You are on page 1of 3

So¹n ngµy: 14.11.

2008
TiÕt 47,52 Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ
A.Môc tiªu cÇn ®¹t
1.KiÕn thøc: Gióp HS
N¾m ®îc kh¸i niÖm, ®Æc trng ng«n ng÷ b¸o chÝ vµ phong
c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ; ph©n biÖt ®îc ng«n ng÷ b¸o chÝ víi
ng«n ng÷ ë nh÷ng v¨n b¶n kh¸c ®îc ®¨ng t¶i trªn b¸o
2.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt mét mÈu tin, ph©n tÝch mét bµi
phãng sù b¸o chÝ.
3.Th¸i ®é: båi dìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ
ng÷ phong phó, giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt
B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
- SGK, SGV, thiÕt kÕ bµi so¹n,
- SGK, b¶ng phô
C.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt
hîp nªu vÊn ®Ò, trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái. TÝch hîp
víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n
D.TiÕn tr×nh bµi d¹y
1.æn ®Þnh tæ chøc
2.KiÓm tra bµi cò:
3.Bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV Néi dung cÇn ®¹t


vµ HS
*Ho¹t ®éng1 I.Ng«n ng÷ b¸o chÝ
GV híng dÉn HS t×m 1.T×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n b¶n
hiÓu mét sè thÓ lo¹i b¸o chÝ
v¨n b¶n b¸o chÝ a.B¶n tin
Ph©n tÝch VD SGK VD ( SGK)
nªu ®Æc ®iÓm chung -> Mét b¶n tin cÇn cã thêi gian, ®Þa
cña b¶n tin ®iÓm, sù kiÖn chÝnh x¸c nh»m cung
GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi cÊp nh÷ng tin tøc míi cho ngêi ®äc

*Ho¹t ®éng 2 b.Phãng sù


Ph©n tÝch vÝ dô nªu VD ( SGK)
®Æc ®iÓm chung cña -> Phãng sù b¸o chÝ vÒ thùc chÊt
phãng sù còng lµ b¶n tin nhng ®îc më réng
GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi phÇn têng thuËt chi tiÕt sù kiÖn vµ
miªu t¶ b»ng h×nh ¶nh ®Ó cung cÊp
cho ngêi ®äc mét c¸i nh×n ®Çy ®ñ,
*Ho¹t ®éng3 sinh ®éng vµ hÊp dÉn
Ph©n tÝch vÝ dô nªu c.TiÓu phÈm
®Æc ®iÓm chung cña VD ( SGK)
tiÓu phÈm -> ThÓ lo¹i gän nhÑ, giäng v¨n th©n
GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi mËt, d©n d·, thêng cã s¾c th¸i mØa
mai, ch©m biÕm nhng hµm chøa mét
chÝnh kiÕn vÒ thêi cuéc
*Ho¹t ®éng4
Nªu nhËn xÐt chung 2.NhËn xÐt chung vÒ v¨n b¶n b¸o
vÒ v¨n b¶n b¸o chÝ chÝ vµ ng«n ng÷ b¸o chÝ
vµ ng«n ng÷ b¸o chÝ a.B¸o chÝ cã nhiÒu thÓ lo¹i vµ tån t¹i
HS chia nhãm nhá ë hai d¹ng chÝnh
( Theo bµn) trao ®æi b.Mçi thÓ lo¹i cã yªu cÇu riªng vÒ sö
th¶o luËn tr¶ lêi c©u dông ng«n ng÷
hái, cö ngêi tr×nh c.Chøc n¨ng chung: Cung cÊp tin tøc
bµy tríc líp thêi sù, ph¶n ¸nh d luËn vµ ý kiÕn
cña quÇn chóng ®ång thêi nªu lªn
quan ®iÓm, chÝnh kiÕn cña tê b¸o,
nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x·
4.Cñng cè, dÆn dß héi
II.Ghi nhí
III.LuyÖn tËp
-HS lµm bµi tËp 2 t¹i líp
- Bµi tËp vÒ nhµ: BT 1+ 3

Giê sau tr¶ bµi viÕt sè3

TiÕt 2

1.æn ®Þnh tæ chøc


2.KiÓm tra bµi cò:
3.Bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV Néi dung cÇn ®¹t


vµ HS
II.C¸c ph¬ng tiÖn diÔn ®¹t vµ ®Æc
trng cña ng«n ng÷ b¸o chÝ
*Ho¹t ®éng1 1. C¸c ph¬ng tiÖn diÔn ®¹t.
Nªu ®Æc ®iÓm vÒ a.VÒ tõ vùng
diÔn ®¹t trong phong VD ( SGK)
c¸ch ng«n ng÷ b¸o -> Tõ vùng trong ng«n ng÷ b¸o chÝ
chÝ hÕt søc phong phó, mçi ph¹m vi ph¶n
HS chia 6 nhãm ¸nh, mçi thÓ lo¹i b¸o chÝ l¹i cã mét líp
+Nhãm1,2: t×m hiÓu tõ vùng rÊt ®Æc trng
vÒ tõ vùng? b.VÒ ng÷ ph¸p
+Nhãm3,4 t×m hiÓu -> C©u v¨n trong ng«n ng÷ b¸o chÝ
vÒ ng÷ ph¸p? rÊt ®a d¹ng, thêng ng¾n gän, s¸ng
+Nhãm5,6: t×m hiÓu sña, m¹ch l¹c ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin
vÒ c¸c biÖn ph¸p tu chÝnh x¸c
tõ? c.VÒ c¸c biÖn ph¸p tu tõ
HS trao ®æi th¶o luËn - Kh«ng h¹n chÕ c¸c biÖn ph¸p tu tõ
tr¶ lêi b»ng b¶ng phô tõ vùng vµ có ph¸p
sau ®ã cö ngêi tr×nh Sö dông kh«ng Ýt h×nh ¶nh vÝ von,
bµy tríc líp so s¸nh, Èn dô, ho¸n dô, ®¶o ng÷,
GV chèt l¹i song song phèi hîp c©u ng¾n víi c©u
dµi....
-> nh»m diÔn ®¹t chÝnh x¸c, cã h×nh
¶nh vµ nh¹c ®iÖu thÝch hîp víi tõng
néi dung vµ thÓ lo¹i
- ë b¸o nãi: ng«n ng÷ b¸o chÝ ®ßi hái
ph¶i ph¸t ©m râ rµng, khóc chiÕt
- ë b¸o viÕt: khæ ch÷, kiÓu ch÷ phèi
*Ho¹t ®éng 2 hîp víi mµu s¾c, h×nh ¶nh.. t¹o
Nªu vµ ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm nhÊn trong th«ng tin
®Æc trng cña phong 2.§Æc trng cña ng«n ng÷ b¸o chÝ
c¸ch ng«n ng÷ b¸o a.TÝnh th«ng tin thêi sù
chÝ? b.TÝnh ng¾n gän
GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi c.TÝnh sinh ®éng, hÊp dÉn

*Ho¹t ®éng3 III.Ghi nhí


GV híng dÉn HS lµm IV.LuyÖn tËp
bµi tËp luyÖn tËp -HS lµm bµi tËp 1 t¹i líp
- Bµi tËp vÒ nhµ: BT 2
4.Cñng cè, dÆn dß
Giê sau so¹n bµi ChÝ PhÌo

Related Interests