T~ EllfiJ TTP T8llAAA TH~ 1fPOlfiJAI

E

4

KnNl:T ANTlNOl: A. IlAEYPm;

Korvcrnvrtvoc A. TIAEUPTlt; TA EIKOl:lllPnTOKOAAA Till: TIPOL\OEIAI

1Tl fhcOOOlt; &'1[0 tOV EK()Ott1CO OtKO NEA 8EUl: rrmOKPATOYL 69a, 10680 A8HNAI TTlA.: 3634932, Fax: 3617592

Kf!N~TANTINO~ A.llAEYPH~

TA EIKOl:I IIP!lrOKOAAA ml: IIPOAOl:IA~

A0HNAI 1995

IIEEI!:

MEA

TA EJKOI:I IIPQTOKOAAA

T1IT: IIPOilOI:IAI:

7

«Aev 80. xpivete I:eic; of fPpaYKol -TO. x8ealva aypwyovpovva'EpliC;, aAAa 'Ej1.clc; eo. «pivonu: I:iiC; «ai rov 7[OAI7:l0p.OV aac;» II6ptKA;ii~ rtavv6nouA.o~ (<<"EKKA:rlcrt~ npoc; 'to I1a.V6AA.T]V10V Koivov»)

1. l:IIMEIDEEIl:,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. BALIKAI AAH®EIAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) 5 3. KATAITEAn KAl KAA'o 31 4. TA EIKOII IlPOTOKOAAA TIn: nPO.6.0IIAl: 41

Ai:yaiov 'A1toorulO<; ·EAA:TlVtcr~O<; 'ApXaiu jlvT)jlsia 'ApXaiOl mJ'Y'Ypacpei<; rA.&crcra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A1lllo'Ypaq)Ucov <EAAT)vtlCOC;pu9lloC; 'loavllCu 'Ioropiu KU1:Ex0J.1f;va eoo.<pTl MEtOVOt1l'tEC; Olxovouta 'Op90ao~ia ilutOEia Ilpoommxornre; TtxvT) Tponoc ~mfl<;
~UAt1

42 44 46 47 49

52.

53 59 61 63 65 67 68 70 72 74 76 78
81 91

"'EV01tAOl SUVo.IlEt<; 55 'E1tEtElOt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5. TA TEXNALMATA TUN EX0P,ON TOY E®Non 6. EJ(KAHlJl:,

I. DlMEIfil:EIl:
'ArrEu9uVOj.Lat 1tpO~ tOU~ "EAAllVa~, 1tOU1ttO't£UOUV O''C';v 'EAAuoa Kal ayoovi~oV't'at 01.' ao't~v. Ma~ O'UVOEOUV 'EA'to. 1..T]vtKtl'10£0)0T]. Elj.L£9a ojlatjlOt, OjloCj)pov£~, OJ,lOYAroO'O'ot, ojlO'CP01tOl, 6J,l69pllmcot. E11l£9a OOE1..Cj)oi,OU~ o1toiol.)~ ol t jllO'EAAllV£~ ot~p£O'av Ei~ O£~l.OUe;-&:ptO"t'£poue;,£ie; K6J,ljla'Ca, de; O'UjlCj)epovta, O'tO 'YA.OOO'm.KO, O''tllv 9PllmcEiu lC.t.1.... j.Lt mc01tO va jlae; t~a0'9Ev~0'0UV, Ota tfie; tl-.upuA10u OtXOvoice, KU1tooe;, crtTJv E1tOX/IV Ilae;, JJEXPt~ roptO'JJEVOU O'TIj.L£iou 'to Katoop9cooav. Eij.LE9a O'I.)VE1tro~ 1tOXP£OOjliv01, Oto. 7taV't'oe; usoou, va EU 1t1ttJXOOj.LEV E9vncllv j.lu~ Evo'tT]'ta, 010. tflv Ml1'Cepa "E1..'tllV 1..o.oa. 'OnO~1tOt£ i:~U1tllP£td 'tllV Evo'tT]'ta 'trov ·EA.A.~vOOV O'UVtEAEl O"t'llV icrxup01toillcr1V rmv. 'H 1tOAt'tl.lCll EVOtT]tOe; £lvat " j.lOVTJn01..1'ttlCllnou J,lW;XPE16.~£tat. 00. KUVOO flEP1lC~ 1tapa'tT]p~crEl(;: ~1' 0't10TJ1tOt£ KaKo O'Ujl~aiVEt crrnv 'EA.A.6.oa O'UvTJ9roe; K:atT]yopouvtat ol ~EVOl. IIo'tE 01 "'A'H1..01, 1t6't£ 01 'Aj.L£ptxcvoi, 1t6t£ 01 PooO'ot K.'t.A... mlV't'otE £upimcoj.L£v KU1tOlOV ~EVOV, OUI va 'tou Cj)optcbcrooj.L£v'tae; iOtlCo.e; jla~ £u9uva~. ~10'tt eivat tl uA';geta. 'Ej.lde; 01 "E1..1..T]VEe; Eu9uvoj.L£9a 1tpo:>tiO'tooe;Kat Ka't01t1V 01. ~EVOt. '0 ~EVOe; slvm ~tvoC;. ~Ev eXEL U1t0XpEIDm. va i:v01.llCj)epE'tat 01.0. ta 'EA.A1lvtlCo. O'UIl<PepoV'ta. '0 "EAAT]V lCat uovov au'to~ EXffi.Ka9fiKov va <ppovti~u, oU1 'to lCaA.O tfie; 'EA1..aOo~. 'AA1..ro~ ta 01 ~tvOl OUOE1[O't£9a lCa'toop9rovav Ko.'tl de; ~upoe; tfie; ~EAAUOOe;,iiv OEV lmfjpxuv ol 1tp09Uj.LOL"EA1..T]VE~va tOU~ £~U1tTlPE't~ooov, J.1i: n01..1..a acrCj)aAroe;UV'tuUUYIlU'tu.

am"

10

KnNLT ANTINOE A. ITAEYPm:

npffitT) napa'ttlP11<ru;: At' OAU 5cra yiVOV"tUl crrnv 'EA/vaSu, KUAU 11 KUKa, Eu9uvoJ.lE9u anowlcr"t\Kro<; 8J.lEt~ ol "'EAAT]VSC;. ''Ocru<; q>opac;, crnlv E1t0X"v JlUC;,dxuJ.lE StKuiu~ 01&1(OtK"crEI~ 8tpEXUJ.lE EtC;omq>opouc; Su;:9veic; 11 1tOAUE9vEt<;opYUVlO"JlOUr:;, va t.KUV01tOt"crouv ta ait"Jlunl Sla Jlac;. ME "to nUpaJltKpO, 1tpocrq>e&yoJ.lE crov OHE, NATO, EOK K.'t.A. edt1tUpOUV"tE~ cru,mapamamv 11 81tiAUmV 'trov Otu<poprov ~C; J.1i: 'tp{'tou~, 00<;&ni "to 1tA.eiatov J.1i: yehovuc;. To E9vtKro~ a~101tpen£<; Elval ampaMO~ va 81C10tcOK(oJ.1EV "t~v bcuvo1toiT]ffiV 'trov SlKaLOlv J-tac; ~Um~OJl8VOl mou<; £autour:; j.1a~. "'ExoJ.lEv E~eUteAlcr9ii, EXOJ.lEVyiVEt 6 1tSpiYEAro<;"[(OV~EVIDV,nou Ka'tu<pEuYOJ-tEVeic; aUt01J~ E1tut'toDvter:; ta OllCutcOJ-tuta Jlar:;. NO. ElJlE9a li~lOl va u1tepuO"1ttt;cOJ.1E9a tTtV 1tu'tpiou J.lUC; a1 ta StlCalcOJlata Jlac; uovoi Jlac; Ka1 va K JlT,V 1teptj.1tvroJ-tEv Kan a1to tour:; ~Evouc;., oi 6noiot tEAor:; mlvt(!)v, ourev ,.uiC;o<pd/vouv. Atutipo oopatftpllm;: ·E1tt~6.A.A.e'tal va crtT)plt;roJl8Bu crtour:; £uU'tour:; JlU<;. NO. EXroJlEV E9vt1dJv au'to1te1toi811ffiV Kat va JlTJV~uffit;cOJlE9a moue; ~Evou~. Ai OUVaJ.lEle;tOD "EAAT)VlcrJlOUelVal tepacr'tlut. Ilvsupn"ttKIDC;,WUXtKIDC;, BtlCID<;Kat UAtKIDC;,6 'EAAllVlClJlOC; elvm ~ navicrxupoC;. >AAAa &8vucot JlElOoo'tal anotpE1tOUV t1lv SKS"AroffiV tIDV ouvaj.lEcov tOU "E8vou~. Autot oi JlEtOOOtUl XatEXOuv, xap1.r:; mT,v ~O"SEta trov ~8vrov (xp"Jla'tu, yvcoP1.JliU1, 1tpO~OA", 7tlEcrele; 1(,t.A.) SEcrEte; KAetOUI J.tEcra oro KpatOC; Kut npoStOOUv 'tT,V natpioa. 'R npoooma rov EytcEltal atO on KUtanvtyouv Kn8e 'EllllVt:ri! SUVaJll, Bta va ].IT]vSK011A.ro9ij Kat va J.l1lv E1ttKpat1lcrlJ· Oi ~EVOt yvropt~ouv KUA.&c;tT]V tcrxilV tIDV 'EAA"VCOV rilv E~OUOE"tEProVOUV Kat lCupimc; J.1i: to. eyxffipla opyava rev (1tOAlnlCOi, lCu811YT]'ta1 nuvenlO"'t11Jltrov, OilCOVOJlixo] 1tapaYOV"tE~ K.'t.A.) to. anoia a<peAAT]vi~ouv 'tOY 'EAA11VllCO AnD ]JE 'tour:; 'tp6nouc; nou crnlv O'UVEXEta Ba 1tEplypa'I'm.

TA EIKOEI TIPnTOKOAAA THE TIPOAOEIAI:

II

Tpi'tTJ napa'ti)PTJc:ru;: Ol ~EVOt EupiOlCOUV '1tpOOo'tm;;, ol CrrcoiOt. XUpW avtaAAn'YIlU'tOlV (xPTtllo.'ta, ~tcbll{l'ta let.A.), acpEAAllvil;;OuV 'tOV 'EUllVtlCOV AnOv. Ol ~EVOl gxouv a1tEVo.vti llae;Sva lCATlPOVOlltKO cru1l1tA.t:'YJ.1.a Ka'tOl'tEpO'tll'tOe;. <H ieropiu 1tOV dVal, 'ri SOOt) 'tOW Mlrov E1tl~palcbvEt, on 5'tav EllEie; EiXallE cp9aC1El de; 'to. u'Jf11 'tOU 1tOAln(1)..lOU, OAOt ol clAAOl Aa01. EeJ't£pOuvto oroixElffiOoue; 1tVeUllanKou piou. At apE'tat. 'troY 'EAA~VOOV(1t0AElllKai-1tOAt'ttO'ttKai) tOue; E&oaaVt~v E~eXoUC1av 9Emv crtTtV krropinv tiie; av9pOl1tOTIl't0e;. Ol \jIocpoBeete; 6ti 'VlBupicfOUV: KaACt a&ra, w..AIl aviJKOUV Cr't0 1tapeA90v, talpa 'tt. yivE'tal; Mu OEY PA.t1tOUV,on J.1.0Ale;x9Ee; a1tEOE.i~allEv 't~v BUVUlliv J.Lac.;.; A11CJIlOVOUVto 1940; 'Oruv 'ri faAAia KatsppeE EvtOe; 20 T)IlEPOW, otav XtAuiBec; 'AyyAoyaAAOt T)t'tTJ~Vot ottcpeuyov O''t~v 'AYYAiav (av e1xallEv EllEtC;o'tu crUvopa 400.000 crtpato o.vtt. 8.000 J.1.0vov, 060£1tote 91i BlTtPXOvtO oi Fspuavol) Kat. " J.1.tcrrl ro.AAla J,LEtov l:'tpa'tapXTl Ilstuiv E)'lVE 061lJ.1.axoe; tou XhAEp. 'H nOAoovia BIEAu9TJ Etc; 16 Tt~pac;, to BiA'YtOV Kat Tt 'OAAavBia dc.; 2-3 ropae;, 'tTlAeCPOOVlKOOC; " L\avia K.'t.A. "OAOt u&roi., oi (moim E1ts'[a~av 'tel 01tAa rev Kal £1ta1crx.Uvtroc.; EAt1tOtaK'tllaav Ex toG 1tEoioD tfje; llo.X11C;,OEv O'U'Yxmpouv tt)v Ttpro1:Kt)v J.LQe; mum v. To tOtO O'UIl·paivEl Kat. IlE tt)v aAAllV 1tf...£UpUV,011AaMl JJi; touc.; rEPllavo'i'taAouc;. Ol 'l'taAoi &:v l-11tOPOUV ~Exavel OODV ti E1ta9av mu OPll tfjc.; BOPEiou "Hnsipou, OU'tE ol Fepuuvoi, 1t00 OUI1tpIDtllv <p0pelV BEv otEO'1taoav 'tTJVclJ.lUva 'tfjc;; «rpallllfic; Me'ta~a», 1tOV a1tIDuO'av 'to iiv90e; tIDV &J..s~ut'tOln(]"tIDv rorv etc.; tTtv Kpnrnv, 1tOU 'touc.; Ka9DO"tep~aall£v O"t~v eKatpateiav KU'tel 'tfje; POlamac; K.'t.A. To 1940, 'to mlllEpa ol1AuOi), o.1ttOEl~E t~V Un:ap~1 tIDV 1tOA£lltKIDV apEtIDV tfjc; CPUAfjC;. 1tOAl'tlO"ttKa1. apE'tui oEv At <l1t08EtKVUoV'tat EVtoC; 'tOU VeOEAAllV1KOUKpa'tloiou, olon ol 1tpoB6tat 8Ev acpi}vouv Ef...£u9EPOV rov 'EUllVlO'IlO vel BptiO'1.), aua a1tOOElKVUOV'tUlatO E~O)'tEP1K6, 01tOU oi 0110-

12

KnmTANTINOE

A. nAEYPID:

yEvEiC; 9P1UJ!~EUOUV. '&Iv 'to KP(l'tOC;, avti va EIJ1tooi~1J, OtEUKOAUVE'taK:;1tOAt'tl0"t1Kac; apEtac; 'troY 'EAAijVQ)V, rors 9a E~IJ:1tU'tE vscv 1tOAlttO"ttKtlV aKIJTJV cr'ttlV tEA-Auou. Tlmlpt11 1tapa't1)p ....cn;: Y 1tEPSXOIJEV 'troY EUpID1taiOlV VEo~ap~Uprov. TODC; 'to EXOIJEVa1tOoEi~El. IIPS1t£1 va ernlJatijcrrolJEV va U1tOtlIJOOIJEV "EAATlVa, 01troc; lJac; zpoac'tOY yavoi~ouv ot EX9pet 'tou "'E9vouC;. '01tcooliil1tOtE, U1tUPXOUVcl J!EYUAal liUVUIJE1C;, elver 1tOD ul UI..1X:&C; icrxupai XroPal., ai o1toiat aValJ1yvUOV'tal O"ta EcrOl'tEpUa troy J!lKp<OVxrop&v. :E'ttlV natptlia J!ac;, 'to KaKO trov E1tEIJ~acrEQ)V'trov J!EYUAmV OUVUJ!EO)VEXEt nupuyiVEt. :EttlV 1tOAtttKij 1t-X. 1taipVOUVVEOUC;,ODC;(mOUOU~OUVEie;;ta 1tUVEmcrnlJ!lU rrov Kat t KatOmV J.Uie;; 'toue;; t:rtSA.AOUVva. 1tOAttEU90uv KU1.va 1CU~EPvnoouv tTJv "EAAuoa. Ta 1tpocr{i)1tU xni 01 J.LE9000l elvoi yvroO"tcl. 'DJ!roe;;, Mv yiVE'tUl 1tUvtOtE auto noi> geAOUV ai J!Ey6J..m OUVtlp.Ete;;.°H ~(J)tl trov laillv EXEt 1tAii90e;; nupaoE1'YIJUt(J)v, 1t0i> ~Epuuovouv, On OUtE to AEYOJ!EVO01E9vse;; diJ!a, OUtE ai !JEYUAUl OUVUJ!Ete;; KatEu9t)vouv tT]V Iotopio, ottroc; crXEOlcl~OUV. Kan cruJ!pat VEt, KaTliOWC; 1tapoucrull~E'tat K.t .A. Kat aVatpenOvtUl to. crxeola n.x. 1821,1912-13,1919·22 K.t.A. "&Iv cruvspalVE o,n Kai 01tID<;to ii9EAav ai J!EyaAat ouVUJ!ElC;,tOtE UUtU1. 9a ElOJP1UPXOUV a1tO airovrov Ola. 1t{lvtOC;. 'Avn9stroc;. ~ 1O"tOpUCT]E~S.At~lc;Ka'tw9uve'tal a1tO aO"ta9IJiltouc; 1tUpuyov'tac;, 1tOU EAUXtcrta U1tOAOyt~OUv ta. crxSOta trov J!Ey6.AroV OUVU!JErov. ntJlm....tapa1:1)p ....cn;: Mi}v t}1tEpPUAAE'tf:tT,V icrxuv trov 1 J!EYaA.rov BUVUJ!Erov. Autai 1tp6.YlJun E1tEJ!paivouv crta £crOl'tEplKa J..Lac;, 10n EUptcrx:OUV 1tpoBOta<; va 'tae;; S~U1tTJPE0 tT,O'ouv. 'AA..Aa. BEv x:utOp9rovouv 1tOtE va uey~ouv nlV ioropto Ilac;, otav EJ.1Eic;BEV Aoyapu1SoJ.1EV tOUc; ~EVOUc;Kai ttp6:ttolJEv to Ka9fjKov Ilac;. TSAOc;, 1tPE1tEl !JS tT,V EvtoVOl'tSpav EIlCPaO'lV va U1tOypallJ1tcrro on ai E1tlB~Elc; trov }..llO'EAATJVroVEV 1tPOKE1B

TA EIKOEI IIPQTOKOAAA. TIlL IlP0.10l:IAL

13

tat va EntKpat~crouv . .1Ev Kavro Euxi)v, O}..Ao. AOYlKTJV 1tpO~A£'I'\V. r"oopisro lmo tTJV icrtopiuv, on Tl 'EAAllvtKTJ q>UATJaVUSetKVUEt npocroo1ttKOtlltut; ut a1toim EPXOVtat, lCUptupxoov KUt u1t01l::a9tmouv tTJV 'EAATJVtKllV 'ta~LV xpuYllatrov Kat rots 1i 'EAAW; llEyaAOUPYEi. Oi 1tPOSO'tU1 ertlKpa'tOuv npocrroplvrot; Kat EnUpUVEtaK~. MOA,l~ 'tOut; avtlA,llCP9fj a Aaot; cipXiSE1 ri dvriotpc<pOt; J.1&tpllme; 01' EKEiVOU~. KatuYY£AAro tOUe; 1tPOOO'tut; KUI 'tae; 1tpa~61~ troy Kat 1tEP1J.1Evro tOU~ avopae; 1tOU 90. EA90uv to IlEAAOV,IlE cruvEiollcr1V tOU nupEA9oVtoc;, 010. va ~&Kaeapicrouv to napov. Krovcrmvrtvo; rrA&UPTJ~

ano

BAl:IKAI AAH8EIAI
1I iatopia U7ta,,{OpElJEt 'to. WaV1.KB 'toil Aooil - '0 ""EJ...J...l1V {moOEOEtwSvm; U7tEpiX£l 'tOOVaJ...J...o>v - Tel \JIEi>&q 'tii~ l.n~ m:J...J...l1V1.Kii~ 7tpo7tB,,{civOOc; - 'A V<l"{Kfl E9v1.Kii~ au'to7t£~ 7tot011m:m; - To UvnOpao"ttKO KU't£O''tfJpivo 'trov EXOpibV 'toil E9voUC; - '0 i:J...J...fJV1.K~laDe; <<Ev£P'Y£iq.» Kat «Ouv«Ju;1.») - Ai cOP'Yavrop.Evat ouv6.JlE~ 'tij~ EOvl.lci\~ K01.vcovim; - II~ J...t'tlKT] Kai 7tOJ...t'ttKOi - 'H U7toO"toJ...T] 'tij~ EJ...J...fJV1.Kij~ veo1aloo; - noJ...tnKai UV't1.J...ft\JI~ E7ti 'trov 01.£Ovrov axEO'ECOV - 'EOV1.KUJJ1O<;,'EOV1.O'J1O<;, IIu'tpIO>'t1.ap.O<;. '0 'EAATjVtKOC;Aaoc; a~U;;Et va a'Yrovi~Etat MONON l)7tEP trov 'IOUV1KroVtOU "EHvou~. TIota slvca aOta 'ta 'IoavtKa; Etva\ eKsiva 'to. o1tOta tmayopeuoV'tat, a7to 'tTtV iSta nlV i~ eropiuv Tou. 'A1to 'to. 1taV<lPxata xp6vta, Moo Kal 1tOAAa~ X1A1E'tiac;, d ~ac; OloacncEl it l.O'topia; ~tOa(Jl(El on avtKaHEv 01 "EAA'TIVEC; ~yrovi~ovtO. 010. 't-TtV011~10upyiav tH¥l1AOU 1tOAt'tlO'~ou Kat AOtOKpatopiac;. Xdptv O''ta~ 1tOA.e~lKa~ xnl 1tOAt'tlcrt'lKac; apEtac; 'tfjc; cpuAfje; ~ac; Ka'tropHroO'a~E va 011~lOUPY';O'OOIl£Vrov avHpromvov 1tOA1'ttcrp_ov Kal va eYKa81opucrOOp.gv 1tOAA.ac;aUtOKpa'ropiae; Kat Il£PIKa~ <POPW; xoouoxpuroptcq. 'E1tltElJYJ..Lata, 1tOt>oooEle;; CiAAOe;; A,aOC;OU081tO't£ e1tE'tuXE. MEta a1tO uiuv eKHaJ..L~CiJ'tlK";V xopeicv OlEJ..LOPCProcrull£V 't";v 1ta"(KocrJ..Ltov Icrcpiov, Kata tt)v HEA,l1O'lVJ..Lae;; 81tEKat ~A"HTjIl£V t1tt 'tlie;; OtKoUJ..LEVlle;; papl3aprov, Ota tou 'trov

e-

16

KllmT ANTINm: A. IIAEYFm;

KtUcpA.oYtllCOU cpOOtOr;OU nVEUJla'tlKOU Jlar; Piou Kal. l5ui tfjr; t uKatapA.iJ1:ou icrxuor; )illr;. To 1453 EtEAeirom: Jlia unEPXtALEtr,r; autoKpatOpia-Koouoxpuroplc J..Lar;. O{ l5troKOJ..lEVOl."EAAllvEr; l5tEcpuyav mr,v oumv, onou f.1EtEorocrav ta. E1tttEu'YJlata troy Kal. ihm ol pappapoeupronaiot EnEKOtvOOVllcrav JlE tOY nOAl riouov, UnOKAetcr'tlKQV npo'iov tfjr; 'EMllVncfjr; Eucpuia!;,. TnuroXpovCO!; TlPXtcrE 6 aymv anOKata.crtacrsror; tfjr; 'EAAllvtKfjr; llatpioo!;" it onoia unEoouAcb911 Eir; tOUr; unav9pronouc;
Toupxouq,

'AnooAicraJ..lEv tr,v aUtoKpatOpiav AOYcpcpumKiir; K01tooaeror;. AEV iiJ..lE9a <awl. OUl va. f:~ouma~roJ..lEv airoviroc; tOY KOaJ..lOv. ~UVEneta tfje; K01tCiXn;ooc;J..lac;~tO it anocpuyr, tfjc; mpa'tEucreror;. 'EJ,1Etoo911,; atpanrottKr, Jlar; l5uVaJll<; (wuXlKr, Kat UAIK,,) Jlf: anOtEAecrJ..lU va Un01cU\jlroJ..l&V r,v piav m tIDV E1ttOpoJ.Lioov. T"v E1tOJ.LEVllV aAooaeroc; 'tfje; IIoAeoor; SKA.ElaE EV xstfje;; cp6.Aawv tfjr; <EAAllvtKfjr; tatopiac;, Ola. va avoi~l1 BV vsov, <0 ,;pOOiKOr;At)t01Cp<ltrop Kmvoravrtvoc TIaAawJ..,a,yoe; BEv napE8oe..,. "'EnEaE J.LUXOf.1Evoc;. Oms 6 'EAAllvtKOe; Aaor; napEl5oe..,. 'AAAa anecpamae va ayrovtcr9ii KUta 'tr,v E1ttta'Yr,v tfjr; Aa'iKfjr; napaoocrEOle;, O'tt: «mIAl !1i XPOVZG !1i KWpo~ - naAl blKd p1J.C; Oaval» Kat «dmAo, 7;pmM Od tuipotuu: r; E9vt Kfjr; 1tpoana9Eiar;avaYEvvitcrECO!;'tile; autoKpa'topiar; Jlac; U1tfjP~E to 1821. ME cruvEXEtr; 8ucriae; Kal. napa 't1lV UO£ACP01CtOVOVtxovotav lCll'tOOPSooo ocucv va U1tEAeUSEpIDaroJ.LEV JltlCPOV Ilipoe; rile; IIa'tpi8or; Kal. va opyavrocrroJ..l&v aOUvaj.10V Kpati8lOv. 'Ev 'tOUt01e; xapiv de; YEar; Sucriac;, Ctyoovac;, E1t1lVaatucretC; Kat 1toAiJlOUe;; anllAi:ugepoo811 j.1EpOC;fjc; 'Hnsipou, tIDV Nnotov, tiie; Mat lCEooviac; xnl @PUKll<; Kui 'to 1921, J-lOAtC; Katov e'tll ano E tr,v E1tUvucrtacnv 'tau 182] 0 untpo'XOC; <EAAllVllCoC;crtpatOe; 1tAllma~Et crtr,v ':A_"(Kupa, 1tAllm~Et cro QVEtpO 'tou EKOlroYJ-l0Utroy Toupxov Kat tfje; E1taVlopum:m<; rile; IlUtD-

ruh-o nov

/lilt; tbt6.p01t». 'AnoKo pucpromr; ril

TA BIKOl:I npOTOKOMA

THI IIPO~ODAl:

17

Kpa'topiac; ~ac;. To opa~a n;e; <<l{oIOO.Vll<; TJAIW;>}! M 'Exacrajl&V rots, s~ ahiac; tOU 01XacrJJOU. Autou tOu 0I.£Opiou tAattro~atOe;; tfie;; qmAfic;, nou ano tn navapxa1U XPOVla JJae; O:1COAOuO&i Ka'tQcrtp&nttKroc;. To 1940 n1t&o&i~aJJ&v, xaplv, crnlV EVOtTJta ~a<;, nlv a~iQV !lac;; nUa OEV s1C&poicJaJJ&Vocro SOlKUI0UJ.I£9a. 016tt KUtf:crq>aYTJJJEv tpl&til scrmtSp1.KOV 1tOI.£JJov Kal. cpOavo&1.<; ~ c:m1V M:yoJliVllV JJEtU1tOM:~lK~V snoxitv. 'AnD tou 1950 JJf: cprot&lvilv s~uip&mv tOY ~tpatapXTJv TIa1tayov, OA01 ol aAA01 1tOA1'ttKOl syKataA&i1touv nlv MSYclAl1V 'IcSsav tOU "E9voue;;. 'OAn 'ta KOJJJJatU aVS~alptto; 1tpo1tayavoil;ouv to «otv OUJKOUCOVjlE iinote». IIpo1tQyavoil;ouv OTJAo.O"t"V 1tpooomav tile;; IIa'tpiooe;;. Ol ypatKUAol nOAtt1K01 OtEypa\j1aV tar.; U1t00itKac; troy 1t&pacr~vmv Y&VEOOV, o1toiat s9umacr6T]KQV 01a nlv avaat ytVVTJO'lVtfir.; IIatpioor.;. <l>UO'lKaOEVsiXav auto to olKaiooJJU. To 1821 siX& roc; (fIC01tOV, 01[00r.;cracpror.;TtPOKU1ttEl a1tO nlv OtQKt1pU~tv tau ~\j1TJMvtou (25 <l>EPp. 1821) KQt titv «Xnpm» tOU PTtya Kat Kupime; a1tO t"V AatxTtV 1tupaooO'lv t"V a1tEA&UOSPCOOtv OAOKAHPOY ri'jr.; ·EAAclooe; Kat 5xt tJJt1J,latOC;QUn;r.;. Oi ypatKUAOt 1tOAltlKOl TtOOS)'KQtEM1\j1av t~V 'Imviuv, tilv B. DHTtE1POVt"v B. MalCEooviav, t"V 0pa1CTJv, K.t.A. (]'tone; a~tO'toue; KUtalCtlltae; slvrn EVOX01 1tpooocria<;. '0A01 touq, Kat ampaAror.; Krl1tOt& Oa AoYOOOtitcrouv. Tonr.; 1t&ptJJEvEl to CPU(]1KOV ttAc!:; KaOE 1tpOOOtou: 'tl aYXOVll. U ·EAAllVt1COC; Aaoc; XPEtlll;Etat ,.mlv 'tlysmav, 'rl a1toia 9cl rov aOll'YTtO'TJ,crt1lv 000 trov 1tE1tp(I)JJEvrovtfie; q>uAfic;. No.1 bnupxouv 1tETtpro~va. 'A').j."a oUl va ta tofie; &'1tattEttat va ta ffimSUTJ<;. Tl 1tPE1tEl va yi vn; llpon:ov, 1tPE1tEt va a1taAAaYlJ a 'EAAllVlKOC; Aaoc; a1tO to. acrqmKtllCU oiKtua tfie; ~1O'SAATJVI1Cfic; 1tpo1tayuvoac;, r1

18

IUlNI:T ANTINO:E A. llAEYPm;

(mOta axs1 bta&lxrSl Kat BV J,lipst Bm~aAAe\ to' ~'tw1t1l8fj O'Uv8iU.J..a'ta on: «tinote t5e'v illci(el», «DAn ui puOpit;,ovv oi ~ivol», «elvOJ d'..t.Wzr05pa oi xaipoi xai ai avv(}qKal», «BYpe8a Bit; pjv EOIO> Kat OX/Vll 1tapOJ,1ma 'l'0q>oosfj, ft81KOO1..aAUnKa Kat 01t(:OOOTJ1tO'tS 'Vsuofj. AsUtspov, 1tpe1tfl 'to .... 8vos va B1tIlVEUPTJtT)v aUt01tEE 1to{9TJmv tou Kat 'ttiv E.J,11tlcrtomJVTJV crttiv a~iav tou, AEV Ei~8a Bj..I£U; A.a6~, nou 'tOO KIl80piCouv UAAol 'to J,liAAov 'tOO. Oi Ka8E A.oyfj~ ~EVOl va J,1a90uv - iiv OEVyvcopi~ouv 110TJ- on eiesJ.1« Aao~ lCUplapxwv.1tOU OAOUt;'tou~ OXAOU~ AaOU~ tOUe; cOOTJYilaa}l£v crtov 1tOAt'tlaJ,10V Kat 'tOU~ BKU~pvr1allJ.1EV E1tt X.1At..E'ti~ me; ayEA.«e; aV8pC01tOE100iv. Tpitov, 1tpEnEl va aq>u1tvtawj..l£v sit; o/voue; 'toue; "EAATJva~ 'tt)v MsyaATJV ioeav, ~ o1toia ~fi mtiv ~fUX" 'tou Ka8EVoe; J,1ae;Kilt avaJ,livEl 'to eysptT) ptov aaA.1t1.aJ,1a. 'EKSI 01tOU eq>8aauJlEv 'to 1921 ,.J.1topE'iva lp8aawj.l£v to 2001 11 OEY ~tpro 1tOts. 'EKEI 01tOU Elp8aaav at yovE'i~ J,1~, J,11topsi va q>8aacoJ.1EvEj..I£U;ii to' 1tal01a J,1Usii 'to. Byyovla J,1ae;. Tt'tDp-rov, 1tP&1tEl va opyavco9ij a1tEAeu8tpromt; trov u1tOOOUAroV<EllT)vcov Kul trov KlltSXOJ.LfVWVeoaq>rov 'tfjc; llatpioot;. TO, ErtllVaatanKa u1tI::Mu8spOl'tlKa KlvTJJ.1Il'tUstvat avuyKllia. 'Oooi to. apvouV'tlll slval OS1../"'01. 1tpoOOtat ii ii Ka1. 'ta Mo J.1«~i.- eo. XPSllla8ij va 1tOAEIlT)aco~v. Nn xu9ij 1l1J,11l. UbE1tOtE 01 "EAATJVE<;Elpo~il81lallv tOV 1tOMO J,10VKill. ri)v 8umllv. OUO&1t01's. Ma~ .EXOUVa1t0XIlUVcOOSl J.LE 'ta napaJ,1U8lu 'tfie; taXIl (<EVCOJ.LEVTJ<; EupO:m1l9> 'tfj~ e~ap'tilasro<; J.1a~ ano 'toue; ~tvOU<;, 'tfjc; 8E01t0lT)en:wc; tii~ OTJJ,10Kpuri~, trov OlUq>OPWV 1t0lllpOAtYycov, 8nro<; «j.l£tE~eA1..~TJ», «KOLVWV1KOC; ~ta0'XTJJ,1uttaJ,109>, «ElpTJV1KT)E1tEVaataO'TJ», «8EaJl08E'tTJJ,livEc; otaJ.1EC;» Kill. aAAUC; 1tapSJ.1q>EpEU;aepoAoyiuc;, tae; o1toia<; , nepbovtul EK 'tOO mOJ,1a'tOC; rrov, Knl EV{f> 1tOA1'tlKOt npoOOjlIDe; ~Tt'touv 01. ano 't1lAsOpamroc; bla 'to. blKatOOJ.1u'tu'trov J.1El0VatT]'tCOV, tOV «parotbU1 ouov» Kal. n)v «~Evoq>opiav» ou&iC; f:~ afurov 0J.11Asi OUI

TA EOCO}!IllPnTOKOAAA

THI: IIPOI10DAE

19

niv ·EA.A.6.SaKat tOY ·EAAllVlerIlOV. OUOE~ 0lllA.ei OUI TJlv 1eropicv 'tOU 'EUllVlKOU "'E9vou~ xni 'to. SlKaUOllatO: ron. 'A7tf:vavriac; j.Ii: 1tOA.AoUe; 'tp61toue; cl1tOmOl1tOUV atn,lla'ta 'to. tOU 'EUllVlerf.1Ou. Kat 'to XEtPOtEPO acpEAAllvi~ouv nlV veoMIia Il~, ~ oRoia clKOUel SUI TIJV 'Apxaiav <EAMlSa ~ 'to Bul;o:vnov Kal. tijc; cpaivE'tal, On fLKOUEloUlnpO:Ylla'ta cl1tOJ.UlKpa, aYVOXTta, ~Eva 1tpO~ atmlv. <H mc01tllloC; KatacppOVT]me;'t;;e; 'EUllVl1di~ iatopi~ fLnO~U1tEl a1Cpll3&~ atO vo. 1l1l 1l0090uv 01 "EiJ.ll~ 'to napeA-Bov 'touc;. Alon Civ to jlO:90uv 8el YEllierouv E8vtJCliv Om:PllcpO:vetav Kai to 1CUptoYtepov en 9EA.iJerouv va q>avouv avta~tOi tow. NO. E1taVaMlBoov, ollAaoiJ, tel Katop800jlQ'ta tID\! npoyOvOlv. "II imopia 1t(lpa&1:Wllti~6t Kal. 01 EX8poi tOU "E8voue; q>o{30Uvtal to. napa&iYjlIltO: tTJ~. npaYllan1CIDe; Elvat aterxoe;, 1tOUE~itpEerav am) to.~ 1taVEAM01Kele;E~Eto:crEl~ crto j.l0:8lllla t;;e; «1atopi~ trov VEO)tEpolV XPOVOlV»tOUe; BaA1CaVlKOUe;1tOUIlOU~. IIpa)'jla'ttKIDc; slvm atcrxo~ nou OEV aVlli,tBllcrav jlVllJ.LEia crtiJv 1tPOltEUoucra troY £VOO~OlVcrta8J.1IDv t;;e; ioropiae; Ilae;. AutO. xui 1tOAAclcUM a'ierXll 1CO:1tOtE mallatftcrouv. Bel To J..iyOl 5Xl ro~BA.1tioa, me; ~6~16tllta. Alon 0 'EAATlVlcr~U'>e; E1tE1CpUtTJaE iO"X,upottpolV sX8p&v rou, a1to oerov slvm 01. cnuapwol ypal1CUAOl. TO~AAov 1tOUEPXEtat slvat EMHNIKON. 'Ae; EUXllBIDJ.LEV Ao11tOV: «Toti Xp6voIJ onjv II6J.J.v» Ka1. lie; aYOlVlo8iQj.I£VSt' a6tD.. 'H iatopia toU K0:8e AaoU anOt6AEi nlV jloVa01KTtv 1tOS6t~1V tfje; a~i~ roo. 'Otuv StaKllPUOCO 'tTtV U1t6POXllV trov 'EUtlVOlV ~amsco auttlv uou titv YVOOllllV 't;;~ 'EAE1t\ AllV1Kfje;icrtopiae;. 1atOptKIDe; 1tp6:Ylla'n a1tOSE1JCVU6tat aj.l£erroe; on untlP~aJ.1EV 01. 1tpCOtoupyoi 'tOU 1tOAtnerlloo. 1crtOplKroe; bt1crrJe; U1tOSSt1CVUS'tllluj.l£erOl~, on SSlliltOUPrtlcraj.l£V aUt01Cpa'topiae; Kal. xoouoxputopicc, tae; o1toiae; ouSsie; UAAOe;A.aOe;

auo.

a-

20

KnNETANTINO:E A. IIAEVPH:E

EKavE. Alml eiVQ1, ~ dva~<ptaPtltTJtOC; aAtl9Eta. Movov oi "EA;ATJVE~ EKUptpVTJcrav Ka1tOtE 1to1)"ac; <popae; tOV 1(0ouov,

"If icrtopia oJlCl)c;uva<pEpEtat <nO 1tapEA90v. Tropa t1. 'Yivetci; Ei,.u:9a crtlJ.I.Epov a~tm va Katop9dxrmJ.tEv ocra E1tEtUXaJ.tEV CTtO 1tapcA90v; Booro U1tav'tl1mV Eie; robro 'to AOY1.1COVpOrrTJJ.l.a. E &paiox; " plo)..oyia ~ tOV «<patvotu1tOV» Kat 'tOV «1'0VO'tU1tOV» ap1(Ei 6ta va 60xn:J iKaV01tOlTJnKTJV U1taVtTJmv. 'AJ...'J...O. E'YOO 1tpO't1p.ID va UKOAOu9tlcrro tTJV KOlV(oVlOAOytK1iV 6i>ov. U 'Aptcr'tOtEATJe; aVEAum: to «EVEPYciQ.» Kat to «ouvaJ..1El» Kat Ka9roplcrE, on to ((EVEPYEiI1» mc<pp&;Et J.l.iav au)'1CEKP1~TJV 1tapoucrav Katacrtamv Kat to «6uvaJ.tEt» EK'PPCtSEt on6,;1to'tE Mvata1. va 1tPOEA91J E~ au'tfje; tfie; xnrucrtacrEroc;" l)1tO roptcrJ.l.£va~ auv9rllCac;. ATJ)..ao1i 0 <mopoe; eivat «EVEPYEiq» cr1tOPOC;, «i>uVaJ.I.El}) O£vopov. To u&op elvm (<EVEP'Yciq.»uOOp, «OUVclJ.tEt» (Ureo roplcrJ.tEVac; (Jl)v9i}Kac;) atJ.l.oc;, .~ 1ta'YOC;. To ~UAOV alvm (<EVEPYc1Q.» ~UAOV, «i>UVaJ..1El»lCapEKAa. To J.LaPllapOV elval (<EVCP'YElq.»J:UiPllapov, «OUVUJ.tEl» J.LuPllapov, «BuvuJ.I.El» YaAJia IC.t..A. 'Oecv ~avtATJ8ouv OA.at at ouvatot11tEC; tOtE f:XOlJiEV t1iv A.e'YOJ.LEVTJV «EvtEAEXEUXV» (lK tOU EvtEAiiiC; EXEtv). '0 "EA}..TJV 'tov o1toiov PA£1tE'tE crtlJ..lEPOV va elvm «EVEP'Yelq.» K'tTJVOtpo<pae;, 'YEoop'YOC;,EpyutTJ~, a~opcprotO~, 1ttCOXoc;" Ka9ucr'tEPllJ..l£VOC; K.t.}... «OUVclJ.LE1>} EtVU1 E1t1cr'ttlJ.l.OlV,KaAAltEXVTJC;;, E1t1XE1.PTlllariac;" TlProc;, <PtAOcrO<poe;,a9}..llti1~, 1tOA1't1KOC;;, rtpanrot1lCO~ ';'YEtTJC;, K.t.}... AUl va uc }..o1totTJ9ij Ollroc; to «OUVclIlEl.» tOU "EAATJVOC;a1tattouV'tat roptcr!lival cruv9fiKa1, at 01tOial 'toopa EAAEi1touv (Jl(OrrllJ.O)e;. '0 "EAATJV 1tporoPta'tat EK tfiC;; <puA.et1KiiC; tOU 101.00"\)cr'tacriac; va U1tEPEXlJ 1tuV'toov. Elvat Kupiapxoc;,. To £XEl a1tO&i~Et imopllC&c;. Al apetai roo OBV Q.1t<DAtcr8TJcrav. 'A1tMDC;oov EKOTJA.OOvtal, Olen oev 'tOU BiooV'tat at ICatUAATl-

eo.

a-

TA ElKOD IIPOTOKOAAA THI IIPOAOI:IAI

21

/..01 cruv9ilKa1. MOA.t~ 'tu~ a1tOK'tl}CJ1l rors 0XEOOV a~Offi~ en xa9f.i to J,lflOVEKt1.KOV«EVEpyeiQ.» Kat 9u ava1t'tux9ij to 1tAEOVEKt1.KOV«SuvaJ,lfO) , TOtE 90. 9aullaOEt£ tOY "EU11va, 1tprotOV mi]v e1ttmTJIl11, 1tpro'tov mi]v tEXV11V, 1tprotOV mi]v qllAooo<piav, 1tpro'tov mae; E1ttxetpi]oelC;, 1tpro'tov mi]v 1tOA1'tlKT]VKat Otpa'ttCJ)tlK"V eucpuiav, 1tprotOV etov ~jXOroJ.16v. '0 O"11J.lS.pt.Vae; «EVEpyEiQ.) "EAA11V, 1tOV cpaive'tat a1taioeutoe;, 1t't'CJ)XOC;, \)1tavantulC'toe;, alloPCPro'toC; K.'t.)... otv Eivm 0 aA.119i]c; "EA.A11v , '0 aA.119ite; "EAA11V elvci «SuvaJ.1£l» 1tpOOtOC;ete; DAa apKEi va EXEl roptoJ.1Eva~ cruveT]Kac; Sla va EKSllAffi9ij 'to «ouvaJ.1Eu) 'tfie; OVtotrj'tOC; rou, AU'tae; 'tiLe; cruv9i]Ka~ 't"u apxata 'EAA11VlKU Kpa'tll Kat 'to flu~avnvov 'tac; 1tapd'xov move; "EAA.11Vae;Kat aO'tol eepta~flEuav . Ka'ta tiJv ()ulpKetav 'tfie; toUpKoKpa'tia~ ,; 'EA.A.11V1Kit xowervln EKaA.AU:PY11oe 'to «SUVaJ.lZl» 'troy 'EA.A.i]vCJ)VKat E1taveotatrj(Juv. Me'tE1tEl'ta 'to Kpa'tOe; ecpPov'tloe SUI 'tae; cruveT]Kae; EKSllMbcreco<; 'tOU «SuvaJ.1Ev) j.1aC;,iSiroc; 'to 191213, to 1919-22, to 1940 Ka1 ESo~clcrellJ.1EV, Tropa a1tEvavrlac; to VEOEA.AllV11COCpatiStO J.1Eto. to 1950 erepet 'tu~ cruv9TJ1 Kae;-npOD1to9E(J'Ele;, p£cruVB1tEtav oi "EA.AllVEe; yo. 11" oel1CVUOUV tOY tlAllefi EaUtOV 'tCJ)VKal va EXou\, EK1tEGTI «<EvspYEi(p» etc; Evav A.aov tOU EUKOA.OU1tAOU'ttcrJ.100, tfje; S11flOmou1taA.A. llA.iae;, 'tile; ,;nonageia<;, 'tfie; ~EvoAa'tpEiae;, 'tfje; a1tOUcrlae; iOEIDSroV, tfie; KOlVCJ)V1Kfie; apaKJ.1ii<; K,'t.A, n £Vii> 0 'EAA.11VIKOe;A.aae; slvct (<<OUVclJ,lfU»aYCJ)VtmlK6e;, qnA.6So~oe;, 011lllOUpY1KOe;, tSEaAlcrtf]c;, EVffitlKOe;, U1tEpTjcpavo; K.'t.A. Ol EX9pot 'tOU E9voue; o"nomepoov crtov A.aOv 'tue; ouv9itKae;- rrpOU1t09BOE1C; EKSllA.rocrECJ)<; «OUVUJ.lS.l»tOU, IJ.S toU (J'K01tOV Qui tOO J,lflOVElCtlKOO «EVepyeiQ,» vn .Ilac; <ha_/...uooov roe; 'EAAuoa, roe; CPUA.TJ, IIa'tpioa. roc; Tlokn at «(hptO'J.1Evm cruv9iilCal» 1tOV 90. e1tt'tpEljIOUV ti]v bcSi]ACJ)mv toU «OUVclIlEU)'tOU 'EAAllVlKOO AnDU; 'trov ouva'tOtT]'tffiV ollAnSi] lJ1tEpOxiie; nou SlnettEl;

22

KnNl:T ANTINOl: A. IIAEYPHl:

Ai cruvefjKUt u(>tat cIvat ~ 1tOAtnKi}. it 7tVEUJlUtlKi}, it 01KOVOJltlCTtKat ~ O'tpanronKTi ~YEoia tOU "E9vOUt; va tm~aM)uv orov Aao: a) EeVlKT]V h6tTJta P) 'EAATJVlKT]V IIatoEiav y) 01KOVOJ,LtKTtvaVIl1ttu~tV 0) O'tpanrottKTtv 30vaJ,LlV E) 'to tOOvtKOV tilt; MEyaA.TJ~ ·IoEa~. "Orov oi "EA.ATJVE~a1tOKti}aouv ta aVOltEpro ea !lEYaAOUprrlaOI.)V, ol6n ea am:,A.ElJeEpr09ouv at lmEpav9pcmtot Ol.)vaj..lEt~, J.lf. '[a<; 01totm; EK <pvcre(O~,ElC0EOU liv eEA.EtE, elvat 1tP01KlCFJ,LEV01. "Ev cruJl1tEpaaJ,Lan: Ol u1tepexov,[E~ «ol.)vaJlEu) "'EAA.TJVe~ Jlf:\ovSJ("'[ouv «EVEPYEi~», OtOtt 01. EX9pot '[ou f9vol.)~ EJ,L7tOOl~OI.)V'[<1<; cruvei}lCat; XaptV O'ta~ (moia<; ,,!nOPEl va Eld)ll-' Moeil fJ om:.pOXT! trov'EA.A.T)v(Ov. To 7tp6~A.TJJJa A.ol1tOv '[ou 'EA.ATJVlaJ,LOUslvm 1trot; ea avatpt'l'TJ 'to JllCFEAAllVlKO KatEcrtTtJ,LEvo, 1tOU Ono~aeJ,Li~El ,[OUt; "EAATJVa<;. J,JA 'tflv '[aKtlKTtV 'tfj~ 1tapEJ,L1tooiCFEOO~. ElCOTJ .cbcrml<;;roy ouvato'[T)'[(Ov 'tfj<; u1tEpoxil<; '[ow. A t To 7tp6~A.TJJlU auto EXE1300 AVCFEtC;: IIpartll, ~a9Eia 'EAA.llVOlCEV'tptKTt 1tOAt'ttanKTt dvayf.vVllCF1<; 1(XTIJV ono{av 01..01 ,.lae; eo. Epyaa9roJlEv agevaproc;. 0 L\EU'tEpa, A.aiKit E1tUvllO'taCF1<; JIB J.l.0Va01Kov oxoncv 'CT]V qrotll piav tii~ 7tatpioo~, 7tOU 1taV'to,[E uttfi P~EV 0 u1tsp'[a'tO~ vouoc. 'OtlO1l1tO'tE MA.OV Eivat EK'COC; puYJlanKo'tlln 'toe; il X(OP~ EA.n10U. 'H 'E9vtKTt xotvovtu EXEl oopyuv(OJ,Ltvac; OI.)VIlJlEl<;,Onooe; slvci: it 'EKKA.TJaiu, Ut "'EV01tJ..Ol OI.)VIlj..lEt<;, 'AcrtUvoJ,Lia, " fJ IIat~ia, it L\tKutoaUVll, 'to KE<paAalov. oi KaA.A.ltEXVU1, oi 'E1tlO'tTtJ,LOVEt;,it NEOAaia, ol IIOA.l'tEU0J.l.EVOlK.'t.A.. Throe; &tval qmCF1Kov crtOUt; o.vrotspro 7tOAlnKOuc;, 1tVEIJJlUtl KOU<;;.,OlKOVOJll.KOUC;,8P1101CElJnKOUC;, lCaA.A.l 'tEXVlKOUC; 1(.'t.A.. dlloouC; 'tfjc; EeVlKi'ic; K01v(Oviac; 7tEptA.uJ,LPllvoV'tat KaAot Kat xcxot, Tobro !':ivai qmCF1Kov Kai c::ruVE1troC; UK:iVSnvov Oto. 'tTtV xowovicv. 'O rivouvoe; 1tPOSPXE'tut, iiv 0 apI8J,LOt;'trov KUKroV aU~l19fj a1tEIA.ll'ttKroc; illiv olxoxot nnpaJ,ltVOI.)V EfiLXIO"'tOt, CtA.A.a E~ ai'tiae; ~EVllC; U7tOcrtTJpi~EroC;

TA EIKOEI llPnTOKOAAA

nn: nPQAOtIAI

23

1CUPUXPXOUV at £7t1~w.AoV'tUt 'to)v 7tOAA-rovKUA-roV. K '0 l:'tPUtOC;, ~ 'ElClCAT)criu, " AtKalOcrUVT), ~ I1UtOEiu, ~ 'ACTtovo~ia 1C.'t.A. a7to't'EAOUv 'ta: 9EJ.L6Ata 'too "'E9vouC;. Ata: tOY AOYov all'tOV X.PEt6..1;E'tat aoOt E1C1tpOOOl1tOUV aU'ta va £ivut a~tol 'tile; U7too'toAfjc; nov. '0 'Al;lm~'tUCOe;, 6 1Epei>c;, 6 AlKuo'tT1C;, 6 Ka91]YT)'t,;e;, 6 'Ao'tovo~U(OC; 1C.'t.A. o£v dVUl 1CU1tOlOl.'tuXaiOt E7taYYEA~a'tiut. 'AOlCOUV 1COtV(()VL1(OVKat E9vtlcOV AEt'toupyrwa. "0 'A~lmJ,latt1COe; ~aA1O"'ta S'X,Elniv J,lovaOt1COtll'ta va E1tCDJ,li~E'tal'Al;i(j)J,lU. <E1toJ,livroe; q>OOEtKat SEOEt E7tt'1:EA.OUViiY1CTtOVlCaSfj1Cov, 6 oE 'A~l(()J J.UlttKOC; U'l'1CTtOV, a<pou 7tpOe; tK7tATtPmcriv 'too (m0x-pEoutat Va 7tpOOq>EpEt KUl autTtv 'ttlV ~mtlv tou a1Co~T). Oi tx9pol. 'too ~E9vouC; 1tPOO"'{rU90DVJ,l€ 1tOtKiAouC; rpc11:00e;Kat lCUpimc; jJi; 'tTtV t~uyopav va lntOOlCU'I'0UV, va OtUPpcixrouv ta 9EJ,lEAt.U7tOO 1tpOavEq>Epa, OOCTtE KAOVtO"Sti va Kat tEAlKroc; va. Ku'tapPEuOTI 'to 01.KOOOJ,l1lJ,lU tfie; E9vtKiiC; KOlvmviac;. (8)0. 'to lCU'tOpeIDcrouv; Ilirrraxo OXl. Alatt " 1tAEto'l'll<Piu 'troY tvtiJ,lmv slvat lOXupo'tEpa n;c; J,lEl0'l'T)q>lac; 'troY unJ,lmv. 'EJ,l1tlO"'tEUOJ,lat O"'t-rlvOUVUJll troy evtiJ.lOOv 'A~t(()JlatllC6)v, iEpimv, oncGO"'trov, aO"'tUvOJltKrov, lCu9TJYIltrov 1(.'1:.1...oi 61tOiOl ?tapa. 'ta:e; 1tlKpiae; 1tOO OlCOmJ,1mc;'tOOC; 1tPOKUAouv 1tUpaJ,.l.ivouv morol crov aMvlov o:ypacpov i]9tlCOV V6J,10V tfje; o.KEpatO'tll'tOe; 'tOU x.apalC'tfj poe, AuO"'tuxroe; SEV J,11tOPro va. icrx,UP10900 'to iOlO Kat ()la 'tOoe; 1t0AtttKOue;. 'lome; lmupx.ouv E~alpEoE1e;. AEv 't~ ~J.i1t0>, a.A.AO:1tpOe; Ct1toCPlYY-rlV a1toAu'tou YEvtKEUoEmc; E1tUVUAaJ.Lj30:vm iomc; J,lEtU~O troy 7tOA.lttlCroV yO: lm6.pxouv aKEpnoi xapaK'tfjpEC;. (8)0: 7tPOKE1'tUl 7tEpl &~UlpEcrEmv, 1tOO u1toypaJ,lJ,11~OUV'tov xnvovn, an oEv 1tPE1tEl yO: EJ,.L1tlO"'t'EUcOJ,lEOn 'tou<; 1tOAlttKOUe;, Ot' aoa 1tpanouv Kal Kupime; ()t' aoo. 1tupa).£l1tOUV yO:1tpU~OUV, EVql oocpEIAav. To 1tOA1't'tlCOVa1toO"'t'llJ,la otE1toT)911. K6.1tOlOe;, lCU1tO'tE90: to avoi~TJ. EmE oi 1tOAmxol va ()lOp900oouv riJv lCa'tclcrtaon. EleE. 'i\c; 'to lCavouv smm Oia 'ttlv oIDtT)piav rrov.

24

KllN!:TANTINm::

A. IlAEYPHI.

01. KUptO\ 1tOAt'tucol tOEAO't"UCPAoUV vo~i~ouv, Ott BUtlV vavtm oUl 7tavtOC; va KOPO'iOEUOUV'tOV EAAT)vtKOV Ivaov. Tn )lTJvUJ.La'ta 'touc; E'XOUVEAOEl. 'A7to'Xtl1tapa 'to lmox'PEOJ'tucov 'tfie; WTJCPocpop{uc;, cL7toKapBtomxat O'CPUYIlO)lE'tPT]CJEle;,7tOO tOUe; oiBouv IlOVOV to 2% 'tou AUOU va 't00C; EllmCJ'tEuE'tat. EBpairomc; tiie; thax,utol) O:VU1tOA:rl'l'iuc; tOJV K.a. llaVtroc; Oi7tOAt'ttKOt amolltO'L auvEXi~ouv 'to. 'iOta. :EKEntovtm: Ti 80. KIlVOUV 01.'II'1<Pmpopm; Kiln 1tapoxai, KaTI Bwp1.CJIlOi, Katl )lE'ta8ECJEle;, )lEP1Ka BavEta, )lta 7tpOEKAO)'l1C1l tEXV1x:tl Ev'tumc; Kat 7taA1V 00. eyKA.copiCJOJ)lEVrov <<KUpiap'Xo AGO» erro aUCJt11lla. '100)lEV )lEXPl 1tOTE. 'Orcv OlllAID Bta 7tOAlttK.OOe; Kat 1tOAtTIKtlV E~TJYOUllat, on BEV eworo 'tooe; 7tOAl.TIKOOe;Ka1. 'ttlv 7tOAtnKi]v )lE ttlv ap'XatoEJ..AT)V1KtlV o.vriJ..Tt'llTJV trov Op<Dv. 'A}..Aa )lE 'ttlv 1tpoCJ<pa'tOJe; xperobouv Y.:a'ta 'ttlV o7toiav 7tOAtnKOe; BEv mvat 0 )'VOJpi~OJv to. 1tPOpATUl.ata tou e9vom;;. 'tOU Kpll'tOUe;, 'tfie; KmvOJvia!; Kat o.YOOV1SO)lEVOe; au'ta, dAAa 0 U7tO",i]Bt' <pl0e; 'IIl1<po9i]pae;, 7t01>7tpoCJ7taOEi j.li; tae; )'VOJ(J'tW; E~U1tTJPE'tT]CJEl.e;vu o.9poiCJ11 ",i]<poue;, roCJ'tE va fucA.eyfi PouAEu'ti]e;. OU'tE 7tAEOV ~ 7tOAlnlC'ii elvoi 'to. Kpnllu emCJ"t'iiIlTJe;-'tEXVTJe; 'tfie; BtaKUPEpvT]CJ&OJe;Aa&v E7t' cb<PEM;i~ torv, aA.Aa ~ (JUVaAAaYTJ BlU va nAou'tiCJouv 01. )lEte'XoV'tEc;, O't"J)v BT)IlOmaV sO)i]v. Al' atJ'to 'tropa, oom dCJEPxov'tat OnlV 1tOA.lTItcTtV 7t'tO)xoi, E~Epxov'tal 7tA.000'101 E1taUAOUxOl., EVip npiv dati Pxov'tO O"tTtv 7tOA.tttKr, 1tAOUO'1m Ka1 E~i] PxoV'tO q)'tWxoi. ':AJ..AOl xmpot, aA.AU fl011. Kat lluCi tOJV 'to. llo11<Pnya opaXllopopa M.M.E., ta o7toia EloUV (JUVat'tEPl.CJ8fj j.li; 'toue; 1tOA.ltlKOUe; 1tpoocpepoVta 15111l0mo't11'tU, J.ti; u7to 7t'ta av'tuAA.aYlla'ta. 'OO'Ot ')'V(i)pi~ouv tCJ'topiuv aia9a.voVtat 07tEPTtcpavO\, 1tOU Elvat "EA.A.11VEe;.lav 1tPOKEl'tUt, yta Ka.1tOWV 7tapnAA.Of yov EOVllCOVEYOJtCJIlOV,IlAAU 010. Il.iav EUAOYOVOUVEio1101v o1tEpo'Xfic;,· Ol aAAm Aaol BtClKCl'CExoV'tal. a7tO aUIJ1tAEYf!U KCl'tOJ'tEpO'tT)'tOe;a1tEvuV'ti J.Lac;. nOU KCl1Eie; 't1. va cruYKpt9fi 6 OttOlOCJOll1tO'tE AClOC;.li; tov 'EA.A11V1:KOV; j
c

TA EIKOEI IlPnTOKOAAA

THI TIPO&OI:IAI:

25

'Avti va tOVIDcrTJ'to. 1tpo'tBpiU.llltll 'tOU 'EA.AT)V1O'j.lOU,Evcvn OAIDVtmv Allmv 'tfj~ yfj~, 'tt1tpa.t'tEl crTU..lSPOVt01tOAln1(O Kllt «1tVEUj.llltU(C») Kll'tEO"tT)j.l&VOtfJe; Xoopae;; MEl<:OVEL00laV't'pomOe; tTJV a<;,illV tOU "EAAT)voc;. 'AKprotT)pla~El ti)v <EAA.T)V1KTJV irrtopinv. Kcmotpeeet 'tTJV 'EAATJV1KijV y"J..iixJcrav. 'i'EUOEtlll roc; 1tpOe; 'tTJV Katayroytlv j.la~. napayKmv{~El 'tae; j.lEyaA.(l(; eSV1Kae; 1tpOO'(J)1tt1(OtT)'ta~. 'EmOlOO1C£1 'tTtV 1.,tlEhl 'tOU Ev30<;,ou 1tapEASOVtOe; ~J.aC;. 'EYlCa'taJ..ei1t£1 'to. iOEOOOT) 'EAAT)V10'J.lOU Kat YEV1Kmr;j.lE 1t£lO'J.la u'tOU 1tOplPa~Et 'tOV 'EA.A.T)VlcrJ.lOV. 'Ej.lElc; OEvElj.lE9a Ka<PP01, OU1'E 0'TJJ.l1'tat, OUtE xa~o'(vOai, OU'tE KOU'tocppayK01, oon: Pou'tUpoO'KaVOtvauo{, OO'tE '}'Uqrrot, OUtE a1tOI'OV01 Ouvrov 11 TIEAEx:U<pOprov pappaprov r&r9rov, raJ.a'tmv, BavoitArov, l:1.,aPffiv, OOtE Etj.lE9a x9EO'lvoe; A.aOe;, aA1.,a Eij.lE9a EAAHNEl:, 01. 01t0101 E1tt XIA.1E'tiac; tKUPePVtlO'aj.lEv 'tOY KOO'}lOV, 01. 01t0101 EixoJ.lEv 1tOA.:l'ttO'j.lOUe;,o'tav 01.,01. 01. aA.A01 Tlcrav av9pro1t0<paI'Ot 'tproyA.oOUTat Kat toopa 01atT)pOUj.lEV alCEpaiae; 't~ lOtO'tTJ't~ tfje; cpUA.etlKfje; J.lae; aVrotEpOtT)'tOe; Kat 90. tae; Emoet<;,roj.lEv <;,ava atTJV av9 pro1tOt1} tn, 'APKE1 va 1ttmeuO'roj.lEv O"toue; eau'tOue; j.l(le;lCal va a1tuA1.,uywj.lEV a1tO 'tOue; ypal1CUA.OUl;. 'Av9pron:6tT)e;! 'Ej.lElc; 1tpmt01 Eoroaaj.lEv 'tijv cpIAoaocpiav, tar; emO''ttlJ.lUr;, 'tTJV 'tEXVTJV, 'ti)v 1tOA.1TIlCtlV,'tOY a9AT)'tlO'J.lOV, t~ EVVOiar;, tijv O:PE'tT], 'tTtV OO<;,U,'ti)v AOY1ri]v, 'to geutpov, tOY T)proiO'j.lov, Kat 'ta mlvta, 1tOU E~Ll\Vroouv 'to aUVOA.OV'troY o:v9promov, a'ti)v £VV01av tfje; aV9pro7tOtT)'toe;. ME aAA.a AOYla Bie; T)J.lW;o<pEiA.e'tal 0 E~av9promaJ.lOr; 'tfjr; ollCouj.l&VT)r; Kat ol Aaoi J.lUC;'to XPE(i)(J'tOUV EU')'V<OJ.loaUVTJ v. T~v OCPl,;lA.i}V nov 't~v avtt1.,aJ.lPU.VOV'tal Ka9TJj.lEptvroe; Kal7taV'tou, 010'tl tlV altO tae; yAfficrO'm; tIDV O:<patpEaE'tE tar; &AAllVlK~ AE<;'EIC; maj.1a'tTtO'TJ 0 01totOr; 1tOA.tttO'j.1or;'troy, 90. oi:v 90. A.e1:tOuPyT]aouv ai EmO'tfJ}lUl, 'tae; o1toiac; 'toue; Eomooj.lEV J.lG~i j.lE tar; Ai<;'EIC;Kat 90. E1t(lVEA.90uv ElCEt OltOU toue;; aVEUp0j.lEV.

26

KnNl:T ANllNOE

A. IIAEYPHE

NO. npc)'reivoo KUtt aKO}la. 'A<patpeaatf: am) to. ~tva j.1oooeia 'to. KA.arrtVta apla'tOupY11J..La'ta tij<;; <EA.A:T1VllCfj<;; ttXVT)<;; KmtU~ate KtttOmV d. 80. anOj.1£ivll. MUAlata KUKa1. ptot rUA-Am, 'J\YYAOt, Fepucvoi, K.'t./.... Eicrge KOtV01. A.ro1tOBUtat 'troY 'EAA.llVllCIDV KaAA.tt6XVT)j.lU't(t)v. n.a'tl. OEV ,.1Iie;: 'to. E1ttcrtPt<PetE; 'A1to 01tOU E1tepUOUj.lE, 01tOU &1cuplapXTJcraj.1£v, On:ou E1t1 aiIDv~ lCan:ixoj.1£v liAAOUe;: Aaoue;: ouBEv toue;: E1tTJpaf.1EV,0101:1 OUOEV elXOV. Movov ol ~tvOl JJde;:EAi1crteucrav Ka1. 01tooe;:.Tlpnacrav 1:00e;: KaAA1'teXV1Koo<;; J.lae;: 811crauPOUe;:, ihcn Ecr<ps'tEpia811crav 'ta<;; {o£ae; Ka1 ta<;; EJ.lrrve6cr&t<;;}lae;: Ka1. 'tropa naplatUvOUV, (<'t<i X9EcnVa ayplOyoupouva» 'tOY KU7tOtoV. 1:E 1t010V; ~ J.liie;:!! I «Bellas! Was ware die Welt ohne Dich»! -«Ti 9a lito {) K6crJ.lo~ xmpi<;; Ecri;<EA./...uc;:))!01EpID'tii'to.l {) ~yac;: Fspunvo; 1tOtll'ttl<;; rOUAtEAJ.10e;:MuA) •.sp, 8a lito nnote, M1l0EV. Ka1. ol (iv9pm1t0l.; oinooo. sma. "EAA.llVee;: EYEp8fj'te! riVS1:E autoi nou eicrge. 'E7taVEUpa'tE 'tOue;: aautoue;: aae;:. Etj.1£8o. 0 'EKAelC'tOe; Aaoc;. YOX,l016n J.liit; EOl.UA.e~ej.1£taqmcnKoo<;; KU1t010C;:8eo<;;, w...Aa 016n loroP1KOOc;KatEK"'tTtaaj.1£v MONO! J.lae; 't~v lmepex,ouaa 9£cnv JJac;:, J.L& 'to nVEUJ.la Ka1. 'to ~i<poe;. 'Otnv ol "EA.Allvee;: evm90uv Kai opyavm80uv yiVOV'tat aU"toJ.lu'tmc;: 1tayK6aJ.llOC;: BUvaJ.lt<;;. . Nd J.lTl aiic;: 1tapa1tA.avOUV ol 1tpo06'tat 1tOAt't1.1Coi. 'OXl (J"'t~V ~t't01t(18Eta. Nai orov ayoova. 'AK0J.lll x,9s<;;tOUe; 60d~aj.1£ 'to 1912-13, to 1919-22, 'to 1940 't"TlVa~iav Ilo.l;. Ka1t01:E npE1tEl vo. lnvroarof.1Ev 't1)v 'EAAllVl~V <poovi]v j..Lae;: npoc; 0AOU<;;.foiot Eicr9E EaEic;:; Iloloi elj.1£9a Ej.1£ic;:;; I IIpOllyou~vm<;; ~E~aimc; 1tPE7tE1 va 'taK'ton01TJaOOJJEV tOOe; Aoyaplo.crlloOC; ~ j.lt tOUe; Eyxmpiou<;; EX8pooe;: tOU s8vouc;:, ol (moim be 'trov sam SOAIO<p8cipouv 'tT1V1ta'tpioa, U1tOVOJJEuouv 'ta {8Eroolltfj e; <pUA. e;:Ka1. Olat.pOUV tOV 'EA.ii A.llVlKOV An6v, 'tOY 01toiov 6~a1to.'touv. Sta va rov E~OUcn~souv Ka1. 'tOV &Kj.ls'taAA.eUmv'tal., iha va 1tAoutisouv. '0 zpo-

TA EOCm:I IIPnTOKOAAA

TIll: llPOL\OlJAI:

27

&of.l£VO~'EllTJVllCO~ AUO~ ~TJ't£i SKOllCTJow. eo. ti}v &XTJ. ~l£c:pOaPJltv01 ltOA1.nKOi, JlHJtAATJVe~ Ka9TJ'YTJ'tal. nnvs1ttOTJlJlimv, &.va~l.Ol i.s:pmJ.LEvot, OtlCOVOJl1.lCOi A£TJA.atat, AUO1tMlV01.troy M.M.E.; crv VOJlisOUV on Jl1tOPOUVva lC01.Jlrovern ~cruxOt auta1ta'troVtUl. O{ 'Ypa1.KUAOl1trlvt"OtE lmfjpxav O""riJvTIa'tpioa. AvO't'ux~ uuriJ eiVat ,; w..';OelU. 'EMxlO't'Ot l:xOpoi rofi 'Eevou~. : J!S n)v ~OTtOE1Utrov ~tvmv 7tpocrKaipro~ otaJlop<p<bvouv riJv 1COlvt1VyvroJlTJV, £mc:paVE1.alC~ emlCpatOuv. 'JUAa Ei't£ £1.<; 1Cpt<rlJlOU~ O't'lYJlo.~ e~ac:pavi~ovtat, Bhe 'YBwaiOl avOPB~ tOu<; cruv9Ai~ouv. Ka'tlu1to 'to: 060 00. cruJl~ij lCai crto J.LEAMV, Olon etvat aouva'tov va xaOU (, 'EA1TJVlcrJlo<;, a1tO n)v UTtOUA.OV opamv (.1£P1.K&V 1tpOOo'trov. ·H....!£AATJV1lC~ -VBoMlia 00. KlTJOU yO:lmepaO"1ttCTIJ tTtV IIa'tpioa. 'A1to to: ~afh"J 'trov X1Al£t1roV epXEta1. 'tOY (,JlTJptKOV JlftvuJla «Aiev 'AP1.crtEUEtV». 'A1tBUWVetal O"'tllv <EllTJV1.lCll VEOlaia. Ti)v KaA.ei «rineipoIDv BjJ-/1£Vru a..u.wW) va lmsptxu tIDy liMmv. M1tOPBi va tntEpexu. crv eeA1J, crv yvmpit;;1J tTJV ~iav 'tT)<;,crv 1tlO"'tEU1J rov Eau'tOV 'tT)<;. e 'H "EAATJVllCTJEoAaia ltpoopit;;etat yO: lCUptapxTtcr1J. eo: v a1tO't1.Va~1J leui 00: 1tooo1ta-rTtCTIJ'to ~EVOOOUAoKa'tEO't'TJJ.LEVO Kat roes 01. BaAlCaVlO1., oi Eupm1tai01. Kal. (, Kocrllo~ 0A.o<;eel UKOUcrOUV tOY <EUTJVlKO ~pUXTJOJlo. Kat eel Jla~ u1tDAOyicrOUVoltm~ 1tpe1tEt. 'EVqJ tropa OUOEl.~AO'YapuI~El to. tkMcrJlata. 'Y1tapxouv 060 1tOAt'ttKai UV'tlAftljlEl<;, 01.0.tCl.<;OlEOvEi<; crxtcre1.~ tii<; ·EA/"cloo~. 'H 1tpcO-tTJ, MXE'tal riJv lCu'taO't'amv 01t0)<; dvm. AEV 01£1(011(EilCCtn. IIpo(T7tuOEi J.LEcrq> otEOvdiv opyavt.crflOOv trov vel EUPU to OtKal0v, o'tuv QOtKOUVriJv llu'tpiou. BacriSe'tal E1.<; c:piAoU<;,cruIlJ.1O.XOU<;, U1tOO"'tT)pllC'ta<;fi<; OtEOVOU~VOJllt JlO'tT)'to~. Flnpotpuvst rov Aaov va EUTJJlEpfj U/"1.KW<;. Kat. CPucnKeltel 1tEPUcr~VU (.1£yalEia 1tUpfjAOuv 01.0. 1tUvtO~. 'H OeuTepa, apvsi'tat tTtV KUtaO"'tumv o1tm~ slvct. AtEK011(Ei JlUXT)'tlKro~ o/..a ccra 01lCulOUtUt t1 <E1A.u<;.Kalol. ei-

28

KilNEr ANTINOI: A. IlAEYPm;

val. 01 OU:9VEic; opyavuJJ,toi, aA.AatEA.UCOOC; IIatpte; Sa 31.i[ KUl.m8ij jlf;tOV a:yrova tOU A.aou tTls. Booi~EtatBA6:x.tO'ta E~ cpiA.ooc;, «OUjlJ.UIXOOC;}), noO'tllPtKtae; tfje; 3\£9vouC; voU jltjlOTlltOC; Kal 1tEPtO'ootEPOV cr-tTtv 06VUjllV tOU l:tpatoo tTlC;. IIpotpe1tEl. tOY AUOV va: et'rtUX1lO11 &1C1tAllProvto Ku9fil(OV too. Kat cpumKu ta 1tEpa.O'J.LEvajlEyaAElu l-11tOPOUV Kat 1tpe1tEt va &1tuva111CP90uv. . . "Av o11tpomitopec; jl~. TtKOA.OU90ovtllvnpcDtllv1to)..ttlKiJV avnA:rll.IJ1V oOtE to L821 8aeYEvEtO, OUtS 1912-13, oUtE i[ 66~a to 1919-22, OUtE to E1tOe;tOU 1940 Kat 01 "EA.A.Tlvec; 9n uVE<pepOVto (}to. ptpAia trovE~ucpav1O'geVTrov e9vrov. Oi EXHpot. tou "E9vooC; E1t10tOOKoOVvanupucrUpouv tOY <EAAllV1KOV A.aov va 1t1O'teu01J de; uu'tf]v tilv i[tt01tu9fj aVtO"1l1.jllVtroV 7tpo30t&v. rtOA.{~oov jlCtA.tO'tu tiJv npooomay Jj£. ropaiac; Ai~EIC; 07troc; dpllvo<ptA.{u, i0'6t11C; CPUA.rov, aVE~19pllO'K£ia, otE9vilc; KataVOTlO'te; 1<.t.A.. <H OEU'tepU 1tOA.ttt1<iJ·aVTIAll\jJlC; O'tac; otE9veic; Jla.c;OXEO'ElC;sival it Jl.OV1l, noo aPJlO~Bt sic; &vouvEt6TJtouc;"E)"A.11V~ .. t1tCrrtjlovov Jj£ UlhiJv tr,v avtiA.Tl'VlV e1t8~iJO'aJlEv iO'tOptK&e; leal t~TlO'cpaAicrajl8v tilv t9vtKTtV jlat; 8AEu9Epiav. AUto pepaloovEI " npaYjlanKOt11C;. Autil slvar Jlia dA.,,9Ela,tllV o1tolav otv w...A.a·souv, OUtE xiA.ta 1.jIEU011fje; jllO'EA.A.11V1KfiC; t 1tponuyavoas· <H B1t1A.oyTttfjc; nproTll<; ~ tfit; oEu'CBpac; aVnA.i]1.jIEroc; slVat geJla TIUtPlrottO'jlOU Kat xapUKtfjpOC;. 1:tTJV 7tpootljv O'Ujl<provouv oi crujlcpapOVtoAOYOt Kat ol DEIAOt. l:tiJv OE\)tepav 01 1.0EOAOy01.Kat. ol avOpEt01. .. 'O 81t1cpavilc; Ka811YTl'ttl~ TtOAAOOV IIavE1ttO'tlljlimv .1TlJl~'tpl.Ot; B&~a.vilc;. TtpOO'OUOPIO'EO'tTJv (UEV1KTJV IIOAltEl.OAOyiav) tOO 'tTJV Ola<pOpaV Jl8ta~u i:HvunO'jlolJ Kat i:HvtcrjloU. '0 t8vtJ(1CJ).loC; UTtO't'E.AEi il «evep'YrrnK~v lCararpamv Tfjc; [t beat; 1:06 "'EOVOIY;» .1llA.aOll7ttcrtEU€1.~ O'tll i08oo611 tOU "'E. Bvoocoou Kat <iyroviCECJat 01 auta. '0 'E9v1.O'jlOC; anOtEAEl «njv naOqrlKijv Ka'tarpaUlVt:i[c; lotCH; tOD .. E8vorx;» . .1llAaOTJ 1ttO'tEUBU; rna toeooo11 lOU "'E9vouc;, UAAa "SEA.l1jlivroC; oev

TA BIKOD ITP.O:TOKOAAATHE ITPOliOElAI:

29

a'Ycovi~Eoat 8t' aOta. ~iV&tal AOl1tOV Ka9apro~ on 0 t9VtKlO"t'i!~ elvm £Ic; aprov ayooVtO"t'i!C;U1tEP tof "E9vooc; eve'll () e9vtO't1)c; cl1tMDc; 1tl0'"t'8tl&\(ftO "E9voe;aVT]K£t Eie; o:o'to, OAA.UOEVge~1 va '}'IDY1.cr9ii Urcep toG "E9voue; .. Elvct 1ta9rt't1KOC; CPOPEUC; tfje;e9"\10'j C;iMac;. 'Aveq>Epa tac;uv(Otepoo otmcpio&tc;,OtOtl tEA.Evtairoe; 01 tx9poi tOU e9vouc; j.JioQ) 'trov opyCtvO)v 'trov npox:aAouv (JK"Olt1~OV aUyxuO'tv 6nt troV6WOtcOV roii t9vlKu:n;oG Kal.e9v1O"tou. Tilv cr6V06O'tV tau t9VlKlO').lOU Jli:. T1]V svepYEwv titv dXE emO"l1).lCtVE1. 6 "kov Apayou).lTJe;, 6 Dnoioe; xapaK'tTJKat plO"t11COOr;; ypaq>&1. ano to 1904:

a-

j.J.OIJj.J.£ Kavel efJvlKlGrr, ....» (7rov JpayoDfi1/C; «'0 'E)J.1'/VIGpOC; xai J4_fJ.1991,eKO. "NEA BEEIE" EEA. 62 K.l.J

«v

eOVIKIG,Kx;

elva: poprpr, tfjr:; evepyeuJt; ... 'H evepoi"EJJ.t,wx;»,

yeui

To 1tOA.1.'t1KOVAOl1tOV crUv9ru.!a, 1tOU Ctvta:1toKpivE'tat O't"f}vuvaytCTJv tfjc; Enoxflr;; elvm E®NIKIIMOl: TUfA! Na.8Ei~(OlJ8v 6).l1tpCUCtroc;ttlV aya1tTJv ).lae; 1tpOr;;t1]V 'EAMIOa: 'OX1 J.1E Aoyta, OUtE Jli: Kpucpa aicrBiUla'ta .. 'A}..,'AiJ. J.1E fprya Kat. ayrova. Al (J'XeO'Et~ 1tatp1.cottO').lOU Kat t9vtKt0l-Loli slval at E~fjr;: na'tpir;; EIV£l1.~ yfj nov 1ta'tepoov. TO. apxaia xpovta oi Kpfj'tEe; 1tOUeiXav ).lTJtptaPXiav, OOlliAOUYaxt 1tEpi 'tfie; TIa'tpiOor; (yfjc; troy na't6peov) dAM 1tEpi tfir;; MTJtpioor; (yfi.c; tOOYIlTJt6pcoV).. <H aya1tTJ 1tp6r;; t1]v TIatpioa Kai 6 a)'d>vu~ 1t£p uutfie; 6VOJla~E.tat Da'tptOO"tl.OIlOr;. '0 'EHvtKtOIlOe; pacri~E'tut oro "E9vor;. '0 nu'tp1.oottO'Il0C; crnlv natpioa. 'Enoll6vroC; O. 'EHV1Kt0I.LOC;u1tapXtt crov 1tVtullUtucov xropov, otov ptoAoyn:6v (npOU1tOHE'tEl ouAT]V) Kai elVal OtUXPOVlKOC;, ot6n milv EWOlav 'tOU 'E9vouC; 1tSptAUllpavovtu.l 01 ayeVVTj'tOt. Kai oi vsxpoi. To "E,...

30

KllN!T ANTINO! A. IIAEYPm;

9v0t; E1tE1C"tEivE'tat atO 1tapEABov Kat. crto JJiAAOV. 1I 1ta'tpt.e;; 1t(lAtV eXEt aoval(r9rU.l.anKO~ 1tEptEXOJ.lEVOV, Bton cruvBtet ta {holla 'tou oJ..l.0EBvout; Aaou 1tPOt; YEmypa<pt1COV xropov. M1tOPEi va l)1tap~l1 "E9vo<; xmpi.<; Da'tpiBa (1t.X. Bton Ka'tElC'tTtBllKai 'to E~EBico~av). 'H EWOta. 'too "EBvoo<; fjepaico<; Eivat Bta.<P0PEttKT! 'tfje;; EwoiQ.(; tfjc;; 1ta'tpiBot; Kat. 01tCOOBTt1tO'tEEUptrrE pc, Davtcoe;; OAa 'to. EIhrrl aycovi~ovtat va BllJ.nooPYTtO'oov TIa'tpiBa 1tOU va 1tEptA.aJ.l.pavn OAOot; 'tou<; 0J..l.oE9v£ie;;.'OA.a 'to. EBV11 J.l.axovtat va O:1t£A.eoBEpcbcouv ta 'tJ.l.Ttlla'ta 'tfje;; ilcupiBoC;; tCOV1tOU Elvat tmoBooAa.. ilPOlCU1t'tEl. E1toJJiVCOC;; 0 'EBvtlCtO'J.l.Oe;; Ca1 0 IlctpuoOtt 1 'tl0'J.10<; slvrn BUD aAA.TJA6vBE'tOl eWOlat, lixnE BuvaJ..l.EBa va cruJ,11tEpavmJ..l.EV,O'tl 0 lCaAO<; E9vtK10'TIt<; dVal lCai 1CaAO<; 1tatpUD-tll c;;Kat. o.V'tlO''tp6<pcot;. <H 'EA.AllVllCTt vEoAaia 1tAi]Pllt; 1ta'tptcottO'J,10U Kat. E9vtlCl0'J.100 Ba aVa1tEt~U 'ti)v O'lll1aiav 'too o.yrovoc; Bla ti)v 'EllaBa. 1:'t0 PiiJ.l.U 'tTJc;;i) yfj Ba'tPEIlU·

KATArrEAM! KAI KAA!l
Hpc»t1l0PXYtn;acrll-; auvcoJloaia-; elva! va 0\001011, on oiv U1t0PXEt!
l:1\j..1£POV,81CtUAioO'£tat f11o. cruO"tll!latl1C~ npoooma de; jMLpoe;tlie; TIatpi.oor;; (lac;. ~UhpOpOl ypauc6AOl "EAAllVOCPor VOl J)cIppapOl, nou KatexOuv oll).lom.a a~tm)'.ulta, O1Jflj..1£'[E~ IODV 8V8PyroC;0''[llv 1tpooomu tiic; <EAA.UOOC;, Ta"Y1toop~ yeia '[a IIaVS1ttcrtrUlta, 6 1tOA1t11(0<;KOO'j.l.Oc,;, KaA.A.tt8~ at xvat, oi1tVsuj.l.anKol (i.v8pamot Kal a.pKBtol aMot 1tupayo~ vmc;. exouv3tappm9fi cmo tOU<;j.l.toEAAflvuC;;O'Uv(OIJotu<;. "Exoj..1£v Ku9flKOV va x:u'tuYYEiAAroj..1£Vn)v npooocriuv, va &i~ro(l£v tOUC;xmpouc;, ono\) autTJ t£M:ttat Kal va S1t1CJTt(lavw(l£v tOUC;u7tf:u86vooC;;, EiJlE9a ~. cruvtp11t'tlKi1 1tM:to\jJllCPia 'tau cptA01tll-rptOOc; Kat EUcr£pooC; 'EMllVIKOO Aaou, 'AAM,3oO't'Uxroc;,aEV opaO'tllPto1towo(l£9a, J.ffi BnotEM:O'j.l.U liU1 acritlluvtoC;(l£lO'I'11q>iu 1tPOOOtrov va OOA.1Oq>8sipll ta gej.I.EAtu tau "E9vouC;
j

J.Ul<;.

Ol J,ltcreAAllV£C; exouv OtEtO'oumn 0"t'0 KpatOC; Kal to c:npeq>ouv svavtiov tOO 'EAAT[VtKOU "'E9vour;;. TIpaYJ.lan, 01tCOc; 80. (L1to3£i~roj..1£v Sy cruv8xsiq., to \jJmos1tiypacpov "EA.A.llVlK:OVKpu'tlolOv £lVut SX8ptK6v. Nai, ~oojJ£vBiC; EX9ptKOVKpatOC;. ME tac;chucp6pouC; u1t1]psoiac; 'tOU, to KputOc;aq>SA.Allvi~el tOY "EA.ll1VlKOV Aa6v! 'Y1tonlifi.,jJ£1mVS1, D.1tocruD1td.

32

KONIT ANTINOE A. IIAEYPHL

1tapayxrovisE1., U1tOVOl.I£ue1.,D-nSil1to'tE 'EAA1lY1KO 1(a1. lJ,E cpavancrllo I.UIXE'tat 1t(xV'tou va E~acpaV(<nJ nlV'EAA1lV1K;'V 1tapoucri.av O't;'v sOli] v, cr'tov 1tOAtttcuov, m;,v 'tEXY1lv, crt~ 81ttmilllue;, crta fie1l x.r .1... Oi 1tOA1.ttKOt oEV ~AE1tOUV tae; €1t0IlEVUe; YEvEae;, OJ...Aa tae; 61t0lJ,EVUe;hloya.e;. Tuurisouv t-r,v 1tOAt'ttK;'V IlE 'tov xouucnouov, J.1S cruvE1tEtU ~ U1tEpOXOe; aPXUtOEAATJVIK;' crUAATJ'V1e;tfje; 1tOAtnKfjc; va E~EUtf:Alcr9ij dc; E1taicrxuV'tov ' cruvuAAO:yi)V. Ol 1tOA1'ttKOi, UiLattEpOle;, EivUl SVOX01 tile; lCUtU1ttrocreror; 'tOU B1lllocriou ~iou. Meta o.1tO uU'toue;, £pxe'tat to 1tVEUllunKo KU'tEcr't1lj.1EvO, 'to 01tOtOV EIl1tObi~El J.1S 1[(190c; 't;,v 1tpO~OA;'V 'tou 'EAA1lVlO"Il0U Kat trov U'V1lAWV0.~lroV rou. '0 ~.ltcrE/"A1lVlcrlloc;EUKOAOle;,.~ to. XPT)lJ,a'tu 1tOU OlUee'tEL, EupicrKEl 1tp09UI.IOUC;U1t1lpEtac; va tOU OOUAzUCfOUV. 1 0 EX9po1. 'tOU "E9voue; lJ,uC;,o.AA1lAO~01l90uIlEVot. 1(U'tEAU~UV 'tac; geCfete; KAEtbta ~Cfa 0't0 KPa.'tOC;,O"tOVmpu't"o, cr'ta 1tUVE1tlO'ttlllta, O'toue; 0PYUV1O"IlOUC;,KUpiOlC; ~V 1tutbeiu, O't;'v E1ocA.TJcriuKa1. a1tO 't~ 9EcrEte; 1tOU KUtEXoUV, KU'tUcr'tpecpouv ti)v 'EAAaou. ~la Ti)v epyacriav tOlV u&ttlv, 0.f.lEi~OVtU1 01.KOVolllKmc;, l.KaV01t010UV tae; qnAooo~iuC; rorv, 1tpoayov'tU"L KOlvrovIKmc;;. '0 o.VE1tUPKTJe;81t1.mtlIlIDV, IlE tfJv U1[OmtlPl~1V trov lJ,1creAATJvOlv, aVUKllPuCfcretut 'tUXEOle; KaellYll'ti)e; IIaYE1t1cr'tlllliou Kat 1tapUlJ.Epi~EttOOc; o:~iouC;; 81ttcr'tTJlJ,OvuC;.'0 8~apyuproj.lEvoc;; 1tOA1'ttKOC;; BvtCfxue'tat XP1llJ,UttKroC;,1tpo~a.AAE'tut 0.1[0 ta M.M.E. Kal. i:KA£yetul ~ouAEuTtie;, yiVE'tU"Lu1toupyoC;. '0 E~TJpt1lIlEVOe; cr'tpunOJttKoc;; Sa U1tEP1t1l0T)Cf1l roix; iKUVOUC; ea cpSaCfT]CftpU'tT]yoc;. '0 «iitKOC; toix» 1£1(ul. PEUC;80. 1tIlplJ MTJtp01tOA1V. '0 E1t1XE1Plllluriac; Sa OUV€.10oO't1leij. '0 KUAAltEXVT)<;ea 1tpO~ATJSfj K.'t.A. rEV1KroC;, 0cot &~U1tTJ peeoiiv t~ 8molro~ele; trov I!tCff:AA TJvOlVea O:V'tulJ.eup8ouv 1tAoumo7tupoxOle;. Aettoupyei U1tOUAOKUKAOl~lU OJ...A1lAOU1tocrTIJpi~EOle; OAroV ocrOlv l.11.crouvtllv 'EAAaba. To u1toX86V10V spyov rou; SXEl lJ,OVUOU(OV crt6xov: 'tOY acpEA-

TA BIKO!:I IIPnTOKOAAA THE TIPOAO:EIAI:

33

A:'1V10J.10V'tOO 'EAA 11V1KOOAaoo. etAOUV J.1S. TItV nponuyavou, TItV piav, 'tov 'l'UXOAOytKOV 7tOA.eJ.10V,n)v rpouo1Cpa'tiav, 'tTtv 6~aYOpav Kal ).1£ 07t010STt7tO'tE 7tpoocpopov J1EoOV va E~aq>uvioouv a1tO 'tTtV J.1V-rlJ.111 CJ'1C£'l'\V,'tTtv , tTtv m>VE1..C5llmV Ut rovtportov ~rofje; 'too Aaol) J.1ae;'tTtv 'EAAaK "H 7tPOSOttKll cruvOlJ.1ocria trov EX9prov 'too "E9vouC; £XE1 £ilCOCJ'tCfTJJ.1ElaSpaOE[O!;;. 'Y1tIIPXOUV eiKOCJ't xroPOt, onou bco11Aoo'tat 7tpoSocriu. Tone aVu<pEp<O1tapaKcltOl cruvo7tttlCOOC;. KaAoo rov avayvcba-rllv va 1tpOOE~T) yupro ron. Ihrvroii ea EUplJ EKOllAcOOEtC; 1tpoSonKiic;- cruvooJ.1ooiae;. tfje; MEpllCai 1tpa~EtC;, ai Onoiat <puivovtlll aaTUlavr01, slvm cUl19i.bC; CJ'T)J.1uv'ttKai, cho'tl anOtEAOOV 'l'1lCPioa 'toG n1tEX90oC; 'l'T)<pIOOl'tOOtfjc; 1tpooooiac;. 'Eni 1tupaSEiYJ.1(ln: Al mvariBE~ apt9J.1oov toov arJ'tolCtvtl'trov BEV CPEPOUV "EAAllVtypQJ.1J.1a'ta, Sfj9EV Bla va taC; Stapa~ouv ol ~EV01 (ol 1tpOOo'tat tic; DAa EXOUVKU1t01a «1tPOOOsUttK"V» OtKIllOAOy{av). "Exouv 8"(1Ca'taAetcp9fj oi aAlnprotOl "EAAT)VEe;. L\ui tOue; "EMT)VUC; 'tfj~ B. MlllcEBoviac;, 'Av(ltoAucfje; ProJ.1UA.\ac;, 10lviac; K:t.A. ouoEic; OJ.1lAeIEK 'too 1tOAt'ttlC06, 1tVEUJ.Ul't1.lCOG, EKKi..llmaCJ'ttK06 K.t.A. KatECJ't11J.1EVoU.MEtOVO~oVtat ano ttl iCJ'tOptKa Qv0J.1u'ta 'troY at oSoi, 01tro~ '10'0'0e; EytVE 'OAucp IIUAJ.1E, ~ MaXll Tlstu EY1VEKUPOAOU Kouv lC.'t./... 'EYKataAEi1tovrat 'ttl apxaia J.1vT)J.1Eia,onroc; TUJ.1poe; l:a.AaJ.1tvOj.laxOlV, Mapa9rovoj.laxoov 1(.'t.A. AnouovooV'tat ai f:1tEtEtot n.x. OUOE1tOtE~ pouA", 'to IluvemornJ.1to, ..; 'ElCdlloia, 6 O"'tpa'toc; 1(.'t.A. eropt(loav 'tTtV E1tIhEtDV 'rile; MaXlle; trov eEpJ.101tUAIDV, Mapa9ffivoc;, Nau).W.xia~ IaAaJ.1ivoc;. napa"(1C(Ovi~ov'tat at E1ttcpave1c; 1tPOOOl1tlKO't11tEe; tou "E9vooe; 1t.X. 'ta 1taVE1tlO'tTtJ.1ta Btv Bioouv Epyaaiac;, Ota'tp1pac; K.t.A. Ota 'tOV :EOl1(pa'tll, Koveruvrtvo IInMltOAOYO 1(.'t.A. 'Y1t0'tlJ.10UV ta<; icr'toplKac; <pumoyvroJ.1iUl;, n·l· 6 MEync; 'AJ.i~avopoc;, 6 "OJ.1T)POC; K:t.A. BEv fxouv avopuIV'ta<; CJ"'tT)v tpOOtEuoucrn. 'E1tl~T1'toGv ritv "-,,aTlv Sui 'to. 1

00.

n

xa

n

34

KIlNI:T ANTINOI: A. rIAEYPHI:

A1V, to 1912-13, to 1920, to 1940, oute Ota ta YEyov6ta tfje;; Kat ~u~avnvfjc;; icr'topiac;;. 'Ynovousooov tv ov6urm Ofj9Ev tfjc;; aVE~1.9p11O'KEiac;;tTJv'Op9000~ov nicmv, KUpimc;; 0111 tfjc;; olaoocreroc;; trov aipEO"Emv K.t.A.. AEV EKO{OODVtOUe;; 'APXalOEA.A.11va<; O"Oyypaqmie;;, oute to KPCttOC;;, OUtE ta Ofj9Ev avrotata 1tVEDllatlKCt iOpuJ.l.ata, Ola va Il~V fl1J 0 A.aOe;; £1ta<PTJJ.I.f: 't1)v 1tOAt'ttcr'tlKTJV tou dnpovoJ.l.iav. AEV OiOODV ioavl.lca crtTJv Neosaiu, {oime; to opaJ.l.a 'tfjc;; MeyCtA.11e;'IoEac;;. 'E~a<puvi~ouv KCtge J.l.0P<i>TJ 'EA.A.11v1K'iie; TEXV11e;,1t.I. J.l.0AUVOUV 'EA.A.llV1KTJ fj J.1E apIl'tEK'tOvttTJv y Ka 'ttpa'touP'Y'rlJ.l.UtU, avtige'tu 1tpo<; tOUe;;'EAA.llVlKOUe;puSIlOUe; cm09E<bcrE1C;;tfje; uia911nK'iie; 1t.I. nO£lOV 'A911vrov, ' IIlvaK09~Kll, VEOV "Y1tODpYEiov'~m'teptK&v. MtlroVOUV 't1)v 6:~iav 'tlie; 'EAAllVIKfje; q>uA.fj<;, onoia 6:nEOtl~E tTjv a~ vrottp0't11tCt 't11e;J.1E 1tOAln0J.l.0u<; (nEA.acrytKo<;, KudaolKOe;, IllvmlKOe;, lluK11vatKOC;, dUOO'1KO<;, EA.A.11VlO"t1KOC;, ~u~avnVoe;) Kat autOKpatopiuc;, xocuoxporoptcc, nou oooeie; ouBEnOtE liA.A.oC;; A.UOC; iOllIl10upY110e. AtaA.uouv tnV OtKOVOIliav Kat KataXPErovouv 'tOV MOV, 01a va OlCtyOUV1tA.ODtOKpanKiJv ~m~v. 'E~uo9svoov 'tae; 'EvOnAouC; AuvCtJ.1Ele; a1. K &1t0~a9Ilisouv 't1)v onOUOato't11'tU trov 'A~l(r)J.l.anKrov. Eu9uvovrm oUl tTJV ouiooO"1v troy VUPKrot1KroV n.l. 15 £t11 0"0VESrltODV cr'tTJV~ODA.TJOV aVt1VUpK(r)tlKOV VOIlOV, nou out OE1tO'tE£c.p~Pllooav. 'Aola<p0poov 01a 'tac; OUO"J.l.EVtV; £~EA.i~EtC;; r't0 0111l0YPU<P1K6v,J.I.f: anOtEA.e0IlU va Ka'tavr"crroJ.1Ev c MOC; yEpOVtmV, 1tOD uorpuicx xCtvErat K.r.A.. lloA.A.a UA.A.U OtU1tpa't'toV'tat dC; ~apoe; tfjc; 1tatpiooe; J.Kl<;. Ouoeic; nOAtt1K6C;, E1tta't~llrov, iepmj.livoe;, KUA.A.l'tEIVT]e;, &mxetp11J.1.anac;, O"tpanronKoe; K.t.A.. avnopd. Alan c.po~OUVtal ~ aotac.popouv .~ elvm 1tOUA11J.1.EVOl 1tpaK'topee; 'tOO tx9pou. MoA.atautU,. (mo 1tuV'tou CrxOUyOV'tUl <p(Ovui otUll-aptu",. e r ptaC;, uyuVUKt110Eooc;, n:puYJ.l.anK11C; lmavacrtum:mc; evaapxaiac;;
:!I

xoouoioropucd oPOO1Wa 'tOO £9V1KOO Ilac;; 1tapeA90v't0<; 1t.X. oBv aVTlYEp91l0'av J.l.V1lIl£1aOla 'tTJv Kcovcruvnvoeno-

TA EIKOl:I IIPOTOKOAAA TID: ITPO~OI:IAl:

