Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška LJUDEVITA GAJA bb 35400 Nova Gradiška

Završni rad iz predmeta: Trgovačko poslovanje

Tema: Ugovor o prodaji

Mentor: --------------------------, prof

Učenik: Nives Oštrić, 3.p Smjer: Prodavač

Nova Gradiška, ljetni rok šk.god. 20011./2012.

-

-1-

SADRŽAJ:

SADRŽAJ: ....................................................................................................................... 2 1. UVOD .......................................................................................................................... 4 2. SAŽETAK ................................................................................................................... 5 3. UGOVOR O PRODAJI ............................................................................................... 6 2.1.Pojam ugovora o prodaji ..................................................................................... 6 1.2.Zaključivanje ugovora o prodaji ......................................................................... 6 1.2.1.Zaključenje ugovora izmeĎu prisutnih stranaka .............................................. 7 1.2.2.Zaključenje ugovora izmeĎu odsutnih stranaka .............................................. 7 1.2.3.Zaključenje ugovora preko telefona ................................................................ 8 1.2.4.Zaključenje ugovora putem brzojava .............................................................. 8 1.2.5.Zaključenje ugovora preko teleprintera ........................................................... 8 1.2.5.Zaključenje ugovora preko punomoćnika ....................................................... 8 1.2.6.Zaključivanje ugovora od strane neovlaštene osobe ....................................... 9 1.3.Način izražavanja volje stranaka ........................................................................ 9 1.4.Oblik ugovora ....................................................................................................... 9 4. BITNI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI ........................................................... 11 2.1. Oznake ugovorenih strana ................................................................................ 11 2.2. Predmet ugovora o prodaiji.............................................................................. 11 2.2.1. Vrsta robe ..................................................................................................... 12 2.2.2. Količina robe ................................................................................................ 12 2.3. Cijena robe ......................................................................................................... 12 5. OSTALI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI........................................................ 15 3.1. Kvaliteta robe..................................................................................................... 15 3.1.1.Kvaliteta prema uzorku ili modelu ................................................................ 15 3.1.2.Kakvoća prema specifikaciji ......................................................................... 16 3.1.3.Kakvoća prema standardu ............................................................................. 16 3.1.4.Kakvoća prema oznaci .................................................................................. 16 3.2.Rok, mjesto i način isporuke ............................................................................. 17 3.2.1.Rok isporuke .................................................................................................. 18 3.2.2.Mjesto i način isporuke ................................................................................. 18 3.3.Rok, mjesto i način plaćanja.............................................................................. 19 3.3.1.Rok plaćanja .................................................................................................. 19 3.3.2.Mjesto plaćanja .............................................................................................. 20 3.3.3.Način plaćanja ............................................................................................... 20

-

-2-

3.3.4. Instrumenti osiguranja plaćanja .................................................................... 21 6. SREDSTVA POJAČANJA UGOVORA .................................................................. 22 5.1. Kapara ................................................................................................................ 22 5.2. Ugovorna kazna ................................................................................................. 22 5.3. Zatezne kamate .................................................................................................. 23 5.4. Jamstvo ............................................................................................................... 23 5.5. Odustatnina ........................................................................................................ 23 7. ISPUNJENJE UGOVORA ........................................................................................ 25 8. RASKIDANJE I MIJENJANJE UGOVORA ........................................................... 26 9. ZAKLJUČAK ............................................................................................................ 28 10.LITERATURA .......................................................................................................... 29 Prilog br.1 (primjer ugovora o kupoprodaji robe) .......................................................... 30

-

-3-

UVOD - -4- .1.

Bitni elementi ovog ugovora su predmet i cijena. Subjekti ovog ugovora su prodavatelj i kupac. da mu i preda stvar. npr. način plaćanja. prodavatelj nekoga prava obvezuje se da kupcu pribavi prodano pravo. - -5- . a kad vršenje tog prava zahtijeva posjed stvari. osiguranje ambalaže. tako da kupac stekne pravo vlasništva ili pravo raspolaganja njima. Predmet prodavateljeve obaveze je prodaja stvari i prijenos vlasništva. a kupac se obavezuje da za to isplati odreĎenu cijenu. prodavatelj je dužan kupcu predati i stvar. SAŽETAK Ugovor o prodaji u gospodarskom smislu je pravni posao kojim se prodavatelj obvezuje da će predati kupcu odreĎene stvari koje se prodaju. Kada prodaja prava zahtjeva posjed stvari. dakle. Ugovor o prodaji odreĎuje se i time. Predmet ugovora o prodaji ne mora uvijek biti stvar. vrijeme i mijesto isporuke. Predmet kupčeve obaveze je plaćanje cijene. način prijevoza. a pritom se prodavatelj nekog prava obvezuje kupcu pribaviti prodano pravo. Ono što vrijedi za prodaju stvari. Nebitni elementi ovog ugovora su: rok plaćanja. vrijedi i za prodaju prava tako da ulogu predaje stvari ima ustupanje prava. Modus stjecanja stvari je predaja stvari..2. što se tu radi o kretanju robe i novcu izmeĎu pri gospodarskih organizacija tj. To može biti i neko pravo.. Ugovor o prodaji predstavlja saglsnost stranaka kojom se daje odreĎena roba (upotrebna vrijednost ) za odreĎenu sumu novca.ekonomskih i pravnih subjekata robne privrede. i obratno daje se novac za robu. predmet prodaje može biti tražbina. a način stjecanja tražbine je ustupanje (cessio).

Prodaja je kauzalni ugovor jer se njome ostvaruje odreĎena svrha (causa).1.Pojam ugovora o prodaji Ugovorom o prodaji obvezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva. 5. 1 Draškić. dr Mladen: “MeĎunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i usporednom pravu”. Prodaja je samo sredstvo da se ta svrha postigne. Oni moraju biti ugovorom odreĎeni. ali se svi oni u krajnjoj liniji svode na predmet i cijenu. Bitni sastojci ugovora su oni elementi ugovora bez kojih odreĎeni ugovor nije valjan. Prodaja je i imenovani. neformalni i glavni ugovor. 1 Prodaja je regulirana Zakonom o obveznim odnosima . 1999. slučajni sastojci ugovora koje stranke izričito moraju ugovoriti. jer inače ne postoji ugovor o prodaji. a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari. rok. Razlikuju se dvije vrste bitnih sastojaka ugovora o prodaji: bitni sastojci po prirodi posla ( predmet i cijena ) i bitni sastojci po sporazumu stranaka ( uvjet. a kupac obvezu isplate cijene.3.Prodaja je konsenzualni ugovor jer se smatra sklopljenim samim sporazumom (konsenzusom) stranaka. str. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik. odnosno. Svaki ugovor ima svoje bitne sastojke specifične za taj ugovor. UGOVOR O PRODAJI 2. jer se inače ne pretpostavljaju kao volja stranaka. Ona je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari. a postiže se stjecanjem prava vlasništva na stvari. Uz bitne sastojke postoje i manje bitni sastojci (ostali... kao i tzv.). 1. Po prirodi posla bitni sastojci prodajnog ugovora su predmet i cijena. gospodarska ili neka druga. Zagreb. nebitni. Exportpress i Institut društvenih nauka. a kupac se obvezuje da prodavaocu plati cijenu.2. - -6- . a ne tek predajom stvari. prirodni).Zaključivanje ugovora o prodaji Ugovor je zaključen kada su se stranke suglasne o bitnim sastojcima ugovora.

Izjava o prihvatu ponude mora u svemu biti suglasna sa ponudom.1. Ako pozvana stranka ne potpiše i ne vrati pismenu potvrdu u odreĎenom roku. Ponuda u kojoj nije odreĎen rok za prihvat ne obvezuje ponuditelja ako je ponuĎeni odmah ne prihvati. Pismena potvrda mora po svemu odgovarati zaključenom ugovoru.Zaključenje ugovora između prisutnih stranaka Ugovor izmeĎu prisutnih stranaka je zaključen u trenutku kada je jedna stranka prihvatila ponudu za zaključenje ugovora koju joj je stavila druga stranka. iako pismena potvrda nije dana.2.ne smatra se ponudom. Stranka koja je pozvana da izda pismenu potvrdu treba u roku 3 dana od prijema poziva predati pismenu potvrdu neposredno drugoj stranci ili pošti preporučenim pismom.2. - -7- .2. Ponuda za zaključenje ugovora mora sadržavati sastojke koji su bitni po prirodi tog ugovora.1. Stranka koja traži pismenu potvrdu dostaviti će drugoj strani dva ista primjerka potvrde u obliku ugovora ili zaključnice. koje je sama potpisala i pozvati će drugu stranku da joj vrati jedan primjerak nakon što ga potpiše. već poziv na ponudu). 1.Zaključenje ugovora između odsutnih stranaka Ugovor se može zaključiti i izmeĎu odsutnih stranaka. Usmeno zaključeni ugovor je valjan. ponuditelj je vezan ponudom do isteka toga roka. Kada izjava oprihvatu ponude nije u svemu suglasna s ponudom. Svaka stranka može od druge stranke zahtijevati pismenu potvrdu usmeno zaključenog ugovora. Slanje cjenovnika. smatra se da je ponuda odbijena i da je ujedno učinjena nova ponuda od strane ponuĎenoga. Kada je u ponudi odreĎen rok za prihvat. Pismena se potvrda može zahtijevati sve dok druga strana ne ispuni ugovor. a zaključen je u trenutku kada ponuĎač primi izjavu ponuĎenog da prihvaća ponudu za zaključenje ugovora. ako suprotno ne proizlazi iz njihovog sadržaja (reklama nije ponuda. tarifa. druga strana može tražiti da se utvrdi postojanje ugovora i da joj pozvana stranka nadoknadi štetu koju je pretrpjela uslijed toga što nije izdana pismena potvrda. oglašavanje u novinama i sl. prospekata.

5. Ovlaštenje za zaključenje ugovora može biti ograničeno na odreĎeno vrijeme ili dano pod odreĎenim uvjetima.5. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvaćanju ponude preko telefona učinjene izmeĎu prisutnih lica.2. 1.2. ako su stranke ili od njih ovlaštene osobe bile osobno u teleprinterskoj vezi. Pošiljatelj ne može osporavati pravovaljanost ponude ili izjave o prihvatu ponude otpremljene u njegovo ime preko njegova teleprintera.Zaključenje ugovora preko punomoćnika Ugovor se može zaključiti preko punomoćnika. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvatu ponude preko teleprintera učinjene izmeĎu prisutnih osoba.2.Zaključenje ugovora preko teleprintera Ugovor se može zaključiti preko teleprintera. Stranka može ovlastiti punomoćnika da u njeno ime zaključi 1 ili više odreĎenih ugovora (specijalna punomoć) ili da zaključuje sve ugovore jedne ili više odreĎenih vrsti (generalna punomoć).4. no stranka koja nije dala pismenu potvrdu odgovara drugoj stranci za štetu koju je ova uslijed toga pretrpjela.3.Zaključenje ugovora preko telefona Ugovor se može zaključiti i preko telefona.Zaključenje ugovora putem brzojava TakoĎer se ugovor može zaključiti i putem tbrzojava. prekida veze i sl. a najkasnije slijedećeg radnog dana. nakon što je učinjena. Ponuditelj treba svoju ponudu. potvrditi drugoj stranci preporučenim pismom. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvatu ponude putem brzojava učinjene izmeĎu odstunih stranaka. Kod ovakvog oblika sklapanja ugovora postoji velika mogućnost nesporazuma. bili u osobnoj i telefonskoj vezi. a ponuĎeni svoju izjavu o prihvatu ponude učinjenu putem telefona ili brzojava. Na pravovaljanost ugovora zaključenog preko telefona ili putem brzojava ne utječe to što ponuda ili izjava o prihvatu ponude nije pismeno potvrĎena. Punomoćnik može raditi samo u granicama - -8- . 1. po mogućnosti istog. 1.1. ako su stranke ili od njih ovlaštena lica .2.

tražiti naknadu štete. 1. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti i pomoću različitih komunikacijskih sredstava.ovlaštenja. Suglasnost može biti izražena izričito ili prešutno. sadržaju i identitetu davatelja izjave. na bilo koji način iz kojeg proizlazi njihova suglasnost. ako je druga strana znala ili morala znati da on postupa po punomoći. Za promjene ugovora sastavljenog u obliku koji su stranke ugovorile će vrijediti isti taj oblik samo ako je tako izričito ugovoreno. 1.2.Oblik ugovora Kada su se stranke usuglasile da će ugovor imati odreĎeni oblik.4. Izjava volje mora biti učinjena slobodno i ozbiljno. smatrat će se zaključenim tek kada bude sastavljen u tom obliku.3. U tom slučaju stranka s kojom je ugovor zaključen može od osobe koja je kao punomoćnik bez ovlaštenja zaključio ugovor. obvezuje neovlašteno zastupanog samo ako on ugovor naknadno odobri. 1.Način izražavanja volje stranaka Stranke mogu ugovor zaključiti (posredno ili neposredno) preko drugih osoba. Ugovor što ga je punomoćnik sklopio u ime nalogodavatelja obvezuje nalogodavatelja. stranka sa kojom je ugovor zaključen nije više vezana ugovorom.6. osim ako iz okolnosti proizlazi da stranke nisu uvjetovale valjanost ugovora ispunjenjem tog oblika. Stranka sa kojom je ugovor zaključen može zahtijevati od neovlašteno zastupanoga da se u primjerenom roku izjasni da li ugovor odobrava. uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem iz kojega se sa sigurnošću može zaključiti o njezinu postojanju. Ako neovlašteno zastupani ni u ostavljenom roku ne odobri ugovor. - -9- .Zaključivanje ugovora od strane neovlaštene osobe Ugovor koji neka osoba zaključi kao punomoćnik u ime drugog bez odobrenja ovlaštenja. kao i ugovor koji je sklopio u granicama svoga ovlaštenja. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima. ako u trenutku zaključenja ugovora nije znala niti je morala znati da ta osoba nije imala ovlaštenje za zaključenje ugovora.

mjerodavan je primjerak koji su one odredile kao takav. ako valjanost ugovora nisu uvjetovale ispunjenjem tog oblika. mjerodavan je izvorni ugovor potpisan od stranaka. a ono što nije unijeto u ugovor samo ukoliko nije u suprotnosti s njime. - . obvezuje ih ono što su ugovorile. ugovor se smatra zaključenim tek kada ga stranke potpišu.Ako je za valjanost ugovora propisan pismeni oblik. ne obvezuje ih ništa što nije obuhvaćeno ugovorom sklopljenim u tom obliku. onda se u vezi s ostalim dokazima i utvrĎenim okolnostima ocjenjuje koji je od izvornih primjeraka mjerodavan. Ako je pismeni ugovor umnožen ili preveden na drugi jezik. a ako to nisu odredile. Ako su stranke potpisale više primjeraka izvornog ugovora. sastavlja u onoliko primjeraka koliko ima stranaka.10 - . Kada su se stranke usuglasile da će ugovor imati odreĎeni oblik. U suprotnome. u pravilu. On se. ili su se stranke tako sporazumjele.

broj i mjesto i brojeve njihovih žiro -računa) 2. Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na: propisane. BITNI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definiranog tipa pravnog posla. cijena 2. Predmet ugovora o prodaiji U gospodarstvu je predmet ugovora najčešće roba.11 - ..2. djelatnost.4. berba budućih poljoprivrednih plodova. Oznake sadrže osnovne podatke o kupcu i prodavatelju. koje se proizvode po narudžbini.. ulicu. naziv trgovačkog društva. odnosno stvar. Roba treba biti u prometu da bi bila predmet ugovora o prodaji. Pod pojmom stvari podrazumijevaju se tjelesne pokretne stvari koje su namjenjene prometu i čiji je promet moguć i dozvoljen. kao što su prenosiva imovinska prava.1. predmet 3. bilo specifičan sadržaj i karakteristike koje odgovaraju zajedničkoj namjeri stranaka. To je slučaj sa prodajom koju vrši komisionar u svoje ime a za račun komitenta. Predmet ugovora o prodaji mogu biti i tuĎe stvari. tj. Predmet ugovora o prodaji mogu biti stvari koje ne postoje ili prodatelj ne raspolaže s njima u trenutku zaključenja ugovora o prodaji. Oznake ugovorenih strana U ugovoru se moraju točno navesti oznake ugovornih stranaka. Predmet ugovora o prodaji mogu biti i odreĎena prava. oznake ugovorenih strana 2. Robe kao predmet ugovora o prodaji trebaju biti odreĎene po vrst. - .po prirodi posla. licenca. U gospodarskim poslovima prihvatljiviji je termin roba od termina stvari.. količini i po kvaliteti robe. prodavatelja i kupca. Prema prirodi posla bitni sastojci ugovora o prodaji jesu: 1. Pod pojmom predmeta ugovora o prodaji treba obuhvatiti izvijesne nepokretnosti koje ispunjavaju svojstva robe kao objekta prodaje. To su one stvari sa kojima prodavatelj ne raspolže u trenutku zaključenja ugovora. odreĎene sporazumom stranaka i one koje u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske suštine . tvrtku.. To mogu biti robe koje će tek biti proizvedene ili uvezene.

„najmanje. a ukoliko nije ugovorena. 2.2.1. onda će biti posebna klauzula „beztolerancije. cijenu će odrediti sud. komadnim mjerama (komad. ako je ugovorena cca količina onda je tolerirano odstupanje +/. gros) i u posebnim nazivima u trgovinii (npr. a kupac može tražiti naknadu štete koju je zbog toga pretrpjeo. mᶟ). Količina je odreĎena točno ili približno sa oznakom cca. Individualno odreĎene stvari su nezamjenjive stvari. Generične stvari su zamjenjive stvari i ako doĎe do njihove propasti ili oštećenja prodavatelj je dužan isporučiti robu iste vrste. Cijena predstavlja vrijednost robe izraženu u novcu ( kunama).“od.najviše“). Ako potražitelj i dužnik imaju tekuće račune kod iste poslovne banke smatra se da je plaćanje izvršeno kada toj banci stigne nalog dužnika da sa njegovog računa izvrši . Plaćanje se vrši polaganjem novčanog iznosa na tekući račun u banci.vagon. 2. tucet. Ako se obje strane dogovore da neće biti odstupanja od ugovorene količine.2. m. kvalitete i količine. Količina robe Količinu robe čini masa koju je prodavatelj dužan isporučiti kupcu. Ako količina robe nije fiksno odreĎena ugovorom ona treba biti odrediva. a ako ni nje nema uzima se tzv. U tom slučaju kao ugovorna cijena uzima se cijena koju je prodavatelj redovno naplaćivao u vrijeme zaključenja ugovora.2. par. Vrsta robe Predmet ugovora o prodaji mogu biti stvari odreĎene po rodu (generične) i individualno odreĎene stvari.3.do“. tako da ako doĎe do oštećenja ili propasti tih stvari prodavatelj ne može izvršiti njihovu isporuku jer tih stvari više nema.5%. a odrediva je ako je količina robe odreĎena okvirno (npr. cisterna). oko. vreća. najmanje. Cijena važi za neto težinu robe bez skonta.. najviše. Cijena mora biti ozbiljna i realna.2. ili.. razumna cijena.12 - .. Ako je količina točno dogovorena. Ona se odreĎuje prema mernim jedinicama (kg. Cijena robe Cijena inače predstavlja bitni element prodajnog ugovora. U slučaju da ne postoji niti razumna cijena.“ Pri tome točno treba ugovoriti isporuku bruto težine ili neto. bala. ugovor o prodaji biti će valjan iako ne sadrži cijenu. tolerirano odstupanje je +/. Kad je količina ugovorena takoĎer postoji odstupanje..2%.

prijenos iznosa na tekući račun potražitelja. cijena konkurencije – znači da će vrijediti cijena po kojoj istovrsnu robu prodaje konkurencija 2. koja se utvrĎuje uvidom u evidencije kod nadležnih organa ili potvrdom koju izdaje nadležni organ ili komora o potignutoj cijeni u odreĎeno vrijeme na odreĎenom mjestu 4. Čimbenici koji utječu na cijenu robe: 1. tvornička cijena – znači da vrijedi cijena koju tvronica daje veleprodaji. odnosno posredniku 3.popust – popust koji dobavljač daje kupcu ako plati račun unutar odreĎenog roka - . tekuća cijena – srednja prosječna cijena robe na odreĎenom mjestu u odreĎeno vrijeme. tržišna cijena – je razumna. Cijena i ambalaža – pri ugovaranju cijena valja obratiti pozornost na to da li je ambalaža uračunata u cijenu ili je kupac mora platiti ili pak vratiti 2. U praksi postoje razne mogućnosti za odreĎivanje cijene: 1. Oblici rabata su:      funkcionalni rabat-dobavljač ga daje kupcima za troškove distribucije u slučaju kada je prodajnu cijenu odredio proizvoĎač ili država specijalni rabat – kod uvoĎenja novih proizvoda na tržište. Ako stranke nemaju tekući račun kod iste poslovne banke. sezonski rabat – popust kupcima kada kupuju sezonsku robu količinski rabat – na veće količine super rabat – odobrava se kupcu na kraju obračunskog razdoblja na ukupnu vrijednost kupljene robe. Cijena i popust – prodavač daje kupcu popust kada ga želi stimulirati na kupnju. smanjenja zaliha i sl.13 - . taj popust dobavljači daju kako bi zadržali što veći broj stalnih kupaca  kasakonto. srednja tržišna cijena. smatra se da je plaćanje izvršeno kada bancipotražitelja stigne nalog od banke dužnika i kada je potražitelju odobren iznos na koji nalog glasi.

proizvodnih troškova. tko snosi troškove prijevoza. 187. Cijene i transportne klauzule – su skraćeni trgovački izrazi kojima se regulira mjesto isporuke. osiguranja itd. - . 2 U meĎunarodnom poslovanju poznate su klauzule revizije cijene koje sadrže opće uvjete poslovanja Europske ekonomske komisije za dostavu postrojenja i opreme u izvozu (br. utovar. 223 i druge). uvod i redakcija Aleksandar Goldštajn. Informator.3. utanačena cijena bi se trebala primjereno sniziti. istovara. kada tvorničar poziva na skok cijena sirovina.14 - . radne snage).meĎunarodni trgovački izrazi Najčešće se koriste: a) franco skladište prodavatelja b) franco skladište kupca c) franco brod ili FOB d) franco državna granica e) franco prijevoznik f) franco uz bok broda ili FAS Hausse klauzula – znači da prodavatelj zadržava pravo povišenja cijene ako općenito nastupi povišenje cijene (npr. Zagreb.2 Incoterms. 1970. Baisse klauzula – znači da prodavatelj mora sniziti cijenu ako su cijene kod tvorničara pale. str. 188. prijelaz rizika na kupca. 188 A. 574 i 574 A) “MeĎunarodno trgovačko pravo”.

1. Ugovaranje kakvoće prema uzorku podrazumijeva se i onda kada se kupac poziva na kakvoću ranije isporučenih količina robe. modelom. Ovo je lak i jednostavan način naručivanja u ugovaranja kakvoće jer se izbjegava izrada i pisanje specifikacija. standardima. Nabavna služba mora računati na sistematsku i detaljnu ulaznu kontrolu prispjele pošiljke kako bi utvrdila da li stvarno odgovara uzorku. Kvaliteta robe odreĎuje se ugovorom. To su fizička. Može biti konkretan tipski ili kolekcija uzoraka. Konkretan uzorak vadi se iz zaliha robe i poslije usporeĎuje s pošiljkom.Kvaliteta prema uzorku ili modelu Uzorak je ogledni primjerak robe koji se izdvaja iz veće količine robe ili se specijalno izraĎuje. kemijska. Uzorak se pečati. Pod pojmom kvalieta robe podrazumjeva se skup svojstava robe. te za neka mjerila kvalitete kao što su boja i dezen. Pod kakvoćom treba smatrati sva svojstva robe. tehnička i druga svojstva. a čuvaju ga kupac i dobavljač. Zbog toga se primjenjuje u nabavci neketehničke robe proizvoda koji se rjeĎe prodaju ili ako su opseg i vrijednost tih proizvoda neznatni. Kolekcijama se služe trgovačku putnici i posrednici u prodaji.5. OSTALI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI 3. a to se čini opisivanjem svojstava ugovora. Tipski uzorak je primjerak buduće robe prema kojemu se mora izraditi naručena količina.a ne samo pojedinačna svojstva.1. kao i odreĎenim izrazima kojima se označava kvaliteta robe. Važno je sačuvati ga kako bi se kod preuzimanja robe usporedio i eventualno složio u slučaju spora.1.15 - . 3. Svaki je uzorak označen brojem kojim kupac naručuje i kontrolira robu. - . Kolekcija je niz uzoraka iz jedne trgovinske struke. Kvaliteat robe može se odrediti uzorkom ili mustrom. estetska. Kvaliteta robe Kakvoćom nazivamo svojstva robe koja utječu na njezinu vrsnoću i na stupanj korisnosti pri zadovoljavanju potreba.

podrijetlu robe i drugih svojstava robe čime se nastoji zaštiti potrošače. naročitog pakiranja i obilježavanja ili za specijalnu upotrebu. 3. načina izradbe.1.1. posebnog pakiranja. 2009.4. S.. V: Trgovačko poslovanje 3. Osim propisa o standardima postoje i posebni propisi o kakvoći odreĎenih proizvoda (pravilnik o kakvoći mlijeka i mliječnih proizvoda). specijalne kakvoće. Specifikacija se rabi i kada se naručuju proizvodi specijalnih svojstava specijalnih dimenzija. R. Iako su proizvodi sa zaštitnim znakom skuplji od 3 Hruškar...3. 91. Zagreb. 3. 9002. Prednosti ovakvog ugovaranja kakvoće su u njenom preciznom definiranju. Str. ProizvoĎačku specifikaciju donose proizvoĎači i njome odreĎuju kakvoću proizvoda pa se kakvoća može ugovoriti i po toj specifikaciji.3. Robna oznaka odreĎuje kakvoću i daje garanciju da će svi proizvodi s istim znakom biti uvijek iste kakvoće.Kakvoća prema oznaci ProizvoĎači su dužni prema pravilniku stavljati oznaku o sastavu kakvoće. specijalnih dimenzija. - .Kakvoća prema specifikaciji "Specifikacija je popis svojstava robe koja je predmet ugovora. Služi za opis proizvoda. prema kojim je osnovna odrednica kakvoće i organizacija nekog poslovnog sustava pa tek onda kakvoća njegovih proizvoda iusluga.. Brajnović. N. Petrović. Pouzdani jamci osigurane stalne kakvoće proizvoda u svijetu su standardi ISO 9001. Brčić-Stipčević. načina izrade.. Na tržištu se pojavljuju slovom R ili oznakom reg. Ako proizvoĎači ili trgovačka poduzeća imaju svoju osobnu marku stavljaju je na robu kao vanjski znak i time označavaju svoju robu na tržištu. Standardizacija proizvoda olakšava i pojednostavljuje nabavu i isključuje nesporazume jer je kakvoća takve robe standardom dovoljno odreĎena i dovoljno poznata da se može prodavati bez uzorka ili viĎenja.1. ali je nedostatak u većimtroškovima ulazne kvalitete u skladištu kupca.2.Kakvoća prema standardu Standardima državni organ odreĎuje svojstva i kvalitetu robe. Zato se u ugovoru kakvoće robe mora odrediti pozivom nastandard ako je on odreĎen." 3 Tako ugovorena roba mora u svemu odgovarati svojstvima odreĎenima u specifikaciji. obilježavanja i sl.16 - .

Kao isporuka smatraju se sve one radnje koje je prodavtelj dužan obaviti. uobičajena je na aukcijama rasprodajama i kod prodaje po sistemu „u Ďuture“. zajedno sa njenim pripadnicima. kakvoća kakva-takva za robu bez prebiranja i izdvajanja.istih ili sličnih bez zaštitnog znaka nabavna služba treba uzeti u obzir prednosti i uštede u nabavi te robe zbog: -jednostavnog i kratkog načina definiranja kvalitete -brzog procesa opskrbe jer su poznati dobavljači tih proizvoda -eliminiranja ulazne kontrole kvalitete i nabavljanja Nedostatak nabave proizvoda sa zaštitnim znakom je u tome što je izvor nabave ograničen na jednog dobavljača ili distributera i na taj način se eliminira konkurencija. prema ugovoru i prirodi posla.17 - . kao i da primi isporuku. a ako mu svrha nije poznata dužan je isporučitirobu koja nije ispod srednje kakvoće te robe na tržištu.Rok. nisu dozvoljene nikakve naknadne reklamacije. Ako zna za koju se svrhu roba nabavlja mora izručiti robu koja odgovara toj svrsi. prema ugovoru i prirodi posla. prodavatelj ne odgovara za kakvoću osim ako je obmanuo kupca. kakvoća viĎeno-odobreno ako je kupac prije isporuke robe vidio i pristao na njezinu kakvoću. Ako kupoprodajnom ugovoru nisu predviĎene sankcije za naknadu ili zamjenu proizvoda primjenjuju se uzance i trgovački običaji kojima je ureĎen i odreĎuju kako postupiti u takvim situacijama. Isporuka robe teba biti izvršena u odreĎenom mjestu. dužan izvršiti da bi prodavatelju omogućio izvršenje isporuke.2.kao: uobičajena kakvoća za kakvoću koja se najviše traži u prometu u mjestu prodavatelja. - . 3. Isporuka robe treba biti izvršena u ispravnom stanju. U praksi se primjenjuju i razni drugi izrazi za označavanje kakvoće. u odreĎenom roku i na odreĎeni način. mjesto i način isporuke Prodavatelj mora izvršiti isporuku robe kupcu. Kupac mora izvršiti sve radnje koje je. Isporuka robe u ispravnom stanju znači da ona nema materijalnih nedostataka ili mana. Ako kakvoća nije ugovorena prodavatelj je dužan isporučiti robu takvih svojstava koja su potrebna za njezinu prodaju. da bi kupac mogao primiti isporuku.

2. a rok se može odrediti ovim izrazima: početkom mjeseca  u prvoj polovini mjeseca  u drugoj polovini mjeseca  krajem mjeseca Sukcesivna isporuka kao postupna isporuka u odreĎenim ili obročnim razmacima. Ako prodavatelj kasni s isporukom. a prodajnoj službi osigurava kontinuitet opskrbe. roba se isporučuju sljedeći radni dan. Potrebno je navesti rokove i količine pojedinih obročnih isporuka.Mjesto i način isporuke Mjesto isporuke je mjesto u kojem je dobavljač dužan isporučiti robu kupcu.2. Troškove pripreme robe za isporuku snosi dobavljač.3. Nabavna služba trgovačkog poduzeća treba što preciznije odrediti rokove isporuke jer time obvezuje dobavljača na točnost isporuke. a ugovara se kao fiksna isporuka na točno odreĎeni datum i terminska isporuka unutar ugovorenog roka. Uvjeti dopreme do kupca mogu biti različiti. Ako je dan za isporuku nedjelja. Ako ugovorom nije odreĎen rok isporuke. Promptna isporuka ili hitna isporuka mora se izvršiti odmah. i to u rasponu od franko skladišta prodavača do franko skladišta kupca uz moguće brojne meĎu .1.kombinacije. 3. Ako stranke nisu ugovorile mjesto isporuke ili ga odredile prema klauzulama važi mjesto dobavljača u trenutku kada se sklapa ugovor. Kupoprodajnim ugovorom predviĎeni su penali kao kazne zbog zakašnjenja u isporuci robe i to obično u odreĎenom postotku od vrijednosti robe.18 - . Najčešći su ovi načiniisporuke: - . smatra se da je ugovorena promptna isporuka koja se mora izvršiti u roku od 8 dana.2. Isporuka u toku kalendarskog mjeseca.Rok isporuke To je vrijeme koje obvezuje dobavljača na isporuku robe kupcu. Način isporuke povezan je s mjestom isporuke. Rok počinje teći sljedećeg dana od zaključenja ugovora i mora se izvršiti uvijek u ugovorenom roku. blagdan ili praznik.kupac ima pravo od početka zakašnjenje pa do isporuke najaviti raskid ugovora i svoje pravo na naknadu štete.

Ako kupac ne dostavi ambalažu u zakazanom roku ili je uopće ne dostavi dobavljač može robu otpremiti u vlastitoj ambalaži tuĎoj ili iznajmljenoj ili robu predati u javno skladište o trošku kupca.Rok plaćanja Rok plaćanja je vrijeme u kojem je kupac dužan platiti robu.Rok. 3. prilikom isporuke je treba pregledati jer gubitke zbog neispravne i nečiste ambalaže snosi dobavljač.1. Ako su stranke ugovorom odredile ambalažu ili je ona propisana zakonom ili trgovačkim običajima. Ako je ugovorena isporuka u ambalaži koju će dostaviti kupac. mjesto i način plaćanja 3. znači plaćanje prvog radnog dana po primitku fakture ili po primitku robe ako je ista primljena poslije primitka fakture plaćanje unaprijed plaćanje. a ako je ovaj ne preuzme u ugovorenom roku snosi troškove i rizik čuvanja  predajom robe vozaru ako se isporuka robe obavlja u utovarnoj stanici ili luci  dostavom robe u kupčevo skladište vlastitim sredstvima ili predajom robe otpremniku. izdvajanjem robe u skladištu dobavljača i odjeljivanjem kako bi je kupac mogao sam preuzeti. Dobavljač snosi rizik za propast i oštećenje robe do mjesta isporuke i zato nastoji izborom ambalaže i načinom pakiranja zaštiti količinu i kakvoću robe. dobavljač isporučuje robu po primitku ambalaže. prije preuzimanja robe može biti u cijelosti ili djelomično davanjem akontacije ili predujma plaćanje pouzećem plaćanje uz predočenje robnih dokumenata kojima dobavljač može potvrditiisporuku robe (teretnica) sukcesivno plaćanje ili plaćanje u ratama Koji rokovi plaćanja će se primjenjivati ovisi o:  ponudi i potražnji robe na tržištu - .3. Obveza plaćanja može se ugovoriti kao: plaćanje u odreĎenom roku plaćanje odmah.19 - .3.

Predujam se nakon ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze kupca.Način plaćanja Plaćanje se može ugovoriti na više načina: 1. Korištenje novčanih ili robnih kredita dobavljača za nabavu može ovisno o financijskoj situaciji trgovca imati posebno značenje. Dobavljač takoĎĎer mora znati preko koje će banke dobiti novce. nalogom za prijenos sredstava sa žira kupca na žiro dobavljača akreditivom obračunskim čekom obračunskim plaćanjem.2. 3. a dobavljaču odreĎenu korist. kompenzacija (primjenjuje se u uvjetima ne mogućnosti plaćanja čime se postiže prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima).Mjesto plaćanja Ako stranke nisu ugovorile mjesto plaćanja. plaćanje se obavlja u mjestu u kojem dobavljač ima otvoren žiroračun.3. te kupacima osnovu za tražiti popust. deficitarna roba uz plaćanje odmah  suficitarna roba uz poček i kredit  bonitetu kupca Uvjeti plaćanja neizravno utječu na cijenu robe (kasa skonto). Kod manjih je nabavki uobičajeno plaćanje nakon njenog preuzimanja.3.20 - . Plaćanje unaprijed primjenjuje se kod većih nabavki. Ako dobavljač traži plaćanje unaprijed djelomično ili u cijelosti za trgovca može predstavljati znatno opterećenje. plaćanje bez gotovine - . cesija asignacija. 3. a izravno na troškove poslovanja.3. plaćanje gotovinom         polaganjem gotovog novca na blagajni čekom polaganjem gotovine u korist žira dobavljača poštanskom doznakom virmanom. ali uvijek nakon sklopljenog posla. 2.

mjenicu.  imatelj čeka u slučaju nepostojanja pokrića na računima izdavatelja čeka može se naplatiti po propisanom redoslijedu plaćanja kada na računima bude pokrića. U našem financijskom sustavu svi poduzetnici moraju svoje račune voditi kod poslovnih banaka što olakšava primjenu instrumenata jer se izravno naplaćuju prijenosom s računa dužnika na račun vjerovnika.3. kupac može odustati od ugovora i naplatiti od banke iznos naveden u garanciji ili dobavljaču.  zadužnica vjerovniku osigurava visok stupanj osiguranja njegove tražbine jer osim što je instrument osiguranja naplate. Instrumenti osiguranja plaćanja Za kupca je najbolji način osiguranja unaprijed plaćenog iznosa bankovna garancija koja vrijedi do kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe.4. bez posredovanja dužnika. Kada on tražbinu ne namiri redovnim putem prednosti pojedinog instrumenta su različite:  ako za isplatu mjenice nije bilo raspoloživih sredstva na računu dužnika i avalista ili je mjenica naplaćena djelomice neće se zadržati u evidenciji redoslijeda plaćanja i vraća se podnositelju.3. ali najdalje do isteka roka u kojima zastarijeva te se primjenjuju ako se očekuju blokade kratkotrajne računa dužnika.21 - .ona je i ovršna isplata a i za razliku od mjenice ostaje u redoslijedu plaćanja sve dok to vjerovnik želi. zadužnicu. Zbog problema insolventnosti velika je dvojba u svakodnevnoj praksi dobavljača koji instrument osiguranja plaćanja zatražiti od kupca. - . ček. U slučaju neispunjenja ugovorene količine kvalitete ili rokova isporuke.

zatezne kamate. druga strana je prisiljena nagoditi se o eventualnoj šteti ili sudskim putem ostvariti svoja prava. Podnošenje tužbe je dugotrajan i skup način osiguranja prava iz ugovora pa stranke predviĎaju odreĎena sredstva kojima pojačavaju sigurnost ispunjenja ugovora. Ugovor o prodaji je obvezujući ugovor u kojem se stranke uzajamno nešto obvezuju. 5. Kapara Kapara je novčani iznos ili neka druga imovinska korist koju u trenutku sklapanjaugovora jedna stranka daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao osigurane zaslučaj neizvršenja ugovorne obveze. Način odreĎivanja ugovorne kazne stranke odreĎuju sporazumno. u postotku - . Ta sredstva mogu biti kapara. Ako se ugovor ispuni kapara se vraća iliuračunava u ispunjenje obveze. U slučaju neispunjenja ugovora moguće su dvije situacije:  ako ugovor nije ispunila stranka koja je dala kaparu druga stranka može:  primljenu kaparu zadržati i kada nije pretrpjela nikakvu štetu  tražiti ispunjenje ugovora i naknadu štete a kaparu uračunati ili vratiti  ako je za neispunjenje ugovora odgovorna stranka koja je kaparu primiladruga stranka može tražiti:  ispunjenje ugovora  naknadu štete i vraćanje dane kapare  vraćanje duple kapare 5. Na primjer. jamstvo i odustatnina. kupac je dao kaparu ali pri plaćanjufakture odbija se iznos kapare. SREDSTVA POJAČANJA UGOVORA Iz ugovora o prodaji proistječu sva prava i obveze ugovornih strana.22 - . ugovorna kazna. Ugovorna kazna Ugovorna kazna je novčani iznos utvrĎen ugovorom koji je dužna platit ona strana koja ne ispuni obveze na ugovoreni način.2. Mogu je odrediti u točno odreĎenom iznosu.6.1. Ako jedna od stranaka svoju obvezu iz ugovora ne ispuni ili je ne ispuni pravodobno ili u cijelosti.

3. Ako je uz kaparu ugovoreno pravo odustajanja od ugovora. Stranke ne mogu više tražiti ispunjenje ugovora. Dužnikov dug se povećava za iznos kamata. 5.Jamstvo Jamstvo je poseban pismeni ugovor kojim se neka treća strana obvezuje ispuniti dospjelu obvezu dužnika ako to ovaj ne ispuni. Ugovorna kazna se plaća neovisno o tome je li zbog ne ispunjenja obveza druga strana pretrpjela štetu. a i više ako je vjerovnik zbog zakašnjenja plaćanja pretrpio veću štetu od iznosa traženih kamata i traži razliku od potpune nadoknade.4. Jamstvo je zavisno od obveze dužnika i traje samo dok traje obveza dužnika te ne može biti veća od obveze dužnika. oštećena strana može zahtijevati razliku od potpuna nadoknade štete. a ako je odustala stranaka koja je kaparu prihvatila vraća ju u dvostrukom iznosu.5. Može tražiti ispunjenje cijele obveze od glavnog dužnika.Zatezne kamate To su ugovoreni postotak od obveze plaćanja koji vjerovnik obračunava i naplaćuje dužniku za vremenski period u kojem je zakasnio s plaćanjem. ili za svaki dan zakašnjenja u isporuci. 5. jamca ili obojice istovremeno. Odustatnina To je ugovoreni iznos novaca ili neka druga imovinska korist koju je dužna dati ona ugovorna strana koja odustaje od ugovora. Plaćanjem ugovorne kazne ne prestaje obveza ispunjenja ugovora jedino ako je razlog neka viša sila. Isplatom odustatnine prestaju sva prava i obveze temeljem ugovora tj. Ali ako je šteta veća od iznosa ugovorne kazne. Ako odustane strana koja je dala kaparu. Ako je strana koja je pretrpjela štetu primila ugovornu kaznu nema pravo i tražiti naknadu štete. Ugovaranjem odustatnine može se smanjiti sigurnost - . 5.od vrijednosti ugovora.23 - . tada se kapara smatra kao odustatnina i svaka ugovornastrana može odustati od ugovora. Za obveze iz ugovora u privredi jamac odgovara solidarno kao jamac platac (solidarni jamac). gubi kaparu.

- .izvršenja ugovora. Zbog toga stranke mogu odrediti visok iznos odustatnine ili kratki rok u kojem se može odustati od ugovora.24 - .

a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari. ima pravo na ostvarivanje i zaštitu svojih prava.7. Prigovor valja poslati preporuĉenim pismom  kupac mora platiti svotu računa na način. 4 Ponašanje s odgovarajućom pažnjom u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava - . Kompjutorski se vodi datoteka sklopljenih ugovora i svaka se dan dobiva popis svih narudžbi.4 Poželjno je da se o sklopljenim ugovorima vodi evidencija u registru ugovora. označiti i zajedno s ambalažom isporučiti kupcu  dostaviti robu na vrijeme i način kako je ugovoreno  poslati kupcu račun na temelju ugovora i otpremnice Obveze kupca:  kupac je dužan preuzeti robu ako je ona onakva kakva je ugovorena prema običajima i propisu. ISPUNJENJE UGOVORA Prodaja je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari. u roku i mjestu kako je ugovoreno  dužan je vratiti ili platiti ambalažu ako nije uračunata u cijenu robe Ako se stranke ne drže tih obveza nastaju sporovi. karticama i sl.25 - . Obveze prodavatelja:  dužan je isporučiti robu koja ima ugovorenu ili uobičajenu kvalitetu  robu treba pravilno pakirati. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik. a u slučaju neispunjenja dobavljačevih obveza ili otklona istih. a kupac obvezu isplate cijene. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu. odnosno. Stranke moraju svoje obveze ispuniti s pažnjom dobrog gospodarstvenika. nabava želi osigurati pravodobno i pravovaljano izvršenje ugovora. prilikom preuzimanja utvrĎuje se stvarno stanje količine i kakvoće  ako postoji neki nedostatak sastavlja se komisija koja sastavlja komisijski zapisnik na osnovi kojeg će kupac dati prigovor prodavatelju  prigovori bi se morali sastaviti na osnovi opisa nedostataka s prijedlogom za rješenje spora jer bi se tako brže riješili nesporazumi. Imajući u vidu navedene elemente ugovora te detaljno i jasno navedena prava i obveze stranaka.

Zbog posebnosti elektroničkog poslovanja čemu pridonose dvije činjenice:  prostor u kojem se trgovanje obavlja je virtualan a ne realan kao što je to uobičajeno kod konvencionalnog trgovanja. zabrana uvoza o upravne mjere. likvidacija i prestanaka rada poduzeća o ekonomske pojave. Obveza prodavatelja i predaja stvari na ugovoreno mjesto često zbog nejasnih fizičkih dimenzija trgovačkog posla u uvjetima elektroničkog .  vrijeme sklapanja posla u pravilu je vrlo kratko ali obavljanje ili izvršenje posla može potrajati mnogo duže. Ovaj se način raskida ugovora koda nabave robe veće vrijednosti specijalnih proizvoda te za sezonske artikle.26 - . Stranke mogu ugovoriti i mogućnost automatskog raskida ugovora kako bi se spriječilo preveliko zakašnjenje u isporuci robe. RASKIDANJE I MIJENJANJE UGOVORA Stranke mogu raskinuti ili mijenjati ugovor:  sporazumno storniranjem dijela ili cijelog obveznog odnosa i to u svako doba ili u ugovora za to predviĎeno roku. posebno ako je predmetugovora veće vrijednosti.8. i  zbog nemogućnosti ispunjenja obveza uslijed više sile: o elementarne nepogode poplave požara o odredbe državnih organa. Ako roba ne bude isporučena u roku od mjesec dana nakon ugovorenog roka isporuke. Potreba za prilagodbom te regulative novim mogućnosti i pogodnostima važna je zbog suprotnosti u obvezama koje mogu izazvati poteškoće i sporove meĎu sudionicima u trgovačkom poslu: Obveza pisanog oblika ugovaranja i potpisa ugovornih strana temeljna jezapreka ozbiljnijem širenju elektroničkog poslovanja. ugovor se automatski raskida. Rizici su izraženiji u zakonu o obveznim odnosima i u zakonu o trgovini ne postoji nikakav daljnji akt koji bi respektirao te posebnosti. znatno izmijenjena situacija na tržištu. Iako postoje različiti oblici digitalizacije ranije materijaliziranog potpisa kao i digitalnog potpisa rizici su veći zbog različitih načina njihovog krivotvorenja. Odredbe ugovornog prava koje vrijede za konvencionalno voĎenje trgovačke poslove trebale bi važiti i u području elektroničkog trgovanja.

Obveza prodavatelja vezana je za izdavanje garancije. Godišnji se ugovori arhiviraju u financijskoj službi tvrtke zajedno sa instrumentima osiguranja plaćanja.27 - . - .trgovanja nisu egzaktno ugovorene. budući da je vladina komisija za nelikvidnost predložila ovjeru ugovora kod javnog bilježnika. Ugovor se potpisuje u tri primjerka. jedan za kupca i dva za prodavatelja. Obveze prodavatelja i prava kupaca u slučaju kada isporučena roba ne odgovara virtualnom uzorku. Elektroničko poslovanje briše granice meĎu zemljama pa se mogući sukobi interesa dodatno kompliciraju zbog različitih pravnih sustava. Pečatom i potpisom uznavedeni datum ugovora stranke potvrĎuju svoju suglasnost sa istim. Jamstva za ispravno funkcioniranje stvari teže je praktično izvesti. što dovodi do nesporazuma ili zablude kupca. te takoĎer zahtijeva jasnija zakonska rješenja.

ZAKLJUČAK - .28 - .9.

http://www. Zagreb.hr - .. Mate. 2. www. Zagreb. 4. Internet: 1.) 3. "Unutarnje trgovinsko poslovanje".hr/zakoni/ugovori-018. 1987. Draškić. S.pdf (27. “Tržišta kapitala”.poslovniforum.2012.biroaura. 3. R. Brajnović. Sveučilišni studijski centar za stručne studije.limun. V: Trgovačko poslovanje 3.10.rs/pdf/ugovor_prodajarobe.. 2000. http://www. Zagreb.29 - .02. N. 2007.) 2. dr Mladen: “MeĎunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i usporednom pravu”. Exportpress i Institut društvenih nauka.LITERATURA Knjige: 1. Bernard. 2009.co.asp (27.. Sveučilište u Splitu.02. Petrović.2012. Brčić-Stipčević. Foley J. Radni materijal. Hruškar. Split.

kojeg zastupa direktor ___________________________________________. Kupoprodajna cijena obostrano je ugovorena izmedu prodavača i kupca i to: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Član 3. da ugovorenu i prodanu robu isporuči ___________________________ u _____________________ ulica _____________ broj ______ i to u strogom roku od ___ dana.Prilog br. Po izvršenom prijemu i preuzimanju robe. a prodavač je dužan platiti kupcu ugovorenu kaznu u iznosu od __________________ kuna.____________ Zakljucen izmedu: Prodavača GCE Croatia d. Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem: Član 1. Obostranim sporazumom ugovornih strana dogovoreno je da se kvalitativan i kvantitativan prijem robe ima izvršiti na licu mjesta ________________________ u skladištu kupca. Član 5. 1. Prodavač se obavezuje da prodanu robu isporuči u skladu sa ugovorenim kvalitetom i atributima. onda ima platiti ugovorenu kaznu za svaki dan zakašnjenja po ______________ kn. iz Zaprešića se obavezuje da proda kupcu ___________________________________ iz _____________________ . ugovor se raskida. s jedne strane. GCE Croatia d. Član 4. preko ovlaštene osobe kupca. ovog ugovora dogovoreno.o. otpada svaki prigovor na kvalitet i kvantitet robe od bilo koje ugovorne strane. Prodavač se obavezuje.1 (primjer ugovora o kupoprodaji robe) UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE br.30 - . Član 6. iz Zaprešića. od dana zaključenja i ovjere ovog ugovora kod suda. s druge strane. .o.o. Prodavač. a ovaj da kupi i primi sljedeću robu u kolicini koja sljedi: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Član 2. a takoĎer i u količini kako je u čl. izuzev ako se radi o nevidljivim manama. Ako prodavac zakasni sa isporukom. U slucaju da prodavač ne isporuči u ugovorenom roku prodanu robu. i kupca _____________________________________ iz ____________________ .o. a to zakašnjenje može biti najdalje do ____ dana od dana ugovorene isporuke.

Dana _________________ u ___________________________ ZA PRODAVČA direktor. Ugovorne strane su se saglasile i prihvatile da za sve ono što nije u ovom ugovoru predviĎeno. direktor. Član 10. Član 8. Kupac se obavezuje da za kupljenu robu prodavaču isplati ukupnu cijenu od _______________________ kn. Član 9. a ako to ne ucini. važe propisi iz Zakona o oveznim odnosima. Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetnih primjera od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka. u roku od ____ dana od prijema robe. ___________________________ - . obavezuje se da prodavcu plati kamatu po stopi od 7 % od vrijednosti robe do isplate. ___________________________ ZA KUPCA.Član 7. Za sporove koji eventualno nastanu izmedu ugovornih strana bice nadležan sud prema sedištu prodavača.31 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful