You are on page 1of 6

BIJBELSE Man - Vrouw Verhouding

BIJBELSE Man - Vrouw Verhouding

Foto: Reformatorisch Dagblad,14-02-2012

Guido Biebaut, 16 / 04 / 2012 Alle rechten voorbehouden Een woordje vooraf: dit waren ooit de notas voor een reeks Bijbelstudies.

NBG-vertaling 1951

BIJBELSE Man - Vrouw Verhouding

BIJBELSE MAN - VROUW VERHOUDING


IN HET O.T. 1) Schepping Eerst de Man: Gen.2:15. Vrouw hulp van Man: Gen.2:18-25. Man en Vrouw beeld van God: Gen.1:27. Afvallige mens heeft aardse vloek op geweten: Gen.3:15-19. God moet herscheppend ingrijpen: Jes.43:1,15 / 44:2,21,24. Er komt nog een nieuwe hemel en nieuwe aarde: Jes.65:17. 2) Rechten en plichten. Dochters zijn de eigendom van de vader: Gen.34:12. Vrouw is eigendom van man: Gen.3:16. Jacob kocht Rachel en Lea door 14 jaren voor zijn schoonvader te werken: Gen.29. Elke Jood (man of vrouw) kan zichzelf verkopen als hij financile problemen heeft (meestal voor 7 jaren): Lev.25:13,28,36-46. We zullen de bezitting van een ander (en ook zijn vrouw) niet begeren: Ex.20:13,17. Isral is eigendom van God: Hos.2:15. 3) Erfenisrecht Het erfrecht in Isral gaat langs mannen: Deut.21:15-17. Eerstgeboren zoon erft dubbel deel: Gen.25:31,33. Bijvrouw krijgt geschenken zo ook haar kinderen: Richt.11:2. Een weduwe gaat terug naar het ouderlijk huis: Gen.38:11 / Lev.22:13. Een vrouw die iets erft is uitzonderlijk: Job 42:13-15. Land Isral is van God en geeft het in bruikleen aan de 12 stammen en hun opvolgers: Num.36:1-9 / Lev.25:23. 4) Mannen en vrouwen hebben actief deel aan de eredienst: offeren: 1 Sam.2:19. bidden: 1 Sam.1:9-13. geloften afleggen: 2 Sam.6:18,19. luisteren naar de wet: Neh.8:2,3 / Deut.31:12. boetedoening: Ezra 10:1.

BIJBELSE Man - Vrouw Verhouding Vrouw onderworpen aan cultische renigingsvoorschriften: bij geboorte van kinderen: Lev.12. maandstonden: Lev.15:19-33. 5) Enkele profetessen uit het O.T.

Miriam: Ex.15:20. Wil zelfde "gezag" als Mozes maar wordt hiervoor gestraft: Num.12:1-12. Deborah: Richt.4:4-9. Vrouw van Jesaja: Jes.8:3. Naam onbekend slechts nmaal vernoemd. Huldah: 2 Kron.34:22-28. Door haar werd de vondst van het boek Deuteronomium bevestigd. Anna: Luk.2:36-38. 6) Vrouwen hebben gn koninklijke macht wl invloeden (soms slechte) op koningen: Maachah moeder van koning Asa: 1 Kon.15:13. Jezabel vrouw van koning Achab: 1 Kon.16:31. Athaliah dochter van Jezabel: 2 Kron.22:10. 7) Gn enkele vrouw was ooit priester Vr de wet waren aartsvaders of gezinshoofden de priesters: Gen.14:18-20 / Jer.24:15 / Richt.17. Hieronder vallen behalve familieleden ook slaven en gasten: Ex.20:17 / Gen.19:8 Priesters staan onder de wet: Hos.4:4-6. Priesters geven onderricht in de wet: Hagg.2:12-14/ Deut. 33:10 / Mal.2:7. De 10de van de 10den hoort de priesters: Num.18:25-32. 8) Wat vrouw moet zijn Niet hovaardig: Jes.3:16,17. Huiselijk: Gen.18:6,9. Grootste gave is liefde tot haar man: Gen.24:67 / Gen.29:20. Heeft goede invloed op haar man: Spr.31:10-31. Vrouwen zonder kinderen is smart voor de man: Jes.37:3 / 1 Sam.1:20. 9) God openbaart zich altijd als man: Gen.32:24 / Ezech.40:3 Voornaamste vertegenwoordigers van God zijn profeten en priesters = altijd mannen. Symbolisch heeft God Isral "gebaard", een vrouwelijke eigenschap, maar is ook hun "vader":

BIJBELSE Man - Vrouw Verhouding Jer.31:9 / Hosea 11:1 / Deut.32:11,12 / Jes.66:10,11. Conclusie: wat exclusief voor mannen was: Patriarchaat: Ex.32:13 / 1 Kron.8:28 / 24:31. Priesterdom: Deut.10:8 / 18:5,7 / Ex.25:8. Profetenschap: 1 Sam.2:27 / 2 Kon.2:3,5. Onderricht (rabbinaat): 2 Kron.19:8. Koningschap: 1 Kon.3:16-27 / 2 Sam.14:1-10.

BIJBELSE MAN - VROUW VERHOUDING


IN HET N.T. 1) Jezus geeft de vrouw rechten terug die in het "mannelijk" Isral waren verwaterd. Vrouwen kunnen Zijn discipel zijn: Luc.7:36-50. Vrouwen ontvangen ook Heilige Geest: Hand.2:17 / 21:9. Vrouwen zijn samen met mannen in aanbidding: Hand.1:14. Vrouw is gn seksueel object: Mat.5:28. Getrouwde vrouw heeft rechten: Mat.5:31,32. 2) Vrouwen staan in verhouding tot man als Christus tot Zijn gemeente (Kerk): onderdanig. Col.3:18: "Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here." Eph.5:22-24: "Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, ZO OOK DE VROUW AAN HAAR MAN, IN ALLES." (Vergelijk 1 Pet.5:5 / Eph.6:1,5 / Rom.13:1) 3) Man is hoofd over de/zijn vrouw zoals Christus hoofd over man (In deze wereld en de toekomende wereld Eph.1:21,22.) 1 Cor.11:3: "Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God." (Vergelijk Joh.14:28 / 1 Cor.3:23) 4) Een biddende of profeterende vrouw heeft haar hoofd bedekt als teken van onderdanigheid. 1

BIJBELSE Man - Vrouw Verhouding

Cor.11:4-6: "Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die bloothoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich bedekken. Joodse vrouwen hadden altijd het hoofd bedekt met een doek. Griekse vrouwen droegen regelmatig een doek. Hoeren niet. Hier gaat het niet om een vergadering van de gemeente (dat bepreekt Paulus vanaf vers 17) maar over wat de vrouw dagelijks moet doen. Hoe de vrouw zich moet gedragen tijdens een gemeentevergadering zie hiervoor punten 5,6,7. 5) Een vrouw mag in gn enkele gemeente lerend optreden. 1 Cor.14:34: "Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. De vier dochters van Philippus zijn profetessen. Dit oefenen zij uit buiten de gemeente, tijdens hun zending onder de heidenen (de volkeren). Hand.21:8,9. (Vergelijk punt 4). 6) Vrouwen laten zich leren door mannen. 1 Tim.2:11,12: "Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. 7) De mannen bidden in alle plaatsen. 1 Tim.2:8: Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. 8) Relatie weduwen en jonge vrouwen in de gemeente beschreven in 1 Tim.5:1-17. 9) Om gered te worden is er gn verschil tussen man of vrouw. Gal.3:28: "Hierbij is er geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk: gij allen zijt immers n in Christus Jezus. (Vergelijk Eph.4:4 / 1 Cor.12:13 / Gal.5:6)

BIJBELSE Man - Vrouw Verhouding

De context van Gal.3:28 is de wet van Mozes waarvan wij bevrijd zijn. Op aarde blijven echter nog steeds biologische, sociale en psychische verschillen. 1. Man-Vrouw verhouding is gebleven na Jezus. Eph.5:22-33 / 1 Cor.11:2-16 / 1 Tim.2:8-15. 2. Meester-slaaf verhouding is gebleven na Jezus. Eph.6:5-9 / Col.3:22-4:1 / 1 Tim.6:1,2 / 2 Tim.2:9,10. 3. En ook de rijk-arm verhouding is gebleven na Jezus. Joh.7:24 / 1 Cor.1:26-28 / Jac.2:1-9. Conclusie: Mits bovenstaande beperkingen zijn alle (volwassen) gelovigen zowel mannen als vrouwen: Priesters: 1 Petr.2:9 (vergelijk Ex.19:6). 2 Tim.4:6 / Heb.13:15,16 / Eph.2:18. Profeten: Hand.2:14-22 In doorgeven van het evangelie: 2 Tim.2:2. In openbaar belijden: Rom.10:10. Koningen: Eph.2:5,6 / Col.1:13,14 / Opb.1:6 / 5:9,10. Wanneer men de nadruk legt op Gal.3:28 dan mag dat niet in strijd uitgelegd worden met punten 3/4/5/6 en 7. Het is dezelfde genspireerde Paulus die deze dingen zegt. We zeggen dat met het oog op allen die zeggen dat zowel mannen als vrouwen dezelfde rechten hebben in de gemeente van Jezus. Wij in elk geval geloven dat niet vanwege het bovenstaande. De rest is andere aspecten dan Bijbelse in deze verhouding man/vrouw invoeren. Dat doen we niet! Of mag ieder de Schriften zo maar verdraaien naar eigen zin?

3 BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1. 2. 3.

Het huwelijk was in de dagen van zowel de Joden als de dagen van Jezus uitsluitend een burgerlijke aangelegenheid. Geen hoererij: Want de huwelijksverbintenis wordt een verbond genoemd en dan ga je alle verbintenissen aan die in dat verbond staan. Maleachi 2:14 In de Bijbel zowel het OT als het NT, wordt de nadruk gelegd op reinheid en loyaliteit in het huwelijk.