35

vriov trov IJtcrEAA.i]VroV. 'H cruVtpt1tt1KTt 7tAE10'Vllq>iu trov ~A.A"VroV A.UtPEUEt tTtV 'EA.A.6..80..OUtE elvm ouvatov 80;alKui 1toAtncrlJoi X1AtE'ttrov va xaeouv. B1tElOTtEA.aX1crtOt I-LloeAAllvEC;'[0 Bm8tcOKouV. Toix; yvrop{~OlJEv. ea '[ovc;<1\)vtphVrolJEv. 'H 'EAA.cl<;ea stlO"1J. Etc; 1tEicr~a '[rov 1tPOOOtrov. Kat Mv ea ~i]0"1JCl1tA.&C;. TIpOOpit::Eta! va epto.J.I.~EU<11].'AplCEi va 'to eEA.tlcrouv o] YVtlmot "EA.A.TlVEC;. 'ApKei va 'to a7tOq>o.aicrouv Kat tore, BVtOC;24 roprov 6 IUcrEAATlV1crIJ0C; eo. tacpij. Ol ~tcreA.ATlVEC; rtO crT]lJEto auto, va ~TtV autunatroc vrm, Me caa K6..VOUVB~aocpuAisouv eemv ero vsxpota<pEtOV. OtJ8i;v 8tanpattEtat tuxairoc; EvaVtiov tftc; IIatpi80c;. «Y"7tapXEl ~EV1KOC;,aaepoe; BYKEcpaA.OC;, EK1tOvEt O'xt81a nov K'.li EA.A.TlVOcproV01 ~6..p~o.pOt, 1t0\) 'ta Ecpap~OSouv. '0 pOA.Oe; troy ~ivrov elvat <Tll~aV'tlKOC;. ·AA.A.a 8Ev ea lCatoop9rovav Kan, sav OEY EUPlO'lCo.VtOVe; syxropioue; lmTl petae;, oi 07toi01 nroAouv ti}v 'EAAa8a. TIponicrtroe; AOl1tOV, o.Utoi oi ucruvrd811tot \jfEUOOEA.AllVEC; npE7tEt va t1J.1.ooPTl90uv crKATlpc1x;. ea fA.91J i) ropa nov Sa cruV9A.l~OUV ffi<; uiupoi O'lCroA.TlKE<; atro8Ev '[00 1tEA~a'tOe; 'tou XaAu~8ivou yiyavtOe;. K 7tOV OVOJ.l.a~Etat 'EA.AllVUJ"J.l.OC;. '01tOlOe; t::ij aav O'KOUA:i1Kl, aa 1tE96..v1Jaav O'lCOUA.tln. Asv yiVEtat 8tacpopet1Kroe;. 'H 'EA.AUc; 8la8ttEl1tA:fi80C; BuvlllJErov O'TItv 1tOA.ltlKT]v, erov crparo, crtTtV obcovouia (Kupime; orov sCP01tA.lO'Jlov). O"tTtv S1tlO''rT]Jlll, crtTtv '[Exvll·, crtTtv EKKATlcria K.t.A.. A6to.t ai ouv6..JlEle; '[rov YVllmrov 'EA.A1lvmv 80. Et1tOUV tTtv 'tEA.eUtaiav A£~lV. '0 ouva~lO'IJOe; 'tau "E8voue; ~J.aC;; dvat avu1toA.6Y1.O"to<;,lcruvayooV1O'toc;. ~to E~MEPtKo oi "EA.AllVEC;; t a va&t1CVUOVtUl oton 1':1(£1 EXouv '[ae; El)lCatpiae;, '[ae;; o1toiae; to VEOEAAllVllCOV EX8PIKOV Kpatl010v tOVe;;tae; O'tEpEi. 'Ev tEA.el, (jUVOvi~ro~EV tTtv 1tapouaav Ka'tamamv. a) Ol jll<1EAA.llVEe;; 8tA.oUV va KUto.atT!crouv 'tTtV 'EA.A.aoa \j1ocpooEee;;"E8voe;;, nov tEAIKroe;; 8a c5taA.ucrouv EK~aA.lCavi~OVtEe;;'to. ~) 'E1..6.1,tcrtot EX8poi tau "E8vouC; jlac; t~ayopacr9tVt£C;

36

KflNET ANTINOr. A. llAEYPm:

'l'EUbOEAAllVEe; u1tllPEtOUV tOUe; ~EVOUe;;l.I.1crEAAllVUC; uKal novo j.l£60uv tT)v "EAAaba. y) I:6J.1nue;; 0 'OpeObO~Oe;; Kal cptAonatpte;; "EAAllvtKOe; t..a6c; ea. g~EYEpeij tvuvtiov trov rrpObOtrov Kal rots ... Ilpoounov au'tfjc; tiic; E~Ey£pcrECDe;slvrn it lCu'taYYEAia trov 20 TIpro'tOlCOAA.roV tfie;; npobomUe;. I:ta. rcpro't6KoAAa aUta, nspLEloV'tat m::ptAllnnKcOe;ta crllj.l£iutfie;; ouvcpomKfie; bPooeroe; trov 1tpobO'tmv. 'AnD Ebm lCal EJ.1npOe;;,J.16V01 crae; clva~ll't-r;cratS tOV ElepOV 'tOU £9vouC; J.lUC;.eo. rov O"Uvavt,;crEtE onou UnaPlEl <EA.Me; va tmocrx:a1tt1J, va unovoj.l£U1J, va. OtaPpcOVlJ otto-r;nOtE 'EAAllVtKOV. 'AvnopacratE cl~aIDe;. L\laJ.1ap'toPll9fj'tS, clyuvUlCt-r;aatE, E~EYEp9fjtS Ka1. J.lT)vE1tltPE1tS'tE orov xmpov tile;; Epyumac;; crac;, crtTJv K01VOOvtKTJV EKO-r;AooffiV.crto KOJ.lJ.La crac;, crov crUAAOYOVaae;;, crtilv 01.K0'YEVEtaV crae;, crto A.ECJXp0PEW K.t.A. va ypacpouv ii va OjJ.1A-OUVi va. lCavouv Kan Evavtiov '[fie; lla'tpiooc;. i 'Apxicra'tE cl1tO tilv iOlconK1lv crae; ~ro-r;v. 'Ano to aj.l£oov 1tEplpaA.A.OV ane;, clno Ecrac; tOUe; iOlOUe;. I:'tov clq>EAAllviouo clnuvt,;oatE J.lEt"Tiv 'EnaVSAA.-r;V1ffiV. Oi Exepoi 'tOD £9voue;; E1tlOlcOKOUVJ.1E XtAiou~ 060 rponoue; va crae; Kavouv va A.ll0J.10v-r;crEtE tilv <EAAaou. "HXEtE lCu9fjlCOVva avncr'tu9i\'tE. 'APxicra'tE AOt1tOV cr-r;j.l£POV, 'tropa, cljJ.EcrroC;, lKOt...OUeOuc V'tEe;1tlcrt&c; t~ e~il<; EVOE\lC'tlKa.e;; npotpomlC;: - Mil XPl1ffiJ.l0n01fjtE ~EVtlCa.C; ~Ete;;, onou pEpaiooe;; M 1tapxouv ul clVtlcrt01X01 'EA.AllvtKui. - Bunti~EtE 'to. "EAAl1vonUtOu J.1E 'EAA.l1VtlCUOVOJ.lUtu. - .1iOE'tE 'EA.A.llvtlCOUC;'titA.OUe; sic; npoiovtu nou xetncrx:EU6.~EtE. - A1UKOcrJ.l-r;crU'tEtae; oidac; J.lf: EPYU 'EAA.llV1Kfje; teXVTJ<;· - IIAounoatE tilv ptpA109i)Kllv aae; J.lf: 'ApxawEAAllvac; O"U'Y'Ypaq>Eie;;. - 'OvOI-Ul~EtE 'tD.c; hatpsiac; nou iOp6s'tE ii to. aIDJ.1a-

u-

TA EIKO.EI ITPOTOKOAAA

TH.E IIPO.o.Q.EIA.E

37

tEta, .i1 "COUC; O1.)/...A.0YOOC; 01t00 1!8tEXS"CEx.t .. .. j.!£.'EA.AllvtA lC~ovoJ.u:toiac;. - ·Av~llT.,aUt6, Oa01..EIaes E1tt01:TIJ,10VEC;;, tEXvtKOi, KaAA.lt€'XVat K."C.A..,[~Ue; 'ApxaWEA.A.llVae; 1tp<Ot'OOllJ,1WUP"(OUC;;,1tOU nuv'totS U1tlIPXoov. - <l>povri1;s't& vu j.tu9aivsts apxal0SA.A.llVllCUC; Ai~~lC;; x:ai "Cue;;.1S'taxslpi~E09E. J - At(1Pa~Etgapxaia·EA.AllV1lCi) ioropic K(1t po~aVt1vtl. - 'E1tlCJ1CE<p9fjtEJ,100aEta Kai ispoue;; 't01tOUC;tOU 'EA.A.llV1aJ,loi3. - TIJ,1tlaatE Oti)v obdnv aac;;. O'titv epyaaiavaac;;, 01:0 O'(J)J,1utEiov one; 1(.."C.I.. J.t8y&C;; iatOPIKelC;; 81tE'tsiouC;;. ..'tue;; - XPllOlJ,101tOliit8 jllKpOaVt1KSiJ,1EVa (KpiKot KA.slOlWV, OlUlCoaJ,11)tlKU ypacpeioo, EJlPAtlJ,1U'tU, ~ J.18.pOAOytU K."CA.) .. JJ£ apxatOf:A.AllVI.K:UC;;1tapacrrooE1.C;;. - 01 CPOttlltai, j.laHlltui "!C."C.A. ~ll"Coi3v 1tEp1.00mepae;; vel yvcOOElC; Kat Epyacriac; 81tt'tOU 'EAAllVt0J.10U,· iairoc; 'Apxaiac;; Kal Bn~avnvii.c;; io"Copiac;;. - Ala",EUOatE '[Que; 89vo1tpoaotUe; 1tOV ataa.CJ1Couv tOV ivaoEupomuiO'J.lov Kal tOV <potVllC10'POV, to. E1t101:1l.J.10V1Kel mOlXEi.n tl1tSP ~j.tOOveivul a<p90va Kalcruvtpl1t'ttKa.. - <l>o1.tll.tai KaiJ.la9ll"CUt, otav "COSK1tUl1iEU"CllCO Ka"CEO'tTJJ.Ltvo 1tpOf)aAA.el ~evol)(;,a1tatti)oa"CE cl"'COtXEia 1t.l. 0tavali<; Aiyouv yta Aiyo1ttioUC;; a01:povoJ.lOUC;;, ~llttlcratE 0vOJlU"CaKcd plpAia. - A1.Up~etE 1tEP100l.lCel Kat plJ3Aia 'EAAtlVrov Kat ~tvrov nov acrxoAOUVta1. JJ£ "(1)v 'EAMon Kal tOV 'EAAllvlouov, IIPOll you J.LtvroC;;. 1tpocrt~ute j.ltl1t())C;; elvoi epyu J.ll0EAATJVrov010. va aac; 1tUPU1tA.TJpO<poPtlcrOUV. - 'Emusivrrrs nnvrof Kal. na.vtotE crtonuvapxatov tWV·EAA.llVrov Kal. 'tfie; YlvcOcr(1TJe; 'troy (1tprotoylvWoou tOU av9pO:l1tou)' E1t' ao"Crov tOllJ.l0mEU91]aav 1tAfjHoC;a1tOOEtlctt1CIDVOt01X Eirov . . - 'EAAf)vioec;, l((lAA.ro1t1.o8fjt8 ~ "Citv apxawEAA.llVlKllV 1C6~J.1romv Kat to apxalOEAAf)vtKov K6crJ.11lI!a.

va

38

KnNtTANTINOI

A. IIAEYPID.:

- Mitv EVtcrXUEtE ~ Ol)vBpolJae; K.t.A.. b:B6aEle;, 1tEP10Buca K.t.A.. 1tOUcrUKocpaVtOuv tT]V <EA.AUBa. - 'OpyaVcOaE1e; 01tro~ oi «'IEXro~uBEq), IJterouv tT]v 'EA.A.uoo.. MT]v dBlacpopfitE: 'AVta1tOOOlerat£ to J.tIeroe;. TIOA.eIJtiaat£ toi>~ EX8pou~ tOU "E8voue;. - TIpoer&~a'[f: ta~ BtE9vEU; 6pyavcOcrEl~ Kal ttlc; ).l£lOv6tlltUC;. Kata xcvovo Bpouv aV'[f:9VtKroC;. - 'E1tuvacpepat£ orov .afilJov, ertitv Kowornrc, erto XroPl0 erae; K.t.A. ta 'EAAllVlKa t01trovUlJlU. Ta BIUCPOpU KP1£KOUK1Il, M1toyul't1a, Xai:Bapta (1tpO~ 't1lJitv tOU XniBap1tacrcx!), Ktoopxc, Bap1C1.~£C;lCC.A.. va 61taVEA.A.llVtcrBouv. 0eA.0).l£v 'Epu9pui, "Iov, 'AcpiBval, 'AAiav9o~ K.t.A. - 'AYOOVlcr9iitE O"tou~ tOmKOU~ cruA.A6youe; K.t.A.. &atE oi BllIJ60'101 XroPOl va J.I.1)vpu1taivroV'tul j.1.f: a1totp01tma KU'tuOK£UUalJata ~£VlKf1c;ttxVIle;, aA.A.a va crtoAi~ooV'tat J.ti: dvBpuiV'tuc; o.PXalO£A.Ativrov Kai. yA.U1t'ta'EA.A.llV1KOi)KauOU~. - Mnv dyOp6.~EtE a1tO Ka'tacrtTtlJatu 1tOU cptpouv ~£VlKel~ E1tl'ypacpae; Kai. va to. EiB01totlla:E'tE yta tT)v a1t6cpacrlv era~. "Av 96A.OUV"EA.A.llvae; 1tEA.atuc;, va ypacpouv "EA.AllVt- Eic;; Eop'tacrttKa~ b:OllAcOcrEIC;, QVOIJUO'tlKae; EOp'ttlc; K.'t.A.. crn)v obdnv era~, miv'tQ'tE va 1tP0O'KaAfi'tE iEpeav, Bla 't1)v EUAOyiav tfie; EKKAlleriae;. - A&nCvUEtE nnvcoli Kal mrvtore tllV Ct1'a1tTlv Kal tOV 0'E~acr1J6v erae; 1tpo~ 'tOY "EAAllVlKOV ~t petov. - 1:'tO ypacp&iov auc; t01t09Etr,cra't£ 'tT]v ·EA.A.llVIK~V OT]lJUiav, to gvBo~ov crUlJ~OA.OVtOU "E9vouc; I!a<;. - KtU1tT]cra'tE 'tOY Eiaayo).l£vov EKCPUAlcrJ.10V, uplroe; K mel 1tOPV01tEPLOBIKO:.'AyOp~Et£ c,n 9tA.&tE a1tD 1tspi1ttEpu 1tOUBEV1tCOA.OUV BV'tU1ta tOU crE~lcrllou. ta - TIapUKtvr,cra'tE tOUC;cpiAoue; aue;; va tEKV01tOl0UV. - Aicr8av8ii't& UTtEPTtCPUVOl E1:crlJE"EMllVEC;. 'Y1tE1tot> pSXE'tE CA.ooV 'troY aAA.rov AUroV. - rUIJVa~EcreE Kae,,).l£pLV&~ IJE OA.llV tT)v oiKcy(evEuiv cruc;. 'R yUJ.lvame; EtVIl1 EKOr,AoxnC; 'EA.A.TlvtcrJ.lou.

Ka.

TA EIKOII I1PQTOKOAAA THI: TIPOAOI:lAI

39

- Nn 'tp&q>£mh:: J..Lt 'EAATJV1Ka rpoqnuc 1tOD 1tapaYEt 6 t61toc; cruc; Kat 'ttlv E1tOXtlV 1tOD 'ta 1tupayst. Mtlv rrlvers ~EVo<psP'tU O'Uv9£ttKa 1tOta. - 'AyopacrU'tE o1.K01tdiov, olxiav Eie; J.llKpaV vfioov tOU Aiyuiou J.lac;. K.1'.A. lCt.A. K.t.A. L\iXID~ ~hcrtayJ.lov (JAOl J.la~ va Oc.OOffiJ.lEV)v Ku8TJJ.lSP1n vitv J.l<iXTJV E1taVSAATJvicrEro~. 'Edv Ka1tOto~ aCPEAtl~ mic; t;;~ £iprovsu8f;, 'tcrmdcrut& tOY a~crroC;. 'H 'EAATJV1Ktl tcrtOpiu &v E'YpaCPTJa1tO ~TIo1taeEi~ acpEA.eic;, aA.Aa a1tO dy(OvlO'ta~ m.crtOVC; crttlV MEyaA.TJ 'Iota tOU 'EAATJV1crJ.lOU, 1tOV £ivai to J.l0vaOtKO 'IoEcOoec; t;;~<l>llA;;e;.

TA EIKOlJ: IIPnTOKOAAA

~

IIPOAOI:IAI:

Meta a1tO f.1£AEtllV.x::atEA.T)~aO'tO <JU~l1tEpaO'lla Ott ol ex9pol tOU "E9vouC; opacrtT)plO1tOtOUvtat dC; etx::oO'1tOJ..L£~ 'tou t9vtlcou ~iou. Kat e1C; 'tou~ Etx::oO'1,a7tO <JUIlCProvou,aKOAoU90uv talC'tlri)v U7tov0f.1£uO'ecoc;'tou <EA.A.T)vtO'IlOU tK 'troY EO'co. Ta £'iKoO'1 7tprotoKOA.Aa tii~ 7tpooomac; avaq>EpOVtat Kat' <iAq>a~T)t1.KtlVO'elpo.v crta E~fj~ 9Ella'ta: AIrAION . A·
nOAHMOI EAAHNlLMOI . APXAIA MNHMEIA . APXAIOI IYITPA<I>EII . r~ . AHMOrPA(!)IKON . EAAHNIKOI PY8MOI· ENOIIAOI AYNAMEII - EIIETEIOI· lAANIKA -1l:fOPIA - KATEXOMENA EAA(!)H - MEIONOTHTEI - OIKO· NOMIA - OP@()i\OEIA - IIAIAEIA - IIPOIffiIIK.OTHTEI . TE· XNH - TPOITOI znHI - (!)YAH.

'Ev cruvEX£iq., 1tapu9E'tCO cruv07t'tlKtlV aVaA.UO'1Vtrov VOl'tEpm. AEV xpEla~ov'tal 7tEP10'0'o'tEpa Aorta, Blott 'ta YEyovo'tu 'ta ~M7tE'tE x::a9'flf.1£ptvro~. 'APKd va 7tPOO'E~EtEKat 9Q av'tlAT)cp9fj'tE 'tilv 7tpo()omav.

a-

42

lUlNl:TANTINOE A. llAEYPm:

Aiyaiov
To Aiyaiov TIsJ...ayor; 1tpS1tEl va yiv1J 1t(M.t EaOYtEpu;;:1l 'EJ...ATJV1K1lSUMaaa, Ston a1totEA.ei ~CO't-n:ov xoopov tOU 'EAATJV1KOU"ESvouc;. Ol "EAATJVEC;Elvat MOe; tfie; SaAaacrTJC;. ThOtaMl1tO'tE EvtpYE1.a a1tO~EVcOOEcoC; "EAJ...llvoe; a1to nlV SUAaaaav 'tOU EiVat EVEP'Y£ta avtcrtOprrtOc; xnl KataO"tpe1t't1.Kil 31a tOV 'ElAllV1.crJloV. To KPUtOC;, avti va cppovricn:J 31.a tilv 1tATJSUaJllaKilv, OlKOVOJllKTtV Kat 1tOAltlatllCTtV ava.1ttu~lV tOU Alvciou, 1tpa:ttEl aKpl[3IDc; to aVtiSE'tOV. Mapixul vfjaOt E1tEAEYllonv 31a rov «rooptouov» Kal. at X1Al0.3e<;l>1tOAOl1tOlEYKa'tEAeicpSTJOUV~aaEl UTtOUAOU aXE3iou. l:UYK£KP1J,.LiVro<; Kpa'tOC; CPOPOAOYEitOUC; KatoxOuc; to crKacpoov, EVQ> a1tpE1tE va 'tOUC;elXE a1taAAa.~El1tacrTJC; CPOSa pOAoyiae; Kat aKOJ.1TJva EXPllJ.1at036tEl (3aVE10 Kat E1tl30rnot) t1lv ayopav oiou3~TtOtE crKUCPOUC;, aaXEtCOC; IlEYE8ouC;, xpi!crecoc; K.t.A. 'Eav it 1tOA.ltEia ampEcpE rov 'EIvAllvlKOV Aaov Kat i3i.ooc;tilv vEoAai.av Etc; titv SaAacraav (XaplV 31acrKe3um:roc;, aSAllttaJlOU K.'t.A.), rots X1.Ata3e<; crKa.cpTjSa E~TlPXOVtO 1tPOC;taC; vr,aouc; 't06 Aiyuiou, ai o1toiat Sa av&1ttuaoovro a.PX1KiOC; iKOV0J.11KOOC; KUt01tlV Sa TlPXOVtO OAa O KUI ta aAA.a, roc; CPUmKn ETtalcoAouSa. en TJYopuCOVtO Ol1COnEBu. Sa fucti.Covto ohdm .• Sa KatEcrKEual.;OVtO A1J-LEVEe;, ~EVO30xew Kai, 'to cr1toU3m.0'tEpov, 90. cruve3Eov't0 oi "EAATJVEC; !!E to Aiyniov, 1tpuy}.LU1t00 oi KpatOuV't-EC; JltcrE/.-ATjvec;3tv

TA EIKO:EI IIPnTOKOAAA

THI: IIPOL\O:EIAl:

43

OD.ouv, SlOtt 1tpOOpi~ouv to Aiyaiov 1tpOe; 1tolA.llmV O'tOU<; ~voue; Sui ta 1tetp£AaUl tOI). To Al.yaiov OJ.lO)r;€7t1.j.1w...Utat va to EXouv uovov 01 "mllve<;, chon JlOVOVEie; autOue; avitKEt, 01tro<;Kat va S~E'taa&ij to ~TJtllJ.la (S8VoAOytKror;. 10'tOpucror;, YEroypaCP1Kro<;, 1tQA1.ttO't1Kror; K.t.A.). Ti crXEO'1VEXOUV J.lE ti]v 8w...aO'O'6.v ~ 01 cl~EcrtOl Toiipxoi, 1t00 ~A8av to. j.16.9ll tfir; 'Ac:riru;; 'Ed 1tA£OV Kat lCUpiror; J,1Ue;XPEl6.SEtat. it a1tOAUtOe; KUptapx,ia O'LO Aiyaio, 0.10.va D.1tO'tEA.£O'1J auto 'tT]v j.16.mv AliOPJ.lTJO'Eroe; 'EAAllV10'J.lOU, bUt 'tT]v a1tf:uI)8£promv tfie; tOU 1mviar;, 1tOOmivtote napaJ.l£VEt E8vtKOe; O'KonOr; tOU <EAAllvucou A.aou, nnp' oo-a Uyouv 01 1tpo0.6ta1. tfir; MEy6.Al1e; '18tru;, nEpt bfi8EV «xaJ.Ltvrov IIatptbrov». 1I m)Vo.Eme; tOU Aaou J.L£ to Aiyaiov 1tPOU1t08£tEt, Enor; troy clAAOOV,i]v yvmplJ.1iav J.L£ tar; VTJcrOI)r;tOU Ait yaiOI) Kat ti]v EYKat6.crtamv EKEi. <H tOVtKi] 1tOA.lt1Ki] E1[1pciA.AElKaOe uEAAllV va EXl] OiK61tESOV, xcroudcv de; viiGOV tOU Aiyaiou. To 1tPOSotlKOV KpatOC; D.1totpe1tEt Kan tSt01O. 'EJ,11tOb{~ tOOr; "EAAllVn<; va D.1tOKtTJO'OI)V O'Kacpl1. Sui va J.11lvJ,1EtaPoUV Kat EYKatacrta800v d<; to Aiyaiov. I:XE'tlKOOc;OJ.1lA.oUV1tEpt tEKJ.111pimv Slaj.11olO'Ero<;Ota 'ta O'Kacpll, €.viP D.A.1l~ bEV 8EAOUVva crtpacpij 0 AnOe; £i.e; 'ti]v 8aAnO'O'av. Elvat 1tavoopyov, J.1aKpo1tp60EO'J,10V crx,ib1.OV. 1tOU O1.lJ.11tAl1pc.bVEtat Kat J.L£ ti]v 0.1I1tfir; a1toYOll'tE:UO'E<or; YKa'taUl\j1tV E 'tCDVvnotov 'too Aiyaiol) a1tO tOUe; Kat01Kour; trov. TEAt1CcDc;, Oa J.1Ue; dvonv va aKOUOOJ.1EV x Aiyaiov Kat va to 8£<0pciiJ.1EV Kiln liyvoocrtov, Klltt ~tvov 7tpOr; EJ.1aC;;, EVQJslvci 0 7t\'EUJloovtfir; IIatpibOe;.

ano

44

K,QNI:T ANTINO:E A. ITAEYPHI:

'EAAIJVUCOV "EavoC;, <puma O:vr1cruXov Kai1tepLm:teLrobe~, mlv'tote 6~1l1tAOUtOmitV 01.KOUj.16vllV,.npoc;;. o:va~T]t1lcrlV tUXll~· At 'EAA.TJV1.Kaia1tonci(u de;; tu1tapaA.tU rile;; M.ecroyeioo, tOU Eu~eivou Ilovrou, J.1SXpt tOU 0tPf:t 0:K6IlTJ,81tt~OUV crtae;;. AaiKuc;; 1tupu8omnc;; 8lCeivwv trov 1tSPtOXOOV,crtac;; ovo)lacrtae;; n:OA.eOOV, TtOtallrov, opicov K.t.A., crtu 1tOA.LTIcrtUCUIlVlllJ.Eia 'tou ·EAA.1lV1.0j.1ou, aUUO:KOJ!TJ Kat qmA.enKroc;; crttlV U1tllP~tlrnOA£11l.J1atrov 6.vepa>1tWV 'EA.ATJvuci'jS KUtayroy'ije;;.. _ MEtUn)V 1ttOxnv tfje;; AUtOKpatOpi.ac;, E.l;eBT]A.w9T] liya ) _. -' "..,- 'tue;; . KO)lUJl&tUvao-'teucrecoe;; 'E"'''' . • II.II.T]vrov,npoC; OM.tC;; '9 KO:tEU _uvcreu; Kat. Hiiroc;; npoc; 't~v Au-mv, onou Kuts.qmyov oi J10pqxo)liVOL, ol 1tAOUmm Kai oi mpattCOt11COl "EAAllVec;;, 01 01toiot8&v T1Buvavto va emptcooouv uno touc;u1tav9pO:>1toU(;; TOUpKOUC;. 'Apyotepov, ~KoA.ou91lcrav UAAU KUIlUtU IlEtuvummv,. lCopiroc; to 1922 KUt pEXpt 'to 1960, roate mlJ.l8POV 6 'EA,AllV1.crll0C;eupimcetUl nuvtou eic; tOY lCOOJlOVKUt O:KJ i.. u '0 tl1tOOllJlOc;;'EAAllV1.crIlOC;a1tOt€Ul S1£9vroc;; 1tOAttlKTtV, OiKOVOJ!ln1V Kut 1tVEOj.1anKtlV ou-vupw Kat a1tO U1tO\jflV e9vucou <ppovrlllUtoC; Elvat 'EUT]VIICOOtepOC;;troy EVtOC;troY opioov tou 'EAAllvlICOU KpU'tOUe;;1tOAttroV. To KpatiotOv 0:6to bev aGt01tou:i 'toue;; CmObTJj.10ue;; El.. vat o:v(iGtOv VatOUC; aGlO1tOLTJO'TJ., O:AAa Kat. o UtE: HtAet va to KUvu. At6tt Mv eVOlllcptpe'tatc>ta 'tT)V 1tUtpl0ll.'Am:vamac;; j.1MtO"ta,~Aa1ttEl tOY a1tObT]IlOV 'EAAllvlcrp:.oV, 'tOY

To

~et.

TA EIKOl:I IIP!lTOKOAAA TIll: IIPOi\Ol:IAl:

45

O7toiov Exl 1tA.EOV011A.1l'tllPl<il;Et ~ 'tTJv E~a:yOl"1nV tOU ruCPAou K0J.lJ.la't'1cr!lOu. "Erm, o.VtL va £VcDOlJ tOU~ a:rroc5i!)WUC;,ETttOtroKEl va tOUe; 81alpEO'1J. EutUXroC;, oi U1tOOllJ.lOt "EA.A.T)VEe; OUV J.laKpaV troy uva~ 8uJ.1taO'EOlv 'tfjc; U1t01tvtK'tlKfjC; c511J.locriac;SOlfjC;tOU VEOEAAllVlICOUKpatOuc;. 'nmoO'ov, O'11J.l£lOUJ.lEV elV aCPllPJ.lOsEtO on 1WAtttKTJ Ct1to81lJ.l0U <EA.A.TlV1crJ.l0U a) EiXalJ.B o."1opacrEl., Sa: 16PO(J'Et, A£l'tOUP"1ll(J'El 1tavE1tlmi!l.na Ete; HIlA, Eupro1tTJv, AUo-tpaAiav Kat 'Ac.pPl.KTJV P) 6KUKAoc.p0pE1 KaSllIJ.BP1vrl 2ta')'KO(J'j.1tOC;EUllVOc.proVOC; ECP1llJ.BpLC; 'toue; o.1toOilJ.lOUC; ' OU1 1) rop"1avoD'to it f:K1taioeumc; 'troY <EA.A.llVOnai&ov jJ£ eiOtKa IUXuppuBj.la crx;oJ..eia 0) Ka9u:poutO OlE'tEC;cruvtOP10 a1toMtJ.10U 'E'.A.TJV10'j.l0U E) 6XPTJj.Ul'tOOOtOUVtO 'EA.ATJVtKfje; xctaycoyfjc; 1tOA.1'tl)C01or) ioposto Tpa1tEsa a1toc5llJ.lOOV 'E)"A.11vo>v 0 1tEPli!PXOVtO ta~ 1tupotKiac; 1toA.t'tl(J"t1Kai a1tomoAui (Statpa, J.l0UmKOl. K.'t.A..) TJ) EtEA.OUVtO avO. rsrpcericv "OA.UJ.11ttaKot 'A"1rovee; Ota tOU~ o.nooilJ.lou~ S) OtEVEJ.l0V'tO 8U>lKa plpA.ia Ola tr,v icrtOptKTJV Jlopc.promv troy ·EA.A.llVOnaiOcov tOU E~OlTEP\KOU t) rop"1avouto £ioucTJ (J'tpanoonKTJ ~vac; E~ E9sA.oVtrov anoOllJ.lOlV 'EAA.llVOlV La) npO(J'EAKOOveo 61tEVoucrEle; 6~ a1tooilJ.lOlv jJ£ npovojncxoi»; opOUC; lP) 1Catedo~OVto 01 Q1tOOllJ.lOl ano aBv1Ka crOJ.lPOAa, EJ.lPA.ilIlUta, CJ'11Jlaim;, 1tapamacrEle; K.t.A. 1"1) tOp08tO 1tayKOOJ.llOV cruJ.l~OOA.lOV 'EA.AllV1.crJ.l0U 10) . ''I \8) Kat''''I oon aKOJ.lTJ a' cruvetEJl.OUV oJl.a .. " ua crritv e9vtKTJv a~101toil1mv 'troY Ctnoof]J.lOlV, 01 01tOiOl OlatT)pouv aO'~Ea'tOV tOV 1ta'tP1OOtlO').lOv, xap1~ cr'tr,v i01KTJV 't(i)V 1tP0ltopouA.iav, mcrnv Kat OpamllP10'tTJ'tU. 'H 06vaJlle; 'tOU 'A1toof]J.l0U 'EA.ATJVl(J'JlOU,(J'Koni).lOOC;. EV O Ul;101tOu:ttat a1tO 'to KpatOC;. Ala va ).lTJV6vl.(J'xu9ij Tt'EA-

~.

46

KnmTANTINO:E

A. ITAEYPH!

~Aplaia .Jlv1]Jlda
Ta apxa.1a IlVllJ.lGla a1tOtEAOUV tTtV IlEyaA01tp&1tTl a1tOO£t~l V 't11<;1toAt'ttcrmcTl<; jlu<; \mepoxfl <;. ITa V"t'OUa1tO 01tOll 01 "EAATJve<; OtfiA90v, Ex60'IlTJO'av 'ti}v yf1 f,LEvnooq, 9Earpn, crtaota, YUjlvaO'tTtpta, ayaAf,Lata 1(.t.1. 'H 'EAATJvt1(~ napouein O'llvOEEtat J.LE Uvu1tEppATJta apXt tE1(tOVl1(Q 1(at liAAa 1(aAAltExvt1(Q 0TJjll0uPyTlI.J.ata. 'H 'EAATJVltcr) XEp0'6VllO'Or;, ~ Nonoq 'I'taAia, ~ Ml1(PQ 'Acto, it MEcrT] 'Ava'toATt, ta 1tapw..ta tOU EU~ElvOU Ilovrou 1(at 'tf1<; Bopsiou 'Acppucfj<;, ~ A'iyU1tto<;, ~Mecro1to'tajlia lC.'t.A. slvat xropat lCat<IO'1tap'tot am) jlvTJJ.lGia '[11<; geiae; 'EAATJVllC11e; t0'9TJ'tt1(11<;. iloAAu (mo uu'[u EXOllV xua tacrtpaCPTl a1tO 'toue; 1l1O'EAATJva<; i SXOllV 1CA.a1tTl1(ai ElCtLi geV'tat Etc; ~tva 1l0llO'eia. TO. l.J.apjlapa pEpauDvollv to a9avatov 1(aAA.ltEXVl1(OV JtvEUjla '[fic; CPllA11<; l.J.a<;. dUcrt0XID<;, EOCO cro VEOEAATJVtlCOV lCpatiolOv, ta apxaia l.J.ac; I.J.vTJJ.lGia1(U'tUcrtpE<poV"t'at 1(a9TJf.LEPlVco<; 1to to lCpaa to<;. E>Eutpa EYKataA£l1tOVtat 1(ai xemppeonv (OtVtaOEC; K:t.A.), 1tOA.elC; OA6xA.TJPUl 9a1ttOvtat (OtaAutTtpta 1tAoirov de; 'AO'tUKOV 1(.t.A.), 1toAUttl.J.a Ex9tjlUtu a<pavi~ovtat (14.000 UVt1lCElf.LEVU EXOllV atOlpaxSil Etc; Klpcbna uno nopt01CaAaOEe; 1(.t.A.). nEpi.AaJ.l1tpa IlVllJ.lGia OEVouvrnpoiivtm (Kvoxro; lC.'t.A.). Ouode; O'EpaO'J.lO<;,QDOEllia EUAapEla npo<; 'tT]V iepav I.J.VTJJ.lGta1(T]V 1CA.TJpovol.J.iavl.J.a<;.

TA EIKOEI IIPnTOKOAAA

THE llPOAOEIAL

47

'0 Unf:pAa~11tpO<;'EAAT]VtKOC;7tOAt'tl0'~6C; cruVtO"tn 7tOAO'ttJ.10V E9vtKTjV KAT]pOvo~iav. O{ ExePOt tOU E8voue;, EV<¥> yvropU:OUV tTjv aAT]9s1av, 1tpoO'1ta8ouv va J.1StroO'ouvtTjv ~iav tOU <EAAT]VtKOU 1tOAtttO'~ou. "EtO'1, O'lComJ.1ro<;, EJ.1cpavi1;ouv O'tTtV crxOA'LKTtV EK1taiosuow Kat O'tTtV 'A vrota'[T]v IlatoEiav ~EVOUe;Aaouc; roe;, taXa, 0l1J.1loupyouc; 1tOAl'tl0'1l0U, tov &toiov, 8fj8sv, ol xpoyovci J.1a<;avtEypa'ilaV. 'H 1tpaYJ.1atlK6'!TJe; KP01ttEtat, aAAfl. Bev 01a\ll£00Sta1.. ME titv O'UVEVoxiJv tmv 1tavsn10"tTJ~irov, to Kpa'toc; U1tOf3a9J.1i1;st, 01tOU oev ~.l7tOpet va a7toO'1Ol1tT]01J'tsAsiroe;, tOV "E"-A.T]VIKOV 1tOA1tlO'J.16v.'AplCsi EV ano XiA1a 7tapaosiYJla'tao To KpatOc; ouBEv apxawsAAllvtKOV cnJyypaJ.1J.1a E~EoroOEV, Dl6n 8EAs1 0 'EAAllvtlCOe; laoe; va J.1TtvE1tllCOtvrovij J.1S ti]v &9VllCTtVtOU KAT]povoJ.1iav. 'OnoUO"'1tOfS aA.A.ou de; tov K60'J.1ov, av um;pxav apxai01 O'Uyypacpsic;, to KpatOe; best ea Ecpp6vn1;s 01<1 'nlv EKoomv '[roy Kat -CTtV Olaoomv troy. 'Bom, avtt8Et~, nAfj8oc; apxawsAA..,vrov AOYO,[Sxv&v, iO"tOptKroV, E7tlO"tlluovev, CP1AOO'Oq>roVt .A..O'U'YYaK. p ~v tfje; 'Apxaiac; 'EAAaooc;, ayvositat, 1tapa~EAsital, a'JtOO'1OO1tUfal. TIapa'YKowi/;ouv tOUe; 'ApxawEAAllvac; O'UY'Ypacpsie;;, 160 n 01tOWe;; tOUe; Bla~aO'TJ 8a ota1t1O"trocru a!!EO'roe;;,Ott oAa ta s1.nav ol 1tp6yovni J.1aC; ou, avaJ.1CPtO'~l1tT]'[roe;,110'av ol n 'JtpoyroOT]J.ltoupyoi tOU 1tOA.lttO'J.10U.I1pm'tDt ol "EAAT]VS<; O'.>V£Aa~ov, av£1t'tu~av Kat &~T]vtATJauv tae;; CP'LAoO'ocpiae;,

a-

48

KflNLT ANTlNO:E A. TIAEYFH:E

'tat; €mcr'tTUlae;, 'tat; 'tExvae;. rov a8AT)ncrJ.!ov, niv 1toAtnKtlV K.t.A. npay~an, 1tOlOe;aAAoe; apxalOe; Aaot; Elxa a9Allncr~6v. 9tatpov, q>tAocrocptav, 1tOAtnKtlV K.t.A.; Movov ol "EAAT1VEt;. Kat 0\' oAa a\ml 8u:crro8TJ 1tAft9ot; ~tPAicov apxaicov O'uyypacptIDv, 'ta <moia 8umuxroe; oev 1CUdocpopouv O"ttlV 'BAAaba. Atati; IIoia ouvaJ.!te; €J.!1tOOi~EttOV E.AAllVtKov Aaov vo. E1ttKotVmvij ~ ttlV 1tVEU~attKtlV too dl1Povouinv; 'H 1tpOCma9Eta avaYEwllm:~ tau cEAAT)vtO'J.!ouElClCtVEl a1to 'tTtVyv6xnv tou 'EAA.T)VtKOU 1toA..tnO'J.!ou.AUto to yvmpi~ouv ol ~tcrtAAllVEt; leal 8t' al),tO aKpt~roe; €~1tooi~ouv rev cEAAT)VIKOVAaov va 1tAllPOCPOPT18ii'to. E1tttEUyj.1ata 'troy npoyovIDV rou,

TA EIKOI:I IIPQTOKOAAA THI: ITPQ.1.0I:IAI:

49

1tAO\:x:nOJ"tepa 'tOU 1COGJ.10u, o1tme; YEVl1croe;EXE1 avayvmpter9f1. 'A1to'tsui epyauiov 1tOAtnerIlOU, Bt6tt Bt' a&tfje; 'to 1tp<1rrov a1tEB69TJeruv MOlal, B1t1. 'trov ()1toimv O"tTJ isoV'tat oAal at E1ttcr'tiillul p Kui,; q>1Aoero<pia. To 1t.avapxalOVtfje; yA.roerCfTJe;Ilae; Btv allcptcr~TJ'tSt'tal. Eival it 1tpOJ"t0yMiXma., EX '[fje; ()1toiae; 1tpofjA.8ov at AOl1tal. yAiIxreral Tl 'tooAaXtcrtOV EBavEimJTJerav EX tiie; °EAATJVtrije; to A.e~lA6yt6v rov, Eie; 8slla'ta 8tavoi}ereooc,;. 'Y7tapx&1. Otaxpovtlctl EVO'tTle;'tfje; yA.cOcrCfTJe; IlUc,;,7tOU0TlJUXtVEt, on 'toopa XPTJcrtll01tOlOUIlEV 'ttlv yA.&crcrav, 'ttlv 07toiav 7tpO X'lAtE'tlOOVcOlliJvouv ol 1tpoyovoi Ilae;. 'Oom apXU10EMTJV11(a1. l.i~elC; OEV a1taVtOOVtal U1tAat, EUp{Cf1(OVtUt £V (J\)V8tcrEt. dTJA.aBTj A.E'YOIlEV J.1a1cpav, MAa O"tT]v crUv8ecrt Em.1Cpa'tEl 'to apxaiov 'tfjA.e ('tTJASCPOOVOv, 'tTJA.eopamC;, 't'TJu7t(18&1.a 1(.'t.A.). To i8to 1tapa'tTJPEitat pE X1/..1(18a<; apxaioov A1~Emv 7tOU £tn~ouv 1(a1. OJ.1tAOUV'tat O"tT]v crUvOem 7t·X. 7tAoiov (eruvOem<; OJ.1OOC;, 'to vauc;: VUUttKOV, vmmpE A.ia, vauaytOv K.'t ./...) vspo (cruvOecrtc; 0J.100C;, E to D8oop: up 5payooyEiov, uBpaUA.tKOc;, acpuBQ.'tromc; X.'t.A.) aoyo (cruvOeme; OJ.1OOC;, to mov: E1tOOmc;,. cboOi}KTJK.'t.A ..), Ilan (oovpE &me; OJ.1OOC;, 'to ocp8a/..J.10e;: ocpOaAJ.1iu'tpoC;, E1tocpOaAlluil pE 1(.'t .A.), 7ts'tpa (cruv8eme; OIlOOC;, lf: 'to Aa: /..a'toJ,leiov, AUI ~ 1(.'[./...), 1tpoertun;uoo (crUv8Eme; OJ.1OO<;. '[0 o.At~ro: apE ~bt'too'tov, aA.e~lKepauvov K.'t.A.). rSVtKooC;, ta 'EAATJV1Xa ota8e'touv 7tOAAac; J.10pcpac;yAcbcr-

OR <EAATJV1Ktl yAiOerera slvci

it

50

K.QNl:TANTINOt A nAEYPHr.

Q3u~avnva, KOtVn,AOyta, ()TU'w'tl1Ca,UoVtKa, IlUKT)Val1<10., KpT)tlKa, aropt1ca K.t.A.), ~. PaOl~ troy oj.Wl~ eivatllia Kat xo.vE'tat ei~ 'tap6;8rj 'tIDYXtAtEtlroV. 01 8X9pol tOU "E8vou~ 1tAT]'t'tOUV TitV 'EAAllvlKTjv yA.&acrav, aton xropl~ autTjv Katacrtpeq.lEtctt 'to "E9vo~. TIOAejlOUV ta apxaia'EAATIVtKll, ta o1toia KatEcrtllcrav O'Ko1rillro~ avn1ta9T)tlKU, OtiAucrav titV'EAAT)V1K1JV 1'paj.ljlanK"flv jlB v0j.109stT]jlata, Ola trov o1toirov Ka.tTtP1'T)oav 6YKAicrEl~ (a1tapE~1(patOv, ll1tOtaKtlKiJ K.t.A.) KAicret~ ("( dim~) 1CataAiJ~S1.~ p,. v.~, 'V K.t.A., XpOVl1Ca~aU~iJcrEt~, crva()t1tAamaO'llou~ Kat 1ttrocr61~ (1t.X. oon'ldt). 'E()TllllOOP1'T)O'av8va YArocrO'tlCOVt6patOOPYTlJlQ., 1tOO taUtoxpovox; sivat Ka1 YSAoiov 1t.)::. 0 yovs6~, tOU yOVBro~, eytve 6 yovBa~ tau rovea, 1tA1l9uvnK6~ 01 YOVlOi. "Ollro~, crt6 KOUpeU~ toU KOUPSroc;,1tOO SYlVE 0 Koup6a~ tOU KO\)pea, 1tot6e; eLvat 0 1tAT)HuvnK6~; MiJ1t(oC;oi KOUPlOi; 'HB1taVOaO~ crtTtV YArocrmKTjv j.1ac;p{~a sival B1t1PSPA·ll~VTJ. Kat 1CUpiooc;. EKj.1ai!qme; tiic; jliac;. EVlaia~, 7tpOYOVtlcijc; 'YAOOcr01l~lJ.ct~,tile; 01tOla<; at A1~E1S akoviroc; ~ouv Ka1 Sa ~ouv, oO'ov tmapx.ouv "EAATJVSe;. 'H YAIDcrcrllj.laC; eivat ·~68vucrl !las U1tSPllCPaVeta. Ol 6x9poi wi) "E8vou~aHi va..nlVjl6uOOouv, S1t8paJ...av 'tiJvsicrfkJAitv~tV(ov A6~EroV. I:tiJv avte8vtKitV autTJv 6vepYStav, 1tparto(J'ta'tei 'to KpatOC;,. 'to01toiov aotavtp01troe; ~svontAocpopsi otaq,opouc; u1tllpscriac; ron 1t.x. «IIatoayroytlCo'Ivcrtt'tOUTO» «!vcrntou'to Mavavt~jl6vt~> K.t.A .. 'AIC0j.111to KpatOC; oi:v Emp6:AAel titv vOj.l0geoiav 1tepi ~SVOYAcOOOrov E1t1ypa<prov crta. KQ.'tacrnU.t.a'ta, Ka'tu 'ttlv olJtoiav S1t1tpEm:tal ~~svoYAm(Jcro~ smypa<PTJ,uno 'tTtV npou1to8sO'lV va. 1taPXll Kat <EAAllVl,K"fllC.t.A. 'AvuAoyaOlanpattOvtal eic; papoe; tfj<; yAcOcrO'1lS j.la~ Kat crta.~cra!la~l1cfje; SVlljl6ProO"sroC;;, 01t00e;crtTjv tni..eopamv, 01tOU OXSOOVDAm ot tnAeO1ttlKoi crta9j.lot ~eVOtl'tAO<popoi)vtal. XPT]O'l!101tOtoUV~SVl!Coue; opOUC; n.x. lCaj.l£pj.lav (etlCoVOATJ1t'tllC;)Ilt~6:s (jl6i~tc;) 1tpi:<; pOUj.l (a190uO'« tUnou) lC.rJ •. M6:A,Lcrta 'tue; aYYAl,KUC;
01l~

n

u-

TA EIKO:EI IIPnTOKOAAA

TID: IIPOAOI:IAl:

51

A.tl;Elt;, 'tclt; ypacpouv J.Li: eA.A.llVtKcl ypIlJlJlU'tU 1t.X. l:Kai: 1(. 't.I.. IIATJPllt; 0l1l.uOfJ a:1tOOtopyavCOOlt; O'tO yA,OOOOUCOV ~,;'tllJlU, 'to 01tOiOV 'to KPIl'tOt; OXpE1M:va 1tpooeX1J rot; K6p11Vocp9ul.l.lOU. Ol 1tpo06'tut Ool.tOcp9Eipouv tfJv <El.l.llVtriJv yI.IDOOaV, OUI va U1tOcrKa'l'OUV 'to tOto 'to "E9voc;. "EXOjlEV Ku9fjKOV va o.vno'tu9IDjlEV orov YMoOOtlCOV ElCCPUt.tcrJlOV 1tOD E1ttJXU..A£t crov <EA.A.llVt'ICOV I.UOV 'to oa9po KUtEO'tll"'£VO.

52

KnNIT ANTINm:: A. nAEYPHI::

A '1110"( paqnKov
Ka81lj..l£ptvro~ otamcrroutat on ~ 'EAA1lVtlCll q>oAll ap,,(01tE8aivEl, E.~ ai:tia; 'tfi; &1to"(EVVT)n1CO't1ltO~. 'Aq>avt~6~Sa PI0AOYl1Cro; Kat 'to Kpato; oUBtV1tpa'ttEl. 'EmOE1.KVUEl EyKA.1lJ.Ul't1.1CllV uOlacpopiav. 'H crtancrnlCll UnTlPEma jla~ 1tA1lpOCPOpeion ol 8ava'tot U1tEp!3aivouv 'to.~ "(EvvrlcrEt~. Ka8' ElCacrrov eto~ ~lOujlE8a. KatEatTljlEV AaO~ "(EPOV'tCLW, 0 O1toio; jlO1.paim<; 8VrlO'lCEl.~Eo.v cruveX1O'8fi auti) tl lCatacrtam<;, jlEta Evav ai&va 80. eij..l£Sa E8vo~ aVaIlVTl(J'1.~. Movov 1tapEA8oy. 'Em~ciAAE'tat aj..l£cro; ouvlllllri] 1tOAltlKi] EmAucre(i)~ tOo 01l1l0,,(pa<pllCou. TO. j.LEtpU 1tOO 1tPE1tE1va AT]q>SOUV EiVUl. YV(ocrta, UMa 'to lCp6:tOC;Mv 8EM1 va 'to. Mip1J. 'AnsvcV'tiac;, eq>apllo~Et to. aVti8EtU E~ oa(OY ro<PE1AEa 1tPU~1J."E-. v cp8acrE jlUAlcrta j.LEXPl'tOU <:rIljlEiou vo. lCU'taOtro1C1J 'tOO<;1t0AUtE1CVOU<; avtl va 'too<; u1tocrtllpi~1J. 'A1COIl1l,to lCpatO<; apvdtal vn au~"cr1J to. Emo6jlatu crroo<; 1tOAUtEKVOm;,apvsfrm vo. XPlljlatOOotllmJ "(ajlOU;, apveltal yo. evtcrxuO'1J OllCOVOjllKOO<; ,,(Ewllcre1.C;,apveitat va opyavrocro 011jloypaCP1.1CllV 'tpa1tE~aV, apvEi'tat vo. OOOO'1J xivnrpu "(to. 'tE1CV01t01.iay K.t.A. EVCPto tOtO to Kp6:tOC; EVOjlljlO1toi1laE 'tae; 0.11PMbcrE1.<;(400.000 'EAAl1V01tOl)Aa XUYov'tat E'tTlcrlm<;), ocv <ppovti~e1.'t"v ayujlov jll1'tpOtTlta, OEYVOjl08Etet tllv olxoyevElalCllv npocrtuotuv lC.'!.A.

TA mOEI

ITPnTOKOAAA TID: llP0L10EIAE

53

'Orcv 1tPOcryElr09il'tE Ei~ 'to aEpo8poJ,L10V 'til~ 1tPffi'tEUOUaTl~, 00v aVt1AlljlpaVEcr9E EiC;noinv 1tOA1V~A9a'tE. A1o't1

1tOU01~EL 6 'EAAllV1KO~ pu8jlo~, 'til 'EAAllV1KIl yAU1t'ta, " ·EAAllV1Kl) 81alCocrjlllm~, 'til 'EAAllV1Ka xapalC'tllPtcr't1Ka. IIpe1tEl va cp8acrE'tE mi)v l:uyypou, 61(1 va i6T)n: 'ti)v 'AKPO1tOA1VlCai va ei1tf)'tE on EWeE Ei~ 'ta~'A9"vac;. 'AA.119&C;ai 1tOAE1~jlac; Kai KupiooC; ul 'A8ilvat, mEpouvrm E8vllCTj~ tClU'tO'tlltOC;. AEi1tEl 1tav'tEAroe; a 'EAAllV11COC; puejloC;. Ilpo 1tav'toc; dC; tl)v 'APX1'tEK'tOVl1C"V, " O1toia i11taUOE va slvrn 'EAATlV1K';. _E1tpo(0)(J'E tOUe; 1tpoo'toup)'oue; tTlC; Kat e~EcpuAAicrBll Ei~ 60UAtKOV avnypacpeCl ~evoov vnalcr811nKrov 1tp0'tU1toov. Tn E~ajlpA.IDjla'ta (1t.x. c08EtOV (!) 'A911vIDV, 1t1VaKo9itlCTl, 01KQ..mT] ta, VEOV xripiov ll1toupydou e~0l'tEp1KIDV K.'[.A..) p J,LE til a1toia tYEjllOaV t1)v 1tOA.LVtOu KUAAOUe;,6Ev eY1Vav 'tUXaiOlC;. OUtE 'tuxaiOl~ Et01t08E'tT]911crav arraima ExtpOOf.Ulta (1t.X. 1tAan:iu Koxovextou, Ilcvemcrnuiou svavn (<PE~)). £vavn ~EVOOOXEiou <<XiAtOV» K.t.A.) aV9pOl1[tVOlV J.1Op<prov,~ aKpOltTl ptucrJ,LEvm; XEipac;, KOjlJ,LEVOUC; 1tol>uc;, ci.n:pocrO)1tOUC; cpumo)'VOlJ,Liac; Kai aAAu aVCltP1XtacrnKa aucptAl8ucfjc; ),A.l}1[tlKilc;.'OAa aUta a1topU1tOUV me) va 1tAT];OUV'ti)v lHI'1lAi)v aVTIAll'l'lV 7tEpi aicrBll't1KTjC;'tOU 'EAAllV1leOD pueJ,LOu. Mac; aCPEAAllvi~ouv cr-ri)v KaAA1'tEXviav, " a1toia eYEvvi]s" Kat l1KJ,LacrEvEi~ ti)v 'EAAal>a. 'EmOlooKouV 0m006T]1tOtE va ~EPPt~ci>crouv a1[O t1)v ljIUX';v J,La~ ti)v 'EAATJV11CllV tOEav 1tEpi ffipaiou, romE Kat a1[O au'ti)v ti)v oxo-

a-

a-

54

KONl:TANTINOI

A. IIAEYPm:

may vii }lac; CmOKO\jlOt)Va1tO tT,V ~rooyovov f:8vtKT,V }lac; 1tapaoomv. 'Avri to Kpato<; vel aV€yEiPEt tel OTj~ma xriptn ~aaEl 'EA.A.TjVlKroV 1tpOolaypa<prov, 'ta 01.KOOOllEtOUJ.1<poovro<; 1tpOC; axiom ~tVTjC; voorponiuc, 1tOV 6KtO<; troy MA.roV. oEv 1'Utpt01;ouv ato 1t£Pt~6J..A.OV riic; Xoopac;. Au1'o yt verm E1tttnOEe; Ka1 U1tOOEl1CvU€ton " 1toA.tt€ia tvtaXUEl Kat E8& tOV UV8EA.A.Tjvta}lov. Elrt'UXroc;, 6 <EA.A.TjVlKOe; pu8}l0<; OlaaOO~€'tat xaptc; a'tT)v i8lronKllv 1tpCl)'to~ouA.tav. Ai cpul£nKu1. K(1'tu~o)..(1t X1AlEn&v oev olaypacpOvtat E1tEt(1) to tm8u}louv ol EX8pot tOU "E8vouC;.

T A EIKOtI IIPnTOKOAAA

TJIl:

llPOaOllAt

55

Ai "'EvonAOl 6.uVaJ.IE1~toG "E8vou~ Kut Kata eovrouicv a~flcn:puA.i~ouv tt)v a8vtKt)v dve~aptT]aiav Kal n)v EAeu8epiav ei~ tov'EAA·llV1KOV AaOv. ru'YXpovco~, anotEAOUV t1)v BUVaJ.llKTtVE'Y"u11mv OUI t1)v eBaqnKt)v anOKa-· ttlmamv tfj~ <EAAaBo~ KaL tilv E1C1tATtPCOmV ioecoS&v trov . tou"EA.A.llVtcrflOU. KatacruvE1telaV, ~ 1tAitPT)~ Evicrxumc; 'tOU !tpatou elvat ~rottKTt avaYJCT) Bui titv TIatpiBa J.la~. 'Ev '[OUt01l;, oi 1tOA1.ttKOi, to KpatO~ KUl. ta «1tVeujlUtlKit» U,pUllata crKoc1tijlro~ J.lElcOVOUV !tpatov tOV n.l. a<PTt" peouv anD tac; 'Ev61tAOU~ i\OVajl81~t1)V tT)Ae0PU o1V troy (YENEA),BtutT]pouV u1tapaOeKtOV 1l1.cr8oAOytOV, B1CEPUMV tt)y KOjlJ.lattKt)v E~oucriav crta~ 1tpoa'Yooyac; trov'AvrotatCOV ·A~lOOllat1.Krov, \)1tEpa8j.l1.cruv tnV crtolTtv, enetp8\jIuv rlJv 1COAttlKt)V EvouJ.lucriav croix; EK:r6~ irn:r}pecriut; ctpnncirrd.~ (ujlecroo~ ~Exoopi~E1. 6 1ttOOXOC; tOV 1CA.OUcrtoV Kal. lCatacrtpe<pEtat ~ a1CattOUJ.lEV11cruvaor::A<pt1(6tTl~), 81CeIlPuivouv oi «1tapayovtr::~}) crtar;1tp0j.1119r::iar; troy 'EvonA.oov Auvtlj.l£oov, xapw KEpOOUr;, OEVElCcruYXpovi~r::tUl 6 01tAlcrfl6c;,. £uVOOuvtUl at 1tI:lcrq~ cpucreooc;anuA.Auyai, eUKOA.OOr; KUt11yopOUVtat ol 'AstOOjlatlKOt cbl; «xouVtucoi), «<pucricrteQ) K.t.A.., it crtPU'tlOOtlKT, EK1Cuioeumc; ucrtr::pEi J.If;Bni1ttoxnv cno ci~16J.laxov Kal. EtOljlOnOA.eJ.l:ov toG !tpato6, OU<1<Pll!lovv tt)v O'tpatlartIICT,V iBeuv KalBtaJ.lop<Pcbvouv avnnoA.r::fJ.UCT,v 'VUX0Acylav (1tot6~ 9a 1COMJ.lllcru Ot(1\'1 XPEUloQi);), a1tEtpe'JIUV tt)v OT)jllOupyiav noAeJ.ltlcfjc; PlOjlT)Xa-

o l:tpat6~,

o

·uno

56

KONLT ANTINOE A. ITAEYPHI

via~ Ste; rnv xoopav, Ol6tt aUtO OEv CfU~.UpEpSl croo; avn7tpoacimou<;, j.l£atlsovtru; K.t.A., m:a8eproe; ~EtOUVtat to. KovMAlU Oto. ta<; 'Ev67tAou<; L\UVtlj.l£t~,a1tECfUVEOeaaVtilv 'E8vtKilv ioroptcv ana tOV :Etpat6v (tOUe; avopttlvta~ trov E1t1.cpavrovm:patllAa'trov J.lae; oEv tOu~ EXOUVoihE tie; tilv EXOAilv EUBA7tiorov, oi 'A~lrollatt1coi oEv op1Cisovtat erov 'ApxatoEAA.llvtKOV OPKOV K.t.A..), EmOtOOKOUV uamrpeva \j1Ot)V(EUwxroe; J.lEXP1~atly~fj<; aVE7tltUXro<;)tou<; 'A~lro~attKOO~ a1to iOEOA.6you<; ayrovtO'tll<; Eic; 8vm:6Aou~ 011~0moue; ll1tUA.A.rlA.ou<;, Ka81Eproaav tTJV E1tlAoYilv trov lmo'l'l1<pi(i)v 'A~lroJ.lanKrov J.lEacp troy naveUaol1crov E~Ettiasmv, a.7tOOlmpytivrocrav ta<; ~UattKa<; l>7tllpscriac; troy 'EV()7tAmV .!\UVclj.l£roV, a1tElltlKpUVaV tae; 'Ev6nAou<; L\UVclj.l£t<; ana tTJV EK7taioEUmv (n.x. OlaAE~Et~ 'A~t(i)~atlKrov aie; axoAEia), U1ton~OUV tilv m:panmnKilv lcropiav (7t.x. E~U~VOuv trlV «Avrierucrv») Kal 8gtouv fie; oeU'tEpav uoipov to E1tOC; tau 1940 xnl J.lE7tA;;80<; ciA.AmVtponrov xnl J.lEe60rov, 8~Ucrgevovv -rilv lluxlltlKilv a~iuv -rou Etpu-rou. 'loroj.l£v nov ea 0011YrlcroUVai 7tPOditcrBl<;.

'fA EIKOD llPOTOKOAAA THl: IIPO.6.0DAI:

57

~E7titE10l

·0 EOjYtaO'~O~ 'troy EnEU:ioov 'troy xoouoicroprxdiv yEYOv6tOOV, 1tOU ~E ~pmlcrJ.lOV xni Euqmiav EKaVaV oi "EAAllVE<;, elvci EltlPEPATHl£VOC;. Ilpdreov, Btott anO'tEut EAUXtc:rtOV &;iy~a EUyvOOJ.locrUvllC; 1tpOC;'tOUC;ltpoy6vouC; ~r; Kal BEl),'CEpov, Btot11tapa5€ly~a1;i~0V"Cat ai vEat y€V€ai. M6vov ol "'EAAT]VE<; ltO OA.a ta B8v.., J.l1tOPOUVva xcna X..,80uv Ott E5T)1.uoupYT]O'av xoouoxpcroptc; ~ UVt1crtoi100r;' 1tOAlttO'J.lOOC;(n.x. TISA.aO'YLKrl, MtvoolKrl, MUKT]VaiKiJ. ~pOOiKrl, KAaO'mKil. >AA£~av5ptvrl. Busav'tlVn) Ka1 ~ovov oi "EAAT]VE~ J.lnopoUv va KauXT]80uv Ott ano tB1KOOC; rov 1toAiJ.lOUC; Ka'tllu8uv9ri ~ 1taYKoO'~toc; loropic (n.x. 1tEpmlC01 n6uJ.lOt, 'AA€~avopo~ 1«11 L\ui50XOt, pusaV"CtVai b::O"tpatEtat). 'Em XtAL€tia~, xapu; Etc; Tilv a~iav tiir; qmt...iic; ).La~, um1p~a~v ol KupiapxOl "CouKOO'j.LOU. Ttopu BXOJ..L€Va'tanEK O'Et. ·OcpslA0J.l€V va cruvEA8ooj.LEv,va E1taVSupcoj.LEV'tOV eaueov J.laC;Ka1 va uyoovlO'8ooJ..L€vOta j.L£A.A.OV avta~tOv tOU nnpst...86vtoc; j.Lac;. Oi Ex8poi tOU ESVOUr;EmpaAAouv titv t...rlSllv tOU J..L€yauiou tfjc; CPUAfjC;. ~tllV npoO'1ta8Et(iv tou; autr)v EV'taO'O'Etal Kat Tj unotpOltll Eop"CaO'J.lOUtrov AaJ.lnprov E1tEtEicov tT)e; ttoroptccr J.lae;. ·OnO)O"Otl1tO"CE, slvct Ka'talO'XUVT] va J.lTtVt1j.LUtat Tj E1tEtEl0e; tOU Mapa8Wvoc;, nou elCplV€ tllv tUXT] tfie; EuprimrlC; Kal tOU 1tOA.tttcrJ.lou. NO. j.LTJV t1J.lutat ~ EltEtEtoC; 'ti;r; Ev86~ou Sumac; toii AEcovi80u de; ta~ 0EPJ.lOnUA.ar;, va J.lllv

e-

58

KnNI:TANTINOI:

A. nAEYPHI:

opt<l1:s'tat Tt ViKTl 'tfic; Ea/..a).llvoc;, Tt yEvVllOl.e; 'tou M. 'AJ..f.~avopou, 'ri iopuOl.C; 'tfjc; xoouoxpuropiuq rou, ta Eyt<aiVla '[fie; KoovO'tavnvou7tOUWe;, iopuOl.C; tfie; ~u~aV'ttvfie; Koa).lOlCpa'topiae;, 'ri E7tE'tS10C;'tfje; pooi1Cfje;aJ..IDcrSOOC; no'tfjc; A.tooc;, 01 9piaJl~01 'tou 1912-13, 'ri 7tpocrna9Ela 'tou 1919-1922 010. TJlv o.va~iwOl.v tfie; autolCpa'topiac; 1(.t./... 'Eoro E<p9aouv ol avu7to/"Tl7ttOt 7tO/..l'tlK01. Kai 6 ElC<pU/"lo").iEvoC; \jIWOO1tV&U).lat\lCoc;KOO').lOC;, Jl~V Eop'taCouv OlYtETJlv 61lv 'A1tPlva )..10u 1941, otav ).laC; E7tEtESt, yf:p).laVlKTt aurolCpatopia, 7tOD 01.0.1tpol't11V oopdv 'ritti}911 O"ta DXUpa t;;e; «rpaj.1J,1;;e; M£ta~fi». 'Y1t0XPEolVOUV rev A.aDV va ).l~V n).l~ tae; E7t&'tEioue; tfic; to'topiac; tOU (EO"tOO).li: Ei01Kclc; avacpopae; £ic; ta crxoA.tia, otov rrtpatov, a'tae; i:lCdTlcriae;, O"ta MME 1(.'t.)...), Otl1 va All0).lovf.j ta 1tEpaoJ.Jiva j.1£yaA.:eia, va j.1~V'to. Qva1to/..ij, roatE va ).lilv E7tl9u).li}01J 1tote TJlv E1taVaA.ll\j1iv rmv,

n

n

n

TA EIKOl:I llPOTOKOAAA

THE rrpO~Ol:IAl:

59

'Ioavu:a
·0 'EA..AllvtlCoe; AaOe; UVEKa9sv ~yoovicrell Ot' U'llllAa iosc00lllCnt 5:0 01' al-rTlIlu'tu 'tou lCa911~ptvOU piou. Ta iosro8f1 'tou <EU..lvUCOU "E9vouC; Ka8opi~ov'tUl anD 't1lv 1.mol pi.nv tou, Aaoe; l)1[BPEXOOV onroe; a 'EU"llvtKOe;, J.t£ EVOO~OV Jtap€AHov, mcTr£uEl, ayoovi~e'tul KUt VtKU, xap1V 1.ouvtJCmv ~miie;· Aumux;roe;, 'to lCpatOe; Kat DAOe;a EO].LOe;OU «1tVEUp.Utlt XOV» KOcrJlOU, ouoEV iOaV1.KOVoiom dc; t1lV veoAaiav. OoSEnOtB E1.c;tilv snoxi!v Jlac; 1CU1t010<;Ka811Yllnle; 1taVB1ttO'tTJJliou, lCa1tOLOe;uKuOll)la'(KOe;, lCU1t010e; nOA1'ttlCoC; K.'t.A. cbtE'tu8T! m1lv 'EAAT]V1.JC1lV vEoAaiav KUt 'tfie; cO)liA1lO'£?tEpt l&xvtlC&V. XropiC; iOUvtlCa 1C1vouveuB1 'to "E8voe;. Au't"O to yvmpi~ouv 01. sX9poi 'tau, 01. a1toiot crKOrrlJlmc; u1totpEnouv 'tTtv KPOPOA1lV trov iOBOOOroV 'tfjc; cpUAT\e;J.lU<;."Etm, 0 AUOC;sYKatat..eim:'tul liVEU crK01troV KUt lCu8imatul epJlalOV mae; ~evt1Cae; ?tP01tuyo.voae; ?tapa8pllcrKEtrov, nUpU1tOA\ ttKroV lC1vi]creoov, '1ff:UOoKocrJ.l0gerop1.rov K.t.A., 1tOlJ lCUPWAeKtl.KroC; 6p'YlIi~ouv crtTtv 1tatpiBa J.lae;. 'AnD J.LEya"E8voe;, oi "EA.AT]vec; E~lVav oiX;coc;u1tomoATtV. 'EK1tbt'touv etc; 1tA119ucrJlov J.L£ 1tPOOPlO].LOVevu lCaAO alrt01dYllto, to EUKOAO KEpOOe;, n1v U1toqJlY')'TJV tau u"'{roVOC;. Moipntex, KUta/...TI'Y0uv. de; nlV 1tapalCjl1lv, 'tT]V 01toiav to EVoxo lCpatOC; oEXBtal Kat S1taU~aVEl. "Exouv cmayopBOOBl m1lV sK1taioEUmv tOUe; /"'OYO'tEXv~, 1tOtlltac;, icrt0plKOUe;, O'UyypacpEic; lC.t./.... 01. 01tOi01 s-

60

KnNI:TANTINm: A. ITAEypm;

~UJlVOUV'tllV 1ta'tpioa, 'tllv MEyaA.ll 'Ioea, 'tou<; vucncopoo; 1tOMJlOUe; 1912-13, 'tT)V 1tpoO"mi9EtaV 'tOU 1919-1922, 'to E1tO<; tau 1940, 'tllv au'toSumav tfie; EOKA. Tc iOla 1tpa't'touv Ka1 01.(1'to TtPC01Kov 1tapEA.SOV 'tfi<; cpuA.fie;, f.l£ mc01tOV va u<patpscoov uno 'tT]V JlV'liJlTJv tOU A.aOU 't~v Ioropicv 'tau, TtOU U1tOOElKvUEl.tT]V a~iav 'tau, 1tO\) 1t£plypacpEt 'to napEA.SOV tau 1(al xapao"o"El 'to J.1EA.AOV 'tOU. 'Avri 'to Kpa'tOe; va OlIlO{OTJ1tIlVWUta 'EBVlKa 'loE(O?ill 'tau 'EAA.llVlO"JlOU, 'ta u1tomcoTtu, ta E~IlCPIlVi~El, Olon slvrn Kpa'to<; EX9P1KOV l«l'ta 1taV'toe; 'EA.A'1VlKOU. 'AKOJl11, 'to iototo Kpato<;, otav EKollAoUVtat Eie; rov AnOV to. 'ESv1.lca '10£0)011. 'to. elpo>V£UE'ta1 Kilt J,Lt tnV ~0i1BElaV 'troy Jla~l1crov JlEO'o}VEV11JlEp<OOEroc; bUO"CPllJlEi,to. 'to. Ka'taTtViYEt, matE va U1tO!lIlKPUVE'tfll 0 A.ao<; U1tO alna. 'H MEyaA11 'IbEa, it oTtota U1tOtEMl 'to U1tEp'tatOV tBEOObEe; 'tfi<; <puA.ii<;,EvoxA.Ei'toue; !llO"eA.Allva<;, 1510'[1 yvO}pi~ouv on ~ii EiC;;t~v \jIUX~V 'tau AIlOU, 1tapa 't~v L}1tOUAoV ' 1tOA.E!llKilv 1tOV 'tfie; Kavouv 01. EXSpol 'toU "E9voue;. ·E1t1~6AA.E'tlll Aomov " 1tpO~OA.1) 'tii<; MEyaATJe; 'IBEIle;;, me;; tau uovou iBaV1Kou tau "BAAllVtO"!loi3. Kat otav MYO!lEV MEyaA.TJ 'Iota, EVVOOUJlEV'ti)v a1tEAEugepro(Jlv 'troY a.AU'tpO)'tO}v 'EAAijVo}V, 'tT]V E1tIlVa1tOK'tllOlV 'trov Ka'tEXoJ.iEvow 'EAATJV1Krov Eoacprov Kat 'tT1VbTlIltOUpyillv vsoo "BAArIVlKOU Kpa:tOUC;, J,Lt vsov 'EAATJVllCOV7tOAt'tlO"J.l0V.AU'tolCpa'tOpia Kilt 1tOA1'ttO'JlO<;.Tinots oA1yoltepov. IIavt(oe; crtT]V E1tOXijv !lae;, lCpatOe; bev 1tpoO'cpepet ioaVlKa de; 'tOV Aaov Kat ioiroc; de; 't1)v VEOAataV, 0101:1 oxo7t{Jlroc;;E1t19uJ.1Et01 "EA.Al1VEC;; usvoov oixO}e;;E9vt1Cae;;tmva B10)~Et<;. Knromv, EPXOV't(l1 01. ~EVOl J.1E. otacpopoue;; oo~aO'lae; Kat lCaA01ttOuv to IBEOAoyuco KEVO. 1tOV Ett1'tTlOE<;tBTJJltOoPYTJO'evto Jlt(n~A;ATJV1KOVparoc. x

to

fA EIKOI:IIIPQTOKOAAA TIlL TIP060llAI:

61

"IO'topia
'H 'Ictopin a1to'tEAei tOY aO'cpaAicrtEpov tp61tOV OtaKptpcbcr&(O~ tli~ E8vtKli~ J.La~ 'taU't6tll'tO~ Kat tovcOO'eooc; 'tou 4ppovrlJ.LatOC;'troy <EAA:rivooV . .1t' auto 01 jltO'EAATJVtC; crtpEcpOvtat Evavtiov 'tT]e;JlE enw'tt0').l6v. Katrop8oxrav va 'tr,v u1to~(8).liO'ouv O'~r,v crxoA1.K1l Ka1. 1tave1ttcrtTJlltaKit E1C1taioeUOl Kat OUOlOO'ttKOOe; ,",V EIOUV E~opeAicrel Ct1tO titv oTJJ.LoO'iav~oo"v. 'E1tl 1tAEOV,OtEoCOO'avKat enipaAuv 1tAii80c; ",EUOOOV taxuptO'jl&v, roc;;taxa 1crtOptKOOVaA1l8elrov, J.L£ a1tOtEAeO'lla E~a1tatOuv tOY <EUTJVlKOV AUOVde; ~amKa 9E)lata tOU mpEA96vtoc;; tOU 1t.x. a1CpmtTJPto.~ouv tiJv Icropicv Ilac; eno 2.000 n.X, EVi[lOAa to. E1tlcrtT]llovUCa (apxalOAo),ia, cptA.oAoyia. av8pomoAo),ia., ampOVOllia K.'t.A.) O'tOlIEin 13£Pmrovouv O'tt it ~ooit tOU "E9voue; )lac;; apXi~E1. 'tOUAo.XtcrtOV 7tpO 50.000 Etrov. 'A8tavtp67troe; atitv 1tpooocria tiiC; icrtopim; IlttEXOUV to. 7taVEmcrt"~.1ta, til o1toia, E~opytcrttKroe;, a1tocptuyouv va &OOouv OtOaKtOptK~ Otatpt~ae;;, J.lEta1ttUXtaKaC;; Epyamae; K.t.A. E1tl trov 1tayKoO'lliou CTrUJ.amac;;crta9j.1ii)v TIle;; iotopi~ llaC;;,01tooe;; apa8ffiv, ThAa)lic;, xoouoxpnropfm, Oto.M OOX01,M. 'AA£~avopou, ~u~avttvi} 1tEpi080C;;K.t.A. XapaK'tTJPtu'ttKOV 1tapaoElYlla 1tpooomae;; tfie;; 1mopia<; J.UU; elver, ott 01 U1tO\II"q>101mac;; naVEAAa81KaC;;E~EtaU£lC;; 'rije;; I" Ka1. A' 8&aJ.lTJe;;, E~Eta~OVtat ato J.lu9TJJ.1atfic;; Ioropiac; ano to PtPAiov tlie; I" Aoxeiou «9Ellata VEon:PTle; Kat oUyXPOV11C;; 1mopine; a1tO tie; 1t11),£<;» (op)'. EKB. I:x. f3tf!Airov

va.

62

KflNLT ANTINOE A. llAEYPHl:

1992), onou EXOUV acpatPEo"Et 'tOue; evo6~oue; ~aAKaVtKOUe;1tOAEj.10Ue;,oi onotOl E()11tAamacrav 'tilv <EAA<lOa, Ota va j.1ilv evOuvaJcL.ofhat 'to cpp6vrwa 'tfjc; vEoA.uiae;, Kat zpo~<lUOUV EV"t6vroe; Tilv j.11Kpama'ttlcilv Ka'tOOtpocpijv, Ota va. Qno'YOT)'tEUOUV'toue; VEOUe;j.1ue;. To <EAA.T)VtKOV(!) PtPAiov j.1O:Atma O"tTlP{~E'tat de; 'tOUPKtKUC;nT)yae; n.)::. ctrrncr'tlKTJ (o"EA..290).

ana

TA EIKO:EI IIPnTOKOAAA

Tm: llPOAOEIAI

63

~'t0 OTlJ.1EptVOV·EA.A.T)vtKOVKp6:ioC; oEv 1tEp1AallPavOvnn 'to: eoacpT) 'ta (moia OtKatou'tat. ~ ·EAAIlC;. ME'tO:'tO 1821; 'tEpacmo ~pOC; 1tEPtOX&V 'tfjc; 1taTpiBo~ 1tapEJ.L£lVEU1tO KaToXTiV. 'EXPEtaa9T]O'av vO: yivouv E1taVamIlO'E1C; (1854, 1866, 1881 K.t.A.), a.7tEAEU9EpronKoi nOAEJ.LOl (1912-13, 1919-1922), 01.(1 vO: EnaVa7tOK'tT)90UV J.LE atJla <EAAT)vtKO: £OIlCPT),nou J.L£'ta 'to EVOO~O 1940 T)u~Ti9T]O'UVa.K6llT) 1310:tiic; npoO'apniO'Ero~ tfj~ 6cOOEKavi]O'ou. ' '!lO'toO'ov, ~ B. "Hxeipoc, ~ Kunpoc;, ti 'Av. ProJluAia, it B. MaKE13ovia, i) 'Av. ®plllC11 Kat cpucnlCa i) 'Imvie, nEplJ,tEVOUVtT]V vscv E~OPJlT)mv 'tOU E9vou~, 1310:tT]V a.1tEAEu8ep<O' eiv troy. Ol EX9pot 'tou E8vouC; nponuyavBH;;ouv 1'6.C;«xaJ,tEvac; 1tatp(Baq> Kat 1'Ttv Eyxa'tIlAE1\jllV troy U7tOBOUAroVTJl11J!6.reov tfjc; "EAAIlOOC;.6ton BEV 9EAOUV 'tTtV M. eEAAIlBa, UA.Ait Eva ~TIOna9EC;, EtOlJlOPP01tOV paAKavlKov Kpa'tiOtOv. Ol OEtAOt nOAlnKOt BEV tOAJlOUV va avacpEp90uv, obrs tic; tT]v B. "H1tE1POV, tT]v onoiav ll0A10''ta d.otaVTp01tC1l<;a.1tOKaAOUV NO't1.0V 'AA,paviav, OU'tE Etc; 'tTtv KU1tpoV (nou elvrn ti «"EvrocnC;»;) Kat aO'cpaAroe;, tPEJlOUV va OJltAi]O'OUV Ola 'tTtV 'Av, 8PQ.1CTJv Kat tT]v 'Iroviuv, EVCPnapa 'tae; B1E9vEi~ O'UJl.qxovia~ £yKa'tEA£l\jluV 't1lV B. ®pa1CT)v CAy. POOJ.LuAiav). Elvm Ka8fjKov J.Lac; ti a.nEAEugepromc; 'troy KU'tEXOJ,tEVroV ·EJ...A.llV1KOOVoacprov, 'to o1toiov JlOVOV pl\jl6.crmBec; Kat i:E X8pOl 'toU E8vou~ ,.mopoiiv va apVTJ8ouv.

64

KQNLT ANTINOE A. ITAEYPHI:

01. J.lEyaAOt 1tOl1rtt~ jlac;, 0 Oylft~ 1tVEUjlanKO~ KOO"Il0e;, ~ 'EKKA.llma, 0 I:'tpa'to~, ~ vEDAaia, OAOKAllPO~ 0 'EAAllVl~ KOe; AaOe;, U1taltOUV, 1tO:CflJ8ucriQ., 'tftv ESmptKTlV U1tOKUtO:orcoi V tije; IIatpiSoc;. "OAa to. dAM elvot U1tEKcpuyat. ()Et')..&v il rtPO()Otrov. To 1821 O"UvExi1;Erat, Oton ()EV roAOKAllpro811 .~ U1tEAEU8apoxnc; tiic; 'EAAaooc;.

TA EIKOD: TIPnTOKOAAA THI: IIPOIlOElAl:

65

M&lOv6tl1'CE~

Ai ~Evat J.1El0VO'tT)'tE<; c:rn1V <EAAaoa anOtEA.OUV a<n;J.lavrov nococrov tOU nA.T)8uuJ.loi) tlie; Xropar;. 'Ev routou; OTJ.ll0UP'Y0i)v uo~apcbta'ta 1tpo~.A.i) J.lata, ouuavaAoya npor; J to J.1EYE80<; napouma~ troy. To Kpa'tOr; CPpOV'ti~El010. tli<; tour; ~EVOUC; npOKA.T)TIlCror; nspluuO'tEPOV ano OUOV EVOtaqiPS'tat ou:! roix; "EAA.T)vae;. EiollCc.O'tEPOV,ouov a<popQ. u'tOUC;Tou pKOUe;,'toue; Kti~Et crxoAtia, T~aJ.l{a, xropoue; a8Ai)uEroC;, EV'tEUlCti)pta x.t .. .. A 1(0.1. avato&e; Kauxu'tal Ot' aUto. Tam:oxpovroC;. moue; voJ10ue; onou ola~lOi)v ol TOUPKot, fLn0J.laKpuvoV'tat oi "EA.I..TJVSC;, nroAouv 'tae; a.1C1vi)tOUC;OtOK'tT)ma<; LOJVxui EYKai 'taAtlnOUv 0plUTIlCWe;tae; ns.ptOxae; troy, onou iliivouv to. "EAA.T)VlKaUXOAt'ia, OEVyiVOV'tal €:1t£VOUUEle;, OU'tE'to Kpatoe; EYKa81mQ. EKEi onou unapxouv TOUPKOl opyavroJ,Jivae; aUVUJ.lE1C; 'EAA.TJV1UJ.l0U, 'tOU onroe; LX0A." EUEA.morov LXO1.." 'Amuvojliae;, ExoAt) is.pErov lC.t./..,. 'AA.A.0.a<pi)vEl OA.Orl.i)pou<; Enapxiac; epjlawv de; tae; Toup1C1lCac;E1teKtanKar; pAi'l'E1C;. OR E~patlC" l1EtDVO'tT)e; lvm npov0l-1l0UXOe; Ete; OtKatros l1ata aunKou xui 0TJIlOmOU olKaiou (ai Eppa'iKat KOlVO'tT)tEe; slvci VOjllKa 1tpourona oT)l1ouiou olKaiou, EtOllCOVdT)poVO).1lKOVoiK:alOv, 'to KEV'tptlCOV 'IupaTJAlvov EUJl~ouI..l0V aVT)yops.u8T) de; NOjllKOV. Ilpocomov AT)jlomou 8txniou K.'t.A..) Kat de; CiA.AanpOVOl1Ul, to. onoia U'tEPOUVtat ol "EA.ATJVEe; noUral (a1to~'1J.lt(buEtC; ElCrs.Pl1aviac;, napEl1fXtumc; aic; crxOA.1Ko.~l~A.ia m:pi E~paiOJv K.t.A..).

66

KflNET ANTINO:E

A. IlAEYFm;

'H O'AapUCT, jJ£lov6tTJ~ Kat 11 'AAPavuci), £tVal livEU O'TJtOU 1tO'LVtKOUVOIl-OUKat troy SVOXAnO'ECOV papoc; troy 'EAAi)VCl)V 1tOV KUtOlKOUV d~ EiC;tlit; alCptttKW; 1tEptOxa~. At'OAa~ta<; jJ£tov6'tTJta<; aVE~alpetOlC; E1tEPaAAztO Va s<papflOcrtltj 11 V0Il-0SEma 1t~pl aAAOOU1tWV, BY cruvouaO'Il-£PIl£ tT,V sv{crxumv tOU 'EAATJVlKOU crtO'LXEiou El<; roPlcr~VW; Evmcrtli)tOuc; 1tEplOxat; 1t.X. jJ£tUKlvrlO'Et<; 1tATJ8uO'Il-WVK:t.A.
Il-aaia~ 1tAtlV troy napapuIO'EOlV

T A EIKOD TIPnTOKOAAA THI: IlP06.0:ElAL

67

Ohcovop.iu
tile; Xropac;, KUPlOAeKnXroC; 01£AUm: tilV obcovouicv, -rTJVo1toiav roOTJYllm:v EU; 1tAllPllV ~clp't11mv a1tO roix; ~£vour;;. At 1tAOut01tapayroYllcul. 1t11yai. tfjr;; 1tutpiooc; ~. O'Ko1tij.Loor;; 1tUpuj.L£vouv aVE1Cj.L£tclAM:Utot, Ta 01.XOV0j.11Xa1tpoypaJllla:ta a1tE~M:",aV crtT)v Ilil ~101toi11mtrov OiKOVOj.L1KOOV ouvato'tTJtrov -rfjr;;Xropac;. 'H OiICOVOj.1tKT) pyo.voomr;;, a1tEO'Ko1tllcre 1to.vtote cir;; o tilv AellAacriav tOU e8V1Kou 1tAou'Cou. 'OJ.1Ctoer;; :ypirov «xua mtaA1crtrov», AT]crteuouv ti)v E8vIKilv olxovouinv U1tO tar;; eUAoyia~ Kat tilv 1tPOtP01ti)v trov 1tOA1'tucroV. "AA.Aroc;rs, oi 1tOAlTIKOl roe; 1tprotOV crIC01tOVtroy, Bta~av tOY 1tf,.OUTIcrJ.i.6v. : 'H OiKOVOj.1t1CT) 1tapalCJlll 1tpOetDlj.1o.~Etat Kupiror;; 0111 tfjc; U1tEPxperocrEroe; cr'to E~OO'CEPUCOV tfje; a1toucriaC; 1to.Kat 0"11<; E1tevoucrEooc;cro EO"OOteptKov. Tn xavouv ama, (,h6n E~acr8evouvtec; tT)v OlKOVOj.Llav, E~acreevouv tOV ctpatov, tilV 1ta10Eiav Kat toUe; liAAoue; tOj.L£lr;;opacrEooc; tOU ''E8voue;. rocrte va to xatacrt,;crouv iivicrxupov. ME u1tavo.1ttuICtOv oixovouiuv, OEVaO'KEltat ouVaJllx:f) E~(OteplKll 1tOAl'tllCrl. oute E1tlOtWKOVtm E8vtKOi. m6XOt. Oi aouva'tOt ob::OV0j.11Kroe;,1tapaJ.Lepi~ovtm 1tOA.tTlK&e;. 'E1(toe; troy liAf,.oov, ol EX8poi tOU "EOvour;; 'VEUboVtat 0rev otaBibOUV Ott 'rl 'EAAae; eivm IltU 1t'tooxi) Xopc, 'Ava1Cpl~r;;. To aA110Ee; slvct OtlJllO"EAAllV1Ka mJJ.upepovta bEv tllv a<pi]vouv va uV(I1ttux8fj.
'0 1tOAttlKOe; xoouo;

e-

a-

70

KnNl:TANTINOl: A: IIAEYPm;

"

}.;K01tOe;tfiC; 1tUtcSEiue;dVat ti OtUJl6pcpo>01C;XUpUK~:fjpOC; KUl ti IUmlOOme;, yvmm;rov. 'Ev tOUtOlC;, erti)v Enox"v Jlac;, ti nUtOEla OU'tS xupmcrfipa OtUJlOpcproVSt, obts ')'YOOEle; 1tapelEl, 1tAi)v tfie;, tEXV1K;;e; EK1tatOEUOSroc;. . To ~eoe; (olaJl6pcprome; xapa1Ct;;pOe;) OT]Jll~up'Ydtcil ano ti)v JlEA.ETIlVtfie; 'EAA.l1V1Kfic;ypaJlJ.latEiac; Kat, lCUptroe;,tfie; iertopiac;, 01tOU BV t'G 1tpU~Sl, E~UtpOVtat at av9p«)1tLVat upEtai (alyc08uoiu, T]proioJl6e;" uvopEia, SuppOC;, O./..A.T]A.erYUT],cptAia K.t.A..). OR yvOOO1e; ival unupaitT]tOC; OU1-tOV EE 1tlcrtT]JlOVlKOV EcpoolaOJlOv 'tOU civ9pcimou, 1tpOe; UVTIJ.1EtcOmow trov uvayKrov tfie; ~rofic; (E1tay')'EA.Jlata. ~10nOplOJl6C;, OilCOV0J.11KU r .A.). K.. }.;ta 0X0A.s'ia ti naloEia a1tO~Mn.El. crti)v o\U1tatOaymytmv trov 'EAAT]vonuicSrov, mertS va OlUJlOp<pmvouv KaAOV xapmct;;pa Kat va anOKt"OOUV ')'EV1Kae;yvOOEl.e; E1tt'1tA.sicrnov XPl1crlJlmv 9sJl(J:t:rov (YEmypu<pia, Jla9TlIlatlKU, cpumKTl. ~EVat ,),A.rocroal K.t.A..). }.;ta nuvEmcrtllJlta, it natosia <rovElissl va ()laJlOpcpmvT] tOV X:UA.OVxaPQ1Ctf'j pa Kal va MOT] E~El01X:EuJ.LEVac; yvcOOslC;. Ota va yivouv ol VE.Ol E_1tlCJ't"i) JlOVEe;. '07tmOOtl1tO'tE, 1tPOEX£l ti 'EA.A.T)VOlCEVtPIKTt x:u'tEu8uvmc; tile; 1tatOEiae;. Oi Jlu9T)tui Kal oi <pottT)tut 1tpE1t.S1. a E~EPv ,xrov'tat a1tO ttl crxOA.e'iu Kat ta 1taVE1tlcrttlJlla 1tpmrimroc; K<iA.oi "EA.A.T] VEe;,."OAa ta u1t6A.oma ux:0A.ou90uv. "Epx,ovnn Ka:t6mv. .Ilpdmcrov ~AT]JlU tfie; 1tmOEiae; elvrn ta nUlolCl JlUe;va cpuvouv avta~la 'tfie; ·EA.AllV1KOtTJtOC;.Na d-

TA EIKOI:I IIPnTOKOAAA

TID: IIPOAOI:lAl:

71

rflv rrov. NO. euyvroJlOVOUV 016n EyewftOncrav "EAA.TJvec; Kai Oxl ~ap~ap01 (eaA.fi~) KUt va aicreavIDV'tat cyn (<ei~ 'to 1C£q>6) rov xniet 'to mJP1VO crtEJlJlU 1tOU AEYEtal EJ\AHN» ..1 (Ilsp. rtaVV61tOUAOe;). 'R 'EAATJV1K~ 1talo81a 1tPE1tEl va 1tEPllaJl~uVll 'ta &KO)..ouea 1tpmEuov'ta JlaetlJlatu. rUJlVacrt1Ktl, OIOtt «VOUe;u1\111; EV crroJlUtl UytEl». 'EAATJV1KTJ paJlJlatEta, OUltliv 0.y 4POtloioxnv tau 'EAATJVlKOU1tOAlncrJlOu. 'Icropta, oUI 'tOY nupaOelYJlancrJlov E1C'tfj~yvrocr£roe; tau 1tapEAe6VtO~, Kat J.lOumdj, OU1'tOY auvatcr6TJJlanKov KOcrJlOV.'A1to EKet Kat ntpav, lie; EAeOUV ta U1tOAot1ta Jla6ftJluta, a<pou ~e~airoe; 1CUtaP'YlleoUv ta O:x..Pllcrta Aan VlKU. Ilpoeen, i) 1tUloEia 1tpE1tet va a1taAAayii altO 'tOV acr<pu1C'tlKOV EVa)'KaAtcrJlOV tOU Kp6:toue;, to 01tOtOV O"Ko1tiJlWC; a7t(I'YOP£UEt i]v 'AvrotatTJv 'I01IDtl~V 'EK1taioeucrlv (01 "EAT Al1ve-<; 'tOJllK&r; 01£Kp{6TJcrav Kat oxtKpattK&c;) Kat 1tapaa 3{&t. 'tl)V 1tatOEiav tfir; veoAaiac; cro 1tAfieor; 't&v ~EVrov G"f.o')..jbv, opyavlcrJl&v, KEvtprov cr1touO&v K.t.A. 1tOU eiopauOUV £ie; tl)v 1tatpioa Jla-<; Kat Kavouv ta 1tUtOta Jla~ 0nStl1tOtE eEAEtE, E1CtOr;a1tO uyteic; KaAOUr;uEAATJVac;. 'Ev41 ea E1tPE1tEi) 'EAA~ va U1tEtEAel Ecrtiav uopedxrsCD<; trov BalKaviwv, JlecravatoAttrov. ·Ap6.~wv Kat 'A<pptKUvIDV, oi EX8POt tOU "E6vour; 1tOD EAEYXOUV tliV 1tat8Eiav. Jldc; KatllVtTJcrav va (j1touoa~ouv ta1tat01l1 Jlar; crtilv ... BouAyapia. Ta to& 1taVemcrt1lJlla E~t1t£crav 1tOtOttKror; ei<; titv t£Aeutuiuv ~aeJlioa tfj~ 1tVEUJlanKfjr;. ~81Kfjr; Kat E1t1O'tTJJlOV1Kfjr;1tUpaKJlfj~. IIavO:~lOl KaB11'YTJ'talxnl UAAOl E7ttcrttlJlover; 1tapuJlEpi~oV'tat a1tO t~V avIDtatTJV 1tuloeiav, ~ ahiar; tfir; E1ttKpan;m:ror; <pauAroVKat ~eVOU1tom:TJP11;;0a.atvCOV 'YpatKUArov 11 tOUAO:XtcrtOVaVe1tapKrov. 'AcrcpaAror; uno.pXouv u~16AOyOl Ka8TlYTltat 1tavemcrtTJJliwv Kat 1taVE1t1O'tTJJltaKoi, UAM (1Utoi oev Er~lJ3a.UOUV t~ a.1tD-WE1r; troy, 3t6tt oi E~oucrtacrtai nponuoiiv rou; EAeyX0}lEVOUC; (1«(1< tn,YTltar;».

val "EAATJVe~cruveloTJ'toi Kat tmeptlcpavot OUI Ti]v Ka'tay(()-

72

Kn.Nl:T ANTINOI A. IIAEYPID:

TO. e9VTt Mv 1tpoXropouv sie; t";v icrtopiuv Kai de; tOV 1tOAlncrJ,L6v 'troy mc; J.l~Il1. TO. 1tAit9TJ oiYtf: ypaqmuv loropiuv, OUtE .sTJj.110UPYOUV 1tOAlncrJ.l6v. AtYta to. 000 to. Kavouv ai 1tpocr(01t1KOtlltEe;, to.e; (moiue; YEvvd ~ qmATlKai U1. C)1toialKatEUBUvouv oAincA.l1Pov to "E9voC;. 'Acrq>a~, ai 1tPOcr(01tlK6tl1tEC; Ka9E Aaou slvct uva.A.Orot "[fje; cpuAEt1.Kiic; 1t01.o'tTJtOC;'tau. Al 'EAA.llvtKui ztpomom1Co'tTJtEe; u1tl::pexouv OAroV tIDV CiANoV, onroe; um:peXEl. Kat Tj 'EllllvtlCTt q>UAtl. 'H .s1.amO"tromc; EPXEt(l1. U1tO J.l6Vll 'tTJC; Kat J.ldc; (ha~B~aU:llVE1. on ai 'EAATJVlKat 1tpocrro1t1.K6tlltEC; EIVUl1tUyKocrJ.liou dK'tlVO~OAiae;, Kel 1tpa.YJlUtl, dC; t1)v CPlAocro<piav, to.C; tExvac;, de; t";v icrtopiuv, etc; tae; E1t1crttlJ.lac; Kut YEVlKroC;EiC;OA,UC;tiLe;1tpaYJ.lat01t01.T]crE1.C;tfje; dv9pco1to' 'tTJtOC;, 01. "EA.AllvEe; U1tOtEAOUV 't";v KOpUq>";V tTic; 1tupaJ.li150<;.

'Y1t11p~aJ.lEv oi 1tpo)'toDllJ.llOUpyoi OACOV EKelVCOV 1tODKa.vouv tOV Civ9pcono va ~EXCOpU;1Jano ta sma. 'Edv DEV U1ti'jpxuv 01. "EAATJVEC;,01. U1t6A01.1t01.Aaoi, 01tc.oc;E1taVE1A:ru.l).Iivroc; tOvisEt 6 IIEp1.KAfjc; nawo1touA,OC; (<<"Erullme; 1tpOe; TIavEAA';vtOV xorvov»), 9a ncruv uV9pro1tOE1.sTi. Tac; Em<pavEic; 1tpocrromK6'tlltae; tTic; 'EAA.a.OOC;crtT)v icropicv (1t.x. MtA'ttaOl1C;. «1)iA11t1tOe;,M. 'AAi~avDpoc;, BEAlcrmiptoc; 1C.'t.A.) mae; tEXVa<; (Zeu~1.e;, 'AAKaioc;, IIpu~l'teAl1e;, ~Eloiac; K.t ..A.) crtT!v <plAOcrocpiuv (EJ.l1tEOodfjc;, 'Hp6.KAe1.tOC;.t\TJJ.l6KPt'tOC;, zitvrov K.t.A.) crtac; E1t1.O"t';J.lae;(0aATic;, 'Apicrtapx.oc;. IIu9uyopru;. 'APX1J.ltiDllc; lC.1:.A.) O"tT)V

TA EIKOEI TIPOTOKOAAA TIU: IIPOAOEIAl:

73

1tOA.ltl1C1lV (Ilstotorpmoc, 'A'YTJcriAao~. IItOAEI ..I.(iio~. 'HpnmlOe; K.t.A..), 01. EX9poi tOU E9vou~ mlJ.1EPOV uxomro1touv. OUtE tOUe; uvopuivtac; rcov EXOUVaVEyEipEl oui va IJ:rlv OtU'tT)pOUVtTjv icrtOP1KT]V troy ~vit~TJV. Elvm umcrtEUtOV va crepoiivnn aVOptaVtO~ crtTjv ·EA.Moa 6 "O~TJPo~. 6 IIAoutapxoc;, 6 'AxtAMUe;, 6 UtOA£J.Ulioe;. 01. Bu<;avttvoi aOtOKpatOpE~. 01. yiyuVtEe; tfie; crK&\jferoe;. 07t~ 6 IIpOOtKoC;, 6 SEvocpaVTJC;, 6 ilOcrEtocilVtOc; lC.t.A.. XtA.taoe~ OlaO"TJ~ot 7tpooro1ttKOtT]tEe; tOU "E9vouc; 7tUpUJ.1Epi.~OVtal tEA£i~ anD tOV oTJ~omov Biov xni tTjv £1c1tui.oEumv. '0 avtEevlKOC; Q.tJ'tOc;crKOtaOt0f.l0e; U7tOKUAU7ttEl J.t&pOC; 'tfj~ O'Uvrof.locriu~ xou Emou:OlCEt 01. "EA.A.TJvec;va ~Tjv ~aeouv to 7tapEA.8ov 'tOU~. Ota va f.lTtVxatucroirv U7tEp~cpavoe; A.aO~. .

74

KnNLT~OEA.llAEYPHk

'H 'tEXVTldvat

Etccppame; Crofje;, 'tT]v o1toiav 1tpIDtOt Ena-

pouofcouv 01 "EMllVEC;; de; OAae; t11<;'tae; h:0ll/..cOOEte; (I)OU-

mK.1l. 1tOillme;, CroypacptlCtl, cbotK.1l, YAU1tnKi), apXttElCtOVlKi), xopoc;, 9latpo, ottlYllme; lC.t.A.), &c:nE Ol.lCatroc;; UVUj.1E6a O va EinroJ.1EVon apxucroe; ~ ·EMllVl.lCT] 'tEXVTIntO it ~oVabtlCT]tEXVTl tOU av9pID1tou. I:tlJ,.lEpov OAOl 01 AaOl. aVaTt'tl)craouv 'tE:XVTIV,aAAa 01111l.OUPY01.tfle; tEXVll<; tmfjp~av llOVOV 01 "EAAll VEe;, Ot6n au'tOl. auVEM.~OV 'tTJVioiav tTic; aicr91l'ttKTje;. OR 'EAAllVllCi] 'tEXYll 'twpa OEv 1tpOatatEUEtat a1to to Kpa'toc;;, a1tEvavriue;, KataOUOKEtat. I:t'i]v 1l0umKi)v, 6 AaDe; uq>iatatat lixoPPlmavmv ano pup~apa Q.lCoucrlla'ta. l:'t1lv 1;roypacptlCtlV OEV1tpouYOVta"L at 1tOUdA<lt 'EAA1lVlKai tEXvotpo1tim, 1tOUatO mJvoA6 troy CJUyKPOtOUVti]v 'EAA11VllCT]V1;roypaq>llCllv, uAAa ~EVOq>Sp'tOl Kl1A10WO'Et<;E1t1q>aVElroV. :Etr,v 1toi1lmv, 01tOU aVEKa8Ev dXE Ola1tUtOayroytKOV xapalCtfjpa, OEV1tPOPUAAOVtat a~{al Crofje;, aAAa UlCataA.a~icrnKoe; ElCCPUAAlO"J.!6e;. YAU1tnlCTJvOEV9auJ1a1;o:Eti]v j.1EVEpya 1to\> va Ell1tVEOUVuO/1lAa at0'8tl~ata otav ta PAt1t11e;,UAM Ull0l(1~0j.1EV JJ£ a1tOlCpOuattKa lCataO'lCSUacrl-Lata (1t.x. fmi 1tAu'tEiae; KOArovariou K.t.A.). 'H uPXttSKtOVtK1l xaVEt tTIv 'EAA.1lVtlCO't11tU 'tTJc;;. To 9EUtpO 1tapUlCl-L!l1;m.'0 xopoC;; E~acpavt1;EtUt. <H OOOtlCllJ1UpUiVEtat 1(a1. YEVIKroC;at tEXVat 8vT]0'1C0UVde; tiJv 1tatpioav troy, OtOtt stm E1ttOU:OlCEt to I-LlO"EA.A.11VtKOv Kpa'to<;. EUlCOA.ro<; uvacr8E va Ola1ttcrn.oO'&tE tT,V av8EAAllVtKT]V O

TA EIKOII IIPnTOKOMA

ras

IIP060I:1AE

7S

7tpaYJ.Wnx:ot'ltU d~rov xropov tii~ 'tEXVT}~.'E1tt 1tapuSEiyIlan. Ei~ Eva (11tuimov xrlpiov J.lax:pav tfj~ <EA.A'lvtlCfi~ apXt'teKtOV1.Kii~ (moeiov 'A8Tlvrov), EKti8EVtat d~ to npoaUAtOV tOU ~up~aptKa KataO'KEmicrJ.la'ta Kat EVtO~ S1.Sa.(J1(E'tU1.x:a.1tOlU cbS1.x:i}avtu~iu 'tOG 1tEPt~a.AAOVtO~. 'R IxoKUAIDV TEXVroV ~pu~euEl J.lOVOV£pyu {(J.l0V'tSPVU9>, Sfj9£v, tEXVTt~. ·01t0l0~ <polnrrr)~ toAI.niCTTI va EK8Ecr1J ifpyov ~AATJvtKfj~ tEXVT\C;.anoppi1ttE'tUl OP'YiAro~. Al «uoootxeb malpEial, EA.eyx0J.lEva1. roc; E1tt to 1tAelO'tOV a1to ~EVOU~, 7tporo80Gv OtlSi}1tOtE ~ap~ap1.K6v, ivihK6v, tOUPKtKOV, «<iVUtOA1KOV» K.t.A., apKEi va J.111velvoi 'EAAT\vtKoV, EVq, tautOXpovroc; OAU ta paS16<prova ~oj.L~apSisouv tOV Aaov J.iE. ~EVT\ J.lOUCTtKT} 'tpayouSlu, l.OO'te otav KunOloc; O'tu8xcl J1O<; j.LE'ta&&cn, 'EA.ATlV1KTtJ.lOUCTtKitxni tpayouolu, va <pui\'£'tal nap6.~Evoc;, E~ronKO~. 'R 'EAAT}vtK'; wyo'texvia Ka'tE1tA.ClKroSTJano oopou; P1.PAirov ~EVrov EKSOcrErov, 1tOUE~unTJPe'toGv tac; i01Ka~ rcov OlC01ttjlO'tTJtaC; K.'t .A. 'H E1tlO'tpoqnl O'tT}V'EAA.T\V1KTt'tEXVTJO'UVSEEtUt a~crro~ pi niv E1tlPiroCTtV 'tol) nvsuunrucof Piou trov 'EAAtlVroV. "Eciv SAv O'UJ.lPii auto, t6tE Sa Xa.O'COj.LEV jlEpoc; 'tfje; ESvtx:fj~ ~ 'tUUto'tTJtOc;, 1tpaYj.La not> O'UvroJ.l0'tlKroC;E1t1StroKouv 01. 111crEAA\VEe;. T

1"

76

KONLTANTINOI

A. flAEYPfII.

'0 'EA.A.TJV1KOC; 'tP01tOC; srofic;, aVEKa9EV, ~'to aYOlV\crttlC6e;. Oi rTEUTJVEC;mlvto'tE um; p~av J.1aXTJtai 'tfie; ~rofic;. ''01tOU scp9acrav Kat o,n E1tE'tUxav, to Katoop9rocrav J.tE zpocrml9Eta. OuoEie;, OUOE1tO'tEJ.1aC; o.ptO'E lCan. h <R ,;9tKTJ 'tou uyrovoc; x,apalC'tTJpi~El 'tOY 'EA.A.TJVllCOV tP01tOV scofie;, (nov c)1toiov 0cpEiutat KUt Tj E1ttPirocriC; J.1UC; roC;"E9vouC;. Al.on de; rev YEroypacplKov J.1ac;xropov, Bevs1tl1;ii A.aOc; all vrov, MAa Ao.Oe;A.eOV'tCOV. IloA.Aot 10..0.01.. 'tT]V lcropinv rov £'tUX,E va. UYOlVldc; aeouv, va 1t0A.eJ.1}crouv. OUOEie; OJ.1OOc; s~ amrov E1tOA.EJ.1T1 i os J.1E E1ta9AOV '[T]V oo~av, to ilioe;. OuoEic; E~ UUtrov E9uoiaosv 'tT]V 1;mT]v tau {mEp tOEmorov, U1tE:p n;e; 1tpocrro1tlKfie; tOU a~lOnpE1tEiac; KUt aVEU uvtaUuYJ.1atrov. '0 Tjpmt:trJ.10c; O\a. ,[~Ue; "EA.A.TJvuC;a1tEtEA.El 1tEPU:X,OJ.1EVOV(0.1 VOTJJ.1U 1 1;00fic;. 'H 1ta'tpi~ tOU TjproltrJ.1oi3 /.iYEtUl <EA.AW;. OuoEiC; a.A.AOe; AUOe; 1tEP\ECPPOVTJcrEtOV 9avutov ocrov at "EA.ATJVEe;,. 1. 00 nolot, 1taVtO'tE, E1tEAEYUV'tOV EVOO~OV 9avU1:ov, 1tUpa 'tT]V lioo~ov ~coiJV. I:iuu::pov,; 'EAATJvtKT] vEoA.aia OEVOlOO:mcEtat on 0 crv9poontvoe; Pioe; El:VUl lCu9T1J.1Eptvi] lCu'tQ.KtTJmc;. Af.v EJ.1CPOpEi'tat ano 'to aymvlcrnKov nVEuJ.1a tfie; qmA.fic;. Ct.A.A.a E1tTlpEacrJ.lliVTl a1tO 'tT]v 1tpo1tayuvoa 'troY J.1tcrEAAi}vmv, PE1tEl 1tpOC; rov J.1uA9uKOV piov. Flpojkrromnobv 'ta. <EA.A.TJvo1tOUA.a, tn o1toia Tj nU'tpic; 'ta. 9EMt miv9T!pac;. IlEptpuA.AoJ.1E9u a1tO ap1tUKtlKOUC; YEltovac;, 01. 01tOi01 KUtPOCPUA.alc.'touv va J.1UC; EUPOUV anpoE'tOtJ.1Umouc;, aOUV<l-

TA HIKOD JIPnTOKOAAA THl: JIPOAODAl: tO~,

77

K6<;.

()UI va ~C; Katacmap~ouv. XPElal;Oj.1£9a A.011tOV tilv a()uIKo1tOV E1tarpunvllcnv trov J,.LaXlltrov 'tfjc; rtpcb'trJc; ypUJ,.LJ,.Lfjc;. O{ EX9POt tOU E9vouc; unocncU1ttOUV Kat ()la~po)vouv to ciYCOV1onKOV CPPOVllJ,.La tOU 'EA.A.TjVl1COU Aaou Kat 'tfjc; VEO).ai-ac; J.tf; KllPuYllata nEpi eipiJVT]C;, cruva8eA.<pcOcrf;coC;trov Aaibv, UA.1XfjC; eUllapEiac; IC.'t .A.. ME oUlcpopa cruv9T]J,.La'ta Kat cppacreoA.oyia 'VOCPOBErov, etA..ouv va j.1£'ta'tpevouv 'to 'EAA.TjV1KOV"E9voC; Eie; 1tA.119u(JJ.l6v OEtA.rov Kat ~'ttona9&v nou Evo1U<pepovral IlOVOV ()U! tilv ICaA.onspacnv. 'EIC napUA.AT]AOU, pA.&noj.J£v tOUe; ).I.1cr&A.A.llva<; J,.LE 1tOO"11VE1t1J,.L&A.elaV CPpOVtlt:ouv va E~OVt(ooouv niv E9vocrro-rr,PlOV nOA.eJ,.Ll1Cl}V '1IUX0A.oyiav tfje; cpUAfje; n·x. xpo1tayavoil;;ouv ma crx.oAEia 'tllV avt1. mlcrTje; 9ucri-ac; eipiJVTJv, lCU'tEcr-rpE\jIav de; dOtKUc; 'tEA.eta~ Ta 1tOM:J,.LtKa1tatxvi-&a tOOV1tUl01.00V, npOpUAA.OUV aOtaKOmoc; avrt1tO~lll1CaC; 'tQ.lviae;, lCU1CA.o.CPOpoUV avtt1tOA.elltKa koyo.tEXV1KCt ptpAia, a.p9poypmpouv de; EcpTjf..l£pioac; Kat cpA.uapOUv crt1)v tllA.eOpamv Kata tOU nOAeJ,.Lo.U,Il&XPt Kat 0 EKumo.'t£ U1to.UPY0C; 'E9vtKfje; 'AIlUVT]e; ot.aICllPlmcrEl on eij.J£9u MOe; CPtAetPllV1KOe; K.t.A. romE mo tEAOe; va 5u:;pcotucrat: liv XP£tacr9fj va 1tOAelliJcrroJ..LEV, tOtOe; Sa 1tUP'U to. 01tA.U umEpa ano tE't01a 1 dum EyKECPUA.OU Bvavtiov to.U 1tOAeJ.10U; To crx.eotOv ano.PAenEt crov 'llUXOAoytKO acp01tAtO"J.10 tou "E9voue;, 1tOU EV J,.LEPEt'to E1tttuyxavo.uv, OtOtt EAerlOUV ta J,.L&cralastICfje; EV11llEpo)creroc; Kat to ICpa'tOC;. l 1:'t11V 1tpo.nayuvoa trov EXSp&V tOU "E9vo.Ue;, 80. O:Vt1'tu~COJ.1EV 't1)v icroprcnv 6:AiJSElav, it ono.ia 510UcncEt on 0 "EAAllVtKOe; 'tponoe; scofjc; slvm KaS' OA,OKAllpiav aycoV1crtl-

78

KnNl:T ANTlNOl: A. IIAEVPI:tt

'Ano to. navapxma XPOVta, oi "EAATJV€'~EKaUX&vtO OUl tTJV im:€.poXTJv tfj~ qmAfj~ rorv (0 uuurov), T6 «7t~ J.lTJ ""EAATJV~np~ap09) slvui J.lia aAt)9€.ta 7t0\) E1tE~€.~aio)(m Ioropia X1Att:n&v. KnOe qmATJEXEl tTJv a~iav tOU 1tOAlnO"J.lOUtTJ~. <E1toJJiVOX;,tl <EAA.TJVlKTJ CPUATJ BTJJ.ltoupyi]O"acra acp9acrtov 1tOch~ AtncrlJ.Ov npoEX€.t OArov trov liA.AroV. 'E1tiCiTl~, (I.1tEOEt~Ev nlV a{,lav TIl~ Kat lJ.Eta~ 1tOM:lJ.tKa~ apE't<i~ tTJC;(avopeia, tlProicr)loc;, auw9ucria let.A..), &0. trov (molrov, J.lOVOVaut~ Katrop9ro0"ev va E1tl~aAA1J BUValJ.1K&C; aUtOKpatopia~ - KOcuoxpctopiaq, EVi[>1tapaU1lAroC;;, tl 9da YA&crcra tTJC; 1tAo6tlCJEV to.~ yA.&crcr~ OA.WV trov Aarov tfiC; 'Yii~. To VEOEA.AllVlKOVKpatO~ Ka1. ol Aomot cruvEvoxoi tOU e1tlJ.lEVOuVvo. icrxupi~rovtal on eiJ.l€.9a icrOl J.lEtOUe;;aA.AOUC; Aa06c;;. "01t0\0C; OJ.ltA.1lcrT) to. tTJv avrotEpOtTJta tfie;; cpUAfje;; B J.lac;, xapa1CtTlpi~E'tal «pa'tmcrt1le;;», EVCPo.v lmocrtTJpi~T1 Ott EiJ.l€.9a Iooi J.lE'tou~ yupro A.UOUC;;, E1tutw;9-a. 80. ME zolov 0)lIDC;crtOlXEi'OV Kat ~<i(ff:t noiou xprrnpiou J.lac;;CJU)'Kpivouv j.li: MAoue;; Aa06e;; Al>'t'O Btv )lae; to Uyouv. 'A1tA&C;;,icrXupi~oV'tm au9mpE'troe;, on EiJ.l€.9a 1:crO\ j.li: OA.OUe;OU~ /..aou~ tOU KOcrJ.lOU.ME xprrnpiov tOY 1tOA.ttlt ouov, anOOEIKYU€.tUt tl aVOOtEpOtTJe.;trov 'E)"krivrov, 01. 01tOiOl aVE1ttU~av tt)v qnAocrocpiav, tae;; €1tl(ITflJ.l~. 'taC; t£XVUC;,tt)v 1tOAt'ttKt)V K.t.A., de; E1tOxitv Ka'ta tt)v o1toiav 0ADt aVE~alpEtroc; 01. UA.AOl mot. ilcrav 7tprotoyovot. Ol l..lto'EAATJVEC;cbpa lJ.aC; EJ.lcpavisouvautouc; t toue.; /..nouc; roc;;

e-

TA EIKO:EI ITPnTOKOAAA rm

ITP060:ElAl:

79

7tpO'ttma, roe; TtapaoEiYlla'ta xni 81a8ioouv ~EVOOOUAOl)e;uvttAT]\jIEte; (<<va yivOO~I.f::VEUpo.mut01.), ({'tt 8a TtOUVol ~f;V01» K.'t .A.). '01tooc; <ntlV U'tOI.. .KtlV ~OOtlV'trov uv9pro1tooV umlPXouv U ropatOt 1(Ut acrXTH1Ot, g~U1tvOt Kat PAdKEC;, YEwatOt Kat OEtwt K.t.A., to Tow cruJ..lPUiVEl Kat cr'tllV cruvoA1Kll ~roll 'trov cpUAWV.'OAUl at qmAat oev dvat icr6'tlJ..l0l, icra~lOl, icroMvcuoi. <R uVlcr6'tT1C; roC;v6j.l0e; tiic; <.pucrECOC; 'tiic; KOlVCOKUt viae; KUptapxEi Ka1. ETt! 'trov <.pUAroV. To va U1tEpT]<JmvEurow;9a ol6n EiJ..1E9a "EAAT]VEC;. elvm ot1Caiooj.l1l j.lac; 1tOD pacri~E'tUt crta 1tVEUJ..la'ttKa KUt uA1Ka xotop9ollla'ta 'tiic; <pUAfjC;J..lac;. "If E9Vt1CT]JlaC; u1tf:pT]cpaVEla ~v dvm. Kiln TtapaAoyov, UAAa 1tap<iA.oyov KUt U1t01t'tOV £lVat va ttlV KPUPCOJ..1EV, 01t(Oc; E1t10tolKOUV 01. cEAAT]v6<.proVOl pappap61tAT]K'tOt J..llcrS,AAT]VEC;, 1tpOOtOV xni XE1p6tE!li: pOV 'to tOtO to Kpawc;. TO. cEAAT]v6TtoUAU TtPS1tEl va j.la90uv On UVT]KOUVetc; uiav <pUAT]V.'Ii eTtoia UTtE'tf:A.ecrEVti]v TtVEUJ..lU'ttKTjV 1tpOOtO7topiuv tiic; liv9po.m6ul'toe;. Oi "EAAT]VEC;ncrav oi crKa1tUVEie; tOU 1tOAltlcrJ..lOU Kui Ka't61tlv TtKOAOo91l0'uv ol cIAAm. il19uvroc; 'tolpU va &XCOJ..1EV U1tOcrKEAlcrBii <na £~COtEP1Ka yvoopiO'J.lu'ta tOU TtOAt't1O'1.lOU,uAM mlv'to'tE 1tapUJ..lEVOJ..1EV 7tpOO'tot <nae; Ecrco'tEpllcae; OUVIlJlEle; OT1J..lLOupyiue; 1tOAtncrJ.lou. 'AUooe; 'tE Kui onOT]1to'tE ol cIAAOl Ttpompll'tooe; £OT]JllOUpYT]cruv, to EKavav E1ti upx,aioov 'EAAT]VlKOOVpacrEoov (KUpiooc; Ota 'tiic; AOYtKfjC;, TtOD elvci U1tOKA.elcrtlKll 'EAAT]VlKtl crUAAT]\lflC;). 'AvuvnPPT]tOOc;. oam uPVOuvtUl ti]v U1tEPOX,tlVtiic; 'EAAT]VtKii C; CPUA C;. OEV'to Ttpa:t'touv Bta to KaA6v tTl C;. ii

TA TEXN~TA TaN EX@PnN TOYE@NOYI:
01. Ex8pot tOU' "E8voue; Eopimcovtat av'uJ,J£cru J.lac;. Elvat litoJ.la 1[OU Btaoioouv CJ'U')'1CEKptJ.t£vae; avtE8vtKae; Qm)'l'Ete;, tae; onoiac; J.LE tt)v po,,8Etav tOU KputOUe; (EK1[aioEUow 1(..t.A.) Kat trov j.l€CJ'rovj.l~ucfjc; EVTtJ,J£pcbCJ'EroC;. 1tpOCJ'1taOouv va EmpuAAouv. MEptKa ano auto. til litoj.la, slvct aAA.oq>uA.a J..Ii; <EAA.T)vtKOV avo j.la , to. nEplCJ'ao'tEpa dvat ypaucUA.ot, OT)A.uBt)'EU:rlVocprovOl1tpo06tat. I:'tTJV EX8puct)v 1tpon:ayuvoa, Qvtttu~a'tE TI]v 'EAAT)vtritv mceo/tv, nou UAA.a E~E'tU~El j.lE 'tTJV A.0Y1KT]V Kat UAA.a J1t 'to aicr8T)j.la. '0 "EA.A.T)VOEXEtat tijv 1tEl8cb Kat 'tijv nienv, no't€ 'tt)v E1ttPOA."V. Thotoc; 1tapanA,uvci'tat anD tijv EX8ptKt1V nponayavoa. J.L£'ta'tpE1tE'tat Eie; 1tVEUj.lanKOV BouA.oV 'trov i:x8p6)v 'tou s6voue;. Mt)v tOUe; a<pi]vE'tE va crae; 1[apacri>pouv. Mt)v roix; mtpE1tE'tE ~ nlv aStacpopiav va crae; OnooouMOOoUV CJ"tae;EmB~Ete; rov. I1po'ta~atE nlV c:ll.,,8EtaV,tt)v 61toiav 00A.iroc;anolCpoo'tOUV, iBiro<; CJ'tt)v 1tat&iav. 'H yA.&crcru, it iotopia, 11 8pT)(Jl(Ela, to. t8V\Ka iOEcOOT),o. j.lVT)l-lEia,0 1[0A.1t ttCJ'j.lOe;,'ri CPUA.",11 't€XVT), 0 'tp07tOe; srofje;, 11 apxuiu eootc, o I:tpat6c;, to Aiyaiov, 0 aAfupOltoC; 'EA.A.T)vtcrJ.lOC; £1lC.t.A.., WI 8tJ.1Utu 1tPOcrID1ttlCayta aac;, slvor etj.lata to. o1toia ane; uq>apouv 1tpoCJ'Ol1ttKibC;. EV slvm ~£va, OUtE UBulcpopa, 0A nOl<; CJ'1ComJ.lroc; to. 1tupoumci~ouv. Eivat a#at, Ola 'CUe;0alic;; noiac;; EX0J,J£VXP€OC;va uyrovtcr8iOJ,J£V Kai, liv XPEtUcr8fj, va. 8umucr8roJ.lEv. Elvm o'}'lCoA.t80t 8EJ.1.EA.irov, Kpa'Couv ora1toi> &pa to OiK000J.lT)J.lu toU 'EUT)V1CJ'J.lOU,avo. xtA.u~nae;.

e-

82

KONl:TANTINOl: A. IIAEYPHl:

Ta n:xvaO'j.lata tmv ex.9pmv 'tou "E9vou~ elvor 1tOAAa. 'AvacpEpm O'UV01t'ttK~ J.l€PUCa, bta va bEi~m 'ti)v e1tt't110EtO't11ta rooc 1) 'E1tEtO"; bEY Il1tOPOUV va aj.l(j)tO'pT]'tT10'0uv 011j.lOcr1.eo<;o ilEYQAEiOV 'tou <EAAl1VllCOU1tOAt'ttO'j.lOU, £1tatt voiiv rov 1tOAlncrjlOV j.la~ aopicr'tm~ . .Al1Aaoil, ypacpouv ii Aiyouv Ota 'ti)v O'T]j.lavnKT]v npooipopav trov 1tpoyovwv " , I, !la~, xmpu:; va"" cvcespoov O'U'}'1CEKptJ.lEva 1tpaYllata., crotxda, t1t1voilcrEl~ K.t.A., Ol6n j.lOVOVo.v AeX90uv mYy1CEKpl.!!Eva. motxEia. K.t.A., j.lOVOVtotE cruVElOl1to1tDtEital fJ'EAAl1V1KT]U1tEpOXft. 'AICOlll1, 01tCOC; Ct.A.AOUvu<pepm, J.l€lOOKat a vouv t";V 1tOA.lnO"t1KT]v npooipopdv, {crxuPt~OJ.l€vO\ Ott taxa oiooeot j.lac.;EAapaV "(VIDcrEl.e.; 0.1t0 'tooe;; BupuA.roV{ou~ K.t.A.. cIl9avouv j.laA.tO''tu crtiJv YEA.O\OOS"avaKpipEIUV va u1to(}tl1pi~ouv, on oi Ilmpovoj.1O\ j.lae.; eOl.Oax9T]crav a1to 'tooe;; Ai"(U1t'tiou~, EVq> at lcroptcot yvmpisouv on oEv i» naPXE1 omE Eva avoj.la Aiyu1t'tiou ucr'tPOVOj.lou. 2) 'E1tE10n oevj.l1topOUV va llj.1cptcrPl1't'flO'ouv ol1!locr1.me;; 'tnv IlVCO'tEpo'tT]'ta 'tile;; 'EA.Al1V1lCilc.; puA.il~, lhaSiBouv IlEacp < 'trov M.M.E. Kal 010aO'KOUV cr'tTtV 1tatoEiav, on 'taxa, OA.01 01. Aaol stvat Ioot, on it9tlCc7>c.; 'tooAaX10'tOv. OEV1tPE1tEt va 9EmpOUVtat rum A.aot KatMEpOl. EeJ'tm Kat liv Mv 1tpOcrCPEPOUV lCa.'tt crov o.v9poJ1t\.vo 1toAt'tlcrj.l6. Ka'ta 1tupapiaotv trov E1t1crtl11l0V1KmV bEoO!!Evmv TIle.; PtOAOyiW;, OtalC'J]pucrcrouv 'tTJv icr6'tTJ'ta 'trov <pUAroVKat lea'ta 1tapapiamv 'tilc.; etA.llCptVEiae;; u1tomT]p~OUV on 'to va J..lnv mcrtEul1<; crti)v icro'tT]'ta trov <puA.&v, O'T]j.laivEl O'tl o.1tOotXEcrm 'tnv KU'ta1ttEmv 'trov ... j.laupmv Kat cre lea'tl1Yopouv Y1l1 «permouo». ':AAAU aV't' QUmv ol1Aabft. 3) 'E1tEloi) 8EV j.l1tOPOUv va Uj.lcptcrPll'tftcrouv Ol1j.locrimc;; TI]V O"1touOat6'tTJ'ta tfi~ 'EA.A."vtKiie;; tcrtopia~, 1tpoO"1ta90uv j.lf: Ka9E rpono va TIJV j.lEtcbcrouv Kat tGJpic:oc;.va tiJv a<pmptcrODV anD n)v EK1taiOEUmV, ME 01. "EA.A.l1VE~va !lilv j.l6.90DV 'to EvBo~ov 1tapeA.90v rmv. "Etm, PAt1tEtE 'toue;; ypatlCU/VODe;; eXODV Katop8cOOel tOV a1tOx:A£tcrIlOV tile.; 'EAAl1va vllciie.; 'IcnopiW; o.1tota~ TIlA£OpacrEte.;, paO\Ocpmva Kat e<pll-

T A EIKOII IIPnTOKOAAA

THI: TlPOAOIIAI:

83

J.lEpi5w;. TllAs01tUKUi E1c1tOI·11tatbta. niv 1.mopiav IlUt; bEy yiVOvtUt. OUte ap9p<l ypacpOvtat, ome Kei~va bTHlOGleUOvrm. <H ·EMllVl.K1l imopia a1tOllovoiit<ll, lbcrte 0 'EAA.T)vtlC~ MlOC;, 1tpO 1taV'tOC; tl veoMlia, va a1to~evo6tut a1to to 1tupeA.96v tOUC;. 1:1(01t0C;: it &1UbA.et<ltile; eeVUQ1C; Ilru; tauto'tTl'roc;, 1tOO ~p£t 01 eXepoi tOU B9vouC; £1ttnYYxavouv. '0A.61CA.llpa Ke<pfiA.ata tftc; imopiru; f,1W; exouv KUP10A.el('ttK~ £l;WP<lV1(J{lfl1t·X. 'EAA.T)vtcrt1Kui aU'toKpa'topiat. 4) 'E1tEtbiJ bEV Il1tOpoUV va. aIlCP10'~11'tl]crouv &rtllocriroC; niv KOO'lloimopl1Ci]v 1tapoucriav 'trov 'EA.A.llvtKrov 1tPOO'Cll'IttlConl'tOlV, lCavouv ono~1tote bUI va ,.J.11V 1lcl.9TJ0 <EMT)vtXOC; M16c; 'tOO; ~10ypacpiru; trov J.lEYaA.roVaVbp&v tOO "E9vooC; x.x. 'to K.patoc;, 1tave1ttO"'Cl]Il1.u 1(.t.A.. bEv EKu1CA.o<popT)crav oUte Ilia ~loypacpia 'tOO 1:ffiKpa'tOuc;, ·AP1<J'tO't'EA.OOC;, IIA.6.trovoe;, <J)tA.i1t1tou, ~u~aV'ttvrov UUtOKpatOproV, ~amA.tOlv fA,A.T)vtcrttKWv XPovQ)v K.t.A. 'AKOIlT), a1tomioov nlV &rtev96,.UGlV tiic; lmap~eroc; trov em<p<lvrov 1tpocrID1t1Konl'tc.oV tou "'Eevoue; Ilac;. "Etm, bEV E1tltPE1tOUV va uve'Yep9ii aVbPUl.c; tOU 'OIlTJpoU, tOO <1>tA.i1t1tOO, M1A:ttaBOU, oute tOD M. KorvtOO orcvrtvou, 'tou 'Hpuiliiou K.t.A. 5) 'E1tEtbi} bEY Il1tOPOOV va allcpl(J~lltiJcrouv blll.lOcric.oc;· tOOc; ,;pcolKOUe; mu91l0i>C; Tiic; 'EMllVl1(fjC; icrtopiru;, O'U<J'tT)1J.U'tlKOOC; a1toGlm1tOUv 1t.1,. bEY eop'tti~oV'tal ai 81tEtOUe; reioi 1t.1,. Mapa9&voe;, E>epIlO1tuA.&v, l:aAaJ.1tVOC;, ibPucremc; Btx;uvnvfjc; autoKpu'topiuC;, aAcOcrEroc; TIOA.eroe;, BaA.Kwtlerov 1toA.t~c.ov 1(.t.A. DOte acpi)vouv vo. O't'll8oDV IlVllJ.lfta TCtveoJli~ov'tu, tOUe; EVbO~OUC; crta81l0uc; tfjc; i(J'topiuC; ~uc; n.x. O.KOJ.lT)Kat 'tOV tUIl~OV trov l:aA.Ujl1.V0llaxrov E1t<:OA.T)euv Kui KU'tEO'tpE"ljiav, bev U1tapXEt E1tl~A.T)nK6v IlVTJJ.lftOV b1(1 tOue; ~aA.KaVllcoi>c; 1tOA£IlOUC;,'touC; o1toiouC; lluAtO"'tu a<pTJp£crav ano 'tTlV DAllV tIDV TIavEAAachKrov E~etucrE(Ov. 6) 'E1tEtb1l bEY Jlnopquv vo. ajlcptcr~T)n1crouv bTU.wcrtroC; to JlEyo.A.elrobEC;tmv apxalOEAA.TlVtKOOV jlVTJJleirov, ta exouv <J1C01tijlroC;Eyxu'taAel\VE1, mcomjlroc; Ku'ta.crtpE\j1et xnl oxomJlOl~ Mv avo.mcu1ttOuv. 'E1t1. 1tapabetYllan: <H Kvc.ocro<;

ev

u-

84

KnNLfANTINOE

A. flAEYPHI

KatappSEI, uno 'ta ana9fj ~Aij..l.llata tOU EVOXou KpatOu~, 52 8Eatpa Katacrtp£<pov'tat, tae; xopall{()a~ 1l0Ate; tropa ... aVEKaAmvaV, tOlJe; j..I.uKTJvaiKOUe;CUpot>e;crta rAUKa Nspu t ()tv a<ptlvouv va tOlJe; axolCuAlnvouv, KatExmcrav ~pOC; apxaimv not...eoov (0ii~at, 'Eperpia, 'O/...oue;. Muptuvc K.t.A.), 14.000 EK8Ej..I.ata ta exouv 1tEtaJ.Ltva crt nfkOtta xoptOKat...a()OOV K.t.A.. 7) 'ERElb" ()tv IlJtOpOUV va allcplO'~Trt11crouv tT]v 1tVEUj..l.atlKllV aK't'lVOpOAiav trov apxairov O'UyypacpErov, to 1l1creAA.TJvtKOV1(pUtO~ bEY EKUKAocp6pl1crE tou~ apxa{ou<; cruyypacpEie;, tOUe; ()1toioue; IDq>EtAe va ()tavElllJ (EmA.oyai epyrov) BroPEav ei~tOU~ "EAATJVac;, Ota va E~mvffimJ to XOAtnonxov rou; E1ti1tl::oov. Ta iom 1tpattouv ta ava.~ta nUVEmcrnillta Kat ti poxaA.i~oocra ·AKabTwia. El)'[UXoo.;, b1.acpoPOt EKbOttKOt olxot lCUdocpopouv IlIKPOV 1l0VOV ~poe; tOO tsporrriou cruyypaqmcou spyot> tIDV xpoyov{Ov Ilae;. 'H j..I.T] ihcBom<; tmv 'ApXatrov cptAocr6<prov, notT}tIDV, E1tlcrtTJIlOvrov K.t.A.. axo to KpatO~, E1tlpeJ3mrovEI on auto to 1tava8AlOV lCpatOe; EAEYXEtat anD Ex9pou~ 'tOU 'EAAl1V1KOU "E()TJllomroe; tilv ava'YlCat6'tTltu nA.TJeuO'J.ltaKfi~ au~"crECOC; troy 'EA.Ai]vov, 1tAayiroe; E1tl()troKoUV tiJv usioxn 'tOU 'EA.ATWUCOU/...aou, bla va Katacrtij " 'EAAae; avicrxupo~. 'En£paAov bla VOJ.LOU tae; all~A.olcrEl<; (crto I.KA. J.UlAlcrta), EVc1lIi£ XOAAOUe;tp6xot>e; CL1to9appuvouv tTJV y£vVTJmv nOAAmv 1tat()lroV Kat. qJumKa. otv \)ltocrTI] pit;;ouv tOU~ 1tOAUtE1CVOU~. 'H cruVf:XTJC; 1tponayuvolmc; usorov xpoAi]",eroc; EYKUJlOcr6vTJe;, Tl U1to'tpontl trov uio8emmv, Tl KatUxOA£IlTJmc; tOU oLKoyevElUKou eEcrllOU, at OUcrKOA.tatuvatpo<pilc; Ka1 O'1tOU&Ov 'tEKVrov, .., 6AAet'lfle; oavetoooti]crero~ Kal. E1t10ot1]cremc; trov yaj.1rov (to Kp6:toC; crt XPTJllatObo'tei va ayopucrnc; auroxtvrreo, aA.Aa 0Xl va. lCaVllC;1talbla.K.'t.A..) lCat 1tOAA.UMAa, O'Uj..I.~aA.A.ouvO"ti}v cruvExme; au~avo~vTJ usioxn 'tmv 'EAAi]VroV.
Bvoix; 8) 'E1tElOll otv j.11tOPOUvva all<plcr~T}t"crouv

TA EIKOII IIPnTOKOAAA

nn: IIP06m:1A1:

8S

niv OTJJ.lucriuv roii ~'tpa'tou, 1tpa't'touv 'ta 1tO:v'tu sta va 'tov ll7l:0~u9J.licrouv. ·0 ~'tpa'tor; dvm 'to "EBvoC;. Xropic; o1tota81l1tO'tE KOlvroVtKtl 'to:~t. suva'tat 'to "E9vor; va E1ttSfJ<nJ. Xropir; crrpu'to OUTEuiuv Twipav. MOAu'tama, TO KP(l'tO~ oEV 'ttlJq rov l:'tpa'tov 01tror; 'tOU apJ.losEt .. ~tO'[t OEV9BA£t TtlV 1tpO~OATtV't·rov 'EV01tAroV ).J.O.<; l\uvO:J.lErov. ~t' aUTO othE TO.1taVE1tlcrr~J.lta, OUTE~ 'AKaollJ.lia enJ.lllcrav Ka1tOtE rov ~'tpa'tov, crov o1toiov roou 0CPElA£l'rl na'tpir;. '0 ~'tpa'[or; a1to'tEAEi '[TtV s&crav oo~av 'tfjc; 'EAAaoOe;. 01 EX9poi 'tOU "E9vouC;, xupiroe; 8ta 'trov j.1BO'rovtfje; llaStKije; EVIlJ.lEproO'eroe;,suO'<pTJIJOUV'tour; 'A~troJ.la'tlKOUe;, tOUr; o1toioue; OOOEle;EK 'tOU 1tOAltl1COUKat «1tVEuJ.lunKOU» Kan:(T[llJ.LEVOD E1tUWEi, j.10Aov6tt xo:ptr; O'to.e; llProtKar; 1tpocr1ta9dac; 'trov 'A~troj.1atlKrov U1tapxolJEv crfJlJEpOV. "01t0l0r; Ka9' oioVOi}1tO'tE tP01tOV j.lEtroVEl tOur; "EAAllV~ 'A~lrolla'ttKOUr;, EtVat o.VOlK'tOr;Ex9por; tOU "E9voue;. 10) 'E1tEtsTt OEv j.11tOPOUvva a.j.1<P1O'~1l'tfJO'ouv81lJ.lomroc; n)v E9vl1ctlv Ka1 1tVEUj.1anKtlv cr1tou()ato'tllta 'tfje; 'Op9o('i0~iar;, €1tlxEtpoiJv va 1tAti~OUV tTtv 'EKKAllcriav j.1ac;,Ei'tE ('ita 'troY a1pecrerov, tar; o1toiac; acpi}vouv acruootouc; Kat EOVOoiJv, E1'tE Eu9Bror; 01.0. 1tOlKIAroV 'tponrov 1t.X. Ka'tUPYllmr; uu9itJlatOe; 9PTJcrKEUUICWV,Ka'tupYTJmr; 1tPOO'Euxfje; crta crxoAtta, XroplO'l.1':Je; patOUr; - 'ElCldTJcriac;, 8KKA.llmamUcTt 1tEK ptourrin K.1:.A. 'Ev QVOj.1CLn Ko:nOtar; 8fj9EV aVE~lepT[crKEiae;, n:apE.('ioBT[ o Aaoc; m'tlv 1tP01tUYCLV()lCJttKTtV pamllPtO't11ta ~tvrov BijB 9ev 9pT[crKE1O:JV<J'ti]v 1tpaYJlu'ttlCOtlltCL KtvllO'erov j.16 nOAts. ttKOV crK01t()V 'tT)Vf:~acr9BVIlmv tfjr; ·EAA.aBoe;. 'OO'Ole J.lE'tBXOUV au'tar; Kat 00'01. 'tar; ~01190uv Elvat sEte; X9poi tOU "EBvouC;. L\ton, ~ 'EA.Me; ~acrisEtm erov ITarpuonouov Kat <J'ti]v 'Op90so~iav Kat 0Xl moue; 'IEXro~ci&c; K.'t.A.. 11) 'E1tEtO'tl BEV j.11tOPOUvva all<ptcr~1l't11O'ouv OlllJocriroe;

9) 'E1tE1.()TtMv IJ1tOPOUVva alJ<P1.CJPll't~crouv OlllJOcriroC;

86

KnNI:T ANTINOl: A. IIAEYFHL

'toue; ICtVOUVOUe; Ola'tptXEl to "E9voe; ano 'tae; ustovo1tOU tT)'tac;, Ilae; 'tae; 1tapou016:1;ouv roe; a9mac; 1tEplO'n;pO:c;, 1tOU lhacpepouv ano Ellae; tOue; "EAAT)vac; uovov c1.; 'to 8pllmcEUIla. 'Evql, to &.AT)8ee;ttVUl on at IJ.EIOVOtT)'tce;(acr1lllavtOl ap181lT)'t1KOOC;) EXOUVUhK';V tIDV cruVel0l101V, y/..iIx:Jaav, E8V1K6'tT)'to" 118T), f911lU K.t.A. IIpOKEt'ta1 1tcpi MAOCPUAroV, 1tOU01t01Oe; 'toue; 7tpOmatEuEl slvm Ex8poe; 'tou "E8voue;. 01. (<1COUA tOUPlapT)OcC;» Ofj8EV «avtlpa't01crta{)}, 1tOU u1tEpaIlUVOVtat KaSE aA~ocpuAou 1tupaa+mu n;e; <EAAT(V11cile; yfjc;, 11 oEv ~epouv 't1 KaVOUV 11 1tp6KE1'tat nEpi E~ayopaousvov Iltm::AA:r;vCDv,01. ()1toiOt lC61t'tovta1 Ota 'tn OlKatOOIlata Ka8e ~6VOU crt1)v <EAAaoa, aAAa E1t10EtKTIKroc;a01acpopouv Ota ta oucuu:Olla'ta trov &.Ainpdrrrov <EAATJvoov,1t0l) 1;ouv a'ta Ka'tEX0IJ.EVa 'EMl1V1Ka Eoa.cpT). 12) 'E1tEto1) Oev Ilnopouv va allcptcr~T)'t1icrouv t1)v lHVierrnv d~iav tOU Ct1tOOi]llou 'EMT)VtcrIlOU Ota 't~v IIatpioa, Kata!3aA.AOUV KaSE 1tp0CJ1ta9ElO. a1tOKonfjc; trov &crllmv rEA_ Aaooe; - a1tOOTJIlCDVEAATJvCDv. < "Etot E~T)YEita1 ytati to KpatO~ 0 «1tVEUlla't1lC69) lCO0'1l0e;, O1JOelliav crXe01v J.Ji rev Ctn6oT)IlOv 'EA.A.T)V1crIlOV ElOUV. 'Avtl. va ava1tfux8ij ,.na cruVEXi]C;,1tUlcv1) EmKOtvCDvia IlEta~u lCpanKOOv, 1taVE1ttmT)JltaKIDv lC.'t.A. 1tapay6vcov Kai tfie; 0J.L0YEVEiae;,OUOEV&K:avav. 'Avtl va O1J"{KpOTftcrouv OA6dT)poV 1tpro8unoupyeiov ·A1tooi]J.L0U 'EAAT)V1allO\) J.1f 7ta"(1Coa].l1oue; Opacrtl1Pt6tl1'tuC;, t..mtoupyouv xanoin J.LIKPOu1tl1PEcriav, llaAAoV Ota va olOpt1;ouv T]lJ.Etepone, 1tapa 01(i va cppovtt1;ouv t"v OJlOyeVElUV. 01. Ex9poi 'tou "E8voue; a1tOOUvallOOvouv tTJv 'EAAuoa, J.1f to va t1)v a1tocruvoeouv a1tO 'toue; a1tooTJJlOUC;"EUT)vru;. 13) 'E1tEl0" OEV Il1tOPOUVva aJ.Lq>tcrpT)ti]aouv OT)llocrlroe; on to Atyaiov a1tOfEUi 1;CDTIKOV&pOV n;e; 'EAAuooe;, sx 1teo69T)crav 1tpO 1tOA.wij ~V oT(J.Loypaq>tKTlv, 1tOAl'ttcrttKiJv Kat OilCOVOJl1lCijV KatacrtpocpiJv tmv VTJaoov roo, 1tA1}V IlEptlC&V, 1tOUtae; a~t01t01OUV J.lOVOV «'tOUplcrtlKroe;». 800 vfiooi 't06 Aiyuiou cp9ivouv. Ol lCat01KOl JlEtT)VU-

TA BlKOD llPQTOKOAAA

THl: llPOAOl:IAl:

87

(J'tEucrav, Ej.1Stoo8T)crav Kat t£AOC;, En£pX;E'tat " ep'iu .. :oatC;, 0u 1tOUOEVEnfjA..9EV~OTJ.. 'Avti va tlvantux90uv tlA..1EUnKal ~loJ.1TJx..avial, ix;9uox:a/J...1EPYElUl, ~lotEx;viUl K.t.A... OxrtE va tlv9icrouv OMl at vi\crOl. tOU Aiyaiou, uutat EyxutaAEicp9TJcruv, 0101..1.to J.1t(JEA..A..TJVtKOV Kp6..tOe; Mv 9EAEt ti]v tlKJ.ll1VtOU Alyaiou. To £IEt etOl.lJov npoc; 1tOOA..TJ01V"tac; noA..uE9vlKaC; &tatpeiue; O tOU 1tEtPEMtoU. CH npoOomu tOU Aljniou, elVUl npooocria tfje; <EAMooe;. Ku9fjKOV OMoV J.1ac;ctVUl va tlyrovtcr9roJ.1EV Bla ti]v icrtOptK~v 9aAa.0"0"uv, IJE t~V onoiav ano X;tA1Enac; <JUVOEEtat cpuA~ Kat 010..tae; vilO"ouc; nOD dvm, Bt6..crnuptot tlno ciMvatu J.1vTJj.1Siu ·EA..A..TJvtKOu OA..l'ttcrl.lOU. tou n 14)'E1tEIB,; BEV ,.11tOPOUVva tllJq>lO'~TJt"'O"ouv BTJI.lOmroc; 'tOY 'EA..A..llvtKOV'tp07tOV l;rofje; xni va J.1Ue;(n[Qx;pECbaouv va aKoAou91lcrOOj.1SV ta ~EVU npo'tU1tu, to Kavouv aUto EIJ!JEcrmc;. AllA..uO~ BEV O"OUAiyouv Eu9tc.oC;KUtapyro tT]v 'EAATJVlKT]VJ.l0umKi)v, aAAa t~V 7tEptopil;ouv J.tEXptC;E~acpavicrE~ ano to.. paBlocpoovU K.t.A. To tOtO BlanpUttOuV Kat IJE 'EUTJVtKQ i18T) Kui &91IJa. l:taBtUlcroc;, x6..vovtat ol 'EAA..llV1KOi x;opoi, at 'EAA..TJvt·Kal. KOj.1J.lmcrEtC;, 'EA..AllvtK'; tlPXttEKtOvtx:1l, da6.yonat " ~a i19fl (7tf:pt OtKOYEVEiUC;,o"E~acrJ.10UTJA.1KlroIJlVrov, tlvatpoq>iie; 7tUtBlroV, EVOuJJ,amo.c;, <JUJJ,1tEPUpOpac;,~9t1(&v tlvtlA..Tt'l'EOOV .A...). x.t "Y7tOUMoC;tlcpEA..A..TJvi~ouv tOY tP01tOV, J.Li; tOV o1toiov avtKa9Ev oi "EAA..T]Vr::C; E~A..E1taVtOV liv9pOO1tov Kai tT]V ~ffiilv. 'H 'EAA..llvtK'; KOO"J.Loo.vriA..ll'l'le;,nOD Ka90pi~Et tP01tOV ~fje;, ~a~Etat de; tUe; tl~iac; tfjc; 'EA.A.llVtKO'tfltOC; (10£0.A..tO"j.10C;, tlAAllUYYUT), n9tKai tl~iUt, tltoJJ,tKai tlpEtai K.t.A...) Titv o7toiuv tlOtaK07troc; nA..tlnouv ol EX;9pot tOU "E9vouC;, J.LE tl1tOtEA.EO"llu " K01.VroVtK'fJ J.Ule;~ooil va BKcpuA..i~Etat de; <ruJJ,~ic.ocnv tlv9pc.Q7tooVoix;'roc; iBr::ooBT],n9tKac; tl~iac;, apEtac; K.tA. Mac; tl1tO~EVOOVOUV a1tO rov 'EAA..llV1KOVtP01tOV ~ffi11e;,01(1 va. J.laC;fuq.tll or::viO"ouv.

n

ta

88

KnNl:T ANTINOl: A. nAEYFHL

15) 'E1tEtOft oEv urcopoirv va a!lq>tO'~flTItO'ouv oT]!lomro~ Titv Aa!l1tpotT]'ta 'tfj<; 'EAAllVtKfje; tEXVT)<;,tftv E~aq>avisouv !lE 1tAaYla !lEO'a. . ME crT] !lUlOq>OpOV to Kpa'tO<;. fuc1lpu~av tov m)A.EJlov Ka1:a nav'to<; 'EAAT]VIKOU O''tT]V'tEXVT]. 'H ~EVtKft EiO'~OAT] O''tT]VapXttElC'tOVl1C:1l. J.L0umKi). sroypaq>lK1l, yAU1t'tUCTJ.HEarpov K.1".A. slvoi YEyovoe; nOD 'to J3M1tOJ.LEV Ka9r1J.LEPlv<ill;. Ta~pal3eia, oi o1.ayrovtcrJloi, at ElCeSO'EtC; .'t.A. Ka'tEu9UK vovrm npoq ~EV1'rCae;tEXVOtP01ti.u~ Kat Elm npaYJ.Lutmvouv ' tOV aq>EAAT]VlCfJ.LOV KaAAltEXVtKfj~ Oll!llOupyiue;. I:tftv TIle; 'BAAaoa, anO<PEUYEtUt 'to 'EAAT]V1.KOV.ea E1tPOKEltO 1tEpt 1tapaAOYIO'J.LOU,SO.v OEV~tO 1tpOOoma. i\uO'''CuXcOC;, UI "Cftv Katacrtamv O au'tT]v EUeUVOV'tUl Kat ol KaAAltSXVal, oi 01tOiOl UnOKU1ttOUV de; 'tae; 1t1&O'El<; 'trov 61t01tTCOV~EVOj.lav&v. 'Ioiro<; it I:XOAll KaArov TEXVroV 'tOU ITOAU"CEXVEiOU, 1tpooroCfEv 'tftv dvtiATl'II1V nEpi KaAAOUe; E troy 'Apxatm:AATlVCOV Kat crtftv eEmV 'tllC; E~aA.E KaeE 't1.'to pap~aplKov. 16) 'EnEloTl oEv J.Lnopouv va. aJ.1<PtO'~T]tTJcrouv oT]JlOatror; tT]v unoO''toAftv tfje; natoEiac;., 'to KCtvouv mron"A.&c; siC; tT]v 1tpd~\V, E<papJlot:oVtEc; otaq)Qpa 1tpoypuJl~ta naloEiae;, nOD JlOlpairo~ oOT]Youv de; tijv u<pEAATJVllmv. To xpenxo crUcrtT]Jla natoEiae;, O"KomJlroc; nucrXEl anD ~EvoAa'tpEia, uno~tJ3acrJlo 'tau 'EAAllV1crJlOU, j.LEirom 'tfjc; 'EA.AT]V1KiiC;1tOAt'ttcrttKfjC; OTH.llOupytac;, c11tomdm"m TIlr; 'EAAllVtKfjC; tcrtopiac;, E~a<puVlm tfje; 'EAAllVlKfjr; <PlAOcrO<p1K11<; O"KE\j1ECOe; K.'t.A.., j.lE cruV&1tEta 01 e~EpxOJ.LEVOl ano ta crXOA.tia Kat ta naVE1t1crtTJJlla va UYVOOUVlijV 'EAMloa. IIpOYto<pavEC;, aAAO: J3EJ3alOv. 'H KpanKT] natOEta OllJllOUpyEi av9po'mour; iOEOAoY1K11e;aoptcrtim;. rvmO'El(; acrXE'tOl, acrUvoEtOl npoc; Tj8ucov oxomrv npocrq>EpOVtUl o.<pEtl>roe;, 6Vtp yvrocrEte; yupco ano tT]V 'EA.A.aoa oEv napExovtat. Elver a1t1lYOPEU).J£V<Il. Mia U1tA.llo.vayvoxne; trov crxOA.IKroVKat nnvemcmjncKroV J3tJ3Aicov, ea O'dr; 1tEtmJ on aU,[(l oEv o.nEu8uvovtat npoc; ~EAA.Tlvac;, dAM npoc; unatptoac;.

TA EIKOEI TIPnTOKOAAATHI:

TIPOAOElAL

89

17) 'E1tstoll Mv I.t1tOPOUVva clllcptcr~ll'tnO"o\Jv 011J.1ocriroc; ola tilv 1tPOOOOVtOU "E~ 9voue;, tllV otaA6ouv JJ£ 'tllV tJ1tsPxplirom, 8ta.crn6.8:tmtou 6TJJ·lOmo\J xpnJ.1UtOe;, A£TJAucria tau 1tAo6toutfie; Xwpae;, a1tODwPy6.vcom IBtcotn::ije; OiKovolliac;, xaptcrnKac; 0'U1l~6.~ 0'S1C;Kat J1E ompsiuv cmutmv sie; ~6.poC; -rfie;E9vlKiic; OiKO~ vOIl{ae;. IPpovn~ouv Il6.A1O'ta va Ililv OTJIlOO'101tOWUVtn crtotxsia, Oxrts 6 Aaoe; va JlTJv 1tAllPocpopfital tr,v uAn~ 8m.av. OuoeiC;crrlllspOV 'YVropi~El to xaoe; tijc; olcovouicc. ME 'ti}v lYn:spxpwmv tou KpatOUC; sic; to B~(O'"CEPU(OV, 6~ OTJYouv n)v xwpav EiC; OiKOVOJllKiJV E~6.ptllmV, .~ e1toia au OBTl'YTJcr1JEAIKmc; sie; 1toAtnKi}v U1tOtEA£lav .. 'H olaAu~ t me; tile; OiKOVOlliuC; 9a EX11UJ.1€crouc;E1t1.1ttWaele; crtiJv 1tOAI'tlKllV EA£u9spiav troy 'EAAtlVCOV. 'Ap1t6.~ouv ta.C;1tAOU'to7tapo.ycoytKCtc; DUVCtJlE1C; 'EAA6.ooC;, 131<1a tiJv cl1tOOUVatijc; v J.1IDcrOUVOiKOVOJlIKOOe;.ME clVatJ!lJd]v o Ixovoutcv , OUtS atpat6v, OUtE 1tUl13sia, OUtS KOlVCOVU::aC; tapOXae;, OUtE 7 npoooov EXStC;.clAAa clVa')'KUat1Kmc; Ka'tapPSEtC; .. Kat auto saouv 01 EX9POt tile; 'EAAa13oc;. ' 18) 'E1tS10-q Mv unopoov va aJ.1CPtcr~Tltrlcrouv 0l1J.10criroC; n)v O'1touoatotTJta tfie; 'EAAllVlKfie; 'YAcOcrCJ11e;, v UnoO"Katit 7t'tOUV otu va tilv cp9sipouv J1E tae; AE')'O~vac; «EK1tatOSU'tlKae; J.1Etap pu9IlicrEt9)· 'E7tt~aAA.oUV O"KomJ.1COC; ~EVO A£~lA6yto. xropic; va napX1J Aoyoe; ~ tiVCtYKT] Katapyouv , 'ttlV tpitTJ dim, xut~P'Youv tac; KataATJ~elC; p, ~, v 1t.x· Ptl 'tOO P-Prl to puc; , 1t{~ vU~~1tivmcac;, nA6.tO)v~nA6.'trovue; K.t.A. Ku'rapyouv s')'KA{crete; 1t.x. una PEJ.1cpatov, U:1tOtUlet1KllV K..t:.A., Katapyouv au~TJo"Ete;, UV(lot1tAamacrI-lOUe; K.t ..A. j..l8XPl leal 1ttcOcrEtC; xcttlPYTl.O"uv. ATl.AaoTJ, avti va 1tAou'ti~ouv 'tTjv yAmcrauv,. 'tTJv ntcoxuivouv Kai auto 'to 8eropouv :npoooov, ta KTT]VTJ. Ol SKXUOatO"J.10lTijC; yA.cixrcrTlC;J1uC;,E1tEtUXUV O'tTJv E1tO~ xftv J1ac; tTJV As~t1tsviuv 'troY vsov, ti}v d8uvaJ1iav EKCPP6.cre~ vOTJJ.1atcov Kai !OU u1to~l~aO"J.1ou'tiic;. YAoocr011C;IlUC;, e~ oJ1lAiav VEOU Aaou, EVqJ -rl. yA..&crcruchs1tAacr9TJ, OlEj..lOP~

niv XPllmllOtllta. tii~oixovo] .. ac; d

u-

90

K.nmT ANTINOl: A. ITAEYPHl:

rpro9T] f,1S 't11v n(ipooov trov X1A1EnroV. Tau'toxp6vroC;, oi &X9pol 'tou "E9vouC;, arpou f,1S tOY &nt~AT]9Evra rponov 018amcaAiae;, lCatE<:rt1'}OaV av'tma9fi 'to. upxa1a <EAAT]V1lCO:, npomm90uv va 'to. &~o.<pavioouv 'teA.EiroC;.'Evq" avaAT]9&e; Kat u8tav'tp61t<D1;, 'ta. U1tOlCaAOUv VElCpa.V y')..Jbaoav. '0xoto; O1(E1ttE'tat &vavnov troy 'Apxairov ·EU.T]V1KroV, eiVat E1t1KivouvoC; &X9pOC;tOU "E8voue;. 19) 'E1te1811 BEv ~1tOpoijv va.. u~<Ptcr~T]tT]OOUV8T]~omroe; 'tT)v 'EAA11V1lCo'tT]ta 'trov Ka'teX,o~vroV. &8a<prov ~ae; a1tO 1'ove; ~ap~o:poue; Yeitovac;, 1tpo1tayav8it;ouv to £1ta{crxuV'to «oEv 81E1COUCOU~'ti1tO't'E» Kat 'mu'toxpovroc; 1taptO"tavouv 'tOY 'l'EUt01taA.AUmpa. 8taK11Puoov'tac; (ht «8ev oi80~EV lCal ti1tOtE». 'Y 1tOKptoic; 'IIttOna9Eta. M tOEAATJ vto~6e;. ME noiov 8ucairo~a ol a9AtOt 1tOAtnKOi 6~tAOUV E~ 0vOJ.LatOe;'tfie; 'EAAaooe; Ka1.Myouv on «otv 8\elCOtKEi ...;'EAAae; rinore», Iloloc tOVe; SOOcrE to. 8\lCaimj..l.a va nuparroiivrm 'trov O\lCa1roJ.la'trov tfie; 'EAAclBoC; Enl 'tOlVlCa'tEX0j..l.tvrov Eoarprov 'tfie; IIa'tpiooe;; 'Onotoc Oev O\E1COtKELoa UVtlKouv EiC;'tT)V'EAAaoa, slo vat EX9poC; tou "E9vouC;. Eivat lCa'tan'tuo'toe; npoo6't11C;. Ouode; ouva't(ll va J.lE1.roVlJ11V 'EAA.clOa. To napaOelYJ.lU t 'tOU TIaA.atOAoyou (OUt' EJ.lOVEO"tlv tT)v 1tOAlV OOt oouvm. ..) lCa90pit;Et B1a 1tclV'ta n)v O"taO'lv Ka9E "EUTJvoC;. '0 TIaAatOAoyoe; 8tv e9uO'lacr9TJ J.l11 1tapaoi8rov n)v IIoA.\v, BU1va 'tT)v £yKa'taA.Ei'l'ouv olcnuspwoi 1tOAt'tu(oi, nov 0.va~iroc; Kat 1tapav0J.lffiC; cptpouv to QvoJ.La tOU ~EAA11VOC;. TO. lC(1'tEX0J.lEV(18a<P11, 1tPE1tEl va <l1tEA.&u9Epro90uv. '0£ 1tOWe;OEV01(61t'tE't(118't0'1, BEv eiVat "EAA.TJ v.

"El.l.llV1Kft N£ol.aia, aitKO> &xllvm!
I!JANNH£ METAEA£

KaAOO 'tOY KelOEEAAHNA Kat tilv KelBE EAAHN'IM va ymvu:rOouv Evavtiov 'too acpEA.A.TJvta~ou.Ei~Oa AaOr; npovOJ.1106xmv. <Y1tT)p~a~v 01. Kupiapxot 'tou xocuou, "ExoJ.lEVtar; ouva~tr; va ~avayivmJ.IEv. XPEtelsEtat tEA.OUr; va 1tlatE6am~v EU; tOY eautov j.lar;. 'H o.~ia 'tOU EAAHNOl: ~f\ J.ttaa j.lllr;. To lCa'tEa'tTU.l.EVO oEv tTjv acpi]vEt va EK&]A.ro01j. EAAHNEl:, 'IfTIA.a 'to KEcpaAl.. '0 vEo~appaplaj.lO<; atv 00. 1tEpelO1J.Oi ~EV01 ml).lEPOV EXOUVto. 1tpOltEia atilv UAllC"V 1tpOOOOV,a/ ... Ua'tEPOUV ,;OllCOO<;, :J..u 'l'UX1KOO<;, 1tVEUJ.l,anKOO<;, uva1.a9TlI..I.anlCW<;, 5taVOTJ't1KOO<;. 'EAA:l1VlICi} a 'H Eucpuia U1tEPtEPEi. eH ·EAA.TJvtK'iJ\jIUxft U1tEpEXEl.To 'EAATJVU(OV 1tVE\)~a clvoi aOelva'tov. To 000100T)1tOtE aplatOv Elval ·EAATJvtKOv. EiJ.IE8a 01. ElCAeKtOi. To J.l.UptUpouv oi 1toAlnaj.l,oi, at amoKpatopia1. Kat nl xoouoxparopim j.la<;, 1tOV 6y1. av v xap1.r; m:ftv o.Ku'ta~A.TJtOv 06vuJll j.lac; Kai 01£tT)pi)O"aav Xapu; a'tO aVU1tEPPATJtOV1tVEUj.la 1lU<;. Al OO~U1tOU 1tUPEAOOvtOr; otv EapTJaav. >Avu~vouv n)v civupimaiv «ov, .., noia E~uP'ta:tat J..I.OVOV tJ..l.o.C;. a1to . 'H 'EAAT)vtKTt vEoAaia elvm .., EAnl<; tOU "E8vou<;. To tap t;;c; 'EAAo.oo<;. Atm) ti vEoAaia Oa OPJ..l.Tt01J U1tEAeUva 8epffim] t1)v 'Irovic, 'tov<; telCPOUC; trov npoyovorv J..I.ac;, to.

a-

ed

a-

92

KnNIT ANTINO:E A. IIAEYPHE

J.1VTU..lEtaOU 1tOA.lncrJ.10U J.1a<;. Al>t11V tTtV vEoA.aiav, tTtv t ~Ai1tOUV XtJ..1Ettat. Atlt11 " vEDAaia Mv Sa 1tpo8cOcrlJ. l1r.v 6ypO:",aJ.1£v tTtV Icroptuv ,.tE a~pOtT]tac;;, aU.. J.1EaIJ.1a. To a AiYEl 0 'ESVllCOC; J.1ac; "Yuvoc, Tropo xpSla~oJ.1ESa 61tavo:ctnotv 'EA.A.l1V1KroV",UXroV. 'I\C; 6.PXicrlJ " E1tavacrtacrtC; a1tO tOUe; aautOUC; J.1ac;. Nc 1tpota~roj..lEV tOY ·EAAllVlaJ.l0V, 1tavtOu Kat 1tpOC; OAOU<;.Nd 8Ei~ooJ.lEv t~V t)1[SPT]cpo.VEuIv J.lac;, 8ion Etj..lESa "EA.AT]VEC;. a E1tl<TT]j..lUVroj..lEV, N 01tOU Kal oaov 8uvaj..lESa, taC; E:1C811MOOEt<; j..ll(Jf;A.A.T]vtcrJ.lOU al va K ta<; Kata1tOAqLroj..lEV. LlEX9iits to 'EA.A.T]V1KOV.'ApVT]SiitE to ~EVOV. 'Ava~l1ti)crat£ t,;V EAAAM. Eivm " J.1'ltepa 0A.roVJ.1a<;.'H cprovi) tll<; EPXEtal a1tO ta ~o:S'l trov atrovrov eYEpti)plOV cniAmcrj..la- E1C1CAllcrt<; aYIDVlaSroJ.lEV 1tElcrj..lava t(08roc; U1tEP tiic; MEr AAHl: MEAL. 'EAA.'lvo1touAa c:ncA'lpa, 6.o10:AA.aKta, acruj..l~i~acrta Sa 1tpOXIDP~crOUV t,;V ioropicv. MEta ~icp'l, j..lf. 't~V Eucpuiav Kat j..lf. O,tl xpslacr9ii Sa f)a8l.aouv EJ.11tPO<;.I:ta 1tE1tpOOJ.lEVIl . ti;<; <1m/-.. fi c;.

«Kl

d,iJ. TiJV 'EJJ.aoa,

av 1tpi1cF.l va lmoBavwp£v

Baa eiVUl it d6.rpv'l' M,a rpopO."avei~mBoivem.
ClJptlllEpiKG<; Ml0"tpdl rulJ...o<; 1t0111n1C;, flpafldov

NOJL1t£J... 1904

KnNI.TANTINOI. A. nAEYPHE

TA EllfiJ "m8llAAA TN! ,"4fiJti.
!Jru nupr},r fJt/Jl£ (}Y 6 uvrypUrpali' ixvatplpE I m- uq,l£fu 8parI~ wv ix8piJv 1:oV ~E9v~. llpUTrov. ola l'a . ;rl QP(J{fH'1fu1ml-Ml-' 'It'll tlvl.rov Aaiw.l1xnt. "It mrmyufl'Vfj 'toO; npoij(jwt; xa! Se6f£POV. Ol&' ,'il: jlCt(Jovv oi p ro:tV""lIa; Orl "(1Mpl,Ofl£v m~ :ltpCtt;C'~ tUlY Ira J ~tPI1I>V~ I #fWrQ1:6 ·fIU ·r lJUVpr]eOfW Ol.• lTt cWra6'~iimvt; rob; aplf.dbEL 6fx olflu,piiG1l1JlE::r thlQvTirw t:'tiW 'Co.p iITtli; JIlt;., !fO mroi'{l\J bcc.iv.oz 'KafJl1p.QnviiJf; pi. ·rb. fpyu 1Wl' miliwoov, KaltME 9ft iMh, ti t'iJpa

va

iKJI:.aiJapiCIEDA; rruv .4oyap llXOiJ1rJJV. Kdlfo're o! 'I)nm'OIlm'fC(i 'rij", •b'lla~ (Ja ).oyoOonfUODV; E'var
U::ymrOrpEvKfQV.

(J1)!J./3001l

·EV(Jvp.l,e;'r;E -ro.. Kai -rm n:1M-J.el ea iK~ turiJ iva: Nt.t ti1Wp~ '1 .Qmr;,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful