§¨ng kiÓm ViÖt Nam

VIETNAM REGISTER

danh môc kiÓm tra duy tr× tr¹ng th¸i tµu
GOOD MAINTENANCE ON BOARD SHIPSDanh môc kiÓm tra cho thuyÒn tr−ëng
MAINTENANCE CHECKLIST FOR THE MASTER


Hµ néi, 2009

Néi dung

Lêi khuyªn ®èi víi thuyÒn tr−ëng...................................................................... 3
C¸c tõ viÕt t¾t trong danh môc ..................................................................................................... 4

1. Danh môc kiÓm tra I (Duy tr× th−êng xuyªn) ................................................................ 5
1) GiÊy chøng nhËn vµ tµi liÖu....................................................................................... 5
2) C¸c Ên phÈm hµng h¶i vµ C«ng −íc quèc tÕ.............................................................. 10
3) Ghi nhËt ký ............................................................................................................... 11
4) An toµn chung ........................................................................................................... 12
5) Thö vµ huÊn luyÖn ..................................................................................................... 14
6) ThiÕt bÞ hµng h¶i/ An to n h ng h¶i........................................................................ 17
7) Trang bÞ cøu sinh....................................................................................................... 20
8) Trang bÞ chèng ch¸y.................................................................................................. 24
9) Trang bÞ v« tuyÕn ®iÖn............................................................................................... 29
10) M¹n kh«..................................................................................................................... 31
11) KÕt cÊu th©n tµu vµ ®−êng èng trªn boong................................................................ 33
12) HÖ thèng m¸y trong buång m¸y................................................................................ 35
13) HÖ thèng ®iÖn ............................................................................................................ 37
14) HÖ thèng ch»ng buéc................................................................................................. 38
15) Ng¨n ngõa « nhiÔm biÓn............................................................................................ 39
16) ThiÕt bÞ n©ng hµng..................................................................................................... 41
17) Khu vùc sinh ho¹t ...................................................................................................... 42

2. Danh môc kiÓm tra II (§èi víi kiÓm tra PSC) ............................................................... 43
Danh môc c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt

3. Danh môc kiÓm tra III (§èi víi hÖ thèng qu¶n lý an toµn) ......................................... 49

4. Danh môc kiÓm tra IV (§èi víi an ninh tµu vµ bÕn c¶ng) ............................................ 52

5. Phô ch−¬ng (H×nh ¶nh vÒ c¸c lçi phæ biÕn nhÊt ............................................................ 58

2

lêi khuyªn ®èi víi thuyÒn tr−ëng


KhuyÕn nghÞ thuyÒn tr−ëng sö dông hiÖu qu¶ danh môc kiÓm tra nµy víi c¸c l−u ý nh− sau:

1. ThuyÒn tr−ëng tµu ph¶i kiÓm tra tr¹ng th¸i tµu cña m×nh theo “Danh môc kiÓm tra I” mçi
th¸ng mét lÇn hoÆc vµi th¸ng mét lÇn tuú theo ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña tµu, nh−ng tèi thiÓu
lµ ba th¸ng mét lÇn.

2. Ngoµi môc 1 nªu trªn, thuyÒn tr−ëng ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra theo chu kú tr¹ng th¸i tµu theo
“Danh môc kiÓm tra II” (Danh môc kiÓm tra c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt).

3. Trong tr−êng hîp tµu tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña Bé luËt quèc tÕ vÒ qu¶n lý an toµn (Bé luËt
ISM) vµ Bé luËt quèc tÕ vÒ an ninh tµu vµ bÕn c¶ng (Bé luËt ISPS), thuyÒn tr−ëng ph¶i kiÓm
tra hÖ thèng qu¶n lý an toµn theo “Danh môc kiÓm tra III vµ IV” theo kho¶ng thêi gian nh−
nªu ë môc 1 trªn ®©y.

4. ThuyÒn tr−ëng vµ thuyÒn viªn ph¶i n¾m ch¾c c¸c qui tr×nh ho¹t ®éng h¹ xuång cøu sinh
cïng víi khëi ®éng ®éng c¬, b¬m cøu ho¶ sù cè vµ c¸c trang thiÕt bÞ sù cè kh¸c liªn quan
tíi an toµn, søc khoÎ vµ ng¨n ngõa « nhiÔm m«i tr−êng th«ng qua c¸c ®ît huÊn luyÖn vµ
thùc tËp th−êng xuyªn cña thuyÒn viªn. ThuyÒn tr−ëng vµ c¸c c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm ph¶i
th«ng thuéc ho¹t ®éng cña m¸y chÝnh, m¸y l¸i vµ c¸c m¸y quan träng kh¸c, cïng víi qui
tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ liªn quan theo yªu cÇu cña C«ng −íc MARPOL, nh− thiÕt bÞ
ph©n ly dÇu n−íc, b¸o ®éng 15 phÇn triÖu, hÖ thèng kiÓm so¸t th¶i dÇu vµ hÖ thèng khÝ tr¬.

5. Trong tr−êng hîp thuyÒn viªn trªn tµu mang nhiÒu quèc tÞch kh¸c nhau, viÖc trao ®æi th«ng
tin gi÷a c¸c thuyÒn viªn ph¶i ®−îc ®¶m b¶o.

6. Khi ph¸t hiÖn c¸c khiÕm khuyÕt trong hµnh tr×nh, thuyÒn tr−ëng ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c
phôc hoÆc ®−a ra quyÕt ®Þnh hîp lý nhanh chãng.

7. Víi c¸c khiÕm khuyÕt do PSC ®−a ra, thuyÒn tr−ëng ph¶i nhËn ®−îc b¶n sao biªn b¶n nh÷ng
khiÕm khuyÕt ®ã cña ChÝnh quyÒn c¶ng. §¨ng kiÓm viªn cña VR lu«n s½n sµng cã mÆt t¹i
tµu ®Ó xö lý c¸c khiÕm khuyÕt ph¸t sinh dÉn tíi viÖc tµu bÞ l−u gi÷. NÕu thÊy cÇn thiÕt, ®Ò
nghÞ liªn l¹c víi §¹i diÖn gÇn nhÊt cña VR.

3

C¸c ch÷ viÕt t¾t

SS KiÓm tra ®Þnh kú
IS KiÓm tra trung gian
AS KiÓm tra hµng n¨m
MAS KiÓm tra hµng n¨m b¾t buéc
ATS KiÓm tra chi tiÕt hµng n¨m
COW HÖ thèng röa b»ng dÇu th«
ODM HÖ thèng theo dâi vµ kiÓm so¸t th¶i dÇu
GMDSS HÖ thèng an toµn vµ cøu n¹n hµng h¶i toµn cÇu
DSC Gäi chän sè
EGC Gäi nhãm t¨ng c−êng (INMARSAT)
GOC GiÊy chøng nhËn nh©n viªn khai th¸c GMDSS
COLREG C«ng −íc quèc tÕ vÒ tr¸nh va trªn biÓn, 1972 (COLREG 72)
ILO Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ
PLI KiÓm tra ®Þnh kú m¹n kh«
ITU Tæ chøc viÔn th«ng quèc tÕ - ThÓ lÖ v« tuyÕn ®iÖn
ISM Qu¶n lý an toµn quèc tÕ (SOLAS ch−¬ng IX, qui ®Þnh 1)
ISPS An ninh tµu vµ bÕn c¶ng quèc tÕ (SOLAS ch−¬ng XI-2)
MARPOL C«ng −íc quèc tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm tõ tµu, 1973
®−îc bæ sung söa ®æi b»ng nghÞ ®Þnh th− 1978 liªn quan (MARPOl 73/78)
MSB B¶ng ®iÖn chÝnh
N.A Kh«ng ¸p dông
P & A Sæ tay qui tr×nh vµ hÖ thèng
REC GiÊy chøng nhËn nh©n viªn v« tuyÕn ®iÖn
NS Tµu míi
ES Tµu hiÖn cã
81 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/9/1984 (Bæ sung söa ®æi 81)
81 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/9/1984 (Bæ sung söa ®æi 81)
83 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/7/1986 (Bæ sung söa ®æi 83)
83 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/7/1986 (Bæ sung söa ®æi 83)
88 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/2/1992 (Bæ sung söa ®æi 88)
88 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/2/1992 (Bæ sung söa ®æi 88)
00 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/7/2002 (Bæ sung söa ®æi 00)
00 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/7/2002 (Bæ sung söa ®æi 00)
02 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/7/2004 (Bæ sung söa ®æi 02)
02 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/7/2004 (Bæ sung söa ®æi 02)
04 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/7/2006 (Bæ sung söa ®æi 04)
04 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/7/6004 (Bæ sung söa ®æi 04)


4

Danh môc I
(Duy tr× th−êng xuyªn)

B¶ng 1 GiÊy chøng nhËn vµ c¸c tµi liÖu

1. PhÇn chung
GiÊy chøng nhËn Ngµy cÊp Ngµy hÕt h¹n
X¸c nhËn lÇn
cuèi
Ghi chó
GiÊy chøng nhËn ®¨ng
ký tµu

GiÊy phÐp ®µi tµu
AS
GiÊy chøng nhËn cÊp tµu

IS

2. C¸c giÊy chøng nhËn theo luËt
Ngµy hÕt h¹n
GiÊy chøng nhËn Ngµy cÊp
§iÒu
kiÖn
H¹n
cuèi
X¸c nhËn lÇn
cuèi
Ghi chó
GiÊy chøng nhËn m¹n
kh«


GiÊy chøng nhËn an
toµn kÕt cÊu


GiÊy chøng nhËn an
toµn trang thiÕt bÞ

IS chØ ¸p dông
cho tµu chë hµng
láng tõ 10 tuæi trë
lªn
GiÊy chøng nhËn an
toµn v« tuyÕn ®iÖn

GiÊy chøng nhËn quèc
tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm
dÇu

GiÊy chøng nhËn quèc
tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm
do n−íc th¶i
N.A
MARPOL
Phô lôc IV
GiÊy chøng nhËn quèc
tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm
kh«ng khÝ

MARPOL
Phô lôc VI
GiÊy chøng nhËn quèc
tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm
kh«ng khÝ cña ®éng c¬

®èi víi ®éng c¬
diesel cã c«ng
suÊt > 130kW
®−îc l¾p ®Æt trªn
tµu ®ãng vµo hoÆc
sau ngµy 1/1/2000
GiÊy chøng nhËn phï
hîp cho chë x« ho¸ chÊt

Cho tµu chë ho¸
chÊt
GiÊy chøng nhËn phï
hîp chë khÝ
Cho tµu chë khÝ
ho¸ láng
GiÊy chøng nhËn chë x«
chÊt láng ®éc
Cho tµu chë chÊt
láng ®éc

5

Ngµy hÕt h¹n
GiÊy chøng nhËn Ngµy cÊp §iÒu
kiÖn
H¹n
cuèi
X¸c nhËn lÇn
cuèi
Ghi chó
GiÊy chøng nhËn miÔn
gi¶m

N.A. NÕu cã
GiÊy chøng nhËn dung
tÝch

N.A. N.A. N.A.

GiÊy chøng nhËn qu¶n
lý an toµn
§¸nh gi¸ trung
gian

B¶n sao GiÊy chøng
nhËn phï hîp
§¸nh gi¸ hµng
n¨m

GiÊy chøng nhËn quèc
tÕ vÒ an ninh tµu biÓn

GiÊy chøng nhËn phï
hîp cho tµu chë c¸c
chÊt nguy hiÓm
Víi viÖc chë c¸c
chÊt nguy hiÓm;
Víi c¸c tµu 81NS
SOLAS 74/81
q® II-2/ 54
SOLAS 74/00
q® II-2/ 19
GiÊy chøng nhËn theo
C«ng −íc quèc tÕ vÒ
c¸c hÖ thèng chèng hµ
®éc h¹i trªn tµu

N.A. N.A.
Kh«ng b¾t buéc
(®Õn khi C«ng
−íc AFS cã hiÖu
lùc)

6

3. C¸c GiÊy chøng nhËn kh¸c
GiÊy chøng nhËn Ngµy cÊp H¹n hiÖu lùc Ghi chó
GiÊy chøng ®Þnh biªn tèi thiÓu SOLAS74/00 V/14
GiÊy chøng nhËn cña sÜ quan
ThuyÒn tr−ëng vµ §¹i phã
STCW95 II/2 & IV/2
(®èi víi GOC)
M¸y tr−ëng vµ m¸y 2 STCW95 III/2
Sü quan
STCW95 II/2 & IV/2
(®èi víi GOC)
Thî m¸y STCW95 III/1

Nh©n viªn v« tuyÕn ®iÖn STCW95 IV/2
GiÊy chøng nhËn hoÆc x¸c nhËn cña sÜ quan
Lµm quen tµu chë hµng láng STCW95 V/1-1+4
§µo t¹o ®Æc biÖt vÒ tµu chë hµng
láng
STCW95 V/1-2+4
GiÊy chøng nhËn cña thuyÒn viªn
Trùc ca
STCW95 II/4 ®èi víi
Boong
Lµm quen tµu chë hµng láng STCW95 V/1-1+4

§µo t¹o ®Æc biÖt vÒ tµu chë hµng
láng
STCW95 V/1-2+4
Mäi thuyÒn viªn
GiÊy chøng nhËn phï hîp y tÕ C«ng −íc ILO


7

4. Tµi liÖu vµ sæ tay
Mäi tµu
H¹ng môc Tæ chøc duyÖt Ng«n ng÷
ThuyÒn viªn hiÓu
®−îc
Ghi chó
Th«ng b¸o æn ®Þnh
XÕp dì hµng (®èi víi
hµng rêi)
SOLAS 74/00
VI/7-2
KÕ ho¹ch øng cøu «
nhiÔm do dÇu do tµu g©y
ra (SOPEP)

Hå s¬ kü thuËt ®èi víi
thÈm tra viÖc kiÓm so¸t
ph¸t th¶i NOx


H¹ng môc Ghi nhËn hîp lÖ Ghi chó
NhËt ký dÇu, phÇn I vµ II
NhËt ký tµu SOLAS 74 II, III, V
NhËt ký r¸c
KÕ ho¹ch qu¶n lý r¸c
B¶n ghi lý lÞch liªn tôc
Sæ ghi th«ng sè ®éng c¬

H¹ng môc Tæ chøc cÊp Tæ chøc kiÓm tra
X¸c nhËn lÇn
cuèi
Ghi chó
Sæ kiÓm tra thiÕt bÞ n©ng
hµng
ATS


Tµu chë dÇu vµ ho¸ chÊt
H¹ng môc Tæ chøc duyÖt Ng«n ng÷
ThuyÒn viªn hiÓu
®−îc
Ghi chó
S¬ ®å æn ®Þnh tai n¹n
Sæ tay khai th¸c
Sæ tay ODM
Sæ tay COW NÕu cã

Tµu chë ho¸ chÊt
H¹ng môc Tæ chøc duyÖt Ng«n ng÷
ThuyÒn viªn hiÓu
®−îc
Ghi chó
Sæ tay P & A

H¹ng môc Ghi nhËn hîp lÖ Ghi chó
NhËt ký lµm hµng
8

Tµu chë chÊt láng ®éc
H¹ng môc C¬ quan phª duyÖt Ng«n ng÷
ThuyÒn viªn
hiÓu ®−îc
Ghi chó
KÕ ho¹ch øng cøu «
nhiÔm (SMPEP)


Tµu chë khÝ ho¸ láng
H¹ng môc C¬ quan phª duyÖt Ng«n ng÷
ThuyÒn viªn
hiÓu ®−îc
Ghi chó
Sæ tay khai th¸c

Tµu chë hµng h¹t
H¹ng môc Tæ chøc cÊp H¹n hiÖu lùc Ghi chó
Tµi liÖu uû quyÒn

H¹ng môc Tæ chøc cÊp H¹n hiÖu lùc
ThuyÒn viªn
hiÓu ®−îc
Ghi chó
Sæ tay xÕp hµng h¹t

C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c
H¹ng môc KiÓm tra Ghi chó
File biªn b¶n kiÓm tra ®èi víi tµu hµng rêi vµ tµu dÇu
B¶n ghi ODM ®èi víi tµu dÇu
S¬ ®å kiÓm so¸t tai n¹n (kÓ c¶ sæ
tay kiÓm so¸t tai n¹n)
®èi víi c¸c tµu hµng kh« ®ãng vµo hoÆc sau ngµy
1.2.1992
SOLAS 74/88 qui ®Þnh II-1/23-1
Sæ tay ch»ng buéc hµng ho¸ SOLAS 74/88 qui ®Þnh VI/5 vµ VII/5
KÕ ho¹ch qu¶n lý r¸c
Sæ tay tµu hµng rêi SOLAS 74/88 qui ®Þnh VI/7
C¸c biªn b¶n kiÓm tra PSC tr−íc
®©y

®èi víi c¸c tµu hµng rêi cã chiÒu dµi trªn 150m: cã
thÓ ®−a ra th«ng tin vÒ lùc c¾t vµ m« men uèn
chung th©n tµu
SOLAS 74/00 qui ®Þnh XII/11.1 & 2
Ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh xÕp t¶i

®èi víi c¸c tµu hµng rêi 04NS cã chiÒu dµi d−íi
150m: cã thÓ ®−a ra th«ng tin vÒ æn ®Þnh nguyªn vÑn
SOLAS 74/00 qui ®Þnh XII/11.1 & 2
Biªn b¶n b¶o d−ìng phao bÌ
Biªn b¶n b¶o d−ìng EPIRB
Biªn b¶n b¶o d−ìng trang bÞ ch÷a
ch¸y (b×nh khÝ CO2, bät, ...


9

H¹ng môc KiÓm tra Ghi chó
Sè liÖu ghi B¸o ®éng hót kh«
15ppm
tèi thiÓu 18 th¸ng
¸p dông ®èi víi thiÕt bÞ tho¶ m·n nghÞ quyÕt
MEPC.107(49)
GiÊy chøng nhËn hiÖu chØnh b¸o
®éng hót kh« 15ppm
¸p dông ®èi víi thiÕt bÞ tho¶ m·n nghÞ quyÕt
MEPC.107(49)
10

B¶ng 2 C¸c Ên phÈm hµng h¶i vµ C«ng −íc quèc tÕ

H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
CËp nhËt (®· hiÖu chØnh phï hîp)
H¶i ®å
S½n cã ®èi víi c¸c vïng ho¹t ®éng
TuyÕn hµnh tr×nh CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt)
Danh môc ®Ìn biÓn CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt)
Th«ng b¸o cho ng−êi
®i biÓn
CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt)
B¶ng thuû triÒu CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt)
Bé luËt tÝn hiÖu quèc tÕ CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt)
Sæ tay t×m cøu hµng
kh«ng vµ hµng h¶i
(IAMSAR tËp III)
CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt)
C¸c
C«ng
−íc
quèc tÕ
SOLAS
COLREG
MARPOL
ILL
STCW
Cã trªn tµu
LuËt hµng h¶i cña quèc
gia tµu treo cê
Cã trªn tµu
SOLAS
74/88 q®
V/20, 21
SOLAS
74/00 q®
V/21, 27


C¸c Ên phÈm cÇn thiÕt kh¸c
H¹ng môc Ghi chó

11

B¶ng 3 Ghi nhËt ký
H¹ng môc C¸c l−u ý kiÓm tra Ghi/ Kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh
Thö vµ thùc tËp
m¸y l¸i
Ghi ngµy vµ chi tiÕt

Tham kh¶o
b¶ng 5
SOLAS 74/88
q® V/19-2
SOLAS 74/00
q® V/26
Thùc tËp rêi tµu
Ghi ngµy vµ chi tiÕt

Tham kh¶o
b¶ng 5
SOLAS 74/88
Qui ®Þnh
III/19.5
Thùc tËp ch÷a ch¸y
Ghi ngµy vµ chi tiÕt

Tham kh¶o
b¶ng 5
SOLAS 74/88
Qui ®Þnh
III/19.5
Thùc tËp trªn tµu
c¸c trang bÞ cøu
sinh kh¸c
Ghi ngµy vµ chi tiÕt

Tham kh¶o
b¶ng 5
SOLAS 74/88
Qui ®Þnh
III/19.5
§µo t¹o vµ huÊn
luyÖn trªn tµu
Ghi ngµy vµ chi tiÕt

Tham kh¶o
b¶ng 5
SOLAS 74/88
Qui ®Þnh
III/19.5
KiÓm tra hµng
th¸ng c¸c trang bÞ
cøu sinh vµ thiÕt bÞ
xuång cøu sinh
Ghi ngµy vµ chi tiÕt

Tham kh¶o
b¶ng 5
SOLAS 74/88
Qui ®Þnh
III/19.7
Ng«n ng÷ lµm viÖc
§¶m b¶o hiÖu qu¶ cho thuyÒn
viªn thùc hiÖn trong c¸c vÊn ®Ò
an toµn

SOLAS 74/00
Qui ®Þnh V/14

12

B¶ng 4 An toµn chung
H¹ng môc C¸c l−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Niªm yÕt th−êng xuyªn t¹i khu
vùc sinh ho¹t

CÊt gi÷ cè ®Þnh trong hép kÝn
n−íc bªn ngoµi lèi ®i chÝnh cña
khu sinh ho¹t. (Tr¸i vµ ph¶i)

Ng«n ng÷ thuyÒn viªn hiÓu ®−îc
S¬ ®å phßng chèng
ch¸y
Lu«n cËp nhËt
SOLAS 74/00
Qui ®Þnh II-2/
15
Niªm yÕt t¹i khu vùc buång l¸i,
buång m¸y vµ khu sinh ho¹t cña
thuyÒn viªn

Th«ng b¸o nhiÖm vô ph©n c«ng
theo qui ®Þnh III/37

B¶ng ph©n c«ng
nhiÖm vô
ThuyÒn viªn hiÓu ®−îc
SOLAS 74/88
Qui ®Þnh III/ 8,
37
Cã t¹i mçi phßng ¨n, phßng gi¶i
trÝ, hoÆc trong tõng phßng c¸
nh©n tho¶ m·n c¸c qui ®Þnh
SOLAS 74/00 III/35 vµ II-2/15

Sæ tay huÊn luyÖn
Ng«n ng÷ thuyÒn viªn hiÓu ®−îc
SOLAS 74/88
q® III/ 35
SOLAS 74/00
q® II-2/15
Cã trªn tµu bao gåm c¸c h¹ng
môc nªu trong qui ®Þnh III/36

H−íng dÉn b¶o
d−ìng trªn tµu
Ng«n ng÷ thuyÒn viªn hiÓu ®−îc
SOLAS 74/88
Qui ®Þnh III/36
D¸n trªn hoÆc gÇn c¸c xuång
cøu sinh, bÌ cøu sinh, xuång cÊp
cøu vµ nh÷ng n¬i ®iÒu khiÓn h¹
chóng

BiÓn b¸o hoÆc ký
hiÖu
Sö dông c¸c biÓu t−îng theo
NghÞ quyÕt IMO A.760(18)

SOLAS 74/88
Qui ®Þnh III/9
T¹i vÞ trÝ c¸c ph−¬ng tiÖn cøu
sinh

§¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ
cÊt gi÷
Sö dông c¸c biÓu t−îng theo
NghÞ quyÕt IMO A.760(18)

SOLAS 74/88
Qui ®Þnh
III/20.10
Tr¹ng th¸i tèt, c¸c d©y bªn cña
cÇu thang, c¸c bËc thang b»ng
cao su, gç

Thang hoa tiªu
Cã c¸c tay b¸m phï hîp
SOLAS 74/88
Qui ®Þnh V/17
SOLAS 74/00
Qui ®Þnh V/23
13


H¹ng môc C¸c l−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Cã t¹i mçi phßng ¨n, phßng
gi¶i trÝ, hoÆc trong tõng phßng
c¸ nh©n tho¶ m·n qui ®Þnh
II-2/16

Sæ tay khai th¸c an
toµn ch¸y
§−îc viÕt b»ng ng«n ng÷ lµm
viÖc

SOLAS 74/00
Qui ®Þnh II-2/
16
KÕ ho¹ch b¶o
d−ìng
L−u gi÷ trªn tµu, tho¶ m·n c¸c
yªu cÇu cña qui ®Þnh II-2/14

SOLAS 74/00
Qui ®Þnh II-2/
14

14

B¶ng 5 Thö vµ thùc tËp
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
HÖ thèng th«ng
tin gi÷a buång l¸i
vµ buång m¸y;
buång m¸y,
buång l¸i vµ
buång m¸y l¸i
Thö trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c
buång

SOLAS 74/88
q® II-1/29.10,
37, V/12(f),
SOLAS 74/00
q® V/19.2.1.9
Thö ho¹t ®éng
X¸c nhËn møc nhiªn liÖu trong kÐt
Tr¹ng th¸i c¸c thiÕt bÞ khëi ®éng
M¸y ph¸t ®iÖn sù

C¸c thuû thñ vËn hµnh dÔ dµng
SOLAS 74/88
q® II-1/ 43, 44.
Thö ho¹t ®éng hÖ thèng cøu ho¶
b»ng b¬m cøu ho¶ chÝnh/ b¬m cøu
ho¶ sù cè ®éc lËp

§ñ ¸p lùc
6000 GT trë lªn: 0.27 N/mm
2
D−íi 6000 GT: 0.25 N/mm
2
¸p lùc:
. . . . . . . . . .
®¹t kho¶ng c¸ch
12 m hoÆc lín
h¬n
Ho¹t ®éng c¸c van c¸ch ly
Kh«ng rß rØ tõ ®−êng èng cøu ho¶
X¸c nhËn møc nhiªn liÖu trong kÐt
cho ®éng c¬ b¬m cøu ho¶ sù cè

Thö phun cña hÖ
thèng cøu ho¶
b»ng b¬m cøu ho¶
chÝnh/ b¬m cøu
ho¶ sù cè ®éc lËp
Thuû thñ vËn hµnh dÔ dµng
SOLAS 74/88
q® II-2/4
SOLAS 74/00
q® II-2/10
Ho¹t ®éng cña hÖ thèng l¸i chÝnh
vµ l¸i phô (hÕt l¸i)

HÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa
Nguån n¨ng l−îng sù cè
ThiÕt bÞ chØ b¸o gãc l¸i so s¸nh
víi vÞ trÝ thùc

Thö b¸o ®éng
ThiÕt bÞ c¸ch ly tù ®éng (nÕu cã)
Tr¹ng th¸i bªn ngoµi cña S/G vµ
c¬ cÊu truyÒn

HÖ thèng l¸i (S/G)
(12 giê tr−íc khi
tµu khëi hµnh)
H−íng dÉn ho¹t ®éng cïng c¸c s¬
®å trong buång l¸i, buång m¸y l¸i
Kh«ng rß rit dÇu

Thùc tËp l¸i sù cè
(mét lÇn/ 3 th¸ng)
Qui tr×nh thùc tËp l¸i sù cè (l¸i
trùc tiÕp, th«ng tin, chuyÓn ®æi
nguån n¨ng l−îng)

SOLAS 74/88
q® V/19.2
SOLAS 74/00
q® V/26
15


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
TËp hîp thuyÒn viªn tíi tr¹m tËp
trung khi b¸o ®éng sù cè theo
b¶ng ph©n c«ng

X¸c ®Þnh râ nhiÖm vô qui ®Þnh
trªn b¶ng ph©n c«ng

Thao t¸c mÆc ¸o cøu sinh cña
thuyÒn viªn

H¹ tèi thiÓu mét xuång (C¸c
xuång kh¸c nhau ph¶i h¹ theo thø
tù lÇn l−ît trong c¸c lÇn thùc tËp)

Khëi ®éng vµ ho¹t ®éng ®éng c¬
Thö chiÕu s¸ng sù cè
Thùc tËp rêi tµu
(Hµng th¸ng vµ
trong vßng 24 giê
sau khi khëi hµnh
nÕu 25% thuû thñ
®oµn ch−a tham
gia thùc tËp trªn
tµu trong th¸ng
tr−íc)
Mçi xuång ph¶i ®−îc h¹ vµ thuû
thñ phô tr¸ch ®iÒu ®éng d−íi n−íc
ba th¸ng mét lÇn
®èi víi xuång h¹
r¬i tù do, thùc tËp
theo q® SOLAS
74/00 III/19.3.3.4
TËp hîp thuyÒn viªn tíi tr¹m tËp
trung khi b¸o ®éng sù cè theo
b¶ng ph©n c«ng

Khëi ®éng lÇn l−ît b¬m cøu ho¶
chÝnh vµ sù cè vµ thö x¶ b»ng hai
vßi n−íc lo¹i phun tia

KiÓm tra trang bÞ cña ng−êi ch÷a
ch¸y vµ c¸c thiÕt bÞ c¸ nh©n kh¸c,
bao gåm lÇn l−ît tõng thuyÒn viªn

KiÓm tra trang bÞ th«ng tin
KiÓm tra ho¹t ®éng c¸c cöa chèng
ch¸y, cöa kÝn n−íc, vµ c¸c tÊm
ch¾n löa vµ c¸c cöa vµo/ ra chÝnh
cña hÖ thèng th«ng giã

Thùc tËp cøu ho¶
(Hµng th¸ng vµ
trong vßng 24 giê
sau khëi hµnh nÕu
cã 25% thuû thñ
®oµn ch−a tham
gia thùc tËp trªn
tµu)
Ho¹t ®éng c¸c van ng¾t cña kÐt
nhiªn liÖu vµ dõng sù cè c¸c qu¹t
th«ng giã.

SOLAS 74/88
Qui ®Þnh III/
19
KiÓm tra hµng
tuÇn
KiÓm tra tr¹ng th¸i bªn ngoµi tÊt
c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn cøu sinh,
xuång cøu sinh vµ thiÕt bÞ h¹.
TÊt c¶ ®éng c¬ xuång cøu sinh vµ
xuång cÊp cøu ph¶i ®−îc ch¹y
tiÕn vµ lïi trong ba phót.
Thö b¸o ®éng sù cè chung.

SOLAS 74/88
Qui ®Þnh
III/20.6

KiÓm tra hµng
th¸ng
KiÓm tra c¸c trang bÞ cøu sinh vµ
thiÕt bÞ trong xuång cøu sinh ph¶i
®−îc thùc hiÖn theo danh môc
kiÓm tra nªu trong qui ®Þnh
III/20.7.

SOLAS 74/88
Qui ®Þnh
III/20.7
Thùc tËp SOPEP/
SMPEP
C¸c c¸ nh©n liªn quan ph¶i thùc
tËp toµn bé c¸c phÇn cña
SOPEP/SPEP theo thêi h¹n qui
®Þnh

SOPEP
SMPEP
16

B¶ng 6 ThiÕt bÞ hµng h¶i/ An toµn hµng h¶i
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Ng−êi l¸i tµu cã thÓ ®äc chÝnh
x¸c t¹i vÞ trÝ l¸i chÝnh

Th«ng tin gi÷a vÞ trÝ la bµn
chuÈn vµ vÞ trÝ l¸i chÝnh

Kh«ng cã bät khÝ trong la bµn
B¶ng/®å thÞ ®é lÖch d− (hµng
n¨m) cã trªn tµu

Cã thiÕt bÞ x¸c ®Þnh h−íng
La bµn tõ
Cã la bµn tõ dù tr÷ (hoÆc la
bµn ®iÖn lÆp)

SOLAS 74/88
q® V/12(b)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.1
Ng−êi l¸i tµu cã thÓ ®äc chÝnh
x¸c t¹i vÞ trÝ l¸i chÝnh

La bµn ®iÖn
Tr¹ng th¸i cña la bµn ®iÖn
chÝnh vµ la bµn ®iÖn ph¶n ¶nh

SOLAS 74/88
q® V/12(d)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.1 vµ
.2.5.1
La bµn ®iÖn ph¶n ¶nh t¹i vÞ trÝ
l¸i sù cè ®èi víi tµu 00NS
Cã la bµn ph¶n ¶nh di ®éng
Th«ng tin vÒ h−íng
chuyÓn tíi vÞ trÝ l¸i
sù cè
HÖ thèng th«ng tin gi÷a vÞ trÝ
l¸i chÝnh vµ vÞ trÝ l¸i sù cè

SOLAS 74/88
q® V/12(f)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.1.9,
19.2.3
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
HÖ thèng kiÓm so¸t
h−íng (HCS) (L¸i tù
®éng)
ChuyÓn ®æi linh ho¹t gi÷a b»ng
tay vµ tù ®éng

SOLAS 74/00
q® V/19.2.8
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
HÖ thèng kiÓm so¸t
truy theo (TCS, thay
cho HCS)
ChuyÓn ®æi linh ho¹t gi÷a b»ng
tay vµ tù ®éng

SOLAS 74/00
q® V/19.2.8
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
Rada
Cã thiÕt bÞ ®å gi¶i (00ES)

SOLAS 74/88
q® V/12(g), (i)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.3,
19.2.7
ARPA Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/88
q® V/12(j)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.8
ATA (ThiÕt bÞ tù
®éng truy theo)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/00
q® V/19.2.5,
19.2.7
EPA (ThiÕt bÞ ®å gi¶i
®iÖn tö)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/00
q® V/19.2.3
17


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
ThiÕt bÞ ®o s©u Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/88
q® V/12(k)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.3
ThiÕt bÞ ®o tèc ®é vµ
hµnh tr×nh so víi
n−íc
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/88
q® V/12(l)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.3
ThiÕt bÞ ®o tèc ®é vµ
hµnh tr×nh so víi ®Êt
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/00
q® V/19.2.9
ThiÕt bÞ chØ b¸o gãc
l¸i. Vßng quay ch©n
vÞt (B−íc vµ chÕ ®é
ho¹t ®éng cña ch©n
vÞt biÕn b−íc vµ thiÕt
bÞ ®Èy m¹n)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/88
q® V/12(m)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.5
ThiÕt bÞ chØ b¸o tèc
®é quay trë tµu
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/88
q® V/12(n)
SOLAS 74/00
q® V/19.2.9
Cã h¶i ®å ®iÖn tö vµ ®−îc cËp
nhËt

HÖ thèng dù phßng (nÕu cã
trang bÞ thay cho h¶i ®å giÊy)

ECDIS
Ên phÈm hµng h¶i ®iÖn tö
SOLAS 74/00
q® V/19.2.1.4
M¸y thu GPS Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/00
q® V/19/2.1.6
AIS (HÖ thèng nhËn
d¹ng tù ®éng)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/00
q® V/19/2.4
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
VDR (ThiÕt bÞ ghi d÷
liÖu hµnh tr×nh)
Thö hµng n¨m bëi c¬ së ®−îc
c«ng nhËn
Ngµy thö:


SOLAS 74/00
q® V/19.20
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
S-VDR (ThiÕt bÞ ghi
d÷ liÖu hµnh tr×nh
®¬n gi¶n)
Thö hµng n¨m bëi c¬ së ®−îc
c«ng nhËn
Ngµy thö:

§èi víi tµu
00ES
G/T≥3000
SOLAS 74/00
q® V/20.2
LRIT (NhËn d¹ng vµ
theo dâi tÇm xa)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/06
q® V/19-1
HÖ thèng thu nhËn
©m thanh (khi buång
l¸i kÝn hoµn toµn)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/00
q® V/19.2.1.8
18


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
ThiÕt bÞ chuyÓn
th«ng tin h−íng
(THD) (tµu cã GT tõ
300 ®Õn 500)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/00
q® V/19.2.3.5
Biªn b¶n b¶o d−ìng
Cã trªn tµu (kÓ c¶ thö hµng
n¨m VDR/S vµ chøng nhËn
phï hîp ®èi víi tµu 00NS)

SOLAS 74/00
q® V/16 &
18.8
ThÎ hoa tiªu (mäi
tµu)
Cã trªn tµu
B¶ng minh ho¹
buång l¸i (L≥100 m)
Cã trªn tµu
Sæ tay ®iÒu ®éng
(Yªu cÇu cña ChÝnh
quyÒn hµng h¶i
Cã trªn tµu
NghÞ quyÕt
A.601(15)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
§Ìn tÝn hiÖu ban
ngµy
N¨ng l−îng cÊp tõ nguån sù cè
Pin vµ thiÕt bÞ n¹p ®èi víi
00NS

SOLAS 74/88
qui ®Þnh V/11
SOLAS 74/00
qui ®Þnh
V/19.2.2
KÕ ho¹ch hµnh tr×nh Cho hµnh tr×nh tiÕp theo
Ph¶i ®−îc lËp
cho toµn bé
hµnh tr×nh tõ
cÇu ®i tíi cÇu
®Õn
SOLAS 74/00
qui ®Þnh V/34
NghÞ quyÕt
IMO
A.893(21)
B¶n ghi c¸c ho¹t
®éng hµnh h¶i
Tr−êng hîp tµu dù ®Þnh thùc
hiÖn c¸c chuyÕn ®i quèc tÕ trªn
48 giê, ph¶i tr×nh b¸o c¸o hµng
ngµy cho c«ng ty vµ l−u trªn
tµu

SOLAS 74/00
qui ®Þnh V/28
§Ìn cét mòi vµ ®u«i
§Ìn m¹n
§Ìn l¸i
§Ìn neo
§Ìn mÊt chñ ®éng
§Ìn hµnh h¶i
B¶ng ®iÒu khiÓn
Chu«ng ë mòi Cã trªn tµu
Cång (Tµu cã chiÒu
dµi 100 m trë lªn)
Cã trªn tµu
Cßi Ho¹t ®éng tho¶ m·n
VËt hiÖu ®en h×nh
cÇu
Cã Ýt nhÊt 3 bé
VËt hiÖu h×nh thoi Víi tµu kÐo
COLREG
19

B¶ng 7 Trang bÞ cøu sinh
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Tr¹ng th¸i th©n xuång bªn trong
vµ ngoµi (kh«ng bÞ trãc, rç)

D©y b¸m hai bªn m¹n ë tr¹ng
th¸i tèt

V©y gi¶m l¾c hai m¹n
Trôc l¸i, b¸nh l¸i vµ tay l¸i, s−ên
®u«i ë tr¹ng th¸i tèt

V¸n, ghÕ b¨ng däc, lç x¶, ®Öm
trong tr¹ng th¸i tèt

M¸y, bÖ m¸y, èng x¶
Ch©n vÞt vµ trôc cïng bé ly hîp
TÊm ph¶n quang trªn th©n
xuång

KÎ ch÷ (Tªn tµu, sè ng−êi, c¶ng
®¨ng ký...), c¸c tÊm ph¶n quang

Nót lç x¶ vµ vÞ trÝ cÊt gi÷

Xuång cøu sinh vµ/
hoÆc xuång cÊp cøu
B¬m hót kh« vµ èng (thö)
X¸c minh phï hîp víi danh môc
H¹n sö dông l−¬ng thùc, ph¸o
hiÖu, b×nh ch÷a ch¸y s¸ch tay

B×nh kÝn n−íc
B¶n kª thiÕt bÞ
xuång cøu sinh
C¸c n¾p vµ thµnh trô (nÕu cã).
Tr¹ng th¸i vÞ trÝ cÊt gi÷
Ho¹t ®éng cña c«ng t¾c h¹n chÕ
hoÆc c¸c van ng¾t khÝ

CÊt gi÷ xuång cøu
sinh vµ/ hoÆc
xuång cÊp cøu
Tr¹ng th¸i cña hÖ thèng n©ng h¹
SOLAS 74/88
qui ®Þnh
III/20, 34, ®Õn
36


20


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh
Tr¹ng th¸i c¸c cÇn n©ng h¹
Tr¹ng th¸i c¸c rßng räc, d©y
h¹, d©y ch»ng, m¾t nèi g¾n víi
c¸c trang bÞ kh¸c

C¸c d©y h¹ ph¶i thay míi víi
thêi h¹n kh«ng qu¸ 5 n¨m
Thêi gian thay míi:
. . . . . . . . . . . . . . . .

Tr¹ng th¸i cña phanh (têi)
Tæng kiÓm tra hµng n¨m ®èi
víi thiÕt bÞ h¹ vµ c¬ cÊu nh¶ cã
t¶i ph¶i ®−îc thùc hiÖn bëi c¬
së ®−îc duyÖt
Thêi gian kiÓm tra:
. . . . . . . . . . . . . . . .

Phanh (têi) ph¶i ®−îc tæng
kiÓm tra trong kho¶ng thêi
gian kh«ng qu¸ 5 n¨m bëi c¬
së ®−îc duyÖt
Thêi gian kiÓm tra:
. . . . . . . . . . . . . . . .

C¬ cÊu nh¶ cã t¶i ®−îc kiÓm
tra kü l−ìng vµ thö ë kho¶ng
thêi gian kh«ng qu¸ 5 n¨m bëi
tr¹m b¶o d−ìng ®−îc duyÖt
Thêi gian kiÓm tra
vµ thö:
. . . . . . . . . . . . . . . .

Tr¹ng th¸i c¬ cÊu nh¶
Tr¹ng th¸i r·nh tr−ît vµ tÊm
ch¾n

Tr¹ng th¸i c¸c thang ®−a ng−êi
lªn ph−¬ng tiÖn cøu sinh, tay
vÞn, d©y m¹n, c¸c bËc thang,
d©y ch»ng/tai vÊu

ThiÕt bÞ h¹ xuång
cøu sinh, xuång
cÊp cøu vµ bÌ
Tr¹ng th¸i c¸c ®Ìn trªn xuång
vµ nguån n¨ng l−îng sù cè

SOLAS 74/88
qui ®Þnh III/20
Ph¶i ®−îc b¶o d−ìng trong
kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 12
th¸ng cïng víi c¬ cÊu nh¶
ngo¹i trõ cã sù cho phÐp cña
quèc gia tµu treo cê.
Thêi gian b¶o
d−ìng:
. . . . . . . . . . . . . . . .

Vá ®−îc ghi nhµ chÕ t¹o, sè
s¶n xuÊt, ngµy b¶o d−ìng lÇn
cuèi, sè ng−êi...

BÌ cøu sinh b¬m
h¬i
Cã c¸c d¶i ph¶n quang
Tr¹ng th¸i vÞ trÝ cÊt gi÷
M¾t nèi yÕu (tr−êng hîp kh«ng
cã m¾t nèi yÕu, ph¶i th«ng b¸o
râ)

CÊt gi÷ bÌ cøu
sinh
Tr¹ng th¸i thang ®−a ng−êi lªn


SOLAS 74/88
qui ®Þnh
III/20, 34
Cã kh«ng Ýt h¬n 12 ph¸o hiÖu
dï trªn tµu

Ph¸o hiÖu cÊp cøu
H¹n sö dông
. . . . . . . . . . . . . . . .

SOLAS 74/88
q® III/6.3
21


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Tèi thiÓu 8 phao trßn cã kÎ ch÷
vµ c¸c d¶i ph¶n quang

Hai phao trªn mçi c¸nh gµ víi
c¬ cÊu nh¶ nhanh g¾n liÒn ®Ìn tù
s¸ng (SIL) & tÝn hiÖu khãi
C−êng ®é chiÕu s¸ng c¸c SIL
H¹n sö dông tÝn hiÖu khãi
Ho¹t ®éng cña c¬ cÊu nh¶ nhanh

Mét phao cïng c¸c SIL mçi m¹n
C−êng ®é chiÕu s¸ng cña c¸c
SIL

Mét phao cïng d©y næi víi chiÒu
dµi 27.5 m mçi m¹n

Phao trßn cña tµu
83ES
Mét phao ®¬n ë mçi m¹n
SOLAS 74/88
q® III/21
§ñ sè l−îng phao trßn ®−îc kÎ
ch÷ vµ c¸c tÊm ph¶n quang

Hai phao trßn cïng víi c¸c SIL
vµ c¸c tÝn hiÖu khãi cã kh¶ n¨ng
tho¸t ra bëi c¬ cÊu nh¶, cã khèi
l−îng tèi thiÓu 4 kg mçi bªn
c¸nh gµ lÇu l¸i
C−êng ®é chiÕu s¸ng c¸c SIL
H¹n sö dông tÝn hiÖu khãi
Ho¹t ®éng cña c¬ cÊu nh¶ nhanh

Tèi thiÓu mét nöa sè phao trßn
®−îc trang bÞ c¸c SIL
C−êng ®é chiÕu s¸ng c¸c SIL

Tèi thiÓu mçi m¹n cã 1 phao víi
d©y næi. (30 m hoÆc hai lÇn
chiÒu cao tõ vÞ trÝ cÊt gi÷ trªn
mÆt n−íc, lÊy gi¸ trÞ lín h¬n)


Phao trßn cña tµu
83ES

Sè l−îng phao trßn
theo L(m)
L < 100 m 8
L < 150 m 10
L < 200 m 12
L >= 200 m 14
C¸c phao cßn l¹i kh«ng cã trang
bÞ ®i kÌm ®−îc cÊt gi÷ ë hai bªn
m¹n

SOLAS 74/88
q® III/7.1, 32
Mçi ng−êi trªn tµu ®−îc trang bÞ
mét ph¸o ¸o cøu sinh cã g¾n tÊm
ph¶n quang

C¸c phao ¸o bæ sung cho c¸c
thuû thñ trùc ca vµ t¹i c¸c tr¹m
ph−¬ng tiÖn cøu sinh

§èi víi tµu
83NS
Phao ¸o
Mçi phao ¸o cøu sinh cã cßi vµ
®Ìn

SOLAS 74/88
qui ®Þnh
III/7.2, 32
22


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Bé quÇn ¸o b¬i
Cho c¸c thuyÒn viªn trªn tµu
kh«ng ®−îc trang bÞ quÇn ¸o
b¬i, cã s½n sö dông ®−îc ngay

§èi víi tµu
04ES: ®−îc
trang bÞ ë lÇn
kiÓm tra SE
®Çu tiªn sau
1/7/2006
SOLAS 74/88
q® III/ 32
Dông cô chèng mÊt
nhiÖt
Cho c¸c thuyÒn viªn trªn tµu
kh«ng ®−îc trang bÞ quÇn ¸o
b¬i, cã s½n sö dông ®−îc ngay

SOLAS 74/88
q® III/32, 34
Tèi thiÓu cã 3 thiÕt bÞ phï hîp
c¸c tiªu chuÈn

ThiÕt bÞ v« tuyÕn
®iÖn tho¹i hai chiÒu
VHF
Ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ
SOLAS 74/88
qui ®Þnh
III/6.2.1
Tèi thiÓu ph¶i cã mét thiÕt bÞ
ph¸t b¸o ra ®a ë mçi m¹n

Trong tr−êng hîp tµu sö dông
xuång cøu sinh h¹ r¬i tù do, mét
thiÕt bÞ cÊt gi÷ bªn trong xuång
vµ mét thiÕt bÞ ®−îc l¾p ®Æt t¹i
buång l¸i

ThiÕt bÞ ph¸t b¸o ra
®a
H¹n sö dông cña pin
SOLAS 74/88
qui ®Þnh
III/6.2.2
ThiÕt bÞ th«ng tin
trªn tµu
Ho¹t ®éng th«ng tin hai chiÒu
gi÷a c¸c tr¹m kiÓm so¸t sù cè,
c¸c tr¹m tËp trung vµ ®−a ng−êi
lªn ph−¬ng tiÖn cøu sinh vµ c¸c
vÞ trÝ chØ huy trªn tµu

ThiÕt bÞ b¸o ®éng
sù cè chung
Ho¹t ®éng b¸o ®éng tËp hîp
thñy thñ tíi c¸c tr¹m tËp trung

HÖ thèng truyÒn
thanh c«ng céng
Ho¹t ®éng cña hÖ thèng
SOLAS 74/88
qui ®Þnh
III/6.2.4
Bèn ®Çu phãng cã kh¶ n¨ng
phãng d©y dµi tèi thiÓu 230 m

Cã h−íng dÉn phï hîp
ThiÕt bÞ phãng d©y
H¹n sö dông c¸c ®Çu phãng
SOLAS 74/88
qui ®Þnh III/18


23

B¶ng 8 Trang bÞ ch÷a ch¸y
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
C¸c v¸ch vµ boong cã cÊp chèng
ch¸y “A” ë tr¹ng th¸i tèt

TÝnh toµn vÑn
chèng ch¸y
C¸c kªnh th«ng giã, lç luån c¸p vµ
®−êng èng ®i qua v¸ch vµ boong cã
cÊp chèng ch¸y “A” ë tr¹ng th¸i tèt

SOLAS 74/88
q® II-2/42
SOLAS 74/00
q® II-2/9
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
Cöa chèng ch¸y
C¸c cöa tù ®ãng kh«ng cã then cµi
trong
Víi tµu
81 NS
SOLAS 74/88
q® II-2/47
SOLAS 74/00
q® II-2/9
HÖ thèng ®ãng ë tr¹ng th¸i tho¶ m·n
Cöa lÊy ¸nh s¸ng
C¸c cöa lÊy ¸nh s¸ng ph¶i lµm b»ng
thÐp vµ kh«ng ®−îc l¾p kÝnh

Víi tµu
81 NS
SOLAS 74/88
q® II-2/11.2.2
SOLAS 74/00
q® II-2/
9.5.2.2
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
C¸c hÇm hµng
Buång m¸y
Khu vùc sinh ho¹t
C¸c tr¹m ®iÒu khiÓn
Khu vùc kh¸c
C¸nh chÆn löa
§¸nh dÊu râ rµng “®ãng - më”
Kh«ng bÞ thñng/ h− háng

SOLAS 74/88
q® II-2/5.1.4
SOLAS 74/00
q® II-2/5.2
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
Duy tr× ¸p lùc thÝch hîp B¬m cøu ho¶
chÝnh
§ång hå chØ b¸o ¸p suÊt ë tr¹ng th¸i
tèt

Ho¹t ®éng tho¶ m·n
Duy tr× ¸p lùc thÝch hîp
§ång hå chØ b¸o ¸p suÊt ë tr¹ng th¸i
tèt
C¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng trong tr¹ng
th¸i tèt
B¬m cøu háa sù

C¸c èng khÝ x¶ ë tr¹ng th¸i tèt

Kh«ng rß gØ, tæn thÊt lín trong
®−êng èng
§−êng èng ch÷a
ch¸y chÝnh
BÒn, chÞu nãng vµ cã c¸c ®o¹n gi·n


Van c¸ch ly Ho¹t ®éng tho¶ m·n
Rång cøu háa dÔ nèi víi häng cøu
háa
C¸c van ho¹t ®éng tháa m·n
Häng cøu háa
C¸c tay van kh«ng bÞ gÉy

SOLAS 74/88
q® II-2/4
SOLAS 74/00
q® II-2/10.2
24


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Toµn bé vßi rång ë tr¹ng th¸i lµm
viÖc tèt, kh«ng rß rØ
KiÓm tra sè l−îng vßi rång theo s¬
®å phßng chèng ch¸y
Rång cøu háa
®Çu phun vµ khíp nèi ®ång bé

Toµn bé c¸c ®Çu phun ë tr¹ng th¸i
lµm viÖc tèt, kh«ng rß rØ

§Çu phun kiÓu tia vµ kiÓu hai c«ng
dông phun tia/phun chïm trong
buång m¸y
Ho¹t ®éng dÔ dµng khi thay ®æi
ph−¬ng thøc
Víi tµu 81 ES
§Çu phun
TÊt c¶ ®Çu phun kiÓu hai c«ng dông
phun tia/ chïm cïng víi thiÕt bÞ ng¾t
VËn hµnh dÔ dµng khi thay ®æi
ph−¬ng thøc vµ c¸c thiÕt bÞ ng¾t
Víi tµu 81 NS
§Ó t¹i n¬i b¶o ®¶m vµ tiÖn sö dông
CÊt gi÷ c¸c hép
chøa ®Çu phun vµ
rång cøu háa
C¸c hép ®−îc s¬n mµu dÔ nhËn biÕt
(mµu ®á)

SOLAS 74/88
q® II-2/4
SOLAS 74/00
q® II-2/10.2
KiÓm tra sè l−îng b×nh ch÷a ch¸y di
®éng tõng lo¹i theo s¬ ®å phßng
chèng ch¸y
Vá b×nh trong tr¹ng th¸i tèt, kh«ng
bÞ ¨n mßn/ h− háng qu¸ møc
C¸c b×nh ch÷a
ch¸y di ®éng (Bät,
CO
2
, bét kh«)
H¹n sö dông cña c«ng chÊt
Bät: 1 n¨m
Bét kh«: 5 n¨m
CO
2
: ®o t¹i ®ît SS vµ IS ph©n cÊp

KiÓm tra ®Çu phun khÝ - bät, c¸c
b×nh t¹o bät di ®éng vµ mét b×nh dù
tr÷
Thö kÕt nèi víi ®−êng èng ch÷a ch¸y
chÝnh vµ rång cøu háa
Tr¹ng th¸i b×nh chøa tèt
B×nh bät di ®éng
H¹n sö dông cña chÊt láng t¹o bät: 4
n¨m (kh«ng thÓ gia h¹n b»ng lÊy
mÉu)

Víi tµu 81 NS
SOLAS 74/88
q® II-2/6
SOLAS 74/00
q® II-2/10

25


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Tr¹ng th¸i bªn ngoµi tèt, kh«ng hao
mßn
Tr¹ng th¸i tiÖn dông
B×nh ch÷a ch¸y
b»ng bät lo¹i 135
lÝt hoÆc t−¬ng tù
trong buång nåi h¬i
vµ trong khu vùc hÖ
thèng dÇu ®èt
H¹n sö dông cña c«ng chÊt
Bät: 1 n¨m
Bét kh«: 5 n¨m
CO
2
: ®o t¹i ®ît SS vµ IS ph©n cÊp


Víi tµu 81
NS
SOLAS 74/88
q® II-2/7.1.3
SOLAS 74/00
q® II-2/10.5
Tr¹ng th¸i bªn ngoµi tèt
Tr¹ng th¸i tiÖn lîi
B×nh ch÷a ch¸y
b»ng bät lo¹i 45 lÝt
hoÆc t−¬ng tù trong
buång m¸y
H¹n sö dông cña c«ng chÊt
Bät: 1 n¨m
Bét kh«: 5 n¨m
CO
2
: ®o t¹i ®ît SS vµ IS ph©n cÊp

SOLAS 74/88
q® II-2/7.2
SOLAS 74/00
q® II-2/10.5
C¸c ®−êng èng ë tr¹ng th¸i tèt,
kh«ng rß rØ vµ kh«ng bÞ ¨n mßn
nghiªm träng
KiÓm tra th−êng xuyªn c¸c ®−êng
èng b»ng c¸ch thæi khÝ hoÆc cho n−íc
ch¶y qua khi kiÓm tra ph©n cÊp SS vµ
IS
C¸c b×nh ®ùng CO
2
hoÆc Halon ph¶i
®−îc ®o t¹i ®ît kiÓm tra ph©n cÊp SS
vµ IS
Chøng nhËn thö phï hîp trªn tµu.
H¹n chÊt láng d¹ng bät (5 n¨m).
Sau 5 n¨m, tÝnh hiÖu qu¶ cña bät
d¹ng láng ph¶i ®−îc kiÓm tra vµ
chøng nhËn mÉu thö trªn tµu (tham
kh¶o yªu cÇu ®Æc biÖt cña ChÝnh
quyÒn hµng h¶i)

HÖ thèng ch÷a ch¸y
cè ®Þnh trong
buång m¸y, kh«ng
gian chøa hµng vµ
buång b¬m hµng*
(CO
2
hoÆc Halon,
bät, phun n−íc)
KiÓm tra b¸o ®éng b»ng ©m thanh
khi x¶ khÝ (CO
2
hoÆc Halon)

SOLAS 74/88
q® II-2/7.1.1,
53
SOLAS 74/00
q® II-2/
10.5.1.1, 10.7
*Buång b¬m
hµng: (®èi víi
tµu 00NS)
SOLAS 74/00
q® II-2/10.9
Ph¸t hiÖn ch¸y
KiÓm tra th−êng xuyªn hÖ thèng ph¸t
hiÖn vµ b¸o ®éng ch¸y
SOLAS 74/88
q® II-2/13
SOLAS 74/00
q® II-2/7
Toµn bé c¸c van ph¶i ®−îc ®ãng tõ
xa bªn ngoµi buång m¸y
C¸c van ho¹t ®éng tháa m·n

Van ng¾t kÐt dÇu
®èt
KÐt trªn 500L: tµu
®ãng tõ 1/7/1995.
Trªn 1000L: tµu
®ãng tr−íc ngµy
1/7/1995
Tr−êng hîp c¸c van ng¾t ho¹t ®éng
b»ng khÝ nÐn, c¸c b×nh khÝ ph¶i lu«n
®−îc n¹p tíi ¸p suÊt phï hîp
§ång hå chØ b¸o ¸p suÊt ë tr¹ng th¸i
tèt


SOLAS 74/88
q® II-2/15.2
SOLAS 74/00
q® II-2/4.2.2
26


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Ng¾t sù cè c¸c qu¹t
vµ c¸c b¬m dÇu ®èt
trong buång m¸y
Ho¹t ®éng ng¾t sù cè tháa m·n
SOLAS 74/88
q® II-2/ 11.4
SOLAS 74/00
q® II-2/ 5.2
Ph−¬ng tiÖn c¸ch ly
nhiªn liÖu cÊp víi
c¸c ®éng c¬
Ho¹t ®éng tho¶ m·n cña ph−¬ng
tiÖn ®Ó c¸ch ly víi cung cÊp nhiªn
liÖu

SOLAS 74/00
q® II-2/4.2.2
Víi tµu 00NS
Hai bé cho mçi tµu hµng
Bèn bé cho mçi tµu dÇu

Tr¹ng th¸i b¶o qu¶n tèt theo s¬ ®å
kiÓm so¸t ch¸y

QuÇn ¸o b¶o hé, ñng vµ g¨ng tay,
mò cøng, ®Ìn ®iÖn an toµn, r×u.
Tr¹ng th¸i sö dông tiÖn lîi

ThiÕt bÞ thë víi mét mò chèng khãi
hoÆc mÆt n¹ chèng khãi vµ b¬m khÝ,
cïng víi ®é dµi hîp lý cña vßi, hoÆc
mét b×nh khÝ nÐn sö dông cho thiÕt
bÞ thë

Dù tr÷ 200% sè b×nh khÝ cÇn thiÕt
trªn tµu hoÆc 100% + m¸y nÐn khÝ

SOLAS 74/88
q® II-2/17
SOLAS 74/00
q® II-2/10.10
Trang bÞ cho ng−êi
ch÷a ch¸y
Mét d©y an toµn chÞu löa cã chiÒu
dµi ®ñ cho mçi thiÕt bÞ thë g¾n liÒn
bëi mãc lß so
CÊt gi÷ t¹i vÞ trÝ cã ®¸nh dÊu râ rµng
(tµu 00NS)

Bè trÝ ch÷a ch¸y
trong kho s¬n
HÖ thèng cøu háa ë tr¹ng th¸i tèt.
(KiÓu trang bÞ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu
cña quèc gia tµu treo cê (víi tµu
00ES))

SOLAS 74/88
q® II-2/18.7
SOLAS 74/00
q® II-2/10.6.3
Tèi thiÓu mét (1) bÝch nèi bê víi
kÝch th−íc tiªu chuÈn cã s½n trªn
tµu
Bèn bé bu l«ng vµ ®ai èc cã ®−êng
kÝnh 16 mm, dµi 50 mm cã s½n trªn
tµu
BÝch nèi bê quèc tÕ
Mét do¨ng kÝn khÝ cã s½n trªn tµu

SOLAS 74/88
q® II-2/192
SOLAS 74/00
q® II-2/10.2
Ho¹t ®éng tháa m·n
HÖ thèng khÝ tr¬
B¸o ®éng trªn b¶ng kiÓm so¸t chøc
n¨ng phï hîp
SOLAS 74/88
q® II-2/62
SOLAS 74/00
q® II-2/4.5.527


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶
m·n/kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Tr¹ng th¸i chiÕu s¸ng tháa m·n
trong buång m¸y, kh«ng gian sinh
ho¹t, lÇu l¸i, c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn,
lèi ®i l¹i bªn ngoµi
§Ìn sù cè
Bãng ®Ìn, chôp b¶o vÖ b»ng kÝnh
kh«ng bÞ vì.

SOLAS 74/88
qui ®Þnh II-1/43
S½n sµng sö dông
BËc thang, tay vÞn kh«ng bÞ h−
háng

Ph−¬ng tiÖn tho¸t
hiÓm
HÖ thèng chiÕu s¸ng tháa m·n
SOLAS 74/88
qui ®Þnh II-2/45
SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-2/13
Tr¹ng th¸i tho¶ m·n, cÊt gi÷ theo
s¬ ®å phßng chèng ch¸y. TiÖn lîi
sö dông

B¶o d−ìng thÝch hîp theo h−íng
dÉn cña nhµ chÕ t¹o

ThiÕt bÞ thë sö
dông cho lèi tho¸t
sù cè (EEBD)
X¸c nhËn ¸p lùc khÝ
SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-2/13
B¬m, ®−êng èng, van vµ vßi phun
ë tr¹ng th¸i tèt, kh«ng rß rØ, kh«ng
bÞ ¨n mßn hoÆc h− háng nÆng
Víi tµu 00NS
Thö ®Þnh kú ®−êng èng b»ng khÝ
hoÆc n−íc ë lÇn kiÓm tra ph©n cÊp
SS vµ IS
Víi tµu 00NS
HÖ thèng ch÷a ch¸y
cè ®Þnh t¹i chç
Ho¹t ®éng tho¶ m·n ë kiÓm tra
ph©n cÊp SS vµ IS
Víi tµu 00NS
SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-2/
10.5.6
Tr¹ng th¸i bªn ngoµi tèt
ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y
cho thiÕt bÞ nÊu sö
dông dÇu ¨n
Ho¹t ®éng tho¶ m·n ë kiÓm tra
ph©n cÊp SS vµ IS

§èi víi trang
bÞ míi tõ
1/7/2002
SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-2/
10.6.4
B¶o vÖ buång b¬m
hµng
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-2/
4.5.10
Bè trÝ theo s¬ ®å trang bÞ dËp ch¸y
cho sµn h¹ c¸nh cña m¸y bay trùc
th¨ng

SOLAS 74/88
qui ®Þnh II-2/
18.8
SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-2/ 18
ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y
cho sµn h¹ c¸nh cña
m¸y bay trùc th¨ng
Trang bÞ ch÷a ch¸y ë tr¹ng th¸i tèt
SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-2/ 18
Tr¹ng th¸i bªn ngoµi tèt
HÖ thèng ch÷a ch¸y
cè ®Þnh cho èng
th«ng h¬i cña c¸c
nhµ bÕp
Ho¹t ®éng tho¶ m·n ë kiÓm tra
ph©n cÊp SS vµ IS

SOLAS 74/88
qui ®Þnh II-2/
16.7
SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-2/
9.7.5

28

B¶ng 9 Trang bÞ v« tuyÕn ®iÖn
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
M¸y VHF
Chøc n¨ng tháa m·n
§−îc kiÓm tra DSC

SOLAS 74/88 qui
®Þnh IV/7
M¸y MF
Chøc n¨ng tháa m·n
§−îc kiÓm tra DSC

M¸y MF/ HF
Chøc n¨ng tháa m·n
§−îc kiÓm tra DSC

INMARSAT-C
Chøc n¨ng tháa m·n
§−îc kiÓm tra DSC

SOLAS 74/88 qui
®Þnh IV/8, 9, 10,
11
M¸y thu NAVTEX Chøc n¨ng tháa m·n
SOLAS 74/88 qui
®Þnh IV/7.1.4
Chøc n¨ng tháa m·n

H¹n sö dông pin

H¹n ngµy kiÓm tra cuèi
thiÕt bÞ nh¶ thñy tÜnh

Thö hµng n¨m trªn tµu
Ngµy thö cuèi:
. . . . . . . . . . . .
Ph¶i ®−îc thùc
hiÖn bëi c¬ së
®−îc duyÖt
Phao v« tuyÕn chØ
b¸o vÞ trÝ sù cè qua
vÖ tinh (S.EPIRP)
B¶o d−ìng trªn bê
Ngµy thö cuèi:
. . . . . . . . . . . .
Ph¶i ®−îc thùc
hiÖn bëi c¬ së
®−îc duyÖt ë
kho¶ng thêi gian
kh«ng qu¸ 5 n¨m
SOLAS 74/00
qui ®Þnh IV/15.9
Nguån chÝnh tháa m·n
Nguån sù cè tháa m·n
Nguån n¨ng l−îng
Nguån dù tr÷ tháa m·n,
tr¹ng th¸i bé ¾c qui tèt, ®o
tØ träng ¾c qui, ®iÖn ¸p
®Çu ra

SOLAS 74/88 qui
®Þnh IV/13
Tr¹ng th¸i tháa m·n,
kh«ng h− háng, thiÕu c¸c
chi tiÕt

An ten
C¸c cét ¨ng ten vµ c¸c c¬
cÊu gia c−êng ë tr¹ng th¸i
tèt, kh«ng h− h¹i hoÆc ¨n
mßn nghiªm träng

SOLAS 74/88 qui
®Þnh IV/6
Dông cô vµ phô
tïng thay thÕ
Cã trªn tµu

NhËt ký b¶o d−ìng
Cã trªn tµu (kÓ c¶ sæ tay
b¶o d−ìng trªn tµu vµ trªn
bê EPIRB)

SOLAS 74/88 qui
®Þnh IV/15
29


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
NhËt ký v« tuyÕn
®iÖn
Ghi nhËn hîp lÖ trong sæ
nhËt ký kiÓm tra hµng
ngµy/ hµng tuÇn/ hµng
th¸ng

SOLAS 74/88 qui
®Þnh IV/17
Danh môc H« hiÖu
CËp nhËt (Ên phÈm míi
nhÊt)

Danh môc c¸c
Tr¹m bê
CËp nhËt (Ên phÈm míi
nhÊt)

Danh môc c¸c
trung t©m v« tuyÕn
®iÖn vµ tr¹m dÞch
vô ®Æc biÖt
CËp nhËt (Ên phÈm míi
nhÊt)

Sæ tay sö dông c¸c
tr¹m hµng h¶i di
®éng vµ tr¹m vÖ
tinh hµng h¶i
CËp nhËt (Ên phÈm míi
nhÊt)

ITU RR S20
§ång hå Ho¹t ®éng tháa m·n
SOLAS 74/88 qui
®Þnh IV/6
¸nh s¸ng trong
buång v« tuyÕn
®iÖn
C¸c ®Ìn th«ng th−êng vµ
®Ìn sù cè ë tr¹ng th¸i tèt30

B¶ng 10 M¹n kh«
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
DÊu m¹n kh« §−îc g¾n râ rµng trªn mçi m¹n
ILL AX I
Qui ®Þnh 5, 6
DÊu tam gi¸c (®èi
víi tµu hµng rêi
xÕp hµng xen kÏ)
Tr¹ng th¸i dÊu tam gi¸c

SOLAS74/00
quy ®Þnh XII/8
V¸ch biªn th−îng
tÇng
Hao mßn trong giíi h¹n, kh«ng
bÞ mßn rØ nghiªm träng
ILL AX I
Qui ®Þnh 11
Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶

Kh«ng bÞ ¨n mßn, rç nghiªm
träng hoÆc thñng

TÊt c¶ c¸c cöa
trªn lèi ®i t¹i biªn
cña th−îng tÇng
kÝn
C¸c do¨ng vµ c¬ cÊu gi÷ ë
tr¹ng th¸i tèt

ILL AX I
Qui ®Þnh 12
Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶
Thµnh qu©y ë tr¹ng th¸i tèt,
kh«ng bÞ mßn, rç nghiªm träng

C¸c n¾p ®Ëy
Tr¹ng th¸i c¸c tÊm ®Öm vµ thiÕt
bÞ gi÷ tèt

ILL AX I
Qui ®Þnh 13,
14
Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶
Thµnh qu©y trong tr¹ng th¸i
tèt, kh«ng bÞ mßn, rç nghiªm
träng

N¾p hÇm hµng trong tr¹ng th¸i
tèt, kh«ng bÞ mßn, rç nghiªm
träng

Tr¹ng th¸i c¸c tÊm ®Öm vµ thiÕt
bÞ gi÷ tèt

V¸n l¸t vµ nªm trong tr¹ng th¸i
tèt

MiÖng hÇm hµng
B¹t phñ miÖng hÇm hµng trong
tr¹ng th¸i tèt, kh«ng thñng.

ILL AX I
Qui ®Þnh 13
®Õn 16
KiÓm tra vµ b¶o
d−ìng n¾p hÇm
hµng tµu hµng rêi
cña chñ tµu
N¾p hÇm hµng ph¶i ®−îc kiÓm
tra phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña
NghÞ quyÕt IMO MSC.169(79)

SOLAS74/00
Quy ®Þnh
X/7.2
Tr¹ng th¸i kÝn n−íc tèt
Cöa trong khu
vùc buång m¸y
N¾p, ch©n ®Õ, thµnh qu©y ë
tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ ¨n mßn
nghiªm träng hoÆc thñng

ILL AX I
Qui ®Þnh 17
Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶
tèt

Lç ng−êi chui,
cöa lÊy ¸nh s¸ng
N¾p vµ bu l«ng trong tr¹ng th¸i
tèt, kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm
träng

ILL AX I
Qui ®Þnh 18

31


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Tr¹ng th¸i kÝn thêi tiÕt tèt

Tr¹ng th¸i t«n v¸ch tèt, kh«ng bÞ
¨n mßn nghiªm träng hoÆc thñng

LÇu, c¸c lèi ®i l¹i
cïng c¸c lç trªn
boong m¹n kh«
Tr¹ng th¸i cöa ra vµo tèt, kh«ng bÞ
¨n mßn hoÆc thñng
C¸c ®Öm kÝn khÝ vµ thiÕt bÞ gi÷
trong tr¹ng th¸i tèt

ILL AX I
Qui ®Þnh 18
Tr¹ng th¸i c¸c thµnh qu©y tèt,
kh«ng bÞ ¨n mßn hoÆc thñng

C¸c n¾p ®ãng trong tr¹ng th¸i tèt,
kÝn thêi tiÕt hiÖu qu¶.

Lç th«ng giã
C¸c ®Öm kÝn khÝ vµ thiÕt bÞ gi÷ ë
tr¹ng th¸i tèt

ILL AX I
Qui ®Þnh 19
C¸c v¸ch qu©y ë tr¹ng th¸i tèt,
kh«ng bÞ ¨n mßn, rç nghiªm träng

C¸c ®Çu èng th«ng h¬i ë tr¹ng
th¸i tèt, kh«ng bÞ ¨n mßn, rç
nghiªm träng

C¸c ®Çu èng ë tr¹ng th¸i tèt
èng th«ng h¬i
C¸c l−íi kim lo¹i ë tr¹ng th¸i tèt
Víi riªng tµu
dÇu
ILL AX I
Qui ®Þnh 20
Tr¹ng th¸i kÝn thêi tiÕt hiÖu qu¶
tèt

Cöa lµm hµng vµ
c¸c cöa t−¬ng tù
C¸c tÊm thÐp vµ trang bÞ ®i kÌm ë
tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ ¨n mßn
nghiªm träng

ILL AX I
Qui ®Þnh 21
§o¹n èng dÉn tõ hép th«ng biÓn
tíi van ®Çu tiªn trong tr¹ng th¸i
tèt, kh«ng bÞ ¨n mßn, rç nghiªm
träng

C¸c lç tho¸t, cöa
n¹p, x¶
Tr¹ng th¸i c¸c van mét chiÒu tèt,
kh«ng bÞ ¨n mßn, rç nghiªm träng

ILL AX I
Qui ®Þnh 22
Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶ tèt
Cöa hóp l«
C¸c n¾p phô cöa hóp l« trong
tr¹ng th¸i tèt

ILL AX I
Qui ®Þnh 23
Lç tho¸t n−íc mÆt
boong
Bè trÝ tho¸t tèt
ILL AX I
Qui ®Þnh 24
M¹n gi¶, cét, lan
can b¶o vÖ
Tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ ¨n mßn,
rç, nøt nghiªm träng

D©y an toµn, cÇu,
lèi ®i
Tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt, kh«ng bÞ
¨n mßn, mÊt chi tiÕt hoÆc rç

ILL AX I
Qui ®Þnh 25
Cét vµ thiÕt bÞ
dïng ®Ó ch»ng
buéc gç
C¸c ®Õ ®ì cét, m¾t khuyªn, cét
trong tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ ¨n
mßn, rç, nøt nghiªm träng

ChØ víi tµu chë

ILL AX I
Qui ®Þnh 4432

B¶ng 11 KÕt cÊu th©n tµu vµ ®−êng èng trªn boong
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
T«n boong chÝnh,
boong gi÷a c¸c
miÖng hÇm hµng
Tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ mßn rØ, hao
mßn, nøt nghiªm träng

T«n boong th−îng
tÇng mòi
T«n boong th−îng
tÇng ®u«i
Tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ mßn rØ, hao
mßn, nøt nghiªm träng

§−êng èng trªn
boong vµ van
Tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ mßn rØ, hao
mßn, nøt nghiªm träng

èng dÉn c¸p ®iÖn
Tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ mßn rØ, hao
mßn, nøt nghiªm träng

C¸c v¸ch, s−ên, t«n ®Ønh kÐt trong
tr¹ng th¸i tèt
Kh«ng bÞ hao mßn, mßn rØ, rç, nøt
nghiªm träng


HÇm hµng
C¸c thang ®i l¹i, ®−êng èng trong
tr¹ng th¸i tèt, kh«ng mßn rØ, rç
nghiªm träng

Kh«ng rß rØ, h− h¹i
C¸c v¸ch ngang, däc, xµ däc, c¸c
kÕt cÊu kh¸c ë tr¹ng th¸i tèt
Kh«ng bÞ hao mßn, mßn rØ, rç hoÆc
nøt nghiªm träng

C¸c thang ®i l¹i, ®−êng èng trong
tr¹ng th¸i tèt, kh«ng mßn rØ, rç
nghiªm träng

KÐt n−íc d»n
Ph−¬ng tiÖn tiÕp cËn cè ®Þnh (PMA)
cïng víi sæ tay tiÕp cËn kÕt cÊu tµu
(* nÕu ¸p dông)

Kh«ng rß rØ, h− h¹i
C¸c v¸ch ngang, däc, xµ däc, c¸c
kÕt cÊu kh¸c trong tr¹ng th¸i tèt
Kh«ng bÞ hao mßn, mßn rØ, rç hoÆc
nøt nghiªm träng

C¸c thang ®i l¹i, ®−êng èng trong
tr¹ng th¸i tèt, kh«ng mßn rØ, rç
nghiªm träng

KÐt hµng
Ph−¬ng tiÖn tiÕp cËn cè ®Þnh (PMA)
cïng víi sæ tay tiÕp cËn kÕt cÊu tµu
(* nÕu ¸p dông)

Kh«ng rß rØ, h− háng
C¸c v¸ch ngang, däc, xµ däc, c¸c
kÕt cÊu kh¸c trong tr¹ng th¸i tèt
Kh«ng bÞ hao mßn, mßn rØ, rç hoÆc
nøt nghiªm träng

KÐt dÇu ®èt
C¸c thang ®i l¹i, ®−êng èng trong
tr¹ng th¸i tèt, kh«ng mßn rØ, rç
nghiªm träng

SOLAS
74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn B
L−u ý*: ¸p dông ®èi víi µu dÇu cã GT ≥ 500 vµ c¸c tµu hµng rêi cã GT ≥ 20.000 ®−îc ®ãng vµo hoÆc sau
ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2006.
33


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tho¶ m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
C¸c khoang kh¸c
(Kho thñy thñ
tr−ëng, kho dù
tr÷...)
C¸c v¸ch ngang, däc, xµ däc, c¸c
kÕt cÊu kh¸c trong tr¹ng th¸i tèt
Kh«ng bÞ mßn rØ, hao mßn, rç
hoÆc nøt nghiªm träng

C¸c v¸ch ngang, däc, xµ däc, c¸c
kÕt cÊu kh¸c trong tr¹ng th¸i tèt
Kh«ng bÞ mßn rØ, hao mßn, rç
hoÆc nøt nghiªm träng

C¸c thang ®i l¹i, ®−êng èng
trong tr¹ng th¸i tèt, kh«ng hao
mßn, rè nghiªm träng

L−u ý ®Æc biÖt ®èi víi c¸c thiÕt
bÞ ®iÖn trong tr¹ng th¸i tèt, c¸c
®Ìn chiÕu s¸ng (chèng næ)

SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn B
Buång b¬m
B¶o vÖ buång b¬m hµng (b¸o
®éng hót kh«, hÖ thèng kiÓm
so¸t khÝ, c¶m biÕn nhiÖt, hÖ
thèng kho¸ liªn ®éng)

SOLAS 74/00
qui ®Þnh II-
2/4.5.10

®èi víi tµu hµng
rêi SOLAS 74/02
qui ®Þnh XII/12
HÖ thèng b¸o
®éng ngËp n−íc
Ho¹t ®éng tho¶ m·n

§èi víi tµu
04ES: ¸p dông
ë lÇn kiÓm tra
IS hoÆc SS ®Çu
tiªn sau ngµy
1/7/2006
®èi víi c¸c tµu
hµng SOLAS
74/00 qui ®Þnh II-
1/23.3
HÖ thèng ®iÒu
khiÓn tõ xa c¸c
b¬m (kÐt mòi,
kho thuû thñ
tr−ëng) (víi tµu
hµng rêi)
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
Sè nhËn d¹ng tµu
SOLAS 74/00
qui ®Þnh XI/3
Van P/V tèc ®é
cao
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
Kh«ng bÞ kÑt/ c¶n trë bëi c¸c
chÊt ho¸ r¾n
34

B¶ng 12 C¸c m¸y trong buång m¸y
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Ho¹t ®éng tháa m·n
Chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ an toµn
Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa
Kh«ng cã rß rØ dÇu/ n−íc
SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn C
C¸c ®−êng èng dÇu ¸p lùc cao
®−îc bäc tho¶ m·n

M¸y chÝnh
B¸o ®éng rß rØ dÇu ®èt ho¹t
®éng tho¶ m·n

SOLAS 74/88
II-2/15.2
SOLAS 74/00
II-2/4
Ho¹t ®éng tháa m·n.
Chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ an toµn.
Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa vµ
tù ®éng

Kh«ng cã rß rØ dÇu/ n−íc
SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn C
C¸c ®−êng èng dÇu ¸p lùc cao
®−îc bäc tho¶ m·n

M¸y ph¸t
B¸o ®éng rß rØ dÇu ®èt ho¹t
®éng tho¶ m·n

SOLAS 74/88
II-2/15.2
SOLAS 74/00
II-2/4
Ho¹t ®éng tháa m·n
Chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ an toµn
Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa vµ
tù ®éng

§ång hå chØ ¸p suÊt trong
tr¹ng th¸i tèt ®−îc hiÖu chØnh
hµng n¨m

Kh«ng cã rß rØ h¬i, n−íc, dÇu
Nåi h¬i
§ång hå ®o mùc n−íc ë tr¹ng
th¸i tèt

§Öm kÝn n−íc
trôc ch©n vÞt
Kh«ng cã rß rØ dÇu/ n−íc biÓn
Ho¹t ®éng tháa m·n
Chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ an toµn
Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa vµ
tù ®éng

Kh«ng cã rß rØ tõ c¸c b¬m
C¸c m¸y quan
träng
C¸c ®ång hå vµ dông cô ®o
trong tr¹ng th¸i tèt

Kh«ng bÞ mßn rØ nghiªm träng
vµ rß rØ

Kh«ng cã b¨ng quÊn/ hµn èp
hoÆc hép xi m¨ng

§−êng èng
TÊt c¶ c¸c van ho¹t ®éng tèt
SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn C
35


H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
B¬m vµ èng hót kh« trong
tr¹ng th¸i tèt

èng hót kh«
C¸c van hót kh« sù cè ho¹t
®éng tèt

SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn C
VÖ sinh buång m¸y tèt
Ph¶i s¹ch, kh«ng cã r¸c hoÆc
dÇu th¶i

C¸c n¾p b¶o vÖ vµ/ hoÆc tÊm
ch¾n trong t×nh tr¹ng tèt

TÊt c¶ c¸c ®ång hå vµ dông cô
®o

SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn C
ThiÕt bÞ tù ®ãng cña èng ®o kÐt
dÇu ®èt
SOLAS 74/00
II-2/4
Ph−¬ng tiÖn ng¨n dÇu phun t¹i
bÝch nèi/ ®Çu nèi cña ®−êng
èng dÇu

Tæng thÓ buång
m¸y
C¸ch ly tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt nãng
cña c¸c m¸y cã nhiÖt ®é >
220
o
C

SOLAS 74/88
II-2/15.2
SOLAS 74/00
II-2/4
Tay chu«ng truyÒn lÖnh
In b¸o ®éng (UMS)
Trung t©m ®iÒu khiÓn
B¸o ®éng më réng (UMS)
HÖ thèng ®iÒu
khiÓn tù ®éng
§iÒu khiÓn m¸y chÝnh tõ
buång l¸i
(UMS)
SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn C36

B¶ng 13 ThiÕt bÞ ®iÖn
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng
th¸i tèt

ChiÕu s¸ng trong
buång m¸y
C¸c n¾p vµ chôp b¶o vÖ trong
tr¹ng th¸i tèt

TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng
th¸i tèt

ChiÕu s¸ng trong
khu vùc sinh ho¹t
C¸c n¾p vµ chôp b¶o vÖ trong
tr¹ng th¸i tèt

TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng
th¸i tèt
ChiÕu s¸ng tr¹m
®iÒu khiÓn, buång
lµm viÖc, buång l¸i
vµ c¸c kh«ng gian
kh¸c
C¸c n¾p vµ chôp b¶o vÖ trong
tr¹ng th¸i tèt

C¸p ®iÖn sù cè
Tr¹ng th¸i tèt, kh«ng bÞ hë,
kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm
träng, ®Æc biÖt trªn boong
thêi tiÕt

§Ìn sù cè
TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng
th¸i tèt

§Ìn chèng næ trong
c¸c kh«ng gian
nguy hiÓm, buång
b¬m, buång ¾c qui,
kho s¬n...
TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng
th¸i tèt
C¸c n¾p vµ chôp b¶o vÖ trong
tr¹ng th¸i tèt
Dông cô th¸o l¾p s½n cã trªn
tµu

Th¶m c¸ch ®iÖn
quanh b¶ng ®iÖn
chÝnh
Th¶m c¸ch ®iÖn cã s½n trªn
tµu hoÆc vËt liÖu c¸ch ly cè
®Þnh trªn sµn

§iÖn trë c¸ch ®iÖn
hÖ thèng
Kh«ng cã b¸o ®éng ®iÖn trë
c¸ch ®iÖn thÊp

SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn D
C¸ch ly chèng ch¸y
gi÷a c¸c kh«ng
gian
VËt liÖu nhåi ë tr¹ng th¸i tèt
(kh«ng cã khe hë)

SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-2
PhÇn C
C¸c ¾c quy sù cè
hoÆc dïng chung
TÊt c¶ c¸c ¾c quy ë tr¹ng th¸i
tho¶ m·n vµ ®iÖn ¸p
Tû träng riªng cña axÝt, møc
chÊt láng, ®iÖn ¸p
B¶n ghi b¶o d−ìng ®−îc cËp
nhËt

SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn D

M¸y ph¸t sù cè
Ho¹t ®éng tho¶ m·n
Trang bÞ khëi ®éng thø nhÊt,
thø hai ho¹t ®éng tho¶ m·n
SOLAS 74/88
Ch−¬ng II-1
PhÇn D37

B¶ng 14 HÖ thèng têi ch»ng buéc
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa
m·n/kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Tr¹ng th¸i tèt, kh«ng hao
mßn nhiÒu, kh«ng mÊt c¸c
chi tiÕt hoÆc h− h¹i

Neo, xÝch vµ c¸p
neo
Tr¹ng th¸i cÊt gi÷ tèt
Têi trong tr¹ng th¸i tèt
ThiÕt bÞ h·m ë tr¹ng th¸i
tèt, kh«ng cã hao mßn bÊt
th−êng

Têi neo
BÖ, tÊm b¶o vÖ ë tr¹ng th¸i
tèt, kh«ng hao mßn, mÊt
hoÆc h− háng

Têi trong tr¹ng th¸i tèt
ThiÕt bÞ h·m trong tr¹ng
th¸i tèt, kh«ng cã hao mßn
bÊt th−êng

BÖ, tÊm b¶o vÖ ë tr¹ng th¸i
tèt, kh«ng hao mßn, mÊt
hoÆc h− háng

Cã ®ñ d©y ch»ng buéc tµu ë
trªn tµu vµ ë tr¹ng th¸i tèt

HÖ thèng têi kÐo
C¸c têi ®øng ho¹t ®éng tháa
m·n


HÖ thèng lai d¾t sù
cè (ETA)
HÖ thèng ë tr¹ng th¸i tèt
§èi víi tµu hµng
láng träng t¶i
>= 20.000 tÊn
SOLAS 74/88
q® II-1/3-4


38

B¶ng 15 Ng¨n ngõa « nhiÔm biÓn
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
Ho¹t ®éng tháa m·n
Kh«ng thÊy dÇu trong
n−íc th¶i

Kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm
träng, rç vá ngoµi

C¸c van ho¹t ®éng tèt
§ång hå chØ b¸o ¸p suÊt ë
tr¹ng th¸i tèt

ThiÕt bÞ ph©n ly dÇu
n−íc vµ b¬m
Thö mÉu n−íc sau läc lÊy
ë vßi thö

Kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm
träng, rç trªn ®−êng èng

C¸c van ho¹t ®éng tháa
m·n

HÖ thèng èng th¶i
Kh«ng cã v¸ng dÇu trong
®−êng èng

B¬m dÇu cÆn Ho¹t ®éng tháa m·n
BÝch nèi th¶i tiªu
chuÈn
Cã trªn tµu, ë tr¹ng th¸i
tèt

Ho¹t ®éng tháa m·n
Chøc n¨ng b¸o ®éng th¶i
chÝnh x¸c

B¸o ®éng hµm
l−îng dÇu trong
dßng th¶i 15 phÇn
triÖu
Chøc n¨ng tù ®éng dõng
th¶i

Víi tµu cã GT
10.000 trë lªn
MARPOL I
Qui ®Þnh 16, 17, 19
Ho¹t ®éng tháa m·n
ODM
Thî m¸y kiÓm tra th−êng
xuyªn

MARPOL I
Qui ®Þnh 15(3)(b)
ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn
ranh giíi dÇu/n−íc
Cã trªn tµu
MARPOL I
Qui ®Þnh 15(3)(b)
Ho¹t ®éng hiÖu qu¶
COW
C¸c m¸y COW vµ ®−êng
èng ë tr¹ng th¸i tèt

Cho tµu chë hµng
láng
MARPOL I
Qui ®Þnh 13
C¸c biÓn h−íng dÉn ng¨n
ngõa « nhiÔm

Cã kÕ ho¹ch qu¶n lý r¸c
trªn tµu

Qu¶n lý r¸c
Duy tr× nhËt ký r¸c
Sæ nhËt ký r¸c
ph¶i phï hîp víi
nghÞ quyÕt IMO
MEPC.116(51)
MARPOL V
KÕ ho¹ch xö lý
n−íc th¶i/ KÐt chøa
n−íc th¶i vµ b¬m
Ho¹t ®éng tho¶ m·n

BÝch nèi th¶i tiªu
chuÈn
Cã trªn tµu vµ ë tr¹ng th¸i
tèt

Víi tµu cã GT
400 trë lªn hoÆc
chë trªn 15 ng−êi
MARPOL IV
39


ChÊt lµm suy gi¶m
«z«n
Kh«ng cã chÊt nµo trªn
tµu ngoµi chÊt ®−îc liÖt kª
trong GCN IAPP

MARPOL VI
C¸c th«ng sè ®éng c¬ ph¶i
phï hîp víi Hå s¬ kü
thuËt NOx

NOx
Yªu cÇu kh¸c
®èi víi c¸c ®éng
c¬ diesel trªn 130
kW l¾p ®Æt trªn
tµu ®−îc ®ãng vµo
hoÆc sau ngµy
1/1/2000
MARPOL VI
C¸c ho¸ ®¬n mua nhiªn
liÖu vµ nhiªn liÖu mÉu
ph¶i ®−îc l−u trªn tµu
®óng c¸ch

L−u huúnh
4.5%
(vïng ®Æc biÖt
1.5%)
§èi víi c¸c tµu cã
GT ≥ 400
B¶n ghi vÒ viÖc chuyÓn
®æi nhiªn liÖu cã hµm
l−îng l−u huúnh thÊp sang
cao vµ ng−îc l¹i khi tµu
qua vïng kiÓm so¸t ph¸t
th¶i SOx
NÕu ¸p dông
SOx
HÖ thèng läc khÝ x¶ ho¹t
®éng tho¶ m·n
NÕu ¸p dông
MARPOL VI
L¾p ®Æt vµ ho¹t ®éng tho¶
m·n

B¸o ®éng/ liªn ®éng
BiÓn c¶nh b¸o vµ h−íng
dÉn ®−îc niªm yÕt

Lß ®èt
C¸ch nhiÖt
MARPOL VI
40

B¶ng 16 ThiÕt bÞ n©ng hµng
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh
Cét, trô, cÇn, cÇn
trôc kÓ c¶ c¸c thiÕt
bÞ ®i kÌm (khuyªn,
ch©n ®Õ, cæ ngçng.
Trong tr¹ng th¸i tèt,
kh«ng mµi mßn nghiªm
träng, ¨n mßn nghiªm
träng hoÆc h− háng

Trong tr¹ng th¸i tèt,
kh«ng mµi mßn nghiªm
träng, ¨n mßn nghiªm
träng hoÆc h− háng

Sè hiÖu ®ãng trªn chi tiÕt
th¸o ®−îc

Chi tiÕt th¸o ®−îc
(puli, rßng räc,
mãc, manÝ, c¸p...)
C¸c giÊy chøng nhËn thö
cã trªn tµu

KiÓm tra hµng n¨m kh«ng
qu¸ h¹n
Ngµy kiÓm tra cuèi:
. . . . . . . . . . . . . . . .

Tæng kiÓm tra vµ thö t¶i
(5 n¨m) kh«ng qu¸ h¹n.
Ngµy kiÓm tra cuèi:
. . . . . . . . . . . . . . . .

KiÓm tra chu kú do
ng−êi cã thÈm
quyÒn thùc hiÖn
X¸c nhËn phï hîp trong
sæ ®¨ng ký thiÕt bÞ n©ng
hµng

ILO 152

41

B¶ng 17 Khu vùc sinh ho¹t
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Tháa m·n/
kh«ng
Ghi chó Qui ®Þnh
HÖ thèng th¶i ë tr¹ng th¸i tèt
C¸c buång vÖ sinh s¹ch sÏ

Líp lãt sµn ë tr¹ng th¸i tèt,
kh«ng bÞ h− h¹i
Sµn s¹ch sÏ

Buång vÖ sinh
Tho¸t n−íc sµn ë tr¹ng th¸i tèt
Kh«ng gian ë tr¹ng th¸i tèt,
tho¸t n−íc sµn tháa m·n. Phßng
s¹ch sÏ

Phßng t¾m, röa,
phßng giÆt
S½n cã n−íc nãng
Th«ng giã cho
kh«ng gian sinh
ho¹t
Th«ng giã c¸c kh«ng gian ®−îc
s−ëi/ lµm m¸t ë tr¹ng th¸i tèt

Cã c¸c thiÕt bÞ y tÕ phï hîp
ThiÕt bÞ y tÕ
Cã c¸c lo¹i thuèc cßn trong thêi
h¹n sö dông

Phßng ch¨m sãc
ng−êi èm
S¹ch sÏ vµ s½n sµng sö dông
trong tr−êng hîp cÇn thiÕt

S¹ch vµ kh«ng cã r¸c
Líp l¸t sµn s¹ch vµ kh«ng bÞ h−
háng

BÕp
Chôp, lç th«ng h¬i cã l−íi thÐp
s¹ch dÇu

Phßng ¨n tËp thÓ vµ
buång c¸ nh©n
S¹ch vµ kh«ng cã r¸c
ILO
STCW
Sè l−îng vµ chÊt l−îng tèt
Thùc phÈm dù tr÷
NhiÖt ®é b¶o qu¶n, vÖ sinh tèt

42

Danh môc kiÓm tra II
(§èi víi kiÓm tra PSC - Danh môc kiÓm tra c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt)


Danh môc kiÓm tra chuÈn bÞ cho kiÓm tra PSC

Danh môc sau ®©y liÖt kª c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt trong qu¸ tr×nh kiÓm tra cña ChÝnh
quyÒn c¶ng.
Néi dung cña danh môc kiÓm tra nµy rÊt ®¬n gi¶n, thuyÒn viªn cã thÓ kiÓm tra dÔ dµng trong khi
tµu hµnh tr×nh hoÆc tr−íc khi tµu vµo c¶ng.
Chóng t«i hy väng danh môc kiÓm tra nµy sÏ gãp phÇn lµm gi¶m sè l−ît tµu bÞ l−u gi÷.
L−u ý: C¸c h¹ng môc trong danh môc nµy kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c h¹ng môc kiÓm tra cña
ChÝnh quyÒn c¶ng, do vËy ph¶i sö dông tÊt c¶ c¸c danh môc kiÓm tra kh¸c trong tµi liÖu nµy.
43

44
Danh môc kiÓm tra c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt

An toµn chèng ch¸y
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
Kh«ng cã ¨n mßn, h−
háng c¸c kªnh th«ng giã
buång m¸y

ThiÕt bÞ ®ãng kh«ng
ho¹t ®éng, c¸nh
ch¾n löa bÞ háng
Ho¹t ®éng cña c¸c c¸nh
ch¾n löa bªn trong

C¸nh ch¾n löa, c¸c
van, thiÕt bÞ ®ãng
nhanh, ®iÒu khiÓn
tõ xa...
C¸c van ®ãng sù cè
cña c¸c kÐt nhiªn
liÖu
Ho¹t ®éng cña c¸c van

Ho¹t ®éng b×nh th−êng
cña b¬m ch÷a ch¸y sù


B¬m ch÷a ch¸y sù
cè kh«ng ho¹t ®éng
hoÆc ¸p lùc ®Çu ra
kh«ng ®¶m b¶o
KiÓm tra ¸p suÊt ®Çu ra
cña b¬m

Kh«ng cã ¨n mßn hoÆc
h− h¹i ë b¬m ch÷a ch¸y
chÝnh

H− h¹i hoÆc rß rØ ë
b¬m ch÷a ch¸y
chÝnh
Kh«ng cã rß rØ khi b¬m
ho¹t ®éng

B¬m ch÷a ch¸y
Van c¸ch ly kh«ng
ho¹t ®éng
Van c¸ch ly ho¹t ®éng
b×nh th−êng

H− háng cöa chèng
ch¸y
Kh«ng cã h− h¹i ë cöa
chèng ch¸y

H− háng cöa chèng
ch¸y tù ®ãng
Ho¹t ®éng b×nh th−êng
cña thiÕt bÞ tù ®ãng

H− háng chèng
ch¸y trªn lèi tho¸t
sù cè
Kh«ng cã h− háng
chèng ch¸y trªn lèi
tho¸t sù cè vµ c¸c cöa

H− háng hoÆc mÊt
vËt liÖu chèng ch¸y
Kh«ng cã h− háng hoÆc
mÊt vËt liÖu chèng ch¸y
trong buång m¸y

Ng¨n löa
H− háng c¸c ®Ìn
phßng næ
Kh«ng cã h− háng ë c¸c
®Ìn phßng næ

H− h¹i c¸c b×nh CO
2
Kh«ng cã h− h¹i ë c¸c
b×nh CO
2

MÊt c¸c biªn b¶n
b¶o d−ìng
C¸c biªn b¶n b¶o d−ìng
cã trªn tµu

HÖ thèng ch÷a
ch¸y cè ®Þnh
H− h¹i, rç hÖ thèng
dËp ch¸y cè ®Þnh
b»ng CO
2
/bät
HÖ thèng CO
2
/ bät ®−îc
thö b»ng khÝ hoÆc n−íc

MÊt biªn b¶n b¶o
d−ìng c¸c b×nh
ch÷a ch¸y
Biªn b¶n b¶o d−ìng
®−îc l−u gi÷ trªn tµu

ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y
H− h¹i rång/ ®Çu
phun
Kh«ng cã h− h¹i rång/
®Çu phun


45

H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng
kh¾c phôc
Bäc hÖ thèng ®−êng
èng nhiªn liÖu ¸p
suÊt cao
§−êng x¶ l¾p kh«ng
®óng, hÖ thèng b¸o
®éng rß rØ
C¸c biÖn ph¸p ng¨n
ngõa tèt
HÖ thèng b¸o ®éng rß rØ
ho¹t ®éng b×nh th−êng

Bè trÝ kh«ng ®óng
c¸c b×nh ch÷a ch¸y
x¸ch tay
Bè trÝ c¸c b×nh ch÷a
ch¸y x¸ch tay theo ®óng
b¶n vÏ

S½n sµng c¸c thiÕt bÞ
ch÷a ch¸y
H− h¹i c¸c häng
ch÷a ch¸y chÝnh
C¸c häng ho¹t ®éng
b×nh th−êng

Trang bÞ cho ng−êi
ch÷a ch¸y bÞ h− h¹i
Kh«ng cã h− h¹i trang bÞ
cho ng−êi ch÷a ch¸y

ThiÕt bÞ c¸ nh©n
ThiÕt bÞ thë kh«ng
®−îc b¶o d−ìng
ThiÕt bÞ thë ®−îc b¶o
d−ìng ®óng yªu cÇu

Ph¸t hiÖn ch¸y
HÖ thèng ph¸t hiÖn
ch¸y kh«ng ho¹t
®éng
HÖ thèng ph¸t hiÖn ch¸y
ho¹ ®éng b×nh th−êng


Ph−¬ng tiÖn cøu sinh
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng
kh¾c phôc
§éng c¬ xuång
kh«ng ho¹t ®éng
§éng c¬ xuång ho¹t
®éng b×nh th−êng

H− h¹i/ rç th©n
xuång
Kh«ng cã h− h¹i h©n
xuång vµ trang thiÕt bÞ
Xuång cøu sinh
C¬ cÊu nh¶ cã t¶i
kh«ng ho¹t ®éng
C¬ cÊu nh¶ cã t¶i ho¹t
®éng b×nh th−êng

Trang bÞ cña xuång
cøu sinh
ThiÕt bÞ thiÕu/ qu¸
h¹n
C¸c thiÕt bÞ cña xuång
®Çy ®ñ vµ kh«ng bÞ qu¸
h¹n

H− h¹i thang ®−a
ng−êi lªn xuång
Thang ®−a ng−êi lªn
xuång kh«ng bÞ h− h¹i

Trang bÞ ®−a ng−êi
lªn ph−¬ng tiÖn cøu
sinh
H− háng ®Ìn chiÕu
s¸ng
§Ìn vµ c¸p kh«ng bÞ h−
háng

H− háng/ rç cÇn h¹
Kh«ng cã ¨n mßn, h−
háng cÇn h¹

Trang bÞ h¹ ph−¬ng
tiÖn cøu sinh
H− háng c¸c rßng
räc
Kh«ng cã ¨n mßn, h−
háng c¸c rßng räc hoÆc
mãc

Qu¸ h¹n b¶o d−ìng
B¶o d−ìng ®óng h¹n,
biªn b¶n cã l−u trªn tµu

Phao bÌ
CÊt gi÷ kh«ng ®óng
c¸ch
Phao ®−îc cÊt gi÷ ®óng
c¸ch

H− h¹i c¸c thiÕt bÞ
®i kÌm
Phao vµ thiÕt bÞ ®i kÌm ë
tr¹ng th¸i tèt

Phao trßn
Qu¸ h¹n sö dông tÝn
hiÖu khãi/ ®Ìn
Thêi h¹n sö dông tÝn
hiÖu khãi/ ®Ìn kh«ng bÞ
qu¸46
MARPOL - Phô lôc I
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
ThiÕt bÞ kh«ng ho¹t
®éng
ThiÕt bÞ ho¹t ®éng b×nh
th−êng

B×nh chøa bÞ h− h¹i
vµ rç
ThiÕt bÞ kh«ng cã ¨n
mßn hoÆc h− h¹i

H− h¹i ®−êng th¶i
§−êng th¶i tõ thiÕt bÞ
ph©n ly kh«ng bÞ ¨n mßn
hoÆc h− h¹i

CÆn dÇu vµ bÈn
trong ®−êng èng
th¶i
§−êng èng vµ thiÕt bÞ
läc dÇu ®−îc b¶o d−ìng
®óng c¸ch vµ ®−îc ghi
trong nhËt ký dÇu

ThiÕt bÞ läc dÇu
(ThiÕt bÞ ph©n ly
dÇu-n−íc)
L¾p ®Æt ®−êng èng
nèi t¾t
Kh«ng l¾p ®Æt ®−êng
èng nèi t¾t tíi thiÕt bÞ läc
dÇu

H− háng b¸o ®éng
HÖ thèng b¸o ®éng 15
ppm ho¹t ®éng b×nh
th−êng

HÖ thèng b¸o
®éng 15 ppm
ThiÕt bÞ dõng tù
®éng kh«ng ho¹t
®éng
ThiÕt bÞ dõng tù ®éng 15
ppm ho¹t ®éng b×nh
th−êng


HÖ thèng m¸y chÝnh vµ m¸y phô
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
VÖ sinh buång
m¸y
NhiÒu dÇu bÈn
trong buång m¸y
Buång m¸y s¹ch sÏ
M¸y chÝnh Rß rØ dÇu nhiªn liÖu
Kh«ng cã rß rØ dÇu tõ
m¸y chÝnh vµ c¸c ®−êng
èng


æn ®Þnh, kÕt cÊu vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
H− háng ¾c qui/
m¸y ph¸t sù cè
M¸y ph¸t ®iÖn sù cè/¾c
qui ho¹t ®éng b×nh
th−êng

§Ìn sù cè, ¾c qui
vµ c¸c c«ng t¾c
C¸c ®Ìn sù cè
kh«ng ho¹t ®éng
TÊt c¶ c¸c dÌn sù cè ho¹t
®éng b×nh th−êng

H− h¹i c¸c c¬ cÊu
trong hÇm hµng
Kh«ng h− h¹i c¸c c¬
cÊu, sµ ngang...

Xµ ngang, c¸c c¬
cÊu, ¨n mßn sµn
C¸c c¬ cÊu däc,
ngang trong c¸c kÐt
d»n bÞ h− h¹i
Kh«ng cã h− h¹i ë c¸c
c¬ cÊu däc, ngang trong
c¸c kÐt d»n

V¸ch - ¨n mßn
C¸c v¸ch bÞ hoa
mßn/ thñng
C¸c c¸ch cña khoang
kh«ng bÞ hao mßn/ thñng47
M¹n kh«
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
H− h¹i/ rç c¸c
®−êng èng th«ng
giã, th«ng h¬i
C¸c ®−êng èng th«ng
giã, th«ng h¬i kh«ng bÞ
h− h¹i/ rç

Th«ng giã, èng
th«ng h¬i,
C¸c phao vµ thiÕt bÞ
®ãng kÝn cña ®Çu
èng th«ng h¬i bÞ h−
háng
C¸c phao vµ thiÕt bÞ
®ãng kÝn cña ®Çu èng
th«ng h¬i kh«ng bÞ h−
háng, kÑt

H− h¹i/ rç ë n¾p
hÇm hµng, thµnh
qu©y miÖng hÇm
hµng
N¾p hÇm hµng, thµnh
qu©y miÖng hÇm hµng
kh«ng bÞ ¨n mßn, h− h¹i

N¾p hÇm hµng, b¹t
che, thµnh qu©y
miÖng hÇm hµng
H− háng/ mÊt c¸c
thiÕt bÞ cè ®Þnh
hµng
C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh
hµng kh«ng bÞ h− háng/
mÊt

TÝnh kÝn thêi tiÕt
kh«ng ®¶m b¶o
C¸c cöa kÝn thêi tiÕt
®¶m b¶o tÝnh kÝn thêi
tiÕt

C¸c cöa kÝn thêi
tiÕt
H− háng/ khiÕm
khuyÕt ë c¸c cöa vµ
c¬ cÊu kÝn
C¸c cöa vµ c¬ cÊu kÝn
kh«ng bÞ ¨n mßn/ h−
háng


An toµn hµng h¶i
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
H¶i ®å kh«ng ®−îc
cËp nhËt/ hiÖu chØnh
H¶i ®å míi nhÊt ®−îc
cÊp cho tµu

H¶i ®å
H¶i ®å cho hµnh
tr×nh dù ®Þnh kh«ng
s½n sµng
H¶i ®å cho hµnh tr×nh dù
®Þnh s½n cã trªn tµu

C¸c Ên phÈm hµng
h¶i (b¶ng thuû
triÒu, danh môc ®Ìn
biÓn, danh môc tÝn
hiÖu VT§) kh«ng
cËp nhËt/ hiÖu chØnh
C¸c Ên phÈm hµng h¶i
cËp nhËt (b¶ng thuû
triÒu, danh môc ®Ìn
biÓn, danh môc tÝn hiÖu
VT§) cã trªn tµu

Ên phÈm hµng h¶i
C¸c Ên phÈm hµng
h¶i kh«ng ®Çy ®ñ/
kh«ng cã
C¸c Ên phÈm hµng h¶i,
c¸c b¶n bæ sung cã ®Çy
®ñ trªn tµu

L¾p ®Æt c¸c ®Ìn sai
vÞ trÝ
C¸c ®Ìn hµng h¶i l¾p ®Æt
®óng theo b¶n vÏ

§Ìn, vËt hiÖu, tÝn
hiÖu ©m thanh
H− háng ®Ìn tÝn
hiÖu ban ngµy
§Ìn tÝn hiÖu ban ngµy
ho¹t ®éng b×nh th−êng48
ThiÕt bÞ v« tuyÕn ®iÖn
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
Kh«ng ho¹t ®éng
ThiÕt bÞ MF/HF ho¹t
®éng b×nh th−êng

ThiÕt bÞ v« tuyÕn
MF/HF
Nh©n viªn GMDSS
kh«ng ®ñ n¨ng lùc
Nh©n viªn GMDSS lµm
quen víi ho¹t ®éng (kÓ
c¶ chøc n¨ng thö) cña
thiÕt bÞ GMDSS

Nguån n¨ng l−îng
dù phßng
C¸c ¾c quy ®iÖn ¸p
thÊp
Nguån DC ho¹t ®éng
b×nh th−êng


GiÊy chøng nhËn vµ trùc ca
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
X¸c nhËn bëi quèc
gia tµu treo cê
Kh«ng cã x¸c nhËn
vµo c¸c GCN
STCW cña quèc gia
tµu treo cê
C¸c giÊy chøng nhËn
STCW ®−îc quèc gia
tµu treo cê x¸c nhËn

C¸c giÊy chøng
nhËn trªn tµu kh«ng
phï hîp
TÊt c¶ c¸c thuyÒn viªn
trªn tµu cã giÊy chøng
nhËn phï hîp

Chøng nhËn
ThuyÒn tr−ëng vµ
c¸c sü quan
Qu¸ h¹n hiÖu lùc
cña giÊy chøng
nhËn
C¸c giÊy chøng nhËn
cßn hiÖu lùc


Lçi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn SOLAS
H¹ng môc
KhiÕm khuyÕt phæ
biÕn
L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i
Hµnh ®éng kh¾c
phôc
Thùc tËp rêi tµu
Kh«ng lµm quen
víi thùc tËp
HuÊn luyÖn vµ thùc tËp
rêi tµu ®· ®−îc thùc hiÖn
theo qui ®Þnh

Thùc tËp ch÷a
ch¸y
Kh«ng lµm quen
víi thùc tËp
HuÊn luyÖn vµ thùc tËp
ch÷a ch¸y ®· ®−îc thùc
hiÖn theo qui ®Þnh


49
Danh môc III
(§èi víi hÖ thèng qu¶n lý an toµn)
Tho¶ m·n
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Cã Kh«ng
Bé luËt
ISM
B¶n sao DOC
DOC thÝch hîp víi tµu
- KiÓu tµu
- Quèc tÞch
- C«ng ty
- §¸nh gi¸ hµng n¨m trong kho¶ng 3 th¸ng tr−íc
vµ sau ngµy ®Õn h¹n
13
ChÝnh s¸ch
Mäi ng−êi trªn tµu lµm quen víi chÝnh s¸ch an toµn vµ
b¶o vÖ m«i tr−êng cña C«ng ty

Tr¸ch nhiÖm cña
C«ng ty
C¸c sü quan cã kinh nghiÖm cña tµu cã thÓ nhËn biÕt
Nhµ qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi ho¹t ®éng cña tµu
(C«ng ty ®−îc nªu trong c¸c giÊy chøng nhËn Bé luËt
ISM)
3.1
Tr¸ch nhiÖm cña
C«ng ty
ThuyÒn viªn lµm quen víi nhiÖm vô nªu trong Sæ tay
SMS
3.2
Ng−êi cã tr¸ch
nhiÖm (DPA)
ThuyÒn viªn biÕt:
Ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tªn: . . . . . . . . . . . . . . Chøc danh: . . . . . . . . . . . . . . . . .
§iÖn tho¹i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C¸c sü quan cã kinh nghiÖm cã thÓ nhËn biÕt DPA
4
ThuyÒn tr−ëng nhËn biÕt ®−îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh
trong SMS
5
ThuyÒn tr−ëng biÕt quyÒn ®−îc v−ît quyÒn nªu trong
Bé luËt ISM
5.2 ThuyÒn tr−ëng
ThuyÒn tr−ëng xem xÐt SMS vµ b¸o c¸o c«ng ty
Ngµy b¸o c¸o cuèi cïng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5
ThuyÒn tr−ëng quen thuéc SMS cña C«ng ty 6.1.1
Tµu ®−îc ®Þnh biªn nh− giÊy chøng nhËn ®Þnh biªn tèi
thiÓu
6.2
Tµu cã c¸c thuyÒn viªn ®−îc ®µo t¹o, chøng nhËn vµ cã
søc khoÎ phï hîp víi STCW 95 & cac yªu cÇu cña quèc
gia tµu treo cê (Tham kh¶o Danh môc 1 – B¶ng 1 (C¸c
giÊy chøng nhËn vµ tµi liÖu)
6.2
Mäi thuyÒn viªn cã b»ng chøng b»ng v¨n b¶n vÒ ®µo
t¹o lµm quen theo STCW A-VI/1-1
6.3
Mäi thuyÒn viªn ®−îc ph©n c«ng nhiÖm vô an toµn vµ
ng¨n ngõa « nhiÔm cã b»ng chøng b»ng v¨n b¶n vÒ ®µo
t¹o c¬ b¶n theo STCW A-VI/1-2
6.5
ThuyÒn tr−ëng ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ nh÷ng ng−êi míi
khi lªn tµu ®−îc lµm quen víi tµu vµ c¸c thiÕt bÞ trªn tµu
- theo H−íng dÉn cÇn thiÕt
- theo STCW A-I/14
C¸c biªn b¶n ®µo t¹o nµy ®−îc l−u trªn tµu?
6.3
Nguån lùc/ ®µo t¹o
§µo t¹o tr−íc khi lªn tµu ®−îc C«ng ty hoÆc C¬ quan
cung øng thuyÒn viªn thùc hiÖn theo c¸c qui tr×nh
C¸c biªn b¶n ®µo t¹o nµy ®−îc l−u trªn tµu?
6.5
§µo t¹o trªn tµu trong viÖc cñng cè SMS ®· ®−îc thùc
hiÖn theo c¸c qui tr×nh.
C¸c biªn b¶n ®µo t¹o nµy ®−îc l−u trªn tµu?
6.5

50

Tho¶ m·n
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Cã Kh«ng
Bé luËt
ISM
Trao ®æi th«ng tin
trªn tµu
NÕu trªn tµu cã thuyÒn viªn tõ nhiÒu quèc gia
1. Trªn tµu cã thiÕt lËp ng«n ng÷ lµm viÖc
2. LÖnh cña thuyÒn tr−ëng hoÆc c¸c h−íng dÉn c«ng
viÖc b»ng ng«n ng÷ lµm viÖc ®−îc mäi thuyÒn viªn
hiÓu râ
3. Mäi thuyÒn viªn cã thÓ trao ®æi hiÖu qu¶ trong viÖc
thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh
4. C¸c minh ho¹/ ¸p phÝch/ tµi liÖu thÝch hîp trong
SMS b»ng ng«n ng÷ lµm viÖc hoÆc ng«n ng÷ mäi
ng−êi trªn tµu hiÓu ®−îc
6.6/ 6.7
LÞch trùc ca ®−îc niªm yÕt ë vÞ trÝ dÔ thÊy theo STCW
95 A-VIII
7
Thêi gian trùc ca vµ thêi gian nghØ theo yªu cÇu 7
Mäi sü quan lµm quen víi c¸c qui tr×nh liªn quan ®Õn
nhiÖm vô ®−îc ph©n c«ng cña hä

7
Mäi sü quan biÕt ho¹t ®éng then chèt ph¶i tu©n thñ theo
kÕ ho¹ch

7
ThuyÒn viªn quen víi qui tr×nh thu gom vµ th¶i r¸c 7
Mäi ng−êi trªn tµu quen víi c¸c yªu cÇu cña qui tr×nh
vÒ “Vµo kh«ng gian kÝn”

7
Ho¹t ®éng then
chèt
(Chung)
C¸c buæi häp vÒ an toµn ®−îc thùc hiÖn ®óng chu kú
qui ®Þnh
C¸c biªn b¶n häp an toµn ®−îc lËp ®óng mÉu vµ l−u tr÷

7
Mäi sü quan quen víi c¸c thiÕt bÞ hµng h¶i trªn tµu 7
HiÖu chØnh c¸c h¶i ®å vµ Ên phÈm hµng h¶i ®−îc cËp
nhËt theo Th«ng b¸o cho ng−êi ®i biÓn míi nhÊt

7
(Boong)
LÖnh cña thuyÒn tr−ëng ®−îc th«ng b¸o t¹i buång l¸i vµ
®−îc tÊt c¶ c¸c sü quan ký

7
C¸c thî m¸y quen víi c«ng t¸c b¶o d−ìng ®Þnh kú 7
C¸c thî m¸y quen víi c«ng t¸c an toµn 7
C¸c thî m¸y quen víi c¸c thiÕt bÞ quan träng 7
(M¸y)
C¸c thî m¸y quen víi c¸c qui tr×nh nhËn nhiªn liÖu 7
TÊt c¶ thuyÒn viªn quen víi c¸c tr¹m tËp trung qui ®Þnh
®èi víi hä

8.2
Sè ®iÖn tho¹i th«ng tin sù cè ®−îc cËp nhËt 8.3
B¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô ®−îc cËp nhËt
S¬ ®å phßng chèng ch¸y ®−îc cËp nhËt

8.2
ThuyÒn viªn biÕt ®−îc vÞ trÝ cña hä trong b¶ng ph©n
c«ng nhiÖm vô vµ nh÷ng nhiÖm vô trong tr−êng hîp sù


8.2
Ch−¬ng tr×nh thùc tËp vµ diÔn tËp sù cè cã s½n trªn tµu 8.2
ChuÈn bÞ sù cè
C¸c biªn b¶n thùc tËp an toµn ®−îc lËp ®Çy ®ñ vµ göi vÒ
c¬ quan chñ qu¶n theo ®óng thêi gian yªu cÇu

8.2

51

Tho¶ m·n
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra
Cã Kh«ng
Bé luËt
ISM
Mäi sù kh«ng phï hîp ®−îc b¸o c¸o vÒ C«ng ty
C«ng ty ®· ®iÒu tra vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n cña sù
kh«ng phï hîp

9.1
C«ng ty ®· cã hµnh ®éng kh¾c phôc ®èi víi c¸c sù
kh«ng phï hîp ®−îc b¸o c¸o

9.2
Sù kh«ng phï hîp,
tai n¹n
Ngµy cã biÓn b¶n kiÓm tra PSC cuèi cïng: . . . . . . . . . . .
Mäi sù kh«ng phï hîp vµ ph¸t hiÖn ®· ®−îc kh¾c phôc

9.1/9.2
TÊt c¶ c¸c giÊy chøng nhËn cña tµu cßn hiÖu lùc vµ
kh«ng cã bÊt kú khuyÕn nghÞ nµo

10.1
C¸c biªn b¶n kiÓm tra tµu ®−îc hoµn chØnh theo ®óng
chu kú thêi gian yªu cÇu

10.2.1
Mäi khã kh¨n ®· ®−îc b¸o c¸o C«ng ty
NÕu cã, chóng ®· ®−îc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh ®óng
thêi gian

10.2.1
KÕ ho¹ch b¶o d−ìng cã trªn tµu vµ ®−îc thùc hiÖn theo
Biªn b¶n b¶o d−ìng cã trªn tµu
10.2.4
B¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng quan träng ®−îc
nhËn biÕt ®· ®−îc thùc hiÖn ®óng

10.3
B¶o d−ìng
Mäi tai n¹n nghiªm träng kh«ng x¶y ra
NÕu cã x¶y ra, ®· ®−îc b¸o c¸o C«ng ty vµ kh¾c phôc
®óng c¸ch

10.2.1
C¸c tµi liÖu cã kiÓm so¸t ®−îc nhËn biÕt 11.3
Sæ tay qu¶n lý an toµn hiÖu lùc cã trªn tµu
Ngµy söa ®æi cuèi cïng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 KiÓm so¸t tµi liÖu
C¸c tµi liÖu lçi thêi ®−îc lo¹i bá 11.2
C¸n bé c«ng ty thùc hiÖn ®¸nh gi¸ néi bé tµu theo ®óng
chu kú

12.1
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ néi bé cã trªn tµu
Ngµy ®¸nh gi¸ néi bé cuèi cïng: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3
Kh«ng cã bÊt kú sù kh«ng phï hîp/ ghi nhËn ch−a ®−îc
kh¾c phôc cña lÇn ®¸nh gi¸ tr−íc

12.6
Xem xÐt, thÈm tra
KÕt qu¶ xem xÐt cña l·nh ®¹o cã trªn tµu 12.5
§¸nh gi¸ néi bé/
PSC/ FSC
C¸c biªn b¶n ®¸nh gi¸ néi bé s½n cã trªn tµu
Hµnh ®éng kh¾c phôc ®−îc thùc hiÖn ®óng thêi gian,
nÕu cã

-

Danh môc kiÓm tra IV
(§èi víi an ninh tµu biÓn vµ bÕn c¶ng)
Th«ng tin ®−îc tµu chuÈn bÞ tr−íc khi vµo c¶ng (PSC-ISPS-CHK-1) Yªu cÇu KiÓm tra
.1 X¸c nhËn tµu cã giÊy chøng nhËn ISSC hoÆc ISSC t¹m thêi vµ tªn cña tæ chøc cÊp giÊy XI-2/9.2.1.1
.2 CÊp ®é an ninh tµu ®ang thùc hiÖn XI-2/9.2.1.2
.3 CÊp ®é an ninh tµu ®· thùc hiÖn ë m−êi lÇn t¹i c¸c bÕn c¶ng tr−íc XI-2/9.2.1.3
.4 C¸c biÖn ph¸p an ninh ®Æc biÖt hoÆc bæ sung ®· ®−îc tµu thùc hiÖn ë c¶ng bÊt kú tr−íc ®©y nÕu ®· ®−îc ¸p dông ë giao tiÕp
tµu/c¶ng trong thêi gian nªu ë môc 3 trªn ®©y. VÝ dô tµu cã thÓ cung cÊp hoÆc ®−îc yªu cÇu cung cÊp nh÷ng th«ng tin cã thÓ
®−îc ghi trong nhËt ký tµu hoÆc trong tµi liÖu kh¸c nh− nhËt ký an ninh tµu liªn quan ®Õn:
XI-2/9.2.1.4
.1 C¸c biÖn ph¸p ®−îc thùc hiÖn khi tµu ë trong bÕn c¶ng thuéc chñ quyÒn cña quèc gia kh«ng ph¶i ChÝnh phñ ký kÕt, ®Æc
biÖt lµ c¸c biÖn ph¸p th«ng th−êng ®−îc ¸p dông trong c¸c bÕn c¶ng thuéc chñ quyÒn cña ChÝnh phñ ký kÕt
B/4.37.1
.2 BÊt kú B¶n cam kÕt an ninh nµo ®· ®−îc lËp víi c¸c bÕn c¶ng hoÆc tµu kh¸c B/4.37.2
.5 X¸c nhËn c¸c qui tr×nh an ninh thÝch hîp ®−îc duy tr× trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn giao tiÕp tµu - tµu ë m−êi lÇn t¹i c¸c bÕn c¶ng
tr−íc. VÝ dô tµu cã thÓ cung cÊp hoÆc ®−îc yªu cÇu cung cÊp nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn:
XI-2/9.2.1.5
.1 C¸c biÖn ph¸p khi tµu thùc hiÖn giao tiÕp tµu - tµu víi tµu treo cê cña quèc gia kh«ng ph¶i ChÝnh phñ ký kÕt, ®Æc biÖt lµ
c¸c biÖn ph¸p th«ng th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c tµu treo cê quèc gia lµ ChÝnh phñ ký kÕt
B/4.38.1
.2 C¸c biÖn ph¸p khi tµu thùc hiÖn giao tiÕp tµu - tµu víi tµu treo cê cña quèc gia lµ ChÝnh phñ ký kÕt nh−ng kh«ng yªu cÇu
tu©n thñ c¸c ®iÒu kho¶n cña ch−¬ng XI-2 vµ phÇn A bé luËt ISPS, vÝ dô nh− b¶n sao giÊy chøng nhËn an ninh bÊt kú ®−îc
cÊp cho tµu theo c¸c qui ®Þnh kh¸c
B/4.38.2
5
2

.3 Trong tr−êng hîp ng−êi hoÆc hµng ho¸ ®−îc cøu trªn biÓn ë trªn tµu, mäi th«ng tin vÒ ng−êi hoÆc hµng ho¸ nh− vËy, kÓ
c¶ c¸c ®Æc tÝnh nhËn biÕt ®−îc biÕt vµ kÕt qu¶ kiÓm tra thay mÆt tµu ®Ó thiÕt lËp t×nh tr¹ng an ninh ®èi víi ng−êi hoÆc
hµng ho¸ ®ã. Ch−¬ng XI-2 hoÆc phÇn A cña Bé luËt ISPS kh«ng lµm chËm trÔ hoÆc ng¨n c¶n viÖc cÊp cøu an toµn trªn
biÓn, mµ chØ ®−a ra yªu cÇu duy nhÊt lµ cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin thÝch hîp ®Ó duy tr× viÖc ®¶m b¶o an ninh
B/4.38.3
.6 C¸c th«ng tin an ninh thùc tÕ liªn quan kh¸c (nh−ng kh«ng nªu trong kÕ ho¹ch an ninh tµu). VÝ dô, tµu cã thÓ cung cÊp hoÆc
®−îc yªu cÇu cung cÊp nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn:
XI-2/9.2.1.6
.1 Th«ng tin trong b¶n ghi lý lÞch liªn tôc (CSR); B/4.39.1
.2 VÞ trÝ cña tµu t¹i thêi ®iÓm lµm biªn b¶n; B/4.39.2
.3 Thêi gian dù ®Þnh ë trong c¶ng cña tµu; B/4.39.3


.4 Danh s¸ch thuyÒn viªn; B/4.39.4
.5 Th«ng tin chung vÒ hµng ho¸ trªn tµu; B/4.39.5
.6 Danh s¸ch hµnh kh¸ch; B/4.39.6
.7 Th«ng tin liªn quan ®Õn ai lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm bè trÝ thuyÒn viªn hoÆc nh÷ng ng−êi kh¸c ®ang lµm viÖc hoÆc cã
mÆt trªn tµu ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña tµu;
B/4.39.7 &
XI-2/5

.8 Th«ng tin liªn quan ®Õn ai lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc quyÕt ®Þnh bè trÝ ng−êi trªn tµu; B/4.39.7 &
XI-2/5

.9 Trong tr−êng hîp tµu ®−îc bè trÝ ng−êi trªn tµu theo hîp ®ång víi tæ chøc cho thuª thuyÒn viªn, biÕt râ tæ chøc ®ã. B/4.39.7 &
XI-2/5

1
5
3Th«ng tin an ninh chung (PSC-ISPS-CHK-2) Yªu cÇu KiÓm tra
.1 Th«ng tin an ninh ®Æc tr−ng (Xem PSC-ISPS-CHK-3)
.2 KiÓm tra xem giÊy chøng nhËn ISSC hoÆc ISSC t¹m thêi cã trªn tµu, thêi h¹n hiÖu lùc vµ ®· ®−îc cÊp bëi ChÝnh quyÒn hµng
h¶i, tæ chøc an ninh ®−îc c«ng nhËn ®−îc ChÝnh quyÒn hµng h¶i uû quyÒn hoÆc bëi ChÝnh phñ thµnh viªn kh¸c theo yªu cÇu
cña ChÝnh quyÒn hµng h¶i

.3 KiÓm tra cÊp ®é an ninh mµ tµu ®· thùc hiÖn, Ýt nhÊt lµ cÊp ®é do ChÝnh phñ thµnh viªn thiÕt lËp ®èi víi bÕn c¶ng XI-2/4.3
.4 NhËn biÕt sü quan an ninh tµu
.5 Khi kiÓm tra c¸c tµi liÖu kh¸c, yªu cÇu b»ng chøng vÒ thùc tËp an ninh ®· ®−îc thùc hiÖn theo chu kú thÝch hîp vµ th«ng tin
vÒ diÔn tËp liªn quan cña tµu

.6 KiÓm tra c¸c biªn b¶n ë m−êi c¶ng ghÐ vµo gÇn nhÊt, kÓ c¶ c¸c biªn b¶n vÒ ho¹t ®éng giao tiÕp tµu - tµu ®· ®−îc thùc hiÖn
trong kho¶ng thêi gian nµy, trong mçi tr−êng hîp bao gåm:
XI-2/9.2.1
.1 CÊp ®é an ninh mµ tµu ®· thùc hiÖn XI-2/9.2.1.3
.2 C¸c biÖn ph¸p an ninh ®Æc biÖt hoÆc bæ sung ®· thùc hiÖn XI-2/9.2.1.4
.3 C¸c biÖn ph¸p an ninh thÝch hîp ®· ®−îc duy tr×, kÓ c¶ B¶n cam kÕt an ninh, nÕu cã XI-2/9.2.1.5
.7 §¸nh gi¸ xem nh÷ng ng−êi chñ chèt vÒ c«ng t¸c an ninh trªn tµu cã thÓ trao ®æi th«ng tin hiÖu qu¶ víi nh÷ng ng−êi kh¸c vÒ
c¸c vÊn ®Ò an ninh

5
4

2


Th«ng tin an ninh ®Æc tr−ng (PSC-ISPS-CHK-3) Yªu cÇu KiÓm tra
TiÕp cËn tµu khi tµu trong c¶ng

1.1 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 1, cã thÓ xem xÐt
.1 Trªn tµu cã c¸c biÓu mÉu kiÓm so¸t diÔn tËp trªn tµu vÒ c¸c ®iÓm tiÕp cËn A/7.2.2
.2 Cã thÓ nhËn biÕt ®−îc tÊt c¶ nh÷ng ng−êi t×m c¸ch lªn tµu B/9.14.1
1.2 Bæ sung ®èi víi tµu kh¸ch ë cÊp ®é an ninh 1, nÕu c¸c lÜnh vùc nµy ®−îc quan t©m khi hµnh kh¸ch lªn tµu, cã thÓ xem xÐt
.1 Trao ®æi th«ng tin víi bÕn c¶ng, cã x¸c ®Þnh khu vùc an ninh ®Ó kiÓm so¸t B/9.14.2
.2 Ng−êi ®· ®−îc kiÓm tra cïng hµnh lý cña hä ®−îc c¸ch ly víi ng−êi ch−a ®−îc kiÓm tra cïng hµnh lý B/9.14.4
.3 Hµnh kh¸ch lªn tµu ®−îc c¸ch ly víi hµnh kh¸ch ch−a lªn tµu B/9.14.5
.4 C¸c khu vùc kh«ng cã ng−êi th−êng xuyªn gÇn n¬i tiÕp cËn cña hµnh kh¸ch vµ kh¸ch th¨m tµu ®−îc b¶o vÖ B/9.14.7
1.3 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 2, nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu, cã thÓ xem xÐt
.1 H¹n chÕ sè ®iÓm tiÕp cËn B/9.16.2
.2 Cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n tiÕp cËn tµu tõ phÝa n−íc, cã thÓ kÕt hîp thùc hiÖn víi bÕn c¶ng B/9.16.3
.3 Cã thiÕt lËp khu vùc h¹n chÕ phÝa bê, cã thÓ kÕt hîp thùc hiÖn víi bÕn c¶ng B/9.16.4
.4 Kh¸ch th¨m tµu ®−îc hé tèng trªn tµu B/9.16.6
.5 KiÓm tra an ninh toµn bé hoÆc tõng phÇn tµu ®−îc thùc hiÖn B/9.16.8
.6 Cã c¸c chØ dÉn an ninh bæ sung B/9.16.7
TiÕp cËn khu vùc h¹n chÕ
2.1 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 1, nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu, cã thÓ xem xÐt
.1 C¸c khu vùc h¹n chÕ ®−îc ®¸nh dÊu B/9.20
.2 Buång l¸i vµ buång m¸y cã thÓ kho¸ hoÆc b¶o vÖ B/9.21.1
.3 Buång l¸i vµ buång m¸y ®−îc kho¸ hoÆc ®−îc kiÓm so¸t tiÕp cËn theo c¸ch kh¸c (vÝ dô ®−îc trùc canh hoÆc sö dông
c¸c thiÕt bÞ kiÓm so¸t an ninh
B/9.22.2
.4 C¸c cöa khu vùc h¹n chÕ ®−îc kho¸ (vÝ dô, buång m¸y l¸i, buång m¸y, buång thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ...) B/9.21.1 ®Õn
9.21.9

2.2 Bæ sung ®èi víi tµu kh¸ch ë cÊp ®é an ninh 2, c¸c khu vùc h¹n chÕ ®−îc thiÕt lËp gÇn c¸c ®iÓm tiÕp cËn ®Ó tr¸nh nhiÒu ng−êi
tËp trung gÇn c¸c khu vùc nµy
B/9.23.1
5
5

3


KiÓm so¸t an ninh cña tµu
3.1 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 1, nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu, cã thÓ xem xÐt
.1 Trùc canh mÆt boong ®−îc thùc hiÖn hoÆc sö dông c¸c thiÕt bÞ kiÓm so¸t ®Ó gi¸m s¸t an ninh tµu B/9.42.2
.2 KiÓm so¸t xung quanh tµu c¶ phÝa n−íc vµ phÝa bê B/9.42.2, 9.46.1
& 9.46.2

3.2 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 2, nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu, cã thÓ xem xÐt
.1 NÕu cã sö dông c¸c thiÕt bÞ gi¸m s¸t an ninh, chóng kiÓm so¸t theo chu kú B/9.47.2
.2 Cã bæ sung ng−êi ®Ó trùc canh vµ tuÇn tra an ninh c¸c khu vùc h¹n chÕ B/9.47.3
Giao nhËn dù tr÷
4.1 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 1, nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu, cã thÓ xem xÐt
.1 D÷ tr÷ cña tµu ®−îc kiÓm tra tr−íc khi ®−a xuèng tµu B/9.33.3
.2 ViÖc kiÓm tra ®−îc thùc hiÖn ®¶m b¶o dù tr÷ cña tµu lµ phï hîp B/9.35.1
.3 D÷ tr÷ cña tµu ®−îc cÊt gi÷ sau khi ®−a xuèng tµu B/9.35.2
Lµm hµng
5.1 Tµu tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸ cã thÓ thùc hiÖn bëi (l−u ý r»ng cã thÓ bè trÝ kiÓm tra vµ niªm phong hµng tõ trªn bê)
.1 KiÓm tra b»ng m¾t vµ kh¸m xÐt B/9.28.1
.2 Sö dông thiÕt bÞ soi chiÕu/ ph¸t hiÖn, thiÕt bÞ c¬ giíi hoÆc chã B/9.28.2
5.2 §èi víi tµu hµng, kÓ c¶ tµu chë xe, ro-ro vµ tµu kh¸ch ë cÊp ®é an ninh 1, nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®−îc quan t©m trªn tµu, cã
thÓ xem xÐt

.1 KiÓm tra hµng, ®¬n nguyªn vËn chuyÓn hµng vµ c¸c kh«ng gian chøa hµng tr−íc vµ trong qu¸ tr×nh lµm hµng B/9.27.1
.2 Hµng ®−îc kiÓm tra theo tµi liÖu hµng ho¸ B/9.27.2
.3 C¸c « t« ®−îc kiÓm tra tr−íc khi xÕp xuèng tµu B/9.27.3
.4 KiÓm tra c¸c niªm phßng vµ c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng lµm x¸o trén kh¸c ®−îc thùc hiÖn B/9.27.4
5.3 §èi víi tµu hµng, kÓ c¶ tµu chë xe, ro-ro vµ tµu kh¸ch ë cÊp ®é an ninh 2, nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®−îc quan t©m trªn tµu, cã
thÓ xem xÐt

.1 KiÓm tra chi tiÕt hµng, ®¬n nguyªn vËn chuyÓn hµng vµ c¸c kh«ng gian chøa hµng ®−îc thùc hiÖn B/9.30.1
.2 KiÓm tra chi tiÕt ®−îc thùc hiÖn ®¶m b¶o chØ cã hµng ho¸ dù kiÕn ®−îc xÕp xuèng tµu B/9.30.2
.3 C¸c « t« ®−îc kiÓm tra tØ mØ tr−íc khi xÕp xuèng tµu B/9.30.3
.4 KiÓm tra theo chu kú vµ kiÓm tra chi tiÕt c¸c niªm phong vµ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng lµm x¸o trén B/9.30.4
4
5
6KiÓm so¸t hµnh lý göi
6.1 Hµnh lý göi cã thÓ ®−îc soi chiÕu vµ/hoÆc kiÓm tra bëi tµu hoÆc bÕn c¶ng. NÕu soi chiÕu/ kiÓm tra ®−îc tµu thùc hiÖn, cÇn
xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau


.1 ë cÊp ®é an ninh 1, nÕu cã quan t©m, hµnh lý göi ®−îc soi chiÕu vµ/ hoÆc kiÓm tra
B/9.39

.2 ë cÊp ®é an ninh 2, nÕu cã quan t©m, tÊt c¶ hµnh lý göi ®−îc soi chiÕu vµ/ hoÆc kiÓm tra
B/9.40

5
7

5
Phô ch−¬ng - Appendix
(H×nh ¶nh vÒ c¸c kiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt - Photos of the most common deficiencies)

1. Hệ thống thông gió cưỡng bức
Mechanical Ventilator
Các hệ thống thông gió cưỡng bức được bảo dưỡng đúng cách ở điều kiện hoạt động tốt, được
kiểm tra bên trong và bên ngoài. Các điểm kiểm tra như sau:
Mechanical ventilators are to be properly maintained in good working condition and checked
internally and externally. Check points are as follows:
(1) Ăn mòn hoặc hao mòn ở vỏ bao đầu thông gió
Corrosion or Wastage of the Casing of Ventilator
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt và dùng búa gõ
How to check: Visual inspection and hammering
Các hạng mục kiểm tra: Không có ăn mòn hoặc hao mòn ở vỏ bao của đầu thông gió?
Check items: No corrosion or wastage of the casing of ventilator?
Hành động thực hiện: Vỏ bị ăn mòn hoặc hao mòn phải được thay mới
Action to be taken: (Sửa chữa bằng cách hàn ốp hoặc băng dính không được chấp nhận)
Corroded or wasted casing of ventilator is to be renewed.
(Repair by doubling plate or tape is not acceptable.)


Lỗ trên vỏ đầu thông gió
Holes of the casing of ventilator
Hao mòn trên vỏ đầu thông gió
Wastage of the casing of ventilator

Sửa chữa tạm thời bằng băng dính - Temporary repair by tape
→ Không được chấp nhận - Not acceptable!

58
(2) Rỉ hoặc thủng cánh chặn lửa
Wastage or Holes of Fire Damper
Cách kiểm tra: Hoạt động của cánh chặn lửa. Kiểm tra ở trạng thái mở
How to check: Operation test of fire damper. Open up inspection
Các hạng mục kiểm tra: Cánh chắn lửa có kết cấu chắc chắn? Không có rỉ hoặc lỗ ở cánh chặn lửa?
Check item: Are damper flaps structurally sound? No wastage or holes of fire damper?
Hành động thực hiện: Cánh chặn lửa bị hao mòn phải được thay mới
Action to be taken: Wasted fire damper is to be replaced with new one.

Hao mòn và thủng lỗ ở cánh chặn lửa
Wastage/holes of fire damper
Sau khi sửa chữa
After repair
(3) Kẻ chữ “Close-Open” và hoạt động của cánh chặn lửa
Marking of “Close-Open” and Operation of Fire Damper
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt. Hoạt động của cánh chặn lửa
How to check: Visual inspection. Operation test of fire damper
Hạng mục kiểm tra: Chữ “Close-Open” được viết rõ ràng?
Check item: Is “Close-Open” clearly marked?
Cánh chặn lửa bên trong hoạt động bình thường?
Is the internal damper operating normally?
Hành động thực hiện: Chữ “Close-Open” phải được viết rõ ràng.
Action to be taken: “Close-Open” is to be clearly marked.
Tra mỡ các tay điều khiển không hoạt động
Inoperable handle is to be greased up.

Không kẻ chữ “Close-Open”
No marking of “Close-Open”
Kẻ chữ “Close-Open” rõ ràng
Clear marking of “Close-Open”

59
2. Ống thông hơi và thông gió tự nhiên
Air Pipe and Natural Ventilator
Các ống thông hơi và hệ thống thông gió tự nhiên được bảo dưỡng đúng cách ở trạng thái hoạt
động tốt, được kiểm tra bên trong và bên ngoài. Các điểm kiểm tra như sau:
Air pipes and natural ventilators are to be properly maintained in good condition and checked
internally and externally. Check points are as follows:
(1) Ăn mòn hoặc hao mòn đường ống thông gió
Corrosion or Wastage of Air Pipe
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt và dùng búa gõ. Kiểm tra ở trạng thái mở
How to check: Visual inspection and hammering. Open up inspection
Các hạng mục kiểm tra: Không có ăn mòn hoặc hao mòn ở ống và đầu thông hơi?
Check items: No corrosion or wastage of air pipes and their head?
Hành động thực hiện: Đường ống bị ăn mòn hoặc hao mòn phải được thay mới
Các đầu ống thông hơi được thay bằng đầu mới
(Sửa chữa bằng cách bả bột không được chấp nhận)
Action to be taken: Corroded or wasted air pipe is to be renewed.
Corroded or wasted air pipe head is to be replaced with new one.
(Repair by patty is not acceptable.)
Hao mòn và lỗ trên đầu ống thông gió Sửa chữa tạm thời bằng bả bột
Wastage and holes of air pipe head Temporary repaired by patty
→ Không được chấp nhận - Not acceptable!
Hao mòn bên trong đầu ống thông hơi
Wastage of inside of air pipe head


Ăn mòn đường ống thông hơi - Corrosion of air pipe

60
(2) Hư hỏng hoặc kẹt phao nổi
Damage or Stuck Disc Float
Cách kiểm tra: Kiểm tra ở trạng thái mở
How to check: Open up inspection
Hạng mục kiểm tra: Không có hư hỏng?
Check item: No damage or stuck of disc float?
Hành động thực hiện: Đĩa nổi được thay mới
Action to be taken: Đĩa bị kẹt được điều chỉnh
Damaged disk float is to be replaced with new one.
Stuck disk float is to be adjusted.


Hư hỏng phao nổi – Damage of disk float

(3) Ăn mòn hoặc hao mòn trang bị thông gió tự nhiên
Corrosion or Wastage of Natural Ventilator
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt và dùng búa gõ.
How to check: Visual inspection and hammering
Hạng mục kiểm tra: Không có ăn mòn hoặc hao mòn ở trang bị thông gió?
Check item: No corrosion or wastage of ventilator?
Hành động thực hiện: Trang bị thông gió bị ăn mòn hoặc hao mòn được thay mới.
Action to be taken: Corroded or wasted ventilator is to be renewed.


Thành miệng thông gió bị hao mòn
Wasted wall ventilator
Đầu thông gió bị hao mòn
Wasted gooseneck ventilator


61
(4) Mất đai ốc hoặc bu lông
Missing nut or bolt
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt
How to check: Visual inspection
Hạng mục kiểm tra: Không bị mất đai ốc hoặc bu lông?
Check item: No missing nut or bolt?
Hành động thực hiện: Đai ốc hoặc bu lông bị mất phải được cung cấp.
Action to be taken: Missing nut or bolt is to be provided.


Mất đai ốc của đầu thông gió Mất bu lông của đầu thông hơi
Missing butterfly nut of gooseneck ventilator Missing bolt of air pipe head
62
3. Xuồng cứu sinh và cần nâng hạ xuồng cứu sinh
Lifeboat and Lifeboat Davit
Xuồng cứu sinh, kể cả các thiết bị của xuồng và cần nâng hạ xuồng cứu sinh được bảo dưỡng
đúng cách ở trạng thái thoả mãn. Các điểm kiểm tra như sau:
Lifeboats including their equipments and lifeboat davits are to be properly maintained in good
condition. Check points are as follows:
(1) Hư hỏng hoặc hao mòn xuồng cứu sinh
Damage or Wastage of lifeboat
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt
How to check: Visual inspection
Hạng mục kiểm tra: Không hư hỏng hoặc hao mòn xuồng cứu sinh?
Check item: No damage or wastage of lifeboat?
Hành động thực hiện: Phần hao mòn được thay mới
Xuồng cứu sinh hư hại được sửa chữa hoặc thay mới.
Action to be takeni: Wasted part of lifeboat is to be renew.
Damaged lifeboat is to be repaired or replaced.Hao mòn giá phanh
Wastage of support bracket
Hao mòn đế bắt đai ốc giữ Hư hỏng thân xuồng
Wastage of keel nut Damage of shell63
(2) Ăn mòn cần nâng hạ xuồng cứu sinh
Corrosion of Lifeboat Davit
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt và búa gõ
How to check: Visual inspection and hammering
Hạng mục kiểm tra: Không có ăn mòn ở cần nâng hạ xuồng?
Check item: No corrosion of lifeboat davit?
Hành động thực hiện: Cần nâng hạ xuồng bị ăn mòn được thay mới.
Action to be taken: Corroded lifeboat davit is to be renewed.


Ăn mòn cần nâng hạ xuồng cứu sinh
Corrosion of lifeboat davit

(3) Hao mòn puli hoặc móc
Wastage of Sheave or Hook
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt và búa gõ.
How to check: Visual inspection and hammering.
Hạng mục kiểm tra: Không hao mòn pu li hoặc móc?
Check item: No wastage of sheave or hook?
Hành động thực hiện: Puli hoặc móc bị hao mòn được thay mới.
Action to be taken: Wasted sheave or hook is to be replaced with new one.

Hao mòn ròng rọc hạ Hao mòn móc và vòng nối
Wastage of boat fall block Wastage of hook and ring

64
(4) Đặt không đúng cơ cấu nhả có tải
Inadequate Resetting of On-load Release Gear
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt
How to check: Visual inspection
Hạng mục kiểm tra: Cơ cấu nhả có tải được đặt chính xác?
Check item: Is on-load release gear properly resetted?
Chốt xoay và cáp nhả thẳng hàng?
Are turn buckles and releasing cables in a straight line?
Hai đầu của chốt xoay đảo hướng
Are both ends of turn buckles alternate direction?
Không hư hỏng cáp nhả? No damage of release cable?
Hành động thực hiện: Cơ cấu nhả đặt không đúng được đặt lại
Action to be taken: Inadequate resetting on-load release gear is to be rectified.
Được hoạt động và bảo dưỡng theo Sổ tay của nhà chế tạo.
To be operated and maintained in accordance with maker’s Manual.


Đặt không đúng - Inadequate resetting Đặt đúng - Adequate resettingChốt xoay không đúng trạng thái Chốt xoay đúng trạng thái
Incorrect condition of turn buckle Correct condition of turn buckleCáp nhả và phanh bị uốn
Bent release cable and bracket

65Vị trí không đúng của đòn bẩy - Incorrect position of the leverVị trí đúng của đòn bẩy - Correct position of the lever
Cáp nhả bị hư hỏng Cáp nhả bị hư hỏng
Defective release cable Defective release cable


66
(5) Hư hỏng hoặc hao mòn thiết bị
Damage or wastage of equipment
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt
How to check: Visual inspection
Hạng mục kiểm tra: Không hư hỏng, hao mòn hoặc mất thiết bị?
Check item: No damage, wastage or missing of equipment?
Hành động thực hiện: Thiết bị bị hư hỏng, hao mòn hoặc bị mất được thay mới.
Action to be taken: Damaged, wasted or missing equipment is to be replaced with new one.Hao mòn và hỏng chỗ ngồi Mái chèo hư hỏng
Wasted and broken thwarts Broken oars
Nứt đường ống bơm hút khô Mái che bị rách
Cracked hose of bilge pump Worn canopy cover


67
4. Thiết bị lọc dầu
Oil Filtering Equipment
Thiết bị lọc dầu và báo động 15 ppm được kiểm tra hoạt động ở trạng thái thoả mãn. Các điểm
kiểm tra như sau:
Oil filtering equipment and 15 ppm alarm are to be operationally tested in good working
condition. Check points are as follows:
(1) Thử mẫu
Sampling test
Cách kiểm tra: Thử mẫu đối với nước được lọc từ cốc thử của thiết bị lọc dầu hoặc đường
ra của thiết bị đo hàm lượng dầu trong cốc được thực hiện định kỳ.
How to check: Sampling test for the filtered water from the test cock of the oil filtering
equipment or the outlet of the oil content meter in a cup are to be carried
out periodically.
Hạng mục kiểm tra: Không có vết loang dầu nhìn thấy trong nước mẫu?
Check item: No visible traces of oil in sampling water?
Hành động thực hiện: Thiết bị phân ly dầu nước và đường ống thải được vệ sinh.
Action to be taken: Oil water separator and discharge pipe are to be cleaned.

Nước mẫu lẫn dầu - Oily sampling water
Sau khi lọc
After flushing

Nước mẫu sạch - Clean sampling water


68


Dầu trong thiết bị lọc Phin lọc sau khi được vệ sinh
Oily inside of cleaning Oily coalescer After cleaning


Dầu trong đường ống thải Sau khi vệ sinh
Oily inside of discharge pipe After cleaningOily coalescer After cleaning
Phin lọc Sau khi vệ sinh

69

(2) Đường ống trái phép
Illegal Piping
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt
How to check: Visual inspection
Hạng mục kiểm tra: Không lắp đặt đường ống nối tắt từ thiết bị lọc dầu?
Check item: No by-pass line fitted to oil filtering equipment?
Hành động thực hiện: Đường ống nối tắt được cắt bỏ.
Action to be taken: By-pass line is to be removed.


Bích của đường ống nối tắt Sau khi sửa chữa
Flange connection to by-pass line After rectification


70

5. Nắp hầm hàng và các nắp nhỏ
Cargo Hatch Cover and Small Hatch
Nắp hầm hàng và các nắp nhỏ được giữ thoả mãn kín thời tiết. Các điểm kiểm tra như sau:
Hatch cover and small hatch are to keep satisfactory weather tightness. Check points are as
follows;
(1) Ăn mòn hoặc hao mòn nắp hầm hàng hoặc các nắp nhỏ
Corrosion or wastage of cargo hatch cover and small hatch
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt và búa gõ
How to check: Visual inspection and hammering
Hạng mục kiểm tra: Không có ăn mòn hoặc hao mòn nắp hầm hàng hoặc các nắp nhỏ?
Check item: No corrosion or wastage of hatch cover and small hatch?
Hành động thực hiện: Các nắp hầm hàng hoặc nắp nhỏ bị ăn mòn hoặc hao mòn được thay mới.
Action to be taken: Corroded or wasted hatch cover and small hatch are to be renewed.


Wastage of small hatch

Nắp nhỏ bị thủng
Holed small hatch


Ăn mòn nắp hầm hàng - Corrosion of hatch cover

71
(2) Mất đai ốc và mã
Missing nut and bracket
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt
How to check: Visual inspection
Hạng mục kiểm tra: Không mất đai ốc và mã?
Check item: No missing nut and bracket?
Hành động thực hiện: Đai ốc và mã mới được cung cấp
Action to be taken: New nut and bracket are to be provided.

Mất đai ốc của nắp nhỏ Mất đai ốc và mã
Missing nut of small hatch Missing nut and bracket

(3) Hư hỏng hoặc nứt doăng cao su
Deteriorated or Cracked Rubber Packing
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt
How to check: Visual inspection
Hạng mục kiểm tra: Doăng cao su làm kín không bị hư hỏng hoặc nứt?
Check item: Is rubber packing deteriorated or cracked?
Hành động thực hiện: Doăng cao su làm kín bị hư hỏng hoặc nứt được thay mới
Action to be taken: Deteriorated or cracked rubber packing is to be replaced with new one.

Dăng cao su bị hư hỏng Doăng cao su bị hỏng và nứt
Deteriorated rubber packing Deteriorated and cracked rubber packing

72
(4) Hư hỏng hoặc hao mòn cơ cấu giữ
Damage or Wastage of Securing Device
Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt
How to check: Visual inspection
Hạng mục kiểm tra: Không có hư hỏng hoặc hao mòn cơ cấu giữ?
Check item: No damage or wastage of securing device?
Không mất cơ cấu giữ?
No missing securing device?
Hành động thực hiện: Cơ cấu giữ bị hư hỏng hoặc hao mòn được thay mới.
Action to be taken: Damaged or wasted securing device is to be replaced with new one.

Cơ cấu giữ bị hao mòn Sau khi sửa chữa
Wasted securing device After repair


Cơ cấu giữ bị cong
Bent securing device
73
6. Bơm cứu hoả sự cố
Emergency Fire Pump
Bơm cứu hoả sự cố được thử định kỳ với áp lực thích hợp và các thuyền viên trên tàu được làm
quen với hoạt động của bơm cứu hoả sự cố. Các điểm kiểm tra như sau:
Emergency fire pump is to be tested periodically with adequate pressure and the ship’s crews are
to be familiar with operation of emergency fire pump. Check points are as follows:
(1) Hoạt động không đúng
Inadequate Operation
Cách kiểm tra: Thử chức năng của bơm cứu hoả sự cố được thực hiện định kỳ
How to check: Performance test of emergency fire pump is to be carried out periodically
Hạng mục kiểm tra: Bơm cứu hoả sự cố hoạt động bình thường?
Check item: Are emergency fire pumps operating normally?
Áp lực cung cấp bình thường
Is delivery pressure normal?
Yêu cầu áp lực tại các họng nước:
Required pressure at hydrants:
GT ≥ 6000: 0.27 N/mm
2

6000 GT and over:
GT < 6000: 0.25 N/mm
2

under 6000 GT:
Hành động thực hiện: Bơm cứu hoả sự cố hư hỏng, kể cả bơm chân không, được sửa chữa.
Action to be taken: Deficient emergency fire pump including vacuum pump is to be repaired.

Thử chức năng bơm cứu hoả sự cố Áp lực đủ
Performance test of emergency fire pump Adequate pressure

Bơm cứu hoả sự cố - Emergency fire pump Bơm chân không - Vaccum pump

74
7. Trang bị vô tuyến điện MF/HF
MF/HF Radio Installation
Trang bị vô tuyến điện được thử hoạt động ở trạng thái thoả mãn bằng cả hai nguồn AC và DC,
và nhân viên GMDSS được làm quen với hoạt động của trang bị vô tuyến điện MF/HF. Các điểm
kiểm tra như sau:
MF/HF radio installation is to be operationally tested in good working condition by using both
AC and DC power and the GMDSS officers are to be familiar with operation of MF/HF radio
installation. Check points are as follows:
(1) Trang bị vô tuyến điện MF/HF không hoạt động
Inoperable MF/HF Radio Installation
Cách kiểm tra: Thử hoạt động sử dụng nguồn AC và DC
How to check: Operation test using AC and DC power
Hạng mục kiểm tra: Trang bị MF/HF hoạt động bình thường?
Check item: Is MF/HF radio operating normally?
Nhân viên GMDSS có khả năng chuyển nguồn từ AC sang DC
Is GMDSS officer able to switch the power from AC to DC?
Tỷ trọng riêng của axít, mức chất lỏng và điện áp của các ắc qui đủ?
Are specific gravity of acid, liquid level and terminal voltage of batteries
sufficient?
Hành động thực hiện: Trang bị vô tuyến điện MF/HF không hoạt động được sửa chữa.
Action to be taken: Inoperable MF/HF radio installation is to be repaired.
Kỹ thuật viên vô tuyến điện được bố trí nếu cần thiết.
Radio technician is to be arranged if necessary.

Bàn điều khiển trang bị GMDSS Ắc quy sự cố
GMDSS communication console Emergency batteryBảng điện cung
cấp cho trang bị
VTĐ MF/HF
Switch Panel for
MF/HF radio


Công tắc AC và DC
Switch of AC and DC power

75

Néi dung

Lêi khuyªn ®èi víi thuyÒn tr−ëng ...................................................................... C¸c tõ viÕt t¾t trong danh môc ..................................................................................................... 1. Danh môc kiÓm tra I (Duy tr× th−êng xuyªn) ................................................................ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) GiÊy chøng nhËn vµ tµi liÖu ....................................................................................... C¸c Ên phÈm hµng h¶i vµ C«ng −íc quèc tÕ.............................................................. Ghi nhËt ký ............................................................................................................... An toµn chung ........................................................................................................... Thö vµ huÊn luyÖn ..................................................................................................... ThiÕt bÞ hµng h¶i/ An to n h ng h¶i........................................................................ Trang bÞ cøu sinh....................................................................................................... Trang bÞ chèng ch¸y .................................................................................................. Trang bÞ v« tuyÕn ®iÖn............................................................................................... M¹n kh«..................................................................................................................... KÕt cÊu th©n tµu vµ ®−êng èng trªn boong ................................................................ HÖ thèng m¸y trong buång m¸y................................................................................ HÖ thèng ®iÖn ............................................................................................................ HÖ thèng ch»ng buéc................................................................................................. Ng¨n ngõa « nhiÔm biÓn............................................................................................ ThiÕt bÞ n©ng hµng..................................................................................................... Khu vùc sinh ho¹t......................................................................................................

3 4 5 5 10 11 12 14 17 20 24 29 31 33 35 37 38 39 41 42

2.

Danh môc kiÓm tra II (§èi víi kiÓm tra PSC) ............................................................... Danh môc c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt

43

3.

Danh môc kiÓm tra III (§èi víi hÖ thèng qu¶n lý an toµn) .........................................

49

4.

Danh môc kiÓm tra IV (§èi víi an ninh tµu vµ bÕn c¶ng) ............................................

52

5.

Phô ch−¬ng (H×nh ¶nh vÒ c¸c lçi phæ biÕn nhÊt ............................................................

58

2

lêi khuyªn ®èi víi thuyÒn tr−ëng

KhuyÕn nghÞ thuyÒn tr−ëng sö dông hiÖu qu¶ danh môc kiÓm tra nµy víi c¸c l−u ý nh− sau: 1. ThuyÒn tr−ëng tµu ph¶i kiÓm tra tr¹ng th¸i tµu cña m×nh theo “Danh môc kiÓm tra I” mçi th¸ng mét lÇn hoÆc vµi th¸ng mét lÇn tuú theo ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña tµu, nh−ng tèi thiÓu lµ ba th¸ng mét lÇn. Ngoµi môc 1 nªu trªn, thuyÒn tr−ëng ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra theo chu kú tr¹ng th¸i tµu theo “Danh môc kiÓm tra II” (Danh môc kiÓm tra c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt). Trong tr−êng hîp tµu tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña Bé luËt quèc tÕ vÒ qu¶n lý an toµn (Bé luËt ISM) vµ Bé luËt quèc tÕ vÒ an ninh tµu vµ bÕn c¶ng (Bé luËt ISPS), thuyÒn tr−ëng ph¶i kiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý an toµn theo “Danh môc kiÓm tra III vµ IV” theo kho¶ng thêi gian nh− nªu ë môc 1 trªn ®©y. ThuyÒn tr−ëng vµ thuyÒn viªn ph¶i n¾m ch¾c c¸c qui tr×nh ho¹t ®éng h¹ xuång cøu sinh cïng víi khëi ®éng ®éng c¬, b¬m cøu ho¶ sù cè vµ c¸c trang thiÕt bÞ sù cè kh¸c liªn quan tíi an toµn, søc khoÎ vµ ng¨n ngõa « nhiÔm m«i tr−êng th«ng qua c¸c ®ît huÊn luyÖn vµ thùc tËp th−êng xuyªn cña thuyÒn viªn. ThuyÒn tr−ëng vµ c¸c c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm ph¶i th«ng thuéc ho¹t ®éng cña m¸y chÝnh, m¸y l¸i vµ c¸c m¸y quan träng kh¸c, cïng víi qui tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ liªn quan theo yªu cÇu cña C«ng −íc MARPOL, nh− thiÕt bÞ ph©n ly dÇu n−íc, b¸o ®éng 15 phÇn triÖu, hÖ thèng kiÓm so¸t th¶i dÇu vµ hÖ thèng khÝ tr¬. Trong tr−êng hîp thuyÒn viªn trªn tµu mang nhiÒu quèc tÞch kh¸c nhau, viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c thuyÒn viªn ph¶i ®−îc ®¶m b¶o. Khi ph¸t hiÖn c¸c khiÕm khuyÕt trong hµnh tr×nh, thuyÒn tr−ëng ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc hoÆc ®−a ra quyÕt ®Þnh hîp lý nhanh chãng. Víi c¸c khiÕm khuyÕt do PSC ®−a ra, thuyÒn tr−ëng ph¶i nhËn ®−îc b¶n sao biªn b¶n nh÷ng khiÕm khuyÕt ®ã cña ChÝnh quyÒn c¶ng. §¨ng kiÓm viªn cña VR lu«n s½n sµng cã mÆt t¹i tµu ®Ó xö lý c¸c khiÕm khuyÕt ph¸t sinh dÉn tíi viÖc tµu bÞ l−u gi÷. NÕu thÊy cÇn thiÕt, ®Ò nghÞ liªn l¹c víi §¹i diÖn gÇn nhÊt cña VR.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

3

ThÓ lÖ v« tuyÕn ®iÖn Qu¶n lý an toµn quèc tÕ (SOLAS ch−¬ng IX. 1972 (COLREG 72) Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ KiÓm tra ®Þnh kú m¹n kh« Tæ chøc viÔn th«ng quèc tÕ .A P&A REC NS ES KiÓm tra ®Þnh kú KiÓm tra trung gian KiÓm tra hµng n¨m KiÓm tra hµng n¨m b¾t buéc KiÓm tra chi tiÕt hµng n¨m HÖ thèng röa b»ng dÇu th« HÖ thèng theo dâi vµ kiÓm so¸t th¶i dÇu HÖ thèng an toµn vµ cøu n¹n hµng h¶i toµn cÇu Gäi chän sè Gäi nhãm t¨ng c−êng (INMARSAT) GiÊy chøng nhËn nh©n viªn khai th¸c GMDSS C«ng −íc quèc tÕ vÒ tr¸nh va trªn biÓn.C¸c ch÷ viÕt t¾t SS IS AS MAS ATS COW ODM GMDSS DSC EGC GOC COLREG ILO PLI ITU ISM ISPS MARPOL MSB N. 1973 ®−îc bæ sung söa ®æi b»ng nghÞ ®Þnh th− 1978 liªn quan (MARPOl 73/78) B¶ng ®iÖn chÝnh Kh«ng ¸p dông Sæ tay qui tr×nh vµ hÖ thèng GiÊy chøng nhËn nh©n viªn v« tuyÕn ®iÖn Tµu míi Tµu hiÖn cã 81 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/9/1984 (Bæ sung söa ®æi 81) 81 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/9/1984 (Bæ sung söa ®æi 81) 83 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/7/1986 (Bæ sung söa ®æi 83) 83 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/7/1986 (Bæ sung söa ®æi 83) 88 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/2/1992 (Bæ sung söa ®æi 88) 88 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/2/1992 (Bæ sung söa ®æi 88) 00 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/7/2002 (Bæ sung söa ®æi 00) 00 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/7/2002 (Bæ sung söa ®æi 00) 02 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/7/2004 (Bæ sung söa ®æi 02) 02 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/7/2004 (Bæ sung söa ®æi 02) 04 ES: Tµu hiÖn cã ®ãng tr−íc 1/7/2006 (Bæ sung söa ®æi 04) 04 NS: Tµu míi ®ãng vµo hoÆc sau 1/7/6004 (Bæ sung söa ®æi 04) 4 . qui ®Þnh 1) An ninh tµu vµ bÕn c¶ng quèc tÕ (SOLAS ch−¬ng XI-2) C«ng −íc quèc tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm tõ tµu.

C¸c giÊy chøng nhËn theo luËt GiÊy chøng nhËn Ngµy cÊp Ngµy hÕt h¹n §iÒu kiÖn H¹n cuèi X¸c nhËn lÇn cuèi Ghi chó GiÊy chøng nhËn m¹n kh« GiÊy chøng nhËn an toµn kÕt cÊu GiÊy chøng nhËn an toµn trang thiÕt bÞ GiÊy chøng nhËn an toµn v« tuyÕn ®iÖn GiÊy chøng nhËn quèc tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm dÇu GiÊy chøng nhËn quèc tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm do n−íc th¶i GiÊy chøng nhËn quèc tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm kh«ng khÝ GiÊy chøng nhËn quèc tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm kh«ng khÝ cña ®éng c¬ GiÊy chøng nhËn phï hîp cho chë x« ho¸ chÊt GiÊy chøng nhËn phï hîp chë khÝ GiÊy chøng nhËn chë x« chÊt láng ®éc N.Danh môc I (Duy tr× th−êng xuyªn) B¶ng 1 1.A MARPOL Phô lôc IV MARPOL Phô lôc VI ®èi víi ®éng c¬ diesel cã c«ng suÊt > 130kW ®−îc l¾p ®Æt trªn tµu ®ãng vµo hoÆc sau ngµy 1/1/2000 Cho tµu chë ho¸ chÊt Cho tµu chë khÝ ho¸ láng Cho tµu chë chÊt láng ®éc IS chØ ¸p dông cho tµu chë hµng láng tõ 10 tuæi trë lªn 5 . PhÇn chung GiÊy chøng nhËn GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký tµu GiÊy phÐp ®µi tµu GiÊy chøng nhËn cÊp tµu AS IS Ngµy cÊp Ngµy hÕt h¹n X¸c nhËn lÇn cuèi Ghi chó GiÊy chøng nhËn vµ c¸c tµi liÖu 2.

N.A. §¸nh gi¸ trung gian §¸nh gi¸ hµng n¨m Ghi chó NÕu cã GiÊy chøng nhËn phï hîp cho tµu chë c¸c chÊt nguy hiÓm GiÊy chøng nhËn theo C«ng −íc quèc tÕ vÒ c¸c hÖ thèng chèng hµ ®éc h¹i trªn tµu 6 .A.A. N.A. Kh«ng b¾t buéc (®Õn khi C«ng −íc AFS cã hiÖu lùc) N.A.A. Víi c¸c tµu 81NS SOLAS 74/81 q® II-2/ 54 SOLAS 74/00 q® II-2/ 19 N. Ngµy cÊp §iÒu kiÖn H¹n cuèi X¸c nhËn lÇn cuèi N.Ngµy hÕt h¹n GiÊy chøng nhËn GiÊy chøng nhËn miÔn gi¶m GiÊy chøng nhËn dung tÝch GiÊy chøng nhËn qu¶n lý an toµn B¶n sao GiÊy chøng nhËn phï hîp GiÊy chøng nhËn quèc tÕ vÒ an ninh tµu biÓn Víi viÖc chë c¸c chÊt nguy hiÓm. N.

C¸c GiÊy chøng nhËn kh¸c GiÊy chøng nhËn Ngµy cÊp H¹n hiÖu lùc Ghi chó SOLAS74/00 V/14 GiÊy chøng ®Þnh biªn tèi thiÓu GiÊy chøng nhËn cña sÜ quan ThuyÒn tr−ëng vµ §¹i phã M¸y tr−ëng vµ m¸y 2 Sü quan Thî m¸y Nh©n viªn v« tuyÕn ®iÖn GiÊy chøng nhËn hoÆc x¸c nhËn cña sÜ quan Lµm quen tµu chë hµng láng §µo t¹o ®Æc biÖt vÒ tµu chë hµng láng GiÊy chøng nhËn cña thuyÒn viªn Trùc ca Lµm quen tµu chë hµng láng §µo t¹o ®Æc biÖt vÒ tµu chë hµng láng Mäi thuyÒn viªn GiÊy chøng nhËn phï hîp y tÕ STCW95 II/2 & IV/2 (®èi víi GOC) STCW95 III/2 STCW95 II/2 & IV/2 (®èi víi GOC) STCW95 III/1 STCW95 IV/2 STCW95 V/1-1+4 STCW95 V/1-2+4 STCW95 II/4 ®èi víi Boong STCW95 V/1-1+4 STCW95 V/1-2+4 C«ng −íc ILO 7 .3.

III. Tµi liÖu vµ sæ tay Mäi tµu H¹ng môc Tæ chøc duyÖt Ng«n ng÷ ThuyÒn viªn hiÓu ®−îc Ghi chó Th«ng b¸o æn ®Þnh XÕp dì hµng (®èi víi hµng rêi) KÕ ho¹ch øng cøu « nhiÔm do dÇu do tµu g©y ra (SOPEP) Hå s¬ kü thuËt ®èi víi thÈm tra viÖc kiÓm so¸t ph¸t th¶i NOx H¹ng môc NhËt ký dÇu.4. V Ghi nhËn hîp lÖ Ghi chó SOLAS 74/00 VI/7-2 H¹ng môc NhËt ký lµm hµng Ghi nhËn hîp lÖ Ghi chó 8 . phÇn I vµ II NhËt ký tµu NhËt ký r¸c KÕ ho¹ch qu¶n lý r¸c B¶n ghi lý lÞch liªn tôc Sæ ghi th«ng sè ®éng c¬ H¹ng môc Sæ kiÓm tra thiÕt bÞ n©ng hµng Tæ chøc cÊp Tæ chøc kiÓm tra ATS Tµu chë dÇu vµ ho¸ chÊt H¹ng môc S¬ ®å æn ®Þnh tai n¹n Sæ tay khai th¸c Sæ tay ODM Sæ tay COW Tµu chë ho¸ chÊt H¹ng môc Sæ tay P & A Tæ chøc duyÖt Ng«n ng÷ ThuyÒn viªn hiÓu ®−îc Ghi chó NÕu cã Tæ chøc duyÖt Ng«n ng÷ ThuyÒn viªn hiÓu ®−îc Ghi chó X¸c nhËn lÇn cuèi Ghi chó SOLAS 74 II.

SOLAS 74/88 qui ®Þnh VI/7 KiÓm tra Ghi chó ®èi víi tµu hµng rêi vµ tµu dÇu ®èi víi tµu dÇu ®èi víi c¸c tµu hµng kh« ®ãng vµo hoÆc sau ngµy 1..1 & 2 Biªn b¶n b¶o d−ìng phao bÌ Biªn b¶n b¶o d−ìng EPIRB Biªn b¶n b¶o d−ìng trang bÞ ch÷a ch¸y (b×nh khÝ CO2.Tµu chë chÊt láng ®éc H¹ng môc KÕ ho¹ch øng cøu « nhiÔm (SMPEP) Tµu chë khÝ ho¸ láng H¹ng môc Sæ tay khai th¸c Tµu chë hµng h¹t H¹ng môc Tµi liÖu uû quyÒn ThuyÒn viªn hiÓu ®−îc Tæ chøc cÊp H¹n hiÖu lùc Ghi chó C¬ quan phª duyÖt Ng«n ng÷ ThuyÒn viªn hiÓu ®−îc Ghi chó C¬ quan phª duyÖt Ng«n ng÷ ThuyÒn viªn hiÓu ®−îc Ghi chó H¹ng môc Sæ tay xÕp hµng h¹t Tæ chøc cÊp H¹n hiÖu lùc Ghi chó C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c H¹ng môc File biªn b¶n kiÓm tra B¶n ghi ODM S¬ ®å kiÓm so¸t tai n¹n (kÓ c¶ sæ tay kiÓm so¸t tai n¹n) Sæ tay ch»ng buéc hµng ho¸ KÕ ho¹ch qu¶n lý r¸c Sæ tay tµu hµng rêi C¸c biªn b¶n kiÓm tra PSC tr−íc ®©y ®èi víi c¸c tµu hµng rêi cã chiÒu dµi trªn 150m: cã thÓ ®−a ra th«ng tin vÒ lùc c¾t vµ m« men uèn chung th©n tµu SOLAS 74/00 qui ®Þnh XII/11. bät..1992 SOLAS 74/88 qui ®Þnh II-1/23-1 SOLAS 74/88 qui ®Þnh VI/5 vµ VII/5 Ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh xÕp t¶i 9 .1 & 2 ®èi víi c¸c tµu hµng rêi 04NS cã chiÒu dµi d−íi 150m: cã thÓ ®−a ra th«ng tin vÒ æn ®Þnh nguyªn vÑn SOLAS 74/00 qui ®Þnh XII/11.2. .

107(49) 10 .107(49) ¸p dông ®èi víi thiÕt bÞ tho¶ m·n nghÞ quyÕt MEPC.H¹ng môc Sè liÖu ghi B¸o ®éng hót kh« 15ppm GiÊy chøng nhËn hiÖu chØnh b¸o ®éng hót kh« 15ppm KiÓm tra Ghi chó tèi thiÓu 18 th¸ng ¸p dông ®èi víi thiÕt bÞ tho¶ m·n nghÞ quyÕt MEPC.

B¶ng 2 C¸c Ên phÈm hµng h¶i vµ C«ng −íc quèc tÕ H¹ng môc H¶i ®å TuyÕn hµnh tr×nh Danh môc ®Ìn biÓn Th«ng b¸o cho ng−êi ®i biÓn B¶ng thuû triÒu Bé luËt tÝn hiÖu quèc tÕ Sæ tay t×m cøu hµng kh«ng vµ hµng h¶i (IAMSAR tËp III) C¸c C«ng −íc quèc tÕ SOLAS COLREG MARPOL ILL STCW L−u ý kiÓm tra CËp nhËt (®· hiÖu chØnh phï hîp) S½n cã ®èi víi c¸c vïng ho¹t ®éng CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) SOLAS 74/88 q® V/20. 21 SOLAS 74/00 q® V/21. 27 Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Cã trªn tµu LuËt hµng h¶i cña quèc Cã trªn tµu gia tµu treo cê C¸c Ên phÈm cÇn thiÕt kh¸c H¹ng môc Ghi chó 11 .

B¶ng 3 H¹ng môc C¸c l−u ý kiÓm tra Ghi nhËt ký Ghi/ Kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 q® V/19-2 SOLAS 74/00 q® V/26 SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/19.7 Thö vµ thùc tËp m¸y l¸i Ghi ngµy vµ chi tiÕt Tham kh¶o b¶ng 5 Thùc tËp rêi tµu Ghi ngµy vµ chi tiÕt Tham kh¶o b¶ng 5 Tham kh¶o b¶ng 5 Thùc tËp ch÷a ch¸y Ghi ngµy vµ chi tiÕt Thùc tËp trªn tµu c¸c trang bÞ cøu sinh kh¸c §µo t¹o vµ huÊn luyÖn trªn tµu KiÓm tra hµng th¸ng c¸c trang bÞ cøu sinh vµ thiÕt bÞ xuång cøu sinh Ghi ngµy vµ chi tiÕt Tham kh¶o b¶ng 5 Ghi ngµy vµ chi tiÕt Tham kh¶o b¶ng 5 Ghi ngµy vµ chi tiÕt Tham kh¶o b¶ng 5 Ng«n ng÷ lµm viÖc §¶m b¶o hiÖu qu¶ cho thuyÒn viªn thùc hiÖn trong c¸c vÊn ®Ò an toµn SOLAS 74/00 Qui ®Þnh V/14 12 .5 SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/19.5 SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/19.5 SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/19.5 SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/19.

(Tr¸i vµ ph¶i) Ng«n ng÷ thuyÒn viªn hiÓu ®−îc Lu«n cËp nhËt Niªm yÕt t¹i khu vùc buång l¸i.760(18) T¹i vÞ trÝ c¸c ph−¬ng tiÖn cøu sinh Sö dông c¸c biÓu t−îng theo NghÞ quyÕt IMO A. buång m¸y vµ khu sinh ho¹t cña thuyÒn viªn Th«ng b¸o nhiÖm vô ph©n c«ng theo qui ®Þnh III/37 ThuyÒn viªn hiÓu ®−îc Cã t¹i mçi phßng ¨n. c¸c d©y bªn cña cÇu thang. 37 Sæ tay huÊn luyÖn SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/36 BiÓn b¸o hoÆc ký hiÖu SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/9 §¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ cÊt gi÷ Thang hoa tiªu 13 . c¸c bËc thang b»ng cao su.10 SOLAS 74/88 Qui ®Þnh V/17 SOLAS 74/00 Qui ®Þnh V/23 SOLAS 74/88 q® III/ 35 SOLAS 74/00 q® II-2/15 SOLAS 74/00 Qui ®Þnh II-2/ 15 B¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/ 8. phßng gi¶i trÝ.B¶ng 4 H¹ng môc C¸c l−u ý kiÓm tra An toµn chung Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Niªm yÕt th−êng xuyªn t¹i khu vùc sinh ho¹t S¬ ®å phßng chèng ch¸y CÊt gi÷ cè ®Þnh trong hép kÝn n−íc bªn ngoµi lèi ®i chÝnh cña khu sinh ho¹t. bÌ cøu sinh.760(18) Tr¹ng th¸i tèt. gç Cã c¸c tay b¸m phï hîp SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/20. hoÆc trong tõng phßng c¸ nh©n tho¶ m·n c¸c qui ®Þnh SOLAS 74/00 III/35 vµ II-2/15 Ng«n ng÷ thuyÒn viªn hiÓu ®−îc H−íng dÉn b¶o d−ìng trªn tµu Cã trªn tµu bao gåm c¸c h¹ng môc nªu trong qui ®Þnh III/36 Ng«n ng÷ thuyÒn viªn hiÓu ®−îc D¸n trªn hoÆc gÇn c¸c xuång cøu sinh. xuång cÊp cøu vµ nh÷ng n¬i ®iÒu khiÓn h¹ chóng Sö dông c¸c biÓu t−îng theo NghÞ quyÕt IMO A.

phßng gi¶i trÝ. hoÆc trong tõng phßng c¸ nh©n tho¶ m·n qui ®Þnh II-2/16 §−îc viÕt b»ng ng«n ng÷ lµm viÖc Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Sæ tay khai th¸c an toµn ch¸y SOLAS 74/00 Qui ®Þnh II-2/ 16 KÕ ho¹ch b¶o d−ìng L−u gi÷ trªn tµu. tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña qui ®Þnh II-2/14 SOLAS 74/00 Qui ®Þnh II-2/ 14 14 .H¹ng môc C¸c l−u ý kiÓm tra Cã t¹i mçi phßng ¨n.

27 N/mm2 D−íi 6000 GT: 0. th«ng tin.... chuyÓn ®æi nguån n¨ng l−îng) SOLAS 74/88 q® V/19..10...2 SOLAS 74/00 q® V/26 ¸p lùc: . SOLAS 74/00 q® V/19. 15 . 44. ®¹t kho¶ng c¸ch 12 m hoÆc lín SOLAS 74/88 q® II-2/4 h¬n SOLAS 74/00 q® II-2/10 SOLAS 74/88 q® II-1/ 43...B¶ng 5 H¹ng môc HÖ thèng th«ng tin gi÷a buång l¸i vµ buång m¸y.1. buång m¸y l¸i Kh«ng rß rit dÇu Thùc tËp l¸i sù cè (mét lÇn/ 3 th¸ng) Qui tr×nh thùc tËp l¸i sù cè (l¸i trùc tiÕp.2.. 37.25 N/mm2 Ho¹t ®éng c¸c van c¸ch ly Kh«ng rß rØ tõ ®−êng èng cøu ho¶ X¸c nhËn møc nhiªn liÖu trong kÐt cho ®éng c¬ b¬m cøu ho¶ sù cè Thuû thñ vËn hµnh dÔ dµng Ho¹t ®éng cña hÖ thèng l¸i chÝnh vµ l¸i phô (hÕt l¸i) HÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa Nguån n¨ng l−îng sù cè HÖ thèng l¸i (S/G) (12 giê tr−íc khi tµu khëi hµnh) ThiÕt bÞ chØ b¸o gãc l¸i so s¸nh víi vÞ trÝ thùc Thö b¸o ®éng ThiÕt bÞ c¸ch ly tù ®éng (nÕu cã) Tr¹ng th¸i bªn ngoµi cña S/G vµ c¬ cÊu truyÒn H−íng dÉn ho¹t ®éng cïng c¸c s¬ ®å trong buång l¸i.9 Thö trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c buång Thö ho¹t ®éng M¸y ph¸t ®iÖn sù cè X¸c nhËn møc nhiªn liÖu trong kÐt Tr¹ng th¸i c¸c thiÕt bÞ khëi ®éng C¸c thuû thñ vËn hµnh dÔ dµng Thö ho¹t ®éng hÖ thèng cøu ho¶ b»ng b¬m cøu ho¶ chÝnh/ b¬m cøu ho¶ sù cè ®éc lËp Thö phun cña hÖ thèng cøu ho¶ b»ng b¬m cøu ho¶ chÝnh/ b¬m cøu ho¶ sù cè ®éc lËp §ñ ¸p lùc 6000 GT trë lªn: 0. buång m¸y. V/12(f). buång l¸i vµ buång m¸y l¸i L−u ý kiÓm tra Thö vµ thùc tËp Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 q® II-1/29.

3. xuång cøu sinh vµ thiÕt bÞ h¹. KiÓm tra c¸c trang bÞ cøu sinh vµ thiÕt bÞ trong xuång cøu sinh ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo danh môc kiÓm tra nªu trong qui ®Þnh III/20.6 KiÓm tra hµng th¸ng SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/20.4 SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/ 19 Thùc tËp cøu ho¶ (Hµng th¸ng vµ trong vßng 24 giê sau khëi hµnh nÕu cã 25% thuû thñ ®oµn ch−a tham gia thùc tËp trªn tµu) KiÓm tra hµng tuÇn SOLAS 74/88 Qui ®Þnh III/20. KiÓm tra tr¹ng th¸i bªn ngoµi tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn cøu sinh. TÊt c¶ ®éng c¬ xuång cøu sinh vµ xuång cÊp cøu ph¶i ®−îc ch¹y tiÕn vµ lïi trong ba phót. vµ c¸c tÊm ch¾n löa vµ c¸c cöa vµo/ ra chÝnh cña hÖ thèng th«ng giã Ho¹t ®éng c¸c van ng¾t cña kÐt nhiªn liÖu vµ dõng sù cè c¸c qu¹t th«ng giã. cöa kÝn n−íc.H¹ng môc L−u ý kiÓm tra TËp hîp thuyÒn viªn tíi tr¹m tËp trung khi b¸o ®éng sù cè theo b¶ng ph©n c«ng Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Thùc tËp rêi tµu (Hµng th¸ng vµ trong vßng 24 giê sau khi khëi hµnh nÕu 25% thuû thñ ®oµn ch−a tham gia thùc tËp trªn tµu trong th¸ng tr−íc) X¸c ®Þnh râ nhiÖm vô qui ®Þnh trªn b¶ng ph©n c«ng Thao t¸c mÆc ¸o cøu sinh cña thuyÒn viªn H¹ tèi thiÓu mét xuång (C¸c xuång kh¸c nhau ph¶i h¹ theo thø tù lÇn l−ît trong c¸c lÇn thùc tËp) Khëi ®éng vµ ho¹t ®éng ®éng c¬ Thö chiÕu s¸ng sù cè Mçi xuång ph¶i ®−îc h¹ vµ thuû thñ phô tr¸ch ®iÒu ®éng d−íi n−íc ba th¸ng mét lÇn TËp hîp thuyÒn viªn tíi tr¹m tËp trung khi b¸o ®éng sù cè theo b¶ng ph©n c«ng Khëi ®éng lÇn l−ît b¬m cøu ho¶ chÝnh vµ sù cè vµ thö x¶ b»ng hai vßi n−íc lo¹i phun tia KiÓm tra trang bÞ cña ng−êi ch÷a ch¸y vµ c¸c thiÕt bÞ c¸ nh©n kh¸c. bao gåm lÇn l−ît tõng thuyÒn viªn KiÓm tra trang bÞ th«ng tin KiÓm tra ho¹t ®éng c¸c cöa chèng ch¸y. C¸c c¸ nh©n liªn quan ph¶i thùc tËp toµn bé c¸c phÇn cña SOPEP/SPEP theo thêi h¹n qui ®Þnh 16 ®èi víi xuång h¹ r¬i tù do. Thö b¸o ®éng sù cè chung.7.3.7 Thùc tËp SOPEP/ SMPEP SOPEP SMPEP . thùc tËp theo q® SOLAS 74/00 III/19.

5.3.2.2.2.2.2.2.2.2.7 SOLAS 74/88 q® V/12(j) SOLAS 74/00 q® V/19.2.5.2.8 SOLAS 74/00 q® V/19. 19.3 Th«ng tin vÒ h−íng chuyÓn tíi vÞ trÝ l¸i sù cè HÖ thèng kiÓm so¸t h−íng (HCS) (L¸i tù ®éng) HÖ thèng kiÓm so¸t truy theo (TCS.1 SOLAS 74/88 q® V/12(f) SOLAS 74/00 q® V/19.3 SOLAS 74/00 q® V/19.8 SOLAS 74/00 q® V/19. thay cho HCS) Rada Cã thiÕt bÞ ®å gi¶i (00ES) ARPA Ho¹t ®éng tho¶ m·n ATA (ThiÕt bÞ tù ®éng truy theo) EPA (ThiÕt bÞ ®å gi¶i ®iÖn tö) Ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tho¶ m·n 17 . 19.8 SOLAS 74/88 q® V/12(g).2.9. (i) SOLAS 74/00 q® V/19.1.1 La bµn ®iÖn Tr¹ng th¸i cña la bµn ®iÖn chÝnh vµ la bµn ®iÖn ph¶n ¶nh La bµn ®iÖn ph¶n ¶nh t¹i vÞ trÝ l¸i sù cè ®èi víi tµu 00NS Cã la bµn ph¶n ¶nh di ®éng HÖ thèng th«ng tin gi÷a vÞ trÝ l¸i chÝnh vµ vÞ trÝ l¸i sù cè Ho¹t ®éng tho¶ m·n ChuyÓn ®æi linh ho¹t gi÷a b»ng tay vµ tù ®éng Ho¹t ®éng tho¶ m·n ChuyÓn ®æi linh ho¹t gi÷a b»ng tay vµ tù ®éng Ho¹t ®éng tho¶ m·n SOLAS 74/88 q® V/12(d) SOLAS 74/00 q® V/19.2.1 vµ .7 SOLAS 74/00 q® V/19.B¶ng 6 H¹ng môc ThiÕt bÞ hµng h¶i/ An toµn hµng h¶i Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh L−u ý kiÓm tra Ng−êi l¸i tµu cã thÓ ®äc chÝnh x¸c t¹i vÞ trÝ l¸i chÝnh Th«ng tin gi÷a vÞ trÝ la bµn chuÈn vµ vÞ trÝ l¸i chÝnh La bµn tõ Kh«ng cã bät khÝ trong la bµn B¶ng/®å thÞ ®é lÖch d− (hµng n¨m) cã trªn tµu Cã thiÕt bÞ x¸c ®Þnh h−íng Cã la bµn tõ dù tr÷ (hoÆc la bµn ®iÖn lÆp) Ng−êi l¸i tµu cã thÓ ®äc chÝnh x¸c t¹i vÞ trÝ l¸i chÝnh SOLAS 74/88 q® V/12(b) SOLAS 74/00 q® V/19. 19.2.

H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 q® V/12(k) SOLAS 74/00 q® V/19. Vßng quay ch©n vÞt (B−íc vµ chÕ ®é ho¹t ®éng cña ch©n vÞt biÕn b−íc vµ thiÕt bÞ ®Èy m¹n) ThiÕt bÞ chØ b¸o tèc ®é quay trë tµu Ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tho¶ m·n Cã h¶i ®å ®iÖn tö vµ ®−îc cËp nhËt ECDIS HÖ thèng dù phßng (nÕu cã trang bÞ thay cho h¶i ®å giÊy) Ên phÈm hµng h¶i ®iÖn tö SOLAS 74/00 q® V/19.5 SOLAS 74/88 q® V/12(n) SOLAS 74/00 q® V/19.6 SOLAS 74/00 q® V/19/2.4 M¸y thu GPS AIS (HÖ thèng nhËn d¹ng tù ®éng) VDR (ThiÕt bÞ ghi d÷ liÖu hµnh tr×nh) S-VDR (ThiÕt bÞ ghi d÷ liÖu hµnh tr×nh ®¬n gi¶n) LRIT (NhËn d¹ng vµ theo dâi tÇm xa) HÖ thèng thu nhËn ©m thanh (khi buång l¸i kÝn hoµn toµn) Ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tho¶ m·n Thö hµng n¨m bëi c¬ së ®−îc c«ng nhËn Ho¹t ®éng tho¶ m·n Thö hµng n¨m bëi c¬ së ®−îc c«ng nhËn Ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tho¶ m·n Ngµy thö: §èi víi tµu 00ES G/T≥3000 Ngµy thö: SOLAS 74/00 q® V/19/2.4 SOLAS 74/00 q® V/19.2 SOLAS 74/06 q® V/19-1 SOLAS 74/00 q® V/19.2.9 ThiÕt bÞ ®o s©u Ho¹t ®éng tho¶ m·n ThiÕt bÞ ®o tèc ®é vµ hµnh tr×nh so víi n−íc ThiÕt bÞ ®o tèc ®é vµ hµnh tr×nh so víi ®Êt ThiÕt bÞ chØ b¸o gãc l¸i.2.3 SOLAS 74/88 q® V/12(l) SOLAS 74/00 q® V/19.3 SOLAS 74/00 q® V/19.1.2.20 SOLAS 74/00 q® V/20.8 18 .2.1.2.2.1.2.9 SOLAS 74/88 q® V/12(m) SOLAS 74/00 q® V/19.

ph¶i tr×nh b¸o c¸o hµng ngµy cho c«ng ty vµ l−u trªn tµu §Ìn cét mòi vµ ®u«i §Ìn m¹n §Ìn l¸i §Ìn neo §Ìn mÊt chñ ®éng B¶ng ®iÒu khiÓn §Ìn hµnh h¶i Chu«ng ë mòi Cång (Tµu cã chiÒu dµi 100 m trë lªn) Cßi VËt hiÖu ®en h×nh cÇu VËt hiÖu h×nh thoi Cã trªn tµu Cã trªn tµu Ho¹t ®éng tho¶ m·n Cã Ýt nhÊt 3 bé Víi tµu kÐo COLREG 19 .3.2.H¹ng môc ThiÕt bÞ chuyÓn th«ng tin h−íng (THD) (tµu cã GT tõ 300 ®Õn 500) Biªn b¶n b¶o d−ìng ThÎ hoa tiªu (mäi tµu) B¶ng minh ho¹ buång l¸i (L≥100 m) Sæ tay ®iÒu ®éng (Yªu cÇu cña ChÝnh quyÒn hµng h¶i §Ìn tÝn hiÖu ban ngµy L−u ý kiÓm tra Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/00 q® V/19.5 SOLAS 74/00 q® V/16 & 18.8 Ho¹t ®éng tho¶ m·n Cã trªn tµu (kÓ c¶ thö hµng n¨m VDR/S vµ chøng nhËn phï hîp ®èi víi tµu 00NS) Cã trªn tµu Cã trªn tµu Cã trªn tµu Ho¹t ®éng tho¶ m·n N¨ng l−îng cÊp tõ nguån sù cè Pin vµ thiÕt bÞ n¹p ®èi víi 00NS Ph¶i ®−îc lËp cho toµn bé hµnh tr×nh tõ cÇu ®i tíi cÇu ®Õn NghÞ quyÕt A.2.2 SOLAS 74/00 qui ®Þnh V/34 NghÞ quyÕt IMO A.601(15) SOLAS 74/88 qui ®Þnh V/11 SOLAS 74/00 qui ®Þnh V/19.893(21) SOLAS 74/00 qui ®Þnh V/28 KÕ ho¹ch hµnh tr×nh Cho hµnh tr×nh tiÕp theo B¶n ghi c¸c ho¹t ®éng hµnh h¶i Tr−êng hîp tµu dù ®Þnh thùc hiÖn c¸c chuyÕn ®i quèc tÕ trªn 48 giê.

rç) D©y b¸m hai bªn m¹n ë tr¹ng th¸i tèt V©y gi¶m l¾c hai m¹n Trôc l¸i. b×nh ch÷a ch¸y s¸ch tay B×nh kÝn n−íc C¸c n¾p vµ thµnh trô (nÕu cã).. Tr¹ng th¸i vÞ trÝ cÊt gi÷ CÊt gi÷ xuång cøu sinh vµ/ hoÆc xuång cÊp cøu Ho¹t ®éng cña c«ng t¾c h¹n chÕ hoÆc c¸c van ng¾t khÝ Tr¹ng th¸i cña hÖ thèng n©ng h¹ SOLAS 74/88 qui ®Þnh III/20. ®Õn 36 20 .B¶ng 7 Trang bÞ cøu sinh H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i th©n xuång bªn trong vµ ngoµi (kh«ng bÞ trãc. s−ên ®u«i ë tr¹ng th¸i tèt Xuång cøu sinh vµ/ hoÆc xuång cÊp cøu M¸y.. èng x¶ Ch©n vÞt vµ trôc cïng bé ly hîp V¸n.). sè ng−êi. b¸nh l¸i vµ tay l¸i. c¸c tÊm ph¶n quang Nót lç x¶ vµ vÞ trÝ cÊt gi÷ B¬m hót kh« vµ èng (thö) X¸c minh phï hîp víi danh môc B¶n kª thiÕt bÞ xuång cøu sinh H¹n sö dông l−¬ng thùc. bÖ m¸y. ghÕ b¨ng däc. 34. c¶ng ®¨ng ký. ®Öm trong tr¹ng th¸i tèt Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh TÊm ph¶n quang trªn th©n xuång KÎ ch÷ (Tªn tµu. ph¸o hiÖu. lç x¶.

..... SOLAS 74/88 q® III/6............ Thêi gian kiÓm tra: .. ngµy b¶o d−ìng lÇn cuèi...... c¸c bËc thang...... BÌ cøu sinh b¬m h¬i SOLAS 74/88 qui ®Þnh III/20........ 34 CÊt gi÷ bÌ cøu sinh Ph¸o hiÖu cÊp cøu Cã kh«ng Ýt h¬n 12 ph¸o hiÖu dï trªn tµu H¹n sö dông ........H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i c¸c cÇn n©ng h¹ Tr¹ng th¸i c¸c rßng räc..... d©y h¹..... Thêi gian kiÓm tra vµ thö: ... Cã c¸c d¶i ph¶n quang Tr¹ng th¸i vÞ trÝ cÊt gi÷ M¾t nèi yÕu (tr−êng hîp kh«ng cã m¾t nèi yÕu.... ThiÕt bÞ h¹ xuång cøu sinh...... d©y m¹n.. sè ng−êi.... ph¶i th«ng b¸o râ) Tr¹ng th¸i thang ®−a ng−êi lªn bÌ SOLAS 74/88 qui ®Þnh III/20 Thêi gian b¶o d−ìng: ...... d©y ch»ng/tai vÊu Tr¹ng th¸i c¸c ®Ìn trªn xuång vµ nguån n¨ng l−îng sù cè Ph¶i ®−îc b¶o d−ìng trong kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 12 th¸ng cïng víi c¬ cÊu nh¶ ngo¹i trõ cã sù cho phÐp cña quèc gia tµu treo cê.. m¾t nèi g¾n víi c¸c trang bÞ kh¸c C¸c d©y h¹ ph¶i thay míi víi thêi h¹n kh«ng qu¸ 5 n¨m Tr¹ng th¸i cña phanh (têi) Tæng kiÓm tra hµng n¨m ®èi víi thiÕt bÞ h¹ vµ c¬ cÊu nh¶ cã t¶i ph¶i ®−îc thùc hiÖn bëi c¬ së ®−îc duyÖt Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Thêi gian thay míi: .... Thêi gian kiÓm tra: ......3 21 .......... Vá ®−îc ghi nhµ chÕ t¹o.... d©y ch»ng.... xuång cÊp cøu vµ bÌ Phanh (têi) ph¶i ®−îc tæng kiÓm tra trong kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 5 n¨m bëi c¬ së ®−îc duyÖt C¬ cÊu nh¶ cã t¶i ®−îc kiÓm tra kü l−ìng vµ thö ë kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 5 n¨m bëi tr¹m b¶o d−ìng ®−îc duyÖt Tr¹ng th¸i c¬ cÊu nh¶ Tr¹ng th¸i r·nh tr−ît vµ tÊm ch¾n Tr¹ng th¸i c¸c thang ®−a ng−êi lªn ph−¬ng tiÖn cøu sinh. tay vÞn. sè s¶n xuÊt.

32 Phao ¸o C¸c phao ¸o bæ sung cho c¸c thuû thñ trùc ca vµ t¹i c¸c tr¹m ph−¬ng tiÖn cøu sinh Mçi phao ¸o cøu sinh cã cßi vµ ®Ìn §èi víi tµu 83NS SOLAS 74/88 qui ®Þnh III/7. cã khèi l−îng tèi thiÓu 4 kg mçi bªn c¸nh gµ lÇu l¸i C−êng ®é chiÕu s¸ng c¸c SIL H¹n sö dông tÝn hiÖu khãi Ho¹t ®éng cña c¬ cÊu nh¶ nhanh Tèi thiÓu mét nöa sè phao trßn ®−îc trang bÞ c¸c SIL C−êng ®é chiÕu s¸ng c¸c SIL Tèi thiÓu mçi m¹n cã 1 phao víi d©y næi.H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tèi thiÓu 8 phao trßn cã kÎ ch÷ vµ c¸c d¶i ph¶n quang Hai phao trªn mçi c¸nh gµ víi c¬ cÊu nh¶ nhanh g¾n liÒn ®Ìn tù s¸ng (SIL) & tÝn hiÖu khãi C−êng ®é chiÕu s¸ng c¸c SIL H¹n sö dông tÝn hiÖu khãi Ho¹t ®éng cña c¬ cÊu nh¶ nhanh Mét phao cïng c¸c SIL mçi m¹n C−êng ®é chiÕu s¸ng cña c¸c SIL Mét phao cïng d©y næi víi chiÒu dµi 27.5 m mçi m¹n Mét phao ®¬n ë mçi m¹n §ñ sè l−îng phao trßn ®−îc kÎ ch÷ vµ c¸c tÊm ph¶n quang Hai phao trßn cïng víi c¸c SIL vµ c¸c tÝn hiÖu khãi cã kh¶ n¨ng tho¸t ra bëi c¬ cÊu nh¶. lÊy gi¸ trÞ lín h¬n) C¸c phao cßn l¹i kh«ng cã trang bÞ ®i kÌm ®−îc cÊt gi÷ ë hai bªn m¹n Mçi ng−êi trªn tµu ®−îc trang bÞ mét ph¸o ¸o cøu sinh cã g¾n tÊm ph¶n quang Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Phao trßn cña tµu 83ES SOLAS 74/88 q® III/21 Phao trßn cña tµu 83ES Sè l−îng phao trßn theo L(m) L < 100 m 8 L < 150 m 10 L < 200 m 12 L >= 200 m 14 SOLAS 74/88 q® III/7.1. (30 m hoÆc hai lÇn chiÒu cao tõ vÞ trÝ cÊt gi÷ trªn mÆt n−íc.2. 32 22 .

H¹ng môc

L−u ý kiÓm tra

Tháa m·n/ kh«ng

Ghi chó §èi víi tµu 04ES: ®−îc trang bÞ ë lÇn kiÓm tra SE ®Çu tiªn sau 1/7/2006

Qui ®Þnh

Bé quÇn ¸o b¬i

Cho c¸c thuyÒn viªn trªn tµu kh«ng ®−îc trang bÞ quÇn ¸o b¬i, cã s½n sö dông ®−îc ngay Cho c¸c thuyÒn viªn trªn tµu kh«ng ®−îc trang bÞ quÇn ¸o b¬i, cã s½n sö dông ®−îc ngay Tèi thiÓu cã 3 thiÕt bÞ phï hîp c¸c tiªu chuÈn Ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ Tèi thiÓu ph¶i cã mét thiÕt bÞ ph¸t b¸o ra ®a ë mçi m¹n

SOLAS 74/88 q® III/ 32

Dông cô chèng mÊt nhiÖt ThiÕt bÞ v« tuyÕn ®iÖn tho¹i hai chiÒu VHF

SOLAS 74/88 q® III/32, 34 SOLAS 74/88 qui ®Þnh III/6.2.1

ThiÕt bÞ ph¸t b¸o ra ®a

Trong tr−êng hîp tµu sö dông xuång cøu sinh h¹ r¬i tù do, mét thiÕt bÞ cÊt gi÷ bªn trong xuång vµ mét thiÕt bÞ ®−îc l¾p ®Æt t¹i buång l¸i H¹n sö dông cña pin Ho¹t ®éng th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸c tr¹m kiÓm so¸t sù cè, c¸c tr¹m tËp trung vµ ®−a ng−êi lªn ph−¬ng tiÖn cøu sinh vµ c¸c vÞ trÝ chØ huy trªn tµu Ho¹t ®éng b¸o ®éng tËp hîp thñy thñ tíi c¸c tr¹m tËp trung Ho¹t ®éng cña hÖ thèng Bèn ®Çu phãng cã kh¶ n¨ng phãng d©y dµi tèi thiÓu 230 m

SOLAS 74/88 qui ®Þnh III/6.2.2

ThiÕt bÞ th«ng tin trªn tµu ThiÕt bÞ b¸o ®éng sù cè chung HÖ thèng truyÒn thanh c«ng céng

SOLAS 74/88 qui ®Þnh III/6.2.4

ThiÕt bÞ phãng d©y

Cã h−íng dÉn phï hîp H¹n sö dông c¸c ®Çu phãng

SOLAS 74/88 qui ®Þnh III/18

23

B¶ng 8 Trang bÞ ch÷a ch¸y
H¹ng môc L−u ý kiÓm tra C¸c v¸ch vµ boong cã cÊp chèng ch¸y “A” ë tr¹ng th¸i tèt C¸c kªnh th«ng giã, lç luån c¸p vµ ®−êng èng ®i qua v¸ch vµ boong cã cÊp chèng ch¸y “A” ë tr¹ng th¸i tèt Ho¹t ®éng tho¶ m·n Cöa chèng ch¸y C¸c cöa tù ®ãng kh«ng cã then cµi trong Víi tµu 81 NS Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 q® II-2/42 SOLAS 74/00 q® II-2/9 SOLAS 74/88 q® II-2/47 SOLAS 74/00 q® II-2/9 SOLAS 74/88 q® II-2/11.2.2 Víi tµu 81 NS SOLAS 74/00 q® II-2/ 9.5.2.2

TÝnh toµn vÑn chèng ch¸y

HÖ thèng ®ãng ë tr¹ng th¸i tho¶ m·n Cöa lÊy ¸nh s¸ng C¸c cöa lÊy ¸nh s¸ng ph¶i lµm b»ng thÐp vµ kh«ng ®−îc l¾p kÝnh Ho¹t ®éng tho¶ m·n C¸c hÇm hµng Buång m¸y C¸nh chÆn löa Khu vùc sinh ho¹t C¸c tr¹m ®iÒu khiÓn Khu vùc kh¸c §¸nh dÊu râ rµng “®ãng - më” Kh«ng bÞ thñng/ h− háng Ho¹t ®éng tho¶ m·n B¬m cøu ho¶ chÝnh Duy tr× ¸p lùc thÝch hîp §ång hå chØ b¸o ¸p suÊt ë tr¹ng th¸i tèt Ho¹t ®éng tho¶ m·n Duy tr× ¸p lùc thÝch hîp B¬m cøu háa sù cè §ång hå chØ b¸o ¸p suÊt ë tr¹ng th¸i tèt C¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng trong tr¹ng th¸i tèt C¸c èng khÝ x¶ ë tr¹ng th¸i tèt Kh«ng rß gØ, tæn thÊt lín trong ®−êng èng BÒn, chÞu nãng vµ cã c¸c ®o¹n gi·n në Ho¹t ®éng tho¶ m·n Rång cøu háa dÔ nèi víi häng cøu háa Häng cøu háa C¸c van ho¹t ®éng tháa m·n C¸c tay van kh«ng bÞ gÉy
24

SOLAS 74/88 q® II-2/5.1.4 SOLAS 74/00 q® II-2/5.2

SOLAS 74/88 q® II-2/4 SOLAS 74/00 q® II-2/10.2

§−êng èng ch÷a ch¸y chÝnh Van c¸ch ly

H¹ng môc

L−u ý kiÓm tra Toµn bé vßi rång ë tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt, kh«ng rß rØ

Tháa m·n/ kh«ng

Ghi chó

Qui ®Þnh

Rång cøu háa

KiÓm tra sè l−îng vßi rång theo s¬ ®å phßng chèng ch¸y ®Çu phun vµ khíp nèi ®ång bé Toµn bé c¸c ®Çu phun ë tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt, kh«ng rß rØ §Çu phun kiÓu tia vµ kiÓu hai c«ng dông phun tia/phun chïm trong buång m¸y Ho¹t ®éng dÔ dµng khi thay ®æi ph−¬ng thøc TÊt c¶ ®Çu phun kiÓu hai c«ng dông phun tia/ chïm cïng víi thiÕt bÞ ng¾t VËn hµnh dÔ dµng khi thay ®æi ph−¬ng thøc vµ c¸c thiÕt bÞ ng¾t SOLAS 74/88 q® II-2/4 Víi tµu 81 ES SOLAS 74/00 q® II-2/10.2

§Çu phun

Víi tµu 81 NS

CÊt gi÷ c¸c hép chøa ®Çu phun vµ rång cøu háa

§Ó t¹i n¬i b¶o ®¶m vµ tiÖn sö dông C¸c hép ®−îc s¬n mµu dÔ nhËn biÕt (mµu ®á) KiÓm tra sè l−îng b×nh ch÷a ch¸y di ®éng tõng lo¹i theo s¬ ®å phßng chèng ch¸y

Vá b×nh trong tr¹ng th¸i tèt, kh«ng C¸c b×nh ch÷a bÞ ¨n mßn/ h− háng qu¸ møc ch¸y di ®éng (Bät, H¹n sö dông cña c«ng chÊt CO2, bét kh«) Bät: 1 n¨m Bét kh«: 5 n¨m CO2: ®o t¹i ®ît SS vµ IS ph©n cÊp KiÓm tra ®Çu phun khÝ - bät, c¸c b×nh t¹o bät di ®éng vµ mét b×nh dù tr÷ B×nh bät di ®éng Thö kÕt nèi víi ®−êng èng ch÷a ch¸y chÝnh vµ rång cøu háa Tr¹ng th¸i b×nh chøa tèt H¹n sö dông cña chÊt láng t¹o bät: 4 n¨m (kh«ng thÓ gia h¹n b»ng lÊy mÉu) Víi tµu 81 NS

SOLAS 74/88 q® II-2/6 SOLAS 74/00 q® II-2/10

25

5.2 SOLAS 74/00 q® II-2/4. 10. H¹n chÊt láng d¹ng bät (5 n¨m).2 26 . phun n−íc) Ph¸t hiÖn ch¸y KiÓm tra th−êng xuyªn hÖ thèng ph¸t hiÖn vµ b¸o ®éng ch¸y Toµn bé c¸c van ph¶i ®−îc ®ãng tõ xa bªn ngoµi buång m¸y C¸c van ho¹t ®éng tháa m·n Tr−êng hîp c¸c van ng¾t ho¹t ®éng b»ng khÝ nÐn.1. bät. 53 SOLAS 74/00 q® II-2/ 10. kh«ng gian chøa hµng vµ buång b¬m hµng* (CO2 hoÆc Halon.H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i bªn ngoµi tèt.7 *Buång b¬m hµng: (®èi víi tµu 00NS) SOLAS 74/00 q® II-2/10.1.9 HÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh trong buång m¸y. c¸c b×nh khÝ ph¶i lu«n ®−îc n¹p tíi ¸p suÊt phï hîp §ång hå chØ b¸o ¸p suÊt ë tr¹ng th¸i tèt SOLAS 74/88 q® II-2/13 SOLAS 74/00 q® II-2/7 Van ng¾t kÐt dÇu ®èt KÐt trªn 500L: tµu ®ãng tõ 1/7/1995.2. Trªn 1000L: tµu ®ãng tr−íc ngµy 1/7/1995 SOLAS 74/88 q® II-2/15. Sau 5 n¨m.1.1.1.2 SOLAS 74/00 q® II-2/10.3 SOLAS 74/00 q® II-2/10. tÝnh hiÖu qu¶ cña bät d¹ng láng ph¶i ®−îc kiÓm tra vµ chøng nhËn mÉu thö trªn tµu (tham kh¶o yªu cÇu ®Æc biÖt cña ChÝnh quyÒn hµng h¶i) KiÓm tra b¸o ®éng b»ng ©m thanh khi x¶ khÝ (CO2 hoÆc Halon) SOLAS 74/88 q® II-2/7.5 SOLAS 74/88 q® II-2/7. kh«ng hao mßn Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh B×nh ch÷a ch¸y b»ng bät lo¹i 135 lÝt hoÆc t−¬ng tù trong buång nåi h¬i vµ trong khu vùc hÖ thèng dÇu ®èt Tr¹ng th¸i tiÖn dông H¹n sö dông cña c«ng chÊt Bät: 1 n¨m Bét kh«: 5 n¨m CO2: ®o t¹i ®ît SS vµ IS ph©n cÊp Tr¹ng th¸i bªn ngoµi tèt Víi tµu 81 NS SOLAS 74/88 q® II-2/7. kh«ng rß rØ vµ kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng KiÓm tra th−êng xuyªn c¸c ®−êng èng b»ng c¸ch thæi khÝ hoÆc cho n−íc ch¶y qua khi kiÓm tra ph©n cÊp SS vµ IS C¸c b×nh ®ùng CO2 hoÆc Halon ph¶i ®−îc ®o t¹i ®ît kiÓm tra ph©n cÊp SS vµ IS Chøng nhËn thö phï hîp trªn tµu.5 B×nh ch÷a ch¸y b»ng bät lo¹i 45 lÝt hoÆc t−¬ng tù trong buång m¸y Tr¹ng th¸i tiÖn lîi H¹n sö dông cña c«ng chÊt Bät: 1 n¨m Bét kh«: 5 n¨m CO2: ®o t¹i ®ît SS vµ IS ph©n cÊp C¸c ®−êng èng ë tr¹ng th¸i tèt.

dµi 50 mm cã s½n trªn tµu Mét do¨ng kÝn khÝ cã s½n trªn tµu Ho¹t ®éng tháa m·n HÖ thèng khÝ tr¬ B¸o ®éng trªn b¶ng kiÓm so¸t chøc n¨ng phï hîp SOLAS 74/88 q® II-2/62 SOLAS 74/00 q® II-2/4.7 SOLAS 74/00 q® II-2/10.6.5. (KiÓu trang bÞ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña quèc gia tµu treo cê (víi tµu 00ES)) Tèi thiÓu mét (1) bÝch nèi bê víi kÝch th−íc tiªu chuÈn cã s½n trªn tµu SOLAS 74/88 q® II-2/18.10 Bè trÝ ch÷a ch¸y trong kho s¬n HÖ thèng cøu háa ë tr¹ng th¸i tèt. ñng vµ g¨ng tay.4 SOLAS 74/00 q® II-2/ 5.5 27 .2 Ho¹t ®éng ng¾t sù cè tháa m·n Ho¹t ®éng tho¶ m·n cña ph−¬ng tiÖn ®Ó c¸ch ly víi cung cÊp nhiªn liÖu Hai bé cho mçi tµu hµng Bèn bé cho mçi tµu dÇu Tr¹ng th¸i b¶o qu¶n tèt theo s¬ ®å kiÓm so¸t ch¸y QuÇn ¸o b¶o hé. Tr¹ng th¸i sö dông tiÖn lîi Víi tµu 00NS SOLAS 74/00 q® II-2/4. ®Ìn ®iÖn an toµn.2. cïng víi ®é dµi hîp lý cña vßi. hoÆc mét b×nh khÝ nÐn sö dông cho thiÕt bÞ thë Dù tr÷ 200% sè b×nh khÝ cÇn thiÕt trªn tµu hoÆc 100% + m¸y nÐn khÝ Mét d©y an toµn chÞu löa cã chiÒu dµi ®ñ cho mçi thiÕt bÞ thë g¾n liÒn bëi mãc lß so CÊt gi÷ t¹i vÞ trÝ cã ®¸nh dÊu râ rµng (tµu 00NS) SOLAS 74/88 q® II-2/17 SOLAS 74/00 q® II-2/10. r×u.2 BÝch nèi bê quèc tÕ Bèn bé bu l«ng vµ ®ai èc cã ®−êng kÝnh 16 mm.2 Trang bÞ cho ng−êi ch÷a ch¸y ThiÕt bÞ thë víi mét mò chèng khãi hoÆc mÆt n¹ chèng khãi vµ b¬m khÝ.3 SOLAS 74/88 q® II-2/192 SOLAS 74/00 q® II-2/10.H¹ng môc Ng¾t sù cè c¸c qu¹t vµ c¸c b¬m dÇu ®èt trong buång m¸y Ph−¬ng tiÖn c¸ch ly nhiªn liÖu cÊp víi c¸c ®éng c¬ L−u ý kiÓm tra Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 q® II-2/ 11. mò cøng.

chôp b¶o vÖ b»ng kÝnh kh«ng bÞ vì.7 SOLAS 74/00 qui ®Þnh II-2/ 9. van vµ vßi phun ë tr¹ng th¸i tèt.5. lÇu l¸i. lèi ®i l¹i bªn ngoµi Bãng ®Ìn.5 Bè trÝ theo s¬ ®å trang bÞ dËp ch¸y cho sµn h¹ c¸nh cña m¸y bay trùc ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y cho sµn h¹ c¸nh cña th¨ng m¸y bay trùc th¨ng Trang bÞ ch÷a ch¸y ë tr¹ng th¸i tèt Tr¹ng th¸i bªn ngoµi tèt HÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh cho èng Ho¹t ®éng tho¶ m·n ë kiÓm tra th«ng h¬i cña c¸c ph©n cÊp SS vµ IS nhµ bÕp 28 . cÊt gi÷ theo s¬ ®å phßng chèng ch¸y. c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn. TiÖn lîi sö dông B¶o d−ìng thÝch hîp theo h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o X¸c nhËn ¸p lùc khÝ B¬m.7. kh«ng rß rØ.6. tay vÞn kh«ng bÞ h− háng HÖ thèng chiÕu s¸ng tháa m·n Tr¹ng th¸i tho¶ m·n.6 ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y cho thiÕt bÞ nÊu sö dông dÇu ¨n B¶o vÖ buång b¬m hµng Tr¹ng th¸i bªn ngoµi tèt Ho¹t ®éng tho¶ m·n ë kiÓm tra ph©n cÊp SS vµ IS Ho¹t ®éng tho¶ m·n SOLAS 74/00 qui ®Þnh II-2/ 10. kh«ng gian sinh ho¹t. S½n sµng sö dông Tho¶ m·n/kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh §Ìn sù cè SOLAS 74/88 qui ®Þnh II-1/43 Ph−¬ng tiÖn tho¸t hiÓm BËc thang. kh«ng bÞ ¨n mßn hoÆc h− háng nÆng Víi tµu 00NS SOLAS 74/88 qui ®Þnh II-2/45 SOLAS 74/00 qui ®Þnh II-2/13 ThiÕt bÞ thë sö dông cho lèi tho¸t sù cè (EEBD) SOLAS 74/00 qui ®Þnh II-2/13 HÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh t¹i chç Thö ®Þnh kú ®−êng èng b»ng khÝ hoÆc n−íc ë lÇn kiÓm tra ph©n cÊp SS vµ IS Ho¹t ®éng tho¶ m·n ë kiÓm tra ph©n cÊp SS vµ IS Víi tµu 00NS Víi tµu 00NS §èi víi trang bÞ míi tõ 1/7/2002 SOLAS 74/00 qui ®Þnh II-2/ 10.8 SOLAS 74/00 qui ®Þnh II-2/ 18 SOLAS 74/00 qui ®Þnh II-2/ 18 SOLAS 74/88 qui ®Þnh II-2/ 16.H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i chiÕu s¸ng tháa m·n trong buång m¸y.4 SOLAS 74/00 qui ®Þnh II-2/ 4. ®−êng èng.5.10 SOLAS 74/88 qui ®Þnh II-2/ 18.

®iÖn ¸p ®Çu ra Tr¹ng th¸i tháa m·n. Ngµy thö cuèi: .. 10......1.EPIRP) Thö hµng n¨m trªn tµu Ngµy thö cuèi: . 9. thiÕu c¸c chi tiÕt An ten C¸c cét ¨ng ten vµ c¸c c¬ cÊu gia c−êng ë tr¹ng th¸i tèt.....4 H¹n ngµy kiÓm tra cuèi thiÕt bÞ nh¶ thñy tÜnh Phao v« tuyÕn chØ b¸o vÞ trÝ sù cè qua vÖ tinh (S. Ph¶i ®−îc thùc hiÖn bëi c¬ së ®−îc duyÖt Ph¶i ®−îc thùc hiÖn bëi c¬ së ®−îc duyÖt ë kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 5 n¨m SOLAS 74/00 qui ®Þnh IV/15..9 B¶o d−ìng trªn bê Nguån chÝnh tháa m·n Nguån sù cè tháa m·n Nguån n¨ng l−îng Nguån dù tr÷ tháa m·n. tr¹ng th¸i bé ¾c qui tèt. kh«ng h− háng. kh«ng h− h¹i hoÆc ¨n mßn nghiªm träng Cã trªn tµu Cã trªn tµu (kÓ c¶ sæ tay b¶o d−ìng trªn tµu vµ trªn bê EPIRB) SOLAS 74/88 qui ®Þnh IV/15 SOLAS 74/88 qui ®Þnh IV/13 SOLAS 74/88 qui ®Þnh IV/6 Dông cô vµ phô tïng thay thÕ NhËt ký b¶o d−ìng 29 .. 11 SOLAS 74/88 qui ®Þnh IV/7...B¶ng 9 H¹ng môc M¸y VHF M¸y MF M¸y MF/ HF INMARSAT-C M¸y thu NAVTEX L−u ý kiÓm tra Chøc n¨ng tháa m·n §−îc kiÓm tra DSC Chøc n¨ng tháa m·n §−îc kiÓm tra DSC Chøc n¨ng tháa m·n §−îc kiÓm tra DSC Chøc n¨ng tháa m·n §−îc kiÓm tra DSC Chøc n¨ng tháa m·n Chøc n¨ng tháa m·n H¹n sö dông pin Trang bÞ v« tuyÕn ®iÖn Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 qui ®Þnh IV/7 SOLAS 74/88 qui ®Þnh IV/8..... ®o tØ träng ¾c qui.....

H¹ng môc NhËt ký v« tuyÕn ®iÖn Danh môc H« hiÖu Danh môc c¸c Tr¹m bê Danh môc c¸c trung t©m v« tuyÕn ®iÖn vµ tr¹m dÞch vô ®Æc biÖt Sæ tay sö dông c¸c tr¹m hµng h¶i di ®éng vµ tr¹m vÖ tinh hµng h¶i §ång hå ¸nh s¸ng trong buång v« tuyÕn ®iÖn L−u ý kiÓm tra Ghi nhËn hîp lÖ trong sæ nhËt ký kiÓm tra hµng ngµy/ hµng tuÇn/ hµng th¸ng CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 qui ®Þnh IV/17 ITU RR S20 CËp nhËt (Ên phÈm míi nhÊt) Ho¹t ®éng tháa m·n C¸c ®Ìn th«ng th−êng vµ ®Ìn sù cè ë tr¹ng th¸i tèt SOLAS 74/88 qui ®Þnh IV/6 30 .

thµnh qu©y ë tr¹ng th¸i tèt. ch©n ®Õ. rç nghiªm träng Tr¹ng th¸i c¸c tÊm ®Öm vµ thiÕt bÞ gi÷ tèt Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶ Thµnh qu©y trong tr¹ng th¸i tèt. kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng hoÆc thñng Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶ tèt N¾p vµ bu l«ng trong tr¹ng th¸i tèt. 14 MiÖng hÇm hµng ILL AX I Qui ®Þnh 13 ®Õn 16 SOLAS74/00 Quy ®Þnh X/7. rç nghiªm träng Tr¹ng th¸i c¸c tÊm ®Öm vµ thiÕt bÞ gi÷ tèt V¸n l¸t vµ nªm trong tr¹ng th¸i tèt B¹t phñ miÖng hÇm hµng trong tr¹ng th¸i tèt. kh«ng bÞ mßn. KiÓm tra vµ b¶o d−ìng n¾p hÇm hµng tµu hµng rêi cña chñ tµu Cöa trong khu vùc buång m¸y N¾p hÇm hµng ph¶i ®−îc kiÓm tra phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña NghÞ quyÕt IMO MSC. rç nghiªm träng N¾p hÇm hµng trong tr¹ng th¸i tèt. kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng M¹n kh« Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh ILL AX I Qui ®Þnh 5. cöa lÊy ¸nh s¸ng ILL AX I Qui ®Þnh 18 31 . 6 SOLAS74/00 quy ®Þnh XII/8 ILL AX I Qui ®Þnh 11 ILL AX I Qui ®Þnh 12 ILL AX I Qui ®Þnh 13. kh«ng bÞ mßn. kh«ng bÞ mßn rØ nghiªm träng Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶ TÊt c¶ c¸c cöa trªn lèi ®i t¹i biªn cña th−îng tÇng kÝn Kh«ng bÞ ¨n mßn.169(79) Tr¹ng th¸i kÝn n−íc tèt N¾p.B¶ng 10 H¹ng môc DÊu m¹n kh« DÊu tam gi¸c (®èi víi tµu hµng rêi xÕp hµng xen kÏ) V¸ch biªn th−îng tÇng L−u ý kiÓm tra §−îc g¾n râ rµng trªn mçi m¹n Tr¹ng th¸i dÊu tam gi¸c Hao mßn trong giíi h¹n. kh«ng thñng. kh«ng bÞ mßn. rç nghiªm träng hoÆc thñng C¸c do¨ng vµ c¬ cÊu gi÷ ë tr¹ng th¸i tèt Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶ C¸c n¾p ®Ëy Thµnh qu©y ë tr¹ng th¸i tèt.2 ILL AX I Qui ®Þnh 17 Lç ng−êi chui.

kh«ng bÞ ¨n mßn. m¾t khuyªn. rç nghiªm träng n¹p. kh«ng bÞ ¨n mßn hoÆc thñng ILL AX I Qui ®Þnh 18 Lç th«ng giã C¸c n¾p ®ãng trong tr¹ng th¸i tèt. mÊt chi tiÕt hoÆc rç C¸c ®Õ ®ì cét. kh«ng bÞ ¨n mßn. kh«ng bÞ ¨n mßn. rç nghiªm träng C¸c ®Çu èng ë tr¹ng th¸i tèt C¸c l−íi kim lo¹i ë tr¹ng th¸i tèt Tr¹ng th¸i kÝn thêi tiÕt hiÖu qu¶ tèt C¸c tÊm thÐp vµ trang bÞ ®i kÌm ë tr¹ng th¸i tèt. cöa tèt. kÝn thêi tiÕt hiÖu qu¶. C¸c ®Öm kÝn khÝ vµ thiÕt bÞ gi÷ ë tr¹ng th¸i tèt C¸c v¸ch qu©y ë tr¹ng th¸i tèt. nøt nghiªm träng ChØ víi tµu chë gç ILL AX I Qui ®Þnh 22 ILL AX I Qui ®Þnh 23 ILL AX I Qui ®Þnh 24 ILL AX I Qui ®Þnh 25 ILL AX I Qui ®Þnh 44 32 . cét. kh«ng bÞ ¨n mßn. lan can b¶o vÖ D©y an toµn. kh«ng bÞ ¨n mßn. rç. kh«ng bÞ ¨n mßn. kh«ng bÞ ¨n mßn. kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng hoÆc thñng Tr¹ng th¸i cöa ra vµo tèt. x¶ Tr¹ng th¸i c¸c van mét chiÒu tèt.H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i kÝn thêi tiÕt tèt Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh LÇu. cét trong tr¹ng th¸i tèt. nøt nghiªm träng Tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt. rç. c¸c lèi ®i l¹i cïng c¸c lç trªn boong m¹n kh« Tr¹ng th¸i t«n v¸ch tèt. kh«ng bÞ ¨n mßn hoÆc thñng C¸c ®Öm kÝn khÝ vµ thiÕt bÞ gi÷ trong tr¹ng th¸i tèt Tr¹ng th¸i c¸c thµnh qu©y tèt. kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng Víi riªng tµu dÇu ILL AX I Qui ®Þnh 19 èng th«ng h¬i ILL AX I Qui ®Þnh 20 Cöa lµm hµng vµ c¸c cöa t−¬ng tù ILL AX I Qui ®Þnh 21 §o¹n èng dÉn tõ hép th«ng biÓn tíi van ®Çu tiªn trong tr¹ng th¸i C¸c lç tho¸t. lèi ®i Cét vµ thiÕt bÞ dïng ®Ó ch»ng buéc gç C¸c n¾p phô cöa hóp l« trong tr¹ng th¸i tèt Bè trÝ tho¸t tèt Tr¹ng th¸i tèt. rç nghiªm träng C¸c ®Çu èng th«ng h¬i ë tr¹ng th¸i tèt. rç nghiªm träng Tr¹ng th¸i kÝn n−íc hiÖu qu¶ tèt Cöa hóp l« Lç tho¸t n−íc mÆt boong M¹n gi¶. cÇu.

kh«ng mßn rØ. xµ däc. rç. kh«ng mßn rØ. rç PhÇn B nghiªm träng Ph−¬ng tiÖn tiÕp cËn cè ®Þnh (PMA) cïng víi sæ tay tiÕp cËn kÕt cÊu tµu (* nÕu ¸p dông) Kh«ng rß rØ.000 ®−îc ®ãng vµo hoÆc sau ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2006. kh«ng mßn rØ. rç nghiªm träng L−u ý*: ¸p dông ®èi víi µu dÇu cã GT ≥ 500 vµ c¸c tµu hµng rêi cã GT ≥ 20. däc.B¶ng 11 H¹ng môc T«n boong chÝnh. ®−êng èng trong Ch−¬ng II-1 tr¹ng th¸i tèt. ®−êng èng trong tr¹ng th¸i tèt. nøt nghiªm träng Tr¹ng th¸i tèt. t«n ®Ønh kÐt trong tr¹ng th¸i tèt Kh«ng bÞ hao mßn. hao mßn. nøt nghiªm träng Tr¹ng th¸i tèt. xµ däc. ®−êng èng trong tr¹ng th¸i tèt. hao mßn. däc. boong gi÷a c¸c miÖng hÇm hµng T«n boong th−îng tÇng mòi T«n boong th−îng tÇng ®u«i §−êng èng trªn boong vµ van èng dÉn c¸p ®iÖn KÕt cÊu th©n tµu vµ ®−êng èng trªn boong L−u ý kiÓm tra Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Tr¹ng th¸i tèt. mßn rØ. c¸c kÕt cÊu kh¸c trong tr¹ng th¸i tèt Kh«ng bÞ hao mßn. rç nghiªm träng Ph−¬ng tiÖn tiÕp cËn cè ®Þnh (PMA) cïng víi sæ tay tiÕp cËn kÕt cÊu tµu (* nÕu ¸p dông) Kh«ng rß rØ. c¸c kÕt cÊu kh¸c ë tr¹ng th¸i tèt Kh«ng bÞ hao mßn. hao mßn. h− h¹i C¸c v¸ch ngang. h− h¹i C¸c v¸ch ngang. däc. hao mßn. rç hoÆc SOLAS nøt nghiªm träng 74/88 KÐt n−íc d»n C¸c thang ®i l¹i. mßn rØ. rç hoÆc nøt nghiªm träng KÐt hµng C¸c thang ®i l¹i. c¸c kÕt cÊu kh¸c trong tr¹ng th¸i tèt Kh«ng bÞ hao mßn. rç hoÆc KÐt dÇu ®èt nøt nghiªm träng C¸c thang ®i l¹i. mßn rØ. xµ däc. kh«ng mßn rØ. mßn rØ. s−ên. ®−êng èng trong tr¹ng th¸i tèt. rç nghiªm träng Kh«ng rß rØ. 33 . nøt nghiªm träng HÇm hµng C¸c thang ®i l¹i. nøt nghiªm träng Tr¹ng th¸i tèt. kh«ng bÞ mßn rØ. kh«ng bÞ mßn rØ. kh«ng bÞ mßn rØ. nøt nghiªm träng C¸c v¸ch. h− háng C¸c v¸ch ngang. kh«ng bÞ mßn rØ.

rç hoÆc nøt nghiªm träng C¸c v¸ch ngang.3 HÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa c¸c b¬m (kÐt mòi. c¶m biÕn nhiÖt.. c¸c kÕt cÊu kh¸c trong tr¹ng th¸i tèt Kh«ng bÞ mßn rØ. kho thuû thñ tr−ëng) (víi tµu hµng rêi) Sè nhËn d¹ng tµu Van P/V tèc ®é cao Ho¹t ®éng tho¶ m·n SOLAS 74/00 qui ®Þnh XI/3 Ho¹t ®éng tho¶ m·n Kh«ng bÞ kÑt/ c¶n trë bëi c¸c chÊt ho¸ r¾n 34 . rè nghiªm träng L−u ý ®Æc biÖt ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong tr¹ng th¸i tèt. hao mßn. kh«ng hao mßn. ®−êng èng trong tr¹ng th¸i tèt. hÖ thèng kiÓm so¸t khÝ.H¹ng môc C¸c khoang kh¸c (Kho thñy thñ tr−ëng. xµ däc. däc.10 ®èi víi tµu hµng rêi SOLAS 74/02 qui ®Þnh XII/12 HÖ thèng b¸o ®éng ngËp n−íc Ho¹t ®éng tho¶ m·n §èi víi tµu 04ES: ¸p dông ë lÇn kiÓm tra IS hoÆc SS ®Çu tiªn sau ngµy 1/7/2006 ®èi víi c¸c tµu hµng SOLAS 74/00 qui ®Þnh II1/23. kho dù tr÷. c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng (chèng næ) B¶o vÖ buång b¬m hµng (b¸o ®éng hót kh«. xµ däc.) L−u ý kiÓm tra C¸c v¸ch ngang. hÖ thèng kho¸ liªn ®éng) Tho¶ m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn B Buång b¬m SOLAS 74/00 qui ®Þnh II2/4. däc. c¸c kÕt cÊu kh¸c trong tr¹ng th¸i tèt Kh«ng bÞ mßn rØ.5. hao mßn. rç hoÆc nøt nghiªm träng C¸c thang ®i l¹i..

Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa vµ tù ®éng SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn C SOLAS 74/88 II-2/15.2 SOLAS 74/00 II-2/4 M¸y ph¸t Kh«ng cã rß rØ dÇu/ n−íc C¸c ®−êng èng dÇu ¸p lùc cao ®−îc bäc tho¶ m·n B¸o ®éng rß rØ dÇu ®èt ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tháa m·n Chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ an toµn Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa vµ tù ®éng SOLAS 74/00 II-2/4 Nåi h¬i §ång hå chØ ¸p suÊt trong tr¹ng th¸i tèt ®−îc hiÖu chØnh hµng n¨m Kh«ng cã rß rØ h¬i.2 L−u ý kiÓm tra Ho¹t ®éng tháa m·n Chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ an toµn Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa M¸y chÝnh Kh«ng cã rß rØ dÇu/ n−íc C¸c ®−êng èng dÇu ¸p lùc cao ®−îc bäc tho¶ m·n B¸o ®éng rß rØ dÇu ®èt ho¹t ®éng tho¶ m·n Ho¹t ®éng tháa m·n. n−íc.B¶ng 12 H¹ng môc C¸c m¸y trong buång m¸y Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn C SOLAS 74/88 II-2/15. Chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ an toµn. dÇu §ång hå ®o mùc n−íc ë tr¹ng th¸i tèt §Öm kÝn n−íc trôc ch©n vÞt Kh«ng cã rß rØ dÇu/ n−íc biÓn Ho¹t ®éng tháa m·n Chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ an toµn Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa vµ tù ®éng Kh«ng cã rß rØ tõ c¸c b¬m C¸c ®ång hå vµ dông cô ®o trong tr¹ng th¸i tèt Kh«ng bÞ mßn rØ nghiªm träng vµ rß rØ SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn C C¸c m¸y quan träng §−êng èng Kh«ng cã b¨ng quÊn/ hµn èp hoÆc hép xi m¨ng TÊt c¶ c¸c van ho¹t ®éng tèt 35 .

H¹ng môc L−u ý kiÓm tra B¬m vµ èng hót kh« trong tr¹ng th¸i tèt C¸c van hót kh« sù cè ho¹t ®éng tèt VÖ sinh buång m¸y tèt Ph¶i s¹ch.2 SOLAS 74/00 II-2/4 HÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng Trung t©m ®iÒu khiÓn B¸o ®éng më réng §iÒu khiÓn m¸y chÝnh tõ buång l¸i SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn C 36 . kh«ng cã r¸c hoÆc dÇu th¶i C¸c n¾p b¶o vÖ vµ/ hoÆc tÊm ch¾n trong t×nh tr¹ng tèt Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn C èng hót kh« SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn C Tæng thÓ buång m¸y TÊt c¶ c¸c ®ång hå vµ dông cô ®o ThiÕt bÞ tù ®ãng cña èng ®o kÐt dÇu ®èt Ph−¬ng tiÖn ng¨n dÇu phun t¹i bÝch nèi/ ®Çu nèi cña ®−êng èng dÇu C¸ch ly tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt nãng cña c¸c m¸y cã nhiÖt ®é > 220oC Tay chu«ng truyÒn lÖnh In b¸o ®éng (UMS) (UMS) (UMS) SOLAS 74/00 II-2/4 SOLAS 74/88 II-2/15.

thø hai ho¹t ®éng tho¶ m·n 37 .. buång l¸i vµ c¸c kh«ng gian kh¸c C¸p ®iÖn sù cè §Ìn sù cè §Ìn chèng næ trong c¸c kh«ng gian nguy hiÓm. kh«ng bÞ hë.B¶ng 13 H¹ng môc L−u ý kiÓm tra TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng th¸i tèt ThiÕt bÞ ®iÖn Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh ChiÕu s¸ng trong buång m¸y C¸c n¾p vµ chôp b¶o vÖ trong tr¹ng th¸i tèt TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng th¸i tèt C¸c n¾p vµ chôp b¶o vÖ trong tr¹ng th¸i tèt TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng th¸i tèt C¸c n¾p vµ chôp b¶o vÖ trong tr¹ng th¸i tèt Tr¹ng th¸i tèt. buång b¬m. ®iÖn ¸p B¶n ghi b¶o d−ìng ®−îc cËp nhËt M¸y ph¸t sù cè Ho¹t ®éng tho¶ m·n Trang bÞ khëi ®éng thø nhÊt. kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng.. Th¶m c¸ch ®iÖn quanh b¶ng ®iÖn chÝnh §iÖn trë c¸ch ®iÖn hÖ thèng C¸ch ly chèng ch¸y gi÷a c¸c kh«ng gian C¸c ¾c quy sù cè TÊt c¶ c¸c ¾c quy ë tr¹ng th¸i hoÆc dïng chung tho¶ m·n vµ ®iÖn ¸p Tû träng riªng cña axÝt. buång lµm viÖc. kho s¬n. buång ¾c qui. ®Æc biÖt trªn boong thêi tiÕt TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng th¸i tèt TÊt c¶ c¸c ®Ìn trong tr¹ng th¸i tèt C¸c n¾p vµ chôp b¶o vÖ trong tr¹ng th¸i tèt Dông cô th¸o l¾p s½n cã trªn tµu Th¶m c¸ch ®iÖn cã s½n trªn tµu hoÆc vËt liÖu c¸ch ly cè ®Þnh trªn sµn Kh«ng cã b¸o ®éng ®iÖn trë c¸ch ®iÖn thÊp VËt liÖu nhåi ë tr¹ng th¸i tèt (kh«ng cã khe hë) SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-2 PhÇn C SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn D SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn D SOLAS 74/88 Ch−¬ng II-1 PhÇn D ChiÕu s¸ng trong khu vùc sinh ho¹t ChiÕu s¸ng tr¹m ®iÒu khiÓn. møc chÊt láng.

000 tÊn SOLAS 74/88 q® II-1/3-4 38 . kh«ng cã hao mßn bÊt th−êng Neo. tÊm b¶o vÖ ë tr¹ng th¸i tèt. kh«ng cã hao mßn bÊt th−êng BÖ. mÊt hoÆc h− háng Cã ®ñ d©y ch»ng buéc tµu ë trªn tµu vµ ë tr¹ng th¸i tèt C¸c têi ®øng ho¹t ®éng tháa m·n HÖ thèng lai d¾t sù cè (ETA) HÖ thèng ë tr¹ng th¸i tèt §èi víi tµu hµng láng träng t¶i >= 20. kh«ng hao mßn nhiÒu. mÊt hoÆc h− háng Têi trong tr¹ng th¸i tèt ThiÕt bÞ h·m trong tr¹ng th¸i tèt.B¶ng 14 H¹ng môc HÖ thèng têi ch»ng buéc Tháa m·n/kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh L−u ý kiÓm tra Tr¹ng th¸i tèt. tÊm b¶o vÖ ë tr¹ng th¸i tèt. kh«ng hao mßn. xÝch vµ c¸p neo Têi neo HÖ thèng têi kÐo BÖ. kh«ng hao mßn. kh«ng mÊt c¸c chi tiÕt hoÆc h− h¹i Tr¹ng th¸i cÊt gi÷ tèt Têi trong tr¹ng th¸i tèt ThiÕt bÞ h·m ë tr¹ng th¸i tèt.

ë tr¹ng th¸i tèt Ho¹t ®éng tháa m·n Chøc n¨ng b¸o ®éng th¶i chÝnh x¸c Chøc n¨ng tù ®éng dõng th¶i Ho¹t ®éng tháa m·n Thî m¸y kiÓm tra th−êng xuyªn Cã trªn tµu Ho¹t ®éng hiÖu qu¶ MARPOL I Qui ®Þnh 15(3)(b) Cho tµu chë hµng MARPOL I láng Qui ®Þnh 15(3)(b) MARPOL I Qui ®Þnh 13 Víi tµu cã GT 10.116(51) Víi tµu cã GT 400 trë lªn hoÆc chë trªn 15 ng−êi MARPOL V KÕ ho¹ch xö lý n−íc th¶i/ KÐt chøa n−íc th¶i vµ b¬m Ho¹t ®éng tho¶ m·n MARPOL IV BÝch nèi th¶i tiªu Cã trªn tµu vµ ë tr¹ng th¸i chuÈn tèt 39 .000 trë lªn ODM ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn ranh giíi dÇu/n−íc COW C¸c m¸y COW vµ ®−êng èng ë tr¹ng th¸i tèt C¸c biÓn h−íng dÉn ng¨n ngõa « nhiÔm Qu¶n lý r¸c Cã kÕ ho¹ch qu¶n lý r¸c trªn tµu Duy tr× nhËt ký r¸c Sæ nhËt ký r¸c ph¶i phï hîp víi nghÞ quyÕt IMO MEPC. rç vá ngoµi C¸c van ho¹t ®éng tèt §ång hå chØ b¸o ¸p suÊt ë tr¹ng th¸i tèt Thö mÉu n−íc sau läc lÊy ë vßi thö Kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng. 17.B¶ng 15 H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Ho¹t ®éng tháa m·n Kh«ng thÊy dÇu trong n−íc th¶i ThiÕt bÞ ph©n ly dÇu n−íc vµ b¬m Ng¨n ngõa « nhiÔm biÓn Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Kh«ng bÞ ¨n mßn nghiªm träng. rç trªn ®−êng èng MARPOL I Qui ®Þnh 16. 19 HÖ thèng èng th¶i C¸c van ho¹t ®éng tháa m·n Kh«ng cã v¸ng dÇu trong ®−êng èng B¬m dÇu cÆn BÝch nèi th¶i tiªu chuÈn B¸o ®éng hµm l−îng dÇu trong dßng th¶i 15 phÇn triÖu Ho¹t ®éng tháa m·n Cã trªn tµu.

5%) §èi víi c¸c tµu cã GT ≥ 400 MARPOL VI NÕu ¸p dông NOx C¸c ho¸ ®¬n mua nhiªn liÖu vµ nhiªn liÖu mÉu ph¶i ®−îc l−u trªn tµu ®óng c¸ch SOx B¶n ghi vÒ viÖc chuyÓn ®æi nhiªn liÖu cã hµm l−îng l−u huúnh thÊp sang cao vµ ng−îc l¹i khi tµu qua vïng kiÓm so¸t ph¸t th¶i SOx HÖ thèng läc khÝ x¶ ho¹t ®éng tho¶ m·n L¾p ®Æt vµ ho¹t ®éng tho¶ m·n Lß ®èt B¸o ®éng/ liªn ®éng BiÓn c¶nh b¸o vµ h−íng dÉn ®−îc niªm yÕt C¸ch nhiÖt NÕu ¸p dông MARPOL VI 40 .5% (vïng ®Æc biÖt 1.ChÊt lµm suy gi¶m Kh«ng cã chÊt nµo trªn tµu ngoµi chÊt ®−îc liÖt kª «z«n trong GCN IAPP C¸c th«ng sè ®éng c¬ ph¶i phï hîp víi Hå s¬ kü thuËt NOx Yªu cÇu kh¸c MARPOL VI ®èi víi c¸c ®éng c¬ diesel trªn 130 kW l¾p ®Æt trªn MARPOL VI tµu ®−îc ®ãng vµo hoÆc sau ngµy 1/1/2000 L−u huúnh 4.

manÝ. rßng räc. L−u ý kiÓm tra Trong tr¹ng th¸i tèt........ trô..... ¨n mßn nghiªm träng hoÆc h− háng Sè hiÖu ®ãng trªn chi tiÕt th¸o ®−îc C¸c giÊy chøng nhËn thö cã trªn tµu ThiÕt bÞ n©ng hµng Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh Chi tiÕt th¸o ®−îc (puli. cÇn...B¶ng 16 H¹ng môc Cét.. X¸c nhËn phï hîp trong sæ ®¨ng ký thiÕt bÞ n©ng hµng 41 . cÇn trôc kÓ c¶ c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm (khuyªn.) ILO 152 Ngµy kiÓm tra cuèi: ... cæ ngçng.. KiÓm tra hµng n¨m kh«ng qu¸ h¹n KiÓm tra chu kú do ng−êi cã thÈm quyÒn thùc hiÖn Tæng kiÓm tra vµ thö t¶i (5 n¨m) kh«ng qu¸ h¹n... ch©n ®Õ.. kh«ng mµi mßn nghiªm träng. Ngµy kiÓm tra cuèi: .. kh«ng mµi mßn nghiªm träng........ ¨n mßn nghiªm träng hoÆc h− háng Trong tr¹ng th¸i tèt.... c¸p. mãc..

kh«ng bÞ h− h¹i Sµn s¹ch sÏ Tho¸t n−íc sµn ë tr¹ng th¸i tèt Phßng t¾m. lç th«ng h¬i cã l−íi thÐp s¹ch dÇu Phßng ¨n tËp thÓ vµ buång c¸ nh©n Thùc phÈm dù tr÷ S¹ch vµ kh«ng cã r¸c Sè l−îng vµ chÊt l−îng tèt NhiÖt ®é b¶o qu¶n. phßng giÆt Th«ng giã cho kh«ng gian sinh ho¹t ThiÕt bÞ y tÕ Phßng ch¨m sãc ng−êi èm Kh«ng gian ë tr¹ng th¸i tèt. röa.B¶ng 17 H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Khu vùc sinh ho¹t Tháa m·n/ kh«ng Ghi chó Qui ®Þnh HÖ thèng th¶i ë tr¹ng th¸i tèt C¸c buång vÖ sinh s¹ch sÏ Buång vÖ sinh Líp lãt sµn ë tr¹ng th¸i tèt. Phßng s¹ch sÏ S½n cã n−íc nãng Th«ng giã c¸c kh«ng gian ®−îc s−ëi/ lµm m¸t ë tr¹ng th¸i tèt Cã c¸c thiÕt bÞ y tÕ phï hîp Cã c¸c lo¹i thuèc cßn trong thêi h¹n sö dông S¹ch sÏ vµ s½n sµng sö dông trong tr−êng hîp cÇn thiÕt S¹ch vµ kh«ng cã r¸c BÕp Líp l¸t sµn s¹ch vµ kh«ng bÞ h− háng Chôp. vÖ sinh tèt ILO STCW 42 . tho¸t n−íc sµn tháa m·n.

43 .Danh môc kiÓm tra c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt) Danh môc kiÓm tra chuÈn bÞ cho kiÓm tra PSC Danh môc sau ®©y liÖt kª c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt trong qu¸ tr×nh kiÓm tra cña ChÝnh quyÒn c¶ng. Chóng t«i hy väng danh môc kiÓm tra nµy sÏ gãp phÇn lµm gi¶m sè l−ît tµu bÞ l−u gi÷. thuyÒn viªn cã thÓ kiÓm tra dÔ dµng trong khi tµu hµnh tr×nh hoÆc tr−íc khi tµu vµo c¶ng. Néi dung cña danh môc kiÓm tra nµy rÊt ®¬n gi¶n.Danh môc kiÓm tra II (§èi víi kiÓm tra PSC . do vËy ph¶i sö dông tÊt c¶ c¸c danh môc kiÓm tra kh¸c trong tµi liÖu nµy. L−u ý: C¸c h¹ng môc trong danh môc nµy kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c h¹ng môc kiÓm tra cña ChÝnh quyÒn c¶ng.

Danh môc kiÓm tra c¸c khiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt An toµn chèng ch¸y H¹ng môc KhiÕm khuyÕt phæ biÕn L−u ý kiÓm tra Kh«ng cã ¨n mßn.. c¸nh ch¾n löa bÞ háng van. C¸c van ®ãng sù cè cña c¸c kÐt nhiªn liÖu B¬m ch÷a ch¸y sù cè kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ¸p lùc ®Çu ra kh«ng ®¶m b¶o B¬m ch÷a ch¸y H− h¹i hoÆc rß rØ ë b¬m ch÷a ch¸y chÝnh Van c¸ch ly kh«ng ho¹t ®éng H− háng cöa chèng ch¸y H− háng cöa chèng ch¸y tù ®ãng Ng¨n löa H− háng chèng ch¸y trªn lèi tho¸t sù cè H− háng hoÆc mÊt vËt liÖu chèng ch¸y H− háng c¸c ®Ìn phßng næ H− h¹i c¸c b×nh CO2 HÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh MÊt c¸c biªn b¶n b¶o d−ìng H− h¹i.. h− háng c¸c kªnh th«ng giã buång m¸y Ho¹t ®éng cña c¸c c¸nh ch¾n löa bªn trong Ho¹t ®éng cña c¸c van Ho¹t ®éng b×nh th−êng cña b¬m ch÷a ch¸y sù cè KiÓm tra ¸p suÊt ®Çu ra cña b¬m Kh«ng cã ¨n mßn hoÆc h− h¹i ë b¬m ch÷a ch¸y chÝnh Kh«ng cã rß rØ khi b¬m ho¹t ®éng Van c¸ch ly ho¹t ®éng b×nh th−êng Kh«ng cã h− h¹i ë cöa chèng ch¸y Ho¹t ®éng b×nh th−êng cña thiÕt bÞ tù ®ãng Kh«ng cã h− háng chèng ch¸y trªn lèi tho¸t sù cè vµ c¸c cöa Kh«ng cã h− háng hoÆc mÊt vËt liÖu chèng ch¸y trong buång m¸y Kh«ng cã h− háng ë c¸c ®Ìn phßng næ Kh«ng cã h− h¹i ë c¸c b×nh CO2 C¸c biªn b¶n b¶o d−ìng cã trªn tµu HÖ thèng CO2/ bät ®−îc thö b»ng khÝ hoÆc n−íc Biªn b¶n b¶o d−ìng ®−îc l−u gi÷ trªn tµu Kh«ng cã h− h¹i rång/ ®Çu phun Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc ThiÕt bÞ ®ãng kh«ng C¸nh ch¾n löa. ®iÒu khiÓn tõ xa. c¸c ho¹t ®éng. rç hÖ thèng dËp ch¸y cè ®Þnh b»ng CO2/bät MÊt biªn b¶n b¶o d−ìng c¸c b×nh ch÷a ch¸y H− h¹i rång/ ®Çu phun ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y 44 . thiÕt bÞ ®ãng nhanh.

h− háng cÇn h¹ Kh«ng cã ¨n mßn. h− háng c¸c rßng räc hoÆc mãc B¶o d−ìng ®óng h¹n.H¹ng môc Bäc hÖ thèng ®−êng èng nhiªn liÖu ¸p suÊt cao KhiÕm khuyÕt phæ biÕn §−êng x¶ l¾p kh«ng ®óng. hÖ thèng b¸o ®éng rß rØ L−u ý kiÓm tra C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa tèt HÖ thèng b¸o ®éng rß rØ ho¹t ®éng b×nh th−êng Bè trÝ c¸c b×nh ch÷a ch¸y x¸ch tay theo ®óng b¶n vÏ C¸c häng ho¹t ®éng b×nh th−êng Kh«ng cã h− h¹i trang bÞ cho ng−êi ch÷a ch¸y ThiÕt bÞ thë ®−îc b¶o d−ìng ®óng yªu cÇu HÖ thèng ph¸t hiÖn ch¸y ho¹ ®éng b×nh th−êng Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc Bè trÝ kh«ng ®óng c¸c b×nh ch÷a ch¸y S½n sµng c¸c thiÕt bÞ x¸ch tay ch÷a ch¸y H− h¹i c¸c häng ch÷a ch¸y chÝnh ThiÕt bÞ c¸ nh©n Trang bÞ cho ng−êi ch÷a ch¸y bÞ h− h¹i ThiÕt bÞ thë kh«ng ®−îc b¶o d−ìng HÖ thèng ph¸t hiÖn ch¸y kh«ng ho¹t ®éng Ph¸t hiÖn ch¸y Ph−¬ng tiÖn cøu sinh H¹ng môc KhiÕm khuyÕt phæ biÕn §éng c¬ xuång kh«ng ho¹t ®éng Xuång cøu sinh H− h¹i/ rç th©n xuång C¬ cÊu nh¶ cã t¶i kh«ng ho¹t ®éng Trang bÞ cña xuång cøu sinh Trang bÞ ®−a ng−êi lªn ph−¬ng tiÖn cøu sinh ThiÕt bÞ thiÕu/ qu¸ h¹n H− h¹i thang ®−a ng−êi lªn xuång H− háng ®Ìn chiÕu s¸ng H− háng/ rç cÇn h¹ Trang bÞ h¹ ph−¬ng tiÖn cøu sinh H− háng c¸c rßng räc Qu¸ h¹n b¶o d−ìng Phao bÌ CÊt gi÷ kh«ng ®óng c¸ch H− h¹i c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm Phao trßn Qu¸ h¹n sö dông tÝn hiÖu khãi/ ®Ìn L−u ý kiÓm tra §éng c¬ xuång ho¹t ®éng b×nh th−êng Kh«ng cã h− h¹i h©n xuång vµ trang thiÕt bÞ C¬ cÊu nh¶ cã t¶i ho¹t ®éng b×nh th−êng C¸c thiÕt bÞ cña xuång ®Çy ®ñ vµ kh«ng bÞ qu¸ h¹n Thang ®−a ng−êi lªn xuång kh«ng bÞ h− h¹i §Ìn vµ c¸p kh«ng bÞ h− háng Kh«ng cã ¨n mßn. biªn b¶n cã l−u trªn tµu Phao ®−îc cÊt gi÷ ®óng c¸ch Phao vµ thiÕt bÞ ®i kÌm ë tr¹ng th¸i tèt Thêi h¹n sö dông tÝn hiÖu khãi/ ®Ìn kh«ng bÞ qu¸ 45 Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc .

. ngang trong c¸c kÐt d»n bÞ h− h¹i C¸c v¸ch bÞ hoa mßn/ thñng L−u ý kiÓm tra M¸y ph¸t ®iÖn sù cè/¾c qui ho¹t ®éng b×nh th−êng TÊt c¶ c¸c dÌn sù cè ho¹t ®éng b×nh th−êng Kh«ng h− h¹i c¸c c¬ cÊu. c¸c c¬ cÊu.Phô lôc I H¹ng môc KhiÕm khuyÕt phæ biÕn ThiÕt bÞ kh«ng ho¹t ®éng B×nh chøa bÞ h− h¹i vµ rç ThiÕt bÞ läc dÇu (ThiÕt bÞ ph©n ly dÇu-n−íc) H− h¹i ®−êng th¶i CÆn dÇu vµ bÈn trong ®−êng èng th¶i L¾p ®Æt ®−êng èng nèi t¾t H− háng b¸o ®éng HÖ thèng b¸o ®éng 15 ppm ThiÕt bÞ dõng tù ®éng kh«ng ho¹t ®éng L−u ý kiÓm tra ThiÕt bÞ ho¹t ®éng b×nh th−êng ThiÕt bÞ kh«ng cã ¨n mßn hoÆc h− h¹i §−êng th¶i tõ thiÕt bÞ ph©n ly kh«ng bÞ ¨n mßn hoÆc h− h¹i §−êng èng vµ thiÕt bÞ läc dÇu ®−îc b¶o d−ìng ®óng c¸ch vµ ®−îc ghi trong nhËt ký dÇu Kh«ng l¾p ®Æt ®−êng èng nèi t¾t tíi thiÕt bÞ läc dÇu HÖ thèng b¸o ®éng 15 ppm ho¹t ®éng b×nh th−êng ThiÕt bÞ dõng tù ®éng 15 ppm ho¹t ®éng b×nh th−êng Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc HÖ thèng m¸y chÝnh vµ m¸y phô H¹ng môc VÖ sinh buång m¸y M¸y chÝnh KhiÕm khuyÕt phæ biÕn NhiÒu dÇu bÈn trong buång m¸y Rß rØ dÇu nhiªn liÖu L−u ý kiÓm tra Buång m¸y s¹ch sÏ Kh«ng cã rß rØ dÇu tõ m¸y chÝnh vµ c¸c ®−êng èng Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc æn ®Þnh.¨n mßn 46 .MARPOL . kÕt cÊu vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan H¹ng môc KhiÕm khuyÕt phæ biÕn H− háng ¾c qui/ m¸y ph¸t sù cè C¸c ®Ìn sù cè kh«ng ho¹t ®éng H− h¹i c¸c c¬ cÊu trong hÇm hµng C¸c c¬ cÊu däc. ¨n mßn sµn V¸ch .. Kh«ng cã h− h¹i ë c¸c c¬ cÊu däc. sµ ngang. ngang trong c¸c kÐt d»n C¸c c¸ch cña khoang kh«ng bÞ hao mßn/ thñng Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc §Ìn sù cè. ¾c qui vµ c¸c c«ng t¾c Xµ ngang.

M¹n kh« H¹ng môc KhiÕm khuyÕt phæ biÕn H− h¹i/ rç c¸c ®−êng èng th«ng giã. H− h¹i/ rç ë n¾p hÇm hµng. h− h¹i C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh hµng kh«ng bÞ h− háng/ mÊt C¸c cöa kÝn thêi tiÕt ®¶m b¶o tÝnh kÝn thêi tiÕt C¸c cöa vµ c¬ cÊu kÝn kh«ng bÞ ¨n mßn/ h− háng Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc Th«ng giã. vËt hiÖu. th«ng h¬i kh«ng bÞ h− h¹i/ rç C¸c phao vµ thiÕt bÞ ®ãng kÝn cña ®Çu èng th«ng h¬i kh«ng bÞ h− háng. kÑt N¾p hÇm hµng. thµnh qu©y miÖng hÇm hµng kh«ng bÞ ¨n mßn. thµnh qu©y miÖng hÇm hµng H− háng/ mÊt c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh hµng TÝnh kÝn thêi tiÕt kh«ng ®¶m b¶o H− háng/ khiÕm khuyÕt ë c¸c cöa vµ c¬ cÊu kÝn C¸c cöa kÝn thêi tiÕt An toµn hµng h¶i H¹ng môc KhiÕm khuyÕt phæ biÕn H¶i ®å kh«ng ®−îc cËp nhËt/ hiÖu chØnh H¶i ®å H¶i ®å cho hµnh tr×nh dù ®Þnh kh«ng s½n sµng C¸c Ên phÈm hµng h¶i (b¶ng thuû triÒu. danh môc ®Ìn biÓn. thµnh N¾p hÇm hµng. c¸c b¶n bæ sung cã ®Çy ®ñ trªn tµu C¸c ®Ìn hµng h¶i l¾p ®Æt ®óng theo b¶n vÏ §Ìn tÝn hiÖu ban ngµy ho¹t ®éng b×nh th−êng Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc Ên phÈm hµng h¶i 47 . danh môc ®Ìn biÓn. b¹t qu©y miÖng hÇm hµng che. tÝn hiÖu ©m thanh L¾p ®Æt c¸c ®Ìn sai vÞ trÝ H− háng ®Ìn tÝn hiÖu ban ngµy L−u ý kiÓm tra H¶i ®å míi nhÊt ®−îc cÊp cho tµu H¶i ®å cho hµnh tr×nh dù ®Þnh s½n cã trªn tµu C¸c Ên phÈm hµng h¶i cËp nhËt (b¶ng thuû triÒu. danh môc tÝn hiÖu VT§) kh«ng cËp nhËt/ hiÖu chØnh C¸c Ên phÈm hµng h¶i kh«ng ®Çy ®ñ/ kh«ng cã §Ìn. danh môc tÝn hiÖu VT§) cã trªn tµu C¸c Ên phÈm hµng h¶i. èng th«ng h¬i. th«ng h¬i C¸c phao vµ thiÕt bÞ ®ãng kÝn cña ®Çu èng th«ng h¬i bÞ h− háng L−u ý kiÓm tra C¸c ®−êng èng th«ng giã.

ThiÕt bÞ v« tuyÕn ®iÖn H¹ng môc KhiÕm khuyÕt phæ biÕn Kh«ng ho¹t ®éng ThiÕt bÞ v« tuyÕn MF/HF Nh©n viªn GMDSS kh«ng ®ñ n¨ng lùc C¸c ¾c quy ®iÖn ¸p thÊp L−u ý kiÓm tra ThiÕt bÞ MF/HF ho¹t ®éng b×nh th−êng Nh©n viªn GMDSS lµm quen víi ho¹t ®éng (kÓ c¶ chøc n¨ng thö) cña thiÕt bÞ GMDSS Nguån DC ho¹t ®éng b×nh th−êng Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc Nguån n¨ng l−îng dù phßng GiÊy chøng nhËn vµ trùc ca H¹ng môc X¸c nhËn bëi quèc gia tµu treo cê KhiÕm khuyÕt phæ biÕn Kh«ng cã x¸c nhËn vµo c¸c GCN STCW cña quèc gia tµu treo cê C¸c giÊy chøng nhËn trªn tµu kh«ng phï hîp Qu¸ h¹n hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn L−u ý kiÓm tra C¸c giÊy chøng nhËn STCW ®−îc quèc gia tµu treo cê x¸c nhËn TÊt c¶ c¸c thuyÒn viªn trªn tµu cã giÊy chøng nhËn phï hîp C¸c giÊy chøng nhËn cßn hiÖu lùc Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc Chøng nhËn ThuyÒn tr−ëng vµ c¸c sü quan Lçi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn SOLAS H¹ng môc Thùc tËp rêi tµu Thùc tËp ch÷a ch¸y KhiÕm khuyÕt phæ biÕn Kh«ng lµm quen víi thùc tËp Kh«ng lµm quen víi thùc tËp L−u ý kiÓm tra HuÊn luyÖn vµ thùc tËp rêi tµu ®· ®−îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh HuÊn luyÖn vµ thùc tËp ch÷a ch¸y ®· ®−îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh Tr¹ng th¸i Hµnh ®éng kh¾c phôc 48 .

. . . . . . . . . . .Quèc tÞch . . . . . . . . .2 6. . .Danh môc III (§èi víi hÖ thèng qu¶n lý an toµn) H¹ng môc L−u ý kiÓm tra DOC thÝch hîp víi tµu . . . Tªn: . . chøng nhËn vµ cã søc khoÎ phï hîp víi STCW 95 & cac yªu cÇu cña quèc gia tµu treo cê (Tham kh¶o Danh môc 1 – B¶ng 1 (C¸c giÊy chøng nhËn vµ tµi liÖu) Mäi thuyÒn viªn cã b»ng chøng b»ng v¨n b¶n vÒ ®µo t¹o lµm quen theo STCW A-VI/1-1 Mäi thuyÒn viªn ®−îc ph©n c«ng nhiÖm vô an toµn vµ ng¨n ngõa « nhiÔm cã b»ng chøng b»ng v¨n b¶n vÒ ®µo t¹o c¬ b¶n theo STCW A-VI/1-2 ThuyÒn tr−ëng ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ nh÷ng ng−êi míi khi lªn tµu ®−îc lµm quen víi tµu vµ c¸c thiÕt bÞ trªn tµu . .§¸nh gi¸ hµng n¨m trong kho¶ng 3 th¸ng tr−íc vµ sau ngµy ®Õn h¹n Mäi ng−êi trªn tµu lµm quen víi chÝnh s¸ch an toµn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng cña C«ng ty C¸c sü quan cã kinh nghiÖm cña tµu cã thÓ nhËn biÕt Nhµ qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi ho¹t ®éng cña tµu (C«ng ty ®−îc nªu trong c¸c giÊy chøng nhËn Bé luËt ISM) ThuyÒn viªn lµm quen víi nhiÖm vô nªu trong Sæ tay SMS ThuyÒn viªn biÕt: Ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm: . . . . .1 3. . . . ThuyÒn tr−ëng quen thuéc SMS cña C«ng ty Tµu ®−îc ®Þnh biªn nh− giÊy chøng nhËn ®Þnh biªn tèi thiÓu Tµu cã c¸c thuyÒn viªn ®−îc ®µo t¹o. . . . . .1. . . . . . . .3 6.3 6. . . . . . . .2 5. .1. . . . . . .theo H−íng dÉn cÇn thiÕt . . . . . . . . .theo STCW A-I/14 C¸c biªn b¶n ®µo t¹o nµy ®−îc l−u trªn tµu? §µo t¹o tr−íc khi lªn tµu ®−îc C«ng ty hoÆc C¬ quan cung øng thuyÒn viªn thùc hiÖn theo c¸c qui tr×nh C¸c biªn b¶n ®µo t¹o nµy ®−îc l−u trªn tµu? §µo t¹o trªn tµu trong viÖc cñng cè SMS ®· ®−îc thùc hiÖn theo c¸c qui tr×nh. .5 . . . C¸c biªn b¶n ®µo t¹o nµy ®−îc l−u trªn tµu? 49 Tho¶ m·n Cã Kh«ng Bé luËt ISM B¶n sao DOC 13 ChÝnh s¸ch Tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty Tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty Ng−êi cã tr¸ch nhiÖm (DPA) 3. . . . . . . .KiÓu tµu . .5 6. .1 6. . . . . .C«ng ty . . .5 Nguån lùc/ ®µo t¹o 6. . .2 4 5 5. . . §iÖn tho¹i: . .5 6. C¸c sü quan cã kinh nghiÖm cã thÓ nhËn biÕt DPA ThuyÒn tr−ëng nhËn biÕt ®−îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong SMS ThuyÒn tr−ëng biÕt quyÒn ®−îc v−ît quyÒn nªu trong Bé luËt ISM ThuyÒn tr−ëng xem xÐt SMS vµ b¸o c¸o c«ng ty Ngµy b¸o c¸o cuèi cïng: . . . . . . . . . . . . . .2 ThuyÒn tr−ëng 6. . . . Chøc danh: . . . . . . .

H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Tho¶ m·n Cã Kh«ng Bé luËt ISM NÕu trªn tµu cã thuyÒn viªn tõ nhiÒu quèc gia 1.6/ 6. Trªn tµu cã thiÕt lËp ng«n ng÷ lµm viÖc 2.2 8. LÖnh cña thuyÒn tr−ëng hoÆc c¸c h−íng dÉn c«ng viÖc b»ng ng«n ng÷ lµm viÖc ®−îc mäi thuyÒn viªn Trao ®æi th«ng tin hiÓu râ trªn tµu 3.2 50 .2 8. Mäi thuyÒn viªn cã thÓ trao ®æi hiÖu qu¶ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh 4.2 8.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8. C¸c minh ho¹/ ¸p phÝch/ tµi liÖu thÝch hîp trong SMS b»ng ng«n ng÷ lµm viÖc hoÆc ng«n ng÷ mäi ng−êi trªn tµu hiÓu ®−îc LÞch trùc ca ®−îc niªm yÕt ë vÞ trÝ dÔ thÊy theo STCW 95 A-VIII Thêi gian trùc ca vµ thêi gian nghØ theo yªu cÇu Mäi sü quan lµm quen víi c¸c qui tr×nh liªn quan ®Õn nhiÖm vô ®−îc ph©n c«ng cña hä Ho¹t ®éng then chèt (Chung) Mäi sü quan biÕt ho¹t ®éng then chèt ph¶i tu©n thñ theo kÕ ho¹ch ThuyÒn viªn quen víi qui tr×nh thu gom vµ th¶i r¸c Mäi ng−êi trªn tµu quen víi c¸c yªu cÇu cña qui tr×nh vÒ “Vµo kh«ng gian kÝn” C¸c buæi häp vÒ an toµn ®−îc thùc hiÖn ®óng chu kú qui ®Þnh C¸c biªn b¶n häp an toµn ®−îc lËp ®óng mÉu vµ l−u tr÷ Mäi sü quan quen víi c¸c thiÕt bÞ hµng h¶i trªn tµu (Boong) HiÖu chØnh c¸c h¶i ®å vµ Ên phÈm hµng h¶i ®−îc cËp nhËt theo Th«ng b¸o cho ng−êi ®i biÓn míi nhÊt LÖnh cña thuyÒn tr−ëng ®−îc th«ng b¸o t¹i buång l¸i vµ ®−îc tÊt c¶ c¸c sü quan ký C¸c thî m¸y quen víi c«ng t¸c b¶o d−ìng ®Þnh kú (M¸y) C¸c thî m¸y quen víi c«ng t¸c an toµn C¸c thî m¸y quen víi c¸c thiÕt bÞ quan träng C¸c thî m¸y quen víi c¸c qui tr×nh nhËn nhiªn liÖu TÊt c¶ thuyÒn viªn quen víi c¸c tr¹m tËp trung qui ®Þnh ®èi víi hä Sè ®iÖn tho¹i th«ng tin sù cè ®−îc cËp nhËt B¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô ®−îc cËp nhËt S¬ ®å phßng chèng ch¸y ®−îc cËp nhËt ChuÈn bÞ sù cè ThuyÒn viªn biÕt ®−îc vÞ trÝ cña hä trong b¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô vµ nh÷ng nhiÖm vô trong tr−êng hîp sù cè Ch−¬ng tr×nh thùc tËp vµ diÔn tËp sù cè cã s½n trªn tµu C¸c biªn b¶n thùc tËp an toµn ®−îc lËp ®Çy ®ñ vµ göi vÒ c¬ quan chñ qu¶n theo ®óng thêi gian yªu cÇu 6.3 8.2 8.

. . .3 11. .2 10. . . . C«ng ty ®· cã hµnh ®éng kh¾c phôc ®èi víi c¸c sù tai n¹n kh«ng phï hîp ®−îc b¸o c¸o Ngµy cã biÓn b¶n kiÓm tra PSC cuèi cïng: . . . .3 10.2 11. . . Kh«ng cã bÊt kú sù kh«ng phï hîp/ ghi nhËn ch−a ®−îc kh¾c phôc cña lÇn ®¸nh gi¸ tr−íc KÕt qu¶ xem xÐt cña l·nh ®¹o cã trªn tµu C¸c biªn b¶n ®¸nh gi¸ néi bé s½n cã trªn tµu §¸nh gi¸ néi bé/ Hµnh ®éng kh¾c phôc ®−îc thùc hiÖn ®óng thêi gian. . .2 12.1 10. . .2. ®· ®−îc b¸o c¸o C«ng ty vµ kh¾c phôc ®óng c¸ch C¸c tµi liÖu cã kiÓm so¸t ®−îc nhËn biÕt KiÓm so¸t tµi liÖu Sæ tay qu¶n lý an toµn hiÖu lùc cã trªn tµu Ngµy söa ®æi cuèi cïng: . . .2. Mäi sù kh«ng phï hîp vµ ph¸t hiÖn ®· ®−îc kh¾c phôc TÊt c¶ c¸c giÊy chøng nhËn cña tµu cßn hiÖu lùc vµ kh«ng cã bÊt kú khuyÕn nghÞ nµo C¸c biªn b¶n kiÓm tra tµu ®−îc hoµn chØnh theo ®óng chu kú thêi gian yªu cÇu Mäi khã kh¨n ®· ®−îc b¸o c¸o C«ng ty NÕu cã.1 Sù kh«ng phï hîp. . .6 12.3 12. .2. . .2 9. . . . .1 12. chóng ®· ®−îc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh ®óng thêi gian B¶o d−ìng KÕ ho¹ch b¶o d−ìng cã trªn tµu vµ ®−îc thùc hiÖn theo Biªn b¶n b¶o d−ìng cã trªn tµu B¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng quan träng ®−îc nhËn biÕt ®· ®−îc thùc hiÖn ®óng Mäi tai n¹n nghiªm träng kh«ng x¶y ra NÕu cã x¶y ra. . .5 - 51 . . . .H¹ng môc L−u ý kiÓm tra Mäi sù kh«ng phï hîp ®−îc b¸o c¸o vÒ C«ng ty C«ng ty ®· ®iÒu tra vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n cña sù kh«ng phï hîp Tho¶ m·n Cã Kh«ng Bé luËt ISM 9. .1 10. . .1/9. .4 10. . . .1 11. thÈm tra KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ néi bé cã trªn tµu Ngµy ®¸nh gi¸ néi bé cuèi cïng: . PSC/ FSC nÕu cã 9.1 10. . . . . . .2. . . . . C¸c tµi liÖu lçi thêi ®−îc lo¹i bá C¸n bé c«ng ty thùc hiÖn ®¸nh gi¸ néi bé tµu theo ®óng chu kú Xem xÐt. . .

2 X¸c nhËn c¸c qui tr×nh an ninh thÝch hîp ®−îc duy tr× trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn giao tiÕp tµu .6 C¸c th«ng tin an ninh thùc tÕ liªn quan kh¸c (nh−ng kh«ng nªu trong kÕ ho¹ch an ninh tµu).1.38.3 .1 XI-2/9.1.6 B/4.39.1.37.3 .2.2 C¸c biÖn ph¸p khi tµu thùc hiÖn giao tiÕp tµu .2 .3 B/4.2.3 .1 B/4. mµ chØ ®−a ra yªu cÇu duy nhÊt lµ cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin thÝch hîp ®Ó duy tr× viÖc ®¶m b¶o an ninh . XI-2/9.2.38. VÝ dô tµu cã thÓ cung cÊp hoÆc ®−îc yªu cÇu cung cÊp nh÷ng th«ng tin cã thÓ ®−îc ghi trong nhËt ký tµu hoÆc trong tµi liÖu kh¸c nh− nhËt ký an ninh tµu liªn quan ®Õn: .37.2 . vÝ dô nh− b¶n sao giÊy chøng nhËn an ninh bÊt kú ®−îc cÊp cho tµu theo c¸c qui ®Þnh kh¸c Trong tr−êng hîp ng−êi hoÆc hµng ho¸ ®−îc cøu trªn biÓn ë trªn tµu.1.39.5 52 Yªu cÇu XI-2/9. ®Æc biÖt lµ c¸c biÖn ph¸p th«ng th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c tµu treo cê quèc gia lµ ChÝnh phñ ký kÕt C¸c biÖn ph¸p khi tµu thùc hiÖn giao tiÕp tµu .1.tµu ë m−êi lÇn t¹i c¸c bÕn c¶ng tr−íc. ®Æc biÖt lµ c¸c biÖn ph¸p th«ng th−êng ®−îc ¸p dông trong c¸c bÕn c¶ng thuéc chñ quyÒn cña ChÝnh phñ ký kÕt BÊt kú B¶n cam kÕt an ninh nµo ®· ®−îc lËp víi c¸c bÕn c¶ng hoÆc tµu kh¸c B/4.4 KiÓm tra C¸c biÖn ph¸p ®−îc thùc hiÖn khi tµu ë trong bÕn c¶ng thuéc chñ quyÒn cña quèc gia kh«ng ph¶i ChÝnh phñ ký kÕt.4 X¸c nhËn tµu cã giÊy chøng nhËn ISSC hoÆc ISSC t¹m thêi vµ tªn cña tæ chøc cÊp giÊy CÊp ®é an ninh tµu ®ang thùc hiÖn CÊp ®é an ninh tµu ®· thùc hiÖn ë m−êi lÇn t¹i c¸c bÕn c¶ng tr−íc C¸c biÖn ph¸p an ninh ®Æc biÖt hoÆc bæ sung ®· ®−îc tµu thùc hiÖn ë c¶ng bÊt kú tr−íc ®©y nÕu ®· ®−îc ¸p dông ë giao tiÕp tµu/c¶ng trong thêi gian nªu ë môc 3 trªn ®©y.Danh môc kiÓm tra IV (§èi víi an ninh tµu biÓn vµ bÕn c¶ng) Th«ng tin ®−îc tµu chuÈn bÞ tr−íc khi vµo c¶ng (PSC-ISPS-CHK-1) . kÓ c¶ c¸c ®Æc tÝnh nhËn biÕt ®−îc biÕt vµ kÕt qu¶ kiÓm tra thay mÆt tµu ®Ó thiÕt lËp t×nh tr¹ng an ninh ®èi víi ng−êi hoÆc hµng ho¸ ®ã.2 .3 Th«ng tin trong b¶n ghi lý lÞch liªn tôc (CSR).tµu víi tµu treo cê cña quèc gia lµ ChÝnh phñ ký kÕt nh−ng kh«ng yªu cÇu tu©n thñ c¸c ®iÒu kho¶n cña ch−¬ng XI-2 vµ phÇn A bé luËt ISPS. tµu cã thÓ cung cÊp hoÆc ®−îc yªu cÇu cung cÊp nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn: . VÝ dô.2.1 B/4. VÝ dô tµu cã thÓ cung cÊp hoÆc ®−îc yªu cÇu cung cÊp nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn: .2 XI-2/9.tµu víi tµu treo cê cña quèc gia kh«ng ph¶i ChÝnh phñ ký kÕt.1 B/4.38. Thêi gian dù ®Þnh ë trong c¶ng cña tµu.2.2.2 XI-2/9.1 .2 B/4.39. VÞ trÝ cña tµu t¹i thêi ®iÓm lµm biªn b¶n.1 . Ch−¬ng XI-2 hoÆc phÇn A cña Bé luËt ISPS kh«ng lµm chËm trÔ hoÆc ng¨n c¶n viÖc cÊp cøu an toµn trªn biÓn.1.1 .1 . mäi th«ng tin vÒ ng−êi hoÆc hµng ho¸ nh− vËy.5 B/4.3 XI-2/9.

B/4.39.4 .7 & XI-2/5 B/4.39.5 . Trong tr−êng hîp tµu ®−îc bè trÝ ng−êi trªn tµu theo hîp ®ång víi tæ chøc cho thuª thuyÒn viªn. Danh s¸ch hµnh kh¸ch.6 .39.39..4 B/4.39.39. biÕt râ tæ chøc ®ã.5 B/4. Th«ng tin liªn quan ®Õn ai lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc quyÕt ®Þnh bè trÝ ng−êi trªn tµu.8 .9 Danh s¸ch thuyÒn viªn.7 & XI-2/5 53 1 .7 & XI-2/5 B/4.6 B/4.7 . Th«ng tin chung vÒ hµng ho¸ trªn tµu. Th«ng tin liªn quan ®Õn ai lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm bè trÝ thuyÒn viªn hoÆc nh÷ng ng−êi kh¸c ®ang lµm viÖc hoÆc cã mÆt trªn tµu ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña tµu.

2.5 . tæ chøc an ninh ®−îc c«ng nhËn ®−îc ChÝnh quyÒn hµng h¶i uû quyÒn hoÆc bëi ChÝnh phñ thµnh viªn kh¸c theo yªu cÇu cña ChÝnh quyÒn hµng h¶i KiÓm tra cÊp ®é an ninh mµ tµu ®· thùc hiÖn.1 .1.2.2 Th«ng tin an ninh ®Æc tr−ng (Xem PSC-ISPS-CHK-3) KiÓm tra xem giÊy chøng nhËn ISSC hoÆc ISSC t¹m thêi cã trªn tµu.1 .3 .7 54 Yªu cÇu KiÓm tra .1 XI-2/9.3 .Th«ng tin an ninh chung (PSC-ISPS-CHK-2) .2 .1. thêi h¹n hiÖu lùc vµ ®· ®−îc cÊp bëi ChÝnh quyÒn hµng h¶i.2.4 XI-2/9.4 .3 XI-2/9.6 XI-2/4. Ýt nhÊt lµ cÊp ®é do ChÝnh phñ thµnh viªn thiÕt lËp ®èi víi bÕn c¶ng NhËn biÕt sü quan an ninh tµu Khi kiÓm tra c¸c tµi liÖu kh¸c.3 XI-2/9.2.1. kÓ c¶ c¸c biªn b¶n vÒ ho¹t ®éng giao tiÕp tµu .5 CÊp ®é an ninh mµ tµu ®· thùc hiÖn C¸c biÖn ph¸p an ninh ®Æc biÖt hoÆc bæ sung ®· thùc hiÖn C¸c biÖn ph¸p an ninh thÝch hîp ®· ®−îc duy tr×. yªu cÇu b»ng chøng vÒ thùc tËp an ninh ®· ®−îc thùc hiÖn theo chu kú thÝch hîp vµ th«ng tin vÒ diÔn tËp liªn quan cña tµu KiÓm tra c¸c biªn b¶n ë m−êi c¶ng ghÐ vµo gÇn nhÊt. trong mçi tr−êng hîp bao gåm: .tµu ®· ®−îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian nµy. nÕu cã §¸nh gi¸ xem nh÷ng ng−êi chñ chèt vÒ c«ng t¸c an ninh trªn tµu cã thÓ trao ®æi th«ng tin hiÖu qu¶ víi nh÷ng ng−êi kh¸c vÒ c¸c vÊn ®Ò an ninh 2 . kÓ c¶ B¶n cam kÕt an ninh.

14.16.1 .21.6 TiÕp cËn khu vùc h¹n chÕ 2. c¸c khu vùc h¹n chÕ ®−îc thiÕt lËp gÇn c¸c ®iÓm tiÕp cËn ®Ó tr¸nh nhiÒu ng−êi tËp trung gÇn c¸c khu vùc nµy 3 .2 .2 .2 B/9.2. cã thÓ kÕt hîp thùc hiÖn víi bÕn c¶ng Kh¸ch th¨m tµu ®−îc hé tèng trªn tµu KiÓm tra an ninh toµn bé hoÆc tõng phÇn tµu ®−îc thùc hiÖn Cã c¸c chØ dÉn an ninh bæ sung A/7.1 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 1.9 B/9.14.16. buång m¸y.4 .) B/9. cã thÓ xem xÐt .6 B/9.5 .1 .. buång m¸y l¸i.21.4 B/9. cã thÓ xem xÐt 1.2 B/9. nÕu c¸c lÜnh vùc nµy ®−îc quan t©m khi hµnh kh¸ch lªn tµu.2 Bæ sung ®èi víi tµu kh¸ch ë cÊp ®é an ninh 2.16.1 .3 . nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu.7 1.3 .1 B/9.1 ®Õn 9.14.3 B/9.4 B/9. cã thÓ xem xÐt .23. nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu.1 2.16.2 B/9.14. cã thÓ xem xÐt .7 B/9.1 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 1.21.1 .16.22.2 55 Yªu cÇu KiÓm tra Trªn tµu cã c¸c biÓu mÉu kiÓm so¸t diÔn tËp trªn tµu vÒ c¸c ®iÓm tiÕp cËn Cã thÓ nhËn biÕt ®−îc tÊt c¶ nh÷ng ng−êi t×m c¸ch lªn tµu Trao ®æi th«ng tin víi bÕn c¶ng.16. cã thÓ kÕt hîp thùc hiÖn víi bÕn c¶ng Cã thiÕt lËp khu vùc h¹n chÕ phÝa bê.14.4 C¸c khu vùc h¹n chÕ ®−îc ®¸nh dÊu Buång l¸i vµ buång m¸y cã thÓ kho¸ hoÆc b¶o vÖ Buång l¸i vµ buång m¸y ®−îc kho¸ hoÆc ®−îc kiÓm so¸t tiÕp cËn theo c¸ch kh¸c (vÝ dô ®−îc trùc canh hoÆc sö dông c¸c thiÕt bÞ kiÓm so¸t an ninh C¸c cöa khu vùc h¹n chÕ ®−îc kho¸ (vÝ dô. cã x¸c ®Þnh khu vùc an ninh ®Ó kiÓm so¸t Ng−êi ®· ®−îc kiÓm tra cïng hµnh lý cña hä ®−îc c¸ch ly víi ng−êi ch−a ®−îc kiÓm tra cïng hµnh lý Hµnh kh¸ch lªn tµu ®−îc c¸ch ly víi hµnh kh¸ch ch−a lªn tµu C¸c khu vùc kh«ng cã ng−êi th−êng xuyªn gÇn n¬i tiÕp cËn cña hµnh kh¸ch vµ kh¸ch th¨m tµu ®−îc b¶o vÖ H¹n chÕ sè ®iÓm tiÕp cËn Cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n tiÕp cËn tµu tõ phÝa n−íc.2 .5 B/9.4 .2 Bæ sung ®èi víi tµu kh¸ch ë cÊp ®é an ninh 1. buång thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ.1 B/9.2 B/9.Th«ng tin an ninh ®Æc tr−ng (PSC-ISPS-CHK-3) TiÕp cËn tµu khi tµu trong c¶ng 1.3 ..20 B/9.8 B/9.3 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 2.

3 . thiÕt bÞ c¬ giíi hoÆc chã B/9.3 B/9.2 B/9. nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®−îc quan t©m trªn tµu.33. cã thÓ xem xÐt . nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu.4 .2 .47.2 B/9.2 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 2.42.3 B/9. ro-ro vµ tµu kh¸ch ë cÊp ®é an ninh 2.2 NÕu cã sö dông c¸c thiÕt bÞ gi¸m s¸t an ninh.35.27. nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu.42.1 .27.3 §èi víi tµu hµng. cã thÓ xem xÐt .KiÓm so¸t an ninh cña tµu 3.4 5.27.3 .1 & 9.27. kÓ c¶ tµu chë xe.3 B/9.47.46.4 KiÓm tra chi tiÕt hµng.1 .2 KiÓm tra b»ng m¾t vµ kh¸m xÐt Sö dông thiÕt bÞ soi chiÕu/ ph¸t hiÖn.1 B/9.28.30.2 5.2 Lµm hµng 5.46.30.1 B/9.1 B/9.1 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 1.1 .4 KiÓm tra hµng.30. nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®−îc quan t©m trªn tµu.35.2 . nÕu c¸c lÜnh vùc sau ®−îc quan t©m trªn tµu. ro-ro vµ tµu kh¸ch ë cÊp ®é an ninh 1.3 3.28. ®¬n nguyªn vËn chuyÓn hµng vµ c¸c kh«ng gian chøa hµng tr−íc vµ trong qu¸ tr×nh lµm hµng Hµng ®−îc kiÓm tra theo tµi liÖu hµng ho¸ C¸c « t« ®−îc kiÓm tra tr−íc khi xÕp xuèng tµu KiÓm tra c¸c niªm phßng vµ c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng lµm x¸o trén kh¸c ®−îc thùc hiÖn B/9.1 B/9.2 .1 Tµu tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸ cã thÓ thùc hiÖn bëi (l−u ý r»ng cã thÓ bè trÝ kiÓm tra vµ niªm phong hµng tõ trªn bê) .30.1 .1 . chóng kiÓm so¸t theo chu kú Cã bæ sung ng−êi ®Ó trùc canh vµ tuÇn tra an ninh c¸c khu vùc h¹n chÕ Giao nhËn dù tr÷ 4.1 . cã thÓ xem xÐt .2 B/9.2.2 §èi víi tµu hµng.2 B/9. kÓ c¶ tµu chë xe. ®¬n nguyªn vËn chuyÓn hµng vµ c¸c kh«ng gian chøa hµng ®−îc thùc hiÖn KiÓm tra chi tiÕt ®−îc thùc hiÖn ®¶m b¶o chØ cã hµng ho¸ dù kiÕn ®−îc xÕp xuèng tµu C¸c « t« ®−îc kiÓm tra tØ mØ tr−íc khi xÕp xuèng tµu KiÓm tra theo chu kú vµ kiÓm tra chi tiÕt c¸c niªm phong vµ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng lµm x¸o trén 4 B/9.3 56 D÷ tr÷ cña tµu ®−îc kiÓm tra tr−íc khi ®−a xuèng tµu ViÖc kiÓm tra ®−îc thùc hiÖn ®¶m b¶o dù tr÷ cña tµu lµ phï hîp D÷ tr÷ cña tµu ®−îc cÊt gi÷ sau khi ®−a xuèng tµu B/9.2 Trùc canh mÆt boong ®−îc thùc hiÖn hoÆc sö dông c¸c thiÕt bÞ kiÓm so¸t ®Ó gi¸m s¸t an ninh tµu KiÓm so¸t xung quanh tµu c¶ phÝa n−íc vµ phÝa bê B/9. cã thÓ xem xÐt . cã thÓ xem xÐt .1 §èi víi tµu ë cÊp ®é an ninh 1.2 B/9. 9.

KiÓm so¸t hµnh lý göi 6.40 57 5 .1 . cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau .2 ë cÊp ®é an ninh 1. nÕu cã quan t©m. NÕu soi chiÕu/ kiÓm tra ®−îc tµu thùc hiÖn. nÕu cã quan t©m. tÊt c¶ hµnh lý göi ®−îc soi chiÕu vµ/ hoÆc kiÓm tra B/9. hµnh lý göi ®−îc soi chiÕu vµ/ hoÆc kiÓm tra ë cÊp ®é an ninh 2.1 Hµnh lý göi cã thÓ ®−îc soi chiÕu vµ/hoÆc kiÓm tra bëi tµu hoÆc bÕn c¶ng.39 B/9.

Temporary repair by tape → Không được chấp nhận . Check points are as follows: (1) Ăn mòn hoặc hao mòn ở vỏ bao đầu thông gió Corrosion or Wastage of the Casing of Ventilator Kiểm tra bằng mắt và dùng búa gõ Visual inspection and hammering Không có ăn mòn hoặc hao mòn ở vỏ bao của đầu thông gió? No corrosion or wastage of the casing of ventilator? Vỏ bị ăn mòn hoặc hao mòn phải được thay mới (Sửa chữa bằng cách hàn ốp hoặc băng dính không được chấp nhận) Corroded or wasted casing of ventilator is to be renewed.Appendix (H×nh ¶nh vÒ c¸c kiÕm khuyÕt phæ biÕn nhÊt . (Repair by doubling plate or tape is not acceptable.Phô ch−¬ng . Các điểm kiểm tra như sau: Mechanical ventilators are to be properly maintained in good working condition and checked internally and externally.) Cách kiểm tra: How to check: Các hạng mục kiểm tra: Check items: Hành động thực hiện: Action to be taken: Lỗ trên vỏ đầu thông gió Holes of the casing of ventilator Hao mòn trên vỏ đầu thông gió Wastage of the casing of ventilator Sửa chữa tạm thời bằng băng dính .Not acceptable! 58 . Hệ thống thông gió cưỡng bức Mechanical Ventilator Các hệ thống thông gió cưỡng bức được bảo dưỡng đúng cách ở điều kiện hoạt động tốt. được kiểm tra bên trong và bên ngoài.Photos of the most common deficiencies) 1.

Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Không kẻ chữ “Close-Open” No marking of “Close-Open” 59 Kẻ chữ “Close-Open” rõ ràng Clear marking of “Close-Open” . Kiểm tra ở trạng thái mở Operation test of fire damper.(2) Rỉ hoặc thủng cánh chặn lửa Wastage or Holes of Fire Damper Hoạt động của cánh chặn lửa. “Close-Open” is to be clearly marked. Open up inspection Cánh chắn lửa có kết cấu chắc chắn? Không có rỉ hoặc lỗ ở cánh chặn lửa? Are damper flaps structurally sound? No wastage or holes of fire damper? Cánh chặn lửa bị hao mòn phải được thay mới Wasted fire damper is to be replaced with new one. Hoạt động của cánh chặn lửa Visual inspection. Tra mỡ các tay điều khiển không hoạt động Inoperable handle is to be greased up. Operation test of fire damper Chữ “Close-Open” được viết rõ ràng? Is “Close-Open” clearly marked? Cánh chặn lửa bên trong hoạt động bình thường? Is the internal damper operating normally? Chữ “Close-Open” phải được viết rõ ràng. Cách kiểm tra: How to check: Các hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Hao mòn và thủng lỗ ở cánh chặn lửa Wastage/holes of fire damper (3) Sau khi sửa chữa After repair Kẻ chữ “Close-Open” và hoạt động của cánh chặn lửa Marking of “Close-Open” and Operation of Fire Damper Kiểm tra bằng mắt.

được kiểm tra bên trong và bên ngoài. Corroded or wasted air pipe head is to be replaced with new one.2. Kiểm tra ở trạng thái mở Visual inspection and hammering.Corrosion of air pipe 60 . (Repair by patty is not acceptable. Các điểm kiểm tra như sau: Air pipes and natural ventilators are to be properly maintained in good condition and checked internally and externally. Check points are as follows: (1) Ăn mòn hoặc hao mòn đường ống thông gió Corrosion or Wastage of Air Pipe Cách kiểm tra: How to check: Các hạng mục kiểm tra: Check items: Hành động thực hiện: Action to be taken: Kiểm tra bằng mắt và dùng búa gõ.Not acceptable! Hao mòn bên trong đầu ống thông hơi Wastage of inside of air pipe head Ăn mòn đường ống thông hơi .) Hao mòn và lỗ trên đầu ống thông gió Wastage and holes of air pipe head Sửa chữa tạm thời bằng bả bột Temporary repaired by patty → Không được chấp nhận . Open up inspection Không có ăn mòn hoặc hao mòn ở ống và đầu thông hơi? No corrosion or wastage of air pipes and their head? Đường ống bị ăn mòn hoặc hao mòn phải được thay mới Các đầu ống thông hơi được thay bằng đầu mới (Sửa chữa bằng cách bả bột không được chấp nhận) Corroded or wasted air pipe is to be renewed. Ống thông hơi và thông gió tự nhiên Air Pipe and Natural Ventilator Các ống thông hơi và hệ thống thông gió tự nhiên được bảo dưỡng đúng cách ở trạng thái hoạt động tốt.

Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Thành miệng thông gió bị hao mòn Wasted wall ventilator Đầu thông gió bị hao mòn Wasted gooseneck ventilator 61 . Stuck disk float is to be adjusted. Corroded or wasted ventilator is to be renewed. Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Hư hỏng phao nổi – Damage of disk float (3) Ăn mòn hoặc hao mòn trang bị thông gió tự nhiên Corrosion or Wastage of Natural Ventilator Kiểm tra bằng mắt và dùng búa gõ.(2) Hư hỏng hoặc kẹt phao nổi Damage or Stuck Disc Float Kiểm tra ở trạng thái mở Open up inspection Không có hư hỏng? No damage or stuck of disc float? Đĩa nổi được thay mới Đĩa bị kẹt được điều chỉnh Damaged disk float is to be replaced with new one. Visual inspection and hammering Không có ăn mòn hoặc hao mòn ở trang bị thông gió? No corrosion or wastage of ventilator? Trang bị thông gió bị ăn mòn hoặc hao mòn được thay mới.

Missing nut or bolt is to be provided. Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Mất đai ốc của đầu thông gió Missing butterfly nut of gooseneck ventilator Mất bu lông của đầu thông hơi Missing bolt of air pipe head 62 .(4) Mất đai ốc hoặc bu lông Missing nut or bolt Kiểm tra bằng mắt Visual inspection Không bị mất đai ốc hoặc bu lông? No missing nut or bolt? Đai ốc hoặc bu lông bị mất phải được cung cấp.

Xuồng cứu sinh và cần nâng hạ xuồng cứu sinh Lifeboat and Lifeboat Davit Xuồng cứu sinh. Check points are as follows: (1) Hư hỏng hoặc hao mòn xuồng cứu sinh Damage or Wastage of lifeboat Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be takeni: Kiểm tra bằng mắt Visual inspection Không hư hỏng hoặc hao mòn xuồng cứu sinh? No damage or wastage of lifeboat? Phần hao mòn được thay mới Xuồng cứu sinh hư hại được sửa chữa hoặc thay mới. Damaged lifeboat is to be repaired or replaced. Các điểm kiểm tra như sau: Lifeboats including their equipments and lifeboat davits are to be properly maintained in good condition. kể cả các thiết bị của xuồng và cần nâng hạ xuồng cứu sinh được bảo dưỡng đúng cách ở trạng thái thoả mãn.3. Hao mòn giá phanh Wastage of support bracket Hao mòn đế bắt đai ốc giữ Wastage of keel nut Hư hỏng thân xuồng Damage of shell 63 . Wasted part of lifeboat is to be renew.

Corroded lifeboat davit is to be renewed. Không hao mòn pu li hoặc móc? No wastage of sheave or hook? Puli hoặc móc bị hao mòn được thay mới. Wasted sheave or hook is to be replaced with new one. Visual inspection and hammering. Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Ăn mòn cần nâng hạ xuồng cứu sinh Corrosion of lifeboat davit (3) Hao mòn puli hoặc móc Wastage of Sheave or Hook Kiểm tra bằng mắt và búa gõ. Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Hao mòn ròng rọc hạ Wastage of boat fall block Hao mòn móc và vòng nối Wastage of hook and ring 64 .(2) Ăn mòn cần nâng hạ xuồng cứu sinh Corrosion of Lifeboat Davit Kiểm tra bằng mắt và búa gõ Visual inspection and hammering Không có ăn mòn ở cần nâng hạ xuồng? No corrosion of lifeboat davit? Cần nâng hạ xuồng bị ăn mòn được thay mới.

Inadequate resetting Đặt đúng . Được hoạt động và bảo dưỡng theo Sổ tay của nhà chế tạo.Adequate resetting Chốt xoay không đúng trạng thái Incorrect condition of turn buckle Chốt xoay đúng trạng thái Correct condition of turn buckle Cáp nhả và phanh bị uốn Bent release cable and bracket 65 .(4) Đặt không đúng cơ cấu nhả có tải Inadequate Resetting of On-load Release Gear Kiểm tra bằng mắt Visual inspection Cơ cấu nhả có tải được đặt chính xác? Is on-load release gear properly resetted? Chốt xoay và cáp nhả thẳng hàng? Are turn buckles and releasing cables in a straight line? Hai đầu của chốt xoay đảo hướng Are both ends of turn buckles alternate direction? Không hư hỏng cáp nhả? No damage of release cable? Cơ cấu nhả đặt không đúng được đặt lại Inadequate resetting on-load release gear is to be rectified. Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Đặt không đúng . To be operated and maintained in accordance with maker’s Manual.

Incorrect position of the lever Vị trí đúng của đòn bẩy .Correct position of the lever Cáp nhả bị hư hỏng Defective release cable Cáp nhả bị hư hỏng Defective release cable 66 .Vị trí không đúng của đòn bẩy .

wasted or missing equipment is to be replaced with new one. wastage or missing of equipment? Thiết bị bị hư hỏng. Damaged.(5) Hư hỏng hoặc hao mòn thiết bị Damage or wastage of equipment Kiểm tra bằng mắt Visual inspection Không hư hỏng. hao mòn hoặc bị mất được thay mới. Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Hao mòn và hỏng chỗ ngồi Wasted and broken thwarts Mái chèo hư hỏng Broken oars Nứt đường ống bơm hút khô Cracked hose of bilge pump Mái che bị rách Worn canopy cover 67 . hao mòn hoặc mất thiết bị? No damage.

4. Thiết bị lọc dầu Oil Filtering Equipment Thiết bị lọc dầu và báo động 15 ppm được kiểm tra hoạt động ở trạng thái thoả mãn. Sampling test for the filtered water from the test cock of the oil filtering equipment or the outlet of the oil content meter in a cup are to be carried out periodically.Clean sampling water 68 . Các điểm kiểm tra như sau: Oil filtering equipment and 15 ppm alarm are to be operationally tested in good working condition. Check points are as follows: (1) Thử mẫu Sampling test Cách kiểm tra: How to check: Thử mẫu đối với nước được lọc từ cốc thử của thiết bị lọc dầu hoặc đường ra của thiết bị đo hàm lượng dầu trong cốc được thực hiện định kỳ.Oily sampling water Sau khi lọc After flushing Nước mẫu sạch . Oil water separator and discharge pipe are to be cleaned. Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Nước mẫu lẫn dầu . Không có vết loang dầu nhìn thấy trong nước mẫu? No visible traces of oil in sampling water? Thiết bị phân ly dầu nước và đường ống thải được vệ sinh.

Dầu trong thiết bị lọc Oily inside of cleaning Phin lọc sau khi được vệ sinh Oily coalescer After cleaning Dầu trong đường ống thải Oily inside of discharge pipe Sau khi vệ sinh After cleaning Oily coalescer Phin lọc After cleaning Sau khi vệ sinh 69 .

Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Bích của đường ống nối tắt Flange connection to by-pass line Sau khi sửa chữa After rectification 70 . By-pass line is to be removed.(2) Đường ống trái phép Illegal Piping Kiểm tra bằng mắt Visual inspection Không lắp đặt đường ống nối tắt từ thiết bị lọc dầu? No by-pass line fitted to oil filtering equipment? Đường ống nối tắt được cắt bỏ.

Action to be taken: Corroded or wasted hatch cover and small hatch are to be renewed. Wastage of small hatch Nắp nhỏ bị thủng Holed small hatch Ăn mòn nắp hầm hàng . Các điểm kiểm tra như sau: Hatch cover and small hatch are to keep satisfactory weather tightness. Check points are as follows.5. Nắp hầm hàng và các nắp nhỏ Cargo Hatch Cover and Small Hatch Nắp hầm hàng và các nắp nhỏ được giữ thoả mãn kín thời tiết.Corrosion of hatch cover 71 . (1) Ăn mòn hoặc hao mòn nắp hầm hàng hoặc các nắp nhỏ Corrosion or wastage of cargo hatch cover and small hatch Cách kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt và búa gõ How to check: Visual inspection and hammering Hạng mục kiểm tra: Không có ăn mòn hoặc hao mòn nắp hầm hàng hoặc các nắp nhỏ? Check item: No corrosion or wastage of hatch cover and small hatch? Hành động thực hiện: Các nắp hầm hàng hoặc nắp nhỏ bị ăn mòn hoặc hao mòn được thay mới.

(2) Mất đai ốc và mã Missing nut and bracket Kiểm tra bằng mắt Visual inspection Không mất đai ốc và mã? No missing nut and bracket? Đai ốc và mã mới được cung cấp New nut and bracket are to be provided. Dăng cao su bị hư hỏng Deteriorated rubber packing Doăng cao su bị hỏng và nứt Deteriorated and cracked rubber packing 72 . Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Mất đai ốc của nắp nhỏ Missing nut of small hatch (3) Hư hỏng hoặc nứt doăng cao su Deteriorated or Cracked Rubber Packing Mất đai ốc và mã Missing nut and bracket Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Kiểm tra bằng mắt Visual inspection Doăng cao su làm kín không bị hư hỏng hoặc nứt? Is rubber packing deteriorated or cracked? Doăng cao su làm kín bị hư hỏng hoặc nứt được thay mới Deteriorated or cracked rubber packing is to be replaced with new one.

Damaged or wasted securing device is to be replaced with new one. Cách kiểm tra: How to check: Hạng mục kiểm tra: Check item: Hành động thực hiện: Action to be taken: Cơ cấu giữ bị hao mòn Wasted securing device Sau khi sửa chữa After repair Cơ cấu giữ bị cong Bent securing device 73 .(4) Hư hỏng hoặc hao mòn cơ cấu giữ Damage or Wastage of Securing Device Kiểm tra bằng mắt Visual inspection Không có hư hỏng hoặc hao mòn cơ cấu giữ? No damage or wastage of securing device? Không mất cơ cấu giữ? No missing securing device? Cơ cấu giữ bị hư hỏng hoặc hao mòn được thay mới.

6. kể cả bơm chân không. (1) Thử chức năng bơm cứu hoả sự cố Performance test of emergency fire pump Áp lực đủ Adequate pressure Bơm cứu hoả sự cố . Check points are as follows: Hoạt động không đúng Inadequate Operation Cách kiểm tra: Thử chức năng của bơm cứu hoả sự cố được thực hiện định kỳ How to check: Performance test of emergency fire pump is to be carried out periodically Hạng mục kiểm tra: Bơm cứu hoả sự cố hoạt động bình thường? Check item: Are emergency fire pumps operating normally? Áp lực cung cấp bình thường Is delivery pressure normal? Yêu cầu áp lực tại các họng nước: Required pressure at hydrants: GT ≥ 6000: 0. Bơm cứu hoả sự cố Emergency Fire Pump Bơm cứu hoả sự cố được thử định kỳ với áp lực thích hợp và các thuyền viên trên tàu được làm quen với hoạt động của bơm cứu hoả sự cố.Emergency fire pump 74 Bơm chân không .27 N/mm2 6000 GT and over: GT < 6000: 0. Các điểm kiểm tra như sau: Emergency fire pump is to be tested periodically with adequate pressure and the ship’s crews are to be familiar with operation of emergency fire pump.25 N/mm2 under 6000 GT: Hành động thực hiện: Bơm cứu hoả sự cố hư hỏng.Vaccum pump . Action to be taken: Deficient emergency fire pump including vacuum pump is to be repaired. được sửa chữa.

Kỹ thuật viên vô tuyến điện được bố trí nếu cần thiết.Trang bị vô tuyến điện MF/HF MF/HF Radio Installation Trang bị vô tuyến điện được thử hoạt động ở trạng thái thoả mãn bằng cả hai nguồn AC và DC. liquid level and terminal voltage of batteries sufficient? Hành động thực hiện: Trang bị vô tuyến điện MF/HF không hoạt động được sửa chữa. và nhân viên GMDSS được làm quen với hoạt động của trang bị vô tuyến điện MF/HF. Action to be taken: Inoperable MF/HF radio installation is to be repaired. 7. mức chất lỏng và điện áp của các ắc qui đủ? Are specific gravity of acid. Radio technician is to be arranged if necessary. Bàn điều khiển trang bị GMDSS GMDSS communication console Ắc quy sự cố Emergency battery Bảng điện cung cấp cho trang bị VTĐ MF/HF Switch Panel for MF/HF radio Công tắc AC và DC Switch of AC and DC power 75 . Check points are as follows: (1) Trang bị vô tuyến điện MF/HF không hoạt động Inoperable MF/HF Radio Installation Cách kiểm tra: Thử hoạt động sử dụng nguồn AC và DC How to check: Operation test using AC and DC power Hạng mục kiểm tra: Trang bị MF/HF hoạt động bình thường? Check item: Is MF/HF radio operating normally? Nhân viên GMDSS có khả năng chuyển nguồn từ AC sang DC Is GMDSS officer able to switch the power from AC to DC? Tỷ trọng riêng của axít. Các điểm kiểm tra như sau: MF/HF radio installation is to be operationally tested in good working condition by using both AC and DC power and the GMDSS officers are to be familiar with operation of MF/HF radio installation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful