FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

KURSUS : KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR

TUGASAN KUMPULAN ARTIKEL ILMIAH : PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

AHLI KUMPULAN : D20111047925 D20111047937 D20111047947

KUMPULAN : N

PENSYARAH : CIK IZAZOL BINTI IDRIS

TARIKH HANTAR : MINGGU KE-7

ISI KANDUNGAN

BIL. 1 PENGENALAN

KANDUNGAN

MUKA SURAT 3

2

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERANCANGAN PENDIDIKAN

4

3

RANCANGAN MALAYSIA : RANCANGAN MALAYSIA KE-8 RANCANGAN MALAYSIA KE-9 PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) RANCANGAN MALAYSIA KE-10 5-8 9 - 13 14 - 18 19 - 22 23 24

4 5

KESIMPULAN RUJUKAN

2

unsur pendidikan dan latihan sangat ditekankan dan peruntukan perbelanjaan yang tinggi telah disalurkan untuk sektor ini.sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran.intelek. PSM dianggap input penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial kerana pertumbuhan ekonomi tahun 1970an dikaitkan dengan peningkatan produktiviti pekerja (Malaysia 1981). Setiap lima tahun sekali kerajaan pasti memperuntukkan sejumlah besar daripada bajet yang diperuntukkan untuk membangunkan pendidikan di Negara kita dalam belanjawan Negara. ini bertujuan membangunkan pendidikan di negra kita bagi melahirkan modal insan yang lebih berkualiti. Kepentingan dan peranan faktor pendidikan dalam pembangunan sumber manusia telah menyebabkan masyarakat dunia memberi tumpuan khusus terhadap pembangunan pendidikan. dan boleh menghasilkan tenaga kerja yang berupaya dan bersifat inovatif. Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK7) meliputi bahagian kedua DPN pula mengiktiraf kepentingan sumber manusia bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh produktiviti. Masyarakat mempunyai harapan besar terhadap pendidikan yang memberi peluang kepada generasi akan datang untuk mobiliti sosial dan sekaligus bebas daripada belenggu kemiskinan . 3 .PENGENALAN Faktor pendidikan adalah elemen paling penting dalam pembangunan sumber manusia. Perancangan pembangunan adalah penting bagi kebanyakan negara membangun. Dalam Rancangan Malaysia Keempat (RMK4). produktif dan berkemahiran. Dalam setiap perancangan lima tahun Malaysia.membantu dan mendorongnya bertindak dengan cara yang rasional bagi faedah diri serta masyarakat. teknologi dan pengurusan perniagaan di peringkat diploma dan ijazah tidak mencukupi.faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.bangsa dan Negara. Sistem pendidikan harus mampu memenuhi kehendakkomersil dan industri. Bagi memastikan segala perancangan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat member kegembiraan. pembangunan pendidikan dijadikan strategi utama Dasar Ekonomi Baru yang bermatlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK7) meliputi bahagian kedua DPN pula mengiktiraf kepentingan sumber manusia bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh produktiviti. Di Malaysia. Pendidikan adalah suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk mengembangkan fizikal.kebolehan. Pelaburan dalam pendidikan memberi impak besar ke atas pembangunan ekonomi sesebuah negara. Rancangan Malaysia Ketiga (RMK3) pula memberi penekanan kepada perancangan untuk mempertingkatkan tenaga kerja professional dan mahir dalam bidang sains dan industri kerana bilangan pekerja dalam bidang sains. Rancangan Malaysia Kelapan (RM8) (Malaysia 2001) dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RM9) (Malaysia 2006) juga sangat menekankan pendidikan dan latihan untuk pembangunan ekonomi negara. Rancangan Malaysia Kelima (RMK5) pula merupakan rancangan lima tahun terakhir bagi DEB dan berhasrat untuk melahirkan tenaga manusia yang berkualiti dan produktif seiring dengan keperluan pasaran ekonomi. menulis dan mengira di perkenalkan diperingkat sekolah rendah. Rancangan Malaysia Keenam (RMK6) merupakan permulaan DPN yang bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja dan berdisiplin dan produktif melalui pengukuhan sains dan teknologi (S&T) serta penyelidikan dan pembangunan (R&D). Konsep 3M iaitu kebolehan membaca.

Mewujudkan aliran teknik dan vokasional kepada mereka. pekerja serta sektor industri yang berkaitan. Antaranya : 1) Memperkenalkan sekolah wawasan untuk mewujudkan perpaduan.kesejahteraan dan keharmonian kaum. Konsep Sekolah Wawasan ialah usaha melahirkan anak bangsa Malaysia yang lebih bersifat cintakan negara dengan menyatukan sekolah dalam satu sistem pendidikan yang seragam yang dahulunya terasing antara satu sama lain untuk mewujudkan satu pertembungan etnik dalam satu ruang yang sama. Apabila anak Melayu.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Hasrat wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat Bangsa Malaysia yang bersatu padu. Sekolah berprestasi tinggi adalah sekolah yang terbaik di Malysia . Sekolah kluster akademik hanya cemerlang dalam akademik sahaja. 3) Melahirkan modal insan yang bijak intelek dan bersahsiah. Manakala sekolah kluster kecemerlangan pula cemerlang dalam semua bidang. India dan kaum lain dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahan sudah tentu akan lahir satu generasi Malaysia yang bersifat pelbagai budaya. Sekolah kluster pula terbahagi kepada dua iaitu sekolah kluster akademik dan sekolah kluster kecemerlangan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan usaha bagi memastikan matlamt perpaduan kaum dan integrasi nasional terus dipelihara dan diperkukuhkan.dipilih mengikut keperluan. Memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kenegaraan pada tahun 2003 dan Pendidikan Moral diperingkat rendah dan menengah bertujuan untuk member kesedaran kepada para pelajar tentang hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat pelbagai kaum serta pentingnya semangat patriotism. Cina. 5) Melahirkan 60 % pelajar aliran sains dan 40 % pelajar aliran sastera. Menubuhkan sekolah berprestasi tinggi dan sekolah kluster.berupaya untuk bersaing diperingkat antarabangsa. 4 . 4) Memberi peluang kepada individu yang tidak menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Sekolah akan dibekalkan dengan kemudahan ICT bagi membolehkan melahirkan pelajar-pelajar yang celik IT. 2) Perancangan kearah ICT melalui wawasan 2020. Kemahiran TEVT memberi manfaat secara langsung kepada majikan.

tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis. Sains. Konsep Sekolah Wawasan bertujuan memupuk integrasi antara kaum. usaha akan dipergiat untuk menyediakan kemudahan komputer serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan komputer. iaitu memerlukan pertumbuhan produktif yang dapat dicapai melalui kepakaran teknologi. dewan dan kemudahan lain di dalam sekolah. Pengwujudan Sekolah Bestari ini merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) Malaysia. Bahasa Malaysia. hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. Usaha akan diambil untuk mempercepatkan pelaksanaan program dan projek berkaitan ICT. Dasar Wawasan Negara (DWN) yang juga terkandung dalam RRJP3 menentukan arah pembangunan negara dalam dekad pertama abad ke-21. serta merupakan tempat yang terbaik untuk memulakan proses integrasi antara kaum. terutamanya di sekolah luar bandar. Hal ini kerana ICT mempunyai peranan strategik dalam mempercepatkan proses pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kecekapan dan produktiviti semua sektor dalam ekonomi. 5 . kemahiran murid-murid untuk bertutur dalam bahasa ibunda dan bahasa inggeris dapat diasah kerana untuk berkomunikasi dengan berlainan kaum.RANCANGAN MALAYSIA KELAPAN (RMKe-8) 2001-2005 Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-8) yang meliputi tempoh 2001-2005 merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3).2001-2010.000 sekolah akan dibekalkan dengan komputer. Dasar dan strategi dalam tempoh RMK-8 memberi tumpuan untuk mencapai pertumbuhan mapan dengan berdaya tahan. Perluasan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah antara yang disentuh dalam RMK 8. dan kreatif serta bersedia untuk turut serta dalam ekonomi globalisasi merupakan antara yang ingin digarap dan ingin diwujudkan dalam Sekolah Bestari. Di samping itu. Oleh itu. iaitu pertumbuhan mapan dan pengukuhan daya tahan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan saksama. Pembangunan perisian untuk mata pelajaran Matematik. PKS berasaskan ICT akan dibangun untuk menyokong ekonomi berasaskan pengetahuan. Selain itu. padang permainan. Dalam tempoh terdekat. Dalam masa yang sama. program dan projek yang dirangka bagi mencapai objektif DWN. inovatif. Sekolah Wawasan menyediakan ruang dan peluang untuk murid-murid pelbagai kaum berinteraksi secara langsung kerana mereka berkongsi segala kemudahan di sekolah seperti kantin. Secara tidak langsung dapat memupuk persefahaman kaum dan mewujudkan integrasi nasional. penggunaan ICT dalam pengajran dan pembelajaran akan diperluaskan untuk memastikan lebih ramai pelajar mendapat faedah. dan Bahasa Inggeris akan dipergiatkan manakala perisian untuk mata pelajaran lain akan dibangunkan. sebanyak 8. usaha turut dilaksanakan bagi mempercepatkan pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC) dan membantu melaksanakan aplikasi perdana MSC supaya Malaysia dapat dibangunkan sebagai hub ICT dan multimedia global. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. dua bahasa itu merupakan bahasa yang sering digunakan. Berlandaskan ini. RMK-8 menggabungkan strategi. Secara tidak langsung mereka dapat membesar dengan sikap toleransi dan hormat terhadap budaya dan agama kaum-kaum yang lain tanpa perasaan syak wasangka.

Penseragaman sistemsistem berkenaan mengambil kira penyelarasan kod yang terkandung dalam Data Dictionary Sektor Awan (DDSA). lebih banyak pusat latihan di peringkat tinggi dalam bidang yang khusus termasuk dua universiti teknikal akan ditubuhkan dalam tempoh Rancangan. Graduan yang telah mengikuti latihan kemahiran perindustrian serta pekerja yang mempunyai pengalaman kerja di industri yang berkaitan akan berpeluang meningkatkan kerjaya melalui latihan di institusi tersebut. Sistem pendidikan akan diubahsuai dengan memperkemas kurikulum dan kaedah pengajaran untuk membolehkan pelajar memperolehi pengetahuan yang nyata serta kemahiran berfikir dan keusahawanan yang tinggi. Keupayaan sistem pendidikan untuk menambah penawaran tenaga manusia berpengetahuan sebahagian besarnya bergantung kepada bilangan guru terlatih dan bermotivasi. Dalam hubungan ini. pelaksanaan projek pendidikan dan latihan akan dipercepatkan untuk menambah bilangan tempat bagi membolehkan lebih banyak tenaga buruh mendapat pendidikan tertiari dan pengalaman bekerja di industri. mengguna. Selaras dengan peningkatan keperluan untuk tenaga manusia berpengetahuan. Educational Management Information System (EMIS). pakej saraan akan dikaji semula dan diperbaiki. Memandangkan sumber manusia menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi berasaskan pengetahuan. Objektif SPS ialah mewujudkan satu primary data maklumat sekolah. Sistem Salahlaku dan Displin Murid (SSDM) dan Integrated Student Information System (SIS). usaha bersepadu adalah perlu untuk meningkatkan penawaran tenaga manusia berpengetahuan serta berkemahiran tinggi melalui penambahan kapasiti pendidikan dan latihan. menggabung dan menghasilkan ilmu pengetahuan. bagi menarik pelajar cemerlang menyertai bidang perguruan. Selaras dengan peningkatan permintaan untuk pekerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan proses pengeluaran yang lebih kompleks. Kemahiran dan Sikap Teknologi Proses Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) merupakan satu komponen yang terdapat dalam Penyelesaian Bersepadu Projek Rintis Sekolah Bestari. kapasiti institusi latihan dan pendidikan akan ditingkatkan melalui pembesaran dan naik taraf institusi sedia ada serta penubuhan institusi baru oleh sektor awam dan swasta.Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistematik dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat. Tenaga manusia berpengetahuan merujuk kepada mereka yang berupaya memperolehi. Komponen utama Sekolah Bestari adalah seperti berikut:       Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Sistem Pengurusan Sekolah Bestari Polisi Sumber Manusia. 6 . Sektor swasta dijangka mempergiatkan penglibatan mereka dalam penyediaan pendidikan dan latihan terutamanya dalam pelbagai bidang pengetahuan dan bidang baru seperti bioteknologi dan bioinformatik. Sistem ini telah diwujudkan pada awal tahun 2009 dengan pembangunan pangkalan data yang mengambil kira fungsi dan keperluan data aplikasi iaitu Sistem Maklumat Murid (SMM). Dalam hubungan ini.

Selain itu. Di samping itu. Sebuah pusat untuk memupuk inovasi dan daya cipta akan ditubuhkan untuk pelajar yang mempunyai bakat dan kebolehan istimewa. institusi awam akan diberi lebih kelonggaran untuk melaksanakan kajian dan merangka kursus dengan kerjasama sektor swasta. lepasan sekolah. Skim Simpanan Pendidikan akan dilancarkan dengan sumbangan daripada Kerajaan sebanyak RM100 juta bagi menggalakkan ibu bapa menabung untuk pendidikan anak-anak mereka. Bagi mendapatkan guru yang berkualiti untuk berkhidmat di sekolah-sekolah ini. kurikulum serta bahan pengajaran dan pembelajaran akan diseragamkan bagi meningkatkan keberkesanan kos dan memastikan latihan adalah berkualiti. sektor swasta akan digalak untuk meningkatkan kapasiti mereka dan menubuhkan kampus baru bagi menampung pertambahan bilangan pelajar. Pembinaan sekolah berpusat di kawasan pendalaman juga akan memperluaskan peluang pendidikan dan seterusnya meningkatkan kehadiran pelajar. langkah akan diambil untuk memperbaiki prestasi pelajar luar bandar termasuk penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada pelajar akan diperkukuhkan. infrastruktur dan guru yang terlatih. Di samping mengekalkan penguasaan Bahasa Malaysia yang baik. Langkah ini akan mengurangkan jurang perbezaan prestasi antara pelajar di kawasan bandar dan luar bandar. Lebih banyak mata pelajaran akan diajar dengan menggunakan sumber berasaskan komputer dan teknologi multimedia. menambah peluang pendidikan dan latihan berkualiti turut terangkum dalam RMK-8. Peluang yang lebih juga akan diberi kepada pelajar yang kurang berkemampuan dengan meningkatkan dan menaik taraf kemudahan di sekolah berasrama penuh dan sekolah premier. Bagi memupuk daya cipta dan inovasi serta kemahiran berfikir. Usaha akan terus diambil untuk menambah peluang pendidikan di semua peringkat bagi meningkatkan keupayaan menjana pendapatan dan kualiti hidup. Mata pelajaran. MLVK sebagai agensi penyelaras dan pemantau akan diperkukuhkan. kemahiran dalam bahasa Inggeris akan diperbaiki. Bagi meningkatkan kehadiran dan prestasi pelajar terutamanya di kawasan luar bandar. Di peringkat pendidikan tertiari. Kerajaan juga akan menubuhkan kolej komuniti di seluruh negara bagi menyediakan latihan kepada pelajar yang tercicir. pekerja dan orang awam.Di samping itu. keutamaan akan diberi bagi menaikkan kadar enrolmen di kalangan kumpulan umur bersekolah. Bagi memastikan program latihan adalah selaras dengan keperluan ekonomi. insentif dan faedah seperti elaun perumahan dan elaun kesusahan akan dikaji semula dan ditambah. Pemberian pinjaman kepada pelajar di kolej dan universiti swasta akan dikaji semula untuk menambah bilangan penerima dan memastikan kadar pinjaman bersesuaian dengan kos pengajian mereka. Peranan sektor swasta dalam membantu institusi latihan awam terutamanya dalam menyediakan kursus teknikal dan industri adalah penting. Dalam hubungan ini. kurikulum dan kaedah semasa penilaian prestasi pelajar semasa akan dikaji semula. Institusi latihan kemahiran juga akan meningkat 7 . kursus dan program baru akan dibentuk bagi menghasilkan tenaga kerja yang mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan cepat kepada perubahan teknologi di samping memenuhi permintaan pasaran bagi kemahiran baru. meningkatkan kualiti sistem penyampaian pendidikan dan latihan yang meliputi usaha yang ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian pendidikan dan latihan bagi memastikan penawaran tenaga kerja berkualiti tinggi yang mencukupi. Di samping itu. Selain daripada itu. Pelaksanaan Tabung Pembangunan Latihan Kemahiran (TPLK) akan dipercepat dan liputannya diperluas bagi merangkumi pelatih di institusi latihan swasta.

Skim perantisan di bawah MPSM juga akan diperluaskan bagi meliputi bidang latihan baru seperti kimpalan. pengurusan dan penyelesaian masalah. Pelbagai kursus lagi akan ditawarkan dalam program pendidikan jarak jauh untuk menampung tahap pencapaian pendidikan dan minat yang berbeza. Di samping itu. antara lain melalui pendidikan jarak jauh dan pembelajaran menerusi laman web bagi memenuhi keperluan individu. 8 . syarikat swasta akan digalak untuk membantu dan menyumbang kepada perpustakaan masyarakat ini. penyenggara elektrik untuk kenderaan serta kawalan dan peralatan industri. Masyarakat setempat akan digalak menggembleng tenaga untuk menubuh dan menyelenggara perpustakaan dalam kawasan mereka. Institusi pendidikan tinggi awam termasuk kolej komuniti akan digalak untuk mengendali lebih banyak kursus sambilan dan mempromosikan pembelajaran menerusi laman web. Seterusnya. menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membangunkan budaya yang mengutamakan pemerolehan pengetahuan secara berterusan di kalangan rakyat selaras dengan perubahan teknologi yang pesat dan peningkatan tahap pengetahuan dalam ekonomi. Di samping itu.dan memperbaiki latihan dalam bidang kemahiran yang dapat meningkatkan kecekapan melaksanakan tugas seperti komunikasi. seliaan. skim perkhidmatan tenaga pengajar akan dikaji semula bagi menyediakan pakej saraan yang lebih baik untuk mengekalkan tenaga pengajar yang berkelayakan dan menarik lebih ramai calon yang berkualiti. Institusi latihan awam akan digalakkan untuk bekerjasama dengan industri dalam skim perantisan bagi menyediakan latihan dalam aspek teori. Pembelajaran sepanjang hayat akan digalak untuk meningkatkan produktiviti dan keupayaan bekerja melalui penggunaan ICT. Perkhidmatan sokongan dalam bentuk perpustakaan awam terutamanya perkhidmatan perpustakaan bergerak akan ditambah. Usaha untuk meningkatkan penawaran tenaga pengajar yang berkelayakan merangkumi peluasan NITP dan program latihan tenaga pengajar yang lain oleh CIAST serta pengendalian latihan tenaga pengajar oleh pusat latihan kemahiran di peringkat tinggi lain terutama dalam bidang teknologi baru.

Gemilang dan Terbilang”. Misi Nasional yang dirangka merangkumi lima teras utama. Tumpuan juga turut diberi dalam aspek pembangunan modal insan yang mana ia merupakan usaha berterusan yang mampu mencorak ke arah kegemilangan negara. Selain itu. Sebagai panduan bagi perjalanan seterusnya.RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN (RMKe-9) 2006-2010 Rancangan Malaysia Kesembilan telah dibentangkan pada 30 Mac 2006 yang lalu dengan objektif utamanya ialah “Mengukuhkan Perpaduan Nasional” bertemakan “Bersama Ke Arah Cemerlang. Dimana. perjalanan RMK-9 perlu melalui kelima-lima teras yang telah digarap dalam Rancangan ini. pembuatan dan pertanian baru. penekanan akan diberi kepada usaha memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral. Misi Nasional akan menumpukan usaha negara kepada bidang-bidang utama yang akan membawa kepada pencapaian Wawasan 2020. Kerajaan akan melaksanakan usaha penambahbaikan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Persekitaran yang menggalakkan akan diwujudkan untuk menjana lebih banyak usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). RMK-9 juga dilaksanakan dengan hasrat untuk membina kemakmuran. Sejajar dengan teras ini. antaranya ialah : Teras 1 : Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi  Teras 2 : Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk “minda kelas pertama”  Teras 3 : Menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif  Teras 4 : Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup  Teras 5 : Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan Dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Strategi utama yang dilaksanakan dalam RMK-9 ialah memantapkan bidang perkhidmatan. dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat tinggi dan vokasional. 9 . merupakan antara rancangan pembangunan negara yang penting dalam sejarah negara. bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga keperibadian. Dengan modal insan yang baik dan berkualiti ia mampu mencapai matlamat RMK-9. Pada masa yang sama.teras 2 yang terdapat di dalam misi nasional menerangkan tentang mempertingkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk “minda kelas pertama”. memandangkan negara kini berada pada titik pertengahan dalam perjalanan ke arah tahun 2020. kerajaan telah menggubal dan akan melaksanakan Misi Nasional iaitu satu rangka kerja bagi agenda pembangunan negara dengan menggariskan langkah-langkah utama yang harus diambil bagi tempoh lima belas tahun akan datang. kejayaan masa hadapan bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki.

aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum akan dikaji semula bagi memastikan asas yang kukuh dalam pembangunan kompetensi teras dan bersesuaian keperluan yang sentiasa berubah. pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan akan dipercepatkan untuk memastikan keseragaman dan kualiti. Sistem Latihan Dual Kebangsaan akan diperbaik melalui perundingan lebih kerap dengan pihak berkepentingan termasuk persatuan industri. Kursus baru akan diperkenalkan selaras dengan keperluan pasaran buruh yang sentiasa berubah. Kurikulum bagi latihan perguruan juga akan dikaji semula. manakala Majlis Penasihat Kebangsaan bagi Pendidikan dan Latihan akan ditubuh bagi member panduan mengenai dasar dan strategi berkaitan pendidikan dan latihan industri. Di samping itu. Bagi meningkatkan keupayaan siswazah tempatan mendapat pekerjaan. Program latihan akan direka semula selaras dengan keperluan industri yang sentiasa berubah. kualiti pengajaran di sekolah kebangsaan akan dipertingkat dengan 100 peratus guru di sekolah menengah dan 25 peratus guru di sekolah rendah akan mempunyai kelayakan ijazah pertama menjelang tahun 2010. Penambahbaikan kurikulum yang bersesuaian akan juga dilaksanakan. Kurikulum Dan Pengajaran Dalam tempoh Rancanagan. kemudahan yang lebih baik akan disediakan di kawasan luar bandar serta Sabah dan Sarawak. kerjasama antara industri dengan institusi pengajian tinggi akan dipertingkat untuk lebih responsif kepada keperluan pasaran dan mengurangkan ketidaksepadanan kemahiran. keperluan bagi program latihan praktikal dan penempatan industry akan diperkukuh. Di peringkat tertiari.a) Meningkatkan Akses Dan Kualiti Sistem Pendidikan Di Semua Peringkat i. Lebih banyak peluang latihan dalam perkhidmatan juga akan disediakan 10 . antaranya untuk menambahbaik kandungan mata pelajaran. ii. meningkatkan kemahiran pedagogi dan membolehkan penggunaan ICT yang lebih meluas dalam bidang pendidikan. kapasiti pendidikan universiti dan latihan kemahiran lanjutan akan diperluas. Bagi pendidikan peringkat rendah dan menengah. Lebih banyak bilik darjah akan dibina untuk memastikan pencapaian pendidikan rendah yang sejagat. Di peringkat sekolah. terutama di kawasan luar bandar. Infrastruktur dan Kemudahan Akses kepada pendidikan prasekolah akan diperluas dengan penyediaan lebih banyak kelas prasekolah. b) Menjadikan Sekolah Kebangsaan Sebagai Sekolah Pilihan Bagi menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan.

Bagi melahirkan pekerja berpengetahuan pada masa depan yang mahir menggunakan teknologi dan ICT. Bagi menyokong pelaksanaan MQF dan menubuhkan sistem jaminan kualiti bersepadu. geran dan dana endowmen bagi penyelidikan dalam bidang keutamaaan dan strategic termasuk membangunkan produk berinovatif untuk pengkomersialan. Institusi pengajian tinggi juga perlu mematuhi piawai prosedur jaminan kualiti yang telah ditetapkan dalam Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF). Peluang pendidikan untuk kanak-kanak istimewa dan yang ketakbolehan belajar di sekolah kebangsaan akan juga dipertingkatkan. Kualiti pengajaran akan dipertingkatkan melalui penempatan lebih ramai guru berpengalaman ke sekolah di luar bandar. usaha akan diambil bagi menjadikan semua sekolah kebangsaan sebagai sekolah “bestari” melalui Program Pembestarian Sekolah. 11 . pelbagai inisiatif akan diambil termasuk menyediakan kemudahan pendidikan dan kemudahan asas yang lebih baik.kepada guru. Bagi meningkatkan kualiti dan pandangan global universiti dan ahli akademik. Majlis Inovasi Kebangsaan akan ditubuhkan bagi memberi panduan dalam merangka dasar dan strategi utama untuk merangsang budaya berinovasi di Negara ini. Memperkukuh Komitmen Dasar Dalam tempoh Rancangan. Di samping itu. Meningkatkan Keupayaan Penyelidikan Dan Pembangunan Pada peringkat awalnya program ini akan memberikan tupuan kepada modal insane sains dan teknologi. c) Melahirkan Institusi Tertiari Bertaraf Antarabangsa Usaha akan diambil untuk meningkatkan kualiti pendidikan tertiari bagi mencapai taraf antarabangsa. institusi pengajian tinggi tempatan akan ditanda aras mengikut piawai antarabangsa dan satu sistem penarafan akan diperkenal. program sokongan pelajaran akan terus disediakan bagi membantu pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. ii. sektor swasta akan digalak untuk menyediakan lebih banyak biasiswa. Bagi mengurangkan jurang prestasi antara kawasan luar bandar dengan bandar. kerajaan akan member penekanan kepada bina upaya sumber manusia dan mengukuhkan Sistem Inovasi Kebangsaan. Di samping itu. Pusat kecemerlangan dalam bidang teknologi baru muncul akan ditubuhkan dan kapasiti R&D universiti dan institusi penyelidikan akan dipertingkat. Kualiti ahli akademik akan dipertingkat melalui lebih banyak program pembangunan untuk mereka. jalinan kerjasama dengan institusi terkemuka antarabangsa akan diusahakan termasuk melalui kerjasama penyelidikan. Sehubungan ini. bilangan ahli akademik yang mempunyai kelayakan Doktor Falsafah di universiti awam akan ditambah bagi mencapai sasaran 60 peratus daripada jumlah ahli akademik menjelang tahun 2010. d) Memupuk Keupayaan Penyelidikan Dan Pembangunan Serta Saintifik Dan Inovasi Yang Berkualiti Tinggi i. Di samping itu. Agensi Kelayakan Malaysia akan ditubuhkan pada tahun 2006.

program pembangunan usahawan dan guna tenaga sector awam. e) Memperkasa Wanita Dan Belia Bagi terus memajukan wanita. Memupuk Prestasi Tinggi Membangunkan budaya berprestasi tinggi memerlukan pengukuran dan penekanan prestasi dalam semua aspek. Sehubungan itu. Program ini akan dirangkumkan dalam strategi yang lebih luas untuk mempertingkatkan penggunaan pengetahuan dan teknologi baru yang dihasilkan oleh universiti dan institusi penyelidikan. Di samping itu. semua undang-undang dan peraturan yang mempunyai potensi mendiskriminasi wanita akan dikaji semula. lebih banyak peluang pendidikan dan latihan akan disediakan bagi meningkatkan peluang untuk mereka mendapat pekerjaan. bagi menggalakkan penyertaan wanita dalam perniagaan . Di samping itu. Akses kepada pendidikan dan latihan kemahiran akan dipertingkat manakala program lain yang membina kepemimpinan. rangka kerja harta intelek (IP) yang sedia ada akan diperkukuh untuk meningkatkan kemudahan sokongan IP serta memendekkan proses kelulusan IP. Program pembangunan usahawan teknologi juga akan digunakan sebagai sebahagian daripada usaha untuk memupuk Masyarakat Sains dan Teknologi Bumiputera. lebih banyak unsure berasaskan prestasi akan diterapkan ke dalam pelbagai bidang seperti geran R&D. f) Menyemai Nilai Murni Dalam Masyarakat i. keyakinan diri serta memupuk nilai murni seperti program Rakan Muda dan Khidmat Negara akan diteruskan. Kerajaan akan mengurangkan kadar kemiskinan terutama di kalangan isi rumah yang diketuai oleh wanita. Program belia akan menumpukan kepada kumpulan yang mudah terpengaruh termasuk belia yang tercicir daripada sistem pendidikan dan yang menganggur.iii. Pendekatan berasaskan prestasi juga dijadikan aspek utama 12 . Langkah juga akan diambil untuk menambah penyediaan kemudahan penjagaan kanak-kanak dan menggalakkan waktu bekerja yang fleksibel bagi memudahkan penyertaan lebih ramai wanita dalam tenaga buruh.akses kepada pembiayaan akan dipertingkat. Memandangkan pembiayaan merupakan satu faktor utama ke arah kejayaan. pemindahan teknologi dan pengkomersialan. langkah akan diambil bagi memperbaik mekanisme dan akses kepada pembiayaan. kerajaan dengan kerjasama sektor swasta dan bukan kerajaan (NGO) akan terus mengambil langkah yang bersesuaian dalam menangani keganasan terhadap wanita. Bagi menggalakkan lagi inovasi. Menggalakkan Usahawan Teknologi Dan Perusahaan Berdasarkan Teknologi Program Inkubator Teknologi akan dipertingkat untuk membangunkan sebilangan usahawan teknologi tempatan dan syarikat berasaskan teknologi yang mampan. Dari segi keadilan gender.

Dalam sistem persekolahan. ii. termasuk pengukuran dan pengesanan KPI. 13 . program yang memupuk semangat kesukarelaan akan ditingkatkan dan NGO serta institusi keagamaan juga digalakkan untuk memainkan peranan lebih penting bagi memupuk nilai positif. program j-QAF bagi pelajar Islam akan diperluas ke semua sekolah rendah.dalam memantau projek RMKe-9. Selain itu. usaha untuk menggalakkan Islam Hadhari sebagai asas kepada penampilan pembangunan yang progresif akan dipergiatkan. Di peringkat komuniti. Menerapkan Penampilan Progresif Serta Nilai Moral Dan Beretika Penampilan yang progresif serta moral. Program di bawah Pelan Integriti Nasional (PIN) akan dilaksana secara lebih meluas meliputi semua lapisan masyarakat. Mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan akan ditambahbaik dan diperluas kepada semua murid Tahun 4 hingga Tahun 6 dan semua peringkat pendidikan menengah. Pendidikan Moral akan diajar kepada semua pelajar. etika dan nilai murni akan menjadi komponen uatama dalam membangunkan modal insan.

 Enam teras strategik PIPP telah dikenal pasti untuk memperkukuh sistem pendidikan negara iaitu. Dalam pendekatan kedua. komprehensif dan menyeluruh yang meliputi tiga aspek utama iaitu infrastruktur. aspek disiplin. Sekolah Bestari serta sekolah-sekolah Putrajaya dan Cyberjaya. KPM akan menyediakan sistem pentaksiran dan penilaian holistik. Sekolah Berasrama Penuh (SBP). PIPP merupakan satu dokumen perancangan pembangunan pendidikan yang bersepadu.  Teras Pertama: Membina Negara Bangsa Memberi fokus kepada pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan. komitmen KPM adalah untuk memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi. KPM berhasrat untuk membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. dua pendekatan utama telah dikenal pasti iaitu:  Dalam pendekatan pertama. Bagi memastikan matlamat ini dapat dicapai. Sekolah Menengah Teknik (SMT). KPM akan memastikan semua pelajar menguasai kemahiran 3M iaitu kemahiran membaca. menulis dan mengira dan tidak ada pelajar yang tercicir dari sistem pendidikan akibat kemiskinan. Peluasan kesemua jenis sekolah dan lokasi akan ditingkatkan untuk memastikan semua pelajar mendapat akses ICT khususnya capaian kepada internet. Matlamat PIPP adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Orang Asli dan suku minoriti lain. KPM akan memperkenalkan pelbagai program yang dapat membantu meningkatkan lagi kelebihan.PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) 2006-2010 KPM telah merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) KPM 2006-2010 yang akan menjadi garis panduan kepada pembangunan pendidikan negara secara menyeluruh sepanjang tempoh 5 tahun dalam Rancangan Malaysia Ke-9. komitmen KPM adalah untuk memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang untuk memastikan bukan sahaja ia dapat mempertahankan kecemerlangan malah mampu mempertingkatkannya ke tahap yang lebih tinggi. berada di kawasan luar Bandar atau pedalaman. inovatif dan kreatif serta kebolehpasaran. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. akhlak dan jati diri pelajar. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Sekolah 100 tahun (Centennial). menggiatkan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar.  14 . kekuatan dan daya saing sekolahsekolah dalam kluster ini. sahsiah. Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Sekolah Premier. kaum ataupun daripada kelompok kurang upaya. Teras ini juga berhasrat melahirkan pelajar yang kompeten dalam Sains dan Teknologi. KPM akan mengenal pasti sekolah-sekolah dalam kluster Sekolah Kebangsaan (SK). Teras Kedua: Membangunkan Modal Insan Dalam usaha membangunkan modal insan KPM memberi tumpuan kepada system nilai. Seterusnya. meningkatkan disiplin pelajar. pengisian dan tenaga manusia.

KPM juga akan memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin. kokurikulum dan sukan atau bidang-bidang khusus (niche areas). Sekolah-sekolah yang dikenal pasti daripada kluster ini akan dijadikan penanda aras dan showcase pada peringkat antarabangsa selaras dengan usaha membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Teras Kelima: Memartabatkan Profesion Keguruan Usaha memartabatkan profesion keguruan adalah bagi memastikan profesion ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan. mengurangkan jurang digital dan menempatkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen di kawasan luar Bandar dan pedalaman. Teras Keenam: Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Usaha melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan adalah dengan membentuk kluster kecemerlangan sekolah berasaskan akademik.    15 . bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. jenis sekolah.  Teras ketiga: Memperkasakan Sekolah Kebangsaan KPM akan memperkasakan sekolah kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolahsekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. Justeru. KPM juga akan menambah baik sistem pemilihan calon guru. Sehubungan itu. perjawatan. Sekolah-sekolah terpilih dalam kluster ini akan dirangkaikan dengan institusi ternama tempatan dan luar negara. jantina. penempatan dan kebajikan guru. tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar adalah untuk mengurangkan perbezaan daripada segi penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal. KPM menaik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah.membina disiplin pelajar serta memberi penekanan kepada kebersihan. Teras keempat: Merapatkan Jurang Pendidikan Penekanan dalam merapatkan jurang pendidikan antara lokasi. berkeperluan khas dan kumpulan minoriti. menawarkan pelbagai peperiksaan peringkat antarabangsa seperti International Baccalaureate dan menjadi sekolah contoh. kesihatan dan keselamatan. KPM akan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan khususnya di luar bandar Sabah dan Sarawak dan memastikan semua sekolah mempunyai prasarana mengikut standard minimum. prestasi dan pencapaian pelajar serta keciciran. sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti. kaum.

Kerangka Pelan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 Kementerian Pelajaran Malaysia boleh diringkaskan seperti dalam Rajah 1. Kerangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) Kementerian Pelajaran Malaysia 16 . PENDEKATAN ASAS PEMBANGUNAN      Misi Nasional Dasar Pembangunan Negara Dasar Pendidikan Kebangsaan Islam Hadhari Pelan Integrasi Nasional   Kesamarataan Peluang Pendidikan Kecemerlangan Institusi Pendidikan TERAS STRATEGI PIPP       Membina Negara Bangsa Membangunkan Modal Insane Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Merapatkan Jurang Pendidikan Memartabatkan Profesion Keguruan Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan MATLAMAT Pendidikan Berkualiti Untuk Semua TERAS DAN ASAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN     Akses Ekuiti Kualiti Kecekapan dan Keberkesanan Pengurusan Pendidikan FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN  Kerjasama dan Komitmen  Warga Pendidikan  Kerjasama dan Komitmen  Pihak Berkepentingan  Sistem Pemantauan dan penilaian Rajah 1.

emosi dan jasmani kanak-kanak. nilai dan bakat. Ini adalah untuk membolehkan perkembangan yang menyeluruh dan sembang dar segi intelek. social dan kemahiran-kemahiran lain sebagai persediaan ke sekolah rendah. pemupukan sikap. dan SJK Tamil). penguasaan ilmu serta kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. c) Pendidikan Menengah Pendidikan peringkat menengah menawarkan program pendidikan yang komprehensif dan berkualiti kepada warganegara Malaysia yang berusia 12+ tahun hingga 17+ tahun dengan menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Jabatan Perpaduan Negara dan kelaskelas anjuran pihak swasta digalakkan menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) digubal dalam tahun 2003 membolehkan kanakkanak berumur 5+ tahun memperoleh asas yang kukuh dalam komunikasi. Sebagai sebuah negara yang penduduknya berbilang kaum. pendekatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Tahap I bermula pada Tahun 1 hingga Tahun 3 yang menekankan penguasaan kemahiran asas 3M serta memupuk nilai dan bakat. agensi kerajaan seperti KEMAS. pendidikan rendah terdiri daripada dua jenis sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK Cina. Sekolah Kebangsaan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar manakala Sekolah Jenis Kebangsaan menggunakan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai bahasa pengantar. rohani. 17 . Kemahiran membaca dan menulis dalam Jawi juga diberi penekanan. Tahap II bermula pada Tahun 4 hingga Tahun 6. Di akhir Tahap II murid-murid akan menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)untuk mentafsir prestasi murid-murid dalam bidang akademik. Kurikulum peringkat rendah dibahagikan kepada dua tahap. b) Pendidikan Rendah Pendidikan di peringkat rendah bermula apabila kanak-kanak mencapai umur 6+ dan mengambil masa lima hingga tujuh tahun. Semua kelas prasekolah sama ada anjuran Kementerian. penekanan diberi kepada pengukuhan kemahiran asas 3M. Pendidikan peringkat ini merupakan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu dari segi struktur.SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA Sistem Pendidikan Kebangsaan Malaysia di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada: Pendidikan Prasekolah  Pendidikan Rendah  Pendidikan Menengah  Pendidikan Lepas Menengah a) Pendidikan Prasekolah Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyediakan kanak-kanak dengan asas sosialisasi yang kukuh sebelum mendapatkan pendidikan formal.

Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pendidikan Islam (pelajar Islam). Berdasarkan pilihan dan kelayakan. Pendidikan Jasmani. pelajar boleh memilih untuk mengikuti pengajian sama ada dalam aliran sastera. Mata pelajaran yang diajar di sekolah menengah rendah meliputi Bahasa Melayu. Teknologi dan Perakaunan di Universiti awam. 18 . d) Pendidikan Lepas Menengah Pelajar Lepasan SPM yang dapat memenuhi syarat tertentu. Semua pelajar dari sekolah menengah sama ada akademik. Sekolah Menengah Teknik. Mulai tahun 2003. Bahasa Inggeris. Sekolah Menengah Agama. pelajar akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke Universiti. teknikal atau agama. Geografi. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang yang memenuhi syarat berpeluang mengikuti program Matrikulasi iaitu program persediaan untuk melayakkan mereka mengikuti kursus peringkat ijazah dalam bidang Sains. Kemahiran Hidup. Matematik. agama serta pendidikan khas akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Pensijilan Terbuka. Pada akhir tempoh dua tahun. teknik. Pendidikan Peringkat Menengah Atas Bermula di Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5 yang menawarkan mata pelajaran pengkhususan kepada pelajar berdasarkan keputusan PMR. Pendidikan Peringkat Menengah Rendah Pendidikan peringkat menengah rendah bermula dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Pendidikan Moral (pelajar bukan Islam). Pelajar dari sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil yang tidak mencapai keputusan memuaskan dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah akan menduduki Kelas Peralihan yang bertujuan bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu yang menjadi bahasa pengantar di sekolah menengah. Pelajar sekolah menengah boleh mengikuti pelajaran di Sekolah Menengah Akademik. Malaysia mengamalkan dasar kenaikan automatik ke tingkatan 4 di mana pelajar boleh menduduki tingkatan 4 tanpa mengambil kira keputusan PMR. Pelajar akan menduduki Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) di akhir persekolahan menengah rendah. Pendidikan Seni. Pendidikan Muzik. vokasional. ii. berpeluang melanjutkan pelajaran ke Tingkatan Enam di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.i. Sains. Sejarah. pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik di ajar menggunakan Bahasa Inggeris sebagai persediaan ke arah persangan global. Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Sukan. Ini bertujuan untuk memastikan pelajar berada dalam sistem pendidikan selama 11 tahun bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran dalam bidang tertentu sebagai persediaan ke alam pekerjaan. sains.

bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak. pendidikan asas. Program Penyaringan Literasi dan Numerasi (LINUS) adalah bertujuan untuk memastikan semua pelajar menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun pertama pendidikan sekolah rendah. Pertama. iaitu program bagi melahir dan mendidik ‘permata’ masa hadapan negara. Memastikan Penguasaan Literasi dan Numerasi untuk mengurangkan kadar keciciran pelajar berpunca daripada ketidakupayaan mereka untuk mengikuti pembelajaran. ii) iii) iv) 19 . Masa yang diperuntukkan untuk pengajaran bahasa Inggeris ditambah daripada 4 jam kepada 5. Program ini akan mengguna pakai pendekatan modular yang bersepadu dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan akan memperluas pengajaran Kesusasteraan Melayu di peringkat sekolah rendah. Kedua. dan daripada 3. dan seni bahasa. Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Penguasaan Bahasa Inggeris. umur bagi memulakan persekolahan akan dikurangkan daripada 6+ kepada 5+.meletakkan sasaran pencapaian yang sama tinggi kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang atau tempat. menulis.menerima hakikat bahawa sebahagian pelajar memerlukan sokongan yang lebih untuk mencapai piawaian prestasi yang ditetapkan.empat strategi akan diguna pakai dalam tempoh rancangan ini: dengan a) Memastikan setiap kanak-kanak boleh berjaya. pendidikan tertiari sehingga ke alam pekerjaan dengan melaksanakan strategi berikut: 1) Merombak sistem pendidikan untuk meningkatkan prestasi pelajar signifikan.5 jam kepada 5 jam untuk Tahap 2 (Tahun 4 hingga 6) di peringkat sekolah rendah.RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH (RMKe-10) 2010-2015 (berterusan sehingga sekarang) Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran rakyat di sepanjang kitar hayat. mendengar dan berucap. Matlamat ini boleh dicapai melalui dua pendekatan. Program MBMMBI akan juga memperkukuh pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris melalui kurikulum baru dengan memberi penekanan kepada lima bidang utama kemahiran iaitu membaca.5 jam seminggu untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3). tatabahasa. i) Penyediaan Asas Pendidikan yang Kukuh kepada Lebih Ramai Kanak-kanak iaitu program pembangunan awal kanak-kanak berumur empat tahun dan ke bawah (PERMATA). Merendahkan Umur bagi Permulaan Persekolahan iaitu . akan diletakkan di bawah tanggungjawab KPM dengan tujuan untuk menyelaras dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan formal.

serta meningkatkan motivasi dan sokongan kepada semua sekolah awam untuk mengukuhkan prestasi pelajar.pelaksanaan kurikulum baru untuk memupuk kreativiti dan inovasi.menjadikan profesion keguruan pilihan utama. mempertingkatkan kualiti guru baru secara signifikan. Dalam tempoh Rancangan. khususnya sekolah berprestasi rendah yang amat memerlukan bantuan.peningkatan sokongan dan bimbingan kepada guru besar dan pengetua. pengukuhan penyampaian perkhidmatan untuk menyokong kemajuan sekolah. empat strategi berikut akan diguna pakai untuk mengarusperdanakan dan memperluas akses kepada TEVT yang berkualiti: 20 . Anatarnya. perkongsian awam-swasta dalam pembangunan prasekolah dan pendidikan asas. TEVT bertujuan menambah bekalan modal insan berkemahiran di Malaysia melalui penyediaan pendidikan berkualiti kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan dan keupayaan dalam bidang teknikal dan vokasional. Merupakan usaha yang menyeluruh dengan harapan dan cabaran yang tinggi.penghapusan jaminan penempatan guru pelatih. pengukuhan latihan perguruan melalui latihan praktikum. Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) ditakrif sebagai sekolah yang mempunyai etos dan identiti unik yang boleh mendorong pelajar mencapai kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan. Pendekatan yang lebih inovatif akan diguna pakai untuk memastikan penyampaian dilaksanakan dengan efektif. Sistem penyampaian yang cekap dan berkesan sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi pelajar. Antaranya. Selain itu. memperkenalkan bai’ia atau tawaran baru bagi guru besar dan pengetua sekolah seperti ganjaran kewangan atau bukan kewangan.b ) Akauntabiliti Sekolah Terhadap Prestasi Pelajar i) Meningkatkan Prestasi Semua Sekolah melalui Program Peningkatan Kualiti Sekolah Secara Menyeluruh. Peningkatan prestasi sekolah melalui program sekolah berprestasi tinggi. Guru besar atau pengetua memainkan peranan yang penting dalam merancang. ii) iii) iv) 2) Meningkatkan kemahiran rakyat untuk meluaskan kebolehpasaran. Membuat Pelaburan ke atas Pemimpin Unggul di Setiap Sekolah. Meningkatkan daya tarikan keguruan dan menghasilkan guru terbaik. enrolmen dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TEVT) perlu ditambah dan kualiti latihan secara keseluruhan dipertingkatkan untuk meningkatkan dengan ketara tahap kemahiran tenaga kerja. Antarnya. Transformasi Keberkesanan Penyampaian. pendidikan asas dan prasekolah. a) Mengarusperdanakan dan Memperluas Akses kepada Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional yang Berkualiti (TEVT). peralihan kepada “sistem terbuka” dalam latihan guru. Model ini membolehkan pelajar menukar aliran antara akademik dengan teknikal atau vokasional yang mempunyai prospek kerjaya yang setara. menyelaras dan memantau pengajaran dan pembelajaran di sekolah. tawaran baru untuk semua guru bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan.

Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (SETARA) telah diperkenalkan kepada universiti awam dan akan diperluas kepada semua institusi tertiari swasta yang menawarkan pengajian di peringkat ijazah. Universiti akan digalak untuk mewujudkan kerjasama strategik dengan institusi penyelidikan antarabangsa dan universiti luar negara untuk meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D). kursus berorientasikan pasaran akan ditambah bagi memudahkan transisi pelajar ke dalam pasaran pekerjaan dan meningkatkan kebolehpasaran pelajar secara keseluruhannya. terutama dalam bidang teknologi baru Memberi lebih autonomi kepada universiti dan memperkukuh budaya berprestasi tinggi. Siswazah Malaysia kurang kompeten dalam kemahiran teknikal yang diperlukan oleh industri. Memperkukuh kurikulum kursus pengajian bagi menyeimbangkan kandungan akademik dan soft skills. kemahiran berkomunikasi. Penarafan mengenai pencapaian prestasi institusi dari aspek kebolehpasaran siswazah akan dihebahkan kepada umum. Oleh itu. Pemberian autonomi. SETARA bertujuan membuat penilaian yang jelas dan seragam bagi meningkatkan ketelusan serta memberi tekanan ke atas prestasi.i) ii) iii) iv) Menambah baik persepsi terhadap TEVT dan menarik minat lebih ramai pelajar. peralihan kaedah pembiayaan daripada berasaskan-penawaran kepada berasaskan-permintaan. membuat keputusan dan kepimpinan. usaha bersepadu akan diambil untuk mempertingkat kompetensi siswazah dan keberkesanan pembiayaan kos pengajian tinggi. Penarafan ini akan diperluas untuk meliputi aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran serta khidmat sokongan kepada pelajar. Universiti awam perlu bertanggungjawab terhadap prestasi yang dicapai memandangkan sebahagian besar keperluan kewangan dibiaya oleh peruntukan awam. Kurikulum institusi pendidikan tertiari perlu memberi lebih penekanan terhadap pembangunan soft skills pelajar selaras 21 ii) iii) . Pendekatan baru ini akan mengandungi komponen berikut iaitu pembiayaan kerajaan berasaskan prestasi yang dikaitkan dengan SETARA. Memperkemas penyampaian TEVT. dan lemah dalam soft skills termasuk etika kerja profesional. b) Meningkatkan Kompetensi Siswazah bagi Menyediakan Mereka Memasuki Pasaran Pekerjaan. kerja berpasukan. Membangunkan tenaga pengajar TEVT yang lebih efektif. iaitu dengan : i) Memperkukuh kerjasama industri dan penyelidikan. dan seterusnya meningkatkan kualiti keseluruhan sistem pendidikan tinggi. Mengukuh Budaya Berprestasi Tinggi di Universiti. Mempertingkat dan mengharmonikan kualiti kurikulum TEVT selaras dengan keperluan industri.dan pengurangan kadar pembiayaan kerajaan kepada universiti. ketelusan dan akauntabiliti terhadap prestasi cemerlang merupakan elemen kritikal bagi membolehkan universiti di Malaysia standing dengan institusi terbaik dunia.

Malaysia juga akan secara aktif berusaha mendapatkan modal insan berkepakaran yang kritikal untuk negara. b) Mempertingkatkan kemahiran dan keupayaan tenaga kerja sedia ada. menaik taraf dan memperluas akses kepada komuniti c) Memperkukuhkan keupayaan Malaysia menarik dan mengekalkan modal insan terbaik. menjadikan Bandar lebih menarik kepada modal insane berkepakaran.dengan maklum balas yang diterima daripada majikan. serta menyumbang kepada pengaliran keluar berterusan modal insan tempatan. mereka yang telah bersara dan pensyarah luar negara akan digalakkan untuk berkhidmat di universiti awam secara kontrak.mempermudahkan prosedur dan menyedia insentif lebih baik untuk menarik modal insan asing yang berkepakaran. kebergantungan yang tinggi terhadap pekerja asing tidak mahir bergaji rendah telah mengurangkan kadar upah dan melambatkan syarikat beralih kepada aktiviti bernilai tambah yang tinggi. 22 . Penglibatan diaspora rakyat Malaysia dan menubuhkan Talent corporation bagi membekalkan Negara dengan modal insan berkepakaran yang diperlukan. mempengaruhi iklim pelaburan dan mewujudkan lebih peluang pekerjaan. Sistem pasaran pekerjaan yang cekap merupakan faktor penting dalam mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Proses pelantikan staf akademik juga akan diperhalusi dan dijadikan lebih telus untuk menarik calon terbaik. mewujudkan kesinambungan pembangunan modal insan berkepakaran untuk masa hadapan. Ujian ini akan dilaksana mulai Julai 2010. Tumpuan pembaharuan akan diberi kepada tiga bidang utama: a) Menjadikan Pasaran Pekerjaan Lebih Fleksibel. 3) Menyusun semula pasaran pekerjaan untuk menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi. Modul latihan asas akan diwajibkan kepada semua staf akademik baru. Antaranya. Usaha bersepadu akan diambil untuk meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi modal insan berkepakaran tinggi bagi warga tempatan dan asing. Usaha akan dipergiat untuk menambah bilangan staf akademik berkelayakan PhD. Atribut Umum Pelajar yang kini dikenali sebagai Skala Soft Skills Malaysia (My3S) merupakan ujian penilaian kendiri untuk menilai kompetensi siswazah dalam soft skills. Sebagai usaha penambahbaikan kualiti staf akademik. . menggerakkan industri bagi meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Bagi memastikan bidang ini memcapai matlamat kerajaan mengalalkan perkongsian kos latihan. iv) Melantik dan mengekalkan staf akademik yang terbaik.

DEB mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem pendidikan negara. Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia adalah salah satu perubahan yang dibawa untuk menaikkan nama negara di persada dunia. ekonomi dan politik. 23 . Sebelum tahun 1970. iaitu rancangan kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial. Di samping mewujudkan jenis-jenis sekolah wawasan dan sekolah bestari. RMK-9 merupakan antara RMK yang memberi impak kepada pembangunan negara sehingga diperkukuhkan lagi dalam RMK-10. Dalam tempoh RMK-8 dilaksanakan sepanjang tempoh 5 tahun (2001-2005). Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. aspek pendidikan dan pembangunan sumber manusia memang sentiasa ditekankan. Maka. Maka. keutamaan yang difokuskan adalah lebih ke arah memperkasakan ICT di sekolah-sekolah supaya pelajar tidak buta IT bahkan celik IT. sebilangan besar bumiputera lemah dalam pendidikan menyebabkan hanya segelintir sahaja yang mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi memenuhi gunatenaga mahir manusia dalam pelbagai profesion yang diperlukan. Perancangan pembangunan negara bermula dengan Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) sehingga Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) yang meliputi dasar utama pembangunan seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB). Di samping memperbaiki sistem pendidikan negara kepada tahap yang memuaskan berbanding dengan negara yang lain. struktur pendidikan telah berubah di mana rancangan pendidikan dihubungkaitkan dengan memperkukuhkan system pendidikan negara dan membina perpaduan social. Seterusnya. RMK-10 lebih kepada memperkukuhkan usaha yang dijalankan dalam RMK-8 dan RMK-9.KESIMPULAN Dapat dirumuskan di sini bahawa kewujudan Rancangan Malaysia adalah bertujuan untuk membangunkan sistem pendidikan negara supaya selaras dengan arus pembangunan negara. Kajian mendapati dalam setiap rancangan pembangunan lima tahun bermula dari Rancangan Malaysia Pertama hingga ke rancangan terkini. dapat dilihat di sini bahawa RMK-9 lebih menfokuskan kepada pembangunan modal insan dalam jatidiri masyarakat Malaysia. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Dasar Wawasan Negara (DWN).

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.pdf 24 . Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) .utusan.RUJUKAN.pmo.my/btp/ http://www.my/dokumenattached/RMK/RMK10_Mds.my/2291/1/Aziziyahaya__sekolah_Wawasan.com.iiep.gov. http://eprints. http://www.pdf. Mac 2012.gov.Edisi Pelancaran PIPP 2006.unesco.htm Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9: 2006-2010) .php/component/content/article/284-rancanganmalaysia/1354-rancangan-malaysia-kesembilan.my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/html/bahasa.pmo.pdf Rancangan Malaysia Ke-9. Dalam http://planipolis.moe. http://pmr.penerangan.my/index.gov. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010.edu.my/dokumenattached/RMK/RM8.html http://www.org/upload/Malaysia/Malaysia%20PIPP%2020062010%20Malaysian.utm.pdf http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful