You are on page 1of 8

2011 nr.

WOORD

uit jeruzalem

ISSN 1871 8248

6000 christenen uit 100 landen op het loofhuttenfeest

De Ambassade God heeft ons geroepen tot:


Troost Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk en de herboren staat Isral. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. (Jesaja 40:1) Onderwijs Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse visie kunnen ontwikkelen over Isral en over de verbondenheid met Isral. Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee n heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. (Efeze 2: 12-14) Gebed Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Isral en het joodse volk. Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. (Jesaja 62:6-7) Zegen Om de christelijke kerken, leiders en organisaties te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen in hun landen met betrekking tot Isral en het Joodse volk. De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:1-3) Inzameling Om deel uit te maken van Gods grote plan de joden terug te brengen naar Isral. Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natin; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. (Jesaja 49:22) Hulp Om hulp te bieden middels projecten in Isral, zodat alle inwoners er baat bij hebben. Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan n van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. (Mattheus 25:40) Verzoening Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood en Arabier. Gezegend zij mijn volk, Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Isral. (Jesaja 19:25) Voorlichting Om christenen informatie te verschaffen over de situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid. (Psalm 102:14-17) St. International Christian Embassy Jerusalem - afdeling Nederland Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle tel.: 038-750 12 83 info@icej.nl - www.icej.nl Postbank 2616 IBAN: NL39INGB0000002616 BIC: INGBNL2A ANBI nr. 0067 65 117.

Van de voorzitter
Vrienden van Isral, In deze nieuwsbrief weer veel achtergronden van het nieuws over Isral. Dit lees je niet in de krant of zie je op TV. Blijkbaar wordt er veel van wat er in Isral gebeurd bewust niet vermeld in de media. Vandaar dat het Woord vanuit Jeruzalem nodig is en blijft. In deze editie worden de geestelijke wortels van de problematiek in het Midden-Oosten uitgelegd. Lees hoe we concreet mee kunnen doen en vooral mee kunnen bidden. Wij zijn net terug van een reis naar het Loofhuttenfeest in Isral. Ongeveer 6.000 mensen hebben het congres wat de ICEJ organiseert bezocht. Veel goede sprekers en bijbelleraren hebben we weer mogen horen. Dit geeft input om een heel jaar in Nederland daarover te spreken. Bekijk de agenda voor de spreekbeurten in uw buurt. In vorige edities hebben we verteld van het Haifa huis, voor overlevenden van de Holocaust. Met de groep hebben we n het feest een bezoek gebracht aan dit unieke project. Lees over de ontwikkelingen van het Haifa huis. Isral maakt spannende maanden mee. Lees het artikel over de VN en de PA. Gelukkig hebben we een God die trouw is en die waakt over zijn volk. Wij willen u bedanken voor uw steun in 2011 en vertrouwen dat u met ons mee blijft bidden in 2012. Van de voorzitter ICEJ Nederland, Jacob Keegstra

International Christian Embassy Jerusalem


Door J.Bhler

Gebedsoproep
Gebed en de strijd om de Waarheid, Jesaja 62
De afgelopen tijd mediteer ik op gedeelten uit het boek Danil over de bijzondere ervaringen van de profeet tijdens zijn tijden van gebed en vasten. In het gebed van Danil 9, zoekt hij de Heer om de specifieke vervulling van de belofte van terugkeer van zijn volk naar het land van Isral. Twee jaar later, bad Danil in hoofdstuk 10 om Verstand, wijsheid en waarheid. Bij zijn eerste gebed komt een engel vrij snel de roep van Danil beantwoorden, Dan.9:21. Maar bij zijn tweede gebed bid hij drie weken lang zonder hoorbaar antwoord. Tenslotte komt de engel van God en zegt hem dat zijn roep al vanaf dag n werd gehoord, maar dat de Prins van Perzi mij 21 dagen heeft tegengehouden, Dan.10:13. Als de engel tenslotte arriveert, komt hij om te vertellen wat opgeschreven is in de schriften der waarheid, Dan.10:21. Om het eenvoudig te zeggen, Danil was betrokken in een strijd om de waarheid. Krachtige demonische machten probeerden Gods boodschapper tegen te houden om Danil de toekomst te doen verstaan. Maar het was Danils aanhoudend gebed en vasten waardoor de boodschapper van de waarheid zijn missie kon voltooien. Danils ervaring leert ons een belangrijke les: om de waarheid te verstaan moeten we bidden. Het leert ons ook dat de strijd om de waarheid in de hemel gevoerd wordt. Het boek Openbaring vertelt ons verder dat in de laatste dagen, krachtige leugengeesten losgelaten zullen worden om de wereldleiders te verleiden richting een oorlog tegen Isral, Openb.16:12-16. Zelfs vandaag, zien we dat krachtige leugens wordt verzonnen om Isral te bedreigen en haar recht op bestaan te ondermijnen. Er zijn nu drie grote uitdagingen die Isral bedreigen en die hebben alle drie te maken met waarheid. 1. De Flotilla leugen De Gaza flotilla beweging, die gelukkig deze zomer beduidend heeft verloren, representeert een openbaar netwerk om Israls legitieme embargo van de Gazastrook te doorbreken. De flotilla beweging beschuldigen Isral van een humanitaire ramp in Gaza. De waarheid is dat er veel hulp Gaza binnenkomt en dat de handelaren klagen dat daardoor de prijzen omlaag gaan. De marine blokkade is niet om de mensen in Gaza te straffen, maar om Hamas te beletten om wapens te smokkelen om daarmee Isralirs te doden. 2. De Durban leugen De komende Durban 3 conferentie, gehouden in New York dit najaar, was oorspronkelijk bedoeld om racisme te boycotten. Maar de vorige twee VN racisme conferenties, Durban 2001 en Genve 2009, draaiden beide uit op een haatcampagne tegen Isral. De agenda is eenvoudig door Isral te zien als een apartheid staat en daarmee een obstakel voor de wereldvrede. De waarheid is echter dat alleen Isral een vrij en democratisch land is in het Midden Oosten. (de ICEJ zal deelnemen in New York aan een manifestatie tegen de Durban 3 conferentie.) 3. De Staats leugen De Palestijnse Autoriteit wil eenzijdig een verzoek doen aan de VN om als land erkend te worden. Deze stem wordt gezien als

Gebedspunten 1. Voor Isral (Psalm 79:9-10) - Bid voor de Isralische leiders voor wijsheid om alle aantijgingen van het recht op een vredige en veilige Joodse staat te weerstaan. - Bid dat temidden van al de uitdagingen waar Isral voor staat, deze generatie van het Joodse volk leert om hun vertrouwen op de God van Isral te stellen, zoals vroeger de aartsvaders deden. 2. Voor de wereld (Psalm 2:10-12) - Bid dat de wereldleiders de moed zullen hebben om tegen de eenzijdige stappen van de Palestijnen om een staat te laten erkennen door de VN, zonder de toestemming van Isral en in tegenstelling tot de bestaande verdragen. - Bid dat God de inspanningen tegenhoudt, die internationaal worden gedaan om Isral te delegitimiseren, middels diplomatieke initiatieven, boycots, flotillas en andere provocatieve tactieken. - Bid dat de leugens over Isral wordt ontmaskerd zodat de waarheid kan overwinnen, speciaal rond de acties van de Algemene Vergadering van de VN. 3. Voor de bediening van de ICEJ (Psalm 90:17) - Bid voor de voorbereidingen van het Loofhuttenfeest 2011, zodat dit spoedig mag verlopen voor alle ICEJ stafleden, gastsprekers, vrijwilligers en pelgrims. Bid dat er voorzien wordt in alles wat gepland staat en dat de Feestgangers een machtige uitstorting van de H.Geest mogen ervaren tijdens de samenkomsten. - Bid dat de staf snel wordt aangevuld op het hoofdkantoor in Jeruzalem met gekwalificeerde en godvrezende mensen. - Bid voor een continue ondersteuning van het werk van de ICEJ en haar verscheidene humanitaire projecten in Isral.

een essentile stap in het vredesproces in het Midden Oosten, waar het in werkelijkheid een beloning is voor het belonen van de PAs weigering om met Isral te onderhandelen, haar onophoudelijke support van terrorisme en het weigeren van het recht van Isral om te wonen in een Joodse Staat. In feite, de Isralische regering waarschuwt dat een dergelijk verzoek aan de VN de toekomstige onderhandelingen zullen schaden, maar dat het ook een nieuwe Palestijnse intifada kan aanwakkeren. Dit is een serieus diplomatiek punt geworden en een zaak van intensief gebed. Ik voel sterk dat dit een cruciale tijd voor ons is om op onze knien te gaan voor Isral. De urgentie van dit moment roept om een speciale tijd van vasten en gebed. Probeer in uw gemeenten, met uw gebedsgroepen, te bidden voor deze belangrijke punten. Daarbij gaat het om de strijd voor de waarheid en dat we bidden om de Vrede van Jeruzalem. Moge de Heer u zegenen vanuit Sion, Dr. J.Bhler, ICEJ interim directeur

woord uit Jeruzalem

- 3

Drijfzand

door Malcom Hedding

Er is geen deel in de wereld vandaag de dag waar geen onrust is. In Europa zinkt het ene Europese land na het andere weg in financile chaos. Er zullen nog meer volgen! Amerika zinkt weg in haar schulden en is verwikkeld in twee oorlogen. De Arabische wereld laat veel protesten zien, waarin miljoenen eindelijk de banden wil verbreken van hun totalitaire dictaturen. En Afrika heeft continu strijd met armoede, oorlogen, hongersnood en onbekwame regeringen. Dan komen er nog de alarmerende berichten bij dat Londen in brand staat, nu jongeren een ravage aanrichten in hun straten. Zelfs Isral heeft last van protesten tegen de hoog oplopende basiskosten van voeding en huisvesting. Daarbij opgeteld een natuur die uit balans lijkt te zijn, waarbij bijna elk deel van de wereldbol natuurgeweld kent. Nog verontrustender is het feit dat veel van wat hierboven beschreven staat door de mens zelf is gemaakt, juist waar misleidende socialistische ideen aangaven dat de mens dit alles zelf wel kan oplossen. Het eeuwenoude idee van hard werken en discipline zijn vervlogen. Nu geldt dat iedereen een slachtoffer is en een vrijkaartje in het leven heeft verdiend. Politici hebben dit eindeloos beloofd zonder na te denken over de consequenties ervan. Werkelijk we staan op drijfzand! De chaos is overal en daarmee gepaard komen grote risicos! Duitsland heeft ons geleerd hoe wij uit een dergelijke chaos van de 30-jaren konden komen, zelfs via een democratisch proces, door een sterke man die orde, hoop,n vooruitgang en vrede beloofde. Hij bleek uiteindelijk een tiran te zijn, zonder gelijk in de menselijke historie, en verwoeste het leven van 53 miljoen mensen. Zou deze wereldwijde chaos die de wereld vandaag laat zien een dergelijke figuur voortbrengen?

Inderdaad, de wereld verlangt naar een leider die de wereld verlost van haar steeds groeiende ween. De economische neergang bedreigt iedereen. Zonder een financile stabiele orde, kan er geen toekomst zijn voor de gemiddelde burger. Dus economische stabiliteit is een belangrijke punt voor de wereld. In respons, economen en politici beginnen te roepen om n wereldmunt en een sterkere vorm van wereldregering. Het afgelopen jaar heeft de Russische president een wereldmunt voorgesteld voor de internationale gemeenschap! En om eerlijk te zijn, hij was daarin zeer serieus. Aan de andere kant, de Bijbel waarschuwt ons voor tijden dat de wereld geschud zal worden, om haar van haar wankele fundamenten af te halen waarop de mensen hun plannen en systemen hadden gebouwd. Deze ween zal ook te zien in de natuur elementen. Het hart van de mensen zal bezwijken. De Bijbel waarschuwt tevens voor een afval van het recht op aarde. Al dit komt omdat de wereld van God is losgeraakt en gebukt gaat onder haar zonde en rebellie tegen God. Dezelfde Bijbel waarschuwt dat er uit een wereldchaos een wereldleider zal opstaan die aanvankelijk grote successen zal hebben, waarbij de massa zijn vertrouwen in hem zal stellen. Hij zal uiteindelijk de wereld runeren, zoals Hitler deed. De Bijbel is daar heel duidelijk in. Wij zouden er goed aan doen om onze voeten te zetten op het fundament van Gods woord. Al het andere zal leidt ons naar het drijfzand

Chaveriem, Vrienden van Isral


Isralirs zijn bezig met twee grote ontwikkelingen
Allereerst belooft dit najaar voor Isral een grote diplomatieke strijd te worden. De profeet Ezechil zei al dat Isral in opspraak gebracht wordt en belasterd wordt door de mensen (Ez.36:3). Wereldwijd spreekt men over de noodzaak dat Isral meer concessies moet doen voor veiligheid in het Midden Oosten. Wereldleiders komen bijeen in de VN om over het recht van Joden te discussiren of ze wel in het land Isral mogen wonen. Een internationale consensus wil Isral terugduwen achter de fragiele pre-1967 lijn en bovendien een Palestijnse staat erkennen. In antwoord daarop, heeft de International Christian Embassy Jerusalem haar nationale vertegenwoordigingen opgeroepen om in hun landen te werken aan een eerlijker behandeling van Isral. We krijgen daar feedback op door bemoedigende meetings met hun diplomatieke vertegenwoordigers. Als tweede, tienduizenden Isralirs zijn de laatste weken de straat opgegaan om te protesteren tegen de stijgende kosten van levensonderhoud. De roep om sociale gerechtigheid begon op Facebook door een paar moeders uit protest tegen de stijgende kosten van melkproducten. Toen gebruikte de 26 jarige Dafne Leef de sociale media om anderen uit te nodigen te protesteren tegen de

door Jrgen Bhler

hoge huren. Zij vond snel uit dat er velen in deze situatie zitten. Het nationale protest is zeer vredig verlopen, anders dan vorige demonstraties dit jaar, maar de klachten over de brede kloof in de Isralische samenleving tussen rijk en arm zijn groot. Het verschil tussen rijk en arm in Isral is groter dan in de Europese landen, volgens het linkse dagblad Haaretz. Isral wil zich presenteren als een sterke economie gebaseerd op innovatie en high-tech. Maar de vele have-nots worden niet gezien. In Deuteronomium staat, dat de armen worden gezien als een morele test voor de sociale gezondheid van het land. Want de armen zullen altijd in het land zijn; daarom beveel Ik u, dat gij uw hand zult openen voor uw broeder, voor de armen en de behoeftigen in het land. Deut.15:11 Terwijl regeringen een rol moeten spelen in de armoedebestrijding, blijft dit altijd een verantwoordelijkheid voor de godvrezenden om hun handen uit te reiken naar de armen. Dit is al meer dan 30 jaar sinds de oprichting van de ICEJ onderdeel van haar roeping. Uw ondersteuning heeft het mogelijk gemaakt voor ons om in Isral troost te bieden aan deze Isralirs. En we hebben uw steun blijvend nodig om dit christelijk getuigenis te blijven doen in Isral.

4 -

woord uit Jeruzalem

International Christian Embassy Jerusalem

Haifa home voor overlevenden Holocaust

Als de ICEJ staf een bezoek brengt aan het Haifa huis voelt men zich direct thuis. De bewoners groeten hen hartelijk en laten hen hun kamers zien. We worden uitgenodigd om samen de maaltijd te nuttigen en kunnen we met nieuwe bewoners kennismaken. Het gevoel dat men een familie is heeft de overhand, ondanks dat er ook pijn is en dat ervaringen van de Holocaust worden gedeeld. Juist dit onderling delen vergroot het saamhorigheidsgevoel in het Haifa huis. Op de weekagenda prijkt naast bewegingsoefeningen en een museum bezoek ook een bijbelles. Deze bijbelles blijkt steeds populairder te worden. Men heeft behoefte aan praten over de bijbel. Iedere vrijdagavond is er een speciaal moment wanneer de Sabbath wordt verwelkomd. Op deze avond dekt met de tafels met hun eigen Sabbathskleden, om de traditie levendig te houden. Ondanks de hartelijke sfeer, horen we van sommige bewoners dat

ze meer individuele zorg nodig hebben. Yitzak ligt het meest van de tijd op bed en Fanny is verhuisd naar een kamer dit specifiek voor haar is gereedgemaakt. Klara was gevallen en haar arm gebroken. Zij en Nachum zijn inmiddels 61 jaar getrouwd. Elisabeth moet vaak naar het ziekenhuis. Daarbij komt de trauma van een plotseling overlijden van haar kleinzoon in de Ukrane, het enige kind van haar enige dochter! Niet alleen voor de eenzamen en behoeftige Overlevenden wordt gezorgd, maar door dit mooie project worden de relaties tussen christenen en joden verstevigd. Soms kan de ICEJ een christelijke groep rondleiden in dit Haifa huis. Zo kwam een groep uit Oostenrijk om de bewoners te trakteren op een muziek en zangavond. De bedoeling is, dat zij ieder jaar terug komen naar dit speciale plekje van verzoening tussen joden en christenen. U kunt dit werk steunen met een gift, via de ICEJ Nederland.

woord uit Jeruzalem

- 5

Showdown in het najaar!


De VN en de Palestijnse Staat
Isralische officials zijn in september verwikkeld geweest in een intensief diplomatieke strijd in New York over het eenzijdige verzoek van de Palestijnse Autoriteit om een volledige lidmaatschap te krijgen binnen de Verenigde Naties tijdens hun Algemene Vergadering. Beide partijen hebben hun respectievelijke belangen voorgelegd aan de wereldleiders en de resultaten kunnen een grote impact hebben op Isral en de hele regio voor de komende jaren. Na maanden van onzekerheid wat de Palestijnen nu wilden vragen, hebben Palestijnse officials eindelijk half augustus bevestigd dat zij een verzoek zouden indienen voor een volledig lidmaatschap binnen de VN. De petitie voor erkenning van Palestijnse autonomie binnen de pre1967 lijn moet formeel aan de VN secretaris generaal Ban-Ki moon gericht worden op 20 september, wanneer dit VN begint aan haar najaarszitting. PA leiders verwachten dat Ban-Ki moon dit verzoek zal voorleggen aan de Veiligheidsraad, waar de PA al van zegt dat de meeste leden hun zullen steunen, maar dat ze moeten wachten om te zien of de Verenigde Staten dit zullen tegenhouden met hun vetorecht. De beslissing kwam enige weken na intensieve interne discussies tussen senior PA figuren, waarvan werd gezegd dat ze verdeeld waren om nu het maximum te eisen of iets terug te houden en geen druk op Washington of andere partners te leggen. Maar PA voorzitter Mahmoud Abbas mag nu persoonlijk dit historisch initiatief voorleggen en zien hoe de kansen uitpakken. Isral is fel tegen deze Palestijnse zet en zegt dat eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid alle voorgaande verdragen opblaast welke door twee partijen waren ondertekend en geaccepteerd waren binnen een internationaal frame om het conflict op te lossen, en wat tevens het hele vredesproces in gevaar brengt. In afgelopen maanden, heeft Jeruzalem gelobbyd bij de wereldleiders om deze zet van de Palestijnse Autoriteit te weerstaan en een aantal Westerse democratien heeft openlijk afstand genomen van deze beweging. Obama heeft de PA gewaarschuwd dat dit op een veto van de Verenigde Staten kan rekenen in de Veiligheidsraad en dat er andere consequenties kunnen volgen. Maar Abbas heeft geweigerd om toe te geven. Diplomatieke dans De Palestijnse beslissing om vooruit te lopen met een eenzijdige plannen bij de VN markeert een duidelijk falen van de Amerikaanse diplomatie. Al maanden heeft Obama geprobeerd om Abbas over te halen om deze zet niet te doen en terug te keren naar rechtstreekse onderhandelingen met Isral. De strategie van Washington was om de waarschuwingen voor het verbreken van bilaterale relaties te combineren met de toezegging om concessies aan Isral te verbreken. In zijn toespraak van 19 mei aan het Congres verbaasde Barack Obama de Isralische leider Benjamin Netanyahu met zijn oproep om te praten over de pre-1967 lijn, een oude PA eis. Maar Obamas vrijpostig optreden richting de Isralische premier had weinig impact op de Palestijnen, die alleen maar om meer vroegen. Ondertussen concludeerde Netanyahu dat de enige garantie van een Amerikaanse veto in de Veiligheidsraad was om Obama toe te geven om meer aan de Palestijnen aan te bieden als ze maar terug zouden keren naar de onderhandelingstafel. Netanyahu heeft stilzwijgend toegegeven om de 1967 lijn te nemen voor onderhandelingen, maar bleef vasthouden aan de eis dat de Palestijnen alsnog Isral zouden erkennen als een Joodse staat. Dit pakket van onderhandelingen was gebaseerd op Obamas toespraak voor de AIPAC Policy conferentie waar hij verklaarde dat over de toekomstige grenzen in ogenschouw genomen moet worden welke realiteit er op de grond is, een eufemisme voor het feit dat er grote Joodse nederzettingen zijn die Isral graag wil behouden bij een uiteindelijke oplossing. Obamas toespraak bij de AIPAC gaf eveneens een sleutel welke miste bij de toespraak in het Congres dat Isral erkend zou worden als Joodse staat, een formulering wat duidelijk de Palestijnse eis ontkent, om miljoenen vluchtelingen te laten terugkeren. De flexibiliteit van Isral werd niet beantwoord door de Palestijnen. Abbas maakte in een opinie colomn van de New York Times duidelijk dat zijn doel is om middels een diplomatieke confrontatie een gunstige VN resolutie te krijgen als springplank voor een heviger internationaal en legale campagne tegen Isral, waarmee het conflict eerder wordt vergroot dan opgelost. De Isralische leider hoopt dat zijn flexibiliteit de Verenigde Staten heeft overtuigd om een veto uit te spreken over het Palestijnse lidmaatschap in de VN. Anders zou de PA de volgende oplossing kunnen voorleggen aan de VN, namelijk dat de Palestijnen als een niet-lidmaat land, met grenzen langs de pre-1967 lijn en met Jeruzalem als zijn hoofdstad. Hoewel niet bindend, zou zon VN-resultaat niet stroken met de legitimiteit van de Palestijnse territoriale claims tegen Isral en nog andere effecten oproepen. Ondertussen is het mogelijk dat de relatie tussen de PA en de Verenigde Staten in de ijskast komt te staan voor de nabije toekomst, waarbij Isral nu ook de mogelijkheid krijgt om eenzijdig stappen te zetten. Oproep tot actie De Isralische Buitenlandse Zaken heeft de ICEJ benaderd in Jeruzalem om dringend te helpen bij de komende stemming rond de Palestijnse Staat in de Verenigde Naties. Isral beschouwt dit als een serieuze dreiging voor haar internationale reputatie en de vooruitzichten op vrede. Het verzoek van de Palestijnen aan de VN zal waarschijnlijk grote steun vinden in de VN, maar ieder land wat tegen stemt zal een overwinning betekenen voor Isral. Dit is werkelijk een morele test voor de wereldleiders van onze tijd. Wij verzoeken daarom dringen aan alle christenen om samen met ons te staan en onze eigen regeringen te vragen als onze landen niet meedoen met een premature petitie van de Palestijnen. Probeer daar je best voor te doen. Isral rekent op onze steun!

6 - woord uit Jeruzalem

International Christian Embassy Jerusalem

Veiligheid

door Aaron Hecht

- Irans schokkende nucleaire bravour


de Tel Aviv Universiteit is een van werelds beste experts op nucleaire verdragen, profileratie en veiligheidsvraagstukken. Zij vertelde onlangs aan de Christian Editie van de Jerusalem Post, ook al is zij niet tegen een kernwapenvrij Midden Oosten, dat zij erop staat dat het bekeken moet worden in een grotere regionale context. Ik denk dat het belangrijk is te begrijpen wat een kernwapenvrije Midden Oosten betekent en hoe er te komen. Het kan niet buiten de relaties tussen de landen om gaan, vertelde ze. Er is een reden waarom landen deze kernwapens wilden hebben en er is de vraag hoe men denkt deze wapens in het Midden Oosten te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, in het geval van Isral is dat totaal anders dan in het geval van Iran. De meeste mensen denken dat bij een kernwapenvrij gebied dat alle gevaar geweken is, ging Landau verder, maar men vergeet dan de context. En die is van belang, juist als een land deze wapens voor verdediging of voor aanval gebruikt of immuniteit te krijgen wanneer een ander land heb aanvalt, zoals Hizbullah in Libanon. Vandaag met de slechte relaties tussen de landen in het Midden Oosten, is het geen optie om een kernwapenvrij gebied te krijgen. Deze relaties moeten eerst verbeteren en zich veilig genoeg voelen voordat deze kernwapens worden weggedaan, concludeerde Landau. Zij gaf aan dat Isral door moet gaan met haar traditionele politiek over haar vermeende nucleaire arsenaal. Israls politiek is goed voor haar zelf en voor de regio, verklaarde ze. Het is een politiek van niet-dreigen. In alle oorlogen die Isral heeft moeten voeren is het nooit een issue geworden om deze kernwapens te gebruiken. Het Isralische bezit van kernwapens heeft maar een doel, om te garanderen dat zij in het Midden Oosten blijven bestaan. Het is defensief bedoeld en alleen te gebruiken bij een existentile dreiging. Wanneer Arabische landen praten over Isral en dat zij haar kernwapen politiek moet verduidelijken en het Non-Proliferatie verdrag moet tekenen, dan willen ze eigenlijk dat Isral zichzelf ontwapend. Dus een roep om transparantie van Isral en haar nucleaire programma gaat niet over transparantie en vertrouwen Ondertussen geeft Landau aan dat het nucleaire programma van Iran sterk is uitgebreid. Er zijn internationale pogingen gedaan om Iran daarin te stoppen, maar het gaat verder haar nucleaire macht uitbouwen. Veel Arabische landen zoeken nu de hulp van Westerse landen om nucleaire krachtcentrales te bouwen, met als reden dat ze dan meer olie en gas kunnen exporteren zonder dit voor eigen gebruik te moeten aanwenden. Maar Landau ziet dit als een reactie op de groeiende Iraanse atoomdreiging. Deze dynamiek in de Arabische wereld is sterk verweven aan hun angst voor een Iraanse atoommacht, zei ze. Men wil Iran hiermee een boodschap geven dat zij niet langs de zijlijn blijven staan om te zien hoe Iran een atoommacht wordt waarbij de internationale gemeenschap hulpeloos toekijkt. Landau gelooft dat de Isralische regering assertiever moet zijn en onderscheid moet maken tussen haar eigen nucleaire politiek gestoeld op defensieve kracht en het agressieve karakter van Iran atoomkracht. Isral moet zwaar betrokken worden in deze discussie en uitleggen dat de echte dreiging komt van Iran, niet alleen voor Isral, maar voor de regio en voor de hele wereld, verklaarde ze.

Ondanks de nieuwe harde lijn van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, wordt Iran steeds driester in haar strategische doelen, openlijk de laatste weken roemen over haar nieuwste ontwikkelingen in haar uraniumverrijking activiteiten en over de reikwijdte van haar ballistische raketsystemen. Ondertussen worden de omringende Arabische landen bang van de groeiende Iraanse atoomdreiging en van Teherans doel om de hegemonie te krijgen in de regio. En Irans diplomatieke plannen dagen Isral uit op een VN gesponsorde top, om haar atoomarsenaal te verminderen waardoor een nucleairvrij Midden Oosten kan bereikt worden. Volgens een rapport van de Isralische Raketafweer organisatie, heeft Iran een serie succesvolle proeven gehouden met haar raketsystemen in juli van dit jaar. Dit kwam samen met de uitlatingen van de Iraanse ministerie van defensie die suggereren dat het regiem dichtbij haar doelen is om door asymmetrische en agressieve militaire machtvertoon in feite een regionale en wereldspeler te worden. Teheran rapporteert dat ze haar capaciteit wil verdrievoudigen om uranium te verrijken voor wapens, middels geavanceerde centrifuges in zwaar bewapende gebieden waarbij ze al zoveel voorraad heeft om drie kernkoppen te maken. Isralische analisten geven aan dat deze ontwikkelingen in Iran niet bedoeld zijn voor het maken van n kernkop, maar voor een hele productielijn van meerdere kernkoppen. Om deze kernkoppen af te schieten, heeft Iran de reikwijdte van haar Fateh-110 ballistische raketten vergroot tot meer dan 2000 KM. Iran geeft tevens aan dat deze raketten een geleidesysteem bevatten, zodat ze zeer accuraat hun doelen op land of op zee kunnen bestoken. Tegelijkertijd oefenen ze met marineschepen in de Middellandse Zee, met plannen dat Iraanse kruisers zelfs op de Atlantische Oceaan gaan patrouilleren. Tenslotte, Teheran ontvouwde dat het een serie gewapend betonnen ondergrondse raketsilos heeft gebouwd een zeer beangstigend feit want er is nog nooit een land geweest die deze raketsilos heeft gebruikt dan om te schuilen en om nucleaire wapens te beschermen. De visie van Irans militaire plannen en de door Iran gesponsorde aanvallen op Amerikaanse onderhoudsmensen in Irak laten in alle scherpte zien de onverzettelijkheid van Teheran tegen iedere Westerse interventie om haar nucleaire plannen te stoppen, aldus het Isralische defensie rapport. De ontwikkelingen komen nu Isral zich voorbereid voor een volgende diplomatieke strijd de top van volgend jaar om van het Midden Oosten een kernwapenvrije regio te maken. Een heftig debat over dit onderwerp op de VN Conferentie in mei 2010 om het Non-Proliferatie verdrag te herzien. Isral en verschillende Westerse landen willen de focus richten op Irans nucleaire programma, maar Arabische landen weigeren om dit te doen, als de aandacht ook niet tegelijk op Isral gericht is. De conferentie besloot om in 2012 een nieuwe conferentie te houden en verder te praten over dit voorstel, maar dankzij de onlusten in veel Arabische landen is er weinig progressie geboekt. En deze Arabische lente heeft voorlopig de aandacht weggehaald van Irans dreigende ontwikkeling van nucleaire wapens. Dr. Emily Landau van het Instituut voor Nationale veiligheid aan

woord uit Jeruzalem

- 7

Geen eigen eer


door David Parsons Van de laatste Richter in het oude Isral, geeft het leven van Samul ons belangrijke lessen die zeer relevant zijn voor vandaag, juist als de wereldleiders hun positie innemen in de huidige strijd die losgebarsten is over het herstelde land van Isral. De profeet Samul is een bijzondere bijbelse figuur die de overgang van Isral heeft gezien van een raad van oudsten of richters naar een koninkrijk met een koning. Tot die tijd, aan wijze en aangestelde leiders was het opzicht over het volk toevertrouwd. Het volk dat apart gezet was van de andere volken en onder hen niet geteld werd, Num. 23:9. Dit was omdat God zelf hun Koning was! Beginnend met Mozes, had God de Isralieten voorzien van het nodige in de woestijn en hen naar het beloofde land geleid door de Richteren die naar Zijn stem luisterden. Dit regeringssysteem had zijn hoogtepunt onder Samul, die het opzicht over Isral had toen Isral ongeveer een eeuw in het land woonde en over de Filistijnen en de andere vijanden heerste. Er was harmonie in haar gelederen en men herkende de profetische stem voor het volk. Maar toen de profeet oud werd en zijn zonen corrupt handelden, riep het volk om een koning, zoals bij de andere volken. Allereerst riepen zij om een commandant die hen leidde in de strijd. Wonderlijk, God geeft Samul instructies om toe te geven aan de roep van het volk, want zij hebben niet jou, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik niet langer over hen zou regeren, 1 Sam.8:7. Ook al moet de profeet de Isralieten stevig waarschuwen tegen een slechte koning. Zij kregen ook direct een genadeloos voorbeeld in het weekhartige karakter van koning Saul. Nu geloof ik dat Isral was voorbestemd voor een koningschap, als de tijd en de persoonlijkheden goed waren. De profeet Bileam heeft voorzegt dat Israls koning groter zal zijn dan Agag, en dat zijn koningschap verhoogd zal worden. Num.24:7. Israls gebrek aan een koning is tevens aangegeven als ongewenst in het geval van de interne oorlog tegen de Benjamenieten vanwege de verkrachting en dood van een vrouw. Dit gedeelte wordt afgesloten met de woorden: In die dagen was er geen koning in Isral, een ieder deed wat goed was in eigen ogen. Richt.21:25. Maar belangrijker nog, een Koninklijke lijn was nodig om de weg te bereiden voor de beloofde Messias, een komende Profeet, Priester en Koning. De opkomst van David als opvolger voor Saul was om een prototype te laten zien van de toekomstige Messias. Inderdaad, de regering van David laat de antieke wereld van Isral zien, en een model waar vele Joden ook vandaag naar uitzien voor hun volk en land. David van begenadigd met gaven en talenten en een positief karakter wat voor zijn rol nodig was. En hij was in staat om snel lessen te leren van de fouten van Saul. Er zijn teveel om hier op te noemen, maar een ervan was dat de koning van Isral niet lijkt op de koningen van de andere landen. Het was niet zijn persoonlijke eer, waarbij de mensen onderworpen zouden zijn aan zijn eer en fantasien. We zien dit in Davids beslissing om het water uit de bron van Bethlehem als een offer te plengen, waarvoor zijn betrouwbaarste mannen hun leven voor hadden geriskeerd. 2 Sam.23. Isral was anders dan de andere volken! Het was apart gezet! Gods speciale schat boven alle andere volken op aarde, Deut.7:6. En de koning van dit volk moest zich dat realiseren, wat we in David zien toen hij de belofte van de Messiaanse lijn krijgt: Wie is als Uw volk, als Isral, het enige volk op aarde waarvan God kwam om hen voor Zichzelf te verlossen als een volk. 2 Sam.7:23. Vandaag, het herstelde volk van Isral is intern en grote nood voor een dergelijk leiderschap. David was natuurlijk ook niet perfect en we moeten geen perfectie wensen. Maar, om leiders te hebben die zichzelf geven en alle persoonlijke ambities en trots laten varen voor het belang om Isral te brengen naar die profetische bestemming in God. Extern, de wereld heeft ook behoefte aan leiders die erkennen dat Isral anders is, apart gezet is; dat dit geen eigen eer is of verdienste waarbij de wereld met hen kan doen wat zij zelf willen in hun fantasien.

ICEJ - AGENDA
Spreekbeurten Jacob Keegstra
27 nov., Evang.Gem. de Wiecke, 10 uur, Blijham, (Gr.). 4 dec., PKN kerk, 10 uur, Wythmen, (Ov.). 11 dec., Evang.Gem. Corlaer, Galjoen 71, 10 uur, Nijkerk, (Gld.). 17 dec., Boaz, gebouw De Terp, 19.30 uur, Zwolle, (Ov.). 15 jan., Evang.Gem., Buitendonk 1, 10 uur, Roosendaal, (Br.). 22 jan., Evang.Gem. Beatrixschool, Sportlaan 10, 10 uur, Beilen, (Dr.). 12 febr., Vrije Evang., De Trefkoele, 10 uur, Dalfsen, (Ov.). 12 febr., De Bethel, Shavuoth, 19 uur, Drachten, (Fr.).

ICEJ -SHOP
Alle CDs/DVDs: 15,-. - DVD The Covenant - DVD Pesach/Pasen - DVD Oude Testament - DVD Nieuwe Testament - DVD Gods profetische feesten - DVD Wie is Jezus? - DVD Over de Heilige Geest - CD The cry of His heart, B.Maas - MP3, alle seminars Loofh.feest 2010 Boeken - Familie van Abraham, V.Schlatter, 14,- Gods profetische feesten, 10,- De bergen van Isral, N.Archhold, 12,-. - Kaarten van Isral, 2,-. Te bestellen bij : ICEJ-kantoor 038-7501283 of mailen: info@icej.nl (Verzendkosten 2,50) (factuur wordt meegezonden)

8 -

woord uit Jeruzalem