You are on page 1of 8

2010 nr.

WOORD

uit jeruzalem

ISSN 1871 8248

Isral klaar voor Aliya

De Ambassade God heeft ons geroepen tot:


Troost Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk en de herboren staat Isral. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. (Jesaja 40:1) Onderwijs Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse visie kunnen ontwikkelen over Isral en over de verbondenheid met Isral. Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee n heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. (Efeze 2: 12-14) Gebed Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Isral en het joodse volk. Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. (Jesaja 62:6-7) Zegen Om de christelijke kerken, leiders en organisaties te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen in hun landen met betrekking tot Isral en het Joodse volk. De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:1-3) Inzameling Om deel uit te maken van Gods grote plan de joden terug te brengen naar Isral. Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natin; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. (Jesaja 49:22) Hulp Om hulp te bieden middels projecten in Isral, zodat alle inwoners er baat bij hebben. Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan n van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. (Mattheus 25:40) Verzoening Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood en Arabier. Gezegend zij mijn volk, Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Isral. (Jesaja 19:25) Voorlichting Om christenen informatie te verschaffen over de situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid. (Psalm 102:14-17) St. International Christian Embassy Jerusalem - afdeling Nederland Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle tel.: 038-750 12 83 info@icej.nl - www.icej.nl Postbank 2616 IBAN: NL39INGB0000002616 BIC: INGBNL2A ANBI nr. 0067 65 117.

Van de voorzitter
Chaveriem, Vrienden van Isral, Opnieuw is Isral in het nieuws. Deze keer door een boot in GAZA. Isral wordt beschuldigd en het lijkt opnieuw weer alleen te komen staan. De media stort zich erop en Isral komt negatief in het nieuws. Je ziet dat Isral in een lastig parket zit. En dat is niet voor het eerst. In 1980 riep Isral uit dat Jeruzalem hun hoofdstad zou zijn. Direct daarop gevolgd door protest in de Verenigde Naties. Verschillende landen riepen hun Ambassades weg uit Jeruzalem. De laatste in de rij was Nederland: gezwicht door Palestijnse druk. Toen waren er in 1980 moedige christenen die een Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem hebben opgericht, om Isral te bemoedigen. Dat is dit jaar 30 jaar. Een Jubileum. Al 30 jaar dat wij als ICEJ achter Isral staan in woord en daad. Dit jaar is het ook een Jubileum om met ons het Loofhuttenfeest te vieren, met als thema: Jeruzalem, een lof op aarde. Jes.62:7. Uitgebreide informatie kunt u in deze nieuwsbrief vinden. Als u de ICEJ wilt zegenen met een gift om door te gaan, zouden wij dat op prijs stellen. In Nederland willen wij als ICEJ, n het Loofhuttenfeest in Jeruzalem, ook een tournee organiseren. Van 13-22 november komt directeur Malcolm Hedding naar Nederland. Zie de agenda voor de plaatsen bij u in de buurt en noteer de data alvast. Om onze steun aan Isral te laten zien, heeft de ICEJ een huis voor Overlevenden van de Holocaust geopend in Haifa. Deze mensen zijn al hoogbejaard en leven veelal onder het minimum. Vandaar dat de ICEJ een handreiking aan hen wil doen. Dit wordt in Isral zeer gewaardeerd. In deze nieuwsbrief leest u hiervan een verslag. Ook u kunt betrokken zijn bij dit unieke project met een gift, o.v.v. Holocausthuis Haifa. Bovenal bidt met ons mee voor de situatie in Isral. Binnenkort kan Iran een kernbom produceren. De situatie in het MiddenOosten wordt alleen maar spannender. En de druk vanuit Amerika op Isral wordt ook steeds duidelijker. Maar Hij die in de hemel troont, lacht om dit gewoel van de volken: Hij heeft immers zijn Koning gesteld over Sion, zijn heilige berg. Psalm 2:6

Drs. J. Keegstra, voorzitter ICEJ-NL

Drs. Jacob Keegstra

International Christian Embassy Jerusalem

ICEJ maakt zich op voor Aliya-golf in 2010


door Howard A. Flower, ICEJ directeur aliya-activiteiten Het aantal mensen dat wereldwijd aliya maakt (naar Isral terugkeert) is sinds het begin van 2009 dramatisch toegenomen. De wereldwijde economische terugval en de recente golf van antisemitisme hebben deze onverwachte toename van terugkeer door Joden naar hun historische vaderland aangewakkerd. Tegelijk fungeren de vrij stabiele economie in Isral en de goede arbeidsmarkt als een baken dat Joodse mensen de weg naar huis wijst. De oorlog in Gaza begin vorig jaar veroorzaakte wereldwijd boze protesten tegen Isral en leidde tot gewelddadige incidenten tegen Joodse gemeenschappen buiten Isral, inclusief in Europa en op de Amerikaanse continenten. In Frankrijk is het aantal antisemitische incidenten in 2009 verdubbeld. Franse Joden die in de jaren 50 naar Zuid-Afrika waren gevlucht, vonden daar een veilige haven totdat meer recent een vloed van moslim-immigranten volgde, inclusief nieuwe problemen voor de Joden. Opnieuw is de aliya uit Frankrijk toegenomen. De aanhoudende recessie heeft een impuls gegeven aan de aliya vanuit Noord- en Zuid-Amerika aangewakkerd, met name vanuit Argentini. Samen met de economische problemen kwamen er ook bezuinigingen voor organisaties die aliya ondersteunen. Het Joods Agentschap voor Isral heeft de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem verzocht om te helpen met nieuwe programmas, die bedoeld zijn om immigranten in de periode direct na aankomst in Isral te ondersteunen. In juli komt er een vlucht vanuit Brazili met Joden vanuit heel Latijns Amerika. Wilt u ons helpen om dit project te steunen? In moeilijke periodes komen Joden voornamelijk naar Isral voor hun veiligheid. Op dit moment bevinden we ons in zon periode, waarin zij ernstig verlegen zitten om hulp. Afgelopen december heeft de ICEJ 85 Zuid-Afrikaanse Joden bijgestaan in een versneld inburgeringsproces. Zij waren gevlucht voor een verschrikkelijke golf van misdaad.

In Belarus helpt de ICEJ per jaar zon 500 Joden bij het verlaten van dit land, dat onder leiding van de laatste(?) Europese dictator een verschrikkelijk onderdrukkend regime kent. In de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) vertrekken veel Joden als gevolg van de slechte economische omstandigheden. In Zweden sponsort de ICEJ vluchten voor Joodse gezinnen, die worden weggedreven door een golf van antisemitisme door moslims en linkse groepen, die met de Palestijnen sympathiseren en plaaselijke Joden lastigvallen. Veel van hen zijn in de Tweede Wereldoorlog uit Denemarken gekomen tijdens de beroemde nachtelijke reddingsoperatie. De ICEJ werkt in Oezbekistan, waar de situatie voor Joden steeds moeilijk wordt omdat nieuwe wetgeving het Joodse onderwijs aan banden heeft gelegd. In Rusland heeft de regering paal en perk gesteld aan twee Isralische consulaten, die Joden visa voor immigratie gaven. Nu moeten veel aanvragers een lange reis maken naar Moskou een reis die hen soms zelfs door alle 11 tijdzones van het land voert. Toch is de aliya uit de voormalige Sovjet Unie in beide afgelopen jaren met 20% gestegen. De meeste nieuw aangekomen Joden zijn erg blij dat ze in Isral zijn. Temidden van hun eigen volk voelen zij zich veilig en zeker. Ze hebben meer mogelijkheden om werk te vinden voor hun gezin, om te leren en om een Joods leven te leiden. Maar buiten Isral wordt de wereld steeds gevaarlijker voor Joden. Een recente studie stelt dat er in 2009 wereldwijd 1.129 antisemitische incidenten zijn geregistreerd, tegen 559 in 2008. Op dit moment hebben christenen de mogelijkheid om Isral te helpen nog meer Joden thuis te halen. Te midden van economische problemen en toenemend antisemitisme zullen duizenden Joodse gezinnen terugkeren naar hun vaderland. Geeft u alstublieft gul om de ICEJ in staat te stellen deze nood te lenigen. U kunt dit doen door een gift over te maken via www.icej. org/donate.php. Vergeet niet om de keuzemogelijkheid Aliyah and Absorption (Aliya en inburgering) aan te vinken.

woord uit Jeruzalem

- 3

De wereld

ICEJ Standpunt met betrekkingtot de Gazavloot Vrijdag 4 juni 2010

moet zich schamen!


en trokken vervolgens ten strijde tegen Isral; in de verwachting te sneuvelen en rechtstreeks het paradijs te betreden! Gezien het feit dat er in de afgelopen jaren verschillende pogingen zijn onder-nomen om met vergelijkbare schepen wapens naar Hamas en Hezbolla te verschepen, was onderschepping door Isral van het bewuste schip en de hele vloot zonder twijfel gerechtvaardigd. Het Hamas-regime dat in Gaza de dienst uitmaakt is door een groot aantal landen officieel geregistreerd als terreur-organisatie. En het voortdurende wapenembargo op Gaza is in werkelijkheid een samenwerkingsverband met Egypte en de Verenigde Staten! Opnieuw slaan extreme moslims en vooral in Europa extreem Links de handen ineen om een roekeloze publiciteitsstunt uit te halen die weinig van doen heeft met hulpverlening aan Gaza. Niet alleen kostte deze gewaagde onderneming een aantal levens, maar zij toonde ook de antisemitische bedoelingen van degenen die zich er mee inlieten. De manier waarop landen als Turkije, maar ook de wereldgemeenschap (inclusief de Verenigde Staten!) over elkaar heen buitelden om Isral te veroordelen nog voordat de werkelijk feiten bekend waren, was ronduit zielig. Opnieuw zijn redelijkheid en waarheid overschaduwd dor blinde arrogantie en haat. Wat Isral deed was juist; iedere zichzelf respecterende democratie zou precies hetzelfde doen om haar burgers en haar soevereiniteit te verdedigen. Dat de westerse democratien er niet in zijn geslaagd om zich uit te spreken voor een meer doordachte benadering, gebaseerd op alle bekende feiten, toont aan hoe veel ruimte zij bieden aan de radicale haatcampagnes in hun eigen land. Het tevredenstellen van deze stemmen zal spoedig uitlopen op een ramp. De vrijheden, die zon zestig jaar gelden ten koste van zoveel bloed zijn bevochten, worden uitgehold maar als het Westen niet oppast zal dit omslaan in een orkaan! De premier van Isral had het bij het rechte eind toen hij de internationale gemeenschap beschuldigde van meten met twee maten en verklaarde dat zij het spoor bijster is waar het gaat om inzicht in het verschil tussen goed en kwaad. Deze hypocriete houding kan

De internationale veroordeling van Isral deze week in verband met de entering van het Turkse schip Mavi Marmara is ademt duidelijk de sfeer van: Val me niet lastig met feiten; ik heb mijn eigen mening reeds gevormd. De Isralische commandos enterden een schip dat duidelijk niet was bemand met vredelievende actievoerders, die van plan waren om liefde en hulpgoederen naar de bewoners van Gaza te brengen. Ieder oprecht mens die de videobeelden heeft bekeken dat de IDF tijdens de actie maakten, zal dit toegeven. In tegendeel; onder de passagiers bevond zich een groot aantal goed bewapende militanten, die werden gedreven door een krankzinnig verlangen om iedere Isralische militair die zij op hun reis naar Gaza ontmoetten lichamelijk letsel toe te brengen of er voor te sterven. Ondertussen is duidelijk geworden dat veel van deze zogenaamde actievoerders in werkelijkheid radicale islamitische Jihad-strijders waren, die volkomen voorbereid waren om hun leven op te offeren ten behoeve van dit avontuur vol misleiding. Zij lieten bij hun gezinnen en/of vrienden verklaringen achter van deze strekking

4 - woord uit Jeruzalem

International Christian Embassy Jerusalem

niet duidelijker worden aangetoond dan in bij de recente NoordKoreaanse torpedoaanval op een Zuid-Koriaans fregat, waarbij vijfenveertig Zuid-Koreaanse marinemensen omkwamen. Klonk er enige veroordeling? Werd er ook maar ergens [buiten Zuid-Korea] geprotes-teerd of woedend gereageerd op deze niet-uitgelokte agressie? Nee, dat wordt allemaal bewaard voor Isral, dat verstrikt is in een worstelingn met een tegenstander in Gaza, die met de volledige steun van Teheran en Damaskus onbeschaamd oproept tot Israls volledige vernietiging en regelmatig daadwerkelijk pogingen in die richting onderneemt. Een tegenstander die in de afgelopen tien jaar met een stalen gezicht zon tienduizend raketten heeft afgeschoten op Israls burgerbevolking.

Het is tegenwoordig populair om Isral een pak slaag te geven en spelletjes te spelen met totalitaire regiems in het Midden-Oosten, inclusie de heersers in Gaza. Maar uiteindelijk zal de waarheid over wat er zich werkelijk op de Mavi Marmara heeft afgespeeld aan iedereen bekend worden (dat is al gaande). Dat wil zeggen: voor hen die niet door haat zijn verblind en die zich niet op voorhand een oordeel hebben aangemeten! Oh, en als u het zich soms afvraagt iedere dag (!) rijden er vanuit Isral gemiddeld zon 150 truckladingen (!) met hulpgoederen Gaza binnen en voorzien de mensen die daar leven van de meest noodzakelijke hulpgoederen. Malcolm Hedding

Jeruzalem
door Jacob Keegstra Jeruzalem spreekt tot de verbeelding van elke Jood. Volgend jaar in Jeruzalem, wenst men elkaar toe, wanneer het niet mogelijk is om het Pesachfeest in Jeruzalem te vieren. Dit diepe verlangen heeft het volk altijd op de been gehouden. In 1967 kwam op wonderlijke wijze geheel Jeruzalem in handen van Isral. Maar, er was gn tempel meer. Er was slechts een klein stukje Klaagmuur over. Zelfs nu mogen de Joden niet op het Tempelplein komen bidden. Het Tempelplein wordt nog steeds beheerd door de Waqf, een moslimorganisatie en die laat geen Joodse gelovigen op de Tempelberg toe. Isral heeft uiteindelijk, n 13 jaar in 1980, Jeruzalem tot hoofdstad van Isral uitgeroepen. Dit werd in de VN niet gewaardeerd. Men zag liever een tweedeling van de stad of een stad onder Internationaal bestuur. Tegenwoordig is het al niet anders. Als we de geschiedenis van Isral nagaan, dan valt iets bijzonders op rond Jeruzalem. Met de intocht onder Jozua, begon Isral het land in te nemen, te beginnen met Jericho, daarna Hebron en Bethlehem, vervolgens de kuststrook, Golan en pas met koning David wordt Jeruzalem ingelijfd. Nu met de vredesbesprekingen met de Palestijnse Autoriteit is eerst Jericho weggegeven, vervolgens Hebron en Bethlehem. Een paar jaar geleden is de Gaza-strook door Isral verlaten.Nu zijn er al jaren de onderhandelingen met Syri over de Golan. Maar dat is niet het einde: uiteindelijk zal de strijd gaan om Jeruzalem. Is dit al voorzegd? Zou Jezus hier iets mee te maken kunnen hebben? Bij de geboorte van Jezus waren het Simeon en Anna die olv. de Heilige Geest drie dingen over dit kindje Jezus hebben voorzegd: - Licht tot Openbaring voor de heidenen, - Heerlijkheid voor Isral, en Verlossing van Jeruzalem, Luc. 2:32-38. De missie van Jezus geeft ook dit patroon te zien: Eerst is het Evangelie de volken doorgegaan. Nu is God bezig om zijn volk terug te brengen, zodat de Heerlijkheid, de Shekina van God, over zijn volk kan komen. Tenslotte, waar het allemaal in de bijbel op uitdraait: de strijd om Jeruzalem en de Verlossing ervan door Koning/Messias Jezus. De tijd spoed snel richting deze laatste fase. De tegenstanders hebben zich al gereed gemaakt om Jeruzalem te willen opdelen. Iran wil met een kernbom Isral van de kaart vegen. En de legers van de VN kunnen zomaar richting Jeruzalem worden gestuurd, Zach.12. Maar wij weten dat Jezus slechts met de adem van zijn mond, de vijand verslaat, Openb.19:11-16. Daarom is het zo van belang om als christenen te weten hoe laat het is op Gods klok en te blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem, Ps.122. Hij wil ons inschakelen, om Hem geen rust te gunnen, totdat Hij Jeruzalem stelt tot een Lof op aarde, Jes.62:7. Ook u kunt daarin deelnemen, door met ons mee te gaa naar het Loofhutttenfeest om het thema van Jeruzalem, een Lof op aarde te vieren. Zie de flyer van het Loofhuttenfeest voor de details.

