You are on page 1of 2

TiÕt 31

So¹n ngµy 20.10.2008


tr¶ bµi viÕt sè 2
(NghÞ luËn v¨n häc)
A.Môc tiªu cÇn ®¹t:
1. KiÕn thøc: Cñng cè cho häc sinh kiÕn thøc vÒ v¨n nghÞ luËn ®· häc ë THCS
vµ häc k× II ë líp 10.
2. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho hs kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý, kÜ n¨ng më
bµi, kÕt bµi vµ phÇn nµo vÒ kÜ n¨ng diÔn ®¹t.
3. Gi¸o dôc: hs cã c¸i nh×n c¶m th«ng ®èi víi ngêi phô n÷ ViÖt Nam ngµy xa
B.Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn
1. Gi¸o viªn: G.¸n, bµi lµm cña hs ®· chÊm ch÷a cÈn thËn
2. Häc sinh: Vì so¹n v¨n (lËp dµn ý cho ®Ò bµi viÕt)
C.ph¬ng ph¸p thùc hiÖn: Ph¸t vÊn, ph©n tÝch, diÔn gi¶ng
D.TiÕn tr×nh lªn líp
1.æn ®Þnh líp:
2.Bµi míi
Bµi viÕt sè 2, c¸c em ®· thùc hiÖn ë nhµ. H«m nay chóng ta cïng nh×n l¹i t¸c
phÈm cña chÝnh m×nh.
ChÐp ®Ò lªn b¶ng: H×nh ¶nh ngêi phô n÷ ViÖt Nam thêi xa qua c¸c bµi “B¸nh
tr«i níc”, “Tù t×nh” (Bµi II) cña Hå Xu©n H¬ng vµ “Th¬ng vî” cña TrÇn TÕ X-
¬ng.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
trß
Ho¹t ®éng1 I Ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý
Gv: y/c hs tiÕn hµnh A Ph©n tÝch ®Ò:
ph©n tÝch nhanh ®Ò ra 1. VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn: PhÈm chÊt vµ th©n
phËn ngêi phô n÷ ViÖt Nam thêi xa
Hs suy nghÜ lµm viÖc 2. C¸c thao t¸c nghÞ luËn chñ yÕu: ph©n tÝch,
®éc lËp b×nh luËn, chøng minh
3. Ph¹m vi t liÖu dÉn chøng: LÊy tõ v¨n häc chñ
yÕu lµ tõ 3 v¨n b¶n ®· nªu ë ®Ò bµi
B. LËp dµn ý:
Ho¹t ®éng2 1. Më bµi: Häc sinh cã thÓ ®Æt vÊn ®Ò b»ng
Gv cïng hs tiÕn hµnh nhiÒu c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau song ph¶i nªu ®îc
nhanh viÖc lËp dµn ý cho vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn: H×nh ¶nh ngêi phô n÷
®Ò bµi viÕt ViÖt Nam ngµy xa ®îc thÓ hiÖn ch©n thùc c¶m
(hs th¶o luËn ®Ò xuÊt hÖ ®éng qua 3 v¨n b¶n...
thèng luËn ®iÓm, tr×nh 2. Th©n bµi:
tù c¸c luËn ®iÓm ®¶m a. Kh¼ng ®Þnh nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ng-
b¶o tÝnh hîp lÝ) êi phô n÷ ViÖt Nam
* ý thøc vÎ ®Ñp thÓ chÊt:
- Th©n em võa tr¾ng phËn em trßn
- Tr¬ c¸i hång nhan víi níc non
-> ý thøc s©u s¾c vÒ vÎ ®Ñp thÓ chÊt, vÎ ®Ñp tù
nhiªn cña t¹o hãa ban cho
* Nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp:
- Lßng thñy chung son s¾t
- Giµu søc sèng m·nh liÖt
- §¶m ®ang, tÇn t¶o, chÞu th¬ng, chÞu khã, giµu
t×nh yªu th¬ng chång con, giµu ®øc hi sinh
b. Th©n phËn nhá bÐ, chÞu nhiÒu thiÖt thßi, bÊt
h¹nh
- Kh«ng cã quyÒn lµm chñ ®êi m×nh, cuéc ®êi
“b¶y næi ba ch×m”; h¹nh phóc ®êi m×nh phô
thuéc vµo kÎ kh¸c “r¾n n¸t mÆc dÇu tay kÎ nÆn”;
- H¹nh phóc gia ®×nh nhiÒu khi chØ lµ niÒm kh¸t
khao khã t×m thÊy trong ®êi thùc
- Cã lóc r¬i vµo c« ®¬n cay ®¾ng kh«ng ai chia sÎ
(Xh pk bÊt c«ng träng nam khinh n÷ lµ thñ ph¹m)
3. KÕt bµi
- Kh¼ng ®Þnh 3 bµi th¬ nãi trªn lµ nh÷ng hßn
ngäc ®Ñp, giµu gi¸ trÞ nh©n ®¹o, nh¾c nhë
chóng ta cã c¸i nh×n c¶m th«ng, chia sÎ víi ngêi
phô n÷ thêi xa vµ nay, cã nh÷ng viÖc lµm cÇn
thiÕt ®Ó hä thùc sù sèng b×nh ®¼ng, ®îc t«n
träng phÈm gi¸ còng nh ®îc cèng hiÕn cho xh
- H×nh ¶nh ngêi phô n÷ ®îc kh¾c häa trong 3 thi
phÈm mang nh÷ng nÐt ®Ñp cã tÝnh truyÒn
thèng. Nh÷ng phÈm chÊt ®¸ng quý Êy ®Õn h«m
Ho¹t ®éng3 nay vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ vµ cÇn ®îc ph¸t huy
Gv tiÕn hµnh nhËn xÐt II. NhËn xÐt – söa ch÷a
bµi lµm hs, kÕt hîp nªu lçi, A.¦u ®iÓm
h¹n chÕ vµ söa ch÷a - Tinh thÇn cè g¾ng trong lµm bµi. Kho¶ng 80%
nh÷ng lçi c¬ b¶n, phæ hiÓu ®Ò kh¸ th¸u ®¸o
biÕn - Kho¶ng 70% cã ý thøc tr×nh bµy bµi v¨n theo bè
côc 3 phÇn
- 20% bµi cã chÊt lîng kh¸ trë lªn
B.Nhîc ®iÓm:
- KÜ n¨ng lËp luËn ph©n tÝch yÕu dÉn ®Õn bµi
lµm nghÌo ý
- Cha biÕt tæng hîp, x©u chuçi liªn kÕt c¸c luËn
®iÓm tõ 3 bµi th¬ cô thÓ -> v¨n rêi r¹c, lÆp ý,
thiÕu m¹ch l¹c
- KÜ n¨ng diÔn ®¹t cßn rÊt h¹n chÕ: c©u v¨n luém
thuém, hµnh v¨n rèi r¾m, thiÕu tÝnh trong s¸ng
- KÜ n¨ng më bµi, kÕt bµi cßn h¹n chÕ. ThËm chÝ
cha biÕt më bµi cßn kh¸ phæ biÕn
- Cha cã ý thøc triÓn khai bµi lµm theo hÖ thèng
luËn ®iÓm. ViÕt lan man kh«ng ®Þnh híng ®îc néi
dung.
- Sai lçi dïng tõ vµ chÝnh t¶ cßn nhiÒu
III. Tr¶ bµi. Hs tù ch÷a lçi chÝnh t¶, lçi diÔn ®¹t cho
nhau

3. DÆn dß: TiÕt sau häc “Thao t¸c lËp luËn so s¸nh”