You are on page 1of 8

2010 nr.

WOORD
N

uit jeruzalem

TI

ON A L

IS

M IN T

th

TIAN

LE

ANNIVE

RSARY

30 jaar Gods trouw

ISSN 1871 8248

SS

Y JE R

De Ambassade God heeft ons geroepen tot:


Troost Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk en de herboren staat Isral. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. (Jesaja 40:1) Onderwijs Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse visie kunnen ontwikkelen over Isral en over de verbondenheid met Isral. Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee n heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. (Efeze 2: 12-14) Gebed Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Isral en het joodse volk. Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. (Jesaja 62:6-7) Zegen Om de christelijke kerken, leiders en organisaties te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen in hun landen met betrekking tot Isral en het Joodse volk. De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:1-3) Inzameling Om deel uit te maken van Gods grote plan de joden terug te brengen naar Isral. Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natin; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. (Jesaja 49:22) Hulp Om hulp te bieden middels projecten in Isral, zodat alle inwoners er baat bij hebben. Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan n van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. (Mattheus 25:40) Verzoening Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood en Arabier. Gezegend zij mijn volk, Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Isral. (Jesaja 19:25) Voorlichting Om christenen informatie te verschaffen over de situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid. (Psalm 102:14-17) St. International Christian Embassy Jerusalem - afdeling Nederland Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle tel.: 038-750 12 83 info@icej.nl - www.icej.nl Postbank 2616 IBAN: NL39INGB0000002616 BIC: INGBNL2A ANBI nr. 0067 65 117.

Van de voorzitter
Chaveriem, vrienden van Isral Dit jaar bestaat de ICEJ 30 jaar. Dertig jaar dat God trouw is geweest en dat wij als christenen iets van Gods liefde aan het Joodse volk konden tonen. Wij bidden dat God ons verder zal helpen om deze bijbelse opdracht uit Jesaja 40 uit te werken. Blijft u ons daarin steunen? In Nederland willen wij dit 30 jarig bestaan vieren met een tournee in november. Malcolm Hedding, directeur van de ICEJ, komt naar diverse plaatsen in Nederland. Bekijk de agenda voor de data en de plaatsen bij u in de buurt. In deze nieuwsbrief veel informatie over wat de ICEJ doet aan activiteiten. Van zomertours voor jongeren tot hulp voor Holocaust slachtoffers. Maar ook wereldwijd laten wij zien dat wij achter Isral staan, juist in deze spannende tijden. Op zondag 3 oktober is het weer de wereldwijde gebedsdag voor Isral. Is in uw kerk of gemeente ook aandacht voor Isral of staat u daarin alleen? Kom samen met het Isralplatform op zaterdag 2 oktober naar de nationale gebedsdag voor Isral. Drs. Jacob Keegstra

Drs. J. Keegstra, voorzitter ICEJ-NL

International Christian Embassy Jerusalem

De dagen van beproeving


door Malcolm Hedding Omdat gij Mijn geboden hebt bewaard, zal Ik jullie bewaren voor de ure der beproeving die over de hele aarde zal komen, om te testen allen die op de aarde wonen. Openb. 3:10 Het is zonder twijfel dat er moeilijke dagen voor ons in het verschiet liggen. God stelt zijn volk op de proef, zoals Hij dat ook doet met de wereld en met de kerk. Deze testen zijn bedoeld om te zien hoe onze liefde voor de waarheid is of om onze rebellie tegen het Woord van God te bevestigen. Zij kunnen ook dienen om ons voor te bereiden op de beproevingen van het oordeel (2 Thes. 2:9-12). Niemand ontsnapt aan dit principe. De Here God in de hemel weet precies wat er in ons hart is, maar Hij brengt het naar de oppervlak door beproevingen, om daarbij Zijn rechtvaardige wegen te tonen. Dit is zowel van toepassing op groepen mensen, volkeren en op kerken (Deut.13:1-3). De beproevingen van God hebben altijd te maken met waarheid. De waarheid omtrent God is geopenbaard door de natuur, Rom.1:18-21 en de waarheid omtrent God is geopenbaard door Zijn Woord. Wij zijn inderdaad zonder excuus. De waarheid van Gods Woord kan niet worden gebogen, veranderd of aangepast zoals wij dat willen. Het blijft staan, voor eeuwig. Het is aan ons om ernaar te leven of niet. De genade en het geduld van God leidt ons steeds weer naar Zijn Woord, maar er komt een tijd dat wij onze mening moeten opmaken en ervoor gaan staan. Ik geloof dat deze tijden van beproeving spoedig over de wereld komen, in toenemende mate en op een bijzondere wijze. Het heeft te maken met: 1. Onze persoonlijke wandel als Christenen, 1 Petr. 4:12-17. Wij worden getest door beproevingen. Deze tijden van beproeving laat het karakter van ons geloof zien, 1 Petr.1:6-7. Alleen ons vertrouwen in Gods almacht en liefdevolle zorg voor ons leven zal ons er doorheen helpen, wanneer we niet altijd begrijpen wat ons overkomt. 2. De volkeren en hun houding richting Isral, Jol 3:1-3 Een vreselijke oordeelsdag komt over de volkeren omdat zij de waarheid verzwijgen als het over Isral gaat en steeds haar land willen verdelen en zelfs haar bestaan willen ontmantelen. Het is inderdaad vreemd dat wereldwijde democratien constant falen om achter de enige democratie te gaan staan in het Midden Oosten. Het feit is dat zij gedreven worden door jaloersheid en door de honger naar olie en om door te breken in de commercile markten. God ziet dit ook! 3. De kerk in de wereld, Ps.7:9 Van alle mensen, zou de wijde kerk moeten weten en erkennen dat de hand van God op Isral rust in haar huidige herstel en moeten weten van haar bijbelse verplichtingen richting het joodse volk. Tenslotte, zij hebben het Woord van God en hun geestelijke zaken aan ons gegeven, Rom.15:27. Jammer genoeg, veel van de christelijke wereld is onwetend en, zoals in het verleden, heeft haar aanval op Isral vernieuwd. Het Antizionisme is een nieuwe manifestatie van Anti-Semitisme! Dat de Joden er zijn, is prima, maar ze moeten niet in Isral wonen, dat is gevaarlijk voor de wereldvrede. Veel van deze aanval wordt gedaan vanuit liefde voor de vrede. Het feit is, in veel gevallen, dat zij samenwerken met radicale Islamitische elementen die erop uit zijn om Isral te vernietigen. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat de kerk zal terugkeren en op gaat staan in de dagen der beproeving die voor ons liggen. De Bijbel zegt dat Jezus zal blijven staan aan de rechterhand van de Vader totdat Zijn vijanden geworden zijn tot een voetbank voor zijn voeten, Mt. 22:44. Dat is, wanneer zij openlijk voor allen worden gezien. Deze dag breekt spoedig aan!

woord uit Jeruzalem

- 3

Dertig jaar Gods trouw


door Malcolm Hedding In september 1980 opende de Internationale Christelijke Ambassade haar deuren in Jeruzalem als een antwoord op het terugtrekken van dertien buitenlandse ambassades uit Jeruzalem uit protest tegen de Jeruzalem-wet. Deze wet was aangenomen door de Knesset wat bepaalde dat de heilige stad de eeuwige en ongedeelde hoofdstad van Isral zou zijn. In het kort, de ICEJ geloofde dat Christenen moesten opstaan en de Bijbelse waarheid moesten belijden en dat dit werd bevestigd vanuit de geschiedenis. Jeruzalem is historisch gezien alleen de hoofdstad geweest van het Joodse volk. Hun claim op de stad gaat 3000 jaar terug naar David, en zelfs 4000 jaar terug naar Abraham. Geen ander volk kan zon claim op de stad leggen! Het is verweven in hun hart en daarom bidden ze iedere Pesach om met de stad verenigd te worden. De ICEJ is geopend in een door God geleide tijd en Christenen voelden dat dit moment was aangebroken dat zij gingen opstaan voor Jeruzalem en daarmee voor het herstel van Isral. Wij zijn nodig als bron van troost en zegen voor Isral, Jes.40:1. Sinds 1980 heeft de ICEJ deze belofte gehouden en is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met in meer dan honderd landen een vertegenwoordiging. Het is een getuigenis van Gods trouw en Zijn actieve inmenging bij dit initiatief. We zijn zeer dankbaar dat onze grondleggers Zijn genade in hun hart kregen en hier juist op antwoorden. Het werk van de ICEJ is divers, dynamisch en goed gefundeerd. Haar daden van liefde, bemoediging en vertroosting zijn goed beschreven en zijn te danken aan miljoenen christenen die hun daarin hielpen. Ons enige doel is om God te behagen en daarbij Zijn liefde te zien voor Zijn geliefde joodse volk, dat lang heeft geleden en vaak door christenen. Nu trotseren ze nieuwe vijanden aan alle kanten en wij moeten, en zullen, met hen staan door onze liefde en gebeden. Dat laatste is onze grootste wapen, en als we het goed gebruiken, kan het de bestemming van Isral veranderen en van de volkeren! Danil heeft ons dat geleerd en ook David wist daar al van. Als we dit jaar in Jeruzalem bijeen zijn voor de 31e viering van de Christelijke viering van het Loofhuttenfeest, dan buigen wij onze knien voor de genadige hemelse Vader en geven Hem de eer voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan en door ons de afgelopen drie decennia. God is getrouw en wij hebben het gezien. Wij weten dat Hij ons geholpen heeft. Wij zijn bekend met onze zwakte en vinden het een vreugde, om samen met u, ons volledig weer toe te vertrouwen aan deze hemelse visie. Onze ogen zijn op Hem gericht omdat het Zijn werk is.

4 - woord uit Jeruzalem

International Christian Embassy Jerusalem


O NAL TI C
H

N M I T E

ST I

th

A I N

Malcolm Hedding
Wij helpen niet alleen de joden om naar Isral te komen, maar ook in Isral om te huisvesten, te voeden en te kleden. Daarnaast helpen wij de jongeren met een jongerencentrum. Uiteraard is de ICEJ bekend door het jaarlijkse Loofhuttenfeest, waardoor de vernieuwing van de lofprijzing vanuit Jeruzalem door de wereld is gegaan. Dit feest laat duidelijk aan Isral zien dat zij niet alleen staat. Het getuigenis en de nieuwsgaring doen wij vanuit Jeruzalem tot zegen voor de gemeentes wereldwijd. Beleef dit mee op een van de dagen van het tournee.

Omdat de ICEJ 30 jaar bestaat, willen we dat ook in Nederland vieren. Wij hebben daartoe Malcolm Hedding, directeur van de ICEJ, gevraagd voor een tournee door Nederland. Dit tournee is van 13 tot 21 november en we bezoeken diverse plaatsen in Nederland. Vooral de zaterdagen is er naast een studie van Malcolm alle gelegenheid om het werk van de ICEJ te presenteren.

SS

Y JE R

Tournee

LE

ANNIVE RSA RY

Tournee 30 jaar ICEJ, met Malcolm Hedding


- 13 nov. Zwolle, 10.30 uur - 14 nov. Rotterdam, 13 uur - 16 nov. Hattem, 20 uur - 17 nov. Dordrecht, 20 uur - 18 nov, Den Haag, 20 uur - 20 nov. Aalsmeer, 10.30 uur - 21 nov. Amsterdam, 10 uur
voor meer details: zie de agenda op de achterzijde van dit blad

JERUZALEM
een lofzang op aarde

beleef het feest mee online!


23 september - 29 september www.icej.org

woord uit Jeruzalem

- 5

Aliyah
door Taylor Innes De Joodse Aliyah naar Isral is sterk gegroeid vanwege de wereldwijde economische recessie en door de groei van Antisemitisme vanwege de bemoeienissen van het Isralische leger om Hamas in Gaza te isoleren. De ICEJ blijft duizenden joden helpen om hun reis naar huis te maken vanuit diverse landen en ICEJ-delegaties waren deze zomer paraat om verschillende groepen immigranten te begroeten tijdens twee Aliyah Partys in Jeruzalem. Zon 600 nieuwe immigranten werden onlangs verwelkomd op de Hebreeuwse Universiteitscampus vanuit de laatste Aliyah op een Rood kleed project, gesponsord door het Joods Agentschap. De nieuwkomers uit 24 landen kregen hun Isralische ID kaart en kregen praktische tips hoe ze in hun nieuwe omgeving kunnen wennen. Met name tips over medische verzekeringen, bankrekeningen en mobiele telefoons. Een ICEJ team was ook aanwezig toen een groep van 150 Joden uit Latijns Amerika deze zomer werd begroet. In beide gevallen heeft de ICEJ geld gegeven om deze Aliyah

De veranderingen in de wereld doen de Aliyah groeien,


Partys mogelijk te maken en betaalde de overnachtingen van honderden nieuwkomers in Jeruzalem. Howard Flower, directeur van de ICEJ Aliyah, legde uit dat deze welkomstplechtigheden van groot belang zijn voor deze Olim. Na hun moeilijke vluchten is het geweldig dat zij een warm welkom krijgen in hun nieuwe land Isral, zei Howard Flower. Hij gelooft dat alle moeilijkheden in de wereld meewerken dat de Joden thuis komen, zoals Ezechil 36 aangeeft. Het wordt voor Joden in Europa en in Zuid-Amerika momenteel erg moeilijk. Wij beantwoorden dat met toenemende hulp waar dat nodig is. Bijvoorbeeld gaf Howard Flower aan, dat de ICEJ een aparte vlucht met extra bagage heeft gesponsord vanuit Zweden, waar onlangs een bom was gedetoneerd vr een synagoge. De nieuwe immigranten vonden dit welkom geweldig en bedankten hun christen supporters. Veel van mijn vrienden die Aliyah hebben gemaakt, vertelden me dat het moeilijkste is om in Isral te komen zonder de taal te kennen, zei Joseph, 22, van Colombia. Maar juist op zon welkomstmarkt wordt voor de basisbehoeften gezorgd zodat je in Isral kunt starten. Aaron uit Mexico zei, dat vandaag zijn droom is uitgekomen om eindelijk in Isral te zijn. En om dan van christelijke ondersteuning te krijgen, is een verrassing. Ik wist dat niet. Het maakt me blij. Christelijke steun voor Aliyah is cruciaal, zei Offer Dahan, cordinator van het Rode kleed project. Persoonlijk zie ik de ICEJ als een sterke partner die actief is over de hele wereld. Joden in andere landen zien uw activiteiten en worden aangemoedigd om zelf ook Aliyah te maken en dat is prachtig. Toen ik Aliyah heb gemaakt, gaf de ICEJ ons dekens en huisraad en dat heb ik nu acht jaar later nog. Vandaag is mijn kleindochter aangekomen en ze blijft bij me in Isral en ik ben hier om haar welkom te heten, zei Gladys, oorspronkelijk uit Argentini. De afgelopen 20 jaar heeft de ICEJ geholpen om meer dan 106.000 joodse immigranten Aliyah te laten maken naar Isral. Steunt u ons alstublieft om hiermee door te kunnen gaan, zodat joden thuiskomen volgens het plan van God.

6 - woord uit Jeruzalem

International Christian Embassy Jerusalem

Libanese hinderlaag
door Aaron Hech Op n spannende dag in Augustus, hield de region zijn adem in, toen er bij een Isralisch-Libanese grenspost er vrees was dat er een nieuwe oorlog zou uitbarsten. De aansteker was ditmaal niet Hizbullah, die in de zomer van 2006 een maand lang raketten afvuurde over de grens. De spanningen kwamen ditmaal van het Libanese leger, waardoor het nu de vraag is of Westerse militaire steun moet worden gegeven aan een land wat nauwe samenwerking heeft met Iran. De VN troepen in Libanon bleven gelukkig kalm. Maar het was duidelijk dat Shi ite groepen in het Libanese leger een dodelijke hinderlaag voor de Isralische militairen hadden gemaakt, buiten hun legerleiding om. Hierdoor is de richting die Libanon opgaat anders geworden, voor zowel Jeruzalem als Washington. UNIFIL bevestigde dit. Het Isralische leger zou struikgewas verwijderen bij de grens, zodat Hezbullah terroristen zich daar niet in konden verschuilen. De IDF had aan UNIFIL dit 2 dagen van te voren gemeld. Deze 2 dagen werden gebruikt door Libanese soldaten om de hinderlaag aan te leggen en cameramensen werden zelfs uitgenodigd om dit te filmen. Uiteindelijk werd er 2 IDF officier gedood door de hinderlaag, terwijl er 3 Libanese soldaten en een journalist werden gedood in de reactie door Isral. Officials in Beirut zeiden dat Isralische soldaten de grens hadden overgestoken, maar de UNIFIL verklaarde dat deze struiken en bomen nog zuidelijk van de officile grens, de blauwe lijn was. Deze verkaring van UNIFIL voorkwam zodoende een escalatie. In mei liep de spanning tussen Isral en Hizbullah ook al op, toen Syri geavanceerde Scud-D raketten overhandigde aan de Shiitische terreurgroepen in Libanon. Waarom het Libanese leger deze hinderlaag heeft uitgevoerd, speculeerden analisten dat Hizbullah wellicht de aandacht probeert weg te halen van de VN rechtzaak over de vermoorde Libanese premier Rafik Hariri. Na de hinderlaag, beweerde de leider van Hizbullah, Hassan Nasrallah, dat Isral achter de moord op Hariri zat. Hoewel er nog geen officiel Isralisch commentaar is op deze bewering, gaf toch n Isralische official aan dat dit volkomen belachelijk is. Zelfs leden van de rivaliserende fracties in het Libanese parlement gaven aan dat er weinig bewijs is voor Nasrallahs beweringen, wat juist aantoont dat Hizbullah bang is voor deze rechtzaak. Iran heeft Hizbullah bewapend met zoveel raketten en ander wapentuig, zodat het zelfs sterker is dan het Libanese leger zelf. Ondanks de vele hulpinjecties vanuit het Westen, blijft dit uit balans. De Libanese premier Saad Hariri heeft de Hizbullah toegestaan om weer wapens te mogen dragen en daarmee steeds meer door Iran wordt bewapend. Hizbullah is wellicht niet op dit moment uit op een nieuw conflict met Isral;eerder het overnemen van de macht in Libanon. Ondertussen waakt Isral over haar eigen grenzen en laat dat niet over aan UNIFIL en houdt de Hizbullah goed in de gaten.

woord uit Jeruzalem

- 7

De Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem


staat al 30 jaar achter Isral

ICEJ - AGENDA
Spreekbeurten ICEJ
- 18 sept, Amersfoort, Bene Avraham, Drentestraat 1, 13 uur - 19 sept., Dronten, PKN, De Ark, De Oost 54, 9.30 uur - 22 sept. 3 okt. Loofhuttenfeest Jeruzalem, Isral - 9 okt., Dalfsen, de Bron, Oude Oever 1, Ruth/Boaz conferentie - 17 okt., Balkbrug, Ev.Gem, Hoogeveenseweg 4, 9.30 uur - 27 nov., Leeuwarden, Rehoboth, Zevende dags Baptisten, Bleeklaan 119, 10.30 uur - 11 dec., Nieuw Lekkerland, DOude School, Lekdijk 215, 11 uur - 19 dec., Zwolle, WRZV-hal, Buitengasthuisstraat 2 9.30 u. en 11.30 uur

- 13 nov. 21 nov.

Tournee 30 jaar ICEJ, met Malcolm Hedding


- 13 nov., Zwolle,
N
TI

ON A L

Zuiderhof, Troelstralaan 25, 10.30 15.30 uur - 14 nov., Rotterdam, Levend Woord Gem., Breepleinkerk, 13 uur - 16 nov., Hattem, Emmauskerk, Dorpsweg 27, 20 uur - 17 nov., Dordrecht, Opstandingskerk, Gr.v.Prinstererweg 66, 20 uur - 18 nov, Den Haag, Vredekerk, Maartensdijklaan 126, 20 uur - 20 nov., Aalsmeer, LEG, 10.30 15.30 uur - 21 nov., Amsterdam, Berea, J.Geesinkweg 313, 10 uur
R
IS

M I NT E

th

TI A N E

LE

ANNIVE RSA R Y

Sinds 1980 heeft de Christelijke Ambassade in Jeruzalem op de bres gestaan van een wereldwijde beweging van Christenen die een liefde en zorg voor Israel delen, en die vanuit een bijbels begrip het belang inzien van het terug brengen van de joden naar het land van hun voorouders.

www.icej.nl

8 -

woord uit Jeruzalem

SS

Y JE R