woord uit Jeruzalem

- 5

Muren worden afgebroken Mei 2010 - Hulpprojecten


door Taylor Innes In de afgelopen maanden heeft ICEJ AID bijgedragen aan de renovatie van een hobbyruimte op een kostschool voor verweesde en misbruikte jongens, die geleid wordt door een ultra-Orthodoxe gemeenschap in Kfar Chabad bij Tel Aviv. De kostschool Or vSimcha (Licht en Vreugde) biedt een thuis aan zon 340 jongens, die behoefte hebben aan heel veel- zorg en herstelmogelijkheden. De hobbykamer heeft voor veel opwinding gezorgd en biedt hen een creatieve uitlaatklep om hun gevoelens te uiten. De jongens zijn wezen of komen uit gezinnen waar sprake is van misbruik. Van enkele van hen zit de vader in de gevangenis. Anderen staan onder gerechtelijk toezicht of hebben een gewelddadige ouder. Nog anderen komen uit verarmde of dakloze gezinnen. Ieders verhaal is op de n of andere manier tragisch en daarom heeft ICEJ AID besloten om te hulp te komen. Het hobbyruimte-project ging tijdens het Loofhuttenfeest afgelopen oktober van start. ICEJ AID bracht 50 deelnemers van het feest naar de school om de jongens te ontmoeten en om een bouw vallige muur om te halen als voorbereiding op de renovatie-activiteiten. Normaal gesproken nemen we onze supporters mee naar een project om hen te laten zien hoe we hebben geholpen, vertelde Melissa Pollock (ICEJ AID). Maar deze keer boden we de gelegenheid om zelf actief mee te helpen door die muur om te halen! Toen we een gedeelte van de werkstukken aan de andere muren zagen hangen, was het ons duidelijk dat er al flink gebruikt wordt gemaakt van de ruimte. Onlangs bezocht een delegatie van de ICEJ de kostschook in Kfar Chabad opnieuw; deze keer om het voltooide project te bekijken en bij de heropening van de hobbyruimte het lint door te knippen. Tijdens het bezoek werden de leden van het team door de jongens begroet met veel gelach, geknuffel en dankbaarheid. Er werd gezongen door een koor en er werd een kunstzinnige plaquette onthuld, die de jongens zelf hadden gemaakt. Op deze plaquette die boven de ingang van de ruimte werd opgehangen wordt de ICEJ bedankt voor haar gulle bijdrage. We zijn erg dankbaar dat we de ICEJ hebben leren kennen, vertelde rabbi Zeev Slavin, die aan de school verbonden is. We konden onze ogen niet geloven toen jullie tijdens Soekot met jullie voorhamers aankwamen en de muur letterlijk afbraken. Door jullie ruimhartigheid hebben al deze kinderen nu een hobbyruimte die op geen enkele manier meer lijkt op wat er eerst stond. Nogmaals namens alle kinderen heel hartelijk dank! Hij vervolgde: We werken aan hetzelfde doel, namelijk om ieder kind een gemakkelijker en dragelijker leven te bieden. Slavin beschreef het oude onderkomen als een ruimte met muren en vloeren die op instorten stonden en krakkemikkig meubilair. Nu is alles gloednieuw, inclusief het meubilair, waarvoor de Christelijke Ambassade heeft gezorgd. Iedere dag maken ongeveer 150 jongens gebruik van de ruimte. Hun werkstukken zijn schitterend. Iedere keer dat zij hier binnen komen raken jullie als het ware hun leven even aan, verzekerde Slavin ons. Bij de opening verklaarde Malcom Hedding (directeur ICEJ): Vooral voor de jongens zelf is dit project een bijzonder teken van vriendschap; juist zij hebben zoveel behoefte aan dit gebaar. Ze zullen hier veel plezier aan beleven en daarom knip ik dit lint met veel plezier door!

6 - woord uit Jeruzalem

International Christian Embassy Jerusalem

Onze hoge roeping


door ds Malcolm Hedding Ons geloof In de hoofdstukken 11 en 12 van Hebreen wordt geloof omschreven als het bewijs van de dingen die wij niet zien. Dit geloof gaat ervan uit dat de dingen die we niet kunnen zien reler zijn dan dat wat wij wel kunnen zien. Voor ons zijn het volbrachte werk van Jezus, Zijn opname aan de rechterhand van de heerlijkheid, Zijn spoedige komt en het bestaan van de Hemelse Stad reler dat alles wat we kunnen zien. Hoewel wij God niet kunnen zien, hebben wij Hem gezien in een fysieke verschijning. De openbaring van wie Hij is en wat Hij in Christus voor ons heeft gedaan inspireert ons om een heilig leven te leiden ook al gaat dit gepaard met aanvechtingen en moeilijkheden. Volgens de schrijver van de Hebreenbrief was dit ook het geval met de oudsten die ons zijn voorgegaan. Net als Abraham en de grote wolk van getuigen zijn onze ogen gericht op Jezus en op die glorieuze, naderende stad (Hebreen 11:10, 16; 12:1-2). Onze levenswandel God weet meer over ons dan wijzelf. Daarom past Hij van tijd tot tijd een correctieprogramma toe. Dat betekent dat Hij ons corrigeert, berispt en straft voor ons eigen bestwil. Dit maakt deel uit van de levenswandel van iedere gelovige, ongeacht wie we zijn we krijgen er allemaal mee te maken (Hebreen 12:3-11). Waar het om gaat is dit: omdat God ons beter kent dan wijzelf, kan Zijn correctieprogramma vreemd en verwarrend op ons overkomen. Er vanuit gaande dat ons leven op orde is, moeten we Hem hierin vertrouwen en niet gaan rebelleren, mopperen of tegenwerken. Dat is precies wat de gelovigen deden, aan wie de Hebreenbrief werd geschreven. Het is begrijpelijke reactie, maar wel vanuit het vlees. We moeten van deze dingen vrijkomen en ons leven volledig aan God toevertrouwen. Onze waakzaamheid De schrijver spoort zijn lezers aan om hun zelfmedelijden van zich af te schudden, zich te vermannen en Jezus te volgen. Als zij hierin falen, zullen ze verzwakken en de heup zal geestelijk gesproken nog verder uit de kom raken (Hebreen 12:1217). Of, zoals Paulus het stelt: hun geloof zal schipbreuk lijden (1 Timothes 1:19). Het ontbreken van een adequate, op geloof gebaseerde, geestelijke reactie op onze aanvechtingen en moeilijkheden kan ons in geestelijke zin gehandicapt doen raken. Dat wil zeggen: we kunnen loskomen van Gods genade, toelaten dat bitterheid wortelschiet in ons leven en daardoor aanleiding aan andere geven om zich te verontreinigen (Hebreen 12:15). De juiste reactie op perioden van correctie is: jagen naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien (Hebreen 12:14).

woord uit Jeruzalem

- 7

ICEJ - AGENDA
Spreekbeurten Jacob Keegstra 19 sept.: Dronten, PKN De Ark, 9.30 uur. Lofprijsdienst. 22 sept 3 okt.: Isral, Loofhuttenfeest thema: Jeruzalem een lofzang op aarde 13 nov.- 21 nov.: Tournee door Nederland 30 jaar ICEJ met Malcolm Hedding, o.a. 13 nov.: Zwolle 14 nov.: Rotterdam 16 nov.:Hattem 17 nov.: Dordrecht 18 nov.: Den Haag 20 nov.: Schiphol-Rijk 21 nov.: Amsterdam (Details volgen.)

ICEJ -SHOP

NederlaNdse reis 22 september - 3 oktober 2010 1595,=, o.b.v. half pension congreskosten 325,reisleider: Dhr. J. Keegstra meer info: www.icej.nl

Onderwijs DVDs
door

Alle CDs/DVDs: 15,-. - DVD The Covenant - DVD Pesach/Pasen - DVD Oude Testament - DVD Nieuwe Testament - DVD Gods profetische feesten - DVD Wie is Jezus? - DVD Over de Heilige Geest - CD The cry of His heart, B.Maas - MP3, alle seminars Loofh.feest 2009 - Boek: Familie van Abraham, V.Schlatter, 14,- Boek: Gods profetische feesten, 10,- Boek: De bergen van Isral, N.Archhold, 12,-. - Kaarten van Isral, 2,-. Te bestellen bij : ICEJ-kantoor 038-7501283 of mailen: info@icej.nl (Verzendkosten 2,50) (factuur wordt meegezonden)

Jacob Keegstra

n 15,Over de Heilige Geest

Wie is Jezus?
8 woord uit Jeruzalem