பனைக இராம

இராமாயண தி
பனைகயி ப
கிய ப
ெகா கிற . இராமயண தி
தீயவளாக கா ட ப
ளா . இராமேனா ந லவனாக சி திாி க ப
ளா . அ
ேநா கினா , அவ
ேம ெகா

ேநா கினா

டவனாக

பத

சி திாி க ப

ப ந ைகயான
இராமேனா, பதி

ளா

தவ

ெச

கய ேபா

ெகா

ப தினி விரத

ெபா , ந

தர வய

ளவ

ஆவா .

.

பனைக பிற
ேபாேத அவ த தா
வி சியி தா .அவ க களி அழைக
ந ைக இவ என ெந ந

காத

.

பனைக இராமைன ச தி

ம வயைத அ

இராமாயண தி

இண க

பனைக

ைகேகசி ம
பா
னி
மீனா சி எ

ெந

நட தவேரா நா

வா மீகி இராமாயண தி இராம
பனைகைய வ ணி கிறா .

தாடைக ஆகியவ கைள
அழகி
அைழ க ப டா . க ப

, ேத ம

தாமைர உைற

இராம

வ ணி கிறா

பனைகயி

ைண

.

றி பி

விசாலா சி எ

enam bhaja vishālākSi bhartāram bhrātaram mama |
asapatnā varārohe merum arka prabhā yathā || 3-18-5
அேத பா

பனைகயி

விசாலா சிேய எ

சியி

ேபா

கிறா

ேபா

ப டன . அ

இைடைய பா

ெப

மீ

ārōhaḥ ெகா

.

ைம ெகா வதாேலேய, ஆ

ேபாலேவ, வடெமாழியி

சிற த (वर) இைட/ பி ட

பான இைட எ

ஏ தைல

ெபா

றி


பட आरोहः ārōhaḥ எ

அைழ க

ற ெசா

ற ெசா

னி

சியி

உ வான .

आरोहः ārōhaḥ 1 One who mounts, a rider, -2 Ascent, rising, mounting, ascending, riding; -3 An elevated
place, elevation, alti- tude; height; -4 Haughtiness, pride. -5 A mountain, a heap. -6 A woman's waist; the
buttocks; सा रामा न वरारोहा Udb.; आरोहै निबडबृहि त बिब बैः Śi.8.8.; Bhāg.1.6.16. -7 Length. -8 A kind of
measure. -9 A mine. -10 Descending.
வடெமாழியி
ப தினி

வல ன , வில ன , அவல ன

விரத

பனைகயி

வல ன , வில ன , அவல ன
ெபா ளி

ஏ வத ேக ற சிற த

வ ணி கிறா
ப சவ

ற ெசா க

ற ெசா கைள பய
ண உ

இைடைய

றி கி

பி ட பாக ைத ேதைவயி
ெகா

டவ

தாம , ஏ

இராம

றன. ஆனா

றி

றி

பனைகைய

.
தவ

ெச ய வ தாேனா. அ

வா க இராம ேநா க . அ
பைழய . அ

இைட அ ல

நீ கினா

றி

ேநா கினா
அவ

பனைகைய வ ணி க வ தாேனா.
அவ

நீ கினா

(சீைத

) ேநா கினா

தி .

ஏக

ேபா

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful