You are on page 1of 2

SerialNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Reg. Number 10900268 10900293 10900327 10900429 10900431

Name Bipin Kumar Sharma Prateek Upadhyay Myank Kumar Paritosh Gupta Rahul Seth

RollNumber RK2R25A01 RK2R25A02 RK2R25A03 RK2R25A04 RK2R25A05 RK2R25A12 RK2R25A16 RK2R25A18 RK2R25A20 RK2R25A21 RK2R25A24 RK2R25A25 RK2R25A28 RK2R25A30 RK2R25A33 RK2R25A35 RK2R25A36 RK2R25A37 RK2R25A38 RK2R25A39 RK2R25A40 RK2R25A44 RK2R25A46 RK2R25A47 RK2R25A48 RK2R25A51 RK2R25B06 RK2R25B07 RK2R25B08

Term Paper Finite automata and decision problems Pumping lemma for grammars Regular Grammars and Regular sets Regular and Non Regular Languages Ambiguity and Membership algorithms in Context-Free Grammars Push Down Automata and Context-Free languages Closure properties and Decision Algorithms for Context-Free Grammars Post Machines 2-stack Push Down Automata and Minsky’s theorem Variations on Turing Machines Turing Machines Languages Chomsky Hierarchy Computable Functions Church’s Thesis Turing Machines as language Generator Finite automata and decision problems Pumping lemma for grammars Regular Grammars and Regular sets Regular and Non Regular Languages Ambiguity and Membership algorithms in Context-Free Grammars Push Down Automata and Context-Free languages Closure properties and Decision Algorithms for Context-Free Grammars Post Machines 2-stack Push Down Automata and Minsky’s theorem Variations on Turing Machines Turing Machines Languages Chomsky Hierarchy Computable Functions Church’s Thesis

10900991 Tarun Gupta 10901185 Navjot Kaur 10901397 10901684 10901713 10902037 10902118 10902520 10902575 10903280 10903832 10904007 10904014 10904071 10904233 Rishav Gupta Harpreet Kaur Preeti Aggarwal Baldev singh Abhishek Saxena Praveen Kumar Singh Sheepu Rani Awadhesh Kumar Shukla Surbhi Aggarwal Saima Gul Kashish Deweadi Abhishek Singh Pawan Kumar Verma

10904277 Ankit Kumar 10905843 Ashish Tyagi 10906661 10906919 10907096 1050070200 10900437 10900567 10900709 Anshul Taneja Nagpal Shalki Somnath Neeraj Bharti Ravi Pratap Singh Abhishek Pathak Manraj Singh Tiwana Harpreet Singh

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 10900808 10900878 10900959 10901065 10901143 10901154 Sukhchain Kaur Hatish Handa Harpreet Kaur Rakesh Kumar Veerpal Kaur Chetan Arora RK2R25B09 RK2R25B10 RK2R25B11 RK2R25B13 RK2R25B14 RK2R25B15 RK2R25B17 RK2R25B19 RK2R25B22 RK2R25B23 RK2R25B26 RK2R25B27 RK2R25B29 RK2R25B31 RK2R25B32 RK2R25B34 RK2R25B41 RK2R25B42 RK2R25B43 RK2R25B45 RK2R25B49 RK2R25B50 Turing Machines as language Generator Finite automata and decision problems Pumping lemma for grammars Regular Grammars and Regular sets Regular and Non Regular Languages Ambiguity and Membership algorithms in Context-Free Grammars Push Down Automata and Context-Free languages Closure properties and Decision Algorithms for Context-Free Grammars Post Machines 2-stack Push Down Automata and Minsky’s theorem Variations on Turing Machines Turing Machines Languages Chomsky Hierarchy Computable Functions Church’s Thesis Turing Machines as language Generator Finite automata and decision problems Pumping lemma for grammars Regular Grammars and Regular sets Regular and Non Regular Languages Ambiguity and Membership algorithms in Context-Free Grammars Push Down Automata and Context-Free languages 10901282 Sandeep Singh 10901434 Abhinav kumar Singh 10901876 10901966 10902338 10902374 10902546 10903111 10903129 10903800 10904876 10905650 10905787 10905923 10907102 Sandeep Saini Sahil Chopra Kanika Mehta Rajveer Singh Abhinav sehdev Shagun Manjit Kaur Shruti Nanda Chandan Kumar Charanbir Singh Sheri rani Ashish Nivhal Anjan Taneja 10907141 Gurbeer Kaur .