You are on page 1of 1

D

D
A7
A7
Em
Em
G D7 D Dsus
D
D
Dsus
A7
A7
Em G
/F
G
Em
D7
-/B
-/A -/C#
D G Fm Bm D G D
150bpm
D.C. al Fine
san! a i ta ka sa
on no ngi Pa ng
na sa Ho
lan nga sa to
san! ta a i ka sa na sa
ri ri pa na ang la pa nag
Ho
pi
el ra Is ng ri Ha Vid Da ni nak sa na sa Ho

,
.
,
.
.
.
.
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

Pno.
25
Pno.
17
9
Pno.
Linggo ng Palaspas
Hosana sa Anak ni David
Piano