You are on page 1of 3

.. . !

i j n
o lf i e
D he r a p
ie t
.. .D

Het is geen normale be-


handelmethode. Er is niet
wetenschappelijk vast-
gesteld dat deze vorm van
therapie werkt. Toch maken
veel gezinnen hiervoor een
trip naar Curaçao. Niet
voor het mooie weer of
voor de parelwitte
stranden. Nee,
voor dolfijn-
therapie.
Nienke had nog nooit een raçao.”
stukje appel geproe�. Bij het
kleinste broodkrummeltje in En toen waren ze er einde-
haar keel begon ze te kokhal- lijk. Een half jaar gespaard.
zen. Daarom hee� ze heel Alle behandelmethodes in
haar leven vloeibaar eten Nederland zonder resultaat
gekregen. Verbaal kan ze niet geprobeerd en dan volledig
duidelijk maken wat ze pre- inze�en op een methode die
cies wil. Het is een van de bij- niet wetenschappelijk onder-
werkingen van het syndroom bouwd wordt.
Coffin Siris Syndroom. Sinds
haar geboorte is Nienke in be- Behandeling
handeling bij een logopediste. “Het is heel apart om te zien
Haar ouders, Arno Emons en hoe er te werk wordt gegaan
Chantal Loeffen, zagen weinig
verbetering. “Mijn zus had ge- “Dan wil je als ouder
hoord dat een au�s�sche jon- je kind helpen. Wij
gen bij haar in het dorp naar
Curaçao geweest was voor zijn gaan sparen.” Voor Louise de Jong, die lijdt aan
het zeldzame en onbehandel-
behandeling. En dat was goed bare vorm van epilepsie. Hier-
bevallen”, vertelt Chantal. bij het CDTC. Ze hebben een door hee� ze een grote ontwik-
“Dan wil je als ouder je kind compleet plan klaarliggen kelingsachterstand. Medisch
helpen. Wij zijn gaan sparen.” en dat wordt afgewerkt. Wij gezien waren er geen alterna-
mikten van tevoren op twee �even. Ook zij kwam op Curaçao
Een half jaar later was het resultaten: haar spreekvermo- terecht. Vader Jaap: “We hadden
geld bij elkaar gespaard. Toen gen verbeteren en vast voed- veel over dolfijntherapie gelezen
is het contact gelegd met het sel laten eten.” Het is gebrui- en gehoord. Toen dachten wij:
Curaçao Dolphin Therapy Cen- kelijk dat het CDTC hoog inzet baat het niet dan schaadt het
ter. “We hebben alle informa- bij behandelingen. Op deze niet. De financiële kant vinden
manier wordt het uiterste wij minder belangrijk dan de ge-
�e die we over Nienke en haar
zondheid van onze dochter.”
syndroom hebben naar hun van het kind gevraagd. Bij een
doorgestuurd. Twee weken normale behandeling zou dat
Vol goede moed trokken ook zij
later vertrokken wij naar Cu- nooit slagen, maar volgens het naar Curaçao. En met succes. De
Center verhoogt de Dolfijn de behandeling sloeg aan en Lou-
aandachtsboog van het kind. ise’s moteriek verbeterde iedere
Hierdoor wordt het ook reëler dag een beetje.
om hoog in te ze�en.
Een groot succesverhaal, zou
Per dag krijgt het kind twee je zeggen. Dat klopt ook, maar
uur therapie. “Het eerste doordat Louise ziek werd, miste
uur wordt binnen afgewerkt. ze haar eerste week therapie. Om
Nienke werd daar behandeld deze gemiste week in te halen
wil de familie de Jong terug. Wil
met een massages�ck ron-
jij helpen? Kijk dan op: louiseop-
dom het mondgebied. Verder
curacao.web-log.nl
“Ook het eten ging steeds
beter. Ze at voordat we met
therapie begonnen helemaal
niets. Nu eet ze met de pot
mee!” Bij het CDTC zijn ze
begonnen met kleine stukjes
brood in een gaasje te doen.
Hier moest Nienke dan op
kauwen. En met resultaat.

Inmiddels is de familie alweer


zeven maanden terug in Ned-
erland. Nog steeds zijn ze erg
werden er spraakoefeningen Via oefeningen in het wa- blij met de behandeling. “We
gedaan.” ter vergroo�e Nienke haar hadden gewoon nooit ver-
woordenschat. “Nienke kon wacht dat Nienke ooit deze
Daarna lekker een uur naar ongeveer zes woordjes zeg- vorderingen zou maken. We
buiten. Naar Mateo. De eerste gen voor we naar Curaçao hebben dan ook geen mo-
dag vond Nienke de dolfijn vertrokken. In het bad moest ment spijt gehad. Als ouders
nog een beetje eng. Maar hoe ze naar a�eeldingen wijzen zouden we niet blijer kunnen
langer ze in het water was, hoe met daarop een bal, een hoe- zijn. We zijn ervan overtuigd
leuker ze het vond. “Vanaf een pel of de staart van de dolfijn. dat die dolfijn echt iets hee�
brug kan je van een afstandje Ze moest dan zeggen waar ze losgemaakt bij ons Nienke.”
naar het therapiebad kijken. mee wilde spelen. Het begon
Toen schreeuwde ze ook de met een woordje, bijvoor-
hele �jd ‘mama! mama!’. Maar beeld ‘bal’. Later moest ze
de tweede dag mocht ze mee- zinnen gaan maken: ‘ik wil de
zwemmen met de dolfijn. Ge- bal’. En zo ging haar woorden-
lukkig riep ze toen ‘sneller! schat vooruit. Inmiddels kan
sneller!’.” ze bijna 80 woorden zeggen!”

Curaçao Dolphin Therapy & Research Center


Een regulier therapie program- teiten. Daarnaast maken ze communica�e, sociaal bewustzi-
ma bij CDTC bestaat uit �en da- kennis met de andere families jn, motoriek, gedragscorrec�e,
gen waarin een kind één thera- die deze weken ook het CDTC het leggen van oogcontact, ver-
piesessie per dag volgt. Normaal bezoeken. trouwen/ zelfwaardering.
gesproken zijn er in het weekend
geen sessies. De doelstellingen en verwacht- Ieder kind krijgt een persoonli-
ingen van de therapie kunnen jke therapeut toegewezen die
Op de eerste therapiedag krijgen bestaan uit: het verbeteren van het therapie programma met dat
de families een introduc�e tot cogni�eve func�es, effec�eve re- kind zal werken.
het therapieteam en de facili- ac�es, spraak en/of taal, basale Bron: CDTC