You are on page 1of 25

Hng dn s dng Avast!

1. Gii thiu Avast Trong s cc phn mm dit virus min ph hin nay th Avast!( Avast!Free Antivirus. Avast!Internet Security Avast!Pro), l cng c tng i ton din v ngoi hiu qu dit rt tt, qut c ti thi im khi ng my, nh,tn t ti nguyn, h tr ting Vit th phn mm ny li cn c tnh nng vn ch c cc phin bn c ph l chng li Spyware, chng th rc, chng my tnh b tn cng bng h thng tng la ca mnh, Hng avast! va tung ra phin bn avast! Antivirus 6.0 vi nhiu ci tin v vn tip tc min ph vi mt s tnh nng gii hn hn so vi cc bn c ph. Bn c th ti chng trnh ti http://tinyurl.com/yan96fu, dung lng 51.6 MB v tng thch vi Windows 7, Windows Vista v Windows XP SP2 hoc SP3. Phin bn Avast! Free Antivirus 7.0 (71,45MB) 2012 c nhiu ci tin so vi Avast! Free Antivirus 6.0 gip qut my nhanh hn, tiu dit virus, spyware mnh m hn, h tr tt Windows 8 (Nu ang dng phin bn Avast! 6 th khng cn phi g b, c ci t phin bn Avast! 7 bnh thng, chng trnh s t ng nng cp) (Bm vo link, i 8s, bm Skip This Ad gc phi ti file) *** DOWNLOAD AVAST! FREE ANTIVIRUS 7.0 ***

Cc tnh nng tiu chun: cng c chng virus, my qut, bo v thng tr, cp nht h
thng, o ha, kim dch m-un (sandbox), P2P/IM l chn, l chn chng li cc cuc tn cng Internet t bn ngoi, v su. * Cc tnh nng mi: - Thm ch ci t tng thch vi trnh dit virus ci sn trong my t trc. bng xut hin sau khi kch hot file ci t avast! 7, bm nt Compatible Install thay v Express Install ci theo ch ny.

- Tch hp dch v FileRep v cp nht d liu streaming. Hot ng da trn nn tng m my, dch v FileRep (file reputation) gip avast! 7 ra quyt nh thng minh hn v ngn chn kp thi cc mi nguy hi c th nh hng n my tnh da vo cc thng tin v d liu c cp nht lin

tc trn my ch ca Avast. Trong khi tnh nng cp nht streaming gip avast! 7 kp thi i ph vi cc mi e da mi xut hin. Xem thng tin v dch v v tnh nng ny trong th SUMMARY -> Cloud Services.

- Tnh nng Remote Assistance cho php ngi dng chia s mn hnh my tnh, gip khc phc s c Windows t xa. s dng tnh nng ny, chn th ADDITIONAL PROTECTION -> Remote Assistance, bm biu tng di trng ALLOW REMOTE CONTROL v copy m hin bng hin ra, ri gi m cho ngi dng avast! 7 s tr gip mnh t xa. Cng trong th ADDITIONAL PROTECTION > Remote Assistance, ngi kia bm biu tng di trng CONTROL REMOTE COMPUTER, nhp m va nhn c vo bng hin ra, ri bm Connect kt ni v iu khin my t xa.

- H tr xut v nhp cc thit lp avast! 7. Trc tin, Bm biu tng Settings pha trn gc phi, chuyn xung nhnh Maintenance, bm Back up settings v chn cc thnh phn mun sao lu (bao gm thng tin ng k chng trnh), ri bm nt Continue. Trong hp thoi m ra, chn th mc lu file cu hnh ca avast! 7 c phn m rng l avastconfig. C th mang file ny n my khc ci avast! 7 v nhp cu hnh thit lp nh trn my mnh thng qua nt Restore settings.

- Nng cp tnh nng AutoSandbox (chy cc ng dng ng nghi trong mi trng o ha, cho php chy th cc phn mm nghi vn bn trong ) v bo v cc trnh duyt (Browser Protection). Thng tin v hai tnh nng ny c trong th ADDITIONAL PROTECTION -> Remote Assistance.

- Cc nhm tnh nng bo v my tnh trong thi gian thc nm trong th REAL-TIME SHIELDS -> Protection status hin th trong biu hnh trn. Trong ni bt vi cc tnh nng nh bo v chng li cc trang web c cha m c, ngn chn hacker thm nhp thng qua cc phn mm ngang hng (P2P), ngn chn cc phn mm gy hi da vo hnh vi ca chng, l chn mng gip ngn chn cc phn mm gin ip gi thng tin ra bn ngoi cng nh hacker xm nhp t bn ngoi vo h thng

- Screen saver mi c hiu ng hp dn, nhng vn duy tr tnh nng t ng qut virus, spyware mi khi c kch hot. Tnh nng mi vt tri WebRep: mt plugin dnh cho c hai trnh duyt ph bin nht hin nay l Internet Explorer v Firefox. Tin ch ny c chc nng sp xp cc website ty thuc vo mc uy tn ca chng. Avast s kim tra mc ng tin cy ca bt c mt website m bn truy cp vo, nu pht hin m c nguy hi cho h thng, Avast s lp tc a ra mt cnh bo nhc nh ngi dng.

Autosandbox: Nh cc bn bit, vic nhn ra u l phn mm c u l phn mm an ton khng h n gian. V l , Avast 6 s dng Autosandbox cho php my tnh chy nhng phn mm ng ng trong mt mi trng o v khi c du hiu cho thy phn mm c cha m c th lp tc phn mm ny s b chn ngay t mi trng o, m bo an ton cho my tnh tht ca bn.

Script and Behavior Shields: Kh nng bo v my tnh trong thi gian thc ca Avast 6 tr nn mnh m hn rt nhiu. Bn hy c yn tm rng mi ng ngch trong chic my tnh ca mnh nh cac ng dung ang thc thi cho n cc ng dng chy nn u c Avast 6 mt ti. Khng dng li , ngay c vic gi nhn email, download hay upload cng c Avast 6 kim sot cht ch. Boot-time scanner: Vi tnh nng ny, Avast s chy trc khi h iu hnh Windows khi ng. iu ny m bo cho bn c c mt h thng Windows c vn hnh n nh cung nh trnh c rt nhiu ri ro do cc phn mm c hi mang li.

Bn cnh , Avast 6 phin bn tr ph cn bao gm nhng tnh nng rt hu ch nh Safe Zone hay Site Blocking Giao din thn thin v hp l Giao din ngi dng l mt trong nhng thnh phn khng th thiu ca bt c mt phn mm no. Mt giao din thn thin, r rng v hp l s gip ngi dng d nm bt c cch s dng cng nh t c hiu qu cao hn. Avast 6 cng lm kha tt vic nay.

V mt tng th, Avast 6 vn gi li mt giao din quen thuc nh nhng phin bn trc . iu ny gip cho cc ngi dng lu nm ca dng sn phm ny khng phi mt thi gian lm quen li t u vi giao din mi.

Bn cnh , cch thc sp xp hp l v r rng ca Avast 6 cng khin ngi dng mi cung d dng lm quen. Bn s nhanh chng nm bt c hu ht cc chc nng ca Avast 6 m khng tn nhiu thi gian v cng sc. Mt iu cn lu l bn cn ci t Adobe Flash Player c th xem c cc thng s thng k, lch s qut virus ti mc Statistics ca chng trnh.

Hiu nng s dng cao Ni lo lng ca nhiu ngi s dng cc phn mm dit virus thng l dung lng b nh m chng trnh chim dng khi n chy nn. y l iu hp l khi chc chn bn khng h mong mun chic my tnh ca mnh tr nn nng n v ch.

Nu vy th bn hy yn tm, Avast 6 l sn phm phng chng m c chim dung lng b nh it nht khi n chy nn. Cu th, con s i vi Avast 6 dao ng t khong 6MB n 13MB, qu nh nu so snh vi McAfee Antivirus Plus 2011 (sn phm ny chim n gn 60MB b nh khi chy nn). ng k v ci t d dng Khng c g ng phn nn v ch trch vi cch thc ci t ca Avast 6 ban min phi. N c n gin n mc ti a, gip cho nhng ngi s dng my tnh bnh thng cng c th thc hin c. Nhng bn cn ch l hy la chn thm trnh duyt Google Chrome trong qu trnh ci t c th s dng nhng plugin cn thit.

Bn cnh , vic ng k i vi Avast 6 rt nhanh khi bn c th ng k s dng phin bn min ph hay tr ph d dng. 2. Hng dn s dng Gii thiu chung v Ca s Giao din Chnh avast! Ca s giao din chnh ca avast! gm bn khung nm bn tri: SUMMARY (TNG KT), SCAN COMPUTER (QUT MY TNH), REAL-TIME SHIELDS (CC B BO V THI GIAN THC) v MAINTENANCE (BO TR). Mi khung c chia thnh cc khung-con m cc thng tin tng ng. Bc 1. Nhn kch hot ca s sau:

Khung SUMMARY hin th Trng thi Hin hnh AN TON Di y l m t ngn gn cc tnh nng ca bn khung: SUMMARY (TNG KT): Khung ny cha cc khung con Current Status (Trng thi Hin hnh) v Statistics (Thng tin Thng k). KhungCurrent Status (Trng thi Hin hnh) cho bit tnh trng hot ng ca cc thnh phn chnh ca avast! c chc nng bo v my tnh ca bn khi m c v virt. Khung STATISTICS (Thng tin Thng k) hin th cc thng tin hot ng ca tng thnh phn ca avast!trong thi gian mt tun, mt thng hay mt nm.

SCAN COMPUTER (QUT MY TNH): Khung ny cha cc khung con Scan Now (Qut tc thi), Boot-time Scan (Qut ti Thi im Khi ng) v Scan Logs (Nht k Qut). Khung SCAN NOW lit k cc thit t khi bn mun t thc hin qut. Khung BOOT-TIME SCAN cho php bn thc hin mt tin trnh qut ti thi im khi ng trong ln my tnh khi ng tip theo, v khung SCAN LOGS hin th nht k cc ln qut virt theo nh dng bng. REAL-TIME SHIELDS (CC THNH PHN BO V THI GIAN THC): Khung ny cha ton b cc tnh nng lin quan n vic gim st hoc 'bo v' v mi mt cho my tnh, khi u l tnh nng FILE SYSTEM SHIELD (BO V H THNG TP TIN). Khung ny cho php thit t cc tnh nng bo v theo thi gian thc, bao gm c vic bt hay tt tng thnh phn bo v. MAINTENANCE (BO TR): Khung ny gm cc chc nng Update (Nng cp), Registration (ng k), Virus Chest (Vng Cch ly Virt), v About avas! (Thng tin avast!). Ca s Update cho php bn t thc hin vic nng cp chng trnh v cp nht c s d liu virt trong khi khung REGISTRATION l ni bn c th ng k phin bn avast! ang s dng. Khung VIRUS CHEST cho hin th cc loi m c hay vi rt c avast! pht hin trong qu trnh qut, v cho php bn x l chng theo nhiu cch nh xa, nghin cu k hn hoc gi ti trung tm nghin cu vi rt. Khung ABOUT AVAST! hin th thng tin phin bn chng trnh avast! ang s dng. Lu : Khung SCAN COMPUTER v MAINTENANCE c nhiu tnh nng hu ch trong i ph vi vi rt v cc m c. 2.1 Hng dn ng k chng trnh: Tuy l phin bn min ph nhng ngi dng phi ng k c th s dng phn mm mt cch y , vi thi hn bn quyn trong vng 1 nm. Sau khi ht hn th tip tc ng k s dng.Sau khi hon tt qu trnh ci t, mt hp thoi hin ra, ti hp thoi ny, bn nhn vo nt Register your Program. 1 hp thoi khc hin ra, nhn vo nt Select ti mc Base Protection. Tip theo, in y thng tin, bao gm h tn, email vo hp thoi, ri nhn nt Register for free license

2.2 Chuyn giao in sang ting Vit, thc hin theo cc bc sau: + Nhn nt Settings t gc trn bn phi ca giao in Avast, chn Language t hp thoi hin ra, nhn vo nt Install additional languages, nh du vo mc Ting Vit, ri nhn OK.

+ Sau khi hon tt qu trnh ci t ngn ng mi, quay tr li hp thoi Language, chn Ting Vit v nhn OK.

2.3 Kha mt website ngn truy cp vo website no, bn vo Additional Protection > Site Blocking v nh du vo Enable site blocking. Bn nhp a ch website vo trng URLs to block ri bm Add thm vo.

Bn cng c th dng k t i din kha cc website c cha t kha no (v d www.*game*.*dng kha tt c cc URL c cha t game). Khi truy cp th s nhn c thng bo b kha.

Mun loi mt website ra khi danh sch b kha th bn a chut n v tr cha a ch v bm delete. 2.4. S dng tnh nng Sandbox y l cng c qun l cc ng dng thc thi chy trong Windows, khi c du hiu khng an ton th avast! Free Antivirus s chn li v yu cu bn la chn ch chy cho ng dng m bo an ton vi h thng.

Khi khi ng my s c hp tc v ca Sandbox hin ra, ti y bn s bit thng tin v ng dn n tp tin , tn tp tin kch hot. Qua , bn chn ch chy Action to take l Open in sand box (recommended) chy trong mi trng ca Sandbox nhm kim tra an ton; chn Open normally khi thy tp tin ng tin cp v ng thi nh du vo Remmenber my answer for this program; trng hp nghi ng l virus th bn chn Cancel opening. Xong, bn bm OK Sandbox thc thi.

Nu nh thy tnh nng ny lm phin bn th bn vo Additional Protection > AutoSandbox ri bmSettings. Ti phn AutoSandbox bn b du chn Enable Sandbox i ri bm OK v hiu ha. Bn cng c th tm hiu tt c cc thit lp lin quan ti y.

2.5 T Cp nht avast! avast! hot ng ch nn trn my tnh ca bn, t ng cp nht c s d liu vi rt cng nh bn thn chng trnh mi khi bn kt ni vi Internet. Tuy nhin, trong trng hp khng th kt ni thng xuyn vo mng Internet, b hn ch truy cp, hoc ch dng tm thi,vic bn t cp nht chng trnh s thun tin v hiu qu hn. Lu : C hai cch thc hin vic cp nht chng trnh avast! mt cch th cng: Cch th nht l thng qua ca s giao din ngi dng chnh ca avast!, v cch th hai l s dng trnh n cm ng cnh xut hin khi bn nhn chut phi vo biu tng avast! trn Khay H thng. ng thi, bn c th tt ch cp nht t ng ca chng trnh thng qua la chn BASIC SETTINGS trn

ca s xut hin khi nhn chut vo chng trnh.

nm trn gc phi ca s giao din chnh ca

S dng Ca s Giao din Ngi dng Chnh T Cp nht avast! t thc hin vic cp nht avast! thng qua ca s giao din ngi dng, hy theo cc bc sau: Bc 1. Nhn m ca s giao din chnh ca avast! nh di y:

Hnh 1: Khung Sumamary hin th Trng thi Hin hnh, cha nhng thng bo chung v tnh trng cp nht phin bn ca Chng trnh Mt phn cp nht cho chng trnh hoc c s d liu vi rt c gn vi mt biu tng mu da cam vi du chm than gia thay v biu tng mu xanh vi du chn nh thng dng. Phin bn ca bn cp nht c hin th mu , v nt Update (Cp nht) cng c hin th. Bc 2: Nhn cp nht Phin bn Chng trnh nh di y:

Hnh 3: Chng trnh c cp nht phin bn mi Sau khi thc hin cp nht, chng trnh c nng cp ln phin bn 5.0.594 t phin bn 5.0.545 Di y l nhng gii thch ngn gn ca tng mc, biu tng trng thi trn khung Curent Status SECURED (Trng thi Hin hnh AN TON): Gi : Nhn hin th hoc n thng tin trong Trng thi Hin hnh.

Real-time shields (Bo v Thi gian thc): Biu tng ny cho bit tnh trng hot ng ca b bo v thi gian thc. Thnh phn bo v thi gian thc ny s gim st ton b cc hot ng ca

my tnh; v bao gm bo v thi gian thc cho email, cho cc tp tin h thng, cho trnh duyt v cc h thng khc. Nu mt thnh phn bo v thi gian thc khng hot ng, c th l do ch nh hoc b tn cng bi chng trnh ph hoi, khi , biu tng avast! trn Khay H thng s thay i nhm phn nh trng thi ny: Definitions auto updates (T ng cp nht): Biu tng ny xc nh trng thi C ch t ng cp nht l bt hay tt. Virus definitions version (Phin bn c s d liu v rt): Biu tng ny hiu thng tin thi gian ca phin bn vi rt mi nht c cp nht. nh dng thi gian c hin th nh sau: 10 xc nh nm 2010, 06 ch thng v 29 l ngy. Program version (Phin bn chng trnh): Biu tng ny hin th phin bn c cp nht gn y nht ca chng trnh. Expiration date (Ngy ht hn): Mc ny hin th thng tin ngy v gi ht hn ca bn avast! bn ang s dng, bn nn ci hoc ng k li trc thi im .

Bc 3. Nhn

kch hot ca s sau:

Hnh 4: Khung CP NHT trn ca s giao din chnh ca chng trnh

Khung Maintenance UPDATE (Duy tr Cp nht) c s dng thc hin vic cp nht chng trnh v c s d liu vi rt mt cch th cng. Bc 4: Nhn rt. thc hin cp nht b tm dit v thng tin vi

Bc 5: Nhn sau khi qu trnh nng cp c hon thnh quay v mn hnh Maintenance UPDATE (Duy tr CP NHT) Cc bc cp nht chng trnh avast cng ging nh vic cp nht b tm dit v thng tin virt. Bc 6: Nhn Nng cp chng trnh. khi ng tin trnh cp nht v bt u vic

Bc 7: Nhn sau khi vic nng cp hon thnh, quay tr v ca s Maintenance UPDATE (Duy tr CP NHT). Nng cp avast! Vic nng cp chng trnh avast! v cp nht thng tin virt c th c thc hin thng qua trnh n cm ng cnh. Trnh n ny c th c dng truy cp ca s Maintenace UPDATE (Duy tr CP NHT). t cp nht C ch tm dit v thng tin vi rt ca avast! s dng trnh n cm ng cnh, hy theo cc bc sau: Bc 1. Nhn phi chut vo trong Khay H thng:

Hnh 5: Trnh n iu khin ca avast! Bc 2: Chn Update > Engine and virus definitions m Hnh 4, v thc hin cc bc 4 v 5 Bc 3: Chn Update > Program m Hnh 6 v theo cc bc 6 v 7 trong mc 3.1 Hng dn T thc hin Cp nht avast! S dng Ca s Giao din Chnh Tt Tnh nng T ng Cp nht ca avast! ch mc nh, avast c thit t t ng ti v v cp nht chng trnh v c s vi rt mi. Tuy nhin, bn c th tt tnh nng trong phn Settings nm gc trn bn phi ca s giao din chnh.

Bc 1. Nhn m ca s avast! BASIC SETTINGS, sau chn Updates m khung UPDATE SETTINGS. Bc 2. Nhn chn Manual update cho c hai mc ENGINE AND VIRUS DEFINITION v PROGRAM.

Hnh 6: Khung SUMMARY ATTENTION (CH TNG KT) hin th trng thi t ng cp nht ang b tt Nhng ngi dng c kinh nghim c th ty chn nhng thng s cp nht trong mc Details (Chi tit) v Proxy Settings (Thit t My y quyn). Hy theo cc bc sau: Bc 3. Nhn tng mc. m rng mc Details v Proxy Settings c th thay i cc thng s trong

Bn va tm hiu v cc cch khc nhau c th t thc hin vic cp nht C ch tm dit v c s d liu thng tin vi rt cng nh nng cp chng trnh trong avast!, hy chuyn sang mc 4.0 2.6 Qut tm v i ph vi Virt trong avast! Trong phn ny bn s tm hiu cc phng php qut tm. Bn cng s hc cc thc hin mt tc v qut tng th hay quet tng th mc hoc qut ngay khi khi ng h thng. Ca s SCAN COMPUTER > SCAN NOW c bn la chn qut tm ca avast!; m ca s ny, hy thc hin:

Bc 1. Nhn

vo ca s sau:

Khung SCAN COMPUTER cha SCAN NOW Hng dn v cc la chn tng ng nh sau: Quick scan (Qut nhanh): La chn ny c khuyn dng vi nhng ngi dng c t thi gian qut tm cc chng trnh c hi trong h thng. Full system scan (Qut ton b h thng): Nn dng la chn ny nu bn c thi gian thc hin vic qut ton b h thng hoc trong ln u qut tm vi rt cho my tnh. Thi gian hon tt qu trnh qut ny s ph thuc vo s lng ti liu, tp tin, v dung lng cng cng nh tc ca my tnh. Hy tham kho phn 4.4 Hng dn Thc hin Qut Ton b H thng. Removable media scan (Qut cc a ngoi): La chn ny dng qut cc a ngoi, th nh USB, v cc thit b lu tr khc, nht l cc a khng phi ca bn. Tnh nng ny cho php qut tm cc chng trnh c hi c kh nng t ng chy khi a c cm vo my tnh. Select folder to scan (Chn th mc qut): S dng la chon ny khi bn mun qut tm mt th mc ring hoc mt nhm cc th mc c bit khi bn bit r hoc nghi ng rng cc th mc hoc tp no b nhim virt. Hy xem phn 4.5 Hng dn qut Th mc. Gi : Mi la chn qut u c thng tin c th lin quan, nh vng nh s c qut. Nhn tm hiu hng dn lin quan. Nu bn c kinh nghim hoc thnh tho v lnh vc ny, hy nhn ti u cc thng s tm kim cho tng la chn.

Hng dn Thc hin Qut Ton b H thng qut ton b h thng, hy theo cc bc sau: Bc 1. Nhn trong la chn Full system scan ca s sau s hin ra:

Ca s SCAN NOW thc hin Qut ton b h thng/ ang thc hin qut... Sau khi qu trnh qut ton b h thng hon thnh, v nu pht hin c nguy c, ca s Full system scan c th xut hin nh di y:

Hon thnh qu trnh qut tm vi cnh bo THREAT DETECTED! (PHT HIN NGUY HIM) Qu trnh qut ton b h thng pht hin mt s loi nguy him; tm hiu cch x l, hy xem phn 4.7 Hng dn i ph vi Vi rt Vng Cch ly V rt ca avast! l mt th mc c to ra trong qu trnh ci t chng trnh avast!, to thnh mt 'vng cm' hay 'cch ly' khin m c hay vi rt khng th tng tc hoc kch hot bt k tin trnh no trn h thng. Hng dn Thc hin Qut Th mc qut th mc, hy theo cc bc: Bc 1. Nhn trong la chn Select folder to scan kch hot ca s sau:

Hp thoi hng dn chn vng qut Hp thoi Select the areas hng dn bn chn th mc mun qut. Bn c th chn nhiu hn mt th mc qut. Khi bn nhn chn cc chn bn cnh mi th mc, ng dn ca th mc s c hin th trong trng Selected paths. Bc 2. Nhn sau: bt u qut cc th mc chn, khung tin trnh s hin ln nh

: Tin trnh qut th mc Gi : avast! cho php bn chn tng th mc ring r theo trnh n cm ng cnh ca Windows xut hin khi nhn phi chut vo mt th mc. Chn gn tn th mc nu bn mun thc hin qut tm vi rt cho th mc ny.

Hng dn Qut ti Thi im Khi ng Tnh nng qut ti thi im khi ng ca avast! cho php bn qut kim tra ton b cng h thng trc khi H iu hnh Microsoft Windows bt u chy. Ti thi im , hu ht cc m c v cc chng trnh ph hoi cng nh vi rt vn cha hot ng, ng vy, chng cha c c hi t kch hot hay tng tc vi cc tin trnh khc. V l do , chng d dng b pht hin v xa b. Tin trnh qut ti thi im khi ng truy cp trc tip vo h thng a khng qua cc trnh iu khin ca h iu hnh Windowsni m thng b tn cng bi cc chng trnh c hi. Do s pht hin cc 'rootkit' gan l nht - rootkit l tn gn cho mt s chng trnh ph hoi nguy him. Chng ti khuyn ngh thc hin qut ti-thi-im-khi-ng ngay c khi c nghi ng nh rng my tnh ca bn b tn cng hay ly nhim. La chn Boot-time Scan (Qut ti thi im khi ng) nn c s dng qut k ton b h thng ca bn. Vic lm ny s mt thi gian, ty thuc vo tc my tnh v lng d liu cng nh s a trn h thng ca bn. Tin trnh Qut ti thi im khi ng s c thc hin trong ln my tnh khi ng tip theo. qut my tnh ti thi im khi ng, hy theo cc bc sau: Bc 1. Nhn Bc 2. Nhn ti. Bc 3. Nhn thi im khi ng. m khung BOOT-TIME SCAN. chn thc hin vic qut trong ln my tnh khi ng ln nu mun thc hin vic thc hin ngay lp tc tin trnh qut ti

Ch : Tin trnh qut ti thi im khi ng s c thc hin trc khi h iu hnh v giao din ha hot ng; v vy, giao din chng trnh s l mn hnh k t mu xanh nh sau:

Tin trnh qut ti thi im khi ng ca avast! avast! s thng bo mi khi pht hin mt vi rt, v cc la chn Delete (Xa), Ignore (B qua), Move (Chuyn ti), hoc Repair(Sa) i vi cc tp nhim c php hin, tuy nhin chng ti khuyn bn khng nn chn b qua trong bt k trng hp no. Cc ln trn ch xut hin khi chng trnh pht hin mt tp nhim vi rt. Hng dn i ph vi Vi rt Trong qu trnh ci t avast!, Vng Cch ly Vi rt c to ra trn a ca my tnh. Vng Cch ly Vi rt ny l mt th mc c bit c cch ly khi phn cn li ca h thng, v l ni lu cc m c v vi rt tm thy trong qu trnh qut, cng nh cc ti liu, tp tin hay th mc b nhim. Nu bn tng nng cp chng trnh v cp nht thng tin vi rt, bn s quen thuc vi khung MAINTENANCE - ni bn c th truy cp Vng Cch ly Vi rt trong avast. x l cc m c v vi rt tm thy trong qu trnh qut, hy thc hin: Bc 1. Nhn m ca s:

Hnh 8: Cnh bo PHT HIN NGUY C! trong ca s SCAN RESULTS Bc 2. Nhn m danh sch x-xung cha cc hnh ng tng ng cho cc mi nguy c va c pht hin nh trong Hnh 8 pha trn. Ch : Trong v d ny, chng ta s di chuyn cc tp tin b nhim vo Vng Cch ly Virt. Tuy nhin, danh sch cc lnh gm ba la chn khc nh sau:

Repair (Sa): Lnh ny s c khi phc tp b nhim. Delete (Xa): Lnh ny s xa - vnh vin - tp tin b nhim. treating potentially harmful malware or virus threats. Do nothing (B qua): ng nh tn gi, lnh ny khng thc hin g c, v lnh ny khng c khuyn dng khi pht hin cc nguy him tim tng hoc vi rt. Bc 3. Chn mc Move to Chest (Chuyn n Vng Cch ly) sau chn s xut hin: , ca s sau

Vi rt c chuyn vo Vng Cch ly Vi rt Hng dn S dng Vng Cch ly Virt Gi bn c th t do quyt nh s x l mt virt khi n c chuyn vo Vng Cch ly ca avast!.

Bc 1. Nhn

v chn

kch hot ca s:

Vng Cch ly Vi rt hin th thng tin ca hai loi virt Bc 2: Nhn phi chut ln mt trong hai virt hin th cc hnh ng x l:

Cc lnh x l mt vi rt trong Vng Cch ly Lu : Nhn p chut vo mt vi rt trong Vng Cch ly s khng kch hot hoc khi ng vi rt . Vic s hin th cc thng tin thuc tnh ca vi rt, cng nhu khi bn chn Properties t trnh n cm ng cnh tng ng. Cc hnh ng x l vi rt trong trnh n cm ng cnh nh sau: Delete (Xa): Lnh ny s xa trit virt. Restore (Khi phc): Lnh ny s phc hi virt v th mc c ni n c tm thy. Extract (Chp): Lnh ny s sao tp hoc vi rt vo mt th mc do bn chn. Scan (Qut): Lnh ny s thc hin mt tc v qut khc i vi tp nhim virt ny. Submit to virus lab... (Gi mu ti trung tm nghin cu vi rt...): Lnh ny cho php bn gi mu vi rt ti trung tm nghin cu phn tch thm. Mt mu ng k s xut hin yu cu bn in thng tin v gi i. Properties (Thuc tnh): Lnh ny hin th cc thng tin chi tit v vi rt. Add... (Thm vo): Lnh ny cho php bn chn th mc hay tp chuyn vo Vng Cch ly. Tnh nng ny rt hu ch khi bn mun bo v d liu khi b vi rt tn cng. Refresh all files (Duyt li danh sch tp): Lnh ny s cp nht li danh sch tp hin th cc tp hin ti. Cc Phng php Dit Vi rt Nng cao Trong mt s trng hp, s bo v ca avast!, Comodo Firewall v Spybot l khng ; d chng ta n lc ht sc, my tnh c nhn hay h thng cc my tnh ti ni lm vic vn c th b nhim m c hay vi rt. Trong phn 4.1 Hng dn c bn i ph vi S bng pht Vi rt c nu mt s phng php i ph vi cc loi m c v vi rt xo quyt. Tuy nhin, cn c nhng phng php khc na i ph vi cc loi nguy c ny. Phng php A: S dng a CD/DVD dit virt

Mt s cng ty pht trin phn mm dit vi rt cung cp a CD/DVD dit vi rt 'khn cp'. Bn c th ti v cc tp nh ISO ca chng trnh (nh dng ny ghi thnh a CD hoc DVD). s dng cc a CD/DVD ny, hy lm theo cc bc sau: 1. Ti v v ghi chng trnh dit virt vo a CD hoc DVD. 2. Cho a va to vo a CD/DVD ca my tnh b nhim vi rt v khi ng li my tnh vi chn la khi ng t a CD/DVD. Thng th bn c th nhn phm F10 hoc F12 ngay sau khi bt my. Hy ch cc thng tin ch dn trn mn hnh sau khi khi ng thc hin 1. Kt ni my tnh vi mng Internet chng trnh dit virt c th t ng cp nht c s d liu vi rt nu cn, sau chng trnh s thc hin qut ton b cc a tm v dit cc loi phn mm c hi. Danh sch cc chng trnh dit vi rt trn CD:

AVG Rescue CD Kaspersky Rescue CD F-Secure Rescue CD BitDefender Rescue CD Bn cng c th s dng cc cng c sau qut my tnh ca minh, nhng chng trnh ny chy vo thi im H iu hnh Windows khi ng; tuy nhin cc cng c ny ch c tc dng vi cc loi vi rt ly nhim trn my khng gy nh hng ti s hot ng ca chnh cc cng c:

HijackThis and other tools from free Clean-up Tools from Trend Micro company. RootkitRevealer from Sysinternals from Microsoft.
Lu : Bn c th s dng ln lt tng cng c nu trn tng ti a hiu qu. Phng php B: Ci t li H iu hnh Microsoft Windows Lu : Trc khi bn thc hin, hy chc chn rng bn c lu mi thng tin lin quan ti bn quyn phn mm hay m s ng k phn mm v bn ci t H iu hnh Windows cng nh cc chng trnh phn mm khc. Vic ny i hi phi mt thi gian chun b nhng s l gii php tt trong trng hp khng th tiu dit trit cc chng trnh c hi hay vi rt bng cc phng php khc. Sao l tt c cc tp trn my tnh. Ci li H iu hnh Microsoft Windows vi la chn nh dng li ton b a. Cp nht h iu hnh Microft Windows sau khi hon thnh ci t. Ci t avast! (hoc mt chng trnh dit virt bn tin tng) v cp nht chng trnh . Ci t cc chng trnh cn thit v hy s dng phin bn mi nht cng nh cp nht tng chng trnh. Lu : Trong bt c trng hp no cng khng c kt ni a sao lu vo my tnh trc khi hon tt cc bc pha trn. Bn c th s khin h thng b ly nhim li.

Connect your backup disk to your computer and scan it thoroughly to detect and eliminate any existing problems. Ni a sao lu vo my tnh v qut ton b a tiu dit cc chng trnh c hi. Sau khi pht hin v xa cc tp nhim, bn c th sao chp d liu t a d phng vo cng my tnh.

3. Kt lun Avast 6 rt thch hp dnh cho cc bn s dng my tnh c nhn vi im manh la yu cu cu hnh thp, d dng v rt n gin. Link: http://thuthuat.easyvn.net/avast-antivirus-free-6-0-mien-phi-nhe-va-nhieu-tinh-nang-danggia.vn#ixzz1ra32s6JA