Serbokroatismus«. »The cultural identities of a European State«. Heidelberg/ Wiesbaden. 45-53.). M. A. »Rezension zu Leopold Auburger. J. G. (2000). (2001). (1988). Menzel (ur. (1976). R. Friedrich/B.178-186. Kupchan (ur. D. J. "Introduction: Nationalism Resurgent«. Link/W. Grünberg/W. Acts of identity.). L. Berlin/New York.). N. Nationalismus als neue Bedrohung. Kupchan. Nationalismus. (1964). (2000). ./Wülfing. Stuttgart. »II purismo linguistico in Croazia come forma di censura«. »Medijnite opiti za säzdavane na bosnenski ezik«. T. 31-54. (1999). Sofija. Lemberg. Zbornik za filologiju i lingvistiku 19/1. Geburtstag./Davies. »Einleitung«..).

(1992).1. 324-342. Hellinger (ur. /Milroy. Mattheier/E. K. K.orgMjestiykultura/uzalud-vam-trud-lingvisti).).2009..).). Status Change of Languages. J. Ammon/M. Standardisierung und DeStandardisierung europäischer Nationalsprachen. Moguš. Trenutak sa­ dašnjosti u učenju jezika. Lučić. 23-42. 3 . R.). L. D. Mattusch. Berlin/New York. Davies (ur. Wodak/F. glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Der Balkan-Konflikt und was Europa daraus lernen kann. N. (1994). C. K. »Recent Changes in the Status of German as a Language of Chemistry«. »Povijesni pregled hrvatskoga književnog jezika«. P. (2005). »Der Zusammenbruch und die Neuschaffung politischer Mythen in den sich wandelnden Gesellschaften Osteuro­ pas«.2009. H. Maček. (2005).. (1995).Popis citiranih radova 399 Lončarek. Totalitäre Sprachen. Vielsprachigkeit: Fluch oder Segen für die Menschheit?. H. Mappes-Niediek. 21-40. 103-109.).). K. Zagreb. (1996). Berlin. Authority in Language. (2009). Radtke (ur. »Uzalud vam trud. Milroy. ( 1999). 3-20. 1-9. U. W. J. »Sloboda je jedino što me zanima«. M. M. Primjer nordijskih jezika«. Milroy.8. Kirsch (ur. Status and Fun­ ction of Languages and Language Varieties. Novi list (24. (1997). Andrijašević/Y. (1993). Calgary Working Papers in Linguistics 18. 99-102. Babić i dr. (1994). »Zur Frage der Identität der Muslime in Bo­ snien-Herzegowina«. "Determining the Status and Function of Lan­ guages in Multinational Societies«. Linguistic purism in the Germanic languages. Menzel (ur. (1999). S. (2009). Mattheier. Die Ethno-Falle. Mitten. lingvisti«. Berlin. Fran­ kfurt am Main i dr. Frankfurt am Main. R. London/New York. J. Mackey. »Some effects of purist ideologies on historical de­ scriptions of English«. Mattusch. J. Berlin/New York. »Mali jezici u drugim malim kulturama. Wien. Friedrich/B.-M. Osteuropa im Umbruch.. Dani 605 (16. Michels. S.) (http://www. 408-420. Zagreb. »Uber DeStandardisierung. Langer/W. P. 55-63. U. (1991). Vrhovac (ur.). N. »Was bedeutet 'Aufarbeitung der Vergangenheit­ sbewältigung'?«. F. McLennan.). Povijesni pregled. »Sociolinguistic Analysis of'Serbo-Croatian'«. 15-60. Frankfurt am Main i dr. Amnion (ur.h-dter. Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschic­ hte 2. Umstandardisierung und Standardisierung in modernen europäischen Standard­ sprachen«. S. Miedlig.-J. (1989).

Olt. N. 336-358. Okuka. (2002). M. »Novo v hrvaškem jezikoslovju«. Klagenfurt. Münster. Povijest hrvatskoga književnoga jezika.). (1999). Bonn. »Neka pragmatična zapažanja o postojanju srpskohrvatskog jezika«. Srpski na kriznom putu. Quellen zur slavischen Ethnogenese: Fakten. Neuer Nationalismus (1994). Wölck/A. Sarajevo. Mounin. M. Osolnik. B. (2000). Ostojić (ur. Jezička situacija u Crnoj Gori — norma i standardizacija. N. Frankfurt am Main. H. Novi list 12. (2004). Myt­ hen und Legenden. 295-299. Pranjković/J. 248-255. 41-63. 211-225. Okuka. Zybatow (ur.2006. (2002). Serbokroatisk grammatik. Schlüssel zur Linguistik. Sprachwandel in der Slavia. Panzer. I. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. »Language Planning Issues in a Yugoslav Context«. M0rk.2. M. A. Srpski jezik 4/1-2. Geburtstag. Münkler. L. »Die Varietäten des Bulgarischen und die bulga­ rischen Printmedien nach 1989«. R. München. »Das Reich als politische Vision«. (2000). H. (1998). »Politički strah diktira jezične norme«. 1 Nećak Lük.400 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Moguš. Frankfurt am Main i dr. G.). L. Okuka. M. Jezični varijeteti i nacionalni identiteti. »Aktuelle Wortbildung in der Slavia: Kongru­ enzen und Differenzen«. Sprachwandel in der Slavia. R. »Gramatike i nacionalna ideologija«. Obst. Eine Sprache — viele Erben. Hamburg. Okuka. N. B. Zagreb. Festschrift für Peter Rehder zum 65. 633-642.). Frankfurt am Main i dr. Sprachpolitik als Na­ tionalisierungsinstrument in Ex-Jugoslawien. M0rk. V. (2009). Jahrhun­ dert.. U. Wider das Fremde?. .). Okuka/U. Jah­ rhundert. (1991). (2006). 398-407. 263-281. M. Ärhus. (1978). (2008). Nicolova. Zybatow (ur. (1993). Schweier (ur. Silić (ur. Recent studies in contact lingui­ stics. L. 215-233.. P. M. Podgorica. Ohnheiser. »Zum genitivus qualitatis und zu alternativen Mö­ glichkeiten in den drei 'Buddenbrooks-Übersetzungen aus dem kro­ atischen und serbischen Sprachgebiet«. (1997). Macht des Mythos — Ohnmacht der Vernunft ?. Kemper (ur.). Badurina/I. de Houwer (ur.). Frankfurt am Main i dr. Darmstadt/Marburg. W.). Slavistična revi­ ja 41/3. (2006). (1993). Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Zagreb. H. »Srpski jezik danas: sociolingvistički status«. Opačić. (1989).

»Nerazlikovnost razlika«. Pohl. Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart. Cherubim/S. H. Rasprave Zavoda za hrvat­ ski jezik 20. (1997).igenea. A. (2001). (2008a). Frankfurt am Main i dr. Pazos.php?c= 132&st=25&langchange=de). Matica hrvatska i Matica srpska. »Sprache als Ausdruck von ethnischer und nationaler Identität«. (2008b). »Beitrag von iGENEA am 12. 55-70. Zagreb.04. . (2008). Pohl. (1998). »Language Conflict«. H. Pazos. Die Furien des Nationalismus.-D. H.). Frankfurt am Main i dr. Plümer. P. I.com/index. Popp. »Gedanken zum Osterreichischen Deutsch (als Teil der 'pluriarealen' deutschen Sprache)«. Peti-Stantić.).2008: 'Wie Illyrisch sind Albaner wirklich?'«. Landsiedler (ur. (http://www. 67-87. R.Popis citiranih radova 401 Pattanayak.2008«. 205-219. Mesthrie (ur. Frankfurt am Main.-D. »Serbokroatisch — Rückblick und Ausblick«. P.-D.de/kommkmturen/kultur033. (1996). Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen. Polenz. N. »Sprachpurismus und Nationalsozialismus«. (http ://www. »Beitrag von iGENEA am 11. »Zwischen 'Staatsnation' und 'Kulturnation'«. 23-24.php?c=132&st=25&langchange=de). Sprache und Politik.). Ohnheiser (ur. Berlin/New York. Polenz.payer. Zeu­ gen gängiger Vorurteile«. W. Amsterdam i dr.com/index. Marburg/Lahn. (1994). Inns­ bruck. Wien. (2000).htm#13. Pazos. de Cillia/I. M. H. Peti.03. (http://www. Empirische Analysen.). B. 7-29. Grosse/K. Jezik naš i/ili njihov. (1967). Pfaff. D. 245-272.-D. I. Schrodt (ur. Pohl. Sprache und bürgerliche Na­ tion.2008«.). Kettemann/R. Ger­ manistik — eine deutsche Wissenschaft. Österreichisches Deutsch und andere nationale Varietätenplurizentrischer Sprachen in Europa. PHKJ [Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika] (1960). H. Concise Encyclopedia ofSociolinguistics. Payer. (1998). »Beitrag von iGENEA am 01. D. (1994). Anglizismus — Purismus — Sprachliche Iden­ tität. Juridikum 2.). P. (http://www. »Hochsprache und nationale Varietät: sprachli­ che Aspekte«. I.igenea. Muhr/R. Ideologie und Sprache. 111-165.02. I. Frankfurt am Main.com/index. (1997).php?c= 132&st=25&langchange=de). Pohl.. »Gedanken zum 'Fremden' in der Sprache. (2000).igenea. 563-567. (1992).. Zagreb/Novi Sad. R. M. (2008). Mattheier (ur.

Tokarz (ur. Ethnicity and the State. »Zur sprachlichen Situation im alten und neuen Jugoslawien«. 1-16. . 21-32. Busch/H. F.19-22. (2001). Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. (1999). Panzer (ur. »Nationalsprache als Konzept der Sprachwis­ senschaft«. (2008).).html).). Nation und Sprache. »Das Problem der nationalen Varietäteten«. Renan. Kuffner (ur. Jernudd (ur. Ressel. C. Pranjković. Riedel. Kelly-Holmes (ur. (2005). (1984). H. Reiffenstein. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Pranjković. O. xiii-xxi. Reiter. Nation and Narration. 78-89. H. The Information Society 15. »Introduction«. (2004). Raecke. (1971). Katowice. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU (1887-1891). (2000). Richter. (2006). Can Language Be Planned?. Wiesbaden. Language. (2000). Zagreb. Regionaler Nationalismus.). B. Riedel. Wenninger/P. (2006). 8-22. »What is a nation?«. Reichmann. Dvofak/K. London/New York. Die Erfindung der Balkanvölker. ( 1992). Sprache. Richter Malabotta. N.lrz-muenchen. Wien.. Aktuelle Gefahren für die Europäische Integration. (1996). Sučeljavanja. J. I. G. J. M. Rubin. »National Identities and Communications Tec­ hnologies«.). »Hrvatski standardni jezik i srpski standardni jezik«.). Tübin­ gen.). B. 419-469. »Zum Problem einer 'bosnischen Sprache'«. 78-87. (1993). Frankfurt am Main i dr. »Kriegsgeschichte(n). Identitätspolitik zwischen Konflikt und Integration. Gardt (ur. 225-241. Clevedon. Hawaii. E. "Semantics of War in Former Yugoslavia«. Nation. S. Reilly (ur. I. Jezyk wobec przemian kultury. (1997)./Jernudd. Berlin/New York. A. Ethnicity and the State in Post-1989 Eastern Europe«. Zagreb. Geschichte macht Herrschaft. »Kürzel für Namen von (http ://www. Bulle­ tin der deutschen Slavistik 2. E. K.). Zeitschrift für deutsche Philologie 120/1. »Introduction: Minority Languages.). Rubin/B. M. Die sprachliche Situation in der Sla­ via zehn Jahre nach der Wende. B. Poster.402 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 7 Popper. Sprachen«. Berlin. Interpretationen zum Jugo­ slawienkrieg«. 50-59. (2007). Riedel. Discourse and Bor­ ders in the Yugoslav Successor States. S. Language. Reilly. C. London/New York. Bhabha (ur. S. (2001). I. Berlin. de/~hr/lang/ abk. J. 2. Gruppe. 235-240.

"Nationalism and Ethnicity in Europe. (1993). Zagreb. Segert. »The Status of German as a Language of Science and the Importance of the English Language for German-Speaking Scientists«. 391-407. (2002). The New Nationalism. Seton-Watson. R. (1979). Literatur und Kritik 5. 37-65.). »Das Deutsche als pluriareale Sprache«. Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezi­ ka.). Besch/O. H. Sociolinguistica 11. Samardžija. J. Timmermann (ur. East and West«. Essen. (1977). »Zur Einführung«. (2003). (1999). Schöpflin. »Ein solcher sollst du nicht werden! Eine Di­ skussion über die serbokroatische Sprache«. D. L. Kupchan (ur. C. Sampson.). . Samardžija. Most/The Bridge 2-3. Samardžija. S. M. Sćheuringer. A. Faulenbach/H. R. Liberty and language. (1985). Sprachgeschichte. (2006). Skrbiš. (2000). G. Die Grenzen Osteuropas. (2006). Ammon/M. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erfor­ schung. (1996). Politics and Identity in Former Yugoslavia«. (1996). Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Reichmann/S. Smith. Hellinger (ur. New York. »Why would Croatians create a new language when they were forming the existing one for centuries?«. Schuberth. London/New York.). M. B. 8-12. "Culture. Hrvatski kao povijesni jezik. Frankfurt/New York. M. Z. Aldershot. (1997). Nationalism and nationalism in the New Europe. Nations and Nationalism in a Global Era. Berlin/New York. (2006).Popis citiranih radova 403 Rürup. 83-93. (1992). (1968). Status Change of Langua­ ges. Sonderegger (ur. (1995). London. G. Cam­ bridge. Sofos (ur. 251-284. Ithaca. »Die Entwicklung des Verhältnisses von Standardsprache und Mundarten in der deutschen Schweiz«. »Einzelaspekte neuer Mehrsprachigkeit im ehe­ maligen Jugoslawien«. Aschaffenburg. Nations and States. D. Die Unterrichtspraxis — teaching German 29. Schmidt-Salomon. B. G. 32-34. S. Manifest des evolutionären Humani­ smus. W. Berlin/New York. Oxford. Nation and identity in contemporary Europe. Snyder.). Jenkins/S. 1873-1939. 47-153. H. (1997). Zagreb. Schubert. Sofos. U. Siliti. 10-13. Sonderegger. (1995). Skudlik. Zaprešić. S. Nationalismus und Demokratie. M. Long-distance nationalism.

7-9. Fishman (ur. N. B. Sprache und Politik.)«. Lexical Norm and National Language. (1990). Stewart. Forum 17. (1995). Power and Inequality in Language Educa­ tion. nacija. (2002a). Stedje. Sundhaussen (ur. J. M. Hrvata. (1994). Stuttgart. Sundhaussen. R. D. »'Differential' dictionaries: their motivations and goals«.). 255-282. Jutarnji list 20. Sundhaussen. Srba i Crnogoraca«.404 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Sonntag.). »Hrvatski ima male šanse postati radnim jezikom nekog tijela EU-a«. W. Sundhaussen. U. 48-67. (2004). »Neue Untersuchungen zum destruktiven Potential von Sprache und zur Überlebensfähigkeit multilingualer Staaten«. ( 2001). (2002). »Hrvatski jezik danas«. D. (2003). S. J. »Nation und Nationalstaat auf dem Bal­ kan«. Faulenbach/H. J. Cambridge. Škiljan. »Nationalismus in Südosteuropa«. B. H. Wien i dr. 31-47. 251-287. (2003). (1995). Eliten in Südosteuropa. D. 529-545. Frankfurt am Main i dr.).2006. Köln/Wien. A. B. H. München. W. Szücs. (2001). Sundhaussen. 44-48. Zagreb. Spillner (ur. Nation und Geschichte. D.). J. H. Hrvati. H. Govor nacije.1. (1968). Škarić. A. Language Policy. Sol 6/12-13. Wien. Jezik. 15-16. Međunarodni skup »Aktuelna pitanja je­ zika Bošnjaka. »Elitenwandel in Südosteuropa«. Hrvata. (1993). Jezik 41/4. »Ple­ numsdiskussion«. 5 Steltner. »Mindestanforderungen der Slawistik im Rah­ men eines Kurzstudienganges (BA. Kroatien. . Elvert (ur. Nationali­ smus und Demokratie. 126-133.). Budak i dr. Mün­ chen.).. »Jezik Bošnjaka. 91-111. I. Höpken/H. 97-103. Škiljan. 55-64. Srba i Crnogoraca — pro­ blemi klasifikacije i nominacije idioma«. Timmermann (ur. Lučić (ur. »Elite competition and offical language movements«. Essen. Neweklowsky (ur.). Bulletin der Deutschen Slavistik 9. 77-90. »Der Ustascha Staat: Anatomie eines Herr­ schaftssystems«. A. 25-26. Readings in the Socio­ logy of Language. »A Sociolinguistic Typology for Describing Na­ tional Multilingualism«. Škiljan. G. Spolsky. Tollefson (ur. (1997). Bo­ sanski — hrvatski — srpski. A. Spillner.). Sipka. Deutsche Sprache gestern und heute.. B. »Sprachpolitik — Sprachenpolitik — Sprache der Politik«. »Jezično novo ruho«. (1981). (1998). The Hague/Paris. (2006). Škiljan.). Sterbling. (ur. München. (1990). Cambridge. Der Balkan: eine europäische Krisenregion in Geschichte und Gegenwart.

K. Carmichael (ur. (2004). A glossary of sociolinguistics. Wiesinger (ur. Lon­ don/New York. Oxford/New York. »The Relationship Between Slavic Nationalism and Linguistic Purism«. H. (2008). Težak. montenegrin. Törnquist-Plewa. Oxford. München. Wiesbaden. Turczynski. (1999). Wirt­ schaft.)./Opašić. Šundov. S. S. B. Was ist Osteuropa?. Sprache und Politik. 315-326. Ein Handbuch.hr/Kolo/kolo0402.. 183-220. M. Südosteuropa: Gesellschaft. . E. (2005). Düsseldorf. Troebst (ur. Frankfurt am Main i dr. Kultur. Hrvatski naš (ne)podobni. (2003). P. (2002). 22-39. S. L. 73-88.). Re­ vue des etudes slaves 74/2-3. Tabouret-Keller. Kolo 4 (http://www. »Politische Entwicklung in der Nuezeit«. »Le serbo-croate (bosniaque.nsf/AUWebDocs/nacio). (1999). 16/1-2. Književna republika 1/5-6. Tafra. Trudgill. »Language planning in diglossic situations: Two case studies«. »Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti«. Tatzreiter. Politik. »Language and Identity«.).-L. Troebst. Thomas. (1982). A. Thorn. Konfession und Nation. H. P. 71-98. Bhabha (ur. Bern/Stuttgart/ Wien. »Besonderheiten der Morphologie in der deut­ schen Sprache in Österreich«. Trask. R. »Kad lingvistikom ravna politika. Coulmas (ur.). "Contrasting Ethnic Nationalisms: Ea­ stern Central Europe«.Popis citiranih radova 405 Štrkalj. (1916). H.). Zagreb. (2000). Gruppenkonflikt und Vorurteil. croate. (1989). M. F. (1988). Language and Nationalism in Europe. Tajfel. A./Košutar. Nekoliko za­ pažanja o pravilima lektoriranja na Hrvatskoj televiziji«.177-206. 311-325. 23-43. (1997). Hatschikjan/S. (2008). "Linguistic Borrowing and Purism in the Croatian Language«. G. P. P. The Handbook of Sociolinguistics. Thomas. Turk. M. Key concepts in language and linguistics. Das österreichische Deutsch. S. (2003). M.). Suvremena lingvistika 65/1. »Tribes within nations: the ancient Germans and the history of modern France«. Nation and Narra­ tion. 174-185. serbe): de l'etude d'une langue ä l'identite des langues«. »O nacionalizmu i demokraciji«. Wien/Köln/Graz. Barbour/C. (1993). B. Canadian Review of Studies in Nationalism. B. Studia z Filologii Polskiej i Stowianskiej 43. London/New York. Tornow. Valdman. 5-13. Z. (2003). Spillner (ur. (1990).matica. Oxford. 73-103.

Sprache und Politik. »Nationale Identität«.). Purism in minor lan­ guages. Welt online (2007) »Nur wenige Deutsche sind echte Germanen«.11. H. »Die deutsche Sprache in Osterreich«. H. (2003). Nationalismus. Spillner (ur. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. »The roots of purism and its relevance for minor languages and dialects (with reference to Plattdüütsch und Letzebuergesch)«.). Wie­ singer (ur. P.2008. 1939-1949. Kalb (ur. A. P. A. S. H. Völkl. »Einleitende Bemerkungen«. regional languages. Wien. 60-63. Minderhei­ ten) in europäischen Staaten«. mixed langua­ ges. Winkler (ur. Boeder/T. A. H. 27. Nationalismus in der Welt von heute. 9-30. H. J. »Politische Modelle für das Zusammenleben verschiedensprachiger Volksgruppen (Nationalitäten. Reichmann/S. (1985).406 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam VFSP [Verein zur Förderung des studentischen Pressewesens] (2004). (2000). (1993). Brincat/W.).). (2008). W. L. (2005). Kienpointner/H. »Begrüßung«. 8/2004 (http://www. Wildgen. 7-11. A. Weirich. »Die Sprachensituation nach dem Zerfall Jugosla­ wiens«. P. Wien/Köln/Graz. 1-6. D. »Die Entwicklung des Verhältnisses von Mun­ dart und Standardsprache in Osterreich«. 25. Königstein.de/wissenschaft/articlel398825/Nur_ wenige_Deutsche_sind_echte_Germanen.contradictio. H. Sprachgeschichte. 319-334. B. Ohnheiser/M. endangered languages. Das österreichische Deutsch. I. (1985). . (1982). Winkler. Winkler. Berlin/New York. "Principles of corpus planning — as applied to the spelling reforms of Indonesia and Malaysia«. Innsbruck. Glottochronologische Untersuchung der ser­ bokroatischen Schriftsprache. (1999).). P. 11-26. »Nation und Sprache in Österreich«.html). Wiesinger. Schwalbach. Bochum. 525-562. E. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Ge­ schichte und Gegenwart. Winkler (ur. Weisgerber. 279-298. H. Jahr (ur. »Sprachliche Säuberungen«. D.).. 5-48. »Einleitung: Der Nationalismus und seine Funktionen«. (http://www. (1988). Weinberger. Nation und Sprache. W. Wiesinger. (1994). A. Sonderegger (ur.).welt. Schlegel (ur.2007.html).).de/ nat_identitaet. Vik0r. Werner.2. Frankfurt am Main i dr. B.).). Lan­ guage conflict and language planning. Besch/O. Gardt (ur. Wiesinger. D. Der neue Natio­ nalismus. Göttingen. Berlin/New York. (1990). Die Welt (22. Berlin/New York. Sprachen in Eu­ ropa: Sprachsituation und Sprachpolitik in europäischen Ländern.). Stolz (ur.

A.). Warszawa. /Liebhart. Sundhaussen (ur. (2005). Winkler/H. P. Zakošek. H. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb und Ljubljana. Ismayr (ur. J. I. (1978). Kaelble (ur. Die politischen Systeme Osteuropas. Jahrhundert. »Zur Geschichte des Kroatennamens«. The Discur­ sive Construction of National Identity. (1995).. L. Opladen.). N. Zett. K. N. 283-293. September 1978. (1999). (2007). W. The National Idea as a Research Problem. "Croatian. W.Popis citiranih radova 407 Winkler. Stuttgart. Witt. »Sprachwandel in der Slavia und seine theore­ tische Einordnung«. Schweizerische Beiträge zum VIII.). Sujecka (ur. Nationsbildung als »kulturelle Lüge«. 3-26. identitet i politi­ ka između Jugoslavije i Europe. J. Bern/Frankfurt am Main/Las Vegas.). Sprachwandel in der Sla­ via. ( 2004). (2001). Na­ tionalismus — Nationalitäten — Supranationalität. Zagreb. Macedonian and Ukrainian Natio­ nal Ideas of Their Ethnogeny«. Zanić. Brang i dr. Tübingen. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Frankfurt am Main i dr. M. 241-253.). (2000). L. /Reisigl. Wrociawski. Jezik. (ur. (1998). 279-287. A. »Nationalismus. Eliten in Südosteuropa. »Das politische System Kroatiens«. K. R. Zakošek. Edinburgh/Cambridge. Nationalstaat und nationale Frage in Deutschland seit 1945«. Hrvatski na uvjetnoj slobodi. N. 12-33. 677-726. Zybatow (ur. Zybatow. München. Wohin steuern die Sprachen Europas?. R. A. »Elitenwandel in Kroatien 1989-1995«.). Wodak. R. 2 Zorić. Höpken/H. H. /de Cillia. München. . (2002). N.

292 Bojung. H. 296.183 Barković. 100. 18. 116. 196 Banac. 278.. J.34f. 207. 50. 41.. 278. 196. M. 328 Bobaljik. 258ff. 320f.Registar imena Abraham.. 320.. 301 Behschnitt. 351.. 124f. Ammon. 78ff.184f. 57. V. 190. 229. 29. M. 282. 193. W. 102f. 124. 43. J. 237 Blommaert.. 297 Belić. 35.. 186.. W. M.. D. 151. L. 61f. 208. 236f. 26..184... 50. 349 Bienen. 192f. 17. 353f. 319 Alexander. 239f. G..44f. 154. D..365 Blum. 90. 258f. 48f. 227f. 198. 200. J. 80. 208. 47. 19f.. 102. 11. 351f.. 338f. 293ff. 268. Ban. 211. J. 179. 161. 368f. Anderson. 38. B. D. 266. 75. 216f. 258. 216..126. 345... 170.196. 355... 349. V. 260. 274 Auburger. 75. 173. 230 Billig.. Benjamin. 116. 220. 179. 301 Badurina. 190. A. R. 150. 161. 18. 274f. 195f. J. 156. J. 374 Babukić. 181. 297ff. R.... K. 105ff. 178. L. 283 Badalić. R. 320 . 362ff.. 25. 99. 206. 45. 345. 247. 316ff. 140f.180 Barac. M. D. 1. 362. U.. 218.. 147. 335. S. C..306 Arpadovići 226 Artuković. 287ff. 352. 209. 309. 43 Bhabha. 19. 1. 232. 250.. 286f. 18. 211ff. 186 Benson. 314 82ff. 279 Aleksić. 10. 259f. 200f.156 Altermatt. 302ff.. 349. 362f. W. 284.. J. 42. 301. 330..356. 341f. 32.. 10. 222.168. S. 319 Bellamy. 229. 299ff. 328.128. 78. 347. 110. 366 Benda. 161 Ager. 104 Adelung. 96. 143. 160ff. J. 150 Baasner. D. 13 Boranić. 337f. 234. 368 Birnbacher. 29ff. 92. 182.. H. Aitchison. 96ff. 332 Andrić. D. 150 Babić. 38. 184.. U. 253.196. 319 Anić. 186. 371 Bennington. 317f. 301 Barbour. 224. 206. 73. 180. 80. A.. A.

.. 376. F. 42. 59. 276. 146. 10.. 236f.. M. K.234.. C. Demetar. 75. 201 76f. 56. 355 Eschbach. R. M. R. H. 18. 59f. 320 Brozović.. 370 Čolović. I. 38. H. 11. 92. D. 183.44f. 104 Canetti. D. W. 106f. 67 Dawkins. 67 Ermakova. 52. 77. 87. Breuilly. 357. 251 Cameron. J. 143f. G. 61. 93f. 102f. E. 283ff. E. M. 307. 313 Brunstad.. M. E. 206f. D. Daskalov. 349 Eastman. A. C. R. 27f. M. 79. 234 Cullen. 43. 47 Coulmas. 164ff.. D. 62. 64. A. 153. 69. 174 Ćipiko. 301 Brennan. 286 Czerwinski. 196. 196 Daneš. D.186ff. I. 56.. 36. 125. 362 Ebner. 35. 10. 219. R. Campbell. 177. Clyne. 134. 87f. van 343ff. 291f. S. R. 113f.77f. A. 58f. 175. 192. 227 Davies. S. A. 257. 349 Casad. 78. 185.98ff. 33. T. 182. W. 358ff. 106 Dončević. 46 Dutsch.. 301 Chaucer. Evans. 188. S. 35. J. 96. 65f. C. 360 DiGiacomo. 206. 223. G. 137..150. 10. Buden. 49. 102 Broz. W. 282 de Saussure. 130 Buchler. 25. J. 270. 108.. 128f. 39. 258. I. 44. 46. M.. T.196ff. 244 Fienbork. 83 Eispaß. F. 31 Claussen. 343 Brincat. 51ff. 194. A.. 207f. 274 Brlić. B. 146. 233 Browne. K. O. 51. 162. L. 43f. L. 197. J.18ff. 301 Draženović-Carrieri. 172. G. Coseriu. 159. M.94.140. 74.410 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam Božić.. I. 228. J.19. 133 Fishman. 279 Brockmeier. 379 Dabrowska.27. 270. D. 112 Ebeling. 22 Brlić. M. 55 Deutsch. 89 Crystal. J. W.. 347 Clewing. 89 de Cillia. 248. S.. Evera.142.. I. 50 105. D. 202f. 195 Bunčić. 168. 118. 50. F. 27. 36 Esbach. 86.187f. 16. 180 Cooper. 264. 59 . 378 Bußmann. Cesarić.47. 316 Dixon. 175. 90. B... Fichte. 252 Fernandez. 78. 98 Busch. 158. E. Dunn. 28. 254f. 256 Divković. K. J.

M.172f. 253. 50. 263. G. 108. 193. 140. 370ff. 77. 367f. E. H.. 361 Hobsbawm. 86. 94f. 23. 289.. 198 Giroux. 317... 175. Gonzalez.128f. 32.156ff. 227. R. 282. 150. 47.. 173. 177 Hatschikjan. E. 372 Goebbels. D. 104f.178. S.. D. I. 170. 135f. 232. 146 Hamm. Z. J. 373 Hawkesworth. 98 Hitler. 75. 161 Fritsche. 306ff. 14ff. 84. 10. 159. 197ff. 91. J. P. 279. 226. 79f. 297f. C. 61. 45. 10. 319 Haji Omar. M. 93f. S.. 347. 376ff. 194. E. 128. 135 Hess-Lüttich. H. 179. 193.162 Horner. 14. 53 Gelmer. 106 Harth. 234f. 285. 257. M. 230 Horvat. 105. 337. J. 375f. J. 362 Hohenhaus. 158ff. 199. 176. 117ff. M. 184... 336.. 256. B.123. 341f. 147. 17 Haarmann. G. C. 229f. J. 288. M. P. W. D. 116.194 Härle. 269. 229. 342 Gill. 133. 83 Guberina. 33. 292. 178. W. 181. 75. 229. 353 Grčić. 349 Friedman. J. 126 Heinemann. 300. 303 Greenfeld. M. Gotovina. H. V. 54. 288ff. 265 Friedrich. L. 200 Grimm.. 292. J. 350f. Gardt. J. 266. P. 252f. A. 319 Franjo Josip 210 Franz Ferdinand 210 Freud. 145.. 184. 145 Frančić. Lj. 243. 11 Harris. 88f. 11. 121. HOff. 301. 258. A. 58 Höpken. 336 Goebl. 34 Frangeš.Registar imena 411 Földes. 127. H. 321. B. 161 Hadžić.150. 338.. 125 Hinrichs. 336. 33 Hektorović.. K.. 207. 339. Grzega. 225f. 352. 271 Greenberg. G. 75.136 Gröschel. Gaj. 56... 214f. 319 Hannaford. 16 Herrity.. 280. R. 142f. 368 Horak.. 201. A. 188f.120. 325 Grčević. A. 37. 128. 103. 301 Gudžević. C. 342ff. U. 356. 283 Gak. 334. 113 Glück. 180f. 36. V. 236. 301. 114. 240. 316 Hermann. 290.146. 174f. 15. 180 Hetzer. A. 237 Friesel-Kopecki. 113f. 350 Friele. 25. M. 216..185 Geers. Hadžić. 26. A. 224.181. 256ff... M. 163. 301 . S. P. 319 Franičević. A. 232. 250. R. 1. 81.

412

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Kaschuba, W. 224, 343, 345 Kašić, B. 268ff., 273 Kaštelan, J. 301 Katičić, R. 93,119,140,143,158, 229, 279f., 285, 307, 310, 313f., 367, 376f. Katz, D. 334, 336 Ignatieff, M. 199, 238 Kedourie, E. 195,197, 243, 364 Ivančić, V. 16 Keipert, H. 268f. Iveković, F. 276 Keller, R. 63 Ivić, P. 306 Kelly-Holmes, H. 44, 49, 234, Ivšić, S. 301 291f., 359f., 378 Jacobsen, P. 19, 97ff., 121,132ff., Kepler, J. 331 Kessler, W. 208f., 214, 267, 170, 353, 373f. 271ff., 278 Jagić, V. 209, 275 Kilian, E. 37, 179,196, 212, 240 Jahr, E. H. 130 Klajn, I. 176 Janicki, K. 39, 130 Klose, A. 129 Jelić, V. 301 Klose, H.-U. 170,179, 223 Jenkins, B. 182, 233 Kloss, H. 71, 87, 98f, 118, 145, Jernudd, B. 35, 67, 245 153,157f., 249 Ježić, S. 301 Kluver, A. 346 Jonke, Lj. 91, 143, 301, 307, Kohler, G.-B. 272, 277, 279 316ff. Kohn, H. 175,180,190, 216, 235, Joseph, J. E. 84, 156, 234, 262 257 Jovanović, J. 176 Kolar, S. 301 Jukić, I. F. 128 Koller, W. 173f. Jung, P. 29, 65, 68, 361 Kombol, M. 301 Konrad, G. 88, 245, 334, 351, Kačić, M. 264 356f., 365 Kačić Miošić, A. 265, 316 Kopitar, J. 127,136, 273f., 283 Kaleb, V. 301 Kordić, S. 122,138,141,287,314 Kangrga, M. 337, 341 Kostomarov, V. 36 Kanižlić, A. 316 Kostrenčić, M. 301 Kant, I. 376 Kößler, R. 256

Hösch, E. 185, 206,208,213,220, 228, 246 Howard, S. 198 Hraste, M. 301, 317, 319 Hübner, K. 88 Hudaček, L. 23, 25, 34 Hundt, M. 26, 63, 69, 73 Hutton, C. 14, 19, 173f., 193f, 243

Karadzic, V. S. 72, 90f., 154, 161f., 211f., 273, 276ff., 280f., 284 Kardelj, E. 286

Registar imena

413

Košutar, P. 23, 85, 93, 107, 114, 145,149,151, 282f. Kovačec, A. 140, 152f., 174, 229, 288, 294f., 353 Kovačević, M. 176 Kozarac, I. 313 Kravar, Z. 268 Kristophson, J. 46, 75, 88, 107, 150, 251, 315 Krklec, G. 301 Krleža, M. 39, 301, 313 Kukuljević Sakcinski, I. 275, 282 Kupchan, C. 197, 233, 356 Ladan, T. 310 Laitin, D. 299 Lalić, M. 313, 319 Langer, N. 27, 38, 51ff., 56, 58f., 67 Läszlö, B. 9 Laškova, L. 49, 99,135 Le Page, R. 175, 178, 180, 193f., 365 Lehfeldt, W. 222, 264, 273, 277 Lemberg, E. 79, 190, 200, 210, 233, 235, 244, 328f., 335, 347, 349, 352, 354, 365 Lencek, R. 127f, 132, 269, 273ff., 283 Lenjin, V. I. 286 Leskien, A. 275 Leto, M. R. 51,101 Lewada, J. 343, 356 Lewandowski, T. 69, 104, 109, 137 Liebhart, K. 196ff. Link, J. 337 Lipoid, G. 83 Llosa, M. V. 186,188f., 203, 214, 260, 329ff., 333f., 338f., 341, 348, 358f.

Lončarek, K. 108,167,170 Lučić, H. 316 Lučić, P. 17, 20 Mackey, W. F. 26, 67 Maček, D. 95 Mamić, M. 10 Mappes-Niediek, N. 126f., 170f., 188,208,210f., 213ff., 237ff., 289f., 322ff., 333, 358 Marinković, R. 301 Marulić, M. 315 Marx, K. 171 Matković, M. 301 Mattheier, K. J. 65 Mattusch, H.^J. 78, 83, 87f., 111, 125, 170, 251 Mattusch, K. 343 Mažuranić, A. 274, 279 Mažuranić, I. 282 Mažuranić, M. 313 McLennan, S. 79 Menzel, B. 257, 344, 350 Mesić, M. 274 Michels, S. 26 Miedlig, H.-M. 126,199 Mihaljević, M. 23, 25, 34 Mikalja, J. 273 Milroy, J. 10, 28, 32, 38, 52, 59f., 62, 68, 116, 156, 376 Milroy, L. 28, 59f., 62, 68, 116 Mirković, M. 301 Mitten, R. 261f. Mladić, R. 325 Moguš, M. 140, 263f., 267 Mounin, G. 105 M0rk, H. 80, 86, 97, 99, 104, 131f., 160 Muhr, R. 47 Musulin, S. 301

414

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Münkler, H. 344, 350

Pranjković, I. 41, 48, 72, 85, 99, 105, 128, 148, 161, 176, 281, 301, 307, 309, 317f., 320f. Nećak Lük, A. 297 Nehring, K. 185, 206, 208, 213, Pucić, M. 196 220 Raecke, J. 38,125f., 134, 264 Nemanjići 226 Rakovac, D. 272 Newton, I. 331 Reichmann, O. 29, 54,181, 194 Nicolova, R. 36 Reiffenstein, 1.145 Nietzsche, F. 200 Reilly, C. 201, 235, 244 Reiner, J. F. 209 Obradović, D. 273 Reisigl, M. 196ff. Obst, U. 132 Reiter, N. 181, 201, 235, 246 Ohnheiser, I. 36 Reljković, M. A. 271, 273, 316 Okuka, M. 38, 148, 176, 274f. Renan, E. 187, 224, 257 Olt, R. 50f. Ressel, G. 44, 89,176 Opačić, N. 36 Richter, H. I l l Opašić, M. 23f. Osolnik, V. 75 Richter Malabotta, M. 46f., 49, 170,172, 243, 245, 257, 358 Riedel, S. 36,50,121f., 178,183f, 195, 211, 221ff., 226f., 231, 234f., 237,241ff., 246ff., 276, 284, 343, 347, 361 Riesenhuber, H. 34 Rogić, P. 319 Rubin, J. 35, 67, 245 Rürup, R. 227 Samardžija, M. 73,114, 229, 264, 267, 270, 278, 287, 306 Sampson, G. 118 Scheuringer, H. 84, 172 Schmidt-Salomon, M. 60, 164ff., 361f., 365f. Schöpflin, G. 57, 260, 331, 354 Schubert, G. 43, 89,116,172 Schuberth, R. 243 Segert, D. 342f, 356 Selak, A. 229 Senghaas, D. 242

Panzer, B. 266 Pavešić, S. 317, 319 Pavletić, V. 302, 319 Pattanayak, D. P. 135 Payer, M. 173,181,234,295,328 Pazos, I. 190f. Pelesić-Muminović, F. 176 Pensalfini, R. 292 Peti, M. 137 Peti-Stantić, A. 81, 144, 239f., 249, 263, 267f, 271 Pfaff, W. 171,180, 229 Piaget, J. 165 Plümer, N. 11, 15, 33ff., 66 Pohl, H.-D. 31, 53, 79, 82, 98, 101,126f., 132,136,177,315 Polenz, P. lOff., 29, 54ff. Popp, H. 36 Popper, K. 177, 331, 376 Poster, M. 198, 244

Registar imena

415

Seton-Watson, H. 184f, 216, 328, 339, 342 Shakespeare, W. 31 Silić, J. 137,139, 307 Simić, N. 302 Skrbiš, Z. 217, 343 Skudlik, S. 26 Smith, A. D. 328, 368 Snyder, L. 130, 329, 342f, 364 Sofos, S. 47, 88, 182, 233, 332, 350 Sonder egger, S. 145 Sonntag, S. 112 Spillner, B. 373 Spolsky, B. 89 Sremac, S. 313 Starčević, A. 90f., 209, 211 Stedje, A. 69 Steltner, U. 373 Sterbling, A. 57 Stevanović, M. 316, 319f. Stewart, W. A. 76, 92,143 Sundhaussen, H. 88, 169, 172, 185, 193, 206, 208, 210, 213, 218ff., 227, 259, 289, 293f, 310, 333f., 340, 368 Swadesh, M. 98f. Szücs, J. 134, 190, 219, 221, 224, 228f, 257f., 261, 329, 331, 365

Tabouret-Keller, A. 114, 175, 178,193, 365 Tadić, M. 115 Tafra, B. 23,85,93,107,114,145, 149,151, 282f. Tajfel, H. 355 Tatzreiter, H. 83 Težak, S. 22, 75, 263 Thorn, M. 186 Thomas, G. 17f., 22, 24, 38 Thomas, P.-L. 49, 79f., 84f., 115, 136,152,160, 176 Tito, J. Broz 133,172, 211, 247f., 292, 377 Tornow, S. 209, 214, 226, 269, 277 Törnquist-Plewa, B. 184 Trabant, J. 180 Trask, R. L. 59,118 Troebst, S. 355 Trudgill, P. 101,130 Trumbić, A. 209 Tuđman, F. 17, 19, 359 Turczynski, E. 216f. Turk, M. 23f. Uertz Retzlaff, H. 103 Ujević, T. 313

Vachtin, N. 373 Valdman, A. 30 Vik0r, L. 163 Šegedin, P. 302 Voegelin, C. F. 106 Šimundić, M. 10 Vončina, I. 274 Šipka, M. 130ff. Völkl, S. D. 44 , 82 Škarić, I. 371 Vrančić, F. 270 Škiljan, D. 40, 49, 73, 80, 118, Vukadinović, Z. 176 126,171,175f., 266 Vuković, J. 317, 319 Štrkalj, K. 38f. Weber, M. 233, 376 Šulek, B. 9, 274 Wehmeyer, H. 56 Šundov, Z. 335, 351

416

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

Weigel, H. 32 Weinberger, H. 63f. Werrich, D. 330, 332 Weisgerber, B. 172 Werner, H. 57, 172, 251 Wiesinger, P. 83, 87, 145, 185, 250 Wildgen, W. 57 Winkler, H. A. 333ff., 338, 341 Witt, J. 112f. Wodak, R. 196ff.

Wroclawski, K. 193 Wülfing, W. 337 Zakošek, N. 217, 260 Zens, M. 150 Zett, R. 264f. Zorić, A. 200f., 231f., 254f., 268, 272, 378 Zybatow, L. N. 32, 64 Žanić, 1.144,151, 336f.

Registar pojmova*

Abstand-jezik 102, 153,158f. Afrika 79, 87, 92, 108, 129, 131, 152, 238 akademija 19, 28, 33, 54, 245, 302, 353, 359, 369, 377 Albanija 191, 215, 288f, 294 Amerika 77ff., 82f., 86ff., 92f., 96, 102f., 113, 120, 129, 131, 139, 142, 146ff., 152, 157, 163, 169, 174f., 178ff., 194, 215, 294, 301 anakrono 57,171,221,263f., 269 anglicizmi 33, 53 antropologija 109, 229f., 345 apartheid 175, 335, 370 arapski 80, 131, 139, 276 Argentina 93,127,142, 253

Australija 77,79,87,92,129,131, 139, 146,149, 152, 169,178 Austrija 32, 77, 79, 82ff., 89, 92, 95, 97, 102, 111, 120, 124f., 136, 142, 146ff., 152, 155, 157, 175, 177, 209, 236, 249ff., 296, 299f, 353f. Austrijanci 120, 127, 139, 169, 180,182,213,238,247,353f. autocenzura 40, 49, 356f., 374 autoritet 40, 46, 58, 61, 64ff., 68, 118, 122, 153, 207, 217, 300, 336, 346, 366, 376 AVNOJ 132f. Balkan 50, 159, 170f., 178, 188, 191f., 201,208ff., 220ff, 230, 235, 237, 244, 246ff., 268, 326, 379

arhaizmi 9,14f., 27, 29ff., 34, 36, balkanizacija 211, 243, 340 47, 85, 352 Bečki dogovor 282 armenski 78

Ausbau-jezik98,102,154,156ff., Belgija 79, 94, 127, 146, 152, 175 249 bilingvizam (dvojezičnost) 123, 174, 372 Austro-Ugarska 172, 210, 266, 276 bokmäl 130
Na osnovi iskustva može se očekivati da će u reakcijama na knjigu biti netočno prenošenih tvrdnji, bez navođenja stranica na kojima se one na­ laze, pa je zato izrađen detaljan registar pojmova kako bi čitatelj s lakoćom mogao naći i provjeriti sva mjesta gdje se spominje određeni po­ jam. Moguće je da će ovaj registar pojmova djelovati i preventivno da bude manje izmišljanja nepostojećih tvrdnji.

418

Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam

bosanski (bošnjački) 47, 79f, 99, čišćenje jezika 9ff, 13, 16f., 20, lOlff, 123ff., 160, 176, 180, 40, 47, 50, 52, 57, 340 253f, 268, 270, 273, 276, 281, 378 ćirilica 17, 81, 92, 177, 180, 215, 275f, 298,302,304,307,320 Bosna i Hercegovina 33, 47, 76, 79f., 82, 85, 88, 98ff, 122f, 130f, 149, 159f, 173, 191, Dalmacija 128, 154, 196, 209, 195f, 237ff, 247, 263, 265f., 236, 254f, 263, 265f, 270ff. 270, 273f., 276, 290ff, 301, Dalmatinci 73, 198, 222, 233, 305, 320, 322ff., 346 236, 266, 269, 272 Bošnjaci 71, 73, 76, 78, 80, 98, Danska 95,112,160, 373 102,104, 107,116,120, 126, danski 77,159, 249 139f, 148, 154ff., 173, 188, 214ff, 246ff., 256, 266, 269, danske—norveški 129f. Deklaracija 121, 294, 297, 303 281, 354, 368, 370, 379 deskriptivnost 49, 54, 58ff, 66 Brazil 77, 79, 93, 142, 152, 181, demagogija 229, 260, 306, 311, 301 333, 368 Brunej 94f. demokracija 11, 25, 36, 38f., 43f, Bugarska 73ff, 90,159, 211, 266 66,113,116,120, 162, 173f, bugarski 77,130,159, 249, 288 217ff, 247, 288f, 292f., 297ff, 325, 332, 340f, 346, cenzura 21f, 34, 38ff., 45, 48f., 356, 360, 367 61, 356f., 374 dijalekt 16, 27, 51, 62, 69f, 72ff, 79f., 84, 86, 92, 95, 97, 99, civilizacija 9, 24, 242, 328, 341, 101, 104, 106, 117f., 141, 350 153, 155ff, 173, 179, 204, Crna Gora 33, 47, 76, 79f., 82, 86, 222,240,257,268,273,283f. 98ff, 122, 131, 159f., 173, dijalektalna osnovica 47, 76f., 81, 266, 273f, 297, 305 95, 97, 99f., 154f, 157ff, Crnogorci 71, 73, 76, 78, 80, 98, 162, 249, 277ff, 294 102, 104, 107, 116, 120, 139f., 148, 154ff., 173, 188, dijasistem 74f. 214f, 239, 246, 248f, 256, diktatura 11,162, 321, 340 264, 270, 320, 354, 368, 370, dogma 44, 165ff, 331, 341 379 domovina 167,202,205,229,337, crnogorski 47, 79, 99, 108ff, 339 123ff., 160, 253f, 281, 291, država 11, 19ff, 32f, 39, 43f, 378 46ff, 64, 78, 80, 83, 88, 94f, 97,108ff., 131,136,139,144, čakavski 70ff., 76, 79f., 91f., 94, 146, 149, 151, 157, 159, 162, 100, 128, 154f, 178, 180, 169ff, 203ff, 211ff, 215, 236, 254, 270, 273, 277ff. 219, 226f., 232ff., 243ff., 286ff., 315, 322ff. češki 77, 81, 144, 153, 157, 249, 271, 288 Duden 53, 92, 312

Registar pojmova

419

dvodijelni nazivi jezika 128ff, 273ff, 302f., 305, 307f. ekavica 82, 87, 90f, 123, 144, 281, 284, 286, 291f, 299, 302, 304f, 307, 313, 320 elita 18, 20, 45, 50, 57, 110, 114, 122, 133, 169f., 176, 185, 195ff., 199, 206f., 223f, 241, - 254, 259f, 332f., 336, 342ff, 354ff. emocije 27, 30f, 51, 59, 114,118, 166ff., 218, 228, 242, 260, 293f, 324, 328ff, 339, 342f, 347, 362, 364, 367, 373, 376 engleski 23, 26f, 39, 54ff, 77ff, 82f, 86f, 92, 95, 100, 103, 127ff, 138ff, 142, 145ff., 152, 156ff, 160, 169, 175, 177, 179, 211, 276, 291, 294ff, 299, 324, 372 Englezi 54, 147, 169, 181, 238, 244, 247, 272 esencijalizam 198, 220, 227, 230f, 241 etika 174, 228, 329, 337, 367, 370ff. etimologija 10,12, 161, 368 etnička pripadnost 171, 226, 230f., 234ff, 246, 322, 326, 343, 361 etničko čišćenje 10 etnos 57, 129,170f, 173ff, 178f, 189, 193ff, 199f, 203, 210, 212f., 216, 218, 222ff., 226f, 229ff., 236, 241, 243f, 247f, 255, 260, 263, 266, 268, 285, 289f, 292, 295, 325, 328, 334f., 339,352,355,361,372 Evropa 24,32f, 43,47, 74, 76, 78, 86, 93, 100, 102, 110, 117, 121, 129, 135, 150, 152f., 157, 160, 171f, 183, 187, 190ff, 196, 208, 213, 215f.,

218ff, 224f, 230, 233, 235, 237, 246ff, 284f., 290, 299, 324, 330f., 340, 350, 353f, 360, 369, 371 falsificiranje (prepravljanje, kri­ votvorenje) 143, 187f, 232, 244, 256ff., 264, 266f, 270, 313, 329, 350, 368, 371 fašizam 11, 16, 174, 193, 339ff, 351 Feral Tribune 44f. filologija 12, 32, 34, 54, 56f, 72, 75,101, 104,132f, 144,150, 161, 174, 219, 234, 239, 244, 249, 264, 272, 277ff., 293ff, 372, 376f. fonetika 16, 73, 77f, 81ff, 87, 90f, 103, 145,147,161, 302, 305, 307 fonologija 17, 73, 77, 79, 86, 153, 162, 278 Francuska 33, 79, 121, 146, 152, 160,179,183, 208, 210, 213, 218, 233, 244, 246f, 272 francuski 33, 56, 72, 120, 128, 131, 138ff., 142, 146, 150ff., 156, 158, 160, 174f, 179, 299, 305 franjevci 71,128 funkcionalni stilovi 74 germanistika 75, 95, 136, 145, 191 glagol 13, 22, 88 govoreni jezik 45, 58, 61f, 66, 159, 278 gramatika 13, 16, 28, 39, 57ff., 66ff, 73, 75, 78, 81f, 86, 91, 93, 103f, 125, 127f, 131, 138f, 156, 163, 176, 269ff, 273f, 276, 283, 286, 292, 317, 331, 377

286. 139f.. 16ff. 146f. 65. 284. 203 hindustanski 80f. 283 ime jezika 103. 264. 115. 270ff. 53.. 280ff. 59. 125. 139. 209.. 180ff. hrvatski 9. 181f. 333f. 175. 226. 298 indoevropski 129 Indonezija 50. 231. 234. 217. 212f. 193.106.. 74ff. 104f. 176. 237. 188. 236. 71. 82. 84. 370. 265ff.122. 88f. 65. 80. 78. 209f. 48. 320 ilirci 129. 120f. 237. 226. 372f. 302. 241ff. 13f. 371 Grčka 111.. 291. 54. 224.327f. 43. 87. 172. 123.168. 115. 154ff. 204. 91. 295. 200ff. 37. 98f. 273f. 154f. 261f. 16ff. 240. 253 Irska 86.. 50. 46f.. 369 internacionalne riječi 16. 284.. 328. 239.420 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam granice 14. 84. 338ff. 342f. 298 hiljada 314ff. 79ff. 90. 115. 259. 197. 324 ISO-kodovi 111 Istra 44. 191ff.... 376ff. 66. 254. 81. 121. 222. 318. 125ff.18f.358 Hrvati 25f.. 184f. 29. 122f. 73. . 250f. 206f.. 230. 98. 226f.. 302 ilirski 208. 44f. 307. 19. 231. 255. 254. 272.. 149. 188. 263. 45.117. 140. 173f. 272. 34. 54. 144...329f. Indija 80. 316. Hrvatska 9f. 122. 159ff. 50f. 36. 131ff. 302. 213. 294 izmišljanje tradicije 199ff. 125f. 133. 117. 356. 237ff.. 213.. 219. 365. 187. 71ff. 91. 285. 106. 367. 181. 234f. 332ff. 172. 263ff.169ff. 93. 365. 57. 85. 257ff. 234. 377 identitet 11. 147. 374.185. 157ff. 126. 128. 254ff. lOlf. 278. 96. 114f.. 174. 195ff. 39. 334. 266.. 94f.. 204ff. 369. 146.. 42. 267. 169.. 172f. 93f. 133. 129. 191. ijekavica 82.. 304f.256ff. 173. 302f. 160. 266ff.352. 103. 211. 250.. 370ff. 226f. 98ff. 147ff. 155. 20. 18f. 280. 217. 294. 172f. 251f. 301. 343. 177f. 250. 313. 277. 222. 269. 197. 177. 247. 162 intelektualci 10.188f. 331ff. 171f. 71. 235. 125ff. 88ff. 254. 84. 139.92. 177ff. 13. 368. 145. ideologija lOf. 216f. 238 Habsburška Monarhija 210. 23. 42f.199. 62. 196. 61. 107. 21. 353f. 305. 214.. 337f. 291f. 65f. 307f. 90f. 349ff. 214. 297. 323. 238 HAZU 24. 145f. 154f. 290f. 190. 74f. 278. 39f. 40. 256ff. 176. 359. 341. 294. 280ff. 135. 234ff. 75f. 183. 377 HDZ 19f. 20. 29. 246. 294. 255.. 109ff. 248. 208f. 221ff.339. 36. Italija 153. 223. 45.. 356f. 123ff.. 149. homogenost 25. 80. 14. 360. 190f. 200. 291. 280ff. 358ff. 240. 107. 366ff. 208ff. 353. 253f. 125. 203. 229. heterogenost 25. lOlff. 288. 147.

39. 128. 254f.. 73f. 199. 42. 73. 322ff. 235f. 221. 254ff.) 182.348. 173. 271ff.131. 43. 84. 198. 271ff. 139.. 255.18ff. 283. 335. 117. 117 Kosovo 238. 232. 45ff. 178.100. 303 kolektiv 46f.180. 326f. 174..199.122 jezična pravilnost 14.. 341. 180. 178. 156f.178 katoličanstvo 81. 213ff. 275f. 155f. 282. kajkavski 70ff. 217.174. 281ff. 40. 171..180. 379 222. 23. 106. jugoistočna Evropa 178. 169ff.358. 85. 131. 319. 201ff. 127. 39. 89. jezično) 9. 323 kriteriji 28. 257. 286 književnost 20. 155. 199. 184ff. 319. 238f.114. 241f. 64. 283. 39. 148. 172. 244f. 88. jezični aktivisti llff. 140. 124. 75. 236. 52. 272. 306. 152. 71. 209. 151f.. 333. 179f.. 155. konformizam 336f. 236f. 268. 109. 196. 356. 195.362 jezična politika 9. 21f. 169. identiteta i si. 358f. 185f. 223. 329. Jutarnji list 40. 328. 303. 194ff. 258f. 57. 122. 214. 241. 356 kodifikacija 9.. 62. 263. 47f.. 214. 209. 343. 295ff. 350.. 175. 220. 243ff. 134. 241f. 287. 67. 136. 337. 198. 373 konstrukcijski karakter (nacije.Registar pojmova 421 jedinstvo (nacionalno. 226ff. 338. 182. 324. 203f. 212. 203. 315f.117.350f. 375 259.121f. 347ff.. 38. 353. 285ff. 175. 248. 105. 179f. 244. 286. 92. 355. 134.. 44.159. 336 jezična prava 14. 371f. 229. 331. 329f. 94f. 357 konflikt 30. 58ff. 255. 197.11. 224. 333. 158. 42. 97ff. 177.. 127. 118. 47. 230f. 200. 141. 217ff. 245. 276ff. 280.. 212. 240. 266. 342f. 45 južni Slaveni 47. 159. 286ff. 163. 193f. 146f. kulturno. 124ff. 177. 76ff. kontinuitet 31. 210. 321. 261. 357f. 277f. 256. 244.. 34. 169. 341.116.. 352. 256. 216. jezične razlike 9. 227. 162. 301f. 316. 228. 24f. 57ff. južnoslavenski filolozi 69. 96. .299f. 322ff. 71. 265. 104. 21. 366. 153. 184ff. 247f. 25. 340 Kina 111. 62. 238ff. 206. 223. 297. 171f. 366. 358ff. 208ff. 352f. 140. 321. 101. 87. 94. 288. 231. 178. 223. 372. 194. 72f. 368 251.172. 214ff. 337f. 99. 188ff. 263.16. 44. 82. 347. 308ff. 371. 350 kontinuum dijalekata 74ff. 91f. 49. 277f. 140. 79f. 243. 359f. 373 210. 144f. 344. 285. 130. 77. 229. 351f. 230ff. 91ff. 254. 201. 238. 144ff.. 234. 258. 254. 306.152. 180. 339f. 293. 95. 233. 268f.17. 64. 212. 309. 135f. 312f. 186ff. 327.208. 123. 249ff.. 209f. 78.. 344.191.139. 210. 325. 171.. 29ff. 365 jezična zajednica 12. 154f. 178ff. 155. 378 jezična praksa 18. Kanada 79. 232ff. 331. 194. 263. 150ff. Jugoslavija 9. 87.. 124. 74. 174.

241. 369. 290. 221. 361. 283ff. 26. 88. 196. 366ff. 111. 66f.167. 21. 38f. 328. 294. 96. 114. 200. 58. 180f.. 313. 121.17.. 176. 233. 39. 276 laž 120. 206ff. 174. 284. 180f. 122. 256. 231ff. 82. 176.243. 182. 294f. 288f. 264.. 297f. 34.. 310ff. 169. 192. 203f. 90. 360. 145. 184. lOOf. 162. 83. 377f. 242f. 152. 95. 288. 335f. 255. 206.. 240. ksenofobija lOf.276 mađarski 23. 201. 330. 281. 301. lektoriranje 9. mediji 18ff. 159. 278.366ff. 304. 298.181. 299. 87ff. 244. 367 latinski 81. l l f . 100.. 374. 288f. 240. 128. 180. 304 leksik 9. 84. 355. 105. 66. 113. 344f. 236. 147. 130. 103. 32. 318. 343. 116ff. 178f. 189. 231. 217f. 351f. 92.273.336. 112. 194. 173f. 250ff. 243.51. 187. 296 Makedonija 75. 59f.265. 30. 315f. 92f. 133f. 215.352ff. 253.. 377 84f. 223. 346. 367f. 35. 302. 38ff. 218.108. 268. 27. 326.48 Lika 214 lingua franca 294 ministarstvo 13ff. 229. 304. 299. 61. 35. 224f. 234. 162 manipulacija 36. 293. 124. 169. 290. 169.179. 337. 286.369 kultura 9. 200. 200. 329. 155. 23ff. 55. 354. 378 manjine 115. 277. 94f. 229.. 248. 366ff. 33. 267f. 231f. 53. 262. 27ff. 255. 136ff.. 54ff.. 365. laičko shvaćanje jezika 12. 358 Mađarska 155.46. 228. 355ff. 96. 85ff.. 283. 374. 96ff. 315f. 236.. 17ff. 125ff. 246. 78. 217f. 268f. 308. 259.145. 316. 334. 347f. 81.. lingvisti (jezikoslovci) 13f. 221ff„ lingvistika (jezikoslovlje) 13ff. 50. 321...189f.. 308. 294.. 89.170. 93. 121. 48ff.. 261f. 245. 193f. 352.11. 262. 378 kulturno-civilizacijska nadgrad­ nja 248ff. 332. 373 Matica hrvatska 81f. 207. 132. 309. 27f. 249. 162 Malezija 50. 315. 78.. 159. 173. 85. 127. 337ff. 186f. . 292. 74.422 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam kroatisti 10. 23ff. 131. 40ff. 365. 167. 194f. 199. 249ff. 334. 230. 92. 128. 175. 345. 93.. 120. 80. 174.. 171. 211. 114. 200. 303 malajski 50.. 231. 117. 100. 179. 289.. 334f. 290. 49. 177. 117. 365. 271. 36ff. 51. 305 makedonski 77. 78. 259f. 34. 159. 319 Matica srpska 302.191. 42. 189. 89f..181. 333. 283 leksikografija 9. 279. 293. 247. 145. 56.. 77f. 13.187. 198f. 44f. 351 marksizam 286 materinski jezik 14f. 305. 330. 253. 184. 323f. 227. 71ff. 20. 18f. 197. 48. 357 legenda 165. 336f. mitovi 25. 226. 116ff. 175. 242. 105. 202. lojalnost 41. 358. 251ff. 193ff. 257.

113. 114 morfologija 82ff.155. 28. 335ff. 69ff. 329f. 276. 199. 197ff. 213. 35. naracija 185ff. 153f. 47. 86. 150. 302... 15. 133ff. 240. 357f. 208f. 213. 358ff. 136. 283. 143. 16. 128. narcizam malih razlika 199 148. 341 Novosadski dogovor 144. 46f. 97.14f. 327ff. 359. 257 120. 229.169ff. 176. 187. 214.. 39. 57. 198. 282. 170. 97. . 114. 215. 194ff. 79. 27.179. 260. 352. 233.. 76ff.. 132. 288. 50. 77. 59. 126f. 193. 247. 223ff. 36. 92. 229. 184.. 126. 211. 228ff. 328ff. Njemačka l l f f . 56. 364. 44. 327 322ff. 173f. 347 283. 261f. 300. 73f. 177. 44. 124. 174. 216.188ff. 62ff.. 278ff. 123. 118ff.141. 316. 180ff. 191.. 181f. 149. Novi list 45 170f.180. 56. 254.148 moralna panika 27f. 352 nadregionalnost 32. 272. 47f. 36. 324 narod 9. 292. 24. 174.160. 149. 246f. 205. 13f.166. 92..185. 196. 225. 91ff.. 295. 114. 295f. 95. 243. 254. 243. 239. 228. 47. 73. 202. 64. 162. 237. 368ff. 81. 263ff. 206. 213. 224f. 353f. 86. 17.. 270. 302. 333. 239. 131. 288. 337. 17. 306. 139. 350. 39f. Nizozemska 94. 120. 71. 237 42. 120f. 88. 31. 339ff. 78. 320.102. 44f. 54. 361 NDH 16. 139. 142. 132ff. 349ff. narodski 51. 163. 71. 284. 179.. 25. 258ff. 82. 323. 28.. 258. 314. 275. 19ff. normativan 21. 231f. 167. 287 310. 345. 19. 173. 285f. 67. 346. 173f. 44f. 291f.. 323f. 298. 103. 90. 178. 301ff. nynorsk 159 76.153 Muslimani 89.. 89. 49. 124.Registar pojmova 423 321. novotvorenice 13. 35. Norveška 112. 57.. 99f. 244f. 212. 279. 120.158ff. 233. norma 26ff. novine 9. 230.. 240. 367ff. 272.101. 142. 123. 53. 95ff. 93. 132f. 48. 101. 333.. 266. 135. 216. 207. 243 34. 300. 50.. 315. nizozemski 56. 281. 124f. 143ff. 330.. 125. 58. 329 152.54. 94. 276. 127. 222. 35. 32f.216ff. 313. 342ff. 307 201ff. 159. 11. 180ff. 108. 139. 86. 243. 289. 197ff. 142. 368f.18 neprijatelj 28. 192f. 368 moldavski 77.. nacionalsocijalizam 11. 195ff. 20f. 356. 187. 307. 245ff.157. 139f. 379 nacionalizam lOff. 149. 139f. 57. 263ff. 326. 170. nacija 17. nacionalna svijest 9. nacizam 11. l l f . 237ff.157 monocentrični jezik 78. 186f. 140. 263f. 64. 26. 243ff. 100. 130 nacionalna pripadnost 127. 82f. 146. 178. 152. 79.210f. 84f. 335. 23f. Nijemci 53.145. 71. 276. 144. 194. 368f. 54.

172. 237ff. 200. porijeklo 10. 35.. 93. 366ff. 177ff. pravljenje razlika 42. 220. 295f.66f. 177. 359. 24. 13ff. 261. 111. 275f. 299.182ff. 221ff. 89. polivalentnost 73f.. 66. 350. 35. 172. 140. 156ff. 187f. 127ff.167f. 199.150. 294ff. 62. 230. 368 208ff. 301 paranoja 28. 99. 371. 182ff. 64. 359. 226ff. 104f. 86. 60. 97. 244f. 257ff.. 158f. 227ff. 223. 124. 217f. 219.187f. 215. 169. 259f. 203. 234. 339. 64. posuđenica 11. 108. 42ff. 149. 296. 152. 186. 169. 323. 76ff. 177.. 79. 207. 231ff. 298. politika 9.28ff. 61. 278 54. 193. 181. 245. 56. 241. 172. 177. 326ff. poljski 239. 325ff. 257. 321ff. 222. 351 portugalski 77... 81ff. 136. 196f. 40.. 329f. 142. 26. 81. 136. 180. 57. 350ff. 367ff. 53. 181. 239. 348. 137. 343. 90f. 153. 206. 364. 109ff. 241ff. 251.152. 240f. 289. 12ff. 296. 79. 202ff.39f. 69. 103. 227. 53f. 374. 106. 154. 111. 293ff. 48. 92. 267. 77ff. 19.89. 311f.. 176. 154. 58. 368. 281. 329.. 50.. 230f.175 patriotizam (domoljublje) 10. 92. 313ff.. 67. 121.. 208ff. 256ff. 51. 226. 51f. 154. 364f. 356. pisanje povijesti 185. 29ff. 197. 92ff. 213. 157. 19. 371 89. 249ff. 271. 369. lOOff. populizam 40. 253. jezik) 47f. posrbljivanje 9 167. 105.. 174f. 364ff. 329.. 277ff. 371f. 70ff. 245 povijest standardiziranja 29ff. 199. paritet 289f. 266. 295. 212. 89. 39. 258f. 39. 30. 249ff. 228. 336. 266. 214f. 34. 369. 23. 225. 307. 163ff. 329ff. 48. obrazovni sistem 10. 200f. 362f. 169f. 27. 246. 233. 145.376 258ff. 142. 349 132ff. 206. 281f. 190ff.. 83. 39. 371 46. 19ff. 25. 191f. 144ff. 332. 159. 371 polifunkcionalnost 73f. 301. 93f. 271 ponavljanje 9f. 197. 139.69. 339 njemački llff. 254. 154. 351. 181ff. policentrični jezik (pluricentrični 35. 162. 202. 338f.178. povjesničari 191. 375 Portugal 77.. planiranje jezika 18. 253. 138ff. 11. 277. 21. 22. 370. 221.. 179.. 173f. 46ff. 84.424 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam 175. 141. pravljenje nacije 171.126. oportunizam 111. 50. pisani jezik 58. 177. 378 228. 347. 94.312. 264. 145. 379 224. 23. povijest 26. 205. 343. 142. 369. 145ff. 44. 95. 21ff. 55. 374. 157ff. 67. 355. 142. 327. 162. 157.372. 99. 299f. 219f.305.. 348ff. 127f. 232. 36. 361f. 67.. 210. 344. . 287. 144ff.. 368f. 54ff. 353f. 21. 266..

. 247f. 229. 329f. 191. 213. 377 372 pravoslavlje 72. 73f.42f. 283. 359 164. 299. 340 regionalno 69ff.18. 204.. 338. 286. 179.151. 285f. 67. 289.313f.45.148. 275. 378 protestantizam 239f. lOlff. 48.161ff. 372 pridjev 13. 271. 352. 278. 199. 229f. 199.301ff. 256. 292. 300.267. 236.. 220f. 234.190. 32f. 109ff.42. 359f. lOlff. 166. 75. 53. 78ff. 29ff.14. 161. . 34.166. 91. 268f. 58f. 350. 161. 208ff. 141. 51. 25. 292. 322 134. 55. 279. 314.. prevođenje 15. 36ff. 166. 54.. 124. 293ff. 221f. 249. 178.. 238ff. 39 323.15Iff. 248ff. purizam (čistoća jezika) 9ff.126f. 65. 58. 73. 58. 294ff. 240. 244. 93f. 372 348 preskriptivnost 23ff. 22.119. 211. 47. 176.32. 352. 28. 44ff. 360. 350.20. 173. 254ff. 57ff. 347. 340. 35ff. 50. 203. 21. 263. 340. 216. 185.143..39. 214. 14. 358ff. 194ff. 275. 170f. 155. 17. 29ff. 240. 119ff. 301ff. 85ff.. 313.17. 92. 183. 145. 111.147f. 134. 88. 361 250f. 89. 221. 214. 122. 136. 51f. 237. 287. 281. 124.194. 289f. 252. 212. 263. 244f. 25f. 280. 269. proizvoljnost 9. 105. 205. 66f. 365. 52. 328. 318. 120. 129. 151. 16. 265 razlike (kulturne. 343. 211. 146. 368. 219. 350f. 171. 343. 53. 42. 216. 83ff. 17. 259. 16. 237. 211. 304.. 372 166. 368 368 prestiž 21. propaganda 10. 340. 90. 125. 343. 328. 203. promjene u jeziku 9. 341. 76. 233. 324 pravopis 9. 288ff.. 194. 96f. 354f. 252f. relativiziranje 128.82f. 264. 27. 84. 99. 121. 327 radio 9.368 razumljivost 44. 243ff. 339. 339. 337. 369 razgraničavanje 10. 103. 114. 284. 254ff. 214ff. 283. ravnopravnost 70. 179. civilizacijske) primordijalizam 222f. 180. 359 prošlost 23. 360. 175. 327. 64. 226ff.94f. 156. 158ff. razgovorni jezik 39. 313. 299. 122. 21ff. 207. 289. 246. 302. 233 9. 123f. 133 295. 231f. radikaliziranje 11. propadanje jezika 27ff. 210. 11. 193.Registar pojmova 425 pravo 14. 226f. rasa 114. 30. 229.272. 240. 253. predstandardno razdoblje 93. 212ff.. 326ff. 89. 280. 80.. 358. 13. 116ff. 364. 199. 76. prešućivanje 10. 256. 231. 84 222. 186.270 preporod 200f.352. 332. 343 120f. 151ff. 246f.166. 96. razlikovni rječnici 9. 86. 273.277ff. 281f. 356ff. 318. 116. 347. 201. 350 325. 26.228. 189ff. 32. 316ff. 203. 250. 313. 323f. 255. 358. 130.. rasizam lOf. 175. 344f. 325. 291. 196. 337. 379 294.139. 97f. 139. 21f. 307ff. 275f. 211.. 233ff. 210. 251.

223. 221.153. 154.109. 224. 293. 93f. 352.. 47f. 48f. 177. 171f. 272. 263ff. 272f.154. 79f. 105. 45f. 116ff. 371 rječničko blago 49. 133. 173. 285. 302. 278 226. 281. Slaveni 39. 27. 288f. 150. 124.. 299.. 139f. 35f.100.163. savjetnik (jezični) 9. 80. 173. 76. 64. 214. 255ff. 85. 297. 365. 179ff. 314. 269f. 37ff. 231. 186. 270ff.. 285 147. 42ff. 280.. 74ff. 371. skandinavski jezici 75. 159f. 373. 28. 137f. 155. 368. 63ff. 25.157. 212ff. 279f. 272.178ff. 197. 104ff. 343. 378 socijalizam 133. 222. 257. 307 simbol 10. 362 88ff. 328. 98. 170f. 371 . 120. 264f. 200. 40. 267f. 238. srbizam 16f. 240.. 208. slavonski 119. 45. slavjanoserbski 70. 118. 288 rusinski 288 ruski 39. 345. 53. 330ff. 84.195. 75. 294f.. 76. 269f. 301. 67.190f. 265f. 62. 32f. 170.. 129f. lOlf. 314 Slavonci 73. 254 81. 174. 353f..138. 236. 245. 193ff. 88.189f.235. 84. 79f. 196. 288 Slovenija 73ff. 126. 265f. 359 separatizam 176. 257.226. 379 159 Srbija 33. 281. 237ff. 24. slavistika 36. 217.426 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam religija 32. 153. samoprocjena govornika 105. Slovaci 265 slovački 77. 116. 84. 235ff.26. 95.159. 82. 80f. 57. 319f. 78. 101. 104f. 292 rumunjski 77.141. 364 sociolekt 69ff.157.132. 286. 177. 335. 203.17. 327. 254..153 romski 288. 274f.156 sociolingvistika 69. 250ff.196. 273f. 163. 236. 292. Slavonija 119. 253 rječnik 21. 73. 248. 180. 77. 188. 239ff. 179. 303 službeni jezik 36.. 108. Singapur 95 147ff. 31. 72. 249. 264ff. 244. 136ff. 295. 81. 73. 46. 92.. 265. 70ff. 81. 78. 337. 208. 275. 338ff.. 377 romanistika 93. 354.139.. 327. 102. 131. 144. 375f. 125ff. 304. 253. 70ff.156. 294. 29. 318. 152. 84ff. Srbi 9.209ff. 277f. 357. 97ff. sintaksa 62.. 122. 98ff.128. 229. 132. 352. 109ff. 373 sabor 17. 230. 237.. 276. 85. 114. 163ff. 122. 251f. 208ff. 234. 135f. 331 sporazumijevanje (komunikaci­ ja) 12. 27. 305 slovenski 73. 154ff. 358. 88f. 71ff.. 372f. 285. 183f. 219f. 246. 92. 173. 70. 355. 308ff. 378 sociologija 55. 231. 233. 299. 103. 204. 209. 252. 21ff. 204. 82ff. 95. 55. 130.197.191. 89. 71. 292. 90ff. 98. 253. 295. 41. 58. 269ff.. 328. 115. 266. 288f. 346 376f. 103. 221. 80. 213. 107. 56.

273. 236ff. 45. 247. 180. 47ff. 160. 359f. 296. 126. 136... 163. stereotipi 9. 355f. 183.285.131. standardni jezik 25ff. 62ff. 76.. 330. 264. 285. 192.. 305 244. 269. 142. 48. 92.99f. 69ff. 34ff.. 49. 70f. 277ff. 123ff. 207. 170ff. 231. 237. 249 210ff. 104.97. 145f. 351. 278. 270. 275.77.. 79ff. 127. 356. 304f. 76. 251ff. strani jezik 12. 221. 160.159. 299. 50. 179ff.159. 114. 65. 353 studij 10. 273f.. 64. 174f. 337. teritorij 50. 130f. 295..250f. 379 278. 211.373f.. 366ff. 260. 174. sufiks 37 141. 85f. 127. 176.140. 336. 124f. 17. 294. * 266. 23f. 254. 176f.. 191. 92. 166. 20. 345. 157f. 50. 298f. 304.128. 266f. 143f. 32. 362.. 355. 43. 21. 79. 244f. 120. 372 štokavski 47. 175. 132f. 344. 140ff. 26f. 302...22. 335f. 193. 189. 353f. 93. 269f.178ff. 111. 28. 86ff. 98ff. 71ff. 376 televizija 9. 85. 169. 368 talijanski 23. 249. 33. 202. 160. 131ff. 294. 270. 92. 94. 128ff. 169. 33f. tačka 317f. 334. 159. 97.. 267f. 209. 186. 53ff. 78. 297ff. 282. 16f. 131. 68. 317f. 70ff. 360 153ff. 356ff.27. 371. 110. 248. 72... 223.151. 157ff.154ff. 123. 372. 237. 281. 211. 348. 101. 93f. 140.288ff.38ff. 238. strah 28f. 344.. 48. Švicarska 32. 237. 73.. svjetski jezici 55. 137ff. 150. Švedska 95. 173. 145.82f. 251. 271ff. 339. 357. 176. 239. 367f. 248ff.120. 233f. 346.44. 94.. 288.. 274ff. 23ff. 223. 76ff. 50. 265. 368.. 272. 28. 362f. sveučilišni profesor 13. srednjovjekovna država 189. 268. 352ff.143. 180f.. 377 termini (stručno nazivlje) 13.. 90f..126. 294f.19. 188ff. 96. 102f. 351. 341. 152f. 364ff. 50. 149. 221f. 273. 233. 70ff. 372 španjolski 56. 152f. 229. standardizacija 32. 211. 178ff. 340. 157. 226f. 78. 320. 254. 281. 236. 94f. 288f. 77ff. 47.. 265 srpski 16ff.173. 36. 142 škola lOff. 253f. 253. 377 šovinizam 39..128. 193ff. 48. 239. 89. 45. 238f. 44f.Registar pojmova 427 srednjojužnoslavenski 74f. 101.128... 62. 145ff. 52ff. 262. 98f. 59. 328. 245. 213. 289. 173. 372ff. 84.346. 271. 211f. 102ff.. 178. 275ff. 358. 373 . 64f. 247. 88f. 299. 366ff. 157ff. 35. 254. 287f.. 120. 124. 169. švedski 77. 378 srpskohrvatski (hrvatskosrpski) 42. 38. 42. 27. 233. 203f. 267ff.28.. 289. 175. 283. 130. 162. 120. 89. 253f. 50. 164. 221.366. 346. 142. 62. 23. strane riječi llff. 31. 157.112 185f.240. 283.370. 305. 47. 370. lOlff. 199. 291f. 302. 40f.

40. 174. 193. 352. 344f. 176. 139... 321. 362 ustaški 9. 235. 199. 282. 142ff. 92ff.353 Vjesnik 45 tuđica 20. VFSP 203ff. 256. 55. 347 200f.15. 377f. 14. 215. 77ff. 30. 249ff. 355.113. 23. 257ff. 170ff. 217.. 160. 128. 103.. 116. 163. jezično. 32. 22 Vojvodina 236. 43f. 214. 339f. 196. zamišljene zajednice 182.16. 22. Večernji list 45 58f.18. 158. 236. 298. 66. 36.. zlatno doba 31.. 202ff.. 86. 86ff. 52ff. 379 tradicija 12. 255. 116ff. 204f. ukrajinski 288 183. 366 213. 321. 270. 283ff. 91. 52. 278. 26. 245. 229. 226. 337f. 111. 340 ustav 64. 291f. 300. 364.157. 316.. 148f. 252. 120. 369 345. 150f. 284f. 98f. 139f. 341. 320. 293f. upotreba jezika 12. 282. 27. 378 . 305. 27. 161f. 33. 323f. 292. 23Iff. 246. 232f. 314. 47. 301 Treći Rajh 11. 156ff. 303. 349ff. 163. 197. 143. 371f. varijante 31. 35f.. 193. 346. 73. 341. 58... 365. 288. 23f. 179. 160. 49. 20. 288 vrednovanje 12. 28. 200. totalitarizam 11. 231f. 258. 38. unitarizam 72. 173f. 359f. 39. umjetnost 44. 362. 322. 359. 189. 275. 320. Tribunal u Haagu 102f. 289f. 92. 352ff. 378 60ff.. 295. 315 Welt online 190f. 254ff. 304f. 266. 351. 151. 191. 113. 326f.369 255. 184ff. 142.428 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam tolerancija 46. 296ff. 135f. 254.179ff. 222. 176. 286f. 94f.. 189ff. 346 353f. 167. 368 139f. udžbenici 13. 131f. 122.14. 313ff. 243. 25f. 283. 287ff. 58ff. 96. 284f. 322.) 47. 298. 363 190.123. 199ff.. 49. 32ff.. 109ff. zakon 14. 227 247. ugroženost jezika 12. 125. 307f. 179. 100. 20f. 238. 362 249. 152. 308. 246.. zaboravljanje (amnezija) 187. Velika Britanija (Engleska) 77ff.. 288 turski 23. 285f. 43.. 325.177. 61. 96.. 131. 376 učestalost 21. 259f. 46. 229. 28. 16f. 358. povijesno itd. 218. 30. 135. 32. 175. 277f. 277f.. 82f. zajedništvo (kulturno. 213. 59. 274. 221f. 239f.

koji joj je ka­ snije omogućio upućeniju analizu tih pojava. koja je 2003.SNJEŽANA KORDIĆ rođena je 1964. Rezultat intenzivnog obrazovanja i istraživanja je stjecanje statusa habilitiranog znanstvenika (iznaddoktorski stupanj) 2002. na Filozofski fakultet u Zagrebu. docenta i profesora na fakul­ tetima u Bochumu. Nakon što je magistrirala 1992. otišla je na sveučilišni rad u Njemačku. na istom fakul­ tetu u Zagrebu. Nakon nepunih godinu dana prelazi 1991. i tra- ( . Münsteru. Kako bi u formi dijaloga s najistaknutijim predstav­ nicima kroatistike potaknula na suočavanje s nagomila­ nim kontradikcijama u kroatistici. Istovremeno je svoje ranije stečeno iskustvo proširila znanjem koje je stjecala u novoj sredini čitanjem vrhun­ ske znanstvene literature u izvrsno opskrbljenim sve­ učilišnim knjižnicama. i doktorirala 1993. gdje je završila studij kroatistike i potom bila na Osječkom sveučilištu istraživač-pripravnik iz područja lingvističke kroatistike. pokrenula je 2001. u Osijeku. na sveučilištu u Münsteru. Tamo je predavala proteklih petnaestak godina u statu­ su znanstvenog suradnika. Berlinu i Frankfurtu. gdje je primljena za sveučilišnog asistenta na Katedri za suvremeni hrvatski jezik Odsjeka za kroatistiku. Tu je u samom središtu burnih previranja u kroatistici stekla dragocjeni uvid iz­ nutra u negativne pojave u svojoj profesiji. a u ok­ viru višedijelnog habilitacijskog postupka jedna od za­ vršnih usmeno obranjenih tema bila je tema kojoj je po­ svećena ova knjiga. u časopisu Republika jednu diskusiju. prese­ ljena u novopokrenuti časopis Književna republika.

često inozemnim filološkim časopisima i zbornicima.irb. U inozemstvu je objavila i knjige gramatičkog i udžbeničkog tipa za pu­ bliku engleskog i njemačkog govornog područja. Obje monografije doživjele su izuzetno brojne i pohvalne re­ cenzije u lingvističkim časopisima širom svijeta. A i prijevodi autoričinih članaka na razne zapadnoevropske jezike. Gotovo sve knjige objavljene u inozemstvu doživjele su i ponov­ ljena izdanja. Od prethodno napisanih knjiga Snježane Kordić na­ vest ćemo dvije objavljene u Zagrebu: Relativna rečenica (tiskana 1995. i obje je izdavač Lincom Europa objavio u njemačkom prijevodu u svojoj seriji Studies in Slavic Linguistics. poticali su na pisanje ove knjige. kao i mnoštvo upućivanja na tu diskusiju u radovima stranih znanstvenika. Usto je objavila i više od 150 drugih lingvi­ stičkih radova u raznim. Preko petsto stranica autoričinih priloga u okviru te maratonske diskusije s brojnim filolozima bilo je svojevrsna priprema za pisanje ove knjige.* Svi članci Snježane Kordić mogu se čitati u PDF-formatu u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji pristupačnoj na sljedećoj internetskoj adresi: http://bib.).hr/lista-radova?autor=173535 . u nakladi Matice hrvatske i Hrvatskog fi­ lološkog društva) i Riječi na granici punoznačnosti (ob­ javljeno u Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi 2002.430 Snježana Kordić / Jezik i nacionalizam je do danas.

Izdavač Durieux Zagreb. . Zagreb Objavljivanje ove knjige pomoglo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 739422 ISBN 978-953-188-311 -5 Tiskanje dovršeno u lipnju 2010. Šuiekova 23 Za izdavača Dražen Tončić Design biblioteke Zoran Pavlović Tisak Tipotisak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful