SEJARAH TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME

Teori behaviorisme merupakan salah satu bidang kajian psikologi eksperimental yang kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan. Meskipun dikemudian hari muncul berbagai aliran baru sebagai reaksi terhadap behaviorisme, namun harus diakui bahwa teori ini telah mendominasi argumentasi tentang fenomena belajar manusia hingga penghujung abad 20. Menurut teori behaviorisme, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku, dimana perubahan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai stimulus yang datang dari luar diri subyek. Secara teoritik, belajar dalam konteks behaviorisme melibatkan empat unsur pokok yaitu: drive, stimulus, response dan reinforcement. Apa yang dimaksudkan dengan drive iaitu suatu mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas belajar. Stimulus yaitu ransangan dari luar diri subyek yang dapat menyebabkan terjadinya respons. Response adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang diberikan. Dalam perspektif behaviorisme, respons biasanya muncul dalam bentuk perilaku yang kelihatan. Reinforcement adalah penguatan yang diberikan kepada subyek belajar agar ia merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan respons secara berkelanjutan. Disamping itu, pandangan Pavlov, Thorndike, Watson, dan Skiner umumnya telah digunakan secara luas sebagai asumsi dalam pengembangan model-model pembelajaran, maupun dalam mempreskripsikan strategi pembelajaran yang berbasis pada teori behaviorisme.

http://wadira358.blogspot.com/2010/08/sejarah-teori-pembelajaranbehaviorisme.html http://eprints.utm.my/10358/1/bab11.pdf

Sebagai guru kita harus memastikan rangsangan dalam bilik darjah (termasuk tingkah laku guru) menimbulkan persasaan keseronokkan serta keselesaan dan bukan perasaan takut atau risau. mendengar. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran. seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak. hidu dan sebagainya. malah yang lebih dahulu muncul ialah behaviurisme. Kecekapan akan dikuasai jika kita sering berlatih. behaviurisme cuba menjelaskan pembelajaran tanpa merujuk kepada proses kognitif. gambar-gambar. . iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan.Apakah TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME TEORI PEMBELAJARAN TINGKAHLAKU (BEHAVIORISME) DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Mengikut teori behaviurisme. Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. . papan hitam. kapur dan gambar-gambar sahaja. rasa. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. Bahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas Kepelbagaian BBM dapat mempelbagaikan kegiatan atau pengalaman murid-murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada mudah ke sukar. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan atau rutin. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. Kebanyakan eksperimen awal golongan pengikut behaviurisme menggunakan binatang (Skinner misalnya menggunakan burung merpati dan tikus putih) yang memfokus kepada perlakuan refleksif organisma apabila dikenakan rangsangan (stimuli) tertentu. pengalaman dramatized. Watson dan Skinner di Amerika Syarikat. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). Ringkasnya. peranan pensyarah adalah dominan. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Implikasinya. Fahaman alternatif. Oleh itu bahasa dikaji dari sudut rangsangan dan gerak balas. pameran. filem-filem dan sebagainya. Behaviurisme dikaitkan dengan Pavlov di Russia (idea classical conditioning melalui “dog-salivation-experiment”nya iaitu membuatkan anjing meleleh air liurnya apabila loceng dibunyikan) dan Thorndike. Teori ini sangat dominan dalam tahun 1950an dan 1960an dan masih berpengaruh hari ini. demontrasi. pengalamaan rekaan. bahan rakaman.

Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran. papan hitam. Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara." Mutu bahan bantu mengajar (BBM) juga diambil kira dalam pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran.surat khabar. V. kad-kad imbasan. Hal ini ada ditegaskan oleh Elly.radio kaset. alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. dan Gerlach. D. pameran. bahan maujud (realia) dan sebagainya. komputer. R. model. radio.P. tetapi guru perlu bertindak sebagai pengolah bahan-bahan ini agar bahan-bahan pengajaran tersebut menjadi lebih kreatif dan menyeronokkan.” Atan Long ( 1982: 174 ) “ BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara. projek. kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang. carta. Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa – sebutan ). buku dan sebagainya. internet dan sebagainya. ii. piring hitam. Sherwin G ( 1963) “ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkansikap ilmiah dan sikap sosial. Swartout. gambar. papan flanel. atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. lawatan. carta. kemantapan emosi dan daya penghargaan. televisyen. overhead projektor (OHP). intonasi dan nada.” Thomas. iii. papan putih.Murray. pita rakaman. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. (di dalam Kamaruddin Hj. papan magnet. Walau bagaimanapun. 1997 : 293): The effectiveness of any medium depends on the creativity of the teacher using it.” Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori: i. misalnya dalam bentuk buku. Husin dan Siti Hajar Hj. Abdul Aziz.saperti lakonan. seperti yang diketahui bahan-bahan tersebut hanya bertindak membantu sahaja. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronikseperti filem pelajaran.S. CD . filem jalur. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM. keharmonian warna ( gambar ) . Bahan bercorak pengalaman . Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware” Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) “ mengenai BBM. pita video. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat. slaid.

terdapat sembilan elemen yang baik untuk sesuatu pengajaran . Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran tajuk perkakasan komputer yang telah dipelajari sebelum itu. buah getah. kulit-kulit siput.Briggs dan Wager 1992) dalam teori pembelajaran tingkahlaku (Behaviorisme) . Berdasarkan sembilan elemen ini . gambarajah dan juga slaid projektor . Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. ranting kayu. Daripada . Bahan-bahan terbuang atau bahan maujud di sekitarnya digunakan sepenuhnya seperti rotan. kulit siput. daun-daun kering dan sebagainya. Selain itu . Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). jika dikaitkan dengan pengajaran topik Konsep Asas Sistem Komputer beberapa kaedah dan strategi boleh diterapkan semasa proses pengajaran dijalankan di dalam kelas . batu-batan. sebelum memulakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran .guru perlu menjelaskan mengapa tajuk ini amat penting untuk di pelajari dan apakah kegunaan dan kepentingannya terhadap pelajar . diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatanjabatan kerajaan. Guru juga harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajar mengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hari itu . Alat itu juga harus mudah dibuat. bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. Guru perlu memberitahu pelajar tentang objektif pelajaran dan apa yang diharapkan satelah selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran . Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan atau memberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari . surat khabar lama. batang ice cream.Guru haruslah memberitahu pelajar bahawa tajuk ini sangat menarik dan penting kerana ia akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas mengenai perkakasan sistem komputer . Guru juga harus mempersembahkan bahan yang merangsangkan iaitu melalui beberapa soalan .kesesuaian saiz. guli. peranan pensyarah adalah dominan. pejabat pos. sarung kaki lama. pusat beli belah. iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. Implikasinya. susunan idea semasa bercakap juga penting dan juga menggunakan pelbagai media yang relevan contohnya carta alir . kain-kain perca. seorang guru itu harus merangsang pelajar untuk mengingat semula isi kandungan yang telah di pelajari sebelum ini .kotak rokok. Menurut (Gagne. suara guru haruslah jelas dan berintonasi . Sebagai contoh . Contohnya . pihak swasta dan sebagainya. tin-tin kosong. buluh.pada permulaan pengajaran seorang guru itu haruslah pandai menarik perhatian dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian seperti persembahan powerpoint yang menarik terutamanya untuk menerangkan tentang tajuk mengenai asas perkasan komputer ke dalam kelas . tudung botol. Contohnya dalam pengajaran pembelajaran perkakasan komputer . lidi. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran.

. Walau bagaimanapun.bahan terbuang ini guru-guru dahulu berjaya mencipta berbagai-bagai BBM yang menarik. terdapat beberapa prinsip umum yang perlu dititikberatkan juga bagi membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan pengajaran mereka. Memandangkan proses pembelajaran sekarang lebih cenderung berpusat kepada pelajar (student oriented). Sekiranya tidak. usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. supaya jelas. BBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan. Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis. guru perlu lebih peka terhadap situasi pelajar dan bukan hanya mementingkan aspek pengajaran semata-mata. ii. Boleh melengkapkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara efektif. Bahan pengajaran yang baik tidak hanya menekankan kepada aspek bahasa dan penggunaannya sahaja. model-model bangunan dan sebagainya. pelbagai guna dan tahan lama seperti alat-alat matematik. lasak. pen. kad-kad huruf atau perkataan. Ketiga-tiga aspek ini perlu ditekankan sama rata.” Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. iii. Virag. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya. Seboleh-bolehnya sebelum guru memilih bahan pengajaran yang hendak digunakan. aktiviti yang pelbagai perlu ditimbulkan agar pelajar dapat latihan yang mencukupi untuk diaplikasikan kepada situasi yang sebenar dan memudahkan para pelajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Pengalaman mengajarnya yang lama itu digunakan sepenuhnya. proses pembelajaran dan pelajaran. Guru perlu mengambil kira kandungan pengajaran yang hendak disampaikan kepada para pelajar dan kepentingan mereka mempelajarinya. agar pemilihan bahan pengajaran tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Antara prinsip-prinsip umum pemilihan bahan pengajaran ialah: i. terang. Bahan pengajaran mestilah berkaitan dengan matlamat dan objektif pengajaran. teknik-teknik dan peringkat-peringkat penyampaian pengajaran… suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaedah penyampaian dan bahan pengajaran yang digunakan dalam suasana fizikal yang direka untuk pembelajaran. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. kemas dan teratur. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. Mempunyai perkaitan antara aspek bahasa. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. Semasa penyampaian bahan pengajaran dilakukan. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan. malah perlu mengambil kira perkembangan para pelajar melalui penggunaan bahan-bahan pengajaran yang dipilih. guru perlu menentukan objektif pengajaran atau matlamat pengajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu.1976 “ seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran.

bahan-bahan pengajaran yang senang kepada yang lebih susah. Contohnya. Sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan negara. bahan-bahan yang konkrit kepada sesuatu yang abstrak dan yang seumpamanya. Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal vii. RUMUSAN Guru yang cemerlang ialah guru yang dapat menyampaikan isi pelajaran kepada anak didiknya dengan berkesan. ii. Guru tidak boleh hanya menggunakan bahan-bahan pengajaran yang lepas tetapi perlu ada pembaharuan kerana pelajar lebih cenderung kepada sesuatu yang baru. BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep v. James D. Hoban. pelbagai kaedah dan teknik digunakan oleh guru dalam memenuhi keperluan ini. iv. Penggunaan BBM adalah penting kerana ada tempatnya penggunaan BBM moden sekarang tidak dapat mengambil alih semua tugas guru. Kamarudin Hj. Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar viii. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut: i. berakhlak dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Antara wadah yang dikenal pasti ialah penggunaan bahan Bantu mengajar (BBM). Tujuannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. memberi rangsangan dan minat murid-muird. Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar vi. dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. Justeru. iii. menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain. Bahan pengajaran yang dipilih perlulah mengikut peredaran zaman ataupun keadaan semasa.iv. membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut: iv. Falsafah pendidikan negara ialah untuk melahirkan individu yang berpengetahuan selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja. menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. Bahan pengajaran juga hendaklah terdiri daripada bahan-bahan yang boleh mencabar pemikiran pelajar. Boleh mencabar pemikiran pelajar.Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. Kepentingan Bahan Bantu Mengajar ( BBM) di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Charles F. v. Sesuai dengan keadaan dan nilai semasa. BBM tradisi seperti . vi.

Manakala bagi para pelajar pula. papan hitam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Longman Malaysia Snd. ( 1989 )Pendidikan di Malaysia Untuk Guru Pelatih. Bhd. guru juga perlu memastikan kesemua bahan-bahan pengajaran yang digunakan memenuhi matlamat pengajaran dan bersesuaian dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. Bhd. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Hj. Siri Pendidikan Fajar Bakti. kerana salah satu syarat untuk menjadi seorang guru yang baik ialah ia mempunyai nilai kreativiti yang baik seperti di dalam seni lukis. gurindam dan sajak adalah ditulis dan diciptanya sendiri dan mereka ini tekun dan merasa puas dengan hasil karyanya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. ( 1989 ).TerhadapPenggunaan Bahan Bantu Mengajar BahasaMelayu. papan gulung. syair. kepelbagaian bahan-bahan pengajaran tersebut dapat menarik minat dan perhatian mereka untuk menumpukan perhatian sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran berlangsung.. Pedagogi I. carta-carta dan sebagainya.Subang Jaya: ……Kumpulan. Kebolehan guru mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih baik dan kreatif. Selangor. Abd. Ahmad. Begitu juga hasil-hasil karya sastera seperti puisi – pantun. Ee Ah Meng. Bhd. Pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran adalah penting untuk pengajaran bahasa khasnya dan pengajaran mata pelajaran yang lain amnya. kemas. (2001). RUJUKAN Abdul Rasid Jamian & Yahya Othman. Siri Pendidikan Longman. Aziz Abd.Cheras: Utusan Publications & Distributors Sdn. kad ayat-kad ayat. Husin. menarik dan jelas sudah tentu menghasilkan BBM yang menarik seperti tulisan pada kad-kad imbasan. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Ekspektasi Guru dan Pelajar ……. seni ukir. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Tulisan guru-guru dahulu sungguh cantik. .penggunaan bahan maujud. Nilai seni BBM adalah diberi perhatian serius. Talib. (2000). kehendak masyarakat danberbagai fenomena di sekelilingnya. Sikap guru masa kini meninggalkan penggunaan BBM lama dengan merasakan bahawa penggunaan BBM moden boleh memenuhi segala-galanya adalah meleset sama sekali. ini pasti menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mata pelajaran menulis cantik seperti seni khat atau tulisan rumi dan jawi perlu dihidupkan semula. Petaling Jaya. seni suara dan sebagainya. Kaedah dan Teknik. seni sastera. Edisi Kedua. keperluan. Asmah bt. bahan asli di sekeliling murid perlu digunakan bersama dengan BBM moden masa kini. Budiman Sdn. Atan Long (1986). Selain itu. ……. Kamarudin Hj. Psikologi Pendidikan. (2006). “ Kembali ke Asas” adalah perlu dan sesuai dengan cadangan pelopornya John Dewey (1961) yang mahukan pendemokrasian pendidikan yang sentiasa berubah (cycle) dari tahap ke tahap mengikut masa.

Ab.. Rahman Ab.net/guruinternet. ……. Petaling Jaya” Addison Wesley Logman Sdn. Siri Pendidikan Longman. Sharifah Alawiah Alsagoff. Kasnani Ab.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaMalaysia http://e-pendidikan.( 1988 ) Alat Bantu Mengajar Dalam. Bahan Bantu Mengajar Memperkukuh Bahasa Melayu. Siri Maktab Perguruan. Bhd. Rashid.Psikologi Pendidikan II. Sosiologi Pendidikan. Selangor. Yahya Othman. (2007).Pengajaran Bahasa.Mat Nor Hussin. Longman Malaysia Snd. Bhd. (2000).html .Bhd. Karim. (1987). ……. ………. Rahil Mahyuddin. Kuala Lumpur: Heinemann Malaysia Snd. Jami’ah Mohamad.

Behaviurisme dikaitkan dengan Pavlov di Russia (idea classical conditioning melalui “dog-salivation-experiment”nya iaitu membuatkan anjing meleleh air liurnya apabila loceng dibunyikan) dan Thorndike. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). Fahaman alternatif. iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan atau rutin. behaviurisme cuba menjelaskan pembelajaran tanpa merujuk kepada proses kognitif. Oleh itu bahasa dikaji dari sudut rangsangan dan gerak balas.Apakah TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME TEORI PEMBELAJARAN TINGKAHLAKU (BEHAVIORISME) DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Mengikut teori behaviorisme. Kebanyakan eksperimen awal golongan pengikut behaviurisme menggunakan binatang (Skinner misalnya menggunakan burung merpati dan tikus putih) yang memfokus kepada perlakuan refleksif organisma apabila dikenakan rangsangan (stimuli) tertentu. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. Sebagai guru kita harus memastikan rangsangan dalam bilik darjah (termasuk tingkah laku guru) menimbulkan persasaan keseronokkan serta keselesaan dan bukan perasaan takut atau risau. malah yang lebih dahulu muncul ialah behaviurisme. Implikasinya. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ringkasnya. Kecekapan akan dikuasai jika kita sering berlatih. peranan pensyarah adalah dominan. Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. Bahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas Kepelbagaian BBM dapat mempelbagaikan kegiatan atau pengalaman murid-murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada . Teori ini sangat dominan dalam tahun 1950an dan 1960an dan masih berpengaruh hari ini. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Watson dan Skinner di Amerika Syarikat. iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan.

Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM. komputer.” Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori: i. hidu dan sebagainya. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid.Murray. papan flanel. gambar.saperti lakonan. internet dan sebagainya. iii. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. filem jalur. kad-kad imbasan.” Atan Long ( 1982: 174 ) “ BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara. kemantapan emosi dan daya penghargaan. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware” Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) “ mengenai BBM. radio. slaid. kapur dan gambargambar sahaja. Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran. pameran. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronikseperti filem pelajaran. filem-filem dan sebagainya. carta.radio kaset. televisyen. papan putih. kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang. gambar-gambar. pita video. overhead projektor (OHP). papan hitam. alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. pameran. buku dan sebagainya. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. bahan maujud (realia) dan sebagainya.mudah ke sukar. . Bahan bercorak pengalaman . lawatan. papan hitam.” Thomas. . pengalamaan rekaan.surat khabar. projek. Sherwin G ( 1963) “ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkansikap ilmiah dan sikap sosial. atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. ii. mendengar. pengalaman dramatized. Swartout. seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak. bahan rakaman. pita rakaman. model. piring hitam. CD . misalnya dalam bentuk buku. Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. papan magnet. carta. R. demontrasi. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. rasa.

Walau bagaimanapun. Abdul Aziz. dan Gerlach. Guru juga harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajar mengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hari itu . gambarajah dan juga slaid projektor . guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan . susunan idea semasa bercakap juga penting dan juga menggunakan pelbagai media yang relevan contohnya carta alir . 1997 : 293): The effectiveness of any medium depends on the creativity of the teacher using it.Briggs dan Wager 1992) dalam teori pembelajaran tingkahlaku (Behaviorisme) .P. Sebagai contoh . Berdasarkan sembilan elemen ini . jika dikaitkan dengan pengajaran topik Konsep Asas Sistem Komputer beberapa kaedah dan strategi boleh diterapkan semasa proses pengajaran dijalankan di dalam kelas . diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatanjabatan kerajaan. D. pusat beli belah. (di dalam Kamaruddin Hj.Guru haruslah memberitahu pelajar bahawa tajuk ini sangat menarik dan penting kerana ia akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas mengenai perkakasan sistem komputer . pihak swasta dan sebagainya. V. seorang guru itu harus merangsang pelajar untuk mengingat semula isi kandungan yang telah di pelajari sebelum ini . Alat itu juga harus mudah dibuat.guru perlu menjelaskan mengapa tajuk ini amat penting untuk di pelajari dan apakah kegunaan dan kepentingannya terhadap pelajar . Menurut (Gagne. Husin dan Siti Hajar Hj. terdapat sembilan elemen yang baik untuk sesuatu pengajaran . bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. Selain itu ." Mutu bahan bantu mengajar (BBM) juga diambil kira dalam pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat. seperti yang diketahui bahan-bahan tersebut hanya bertindak membantu sahaja. Guru perlu memberitahu pelajar tentang objektif pelajaran dan apa yang diharapkan satelah selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran . tetapi guru perlu bertindak sebagai pengolah bahan-bahan ini agar bahan-bahan pengajaran tersebut menjadi lebih kreatif dan menyeronokkan. pejabat pos. Guru juga harus mempersembahkan bahan yang merangsangkan iaitu melalui beberapa soalan . Hal ini ada ditegaskan oleh Elly.pada permulaan pengajaran seorang guru itu haruslah pandai menarik perhatian dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian seperti persembahan powerpoint yang menarik terutamanya untuk menerangkan tentang tajuk mengenai asas perkasan komputer ke dalam kelas . suara guru haruslah jelas dan berintonasi .S. Contohnya dalam pengajaran pembelajaran perkakasan komputer . Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa – sebutan ). intonasi dan nada. Contohnya . sebelum memulakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran . Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan atau memberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari . keharmonian warna ( gambar ) kesesuaian saiz.

daun-daun kering dan sebagainya. surat khabar lama. ranting kayu. usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja. . kemas dan teratur. peranan pensyarah adalah dominan. guli. lasak. tudung botol. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis. kulit-kulit siput.” Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif.kotak rokok. kain-kain perca. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. pen. Pengalaman mengajarnya yang lama itu digunakan sepenuhnya. Implikasinya. Sekiranya tidak. tin-tin kosong.1976 “ seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran. Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. BBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan. kulit siput. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. supaya jelas. teknikteknik dan peringkat-peringkat penyampaian pengajaran… suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaedah penyampaian dan bahan pengajaran yang digunakan dalam suasana fizikal yang direka untuk pembelajaran. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). terang. model-model bangunan dan sebagainya. lidi. buah getah. kad-kad huruf atau perkataan. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran. batu-batan. iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. Bahan-bahan terbuang atau bahan maujud di sekitarnya digunakan sepenuhnya seperti rotan. Daripada bahan terbuang ini guru-guru dahulu berjaya mencipta berbagai-bagai BBM yang menarik. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan.data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran tajuk perkakasan komputer yang telah dipelajari sebelum itu. buluh. pelbagai guna dan tahan lama seperti alat-alat matematik. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. batang ice cream. Virag. sarung kaki lama.

bahan-bahan pengajaran yang senang kepada yang lebih susah. Guru tidak boleh hanya menggunakan bahanbahan pengajaran yang lepas tetapi perlu ada pembaharuan kerana pelajar lebih cenderung kepada sesuatu yang baru. Mempunyai perkaitan antara aspek bahasa.Walau bagaimanapun. iv. berakhlak dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. iii. bahan-bahan yang konkrit kepada sesuatu yang abstrak dan yang seumpamanya. Memandangkan proses pembelajaran sekarang lebih cenderung berpusat kepada pelajar (student oriented). malah perlu mengambil kira perkembangan para pelajar melalui penggunaan bahan-bahan pengajaran yang dipilih. Bahan pengajaran mestilah berkaitan dengan matlamat dan objektif pengajaran. Antara prinsip-prinsip umum pemilihan bahan pengajaran ialah: i. Guru perlu mengambil kira kandungan pengajaran yang hendak disampaikan kepada para pelajar dan kepentingan mereka mempelajarinya. proses pembelajaran dan pelajaran. Sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan negara. v. guru perlu lebih peka terhadap situasi pelajar dan bukan hanya mementingkan aspek pengajaran semata-mata. Contohnya. Boleh melengkapkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara efektif. Boleh mencabar pemikiran pelajar. Sebolehbolehnya sebelum guru memilih bahan pengajaran yang hendak digunakan. Falsafah pendidikan negara ialah untuk melahirkan individu yang berpengetahuan selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja. Tujuannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. Sesuai dengan keadaan dan nilai semasa. agar pemilihan bahan pengajaran tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya. ii. aktiviti yang pelbagai perlu ditimbulkan agar pelajar dapat latihan yang mencukupi untuk diaplikasikan kepada situasi yang sebenar dan memudahkan para pelajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat. guru perlu menentukan objektif pengajaran atau matlamat pengajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu. Ketiga-tiga aspek ini perlu ditekankan sama rata. Semasa penyampaian bahan pengajaran dilakukan. Bahan pengajaran juga hendaklah terdiri daripada bahanbahan yang boleh mencabar pemikiran pelajar. vi. Bahan pengajaran yang baik tidak hanya menekankan kepada aspek bahasa dan penggunaannya sahaja. . Bahan pengajaran yang dipilih perlulah mengikut peredaran zaman ataupun keadaan semasa. terdapat beberapa prinsip umum yang perlu dititikberatkan juga bagi membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan pengajaran mereka.

Justeru. ii. menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. iv. iii. Hoban. memberi rangsangan dan minat murid-muird. Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal vii. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut: iv.Kepentingan Bahan Bantu Mengajar ( BBM) di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Charles F. BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep v. Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar vi. Kamarudin Hj. Antara wadah yang dikenal pasti ialah penggunaan bahan Bantu mengajar (BBM). membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal.Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. RUMUSAN Guru yang cemerlang ialah guru yang dapat menyampaikan isi pelajaran kepada anak didiknya dengan berkesan. menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain. Penggunaan BBM adalah penting kerana ada tempatnya penggunaan BBM moden sekarang tidak dapat mengambil alih . James D. pelbagai kaedah dan teknik digunakan oleh guru dalam memenuhi keperluan ini. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut: i. Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar viii. dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata.

papan hitam. seni ukir. guru juga perlu memastikan kesemua bahan-bahan pengajaran yang digunakan memenuhi matlamat pengajaran dan bersesuaian dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran.Cheras: Utusan Publications & Distributors Sdn. Ekspektasi Guru dan Pelajar ……. Selain itu. bahan asli di sekeliling murid perlu digunakan bersama dengan BBM moden masa kini. Atan Long (1986). Selangor. Nilai seni BBM adalah diberi perhatian serius. Asmah bt. “ Kembali ke Asas” adalah perlu dan sesuai dengan cadangan pelopornya John Dewey (1961) yang mahukan pendemokrasian pendidikan yang sentiasa berubah (cycle) dari tahap ke tahap mengikut masa. ( 1989 ). carta-carta dan sebagainya. Hj. Pedagogi I. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kehendak masyarakat danberbagai fenomena di sekelilingnya. seni suara dan sebagainya. Talib. Serdang: Universiti Putra Malaysia. . Psikologi Pendidikan. Tulisan guru-guru dahulu sungguh cantik. Abd. Longman Malaysia Snd. seni sastera. kad ayat-kad ayat. Aziz Abd. Kaedah dan Teknik. Pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran adalah penting untuk pengajaran bahasa khasnya dan pengajaran mata pelajaran yang lain amnya. Kebolehan guru mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih baik dan kreatif. keperluan. (2006). Siri Pendidikan Longman. Sikap guru masa kini meninggalkan penggunaan BBM lama dengan merasakan bahawa penggunaan BBM moden boleh memenuhi segala-galanya adalah meleset sama sekali. ini pasti menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik lagi. papan gulung. kepelbagaian bahan-bahan pengajaran tersebut dapat menarik minat dan perhatian mereka untuk menumpukan perhatian sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran berlangsung. menarik dan jelas sudah tentu menghasilkan BBM yang menarik seperti tulisan pada kad-kad imbasan. gurindam dan sajak adalah ditulis dan diciptanya sendiri dan mereka ini tekun dan merasa puas dengan hasil karyanya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Ahmad. Begitu juga hasil-hasil karya sastera seperti puisi – pantun. ……. Manakala bagi para pelajar pula. Bhd.TerhadapPenggunaan Bahan Bantu Mengajar BahasaMelayu. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. BBM tradisi seperti penggunaan bahan maujud.. Bhd. kemas. kerana salah satu syarat untuk menjadi seorang guru yang baik ialah ia mempunyai nilai kreativiti yang baik seperti di dalam seni lukis.semua tugas guru. syair. RUJUKAN Abdul Rasid Jamian & Yahya Othman. Mata pelajaran menulis cantik seperti seni khat atau tulisan rumi dan jawi perlu dihidupkan semula.

Bhd. Rashid.Bhd. Husin.( 1988 ) Alat Bantu Mengajar Dalam. Bhd.Pengajaran Bahasa. (2001). (2000). (2007). Sosiologi Pendidikan. Budiman Sdn. …….Subang Jaya: ……Kumpulan. Jami’ah Mohamad. Longman Malaysia Snd. Karim. Sharifah Alawiah Alsagoff. Petaling Jaya” Addison Wesley Logman Sdn. (1987). Mat Nor Hussin. Petaling Jaya. Yahya Othman.Psikologi Pendidikan II. Edisi Kedua. Bhd. Selangor. Rahil Mahyuddin. Kamarudin Hj.net/guruinternet. Rahman Ab. ( 1989 )Pendidikan di Malaysia Untuk Guru Pelatih. Siri Pendidikan Longman. Bahan Bantu Mengajar Memperkukuh Bahasa Melayu.. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Ab. Siri Pendidikan Fajar Bakti.Ee Ah Meng. …….html . ………. Kasnani Ab. Siri Maktab Perguruan. Kuala Lumpur: Heinemann Malaysia Snd.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaMalaysia http://e-pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful