SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

Menurut Research Center on Academic Success [CRIRES] (2005), pencapaian akademik membawa maksud pencapaian pada tahap tertentu yang diperoleh oleh individu dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan serta kemahiran. Tahap tersebut telah ditetapkan berdasarkan umur, proses pembelajaran yang telah dilalui serta kemampuan individu berkenaan dengan aspek pendidikan, kelayakan dan sosialiasasi. Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menjalankan satu kajian ke atas dua orang murid sekolah rendah yang dipilih. Seorang berpencapaian akademik baik dan seorang mempunyai pencapaian akademik yang lemah. Bincangkan faktor-faktor yang telah mempengaruhi aspek pencapaian akademik kedua-dua orang murid tersebut. Perbincangan seharusnya berpandukan teori-teori Psikologi Pendidikan dan disokong dengan kajian-kajian lepas. Seterusnya, cadangkan langkah-langkah bernas yang boleh diambil oleh seseorang guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid-murid dengan pencapaian akademik yang berbeza. [Jumlah: 30 markah]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful