PENGENALAN Bab ini akan memperkenalkan Teori Pemusatan Insan yang dipelopori oleh CarlRogers .

Kaunseling pemusatan insan adalah satu pendekatan untuk membantu individu ataukumpulan berasaskan kepada falsafah bahawa pertumbuhan psikologikal akan

berlakusekiranya individu atau kumpulan itu mendapat layanan yang dirasakan jujur, mesra danempati. Menaruh sepenuh kepercayaan kepada kaunselor adalah asas bagi kaunselingpemusatan insan. Rogers percaya bahawa setiap manusia mempunyai kecenderungan inginmemenuhipotensiyangadapadadirinyasendiri( to self-actualise). Dengan itu, setiap manusiaakan bertindak dan bergerak maju ke hadapan untuk memenuhi kecenderungan ini. Andaakan mendapati teori ini lebih bermakna sekiranya konsep-konsep penting seperti kongruen,penerimaan positif tanpa syarat, empati, fenomenologi dan lain-lain, difahami dengan betul. OBJEKTIF Di akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1.mengenali sejarah hidup Carl Rogers dan teori personalitinya; 2.mengenalpasti proses kaunseling mengikut pendekatan teori kaunseling pemusataninsan; 3.mengenalpasti beberapa strategi untuk membantu klien; dan 4.memahami konsep-konsep penting yang terdapat dalam teori kaunseling pemusataninsan.

6.3PROSES KAUNSELING Semasa Rogers memperkenalkan terapi ini, beliau mendapat s a m b u t a n k e r a n a pendekatannya berbeza dengan apa yang diamalkan semasa itu, iaitu lebih kepada psikoanalitik atau tingkah laku.

Pendekatan pemusatan insan ini memberi tumpuan kepada perhubungan yang dibina oleh kaunselor dan kliennya. Bagi pihak kaunselor,beliau perlu mempunyai ciri-ciri tertentu untuk menjadikan perhubungan ini bermakna untukklien dan berkesan dalam sesi-sesi kaunseling. Manakala bagi pihak klien pula, dia perlumengalami keadaan psikologi tertentu sebelum menjalani sesi kaunseling.

6.3.1Syarat-syarat Terapi

Rogers (1957). •kaunselor itu mengalami kefaharnan empatik terhadap rangka rujukan dalamanklien dan berusaha untuk mengkomunikasikannya. Rogers (1985) m a s i h menganggap syarat. kaunselor juga boleh terbawa-bawa dalam memikirkanmasalah klien.Jika kesemua enam syarat tersebut terdapat di dalam proses kaunseling . berkurangan konflik dalaman. Pada awalnya. Rogers Kadang-kadang. apa yang perlu dalam membentuk perubahan personaliti manusiayang dialami dalam kaunseling ialah beberapa ciri utama sikap yang boleh menggerakkansesi kaunseling.syarat ini masih tekal dan boleh digunakan dan dijadikan satu panduanuntuk memahami hubungan kaunselor dengan klien dalam teori pemusatan insan.Menurut Rogers (1957) .Berdasarkan kepada pengalaman klinikalnya.• k a u n s e l o r m e n e r i m a k l i e n d e n g a n t i d a k b e r s ya r a t . Rogers telah menyarankan beberapa syaratyang perlu untuk memulakan perubahan positif ini. Rogers menyuarakan pendapatnya bahawa perubahan personaliti yangberlaku di dalam diri individu dalam kaunseling ialah perubahan luaran dan dalaman ke arahkesepaduan. dan syarat-syarat ini apabila digunakanserentak nampaknya sudah mencukupi untuk memulakan perubahan. •insan pertama yang kita akan gelarkan sebagai klien berada di dalam keadaan tidak kongruen mudah terpengaruh atau bimbang. lebih banyak tenaga yang digunakan untuk hidupyang lebih berkesan dan perubahan tingkah laku yang dianggap menjadi lebih matang. Syarat-syarat yang perlu dan harus kekal berterusanuntuk beberapa ketika dalam kaunseling supaya perubahan personaliti berlaku ialah:• d u a i n s a n b e r a d a d i d a l a m p e r h u b u n g a n p s i k o l o g i . menyarankan enam syarat penting untuk berlakunya perubahan personalitiapabila sesi kaunseling dijalankan. dan•usaha kaunselor untuk mengkomunikasikan kepada klien akan kefaharnan empatik dan penerimaan yang tidak bersyarat tercapai setidak-tidaknya sedikit. s e t e l a h s e k i a n l a m a d i d a l a m p e n g u j i a n n ya .•insan kedua yang kita gelarkan sebagai kaunselor adalah kongruen dan sepadu didalam perhubungan. Apakah cara untuk mengelakkan perkara seumpama iniberlaku? mengemukakan syarat-syarat ini sebagai satu siri hipotesis yang perlu diuji dans e h i n g g a 1 9 8 5 .

7: Sesi kaunseling berkumpulan (b) Keadaan KlienKlien yang inginkan bantuan dari kaunselor hendaklah berada di dalam keadaan tidakkongruen.di antara individu dengan individu ”. Kesemua mereka mentakrifkan kaunseling sebagai satuperhubungan. Ketiga-tiga konsep utama yang disarankan ini perlu dilihat secara keseluruhan kerana iaberkaitan di antara satu dengan yang lain. Patterson (1974) dan Corey (1984).Keenam-enam syarat yang dikemukakan oleh Rogers meliputi tiga konsep utama.lni bermakna syarat pertama ini berkehendakkan kedua-dua insan ini berhubung. •satu keadaan psikologi yang dialami klien. iaitu:• s a t u corak p e r h u b u n g a n . Dari satu aspek yang lain. dan keduamereka ini mempersepsikan ruang lingkup pengalaman berlainan terhadap satu sama lain. syarat-syarat lain tidak perlu untuk memulakan perubahan personaliti. mudah dipengaruhi dan bimbang .(a) Satu Perhubungan Syarat pertama ialah kaunseling itu hendaklah dilakukan sebagai satu perhubungan . Rogers menganggap bahawa syarat pertama ini merupakan satu andaian yang perlu untukmemberi makna kepada syarat-syarat yang lain. OUM 143 U N I T 3 BAB 6 TEORI KAUNSELINGKAUNSELING PEMUSATAN INSAN Rajah 6.dan ia berterusanuntuk beberapa waktu.dan•tiga jenis sikap yang dipegang k a u n s e l o r .Rogers (1957) mengatakan bahawa kaunseling ialah “ satu perhubungan yang amat personal dan subjektif. andaian inimerupakan takrif kepada makna kaunseling seperti yang disarankan oleh pengarang -pengarang lain seperti Arbuckle (1974).

dalam perhubungannya dengan klien. 6. lni bermakna.3. Walau bagaimanapun. dan dengan ini pengalaman tadi (mahukananaknya kekal bersama) dijelmakan secara herot sebegini. Rajah 6. dan bukannya bertopeng sama ada secara sedar ataupun tidak untukmenggambarkan dirinya. Rogers (1957) memberi contoh bagaimana seorang ibu mengalami kesakitansetiap kali anak tunggalnya mahu meninggalkan rumah. Ada pula keadaantidak kongruen yang disedari sedikit-sedikit.(a) Kongruen Sikap pertama yang perlu ada di dalam perkembangan teraputik ini ialah kongruen. keikhlasanataupun kesepaduan. menjadisakit adalah konsisten dengan konsep kendirinya. Tetapi untukmempersepsikan keinginan ini sebagai satu kesedaran. Keadaan pertama menyebabkan dia merasatercabar manakala yang kedua akan menimbulkan kebimbangan. mari kita melihat kepada tiga sikap yang perlu ada pada seorang kaunselor. Ada pengalaman yang berlaku secaramendadak yang menyebabkan individu itu tidak boleh membiarkannya. kaunselor sentiasa bebas dan bersungguh-sungguh untuk mengalami dirinya yang sebenar secara sedar. ia akan lebihterdesak kepada perasaan bimbang dan kecelaruan. ..8: Seorang ibu menanyakan arah tujuan anaknya apabila anaknya mahu keluar rumah 144 OUM U N I T 3 BAB 6 TEORI KAUNSELINGKAUNSELING PEMUSATAN INSAN Apabila seorang itu tidak sedar akan pengalaman dirinya yang tidak kongruen.2Tiga Sikap Kaunselor Sekarang. Kedua-dua keadaan inimenunjukkan bahawa pengalaman sebenar organisme tidak kongruen dengan konsep kendiriindividu itu. dan keadaan inilah yang didapati apabila proses perhubungan kaunseling akanbermula. Apa yang terjadi sekarang ialahsatu keadaan yang tidak kongruen di antara kendiri yang dipersepsikan (ibu sakit yangm a h u k a n p e r h a t i a n a n a k ) d a n p e n g a l a m a n s e b e n a r ( i b u ya n g t i d a k m a h u a n a k n ya meninggalkannya). adalah tidak konsisten denganpandangannya terhadap dirinya sebagai seorang ibu yang baik. Seseorang mengalami keadaan tidakkongruen apabila pengalaman sebenar organisme tidak seimbang dengan garnbaran kendirinya. Keinginan sebenar ialah untukanaknya terus tinggal bersamanya kerana ia memberi kepuasan untuk dirinya.

sedih. Di sini. mengalahdan pengalaman ganjil atau pun yang berbentuk positif seperti “baik”. kaunselor cuba mengalamidunia klien seperti dunianya sendiri tetapi dengan tidak melupakan perkataan «macamlah» (as if). boleh bertukar menjadi ”gila meroyan”? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan wanita itu bertukar sikap? (b) Penerimaan Positif Tanpa SyaratApabila kaunselor mendapati dia mengalami satu perasaan kemesraan menerima setiapaspek pengalaman klien sebagai sebahagian kehidupan klien. Penerimaan ini menunjukkantidak ada penilaian positif atau negatif dilakukan. ini dikatakan bahawadia sedang mengalami penerimaan positif tanpa syarat . matang. Ini bermakna klien itu diterima sebagaiseorang insan yang tersendiri dengan kebenaran untuknya menerima perasaan dan pengalamannya sepenuh hati.ia mencukupi sekadar kaunselor bersikap sebegini semasa dalam proses perhubungannyadengan klien. yakindan perasaan bersosial. Apabila kaunselor begitu jelas dengan klien dan dia pulabebas bergerak di dalam dunianya. Ianya melibatkan penerimaan semuapengalaman klien sama ada yang berbentuk negatif seperti “jahat”.9: Kaunselor sedang memberi input pada klien-kliennya di dalam satu bilik kecil Pernahkah anda terdengar bagaimana seorang wanita yang b a r u melahirkan anak. takut. diterima sepenuhnya dengan mesra dan bukan secara menguasaiatau pun kerana memenuhi keperluan kaunselor. positif. kaunselor bolehlah mengkomunikasikan kefahamanterhadap apa yang sudah jelas ternampak oleh klien. Rajah 6.Perlu diingatkan juga bahawa adalah mustahil bagi seseorangkaunselor bersikap sedemikian di dalam semua aspek kehidupannya. Oleh yang demikian.(c) EmpatiSyarat ketiga ialah supaya kaunselor mengalami satu kefahaman yang tepat danempatik akan keadaan klien terhadap pengalamannya . takut atau serbasalah. Kaunselor akan cuba mengalami perasaan klien seperti marah. takut atau serba salah. termasuk juga sama ada diri klien itukonsisten atau tidak. sebagaimana dia yang mempunyainya walaupun dirinya sendiri tidak pernah mengalamimarah. dan juga menyuarakan makna terhadappengalaman klien yang tidak begitu sedar. Kaunselor perlu bersikap empatik supaya:• d i a . Kesemua perasaan ini.

•tidak sangsi apa yang dimaksudkan o l e h k l i e n . satuproses perubahan akan bermula. tanpaapa-apa syarat.3Perkembangan Personaliti Untuk memahami ketiga-tiga sikap yang disarankan oleh Rogers dengan kesesuaianpenggunaannya. I have drawn most of whatever insight I posess into the meaning of therapy. Semasa proses ini berlaku. dan memahaminya secara empatik akan rujukan dalaman dirinya. ia perlu dilihat bersama dengan konsep personaliti yang disarankan oleh Rogers . the dynamics of interpersonal relationships.“From these hours and from my relationships with these people. Teori personaliti yang dimajukan oleh Rogers berkembang daripengalamannya membuat sesi-sesi kaunseling dengan individu dan kelompok semenjakbermulanya dia berkhidmat dengan kanak-kanak di klinik bimbingan kanak-kanak hinggalahpenglibatannya dengan kelompok «encounter». Kesediaan kaunselor untuk memulakan perhubungan kaunseling dengan klienmemerlukan satu pandangan yang jelas apakah bentuk personaliti manusia yang sedangberhadapan dengannya ini. Rogers (1957) Prinsip utama yang dapat dikonsepsikan oleh Rogers dari pengalaman teraputiknya ialahapabila klien mempersepsikan iaitu kaunselor menerimanya dengan sepenuh hati. dia dikatakan sebagai seorang yang berfungsisepenuhnya . klien akan menjadi bertambahsedar akan perasaan dan pengalaman sebenarnya dan konsep kendirinya akan menjadilebih kongruen dengan pengalaman keseluruhan organismenya. dan• n a d a suara kaunselor menunjukkan dia begitu b e r u p a ya untuk b e r k o n g s i a k a n pengalaman klien.3.and the structure and functioning of personality”.d a p a t m e m a h a m i p e r a s a a n k l i e n . Apabila individu inimencapai kongruen sepenuhnya. •kata-kata kaunselor sesuai dengan perasaan dan isi percakapan klien. 6.

mengekal dan mengembangkan pengalamannya.4Proses Terapi Sungguhpun individu mempunyai kecenderungan bergerak ke hadapan. would represent freedom from internal strain and anxiety.. perkembangan kendirinya tidak akan bercanggah dengan kecenderungan organismebergerak kedepan. Perubahan yang berlaku ini disebabkan oleh organisme diri seseorang. Dengan perkataan lain. “It pictures the end-point of personality development as being a basic congruence betweenthe phenomenal field of experience and the conceptual structure of the self a situationwhich.Teori personaliti Rogers bersandarkan kepada fahaman fenomenologi dan menggunakankonsep kendiri untuk penerangan perkembangan individu. and freedomfrom potential strain.which would mean the establishment of an individualised value system having considerableidentity with the value system of any other equally well-adjusted member of the humanrace”. berbentuk positif (penerimaan positif tanpasyarat). lni bermakna organisme ini mempunyaisatu tenaga penggerak yang mempunyai satu tujuan kehidupan. if achieved. iaitu untuk kesempurnaan. terutamanya persekitaran sosial. apabilam e n d a p a t kebebasan akan berkecenderungan bergerak kehadapan m e n c a p a i kesempumaan.3. Jika penilaian terhadapseseorang kanak-kanak semasa dia membesar. which would represent the maximum in realistically oriented adaption. Rogers (1951) Organisme mempunyai satu kecenderungan dan tujuan asas. seseorang itu tidak dapat menyempurnakandirinya kecuali dia dapat membezakan di antara cara bertingkah laku yang progresif danregresif. perkembangan diri ini hanya boleh beroperasiapabila pilihan-pilihan tertentu dapat dipersepsi dengan jelas dan dapat digambarkan dengansepenuhnya oleh klien. Kecenderungan untukbergerak kehadapan inilah merupakan pegangan kepada kaunselor untuk perubahanpersonaliti dalam diri klien . dia juga terdedahkepada pengaruh persekitaran. . 6. Mengikut Rogers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful