You are on page 1of 4

Giaùo vieân: Voõ Vaên Nhaân – Tröôøng THPT Taân Laâm – Quaûng

Trò
Soaïn 22.10.2008 KHAÙI QUAÙT VAÊN HOÏC VIEÄT NAM
Tieát: 34 TÖØ ÑAÀU THEÁ KÆ XX ÑEÁN CAÙCH MAÏNG THAÙNG
TAÙM NAÊM 1945 (T2)
A. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc: Giuùp HS nhaän thöùc ñöôïc töø baøi Khaùi quaùt vaên
hoïc Vieät Nam töø ñaàu theá kæ XX ñeán c/m 8.1945:
- Söï böùt phaù, phaùt trieån vôùi toác ñoä heát söùc nhanh choùng.
- Nhöõng thaønh töïu cô baûn
- Ví trí heát söùc quan troïng trong toaøn boä tieán trình vaên hoïc daân
toäc
2. Kó naêng: goùp phaàn reøn luyeän cho hs kó naêng tìm hieåu, nghieân
cöùu veà moät thôøi kì vaên hoïc, moät giai ñoaïn vaên hoïc…
3. Thaùi ñoä: Boài döôõng cho hs loøng töï haøo, yeâu meán, traân troïng
vaên chöông Vieät
B. PHÖÔNG PHAÙP:
Gôïi môû, ñoái thoaïi, thaûo luaän nhoùm, thuyeát giaûng, giôùi thieäu vaø
phaân tích.
C. CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ:
1. Giaùo vieân: giaùo aùn, TLTK
2. Hoïc sinh: soaïn baøi theo höôùng daãn trong sgk vaø giaùo vieân
D.TIEÁN TRÌNH:
1. Oån ñònh lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ: Nhöõng yeáu toá cô sôû taïo ñieàu kieän cho söï
caùch taân hieän ñaïi hoùa cuûa vaên hoïc Vieät Nam töø ñaàu XX ñeán c/m
8.1945?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Hoâm tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc xong tieát1
baøi Khaùi quaùt…, hoâm nay, chuùng ta tieáp tuïc tìm hieåu phaàn coøn laïi
cuûa baøi hoïc.

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT


GV & HS
Hoaït ñoäng1 I. Ñaëc ñieåm cô baûn cuûa VHVN töø
ñaàu TK XX – CMT8 naêm 1945:
1. Vaên hoïc ñoåi môùi theo höôùng
hieän ñaïi hoùa:
2. Vaên hoïc hình thaønh hai boä
phaän vaø phaân hoùa thaønh nhieàu xu
höôùng, vöøa ñaáu tranh vôùi nhau,
? Toác ñoä phaùt trieån vöøa boå sung cho nhau ñeå cuøng
nhanh choùng cuûa vh phaùt trieån:
thôøi kì naøy ñöôïc theå 3. Vaên hoïc phaùt trieån vôùi moät
Giaùo aùn ngöõ vaên 11 cô baûn
Giaùo vieân: Voõ Vaên Nhaân – Tröôøng THPT Taân Laâm – Quaûng
Trò
hieän qua nhöõng maët toác ñoä heát söùc nhanh choùng:
naøo? Döïa vaøo söï - Toác ñoä phaùt trieån ñöôïc theå hieän qua
hieåu bieát cuûa em söï phaùt trieån veà soá löôïng taùc giaû vaø
haõy chöùng minh taùc phaåm; toác ñoä caùch taân; söï keát
tinh ôû nhöõng caây buùt; söï tröôûng thaønh
Hs ñoïc thaàm muïc 3 (I) cuûa löïc löôïng saùng taùc; ñôøi soáng vaên
laøm vieäc theo nhoùm hoïc.
? Nguyeân nhaân phaùt -> “ÔÛ nöôùc ta, moät naêm baèng 30 naêm
trieån? Ñaâu laø cuûa ngöôøi” (V.N.P)
nguyeân nhaân cô baûn, * chöùng minh: 2 theå loaïi: Vaên xuoâi, thô
quyeát ñònh?
Hs laøm vieäc ñoäc laäp - Nguyeân nhaân:
+ Do söï thuùc baùch cuûa thôøi ñaïi.
+ Söï vaän ñoäng töï thaân cuûa neàn VH
daân toäc.
+ Do söï thöùc tænh, troãi daäy maïnh meõ
cuûa “caùi toâi” caù nhaân.
Hoaït ñoäng2 + Vaên chöông ñaõ trôû thaønh moät thöù
? Döïa vaøo sgk, cho haøng hoùa, coù ngheà vieát vaên.
bieát moät caùch chung II. Thaønh töïu chuû yeáu cuûa VHVN
nhaát nhöõng thaønh töø ñaàu TK XX – CMT8 naêm 1945:
töïu cô baûn lôùn lao 1. Thaønh töïu veà noäi dung tö
maø vh thôøi kì naøy töôûng:
ñaõ ñaït ñöôïc. - Keá thöøa vaø phaùt huy hai truyeàn
Hs laøm vieäc ñoäc laäp thoáng lôùn: chuû nghóa yeâu nöôùc vaø
Gv: Tinh thaàn daân chuû nghóa nhaân ñaïo
chuû ñaõ ñem ñeán - Ñoùng goùp noåi baät laø Tinh thaàn
nhöõng neùt môùi trong daân chuû-> neùt môùi trong chuû nghóa
chuû nghóa yeâu nöôùc yeâu nöôùc vaø chuû nghóa nhaân ñaïo:
vaø nhaân ñaïo nhö theá + yeâu nöôùc gaén lieàn vôùi yeâu daân
naøo? (so vôùi vaên hoïc (khoâng gaén vôùi vua Nhö tö töôûng trung
trung ñaïi) quaân) ; nöôùc gaén vôùi daân “Daân laø
daân nöôùc, nöôùc laø nöôùc daân); yeâu
Hs laøm vieäc theo nöôùc gaén lieàn vôùi lí töôûng XHCN vaø
nhoùm tinh thaàn quoác teá voâ saûn;
+ quan taâm tôùi nhöõng con ngöøôi bình
thöôøng, nhoû beù trong XH, nhaát laø taàng
lôùp nhaân daân cöïc khoå, laàm than; khaùt
? Döïa vaøo sgk, trình voïng giaûi phoùng caùi toâi caù nhaân, ñeà
baøy ngaén goïn thaønh cao taøi naêng, phaåm giaù, choáng leã
töïu veà theå loaïi vaø giaùo phong kieán, ñoøi bình ñaúng töï do
Giaùo aùn ngöõ vaên 11 cô baûn
Giaùo vieân: Voõ Vaên Nhaân – Tröôøng THPT Taân Laâm – Quaûng
Trò
ngoân ngöõ vaên hoïc trong tình yeâu, hoân nhaân).
Hs laøm vieäc ñoäc laäp
Gv choát laïi vaø phaân 2. Thaønh töïu veà theå loaïi vaø
tích minh hoïa theâm ngoân ngöõ vaên hoïc:
a. Theå loaïi:
+ Tieåu thuyeát: Caùch döïng truyeän töï
nhieân; toå chöùc keát caáu linh hoaït; tính
caùch nhaân vaät ñöôïc xem laø trung taâm;
ñôøi soáng noäi taâm nhaân vaät ñöôïc chuù
troïng vaø dieãn taû tinh vi; ñeà taøi khaùi
quaùt hôn, phaûn aùnh hieän thöïc roäng
lôùn; khaéc hoïa thaønh coâng tính caùch
ñieån hình trong hoaøn caûnh ñieån hình
+ Truyeän ngaén -> phong phuù, ñaëc saéc,
coù nhieàu kieät taùc (Truyeän traøo phuùng
cuûa NCH; truyeän tröõ tình cuûa TLam, T
Tònh, Hoà Zeánh…; truyeän phong tuïc cuûa
Toâ Hoaøi, Kim Laân…; truyeän veà ngöôøi
noâng daân ngheøo vaø trí thöùc ngheøo
cuûa Nam Cao…)
+ Phoùng söï: môùi ra ñôøi töø ñaàu nhöõng
naêm 30 nhöng cuõng ñaõ coù thaønh töïu
(Tam Lang, Vuõ Troïng Phuïng, Ngoâ Taát Toá)
+ Kòch noùi.(Nguyeãn Huy Töôûng, Ñoaøn
Phuù Töù, Vi Huyeàn Ñaéc, Nam Xöông
+ Buùt kí, tuøy buùt.: Nguyeãn Tuaân
Hoaït ñoäng3 + Thô: Thô môùi, thô cuûa caùc chieán só
Gv: y/c hs ñoïc phaàn caùch maïng -> cuoäc c/m: phaù boû nhöõng
cuoái trong sgk roài ruùt qui phaïm chaët cheõ, öôùc leä cuûa trung
ra yù chính coù tính ñaïi, giaûi phoùng caùi toâi caù nhaân, nhìn
chaát toång keát cho vh theá giôùi baèng caëp maét xanh non,
thôøi kì naøy. bieác rôøn.
Hs laøm vieäc ñoäc laäp + Lí luaän, pheâ bình VH.(Hoaøi Thanh,
Ñaëng Thai Mai, Haûi Trieàu, Vuõ Ngoïc
HS ñoïc phaàn Ghi Phan…)
nhôù b. Ngoân ngöõ: phong phuù, gaàn vôùi ñôøi
soáng nhöng vaãn tinh teá, trong saùng,
goùp phaàn laøm ñeïp vaø giaøu coù tieáng
Vieät
III. Keát luaän:
- VH töø ñaàu XX -> c/m 8.1945 ñaït ñöôïc
Giaùo aùn ngöõ vaên 11 cô baûn
Giaùo vieân: Voõ Vaên Nhaân – Tröôøng THPT Taân Laâm – Quaûng
Trò
nhöõng thaønh töïu to lôùn gaén lieàn vôùi
keát quaû cuoäc caùch taân veà theå loaïi
vaø ngoân ngöõ.
- VH thôøi kì naøy coù vò trí heát söùc quan
troïng trong toaøn boä tieán trình vaên hoïc
daân toäc: keá thöøa tinh hoa truyeàn thoáng
vaên hoïc trung ñaïi, môû ra moät thôøi kì
vaên hoïc môùi – thôøi kì vaên hoïc hieän
ñaïi, coù khaû naêng hoäi nhaäp vôùi neàn
vaên hoïc theá giôùi
* Ghi nhôù( SGK - Tr 91 )
4. Cuûng coá:
- Nguyeân nhaân phaùt trieån mau leï?
- Thaønh töïu ?
5. Daën doø: Chuaån bò laøm baøi vieát soá 3 (Nghò
luaän vaên hoïc)

Giaùo aùn ngöõ vaên 11 cô baûn

Related Interests