www.sapard-romania.

info

Cultivarea lucernei pentru furaj
Introducere
Lucerna este o plantã furajerã multianualã cu o valoare nutritivã excepþionalã. Avantajele acestei culturi sunt urmãtoarele: · Conþine o cantitate mare de vitamine, calciu ºi potasiu fiind un nutreþ excelent pentru animalele tinere (viþei, miei) în perioada de creºtere, pentru reproducãtorii masculi ºi femelele gestante; · Durata de folosinþã 4-5 ani, necesitînd investiþii pentru infiinþare numai în primul an; · Se pot obþine producþii mari de masã verde, de pînã la 40-50 tone/ha sau 8-12 tone/ha fîn; · În caz de irigare producþiile de masã verde ajung la 70-100 tone/ha sau 20-25 tone/ha fîn; · Plantaþiile din anul 2 ºi 3 suportã bine seceta (are rãdãcini de peste la 2-3 metri); · Îmbunãtãþeºte fertilitatea solului prin fixarea azotului ºi înãbuºã buruienile; · Este un bun premãrgãtor pentru multe culturi ºi în special pentru grîul de toamnã, culturile legumicole etc.
3

Pagina 1 din 4

http://www.afaceri-ok.com

floarea soarelui ºi lucernã. maxim 4. Nu se recomandã de cultivat lucernã dupã tutun. E rezistent la iernare ºi secetã. De la începutul dezvoltãrii ºi pânã la seceriº a primei coase – 68-70 zile. conþinutul înalt de albuminã în masã uscatã. Productivitatea medie pe republicã este 75. rezistenþã înaltã la iernare. adâncimea de 5-7 cm.afaceri-ok. Se deosebeºte prin creºterea intensivã primãvara. Productivitatea medie pe republicã este 80.sapard-romania. Semãnatul.4 q/ha substanþã uscatã. Folosiþi numai sãmânþã certificatã. Raduga – Perioada de vegetaþie de la începutul vegetaþiei de primãvarã pânã la prima coasã 52-68 zile. re-zistenþã la secetã – bunã.2 q/ha substanþã uscatã. coaselor – 2-3.9 q/ha substanþã uscatã. Prem rg orii de bazã pent u luce nã sunt pãioasele. selectatã. plante de nutreþ. Câmpul se arã la adâncimea de 27-30 cm. Mai apoi înainte de semãnat se face afânarea solului în douã direcþii la o adâncime de 5-6 cm. Numãrul. Important! Înainte de semãnat încredinþaþi-vã de cali- tatea seminþelor. tratatã ºi purificatã.info ºitoare. 4 Pagina 2 din 4 http://www.www. gradul înalt de înfrunzire. Rezistenþã la iernare – înaltã. Înainte de semãnat seminþele se trateazã cu ROYALFLO – 2 kg la 10 litre apã la 1 t seminþe sau 20 gr. nainte de arat se recomandã sã se introducã în dependenþã de fertilitatea solului 4-5 q (1 q (chintal) = 100 kg) de superfosfat ºi 2 qhentale de sare de potasiu la hectar. cultu ile p ã- Pregãtirea terenului: Toamna se face dezmiriºtirea terenului la Soiurile de lucernã înregistrate în republica Moldova (pentru toate zonele): Altuna – Soi de precocitate medie.com . de la a doua pânã la a treia 28-31 zile. de la prima pânã la a doua – 28-31 zile. de acest preparat la 10 kg seminþe. Avanta AS – Perioada de vegetaþie de la începutul vegetaþiei pânã la maturizare deplinã – 124-129 zile. Productivitatea medie pe republicã este 78. Atacul de boli este mai jos de nivelul mediu. Primãvara devreme se înfãptuieºte boronitul.

Adeseori pe suprafeþele irigabile se depisteazã planta parazitã cuscuta. Spo eºte oada ºi la efectua ea în comun a i igã ii cu fe tiliza ea solului. Îngrijirea semãnãturilor. cantitatea seminþelor de lucernã rãmânând aceiaºi. 5 Pagina 3 din 4 http://www. Masa vegetalã cositã se usucã.5 cm Pentru ca plantele de lucerna se rãsarã uniform.info Lucerna se seamãnã p imãva a dev eme 10-30 ma tie sau 20-30 august în condiþii de irigare. dupã semãnat se recomandã de fãcut tãvãlugitul solului. Norma de însãmânþare a ovãzului în cazul dat este de 70-80 kg/ha. care asigurã atragerea mai bunã a apei din straturile de mai jos a solului. plantele tãindu-se la înãlþimea de 3-4 cm de la suprafaþa solului. Focarele se cosesc înainte de înflorirea buruienilor.com .www. A enþie! I iga ea luce nei în pe ioada de ege aþie aduce la spo i ea oadei. deoarece cantitatea de seminþe este necesar de dublat ºi semãnãtura nu este uniformã.. se scoate din câmp ºi se arde. Pentru nimicirea focarelor în mod chimic local se foloseºte azotat de amoniu.sapard-romania. care asigurã acoperirea buruienilor. Se practicã de asemenea semãnatul lucernei cu ovãz. Nu se recomandã semãnatul manual.afaceri-ok. Solul se arã ºi se trateazã cu soluþie de azotat de amoniu 1520% 500 l/ha.5-2 o i.5 cm 2-2. Denumirea culturii Lucerna la furaj Cantitatea de seminþe la 1 ha 21-23 kg Distanþa Adâncimea dintre rânduri optimã 12-12. Principalã mãsurã de combatere a cuscutei este depistarea la timp a focarelor ºi distrugerea lor. numã ul de coase spo eºte de 1.

Cositul se recomandã de efectuat dimineaþa dupã ce s-a ridicat roua. Brazdele cosite se întind în strat subþire pentru ca plantele sã se usuce repede. În al 2-lea. Numai cultivând lucernã puteþi obþine producþii ºi sporuri mari la animalele dumneavoas rã! Autori: Valentina Gheþu Agronom la staþia de Protecþie a plantelor Edineþ Tel.com .8-5. (246) 2 58 74 6 Centrul Informaþional AGROinform Edineþ Tatiana Finic Tel. (246) 2 43 84 Pagina 4 din 4 http://www. Recomandãrile de mai sus sunt actuale pînã în anul 2001. al 4-lea an se coseºte de 2-3 ori.5-2.c. Consultaþie suplimentarã pentru utilizarea erbicidelor puteþi obþine de la specialiºtii staþiilor de protecþie a plantelor regionale. Se recomandã dupã fiecare coasã de introdus ca hranã suplimentarã 30 kg/ha de salpetru amoniacal.sapard-romania.www.0 l/ha * Notã. în perioada de mai tãrziu pentru folosirea corectã ele necesitã actualizare în corespundere cu cercetãrile în acest domeniu. Recoltarea lucernei la furaj. Treflan 24% Doza 2.info Comba erea buruienilor cu erbicide * Obiectivul de tratare Buruieni dicotilidonate ºi graminee anuale Buruieni dicotilidonate ºi graminee Denumirea erbicidelor Eptam 72% e. În primul an de culturã se coseºte 1-2 ori în stadiul în care lucerna este toatã înfloritã.a. Se coseºte lucerna la o înãlþime de 6-8 cm. al 3-lea.afaceri-ok. 1. Lucerna poate fi consumatã pe tot parcursul anului: vara – verde ºi iarna – fîn. Combaterea buruienilor cu erbicide se alege în conformitate cu recomandãrile savanþilor. când lucerna este doar pe jumãtate înfloritã.6 l/ha 4 l/ha Modul ºi termenul de tratare Prin tratarea solului (cu încorporarea imediatã) pînã la semãnat Prin stropire în faza 1-2 frunze a culturii Bazagran 48% s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful