11"II~illl~~~II~I~li~~illil]1 Jf~li~~II"1

8588633
CU58609482 -

€olumbia Ilntbttsttp
in tbt
(:ttp of j}tbJ
LIBRARY

~ork

~~--.-------

INSEMNATATEA

STUDIILOR SLAVE
PENTRU

ROMINI
DE

A

\,I

lOAN

BOGDAN

-

Profesor la U niveraitatea din Bucurestf, membra corespon d cut al Academiel Romine ~i al Societalil de latoria ,i antichitatile ruse,tl de Ia Universitatea din Moscva.

BUCURE~Tl
EDITURA LIBRARIE[
21, Calea

SOCECU & Compo
21

VictorieY,

1894.

mal mare, dectt cea schijata in leetiunea mea introductiva. Convingerea aceasta m'a facut s'o public f~ra. nicl o schimbare, adaoglnd numal cite va note bibliografice sub text.

Bogdan.

!Domnilor,
Inainte de a incepe cursul anulut acestula, dati-nil voe sa va vorbesc clteva cuvinte despre locul ce ocupa popoarele slave in istoria universals ~i romtna, despre studiile facute asupra lor de straini, despre msemnatatea cea mare a acestor studil pentru not Romini! ~i in sflrsit 'uespre modul cum cred en ca ar trebui facute in univer. sitatea noastra, Aceste clteva cuvinte vor servi de introducere la cursul de "limba paleoslovenica" §i va vor arMa in liniamente generale directiunea noilor studil ce ve~l ayea ocasie sa face~l de aci 'nainte.

-6-

'xi

Popoarele slave, care ocupa astazl in mase compacte aproape tntreg ostul §i 0 parte din sudostul Europei §i dintre care unele a11 ajuns pana in vecinatatea Ba varier §i SaxonieI, sunt una din grupele cele marl de popoare in d 0e u r 0 pen e. A§eza ~l din tim purl preistorice in §esurile baltoase, ce se intind dela Carpatl spre ost, §i atingind de o parte marea baltica. in vecinatate cu popoarele litvane §i finice, de alta. parte marea neagra in vecinatate cu popoarele nomade de origine turana §i iranics, Slavil a11 trait multa vreme tmpreuna, pastrtnd civilisatia comuns mo§tenita din trunchlul indoeuropean §i desvoltlnd-o mal' departe conform cu individualitatea lor etnica. Aceasta indelunga convtetuire a popoarelor slave in timpurile prelstorice, care la din§iI tin pana in veacul I al eret 'cre§tine, explica nenumaratele puncte de atingere ce exista astazl intre feluritele semintn slave, cu toate ca ele s'an des-

pllrtit unele de altele eel putln de 15 veacurl. 1) In urma mi~c~ril celel marl a popoarelor germanice de la nord spre sud-vest ~i a Hunilor dela ost spre vest, cunoscuta in istoria universala sub numirea de emigra!iunea popoarelor, Slavil an fost tmpinst din locuintele lor primitive spre sud ~ispre LJ vest. Puterea de expansiune, ce se acumulase in timpul convrejuirit lor prin Inmultirea populatiel ~i printr'un inceput de diferentiare in seminjn independente, fu pusa in miscare ~i Blavil tncepura a se Htti spre sud ~i spre vest. 0 parte din el an ocupat, incet cu incetul ~i pe nesimjite, cam din veacul III - VII, toate 'partile locuite azt de Bulgarl, Sirb!, Slovenl, CehI, Moravt, SlovacI, SorabI; a1til, ca Polonil
1) Asupra raportulul de Inrudire cu celelalte popoare indoeuropene ~i asupra vietil lor comune, inainte de despartirea in semtntit, se poate cetl, de~i cu multe reserve, Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte, ed. 2, 1887, cartea I, cap. I, II.

-8-

§i Ru§il, au ramas in locuintele lor primitive, H!.tindu·se Polonii spre marea baltica, Ru§i1 spre Volga §i marea neagra. Dupa a~ezarea lor in lacuintele cele nona Sla vlt, unit mal curind, al~il mal tarziu, unil de buna voe, altiI siIi~l prin armele vecinilor §i staplnitorilor, parasira credintele lor pagtne §i imprurnutara. in schimb religia crestina §i 0 mare parte din organisatia politica a popoarelor, tntre carl: s'an asezat, Astfeliu vechla civilisatie paglna a Slavilor facu loc cam prin veacul IX §i X, la unit chlar mal tarziu, unet tndoite civilisati! crestine: una rasariteana §i greceasca, alta apuseana §i romans 2). Acest dualism a avut 0 influenta definitiva asupra desvoltaril istorice ulterioare a semintiilor slave. 0 parte

I

') Cf. asupra acestuI lucru Pypin fjiSpasovie, Geschichte der slaviehen Literaturen, Leipzig 1880, "introducerea" fjicapitolul despre nistoria popoarelor slave !,Iiunitatea lor nationala". (.Einleitung", page 1 fji urm., .die Geschichte des slavischen Volksstammes und die Frage der nationalen Einheit" pag, 28. fji urm.)

-9-

din ele ramasera sub influenta esclusiva a imperlulut bizantin, cum au fost Bulgarit, Strbil ~i Rusil, 0 alta parte cazura sub influenta statelor germane §i a catolicismulul, cum au fost Slovenil din Panonia, Moravit ~i Cehil, Sorabil §i Polonif. Preponderamia cooirsitoare a statelor crestine, ortodoxe san catolice, ~i slaba organisa,ie politica a popoarelor slave in momentul ctnd acestea apar pe scena istoriel europene, lata eel dol factorl puternict, carl au impledeeat 0 desvoltare naturala ~i independenta a oivilisatiel vechr slavone §i carl au facut ca Slavil stl joace pana aeum in raport ell numarul lor (astazt de 95 de milioane) un r01 foarte neinsernnat in istoria culturet europene. o parte din el s'an absorb it foarte curind in popoarele conlocuitoare: astfeliu s'a intimplat cu seminjiile pol abe ~i lechitiee din Germania de nord, astfeliu ell Slovenil din Panonia ~i cu cel din Dacia; 0 alta. parte an fost subjugatl de popoare mal puternice, ca BulgariI

-

10-

de Bizantini, Borabil §i Cehil de Germanl, Ru§il de 'I'atarl, §i au fost ~inutl in sclavie san se desvoltara in strtnsa dependenta de organisatia staplnitorilor. Abla spre tnceputul timpurilor moderne s'an ridicat la 0 insemnatate mal mare Cehit, PolonU *i Ru§i~; acestia all produs 0 civilisatie proprie destul de bogata, ce s'a rasfrlns chiar asupra altor popoare europene. Pentru a cita citeva exemple, va aduc aminte de miscarea religioasa §i reformatorica a husitismulut, de perioada de inflorire a echotaeuce; Lavechea universitate din Praga, de misiunea civilisatorie a Poloniet £n orient, de pilda in Litvania §i in Moldova, lar a Rusier, in Asia, d. p. Intre popoarele fino-ugrice. Astaz! popoarele slave tind fie-care cu multa rtvna sa.-§l asimileze productele culturale ale celor-lalte popoare mal inaintate §i mal putemice §i vor sl1-§l afirme eu toatele viaja ·lor indio. viduala, Tendinta aceasta se manifesta de 0 potriva la cele libere, ca §i la

-11-

celesubjugate. Unul dlntr'Insele este, precum §ti~I C'U to~il, un factor principal in actualul sistem de state al Europet ~i daca nu prin civilisatia, cel putin prin puterea sa atrage asupra sa serioasa atentiune a tuturor oamenilor luminatt. Putina Insemnatate politics §i eulturala, ce an avut popoarele slave in trecut, a fost causa de capetenie, ca inva~a~il §i oamenil de stat al Europei, inceplnd din timpurile eele mal vechl §i pana astazt, s'au ocupat eu ele numal incidental. ~tirile istorice asupra acestor popoare sunt din pricina aceasta foarte sarace ; pentru cele mal veehl timpurl, d. p. pentru inceputurile evulul mediu, aeeste §tirl sunt eu totul nesufieiente. Nu e dar de rnirat ca viata istorica a popoarelor slave e foarte putin cunoscuta §i eli parerile ee s'an seos la iveala in diferite tim purl asupra lor an fost de eele mal rnulte ort ran intemelate §i contrazicatoare. Daca ne mal gindlm la aversiunea profunda. a popoarelor din vestul Europel, mal ales a Germanilor, fa~a.

-

12-

de Slavl, ne vom explica u~or toate

'-./

teoriile absurde, ce s'an pus in circulatie pana prin secolul nostru asupra originel ~i istoriel Slavilor. Dar odata cu renasterea politica §i culturala a popoarelor slave (care renastere a fost' pana la un oare-care punct resultatul con§tiintel originet lor comune) a inceput a fi studiat mal de aproape §i trecutul lor. Dela modestele incercarl ale unul Dobrowsky, Kopitar, Vostokovs §i cet-laltl slavi§t1 dela sflrsitul secolulut trecut §i tnceputul secolulul nostru, am ajuns, prin lucrarile unut Safarik, Miklosich, Sreznevskij, Jagic, Daniele etc. a ayea astazt o tntreaga §tiintil a fi I 0 log i e 1, s l a v e, a caret sfera cuprinde tot ce au gindit ~i an produs pana acum popoarele slave, Intocmal cum filologia clasica se ocupa eu studiul productelor civilisatlunef grecoromane, filoJogia germanica cu studiul civilisatiunet germane, §. a. m. d. Filologia slava se alatura astazt cu modestie, tnsa cu demnitate, pe Itng:l suro-

-

13-

rile .el mal marl: filologia clasica, fllologia germanica §i filologia romanica. Aproape toate universitatile marl din Europa posed de mal mul~l ant catedre de filologla slava. Astfel Parisul, Oxfordul, Berlinul, Lipsca, Breslaul, Viena, Grazul, BudaPesta, Cracovia, Lembergul. Nu mal vorbesc de universitatile slave, ca Praga, Agramul, Belgradul §i toate cele din Rusia, unde filologia slava are in fie-care universitate mal mul~l representantt. Studiul limbilor, literaturilor, istoriet §i antichitatilor slave se afla astazl in manila multor inva~a~I de primul rang, cum este Jagic la Viena, Leskien la Lipsca, Bruckner la Berlin, Baudoin de Courtenay la Dorpat, Sobolevskij la Petersburg, Jirecek la Praga, 3) Malinowski la Cracovia, Novakovic la Belgrad §i multI al~n, carl prin cercetarile lor ~tien~ifice au §tiut sa destepte in sferele strains Sla vilor interes §i simpatie pentru
I) In timpul din urma Jirecek a trecut la universitates din Viena, lar Baudoin de Courtenay la cea din Cracovia.

G

-

14-

\)

\,

cunoasterea acestor popoare pana acum pre a despretuite, Daca filologia slava n'ar avea pentru nol Romlnn decit interesul general, ce ea tl are pentru Germani, Francejl san Englejl, ar merita sit atba un loc intre studiile noastre universitare, ca 0 complectare necesara acelor·laIte studit istorice, filologice §i linguistioe. Astazl este un lucru recunoscut de to~l, cit istoricit Europet, mal ales al Orientulul european §i at Bizantulut, precum §i linguistif, nu se pot dispensa de cuno§tinta limbilor slave. Filologia slava are insa pentru not Romlnil 0 deosebita importanja, 0 importanja mal mare decit pentru toate cele-lalte popoare nesla ve, de oare-ce not, abstractiune faclnd de Litvant, suntern singurul popor neslav in Europa, care am suferit 0 Inriurire directa §i statomica din partea Slavilor, tmprumutind ~i pastrind mal muIte secole limba, literatura §i cultura lor. Via~a noastra din trecut a fost de

-

15 -

prin veacul al 6-1ea tncoace intr'o nedespartita legatura cu viata popoarelor slave, care s'an asezat in mijlocul §i in jurul nostru. Inca din timpul invasiunilor barbare ne-au gasit aci S l 0- L venH, acea semintie slava, care din locuinjele comune §i stravecht ale Slavilor s'an indreptat spre sudul Europet ~i an inundat mal tot teritoriul vechel Panonit, Daciei tralane, Moesiilor, Dalma~iel, Macedoniet, Noriculul §i Illrloulut; ace§tl Slovenl ne-an gasit aci, s'au a§ezat intre not §i all trait cu nol la un loc, pana ce cu timpul Ell an lmprumutat limba noastra, dindu-ne in schimb 0 parte din institutiile lor sociale §i politice 4). Mal tarzit; am fost sub staplnirea Bulgarilor in timpul primului lor
4) Asupra Slovenilor din Dacia cf diferitele lucrArl ale lui Miklosich, ca d. p. nSlavische Elemente im Rumunischen", introducerea, sau "Die Sprache der Bulgaren in Siebenbiirgen" sau nFormenlebre del" altslovenischen Spracbe in Paradlgmen", tntroducerea, I}i gramatica lui comparatlva, tn diferite locurl; nu de mult a tratat acest sublect ~i Kalina in Introducerea scrieril sale: Studyja nad historyjs j~zyka bulgarskiego, Krak6w, 1891.

-

16-

Imperia ~i am format lmpreuna cu din§il al doilea Imperia bulgar, care poarta din aceasta pricina §i numele de imperiul rornlno-bulgar 0). Dela el. am tmprumutat slujba bisericeasca slavona §i Impreuna cu aceasta limba slavona in biserica §i in stat. Aceste trnprumuturt sunt foarte vechl , cact cele dinttln §tirl istorice din evul mediu asupra noastra ne gasesc cu limb a slavona in biserica §i in stat. Toate rnanuscriptele vecht gasite in ~11.rilenoastre §i scrise de Romtnl, precum §i to ate actele voevozilor nostrit muntenl §i moldovenl, sunt facute in aceasta limba. A§a dar toate manifestatiunlle inteligentil romtnesti din primele veacun ale existentij noastre politice independente pans in veacul al XVI se facean esclusiv
5) Asupra raporturilor noastre cu BulgariI e de cetit Istoria Bulgarllor de C. Jlreeek, editia german a Praga 1876 !}i editla augmentata ruseasca Odesa 1878. In urma au tratat acesta chestiune mal pe larg Miletic f,liAgura in studiul lor nDaco-Romini'( f,li literatura lor slava", Sofia 1893 (vol, IX din Sbornicul ministeriulul de culte bulgar),

-_ 17 -

in limba slavona. Ea a continuat a tra! §i in veacul al XVII, ba, eu totul nu ne-am lapadat de dinsa dectt in veacul al XVIII, pentru a tmprurnuta 0 alta. limba straina, pe cea greceasca, Literile slave le-arn pastrat, precum §ti~I, pana mal acum 30 de anI. ~i sit nu creden cit limba slavona era la not 0 limba moarta, intrebuin~atlt numal de popl in bisericl §i de diact tu cancelariile domnestt, cum este d. p. astazt limba latina. in bisericile catolice. Nu. De limba slavona se ser- L/ vean Rominil- bine in~eles carturarit, adeca clerul mal malt §i boerit inva.~a~lrn afacerile lor zilnice. In aceasta limba se scriean oorespondentele private, zapisele, foile de zestre, testamentele, documentele de mo§il §i de judecit~l, eu un cuvint, toate actele scrise, cite se oblctnutan pe vremurile acelea in relatiunile dintre oarnenl. Ba ce este mal mult, in aceasta limbit este depusa chlar istoriografla cea mal veche a ~il.rilor noastre. Cronicaril §i anali§til mol2

J

-

IS-

J

dovent §l-ail scris cronicele §i analele lor pana pe la sflrsitul veacului al XVI numat rn slavoneste.s) §isuntem in drept a presupune c~ tot a§a ail facut cronicaril §i analistii muntent in timpurile cele mal vechi. Dac:l dar limba slavona, fie in dialectul bulgaresc, fie in eel rusesc, a slujit stramosilor nostrit drept mijloc" de comunicare a glndirel lor, nu sun tern datorl a 0 studia not astazt, eel carl ne ocupam de istoria neamulut nostru, pentru a putea tntelege printr'insa scrierile ramase de la strabunl ? Cilel nimic din tot ce s'a seris in perioada cea veche a istoriel noastre nu putem tntelege f:lr:l de dtnsa, Dar nu numat atita. Limba slavona, Intrebulntata de strabunit nostrit cum tntrebuintam not astazl limba franceza §i germana, sail cum se tntrebuinta in epoca fanariota limba greeeasca, n'a trecut f«1r:l sit lase urme adinct asupra
8) Vezl •Vechile cronice moldovenestt pll.nll. Ia Ureehe", Bucurestl 1891.

-

19 -

limber romtnestt. Se ~tie pre a bine, ce

suma snorma de elemente slave posede limba vorbita astazt de totl Rominil. Aceste elemente s'an introdus intr'insa pe doua c:11 diferite: 1) prin contactul imediat ~i zilnic cu Slavil, mal ales cu vechil Slovenl, apol cu Bulgarit, Polonit • ~i RlI~il, 2) prin hierarhia bisericeasca ~i politica ~i prin Imprumuturl literare. Este incontestabil ca 0 mare parte din termini! slavont tntrebuinjap de totl Romlnil, d. p. termini! privitorl la hierarhia bisericeasca, au treeut in limba noastra pe cale literara; nu este tnsa mal putin adevarat ell multe cuvinte de origine slava, atlt din domeniul lumet din afara, cit ~i din domeniul starilor sufletestt, le-arn luat direct de la Slavl, Ie-am Imprumutat, a~a zicind, din gura lor, tntocmar cum ~i din~ilau imprumutat dela nolo suma de euvinte trnpreuna cu 0 suma de lucrurl, pe care le-an vazut intHa~daM la not. Este un Jucru ~tiut ~i nu trebue sa insistam aci asupra lUI, e:1 mare parte din ter-

V

-

20-

mini! privitcn la viaja pastorala §i la economia vitelor, cum sunt: catun, strungl1.,baciO, turrna, chlag, brlnza, urda, zar, rinza etc., l-au luat Malorosit, Polonit, Slovacit, Cehil, Slrbit §i Bulgaril dela not"), Este dar de neaparata trebumta , pentru a studia lexiconul limbe! romine, 8l1.§tim limbile slave, cu deosebire limba paleoslovenica, lirnba bulgara, strbeasca, malorosa, ruseasca §i polona, Lipsa acestor cunostinte la generatia trecuta de invl1.~a~la fost causa ca studiile noastre lexicologice au r11.mas pana mal deunazt a§a de slabe §i defectuoase. Nu voiu ilustra aceasta cu multe exemple, cact de buna seama fie-care din Dv. a avut ocasie sa citeasca destule in studiile sale de lim ba romineasca. Etimologil ca a gre/Ji din lat. gressus, nu din slav. gresiti, ca grinda din lat. grunda, nu din slav. grGda, dobinda din lat. do abunde
7) Asupra acestora se poate ceti Miklosich, Ueber die Wanderungen der Rumunen tn den Dalmatinischen Alpen und den Karpathen, Wien 1880.

-

21 -

"datl cu prisos", nu din slav. dob q d q , etc. etc., se gasesc Cll droala in vechile noastre tratate gramaticale §i lexicologice 8). N'are cineva decit sa la in mlna un dictionar romtnesc din cele vechl, d. p. dictionarul de Buda de la 1825 san Glossariul lut Maxim §i Lau8) Foarte bogat in etimologil de felul acesta este raposatul MangIuca, ultimul representant al direc~iuneI antislaviste in etimologia romina. La el gasim etimologii ca urrnatoarele : 9 loa b Ii nu derivil <lin slav. gZoba, ci din ngabela" "prin metatesa lul l g Z a b a ~i prin tnaltarea luI (1 in 0 9 16 b a"; gZoata nu deriva din slav. glota, ci din gnotus, gflota in loc de gnatus, gnata: la inceput ar fi insemnat fiu, fata ; t r up nu deriva din slav. trup ..., ci din truncus; gol nu din slav. 9 0 I ~, ci din 11 0 Ie, 11 e u Ze = de~ert In unele dialecte frantuze~tl; len e nu din len l., ci din lana in dialectele italiene; co abe nu din slavk 0 b l., cu aceeast tnsemnare, ci din latinescul c u, llio; cote! nu din slav. kohcl. sail kotecl. cu aceea~l tnsemnare, ci din latinescul cub i t us, rom, cot; 9 r ij a nu vine din slav. 9 r Y i a "durere .de stomah" "durere" sail mal probabil din bulgarescul gdia grije, ci din ailigentia, tar negrija din negligentia "din negligere prin aferes! 9 Zig ere, prin trecerea luI Z in ,. ~i a lut 9 e tn j e 9 r ij ire". Prin ast-felhi de etimologiI voea Mangluca sa "chlarifice opiniunea publica cea rnistitlcata prin slavlstt", Familia, XIX, pag. 631.

-

22

-

rian de la 1871, §i sa-l compare cu dictionarul etimologic al lUI Cihac sau cu Magnum Etymologicum al d-nulut Hasdeu, ca sa constate la fie-care pagina progresul cel mare al etimo log iet rom£ne, realisat prin aceste doua lucrart de merit. E adevarat e11.Oihac, prin tendinta lUI de a descoperi cit se poate de multe cuvinte slavone in limba romina - tendinta nascuta din reactiunea impotriva celor ce cautati sa ascunda §i sa. elimineze aceste elemente-a produs in unele sfere ale publiculut nostru 0 dispositie dujmanoasa §i neincrezatoare fatj, de studiile slave. Aceasta a fost tnsa 0 dis.R0si~ie trecatoare, In curind se vor con vinge to~l - cact invl1tatil nostrlt eel distins! de mult sunt convinst despre aceasta - ea. 0 cercetare serioasa §i aprofondata a materialulut lexical al limbe! romine este eu totul imposibila fitrit limbile slave. Rornanistul , eare vrea s11.se ocupe cu limba romtna, trebue sit fie pana la un oare-

-

23-

care punet §i slavist .. In intrunirea aeestor doua calit:1.tl consista meritul eel mare al d-lut B. P. Hasdeu. Dar not n'arn tmprumutat dela Slavl numal cuvinte, ci precum era natural s11 se intlmple in urma unel lungt convtetulrt cu el, am imprumutat deja din~il 0 suma de obiceturt, credinte, 8upe,.sti,i~ §i institu,U, care an ramas un bun statornic al poporulut nostru. Cine va fi lnceput sa-studieze 0 parte din datinele §i obiceturile poporulul romtn in comparatie cu ale altor popoare, sa zicem d. p. obicelurile dela hunt'l, a trebuit sa vada numal decit c11, de§i ele se aseamana mult cu obicelurile popoarelor celor mal indepartate, ele se apropie totu§1 mal mult de ale Slavilor din [urul nostru. Daca atl rasfoi nNunta la Romlm" de dnul Marian, atl constata ca Rominil din Banat an multe lucrun comune cu Strblt, Iar eel din Bucovina §i Moldova eu Malorosit. Ast- felin se esplica cum de pe ltnga terminn de origine

LI
L/

-

24-

s'an Introdus in Banat termim slrbestl, Iar in Moldova §i Bucovina termini rusestl, care in unele pftrt1 se pastreaza tmpreuna cu eel vechl latinl, in altele msa au inlocuit cu totul pe acestia. Ast-feliu asistenjil mirelut, carl de oblcel se numesc vatiJ,je~, /rafl de mire san ctu em at o r«, se numesc in Banat d ev er~, d i v e r ~ , g tav erz, g ht a v er ~ (sirb. djever), tar asistentul nunulul se chlama tarisfat (slrb, stari svat ; svat = conviva nuptialis): ambele numirl necunoscute in Moldova, Bucovina §i Muntenia. In Moldova ~i Bucovina asistentul mirelut se chtama drujbu (rus. druzba, plsl. druzsba=sociil, asistenta miresel druse a (rus. druzka socius, plsl. druzska=amlca), larvMS.ji~aenumita s/alJea (cf.rus.svacha ~i deminutivul svasenska, pronuba). S. FL. Marian, op. cit. cap. 25. Din domeniul obiceturi lor juridiee avem un bun exemplu in institutia veche a juratorilor, despre care s'a crezut la Inceput ca este de origine curat romana,

romana

.

-

25 -

mal tarztn msa s'a dovedit a fi un asezamint imprumutat de not dela Slavl, tar de acestia dela Germanf "). 'I'endinta, ce a dominat pe mul~l tnvl1~a~1at nostri) §i domineaza chlar astazt pe unit, de a cauta radacina tuturor datinelor §i obicelurilor noastre la Bomam - aceasta tendinja rasufla §i din cartea citata a d-lul Marian - este cu totul gre§ita.. Speram ea. aceasta convingere a noastra va gasi pe zi ce merge mal mult loc printre Invl1ta~il no§triI §i va inlatura multe din prejudijiile generatiel trecute. Dar exemplul eel mal isbitor de covtrsitoarea influenja a Slavilor ni-l da vechta noastra organisatie de stat. Inceptnd dela v 0 ev o et §i go sp 0 d ar t (plsl, vojevoda §i gospodars) pana la cet din urma en 6 j 1: de sate (plsl. ksnezs}, aproape toate asezamintele
8) Vezl Hasdeu, Archivll. istoricii., vol, III, studlul despre documentul lui ~tefa.n Dusan, ~i Xenopol, Convorbirl Literare, an. VII, "St;udil asupra vechilor noastre a~ezi\minte".

-

26-

noastre vechi sunt san de origine slava san posed pe llnga putinele elements mostenite de la Romani 0 suma insemnata de elemente slave. Ast-felin aristocratia este numita cu un nume bulgaresc boerime, b 0 e r t (plsl. boljarim, san bojarirraj ; functiunile dela curtea domneasca erau designate in mare parte cu numin slavonestl: uornic (plsl. dvornik'x), postelnic (plsl, postelsntk-a), cluceriu (plsl. kljuCarh.), s t 0 l n i c (plsl, stolsnik-s): mal tarzin se ivesc §i functium cu nume romtne§tl, ca sp at ar, portar §. c.; boern purtan titlurile slave de jupan~ in Muntenia (plsl. zupan~) §i pan~ in Moldova (ceho-pol, pan). Un studin temeinic al tuturor acestor institutiunl vechl romtnestt nu se poate face fara 0 cunostinja suficienta a antichitatilor slave. Lipsa desavtrsita a acestel cuno§tin~e la eel mal multl din istoricit no§tril de pana acum a fost singura causa. ca. istoria noastra Interna san

-

27 -

istoria asezamintelor noastre vecht se afla Inca Intr'o stare foarte tnapotata. In sfir§it, chiar daca Slavil n'ar fi avut niel 0 influenja asupra vietH noastre eulturale, Insu~l faptul ca am avut eu el rela'iun~ politice indelungate ne-ar obliga sa Invl1.ta.m limbile lor, pentru a putea studia aeeste relatlunt nu prin ochit strainilor, cum s'a facut prea des pana acum, ei din isvoarele originale ~i prin not tn§ine. Muntenia a fost in relatiunt eu Bulgaril §i SlrbH, Moldova eu Polonil §i Ru§i1, tar to~l Rominil inainte de constituirea lor in prineipate eu felurite seminjf! slovenestl de dineoaee §i de dincolo de' Dunare. Istorieul rom in este dator prin urmare sl1. cunoasca limbile aeestor popoare, daca voeste ea studiile sale asupra istoriel romine sa. nu fie unilaterale §i gresite, E drept ca materialele istorice bulgarestr §i sirbest; nu sunt nicl pre a numeroase, niel prea importante, cele polone insa. §i rusesn sunt a§a de bogate, Inclt

-

28 -

fiU"llutilizarea lor este imposibila on-ce istorie romineasca, care ar avea preten~ia. de a ft complecta. Daca a§ intrebuinja 0 comparatie, a§ zice ca llmbile slave sunt pentru istoricul romin tot a§a de indispensabile, cum este limba greceasca pentru istoricul bizantin sau limba latineasca pentru istoricul evulut mediu in apusul Europel. ~i cu to ate acestea, celor mal multl .din istoricil nostril le-a lipsit cuno§tin~a limbilor slave. 0 indreptare simtitll in aceasta privire s'a produs in ultimul patrar de secol prin lucrarile §i publicapunile d-lul Hasdeu. D-sa are meriritul de a ft fost primul intre Rominl, care s'a folosit de bogatele sale cuno§tinte in domeniul limbilor slave pentru studiul istoriet romlne §i care ne-a facut cunoscute pentru Intlias data 0 suma de isvoare pretioase, despre care restul Inv:1tatilor no§tril nu puteanavea cunostinta, sail daea avean, nu Ie putean folosi. N'am dectt sll va arnintesc colecjia de documente alese slavo-romtne din Ar-

chiva Istorica a Romtniet, de cronica moldopolona publicata tot acolo ~ide 0 suma de acte §i corespondents In limbt slave, ce se cuprind in Archiva, In Columna lut Tralan §i in celelalte publicatiunl ale d-lut Hasdeu. Acela§ merit tl are ra.posatul episcop Melchisedec, care in Cronica Husilor, in Oronica Romanulul, in Analele Academiet Romine, ·In Archiva pentru Istorie, Archeologie §i Filologie §i in alte publicatit mal rnarunte a scos la lumina multe docucumente, notite istorice, vie~l de sfin~l etc., in originale slavone §i in traducerl. Tot a§a d-nul Tocilescu in Revista pentru Istorie, Archeologie §i Filologie a cautat sa dea un loe de capetenie isvoarelor slavone §i sa. Ie utilizeze in studiile sale de istorie romtna. Acelas lucru it facuse cu mult mal 'nainte d-nul Odobescu In Revista Romina, unde se gasesc ctte-va descrierl de manuscripte §i tiparitun vechl slavo-romine. Astaz; suntem fara Indoeala pe 0 cale mal buna dectt acum 30 de

-

30-

ant, §i e de sperat ca cu introducerea studiilor slave in universitatile noastre vom face progrese §i mal marl in aceasta directiune, Cam acesta este interesul general ce presenta limbile slave In cadrul studiilor noastre universitare. Am trecut cu vederea peste folosul eel mare practic, ce l'am putea trage din cunoasterea mal de aproape a limbilor slave mod erne, de oare-ce studiile universitare n'an a face cu trebulntele practice ale vietH, ci cu exigentele §tiintelor istorice. Rasptndirea studiilor teoretice va u§ura tnsa foarte mult mvatarea practica a limbilor slave, care nu poate fi nict de cum in dauna noastra, Dela renasterea noastra politica incoace, not am intrerupt aproape cu totul relatiile cu popoarele slave din prejur, am nesocotit §i nesocotim cu desavirsire tot ce se petrece la dinsele. Doua din ele, Bulgarit §i Sirbil, sc~pa~l de jugul turcesc, tind ca §i not

-

31

-

a-§l reforma intreaga lor via~~ culturala §i politica §i fac vaztnd cu ochit progrese, pe care ar fi bine sa, le cunoastem din propriile noastre informatil, E de prisos sa amintesc cit de folositoare ne-ar fi ounostinta mal aprotundata a celut-lalt vecin puternic, care a avut §i poate sa alba inca 0 influen~~ decisiva asupra soartet noastre. Dar, cum ziceam, cunostinja practica a limbilor slave nu va intra nicl odata in domeniul mvatamtntulut nostru universitar. Scopul nostru trebue sa .fle esclusiv studiul teoretic al lor §i prin acesta studiul intregilt fiin,! a p opo a r e tor slave, intru cit ele' an exercitat oare-care influenta asupra vie~il noastre din trecut. Am putea nurni, prin urmare, oblectul ocupatlunilor noastre speciale intr'un sens foarte larg f i lo log i a s 1 a v 0 - r 0-

mind.
Cu ce s'ar ocupa filologia slavo-romtnai Ea ar trebui sa contina mal intHO. de toate studiul l imb et paleo-

-

32

-

el o o en ic e, cea mal veche §i cea mal interesanta din punctul de vedere filologic intre limbile slave. Aceasta este totdeodatg, cea mal necesarg, pentru not, caci ea a fost limba tntrebulntata in literatura noastra bisericeasca §i profang, pana la tnlocuirea el cu limba greceasca §i romlneasca. De oare-ce tnsa limba paleoslovenica not n'am primit-o dela Chiril §i Metod, adeca din primele timpurl ale literature! paleoslovenice, ci ceva mal tarzin dela Bulgarl, de aceea dupa studiul paleoslovenicel ar trebui sa urmeze indata studiul lim be! o ech.; bulgare, care dupa unit (Schleicher, Leskien) este tnsl1§l limba paleoslovenica dupa alti1 (Kopitar, Miklosich) este 0 alta limba, un alt dialect slav. 10) Treptat cu aceasta ar trebui facut studiul li mb e; vech~ ruse§t¥, pe care 0 gasirn din primele tim purl ale existentet statulul Moldovean in cancelaria domneasca §i care a patruns
10) Aceasta este Iimba, pe care altil paleoslavica sau paleoslava.

0

numesc

-

33-

mal tarziu, prin sec. 17, pentru scurta vreme in ca.rWe bisertcestl §i tn literatura profana. Mina. in min a. cu studiul acestor li~bl ar trebui sa. mearga studiul vec h e t lit era t u r ~ s l a ve, nascuta in . timpul apostolilor Chiril ~i Metod in Panonia, ajunsa la 0 tnalta desvoltare in Bulgaria pe timpul ~arilor Simeon §i loan Alexandru, §i tmprumutata de la Bulgart de Sirbl, Ru§l §i Romtnl. Toate producjlunile acestel literaturl mal mult bizantine, de cit slavone - cact ele nu sunt in majoritate de cit traduced dupa originale grecesti eran cunoscute in ~ilrile noastre, se copiau §i se citean foarte des, forman; cu un cuvint, singura hrana intelectuala a oamenilor de carte in perioada cea veche a literaturet noastre. Ele au Inrlurit §i asupra produotiunilor originale romlnestl din acele vremurl, cum sunt in Moldova cronica putneana, cronica bistriteana (inca nepublicata), analele putnene §i bistritene, cronicele
3

-

34-

scrise in veacul XVI de Macarie episcopul de Roman (1542) §i Eftimie episcopul de R&d~u~l(1553), precum §i cronicac&lug~rululmunteanMoxa(1620). Acestea ar fi studiele gramaticale §i lit era r e, indispensabile pentru a putea trece la studiul antichita,ilor s l a v B, care ar trebui sa cuprinda Inceputurile istorice ale Slavilor, constituirea lor in state, asezamintele lor sociale, politice §i religioase, viata lor materiala, obicelurile juridice, mitologia §. a. m. d. Acesta este cel mal important studin prin cuprinsul san §i de neaparata trebuinja pentru in~elegerea antichitatilor romine. . Ca un mijloc mal mult pentru a inlesni investigatiunlle proprii, de cit ca §tiin~&a parte vom trebui s~ tratam p aleo g r a Ii a i dip 10 mat i cas 1a va. Studiul paleografiel §i diplomaticel slave, adeca studiul formelor exterioare a manuscriptelor §i documentelor slave, trebue sa formeze introducerea la studiul paleografiel §i diplomaticel romine,

*

-

3S-

care nu sunt de cit 0 imitare §i 0 continuare a celor slave. Cam acesta ar trebui sit fie ciclul de studil slavice in universitatea noastra, pentru ca aceste studil sit coraspundit asteptarllor §itrebuinjelor noastre speciale. Mijloacele materiale §i intelectuale, de care dispunem nOI, nu ne permit a trata filologia slava dintr'un punct de vedere general, precum se face d. p.la universitatile germane san rusestl, unde ell. are cite dol, tret san chlar mal multI representantt in corpul profesoral. Pe ltnga aceasta, organisajia facultati! noastre de litere §i filosofie este astfeliu, cit nu va lngadue a consacra pre a mult timp acestor studil cu totul speciale. De aceea consiliul facultatl! noastre a gasit de cuviinja sit mtroduca deocamdata ca studln obligatorii1 pentru studenti) sectiunei istorlce, anul al treilea, numat limba paleosloven i ca. Acesta este lnceputul §i temelul tuturor celor-lalte studil slave §i fitrit de el nu putem face niclun pas inainte in

-

36-

fllologia slavo-romtna. E de dorif insa ca §i studentil sectiuner filologice, in special eel ce an de gtnd sa. se ocupe cu limba romtna, sa urmeze acest curs, despre al carul folos sper ca. se vor convinge in curind. Domnilor, A fost 0 vreme ctnd se credea cia. studiul limbilor slave este pentru not Romlnil un pericol national. Sunt, din nenorocire, §i astazt oamem, carl an aceasta convingere §i carl, dintr'un patriotism ran in~eles, din prejuditil mo§tenite san dintr'o marginire fatala a min~iI lor, nu voesc sa. se lapede de dinsa §i nu vor sa. inteleagl1 pentru ce in universitatea noastra s'a mtrodus studiul tllologiei slave. De unde §l-a luat nastere acest pre juditil1 ? EI a fost un resultat al ideilor gre§ite ce se tnradacinasera pana in secolul nostru intre invli~a~iI ~i lumea strains asupra orginet §i nationalitli~il noastre. Limba slavona in biserica §i

-

37 -

statuI nostru, institutiile vechi de origine slava §i cu deosebire surna cea mare de elemente slavone in limba romtna au facut pe invll~a~ilstraint, carl n'o cunostean mal de aproape, s:1. reada c ca not suntern un popor de vi~ll slava san 0 amestecatura de popoare: de Romant, Slav], Grecl, Turd §. a. m. d. Aceasta parere a trait cam pana la Diez, interneletorul frlologiel rornanice, care a dovedit lumel straine, ca lirnba noastra are un caracter curat romanic. Inainte de Diez ideile gresite asupra originel noastre au fost combatute de regeneratoril culturet romtne din Transilvania: ~inca'f, Petru Ma'f r, Clain §i o cenal~l b<1.rba~1 pleiada ardeleneasca, din carit servean causa patriotismulul §i caril, ca to~'l campionil unor convingerl noua §i fanatice, au ajuns la extremul contrar, de a declara ca tot ce constitue astazl natlonalitatea romina este 0 mostenire romans curata §i neatinsa. Daca cunostintele §i vederile acestor

-

38-

J

barba~l ar fi fost mal largt, daca patriotismul lor nu I-ar fi Imptedecat sa. vada elementele neromane ale culturel noastre, este probabil ca. nu s'ar fi produs acea intreaga miscare - nobila §i demna. de admiratiunea noastra, msa gre~ita. - care ~l-a gasit culminatiunea el in teoria despre puritatea absoluta a stngelul nostru roman §i in dictionartul lUI Laurian ~i Maxim. Astazl aeeste tendinte apartin istoriel. Originea noastra de la Roma, latinitatea limbel noastre si inrudirea • noastra eu popoarele romanice sunt fapte recunoseute _de lumea intreaga. Asta.zl nu ne mal contests nimenea dreptul de a ne numi urmasit coloniilor romane ~i a ne fali, daca ne place, \ cu acest nume. P[nl1 ~i Slavil recunosc acum eu totil, ea. nu suntem fratl de at lor, cum pretindeau unit dintre din~il odinioara, Oivilisatia greco-slavona am aruncat-o eu totul ~i am cautat s'o inloeuim eu civilisatla romano-germana a apusulul, in a carut sfera de idel

-

39-

traim de 0 jumatate de secol incoace. De aci tnsa nu urmeazaca not sa. continuarn a tagadui orl-ce mrturire straina la formarea na~ionalita.til noastre. Popoarele traesc intr'o perpetua atingere uneJe cu altele §i intr'o perpetua influenjare mutuala. Not am suferit 0 tnrturire puternica din partea Slavilor, fiind-ca am trait multa vreme cu din§H §i linga din~il. Astazl putem face aceasta marturisire, fara cea mal mica teama ca printr'insa am renunja la originea noastra romana. Este timpul, Domnilor, ca §tiin~a istorica romtna sa Iasa cu totul din fasa romantica a copilariel. Datoria el trebue sa fie de aci 'nainte: a cauta pretutindenl numal §i numal a de v a r u l. Ar fi 0 ratacire periculoasa daca am crede ca educatia noastra nationala trebue bazata pe n ea d eo ar u rt san reDinpotriva, not credem ca printr'un studiu calm §i cit se po ate de multilateral al trecutulut nostru trebue sa

t ic en ~e.

- 40-

ne darn seams de to, ~ fa c tor H vie~il noastre trecute. Popoarele nu sunt numal ceea-ce sunt in present, ci §i ceea-ce au fost in trecut. Daca civilisatia noastra a fost in parte slavona, ea este §i astazt tot a§a, cael masele poporulul nostru nu s'an schimbat, cum s'an schimbat clasele bogate §i culte ale societatil, Fostan civilisatia slavona 0 nenorocire san o norocire pentru not, aceasta este 0 intrebare, pe care nimenea n'o va putea deslega, cact nimenea nu poate §ti ce s'ar fi tntimplat cu nOI, daca lucrurile s'ar fi petrecut .altfelin. Datoria noastra, a oamenilor de §tiin~:1.,este a presenta civilisatia trecuta nu cum am fi dorit sa fie, ci cum a fost in realitate. Numat in chipul acesta ne vom putea explica pentru ce am ajuns astazl acolo unde suntem. Studiul ast-feliu inteles al trecutulul nostru - cact cu acesta se ocupa in mare parte filologia slavo-romrna=-va fi pentru nol un tndemn puternic pcntru

-

41 -

a nu perde increderea in viitor. Daca Romlnil eel vecht nu §l-au perdut individualitatea lor nationala in zeee veaeurl de cultura sla vona, daca el au . avut puterea de a §l-o asimila, fl1.ni sa. fie absorbitl de dlnsa, ba absorbind el In§i§l pe eel ee le-an Imprumutat-o, Romtnil de astazt trebuese sa. alba. 0 lnzeclta incredere in vitaIitatea lor. Studiul fllologlel slavo-romine nu va sgudui, ci va intari aceasta incredere,

t..

3a

De acelas autor:
Contribuirl pentru istoriografia bulgara fili sirbeasca. Lsipzig 1891. (in limba germana). Veehile croniee moldovenestt pana 1a Ureehe. Texte slave cu stu diu, traducerl ~i note. Bucurestl 1891. Documente culese din archive filibibliotect po1one, 1510 - 1600. Bucurestt 1892. (Sup1ementu1 II, volumul I, din colectiunea de documente Hurmuzaki, editia Academiel Romine).

-

/"
COLUMBIA UNIVERSITY

..
LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.
DATE BORROWED

DATE DUE

DATE

BORROWED

DATE DUE

s: 1~'/A/1)/./1/51 1,1&

f:'EB 12 1S 51

r··
e2S (".11) 100M

~

.....

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful