SECTION A Circle the correct answers. Bulatkan jawapan yang betul. 1.

I must ____________ my hands before and after I eat. Saya mesti _________ tangan saya sebelum dan selepas makan. A wash B brush membasuh memberus I use _______ to wash my hands. Saya menggunakan ________ untuk membasuh tangan saya. A oil B soap and water minyak sabun dan air

2.

3.

What is colour of your hair ? Apakah warna rambut awak ? A Yellow B Kuning 4.

Black Hitam

I must ______ my nails and keep them short all the time. Saya mesti _______ kuku saya dan pastikannya pendek setiap masa. A cut B bite

memotong
5.

menggigit

Which of the following is a healthy food? Manakah yang berikut makanan yang berkhasiat? A Vegetables B Sweets Sayur-sayuran Gula-gula

Which animal lives in the forest? Haiwan manakah yang tinggal di dalam hutan? A Sheep B Lion Biri-biri Singa Plants need sunlight and __________ to grow. 10. Tumbuhan memerlukan matahari dan __________ untuk membesar. A touch B smell menyentuh menghidu What is the colour of milk? Apakah warna susu? A Red Merah 8. Gajah mempunyai sepasang __________ . B White Putih ( 20 marks) . An elephant has a pair of __________ . Saya menggunakan hidung untuk _________ . A trunks B tails tanduk ekor 7. I use my nose to __________ .6. A water B food Air makanan 9.

hiss……. Write the sounds made by these animals. tweet……. . moo……. Tuliskan bunyi yang dihasilkan oleh haiwan-haiwan ini. bark……. quack…….SECTION B A. mew…….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful