Universitatea din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Impozite şi taxe locale datorate de contribuabili – persoane juridice

Profesor coordonator, Prof.univ.dr. Marcel DRĂCEA

Student, Dinca Mihaela Finante si Banci 1 , Anul II Grupa 3

Anul universitar 2009-2010

Cuprins

Capitolul I - Primăria Municipiului Craiova. Date generale 1.1 Organigrama Primăriei Municipiului Craiova 1.2 Direcţia Impozite şi Taxe. Descriere. 1.2.1 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane fizice 1 şi 2 1.2.2 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane juridice 1 şi 2 1.2.3 Serviciul Certificate, atestare fiscală şi asistenţă contribuabili 1.2.4 Serviciul Valorificare bunuri 1.2.5 Serviciul Prelucrare automată a datelor 1.2.6 Serviciul Contabilitate şi Analiză a veniturilor 1.2.7 Serviciul Încasare, executare silită amenzi 1.2.8 Biroul Inspecţie fiscală 1.3 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane fizice - Atribuţiile inspectorilor Capitolul II – Impozite şi taxe locale. Generalităţi. Principii. Colectare Generalităţi 2.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale 2.1.1 Impozite şi taxe instituite prin Titlu IX din Codul Fiscal 2.1.2 Amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale 2.1.3 Dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale 2.1.4 Impozitele şi taxele instituite prin Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare şi de timbru şi Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 2.2 Principii 2.3 Contribuabili 2.4 Impozite şi taxe locale. Enumerare 2.4.1 Impozitul şi taxa pe clădiri 2.4.2 Impozitul şi taxa pe teren 2.4.3 Impozitul asupra mijloacelor de transport 2.4.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 2.4.4.1 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 2.4.4.2 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare 2.4.5 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 2.4.5.1 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 2.4.5.2 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 2.4.6 Taxa hotelieră 2.4.7 Impozitul pe spectacole 2.4.8 Taxe speciale – taxa de parcare 2.4.9 Alte taxe locale 2.5 Colectarea impozitelor şi taxelor locale 2.5.1 Colectarea creanţelor fiscale 2.5.2 Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire 2.5.2.1 Efectuarea plăţii 2.5.2.2 Ordinea stingerii datoriilor 2.5.2.3 Compensarea

2.5.2.4 Restituiri de sume 2.5.3 Majorări de întărziere 2.5.3.1 Majorări de întârziere 2.5.3.2 Majorări de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară 2.5.3.3 Majorări de întârziere în cazul compensării 2.5.3.4 Majorări de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei 2.5.3.5 Majorări de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare 2.5.3.6 Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată 2.5.3.7 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget 2.5.4 Dobânzi şi penalităţi de întârziere 2.5.4.1 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară 2.5.4.2 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul compensării şi în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară 2.5.4.3 Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată 2.5.4.4 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget 2.5.4.5 Penalităţi de întârziere Capitolul III - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat de contribuabilului –persoană juridica „X” în anul 2010 – exemplu Bibliografie

Capitolul I Primaria Municipiului Craiova.Date generale
1.1 Organigrama Primariei Municipiului Craiova
Institutiile publice, in sensul birocratic pe care il au in ziua de astazi, reprezinta singurul mod de organizare social-economica a statului care poate face fata provocarilor modernitatii (numarul mare al populatiei, diversitatea si complexitatea nevoilor umane ce se cer satisfacute). Obiectivul unei institutii publice este servirea interesului public. Sunt situatii în care initativa particulara nu poate acoperii cerintele societatii si de aceea sunt necesare institutiile specifice. Aceste institutii sunt importante pentru ca: • activitatea lor este dependenta de sectorul guvernamental ; • managementul sectorului public controleaza activitatea organizatiilor cu scop lucrativ. In cadrul acestor institutii avem in vedere si politicile sociale, industriale si de investitii. In cazul in care controlul guvernamental este prea rigid, institutiile publice isi pierd statutul de entitati independente, astfel ca nu mai sunt rentabile pentru public. Daca managerii din organizatiile private au in vedere, in primul rand, profitul, scopul managementului public este satisfacerea interesului general. Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispun, cat mai ales in potentialul sau uman. Avand in vedere ca, în mare masura, realizarea deciziilor politice, progresul economico-social general depind de functionalitatea sistemului administrativ, este explicabil atentia deosebita care trebuie acordata pregatirii functionarilor publici. Municipiul Craiova se inscrie în categoria celor 11 municipii de rangul 1 din Romania care sunt si resedinte de judet, rang ce instituie anumite obligatii si masuri in monitorizarea dezvoltarii sale. Municipiul Craiova este o unitate administrativ teritoriala cu personalitate juridica, cu un patrimoniu format din bunuri care apartin domeniului public de interes local si bunuri apartinand domeniului privat al localitatii, cu initiativa in tot ceea ce priveste gestionarea intereselor publice locale, exercitand in conditiile legii, autoritatea in limitele teritoriale stabilite. Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt Consiliul Local cu atributii deliberative si Primarul ca autoritate executiva. Administrarea curenta este asigurata in conformitate cu Legea nr.238/2006 a administratiei publice locale de Primarul Municipiului Craiova si de aparatul propriu al Consiliului Local. Primarul reprezinta unitatea administrativa in calitatea sa de persoana de drept public in relatiile cu persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor de judecata. Compartimentele functionale ce alcatuiesc aparatul propriu sunt coordonate, potrivit delegarilor de compententa de 2 vice-primari si de secretarul municipiului. Primarul, vice-primarii, secretarul municipiului impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local Municipal constituie Primaria Municipiului Craiova, o structura functionala cu activitate permanenta care duce la indeplinire efectiva hotararile Consiliului Local Municipal si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale comunitatii locale. In cadrul Primariei, ca institutie publica apar situatii decizionale de diferite tipuri care au urmatoarele caracteristici: • fie sunt situatii de certitudine care sunt caracterizate de probabilitatea mare de a realiza obiectivul urmarit; • fie sunt situatii de incertitudine - probabilitatea realizarii obiectivului este mare dar exista intrebari asupra modului in care trebuie procedat. In toate aceste cazuri Consiliul Local are posibilitatea, acordata de lege, de a lua decizii care se concretizeaza in Hotarari ale Consiliului Local si care sunt aplicabile pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova. Acestea sunt de obicei decizii curente deoarece se refera

In vederea rezolvarii operative si oportune a sarcinilor ce le revin. Intretinere. Biroul Imagine. viceprimarilor sau secretarului Municipiului Craiova in concordanta cu prevederile Legii nr. Serviciul Administrativ. comparimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. Deservire. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova functioneaza in temeiul Legii nr. in vederea avizarii si propunerii spre abrobare Consiliului Local sau Primarului Municipiului Craiova. Amenajarea teritoriului si Lucrari Publice. 1. personalul din aparatul Consiliului Local este format din functionari publici in proportie de 80% si de angajati conform legislatiei in vigoare in proportie de 20%. Consiliul local ia decizii strategice si tactice. Serviciul Resurse Umane. serviciile de specialitate colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivel judetean. Redactie „Curierul Primariei Municipiului Craiova”. Directia Urbanism. republicata privind administratia publica locala. birouri si compartimente subordonate. institutiilor publice bugetare si extrabugetare din subordinea Consiliului Local. compartimentele functionale din componenta Aparatului de specialitate al Primarului intocmesc rapoarte de specialitate.la o perioada de cel mult 1 an. Pentru indeplinirea atributiilor stabilite. Administrarea curenta este asigurata in conformitate cu Legea nr. Reparatii. viciprimarilor sau secretarului care le coordoneaza activitatea. cu viza din punct de vedere legal a secretarului. de sefii de servicii. proiecte de hotarari si dispozitii pe care le prezinta Primarului Municipiului Craiova. In problemele de specialitate. de exemplu in cazul intocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli. Compartimentul Audit Intern. Aparatul de specialitate al Primarului este structura organizatorica stabilita prin organigrana si statul de functii. 215/2001. secretar. dupa caz. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate in consultarea unor documente. precum si de catre seful structurilor functionale in cadrul carora au fost intocmite. Serviciile publice infiintate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului Municipiului Craiova care le coordoneaza direct sau prin viceprimarii si secretar potrivit competentelor stabilite prin organigrama si Regulamentul de organizare si functionare.2 Directia Impozite si Taxe.Descriere . 544/2001. Documentele care sunt solicitate de consilieri in vederea informarii. Compartimentele functionale raspund in fata Primarului de aplicarea prevederilor Hotararilor Consiliului Local si a Dispozitiilor Primarului Municipiului Craiova.Primarul reprezinta unitatea administrativa in calitatea sa de persoana de drept public in relatiile cu persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor de judecata. Conducerea fiecarei directii este asigurata de un director care este ajutat in realizarea sarcinilor de un director adjunct. sprijina activitatea societatilor comerciale. privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare si a Dispozitiei Primarului Municipiului Craiova emisa in acest sens. in organizarea acesteia urmarindu-se realizarea cinditiilor de operativitate si eficienta. Relatii Internationale. hotarari ale Consiliului Local si dispozitii ale Primarului. 238/2006 a adimistratiei publice locale de Primarul Municipiului Craiova si de aparatul propriu al Consiliului Local. care duce la indeplinire sarcini si atributiile administratiei publice locale centrale. Actele care se elibereaza de catre Primaria Municipiului Craiova vor fi semnate. de regula de catre Primarul Municipiului Craiova sau de viceprimari in limita delegarii atributiilor stabilite de catre Primar. aprobate conform legii. Aparatul propriu al Consiliului Local cuprinde urmatoarele compartimente: Directia Adimistratie Publica Locala. aceasta devine posibila numai cu aprobarea prealabila a Primarului Municipiului Craiova. Directia Economico – Financiara. vor fi puse la dispozitia acestora conform legii. respectiv a personalului cu atributii in domeniul juridic. Compartimentul Protectie Civila.

Serviciul Constatare. al impunerii veniturilor si platii impozitelor si taxelor locale.  Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili persoane fizice. realizeaza prin mijloace specifice combaterea evaziunii fiscale si organizarea evidentei sintetice si analitice pe categorii de venituri. impunere.1. . Acestea toate sunt posibile datorita actelor normative emise de Parlamentul Romaniei si de catre Guvernul Romaniei si care se refera strict la functionarea aparatului propriu al consiilor locale de pe intreg teritoriul tarii.2.Directia Impozite si Taxe.programe de dezvoltare tehnica si investitii. urmarire si executare silita persoane juridice 1 • Serviciul Constatare. in vederea verificarii respectarii conditiilor de desfasurare a activitatii. Directia Impozite si Taxe Locale ale in componenta sa angajati care in marea lor majoritate au calitatea de functionari publici. urmarire si executare silita persoane fizice 1 • Serviciul Constatare.  Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor contribuabililor care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate. Directia Impozite si Taxe administreaza si gestioneaza patrimoniul precum si veniturile bugetului local. 1. precum si inregistrarea si verificarea de catre cel care efectueaza controlul financiar preventiv. Directia Impozite si Taxe raspunde in fata Primarului si a Consiliului Local de aducerea la indeplinire a sarcinilor privind incasarea impozitelor. urmarire si executare silita persoane fizice 2 • Serviciul Constatare. 219/2004. controleaza si raspunde de actiunde de constatare si stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice. urmareste operarea lor in evidentele sintetice si analitice. incasarea veniturilor extrabugetare pentru bugetul local.  Intocmeste borderourile de debite si scaderi. Rezulta ca Directia Impozite si Taxe Locale in ansamblul sau este un serviciu public la nivel local care are ca particularitate faptul ca serviciile sunt oferite atat de sectorul public cat si de sectorul privat. urmarire si executare silita persoane juridice2 • Serviciul Certificate. urmarire si executare silita persoane fizice 1 si 2 indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Organizeaza.Conform organigramei.  Organizeaza actiuni cu celelalte organe fiscale. oboare. colaborand cu celelalte organe ale administratiei de stat. executare silita amenzi. atestare fiscala si asistenta contribuabili • Serviciul Valorificare bunuri • Serviciul Prelucrare automata a datelor • Serviciul Contabilitate si analiza a veniturilor • Serviciul Incasare. in piete. De asemenea. ceea ce face necesara realizarea unei cooperari intre sectorul public.Directia Juridica. indruma. impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice. sectorul privat si comunitatea locala.asistenta de specialitate. impunere.Directia Patrimoniu. Aceasta directie asigura prin serviciile de specialitate constatarea si verificarea materiei impozabile.Directia Economico-Financiara. impunere. Directia Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Craiova functioneaza potrivit Hotararii Consiliului Local nr. altor venituri bugetare si extrabugetare. Primaria Municipiului Craiova este organizata in 9 Directii si anume:Directia Proiecte.Directia Asistenta si protectie sociala si Directia Relatii publice. Directia Impozite si Taxe coordoneaza activitatea urmatoarelor servicii si birouri: • Serviciul Constatare. targuri. impunere.Directia Servicii Publice. pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor ce-i revin.Directia urbanism si amenajarea teritoriului. taxelor. impunere.

esalonari. executa si verifica in teritoriu activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor si taxelor neachitate in termen.  Verifica si solutioneaza dupa caz contestatiile facute de contribuabili persoane fizice pe linia impozitelor si taxelor.  Intocmeste si gestioneaza dosarele fiscale pentru contribuabili persoane fizice si raspunde de arhiva.  Asigura evidenta platitorilor de impozite si taxe si a codurilor fiscale atribuite. pe baza declaratiilor depuse de acestia.  . indruma si raspunde de activitatea de urmarire si incasare la bugetul local a veniturilor fiscale si nefiscale neplatite la termen.  Urmaresti si raspunde de incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termenul de prescriptie si stabileste masuri de recuperare a debitelor prin aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.  Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea. urmarire si executare silita persoane juridice 1 si 2 indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:  Determina si transmite impozitele si taxele directe si indirecte cu debitele datorate de agentii economici persoane juridice.  Urmareste si verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si disparuti si daca sunt intemeiate le avizeaza favorabil si le prezinta spre avizare conducerii sau dispune sa se faca cercetari suplimentare.  Anual inventariaza materia impozabila.  Tine evidenta tuturor persoanelor juridice supuse impozitelor si taxelor pe fiecare categorie in parte. Serviciul Constatare.  Cerceteaza si solutioneaza cererile.  Verifica modul in care agentii eonomici.Tine evidenta debitelor din impozite si taxe. cauzele care genereaza evaziunea fiscala si propune masuri pentru imbunatatirea legislatiei de impozite si taxe. impunere. sesizarile si reclamatiile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor la persoanele juridice.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local. calculeaza si vireaza la termenele legale sumele cuvenite bugetului cu titlu de impozite si taxe.  Organizeaza.  Verifica de la persoanele detinatoare de bunuri sau venituri supuse impozitarii si taxelor veridicitatea documentelor si declaratiilor privitoare la impunere si sanctioneaza nedeclararea in termen legal a veniturilor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor.  Organizeaza. creand premisele unei fundamentari cat mai exacte cu privire la patrimoniul contribuabililor persoane fizice.  Transmite documentele cu privire la indentificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului atat la Serviciul Contabilitata si Analiza Veniturilor cat si la Serviciul Valorificare Bunuri pentru continuarea procedurii legale. analizeaza fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemelor deosebite propunand masurile ce se impun.2. masuri luate pentru imbunatatirea legislatiei fiscale.  Efectueaza actiuni de control cu celelalte servicii si alte organe in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscale. 1.  Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili persoane juridice.scutiri si restituiri de impozite si taxe si majorari de intarziere.  Intocmeste propunerile in legatura cu acordarea de amanari. reduceri. constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor.  Avizeaza legalitatea si corectitudinea sumelor varsate in plus la bugetul local in materie de impozite si taxe. persoanele juridice din evidenta. in conditiile legii. modificarile debitelor initiale. rezultatelor actiunilor de vrificare si impunere.  Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele datorate de persoanele juridice.2.

executa si raspunde de toata procedura cu privire la valorificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului asiguratoriu.  Cunoaste si aplica cerintele din documentele Sistemului de management al calitatii si se conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste documente  1.  Intomeste si verifica periodic registrul. confirmarile de primire si sumele alocate pentru transmiterea intregii corespondente de la Directia Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova.  Realizeaza instruirea beneficiarilor pentru utilizarea sistemelor informatice aflate in utilizarea Directiei Impozite si Taxe.  Respecta prevederile din Legea nr. analizeaza si propune modalitatile de expediere a corespondentei tinand cont de situatiile reale si posibilitatile materiale.  Urmareste si raspunde de solutionarea in termenele legale a certificatelor de atestare fiscala si tuturor celorlalte documente inregistrate la registratura Directiei Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova.3. Serviciul Valorificare bunuri indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Organizeaza.  Analizeaza periodic gestiunea in ceea ce priveste timbrele postale.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.2. atestare fiscala si asistenta contribuabili indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:  Organizeaza.  Salveaza zilnic bazele de date prevenind eventualelor pierderi accidentale provocate de evenimente exertene. in termen . ale fiecarei institutii in parte. depanarea si aducerea la indici optimi de functionare a echipamentelor din dotare. 1.5.2.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local.2.  Realizeaza prin mijloace proprii intretinerea. 1.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei.Serviciul Certificate. .  Intretinerea si administrarea retelei interne a institutiei. a serverului Web si a conectivitatiii via Internet cu centrul din Craiovita-Noua. a serverului de aplicatie.  Evidentiaza si urmareste solutionarea tuturor cererilor si petitiilor inregistrate de pesoane fizice.  Tine evidenta Registrului unic al clientilor de Internet. Serviciul Serviciul Prelucrare automata a datelor indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Colaboreaza cu toate compartimentele. verifica si executa deucerea la indeplinire a rezolutiilor date de catre Director si Directorul Adjunct pe toate cererile si petitiile venite prin registratura si transmise spre solutionare tuturor serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova.Transmite documentele cu privire la indentificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului atat la Serviciul Contabilitata si Analiza Veniturilor cat si la Serviciul Valorificare Bunuri pentru continuarea procedurii legale.cu toata corespondenta transmisa catre serviciile de specialitate in vederea solutionarii cererilor si petitiilor venite din partea persoanelor fizice. indruma si realizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu.4.  Verifica.  Organizeaza.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea Directiei Impozite si Taxe. juridice sau insititutii ale statului de catre serviciile de specialitate in termenele prevazute de lege. juridice si a institutiilor. impreuna cu tot ceea ce rezulta din aceasta activitate.  Raspunde de scaderea din registrele de evidenta a inregistrarii cereriilor si a petitiilor a acelora care au fost solutionate doar in momentul in care au fost transmise catre petenti. actionand pentru informarea activitatii specifice privind impozitele si taxele.

 Evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre incasare si propune compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol. taxe.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei. 1.2.7.  Intocmeste dosarele pentru debitele primite spre executare de la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor. etc pentru constituirea legala a fondului de stimulente. executa si verifica in teritoriu activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice si juridice.  Urmareste incasarea veniturilor in cursul perioadei curente si care reprezinta venituri ale perioade anterioare.6.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local.  Stabileste sarcinile de serviciu ale personalului din subordine. iar in cazul neachitarii la termen a taxelor si a altor varsaminte datorate bugetelor locale.  Participa la organizarea sistemului informational al institutiei.  Orice modificare de patrimoniu atat la persoanele fizice cat si la cele juridice in baza de date a institutiei va purta semnatura celui care intocmeste documentatia pentru o astfel de situati si va purta aprobarea sefului de serviciu.2.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei.  Cunoaste si aplica cerintele din documentele Sistemului de management al calitatii si se conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste documente. creand astfel premisele unei fundamentari cat mai exacte cu privire la patrimoniul contribuabililor. 1.Biroul inspectie fiscala .12 a anului trecut si o transmite serviciilor de specialitate in vederea valorificarii.  Anual inventariaza materia impozabila.ale caror debite provin din amenzi.  Verifica si semneaza lucrarile emise in cadrul biroului.  Verifica raspunsurile de inregistrare contabila si calcularea corecta a sumelor rezultate din activitatea de executare silita. constituite din impozite.8. precum si cele ale perioadei viitoare. Serviciul Incasare. valorificare.  1.  Intocmeste statele si viramentele pentru retinerile la sursa aferente stimulentelor acordate.  Urmareste primirea la timp a extraselor de cont.2. impreuna cu Serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor.  Indeplineste orice alte atributii repartizate de Primarul Municipiului Craiova si Consiliul Local al Municipiului Craiova. alte venituri si din venituri cu destinatie speciala.  Raspunde si verifica zilnic corelatia tuturor incasarilor pe categorii de creante ale bugetului local.  Organizeaza. executare silita amenzi indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale: Organizeaza. verifica documentele de insotire a acestora.  Tine evidenta veniturilor incasate din desfasurarea activitatilor auto finantate.  Inregistreaza in contabilitate toate procesele verbale de sechestru incheiate de serviciile de specialitate in conditiile legii. impunere suplimentara. Serviciul Contabilitate si Analiza Veniturilor indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Verifica incasarea veniturilor curente ale bugetului local pe surse de venituri. persoane fizice. pot dispune de retragerea sumelor respective din contul agentilor economici.Raspunde pentru realizare listei de ramasite la data de 31. urmand folosirea cat mai corecta a datelor contabilitatii.  Analizeaza periodic situatia veniturilor si efectueaza corelatia incasarilor prin casa sau prin Trezorerie. indruma si raspunde de activitatea de urmarire si incasare la bugetul local a veniturilor provenind din amenzi contraventionale aplicabile persoanelor fizice si juridice in conditiile legii.

Raspund de transmiterea proceselor verbale de sechestru asiguratoriu sau executoriu la Serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor.Pe perioada concediului de odihna cuntinuitatea serviciului va fi asigurata de:Stefan Lucia. 10.Manifesta o permanenta preocupare pentru cunoasterea aprofundata si insusirea legilor.verifica si constata periodic cresterile si/sau diminuarile masei impozabile care apartine contribuabililor persoane juridice.pentru inregistrarea in contabilitatea institutiei si la Serviciul Valorificare Bunuri in vederea continuarii procedurilor de executare silita. 13164/2005. 6.care vizeaza activitatea fiscala. .Tin evidenta impozitelor si taxelor locale.in conditiile stabilite de Legea nr. 3.si a hotararilor Consiliului local al Municipiului Craiova. 9.borderouri de debitare si/sau scadere si raspund de realitatea si legalitatea datelor inscrise in aceste documente. 7.I. 12. 4. 13.nr.in ceea ce inseamna orice modificare a masei impozabile la nivelul sectorului repartizat sau a altui sector. Persoane juridice-Atributiile inspectorilor Atributiile inspectorilor sunt urmatoarele: 1.in nume personal.cu modificarile si completarile ulterioare.Raspund de toate operatiunile efectuate in baza de date a institutiei.Respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.pentru incasarea impozitelor si taxelor stabilite. 2.Respecta cerintele documentatiei Sistemului de Management al Calitatii in propria activitate.Actioneaza si raspund pentru solutionarea in termen a cererilor contribuabililor persoane juridice care vizeaza probleme privind impozitele si taxele locale precum si a diferitelor solicitari sosite din partea institutiilor publice sau speciale ale statului.auto. 481/2004 privind protectia civila in Romania.stabilite de organelle de conducere ale Primariei Municipiului Craiova si ale Directiei Impozite si Taxe.dupa caz.privind statutul functionarului public.1.3.Indeplinesc si alte sarcini curente specifice administratiei publice locale. Serviciul C. 11.Manifesta preocupare permanenta pentru respectarea prevederilor Legii nr.Intocmesc si gestioneaza dosare fiscale si raspund de arhivarea acestora.a Dispozitiei Primarului Municipiului Craiova.republicata.aplicand toate modalitatile prevazute de lege. 5.S.Constata modificarile intervenite.Intocmesc matricole pentru cladiri.la termenele prevazute de lege a tuturor masurilor de executare silita stabilita in sarcina debitorilor persoane juridice(titlu executoriu.teren.E.a dobanzilor si penalitatilor calculate pentru neplata la termen a acestora.somatie.Asigura mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii in propria activitate.Raspund de indeplinirea. 8.poprire.Verifica persoanele juridice aflate in evidentele fiscal.in conditiile legii.Pe aceasta baza utilizeaza aparatura electronic din dotare pentru inregistrarea sau modificarea informatiilor in format electronic.in sectorul repartizat sau in alt sector.sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorilor si ia toate masurile legale de incasare a debitelor restante).U.privind situatiile de urgenta si regulile de comportare in caz de dezastre.operand dupa caz diferentele fata de impunerile initiale.cu ocazia desfasurarii activitatii de baza.188/1999.detinatoare de bunuri mobile sau imobile impozabile.dupa caz.Ia masuri.Aplica sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare tuturor contribuabilior care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate.

precum si alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale. B. c) rangul II – municipii de importanta interjudeteana. Delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora. zona C. publicata in Monitorului Oficial al Romaniei. 3.Reteaua de localitati. Ierarhizarea functionala a localitatilor urbane si rurale. c) in cazul in care delimiteaza 1 zona. 5. c) in intravilan se delimiteaza zonele A. zona A din extravilan are corespondent numai zona A din . B. pentru acest caz. Generalitati. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationalSectiunea a –IV-a. aceasta este zona A. e) rangul IV. d) rangul III – orase. b) rangul I – municipii de importanta nationala. 351/2001.Capitolul II . C si D din extravilan au corespondent numai in zona B din intravilan. C si D. pentru acest caz. 4. cat si in extravilanul localitatii se stabilesc in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii. oricare zona din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan. zona B.Impozite si taxe locale. 2/1968. cu influenta potentiala la nivel european. Colectare Generalitati 1. prevederile: a) Legii nr. 408 din 24 iulie 2001. corespondenta este urmatoarea: a) in intravilan se delimiteaza zona A. 8. La unitatile administrativ-teritoriale in cazul carora elementele specifice permit delimitarea a mai putin de 4 zone. aceastea sunt: zona A si zona B. Principii. nr. 2. 2/1968. In cazul in care numarul de zone intravilan este egal cu numarul de zone extravilan. judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati. numai dupa cum urmeaza. potrivit prevederilor Legii nr. zona A din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan. republicata. cu mpdificarile ulterioare. B si C. C si D. B.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei. C si D. C si D. Localitatile componente ale oraselor si municipiilor li se atribuie aceleasi ranguri cu cele ale oraselor si ale municipiilor al caror teritoriu administrativ se afla. b) in cazul in care delimiteaza 2 zone. cat si in extravilanul localitatilor se face prin literele: A. acestea sunt: zona A. se utilizeaza urmatoarea corespondenta: a) zona A din intravilan are corespondent in zona A din extravilan. Pentru identificarea localitatilor si incadrarea acestora pe ranguri de localitati se au in vedere. potrivit Legii nr. Partea I. c) zona C din intravilan are corespondent in zona C din extravilan. f) rangul V – sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor. d) zona D din intravilan are corespondent in zona D din extravilan. iar in extravilan se delimiteaza zonele A. pentru acest caz. iar oricare dintre zonele B. B. retelelor edilitare. 7.sate resedinte de comune. b) zona B din intravilan are corespondent in zona B din extravilan. denumita in continuare Legea nr. Identificarea zonelor atat in intravilanul. iar in extravilan se delimiteaza zonele: A. consiliile locale pot face aceasta. a) in cazul in care delimiteaza 3 zone. b) Legii nr. 6. atat in intravilanul. Numarul zonelor din intravilanul localitatii poate fi egal sau diferit de numarul zonelor din extravilanul localitatilor. b) in intravilan se delimiteaza zonele A si B. denumita in continuare Legea nr.351/2001 este urmatoarea: a) rangul 0 – Capitala Romaniei. municipiu de importanta europeana. iar in extravilan se delimiteaza zonele A. cumulativ. cu modificarile si completarile ulterioare. In cazurile in care numarul de zone din intravilan nu este egal cu numarul de zone din extravilan.

d) taxa pentru eliberarea certificatelor. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. D.000 lei. g) taxa hoteliera. zona A din intravilan are corespondent numai zona A din extravilan. iar in extravilan se delimiteaza doar zona A. oraşelor. Impozite si taxe instituite prin Titlu IX: a) impozitul pe clădiri. c) taxa asupra mijloacelor de transport. iar in extravilan se delimiteaza zonele A. de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile judetene. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. oricare din zonele din intravilan au corespondent numai zona A din extravilan.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor. d) in intravilan se delimiteaza zonele A.173 din 29 iulie 1997.1 A.146/1997 privind taxele judiciare si de timbru. au obligatia sa contribuie prin impozite si taxele locale stabilite de consiliile locale. 2. sectoarelor municipiului Bucuresti sau judetelor. Persoanele fizice si juridice prevazute de titlu IX din Codul Fiscal. impozitele si taxele instituite prin: a) Legea nr. dobanzile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale prevazute la litara A. nr. c) Legea nr.intravilan. B si C. prin adaos. dupa caz. C si D. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. b) impozitul se distribuie in cota de 50% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii. impozite si taxe instituite prin Titlu IX: a) impozitul pe cladiri. pentru acest caz. Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire. nr. Partea I. municipiilor.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor. C. la cheltuielile publice. iar oricare din zonele B. amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale prevazute la litara A.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Partea I. după caz următoarele resurse financiare: 2. pentru acest caz.1. zona A din intravilan are corespondent numai zona A din intravilan. C si D. dupa caz urmatoarele resurse financiare: A. 2. B.321 din 6 iulie 1999. in calitatea lor de contribuabili. C si D. în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează. B. b) impozitul pe teren. h) taxe speciale. c) taxa asupra mijloacelor de transport. zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan. municipiilor. b) impozitul pe teren. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. i) alte taxe locale. sectoarelor municipiului Bucureşti sau judeţelor. d) taxa pentru eliberarea certificatelor. 9. B. zona B din extravilan are corespondent zona B din intravilan. avizelor si a autorizatiilor. oraselor. B. iar oricare din zonele C si D din intravilan au corespondent numai zona C din extravilan. iar in extravilan se delimiteaza zonele A si B. C si D din intravilan au corespondent numai zona B din extravilan. f) in intravilan se delimiteaza zonele A. iar ceea ce depăseşte 500 lei se întregeşte la 1. 10. f) impozitul pe spectacole. e) in intravilan se delimiteaza zonele A. avizelor şi a autorizaţiilor. . pentru acest caz. iar oricare din zonele C si D din extravilan au corespondent numai zona C din intravilan.

2 Principii 11. publicată în Monitorul Oficial al României. asociaţiile agricole sau altele asemenea şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului. cum sunt cele : medicale. astfel cum sunt denumite de Codul Comercial.f) impozitul pe spectacole.000 lei.1. i) alte taxe locale.321 din 6 iulie 1999. după caz. b) impozitul se distribuie în cota de 50% la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au facut obiectul înstrăinării. la cheltuielile publice. desfacerii produselor sau altor activităţi economice.2 In categoria contribuabili-persoane juridice se includ: regiile autonome. 2. publicată în Monitorul Oficial al Romniei. prin adaos.3 C.1. c) Legea nr. unitar a prevederilor titlui IX din Codul Fiscal.1 Contribuabilii. în calitatea lor de contribuabili. h) taxe speciale. La stabilirea impozitelor si taxelor se va avea in vedere respectarea urmatoarelor principii: a) principiul transparentei – autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa isi desfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public. prestărilor de servicii. c) principiul autonomiei locale – consiliile locale. Partea I. au obligaţia să contribuie prin impozite şi taxele locale stabilite de consiliile locale. etc. b) persoanele care exercită orice profesii.persoană juridică. g) taxa hotelieră. şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului. nr. patronale şi cooperatiste.1. 2.3. 2. .173 din 29 iulie 1997. precum şi cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberă sunt: a) persoane fizice care exercită activităţi independente în mod autonom sau asociate pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea realizării de activităţi cum sunt: asociaţiile familiale. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile judeţene. in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza. In categoria unităţilor economice ale persoanelor juridice de drept public ale organizaţiilor politice. cooperativele de consum. Impozitele si taxele locale se calculeaza prin rotunjire.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene stabilesc impozitele si taxele locale in limitele si in conditiile titlului IX din Codul Fiscal. societaţile şi companiile naţionale.2 B. de consultanţă fiscală. de credit sau ocrice alte entităţi.autoritatile administratiei publice locale asigura organizarea executarii si executarea in mod concret.3.persoane juridice care fac fapte de comerţ. sindicale. 2.3 Contribuabili Persoanele fizice şi juridice. amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale prevăzute la litera A. societăţile bancare şi orice alte societăţi comerciale care se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în oricare dintre domeniile specifice producţiei. 2. de expertiză contabilă. care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative. de avocatură notariale. dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la litara A. 12. nr.persoana juridică. iar ceea ce depaseste 500 lei se intregeste la 1. profesionale.146/1997 privind taxele judiciare şi de timbru. persoane fizice.4 D. b) principiul aplicarii unitare . Partea I. impozitele şi taxele instituite prin: a) Legea nr. institutţilor publice. 2. 2.

iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul. precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi . fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. 2.Impozitul si taxa pe cladiri Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire. indiferent de clădire şi de locul unde sunt situate în România. instalaţii. animale. sau prin denumirea punctului. individualizată prin denumirea proprie a străzii şi a numărului de ordine atribuit după cum urmează: a) pe partea stângă a străzii se începe cu numărul 1 şi se continuă cu numerele impare. exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. închiriate. 249 din Codul fiscal se identifică următoarele situaţii: a) clădire aflată în proprietate comună. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale concesionate. şi în care sunt situate mai multe apartamente. cultelor religioase şi altor asemenea se cuprind numai acele activităţi aparţinând acestor persoane juridice care desfăşoară activităţi în oricare dintre domeniile prevăzute mai sus. apartamentul. impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea. sunt proprietarii acestora. b) clădire aflată în proprietate comună. Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor. scara. potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective. Impozitul pe clădiri. în ordine crescătoare. materiale. Clădirea este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia. se identifică prin numărul de parcelă. blocul.4.. produse. dar fiecare dintre contribuabili au determinate cotele-părţi din clădire. Contribuabili. indiferent de materialele din care sunt construite. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. în condiţii similare impozitului pe clădiri. fundaţiilor. până la capătul străzii. cât şi în cel al terenurilor cu sau fără construcţii. după caz.lot de teren. în ordine crescătoare. caz în care impozitul pe clădiri se datorează de fiecare contribuabil proporţional cu partea din clădire corespunzătoare cotelor-părţi respective. acolo unde aceasta este posibil. . persoanelor juridice. până la capătul străzii. se stabileşte taxa pe clădiri. date în administrare ori în folosinţă. Fiecare proprietate situată în intravilanul localităţilor se identifică prin adresa acesteia. al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. dar fără să aibă stabilite cotele-părţi din clădire pe fiecare contribuabil. Pentru aplicarea prevederilor art. numărul. fiecare dintre aceştia datorând în mod egal partea din impozit rezultată în urma împărţirii. În cazul blocurilor de locuinţe. datele despre domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind strada. şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni. precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei. etajul. în cazul impozitului pe clădiri. astfel cum este înregistrată în registrul agricol. locatarilor.1. În cazul municipiului Bucureşti. indiferent de denumirea ori de folosinţa sa. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. echipamente şi altele asemenea. Enumerare 2. după caz. atât în cazul clădirilor. Acestia datorează impozitul pe clădiri şi în situaţia în care clădirea este administrată sau folosită de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane. altele decât cele de drept public. caz în care impozitul pe clădiri se împarte la numărul de coproprietari. b) pe partea dreaptă a străzii se începe cu numărul 2 şi se continuă cu numerele pare.asociaţilior.4 Impozite şi taxe locale. obiecte.

termoelectrice şi nuclearoelectrice. astfel cum sunt definite în Codul comercial. 8. Pentru calculul impozitului pe clădiri în cazul incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. se vor efectua următoarele operaţiuni: a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii. clădirile care. 10. clădirile care. Administraţia Prezidenţială. 14. 11. unităţile administrativ-teritoriale. construcţiile speciale situate în subteran. sunt: 1. viaducte. altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public. precum şi instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora. prin efectul legii. aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora. clădirile proprietate a statului. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". instituţii publice autonome. 5. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. prin împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. 3. staţiilor şi posturilor de transformare. 2. Guvernul. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare. 12. alte autorităţi publice. prin natura lor. prin destinaţie. potrivit legii. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. potrivit hotărârii consiliului local. silozuri pentru furaje. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice. reprezintă o denumire generică ce include: Parlamentul. a). apeducte. indiferent de modul de finanţare. 13. baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii. autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. 4. se înţelege spaţiile utilizate pentru realizarea oricăror fapte de comerţ. Noţiunea instituţii publice. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. b) la suprafaţa prevăzută la lit. diguri. cu personalitate juridică. clădirile care sunt utilizate ca sere. b) se determină suprafaţa construită desfăşurată a incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie. silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat. răsadniţe. clădirile unităţilor sanitare publice. . ştiinţifice şi tehnologice. constituie lăcaşuri de cult. menţionată în Codul fiscal. 9. c) se determină cota procentuală din clădire ce corespunde incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. ministerele. altele decât destinaţiile specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. clădirile din parcurile industriale. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. Prin sintagma "încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice".Clădirile pentru care nu se datorează impozit. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. de arhitectură sau arheologice. Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. confesional sau particular. fac corp comun cu poduri. 6. clădirile funerare din cimitire şi crematorii. potrivit legii. ciupercării. sunt clasate ca monumente istorice. clădirile care. precum şi staţiilor de conexiuni. fundaţii şi culte. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. muzee ori case memoriale. 7. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. solare. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. prin destinaţie. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti. Biserica Evanghelică Română.25% şi 1. în a căror rază se află clădirile.persoană juridică. contribuabilii în cauză au obligaţia ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei modificării să depună declaraţia fiscală. conform prevederilor legale în vigoare. acesta este cel care corespunde rezultatului înmulţirii prevăzute la lit. Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice. Cultul Penticostal . e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. alte culte religioase recunoscute oficial în România. c). această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Biserica Creştină Baptistă. Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova". Biserica Unitariană. Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). consolidare. În această ultimă situaţie. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice În cazul persoanelor juridice. pentru clădirile pe care le dobândesc. Construcţiile care până la data de 1 ianuarie 2007 au fost avizate prin hotărârile adoptate de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru care nu s-a datorat impozitul pe clădiri pe durata existenţei construcţiei şi care nu au elementele constitutive ale unei clădiri. chiar dacă. f) în cazul în care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe clădiri. La nivelul municipiului Bucureşti. Prin sintagma clădirile care.50% inclusiv. Cultele religioase recunoscute oficial în România sunt: Biserica Ortodoxă Română. la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor.locaşurile de închinăciune. Biserica Romano-Catolică.d) se determină valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. Biserica Armeană. Cultul Musulman. casele de rugăciuni . Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu întrunesc elementele constitutive ale unei clădiri. oraşelor. acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale. În cazul construcţiilor care până la data de 1 ianuarie 2007 aveau elementele constitutive ale clădirii şi pentru care. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată. impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Biserica Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiterială (S. d) cu cota de impozit. modernizare.A. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea. Termenul lăcaş este variantă a termenului locaş. înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului . În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire. se înţelege bisericile .).P.). inclusiv instituţiile publice. conform reglementărilor contabile. sunt scutite până la data când intervin modificări care determină datorarea de impozit. e) cu cota de majorare respectivă. Biserica Reformată (Calvină). valoarea impozabilă se reduce cu 15% .Biserica lui Dumnezeu Apostolică. contribuabilul respectiv datorează impozitul pe clădiri în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. potrivit prevederilor Codului fiscal. construiesc sau înstrăinează au obligaţia să depună declaraţiile fiscale. valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării. constituie lăcaşuri de cult. pentru acestea nu datorează impozit pe clădiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit. . din punct de vedere fiscal. modificare sau extindere. prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptată până la această dată s-a respins cererea. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0. prin înmulţirea valorii determinate la lit. Cultul Creştin după Evanghelie. Biserica Evanghelică Lutherană de Confesiune Augustană (C. înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii. prin înmulţirea valorii de inventar a clădirii cu cota procentuală determinată la lit. de către locatar. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu.şi anexele acestora. Cultul Creştin de Rit Vechi. Cultul Mozaic.

În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. valoarea impozabilă a clădirilor respective se reduce cu 15% . valoarea lucrărilor executate de către locatar.În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. În cazul contractelor în care valoarea negociată este în valută. Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii. se înţelege valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu. poate fi: a) costul de achiziţie.25% şi 1. ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate. în scopul determinării impozitului pe clădiri. Partea I. Impozitul pe clădiri este datorat de persoana juridică atât pentru clădirile aflate în funcţiune. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar. c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă. b) costul de producţie. pentru clădirile dobândite cu titlu oneros. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii. determinată prin expertiză. impozitul pe clădiri se calculează pe baza cotei stabilite între 0. pentru clădirile construite de persoana juridică. estimată la înscrierea lor în activ. Dobândirea. şi înscrise în contract. În cazul clădirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de închiriere. exclusiv taxa pe valoarea adăugată. 242 din 31 mai 1999. potrivit legii. modificare sau extindere. impozitul pe clădiri se datorează de locatar. impozitul pe clădiri este datorat de locator. plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii.50% inclusiv. potrivit prevederilor Legii nr. în rezervă sau în conservare. pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii legale. înstrăinarea şi modificarea clădirilor . e) valoarea rezultată în urma reevaluării. republicată în Monitorul Oficial al României. pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar. după caz. redusă cu 15% . d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice pe perioada de leasing financiar se determină pe baza valorii negociate între părţi. cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii. şi care. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice şi a căror valoare de inventar a fost recuperată integral pe calea amortizării. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe întreaga durată a acestuia. nr. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. în rezervă sau în conservare. chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune. consolidare. cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. este valoarea reală declarată a lucrărilor pentru regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire. aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului. de reconstruire. cu modificările şi completările ulterioare. aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului. c) valoarea actuală. pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit. conform prevederilor legale în vigoare. modernizare.

Orice persoană care dobândeşte. impozitul pe clădiri se recalculează de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construită. Data dobândirii/construirii clădirii. demolează. la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri. republicată. următoarele: a) datorarea impozitului pe clădiri. distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari. data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire. impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. Orice persoană care extinde. distrusă sau finalizată modificarea. îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei existente. cât şi în cazul persoanelor juridice. distruse sau cărora li s-au adus modificări de natura extinderii. dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor. înstrăinată. În cazul extinderii. în condiţiile legii. determină concomitent. b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire. . în speţă pereţi şi acoperiş. impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. În cazurile prevăzute anterior. construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea. înstrăinate. Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează clădiri. îmbunătăţirii. b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa construită la sol a clădirii respective. în condiţiile Codului fiscal şi ale prezentelor norme metodologice. în cursul anului. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din actele care atestă dreptul de proprietate. data din aceasta. după caz. impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea. c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei. înstrăinării sau construirii. demolată sau distrusă. Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază se află clădirile. Impozitul pe clădiri se datorează până la data de la care se face scăderea. cu modificările ulterioare. în termen de 30 de zile de la data dobândirii.În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului. Prin expresia clădire dobândită se înţelege orice clădire intrată în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice. în cursul anului. în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora. îmbunătăţeşte. impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Atât în cazul persoanelor fizice. distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente. cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege. demolată. demolată sau distrusă. demolate. Pentru clădirile dobândite/construite. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată. pentru clădirile executate potrivit Legii nr. după caz. data întocmirii procesului-verbal de recepţie.

în cazul contribuabilului . se repartizează la termenele de plată rămase. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. până la data de 31 martie inclusiv. d) intervin schimbări privind numele şi prenumele. se acordă o bonificaţie de până la 10%. în două rate egale. respectiv: a) rata I. şi b) rata a II-a.persoană fizică sau schimbări privind denumirea. 2.Impozitul şi taxa pe teren Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. În situaţia în care contribuabilul a plătit cu anticipaţie până la data de 31 martie inclusiv. luându-se în calcul suma efectiv încasată la bugetul local.persoană juridică. scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual. Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului pe clădiri datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal respectiv. până la data de 31 martie a anului respectiv. a) se înmulţeşte cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri. Pentru clădirile dobândite în cursul anului. exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. Impozitul anual pe clădiri. persoane fizice sau juridice. proporţional cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri. impozitul pe clădiri pentru care a beneficiat de bonificaţie. în două rate egale.2. . de natură să conducă la modificarea impozitului pe clădiri. Contribuabilii persoane fizice care deţin mai multe clădiri utilizate ca locuinţă sunt obligaţi să depună şi declaraţia specială atât la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază îşi au domiciliul. respectiv la numărul de luni dintr-un an fiscal. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. iar în cursul aceluiaşi an fiscal înstrăinează clădirea. Calculul impozitului pe clădiri datorat pentru perioade mai mici de un an fiscal se face după cum urmează: a) impozitul anual determinat se împarte la 12. până la data 30 septembrie inclusiv. se plăteşte integral până la primul termen de plată. suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat.4.Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului. stabilită prin hotărâre a consiliului local. iar ratele scadente se determină pentru impozitul anual. până la data de 31 martie inclusiv. b) suma rezultată în urma împărţirii prevăzute la lit. datorat pentru întregul an de către contribuabili. La nivelul municipiului Bucureşti. în cazul contribuabilului . Plata impozitului Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual. de până la 50 lei inclusiv. datorat de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită şi până la sfârşitul anului respectiv. impozitul pe clădiri. cât şi la cele în a căror rază sunt situate clădirile respective. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri. c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului.

date în administrare ori în folosinţă. Impozitul pe teren se datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat terenul. pe întreaga durată a acestuia. precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă. potrivit legii. c) orice teren al unui cimitir. canalelor navigabile. bălţi. terenurile de navigaţie. sunt proprietarii terenurilor. hidrometeorologie. f) orice teren deţinut. aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale. atât pentru cele din intravilan. administrat sau folosit de către o instituţie publică. în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură. h) orice teren degradat sau poluat. gospodărirea apelor. cu personalitate juridică. emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. închiriate.Impozitul pe teren. cât şi pentru cele din extravilan Impozitul pe teren nu se datorează pentru: a) terenul aferent unei clădiri. În cazul în care contractul de leasing încetează. e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale. drumuri naţionale. concesionate. cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă. în condiţii similare impozitului pe teren.A. inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora. ştiinţifice şi tehnologice. . încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane. Contribuabili. d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar. autorizată provizoriu sau acreditată. fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului. În cazul municipiului Bucureşti. impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. terenurile aferente infrastructurii portuare. impozitul pe teren este datorat de locator. lacuri de acumulare sau căi navigabile. altfel decât prin ajungerea la scadenţă. oriunde ar fi situate acestea în România şi indiferent de categoria de folosinţă a lor. inclus în perimetrul de ameliorare. drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România . zonele de siguranţă a acestora. b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia. precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol. cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice.. drumuri europene. crematoriu. l) terenurile parcurilor industriale. exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice. precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor. pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia. al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. precum şi taxa pe teren) se datorează către bugetul local al comunei. orice terenuri ocupate de iazuri. în cazul impozitului pe teren.S. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice. k) terenurile ocupate de autostrăzi. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. după caz. cele folosite ca zone de protecţie definite în lege. g) orice teren proprietate a statului. se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice. impozitul pe teren se datorează de locatar. locatarilor. pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar.

emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. în lei pe metru pătrat de teren. cumulativ. terenurile de navigaţie. 16 din Legea nr. în intravilanul şi extravilanul localităţilor. În cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte construcţii care nu sunt de natura clădirilor. canalelor navigabile. cu suma corespunzătoare prevăzută mai sus iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie. În cazul terenurilor. din suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" se scade suprafaţa construită la sol a clădirilor respective. Impozitul pe teren se stabileşte anual în sumă fixă. În cazul unui teren amplasat în extravilan. o) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice. În cazul terenurilor pe care sunt amplasate clădiri. a). rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului. înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. c) se determină impozitul pe teren pentru suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. nu se datorează impozit pe teren. Terenurile utilizate pentru exploatările din subsol pot face parte din categoria celor pentru care nu se datorează impozit pe teren. In cazul contribuabililor persoane juridice. înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii. în mod diferenţiat. la care anexează avizul conform privind categoria de folosinţă a terenului. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public. Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren. pentru calculul impozitului pe teren. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. se înmulţeşte cu cota procentuală rezultând astfel suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. conform încadrării făcute de consiliul local. În cazul unui teren amplasat în intravilan. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. determinată în urma scăderii. cu suma corespunzătoare prevăzută mai sus înmulţită cu coeficientul de corecţie. În cazul unui teren amplasat în intravilan. precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. exprimată în hectare. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. prin înmulţirea suprafeţei determinate la lit. începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul depune cerere în acest sens. următoarele condiţii: a) au prevăzut în statut. cu suma corespunzătoare stabilita de Consiliul Local. în situaţia în care pe acesta se află amplasată o clădire cu încăperi care sunt folosite pentru activităţi economice se vor efectua următoarele operaţiuni: a) din suprafaţa terenului se scade suprafaţa construită la sol a clădirii respective. b) cu nivelul impozitului corespunzător. ca obiect de activitate. după cum urmează: a) în intravilan: . agricultură.m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. impozitul pe teren se calculează numai dacă îndeplinesc. terenurile aferente infrastructurii portuare. b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. exprimată în ha. din suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" nu se scade suprafaţa ocupată de construcţiile respective. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public. înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. pentru stabilirea impozitului pe teren. a). n) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. pentru stabilirea impozitului pe teren. exprimată în hectare. b) suprafaţa prevăzută la lit. pentru terenul amplasat în intravilan.

a). B. suprafaţa construită la sol a clădirilor. III. c) categoria de folosinţă. atât în cazul persoanelor fizice. 2. redevenţă . prin aplicarea nivelurilor şi a coeficienţilor de corecţie b) în extravilan. Înstrăinarea unui teren. inclusiv. sunt necesare următoarele date: a) suprafaţa terenului. prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. prin aplicarea nivelurilor înmulţite cu coeficienţii de corecţie corespunzători . 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren. nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale. În cazul în care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul. cât şi în cel al persoanelor juridice. b) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii". care urmează după data modificării folosinţei. c) majorarea stabilită în condiţiile art. C şi D. Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren. e) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii". sunt necesare următoarele date: a) rangul localităţii unde se află situat terenul. impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate în extravilanul localităţilor.1. Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi. În cazurile prevăzute mai sus. impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii. astfel cum sunt evidenţiate în tabloul prevăzut la pct. în funcţie de categoria de folosinţă. suprafaţa construită la sol a clădirilor. atât în cazul persoanelor fizice. de zone. 80. Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an. B. II. concesionarul ori arendaşul datorează chirie. precum şi alte modificări aduse terenului Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an. Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. cât şi în cel al persoanelor juridice. identificate prin literele: A. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren. pe categorii de folosinţă. persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. IV şi V. Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate în intravilanul localităţilor. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. d) suprafaţa terenului. Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. identificate prin literele: A. impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. 4. Dobândiri şi transferuri de teren. b) zona în cadrul localităţii prevăzute la lit. C şi D. 3. pe zone. inclusiv. care urmează după data achiziţiei. care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren. identificate prin cifrele romane: 0. f) majorarea stabilită în condiţiile art. cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu. pe ranguri de localităţi. I. cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză.

Impozitul anual pe teren. după caz. concesiune sau arendare. în două rate egale. impozitul/taxa pe teren se datorează de către proprietar. sau b) pentru terenul respectiv nu se datorează impozit/taxă. impozitul se datorează de fiecare dintre contribuabili. în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora. Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren. se face după cum urmează: a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă. este similară cu cea pentru impozitul/taxa pe clădiri. în mod egal. La nivelul municipiului Bucureşti. Impozitul pe teren se datorează până la data de la care se face scăderea. c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. potrivit prevederilor titlul IX din Codul fiscal. În situaţiile în care terenul se află în proprietate comună. Contribuabilii care achiziţionează terenuri sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora se află terenurile. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului/taxei pe teren. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat. b) proporţional cu partea de teren supusă unei astfel de situaţii. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren. stabilită prin hotărâre a consiliului local. pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de lege. de până la 50 lei inclusiv. de natură să conducă la modificarea impozitului pe teren. fiecare dintre aceştia datorând. se acordă o bonificaţie de până la 10%. Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. impozitul pe teren se datorează după cum urmează: a) în cazul în care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-părţi. partea din impozit rezultată în urma împărţirii. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv. în cursul anului. locaţiune. Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. până la data de 31 martie inclusiv. Scăderea de la impunere. se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale.sau arendă în baza unui contract de închiriere. proporţional cu partea de teren corespunzătoare cotelor-părţi respective. datorat pentru întregul an de către contribuabili. c) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit. impozitul se împarte la numărul de coproprietari. . a anului respectiv. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului. b) în cazul în care contribuabilii nu au stabilite cotele-părţi din teren pe fiecare contribuabil. persoane fizice şi juridice. datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. în măsura în care: a) proprietarul nu este scutit de această obligaţie. Procedura de calcul în cazul bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren este similară cu cea pentru impozitul/taxa pe clădiri. Plata impozitului Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili.

încheiate după data de 1 ianuarie 2007: a) copie a contractului de leasing. Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru: a) autoturismele. după caz). sediul sau punctul de lucru. după caz). pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar. b) copie a procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de transport.Impozitul asupra mijloacelor de transport Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport.3. pe întreaga durată a acestuia. solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar. care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban. republicată. dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. b) navele fluviale de pasageri. proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice. inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi. cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală. la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. . se înţelege orice mijloc de transport. republicată. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. potrivit legii. c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscală. persoane fizice sau juridice străine. În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă. şi care. cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală. B. Contribuabilii care deţin în proprietate mijloace de transport care trebuie înmatriculate în România datorează impozitul pe mijloacele de transport în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. pentru întreaga perioadă pentru care solicită înmatricularea. potrivit art.4. Documentele ce trebuie să însoţească declaraţia fiscală a contribuabililor ce utilizează mijloace de transport în calitate de locatar sunt: A. după caz. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice. Prin sintagma mijloc de transport care trebuie înmatriculat. c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscală. cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. b) copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului. În cazul în care proprietarii. Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul. c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. potrivit art. Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. face obiectul înmatriculării. motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează bugetului local al unităţii administrativteritoriale unde are domiciliul fiscal proprietarul. aceştia au obligaţia să achite integral impozitul datorat. încheiate până la data de 31 decembrie 2006: a) copie a contractului de leasing.2. bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării.

cât şi persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri. Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport.utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. Fiecare vehicul care are date de identificare proprii. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri. constatarea. . Intră sub incidenţa prevederilor de la lit.În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei. în a căror rază de competenţă se află domiciliul. Intră sub incidenţa prevederilor de la lit. a) au obligaţia să prezinte compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atestă situaţia respectivă.Contribuabilii care se află în situaţia prevăzută la lit. Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. Stabilirea. 86/2001. constituie un obiect impozabil. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii interesaţi prezintă compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale documentele prin care atestă situaţiile. urmărirea şi încasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei. după caz. motoretele şi scuterele respective. autocare şi microbuze. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport înregistrate în contabilitate ca stocuri. conform celor prevăzute în prezentul capitol. prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare În cazul unui ataş. Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică este anual şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport. 544 din 1 septembrie 2001. nr. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule. pentru care sunt scutiţi. prevăzute de lege. impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare stabilita de Consiliile Locale. din punct de vedere fiscal. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători. al oraşului. publicată în Monitorul Oficial al României.. Contribuabilii care au ca obiect al activităţii producţia şi/sau comerţul cu mijloace de transport nu datorează taxa prevăzută la cap. precum şi documentele care atestă că mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora. sunt scutiţi de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze. Calculul taxei Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele. d) operatorii de transport public local de călători a căror activitate este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie". sediul sau punctul de lucru al contribuabilului. bărcilor şi luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale din Delta Dunării. b) atât persoanele fizice. Navele fluviale de pasageri. bărcile şi luntrele folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti. controlul. prin factura de achiziţie sau un alt document similar.pentru fiecare 200 cm3 sau fracţiune din aceasta. Partea I. în regim urban sau suburban.

Scăderea de la impunere. b) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează până la data de la care se face scăderea. cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport. ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare. datorate până la data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a mijlocului de transport. taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală. Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport în cazul motocicletelor. de mai sus. la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru.autovehicule articulate sau trenuri rutiere . până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate.de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. c) combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. precum şi pentru fiecare remorcă. reprezintă sarcină fiscală a părţii care înstrăinează.. IV al titlului IX din Codul fiscal. semiremorcile şi rulotele. se face după cum urmează: a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă. semiremorcă şi rulotă care are cartea de identitate a vehiculelor. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv. precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia. în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită. d) remorcile. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică. taxa asupra mijloacelor de transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. Înstrăinarea unui mijloc de transport. semiremorci şi rulote impozitul anual este stabilit în sumă fixă în lei/an. prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. respectiv: a) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică. în funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora. La înstrăinarea unui mijloc de transport. motoretelor şi scuterelor prevăzute cu ataş. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală. Impozitul pe mijloacele de transport. chiar dacă acestea circulă în combinaţie. Sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport numai vehiculele ce intră sub incidenţa cap. proprietarul acestuia. taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. Nu intră sub incidenţa prevederilor de mai sus mijloacele de transport care fac parte din combinaţiile de autovehicule . nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale. b) autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. În cazurile prevăzute la alin. . Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an. e) mijloacele de transport pe apă. în cursul anului. precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent. cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu. va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului. pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de lege. în mod diferenţiat.Pentru remorci. Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport. nivelurile se majorează cu 50% .

atât în ceea ce priveşte declararea dobândirii sau înstrăinării.dobândesc în străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport. sub semnătură privată. ca urmare a rezilierii din vina locatarului. în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. data emiterii de către autoritatea vamală română a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în cauză. în cazul persoanelor care le dobândesc din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene. Pentru mijloacele de transport scăderea impozitului se poate face atât în cazurile înstrăinării acestora. după caz. precum şi fotocopia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vânzare-cumpărare. impozitul stabilit în sarcina fostului proprietar se dă la scădere pe baza actului de înstrăinare. pe teritoriul României. până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept.Pentru aplicarea unitară a prevederilor privind dobândirile şi transferurile mijloacelor de transport se fac următoarele precizări: a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. 2. pentru cele dobândite după data de 1 ianuarie 2007 b) impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea. actul notarial (de donaţie. după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică. Contribuabilii care datorează impozitul pe mijloacele de transport sunt datori să îndeplinească obligaţiile. în situaţiile în care contribuabilii . după caz. radierea. furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens. ori definitiv. în termen de 30 de zile. acesta va solicita radierea autovehiculelor din rolul fiscal deschis pe numele său şi va transmite locatorului o copie a certificatului fiscal. În cazul schimbării domiciliului. c) înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi: 1. cât şi în ceea ce priveşte schimbările intervenite ulterior declarării. data schimbării şi noua adresă. data dobândirii se consideră: 1. la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde sunt înregistrate aceste mijloace de transport. cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a făcut înstrăinarea sau. 2. referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru. IV al titlului IX din Codul fiscal. factura. sau alte situaţii care determină modificarea cuantumului impozitului. Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice se utilizează declaraţiile fiscale. În cazul înstrăinării mijloacelor de transport. data înscrisă în documentele care atestă dobândirea din statele membre ale Uniunii Europene. oricare dintre cele prevăzute la cap. a sediului sau a punctului de lucru. a mijlocului de transport. în termen de 15 zile.). În cazul în care contractele de leasing financiar ce au ca obiect mijloace de transport încetează. la compartimentul de specialitate al . hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau orice alt document similar. cât şi în cazurile în care mijloacele de transport respective sunt scoase din funcţiune. furtul mijlocului de transport respectiv. în situaţia în care vehiculul este recuperat. La declaraţia fiscală se anexează o fotocopie de pe cartea de identitate. sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Locatorul în termen de 30 de zile va depune declaraţia fiscală la autoritatea fiscală prevăzută de lege. certificatul de moştenitor etc..persoane fizice sau persoane juridice . d) radierea constă în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport . contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligaţia să declar. contractul de schimb. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va proceda la scăderea impozitului şi va comunica.

avizelor şi a autorizaţiilor Orice persoană care trebuie să obţină un certificat. după caz. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport. stabilită prin hotărâre a consiliului local. Deţinătorii. în mediul urban. Impozitul anual pe mijlocul de transport. Taxa pentru eliberarea certificatelor. indiferent dacă certificatul de urbanism se eliberează de la nivelul consiliului judeţean. sediul sau punctul de lucru. datorat pentru întregul an de către contribuabili. adresa lui şi data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar. Plata taxei Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual. după caz. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia. se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. după caz. până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti. astfel: a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal. persoane fizice şi juridice. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism. impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea. este egală cu suma stabilită de consiliul local. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport.4.4. îşi are domiciliul.4. la data solicitării. aviz sau altă autorizaţie prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul. au obligaţia să achite integral. se plăteşte integral până la primul termen de plată. Deţinătorii.autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar. la data solicitării. persoane fizice sau juridice străine. persoane fizice sau juridice străine. în condiţiile legii. impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. de până la 50 lei inclusiv. au obligaţia să achite integral. numele sau denumirea acestuia. La nivelul municipiului Bucureşti. care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. al oraşului sau al municipiului. avizul sau autorizaţia necesară.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism. care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliul judeţean. 2. impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. . b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an.4. deţinătorii au obligaţia să achite integral impozitul pe mijloacele de transport până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. în două rate egale. în calitatea sa de dobânditor. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. impozitul anual. unde este amplasat terenul. În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea. 2. a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se încasează la veniturile bugetului local al comunei.1.

000 lei vechi.III. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare. inclusiv instalaţiile aferente. energie electrică. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice. taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie. situate pe căile şi în spaţiile publice. gaze.000 lei vechi pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie*). totală sau parţială. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii. stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.000 lei pentru fiecare racord.1% din valoarea impozabilă a construcţiei. tonete. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă. Pentru clădirile utilizate ca locuinţă. căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. sondelor de gaze şi petrol. d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv. precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj. iar mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi. a firmelor şi reclamelor este de până la 50. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0. a unei construcţii este egală cu 0. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 60. precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare stabilită de consiliul local de până la 50. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. se aplică următoarele reguli: a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului. persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă. compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului. spaţii de expunere. reduse cu 50% . În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii. atât în cazul persoanelor fizice. dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă. canalizare. trebuie plătită orice . care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire. ridicărilor topografice. cabine. cât şi în cel al persoanelor juridice. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri. termice. Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0 .În mediul rural.000 lei vechi. este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. balastierelor.000 lei vechi. Pentru taxele prevăzute. telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 75. exploatărilor de carieră. stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. consiliile locale stabilesc taxa între limitele prevăzute în tabelul de mai sus. de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii. de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 100.5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv. precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire se reduc cu 50% .

iar mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V. tonete. publicată în Monitorul Oficial al României. . indiferent dacă certificatul de urbanism se eliberează de la nivelul consiliului judeţean. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al comunei. căsuţe sau rulote ori campinguri se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a lucrării sau a construcţiei. Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă. telefonie şi televiziune prin cablu se eliberează la cererea scrisă a furnizorilor de servicii. se stabilesc nivelurile taxelor. taxe care se plătesc anticipat. termice. 50/1991. spaţii de expunere. Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0 . 223/2002. atât în cazul persoanelor fizice. nr. reprezentând 1% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei. în condiţiile Legii nr. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri. În cazurile în care lucrările specifice organizării de şantier nu au fost autorizate o dată cu lucrările pentru investiţia de bază. taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 3% şi se aplică la cheltuielile cu organizarea de şantier. La nivelul municipiului Bucureşti. prin hotărâre. şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj. reduse cu 50% . cabine. în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul. al oraşului sau al municipiului. Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire se stabileşte o taxă reprezentând 30% din taxa iniţială. gaze. situate pe căile şi în spaţiile publice. În mediul rural. Această autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta în situaţia în care este necesară emiterea autorizaţiei de construire. după caz. inclusiv instalaţiile aferente. atât persoanele fizice. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se datorează pentru fiecare certificat eliberat de către primari în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. unde este amplasat terenul. în condiţiile legii. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă. canalizare. energie electrică. de către consiliile locale şi se face venit la bugetul local al comunei. după caz. acestuia. telefonie şi televiziune prin cablu se datorează de către furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalaţie/beneficiar. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire. cât şi persoanele juridice solicitante datorează o taxă. Pentru clădirile utilizate ca locuinţă. energie electrică. prin hotărâri ale consiliilor locale. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi.sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia. termice.. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale. consiliile locale stabilesc taxa între limitele prevăzute în tabelul de mai sus. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte. canalizare. al oraşului sau al municipiului. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism. a firmelor şi a reclamelor se stabileşte de consiliul local şi se calculează pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat afectat acestor lucrări. potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localităţii. cât şi în cel al persoanelor juridice. aprobată cu modificări prin Legea nr.. prin care se confirmă realitatea existenţei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectivă. Partea I. Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei se plăteşte anticipat şi se calculează pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat afectat de oricare dintre operaţiunile prevăzute mai sus. gaze. 88 din 2 februarie 2002. precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire se reduc cu 50% . în conformitate cu proiectul prezentat. după caz.III.

denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi economice sunt anuale. 661/2001. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător.000 lei vechi. în lei/mp sau fracţiune de mp. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător: a) se încasează de la persoanele fizice producători care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. între limitele şi în condiţiile prevăzute în Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către consiliile locale şi este de până la 500. după caz. şi de până la 500. anticipat eliberării acestora. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 2. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene se datorează de persoanele fizice şi persoanele juridice beneficiare.Nivelurile taxelor prevăzute în sumă fixă la acest capitol se stabilesc de către consiliile locale sau consiliile judeţene. după caz. 436 din 3 august 2001. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv şi se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea.2. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare sunt anuale şi se achită integral. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. Taxa pentru eliberarea certificatelor. avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru: a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se stabileşte prin hotărâri ale consiliilor locale şi se achită integral. c) se face venit la bugetele locale ale căror ordonatori principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de producător respective. se achită integral.000 lei vechi. deţinute de consiliile locale. anticipat eliberării acesteia. în mediul rural. anticipat eliberării acestora. Partea I. se stabileşte de către consiliul local şi este de până la 200. b) se achită anticipat eliberării certificatului de producător. aceste taxe se fac venit la bugetul local al sectorului unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea. se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului.000 lei vechi. d) nu se restituie chiar dacă certificatul de producător a fost anulat. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de până la 120.000 lei vechi.000 lei vechi. Taxele prevăzute vizează numai persoanele fizice şi asociaţiile familiale prevăzute de Legea nr.4. În cazul municipiului Bucureşti. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei. prin hotărâri ale autorităţilor deliberative. până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Autorizaţiile se vizează anual. în mediul urban. b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea. . Se stabileşte.4.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este stabilită de către consiliul local în sumă de până la 100.

Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului. d) pentru lucrările privind construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice. inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora. datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol. exclusiv taxa pe valoarea adăugată.1. 2.Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate Orice persoană. e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 2. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre . Cota taxei se stabileşte de consiliul local.Nivelul cotei se stabileşte de către consiliile locale în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor. care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană. e) pentru lucrările privind autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate Orice persoană care utilizează un panou. modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului. prevăzută în contract.c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire. Taxele pentru eliberarea atât a certificatului de urbanism.5. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul. lunar. cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. inclusiv.5. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local. fiind cuprinsă între 1% şi 3% . 2. b) pentru lucrările de dezvoltare.4. aprobată cu modificări prin Legea nr. se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate. se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 1% şi 3%. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.autostrăzi şi căi ferate. cu modificările ulterioare. cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial în România. c) pentru lucrările de interes public judeţean sau local. . asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate. 136/1996. conform legii. pentru lucrările de interes public judeţean sau local. indiferent de solicitant. cât şi a autorizaţiei de construire nu se datorează în următoarele cazuri: a) pentru oricare categorie de lucrări referitoare la locaşuri de cult. dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică. denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate. indiferent de solicitantul autorizaţiei. Taxa se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate.4. până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate. d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire. până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. pe toată durata desfăşurării contractului. cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. Taxa prevăzută în prezentul articol.4.2. afişajul sau structura de afişaj respectivă.5.

Consiliile locale. . plătită de utilizator la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este amplasat panoul. Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este determinată de dreptunghiul imaginar în care se înscriu toate elementele ce compun afişul.000 lei vechi. Se fac următoarele precizări: a) se consideră că taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual. pot stabili obligaţia ca persoanele care datorează această taxă să depună o declaraţie fiscală. a aceluiaşi an fiscal. Taxa datorată se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a afişajului cu taxa stabilită de autoritatea deliberativă. inclusiv. c)pentru afişele. Impozitul pe spectacole Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice. până la datele de 15 martie. astfel: a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică. cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice. panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică: a) instituţiilor publice. taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. b) se consideră că taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte trimestrial. b) în cazul oricărui alt panou. Pentru utilizarea unui panou. consiliile locale stabilesc. anticipat.Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate. 2. suma este de până la 200. în patru rate egale. înainte de data de 15 martie. care nu are la bază un contract de publicitate. e)pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate. pe metru pătrat de afişaj. în acest caz taxa prevăzută la art. prin hotărârile adoptate. 270 fiind plătită de această ultimă persoană. până la datele de 15 martie. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual. inclusiv.6. afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane. prin construcţia lor.000 lei vechi. în patru rate egale. 15 iunie. afişajul sau structura de afişaj. 15 septembrie şi 15 noiembrie. inclusiv. anticipat sau trimestrial. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate întrun loc public. 15 septembrie şi 15 noiembrie. d)pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice. atunci când un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru anul fiscal respectiv. marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie. cu caracter permanent sau ocazional. Taxa se calculează pentru un an fiscal sau pentru numărul de luni şi zile rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte de către utilizatorul panoului. atunci când un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru anul fiscal respectiv. realizării de reclamă şi publicitate. afişajului sau structurii de afişaj. suma este de până la 150. competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă. după caz.4. b)unei persoane care închiriază panoul. precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local. panoul sau firma. 15 iunie.

avizarea. recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional. Contribuabililor care desfăşoară activităţi sau servicii de natura celor menţionate le revine obligaţia de a înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul. d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori. serate. cinematografice. La nivelul municipiului Bucureşti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor în a căror rază de competenţă se desfăşoară spectacolele. cota de impozit este egală cu 2%. după caz. Calculul impozitului Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. . Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar. în funcţie de suprafaţa incintei. înregistrarea. cota de impozit este egală cu 5% . în a căror rază de competenţă se desfăşoară spectacolele. la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. Cota de impozit se determină după cum urmează: a) în cazul unui spectacol de teatru. contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de Agenţia Naţională pentru Sport. prin aplicarea următoarelor cote: a) 2% pentru manifestările artistice de teatru. concursuri. până la data de 15. după caz. documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole. contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport. a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul. b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. cenacluri. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile. ca de exemplu o piesă de teatru. ale oraşelor sau ale municipiilor. calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare sau. b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul. evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor se elaborează în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. în sumă fixă. f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea. de filarmonică. de operetă. operetă. precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale. de circ. de operă. conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. la bugetele locale ale comunelor. prezentarea unui film la cinematograf. b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri. avizarea. cât şi biletele de intrare şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor. Normele privind tipărirea. precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente. în cazul videotecilor şi discotecilor. înregistrarea. c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente. precum şi la locul de desfăşurare a spectacolelor. atât abonamentele. muzicale. evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor. e) a asigura. un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională. operă. a). interzicându-li-se să încaseze sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente. balet. după caz. concert filarmonic sau altă manifestare muzicală. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de: a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul.datorează impozitul pe spectacole. inclusiv.

1. Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă. Prin discotecă. a). indiferent dacă participanţii stau în picioare sau pe scaune. În cazul videotecilor şi discotecilor nu se aplică prevederile referitoare la tipărirea. evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor. suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor activităţi artistice şi distractive.cu coeficientul de corecţie corespunzător. Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite. precum şi suprafaţa utilă a oricăror alte incinte în care se desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor de videotecă sau discotecă. acolo unde este cazul. inclusiv. băuturi răcoritoare sau cafea. prin incintă se înţelege spaţiul închis în interiorul unei clădiri.00 5. precum şi de redare şi audiţie de muzică. respectiv: a) integrată sau conexă activităţilor comerciale de natura celor ce intră sub incidenţa diviziunii 55 sau a activităţilor de spectacole specifice grupei 923 din CAEN-rev. indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate. Cuantumul impozitului.00 4. suprafaţa utilă a incintelor în care se consumă băuturi alcoolice. în cazul videotecilor şi discotecilor.Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă. pentru determinarea impozitului pe spectacole. d) cu sau fără disc-jockey.000 lei [vechi]. precum şi. b) integrată sau conexă oricăror alte activităţi nemenţionate la lit. avizarea. în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor. suma este de până la 1. a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective. c) individuală.00 3. Pentru dimensionarea suprafeţei incintei în funcţie de care se stabileşte impozitul pe spectacole se însumează suprafeţele utile afectate acestor activităţi. înregistrarea. prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local. se înţelege activitatea artistică şi distractivă desfăşurată într-o incintă prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini. prevăzut în sumă fixă se stabileşte de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti. astfel: I. unde se dansează. suma este de până la 2. . precum şi orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videotecă sau discotecă. Pentru determinarea impozitului pe spectacole.000 lei [vechi]. b) în cazul discotecilor.00 1. se stabileşte o valoare cuprinsă între limitele prevăzute in tabelul de mai sus. precizat în tabelul următor: Rangul localităţii O I II III IV V Coeficientul de corecţie 8. în sensul prezentelor norme metodologice. impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei. se înţelege intervalul de timp de 24 de ore. Declaraţia se depune până la data de 15. chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive. Prin zi de funcţionare.10 1.00 Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. astfel: a) în cazul videotecilor.

10.. inclusiv... nefiind necesare bilete sau abonamente.. asupra valorii rezultate potrivit menţiunii de la lit.. prevăzută de art... 4.... hotărâtă de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Plata impozitului Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15. Persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea au obligaţia ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidenţieze distinct taxa hotelieră încasată determinată în funcţie de cota şi... III. 2. în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă până cel târziu la data de 15 inclusiv.... cu până la 20%.. Taxa hotelieră Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare. Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.... de numărul de zile stabilite de către autorităţile deliberative. 3. .. 287 din Codul fiscal..... d) localităţi urbane de rangul III .. 1.. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor... Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă. în condiţiile prezentelor norme metodologice... denumită în continuare taxa hotelieră...00.... se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea.... dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului capitol....7. e) localităţi rurale de rangul IV .... într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea. depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului. după caz. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului... impozitul pe spectacole se determină pe baza suprafeţei incintei afectate pentru organizarea acestor activităţi.... până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.... 1. b) localităţi urbane de rangul I . au obligaţia de a depune Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole.......... pentru luna următoare.. o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate..00......... Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare.. 5. astfel.. Neadoptarea hotărârii până la data de 31 mai a fiecărui an fiscal corespunde opţiunii autorităţii deliberative de a nu institui taxa hotelieră pentru anul fiscal următor. asupra valorii stabilite potrivit menţiunii de la lit..II.. Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol. f) localităţi rurale de rangul V . Hotărârea privind instituirea taxei hoteliere se adoptă în cursul lunii mai şi se aplică în anul fiscal următor.00.00.... reprezentând impozitul pe spectacole.....00..... b) se poate aplica majorarea anuală... ce se percepe pentru activitatea de videotecă sau discotecă. a) localităţi urbane de rangul 0 ... în lei/mp zi... c) localităţi urbane de rangul II . Contractele încheiate între contribuabilii organizatori de spectacole şi beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolul.. 8. În cazul contribuabililor care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă. a) se aplică coeficientul de corecţie ce corespunde rangului localităţii respective....... prealabil organizării acestuia.. în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole...... Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale...4..........

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. b) . actul de identitate este certificatul de naştere sau alte documente care atestă situaţia respectivă. până la data de 10.5% şi 5% . În cazul în care autorităţile optează pentru instituirea taxei hoteliere. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă. atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte.Sumele încasate cu titlu de taxă hotelieră se varsă la bugetul local al comunei. b) pentru şederea în staţiunile turistice. cu excepţia situaţiilor în care această dată coincide cu o zi nelucrătoare. La nivelul municipiului Bucureşti această taxă se face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază de competenţă se află unitatea de cazare Calculul taxei Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. carnetul de student sau orice alt document similar. taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare numai pentru o noapte de cazare. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere. c) pensionarii sau studenţii. atât cele de interes naţional. cuponul de pensie. pentru fiecare persoană care datorează această taxă. însoţit de actul de identitate. indiferent de perioada reală de cazare. caz în care virarea se face în prima zi lucrătoare următoare. staţiuni turistice. lunar. conform legii. a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. b) . 1 al Decretului-lege nr. al oraşului sau al municipiului. care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. până la data stabilită pentru fiecare plată . altele decât cele declarate. cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică. În cazul persoanelor în vârstă de până la 14 ani. indiferent de perioada reală de cazare.5% şi 5% inclusiv şi se aplică după cum urmează: a) pentru şederea în municipii. cota se stabileşte între 0. în a cărei rază de competenţă se află unitatea de cazare. inclusiv. Plata taxei Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local. g) persoanele fizice prevăzute la art. În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică. 755/2001. după caz. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. oraşe sau comune. declarate ca atare prin hotărâre a Guvernului. cota taxei poate varia în funcţie de clasa cazării în hotel. taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere pentru fiecare persoană care datorează această taxă.g). f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. persoanele interesate trebuie să facă dovada cu: certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. republicat. numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră se stabileşte de către autorităţile deliberative respective. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. Cota taxei se stabileşte de consiliul local şi este cuprinsă între 0. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Taxa hotelieră nu se aplică pentru: a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv. lunar. h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit.g). b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II. cât şi cele de interes local. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. e) veteranii de război. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere. d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar.

după caz. întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite. precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. stabilite de organelle competente. după caz. potrivit legii. judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti.5.5 Colectarea impozitelor şi taxelor locale 2. Taxe speciale Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene. angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor prin care acesta declară obligaţiile fiscale.8. consiliile locale. pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor administrativteritoriale a reţelelor de apă. 2. sau de la cele care sunt obligate. Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere emisă de organelle fiscale competente.4. consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 45/2003 privind finanţele publice locale. Aceasta se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu. inclusiv. 2. 2. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor. monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. d) declaraţia vamală pentru obligaţiile de plată în vamă. nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale. apă. omeniile în care consiliile locale. Alte taxe locale Consiliile locale. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia. pot adopta taxe speciale. de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale. după caz. pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate. e) documentul prin care se stabileşte şi se individualizează datoria vamală. b) declarţia fiscală. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de interes local.4. deschis în afara bugetului local. după caz. caselor memoriale. Taxele se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate. Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală. Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. energie electrică). să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local.9.a taxei hoteliere. după caz. pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale. reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. potrivit legii. c) decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată. fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct. Consiliile locale.1 Colectarea creanţelor fiscale constă în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale. după caz. precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţieiŞ . pentru creanţele fiscale accesorii.

termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare. stabilite potrivit legii.31 din lună. 2. pe fiecare impozit. 2. atunci se stinge creanţa fiscală stabilită de contribuabil conform numărului de evidenţă a plăţii înscris pe ordinul de plată pentru Trezoreria Statului. Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori. În situaţia în care contribuabilul nu stabileşte creanţa fiscală ce urmează a fi stinsă. înscrisă pe mandatul poştal. al cheltuielilor judiciare şi a altor creanţe fiscale. până la stingerea integrală a acestora. taxă. la solicitarea debitorului. c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară. b) în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal. Termenele de plată .5. iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile. termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora. . data înregistrării la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus şi anulat timbrele datorate potrivit legii.2 Ordinea stingerii datoriilor Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite. data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal.1 Efectuarea plăţii . b) obligaţii fiscale principale cu termene de plată în anul curent. Contribuţiile sociale administrate de Ministerul Finanţelor Publice. termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşze astfel. d) pentru obligaţiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile. compensare şi restituire 2. distinct. momentul plăţii este: a) în cazul plăţilor în numerar. d) dobânzi.2.g) ordonanţa procurorului. după calcularea şi reţinerea acestora conform reglementărilor legale în materie. acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice. administrate de Ministerul Finanţelor Publice. inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere.2 Stingerea creanţelor fiscale prin plată. data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice.2. c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent. data poştei. se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale. precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării şi/sau amânării la plată şi calculate conform legii. organul fiscal competent va efectua stingerea obligaţiilor fiscale în următoarea ordine: a) sume datorate în contul ratelor din graficele de plată a obligaţiilor fiscale. În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale. acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice iar pentru cele ale ale bugetelor locale care nu au prevăzute termene de plată. precum şi pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileşte prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.15 din lună. pentru care s-au aprobat eşalonări şi/sau amânări la plată. în ordinea vechimii. care nu au prevăzute termene de plată. trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată. taxe. e) obligaţii fiscale cu termene de plată viitoare.Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează. contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat. încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte în cazul amenzilor. Pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii. precum şi accesoriile acestora.5. contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe. b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 . în ordinea vechimii. astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 . Pentru creanţele fiscale. penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale.5.Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor.

cuprinse în planul de reorganizare juridiciară confirmat. a) obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei. h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente.85/2006 privind procedura insolvenţei. d) alte obligaţii fiscale în afara celor menţionate mai sus. în următoarea ordine: a) bugetul de stat. . în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. b) fondul de risc pentru garanţii de stat. pentru obligaţiile fiscale principale. e) bugetul asigurărilor pentru şomaj. Creanţele fiscale administrate de unităţile administrativ-teritoriale se sting prin compensarea cu creanţele debitorului reprezentând sume de restituit de la bugetele locale. 2. Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor creanţe reciproce. f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii. cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale. d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale. Pentru debitorii aflaţi sub incidenţa Lgii nr. b) în funcţie de data comunicării. Organul competent va înştiinţa în scris debitorul despre măsura compensării luate în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii.Se restituie. în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării silite. Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia. Sumele de restituit reprezentând diferenţe deimpozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente. cât şi pe cea de debitor. cu excepţia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare. d) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete.3 Compensarea . b) sume datorate în contul ratelor din programul de plăţi ale obligaţiilor fiscale. după caz. c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul.2. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. ordinea de stingere este următoarea. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenţei.5. c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative. 2.5. dacă legea nu prevede altfel. precum şi obligaţiile fiscale accesorii. b) cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală. în ordinea vechimii.a) în funcţie de scadenţă.2. Compensarea creanţelor debitorului se va efectua cu obligaţii datorate aceluiaşi buget. până la concurenţa celei mai mici sume.4 Restituiri de sume . Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea datoriilor. după caz.Prin compensare se sting creanţele administrate de Ministerul Finanţelor Publice cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget. până la concurenţa celei mai mici sume. debitorului următoarele sue: a) cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă. în ordinea vechimii. e) cele de rambursat de la bugetul de stat. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. g) cele rămase după efectuarea distribuirii. la cerere. cât şi pe cea de debitor. precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării. până la stingerea integrala a acestora. pentru împrumuturi externe. dacă legea nu prevede altfel.

5. comunicat de Banca Naţională a României. se datorează majorări de întârziere după cum urmează: a) pentru impozitele. 2.2 Majorări de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat. Prin excepţie de la prevederile de mai sus. Obligaţia băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială Băncile supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială şi care efectuează plăţile dispuse în limita încasărilor vor deconta zilnic. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. În cazul plăţii preţului în rate.3. plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective. aceasta se realizează conform legii.1 Majorări de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere. 2. sumele confiscate. Diferenţele mai mici de 5 lei se vor putea restitui în numerar numai la solicitarea contribuabilului. până la data trecerii în evidenţa separată.Diferenţele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei vor rămâne în evidenţa fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare. în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului. taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită. inclusiv.se datorează până la data stingerii inclusiv. În cazul restituirii sumelor în valută confiscate.3. urmând a se restitui atunci când suma cumulată a acestora depăşeşte limita menţionată. precum şi a majorărilor de întârziere.3 Majorări de întârziere în cazul compensării . precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător.5. nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute după termenul de 3 zile. Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală si se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale debitorului. sumele prevăzute mai sus se vor restitui numai după efectuarea compensării potrivit prezentului cod. Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare. Dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante. majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. 2. diferenţa rezultată restituindu-se debitorului. cheltuieli de executare silită. Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel. 2.3. obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii.3 Majorări de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată.5. data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare. în lei la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro.5. de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune restituirea. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile. astfel: a) pentru compensările la cerere. taxele. se datorează după acest termen majorări de întârziere. . cu prioritate. Pentru suma rămasă de plată. până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. cheltuieli judiciare. sumele reprezentând obligaţii fiscale cuprinse în ordinele de plată emise de debitori şi/sau creanţe fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi transmisă de organele fiscale. se va efectua compensarea până la concurenţa sumei de rambursat sau de restituit iar în cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului. b) pentru impozitele. se va efectua compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante.

2. 2. Se calculeaza pentru fiecare zi. Nu se datorează dobânzi pentru amânarea sau eşalonarea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere. c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului. Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului. se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. după caz. prin înmulţirea soldului rămas de plată la termenul anterior ratei curente cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp şi cu nivelul cotei dobănzii. incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului pana la data stingerii inclusiv a obligatiei de plata prin compensare. inclusiv pe perioada de graţie acordată la eşalonare şi pe perioada amânării la plată.b) pentru compensările din oficiu. sumele solicitate de plătitori.5 Majorări de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare . data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială.4 Dobânzi şi penalităţi de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată. Pentru obligaţiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de actele normative speciale. inclusiv pe perioada de graţie sau pe perioada amânării la plată. conform graficelor care constituie anexa la documentul de aprobare a înlesnirilor la plată. aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. Calculul dobânzilor datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată se face pentru fiecare termen de plată lunar. majorările de întârziere se recalculează pentru diferenţa rămasă de la data înregistrării cererii de compensare.3.7 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Pe perioada amânării şi/sau eşalonării la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează dobânzi calculate începand cu data aprobării de către organul competent a înlesnirii acordate şi până la data efectuării ultimei plăţi datorate. Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere prevăzute de prezentul cod şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează. restituire sau rambursare. începând cu această dată nu se mai datorează şi nu se calculează. dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite potrivit legii. urmînd ca acestea să fie comunicate debitorului şi se achită lunar. Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul .5.3. In situaţia în care debitorul beneficiar al unei înlesniri la plată achită debitul integral într-o perioadă mai mică decat cea acordată prin înlesnire. 2.pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenţei.5.3.5.5.6 Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată . 2.5. 2. organul fiscal competent va recalcula cuantumul dobânzilor în funcţie de data la care a fost făcuta plata. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.3.pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerţului. Dobânzile datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale se calculează de catre organele competente care aprobă înlesnirea la plată.4 Majorări de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei . În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cererea de compensare.pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează majorări de întârziere. data stingerii este data la care se efectuează compensarea prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de aplicare a acestuia. data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire. conform notei de compensare întocmite de către organul competent.

4. până la data de 31 decembrie. 2. dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează până la data stingerii inclusiv. taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită. se datorează dobânzi după cum urmează: a) pentru anul fiscal de impunere dobânzile pentru plăţile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului sau. nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta dobânzi şi penalităţi de întârziere. până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. . b) pentru compensările din oficiu.4. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere. În cazul plăţii preţului în rate. Se datorează dobânzi după cum urmează: a) pentru impozitele. data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială. după termenul de 3 zile.2 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul compensării şi în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară În cazul creanţelor fiscale stinse prin compensare. Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferenţe între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere şi impozitul pe profit datorat conform declaraţiei de impunere întocmite pe baza situaţiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. taxele şi contribuţiile debitorului declarat insolvabil. conform notei de compensare întocmite de către organul competent. precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective. Pentru suma rămasă de plată dobânda este datorată de către cumpărător. b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.1 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat. Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0. dobânzile se recalculează.căruia îi aparţine creanţa principală şi se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiileaprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. urmând a se face regularizarea dobânzii în mod corespunzător. până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilităţii inclusiv. la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală. b) pentru impozitele. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi. data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare. 2. reprezentând impozitul pe venitul global. În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cererea de compensare.5. Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare. dobânzile şi penalităţile de întârziere se recalculează pentru diferenţa rămasă de la data înregistrării cererii de compensare.05 % pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. inclusiv. c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului.5. în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului. data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire. dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. după caz. c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăţi anticipate. astfel: a) pentru compensările la cerere.

2. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.4. nu se datorează şi se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiilor fiscale principale stinse. . Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.5 Penalităţi de întârziere Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorata pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. atât înainte. Nivelul penalităţii se stabileşte astfel: a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scandenţă. cât şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară.4 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut. Nivelul dobânzii se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează.3 Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată Pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează dobânzi. Pentru obligaţiile fiscale neplătite la termen. Pentru obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii de faliment şi neplătite la termen nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. 2.5.4.4.Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor. după caz.5. nivelul penalităţii este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse. 2. nivelul penalităţii este de 15% din obligaţiile fiscale principale ramase nestinse.5. c) după împlinirea termenului prevăzut la litera b).Pentru obligaţiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de actele normative speciale. sumele solicitate de către plătitori. data stingerii este data la care se efectuează compensarea prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de aplicare a acestuia. b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile.

Data depunerii declaraţiei se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia. trebuie însoţită de documentaţia cerută de prevederile legale. în celelalte cazuri. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat de contribuabilului –persoană juridica „X” în anul 2010 Impozitele. b) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanţă. prin depunerea unei declaraţii rectificative la organul fiscal competent. In cazul taxei pe valoarea adaugată. dacă acest lucru este prevăzut de lege. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: a) prin declaraţie fiscală. inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia initţală. pentru care se completează un formular distinct. Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal. De asemenea are obligaţia de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect. Obligaţia de semnare a declaraţiei fiscale se consideră a fi îndeplinită şi în următoarele situaţii: a) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sistemul electronic de plăţi.Capitolul III. taxelor. ori de cate ori constată erori in declaraţia iniţială. Stabilirea impozitelor. sumele rezultate din corectarea erorilor de înregistrare în evidenţele de taxă pe valoarea adaugată se înregistreaza la randurile de regularizări din decontul lunii în care au fost operate corecţile b) prin decizie emisă de organul fiscal. precum şi a impozitelor care se stabilesc de plătitori prin autoimpunere sau reţinere la sursă. taxele. În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale. complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular. . Aceasta se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit şi trebuie însoţită de documentaţia cerută de prevederile legale. Va fi completată înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevazute de formular. corespunzătoare situaţiei sale fiscale. situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevazută în acest scop. Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabili. din proprie initiaţivă. Declaraţia rectificativă se intocmeşţe pe acelasi model de formular ca şi cel care se corectează.

cart. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat sunt scutite la plată conform reglementărilor legale. La locatia din cart. • teren situate in Craiova. Mofleni.12.zona B. impozitul asupra mijloacelor de transport.fiz. taxele. • teren situat in Craiova .zona D. respectiv: impozitul pe clădire.detine la data de 31.000 mp. • constructie centrala termica cu valoarea de impunere de 10.suprafata totala de 3. competent in stabilirea bazei de impunere. 12.bunuri imobile: • teren arabil intravilan situate in Craiova. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. Toporasi. Toporasi societatea detine urmatoarele constructii: • cladire birouri cu valoarea de impunere de 100. din iniţiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului. precum şi în cazul unei rambursări de taxă pe valoarea adăugată.cart..000 lei. va transmite decizia privind bazele de impunere organului fiscal de la domiciliul fiscal. pe baza constatărilor organului fiscal competent iar rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripţie sau ca urmare a inspecţiei fiscale efectuate în cadrul termenului de prescripţie Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani.000 mp. Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.suprafata totala de 2. La locatia din str. Izvorul Rece. Mofleni societatea detine: . • Declaraţia Teren anexa 2 • Declaraţia ……………3 Contribuabilul. competent pentru emiterea deciziei de impunere. Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare Cuantumul obligaţiilor fiscale se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare.000 mp. prin decizie referitoare la bazele de impunere. impozitul pe teren. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală. Bazele de impunere se stabilesc separat. Decizia de impunere poate fi desfiinţată sau modificată.000 lei. în următoarele situaţii: a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. imp/cladiri pres. Termenul curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. În acest caz competenţa de a stabili baza de impunere o deţine organul fiscal pe raza căruia se află sursa venitului.cu suprafata construita la sol de 40 mp. persoana juridica cu sediul si puntul de lucru in strada Decebal nr. taxa hotelieră şi impozitul pe spectacol.anexa nr. dacă legea nu dispune altfel. Decizia va cuprinde şi repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului.persoană juridica „X”.2009 urmatoarele: I. • instalatie aer conditionat cu valoare de impunere de 30.000 lei. Organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit.cu suprafata construita la sol de 300 mp.str. Contribuabilul „X” a depus la Direcţia Impozite şi Taxe următoarele declaraţii: • Declaraţia privind……………….Dispoziţiile sunt aplicabile şi în cazurile în care impozitele. b) când sursa venitului impozabil se află pe raza altui organ fiscal decât cel competent teritorial.suprafata totala de 3. În exemplul de mai jos este prezentat modul cum se calculează impozitele si taxele pe care le datorează contribuabilul .

07.03.000 mp din care:suprafata libera 2. • un microbuz pentru transportul muncitorilor la locum de munca.000 lei+200. Prezentare mod de calcul al impozitului datorat: CLADIRI –locatia str.cu suprafata construita la sol de 400 mp. • depozit materiale de constructii cu valoarea de impunere de 200..bunuri mobile: • un autoturism .09.000 lei+30.375 lei sem II 3.cladire.960 mp suprafata ocupata 40 mp 1.503 lei/an sem I 1.000 mp*0. Obiectul principal de activitate al societatii este comertul cu materiale de constructii.000 mp*0.pe un teren de 15.06.2010 are de plătit 100 de lei iar la 30.situat in zona C a Municipiului Craiova. Impozitul asupra mijloacelor de transport Impozitul pentru automobile este : 1869:200=9.09. Impozitul pentru microbuzul = 10.1831 lei=543. Impozitul pentru remorca deţinută este la 31.2010 unitatea obtine autorizatia de construire pentru un imobil.5578 lei=1.3816 lei=5.2010 tot de 16 lei.cu valoarea de impunere estimata la 1000.526..520 lei/an TEREN-locatia Toporasi Suprafata totala 2000 mp din care:suprafata libera 1.000 lei.049.000 lei *1.03.000 lei cu suprafata de 50 mp.000 lei=235.288 lei/an CLADIRI-locatia cart..093.960*0.5 lei TOTAL IMPOZIT CLADIRI AN 2010 2.2010 are de plătit de asemenea 100 lei.000 lei 235. la 30.2009 cu capacitate cilindrica de 1869 cmc.315 lei + 543.000=14.2010 de 16 lei iar la 30.000 euro. Toporasi 100.724 lei/an :12=477 lei/luna TOTAL IMPOZIT TEREN AN 2010 1.000 lei+10.1813 lei=462.8%=2.5 lei sem II 1.siloz ciment prevazut cu instalatie de aerare cu valoarea de impunere de 35..2010 are de plătit 676 lei iar la 30..099.093.8%=4.3 =10*20 lei=200 lei/an 2010 La 31.000 lei*1.cu suprafata construita la sol de 50 mp.2009.375 lei II.capacitate cilindrica de 10344 cmc.315 lei/an TEREN-locatia cart.01.09.2010 are de asemenea tot 676 lei • .230lei/an TEREN-locatia Mofleni Suprafata totala de 3.03.9 lei/an Locatie investitie 15.000 lei 140.230 lei =6.. Izvorul Rece 3.. La 31. • o remorca cu capacitate maxima de 143 tone.. Deci la 31. Mofleni 36.000 mp.550 mp suprafata ocupata 450 mp 2.520 lei + 4.9 lei +477 lei =2.la 14. • platforma betonata si alei cu valoare de impunere de 10..344/200=52*26=1352 lei:2= 676 lei ..000 lei.288 lei + 462.550 mp*0.750 lei/an sem I 3.

5.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009. respectiv micorbuzul.199/1999 republicată.. 3. cu modificările şi completările ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal cu cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 republicată in 2007 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul de procedură fiscala.2010 676 lei Pentru primul mijloc de transport deţinut contribuabilul are obligaţia de a plăti taxa specială.273/2006 privind finanţele publice locale.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.03. Legea nr. . Ordonanţa Guvernului nr.2010 16 lei 30. 4. şi anume taxa de parcare de 40 de lei/an. Deci pentru cele doua mijloace de transport contribuabilul X plăteşte suma de 100 lei/an.REMORCA 31. editura Tribuna Economica. 6. 449/2009. Virginia Greceanu-Cocos – “Ghid util consiliilor locale * comunale. Bibliografie 1. 12. conform HCL nr. municipale şi judeţene”. 7.188/1999 republicată. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscală. privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. Legea nr. reprezentănt taxa de parcare pe 2010 cu termenul scadent integral la data de 31. 8.45/2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.2010.cladiri anexa nr. Ordonanţa Guvernului nr. Ordonanţa nr. Hotărârea nr. 9.2010 676 lei 31. 11. În urma calculului efectuat s-au emis decizii de impunere astfel: Decizie de impunere……….215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare. 10. 2.03. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Pentru cel de-al doilea mijloc de transport.03.09. Legea nr.2010 16 lei MICROBUZ 10344 / 200 = 52 * 26 =1352 : 2 31.09. orăşeneşti.anul 2007.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa nr. contribuabilul are de asemenea obligaţia de a plăti taxa de parcare de 60 lei/an.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful