You are on page 1of 8

2011 nr.

WOORD

uit jeruzalem

ISSN 1871 8248

De ICEJ ondersteunt hydrotherapie voor gehandicapte kinderen in Ashkelon

De Ambassade God heeft ons geroepen tot:


Troost Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk en de herboren staat Isral. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. (Jesaja 40:1) Onderwijs Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse visie kunnen ontwikkelen over Isral en over de verbondenheid met Isral. Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee n heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. (Efeze 2: 12-14) Gebed Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Isral en het joodse volk. Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. (Jesaja 62:6-7) Zegen Om de christelijke kerken, leiders en organisaties te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen in hun landen met betrekking tot Isral en het Joodse volk. De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:1-3) Inzameling Om deel uit te maken van Gods grote plan de joden terug te brengen naar Isral. Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natin; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. (Jesaja 49:22) Hulp Om hulp te bieden middels projecten in Isral, zodat alle inwoners er baat bij hebben. Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan n van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. (Mattheus 25:40) Verzoening Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood en Arabier. Gezegend zij mijn volk, Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Isral. (Jesaja 19:25) Voorlichting Om christenen informatie te verschaffen over de situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid. (Psalm 102:14-17) St. International Christian Embassy Jerusalem - afdeling Nederland Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle tel.: 038-750 12 83 info@icej.nl - www.icej.nl Postbank 2616 IBAN: NL39INGB0000002616 BIC: INGBNL2A ANBI nr. 0067 65 117.

Van de directeur
Lieve vrienden van Isral, Terwijl ik dit schrijf, is het Midden-Oosten nog steeds in chaos. Niemand weet precies waar het naartoe gaat, maar wij weten wl dat de wereld nog niet aan de machten van de chaos is overgeleverd door de God van de bijbel die wij dienen. Hij zet koningen af en stelt hen aan, zegt Danil 2:21. Het Midden-Oosten zal de leiders krijgen die het verdient en leiders die Gods doel zullen dienen. Wij moeten rustig afwachten en bidden, en we zullen misschien net zo verbaasd zijn als eens Habakuk over het resultaat.Het is in dergelijke tijden dat we verstaan hoe klein en zwak wij zijn. De God die wij dienen is almachtig en zal voortgaan om zijn Wil uit te voeren. Het enige dat wij kunnen zeggen is, De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geprezen. Toch heeft God zijn wil aan ons bekend gemaakt om daar naar te handelen in de dagen van beproeving (Deut.29:29). Jezus vertelde hier over via een gelijkenis waarin Hij het geheel van Vaders wil transformeerde in voor ons handelbare stukken, die Hij talenten noemde. En die ons zijn toevertrouwd om daarmee zaken te doen tot Hij terugkomt! (Matt. 25:14-30). De grote vragen rondom Zijn souvereiniteit moeten we met nederigheid benaderen en ze in Zijn handen overgeven en laten. Maar zegenen, troosten en Israel verdedigen in een steeds vijandiger wereld is wel onze zaak. Isral is op bovennatuurlijke wijze uit Egypte geboren, zij is al duizenden jaren op bovennatuurlijke wijze bewaard en onderhouden, en ze zal overleven door de hand van dezelfde bovennatuurlijke God (Jer.31:35-36). Pasen is een eindeloos verhaal van een volk op een fysieke en geestelijke pelgrimstocht. De (tijdelijke!) bestemming van de volkeren is aan deze pelgrimsreis verbonden en de eeuwige bestemming van ieder: man, vrouw of kind, is verbonden aan deze tocht, die nog niet voorbij is. Paulus zei: Als hun verwerping de verzoening is voor de hele wereld, wat zal hun aanneming anders zijn dat leven uit de dood? (Rom.11:15) Israls overleven en bestaan zal een stervende wereld bevrijden uit haar chaos en runes. Zo zal de Koning regeren vanuit Sion en het Nieuwe Jeruzalem zal voor altijd gesierd zijn met de namen van de twaalf stammen van Isral en de twaalf Joodse apostelen van het Lam een eeuwige herinnering dat de redding uit de Joden is (Joh.4:22). Moge de Here God ons de kracht geven om door te gaan met dit heilige werk: het zegenen van Isral. Rev. Malcolm Hedding

Malcolm Hedding algemeen directeur ICEJ

International Christian Embassy Jerusalem

Bijbelstudie
door dr.Jrgen Bhler

De les van de Amandelboom


Het is geweldig om te zien hoe tegen het eind van iedere winter in Isral de amandelboom weer gaat bloeien. Het zijn de eerste bomen die bloeien en het zijn de laatste bomen in het jaar die vrucht dragen. De amandelboom is verbonden met een van de eerste profetien van de jonge Jeremia. Het woord van God kwam tot mij, en Hij vroeg: Jeremia, wat zie jij? En ik zei, Ik zie een amandelboom. Toen zei de Heer tegen mij, Jij hebt goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen. (Jer.1:11-12) Deze profetie gebruikt een woordspeling welke een belangrijke waarheid voor Isral en voor ons inhoudt. Het Hebreeuwse woord voor amandel, shaked, wordt ook vertaald met waken. Door de amandelboom te laten zien, bevestigt God aan Jeremia dat Hij zal waken over Zijn woord om dat uit te voeren, hoe lang dat ook mag duren. In de context geeft God aan Isral een ernstige waarschuwing en aan Jeremia een opdracht: Ik heb u deze dag gesteld over de volkeren en over de koninkrijken, om uit te trekken, om te verdelgen, om te bouwen en om te planten. (Jer.1:9-10) Nadat Jeremia de amandelboom heeft gezien, toont God hem een kokende pot over Jeruzalem, wat ramp betekent. (Jer.1:13-14) Terwijl de amandelboom een teken van hoop is, dat God uiteindelijk zijn geweldige beloften aan Isral zal vervullen (en aan ons), heeft de context een andere, dreigende betekenis. Later herhaalt God deze waarschuwing door Jeremia: Want, Ik zal waken (shaked) over hen ten kwade en niet ten goede.. (Jer.44:27). Gods boodschap aan Isral was, dat zonden ook gevolgen hebben en dat er een tijd van afrekening komt namelijk in de verwoesting van Jeruzalem en de gevangenschap van Isral. Jaren later zou Danil bidden: Daarom heeft de Heer gewaakt (shaked) over het kwaad, en het over ons gebracht: want de Heer onze God is rechtvaardig in al Zijn werken: want wij hebben Zijn roepstem niet gehoorzaamd. (Dan.9:14) De les van de amandelboom is daarom, dat God in de hemel waakt over een zondig volk dat van Hem wegloopt en Hij zegt dat dit gevolgen heeft. De les voor ons is vandaag dezelfde: God waakt! Hij waakt over Zijn woord, voor zegen of voor vloek. Wanneer zonde over ons volk komt en zelfs de Gemeente binnendringt, moeten we weten: God waakt! Wanneer volkeren optrekken naar Isral en het land proberen te verdelen, dan kunnen we er zeker van zijn: God waakt! Maar boodschap van de amandelboom heeft ook een krachtige bemoediging in zich. Jeremia ziet eveneens een miraculeus herstel van Isral. En het zal gebeuren, zoals Ik heb gewaakt over hen, om te verdelgen en te vernietigen.z zal Ik waken over hen, om te bouwen, om te planten, zegt de Heer. (Jer.31:28) Als wij besluiten om ons leven (opnieuw) aan God te wijden, dan belooft Hij om over ons te waken met zegen. Zelfs met onze zwakheden en gebreken, Zijn ogen zijn altijd over ons!

woord uit Jeruzalem

- 3

Dit lijkt op wandelen.....


door Birte Scholz De ICEJ ondersteunt hydrotherapie voor gehandicapte kinderen in Ashkelon. De Oranim school in Ashkelon is een speciale plek geworden voor gehandicapte kinderen uit de Negev sinds de ICEJ geholpen heeft om een modern therapeutisch zwembad aan te leggen. Dit bijzondere bad is 4 jaar geleden geopend en een ICEJ delegatie bracht onlangs een bezoek aan de school, om te zien hoe de faciliteiten nu werken. We keken naar jonge leerlingen als Tali en Dascha die voorzichtig met hun rolstoelen naar de rand van het bad geduwd werden. Daar wacht een speciale lift op hen die ze in het water laat zakken, waar de hydrotherapeut klaar staat. Tali, 12 jaar oud en van een Ethiopische immigranten familie, heeft spastische verlamming die haar aan een rolstoel kluistert. Maar eenmaal in het water, kan ze lachen en spetteren. Dit bad geeft haar een totaal nieuw idee van vrijheid. Tali kan niet lopen, maar als ze in het water is, dan lijkt dt voor haar op wandelen, zei Jardena Zachlach, directeur van de school. In het water, kan Tali veel meer bewegen dan op bed of in een rolstoel. Ondertussen wacht Dascha rustig op haar beurt om door de hydrotherapeut geholpen te worden als ze in het water is neergedaald. Deze sensatie doet haar glimlachen, omdat haar lichaam lichter aanvoelt en haar verkrampte spieren zich kunnen ontspannen. Zij komt uit een Russische immigranten familie en ze kan evenmin lopen. Door het zwembad kan ze beter bewegen. Het bad geeft niet alleen therapie, maar ook heerlijk plezier voor kinderen die anders veel missen van wat andere kinderen aan fijne dingen hebben. De stad Ashkelon is trots op deze unieke school met een therapeutisch zwembad voor gehandicapte kinderen en ze krijgen veel bezoekers. Ouders van deze kinderen zijn er trots op om anderen naar Oranim te brengen. Iedere week zijn er zon 130 hydrotherapie sessies in dit bad. Twee dagen in de week is dit bad helemaal alleen voor de 61 gehandicapte kinderen van de

4 - woord uit Jeruzalem

Oranim school. Op de andere dagen kunnen gehandicapte kinderen uit een wijdere omgeving van Ashkelon hier gebruik van maken. Vanaf het begin, was het plan om dit bad beschikbaar te stellen voor gehandicapte kinderen uit heel Isral, zei Zvi Givati, een vroegere ICEJ contactpersoon die dit project is gestart. In de middag mogen ook volwassen er gebruik van maken, als ze hydrotherapie nodig hebben. Dit bad is uniek in Isral en wellicht in de wereld, zei Osnat Tov, de directeur. Wat zo speciaal is zijn de touwen en steunen in dit hele bad. Dat maakt het mogelijk voor gehandicapten om vrij te bewegen. Zelfs het Isralische leger heeft belangstelling voor dit speciale ontwerp, in verband met de bevordering van het herstelproces van gewonde soldaten. Het is bijzonder en ontroerend om te zien hoe kinderen op deze manier kunnen bewegen en plezier hebben, zei Jurgen Bhler, internationaal ICEJ directeur, tijdens het bezoek aan het bad. Wij willen onze steun in de toekomst voortzetten aan dit belangrijke project. Tzachlach gaf namens de school daarop antwoord met: Heel hartelijk dank, uw hulp is werkelijk heel belangrijk voor onze kinderen. De ICEJ vroeg hoe ze verder kan helpen, waarop ze vertelde dat er speciale, roestvrije rolstoelen nodig zijn voor de gehandicapte kinderen, zodat zij ook zichzelf na afloop kunnen douchen, en er tevens antislip matten nodig zijn bij het bad. Overigens ligt Ashkelon slechts 10 kilometer van de Gaza strook af en wordt de stad geconfronteerd met de harde realiteit van raketaanvallen van Palestijnse terreurgroepen. Onlangs raakte een Kassam raket de stad niet ver van de Oranim school. De sensory room: de ruimte waar de zintuigen geprikkeld en speciaal getrained

worden, moest noodgedwongen worden omgebouwd tot een tijdelijke schuilplek en kan zodoende niet volledig worden benut. Daarom heeft de school ook afzonderlijke schuilplaatsen nodig om de kinderen te beschermen tijdens raketaanvallen vanuit Gaza. Als u genteresseerd bent om dit project te steunen, dan kan dat via de ICEJ Nederland, ovv. Aid (hulp).

Het glazen dak doorbroken


door Estera Wieja ICEJ sponsort Isralische vrouwen om betere banen te vinden. In de laatste 20 jaar hebben vrouwen in de Isralische samenleving hun rechten en kansen kunnen verbeteren en zijn nieuwe deuren voor hen geopend. Toch komt deze vooruitgang niet zomaar en vandaag de dag komen nog steeds veel Isralische vrouwen onvoorbereid op de veeleisende arbeidsmarkt. Sommige vrouwelijke werknemers voelen zich slachtoffer van de concurrentiestrijd in de door mannen gedomineerde bedrijven en de druk van de economische fluctuaties. Alleenstaande moeders die niet eerder hebben gewerkt weten niet waar ze moeten beginnen. Vaak ontbreekt het hen aan diplomas of getuigschriften van hun vaardigheden. Om deze ongelijkheid in de Isralische samenleving te verminderen, is de ICEJ onlangs begonnen een programma te steunen van het Mahut Centrum, een non-profit organisatie die de status van de laagstbetaalde en gemarginaliseerde vrouwen op de Isralische arbeidsmarkt probeert te verbeteren. Het doel van dit programma is de vrouwen te leren hun mogelijkheden te benutten en hun recht te verkrijgen op een fatsoenlijk inkomen, vrij van discriminatie en vernedering. Dit Verbetering Arbeidsmogelijkheden voor Vrouwen boven de 40- programma geeft beurzen aan vrouwen die echt een training nodig hebben voor een betere baan. Dit initiatief geeft niet alleen aan Isralische vrouwen de mogelijkheid om te leren en vaardigheden op te doen, maar dit verbetert ook de financile situatie van hun gezinnen. Het Mahut Cetrum programma voorziet zowel in scholing, als in het vinden van een baan en een langdurige persoonlijke begeleiding. Veel van de vrouwen die door dit centrum worden gesteund hadden hun baan verloren of hun gezinsinkomen, b.v. door het verliezen van hun man, en bleven achter zonder scholing of werkervaring. Mahut helpt hen om de nodige scholing te ontvangen om de baan te krijgen die ze graag willen en aankunnen. Dit gold voor Mali, een alleenstaande moeder. Toen haar bakkerij werd gesloten kon ze geen ander werk vinden, omdat ze geen diplomas had om haar culinaire vaardigheden te bewijzen. Mede door het Mahut Centrum en de ondersteuning van de ICEJ, kon Mali een culinaire cursus volgen en weer een baan krijgen in een branche. Vandaag is ze het hoofd van de keuken bij een kinderdagverblijf en ze is er heel blij mee. Dankzij de steun van Christenen wereldwijd, is dit Mahut centrum in staat om de benodigde hulp te bieden aan vrouwen om een baan te krijgen of hun carrire te verbeteren. In 2010 kregen 31 vrouwen door deze hulp een studiebeurs. De ICEJ is blij om een partner te kunnen zijn van het Mahut Centrum, om vrouwen te stimuleren een actieve en innovatieve houding aan te nemen, zodat ze economisch onafhankelijk kunnen worden.

woord uit Jeruzalem

- 5

Speciale projecten:

door Larry Derfner

Sudanese Christenen
Het is verhaal wat nu verteld kan worden. In de afgelopen jaren heeft de ICEJ in alle stilheid gediend als tussenpersoon voor Isral en de Zuid Soedanese Authoriteit, vooral met het doel om honderden Soedanese vluchtelingen te repatriren. Het volgende verhaal is een exclusief onderhoud wat voor het eerst gedrukt is in de Jeruzalem Post van 23 Februari 2011. Wij hebben al deze mensen genterviewd. Zij zijn blij dat ze weer naar huis gaan. De Isralische regering heeft hen niet gedwongen om terug te keren, zei William Tall, vertegenwoordiger van VN Hoge Commissie voor de Vluchtelingen, als er weer een vliegtuig vol Zuid Soedanese vluchtelingen naar huis vliegt op kosten van de regering. Via de telefoon, geholpen door een tolk, vertelde Regina, 26 jaar en met haar n maand oude baby May reizend, dat ze naar huis teruggaat na 14 maanden in Isral, omdat Zuid Soedan nu onafhankelijk is, en ik ook mijn ouders heel erg mis. Negen en zeventig vluchtelingen waren aan boord van deze charter richting Juba, de hoofdstad van Zuid Soedan. Ongeveer 400 vluchtelingen zijn inmiddels teruggekeerd, zei Charmaine Hedding, de leiding voor deze groep vluchtelingen, die dit project is gestart in coperatie met de Isralische Buitenlandse Zaken. Ik heb nog een wachtlijst van 400 meer. Ik kan de vraag niet bijhouden, zei Charmaine, die nauwe banden heeft met de ICEJ. De ICEJ heeft namens de Isralische regering contact gezocht met de Zuid Soedanese semi-autonome regering, want de Islamitische regering in Khartoem is nog steeds in staat van oorlog met Isral. De afgelopen 2 jaar, heeft de regering trainingsprogrammas betaald voor deze terugkerende vluchtelingen, in landbouw, elementaire gezondheidszorg, ondernemerschap en rijvaardigheid. Deze trainingen werden in het Josephthal Ziekenhuis in Eilat gegeven, en in Kibbutsen in Eilat, Arad en Tell Aviv. Buitenlandse Zaken woordvoerder Yigal Palmor wilde het bestaan van deze repatrirings programmas bevestigen noch ontkennen, maar lichtte een tipje van de sluier op, door te verklaren dat wij bezig zijn uit te voren en niet te becommentariren. Tot nu is dit verhaal onder censuur geweest bij de regering. Charmaine Hedding mocht het nu openlijk vertellen, wat de waarheid komt toch aan het licht. Veel media hebben in het verleden aangegeven dat de regering deze vluchtelingen onder druk zette en zelfs chanteerde om naar Zuid Soedan terug te keren. Dit is hiermee tegengesproken door Tall en Hedding. Wij hebben alle mensen genterviewd en ze verzekeren ons dat zij allen vrijwillig terugkeren, en wij hebben geen gevallen gezien van dwang. De regering is niet altijd coperatief geweest naar de UNHCR, maar in dit geval wel, zei Tall. Volgens Hedding: Ik ben kritisch geweest richting Israls policy voor vluchtelingen, maar deze Zuid Soedanese vluchtelingen hebben iets gekregen om naar hun land terug te nemen, en de regering heeft erin voorzien. Buitenlandse Zaken heeft deze trainings programmas van de grond gekregen. De groeiende onafhankelijkheid in Zuid Soedan maakte dit programma van vrijwillige repatriring mogelijk, legde Hedding uit. Bij het referendum stemde 99% voor onafhankelijkheid, en de Republiek van Zuid Soedan staat gepland om op 10 juli te worden uitgeroepen. Eind 2007, vertelden veel Zuid Soedanesen in Isral tegen mij dat zij graag terug wilden om hun eigen land weer op te bouwen, zei ze. Vele decennia van gevechten met het Noorden, wat aan meer dan 2,5 miljoen Zuid Soedanesen het leven heeft gekost, was de oorzaak van vluchten richting Isral. Het hoofdzakelijk christelijke Zuiden van Soedan, en olierijk, wil onafhankelijk worden van het tyrannieke, Moslim Soedan en dit resulteerde in 2005 in een vredesverdrag wat de weg gebaand heeft voor de onafhankelijkheid. Ongeveer in die tijd, Zuid Soedanesen die naar Egypte waren gegaan, begonnen clandestien de grens met Isral over te steken. Ongeveer 8000 zijn nu in het land, naast de 25.000 andere vluchtelingen uit Afrikaanse landen, met name uit Eritrea. Hedding vergezelt de vluchtelingen ieder maand op hun vluchten naar Zuid Soedan. Wanneer zij de Juba luchthaven naderen is er zoveel opwinding aan boord, dat is bijna niet voor te stellen. Als ze landen, kussen sommigen de grond. Zij hebben altijd familie die op hen wacht. Ik herinner me een vrouw die uit het vliegtuig kwam en haar zuster ontmoette, dat zij elkaar omhelsden en huilend en lachend over de grond rolden. Er wordt het nodige geregeld voor de vluchtelingen, om rustig naar huis te kunnen terugkeren. Tot nu toe zijn er geen nare dingen gebeurd, zei Hedding. Iemand die de training voor ondernemerschap heeft gevolgd, heeft nu een taxi bedrijfje in Zuid Soedan met een rickshaw die hij heeft uitgerust met een motortje. En ander heeft een sportbar die zelfs reclame heeft gemaakt op de TV voor de Wereldbeker. Emanuel Logooro, die een jaar geleden al terug is gekeerd n 4 jaar op een kibboets in Eilat, is bezig om een kibboets in Soedan te starten. Ik wil een bijdrage leveren aan mijn land, en een kibboets zou een grote bijdrage kunnen zijn, zei hij. Mijn familie vertelde dat ik wel een stuk van hun land kon krijgen, Soedan is een heel, heel groot land en ze hebben me genoeg land gegeven om zelfs 7 kibboetsen te starten. Logooro zei, dat hij een banklening heeft gekregen om te starten en nu zoek ik nog 40 families om mee te doen. Hij kwam naar Isral met zijn vrouw en is nu terug in Soedan met haar en met 3 kinderen. Hedding vertelde dat de repatriring vanuit Isral slechts een druppel in de oceaan is, vergeleken bij de meer dan 2 miljoen Zuid Soedanese vluchtelingen die terug zijn gekeerd, hoofdzakelijk uit vluchtelingenkampen uit andere Afrikaanse landen. Sommigen in Isral zijn nog terughoudend om naar Zuid Soedan te gaan, uit angst dat de gevechten met het Noorden weer oplaaien. Maar voor het grootste deel, krijgt de gemeenschap moed uit de verhalen van degenen die zijn teruggekeerd naar hun spoedig onafhankelijk thuisland. Potentiel zijn er nog duizenden in Isral die met hun mee willen gaan, zei Hedding.

6 --woord uit Jeruzalem woord uit Jeruzalem

International Christian Embassy Jerusalem

door David Parsons

Een moeilijke zwangerschap


Aanstaande 9 juli is het de bedoeling dat Zuid Soedan zich onafhankelijk verklaart en welkom wordt geheten in de familie van zelfstandige volken. Dit nieuwe land is geboren uit decennia van lijden en conflicten, waarbij de christenen en animisten in het zuiden erg geleden hebben onder de Islamitische regering in Khartoem. Ongeveer 2 miljoen Zuid Soedanezen zijn omgekomen ten gevolge van oorlog, honger of ziekte, en ongeveer 4 miljoen zijn van huis en haard verdreven. Veel van de vluchtelingen keren nu terug, sommige met nieuwe vaardigheden en gedreven om hun nieuwe land weer op te bouwen. Er zijn nog vele hordes te nemen, zoals de onderhandelingen met de vroegere overheersers over de exacte grenzen en hoe ze de rijke olievelden gaan delen. Maar het recente referendum over onafhankelijkheid was een inspirerende oefening in democratie en een klinkende bevestiging van het verlangen naar vrijheid, daar bijna 100% van de bevolking stemde voor afsplitsing van het noorden. De uitwerking hiervan op omringende landen werd nauwelijks opgemerkt, omdat slechts een paar maanden later overal in het Midden Oosten volken in opstand kwamen in een nooit geziene golf van verlangen naar vrijheid van tirannie en naar politieke hervormingen. Wat moet dit een teleurstellend moment zijn voor de Palestijnen om te zien dat het arme, mishandelde volk van Zuid Soedan haar onafhankelijkheid viert en speciaal haar bevrijding uit de handen van de wrede dictator Omar Al-Bahsir, nu gezocht als oorlogsmisdadiger. Als je hierover hoort vertellen door Palestijnen, hoor je ook over hun nietsontziende onderdrukking die Isralische bezetting heet en dat ook zij onafhankelijkheid behoren te verkrijgen. Inderdaad hebben al verscheidene volken hun pas verworven onafhankelijkheid gevierd sedert de oprichting van de PLO in 1964. Niet minder dan 73 landen zijn zelfstandig geworden en lid van de Verenigde Naties sinds de zesdaagse oorlog van 1967. Sommige kwamen vrij van de Sovjet onderdrukking, anderen kwamen los van de koloniale heerschappij van Westerse landen, terwijl weer anderen uit burgeroorlogen te voorschijn kwamen Nu zijn die allen volwaardig lid van de gemeenschap van naties. Dus moeten wij ons afvragen: Waarom staan de Palestijnen nog steeds buiten die gemeenschap terwijl ze er zo graag bij willen horen? Laat de loop van de geschiedenis hen dan links liggen? Het antwoord ligt hierin dat de poging om een Palestijnse staat ter wereld te brengen al die tijd al een moeilijke zwangerschap is geweest voor de overige wereld. De Palestijnse staat bleek doodgeboren direct na het Verdelingsplan van 1947, en ook na de PLO verklaring van Algiers in 1988 bleek de staat niet levensvatbaar. Zelfs met brede internationale steun en grote Isralische concessies, ging het mis in Camp David in 2000 en opnieuw aan het eind van de Annapolis besprekingen in 2008. De reden is dat de Palestijnse Nationalistische beweging altijd meer gemotiveerd werd door de drang om de Zionistische onderneming te vernietigen dan zich te richten op het opbouwen van een eigen staat. De internationale gemeenschap heeft tientallen jaren geprobeerd om de Palestijnen een staat te overhandigen, maar dezen hebben altijd geweigerd als dit zou betekenen dat de strijdbijl begraven moest worden en Isral zou blijven bestaan. De leiders van de PA, Mahmoud Abbas en Salaam Fayyad, betogen dat zij de koers hebben bijgesteld en dat ze zich nu concentreren op het ontwikkelen van instellingen voor een moderne staat zodat die uitgeroepen kan worden tijdens de september vergadering van de VN dit jaar. Maar tegelijkertijd hebben ze een wereldwijde campagne gelanceerd om het bestaan van Isral onwettig te verklaren, en zijn ze begonnen allerlei soorten van boycot en sancties tegen Isral aan te moedigen. En onder de eigen bevolking worden de anti-Israel gevoelens verder opgestookt Beide PA leiders hebben geweigerd om een compromis te overwegen voor het probleem van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen, wat een overduidelijk recept voor Israls vernietiging betekent. Tenslotte is Abbas weer met de Hamas gaan samenwerken om een nationale eenheid te creren, een pad dat onherroepelijk de weg naar de vorming van een staat zal blokkeren. Ondanks dit alles is de meerderheid van de internationale gemeenschap bereid om deze activiteiten tot zelfvernietiging van de PA te negeren en toch een Palestijnse staat er door te drukken. Ondanks het verhoogde risico voor Isral in een stuurloos en chaotisch wordend Midden Oosten. Er wordt steeds luider gesproken in Europese kringen dat men deze oplossing aan Isral en de Palestijnen moet opleggen. Kortom, we kunnen alleen nog maar meer geboortepijn verwachten in dit Isralisch-Palestijns conflict, die steeds meer gaan lijken op wat de Bijbel noemt de geboorteween van de komst van de Messias.

woord uit Jeruzalem

- 7

Salomos verhaal,

door: Birte Scholtz

ICEJ - AGENDA
Spreekbeurten Jacob Keegstra
Windesheim, zondag 19 juni, PKN kerk, 9.30 uur. Buitenpost, zondag 10 juli, Evang.Gem., AOC gebouw, 10 uur. Conferentiecentrum de Betteld, Zelhem, Gods profetische feesten, Isral weekend van 2 4 sept., info: de Betteld. Conferentiecentrum de Betteld, Zelhem, Bijbelstudiemidweek, 5 9 sept. Roozendaal, 11 sept., Evang.Gem., Benedendonk 1, 10 uur. Drachten, 24 sept., Mess. Gemeente, De Bazuin, 10 uur. Ede, 25 sept., Bapt.gem. de Kei, gebouw CHE, Oude Kerkweg 100, 10 u. Isral gebedsdag, 1 okt., NEM gebouw, Voorthuizen, 10 15 uur. Dordrecht, Isralzondag, 2 okt., Jozua Gem., Sikkelstr.2, 9 u. en 11.30 u. Lelystad, 9 okt., Reveilgemeente, Punter 44, 10 u.

een Russisch-Joodse reis om te overleven

Gedreven door een nieuwe golf van wereldwijde anti-semitisme, is er een toename in het aantal Joden dat Aliyah maakt naar Isral. De ICEJ heeft de terugreis gesponsord van meer dan 3000 joden in het afgelopen jaar, waarvan een gedenkwaardig verslag van Salomo Gurevich. Op 24 november 2010, een dag wat een dag van grote vreugde had moeten worden, veranderde voor Salomo in een dag van intens verdriet en teleurstelling. Hij was eindelijk gereed om op 72-jarige leeftijd de terugkeer naar Isral te ondernemen vanuit Sint Petersburg, Rusland. Twee dagen voor zijn vertrek bezocht Salomo zijn locale bank om zijn tegoeden op te nemen en zijn laatste voorbereidingen te treffen. Maar toen begon een groep van 5 criminelen hem uit het bankgebouw te volgen. Bij zijn appartement sloegen ze hem bruut en stalen zijn geld en paspoort, met zijn visa voor Isral. Nog onder de shock kwam Salomo in het ziekenhuis, waarbij zijn droom kapot was geslagen. Toen de Russische afdeling van de ICEJ in St. Petersburg hiervan hoorde, bezocht staflid Maya Pautova hem in het ziekenhuis. De volgende weken verzorgde zij hem, hielp hem met geld en met de moeilijke taak om een nieuw paspoort en visa te krijgen voor Isral. Ik ben Joods en ik wil naar mijn eigen land, zei Salomo met een vernieuwd vertrouwen in zijn stem. Drie maanden later, op 24 februari, werd Salomos tweede poging om Aliyah te maken succesvol. Maya en haar man gaven hem een ritje naar het vliegveld en wensten hem een behouden vlucht. Enige uren later arriveerde Salom in Isral! Een vriend in Haifa hielp Salomo om een appartement te vinden, slechts 5 min. Van het strand. Hij gaat nu iedere dag tweemaal zwemmem om zes uur s ochtends en om acht uur s avonds. Dit is een mooi slot voor iemand die zijn hele leven het nogal moeilijk heeft gehad. Salomo was geboren in Belorussia, als jongste van 4 kinderen. Als jongeman overleefde hij TBC en een paar jaar geleden had hij een hartaanval. Jaren geleden is hij gescheiden en is vervreemd van zijn familie. Alleen met een zus in Canada heeft hij nog contact. Zijn hele leven heeft hij hard moeten werken in verschillende baantjes. Wat hem op de been hield was om te kunnen stoppen met werken en naar Isral te vertrekken, hoewel dat laatste bijna was mislukt. Het is een wonder dat ik leef, zei Salomo tegen Corrie van Maanen, de hoofdzuster van de ICEJ thuiszorg tijdens haar bezoek aan Haifa om naar zijn medische vooruitgang te kijken. Salomo vertelde van zijn beangstigende ervaring in november. De criminelen wilden hem doden, herhaalde hij. Zij sloegen op zijn hoofd, maar Salomo heeft vroeger boksen geleerd en wist hoe hij zich moest verdedigen zelfs als oudere man tegen 5 aanvallers. Vorige maand vierde hij zijn 73e verjaardag, met nieuwe vrienden. Vijf dagen per week leert hij Hebreeuws in een ICEJ -SHOP Ulpan. Salomo is trots om zijn nieuwe appartement te tonen, met nieuwe meubels die hij gekocht heeft een Boeken Alle CDs/DVDs: 15,-. bank, een tafel met vier stoelen en een televisie. - Familie van Abraham, - DVD The Covenant Tijdens haar bezoek, gaf Corrie aan Salomo een welV.Schlatter, 14,- DVD Pesach/Pasen komst presentje met een kaart waarop de tekst van Jere- Gods profetische feesten, 10,- DVD Oude Testament mia 16:14-15 staat, waaruit blijkt dat de Heer op een dag - De bergen van Isral, - DVD Nieuwe Testament de kinderen van Isral zal verzamelen vanuit het NoorN.Archhold, 12,-. - DVD Gods profetische feesten derland, en hen terug zal brengen naar het land dat Ik aan hun vaderen heb gegeven. Toen Salomo deze beloften - Kaarten van Isral, 2,-. - DVD Wie is Jezus? las, vulden tranen zijn ogen. Dit komt uit de Torah! Ik - DVD Over de Heilige Geest ben uit het Noorderland!, legde Salomo uit, Ik ben zo - CD The cry of His heart, B.Maas Te bestellen bij : blij dat ik naar Isral gekomen ben. Ik voel me nu al thuis. ICEJ-kantoor 038-7501283 - MP3, alle seminars Het ICEJ Aliyah project wil doorgaan om duizenden Joof mailen: info@icej.nl Loofh.feest 2010 den terug te brengen naar Isral in 2011. U kunt dit be(Verzendkosten 2,50) langrijke werk steunen. (factuur wordt meegezonden)

8 -

woord uit Jeruzalem