Hegi SLttlGERE"K ma is' ~1\1~TB~N

#

SOLO MUSIC BUDAPEST
No.3

cCL@JlX@

r~~~~~~.
d~~
~ ~nwk4emk
tuaIv~:umU

voU.
M

REGI SLAGEREK DIVATBAN
Valogatas
SZECSI
,
Ina IS

PAL

,

IDDsorabol

VAS

rtJ~~%re~$$i11(/))l111cm ~
((Jfh{[))}M

SOLO MUSIC BUDAPEST
. 5MB No.3

2
"RANDEvU 74" Kovacs Kati rddiofelvetele Stecsi Pdl emlekere

HOVA TUNIK EL A CSILLAG
KONCZ Tibor-SZENES Ivan
4t: 7""

4~ j J
Gm
e - let fe-nyek,

Ho- va tU- nik el a A-hogy valtoz-tak az

esil-Iag e - vek,

A Nem

C7.

jj
1

J. } 1 J J t I V ),1p
szi - ve - bol? az ar - nyak. Hat

F

p. 07

nyar ve let - tel

- gi vi -

Az Ugy

em - ber not - tek

Ie - ter - tel az

n
Gm

eg - rol? da - mabb.

Ho - va til - nik el az A-hogy for- dul- tak a

Gm

1j

J
Hilt -len ba rat, Nem

ut-rol,

Gm/B

'JJW
jossz
to - vabb. A leg - u - tol - so es - ten Hogy nez-tel

,J ~
ram F

Om/A

'l ~
EI - sza-kadt al - mo-kat

'1

J2 II: ro V

C7/0

EJ I J r
~o-

07

Y~

'ro ~

Gm7/C

EJ
A

C7

,W

J~
- gi

'Om

"J

ill I eg - rdl?
A7

1_1]
II.0m

n
I

Hi-deg ka-vi - cso-kat

r

a - riz - nek
Gm

majd.

va til - nik el

a

esil - lag

nyar-ve

1j J. )1 J
tar - tok

C7

j. )
Es

1 r F J 1J F' ;d r
fel- jaj - dul ben-nern, Hogy (2.)

Cm6/A

07

Gm

j
':.

£J

ke - zem - ben

" J J. )1j
hilt - len hilt - len

II

I

1

)'Ij~j
A rat. rat.

Ip·Om6/H

el-rnent egy el-me&- tel,

Bmaj

~

~

!r

Fe:

I q r r u II~: I

B7/Gis -

ba - rat. ba-

© 1975 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.3

3

BUS SZiVBOL ENEKELNI
WOLF Peter-So NAGY Istvan (Ch. de PISAN)

'~e
$!,_J
Om

2 t : 7"
O~

J fJ ; nfi
sziv - b61 meg - is

I TTl

I

li!3J
e - de-sen, kell ne-kem, C7 ~ ha mond jak,

j

JJt±) Jj J
~
oly oly ne-heF ne-hez,

C

Bus

Es

e-

e - ne-kel ne-kel

ni ni

Oly ne-hez, Oly ne-hez,

nj
r
j
Ne - ve - tek,

Gm7

FI

:11 "l
C7

Ne -ve - tek,

"1-. I rrv r 1:r~FI=!ITR rrt
J]
•F
da-Iom, ==

Gm7

I

¥

EI F
Ne-ve-tek,

ha kell,

eli

min - de-nen.

;

r

$~ ..
7 ~;, Z

Gm7

F g-lJ
de koz C7

§J.
Gm7
"4-

F

Gm7

~

"l
C7

r

E
~

F c:J4
a rna

~

C7

r
r61, A~

ben

kony - nye- zem_

Gm7

g

Da-Io-Iom,

r

j

hogy nines

rc

faj

r

,

g

Da -Io-lom,

r

;oJ

.~

Da -10 -10k

lPJjJ.

A~

~

II

de mas

kepp gon - do-lorn.

Om

t
Szi - vemben hordom rejt-ve, 0, meddig bun-ret meg az Gm7 C7 esen - de-sen e - letern, G m7 Ba - na-tom, Nem tudom, ba - na-torn. nem tudorn,

:11

~

~; II:

7

bt'

Edl r
a ba C7 nat,

~

F'T"'=I~FITl

l"l bf
Gm7

~Yi
C7

C7

F
Va-la-hol meg var egy kis rerneny.

Ke-se-ru

Ke-se-ni, de el - fojtom en,

$J ;: Et Edl
Om iI
I

Gm7

["1
I

y
I

EI
~

EJ!1Li F
~
Oly nehez, Nem tudom,

Gm7

l"l B'
C

8!?cJ J'J?t4.
Om
oly nehez. nem tudom. Tobbszor ismetelve

C7

F

J

:11

Da-Io-Iok a feny - r61,

Da-lo-lorn, hogy ez kell nekem,

Da-lo-lorn, s tan las - san el - hi-szem.

$~ J n J H2f) II:
I I I
Bus

1 Jig)
e - de-sen, e - le-tern,

@lJ tJ J J JilJ jj J *
~ ~
halk ulni

:11

o.

sziv-bol e - ne-kel - ni med-dig bun-ret meg az

'I, 1967 by Editio Muska, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993
5MBNo.3

4

ADAGIO (Ne felj)
Tomasso ALBINONI (167 I-I 750)-SZECSI Pal
Mocit'rato

*~i! IIii I

- Cm Cm7 As/C

Cm Cm/B

'r I J. --.

11;I j hIi) IWJ.r=Pfr1_ r-r II __ __ __ .~
7Jlr·GUB
A

As As/G

Fm

C

Bm'/DesC7

'~Ij,

hold mily fe - nyesen ra Ker - lek, sernmitcl se

Fm

jI Fm6

I J. r ) A EJ I J
Fm/Es

B

Fm/B

B7

Es

JJojj,

gyog. felj,

,;\ J J
Bm6/C

II. Fm7

Es en oly boldog va - gyok. S ha majd el - rmi-lik az ej,

tn

ne felj, sen - ki se lat. itt mara- dok Ve - led,

Bujj Nyiijtsd

7
C9

J~ J

Fm/D

Ie

G7

112.Cm/G

G7

Cm

:11 )
hat
'-'

J )) J. ~JI J ~
a ket ke zed!

$

7

J II
Oly

hoz - zam,

0 - lelj

at!

6~\ rEEEF~r
:i'
Cm
nom,

Fm

Cm

Fr~~lj
ku-tat - ta - lak,

~ IJ iJ ]
Nem tud - tam 3 mer

Des

3

---

4 ,iJ) I
dul -

-

re kell in

--

3

G7
J
i

~;\ W_J J j J Jj£) J J I J i J ] J J
Ahhoz, hogy majd va -Ia hor-

veg - re meg - ta - Jal Cm

J i]
ja A

Cm

IJ
- lak.

Fm7

G7

:\ezd,

ko - ze-leg

JU3JI;
a

C

haj

- rial,

cO ~
Rank

JJ931j
koszont madar dallal,

j ..J I ,
Fm

r· ~ u a
Bm6/DesCt
las-san fel- eb- redt

Nap

Fm

6;\
.

J

I r·
Es

B

~J J J J Ij
rnin-ket egyutt ta

Fm/B

B7

Es

As

Fm7 Cm/G

G7

I J f3ji)IJ
Jojj, ne felj, sen-ki-se lat,

J I J J. .il~~ I
Bujj hoz-zarn es 0 - lelj

mar.

- lal.

~.\'p. f 'f
at.

FisO/A/Es/Fis,

'f

G7

Cm

Cm/B

As

AS/G Fm Fm/Es DI~ Gl

h

Iii

11

Ij

oj

I,j

1d I!

G7

Cm

II

(') 1974 by Editio Musica,Budapest~,nged~lyt,v_eL kiadja Solo Music Budapest 1993
5MBNo.3

5

EZ AZ IGAZI RITMUS
SCHOCK Otto - S. NAGY Istvan
4t: 5" cI ~f!

>

>

:J J :J :J

I

I

I

Ij

:J :J j

I

:J

Wj

DJbl ~
Egy - szer csak egy Hall - gat -tuk a

IJ J J J
Nem tan - col - tam Ugy zen - gett a

Ha - zi - bu - Ii Fel - ug - rot - tam

volt mi - ria -Iunk, a pam - lag - r61,

el- jott mint egy

sok ha-ver, ken - gu-ru,

~

4J

az - nap es - te par-kett, mint az

J J :J J
j

I J J :J
meg - sem e - gi

F

sen - ki - vel. ha - bo - ni. . G7

J@] ?
ii - vol - tott bot- rany - ba

$

-

I J J J J I J1 J. JJ.
ko - pott ko - pott le-mezt le-rnezt

~

J J IJ
e - gyik reg - ge srac, lig,

~nlr
Mar-is I -Iyen

r JJ
a a

Ir r j
rock - and - roll, rock - and - roll

tett fel mas - nap

6,
es

r

IF JU F j
J OJJ EI - vis Presley EI - vis Presley

c

It
laz. vitt. Ez az i - ga - zi fit - mus,

r

p'

If F7

c

orB
Ve - Ie luk - tet a vad ii - vol - tes,

6, rock-and - roll.

I~

r ~j

c

~I

r
G7 hal -10m,

6, rock-and-roll.

Olyan

ErUrlJJ
po-ko - li nines menek - ves.

han-gok, C

Q-urlrJMegis

- 1£ EJE£rF
Ez az i - ga - zi

a - rni - kor

G7

It(jFUlrW

$~C r

rit - mus,

6, rock-and- roll,

Ve -le luk- tet F7

a

1$

UQ-r
Ez az i - ga - zi

IJW
rit - mus,

I~ J P

6, rock-and - roll,

r UW
- It

c

ve - rem,

6, rock-and - roll.

Mar-is

Utr
az

mozog a

rr'
la-

It
bam,

r ~J
ha ne-kern szol,

Ez

o OF
D. S. ullin

~

II

i - ga - zi elhalkul

© 1979 by Editio Musica, Budapest engedelyevel
kiadja Solo Music Budapest 1993 5MBNo.8

6

DE AKKOR MAR HOL LESZEK EN
PAYER Andras - S, NAGY Istvan
2t= 6"
-

,

,

Gm6

Fmaj7

~"1 b! III
Mikor

EE}

U red': I F
07

91 · b! IE (
Es az Es

Gm6

() C r rJ I
C7

ej-sza- kak - kal egy-be-tfin-nek szo-bad ko - nil di - der- go tel

nap - pa - 10k, 01 - da - log,

0 - szi har - mat iii a fak toab - la - kod-nal el - su- han egy

£:1 F'
1

Fmaj7

"1

~ I Err:r
A Es C9

Am7

(F

rJ IMr UF' ~II r r (1r abt IF'
De De ak - kor mar hoi leszek B

II.Gm7 ,-3--,

I
Y

bf
Mikor

:11

feny.

yen.

ket kezem - be haj- ta-nad a hom - 10- kod, sziv-do-bog- va azt hiszed, hogy en va-gyok,

en ...

2. Gm7

r--- J ----,

~9

r F F--~ r §bf
mar hoi leszek B Ne hagyj,

F

If'
en ...

51

V II IT'
Hat bujj

-.

Om

j

br I~
i-de

ak - kor

hoz-zarn,

rr

-=-

B

$

I$

es6 - kol - ni

rr

F

Om

Om

G7

--.

a - ka-rok ,

ne hagyj el

en-gem,

mert

ban

ni fo-god.

g; IE r FJ ( r rJ' I r u1
Ha majd al - rna - i -dat el - vi - szi a kep - ze - let,

Gm6

Fmaj7

¥

piE r U ( r IT; I
fs meg-gyo-tor-ten in - dul- nal fe-

Gm6

$9

Fmaj7

F'
lern,

\1 ~
Az

'E r ey EE

Am7

r:J ,Me e

07

F
De ak - kor mar hoi leszek en ...

II

ej - sza-ka - ba ki - al-tod a

ne- ve - met,

'c) 1974 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo_3

7

GEDEON BACSI
PAYER Andras - S.NAGY Istvan
Me.dium tempo

4z n
E7

Am-

J J IJ J

iJJ J 1:;9
IJ
'1 Am

Om6

J
7

I. Fod-rasz- uz -Iet, piety - ka, han-gos no - i 2. Nem tu - dom, hogy a - mit mon-dok, ve- gill 3. Osz- sze-vesz - nek er - te na-pon - ta a

esa - eso - gas, hi - szik - e? esa - esi nok,

~

JJ JJ
Tar - tcs hul= larn, Ha - zi bort visz Ke -riyes da -rnak

1

J J J J JJ
tu - ph, haj - fes - tes - re ne ki min - den he - ten nyom - ban af - ri - ka - i

va - ra - ko - zas, Gi - zi - ke, em - ber- e - vok,

~

EJ-1

t=£j Jl J If
~

-r r F-~ fJ J diU jj
j

A

A7
ro

, J J J J Il
EI - va - ra'I - zso t Sal - go - vac - ne Tej - ben, vaj - ban

In J

0

4

AO 0

J I i#J
az

' me - se - or - szag ni- ros buk - tat fur- de - tik az

su - to - get,

, e - gesz, V

l b I UIFEibU J,M
F7/EsAm/El Om

0 - re - get,

M'e - se - or-szag ki1- ra - Iya egy Ez - zel a - kar ked-yes-ked - ni Me - se - or-szag ki- ra - Iya egy

U j.J

n 1r
nok nok

,J J

o-szes ur, kit min-den- ki be - cez. a mes-ter-nek 0 egy ke - ve - set. o-szes ur, ki t min-den- ki sze - ret.

1.2. Ge - de -on 3. Ge - de - on

ba - esi a ba - esi a

bal- va - nya, bal - va - nya,

Om/AAm

,J
Om

n #3 n I J
n Ir
Am
ba- esi a ba - esi egy

H7/A Am

Om/A Am H7/AAm E'

J #3 J It
v

n;I J
Minden asz-szony S et- tol szin - te

I J J J 3 I Jl J.
ke - re - si el - vesz - ti a a ke-gyet. fe - jet.

Am

-

Ot minden holgy-vendeg de otthon ot is az

ugy i rnad - ja, asz - szony var - ja,

U J .)

J ,J J I J
E7 IIJ'E7

Om,AAm

n IJ

H7

,JP I J J 13 J II
fo azt haj - szob-rasz, a per - eet,

Am

Om/A Am H7 Am -i'7

P

n{.l

~
a

I
II

Ge-de-on Ge-de-on

no - i fod - rasz, Nagy rmivesz 0, a sam - lin resz - ket, Es esendben at - koz-za

Meg-sze - pi - ti

pa - ci- ens fe - jet.

:11

t

fJ P J 1 J J

:I J 1 J J.
a ne-jet.

Am

--

A-mi - kor meg - is - mer - te

© 1971 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993
5MBNo_3

8

PILLANG6
AUTH Ede - S. NAGY Istvan
2t:5"

t.
~ P

- Hm

ipJJJ

i

I

I i ITTi ~

-

Mo - so-lyog a nap, Gye-re, i-de ulj,

'1 f
Cmaj

p

J J liJJJJJ esak a su - ga-rak, i-de me-ne- kulj, Ko-rot - tunk Ha ban - tott

Fism

Nines

fel - ho, A rossz-tol

: J~JJ#J J
ne - vet a vi - big, va - la-ki, ne felj,

'1 J fJ I j

¥

J fa I ..._..,J I
n

HI

H7

IIJJJJ
Gyonyoni az eg, Szeretsz ugye meg?

Em

-

A zold me - zo, Mondj mindent el,

a fa, a fak. gye- re, me - selj, C

IJjJJJ
Az e - let Ha igy van, veg-re a mi-enk! ki - de- rul az eg, De nezd esak, Az e - let

Hm

I J;J J J J
vi - har ko-ze-leg, ne- ha szomo-ni,

'1

Jn
A per - ceDe egy-szer

'1)UI~
ket majd ki men - ti el - szall a

H~

rr

H7

Em

110
H~/Fis

meg? bu.

r ElUIRJ
tar - ka szar-nyu

Em/O

A/Cis

Am/C

-

Pi! - Ian - g6,

pi! - Ian - g6,

J

H7

f'
feny,

Vi - gan szallj,

ha for - r6n taz

a

nya

ri

nap

I Ed
Pil -Ian

Em

r EI C1
- g6, tar - ka szar - nyu

Em/O

I - :11
pi! -Ian - g6,

Em

I

EI- tu - nik Em

a sem-rni-be,

ha

ar - ra

jar

a

szel,

Hl/FisH7

J r II: Ef F OClIAJ
a

Em/O

A/Cis

Am/C

IJ J J JWJJ]
Szej-jel - tor - ni Mert hagysz el, ha e - leg tan egy el-nlnt mar a

Em/H

Am'

ott

jar

szel

Per-cek-bol Pi! -Ian- g6,

all osz-sze a messze szal - 16

bel-dog-sag, pi! -Ian- g6!

4#

rossz pil nya • ri

J "J J

Em/G

HI/Fis H7

tas, - Ian nap - feny?

r

I 0 r EJlUIRJ
Bel-dog-sag, Bel-dog-sag, lep- ke-szar-nyu lep- ke-szar-nyu

Em

Em/O

A/Cis

Am/C

- 11314WJJ31
El - rop-pen a sem - mi - be es Mert roppensz a sem - mi - be. ha

Em/H

bel-dog-sag. bel-dog-sag.

© 1971 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993 5MBNo_3

9

7}
nin-csen foly - ta

.

fJ I £j J
csil-lag - ferry, Szi - ta - 16 por- fel - hd, ......-

Am6

Em

y

:J>
EI-

JJ
t(i -

- tas,

Szik-ra - z6

no

&& £J
~

c6

j

Am7

'i'

i

l

HI/Fis

cJ

I

0

Fo

H7

112'Em/G :11

JJJr
jar a

HI/Fis H7

Em

I

a -Iorn-kep,

se - gits

ne - kunk,

itt

szel!

Pil- Ian - g6!

c:t r

Fm 1':\

-

;~'!:II:U
rit.

Fm

r EJ U lor
a tempo

Fm/E.

BID

8m/Des pC

- I~
B

i J. ] I j Jd ~
""""
Fm

ItFm/A'

diG

j

J F :II

C'

I

Pil-lan- g6, mesz - sze szallo Bel-dog-sag, lep - ke-szarnyu

pil - lan-ge, bel-dog-sag!

Mert hagysz el, ha el-tfint mar a Mert roppensz a sem-rni - be, ha

nya - ri

nap - feny?

diG c

7

Fm,......--

J sJ

II

J
szel?

11, r

iJ,

"

;;>

II

er - re

jar

a

5MBNo.3

10

KONNYEZEM
FORRAI Gyorgy zeneje es szovege

~=~#t

Moderately slow

F'prrlr~r
Omaj7

o

Em

fir
;--3 ---,

Fe pi ..

A7

II
J I J lJ
Nem tu-dorn. Va - la - ki el- ment,

$.~II: F' ~ FfIF jrrlEr
Kony-nye-zern, Vagy csak a

o

H7 o r-- 3--, r--3---,

r

7 Em

j;
Omaj7

fust szallt a sze-rnern - be?

Omaj7 ,-3---,

Hm

Em7
,-3 --,

J J J J JIJJJJJJIJ
en most is

r-3---,

A7

o

Omaj7

r--3---,

Al - mo- dom,

j
Vagy

F

r

A - kit

sze - re - tek na-gyon, na - gyon!

ta - Ian

4

j :

r--

o

E F F j J J 1J
is ot hi - tom? Nem

3 ---,

H7 r-- 3 --,

Em7

Gm6

A9.

Es7

)J
tu - dam.

IJJjJJj

r--3---,

,-3~

Omaj7

I;'
tu dam,

}J
J) j
a csil-Iag,

J
J)
l

eb - ren

Ke - re - sem, pe - dig

hogy el - ment

,-3 ---, ,-3--,

06

jjj
mesz - szi - re

JJJ

Ij
3

1

J J ,J j
~

Fism

JJj
---,

J

09 r--3~

I

j

,J

na - gyon, na - gyon!

6 volt

ne -kern nap-pal

is az

e - gen

A

,J J #:J J
fol-don a j6 - sag,

Cis9• r-3---,

Fism r--3 ---,

I j @J
6
volt

J

trtJJI r
sze - re-Iern. A

Cis7

Am

r-3

j AJ

a

fol - di

va - 16 - sag:

r F 1~F F F F F
Az i - gaz

r-3---,

bol - dog -

Ir
sag ... Omaj7 r-3---,

V

r? If

Omaj1

o H7 r- 3---, r- 3---, r- 3-,

Em7

jF

F IFF

r J J a I J.
J61

jJ IJa;J
tudom.

Gm6 r-3--,

A9.

J
-

Kony-nye-zern,

Nem csak a

fust szallt a szemern-be,

Va - la - ki el - ment,

Hm

J.ii J-:Jf ¥ if it ii J*f .- ··-Itnti So I j
en
most

Em/G Gm6 A9 ~3--,~3--,

D6

Em/G Gm6A9 ~3---, r-3--,

06

II

A . kit

is

sze • ro· tek nagyon. na . gyon!

Sze· re . tek nagyen. na . gyonl

(J) 1974 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.S

11

0, JOSSZ-E

MAR
Om7 3 Em

MALEK Miklos - M. EMINESCU - KEPES Geza

4 t HlJ r rf r I
Am7 Fm~

Moderato, tranquillo

Gm6

Ges

F9

(i F'

Ir

f

(T~
t

9

1':'1

, @I
Basso

II:~ JJ j E1 fJ I
La-tod,
Ka-rorna fees - ke ba vesz-Iek lit - raitt me-

it J]gU

yi
di- 6 rad

Em

Cm~

11J
Ie -

Fa IJ.
De - res a S fe - jem

O_!!1/C Fm/As

7 oJ)
6,

, ,

kel,
gint,

Hull a sapadt Mig szernem szomjan

vel,

szc- la,

osz -

re

jar,

te-kint,

;. 3

Em/G

6J

'f

~)
6,
jossz - e mar. val la - don

1)10.
Am

Om/C

7

Jib;
Szep

El!H

jt

jossz -

e mar,

el - pi - hen,

sze - Ii - den,

sze- Ii - den ...

n j--J

6J
Proza:

II bY

r r' l'bY r c
edesem e frilddn , E vo lgy mindeniitt

F7/A

E7/Gis

I

er fr' I:QBJ'
n, S folemeltelek,draga tars, Hog y messze

f
hiss,

r
h og y

Han yszor bolyongtunk, messze lass. Vannak

olen sa re teke szep n o k ,

E/Gis

Sz ikrak at szor sze rmik] De. mint te , oly kedves,

k o mo ly , Ninesen

seho l, ninesen

sehot! ... Te vagy a Ielkern

es

e-

Ie-tern,

Om/F

$
E7

Tundokolsz

EiJ
Eso

~

F'

,0 j
fe - nyesen,

Am/E

#
Em J

I J) r:J F J liE j
I.

F'IS° 'f

C/G

'f

)1
Mely

;.a
igy

G9,

G7

Om6/F 'f

j

J'
mely

L

tisztan,

Hoi

is

ta- lal - nek

esil - la-got,

ragyog.

, U r' II t
igy ragyog?

Om7

n cJ7IJ] IJ j J I t n ~ r
Fmaj
asz van, esil-Ian, 6, a der, Halkan

Am7

Ke-so

csorren

a

holt

le- vel.

Di- de-

, J ~ 1jJJ]IJ
reg a puszta

Om

3

Om/C

1

"1

ha - tar,

, 0, jossz-e mar?

J~I; nJ 1jlJ nJ 1;1; jjJ Ie II
o.
,
jossz - e mar'?

E4/H

6.

jossz - e mar'?

© 1976 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.3

12

EGY SZA.L HARANGVIRA.G

(DONAUWELLEN)
Cm

1. IVANOVICI - SZECSI Pal

J g I J~J :J J

j I]
ItCm

r
Egy

'~fjz 4
f:s

Fm

mit ad - ha - tok, de mit te - gyek?

szal

ki - va - nok ha - rang - vi -

meg
rag,

Na-gyon sok Ez jel- zi

bol- dog"_" most az

J JJ

)1)

Y

J 11 :11
Nem nagy do-

I

nev - na - pot! un - ne -

'1
pet.

V II: r
De

As

F

U EU 1 U JU r
vi - rag er - de - kel, Mit

87

Es

flJfll
mon- dok, az saj - nos a

87

la - tom, te - ged mar csak a

fD 4]3
fu - le-dig nem jut

Es

j
el,

y

ll~J nJ al:J
De

EO Fm

G7

Cm

Fm

4J

:J J. P I F
Cm

el - ne-zern ne - ked, mert en - gem sze-retsz, S igy rossz em - ber

lJ j J~ _})
nem Ie -

G7

,~\ J
~~blz

Cm

G7

C7

l

'Ji'jIlJ JJJJIj_jJJJJlj~JjJJI:l
Egy szal vi - rag:--

~$ $
Cm

hetsz.

nern nagy do - log,

De eny-nyi

csak ,

mit ad - ha - tok,

J

Fm

) IJ
ki - va - nok

II.Cm

7

P :11
De

I

f:s

meg

na-gyon sok

bol-

dog

nev - na G7

pot!

C7

Fm

-

14
f:s

JJJJIQ:JJJIJ
ki - va - nok

em

JJ]

jllJ~
nev - na - pot!

II

pot.

meg

na-gyon sok

bol- dog

© 1970 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.3

13

GYONYORU IGY ESTE BUDAPEST

'~e
Slow ._
F'

BREnNER
B

Janos - SURANYI Lajos
F

J J 9J J
igy

F

m

J JJ
B

Ij
Mi - kor min - den csen-de - sed - ni kezd,

Gyo-nyo-ru

es - te

Bu - da - pest,

(ECt] J IEFUJ.
Mi-kor a sok vii - lany

B

F'

sz6r - ja su - ga-rat,

Az

ember szebbet al-maban sem lat.

Kezdjuk hat a sf - tat, kedve -

e7
sem

I fJ J1 j J j J I F

F

Om7

Gm7

e7

I(FFS]

F'

B

] IOFE:;J.
mar

F'

B

II
Sa

Bm

A zold lombos Margitszi - ge - ten,

Nehany cs6k u-tan

Bu - dan bal-Ia-gunk,

Gel-lert-hegyrol

mindent lat-ha - tunk:

Fe-let-tunk F

a csil-Ia - gok ho - nat,

IFrrrFrrr
A - lattunk

Fie

em/Es

I

a kek-lo veri Ou-

£~
~

07
0

Gm

IJ J
e7

J

e7

3F J
or - szag

1

EJ J 3 J
luk - te - to

Om
1

nat.

Lat - hat - juk az

szi - vet,

o -Iyan

jJJJ3

JJJ
a

ez, mint rna - jus - ban

$1 :J J J d
nyi - 16 tar - ka

e?

JI
F'

In
F B

J3 JJ
el, ha

Bm

J

F

3 Ij
est, Mi - kor min-den csen- de - sed - ni

ret, (hat) Joj-jon

le - szall majd az

I tE U J J I r Fr-J J. 11 J 3 J j jJ J J IJ
kezd, Mi - kor a sok vii - lany sz6r- ja su - ga-rat, Az uj hid-nal meg-va - rom en rna - gat. ") 1950 hy Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

F'

B

Bm F

Om

7

Gm7

e7

F

-

II

5MBNo_3

14

'~rn
2t:6"
Ket kis

HAVASY Viktor - S. NAGY Istvan
ri
Fm

KET OSSZEILLO
>

EMBER
C7

r-,
I
Des

II:n
ar-nyek
f(i -

J g J I~J
fenyek mo - gott, diis fak ko - zott,

r--1

G7

j1IJJ*
Szur - ke Ket kis sen - kik por-szern nagyok hegyek komo-

szal

4gv J a to I
Fm Fm/Es

l

J~

J.

l

zott. gott,

Mel lek - ut - can Vol-gyek me -Iyen
v

al - mo - do - z6k, ket kis vi - rag,

JjJ IJ
G7

Des/C

Bm'

a

Bol-dog csend-ben Mer-he - tet - len

9g

I ~Jj j. * l] I
hall- gabol- dog-

C7

Fnt

C7

~~~~ Ii

.,

1
t6k. sag!

l

R ~:J9I
Kit- kis E - zek

Fm

$$

csen-des va-gyunk,

egy-sze- rU mi s o - ta

J J J 3 I~J * :i1 I 1l
em- ber, csend-ben Meg- is mi -enk E - nyem let - tel

C7

l

~JJ J I
a nagy- vies en ti 3

Fm/Es

I
lag. ed.

i1U J.
kez - ben mas - ra

Des

J j J I J J.
e-gyutt az nem sut a u - ton nap-feny, Egy-rnast Koz-tunk nez - ve ak - kor is

Des/C

Bm'

J JJ I
megyunk toragyog az

Kez a Mi - kor

,;\~ J

F

C7

~

II~~= J ~
Cm'

F

vabb! eg!

il f]
osz - sze - il - 16 F7

B

BIG

Gm/E

J
B

l

Ket

em - ber,

f?f
----===-

I ~ r' E!
ferry -16, G7

f]
'1

tag - ra- nyi -16

4~j (' r
Am7
szern-mel.

I P F' CJ
Fi - gyeld: el-

f]
a a B

)
B

a - kad

han - gunk,

rsr
r
Most Hat

IJ J
BIG

Is - te - nem,

lJ
Gm/E
ak - kor

)
hat

$~J
mi

C'

C9'

n_)·
vagyunk?

Ij
Ket

£1 i7] I
feny - su - gar igy volt ir - va meg - lat - ta - lak

ked - ben,

» r'

e=

I ~ r' lJ
Jot - tel

es

f7J
en

~~J t'
jot-tern,

Am7

r

Bm'

F/c

Ii)
~Es

La - tod, 2. ~ Veg-re

sor - sunk, te - ged,

e -Iunk veg - re, nem-csak al - mofe - led - juk az el - hullt kony-nyeko - szo - nom az e - gesz e . le-

fJ £J fj
C7

~

I

~) 1972 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

15
I. F

6~J.
«

8--------'

l

HUtry £J J }I

dunk.

TARD KI ABLAKOD
SCHOCK Otto - S. NAGY Istvan
2t:6 "

c

JJJJ J
Saj - mil El - kep Min - dent

"'I

r:--:::I r-F1

F

----

t

I

y

)

iJ J J

Jj

en, lak ze - lem, fe - ledj,

te - ged, ki e - vek J5 ta hogy meny - nyit szen - ved - het - tel, a ha - zug, rossz ba ra tot,

Nap-pal is vak- so - tet-ben elsz. Hanyszor tort rad a fe - Ie - lern. A re - gi hut-len ked - ve - sed. C

c
7

iJj):J
Nines is - me - ros, El - jott a perc, A sok esa - past,

--

ki te-ged vi-gasz- tal - na, most veg - re uj - ra nezd meg, a sok-sok fel - re - er - test, C F

G7

C

7JJjJJJJIJ
S az em-ber egy-ma - ga mit er? Hogy zold a f(j a re - te - ken. A nem-reg fa - j6 e - ve - keto

I - II
C

~C

r r r r r UlrrrrpF
ab -Ia-kod! Veg-re ttiz-zon rad

G7

Tard ki

a nap-feny,

Es

C

:J j J
e
- rezd a

JJJ
lorn - bok F il

G7

J
la

G7

I
C

JJ
tat.

t fJ I F
Veg - re

C

G7

(J
feny - be

r

$

rrrr
tun - nek majd az

C

V

ar-nyak ,

F

)
Es

I J rJ
var

rr

G7

rad egy szebb, egy

uj

blJ

11l

igy

ersz,

Mesz - sze

c:r
G7

G7

Ir
lag.

-

11\:
:11
lag. D.S. ulan

vi

r

-

I ~

II

halkulni

© 1972 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.8

16

HAGYJUKSZIVEM

,

'~I
@.

NEMETH Gabor - S. NAGY Istvan
~

Modt'rato ragtime

-r

07

j

#Jl

1. Hagy - juk _ szi - vern, 2. Hagy -juk szi - vern, 3. Hagy -juk szi - vern,

J. I r

j
kell kell kell

#Jl

~

nem nem nem

ne - kern ne - kern ne - kern

J.

JjW]£]
F

G7

_____

J

0

pi - ti pi - ti - pi - tiz me - se - me - se - me - sees pi - ti - pi - ti - pi - tiz

ni. ke, ni.

~);, j j
Ugy - is J6 volt Hidd el

c7

J j.
ha - gyomna - gyon, ne - kern, mondd, hogy ve - ge hogy nem na - gyon tu - dom, le - het

I J J J J fJjjJ
sa - va - nyu a ri - biz fu - tyu - 16k az e - gesz sza - na - lorn - b61 sze - ret

il

li. reo ni.

$", r
@. @.

07

Mondhatsz i -lyet, Nern ha -lunk be - le: Ott egy tro - li,

f])~) J.

rnond-hatsz en se, szallj fel

Ir
I

j ~) J.
0-

IJ

G7

J J J fJjJ

I IT

G7

'1

r

rr

te re

lyat, se, - 3,

hi - szi - pi - szi ne - ked bar egy ki - csit ne - kern s e - Ie - tern - bol u - tazz

mar, fa], el.

Jobb lesz, ha De az - ert De az - tan
l

6'~ r r r r
szep menj ne csen csak j6jj de to visz

C7

)

J.

j
tunk. tan, jal,

<=~)I
A Az

- lern

- sen

- sza,

sza - ki nyu - god ne sir

rmilt - ra fa - tyolt u - tad en most Ne u - zenj es

r

C7

F

rr
I

J>

JJ
tunk, tam, jal,

&~F
~
S el Leg Pr6

-

bu fel - bal

F

csu - zunk jebb majd koz - zal

r r IJ J
I
Am

C7

j

JJ
B
I'

•II

bo - ri ki - ad ne ir

F

Om/H

"
nal. tal.

-

E7

II J

Am

sze - pen ba - nod, mas - nal

a ka - pu hogy be - esap kony - nye - id

1.2. Legy

J Wve - le

il~J
~

B

}J.
do - gabb,

j
Gm

J

j) j.
sze - ren

IJ
A9'

C7

)
nem

bol

pr6 - bal]

cset,

6,

is

l Ir

a F'
koz-lak I' ge.

at

£~ " •

F

07

en.

Ir

Ugy-

is

r

Gm/E

J>

l

tu - dom:

r'

J. I J J D9' I j j .} I
bun - tet a sors ep

A7

Om7

-

pen

e - leg

«, 1971 hy Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo_3

17

~It'dium tempo

rnAsz Gabor

KEKCSILLAG
- S.NAGY Istvan

J IJ
Kek esil - lag
fenn

}
az

J :J I
e gen,

,

Ker -Iek, r6 - la Am H Em

JJ

:J J I )

lJJ
ne - kern,

me - selj

JJ J I J J 7 £ I - Il J ] J I J } i j

Em

~

~' o
~

HoI hit - tad ot,

mer

- re

jar?

Is - mer - ted

j61

azt

a lanyt,

$

JJ
I

j
$

J
sok - sok

}J
e - ven at,

o

{J IJ>J.
La - tod, meg - is el ment,

lJ
mas -

JI
ra

E -gyutt jar - tunk

t.iI Em ~j )
var ...

---

C

- II: £
j
ki jo

G

Hoz-zarn /G D7/Fis

va - 16

nines

a

fol-don, esak

0 volt, esak

0 volt, esak

Il
o.
."

J

Hoz-zarn

volt,

az

e - gye-dul

0,

esak 0, esak

o!

~
H7

1$
Hozd visz- sza
ot, mert na-gyon rossz igy nel - kii- Ie.

#J

Ji1
~
D,S,

Bel-dog le -het -

II

nek,

de

esak

ve - Ie,

ve

- le!

at.

$ CODA
~iI __

poi Coda

j=}

H

'1 ~

-

Em

II $

(o!)

Kek

J

:J J I
esil - lag,

JJJ
ker - lek

:J I $

J
Ra-gyog - jon

te - ged,

~

re - gi fe .- nyed.

-

Ki - ser - jen

min-ket majd uj-ra

to - vabbl

-----------------

II

© 1970 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.3

18

MICSODANO

'f
.

TAMASSY Zdenk6 - DALOS Laszlo
• •• C

2 t· 8

Ibm

G7/0

I

b rTI

j

Mi-eso-da

J ] II:l

~

i

no!

o?

Va-Ia-mi Le-sern a

JJJ I P rzr· l lJ] I J.
F

c/ E

c'

I

va-razs sze-met]

ko-ve te Gyonyo-ni
v

o! szep!

Tavasz-szal

l-lyen

az

i - ga - zi baj, i -Iyen az eg,

Ki-cso - da

mi- cso- da

no.

A-kad

egy

kol-to,

ki ta - Ian

J ltil
el-mond-ja Am

E6

1

'1

f1iJ I r'
De hogy az 6

G

Em

F PDF
szi - ve milyen,

$

'1

meg
07

azt,

a - mi

el nem mond-ha

- t6!

§ ~ 'fEIJd. :

~ ¥ IJ 1 J JJ J s J IJ
nem va-gyok

G7

GO

Om7

hogy mondjam el,

$

j.~'ifJJIDr
no, va- la - mi

C

G7/0

C/E

t

p ~ I J JJ). * Y J JJ I JJ ) ti} Jj J I
F Fm6
mu-zsi-ka F

c'

cso-das

m

po - e

-

)# J

) J }JJJ I
Sza-va- ra

G7

ta,

hisz

nin - esen ar - ra szo, hogy Mi - eso- da

6~
C

E-Ie- yen

ze- ne, ha szol,

• J J JJe - JS J I~J tJ· s
S
szet- fut az gen a fel - ho!

eta

As7/Ges

G7

¥

~j.
Jaj,

IJ J3
mi - eso - da

j.
no!

J. I J. ~

'i

II

© 1963 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo_8

--

19

MICSODA IGENYEK
BERKI Geza - ifj. KALMAR Tibor

c7
II
Svaj-ci az

J. J
6 - rad, oszt - rak,

bib-I

I

'1 ~

fJ J.
I
k61 - nid, fes - tek, F Be - esi a Bel- ga a

I

I

F

}
sto - lad, szok - nyad, C7

'1 }

11
~

K61-ni a Dan rajt' a

An-gol a Sf - dresszed

c7

jy)nlj'
pul - csid, nor - veg, 0 - 6 - 6 - 6, 0 - 6 - 6 - 6,

'1 ~
C7

£J
~

I); )7}£)IJ'
i - ge - nyek! i - ge - nyek!

'1
6, 6,

mi - cso- da mi - cso- da

Q-

fJ
ii-

6 -6 0 -6 -6

ez nem ez nem

&i' J
~

F

~

Y

P n Il
Ronson

)

Y

fJ I J.
F

.F

gaz! gaz!

Brussze - Ii

a

gyuj - t6d, esip - ke,

Tfiz-ko-ved Ber - Ii - ni

ne - met, ken - do,

Pra - ga - i

Ar - den ani-

zsod, klip - szek,

Di - or a Fran - ei - a

7
kre - med, pezs - go,

o - 60-

in
6 la -Ia

C7

IJ
6, la,

7~fJl}J
mi- eso - da mi- eso - da i i

JyJf1lj
ge - nyek! ge - nyek! 0

C7

$
6, la, ez nem ez nem ii-

0

-

6 -6 la - la

,~ J
gaz! gaz!

F

B

$

II

J;
Kis

I p

]
F

ko-rod - ba'tan

£ 1J I fa J? 1 J.
ker - ge-tett rna-mad

I

I

F

)2
az

IJ J
asz tal

C7

r I J.
ko rul, i i

F

1J1J)J ~ I $ J J ijr I r
Hogy-ha gyer-rne-ken nem volt draga euee,

G7

Om G7

C7

-,

7~

~fJ J '1 ~ £J I I].
bun - dad, a - gyon Genfi a Sved a te

C7 b I b-i

a - luI - fo - lUI?

Per-zsa a 2. Fran-ci - a

,~
F
e:

esa - tod, ple - ded,

Len-gyel a kucs - mad, S meg te - te - je - be

Ja - pan a En kel - lek

mag - n6d, ne - ked,

0-6

o

~~!'?4 1
-0 -0 -

C7

0

-6

-

6:

)
-

i i

JJ

'1

) f1 I J
0-6 0-6 -6 -6

C7

I
ez nem ez nem i i gaz.

,gaz.

mi-cso - da mi-cso - da

II

ge - nyek! ge - nyek!

6, 6,

Mil - kon - tyod

© 1970 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.S

20

SZERETED-E MEG
-tt: 6"

HAVASY Viktor - ifj. KALMAR Tibor

Sze - re - ted - e meg,

-:--A7 1

ha csil - la - gos

az

eg,

Ke - re - sed - e meg,

$; J. J JiB J
~

Om

:J
1

1a

I;mg g g J I J. JiJ
Sze- re - ted- e meg;----

J N IG
szol,

---}I

~~ J J J J J J
.._.--

1:.

hogy me-lyik a mi - enk? A7

ha bos - sa - no-va

j

J J 10......_.....J 7) J J IrrjF~J I
da lol?

Om Gm

Om-,

Gm7

6~j. -C'
._

Mi - kor a

gi - tar

la - gyan

)

3J

1

JJJJ)
Om

Fmaj

J

E - ge - szen

el - fe - led - lek rna - hoi - nap,

»

...._...

1

J. ) J J IJ:JJJlJ
Hisz meg az

Bmaj

Sze-ret - nek

Gm

hal- la - ni mar te- r6

- lad,

#JI
c'
ossia

,-3---,

JJ]I"
Egy ev u

IJ
tan.

J Irrrr~J
Azert , mert ve - get ert

Gm7

Wi].
a sze-rel - rnunk, E7

V) rj @
A hi - res, A7

6~J J J J "
Fmaj ._

JYJ )1 I J. ) J J 1J J J J J. } I.J J J J J. JI~I
'-""""

~

Bmaj

Gm

fer-ge - te - ges sze-rel - miink,

Azert

meg

ba- rat - kozhatunk,

Es

-a

IJ J J J J IJ. Jl jJ; Ie__Le
Ked-ven-cede meg---a pi-ros tu - li - pan,

Om

J

~

Gm

ta - lal-koz-ha-tunk A7

ta - Ian '"

IJJJJJ

Meg- is - mer- e meg

'-"

;; J. Ji fa J
fu - re - di
szel,

J
A7

I

Om
D

I

A7

I ;mg ill ill J I J Ji j
Hall - ga - tod- e meg:----hogy mit

J

J
A7

J
a

ci - gany?

ii - zen

)3
S nem ba - nod- e meg_"azt, hogyel

J 10
- men

11. Om

Gm

13 t
Om

Om

I
:11

fr!.i ,§:._
(f)

2

.om
(\

Gm
1

J. ) ~ .J

-1

Om 1

'!~/;

Gf'

J lJ J 1o

Om

'~l tel,

Hogy el - men - tel,

Saj - nos el - men - tel,

------

I j 3 J Io

Gm

El - men - tel ...

------

1t4
0

1%9 hy Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.S

KET NEV EGY BERHAZ OLDALAN
FENYES Szabo1cs - S.NAGY Istvan
C Am/C

,.,

"

,

21

I } {:--r

--

U

I p} (:-'r

alJ

~C

--

II J

J~J #iJ
fal - ba hogy - ha ilj - ra

Ve -Ied Ma mar, Nem - reg

I t J #J J I J
ves - tuk egy - mas ar - ra te - ved fes - tet - tek a ne - vet, u - tam, ko-pott

C

lJJiJl
u - tan. ta -Ian. le ram.

Am

$

Om ~

E
H7

d 4 d GJ_ d: 1j C I - IJ)' J
Be - ttlk Be - tiik Csak en , , Em

Va-Ia - 'mi - kor, to-vabb me - gyek, szur-ke fa - lat,

egy bol - dog a rnult csak h6 - fe - her

nya - ri del ben - nem el szin te - kint

csak mi rna is tu - dom

ket - ten tud - tuk em - lek - szem, hogy azt, hogy mi volt

4

~

JJ

I

~

JJJ
Ket Ket Ket nev nev nev egy egy egy

A9~

Om7

G9~

I

je -Ient: je-Ient: mi-kor, C C7

ber - haz her - haz her - haz F

JJJ

01 - da -Ian, 01 - da -Ian. 01 - da -Ian.

- ,,.n I J J f J II
$
C G

mit er, mit er, ne - kiink

mit is mit is va -Ia-

r

~

d

e

II

$ J 4:_J dJ I J
dudolni ... Om7 G9~

J ~J
J

j
)

I J J.
Fmaj7

I£ J J J
G7 .-

Em

A9'.

J J JJ I~

C

r

I

~

r

V

rr

C

Am

Om9

1

--

a

r

P

r ft

G7

~

II

--D.S.al$ poi Coda

-f
© 1970 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

J :::
Ket nev egy

JJJ
her . haz 01 - da -

'r

Jan.

tiibbszor ismetelve, halkulni ...

5MBNo.3

22

HIMNUSZ A NYARHOZ

€,!'

-'Iodt>rato ~m

szel bor Meg ne - hany rna ~ EI - mo - s6 - dott szi szel bor -

o - szi

nn
4 toW'

GABOR S. Pal - TARDOS Peter

fO
zol - ta kacs le ne - hany zol - ta

I

riC n
_

fJ f1
min - den fuj a szep em kis ka

Bmai7

IJ
szel,
lek, bat. ago

o-

fak, vel kep, fak,

szaz ko - par ujj el - len - all, ha tii - no nya - ri fel - ke - rul a

EJ£Snll
Mint-ha hivnak mind a nyart, ta-gad-jak az el-rrni - last Naptol varnak biz-ta - tast, isz-szak bagyadt suga Orzunk sok bolon- do - zast, t6 folott kod fa - tyo - lat, Vagyodunk a nyar u - tan, lampat gyujtunk del-ues Nya-ri sla-ger dal-la Om

_

A7 4

-

I
:11

a nyar zold bucsu - jat ... - mat ...

I "I
F/E

I

Om

l

J)
De

t;:JiJ
Bmaj1/0

o

07/Fis
• a 1

r'
nyar,

G

'*

F5

Gm/F

r

"I
tu-re -

rat, nem hi - szik, az el- mu - last. tan, E - so kop-pan haz fa - Ian.

tij - ra visz - sza- ter

tu-re -Iem,

Jj) J

'f

ljlJfintl
sze-re - lem, es mint konnyti borok

¥

I fJ J
il- la - tat,

Gm/E

,~ JJ
E9'
t-

lem, ne-hany h6-nap, s itt lesz

mar, mint egy gyors

A4

t

el - vez - ziik nap-su - ga

£J il I :J.
rat.

~

I 1 J]J
F/E

A7

Uj - ra visz - sza - ter F

£J W· I r fJ r' Jj
a nyar, mint megtert

07/Fis

Gm

Gm/F

sze- re -

It

iJ
to, ked-ve-set,

C~E

f;:J fa [J I j t;J
van - dor- tit u tan

j

Y

:fJ1 J
ha - za - jo

Bmaj1/0

fa

B

;gl
re - gi
0

ki hosz - szu

hir - te - len

s meg - ta - tal - ja

a - ki

rei

htl- seg-ben

e-gesz ev-ben

vart.

,~

CODA Om CB

II

© 1974 by Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.3

23

MOSTANABAN HOSSZABBAK AZ EJSZAKAK
Slowly .,

PAYER Andras - S.NAGY Istvan

4~ n J
, b
(!

8maj

r.-; FT"i ri
ban ban

Fmaj

I

J I 'I J ) J J I J i]zJ
hosz - szab-bak hosz - szab-bak Fmaj az az ej ej sza - kak, sza - kak, Gm

~

c7

Mos - ta - na Mos - ta - na

4~! 11 J J
8maj

JJ JIJn_j'~1
tob - bet gon - do szo - mo-nibb a Om7 - 10k re - ad. szep vi - lag,

-lrJ

JJI~j
c7

)I
:11

Mos-ta - na - ban
Mos-ta - na - ban F

Ugy jossz, mint egy Vagy en la - tok

ki-ser - tet, so - te - ten;

,~ J
,~

:J J J I) J ) - I 't:J
ki - ser - nek, he - ve - ben Gm7

II.

Gm7

J14J J I .J) J J>J III
sze-rel - mes
A

J~

EI - miilt per - cek Re - gi es6 - kok

Re - gi, fa - j6

ern-Iek.

.~

12_

'1

J aPJ J I)J JJ IlJ. J
e-zer - szer ~

c7

F

$

I'
FU

lI~nJJlrJ
Mos-ta - na - ban Fm~ ugy faj, a-mi

Hozzarn buj- tal 8maj

nem-reg,

&~ f7JJ? I
volt,

-

I~ U FFin
Ugy szeret - lek, mint
8maj

11!2£j;J
Gm'

I

'I J
I

A

J)J
c7

az Om

e - Ie - jen,

Nem tudom,

tJJYf7FEI - I r ~ V E' IrE
'l

R Ie
vagyok 8maj

I

&9 -J ..

hogy mi van velem, 8maj

Visz - sza - e - s5

bii - nos

!-

I ~ J1 J

aI
J

'I

j

Ja
az ej - sza-kak, Ugy jossz, mint egy ki - ser - tet, F

II
F

Mosta - na - ban

hosz-szabbak

Mos - ta- na - ban

nJ J
-

en.

szo-rno-nibb

a

szep

vi - lag,

IJ a J J
EI - mult per - eek

6~) J
Om7

J)-

Gm7

'1

)J
gi, fa

J I J:J
j6

c7

1J

kj - ser - nek,

Re

sze - reI - mes

IJJ J IJ --.._.....ern lek.
v

II

r,} 19li 7 hy Editio Musica, Budapest engedelyevel kiadja Solo Music Budapest 1993

5MBNo.3

TARTALOM

ADAGIO ( Ne felj )
Tomasso Albinoni (1671-1750) - Szecsi Pal

4 3 6 12 5 7

BUS SZiVBOL ENEKELNI
Wolf Peter-SoNagy Payer AndrasIstvan (ch. de Pisan utan)
0 0 0 0 0 0 0 0

DE AKKOR MAR HOL LESZEK EN
SoNagy Istvan Pal
0 0

EGY SZALHARANGVIRAG (Donauwellen)
J. Ivanovici-Szecsi Schlick Ott6-SoNagy

EZ AZ IGAZI RITMUS
Istvan Istvan

GEDEON BACSI
Payer Andras-SvNagy Breitner Janos-Suranyi

GYONYORU iGY ESTE BUDAPEST
Lajos
Istvan Peter
0 0 0 0

13

HAGYJUK SZIVEM
Nemeth Gabor-SoNagy

HIMNUSZ A NYARHOZ
Gabor SoP,}I-Tardos

16 22
o

HOVA TUNIK EL A CSILLAG
Koncz Tihor - Szenes Ivan

KEKCSILLAG
Ihasz Gabor-SoNagy Istvan
0

2 17 21

KET NEV EGY BERHAZ OLDALAN
Fenyes Szabolcs-Si Nagy Istvan

KET OSSZEILLO EMBER
Havasy Viktor-SoNagy Istvan
0 0

KONNYEZEM MICSODA IGENYEK MICSODANO
Tarmissy Zdenko-Dalos Laszlo
Istvan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
10

Forrai Gvorzv zeneje es verse >".;
.l

Berki Geza-iljoKalmarTihor

00

0

0

0

19

MOSTANABAN HOSSZABBAK AZ EJSZAKAK

18 23
11
o

0, JOSSZ-E MAR
PILLANGO

Payer Andras-SoNagy

0

0

0

0

0

0

Malek MikI6s-MoEminescu-Kcpes Auth Ede-SoNas:y Istvan
0 0 0 0

Geza

8

SZERETED-E MEG
Havasy Viktor-ifjoKalmar Tibor
0 0 0

TARD KI ABLAKOD
Schlick Ott6-SoNagy Istvan

20 15

:tC.eresse feI a ~ot:ta:01est:er R~~t~
EZT A KOTT!T, melyet ON a kezeben tart, olyan emberek keszitettek, akik szeretik a zenet es ism erik a kottairis hagyomanyait. Keszltetttink mar klasszikus es modern kottikat, nagyzenekari partiturat61 a kamarazeneig, nepdalt61 a slagerig.

VARJUK ONT!

Cimunk: KOTTAMESTER BT.

10)) Budapest

Karolyi Mihaly UI 14/b HI. )81 Telefon: 117-49-)8

kottagrafikara van sziiksege.

ha megbizhato, igenye!

SziYRli:

SZ6RAKOZTAT6
I.

GITARISKOLA

KEZOOKNEK

..,..,3

~~~.
c:A.~~~
I'H"tflgLZII!-, .~ ~

• (B~"flR .. doL

OSSZEALLITOTTA: Vas Gabor BORfrOTERV,TlPOGRAFlA: ErckoviRudoif KlADO: Solo MusicBudapest1 071 Dembinszky u, 34 Telefon: 122-8362 Printed in Hungary 5MBNo.3
GRAFTKA: Poto Kornelia KOTTAGRAFTKA: Kottamester BT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful